9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet. az Országos Tzvédelmi Szabályzat kiadásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet. az Országos Tzvédelmi Szabályzat kiadásáról"

Átírás

1 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet az Országos Tzvédelmi Szabályzat kiadásáról A tz elleni védekezésrl, a mszaki mentésrl és a tzoltóságról szóló évi XXXI. törvény 47. (2) bekezdésének 1. pontjában foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérl szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. -ának c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következket rendelem el: 1. A létesítmények, építmények létesítésére - ideértve a tervezést, az átalakítást, illetve a módosítást is -, valamint a létesítmények, építmények, gépek, berendezések, eszközök és - a robbanó és robbantó anyagok kivételével - az anyagok használatára, technológiák alkalmazására vonatkozó tzvédelmi szabályokat, tzvédelmi mszaki követelményeket a rendelet mellékletében foglalt Országos Tzvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: OTSZ) tartalmazza. 2. (1) Az illetékes hivatásos önkormányzati tzoltóság - más, legalább azonos biztonsági szintet nyújtó elírások megtétele esetében - kérelemre az eltérést engedélyezheti az OTSZ a) 3. rész II. fejezetének 1. táblázatában meghatározott legkisebb távolság alól, továbbá a 3. rész II. fejezetének 3.4.; ; ; ; 6.1.; 6.2.; 6.5.; 6.7.; 6.8.; 6.9.; 6.10.; pontjai, valamint b) 5. rész I/4. fejezetének ; pontjai, az I/5. fejezetének 1.1.; 1.2.; 1.4.; 2.11.; ; ; ; ; ; ; pontjai, az I/6. fejezet ; ; II. fejezet ; 6.3.; 7.1.; ; ; ; ; ; ; 17.1.; 19.1.; 19.5.; 20.1.; 20.4.; 20.7.; 20.8.; 21.2.; 21.4.; 21.5.; ; ; pontjai elírásai alól. (2) Az OTSZ a) 1. rész I. fejezete, a II. fejezete, a III. fejezete, a VII. fejezetének 2.7. pontja, a VIII. fejezetének 1.4. pontja és XIV. fejezetének 1.2. pontjai, b) 3. rész I. fejezete, a III. fejezetének 1. címe, és a IV. fejezete, c) 4. rész XI. fejezete, d) 5. rész I/1-3. fejezete, az I/4. fejezet ; 2.5.; ; ; ; ; 4.8.5; ; pontjai és az M1. melléklete, az I/5. fejezet 1.3.; 2.1.; 3.1.; 3.2.; 4.1.; 4.2.; 4.4.; ; ; ; ; pontjai, az I/6. fejezet ; pontjai, az I/7. fejezet ; ; 3 pontjai., az I/8. fejezet; az I/9. fejezet 1-2. pontjai, az I. cím: ; ; ; ; pontjai és az 1. sz. függelék, az M1.; M2. mellékletek, valamint az M4. melléklet, a II. cím: ; 5.4. pontjai, az V. cím, az I/10. fejezet 1-5. pontjai, a II. fejezet ; 3.9.; ; 6.4.; 6.6.; 10.1.; 10.2.; ; ; 12.8.; 12.9.; 17.2.; 17.3.; 18.1.; 19.2.; 19.4.; 20.3.; 20.6.; 21.3.; 23.1.; 23.2.; ; pontjai rendelkezései alól eltérés nem engedélyezhet. (3) Az Országos Katasztrófavédelmi Figazgatóság - más, legalább azonos biztonsági szintet nyújtó elírások megtétele esetében - kérelemre az eltérést engedélyezheti az OTSZ - (1)-(2) bekezdésben nem említett - rendelkezéseitl. (4) Az OTSZ-ben hivatkozott szabványoktól eltér, de azokkal legalább azonos biztonsági szintet nyújtó mszaki megoldást kérelemre az (1) és (3) bekezdésben kijelölt hatóság jóváhagyja. (5) A kérelemnek tartalmaznia kell: 1

2 a) a tzvédelmi mszaki követelmény, tzvédelmi szabály vagy szabvány alkalmazásának pontos helyszínét, az érintett építmény, szabadtér, dolog megnevezését; b) az érintett tzvédelmi mszaki követelmény, tzvédelmi szabály vagy szabvány azon részét, amelyre az eltérési kérelem vonatkozik; c) a tzvédelmi mszaki követelménytl, tzvédelmi szabálytól vagy szabványtól való eltérés indokát; d) a kérelemhez mellékelni kell a tervezett eltér megoldás olyan részletesség mszaki dokumentációját, amely bizonyítja, hogy az eltér megoldás a rendelettel megállapított tzvédelmi mszaki követelményben, tzvédelmi szabályban vagy szabványban foglalt elírásokkal legalább egyenérték biztonságot nyújt. (6) A rendelet mellékleteiben meghatározott mszaki követelményektl való eltérés, a más hatóság hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárást megelzen engedélyezhet. 3. Az e rendeletben meghatározott technikai jelleg elírásoknak nem kell megfelelnie az olyan termékeknek, amelyeket az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak el, illetve hoztak forgalomba, vagy az Európai Gazdasági Térségrl szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak el, az ott irányadó elírásoknak megfelelen, feltéve, hogy az irányadó elírások az emberi egészség és élet védelme, valamint a közbiztonság tekintetében az e rendeletben meghatározottal egyenérték védelmet nyújtanak. 4. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követ 90. napon lép hatályba. (2) A már üzemel tz és hiba átjelz rendszereket legkésbb március 1-jéig a rendelet 2. rész IV. fejezetének 4.6. pontjában foglalt tzvédelmi mszaki követelmények szerint át kell építeni. A már üzemel tz és hiba átjelz rendszerek a) pontban meghatározott regisztrációját legkésbb október 1-jéig végre kell hajtani. (3) A rendelet hatálybalépésével egyidejleg az Országos Tzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet, valamint az azt módosító 9/2000. (II. 16.) BM rendelet és a 26/2005. (V. 28.) BM rendelet, továbbá a tzvédelem és a polgári védelem mszaki követelményeinek megállapításáról szóló 2/2002. (I. 23.) BM rendelet, valamint az azt módosító 43/2004. (VII. 7.) BM rendelet hatályát veszti. (4) A (3) bekezdés a rendelet hatálybalépését követ napon hatályát veszti. (5) E rendelet tervezetének a mszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, - a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított - 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv cikkében elírt egyeztetése megtörtént. 2

3 Melléklet a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelethez OTSZ 1. rész TZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK I. FEJEZET TZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KARBANTARTÁSA 1 Fogalom meghatározások 1.1. Készenlétben tartó: az a személy vagy szervezet, amely jogszabály által tzoltó készülék készenlétben tartására kötelezett Karbantartás: (ellenrzés és javítás) mszaki és adminisztratív tevékenységek összessége, melyek célja, hogy a tzoltó készülék eredeti állapotát megtartsa, vagy abba azt úgy állítsa vissza, hogy képes legyen az eredeti funkcióit ellátni Karbantartó szervezet: karbantartó személyeket alkalmazó, tzoltó készülék javító mhelyt fenntartó hatóság által regisztrált vállalkozás Karbantartó személy: karbantartó szervezet alkalmazásában (munkaviszonyban vagy egyéb szerzdéses jogviszonyban) álló, jogszabályban meghatározott végzettséggel és gyakorlattal rendelkez természetes személy (tzoltó készülék ellenr) Hatóság: Országos Katasztrófavédelmi Figazgatóság, mely regisztrálja a karbantartó szervezet nevét, címét és felügyeli tevékenységét OKF azonosító jel: egyedileg sorszámozott és a sorozatszám els három karaktere által a karbantartó szervezetet azonosító, hamísítás elleni védelemmel ellátott (hologramos) matrica, melyet a regisztrált karbantartó szervezetek a hatóság által kijelölt forgalmazótól vásárolhatnak meg. 2 Általános elírások a) tzoltó készülék karbantartást kizárólag a hatóság által regisztrált karbantartó szervezet végezhet, b) A karbantartó szervezet irányítja és felel a karbantartó személy(ek) munkájáért, c) a tzoltáskor mködésképtelen tzoltó készülékrl a hatóság felé bejelentést kell tenni; a tzoltóság a tudomására jutott esetekrl a hatóságot értesíti, d) a karbantartási idszakokra vonatkozó a rendelet hatályba lépése eltt kiadott eltérési engedélyek érvényüket vesztik. 3 A készenlétben tartó feladatai a) a készenlétben tartó vagy képviselje, megfelel idközökben, rendszeresen vizsgálja a tzoltó készülékeket, melynek során ellenrzi, hogy minden egyes tzoltó készülék: aa) a tervezett telepítési helyen van, ab) a tzoltó készülék látható, a használat nem ütközik akadályba és a tzoltó készülékkel szemben állva a magyar nyelv használati utasítás olvasható, ac) valamennyi nyomásmér vagy jelz mszer jelzése a mködési zónában található, ad) a tzoltó készülék zárolása sértetlen és ép, hiánytalan szerelvényekkel ellátott. ae) a tzoltó készülék felülvizsgálata esedékes-e; b) a készenlétben tartó szükség esetén köteles gondoskodni a hiányosságok megszntetésérl, az ellenrz vizsgálatokat lehetleg havonta, de legalább negyedévente kell elvégezni és a tzvédelmi szabályzathoz kapcsolva az 1. rész I. fejezetének 5. függelékében meghatározottak szerint kell dokumentálni; c) az a) pont szerinti vizsgálatokat karbantartó személy is végezheti; d) a készenlétben tartónak kell gondoskodnia, a készenlétben tartott tzoltó készülékek az 1. rész I. fejezetének 1. függelékében meghatározott idközönkénti, arra jogosult általi karbantartásáról; a részben vagy teljesen kiürült, (kiürített) tzoltó készülékek újratöltésrl; 3

4 e) az idszakot le kell rövidíteni, ha azt a környezeti körülmények vagy egyéb veszély indokolja. 4 A tzoltó készülék karbantartó felszereltsége és mködése 4.1. A karbantartó szervezetnek a javító mhelyében legyen meg a tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi általános és speciális felszerelése, mszaki útmutatást, technológiát tartalmazó leírása A mhely helyiségeinek száma, alapterülete és kialakítása tegye lehetvé a különböz munkafázisok elvégzését, a munkaegészségügyi szabályok betartását; az oltópor tárolására, átfejtésére és a nyomáspróba (vizes technológia) végzésére külön helyiségeket kell biztosítani A karbantartó szervezet legalább az alábbi, a mérések mszaki igényeinek és a joghatású mérésre vonatkozó elírásoknak megfelel mér- és ellenrz eszközökkel, felszerelésekkel rendelkezzen: a) a mérend tömegnek megfelel méréshatárú osztású és pontosságú mérleg (belspalack esetében legfeljebb 1 grammos osztású és legalább 1 grammos pontosságú) b) világító tartályvizsgáló tükör, c) nyomásmér 1,6% pontosságú, d) nagyító, e) menet ellenrz idomszer, f) nyomáspróba berendezés (tartály, fejszerelvény, portöml vizsgálatához), g) zártrendszer portölt, h) páratartalom mér, i) biztonsági szelep beállító, j) nyomaték kulcs, k) tolómérce, l) gyártó által javasolt célszerszámok, m) csavarkulcsok, fogók, n) befogó-rögzít szerkezet(ek), o) azonosítható plombafogó A karbantartó szervezetnek nyilvántartást kell vezetnie a karbantartó személyek szakvizsga bizonyítványainak számairól, érvényességérl és a kizárólagosan az adott személy által használt azonosítókról A karbantartó szervezetnek a tzoltó készülék karbantartó tevékenységre vonatkozóan minségirányítási rendszert kell bevezetnie és alkalmaznia, és a rendszer mködését legkésbb a regisztrációtól számított egy éven belül - bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsítótól származó - tanúsítvánnyal kell igazolnia Ha a karbantartó a tanúsítványt nem szerzi meg, vagy a lejárt tanúsítványt nem újítja meg, a hatóság a nyilvántartásból törli, és tzoltó készülék karbantartást nem végezhet. 5 Biztonsági intézkedések 6.1. Tzbiztonság a karbantartás idején: a) a készenlétben tartónak számolnia kell azzal, hogy a karbantartási és az újratöltési eljárások a megelz tzvédelmi intézkedések hatékonyságát idlegesen csökkenthetik, b) a helyszínen nem javítható és a selejt tzoltó készülékek pótlásáról a készenlétben tartónak kell gondoskodni Személyi biztonság a tzoltó készülék szétszerelésekor: a) meg kell gyzdni arról, hogy a tzoltó készülék tartályában vagy szerelvényében van-e nyomás, b) a gyártó által elírt befogó szerkezetet kell alkalmazni, majd az elsütfejet vagy a szelep szerkezetet lassan kell meglazítani, és amikor a nyomásleereszt hornyon minden maradó nyomás eltávozott, csak akkor szabad a szerelvényeket teljesen kicsavarni. c) ha a tzoltó készülékben visszamaradt nyomást nem sikerül megszüntetni, a további szerelést nem szabad folytatni, amíg a gyártó által kiadott biztonsági intézkedéseknek nem tettek eleget, d) a szén-dioxiddal oltó vagy egyéb nagy nyomással mköd tzoltó készülékek, és a hajtóanyag palackok szelepeit befogás nélkül eltávolítani tilos, e) szén-dioxiddal vagy gázzal oltó tzoltó készülékek karbantartását, az ártalmas gzök miatt, csak jól szellztetett környezetben szabad végezni, f) a tzoltó készülékek szétszerelésekor a karbantartó személynek gondoskodni kell arról, hogy a tzoltó készülékrl esetleg elszabaduló alkotóelemek, szerelvények sérülést ne okozzanak. 4

5 6 Élettartam és selejtezés 6.1. A tzoltó készülékek, és alkatrészek élettartama a következk kivételével nem haladhatja meg a 20 évet: a) a szén-dioxiddal oltó és a hajtóanyag palack, b) az 50 kg és az annál nagyobb töltettömeg tzoltó készülékek szakérti névjegyzékben szerepl szakért véleménye alapján, 20 éven túl is üzemben tartható, de a meghosszabbítása nem lehet több mint, kétszer 5 év Az alábbi tzoltó készülékek nem vehetk át karbantartásra: a) olyan tzoltó készülék, melyhez a gyártó által ajánlott alkatrészek és oltóanyag, technológiai utasítás nem áll rendelkezésre, b) a forgalomból kivont vagy a szabálytalanul forgalomba került tzoltó készülék, c) az újra nem tölthet tzoltó készülék, ha a tzoltó készüléken a felhasználhatósági határid már lejárt, d) ha a tzoltó készülék gyártója, gyártási idpontja nem állapítható meg (nem olvasható), e) olyan tzoltó készülék, melynek életkora az 1. rész I. fejezetének 1. függelékében meghatározott élettartamot elérte A karbantartó személy köteles írásban értesíteni a készenlétben tartót, ha a tzoltó készülékek karbantartása nem végezhet el A selejtezésrl a tulajdonos gondoskodik; a tzoltó készüléket ki kell üríteni, és roncsolással használhatatlanná tenni. 7 A karbantartást igazoló címke 7.1. A karbantartás elvégzését az igazoló címke és az OKF azonosító jel felragasztásával kell jelölni, mely a gyártó jelöléseit nem takarhatja el; 7.2. az OKF azonosítót, a címkét részben átfedve, de az adatokat nem takarva kell felragasztani; 7.3. a karbantartás során a korábban használt karbantartást igazoló címkéket - kivéve a legutolsó középvagy teljes kör karbantartást és gyártói végellenrzést, vagy újratöltést igazoló címkéket - az OKF azonosító jellel együtt el kell távolítani A címke tartalma: a) FELÜLVIZSGÁLVA szó, b) a karbantartó szervezet neve és címe, c) a karbantartó személy aláírása, vagy az aláírással egyenérték azonosító jelzése, d) a karbantartás jellege (alap-/közép-/teljes kör karbantartás, újratöltés), e) a karbantartás dátuma (év, hónap), és érvényessége (a következ alap-karbantartás esedékessége) hónapokban; és/vagy a következ alapkarbantartás esedékessége (év, hónap), 7.5. A címke kivitele: a) öntapadós, b) közérthet nyelvezet, c) segédeszköz nélkül olvasható, a betméret minimum 3 mm, legkisebb és legnagyobb betméret aránya kettnél nagyobb nem lehet. d) nem zavaró lógóval, emblémával kiegészíthet, e) anyagát úgy kell megválasztani, hogy élettartama arányos legyen a felülvizsgálat érvényességi idejével Az OKF azonosító kizárólag a karbantartást igazoló címkével együtt, és csak egyszer használható fel Az MSZ 1040 szerint gyártott tzoltó készülékek esetében nyomáspróba adatait (év, hó, a nyomáspróbát végz jele) a tzoltó készülék tartályán (palackján) maradandó és jól látható módon, adattáblán fel kell tüntetni. 8 Karbantartás 8.1. Általános szabályok: a) a tevékenységet a karbantartó által fenntartott mhelyben, megfelelen felszerelt mozgó szervizben, vagy a készenlétben tartó által rendelkezésre bocsátott helyiségben is megtörténhet, ha a mhelyfeltételek adottak, b) a tzoltó készülékeken és hajtóanyag palackokon karbantartásakor az 1. rész I. fejezetének függelékében meghatározott mveleteket kell elvégezni, c) a karbantartó személynek ellenriznie kell, hogy a tzoltó készülék minden szempontot figyelembe véve használatra alkalmas, és nem tartozik a 6.2. pontban felsorolt tzoltó készülékek közé, 5

6 8.2. A karbantartó személy az alábbi esetekben a tzoltó készüléket készenlétben tartásra alkalmatlannak minsíti: a) ha a tzoltó készülék felépítése veszélyes állapotú, b) ha a tzoltó készülék alkalmazása esetén veszélyes lehet, c) ha a tzoltó készülék állapota miatt nem mködképes, d) ha a tzoltó készülék, vagy a hajtóanyagpalack töltetének vesztesége, nyomásának csökkenése meghaladja a gyártó által megadott értéket, 8.3. Ha a tzoltó készüléken a hiba a helyszínen nem javítható ki, a karbantartó adatait, a dátumot és a JAVÍTÁSRA SZORUL feliratot tartalmazó címkével kell szembetn helyen ellátni és írásban tájékoztatni kell a készenlétben tartót A nem javítható vagy.6.2. pontban felsoroltak közé tartozó tzoltó készülék a karbantartó személynek SELEJT felirattal kell ellátni és errl írásban kell tájékoztatni a készenlétben tartót A karbantartást követen a felhasználásra alkalmas tzoltó készüléket a karbantartó személynek a karbantartást igazoló címkével kell ellátnia A karbantartó személynek a tzoltó készülék felfüggesztését és egyéb felszereléseit is meg kell vizsgálni, és a tapasztalt hibáról, sérülésrl a készenlétben tartót írásban tájékoztatnia kell A ciklusidket alapkarbantartás esetében a legutolsó karbantartástól, közép- és teljes kör karbantartás esetében a tzoltó készüléken feltüntetett gyártási idponttól kell számításba venni Az 5. és 15. évben esedékes középkarbantartás magába foglalja az éves alapkarbantartás mveleteit is; a 10 éves teljes kör karbantartás magába foglalja az éves és az 5. évi mveleteket is; amikor a tzoltó készülékek teljes kör karbantartása esedékes, az eljárást a 4. függelék szerint kell végrehajtani és figyelembe kell venni az újratöltésre vonatkozó elírásokat is; a 4. függelék elírásai mellett a gyártó ajánlásait kell betartani Amennyiben vizet alkalmaznak a különböz eljárásoknál, a tzoltó készüléket az újratöltést megelzen teljesen ki kell szárítani A szén-dioxiddal oltók és a hajtóanyag palackok karbantartására és hidraulikus vizsgálataira, a hatályos nemzeti szabályozásokat kell alkalmazni Tzoltó készülékek újratöltése: a) az újratöltött tzoltó készülékeken legalább alapkarbantartást kell végezni, vagy a soron következ fokozat (közép- vagy teljes kör karbantartás) mveletei is elvégezhetek, b) a részlegesen használt tzoltó készüléket teljesen ki kell üríteni, és az oltóanyagot ki kell selejtezni, c) a tzoltó készülékek újratöltését a gyártó által megadott eljárások, és utasítások szerint kell végezni, d) az újratöltött tzoltó készülékeken az újratöltés idpontját fel kell tüntetni Alkatrészek pótlása: a) kizárólag a gyártó által megadott, jóváhagyott vagy szállított alkatrészeket és oltóanyagot szabad használni, b) ha a gyártó megsznt és az eredeti alkatrészek nem állnak rendelkezésre a forgalmazási engedéllyel forgalomba hozott tzoltó készülékek esetében a hatóság, tzvédelmi megfelelségi tanúsítvánnyal forgalomba hozott tzoltó készülékek esetében a tanúsító szervezet engedélyezheti helyettesít alkatrészek és oltóanyag felhasználását Az oltóporral kapcsolatos mveletek. a) Az oltóport érint mveletek megkezdése eltt ellenrizni kell, hogy a b) pontban elírt feltétel teljesül. b) Oltóport tartalmazó tzoltó készüléket csak a lehet legszárazabb körülmények között - ahol a relatív páratartalom legfeljebb 70%, a környezeti hmérséklet 20 C -, a vizsgálatokhoz szükséges legrövidebb ideig szabad szétszerelni, hogy a légköri nedvesség az oltóport ne károsítsa. c) Az oltópor típusoknak egymáshoz vagy a szennyez anyagokhoz való keveredését meg kell akadályozni; egyidejleg csak azonos típusú oltóport tartalmazó tzoltó készüléket szabad szétszerelni és megvizsgálni. d) A megbontott gyári csomagolású, de teljesen fel nem használt oltóporokat légmentesen kell tárolni A környezetre ártalmas anyagok, hulladékok kezelése. a) A környezeti elemekre, különösen a légkörre káros töltet (halon, HCFC, HFC stb.) tzoltó készüléket nem szabad a szabadba kiüríteni; a töltési és lefejtési mveleteknél a gáz visszanyerésére alkalmas, zárt rendszer eljárást kell alkalmazni, és szükség esetén az ilyen oltóanyagot regenerálni vagy ártalmatlanítani kell. b) A selejtezend oltóanyagot, alkatrészeket a környezetvédelmi elírások betartásával kell kezelni. 6

7 9 A karbantartó személy képzése és gyakorlata 9.1. A karbantartó személynek legalább 3 hónapos gyakorlat és egy tanfolyamon való részvételt követen - a hatályos jogszabály alapján - sikeres vizsgát kell tennie (szakvizsga) A szakvizsga érvényességi idejének meghosszabbítására 5 évenként ismételten vizsgát kell tenni, a felkészít tanfolyam újbóli elvégzésének kötelezettsége nélkül függelék az 1. rész I. fejezetéhez A tzoltó készülékek élettartama és a karbantartási idközök Alapkarbantartás 1 A tzoltó készülék típusa (2. függelék) Porral oltó, vizes oltóanyag-bázisú habbal és vízzel oltó Középkarbantartás 1 (3. függelék) Teljes kör karbantartás 1 (4. függelék) 1 év 5 és 15 év 10 év 20 év 3 Törszeges porral oltó 2 1 év 15 év 10 év 20 év 4 Gázzal oltó 1 év - 10 év 20 év 5 Valamennyi szén-dioxiddal oltó 1 év - 10 év 6 Az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott tzoltó készülék (szén-dioxiddal oltó kivételével) hat hónap - 5 év A tzoltó készülék élettartama A vonatkozó szabályozás szerint 20 év, de legkésbb ig 3 1 A kötelez ellenrzési és javítási ciklusidk trési ideje 2 hónap. 2 Az eredetileg zárt (törszeges) porral oltó tzoltó készülékeket - újratöltésre - vissza kell juttatni a gyártóhoz 3 Lásd még: függelék az 1. rész I. fejezetéhez Az alapkarbantartás mveletei Sorszám A karbantartás tárgya Az elvégzend feladatok és tevékenységek 1. A tzoltó készülék mködképességének megállapítása érdekében ellenrizni kell a biztonsági és A biztonsági és jelzszerelvények ellenrzése: X X X X X a jelzszerelvényeket. 2. A nyomásmérk ellenrzése során, ha nem mködnek akadálymentesen, vagy ha a mért nyo- A nyomásmérk ellenrzése és átvizsgálása, a X X másérték az elírttól eltér, akkor a gyártó által tzoltó készülék üzemi megadottak szerint kell eljárni. A hajtóanyag nyomásának ellenrzése: mennyiségét nyomásméréssel kell ellenrizni. Meg kell vizsgálni, hogy a tzoltó készülékek kifogástalan és biztonságos mködését gátló korróziós 3. hiba, horpadásos vagy domború deformá- A tzoltó készülék küls X X X X X szemrevételezése ció vagy egyéb károsodás látható-e. Ha ilyenek találhatók, akkor a gyártó által megadottak szerint kell eljárni. 4. A szén-dioxiddal oltó tzoltó készülék tömegellenrzése: X A tzoltó készülék tömegét le kell mérni, és ellen- rizni kell a palackba beütött értékkel. A széndioxid-veszteség legfeljebb 10% lehet. 5. Ellenrizni kell a töml és a lövke állapotát, Az ürít töml és lövke X X X X X meg kell gyzdni arról, hogy használatra alkalmas, kifogástalan állapotban vannak. ellenrzése: 6. A matrica ellenrzése: X X X X X Ellenrizni kell a matrica épségét, olvashatóságát 7

8 A vízzel és habbal oltó tzoltó készülékek tartályainak kiürítése: A porral oltó tzoltó készülék oltóporellenrzése: A tzoltó készülék szerelvényeinek ellenrzése: A mködtet- és az elsütfej-szerelvény ellenrzése: A hajtóanyag-palack leszerelése: A hajtóanyag-palack vizsgálata: Az O gyrk, alátétek cseréje: A vízzel, habbal oltó tzoltó készülékek tartályainak bels vizsgálata: A porral oltó tzoltó készülékek tartályainak vizsgálata: A vízzel, habbal oltók újratöltése: A tzoltó készülékek összeszerelése: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X és megfelel tartalmát. Az oltóanyagtöltetet egy tiszta edénybe kell kiönteni és a gyártó által megadottak szerint kell ellenrizni, további használatra való alkalmasságát megvizsgálni. Vizsgálni kell az idegen anyagok jelenlétét, a csomósodást és a rögképzdést. A tzoltó készülék forgatásával az oltóport fel kell lazítani, ügyelve arra, hogy az ne folyhasson ki. Amennyiben a fenti felsorolt hibák valamelyike is látható, valamint nem válik folyóssá az oltópor vagy bármilyen elváltozás tapasztalható, azt ki kell selejtezni, majd a 4. függelék 2. megjegyzésében foglaltak szerint újra kell tölteni. Szükség esetén leveg átfúvatással meg kell tisztítani a tzoltó készülék szerelvényeit. Meg kell gyzdni arról, hogy a töml, a lövke, a szr (ha van ilyen felszerelve), a felszállítócs és a töltszelep hibátlan. Hiba esetén ki kell javítani, vagy cserélni kell azokat. Ellenrizni kell a mködtet és ürít szerelvényeket (ha van ilyen felszerelve). Meg kell tisztítani, fel kell újítani, vagy új szerelvénnyel kell pótolni, ha szükséges. Ahol a mködtet- és az elsütfej-szerelvény kiszerelhet a töltet kibocsátása nélkül, meg kell tisztítani, és ellenrizni kell a hibátlan mködképességet, valamint az alkatrészek épségét. A sérült elemeket szükség esetén cserélni kell. A mozgó alkatrészeket és a csavarmeneteket a gyártó ajánlása szerinti kenanyag alkalmazásával védeni kell. A rögzít szerelvények meglazításával a hajtóanyagpalackot le kell szerelni. A hajtóanyagpalackok küls szemrevételezése. A sérült palackok pótlásakor a gyártó elírásai szerint kell eljárni. A palack tömegét le kell mérni, és az értéket a palackon lév beütéssel kell összehasonlítani. Ha a palackban az elírt értékhez képest 10%- kal nagyobb veszteség van, akkor a gyártó elírása szerint a hajtóanyagpalackot ki kell cserélni. A nyomástartó edények nemzeti szabályozásai alkalmazhatók. A tömítelemek ellenrzésekor vagy cseréjekor a gyártó elírásai szerint kell eljárni. Ha a töml zárófóliás tömítgyrvel van szerelve, azt minden esetben cserélni kell. A mveletet világító segédeszközzel kell elvégezni. Ellenrizni kell a tartályok küls és bels bevonatának épségét és korróziómentességét. A sérült bevonatot fel kell újítani. A mveletet világító segédeszközzel kell elvégezni. Ellenrizni kell a tartály korróziómentességét. A gyártó elírásait figyelembe véve az eredeti töltetet vissza kell tölteni, vagy újjal kell helyettesíteni. A gyártó elírásait figyelembe véve kell elvégezni. A véletlen mködtetés megelzése érdekében biztosító-szerelvényt kell alkalmazni és egyedi azonosítására alkalmas plombafogóval fémzárolni, vagy azzal egyenérték eljárást kell 8

9 18. A karbantartást igazoló címke kitöltése: X X X X X használni. Minden karbantartási ciklust jelölni kell az 1. rész I. fejezetének és 8. pontban foglalt elírások szerint. 1. állandó nyomású vízzel, habbal, porral és gázzal oltók 2. törszeges, állandó nyomású porral oltók, 3. hajtóanyag palackos vízzel és habbal oltók, 4. hajtóanyag palackos porral oltók, 5. szén-dioxiddal oltók 9

10 3. függelék az 1. rész I. fejezetéhez A középkarbantartás mveletei 1. A táblázatban megadottak az 1. rész I. fejezetének 2. függelékben szereplkkel együtt végzendk el. 2. A nyomásjelz mszerrel felszerelt, állandó nyomású tzoltó készüléken, a gyártó elírásai szerint, a nyomásjelz mködképességét kell ellenrizni. 3. A tzoltó készüléket ki kell üríteni. 4. A gyártó útmutatása szerint meg kell vizsgálni az oltóanyagot. 5. Nagyítóval részletesen vizsgálni kell a tzoltó készüléket. Vizsgálni kell, hogy léteznek-e korróziós, sérült helyek: a) a zárószerelvényeken, az elsütfej-szerelvényen, b) a nyomásmér és jelz eszközön, c) a töml- és a pisztolyszerelvényen. Világítóeszköz és tükör segítségével meg kell vizsgálni a tartály belsejét, különös tekintettel a korróziós 6. nyomokra és a bels bevonat hibátlanságára vonatkozóan. A hegesztési varratok épségét fokozottan vizsgálni kell. A tevékenység során a gyártó elírásai szerint kell eljárni, kétes esetekben, pedig a gyártóhoz kell fordulni. 7. Meg kell vizsgálni minden záróelemet, a csatlakozó menet, alak, méret és bevonat szempontjából. 8. A tzoltó készüléket, a gyártó elírásait figyelembe véve meg kell tölteni oltóanyaggal, és össze kell szerelni. 9. A biztosító- és biztonsági szerelvények felszerelését követen, a karbantartást igazoló címkét ki kell tölteni. 10

11 4. függelék az 1. rész I. fejezetéhez A teljes kör karbantartás mveletei A táblázatban szerepl feladatokat az 1. rész I. fejezetének 2. és 3. függelékében felsorolt eljárásokkal együtt kell elvégezni. A tzoltó készülékek teljes szétszerelését követen a hibás részeket selejtezni szükséges, majd ezeket újjal kell pótolni. A tartályt a rajta lév jelölés értékének megfelel nyomáson nyomáspróbának kell alávetni. A jelöletlen tartályokat javítani nem szabad, azokat selejtezni kell. Az MSZ 1040 szerinti tzoltó készülékeknél a nyomáspróbát a legfeljebb 25 kg össztömeg tzoltó készülék esetén festetlen, az annál nagyobb össztömeg tzoltó készülék esetén a hegesztési varratok környezetében, fémtiszta állapotban szükséges végezni (kivéve: a) a gyári porszórásos festéssel gyártott tartályok, b) szén-dioxiddal oltók alumínium palackjai, c) olyan bels védbevonattal rendelkez tartályok, melyeknél a festék eltávolítás vagy az újrafestés a bels bevonat épségét megsértheti). Nyomáspróbának kell alávetni a biztonsági szelepet és a tzoltó készülék mindazon szerelvényét, amely a mködtetés során a nyomás által terhelt. A biztonsági szerelvényt (biztonsági szelep stb.) a gyártó elírásait figyelembe véve ellenrizni és szükség esetén beállítani vagy cserélni kell. Meg kell tölteni, össze kell szerelni, és biztosítószerelvénnyel kell ellátni a tzoltó készüléket, majd ki kell töltetni a karbantartást igazoló címkét. 11

12 5. függelék az 1. rész I. fejezetéhez Karbantartási igazoló napló... A készenlétben tartó neve:... Az ellenrz vizsgálatokat végz neve(i): A tzoltó készülékek ellenrzési és javítási nyilvántartása A karbantartó(k) neve(i): Sorszám A tzoltó készülék készenléti helye... Vizsgálatot végz aláírása: A vizsgálat dátuma (negyedév) Típusa gyári száma I. II. III. IV. Javítás szükséges Megjegyzés 6. függelék az 1. rész I. fejezetéhez Karbantartási igazoló címke Felülvizsgálva Karbantartás típusa: (alap, közép, teljes kör karbantartás, újratöltés) Karbantartó szervezet neve, címe: (csak regisztrált karbantartó szervezet lehet) Karbantartást végz személy neve, aláírása: Karbantartás ideje: Érvényes / Gültig bis / Valid to: 12

13 II. FEJEZET JELZTÁBLA VÍZVEZETÉKEKHEZ ÉS TZOLTÓ VÍZFORRÁSOKHOZ 1. FELHASZNÁLÁSI TERÜLET 1.1. A jelztáblák (a továbbiakban: tábla) kialakításuktól függen a következk: a) A jel tábla: ivóvíz-távvezetékekhez, b) B jel tábla: helyi vízelosztó vezetékekhez, c) C jel tábla: bekötvezetékekhez, d) D jel tábla: tzoltó vízforrásokhoz. 2. KÖVETELMÉNYEK 2.1. a jelztábla méretei: a táblák és az írásjelek méreteit, továbbá a felirati mezk elrendezését az 1. rész II. fejezete függelékének 1-8. ábrái tartalmazzák; az A, B és C jel táblák esetén a távolságjelz kereszt szárszélessége 4-5 mm, szárhosszúsága 35 mm; a távolsági adatok esetén az egész métereket a tizedméterektl vesszvel kell elválasztani; a D jel, egyben a tzcsapot jelz táblára vonatkozó 4. ábra az alaptábla méreteit is mutatja; a D jel táblára vonatkozóan az 1. rész II. fejezete függelékének 4-8. ábrája példaként mutatja az egyes tzoltó vízforrások tábláinak kialakítását és feliratozását a jelztábla anyaga: a táblák és az írásjelek anyaga a pontjának b) alpontjában meghatározott követelményeket kielégít - anyagában színezett - manyag; meglev hálózatok tábláinak pótlásához a fejezet követelményeit kielégít fémtáblák is felhasználhatóak, a jelztábla kivitele: a) a Víztávvezeték feliratot az A jel táblán, továbbá a Víz feliratot a B jel táblán, fent, középen, a C jel táblán pedig, jobbra, fent kell elhelyezni, b) a jelztáblának az idjárási és mechanikai hatásokkal szemben ütés-, korrózió-, és öregedésállónak, valamint színtartónak kell lennie; hosszan tartó UV sugárzás, nedvesség vagy ingadozó hmérséklet hatására sem következhet be a táblák olyan mérték alakváltozása és elszínezdése, amely a feliratozás olvashatatlanságát eredményezné, c) a nem használható tzcsap (1. rész II. fejezete függeléke 8. ábra) jelölésére átlósan elhelyezett, a keret szélességével és színével megegyez csíkot kell elhelyezni - levehet módon - a tzcsapot jelz táblán (1. rész II. fejezete függeléke 4. ábra) a jelztábla színe: a) a tolózárat jelz tábla (A, B és C jel tábla) alapszíne RAL 5010 enciánkék, bet-, szám- és jel színe (a továbbiakban: feliratozása) RAL 9002 szürkésfehér, b) az ürítzárat jelz tábla (A és B jel tábla) alapszíne RAL 6018 sárgászöld, feliratozása RAL 9002 szürkésfehér, c) a légtelenít szerelvényt jelz tábla (A és B jel tábla) alapszíne RAL 5010 enciánkék, feliratozása RAL 9002 szürkésfehér, d) a házi felzárót jelz C jel tábla alapszíne RAL 5010 enciánkék, feliratozása RAL 9002 szürkésfehér, e) a válaszzárt jelz tábla (nyomásövezeti zónahatáron A és B jel tábla) alapszíne RAL 3000 tzvörös, feliratozása RAL 9002 szürkésfehér, f) A tzcsapot, a sekély kutat, a mély kutat és a medencét jelz D jel tábla alapszíne RAL 9010 fehér, kerete RAL 3000 tzvörös, feliratozása RAL 9005 fekete a jelztábla feliratozása: a) az írásmód függleges, vastag vonalú, közepes írás, b) a felirati mezk tartalmának részletezése az A, B és C jel táblákon (1. rész II. fejezete függeléke 1-3 ábrája); ba) a szerelvény nyilvántartására való legfeljebb 12 helyiérték szám vagy barcode (az A, B és C jel táblához), bb) a szerelvény rendeltetésére utaló rövidítések a következk: Z tolózár, L légtelenít szelep, H házi felzáró, AL önmköd légtelenítés, Ü ürítzár, VZ válaszzár nyomásövezeti zónahatáron, 13

14 c) a csvezeték névleges átmérje (DN) mm-ben, d) távolsági adatok méterben, felülnézetben balról vagy jobbról, és elölrl; az üresen maradt bal vagy jobb oldali mezbe a szerelvény kezelszervének nyitási irányát kell feltüntetni, balra forgó nyíl, ha felülrl nézve az óramutató járásával ellentétes vagy jobbra forgó nyíl, ha az óramutató járásával megegyez a szerelvény nyitási iránya, e) utalás a vezeték üzemeltetjére (az A és a B jel tábla esetén) a felirati mezk tartalmának részletezése a D jel táblák ábrái alapján: a) a szerelvény rendeltetésére utaló rövidítések a következk szerint; T tzcsap, M medence, ht habtzcsap, E 52mm kiömlnyílású tzcsap, K kút, b) A vízforrás jellemz adatai; ba) a T után lev szám annak a nyomócsnek a névleges átmérjét (DN) jelenti mm-ben, amelyrl a megjelölt tzcsap a vizet kapja; ebbl a számból következtetni lehet a tzcsap vízhozamára, bb) az M után lev szám m 3 -ig - a medence rtartalmát jelenti m 3 -ben. 999 m 3 -nél nagyobb rtartalmú medence jelölése a következ; bba) m 3 -ig a harmadik számjegy helyére 1, bbb) m 3 -ig a harmadik számjegy helyére 2, bbc) m 3 -ig a harmadik számjegy helyére 3 kerül, és így tovább, az els két számjegy helye, pedig üresen marad; az 1. rész II. fejezete függeléke 7. ábráján feltüntetett három nulla (000) a számjegyek helyét mutatja, bc) a K után lev szám a kút átlagos vízszintjének a talajszinttl mért mélységét jelenti m-ben (Sekély kút az, amelynek az átlagos vízfelszíne a talajszinttl mérve 6 m-nél nincs mélyebben, míg a mély kút átlagos vízfelszíne ennél mélyebben van), c) távolsági adatok méterben, felülnézetben balról vagy jobbról, és elölrl; az üresen maradt bal vagy jobb oldali mezbe vagy a tábla valamelyik alsó sarkába a szerelvény kezelszervének nyitási irányát kell feltüntetni, balra forgó nyíl, ha felülrl nézve az óramutató járásával ellentétes vagy jobbra forgó nyíl, ha az óramutató járásával megegyez a szerelvény nyitási iránya, ha a csvezetékben ipari víz van, akkor a rövidítések elé I bett (az ipari víz rövidítését) kell tenni (IZ, IT), a háromágú nyíl a vízforrás helyének az irányát jelenti a melléje vagy alája írt számokkal, jobbra, balra, és elre; a kör alakú nyíl az elzárószerelvény nyitási irányát mutatja, Az E bett a tábla alsó sarkában kell elhelyezni. 3. ELHELYEZÉS 3.1. A táblát céljának megfelel helyen, 1,5 m és 2 m közötti magasságban, maradóan és jól látható módon kell felersíteni. Felersítéskor ügyelni kell arra, hogy a tábla el ne fordulhasson. Föld alatti vagy föld feletti tzcsap vagy habtzcsap jelzésére a táblát a tzcsaphoz tartozó szerelvényszekrény felett kell elhelyezni. A medence tábláján, ha a medencében szívócs van, amelyhez a tzoltó szivattyú közvetlenül csatlakoztatható, a távolságot jelz számok a szívócs távolságát, egyéb esetben pedig, a szívóakna fedélnek a táblától mért távolságát kell megadni. 4. ALKALMAZÁS 4.1. Táblával kell megjelölni minden föld alatti és föld feletti tzcsapot, oltóvíztároló medencét, kutat és egyéb vízforrást Nem kell külön táblával megjelölni a fali tzcsapot. 14

15 1. függelék az 1. rész II. fejezetéhez Jelztáblák Példák 1. ábra A jel tábla 15

16 2. ábra B jel tábla 3. ábra C jel tábla A C jel táblán a szerelvény nyitási irányát nem kell feltüntetni. b = 18 h = ábra Az alaptábla méretei (Tzcsapot jelz tábla) 16

17 5. ábra Sekély kutat jelz tábla 6. ábra Mély kutat jelz tábla 7. ábra Medencét jelz tábla 17

18 8. ábra Nem használható tzcsapot jelz tábla III. FEJEZET A TZOLTÓ-VÍZFORRÁSOK ÉS TARTOZÉKAIK FELÜLVIZSGÁLATA, KARBANTARTÁSA 1. ÁLTALÁNOS ELÍRÁSOK 1.1. A tzoltó-vízforrások üzemképességérl, megközelíthetségérl, fagy elleni védelmérl, az elírt rendszeres ellenrzések, felülvizsgálatok, karbantartások és javítások elvégzésérl, a fenntartónak kell gondoskodnia Felülvizsgálatot, karbantartást, javítást csak külön jogszabályban meghatározott szakvizsgával rendelkez személy végezhet A vizsgálatok alapján feltárt hiányosságok megszüntetésérl a fenntartónak haladéktalanul gondoskodni kell. A meghibásodott vízkivételi helyek és azok szerelvényeinek javítását, szükség esetén cseréjét azonnal el kell végezni A vízkivételi helyekrl nyilvántartást kell vezetni, amely legalább tartalmazza: a) a vízkivételi hely egyértelm azonosítását, b) az ellenrzés, felülvizsgálat, karbantartás, javítás idpontját, c) az ellenrzést, felülvizsgálatot, karbantartást végz nevét, szakvizsga bizonyítványának számát, megállapításait, d) a javítást végz nevét, szakvizsga bizonyítványának számát és a javítás megnevezését. 2. A TZOLTÓ VÍZFORRÁSOK ELLENRZÉSE, KARBANTARTÁSA ÉS FE- LÜLVIZSGÁLATA SORÁN ELVÉGZEND ÁLTALÁNOS FELADATOK 2.1. A tzoltó vízforrások ellenrzése, karbantartása és felülvizsgálata során minden esetben meg kell vizsgálni, vagy el kell végezni: a) a tzoltó-vízforrások jelztábláinak meglétét, adatainak helyességét és épségét, b) az elírt feliratok, jelzések meglétét, olvashatóságát, c) értelemszeren a vízkivételi helyeknek az év minden szakában tzoltógépjármvel történ megközelíthetségét, a szerelvények hozzáférhetségét, a szerelvények és a tartozékok rendeltetésszer használhatóságát, d) a vízhálózatról mköd vízforrások esetében a hálózat átöblítését a tiszta víz megjelenéséig, e) a korrózió elleni védelem épségét, a védelem sérülése esetén annak javítását. 3. AZ EGYES TZOLTÓ VÍZFORRÁSOK ELLENRZÉSÉNEK, KARBANTAR- TÁSÁNAK, FELÜLVIZSGÁLATÁNAK EGYEDI ELÍRÁSAI 18

19 3.1. Beépített tzoltó berendezések: tömldob alaktartó tömlvel; falitzcsap-szekrények lapos tömlvel (továbbiakban: falitzcsap-szekrények) A falitzcsap-szekrényeket és tartozékait félévenként kell karbantartani, ellenrizni, évente felülvizsgálni és egyes tartozékokat ötévenként nyomáspróbázni, a féléves ellenrzés, karbantartás során az 1. rész III. fejezetének 2. pontjában meghatározott általános feladatokon felül legalább ellenrizni kell: a) a falitzcsap-szekrények akadálytalan megközelíthetségét, b) az ajtók, kiforgatható tartók értelemszer és megfelel mködtethetségét, c) a szerelvények épségét, mködtethetségét, d) a tartozékok meglétét, a féléves karbantartás során, az általános feladatokon felül legalább el kell végezni: a) a gyártó által elírt karbantartásokat, javításokat, b) a tartozékként elhelyezett vízzáró lapos töml áthajtogatását amennyiben a falitzcsap szekrények éves felülvizsgálatát a vonatkozó MSZ EN szabvány elírásai szerint végzik el és dokumentálják, úgy azt megfelelnek kell tekinteni. A szabványtól eltér felülvizsgálati eljárás egyenértékségét az OKF állapítja meg A falitzcsap-szekrények tartozékát képez alaktartó és lapos tömlk ötéves nyomáspróbázása esetén: a) amennyiben a falitzcsap-szekrények tartozékát képez alaktartó tömlk és az MSZ EN szabványnak megfelel lapos tömlk nyomáspróbáját a vonatkozó MSZ EN szabvány elírásai szerint végzik el és dokumentálják, úgy azt megfelelnek kell tekinteni; a szabványtól eltér felülvizsgálati eljárás egyenértékségének megállapítására az OKF jogosult; a nyomáspróbát az 1. rész VI. fejezetének 14. függeléke szerint kell elvégezni, b) amennyiben a falitzcsap-szekrényben nem az MSZ EN szabványnak megfelel szivárgásmentes lapos töml van elhelyezve, úgy a nyomáspróbát az 1. rész VI. fejezetének 10. pontja szerint kell elvégezni, c) az alaktartó és lapos tömlkön a nyomáspróba jelölése az 1. rész VI. fejezetének 10. pontja szerint kell elvégezni, a javítás, karbantartás, felülvizsgálat elvégzését követen a falitzcsap-szekrényeket ellenrz plombával kell ellátni Fali tzcsap és szekrény száraz felszálló vezetékkel (továbbiakban: száraz tüzivíz-vezeték rendszer): a száraz tüzivíz-vezeték rendszert legalább félévenként kell ellenrizni, karbantartani, felülvizsgálni és ötévenként nyomáspróbázni, a féléves ellenrzés, karbantartás, felülvizsgálat során az 1. rész III. fejezete 2. pontjában meghatározott általános feladatokon felül ellenrizni kell; a) a betáplálási pont tzoltógépjármvel történ akadálytalan megközelíthetségét, b) a száraz felszálló-vezeték betáplálási pontján 2 db B jel csonkkapocs meglétét, c) a szekrények akadálytalan megközelíthetségét, d) az ajtók értelemszer és megfelel mködését, e) a szerelvények épségét, mködtethetségét, f) a szekrényben a tzcsap és a rászerelt C jel csonkkapocs és az azt lezáró kupakkapocs meglétét, g) szekrény nélküli kiépítés esetén a szabad megközelíthetséget, az elzáró szerelvények, a csonkkapcsok és a kupakkapcsok meglétét, h) a csvezeték légteleníthetségét, a tzcsapszekrénybl az oda nem ill tárgyakat el kell távolítani, a teljes száraz tüzivíz-vezeték rendszert 5 évenként vízzel nyomáspróbázni kell; a próbanyomás értéke - a betápláló csonknál mérve - 1,5 MPa; a nyomáspróba alatt az elzáró szerelvényeknél minimális csepegés megengedett Föld alatti és föld feletti tzcsapok (továbbiakban: tzcsapok): az épületek, építmények használatba vételi eljárása során a legkedveztlenebb fogyasztási idszakban végzett mérésrl felvett vízhozam mérési jegyzkönyvvel igazolni kell a szükséges oltóvíz mennyiség meglétét; a mérést az épület, építmény 100 m-es körzetén belüli tzcsapok egyidej mködésével kell elvégezni; amennyiben az oltáshoz szükséges oltóvíz víztározóról és vízhálózatról együttesen került biztosításra, akkor a vízhozam mérés csak a vízhálózatból kiveend vízmennyiségre vonatkozzon, a föld feletti tzcsapokat legalább félévenként ellenrizni, karbantartatni és évente felülvizsgálni kell; a féléves ellenrzést, karbantartást a gyártó elírásai és az 1. rész III. fejezetének 2. pontjában meghatározott általános feladatok alapján kell elvégezni, az éves felülvizsgálat során a féléves ellenrzés, karbantartás feladatain felül legalább ellenrizni kell a csonkkapcsok állapotát, rögzítettségét, a tömítések épségét, állapotát; a kupakkapcsok állapotát, sze- 19

20 relhetségét, tömítéssel ellátott kupakkapocsnál a tömítés épségét, állapotát, az elveszés elleni biztosítás meglétét; a biztonsági ház(ak) állapotát, nyithatóságát, zárhatóságát; a kupakkapcsok levétele után a tzcsap szelep mködtetésével a tzcsap üzemképesség; a tzcsapban mérhet statikus nyomást; mindkét csonkon egyidejleg mérve a tzcsap vízszállítását; a víztelenít rendszer mködését, a föld alatti tzcsapokat legalább félévente kell ellenrizni, karbantartani és évente felülvizsgálni, az ellenrzést és karbantartást a gyártó elírásainak megfelelen és az 1. rész III. fejezetének 2. pontjában meghatározott általános feladatok alapján kell végrehajtani, és ezen felül legalább el kell végezni a tzcsap környezetének tisztítását; a tzcsap szekrényének megfelel nyithatóságának ellenrzését; a tzcsap szekrényének kitisztítását; a fejszerelvényt véd fedél vagy menetes zárósapka állapotának, földalatti tzcsapkulccsal történ nyithatóságának ellenrzését; a ház, és a szelep szivárgásának ellenrzését; a víztelenít rendszer ellenrzését; a csatlakozó menet zsírzását, a tzcsapszekrény megfelel nyithatóságának ellenrzésekor figyelemmel kell lenni arra, hogy a nyitott fedél nem akadályozhatja a tzcsap mködtetését, az éves felülvizsgálat során a féléves ellenrzés, karbantartás feladatain felül legalább ellenrizni kell a csatlakozófej állapotát, idomszerrel a menet épségét, a tömít felület állapotát; üzempróbával a tzcsap megfelel mködését; a tzcsapban mérhet statikus nyomást; a tzcsap vízszállítását; a víztelenít rendszer mködését, amennyiben a tzcsap vízszállítását ugrómagasság méréssel végzik, az ugrómagasság alapján meghatározható vízmennyiség értékeit az 1. rész III. fejezetének 1. táblázata tartalmazza. 1. táblázat - Ugrómagasságból meghatározható vízmennyiség Ugrómagasság (méter) Kivehet vízmennyiség (liter/perc) Ugrómagasság (méter) Kivehet vízmennyiség (liter/perc) 0,01-0, ,21-1, ,11-0, , ,21-0, , ,31-0, , ,41-0, , ,51-0, ,61-0, , ,71-0, ,81-0, , ,91-1, ,01-1, Szerelvényszekrények tzcsapokhoz: a szerelvényszekrényeket és tartozékait legalább félévente kell ellenrizni, évente ellenrizni és karbantartani, és egyes tartozékokat ötévenként felülvizsgálni és nyomáspróbázni, az idszakos ellenrzés gyakoriságának megállapításakor figyelembe kell venni a kérdéses szekrény környezeti körülményeit és/vagy tzveszélyt és kockázatot, de a legalább félévenkénti ellenrzés a következkre kell, hogy kiterjedjen az 1. rész III. fejezetének 2. pontjában meghatározott általános feladatokon felül; a) a szerelvény szekrény megfelel helyen van-e, b) a szekrény elhelyezkedése jól láthatóan jelölt-e, c) a fali felfüggesztés esetén a felfüggeszt szilárd és a célnak megfelel-e, d) a szekrény sérülésmentes, ajtaja megfelelen és szabadon nyitható-e, e) a szükséges szerelvények megtalálhatók-e, f) a szerelvények megfelelen rögzítettek-e, g) van-e megfigyelhet hiányosság, korrózió okozta vagy egyéb károsodás akár a szekrényen, akár a benne lév szerelvényeken, a tárolt felszerelés és a szekrény sérülésmentes legyen, nem lehet rozsdás vagy lyukas; a tartozékként elhelyezett vízzáró lapos tömlket át kell hajtogatni; az áthajtogatás során szemrevételezéssel ellenrizni kell a töml állapotát; a sérült, szennyezdött tömlt cserélni kell, az éves ellenrzés és karbantartás során az általános és a féléves feladatokon felül a szekrényben elhelyezett szerelvények állapotát ellenrizni kell, gyakorlati próbával a föld alatti vagy föld feletti tzcsapkulcs, vagy az egyetemes kapocskulcsok megfelelsségét és biztonságos használhatóságát (a kulcsokon rendellenes deformáció, repedés nem megengedett); ha szükséges az állványcs megfelel mködtethetségét vagy az áttétkapocs állapotát; a sugárcs megfelelsségét, biztonságos és könny mködtethetségét, a szekrényen és a felszereléseken a gyártó által elírt karbantartásokat el kell végezni, a vizsgálat során nem megfelelnek minsített tartozékokat cserélni kell A szerelvényszekrények egyes tartozékait 5 évenként kell felülvizsgálni és nyomáspróbázni, 20

Változások műszaki követelményekben

Változások műszaki követelményekben Változások műszaki követelményekben (2008. március) Szabados László tű. szds. 1 9/2008. (II.22.) ÖTM r. OTSZ 1. rész TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK I. FEJEZET TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KARBANTARTÁSA

Részletesebben

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet MHK adatbázis 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet (C) 1993-2008 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996.

Részletesebben

TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK IV. FEJEZET TŰZOLTÓ KAPCSOK 1

TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK IV. FEJEZET TŰZOLTÓ KAPCSOK 1 TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK IV. FEJEZET TŰZOLTÓ KAPCSOK 1 1. A TŰZOLTÓ KAPCSOK CSOPORTOSÍTÁSA. 1.1. Típus szerint (a kapocstípusok a felhasználástól és a rendeltetéstől függően): a) tömlőkapocs

Részletesebben

III. FEJEZET A TŰZOLTÓ-VÍZFORRÁSOK ÉS TARTOZÉKAIK FELÜLVIZSGÁLATA, KARBANTARTÁSA

III. FEJEZET A TŰZOLTÓ-VÍZFORRÁSOK ÉS TARTOZÉKAIK FELÜLVIZSGÁLATA, KARBANTARTÁSA III. FEJEZET A TŰZOLTÓ-VÍZFORRÁSOK ÉS TARTOZÉKAIK FELÜLVIZSGÁLATA, KARBANTARTÁSA 1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.1. A tűzoltó-vízforrások üzemképességéről, megközelíthetőségéről, fagy elleni védelméről, az előírt

Részletesebben

TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK II. FEJEZET JELZŐTÁBLA VÍZVEZETÉKEKHEZ ÉS TŰZOLTÓ VÍZFORRÁSOKHOZ

TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK II. FEJEZET JELZŐTÁBLA VÍZVEZETÉKEKHEZ ÉS TŰZOLTÓ VÍZFORRÁSOKHOZ TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK II. FEJEZET JELZŐTÁBLA VÍZVEZETÉKEKHEZ ÉS TŰZOLTÓ VÍZFORRÁSOKHOZ 1. FELHASZNÁLÁSI TERÜLET. 1.1. A jelzőtáblák (a továbbiakban: tábla) kialakításuktól függően a

Részletesebben

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet 1. oldal 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról 1 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. (2) bekezdésének

Részletesebben

Változások műszaki követelményekben

Változások műszaki követelményekben Változások műszaki követelményekben (2008. március) Szabados László tű. szds. 1 9/2008. (II.22.) ÖTM r. OTSZ 1. rész TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK III. FEJEZET A TŰZOLTÓ-VÍZFORRÁSOK ÉS TARTOZÉKAIK

Részletesebben

II. FEJEZET 1. FELHASZNÁLÁSI TERÜLET 2. KÖVETELMÉNYEK

II. FEJEZET 1. FELHASZNÁLÁSI TERÜLET 2. KÖVETELMÉNYEK II. FEJEZET JELZİTÁBLA VÍZVEZETÉKEKHEZ ÉS TŐZOLTÓ VÍZFORRÁSOKHOZ 1. FELHASZNÁLÁSI TERÜLET 1.1. A jelzıtáblák (a továbbiakban: tábla) kialakításuktól függıen a következık: a) A jelő tábla: ivóvíz-távvezetékekhez,

Részletesebben

2 Általános elıírások. 3 A készenlétben tartó feladatai

2 Általános elıírások. 3 A készenlétben tartó feladatai 2 Általános elıírások a) tőzoltó készülék karbantartást kizárólag a hatóság által regisztrált karbantartó szervezet végezhet, b) A karbantartó szervezet irányítja és felel a karbantartó személy(ek) munkájáért,

Részletesebben

TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK I. FEJEZET TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KARBANTARTÁSA

TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK I. FEJEZET TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KARBANTARTÁSA OTSZ 1. rész TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK I. FEJEZET TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KARBANTARTÁSA 1 Fogalom meghatározások. 1.1.Készenlétben tartó: az a személy vagy szervezet, amely jogszabály által

Részletesebben

Tűzoltó szakfelszerelések az "új" OTSZ alapján. Horváth Lajos tű. őrnagy Répásy Péter tű. főhadnagy

Tűzoltó szakfelszerelések az új OTSZ alapján. Horváth Lajos tű. őrnagy Répásy Péter tű. főhadnagy Tűzoltó szakfelszerelések az "új" OTSZ alapján Horváth Lajos tű. őrnagy Répásy Péter tű. főhadnagy Jelzőtáblák tűzoltó vízforrásokhoz Követelmények (méret) A táblák és az írásjelek méreteit, továbbá a

Részletesebben

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.

Részletesebben

Tűzoltó készülék karbantartó műhelyek hatósági ellenőrzésének folyamata, tapasztalatai

Tűzoltó készülék karbantartó műhelyek hatósági ellenőrzésének folyamata, tapasztalatai Tűzvédelmi FőosztF osztály Piacfelügyeleti Osztály Tűzoltó készülék karbantartó műhelyek hatósági ellenőrzésének folyamata, tapasztalatai Szabados László tű. őrnagy Visszatekintés MSZ 1040-4:1986 (4 oldal)

Részletesebben

TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK I. FEJEZET TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KARBANTARTÁSA

TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK I. FEJEZET TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KARBANTARTÁSA OTSZ 1. rész TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK I. FEJEZET TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KARBANTARTÁSA 1 Fogalom meghatározások. 1.1. Készenlétben tartó: az a személy vagy szervezet, amely jogszabály által

Részletesebben

tartás1 (2. függelék) Az eredetileg zárt (törőszeges) porral oltó tűzoltó készülékeket újratöltésre - vissza kell juttatni a gyártóhoz

tartás1 (2. függelék) Az eredetileg zárt (törőszeges) porral oltó tűzoltó készülékeket újratöltésre - vissza kell juttatni a gyártóhoz Az új OTSZ: 9/2008(II.22) ÖTM rendelet Tűzoltó készülékekről: 6 Élettartam és selejtezés. 6.1. A tűzoltó készülékek, és alkatrészek élettartama a következők kivételével nem haladhatja meg a 20 évet: a)

Részletesebben

2/2002. (I. 23.) BM rendelet. a tzvédelem és a polgári védelem mszaki követelményeinek megállapításáról

2/2002. (I. 23.) BM rendelet. a tzvédelem és a polgári védelem mszaki követelményeinek megállapításáról 1. oldal 2/2002. (I. 23.) BM rendelet a tzvédelem és a polgári védelem mszaki követelményeinek megállapításáról A tz elleni védekezésrl, a mszaki mentésrl és a tzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény

Részletesebben

felülvizsg lvizsgálatalata

felülvizsg lvizsgálatalata Tűzoltó készülékek forgalmazása, karbantartása, tűzoltt zoltó vízforrások felülvizsg lvizsgálatalata Tűzvédelmi szolgáltat ltatók k szakmai továbbk bbképzése 2013. június 5-6. 5 Szabados László tű. őrnagy

Részletesebben

TvMI TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK FELÜLVIZSGÁLATA, KARBANTARTÁSA

TvMI TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK FELÜLVIZSGÁLATA, KARBANTARTÁSA TvMI TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK FELÜLVIZSGÁLATA, KARBANTARTÁSA ddd Országos Tűzvédelmi Konferencia 2016. november 15. Siófok, Hotel Magistern Sinkó László Hesztia Kft. kereskedelmi igazgató Bevezető 12. Tűzvédelmi

Részletesebben

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet. az Országos Tőzvédelmi Szabályzat kiadásáról

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet. az Országos Tőzvédelmi Szabályzat kiadásáról 1 / 397 2008.11.14. 10:12 A jogszabály mai napon hatályos állapota 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet az Országos Tőzvédelmi Szabályzat kiadásáról A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról

Részletesebben

A tűzoltó készülékek elhelyezése az új OTSZ szerint

A tűzoltó készülékek elhelyezése az új OTSZ szerint A tűzoltó készülékek elhelyezése az új OTSZ szerint Országos Tűzvédelmi Konferencia, 2014. október 2. Szabados László tű. alezredes kiemelt főreferens Legalább egy darab tűzoltó készülék Hatályos előírások

Részletesebben

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Országos Tűzvédelmi Konferencia Visegrád, 2011. szeptember 16. 2011. szeptember 16. Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő 1 Tűzveszélyességi osztályba sorolás:

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ I. FEJEZET

ELSŐ RÉSZ I. FEJEZET ELSŐ RÉSZ TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK I. FEJEZET TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KARBANTARTÁSA 9. E fejezet alkalmazásában: 1. Karbantartás: műszaki és adminisztratív tevékenységek összessége, melyek

Részletesebben

A belügyminiszter. /2017. ( ) BM rendelete egyes termékek tűzvédelmi megfelelőségével kapcsolatos belügyminiszteri rendeletek módosításáról

A belügyminiszter. /2017. ( ) BM rendelete egyes termékek tűzvédelmi megfelelőségével kapcsolatos belügyminiszteri rendeletek módosításáról A belügyminiszter /2017. ( ) BM rendelete egyes termékek tűzvédelmi megfelelőségével kapcsolatos belügyminiszteri rendeletek módosításáról A megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009.

Részletesebben

régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat

régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat új OTSZ Az Országos T zvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011 (IX. 6.) BM rendelet Törlésre kerültek: - m szaki biztonsági

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ Tűzoltó technikai eszkö zök, felszerelések. I. Fejezet Tűzoltó készülékek karbantartása

ELSŐ RÉSZ Tűzoltó technikai eszkö zök, felszerelések. I. Fejezet Tűzoltó készülékek karbantartása ELSŐ RÉSZ Tűzoltó technikai eszkö zök, felszerelések I. Fejezet Tűzoltó készülékek karbantartása 9. E fejezet alkalmazásában: 1. Karbantartás: műszaki és adminisztratív tevékenységek összessége, melyek

Részletesebben

Hidrofortartályok: Alkalmazási terület:

Hidrofortartályok: Alkalmazási terület: Hidrofortartályok: Alkalmazási terület: A hidrofor a vízellátó rendszerek nyomásingadozásainak a kiegyenlítésére, valamint a hálózati nyomásfokozás segédberendezéseként alkalmazható. Szivattyú, kompresszor

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

dr. Tóth Katalin tű. főhadnagy Főigazgató-helyettesi Szervezet

dr. Tóth Katalin tű. főhadnagy Főigazgató-helyettesi Szervezet Főigazgató-helyettesi Szervezet A Červinka-Czech Republic s.r.o által gyártott és forgalmazott P6Če típusú 6 kg töltetű ABC porral oltó tűzoltó készülékkel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárás dr. Tóth

Részletesebben

54/2014 (XII. 5.) BM rendelet

54/2014 (XII. 5.) BM rendelet 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet 2015 Tűzveszélyességi osztály Tűzveszélyességi osztály Jelenleg Tűzveszélyességi osztály Csak anyagok esetében marad meg 54/2014 BM rend. Robbanásveszélyes Tűzveszélyes Nem

Részletesebben

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat Nézzük meg az előzményeket! 2/2002 (I.23.) BM rendelet Ellenőrzés, javítás: Olyan műszaki és adminisztratív tevékenységek összessége, amelynek

Részletesebben

A tűzoltó készülékek élettartama és a karbantartási időközök

A tűzoltó készülékek élettartama és a karbantartási időközök TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KARBANTARTÁSA 2 A felülvizsgálat gyakorisága A tűzoltó készülékek élettartama és a karbantartási időközök A tűzoltó készülék típusa Karbantartás típusa Alap Közép 1 Teljes Porral oltó,

Részletesebben

28/2011.(IX.9.) BM rendelettel kiadott OTSZ ELSŐ RÉSZ Tűzoltó technikai eszközök, felszerelések. Országos Tűzvédelmi Konferencia

28/2011.(IX.9.) BM rendelettel kiadott OTSZ ELSŐ RÉSZ Tűzoltó technikai eszközök, felszerelések. Országos Tűzvédelmi Konferencia 28/2011.(IX.9.) BM rendelettel kiadott OTSZ ELSŐ RÉSZ Tűzoltó technikai eszközök, felszerelések Országos Tűzvédelmi Konferencia Visegrád, 2011. szeptember 15. Összeállította: Kuba Róbert A változtatások

Részletesebben

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat 2/2002 (I.23.) BM rendelet Ellenőrzés, javítás: Olyan műszaki és adminisztratív tevékenységek összessége, amelynek célja a tűzoltó készülék

Részletesebben

Tűzoltó készülékek hulladékainak kezeléséről

Tűzoltó készülékek hulladékainak kezeléséről Tűzoltó készülékek hulladékainak kezeléséről Nagy Gréta DANDELION Kft. 2011.11.17. DANDELION Kft. 1 Hulladékgazdálkodási jogszabályok Dia címc 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 98/2001.

Részletesebben

(Fali tűzcsap) Hivatkozási szám: Fali tűzcsap felülvizsgálata Készült:.. A mai napon a..megbízásából a 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet alapján felülvizsgálatot és mérést végeztünk 1 db fali tűzcsapon A vizsgálatot

Részletesebben

2/1998. (BK 1.) BM utasítás a Belügyminisztérium Tzvédelmi Szabályzatának kiadásáról

2/1998. (BK 1.) BM utasítás a Belügyminisztérium Tzvédelmi Szabályzatának kiadásáról 2/1998. (BK 1.) BM utasítás a Belügyminisztérium Tzvédelmi Szabályzatának kiadásáról A tz elleni védekezésrl, a mszaki mentésrl és a tzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényre, valamint a tzvédelmi szabályzat

Részletesebben

A hulladéknak minősülő fémhigany tartós tárolása

A hulladéknak minősülő fémhigany tartós tárolása A hulladéknak minősülő fémhigany tartós tárolása A hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet speciális szabályokkal egészült ki az egyes tevékenységekből

Részletesebben

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA 1. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK Utasítások és ajánlások A szerelést és üzembe helyezést csak képesítéssel rendelkező kivitelező szakember

Részletesebben

M Ű S Z A K I L E Í R Á S. KKS-2-25A típusú gáznyomásszabályozó család

M Ű S Z A K I L E Í R Á S. KKS-2-25A típusú gáznyomásszabályozó család Kód: B18-0000.04m M Ű S Z A K I L E Í R Á S KKS-2-25A típusú gáznyomásszabályozó család Készült: 2002.06.24. TARTALOMJEGYZÉK Műszaki leírás 1. Általános ismertetés 2. Műszaki adatok 3. Szerkezeti felépítés,

Részletesebben

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Ellenőrzési és Karbantartási Terv

Ellenőrzési és Karbantartási Terv Ellenőrzési és Karbantartási Terv Üzemeltető (név, cím): Játszótér (név (ha van), cím): Játékeszköz lista: Megnevezés (azonosítás) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Gyártó (forgalmazó)

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezető II. Általános előírások III. Új OTSZ, új fogalmak IV. Tűzoltó készülékek V. A szükséges tűzoltó készülékek megállapítása

Tartalomjegyzék I. Bevezető II. Általános előírások III. Új OTSZ, új fogalmak IV. Tűzoltó készülékek V. A szükséges tűzoltó készülékek megállapítása Tartalomjegyzék I. Bevezető 12 II. Általános előírások 13 III. Új OTSZ, új fogalmak 15 1. Kockázati osztályba sorolás 15 2. Kockázati egységek 16 3. Önálló rendeltetési egység 17 4. Kockázati osztályok

Részletesebben

VILLÁMVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA M I N S Í T I R A T. Hamvas Béla Városi Könyvtár 3580 Tiszaújváros, Széchenyi út 37.

VILLÁMVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA M I N S Í T I R A T. Hamvas Béla Városi Könyvtár 3580 Tiszaújváros, Széchenyi út 37. villamos biztonságtechnika Lapszám: 1 VILLÁMVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA M I N S Í T I R A T Megbízó neve: A felülvizsgálat helye: Vizsgálat tárgya: Tiszaújváros Város Önkormányzata 3580 Tiszaújváros,

Részletesebben

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás.

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 2015. február 2. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás Tartalom, tervezői jogosultságok A tervezés

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! 2016.01.01-2016.02.14. között 2016.02.15-től Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi

Részletesebben

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság Hatósági ellenőrzés szabálytalanság legkisebb legnagyobb 1. előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 1 000 000 2. szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási 200 000 3 000 000 tevékenységben

Részletesebben

KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM

KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM 218. A villámvédelmi berendezés norma szerinti, ha tervezése, kivitelezése, felülvizsgálata, karbantartása

Részletesebben

14/1998. (XI. 27.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról

14/1998. (XI. 27.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról 14/1998. (XI. 7.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról 011.08.06-tól hatályos szöveg! A műszaki-biztonsági felügyeletet ellátó szervezetről szóló 166/199. (XII. 7.) Korm. rendelet 3. - ának

Részletesebben

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24 Amikor a tűzvédelem fontosságáról beszélünk, akkor mindenki úgy gondolja, hogy a leégő hatalmas épületek rémképe és a várható pusztulás eléggé visszatartja a cégeket és a dolgozókat a hanyagságtól. Mivel

Részletesebben

Tűzjelző és tűzoltó berendezések általános követelményei. Előadó: Ambrus István tűzoltó alezredes

Tűzjelző és tűzoltó berendezések általános követelményei. Előadó: Ambrus István tűzoltó alezredes Tűzjelző és tűzoltó berendezések általános követelményei Előadó: Ambrus István tűzoltó alezredes A szabályozás fejlődése Kötelező szabványok 2/2002 Bm rendelet 9/2008 ÖTM rendelet 28/2011 Bm rendelet Tervezés,

Részletesebben

A hszivattyú mszaki adatai

A hszivattyú mszaki adatai Vaporline GW260-HAC/H folyadék-víz hszivattyú A hszivattyú mszaki adatai Verzió száma: 1,0 2014. június 23. Alkalmazható: Radiátoros,légtechnikai és sugárzó ftésekhez Fan-coil, légtecnikai és sugárzó aktív

Részletesebben

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Katasztrófavédelem Tűzvédelem Polgári védelem Iparbiztonság Katasztrófavédelem szervezeti felépítése Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

CSOPORTOS KÖZVETLEN MÉRÉS FOGYASZTÁSMÉR SZEKRÉNYEK F ELOSZTÓVAL

CSOPORTOS KÖZVETLEN MÉRÉS FOGYASZTÁSMÉR SZEKRÉNYEK F ELOSZTÓVAL A termék megnevezése CSOPORTOS KÖZVETLEN MÉRÉS FOGYASZTÁSMÉR SZEKRÉNYEK F ELOSZTÓVAL A termék gyártója: TTK sorszáma: KONTAKT-ELEKTRO KFT 9/1-1.7 A termék forgalmazója: VÁLTOZAT: 1.0 Típusa: KONTAKT-ELEKTRO

Részletesebben

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK. Menetíró készülékek javítása, felülvizsgálata

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK. Menetíró készülékek javítása, felülvizsgálata MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK 12. sz. melléklet Menetíró készülékek javítása, felülvizsgálata 1. rész: Kienzle típusú menetíró készülékek javítása, felülvizsgálata 2. rész: FH12 típusú menetíró készülékek javítása,

Részletesebben

Felépítés. Fogantyú és rögzít heveder Egyszer kezelés, biztonságos, a szabványoknak megfelel rögzítés.

Felépítés. Fogantyú és rögzít heveder Egyszer kezelés, biztonságos, a szabványoknak megfelel rögzítés. cat_drain_c3 01_0609_HU.book Page 36 Thursday, July 5, 007 9:40 AM sorozat leírás Felépítés Nemesacél motor Jól bevált felépítés modern INOX & kompozit kialakítás, optimalizált hatásfokú szabad örvénykerékkel.

Részletesebben

5. TŰZOLTÓ VÍZFORRÁSOK TŰZVÉDELMI MŰSZAKI IRÁNYELV TVMI 12.1:

5. TŰZOLTÓ VÍZFORRÁSOK TŰZVÉDELMI MŰSZAKI IRÁNYELV TVMI 12.1: 5. TŰZOLTÓ VÍZFORRÁSOK TŰZVÉDELMI MŰSZAKI IRÁNYELV TVMI 12.1:2016.07.15. 1. BEVEZETÉS E TŰZVÉDELMI MŰSZAKI IRÁNYELV (TVMI) TÁRGYA A FELÜLVIZSGÁLAT, KARBANTARTÁS JOGSZABÁLYI KÖVETELMÉNYEIT KIELÉGÍTŐ MŰSZAKI

Részletesebben

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat V. melléklet A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

Részletesebben

a NAT-1-1173/2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1173/2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT11173/2007 számú akkreditálási ügyirathoz Az OKF Tûzvédelmi Vizsgáló Laboratórium és Tanúsító Szervezet (1033 Budapest, Laktanya u. 33.) akkreditált

Részletesebben

6/2001. (III. 19.) GM rendelet. a mér eszközökr l és azok mérésügyi ellen rzésér l

6/2001. (III. 19.) GM rendelet. a mér eszközökr l és azok mérésügyi ellen rzésér l 6/2001. (III. 19.) GM rendelet a mér eszközökr l és azok mérésügyi ellen rzésér l A mérésügyr l szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtásáról rendelkez 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TZVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TZVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2010 1. Fejezet 2. Fejezet 3. Fejezet TARTALOMJEGYZÉK A Tzvédelmi Szabályzat hatálya, célja... 4 Ügyrend A tzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai

Részletesebben

10. RÉSZ A TŰZVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATI KÖTELEZETTSÉGEK

10. RÉSZ A TŰZVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATI KÖTELEZETTSÉGEK 10. RÉSZ A TŰZVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATI KÖTELEZETTSÉGEK Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. december Szerkesztő: Duruc József A tűzvédelmi célokat szolgáló,

Részletesebben

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzoltó készülék k tanúsítás s folyamata, tapasztalatai a vizsgáló intézet szemével Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzvédelmi Megfelelőségi gi Tanúsítv tvány szerepe

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT RENDELKEZŐ RÉSZ

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT RENDELKEZŐ RÉSZ RENDELKEZŐ RÉSZ A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló módosított 1996. évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdésének kötelezése, valamint a Tűzvédelmi Szabályzat készítéséről

Részletesebben

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Ma Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vonatkozó előírások I. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni

Részletesebben

az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogadás ideje postai úton (3301 Eger, Pf.: 253.)

az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogadás ideje postai úton (3301 Eger, Pf.: 253.) ügy fajtája/ típusa Hatáskörrel rendelkező szerv Hatáskör átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv Az eljáró szerv illetékességi az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok i illetékek (igazgatási

Részletesebben

Tűzvédelmi jogszabályváltozások 2013

Tűzvédelmi jogszabályváltozások 2013 Tűzvédelmi jogszabályváltozások 2013 Vágvölgyi László tűzvédelmi szakértő T: 20-921-6741 e-mail: vagvolgyi@dravanet.hu 1 Tűzvédelmi dokumentációval kapcsolatos előírások 2 Jogszabályi háttér 1997. évi

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 09 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

OTSZ 5.0 konferencia

OTSZ 5.0 konferencia OTSZ 5.0 konferencia Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer. Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer. Biztonsági világítás,

Részletesebben

Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz

Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT OLVASSA EL AZ ÜZEMBE HELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz Üzembe helyezési és használati útmutató www.newson-gale.com Bond-Rite

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (.) GKM rendelete III-3R/178/3/2006. TERVEZET A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (.) GKM rendelete a mutatványos berendezések időszakos műszaki vizsgáztatási rendjéről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

Részletesebben

TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK XI. FEJEZET TŰZOLTÓ SUGÁRCSÖVEK

TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK XI. FEJEZET TŰZOLTÓ SUGÁRCSÖVEK 1 TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK XI. FEJEZET TŰZOLTÓ SUGÁRCSÖVEK 1. A TŰZOLTÓ SUGÁRCSÖVEK TŰZVÉDELMI MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI. A fejezet tárgya a tűzoltás céljára alkalmazható, legfeljebb 1,6 MPa

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgylése a közoktatásról

Részletesebben

I. A lakóépület építésének egyszer bejelentésérl szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása 1

I. A lakóépület építésének egyszer bejelentésérl szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása 1 I. A lakóépület építésének egyszer bejelentésérl szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása 1 5. (1) A lakóépület építésének egyszer bejelentésérl szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

METRISOFT Mérleggyártó KFT

METRISOFT Mérleggyártó KFT METRISOFT Mérleggyártó KFT : 6800 Hódmezvásárhely Jókai u.30. Tel : (62) 246-657 Fax : (62) 249-765 E-mail : merleg@metrisoft.hu Weblap : http://www.metrisoft.hu Szerver: http://metrisoft.dsl.vnet.hu K:\KOZOS\Kope\Szalgmérlegkérdív.doc

Részletesebben

HEGESZTÉSI SZAKISMERET

HEGESZTÉSI SZAKISMERET HEGESZTÉSI SZAKISMERET 1.) Ismertesse az SI mértékrendszer szerinti nyomás, hőmérséklet, mechanikai feszültség stb. mértékegységeket! 2.) Melyek azok a fizikai, kémiai, mechanikai tulajdonságok, amelyek

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására

Részletesebben

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ Lapszám: 1/6 ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ Termék: Halmozható gyümölcsszedő állványok Állványmagasság: 2000 mm (L=2000) Cikkszám: 92110004 Állványmagasság: 1650 mm (L=1650) Cikkszám: 92110005 Állványmagasság: 1200

Részletesebben

A FEKVŐ, HENGERES ACÉLTARTÁLYOKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK MÓDOSULÁSA. Készítette: Pócsik Attila 2008.

A FEKVŐ, HENGERES ACÉLTARTÁLYOKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK MÓDOSULÁSA. Készítette: Pócsik Attila 2008. A FEKVŐ, HENGERES ACÉLTARTÁLYOKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK MÓDOSULÁSA Készítette: Pócsik Attila 2008. III/1. fejezet FÖLD ALATTI TARTÁLYOK A kifejezetten műszaki tartalmú előírások törlése Szerkezeti anyagoknál

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról. Melléklet

Jegyzőkönyv. Készült a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról. Melléklet Melléklet Jegyzőkönyv Készült a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról A felülvizsgálat jogszabályi alapja a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII.

Részletesebben

Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória:

Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória: A.6. 1. számú melléklet: Vizsgálati eljárások: A.6.1. Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória: Műszaki felülvizsgálat és dokumentálás: A lajstromozásra nem kötelezett repülő eszközök műszaki

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről szóló 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet módosításáról

A gazdasági és közlekedési miniszter. a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről szóló 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet módosításáról III-3R/242/2/2006. TERVEZET A gazdasági és közlekedési miniszter / ( ) GKM rendelete a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről szóló 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet módosításáról A közúti

Részletesebben

Az egyes kardánkapcsolat típusok javítása/felújítása során elvégzendő, kötelező munkafolyamatok, műszaki előírások

Az egyes kardánkapcsolat típusok javítása/felújítása során elvégzendő, kötelező munkafolyamatok, műszaki előírások Az egyes kardánkapcsolat típusok javítása/felújítása során elvégzendő, kötelező munkafolyamatok, műszaki előírások 1) rész: Autóbusz-trolibusz kardánkapcsolatok javítása, felújítása: 1.1. Kardántengelyek

Részletesebben

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel Megjelent az energiával kapcsolatos termékek kötelező címkézésére vonatkozó kormányrendelet, mely alapján energiával kapcsolatos termék akkor hozható forgalomba vagy helyezhető üzembe, ha megfelel az adott

Részletesebben

AMV 55 Szelepmozgató motor. Vízoldali beavatkozókhoz. Tartozékok. Frekvencia. Típus Műk.fesz. Rend.sz. AMV V~ 082H3020 AMV V~ 082H3021

AMV 55 Szelepmozgató motor. Vízoldali beavatkozókhoz. Tartozékok. Frekvencia. Típus Műk.fesz. Rend.sz. AMV V~ 082H3020 AMV V~ 082H3021 Kivitel Alkalmazás, Illeszthetõség Típusválaszték, tartozékok szelepmeghajtó motorokat VL 2, VL és VFS 2 szelepekhez használjuk DN 65-től DN 100 méterig, VF szelepekhez DN 65-től DN 150 méterig használjuk.

Részletesebben

Egyszerűsített készülékcsere bizonylat adattartalma. Szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat az egyszerűsített gázkészülék cseréről

Egyszerűsített készülékcsere bizonylat adattartalma. Szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat az egyszerűsített gázkészülék cseréről 2201_10_DU_01_E_2015_FN-01 Egyszerűsített készülékcsere bizonylat adattartalma Szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat az egyszerűsített gázkészülék cseréről Bejelentem, hogy a Felhasználói hely adatai

Részletesebben

I. - ÚJ OTSZ előírás a Tűzvédelmi

I. - ÚJ OTSZ előírás a Tűzvédelmi TŰZVÉDELMI ÉS MUNKAVÉDELMI MEGBÍZOTT KÉPZÉS Tisztelt Asszonyom/Uram! Bizonyára már Ön is értesült a kollégáktól illetve a médiából, hogy a tűzvédelem területén 2015. március 5-től új korszak kezdődött,

Részletesebben

/2006 HU

/2006 HU 7 77 006 9 08/006 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Logano plus GB kaszkád füstgázgyűjtő (kettős kazán) A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék Felállítás...................................................

Részletesebben

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ Lapszám: 1/6 ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ Termék: Összecsukható gyümölcsszedő állványok Állványmagasság: 2000 mm (L=2000) Cikkszám: 92110013 Állványmagasság: 1650 mm (L=1650) Cikkszám: 92110014 Állványmagasság:

Részletesebben

Nyomáskapcsolók Áttekintés

Nyomáskapcsolók Áttekintés Áttekintés Termék Alkalmazás Beállítási Max. Védettség Oldal neve tartomány nyomás RT Általános célra -1-30 bar 42 bar IP66 36-37 KPS Nehézipari környezetben 0-60 bar 120 bar IP67 38-39 KPI/KP Könnyû ipari

Részletesebben

Szűrő berendezések. Használati útmutató. Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01126 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Szűrő berendezések. Használati útmutató. Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01126 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01123 CP1-03-01124 CP1-03-01125 CP1-03-01126 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI útmutatások 1.1.

Részletesebben

Tárgy: A vizsgálat helye: Megbízó:

Tárgy: A vizsgálat helye: Megbízó: Biztonságtechnikai Vállalkozás Tel/Fax:383-2144 Tárgy: A lenti cím szerinti létesítmény villámvédelmi felülvizsgálata a 9/2008.(II.22.) ÖTM rendelettel kiadott: OTSZ 5.rész II. fejezet 18.1 szakaszában

Részletesebben

Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32. Szerelés és működtetés

Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32. Szerelés és működtetés Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32 Szerelés és működtetés Alkalmazás Alkalmazás A HAV típusú motoros mozgatású Hometronic golyóscsap ivóvíz vezetékek nyitására zárására szolgál. Vezérlését a Hometronic

Részletesebben

3. A vezetékekre vonatkozó fontosabb jellemzk

3. A vezetékekre vonatkozó fontosabb jellemzk 3. A vezetékekre vonatkozó fontosabb jellemzk 3.1 Ersáramú vezetékek nemzetközi jelölése (HD 361 szerint) A CENELEC a HD 361. a vezetékek, kábelek nemzetközi jelölésére vonatkozó szabványban részlegesen

Részletesebben

INFORMÁCIÓS ADATLAP. összeállította az Ön tartályvizsgálója. H 2030 ÉRD Rákóczi Ferenc u. 83-85.

INFORMÁCIÓS ADATLAP. összeállította az Ön tartályvizsgálója. H 2030 ÉRD Rákóczi Ferenc u. 83-85. INFORMÁCIÓS ADATLAP a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyósított szénhidrogéngázt ( PB / LPG ) tároló tartályok felülvizsgálatainak jogi szabályozásáról összeállította az Ön tartályvizsgálója M T D L Magyar

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A fogyasztóvédelemrıl

Részletesebben

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT.

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT. TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT. Előterjesztette: Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben

Hő- és füstelvezető rendszer időszakos karbantartási tapasztalatai

Hő- és füstelvezető rendszer időszakos karbantartási tapasztalatai Hő- és füstelvezető rendszer időszakos karbantartási tapasztalatai Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok 2016. szeptember 14. Szabó Mónika Halas Tűzvédelem Kft. Karbantartási munkavégzés feltételei Tűzvédelmi

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.) 2008.11.14. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 304/63 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE (2008. október 22.) a tagállamok határain a közúti és belvízi közlekedés terén végzett ellenőrzések

Részletesebben