9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet. az Országos Tzvédelmi Szabályzat kiadásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet. az Országos Tzvédelmi Szabályzat kiadásáról"

Átírás

1 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet az Országos Tzvédelmi Szabályzat kiadásáról A tz elleni védekezésrl, a mszaki mentésrl és a tzoltóságról szóló évi XXXI. törvény 47. (2) bekezdésének 1. pontjában foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérl szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. -ának c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következket rendelem el: 1. A létesítmények, építmények létesítésére - ideértve a tervezést, az átalakítást, illetve a módosítást is -, valamint a létesítmények, építmények, gépek, berendezések, eszközök és - a robbanó és robbantó anyagok kivételével - az anyagok használatára, technológiák alkalmazására vonatkozó tzvédelmi szabályokat, tzvédelmi mszaki követelményeket a rendelet mellékletében foglalt Országos Tzvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: OTSZ) tartalmazza. 2. (1) Az illetékes hivatásos önkormányzati tzoltóság - más, legalább azonos biztonsági szintet nyújtó elírások megtétele esetében - kérelemre az eltérést engedélyezheti az OTSZ a) 3. rész II. fejezetének 1. táblázatában meghatározott legkisebb távolság alól, továbbá a 3. rész II. fejezetének 3.4.; ; ; ; 6.1.; 6.2.; 6.5.; 6.7.; 6.8.; 6.9.; 6.10.; pontjai, valamint b) 5. rész I/4. fejezetének ; pontjai, az I/5. fejezetének 1.1.; 1.2.; 1.4.; 2.11.; ; ; ; ; ; ; pontjai, az I/6. fejezet ; ; II. fejezet ; 6.3.; 7.1.; ; ; ; ; ; ; 17.1.; 19.1.; 19.5.; 20.1.; 20.4.; 20.7.; 20.8.; 21.2.; 21.4.; 21.5.; ; ; pontjai elírásai alól. (2) Az OTSZ a) 1. rész I. fejezete, a II. fejezete, a III. fejezete, a VII. fejezetének 2.7. pontja, a VIII. fejezetének 1.4. pontja és XIV. fejezetének 1.2. pontjai, b) 3. rész I. fejezete, a III. fejezetének 1. címe, és a IV. fejezete, c) 4. rész XI. fejezete, d) 5. rész I/1-3. fejezete, az I/4. fejezet ; 2.5.; ; ; ; ; 4.8.5; ; pontjai és az M1. melléklete, az I/5. fejezet 1.3.; 2.1.; 3.1.; 3.2.; 4.1.; 4.2.; 4.4.; ; ; ; ; pontjai, az I/6. fejezet ; pontjai, az I/7. fejezet ; ; 3 pontjai., az I/8. fejezet; az I/9. fejezet 1-2. pontjai, az I. cím: ; ; ; ; pontjai és az 1. sz. függelék, az M1.; M2. mellékletek, valamint az M4. melléklet, a II. cím: ; 5.4. pontjai, az V. cím, az I/10. fejezet 1-5. pontjai, a II. fejezet ; 3.9.; ; 6.4.; 6.6.; 10.1.; 10.2.; ; ; 12.8.; 12.9.; 17.2.; 17.3.; 18.1.; 19.2.; 19.4.; 20.3.; 20.6.; 21.3.; 23.1.; 23.2.; ; pontjai rendelkezései alól eltérés nem engedélyezhet. (3) Az Országos Katasztrófavédelmi Figazgatóság - más, legalább azonos biztonsági szintet nyújtó elírások megtétele esetében - kérelemre az eltérést engedélyezheti az OTSZ - (1)-(2) bekezdésben nem említett - rendelkezéseitl. (4) Az OTSZ-ben hivatkozott szabványoktól eltér, de azokkal legalább azonos biztonsági szintet nyújtó mszaki megoldást kérelemre az (1) és (3) bekezdésben kijelölt hatóság jóváhagyja. (5) A kérelemnek tartalmaznia kell: 1

2 a) a tzvédelmi mszaki követelmény, tzvédelmi szabály vagy szabvány alkalmazásának pontos helyszínét, az érintett építmény, szabadtér, dolog megnevezését; b) az érintett tzvédelmi mszaki követelmény, tzvédelmi szabály vagy szabvány azon részét, amelyre az eltérési kérelem vonatkozik; c) a tzvédelmi mszaki követelménytl, tzvédelmi szabálytól vagy szabványtól való eltérés indokát; d) a kérelemhez mellékelni kell a tervezett eltér megoldás olyan részletesség mszaki dokumentációját, amely bizonyítja, hogy az eltér megoldás a rendelettel megállapított tzvédelmi mszaki követelményben, tzvédelmi szabályban vagy szabványban foglalt elírásokkal legalább egyenérték biztonságot nyújt. (6) A rendelet mellékleteiben meghatározott mszaki követelményektl való eltérés, a más hatóság hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárást megelzen engedélyezhet. 3. Az e rendeletben meghatározott technikai jelleg elírásoknak nem kell megfelelnie az olyan termékeknek, amelyeket az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak el, illetve hoztak forgalomba, vagy az Európai Gazdasági Térségrl szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak el, az ott irányadó elírásoknak megfelelen, feltéve, hogy az irányadó elírások az emberi egészség és élet védelme, valamint a közbiztonság tekintetében az e rendeletben meghatározottal egyenérték védelmet nyújtanak. 4. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követ 90. napon lép hatályba. (2) A már üzemel tz és hiba átjelz rendszereket legkésbb március 1-jéig a rendelet 2. rész IV. fejezetének 4.6. pontjában foglalt tzvédelmi mszaki követelmények szerint át kell építeni. A már üzemel tz és hiba átjelz rendszerek a) pontban meghatározott regisztrációját legkésbb október 1-jéig végre kell hajtani. (3) A rendelet hatálybalépésével egyidejleg az Országos Tzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet, valamint az azt módosító 9/2000. (II. 16.) BM rendelet és a 26/2005. (V. 28.) BM rendelet, továbbá a tzvédelem és a polgári védelem mszaki követelményeinek megállapításáról szóló 2/2002. (I. 23.) BM rendelet, valamint az azt módosító 43/2004. (VII. 7.) BM rendelet hatályát veszti. (4) A (3) bekezdés a rendelet hatálybalépését követ napon hatályát veszti. (5) E rendelet tervezetének a mszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, - a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított - 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv cikkében elírt egyeztetése megtörtént. 2

3 Melléklet a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelethez OTSZ 1. rész TZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK I. FEJEZET TZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KARBANTARTÁSA 1 Fogalom meghatározások 1.1. Készenlétben tartó: az a személy vagy szervezet, amely jogszabály által tzoltó készülék készenlétben tartására kötelezett Karbantartás: (ellenrzés és javítás) mszaki és adminisztratív tevékenységek összessége, melyek célja, hogy a tzoltó készülék eredeti állapotát megtartsa, vagy abba azt úgy állítsa vissza, hogy képes legyen az eredeti funkcióit ellátni Karbantartó szervezet: karbantartó személyeket alkalmazó, tzoltó készülék javító mhelyt fenntartó hatóság által regisztrált vállalkozás Karbantartó személy: karbantartó szervezet alkalmazásában (munkaviszonyban vagy egyéb szerzdéses jogviszonyban) álló, jogszabályban meghatározott végzettséggel és gyakorlattal rendelkez természetes személy (tzoltó készülék ellenr) Hatóság: Országos Katasztrófavédelmi Figazgatóság, mely regisztrálja a karbantartó szervezet nevét, címét és felügyeli tevékenységét OKF azonosító jel: egyedileg sorszámozott és a sorozatszám els három karaktere által a karbantartó szervezetet azonosító, hamísítás elleni védelemmel ellátott (hologramos) matrica, melyet a regisztrált karbantartó szervezetek a hatóság által kijelölt forgalmazótól vásárolhatnak meg. 2 Általános elírások a) tzoltó készülék karbantartást kizárólag a hatóság által regisztrált karbantartó szervezet végezhet, b) A karbantartó szervezet irányítja és felel a karbantartó személy(ek) munkájáért, c) a tzoltáskor mködésképtelen tzoltó készülékrl a hatóság felé bejelentést kell tenni; a tzoltóság a tudomására jutott esetekrl a hatóságot értesíti, d) a karbantartási idszakokra vonatkozó a rendelet hatályba lépése eltt kiadott eltérési engedélyek érvényüket vesztik. 3 A készenlétben tartó feladatai a) a készenlétben tartó vagy képviselje, megfelel idközökben, rendszeresen vizsgálja a tzoltó készülékeket, melynek során ellenrzi, hogy minden egyes tzoltó készülék: aa) a tervezett telepítési helyen van, ab) a tzoltó készülék látható, a használat nem ütközik akadályba és a tzoltó készülékkel szemben állva a magyar nyelv használati utasítás olvasható, ac) valamennyi nyomásmér vagy jelz mszer jelzése a mködési zónában található, ad) a tzoltó készülék zárolása sértetlen és ép, hiánytalan szerelvényekkel ellátott. ae) a tzoltó készülék felülvizsgálata esedékes-e; b) a készenlétben tartó szükség esetén köteles gondoskodni a hiányosságok megszntetésérl, az ellenrz vizsgálatokat lehetleg havonta, de legalább negyedévente kell elvégezni és a tzvédelmi szabályzathoz kapcsolva az 1. rész I. fejezetének 5. függelékében meghatározottak szerint kell dokumentálni; c) az a) pont szerinti vizsgálatokat karbantartó személy is végezheti; d) a készenlétben tartónak kell gondoskodnia, a készenlétben tartott tzoltó készülékek az 1. rész I. fejezetének 1. függelékében meghatározott idközönkénti, arra jogosult általi karbantartásáról; a részben vagy teljesen kiürült, (kiürített) tzoltó készülékek újratöltésrl; 3

4 e) az idszakot le kell rövidíteni, ha azt a környezeti körülmények vagy egyéb veszély indokolja. 4 A tzoltó készülék karbantartó felszereltsége és mködése 4.1. A karbantartó szervezetnek a javító mhelyében legyen meg a tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi általános és speciális felszerelése, mszaki útmutatást, technológiát tartalmazó leírása A mhely helyiségeinek száma, alapterülete és kialakítása tegye lehetvé a különböz munkafázisok elvégzését, a munkaegészségügyi szabályok betartását; az oltópor tárolására, átfejtésére és a nyomáspróba (vizes technológia) végzésére külön helyiségeket kell biztosítani A karbantartó szervezet legalább az alábbi, a mérések mszaki igényeinek és a joghatású mérésre vonatkozó elírásoknak megfelel mér- és ellenrz eszközökkel, felszerelésekkel rendelkezzen: a) a mérend tömegnek megfelel méréshatárú osztású és pontosságú mérleg (belspalack esetében legfeljebb 1 grammos osztású és legalább 1 grammos pontosságú) b) világító tartályvizsgáló tükör, c) nyomásmér 1,6% pontosságú, d) nagyító, e) menet ellenrz idomszer, f) nyomáspróba berendezés (tartály, fejszerelvény, portöml vizsgálatához), g) zártrendszer portölt, h) páratartalom mér, i) biztonsági szelep beállító, j) nyomaték kulcs, k) tolómérce, l) gyártó által javasolt célszerszámok, m) csavarkulcsok, fogók, n) befogó-rögzít szerkezet(ek), o) azonosítható plombafogó A karbantartó szervezetnek nyilvántartást kell vezetnie a karbantartó személyek szakvizsga bizonyítványainak számairól, érvényességérl és a kizárólagosan az adott személy által használt azonosítókról A karbantartó szervezetnek a tzoltó készülék karbantartó tevékenységre vonatkozóan minségirányítási rendszert kell bevezetnie és alkalmaznia, és a rendszer mködését legkésbb a regisztrációtól számított egy éven belül - bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsítótól származó - tanúsítvánnyal kell igazolnia Ha a karbantartó a tanúsítványt nem szerzi meg, vagy a lejárt tanúsítványt nem újítja meg, a hatóság a nyilvántartásból törli, és tzoltó készülék karbantartást nem végezhet. 5 Biztonsági intézkedések 6.1. Tzbiztonság a karbantartás idején: a) a készenlétben tartónak számolnia kell azzal, hogy a karbantartási és az újratöltési eljárások a megelz tzvédelmi intézkedések hatékonyságát idlegesen csökkenthetik, b) a helyszínen nem javítható és a selejt tzoltó készülékek pótlásáról a készenlétben tartónak kell gondoskodni Személyi biztonság a tzoltó készülék szétszerelésekor: a) meg kell gyzdni arról, hogy a tzoltó készülék tartályában vagy szerelvényében van-e nyomás, b) a gyártó által elírt befogó szerkezetet kell alkalmazni, majd az elsütfejet vagy a szelep szerkezetet lassan kell meglazítani, és amikor a nyomásleereszt hornyon minden maradó nyomás eltávozott, csak akkor szabad a szerelvényeket teljesen kicsavarni. c) ha a tzoltó készülékben visszamaradt nyomást nem sikerül megszüntetni, a további szerelést nem szabad folytatni, amíg a gyártó által kiadott biztonsági intézkedéseknek nem tettek eleget, d) a szén-dioxiddal oltó vagy egyéb nagy nyomással mköd tzoltó készülékek, és a hajtóanyag palackok szelepeit befogás nélkül eltávolítani tilos, e) szén-dioxiddal vagy gázzal oltó tzoltó készülékek karbantartását, az ártalmas gzök miatt, csak jól szellztetett környezetben szabad végezni, f) a tzoltó készülékek szétszerelésekor a karbantartó személynek gondoskodni kell arról, hogy a tzoltó készülékrl esetleg elszabaduló alkotóelemek, szerelvények sérülést ne okozzanak. 4

5 6 Élettartam és selejtezés 6.1. A tzoltó készülékek, és alkatrészek élettartama a következk kivételével nem haladhatja meg a 20 évet: a) a szén-dioxiddal oltó és a hajtóanyag palack, b) az 50 kg és az annál nagyobb töltettömeg tzoltó készülékek szakérti névjegyzékben szerepl szakért véleménye alapján, 20 éven túl is üzemben tartható, de a meghosszabbítása nem lehet több mint, kétszer 5 év Az alábbi tzoltó készülékek nem vehetk át karbantartásra: a) olyan tzoltó készülék, melyhez a gyártó által ajánlott alkatrészek és oltóanyag, technológiai utasítás nem áll rendelkezésre, b) a forgalomból kivont vagy a szabálytalanul forgalomba került tzoltó készülék, c) az újra nem tölthet tzoltó készülék, ha a tzoltó készüléken a felhasználhatósági határid már lejárt, d) ha a tzoltó készülék gyártója, gyártási idpontja nem állapítható meg (nem olvasható), e) olyan tzoltó készülék, melynek életkora az 1. rész I. fejezetének 1. függelékében meghatározott élettartamot elérte A karbantartó személy köteles írásban értesíteni a készenlétben tartót, ha a tzoltó készülékek karbantartása nem végezhet el A selejtezésrl a tulajdonos gondoskodik; a tzoltó készüléket ki kell üríteni, és roncsolással használhatatlanná tenni. 7 A karbantartást igazoló címke 7.1. A karbantartás elvégzését az igazoló címke és az OKF azonosító jel felragasztásával kell jelölni, mely a gyártó jelöléseit nem takarhatja el; 7.2. az OKF azonosítót, a címkét részben átfedve, de az adatokat nem takarva kell felragasztani; 7.3. a karbantartás során a korábban használt karbantartást igazoló címkéket - kivéve a legutolsó középvagy teljes kör karbantartást és gyártói végellenrzést, vagy újratöltést igazoló címkéket - az OKF azonosító jellel együtt el kell távolítani A címke tartalma: a) FELÜLVIZSGÁLVA szó, b) a karbantartó szervezet neve és címe, c) a karbantartó személy aláírása, vagy az aláírással egyenérték azonosító jelzése, d) a karbantartás jellege (alap-/közép-/teljes kör karbantartás, újratöltés), e) a karbantartás dátuma (év, hónap), és érvényessége (a következ alap-karbantartás esedékessége) hónapokban; és/vagy a következ alapkarbantartás esedékessége (év, hónap), 7.5. A címke kivitele: a) öntapadós, b) közérthet nyelvezet, c) segédeszköz nélkül olvasható, a betméret minimum 3 mm, legkisebb és legnagyobb betméret aránya kettnél nagyobb nem lehet. d) nem zavaró lógóval, emblémával kiegészíthet, e) anyagát úgy kell megválasztani, hogy élettartama arányos legyen a felülvizsgálat érvényességi idejével Az OKF azonosító kizárólag a karbantartást igazoló címkével együtt, és csak egyszer használható fel Az MSZ 1040 szerint gyártott tzoltó készülékek esetében nyomáspróba adatait (év, hó, a nyomáspróbát végz jele) a tzoltó készülék tartályán (palackján) maradandó és jól látható módon, adattáblán fel kell tüntetni. 8 Karbantartás 8.1. Általános szabályok: a) a tevékenységet a karbantartó által fenntartott mhelyben, megfelelen felszerelt mozgó szervizben, vagy a készenlétben tartó által rendelkezésre bocsátott helyiségben is megtörténhet, ha a mhelyfeltételek adottak, b) a tzoltó készülékeken és hajtóanyag palackokon karbantartásakor az 1. rész I. fejezetének függelékében meghatározott mveleteket kell elvégezni, c) a karbantartó személynek ellenriznie kell, hogy a tzoltó készülék minden szempontot figyelembe véve használatra alkalmas, és nem tartozik a 6.2. pontban felsorolt tzoltó készülékek közé, 5

6 8.2. A karbantartó személy az alábbi esetekben a tzoltó készüléket készenlétben tartásra alkalmatlannak minsíti: a) ha a tzoltó készülék felépítése veszélyes állapotú, b) ha a tzoltó készülék alkalmazása esetén veszélyes lehet, c) ha a tzoltó készülék állapota miatt nem mködképes, d) ha a tzoltó készülék, vagy a hajtóanyagpalack töltetének vesztesége, nyomásának csökkenése meghaladja a gyártó által megadott értéket, 8.3. Ha a tzoltó készüléken a hiba a helyszínen nem javítható ki, a karbantartó adatait, a dátumot és a JAVÍTÁSRA SZORUL feliratot tartalmazó címkével kell szembetn helyen ellátni és írásban tájékoztatni kell a készenlétben tartót A nem javítható vagy.6.2. pontban felsoroltak közé tartozó tzoltó készülék a karbantartó személynek SELEJT felirattal kell ellátni és errl írásban kell tájékoztatni a készenlétben tartót A karbantartást követen a felhasználásra alkalmas tzoltó készüléket a karbantartó személynek a karbantartást igazoló címkével kell ellátnia A karbantartó személynek a tzoltó készülék felfüggesztését és egyéb felszereléseit is meg kell vizsgálni, és a tapasztalt hibáról, sérülésrl a készenlétben tartót írásban tájékoztatnia kell A ciklusidket alapkarbantartás esetében a legutolsó karbantartástól, közép- és teljes kör karbantartás esetében a tzoltó készüléken feltüntetett gyártási idponttól kell számításba venni Az 5. és 15. évben esedékes középkarbantartás magába foglalja az éves alapkarbantartás mveleteit is; a 10 éves teljes kör karbantartás magába foglalja az éves és az 5. évi mveleteket is; amikor a tzoltó készülékek teljes kör karbantartása esedékes, az eljárást a 4. függelék szerint kell végrehajtani és figyelembe kell venni az újratöltésre vonatkozó elírásokat is; a 4. függelék elírásai mellett a gyártó ajánlásait kell betartani Amennyiben vizet alkalmaznak a különböz eljárásoknál, a tzoltó készüléket az újratöltést megelzen teljesen ki kell szárítani A szén-dioxiddal oltók és a hajtóanyag palackok karbantartására és hidraulikus vizsgálataira, a hatályos nemzeti szabályozásokat kell alkalmazni Tzoltó készülékek újratöltése: a) az újratöltött tzoltó készülékeken legalább alapkarbantartást kell végezni, vagy a soron következ fokozat (közép- vagy teljes kör karbantartás) mveletei is elvégezhetek, b) a részlegesen használt tzoltó készüléket teljesen ki kell üríteni, és az oltóanyagot ki kell selejtezni, c) a tzoltó készülékek újratöltését a gyártó által megadott eljárások, és utasítások szerint kell végezni, d) az újratöltött tzoltó készülékeken az újratöltés idpontját fel kell tüntetni Alkatrészek pótlása: a) kizárólag a gyártó által megadott, jóváhagyott vagy szállított alkatrészeket és oltóanyagot szabad használni, b) ha a gyártó megsznt és az eredeti alkatrészek nem állnak rendelkezésre a forgalmazási engedéllyel forgalomba hozott tzoltó készülékek esetében a hatóság, tzvédelmi megfelelségi tanúsítvánnyal forgalomba hozott tzoltó készülékek esetében a tanúsító szervezet engedélyezheti helyettesít alkatrészek és oltóanyag felhasználását Az oltóporral kapcsolatos mveletek. a) Az oltóport érint mveletek megkezdése eltt ellenrizni kell, hogy a b) pontban elírt feltétel teljesül. b) Oltóport tartalmazó tzoltó készüléket csak a lehet legszárazabb körülmények között - ahol a relatív páratartalom legfeljebb 70%, a környezeti hmérséklet 20 C -, a vizsgálatokhoz szükséges legrövidebb ideig szabad szétszerelni, hogy a légköri nedvesség az oltóport ne károsítsa. c) Az oltópor típusoknak egymáshoz vagy a szennyez anyagokhoz való keveredését meg kell akadályozni; egyidejleg csak azonos típusú oltóport tartalmazó tzoltó készüléket szabad szétszerelni és megvizsgálni. d) A megbontott gyári csomagolású, de teljesen fel nem használt oltóporokat légmentesen kell tárolni A környezetre ártalmas anyagok, hulladékok kezelése. a) A környezeti elemekre, különösen a légkörre káros töltet (halon, HCFC, HFC stb.) tzoltó készüléket nem szabad a szabadba kiüríteni; a töltési és lefejtési mveleteknél a gáz visszanyerésére alkalmas, zárt rendszer eljárást kell alkalmazni, és szükség esetén az ilyen oltóanyagot regenerálni vagy ártalmatlanítani kell. b) A selejtezend oltóanyagot, alkatrészeket a környezetvédelmi elírások betartásával kell kezelni. 6

7 9 A karbantartó személy képzése és gyakorlata 9.1. A karbantartó személynek legalább 3 hónapos gyakorlat és egy tanfolyamon való részvételt követen - a hatályos jogszabály alapján - sikeres vizsgát kell tennie (szakvizsga) A szakvizsga érvényességi idejének meghosszabbítására 5 évenként ismételten vizsgát kell tenni, a felkészít tanfolyam újbóli elvégzésének kötelezettsége nélkül függelék az 1. rész I. fejezetéhez A tzoltó készülékek élettartama és a karbantartási idközök Alapkarbantartás 1 A tzoltó készülék típusa (2. függelék) Porral oltó, vizes oltóanyag-bázisú habbal és vízzel oltó Középkarbantartás 1 (3. függelék) Teljes kör karbantartás 1 (4. függelék) 1 év 5 és 15 év 10 év 20 év 3 Törszeges porral oltó 2 1 év 15 év 10 év 20 év 4 Gázzal oltó 1 év - 10 év 20 év 5 Valamennyi szén-dioxiddal oltó 1 év - 10 év 6 Az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott tzoltó készülék (szén-dioxiddal oltó kivételével) hat hónap - 5 év A tzoltó készülék élettartama A vonatkozó szabályozás szerint 20 év, de legkésbb ig 3 1 A kötelez ellenrzési és javítási ciklusidk trési ideje 2 hónap. 2 Az eredetileg zárt (törszeges) porral oltó tzoltó készülékeket - újratöltésre - vissza kell juttatni a gyártóhoz 3 Lásd még: függelék az 1. rész I. fejezetéhez Az alapkarbantartás mveletei Sorszám A karbantartás tárgya Az elvégzend feladatok és tevékenységek 1. A tzoltó készülék mködképességének megállapítása érdekében ellenrizni kell a biztonsági és A biztonsági és jelzszerelvények ellenrzése: X X X X X a jelzszerelvényeket. 2. A nyomásmérk ellenrzése során, ha nem mködnek akadálymentesen, vagy ha a mért nyo- A nyomásmérk ellenrzése és átvizsgálása, a X X másérték az elírttól eltér, akkor a gyártó által tzoltó készülék üzemi megadottak szerint kell eljárni. A hajtóanyag nyomásának ellenrzése: mennyiségét nyomásméréssel kell ellenrizni. Meg kell vizsgálni, hogy a tzoltó készülékek kifogástalan és biztonságos mködését gátló korróziós 3. hiba, horpadásos vagy domború deformá- A tzoltó készülék küls X X X X X szemrevételezése ció vagy egyéb károsodás látható-e. Ha ilyenek találhatók, akkor a gyártó által megadottak szerint kell eljárni. 4. A szén-dioxiddal oltó tzoltó készülék tömegellenrzése: X A tzoltó készülék tömegét le kell mérni, és ellen- rizni kell a palackba beütött értékkel. A széndioxid-veszteség legfeljebb 10% lehet. 5. Ellenrizni kell a töml és a lövke állapotát, Az ürít töml és lövke X X X X X meg kell gyzdni arról, hogy használatra alkalmas, kifogástalan állapotban vannak. ellenrzése: 6. A matrica ellenrzése: X X X X X Ellenrizni kell a matrica épségét, olvashatóságát 7

8 A vízzel és habbal oltó tzoltó készülékek tartályainak kiürítése: A porral oltó tzoltó készülék oltóporellenrzése: A tzoltó készülék szerelvényeinek ellenrzése: A mködtet- és az elsütfej-szerelvény ellenrzése: A hajtóanyag-palack leszerelése: A hajtóanyag-palack vizsgálata: Az O gyrk, alátétek cseréje: A vízzel, habbal oltó tzoltó készülékek tartályainak bels vizsgálata: A porral oltó tzoltó készülékek tartályainak vizsgálata: A vízzel, habbal oltók újratöltése: A tzoltó készülékek összeszerelése: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X és megfelel tartalmát. Az oltóanyagtöltetet egy tiszta edénybe kell kiönteni és a gyártó által megadottak szerint kell ellenrizni, további használatra való alkalmasságát megvizsgálni. Vizsgálni kell az idegen anyagok jelenlétét, a csomósodást és a rögképzdést. A tzoltó készülék forgatásával az oltóport fel kell lazítani, ügyelve arra, hogy az ne folyhasson ki. Amennyiben a fenti felsorolt hibák valamelyike is látható, valamint nem válik folyóssá az oltópor vagy bármilyen elváltozás tapasztalható, azt ki kell selejtezni, majd a 4. függelék 2. megjegyzésében foglaltak szerint újra kell tölteni. Szükség esetén leveg átfúvatással meg kell tisztítani a tzoltó készülék szerelvényeit. Meg kell gyzdni arról, hogy a töml, a lövke, a szr (ha van ilyen felszerelve), a felszállítócs és a töltszelep hibátlan. Hiba esetén ki kell javítani, vagy cserélni kell azokat. Ellenrizni kell a mködtet és ürít szerelvényeket (ha van ilyen felszerelve). Meg kell tisztítani, fel kell újítani, vagy új szerelvénnyel kell pótolni, ha szükséges. Ahol a mködtet- és az elsütfej-szerelvény kiszerelhet a töltet kibocsátása nélkül, meg kell tisztítani, és ellenrizni kell a hibátlan mködképességet, valamint az alkatrészek épségét. A sérült elemeket szükség esetén cserélni kell. A mozgó alkatrészeket és a csavarmeneteket a gyártó ajánlása szerinti kenanyag alkalmazásával védeni kell. A rögzít szerelvények meglazításával a hajtóanyagpalackot le kell szerelni. A hajtóanyagpalackok küls szemrevételezése. A sérült palackok pótlásakor a gyártó elírásai szerint kell eljárni. A palack tömegét le kell mérni, és az értéket a palackon lév beütéssel kell összehasonlítani. Ha a palackban az elírt értékhez képest 10%- kal nagyobb veszteség van, akkor a gyártó elírása szerint a hajtóanyagpalackot ki kell cserélni. A nyomástartó edények nemzeti szabályozásai alkalmazhatók. A tömítelemek ellenrzésekor vagy cseréjekor a gyártó elírásai szerint kell eljárni. Ha a töml zárófóliás tömítgyrvel van szerelve, azt minden esetben cserélni kell. A mveletet világító segédeszközzel kell elvégezni. Ellenrizni kell a tartályok küls és bels bevonatának épségét és korróziómentességét. A sérült bevonatot fel kell újítani. A mveletet világító segédeszközzel kell elvégezni. Ellenrizni kell a tartály korróziómentességét. A gyártó elírásait figyelembe véve az eredeti töltetet vissza kell tölteni, vagy újjal kell helyettesíteni. A gyártó elírásait figyelembe véve kell elvégezni. A véletlen mködtetés megelzése érdekében biztosító-szerelvényt kell alkalmazni és egyedi azonosítására alkalmas plombafogóval fémzárolni, vagy azzal egyenérték eljárást kell 8

9 18. A karbantartást igazoló címke kitöltése: X X X X X használni. Minden karbantartási ciklust jelölni kell az 1. rész I. fejezetének és 8. pontban foglalt elírások szerint. 1. állandó nyomású vízzel, habbal, porral és gázzal oltók 2. törszeges, állandó nyomású porral oltók, 3. hajtóanyag palackos vízzel és habbal oltók, 4. hajtóanyag palackos porral oltók, 5. szén-dioxiddal oltók 9

10 3. függelék az 1. rész I. fejezetéhez A középkarbantartás mveletei 1. A táblázatban megadottak az 1. rész I. fejezetének 2. függelékben szereplkkel együtt végzendk el. 2. A nyomásjelz mszerrel felszerelt, állandó nyomású tzoltó készüléken, a gyártó elírásai szerint, a nyomásjelz mködképességét kell ellenrizni. 3. A tzoltó készüléket ki kell üríteni. 4. A gyártó útmutatása szerint meg kell vizsgálni az oltóanyagot. 5. Nagyítóval részletesen vizsgálni kell a tzoltó készüléket. Vizsgálni kell, hogy léteznek-e korróziós, sérült helyek: a) a zárószerelvényeken, az elsütfej-szerelvényen, b) a nyomásmér és jelz eszközön, c) a töml- és a pisztolyszerelvényen. Világítóeszköz és tükör segítségével meg kell vizsgálni a tartály belsejét, különös tekintettel a korróziós 6. nyomokra és a bels bevonat hibátlanságára vonatkozóan. A hegesztési varratok épségét fokozottan vizsgálni kell. A tevékenység során a gyártó elírásai szerint kell eljárni, kétes esetekben, pedig a gyártóhoz kell fordulni. 7. Meg kell vizsgálni minden záróelemet, a csatlakozó menet, alak, méret és bevonat szempontjából. 8. A tzoltó készüléket, a gyártó elírásait figyelembe véve meg kell tölteni oltóanyaggal, és össze kell szerelni. 9. A biztosító- és biztonsági szerelvények felszerelését követen, a karbantartást igazoló címkét ki kell tölteni. 10

11 4. függelék az 1. rész I. fejezetéhez A teljes kör karbantartás mveletei A táblázatban szerepl feladatokat az 1. rész I. fejezetének 2. és 3. függelékében felsorolt eljárásokkal együtt kell elvégezni. A tzoltó készülékek teljes szétszerelését követen a hibás részeket selejtezni szükséges, majd ezeket újjal kell pótolni. A tartályt a rajta lév jelölés értékének megfelel nyomáson nyomáspróbának kell alávetni. A jelöletlen tartályokat javítani nem szabad, azokat selejtezni kell. Az MSZ 1040 szerinti tzoltó készülékeknél a nyomáspróbát a legfeljebb 25 kg össztömeg tzoltó készülék esetén festetlen, az annál nagyobb össztömeg tzoltó készülék esetén a hegesztési varratok környezetében, fémtiszta állapotban szükséges végezni (kivéve: a) a gyári porszórásos festéssel gyártott tartályok, b) szén-dioxiddal oltók alumínium palackjai, c) olyan bels védbevonattal rendelkez tartályok, melyeknél a festék eltávolítás vagy az újrafestés a bels bevonat épségét megsértheti). Nyomáspróbának kell alávetni a biztonsági szelepet és a tzoltó készülék mindazon szerelvényét, amely a mködtetés során a nyomás által terhelt. A biztonsági szerelvényt (biztonsági szelep stb.) a gyártó elírásait figyelembe véve ellenrizni és szükség esetén beállítani vagy cserélni kell. Meg kell tölteni, össze kell szerelni, és biztosítószerelvénnyel kell ellátni a tzoltó készüléket, majd ki kell töltetni a karbantartást igazoló címkét. 11

12 5. függelék az 1. rész I. fejezetéhez Karbantartási igazoló napló... A készenlétben tartó neve:... Az ellenrz vizsgálatokat végz neve(i): A tzoltó készülékek ellenrzési és javítási nyilvántartása A karbantartó(k) neve(i): Sorszám A tzoltó készülék készenléti helye... Vizsgálatot végz aláírása: A vizsgálat dátuma (negyedév) Típusa gyári száma I. II. III. IV. Javítás szükséges Megjegyzés 6. függelék az 1. rész I. fejezetéhez Karbantartási igazoló címke Felülvizsgálva Karbantartás típusa: (alap, közép, teljes kör karbantartás, újratöltés) Karbantartó szervezet neve, címe: (csak regisztrált karbantartó szervezet lehet) Karbantartást végz személy neve, aláírása: Karbantartás ideje: Érvényes / Gültig bis / Valid to: 12

13 II. FEJEZET JELZTÁBLA VÍZVEZETÉKEKHEZ ÉS TZOLTÓ VÍZFORRÁSOKHOZ 1. FELHASZNÁLÁSI TERÜLET 1.1. A jelztáblák (a továbbiakban: tábla) kialakításuktól függen a következk: a) A jel tábla: ivóvíz-távvezetékekhez, b) B jel tábla: helyi vízelosztó vezetékekhez, c) C jel tábla: bekötvezetékekhez, d) D jel tábla: tzoltó vízforrásokhoz. 2. KÖVETELMÉNYEK 2.1. a jelztábla méretei: a táblák és az írásjelek méreteit, továbbá a felirati mezk elrendezését az 1. rész II. fejezete függelékének 1-8. ábrái tartalmazzák; az A, B és C jel táblák esetén a távolságjelz kereszt szárszélessége 4-5 mm, szárhosszúsága 35 mm; a távolsági adatok esetén az egész métereket a tizedméterektl vesszvel kell elválasztani; a D jel, egyben a tzcsapot jelz táblára vonatkozó 4. ábra az alaptábla méreteit is mutatja; a D jel táblára vonatkozóan az 1. rész II. fejezete függelékének 4-8. ábrája példaként mutatja az egyes tzoltó vízforrások tábláinak kialakítását és feliratozását a jelztábla anyaga: a táblák és az írásjelek anyaga a pontjának b) alpontjában meghatározott követelményeket kielégít - anyagában színezett - manyag; meglev hálózatok tábláinak pótlásához a fejezet követelményeit kielégít fémtáblák is felhasználhatóak, a jelztábla kivitele: a) a Víztávvezeték feliratot az A jel táblán, továbbá a Víz feliratot a B jel táblán, fent, középen, a C jel táblán pedig, jobbra, fent kell elhelyezni, b) a jelztáblának az idjárási és mechanikai hatásokkal szemben ütés-, korrózió-, és öregedésállónak, valamint színtartónak kell lennie; hosszan tartó UV sugárzás, nedvesség vagy ingadozó hmérséklet hatására sem következhet be a táblák olyan mérték alakváltozása és elszínezdése, amely a feliratozás olvashatatlanságát eredményezné, c) a nem használható tzcsap (1. rész II. fejezete függeléke 8. ábra) jelölésére átlósan elhelyezett, a keret szélességével és színével megegyez csíkot kell elhelyezni - levehet módon - a tzcsapot jelz táblán (1. rész II. fejezete függeléke 4. ábra) a jelztábla színe: a) a tolózárat jelz tábla (A, B és C jel tábla) alapszíne RAL 5010 enciánkék, bet-, szám- és jel színe (a továbbiakban: feliratozása) RAL 9002 szürkésfehér, b) az ürítzárat jelz tábla (A és B jel tábla) alapszíne RAL 6018 sárgászöld, feliratozása RAL 9002 szürkésfehér, c) a légtelenít szerelvényt jelz tábla (A és B jel tábla) alapszíne RAL 5010 enciánkék, feliratozása RAL 9002 szürkésfehér, d) a házi felzárót jelz C jel tábla alapszíne RAL 5010 enciánkék, feliratozása RAL 9002 szürkésfehér, e) a válaszzárt jelz tábla (nyomásövezeti zónahatáron A és B jel tábla) alapszíne RAL 3000 tzvörös, feliratozása RAL 9002 szürkésfehér, f) A tzcsapot, a sekély kutat, a mély kutat és a medencét jelz D jel tábla alapszíne RAL 9010 fehér, kerete RAL 3000 tzvörös, feliratozása RAL 9005 fekete a jelztábla feliratozása: a) az írásmód függleges, vastag vonalú, közepes írás, b) a felirati mezk tartalmának részletezése az A, B és C jel táblákon (1. rész II. fejezete függeléke 1-3 ábrája); ba) a szerelvény nyilvántartására való legfeljebb 12 helyiérték szám vagy barcode (az A, B és C jel táblához), bb) a szerelvény rendeltetésére utaló rövidítések a következk: Z tolózár, L légtelenít szelep, H házi felzáró, AL önmköd légtelenítés, Ü ürítzár, VZ válaszzár nyomásövezeti zónahatáron, 13

14 c) a csvezeték névleges átmérje (DN) mm-ben, d) távolsági adatok méterben, felülnézetben balról vagy jobbról, és elölrl; az üresen maradt bal vagy jobb oldali mezbe a szerelvény kezelszervének nyitási irányát kell feltüntetni, balra forgó nyíl, ha felülrl nézve az óramutató járásával ellentétes vagy jobbra forgó nyíl, ha az óramutató járásával megegyez a szerelvény nyitási iránya, e) utalás a vezeték üzemeltetjére (az A és a B jel tábla esetén) a felirati mezk tartalmának részletezése a D jel táblák ábrái alapján: a) a szerelvény rendeltetésére utaló rövidítések a következk szerint; T tzcsap, M medence, ht habtzcsap, E 52mm kiömlnyílású tzcsap, K kút, b) A vízforrás jellemz adatai; ba) a T után lev szám annak a nyomócsnek a névleges átmérjét (DN) jelenti mm-ben, amelyrl a megjelölt tzcsap a vizet kapja; ebbl a számból következtetni lehet a tzcsap vízhozamára, bb) az M után lev szám m 3 -ig - a medence rtartalmát jelenti m 3 -ben. 999 m 3 -nél nagyobb rtartalmú medence jelölése a következ; bba) m 3 -ig a harmadik számjegy helyére 1, bbb) m 3 -ig a harmadik számjegy helyére 2, bbc) m 3 -ig a harmadik számjegy helyére 3 kerül, és így tovább, az els két számjegy helye, pedig üresen marad; az 1. rész II. fejezete függeléke 7. ábráján feltüntetett három nulla (000) a számjegyek helyét mutatja, bc) a K után lev szám a kút átlagos vízszintjének a talajszinttl mért mélységét jelenti m-ben (Sekély kút az, amelynek az átlagos vízfelszíne a talajszinttl mérve 6 m-nél nincs mélyebben, míg a mély kút átlagos vízfelszíne ennél mélyebben van), c) távolsági adatok méterben, felülnézetben balról vagy jobbról, és elölrl; az üresen maradt bal vagy jobb oldali mezbe vagy a tábla valamelyik alsó sarkába a szerelvény kezelszervének nyitási irányát kell feltüntetni, balra forgó nyíl, ha felülrl nézve az óramutató járásával ellentétes vagy jobbra forgó nyíl, ha az óramutató járásával megegyez a szerelvény nyitási iránya, ha a csvezetékben ipari víz van, akkor a rövidítések elé I bett (az ipari víz rövidítését) kell tenni (IZ, IT), a háromágú nyíl a vízforrás helyének az irányát jelenti a melléje vagy alája írt számokkal, jobbra, balra, és elre; a kör alakú nyíl az elzárószerelvény nyitási irányát mutatja, Az E bett a tábla alsó sarkában kell elhelyezni. 3. ELHELYEZÉS 3.1. A táblát céljának megfelel helyen, 1,5 m és 2 m közötti magasságban, maradóan és jól látható módon kell felersíteni. Felersítéskor ügyelni kell arra, hogy a tábla el ne fordulhasson. Föld alatti vagy föld feletti tzcsap vagy habtzcsap jelzésére a táblát a tzcsaphoz tartozó szerelvényszekrény felett kell elhelyezni. A medence tábláján, ha a medencében szívócs van, amelyhez a tzoltó szivattyú közvetlenül csatlakoztatható, a távolságot jelz számok a szívócs távolságát, egyéb esetben pedig, a szívóakna fedélnek a táblától mért távolságát kell megadni. 4. ALKALMAZÁS 4.1. Táblával kell megjelölni minden föld alatti és föld feletti tzcsapot, oltóvíztároló medencét, kutat és egyéb vízforrást Nem kell külön táblával megjelölni a fali tzcsapot. 14

15 1. függelék az 1. rész II. fejezetéhez Jelztáblák Példák 1. ábra A jel tábla 15

16 2. ábra B jel tábla 3. ábra C jel tábla A C jel táblán a szerelvény nyitási irányát nem kell feltüntetni. b = 18 h = ábra Az alaptábla méretei (Tzcsapot jelz tábla) 16

17 5. ábra Sekély kutat jelz tábla 6. ábra Mély kutat jelz tábla 7. ábra Medencét jelz tábla 17

18 8. ábra Nem használható tzcsapot jelz tábla III. FEJEZET A TZOLTÓ-VÍZFORRÁSOK ÉS TARTOZÉKAIK FELÜLVIZSGÁLATA, KARBANTARTÁSA 1. ÁLTALÁNOS ELÍRÁSOK 1.1. A tzoltó-vízforrások üzemképességérl, megközelíthetségérl, fagy elleni védelmérl, az elírt rendszeres ellenrzések, felülvizsgálatok, karbantartások és javítások elvégzésérl, a fenntartónak kell gondoskodnia Felülvizsgálatot, karbantartást, javítást csak külön jogszabályban meghatározott szakvizsgával rendelkez személy végezhet A vizsgálatok alapján feltárt hiányosságok megszüntetésérl a fenntartónak haladéktalanul gondoskodni kell. A meghibásodott vízkivételi helyek és azok szerelvényeinek javítását, szükség esetén cseréjét azonnal el kell végezni A vízkivételi helyekrl nyilvántartást kell vezetni, amely legalább tartalmazza: a) a vízkivételi hely egyértelm azonosítását, b) az ellenrzés, felülvizsgálat, karbantartás, javítás idpontját, c) az ellenrzést, felülvizsgálatot, karbantartást végz nevét, szakvizsga bizonyítványának számát, megállapításait, d) a javítást végz nevét, szakvizsga bizonyítványának számát és a javítás megnevezését. 2. A TZOLTÓ VÍZFORRÁSOK ELLENRZÉSE, KARBANTARTÁSA ÉS FE- LÜLVIZSGÁLATA SORÁN ELVÉGZEND ÁLTALÁNOS FELADATOK 2.1. A tzoltó vízforrások ellenrzése, karbantartása és felülvizsgálata során minden esetben meg kell vizsgálni, vagy el kell végezni: a) a tzoltó-vízforrások jelztábláinak meglétét, adatainak helyességét és épségét, b) az elírt feliratok, jelzések meglétét, olvashatóságát, c) értelemszeren a vízkivételi helyeknek az év minden szakában tzoltógépjármvel történ megközelíthetségét, a szerelvények hozzáférhetségét, a szerelvények és a tartozékok rendeltetésszer használhatóságát, d) a vízhálózatról mköd vízforrások esetében a hálózat átöblítését a tiszta víz megjelenéséig, e) a korrózió elleni védelem épségét, a védelem sérülése esetén annak javítását. 3. AZ EGYES TZOLTÓ VÍZFORRÁSOK ELLENRZÉSÉNEK, KARBANTAR- TÁSÁNAK, FELÜLVIZSGÁLATÁNAK EGYEDI ELÍRÁSAI 18

19 3.1. Beépített tzoltó berendezések: tömldob alaktartó tömlvel; falitzcsap-szekrények lapos tömlvel (továbbiakban: falitzcsap-szekrények) A falitzcsap-szekrényeket és tartozékait félévenként kell karbantartani, ellenrizni, évente felülvizsgálni és egyes tartozékokat ötévenként nyomáspróbázni, a féléves ellenrzés, karbantartás során az 1. rész III. fejezetének 2. pontjában meghatározott általános feladatokon felül legalább ellenrizni kell: a) a falitzcsap-szekrények akadálytalan megközelíthetségét, b) az ajtók, kiforgatható tartók értelemszer és megfelel mködtethetségét, c) a szerelvények épségét, mködtethetségét, d) a tartozékok meglétét, a féléves karbantartás során, az általános feladatokon felül legalább el kell végezni: a) a gyártó által elírt karbantartásokat, javításokat, b) a tartozékként elhelyezett vízzáró lapos töml áthajtogatását amennyiben a falitzcsap szekrények éves felülvizsgálatát a vonatkozó MSZ EN szabvány elírásai szerint végzik el és dokumentálják, úgy azt megfelelnek kell tekinteni. A szabványtól eltér felülvizsgálati eljárás egyenértékségét az OKF állapítja meg A falitzcsap-szekrények tartozékát képez alaktartó és lapos tömlk ötéves nyomáspróbázása esetén: a) amennyiben a falitzcsap-szekrények tartozékát képez alaktartó tömlk és az MSZ EN szabványnak megfelel lapos tömlk nyomáspróbáját a vonatkozó MSZ EN szabvány elírásai szerint végzik el és dokumentálják, úgy azt megfelelnek kell tekinteni; a szabványtól eltér felülvizsgálati eljárás egyenértékségének megállapítására az OKF jogosult; a nyomáspróbát az 1. rész VI. fejezetének 14. függeléke szerint kell elvégezni, b) amennyiben a falitzcsap-szekrényben nem az MSZ EN szabványnak megfelel szivárgásmentes lapos töml van elhelyezve, úgy a nyomáspróbát az 1. rész VI. fejezetének 10. pontja szerint kell elvégezni, c) az alaktartó és lapos tömlkön a nyomáspróba jelölése az 1. rész VI. fejezetének 10. pontja szerint kell elvégezni, a javítás, karbantartás, felülvizsgálat elvégzését követen a falitzcsap-szekrényeket ellenrz plombával kell ellátni Fali tzcsap és szekrény száraz felszálló vezetékkel (továbbiakban: száraz tüzivíz-vezeték rendszer): a száraz tüzivíz-vezeték rendszert legalább félévenként kell ellenrizni, karbantartani, felülvizsgálni és ötévenként nyomáspróbázni, a féléves ellenrzés, karbantartás, felülvizsgálat során az 1. rész III. fejezete 2. pontjában meghatározott általános feladatokon felül ellenrizni kell; a) a betáplálási pont tzoltógépjármvel történ akadálytalan megközelíthetségét, b) a száraz felszálló-vezeték betáplálási pontján 2 db B jel csonkkapocs meglétét, c) a szekrények akadálytalan megközelíthetségét, d) az ajtók értelemszer és megfelel mködését, e) a szerelvények épségét, mködtethetségét, f) a szekrényben a tzcsap és a rászerelt C jel csonkkapocs és az azt lezáró kupakkapocs meglétét, g) szekrény nélküli kiépítés esetén a szabad megközelíthetséget, az elzáró szerelvények, a csonkkapcsok és a kupakkapcsok meglétét, h) a csvezeték légteleníthetségét, a tzcsapszekrénybl az oda nem ill tárgyakat el kell távolítani, a teljes száraz tüzivíz-vezeték rendszert 5 évenként vízzel nyomáspróbázni kell; a próbanyomás értéke - a betápláló csonknál mérve - 1,5 MPa; a nyomáspróba alatt az elzáró szerelvényeknél minimális csepegés megengedett Föld alatti és föld feletti tzcsapok (továbbiakban: tzcsapok): az épületek, építmények használatba vételi eljárása során a legkedveztlenebb fogyasztási idszakban végzett mérésrl felvett vízhozam mérési jegyzkönyvvel igazolni kell a szükséges oltóvíz mennyiség meglétét; a mérést az épület, építmény 100 m-es körzetén belüli tzcsapok egyidej mködésével kell elvégezni; amennyiben az oltáshoz szükséges oltóvíz víztározóról és vízhálózatról együttesen került biztosításra, akkor a vízhozam mérés csak a vízhálózatból kiveend vízmennyiségre vonatkozzon, a föld feletti tzcsapokat legalább félévenként ellenrizni, karbantartatni és évente felülvizsgálni kell; a féléves ellenrzést, karbantartást a gyártó elírásai és az 1. rész III. fejezetének 2. pontjában meghatározott általános feladatok alapján kell elvégezni, az éves felülvizsgálat során a féléves ellenrzés, karbantartás feladatain felül legalább ellenrizni kell a csonkkapcsok állapotát, rögzítettségét, a tömítések épségét, állapotát; a kupakkapcsok állapotát, sze- 19

20 relhetségét, tömítéssel ellátott kupakkapocsnál a tömítés épségét, állapotát, az elveszés elleni biztosítás meglétét; a biztonsági ház(ak) állapotát, nyithatóságát, zárhatóságát; a kupakkapcsok levétele után a tzcsap szelep mködtetésével a tzcsap üzemképesség; a tzcsapban mérhet statikus nyomást; mindkét csonkon egyidejleg mérve a tzcsap vízszállítását; a víztelenít rendszer mködését, a föld alatti tzcsapokat legalább félévente kell ellenrizni, karbantartani és évente felülvizsgálni, az ellenrzést és karbantartást a gyártó elírásainak megfelelen és az 1. rész III. fejezetének 2. pontjában meghatározott általános feladatok alapján kell végrehajtani, és ezen felül legalább el kell végezni a tzcsap környezetének tisztítását; a tzcsap szekrényének megfelel nyithatóságának ellenrzését; a tzcsap szekrényének kitisztítását; a fejszerelvényt véd fedél vagy menetes zárósapka állapotának, földalatti tzcsapkulccsal történ nyithatóságának ellenrzését; a ház, és a szelep szivárgásának ellenrzését; a víztelenít rendszer ellenrzését; a csatlakozó menet zsírzását, a tzcsapszekrény megfelel nyithatóságának ellenrzésekor figyelemmel kell lenni arra, hogy a nyitott fedél nem akadályozhatja a tzcsap mködtetését, az éves felülvizsgálat során a féléves ellenrzés, karbantartás feladatain felül legalább ellenrizni kell a csatlakozófej állapotát, idomszerrel a menet épségét, a tömít felület állapotát; üzempróbával a tzcsap megfelel mködését; a tzcsapban mérhet statikus nyomást; a tzcsap vízszállítását; a víztelenít rendszer mködését, amennyiben a tzcsap vízszállítását ugrómagasság méréssel végzik, az ugrómagasság alapján meghatározható vízmennyiség értékeit az 1. rész III. fejezetének 1. táblázata tartalmazza. 1. táblázat - Ugrómagasságból meghatározható vízmennyiség Ugrómagasság (méter) Kivehet vízmennyiség (liter/perc) Ugrómagasság (méter) Kivehet vízmennyiség (liter/perc) 0,01-0, ,21-1, ,11-0, , ,21-0, , ,31-0, , ,41-0, , ,51-0, ,61-0, , ,71-0, ,81-0, , ,91-1, ,01-1, Szerelvényszekrények tzcsapokhoz: a szerelvényszekrényeket és tartozékait legalább félévente kell ellenrizni, évente ellenrizni és karbantartani, és egyes tartozékokat ötévenként felülvizsgálni és nyomáspróbázni, az idszakos ellenrzés gyakoriságának megállapításakor figyelembe kell venni a kérdéses szekrény környezeti körülményeit és/vagy tzveszélyt és kockázatot, de a legalább félévenkénti ellenrzés a következkre kell, hogy kiterjedjen az 1. rész III. fejezetének 2. pontjában meghatározott általános feladatokon felül; a) a szerelvény szekrény megfelel helyen van-e, b) a szekrény elhelyezkedése jól láthatóan jelölt-e, c) a fali felfüggesztés esetén a felfüggeszt szilárd és a célnak megfelel-e, d) a szekrény sérülésmentes, ajtaja megfelelen és szabadon nyitható-e, e) a szükséges szerelvények megtalálhatók-e, f) a szerelvények megfelelen rögzítettek-e, g) van-e megfigyelhet hiányosság, korrózió okozta vagy egyéb károsodás akár a szekrényen, akár a benne lév szerelvényeken, a tárolt felszerelés és a szekrény sérülésmentes legyen, nem lehet rozsdás vagy lyukas; a tartozékként elhelyezett vízzáró lapos tömlket át kell hajtogatni; az áthajtogatás során szemrevételezéssel ellenrizni kell a töml állapotát; a sérült, szennyezdött tömlt cserélni kell, az éves ellenrzés és karbantartás során az általános és a féléves feladatokon felül a szekrényben elhelyezett szerelvények állapotát ellenrizni kell, gyakorlati próbával a föld alatti vagy föld feletti tzcsapkulcs, vagy az egyetemes kapocskulcsok megfelelsségét és biztonságos használhatóságát (a kulcsokon rendellenes deformáció, repedés nem megengedett); ha szükséges az állványcs megfelel mködtethetségét vagy az áttétkapocs állapotát; a sugárcs megfelelsségét, biztonságos és könny mködtethetségét, a szekrényen és a felszereléseken a gyártó által elírt karbantartásokat el kell végezni, a vizsgálat során nem megfelelnek minsített tartozékokat cserélni kell A szerelvényszekrények egyes tartozékait 5 évenként kell felülvizsgálni és nyomáspróbázni, 20

MUNKAANYAG. Merő András. A tűz oltására alkalmas eszközök. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Merő András. A tűz oltására alkalmas eszközök. A követelménymodul megnevezése: Merő András A tűz oltására alkalmas eszközök A követelménymodul megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok A követelménymodul száma: 0110-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések 6220 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 47. szám A nemzetgazdasági miniszter 11/2013. (III. 21.) NGM rendelete a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó

Részletesebben

A FOGYASZTÓKNÁL ELHELYEZETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT PROPÁN-BUTÁNGÁZOS NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI

A FOGYASZTÓKNÁL ELHELYEZETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT PROPÁN-BUTÁNGÁZOS NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI 2. számú melléklet A FOGYASZTÓKNÁL ELHELYEZETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT PROPÁN-BUTÁNGÁZOS NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI a 23/2006. (II. 3.) Kormányrendelet és a Nyomástartó Berendezések Műszaki-Biztonsági

Részletesebben

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemr l a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag bet s szedés az 1993. évi XCIII. törvény

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 128. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 6., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 128. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 6., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 6., péntek 128. szám Tartalomjegyzék 2010. évi LXXX. törvény A köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyûlés elnöke, az Alkotmánybíróság

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996.

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 29. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014. október TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TÜZV06 Tárgy: Tűzvédelmi Szabályzat TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Verziószám: 6.0 Cím: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tűzvédelmi Szabályzata A szabályozás hatálya: SZMSZ Szervezeti és Működési

Részletesebben

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet. a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról. Általános rendelkezések

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet. a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról. Általános rendelkezések 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

50/2011.(XII.20) BM. rendelettel. kapcsolatos feladatok megbeszélése

50/2011.(XII.20) BM. rendelettel. kapcsolatos feladatok megbeszélése 50/2011.(XII.20) BM. rendelettel (a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól) kapcsolatos feladatok megbeszélése TSZVSZ Tűzvédelmi

Részletesebben

Építőipari, munkavédelem. [Segédlet]

Építőipari, munkavédelem. [Segédlet] Építőipari, munkavédelem [Segédlet] Munkabiztonsági Tagozat - 2013 1 Segédlet a földgáz felhasználói berendezés tervezői számára a biztonsági és egészségvédelmi terv öszszeállításához 2 Mellékletek: TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet. az ivóvíz minségi követelményeirl és az ellenrzés rendjérl. A rendelet hatálya

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet. az ivóvíz minségi követelményeirl és az ellenrzés rendjérl. A rendelet hatálya 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minségi követelményeirl és az ellenrzés rendjérl A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. -a (7) bekezdésének k) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

OTSZ kérdések válaszok 5. rész

OTSZ kérdések válaszok 5. rész 5. rész I/1. fejezet 2. TERVEZÉSI ALAPELVEK Az építmények építészeti-műszaki tervezése során a tűzvédelmi műszaki kialakítást tűzvédelmi műleírásba, dokumentációba kell foglalni. Minden terv része a tűzvédelmi

Részletesebben

Jogszabályok és elírások... 41. A bekötés elfeltételét képez víziközm-szolgáltatói hozzájáruláshoz szükséges terv... 42

Jogszabályok és elírások... 41. A bekötés elfeltételét képez víziközm-szolgáltatói hozzájáruláshoz szükséges terv... 42 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 3 I.1. Víziközm-szolgáltatóra vonatkozó adatok, tevékenység bemutatása... 3 I. 2. A szabályzat hatálya... 4 I.3.A szabályzat célja és kiadásának módja... 5 I.4. Fogalmi

Részletesebben

Főbb változások a 28/2011. (IX. 6.) és az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet között:

Főbb változások a 28/2011. (IX. 6.) és az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet között: Tisztelt Kolléganő vagy Kolléga! Az új, eddig 5.0 munkanévként hivatkozott, Országos Tűzvédelmi Szabályzat (röviden: OTSZ) megjelenése alapvető strukturális és tartalmi változtatásokat hozott. Elsősorban

Részletesebben

Általános tájékoztató a műszaki-biztonsági ellenőrzésről

Általános tájékoztató a műszaki-biztonsági ellenőrzésről A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 89 (3) bekezdése szerint: Az elkészült gázszerelést a földgázelosztó vagy megbízottja az üzembe helyezés előtt köteles - az egyetemes szolgáltatásra jogosult

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

Íc g«t : 2012 JuN 2 5,

Íc g«t : 2012 JuN 2 5, Oíwagwyűlés Hivatala Íc g«t : 2012 JuN 2 5, 2012. évi... törvény a termékek piacfelügyeletér ől* Az Országgyűlés annak biztosítása érdekében, hogy a forgalomba hozatalra szánt és a má r forgalomban lév

Részletesebben

310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet. az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről

310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet. az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.

Részletesebben

64/2010. (III. 18.) 335/2005. (XII.

64/2010. (III. 18.) 335/2005. (XII. 64/2010. (III. 18.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeirl szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a köziratokról, a közlevéltárakról

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SÖRIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A SÖRIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége Federation of Hungarian Food Industries ÚTMUTATÓ A SÖRIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Készült a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával

Részletesebben

GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI M

GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI M 1 GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI MŰSZAKIBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA (2008. évi kiadás) Lezárva: 2008. december 3. 1. FEJEZET A SZABÁLYZAT ALKALMAZÁSI TERÜLETE

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 113. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 113. szám MAGYAR KÖZLÖNY 113. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. augusztus 19., kedd Tartalomjegyzék 42/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet A helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről 12168

Részletesebben

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről A Kormány a környezetvédelem általános szabályairól

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A villamos veszélyesség fokozatainak elemzése a hatályos jogszabályok és szabványok összevetésével.

Részletesebben

1. fejezet 31993L0015

1. fejezet 31993L0015 1. fejezet 31993L0015 Hivatalos Lap L 121, 15/05/1993 o. 0020-0036 finn különkiadás fejezet 15 kötet 12 o. 0185 svéd különkiadás fejezet 15 kötet 12 o. 0185 A Tanács 93/15/EGK irányelve (1993. április

Részletesebben

5/2001. (I. 16.) FVM rendelet

5/2001. (I. 16.) FVM rendelet 5/2001. (I. 16.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 65. -a (2) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a

Részletesebben

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről A munkavédelemrő

Részletesebben