J e g y z ı k ö n y v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ı k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Bizottságának december 14-én órai kezdettel tartott nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Baktai Kálmán elnök, Dr. Barta Zsuzsanna elnökhelyettes, Orvos Anetta, Penti Emese, Veresné Nagy Margit Tanácskozási joggal jelenlévık: Orosz Mihály aljegyzı, Krokavecz László alpolgármester, Csatári Lajos képviselı Jelen vannak továbbá: Mikes Ferencné Gyámügyi fıtanácsos, Darmosné Ö.Tóth Edit jegyzıkönyvvezetı Napirendi pontok: 1./ Kenderes Város Önkormányzat 2011.évi költségvetési koncepciójának megállapításáról szóló elıterjesztés véleményezése 2./ Javaslatok a Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének évi Munkatervéhez 3./ Szociális helyzetfelmérés lehetısége városunkban BAKTAI KÁLMÁN köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 5 fıs bizottságból 5 fı van jelen. Az ülés határozatképes. Javasolta a meghívón szereplı napirendi pontok megtárgyalását. Kérte, akinek van más javaslata, tegye meg. Más javaslat nem volt. Kenderes Város Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága 5 fı egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: Kenderes Város Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottságának 10/2010.(XII.14.) számú határozata Kenderes Város Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottságának december 14-i ülése napirendjének elfogadásáról Kenderes Város Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Bizottsága Baktai Kálmán elnök napirendekre tett javaslatát egyhangúlag elfogadta. Errıl: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjai, Helyben 1./ Napirendi pont megtárgyalása Kenderes Város Önkormányzat évi költségvetési koncepciójának megállapításáról szóló elıterjesztés véleményezése

2 - 2 - KROKAVECZ LÁSZLÓ a évi költségvetési koncepció összefoglalva azt mutatja, hogy nem javul az önkormányzat anyagi helyzete. 50 millió hiánnyal küzd az önkormányzat. Az intézmények mőködésének átszervezését évekkel ez elıtt meg kellett volna lépni. Pádár Lászlóné polgármester szavait idézve: két nehéz év alatt a hiányt megfelelıen kezelve amiben az intézményeknek nagy felelısségük van le lehet dolgozni. A koncepció 5. számú mellékletében szereplı támogatásokkal kapcsolatosan az alábbi észrevételeket tette. A Korda Vince Alapfokú Mővészeti iskola normatívája emelkedni fog. Úgy gondolja, hogy szükséges felvenni a kapcsolatot az igazgató úrral tárgyalás céljából és ezek után át kell gondolni a mővészeti Iskola támogatási összegét. Nagy összegben támogatja a MEDOSZ Sportkört is az önkormányzat. Fel kell hívni a sportkör elnökének a figyelmét a pályázati lehetıségek keresésére. A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta a koncepciót. Javaslata szerint az egészségügyi ellátás, a Korda Vince Alapfokú Mővészeti Iskola, a MEDOSZ sportkör kapja meg a támogatást csökkentett összeggel, a képviselı-testület által meghatározott keret összegre pedig pályázhatnak a civil szervezetek, szintén a Képviselı-testület által meghatározott benyújtási határidıvel, pályázati tartalommal. Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság is tárgyalta a évi koncepciót. A következı módosító javaslatot tette: a takarékossági intézkedések bekezdésnél javasolta a bizottság a 3. pontban lévı szöveget kiegészíteni az esetleges szóval. Felül kell vizsgálni a költségvetési szerveknél foglalkoztatott (nem pedagógus) köztisztviselıi és közalkalmazotti létszámot és az esetleges létszám csökkentésre javaslatot kell tenni december 31-i határidıvel. Úgy gondolja, hogy nem minden intézménynél a létszám csökkentés a járható út. 4. pont alá javasolja a bizottság beírni: Minden intézménynek felül kell vizsgálni a bértábla alkalmazását.. A bizottság elnöke 5. pontként javasolta, hogy készüljön gazdaságfejlesztési koncepció is. A bizottsági ülésen Dr. Gaszparjan Karen jegyzı elmondta, hogy a gazdasági koncepció beépítését a tartalmi és formai követelmények nem teszik kötelezıvé. ORVOS ANETTA véleménye szerint az alpolgármester szavaiból az tükrözıdik, hogy a létszámcsökkentés nem biztos, hogy minden intézménynél szükséges és törvényszerő. A Területi Gondozási Központ, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálatnál másfél millió Ft-ot kell visszavenni a személyi juttatásokból, a bér jellegő kiadásokból. Elmondta, hogy így sincs meg a törvény által elıírt létszám. Kérdése az volt, hogy kiket érint a létszámcsökkentés? KROKAVECZ LÁSZLÓ hangsúlyozat, hogy nem a személye az elıterjesztıje az anyagnak. Próbálta Pádár Lászlóné polgármester asszony szavait és a bizottsági üléseken elhangzottakat idézni. Az esetleges szót a Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság javasolja beépíteni a koncepcióba. Úgy gondolja, hogy felül kell vizsgálni az intézményeket, van ahol lehet, van ahol kell létszámot csökkenteni. BÍRÓ CSABA szeretné kiegészíteni az alpolgármester úr válaszát. A évet 50 millió kevesebb normatívával kezdte az önkormányzat. A 2011-es költségvetési törvényben is látszik a normatíva csökkenés nem csak a közoktatásban, hanem egységesen mindenhol. A Képviselı-testületnek meg kell vizsgálni, hogy a 2 év költségvetési törvénybıl fakadó normatíva csökkentést hogyan tudja ellensúlyozni a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok esetében. A létszámcsökkentés, mint kiadáscsökkentés elkerülhetetlen. A dologi kiadásból nem tuják lefaragni. Hangsúlyozta, hogy hosszútávon a nagy szállítói kintlévıségállomány tarthatatlan. Úgy gondolja, hogy el kell gondolkozni azon a képviselıknek és a bizottsági tagoknak, hogyan lehetne a helyzet további romlását megakadályozni, esetleg

3 - 3 - visszafordítani. Elmondta, hogy nem véletlen az sem, hogy nem tudták kifinanszírozni azokat a támogatásokat sem amire támogatási megállapodást kötöttek. Hangsúlyozta, hogy az önkormányzatnak meg kell tenni a kiadáscsökkentı intézkedéseket, aminek az eszközei: a személyi juttatás csökkentési, ezzel párhuzamosan a dolgozói létszám csökkentése, a hozzá kapcsolódó járulékok csökkentése, valamint a dologi kiadások és a támogatások csökkentése. BAKTAI KÁLMÁN kérdése az volt, hogy a megállapított 10 %-os létszámcsökkentés globálisan kerül végrehajtásra, vagy tételesen intézményenként kell érteni? ORVOS ANETTA számítása alapján a Területi Gondozási Központnál 1 fıt érintene. BÍRÓ CSABA Baktai Kálmán képviselı kérdésére válaszolva elmondta, hogy a rendszeres személyi juttatások 10 %-át kellene megtakarítani a hozzá kapcsolódó járulékokkal együtt. Készült számítás, alapul véve azt, hogy adott intézményben a rendszeres személyi juttatás, valamint mennyi a költségvetés tervezése során az 1 fıre jutó átlag havi illetmény. E számítás szerint a Gondozási Központban 1 fıt érint a létszámcsökkentés. VERESNÉ NAGY MARGIT javasolja, hogy a Területi Gondozási Központban is a vezetı üljön le a dolgozókkal és beszéljék át, hogyan tovább, mit tudnak vállalni. Vannak olyan esetek, ahol megvonásra került a mőszakpótlék, veszélyességi pótlék, illetve 8 óra helyett 4 órában foglalkoztatják a dolgozókat. Hangsúlyozta, hogy az intézményvezetınek keresni kell a megoldást. KROKAVECZ LÁSZLÓ elmondta, hogy nem véletlenül tett a bértábla felülvizsgálatára javaslatot. Hangsúlyozta, hogy elıfordult, átvizsgálták egy adott személy bérét és kiderült, hogy nem jár neki az a bizonyos pótlék. Úgy gondolja, ez a jobbik eset, ha valakinek csak a bére csökken és nem pedig elbocsátják. BAKTAI KÁLMÁN a támogatásokkal kapcsolatosan elmondta, hogy az egészségügy számára elengedhetetlen. A Polgárırség támogatását nem javasolja, csak abban az esetben, amikor újjászervezıdik. Úgy gondolja, a MEDOSZ Sportkör támogatása elgondolkodtató. Hangsúlyozta, hogy keresniük kell a pályázati lehetıségeket, szponzorokat. ORVOS ANETTA visszatérve a Krokavecz László alpolgármester által elmondottakra, jó ötletnek tartja a támogatásokra való pályáztatási lehetıséget. Véleménye szerint a Képviselıtestület döntsön arról a pályázatok benyújtása alapján, hogy mire és kinek ad támogatást. VERESNÉ NAGY MARGIT úgy gondolja, hogy évben szükséges a támogatásokat felére csökkenteni, hiszen már 2010-ben sem tudták kifizetni az adott szervezeteknek nyújtott támogatást. BÍRÓ CSABA elmondta, hogy a közoktatási alap normatívának része az alapfokú mővészeti oktatási intézmények támogatása. A es tanév 8 hónapjára ugyanannyi az alapfokú mővészeti oktatási intézmények normatívája, mint ami volt. A következı tanévre, a es tanév 4 hónapjára közel duplájára emelkedik az alapnormatívája.

4 - 4 - ORVOS ANETTA úgy gondolja, hogy a támogatásokra való pályáztatást mindenkire egyformán kell vonatkoztatni. KROKAVECZ LÁSZLÓ azt a javaslatot teszi, hogy a , ezer forintból vonják le az egészségügyre a támogatást, és a fennmaradó közel 7 millió forintot megfeleznék, aminek az 50 %-a a hiány csökkentésbe kerülne, a másik 50 % pedig pályázati lehetıségekre. Hangsúlyozta, hogy mindenképpen tárgyalni kell a támogatással kapcsolatosan Korda Vince Alapfokú Mővészeti Iskola igazgatójával. DR. BARTA ZSUZSANNA elmondta, hogy alapfeladatot lát el az egészségügy, de ha felére csökkentik a támogatást, elfogadja. Véleménye szerint a civil szervezetek pályáztatása a Képviselı-testület által megjelölt benyújtási határidıvel és móddal történjen. BAKTAI KÁLMÁN elmondta, hogy tisztában van vele, milyen nehéz az egészségügy helyzete. Dr. Ila Erzsébet fogorvosnı nincs jelen, ezért megkérdezi Dr. Barta Zsuzsannát, hogy véleménye szerint a fogorvosi szolgálat, felére csökkentett önkormányzati támogatással, el tudja-e látni a feladatát? DR. BARTA ZSUZSANNA a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a fogorvosi szolgálat nehezen, de el tudja látni a feladatát. Elmondta, hogy országos szinten a házi orvosi praxisok kénytelenek mást is elvállalni: pl. helyettesítést, üzemorvoslást, ügyeletet, hogy finanszírozni tudják az asszisztenciát, a rezsi költséget, magát a mőködéshez szükséges feltételeket. BAKTAI KÁLMÁN kérdése az volt, ha megfeleznék a támogatás eredeti összegét és marad 5 millió forint, a fennmaradó összeget ebben a támogatási rendszerben kell benne hagyni vagy máshová is át lehet csoportosítani? Szükséges, hogy ebben a támogatási körben maradjon? KROKAVECZ LÁSZLÓ javasolja, hogy felezzék meg a ezer forint támogatást. Az egészségügyi ellátás garantáltan kapja meg az eredeti támogatásuk felét, a maradék összeget pedig a civil szervezetek körében pályáztassák meg. Javasolja, hogy a pályáztatást jelentessék meg a Kenderesi Krónikában, a Képviselı-testület határozza meg a pályázat benyújtásának határidejét és módját. Úgy gondolja, hogy a MEDOSZ Sportkör nagyon nehéz helyzetbe kerülne önkormányzati támogatás nélkül, mert versenysportban vesznek részt, ahol (szervezési díja, bíró díja) fix költségek vannak. CSATÁRI LAJOS az elızı oktatási bizottsági ülésen elhangzott Ács Éva bizottsági tag részérıl, hogy vannak olyan civil szervezetek, akik igénybe veszik a Mővelıdési Ház valamelyik helyiségét és terembérleti díjat fizetnek. Úgy gondolja, hogy ez egyfajta kedvezmény is lehetne, hozzájárulás az adott civil szervezet mőködéséhez. Példaként említette meg, hogy a Polgári Kör is fizet terembérleti díjat. Elmondta, hogy a bizottsági ülésen a másik felvetés az volt, vizsgálják meg, hogy a támogatásban részesülı civil szervezetek valójában mőködnek-e? VERESNÉ NAGY MARGIT javasolja, hogy az egészségügyi ellátás, a MEDOSZ Sportkör, a Korda Vince Alapfokú Mővészeti Iskola és az egyházak kapjanak csökkentett összegő támogatást, a civil szervezeteknek pedig lehetıségük van pályázni a támogatásra.

5 - 5 - Kenderes Város Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Bizottsága véleményezte Kenderes Város Önkormányzatának évi koncepcióját és 5 fı egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: Kenderes Város Önkormányzat Bizottságának 11/2010.(XII.13.) számú határozata a Kenderes Város Önkormányzat évi költségvetési koncepciójának megállapításáról szóló elıterjesztés véleményezésérıl Kenderes Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottsága véleményezte a Kenderes Város Önkormányzat évi költségvetési koncepciójának megállapításáról szóló elıterjesztést és javasolja elfogadásra a Képviselı-testületnek az alábbi kiegészítéssel: - Az elıterjesztés 5. számú mellékletében a nem normatív kötött támogatásoknál javasolja a bizottság az egészségügyi ellátás, a Korda Vince Alapfokú Mővészeti Iskola, a MEDOSZ Sportkör felére csökkenı támogatását. Továbbá javasolja, hogy a Képviselı-testület hozzon létre egy meghatározott keretet, amely összegre a civil szervezetek benyújthatják pályázatukat. A pályázat benyújtásának határidejét és módját a Képviselı-testület határozza meg. Errıl: 1./ Képviselı-testület tagjai, Helyben 2./ Pénzügyi Bizottság tagjai, Helyben é r t e s ü l n e k. 2./ Napirendi pont megtárgyalása Javaslatok a Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének évi Munkatervéhez BAKTAI KÁLMÁN megkérte a bizottsági tagokat, akinek a napirendi pontra van javaslata, tegye meg. DR. BARTA ZSUZSANNA elmondta, hogy április utolsó vasárnapja a testvérvárosok világnapja. Úgy gondolja, hogy lehetne a testvérvárosokkal össztalálkozót szervezni, természetesen szükséges megnézni, hogy milyen költséggel jár egy kisebb delegáció itt tartózkodása. KROKAVECZ LÁSZLÓ javasolja, hogy minden képviselı és külsıs bizottsági tag tegyen javaslatot a évi Munkatervre és írásban nyújtsa be a Polgármesteri Hivatal titkárságára. BAKTAI KÁLMÁN javasolja napirendi pontként az egészségügyi ellátás helyzetét településünkön, melyet a háziorvosok prezentálnának a képviselı-testület felé. KIRÁLY LÁSZLÓNÉ egyetért Baktai Kálmán képviselı javaslatával. Hasznos lenne azt is felmérni, hogy a lakosság az orvosi helyettesítéssel meg van-e elégedve. Úgy gondolja, hogy nagy probléma a városban a levegı szennyezettsége a 4-es számú elkerülı út építése miatt.

6 - 6 - Fontos lenne azt is felmérni, hogy az orvosok mit tapasztalnak a felsılégúti megbetegedések terén. CSATÁRI LAJOS szeretné Király Lászlóné képviselı hozzászólását megerısíteni. A kamionforgalommal kapcsolatosan volt szervezett tüntetés, amin részt vett. Úgy gondolja, hogy meg kell vizsgálni, hogy kimutatható-e a felsılégúti megbetegedések számának gyarapodása a dízel korom révén. Ezzel szemben nagyon komoly környezetvédelmi akciókat lehetne indítani a 4-es számú fıútvonal elkerülı szakasz munkálatainak meggyorsítása érdekében. DR BARTA ZSUZSANNA elmondta, hogy nem egyszerő a megállapítás. Konkrét adatokkal, tudományosan kutatni, hogy a most kialakult helyzethez képest mi volt 5 éve, komoly vizsgálatokat kellene végezni. Szükséges bevonni az ÁNTSZ-t, a Levegı Munkacsoportot, a Területi Tüdıgondozót. BAKTAI KÁLMÁN összegezve az elhangzottakat a bizottság javasolja a Képviselıtestületnek a évi Munkatervbe: a 4-es számú fıút átmenı forgalma mennyiben befolyásolja a településünkön a légúti megbetegedések elterjedését. Elmondta, hogy amennyiben a képviselı-testület elfogadja napirendi pontként, akkor a Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsággal közösen is megtárgyalhatják. Kenderes Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága 5 fı egyhangú szavazatával javaslatot tett a Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének évi Munkatervéhez Kenderes Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottságának 12/2010.(XII.14.) Javaslattétel Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének évi Munkatervéhez Kenderes Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága javasolja Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének évi Munkatervébe az alábbi napirendi pontot: - A 4-es számú fıút átmenı forgalma mennyiben befolyásolja településünkön a légúti megbetegedések elterjedését. Errıl: 1./ Képviselı-testület tagjai, Helyben 2./ Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjai, Helyben é r t e s ü l n e k. 3./ Napirendi pont megtárgyalása Szociális helyzetfelmérés lehetısége városunkban BAKTAI KÁLMÁN a harmadik napirendi ponthoz meghívottként köszöntötte Mikes Ferencné vezetı fıtanácsost. Elmondta, hogy az elızı bizottsági ülésen vetıdött fel, hogy a településen készíteni kellene egy átfogó szociális helyzetfelmérést. Lakásról-lakásra

7 - 7 - ellátogatva, kérdıív formájában megkérdeznék a lakosságot és így kialakulna egy helyzetkép a szociális létrıl. MIKES FERENCNÉ kérdése az volt, hogy több kérdéses kérdıívre gondoltak? VERESNÉ NAGY MARGIT elmondta, hogy mint képviselı alapvetıen szeretne tisztában lenni a településen élık szociális helyzetével. Azért kéri a maga részérıl, hogy tisztán lássa, kik azok a személyek, akik valóban rászorulnak a segítségre. Hangsúlyozta, hogy sajnos lesz olyan, amikor nem tud az önkormányzat adni, mert nem lesz rá keret. A Területi Gondozási Központnak biztosan készült olyan felmérése, hogy ki az aki nagyon nyomorúságos körülmények között él és még sem jött egyszer sem segélyért. Felhívta a figyelmet arra, hogy úgy kell mérlegelni a segélyeknél, hogy egész évben maradjon keret a kritikus helyzetbe kerülıknek. MIKES FERENCNÉ elmondta, hogy átmeneti segélyrıl, lakásfenntartási támogatásról, közlekedési támogatásról, rendelkezésre állás támogatásról a hivatalnak rengeteg ügyirata van, sokféle adattal. Az igazgatási csoport össze tud állítani egy olyan anyagot, ami nullától a nyugdíjas korosztályig kimutatja, hogy kik szorulnak támogatásra szám szerint. A Területi Gondozási Központ elkészítette az idıs felmérést. Véleménye szerint óriási munka lenne a települést végig járva kérdıíveket töltögetni. A szociális térkép elkészítése közel fél éves munka. ORVOS ANETTA úgy gondolja, hogy azt kellene többször közzétenni, hogy ki mire jogosult. Hangsúlyozta, hogy mindent kérni kell, ha nem kér a rászoruló, nem kap. Egy éven belül többször is informálni kell a társadalmat arról, hogy ki mire jogosult. BAKTAI KÁLMÁN a hozzászólásokból az kristályosodik ki, hogy nem szükséges a szociális helyzetfelmérés, hiszen az elmúlt években már igazgatási szakemberek, szociális munkások győjtöttek be annyi adatot, információt a lakosság teljes körébıl, hogy rálátásuk van, hogy valójában kik a szociálisan rászorult személyek. Úgy gondolja, hogy a bizottság fontosnak tartja a szociális rendelet ismertetését, az arról szóló információ minél több személyhez eljusson, hogy ez által rálátása legyen a rászorulóknak, hogy valójában ki mire jogosult. Kenderes Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága véleményezte a szociális helyzetfelmérés lehetısége városunkban címő napirendi pontot és 5 fı egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: Kenderes Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottságának 13/2010.(XII.14.) számú határozata a szociális helyzetfelmérés lehetısége városunkban Kenderes Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága megállapította, hogy nem szükséges a szociális helyzetfelmérés városunkban, mert az igazgatási szakemberek, szociális munkások rendelkeznek elegendı információval, adatbázissal a lakosság szociális helyzetét illetıen.

8 - 8 - A Szociális és Egészségügyi Bizottság fontosnak tartja a szociális rendeletek minél szélesebb körben való ismertetését, a településen érintett személyek kellıképpen informálva legyenek, hogy milyen szociális ellátásra jogosultak. Errıl: 1./ Képviselı-testület tagjai, Helyben 2./ Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjai, Helyben é r t e s ü l n e k. BAKTAI KÁLMÁN sok szeretettel meghív minden jelenlévıt december 18-án a Mindenki karácsonya városi rendezvényre, ami 9 órától 12 óráig tart. Hurka-kolbásszal kedveskednek a betérı vendégeknek, majd az Általános Iskola mősorát tekinthetik meg. Mivel más napirendi pont nem lesz, az ülést órakor bezárta. K m f. Baktai Kálmán elnök

9 J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Bizottságának december 14-én órai kezdettel tartott nyílt ülésérıl.- M u t a t ó Napirendi pontok: Kenderes Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottságának december 14-i ülése napirendjének elfogadásáról 1./Kenderes Város Önkormányzat évi költségvetési koncepciójának megállapításáról szóló elıterjesztés véleményezése 2./ Javaslattétel Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének évi Munkatervéhez Szám: 10/2010.(XII.14.) 11/2010.(XII.14.) 12/2010.(XII.14.) 3./ Szociális helyzetfelmérés lehetısége városunkban 13/2010.(XII.14.)

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 5-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 2011. április 28-án 14.00. órakor tartott nyílt ülésén.- Jelen vannak: Veresné Nagy Margit elnök, Király Lászlóné elnökhelyettes,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 31-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 9-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. október 30-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. november 15-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 1-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. október 17-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. június 7-én 9 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

- 2. KROKAVECZ LÁSZLÓ: az ismertetett formában támogathatónak tartja a határozat meghozatalát, az elızıekben elmondottak miatt.

- 2. KROKAVECZ LÁSZLÓ: az ismertetett formában támogathatónak tartja a határozat meghozatalát, az elızıekben elmondottak miatt. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. szeptember 27-én 16 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 1. számú szobája

Részletesebben

M u t a t ó. Napirendi pontok:

M u t a t ó. Napirendi pontok: J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzata Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának 2009. július 16-án 14.00. órai kezdettel tartott nyílt ülésérıl.- M u t a t

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. június 21-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2014. június 25-én 13.00. órakor tartott nyílt ülésén.- Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme

Részletesebben

Készült: Kenderes Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság 2010. december 13-án 16.00. órakor tartott nyílt ülésén.

Készült: Kenderes Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság 2010. december 13-án 16.00. órakor tartott nyílt ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság 2010. december 13-án 16.00. órakor tartott nyílt ülésén.- Jelen vannak: Király Lászlóné elnök,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. március 30-án tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Baktai Kálmán, Dr. Barta Zsuzsanna,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009 augusztus 11-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 14-én 13 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. március 13-án 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 1-2. TARTALOMJEGYZÉK 1/2011.(I.05.) ÖH. Pályázat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. március 11-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:tapasztó

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült. Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 4-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, dr Almássy Antalné,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. március 31-én 13.30 órakor tartott nyílt ülésén.- Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Veresné Nagy Margit elnök, Kocsmár Gyula elnökhelyettes, Bodor

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 30-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15.

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15. 1 SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E 2010. február 15. Határozat száma 1/2010.(II.15.) Tárgy Az intézményi társulásban mőködtetett Mákvirág

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 12-én 17 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 26-án 13 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2015. szeptember 21-én 13 óra 40 perckor tartott nyílt ülésén.- Az ülés helye: Városháza tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 26-án 13.40. órakor tartott nyílt ülésén.- Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Veresné Nagy Margit elnök, Kocsmár Gyula elnökhelyettes,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának 2011. február 09-én 16.00. órakor tartott nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Csatári

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Simon Roland képviselı távolmaradása okát elıre jelezte.

Simon Roland képviselı távolmaradása okát elıre jelezte. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 39-1/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. január 13-án 17,00 órakor kezdıdött nyilvános ülésérıl.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 10-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 16-án 10 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. szeptember 2-án 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 8-án - pénteken - de. 10,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. október 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl T a r t a l o m j e g y z é k Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv május 30.

A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv május 30. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága I/1209/18/2012. A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. május 30. Az ülésen hozott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 106-1/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyúl Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2010. február 09-én megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 4-én 7.00 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. október 26-án 14 óra 30 perckor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-5 / 2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzata Képviselı-testülete, Öcs Község Önkormányzata Képviselı-testülete,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-18/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 3/2011. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 17-19. TARTALOMJEGYZÉK 17/2011.(IV.19.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 2015. február 09-én 14.00. órakor tartott nyílt ülésén.- Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Zala megye J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2011. szeptember 12. Határozatok Tárgykód 32/2011. (IX.12.) számú Kt. Határozat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. november 18-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 2013. december 10-én 14.00. órakor tartott nyílt üléséről.- Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2010. február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2010. február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 9-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme JEGYZİKÖNYV Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestület Pénzügyi Bizottságának 2013.06.19-i ülésérıl. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Részletesebben

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György bizottsági elnök V e s z p r é m M e g y e i J o g ú V á r o s Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának 2010. december 13-án 17 órakor tartott nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Csatári

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 27-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. április 11-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén jelenlévőkről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 84/2009. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Jogi és Ügyrendi Bizottságának 2009.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. augusztus 25-én 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről- Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 22-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 22-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 1/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 22-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1-2. TARTALOMJEGYZÉK 1/2008.(I.22.) PBH.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. május 30-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. május 30-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 7/2012. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. május 30-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 31-35. TARTALOMJEGYZÉK 31/2012.(V.30.) PBH.

Részletesebben

Jegyzıkönyv Készült: Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: a Polgármesteri Hivatal részérıl: Meghívott: Megjegyzés

Jegyzıkönyv Készült: Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: a Polgármesteri Hivatal részérıl: Meghívott: Megjegyzés Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2011. november 14-én a rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Halász

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-26/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Magyarpolány és Kislıd Községek Önkormányzatai Képviselı-testületeinek 2009. november 23-án 16 óra 30 perckor kezdıdı együttes, nyílt ülésérıl. Az ülés

Részletesebben

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete október 21-én megtartott rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete október 21-én megtartott rendkívüli ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. október 21-én megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Balazsiné Balaskó Mária képviselı Gál László képviselı Lecsı Péter

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-197/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kıtelek Községi Önkormányzatok Képviselı-testülete 2012. november 26-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Lovász Tibor polgármester, Váradi József alpolgármester, Agócs

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. január 25-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

Száma: /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Száma: /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Száma: 11947-1/2011. TERKA J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 13- án - pénteken - de. 8.30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl

Részletesebben

Jegyzıkönyv-hitelesítınek javasolta Kalláné Udvari Edit és Kulcsár Krisztina képviselıket.

Jegyzıkönyv-hitelesítınek javasolta Kalláné Udvari Edit és Kulcsár Krisztina képviselıket. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351. Sümegprága, Rákóczi u. 17. T/F:87/550-038. Szám: 39-26/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. április 22-én 18,00 órakor kezdıdött nyilvános ülésérıl. Az

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének, valamint az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2011. november 29-i együttes ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. április 13-án 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24.

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24. Lajosmizse Város Önkormányzat Ügyrendi és Sport Bizottsága I/1209/33/2012. Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. október 24. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 24/2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 9-én 15 óra 15 perckor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai:

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: 2. Tevékenységre, mőködésre vonatkozó adatok Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: A képviselı-testület döntéshozatalának eljárási szabályait

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 11. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Képviselı-testülete nyílt ülésérıl 2013. október 10.-én Megtartott ülésérıl Az ülés helye: Tanácskozó terme

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 6/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 25-26. 1 TARTALOMJEGYZÉK 25/2009.(III.24.)

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Szám: KOZP/2137/2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. október 15-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr Almássy Antalné,

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. március 19-én 13 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2009. ÉVI MUNKATERVE

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2009. ÉVI MUNKATERVE JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2009. ÉVI MUNKATERVE 1./ 2009. évi költségvetésrıl szóló rendelet megalkotása Közremőködık: állandó bizottságok Határidı: 2009. február 25. 2./ Az

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 27. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 27. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 27. sz. JEGYZİKÖNYV 2010. november 30-án megtartott zárt ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó-terme, 3045. Bér, Petıfi út 32. Készült:

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 6. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 6. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 6. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. február 15.én megtartott zárt ülésérıl. Az

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. augusztus 16-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. augusztus 16-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 9/1/2010. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. augusztus 16-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 31-33. TARTALOMJEGYZÉK 31/2010.(VIII.16.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. december 13-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl- Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T :

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2010. június 14-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Práznek József polgármester, Zambóné Németh Ilona jegyzı,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Képviselı-testület 2014. II. félévi

Részletesebben