CSESZT REGÉLŐ TÉRSÉGFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft. Közbeszerzési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSESZT REGÉLŐ TÉRSÉGFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft. Közbeszerzési Szabályzata"

Átírás

1 CSESZT REGÉLŐ TÉRSÉGFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft. Közbeszerzési Szabályzata Cseszt Regélő Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése az A 35/2013 (V.22.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások jogcím keretében benyújtott Dél-zalai idegenvezetési rendszer kialakítása című projekt (támogatási határozat szám: ) alapján létrejött, illetve esetleges további támogatásban részesülő projekteket érintő közbeszerzési eljárások során ajánlatot tevők esélyegyenlőségének, a verseny tisztaságának biztosítása, valamint a közbeszerzésekről szóló, többször módosított évi CVIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) nem rögzített rendelkezések pontosítása érdekében a január 15-én elfogadott, Közbeszerzési Szabályzatáról az alábbi határozatot alkotja meg: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1. A határozat megalkotásának célja a Cseszt Regélő Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft-t (a továbbiakban: Társaság) érintő, támogatási szerződés alapján befolyt összegek felhasználása átláthatóságának és széleskörű, nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, ésszerű felhasználása a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárások lebonyolítása során. A szabályzat hatálya 2. A Közbeszerzési Szabályzat hatálya a Társaság által, a) árubeszerzés; b) építési beruházás, építési koncesszió, illetve c) szolgáltatás megrendelése, valamint szolgáltatási koncesszió (továbbiakban együttesen: közbeszerzések) során indult közbeszerzési eljárásokra terjed ki. A szabályzat nem terjed ki a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárások előkészítésére és lefolytatására. II. FEJEZET RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK A közbeszerzés szervezeti és személyi feltételei 3.

2 1. A Társaság közbeszerzési döntéseivel összefüggő eljárás szakmai előkészítését, technikai lebonyolítását főszabályként a Társaság ügyvezetője és munkavállalója/i látja/ák el. 2. A közbeszerzési eljárások előkészítésében, és lebonyolításában, és a vonatkozó döntéshozatalokban továbbá a következő szervezetek vesznek részt: - Bíráló Bizottság, - Társaság Taggyűlése - Társaság je. 3. Az ügyvezető gondoskodik az éves közbeszerzési terv, és az éves statisztikai összegzés elkészítéséről (elkészíttetéséről). 4. Az gondoskodik a Társaság Közbeszerzési Szabályzatának elkészítéséről (elkészíttetéséről), évenkénti felülvizsgálatáról, és szükség szerinti aktualizálásáról. 5. Az előterjesztése alapján a Társaság Taggyűlése dönt a Közbeszerzési Szabályzat (aktualizált Közbeszerzési Szabályzat) jóváhagyásáról. 6. A Társaság mindenkori költségvetése (fedezet) függvényében - a Társaság döntéseinek szakmai előkészítését, az eljárás technikai lebonyolítását vagy az abban való közreműködést - a Társasággal szerződésben álló, szakértelemmel rendelkező más, harmadik személy (egyéni vállalkozó, gazdálkodó szervezet, közbeszerzési szakértő) is elláthatja, erre irányuló szerződés alapján. Ebben az esetben a feladatokat a harmadik személlyel megkötött szerződésben részletesen szabályozni kell. Ez a tény azonban nem mentesíti a Társasághoz tartozó személyt/szervezetet a jelen Szabályzatban nevesített kötelezettségei, és felelőssége alól, amely ebben az esetben a feladatok más személy/szervezet általi végrehajtásáról való felelős gondoskodást jelenti. A külső közbeszerzési, vagy más területhez kapcsolódó szakértővel kötött szerződésben meghatározott feladatok szakszerű és jogszabályoknak megfelelő ellátásáért való felelősség a szakértőt terheli. 7. A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésekkel kapcsolatos döntések meghozatalát minimum 3 fős Bíráló Bizottság segíti. A Bizottságnak 3 fő állandó tagját a 4. sorolja fel. A Bíráló Bizottságba eseti tagok is kijelölhetők (további max. 4 fő). A Bíráló Bizottság tagjainak a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel kell rendelkezniük. 8. Az állandó tagok felkérése, és az eseti tagok kijelölése az feladata. Ezen túl a Bíráló Bizottság munkájának segítéséhez meghívott szakértőket vehet igénybe, akik a Bizottság munkájában - szavazati jog nélkül - külső tanácsadóként vesznek részt. A külső tanácsadók bevonásának indokoltságáról az határoz; a külső tanácsadókkal a szerződést a Társaság jogosult megkötni. 9. A Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatokat (alternatívákat) készít a Döntéshozó részére. 10. A Bíráló Bizottság akkor határozatképes, ha a tagok több mint a fele jelen van, vagy a tagok több mint a fele a döntéshozatalban részt vesz (ha a döntés meghozatalára rendkívüli körülmény miatt nem bizottsági ülés keretében kerül sor). A Bíráló Bizottság a döntési javaslatról egymás között egyszerű szótöbbséggel határoz (a szavazati joggal rendelkező tagokat személyenként egy-egy szavazat illet meg). Az

3 állandó tagok szavazati joggal rendelkeznek, az eseti tagok pedig amennyiben a kijelölési okirat ezt tartalmazza szavazati joggal rendelkezhetnek. A külső tanácsadóként meghívott szakértők a munkában tanácsadási/tanácskozási joggal vesznek részt, szavazati joggal nem rendelkeznek. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt, akit a Bizottság választ az első ülésén az Állandó Tagok közül. 11. A Bíráló Bizottság fő szabályként zárt üléseket tart. Az üléseken és egyéb eljárási cselekményeknél nem számítva a bontás, eredményhirdetés, avagy a tárgyalás aktusait a Bizottság tagjain kívül csak az lehet jelen, akinek meghívásáról a Bizottság határoz, továbbá az, és a Taggyűlés tagjai. 12. Közbeszerzésekkel kapcsolatos kérdésekben döntéshozó szervezetnek a Taggyűlés minősül, akinek feladata a közbeszerzési dokumentum (Közbeszerzési Szabályzat) elfogadása, és jóváhagyása, valamint az eljárás eredményének megállapításához szükséges döntések meghozatala. A Taggyűlés az eljárás eredményének megállapításához szükséges döntési jogkörét adott eljárásra vonatkozóan taggyűlési határozattal átruházhatja az ügyvezetőre. 4. A Bíráló Bizottság A Bíráló Bizottság állandó tagjai: a) eseti felkéréssel jogi végzettséggel rendelkező személy, aki a jogi szakértelmet biztosítja; b) a Cseszt Regélő Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft munkavállalója, Fekete Nóra, aki a pénzügyi-gazdasági szakértelmet biztosítja; c) az eljárásba bevont közbeszerzési tanácsadó; illetve amennyiben nem kerül bevonásra közbeszerzési tanácsadó, akkor a Cseszt Regélő Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének delegáltja meghatalmazás útján. III. FEJEZET A KÖZBESZERZÉS FOLYAMATA A közbeszerzési eljárás előkészítése Közbeszerzési eljárás megindítására a közbeszerzési terv alapján, illetve azon kívüli szükségesség esetén kerülhet sor. A közbeszerzési tervben nem szereplő eljárással a Tervet haladéktalanul ki kell egészíteni. 2. Közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően, ha az a Közbeszerzési Tervben nem (vagy nem megfelelően) szerepel, az ügyvezető a 4. szerinti további személyek bevonásával köteles az adott közbeszerzési eljárási forma kiválasztásához a beszerzés becsült értékét megállapítani, és a közbeszerzés tárgyát beazonosítani. Mindezek keretében az ügyvezető feladata az adott közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges cselekmények elvégzése, így különösen az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, illetőleg piacfelmérés.

4 3. Az a lefolytatandó közbeszerzési eljárás tekintetében felkéri a Bíráló Bizottság állandó, és kijelöli a nem állandó (eseti) tagjait, valamint szükség esetén dönt külső szakértők bevonásáról. Külső szakértők az eljárás előkészítési, és elbírálási, illetve kizárólag az elbírálási szakaszba is bevonhatók. Ennek keretében az dönt továbbá hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonásának szükségességéről, és ha ez indokolt, gondoskodik a tanácsadó beszerzéséről, a Társaságra vonatkozó általános szabályok alapján. 4. A lefolytatandó közbeszerzési eljárás tekintetében a szakmai specifikációk elkészítéséről, vagy elkészíttetéséről az ügyvezető, a pénzügyi feltételek kidolgozásáról pedig a Társaság pénzügyi vezetője (KÖNYVTET Kft, 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 9.) gondoskodik. Ennek keretében a Pénzügyi vezető megvizsgálja a közbeszerzés tárgyára rendelkezésre álló költségvetési fedezet meglétét, illetve a Támogatási szerződés alapján történő elszámolhatóságot, továbbá meghatározza a nyertes ajánlattevő részére a számlázás módját és a kifizetés rendjét. 5. A közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződés tervezetét a Társaság jogi tanácsadója illetve, amennyiben az eljárásba bevont közbeszerzési tanácsadó szerződésében szerepel, akkor a közbeszerzési tanácsadó készíti el. 6. A szakmai, pénzügyi, és jogi dokumentumok alapján a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó hirdetmény, illetve dokumentáció tervezetét az ügyvezető, illetve, amennyiben az eljárásba közbeszerzési tanácsadó kerül bevonásra, akkor a közbeszerzési tanácsadó készíti el. 7. Amennyiben a tervezeteket közbeszerzési tanácsadó készíti, azokat az ügyvezető részére adja át/küldi meg. Az eredményhirdetés feladása a Társaság feladata, a közzétételről az gondoskodik. 8. A évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről (továbbiakban Kbt.) Harmadik Részének (Nemzeti eljárásrend) alkalmazásában az árubeszerzésre, az építési beruházásra, és a szolgáltatás megrendelésére vonatkozó általános, egyszerű eljárás szerinti értékhatárokat a évre a Kbt (7) bekezdése alapján határozza meg. 9. Az érdemi munka megkezdését megelőzően valamennyi bevont személynek nyilatkoznia kell a Közbeszerzési Törvény 24. -a szerinti összeférhetetlenség fenn nem állásáról, ill. a titoktartásról. Ezen nyilatkozatok meglétének ellenőrzése az feladata. A belső felelősségi rend, felelősségi kör A közbeszerzési eljárásban résztvevők: a Társaság Taggyűlésének tagjai, a Bíráló Bizottság tagjai, az, illetve eseti döntés alapján az ajánlatkérő nevében eljáró szakértő személy(ek), szervezet(ek) tagjai. 2. A Taggyűlés, illetve akadályoztatás esetén az a döntéshozó, a Bíráló Bizottság pedig javaslattevő, és döntés-előkészítő, szerepet tölt be. Az gondoskodik a személyi, és egyéb szükséges feltételek biztosításáról, és egyes, jelen Szabályzatban tételesen nevesített esetben, vagy a Taggyűlés által átruházott

5 hatáskörben döntéshozatalra jogosult. Az feladata továbbá a Társaság képviselete közbeszerzési ügyekben is, az általános társasági szabályok szerint. 3. A jelen Szabályzatban kiemelten nem szabályozott közbeszerzési ügyekben szükséges döntéseket a Taggyűlés hozza meg. 4. Az ügyvezető kötelezettsége minden, jelen Szabályzatban feladatává tett, illetve kiemelten nem szabályozott, közbeszerzéssel kapcsolatos tájékoztatási, bejelentési kötelezettség teljesítése, mind a pályázati Támogató, Közreműködő Szervezetek, illetve Irányító Hatóság, mind pedig Közbeszerzési Tanács Szervei, illetve Közbeszerzési Döntőbizottság részére. Az ügyvezető ezen kötelezettségek teljesítéséről más személy, illetve szervezet útján is gondoskodhat; a szervezetet, vagy személyt az általános társasági szabályok szerint kell a feladattal megbízni, vagy arra felkérni. 5. Abban az esetben, ha a közbeszerzési eljárásban résztvevő ajánlattevők bármelyike, vagy egyéb jogosult jogorvoslati eljárást kezdeményez, a Társaság jogi képviseletének ellátásáról az gondoskodik. 6. Egyebekben az eljárásban részt vevők körében a belső felelősség részletes rendjét, az Ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek (szervezetek) felelősségi körét az 1. sz. függelék tartalmazza. A közbeszerzési eljárások dokumentálási rendje A Társaság minden egyes közbeszerzési eljárását - annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig terjedően - írásban köteles dokumentálni. 2. A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot a projekt lezárulásától számított öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak jogerős befejezéséig, de legalább az említett öt évig kell megőrizni. 3. A Társaság köteles a Közbeszerzések Tanácsa vagy az ellenőrző vagy más illetékes szervek kérésére a közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megküldeni. Ezen kötelezettség teljesítéséért az felelős. 4. Amennyiben a közbeszerzési eljárás során készülő dokumentumokat a Társaság nevében eljáró szakértők készítenek elő, ezekből egy-egy papír alapú, nyomtatott példányt le kell fűzni a közbeszerzési dossziéba. Az eljáró szakértő a dokumentumokat (felhívás, dokumentáció) 1 példányban elektronikus adathordozón, vagy ben megküldve is köteles biztosítani. 5. Az ajánlattevőknek küldött levelek és faxok eljuttatásáról a bizonylatot meg kell őrizni, és a közbeszerzési dossziéba le kell fűzni.

6 Közbeszerzési eljárás lefolytatása, az ajánlatok benyújtása és felbontása Amennyiben külső szakértővel kötött szerződés másként nem rendelkezik, úgy a közbeszerzési eljárásokban az ajánlatkérési/részvételi dokumentációt a Társaság a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően díjmentesen biztosítja. 2. Amennyiben külső szakértővel kötött szerződés másként nem rendelkezik, úgy a közbeszerzési eljárásokban beérkező ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket a Társasághoz (megjelölt címére) kell benyújtani. Amennyiben a Kbt. másként nem rendelkezik a személyesen átadott ajánlatok/részvételi jelentkezések esetében az átadó részére hivatalos átvételi elismervényt kell adni, az átvétel (év, hónap, nap, óra, perc) pontos időpontjának feltüntetésével. A beérkező ajánlat(ok) átvételének tényét az erre kijelölt személyek aláírásukkal igazolják. Ezeket a feladatokat a kijelölt adminisztrátor munkatárs látja el. 3. Amennyiben a Kbt. másként nem rendelkezik, az ajánlatok felbontásánál a Társaság képviseletében legalább 2 főnek jelen kell lenni. Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásáról és az ajánlati adatlap (felolvasó lap) tartalmának ismertetéséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a bontástól számított 5 napon belül meg kell küldeni valamennyi ajánlattevő/részvételi jelentkező számára. 4. Tárgyalásos eljárás esetén a tárgyalások lefolytatásáról, és azokon az Ajánlattevő képviseletéről a Bíráló Bizottság gondoskodik, legalább két tagjának kötelező részvételével, és további bevonni kívánt személyek jelenlétének biztosításával. A tárgyalások dokumentálásáról szintén a Bíráló Bizottságnak kell gondoskodnia. Az ajánlatok elbírálása A Bíráló Bizottság feladata az ajánlatok/részvételi jelentkezések elbírálása, és javaslattétel a Döntéshozó felé kizárás, érvénytelenség, alkalmatlanság megállapításának kérdésében, illetve az eljárás eredményére vonatkozóan. 2. A Bíráló Bizottság köteles tevékenységét folyamatosan dokumentálni, valamennyi üléséről Bírálati Jegyzőkönyvet készíteni, személyenként aláírt Bírálati Lapok csatolásával. 3. Tevékenysége keretében a Bíráló Bizottság szakmai véleménye és értékelése alapján döntési javaslatot készít egyes ajánlattevők kizárásáról, ajánlatuk érvénytelenségének megállapításáról, az egyes ajánlattevők alkalmatlanságának megállapításáról, ill. az eljárás eredményéről, és az véleményével eljuttatja azt a Taggyűlés, illetve átruházott döntési jogkör esetében az ügyvezető részére. Amennyiben a Kbt. rendelkezései alapján lehetséges a döntést oly módon kell előkészíteni, hogy a Döntéshozó a döntését egy döntési eljárás keretében hozhassa meg. 4. A Bíráló Bizottság az eljárás eredményére vonatkozó döntési javaslatához köteles csatolni a Kbt. szabályai szerint az eljárás eredményéről elkészített összegzést, és az eljárás eredményére vonatkozó tájékoztató hirdetmény szövegére tett javaslatot.

7 5. A Taggyűlés, vagy taggyűlési határozat alapján az a Bíráló Bizottság javaslata alapján dönt az eljárás nyerteséről, illetve az eljárás eredményéről. 6. Amennyiben jogszabály azt előírja, úgy az a Kbt. szabályainak megfelelően köteles a közbeszerzési eljárás eredményét nyilvánosan kihirdetni, a kihirdetésről, illetve a döntésnek megfelelő módon történő közzétételről gondoskodni. 7. Az ajánlati biztosítékok, illetve a Kbt-ben meghatározott esetekben az ajánlatkérési/részvételi dokumentációk ellenértékének jogszabály szerinti visszautalásáról a Pénzügyi vezető gondoskodik. A szerződéskötés, módosítás, teljesítés Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a Kbt szerinti szervezettel (személlyel) kell az ajánlati/ajánlattételi felhívás, a dokumentáció és az ajánlat tartalmának megfelelően írásban megkötni. 2. A szerződéskötés tervezett időpontja nem határozható meg a jogszabályban rögzített határidőknél korábban. 3. Ha a Társaság, mint ajánlatkérő lehetővé tette a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, a részek tekintetében nyertesekkel (Kbt ) kell szerződést kötni. E szerződés szükség esetén az ajánlatoknak, illetőleg az ajánlati felhívásnak megfelelően tartalmazhatja az ajánlattevőként szerződést kötők közötti együttműködés feltételeit is. 4. A Társaság, mint ajánlatkérő a Kbt szerinti szervezettel (személlyel) szemben csak abban az esetben mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól, ha az eredményhirdetést követően - általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében - beállott lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem képes. 5. A szerződés nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül. 6. A Felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. 7. Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében - ha az ajánlatkérő a felhívásban előírta a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók megjelölését - csak az ajánlatában megjelölt alvállalkozó működhet közre. Ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, az ajánlatkérőként szerződő fél más megjelölt szervezet (személy) közreműködéséhez is hozzájárulhat, ha az megfelel a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra meghatározott követelményeknek.

8 8. Az ajánlatkérő köteles a szerződésről külön jogszabályban meghatározott minta szerint tájékoztatót készíteni, és hirdetmény útján a Közbeszerzési Értesítőben közzétenni. A hirdetményt legkésőbb a szerződéskötést öt munkanapon belül kell feladni. A szerződés módosításáról szóló tájékoztató hirdetmények előkészítésére, és közzétételére fő szabályként az eljárást megindító hirdetményekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, vagyis a hirdetmény-tervezetek előkészítése az vagy szerződés alapján bevont közbeszerzési tanácsadó feladata. IV. FEJEZET Záró rendelkezések Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 2. Jelen szabályzatban használt fogalmak értelmezésére a Kbt. II. fejezetében írt fogalom-meghatározások az irányadók. 3. E szabályzat január 20. napján lép hatályba. Gelse, január ügyvezető

9 1.sz. függelék A közbeszerzési eljárás belső felelősségi rendje, az eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek (szervezetek) felelősségi köre Tevékenység Éves közbeszerzési terv, lebonyolítási ütemterv, és éves statisztikai összegzés elkészítése, Közbeszerzési Szabályzat elkészítése, éves felülvizsgálata és aktualizálása Közbeszerzési Szabályzat jóváhagyása A közbeszerzés eljárási rend betartatása, a szabályszerűséget biztosító intézkedések kezdeményezése, feltételek megteremtése Bíráló Bizottsági tagok felkérése A közbeszerzések szakmai tartalmának előkészítése Taggyűlés Felelősség A közbeszerzések pénzügyi feltételeinek meghatározása Közbeszerzési dokumentációk részét képező szerződések elkészítése Hirdetmények és más közbeszerzési dokumentációk elkészítése/elkészíttetése, összeállítása Közbeszerzési iratok döntésre történő előkészítése, előterjesztés a döntéshozó felé Dokumentációk megküldése, a Beérkező ajánlatok átvétele; ezen feltételek biztosítása Jegyzőkönyvek készítése A beérkező ajánlatok értékelési folyamata Döntés az eljárás eredményéről A pályázók értesítése az eredményről Szerződések előkészítése a döntést követően Szerződések megkötése Szerződések teljesítésének ellenőrzése Szerződések teljesítésének igazolása Szerződés módosításához, teljesítéséhez kapcsolódó hirdetményi kötelezettségek teljesítése Pénzügyi vezető Jogi tanácsadó, illetve külső közbeszerzési tanácsadó, illetve külső közbeszerzési tanácsadó Bíráló Bizottság, /külső közbeszerzési tanácsadó Bíráló Bizottság Taggyűlés, vagy összeférhetetlenség esetén Jogi tanácsadó, illetve külső közbeszerzési tanácsadó Pénzügyi vezető Megjegyzések: 1) A közbeszerzési terv nyilvános. Közzétételének módja: az Ajánlatkérő honlapján történő megjelenítés. 2) A beérkező ajánlatokat a személyesen átadott ajánlatok esetében az átadó részére hivatalos átvételi elismervényt (átvétel pontos időpontjával: év, hónap, nap, óra, perc) kell adni. A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyekre, szervezetekre a felelősségi rend (kör) értelemszerűen vonatkozik.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv.

Részletesebben

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is.

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is. Bodrogkisfalud Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének,

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Szabályzat. 1. A szabályzat hatálya

Szabályzat. 1. A szabályzat hatálya Szabályzat Kiskunhalas, Hősök tere 2. szám alatti Kiskunhalasi Református Egyházközség (továbbiakban: Egyházközség) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás (3922, Taktaharkány, Gépállomás

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2/8 Tivadar Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Családsegítő Alapítvány 8060 Mór Bajcsy Zsilinszky u. 7. EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A Családsegítő Alapítvány a közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény alapján 104/2013. (XI.14.) VM rendelet

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 1. napjától 1/7. oldal Alcsútdoboz Település Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

5. Napirend. ./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat

5. Napirend. ./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzata közbeszerzés 5. Napirend./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete Központi tér és játszótér kialakítása tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2011. 1 KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed az Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S Szálka község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25.-ei ülésére ELŐTERJESZTŐ: AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2011. (V.26.) AK Kt. Határozatával elfogadott Almásfüzitő Község Önkormányzatának

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól Csengőd Község Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának

Részletesebben

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzata a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

Heves Megyei Önkormányzat. Közbeszerzési Szabályzata

Heves Megyei Önkormányzat. Közbeszerzési Szabályzata 35 Heves Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata 36 HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Heves Megye Közgyűlése a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat

Közbeszerzési szabályzat Közbeszerzési szabályzat I. Bevezetés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő Testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körűnyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése,

Részletesebben

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata S/69/2012 1/2012 Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata Dr. Ferenczi Mária jegyző Kelt: Kiskunhalas, 2012-01-19 1 Bevezető Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata "ELSŐ LÉPÉS Szociális célú városrehabilitáció Pétervásárán tárgyú, ÉMOP-3.1.1-12-2013-0013 azonosítószámú projekt közbeszerzési eljárásaira

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével Újfehértó Város

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata (Módosítással egységes szerkezetben foglalt szöveg. Hatályos 2013. április 25. napjától) Módosításra került a Képviselő-testület 202 /2013.(IV.25.) Kt. számú határozatával. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat

Részletesebben

Nemesbikk Község Önkormányzata. Beszerzési szabályzata a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre. Érvényes: 2012.

Nemesbikk Község Önkormányzata. Beszerzési szabályzata a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre. Érvényes: 2012. a a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre Érvényes: 2012. május 03 tól Tartalomjegyzék I. fejezet A beszerzési szabályzat célja, hatálya... 3 II. fejezet Általános rendelkezések, alapelvek...

Részletesebben

BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Bugac Nagyközség Önkormányzata a 2010. május 5-én tartott ülésén fogadta el a /2010. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2010. május 6. Heródekné

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

CSABDIFELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

CSABDIFELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA CSABDIFELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 1. napjától ÖNKORMÁNYZATA 1/9. oldal /2015. (X..) SZ. HATÁROZATA A KÖZBESZERZÉSI ILL. BESZERZÉSI ELJÁRÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 157/2008. (IX. 18.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata

Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata A közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny

Részletesebben

197/2010. (XI. 18.) MÖK

197/2010. (XI. 18.) MÖK 197/2010. (XI. 18.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti Közbeszerzési Szabályzatát,

Részletesebben

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános rendelkezések. A szabályzat célja. A szabályzat hatálya

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános rendelkezések. A szabályzat célja. A szabályzat hatálya PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pereszteg község Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles

Részletesebben

A Gyulai Közüzemi Kft. a 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) 22.. (1) bek. alapján az alábbi szabályzatot alkotja:

A Gyulai Közüzemi Kft. a 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) 22.. (1) bek. alapján az alábbi szabályzatot alkotja: A Gyulai Közüzemi Kft. a 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) 22.. (1) bek. alapján az alábbi szabályzatot alkotja: - A Kbt. előírásai szerint lefolytatott közbeszerzési eljárások során a Társaság Gyula Város Önkormányzata

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzatának módosítása dr. Uhrin Anna jogász Ügyrendi, Lakásügyi,

Részletesebben

K Ö ZB E S ZE R ZÉ S I S ZABÁL Y ZAT Módosításokkal egységes szerkezetben

K Ö ZB E S ZE R ZÉ S I S ZABÁL Y ZAT Módosításokkal egységes szerkezetben sz. K Ö ZB E S ZE R ZÉ S I S ZABÁL Y ZAT Módosításokkal egységes szerkezetben számú példány Érvényes: visszavonásig Készítette: Dr. Papp István Beosztás: ügyvéd Dátum: 2010. 05. 25. Aláírás: Ellenőrizte:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sarkad Város Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2012. 5720 Sarkad, Kossuth u. 27. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sarkad Város Önkormányzata valamint Sarkad Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint

Részletesebben

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Közbeszerzési Szabályzata

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Közbeszerzési Szabályzata ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Közbeszerzési Szabályzata A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft, figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben

2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az új Szabályzatról az érintetteket tájékoztassa. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT K Ö ZBESZERZÉSI S ZABÁLYZA TA

2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az új Szabályzatról az érintetteket tájékoztassa. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT K Ö ZBESZERZÉSI S ZABÁLYZA TA 53/2009. (IV. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti Közbeszerzési Szabályzatát,

Részletesebben

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5)

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5) Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató zrt. Orosháza Fürdő utca 5. 5900 Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Közbeszerzési Szabályzata Készítette: Bozsár Lajos Közbeszerzési referens Jóváhagyta:

Részletesebben

követően küldi meg - a Kbt-ben meghatározottak szerint - a jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást. Záró rendelkezés

követően küldi meg - a Kbt-ben meghatározottak szerint - a jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást. Záró rendelkezés követően küldi meg - a Kbt-ben meghatározottak szerint - a jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást. XI. Záró rendelkezés Jelen Szabályzat 2008. szeptember 18. napján lép hatályba, a Szabályzatban foglaltakat

Részletesebben

25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása

25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása 25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2012. (II.23.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. Egységes szerkezetben

Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. Egységes szerkezetben Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1)

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Székkutas Községi Önkormányzat Székkutas BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. március 29. napjától 2. oldal I. A BESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA, HATÁLYA 1. A szabályzat célja,

Részletesebben

Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2006. /III.24./ számú rendelete. a közbeszerzés helyi szabályairól

Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2006. /III.24./ számú rendelete. a közbeszerzés helyi szabályairól Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. /III.24./ számú rendelete a közbeszerzés helyi szabályairól Teskánd Község Önkormányzati Képviselőtestülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának

Részletesebben

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET Előzmény Az Ajánlatkérő a ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0112 azonosítószámú Egészségügyi alapellátás fejlesztése Ónodon tárgyú projektjében

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Szabályzat célja 2. Irányadó jogszabályok, dokumentumok 3. Alapelvek 4. A Szabályzat hatálya 5. Értelmező rendelkezések

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 TEREMTŐKERT Kulturális és Művészeti Alkotó Egyesület (2463 Tordas, Erdőmajor 1/a) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN TORDAS, PETŐFI U. 6. SZÁM ALATTI 92. HRSZ-Ú INGATLANON MEGLÉVŐ

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT június 19. 2013. PRIMOM Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Vállalkozásélénkít ő Alapítvány (a továbbiakban: Ajánlatkérő) jelen Szabályzat elfogadásával a közbeszerzési eljárások belső

Részletesebben

Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: 2014. március 5. (elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: 2014. március 5. (elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) BUDAPEST FŐVÁROS XVL KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2014. március 5-i ülésére! Készítette: Katáné Pergel Ágnes Beszerzési Irodavezető Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda JAVASLAT Ikt.szám: 2079-0/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Heréd Község ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. 04.01.

Heréd Község ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. 04.01. Heréd Község ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. 04.01. Tartalomjegyzék I. Rész... 3 Általános rendelkezések... 3 I. A szabályzat célja, alanyi hatálya... 3 II. Az ajánlatkérő jogállása...

Részletesebben

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat Magyar Röplabda Szövetség Közbeszerzési Szabályzat A Magyar Röplabda Szövetség (továbbiakban MRSZ) Közbeszerzési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) - az alábbiak szerint állapítja meg: 1. A Szabályzat

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013.

AZ ORSZÁGOS SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013. AZ ORSZÁGOS SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013. Elfogadva 13/2013/KGY (II. 27.) határozattal Az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlése a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVlll. törvény

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Oldal: 0/13 KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN BAKTALÓRÁNTHÁZA NAMÉNYI ÚT 7. Hatályba lépés napja: 2013. október 30. Oldal: 1/13 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Jegyzője. 4/2012. (III. 9.) számú UTASÍTÁSA. I. A Szabályzat hatálya. A szabályozás jellege

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Jegyzője. 4/2012. (III. 9.) számú UTASÍTÁSA. I. A Szabályzat hatálya. A szabályozás jellege Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Jegyzője Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Jegyzőjének 4/2012. (III. 9.) számú UTASÍTÁSA Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának

Részletesebben

A TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS KÖZBESZEREZÉSI SZABÁLYZATA

A TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS KÖZBESZEREZÉSI SZABÁLYZATA A TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS KÖZBESZEREZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzések szabályairól szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban: Kbt.) 6. -ának megfelelően a közbeszerzési feladatok végrehajtása

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 8/2013. (VIII. 30.) OBH utasítása a Bíróságok fejezet irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzéseiről szóló szabályzatról A közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA NÁDASI FERENC GIMNÁZIUMA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA NÁDASI FERENC GIMNÁZIUMA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA NÁDASI FERENC GIMNÁZIUMA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2014. április Figyelemmel a 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglaltakra 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 19-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2013. (VII.19.)

Részletesebben

Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1.

Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1. SAJÓKAZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1. E szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2. -A közbeszerzési szabályzat célja, tartalma, hatálya... 2. -A közbeszerzési érték és az

Részletesebben

Kibocsátó képviseletében:

Kibocsátó képviseletében: 2/2016. számú szabályzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. -ban foglalt kötelezettség alapján a közbeszerzési eljárások belső, részletes szabályainak meghatározására

Részletesebben

ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Zsámbék Város Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA 1., A Közbeszerzési Szabályzat (továbbiakban Szabályzat) célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készült a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján Készítette: Csabaszabadi Község Önkormányzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA

A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA I. A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA 1. A szabályzat célja A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 6.. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Sásd Város Önkormányzata,

Részletesebben

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző 1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 5. rendelkezik a törvény személyi és tárgyi hatályáról: Közbeszerzési eljárást az ajánlatkérőként

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szajol Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szajol Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2013. 2 Szajol Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdés alapján

Részletesebben

Bihartorda Község Önkormányzatának

Bihartorda Község Önkormányzatának Bihartorda Község Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 6 -a alapján 2009. 1 Jóváhagyta Bihartorda Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 71/2009.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 A Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2. -A közbeszerzési szabályzat célja, tartalma, hatálya... 2. -A közbeszerzési érték és az

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT BRASSÓ UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1182 Budapest Brassó u. 1. OM azonosító: 035120 Telefon: 291-83-23 Fax: 290-75-77 e-mail: iskola@brassoiskola.hu http:// www.brassoiskola.hu KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 15. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. Jóváhagyta Balatonberény Község Önkormányzata

Balatonberény Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. Jóváhagyta Balatonberény Község Önkormányzata Balatonberény Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 104/2011.(IX.01.) határozatával Horváth László polgármester PREAMBULUM Balatonberény

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: a Képviselőtestület) Kozármisleny Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, valamint intézményei számára,

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést előkészítette: - Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Pénzügyi Bizottság Mellékletek: Szabályzat tervezet 10. napirendi pont E - 183 Előterjesztés

Részletesebben

3/2012 számú UTASÍTÁSA A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJÉRŐL

3/2012 számú UTASÍTÁSA A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJÉRŐL A N E M Z E T I K Ö R N Y E Z E T Ü G Y I I N T É Z E T F ő i g a z g a t ó j á n a k 3/2012 számú UTASÍTÁSA A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJÉRŐL 1. Jelen utasítás mellékleteként kiadom

Részletesebben

Bocskaikerti Községi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 4241 Bocskaikert, Poroszlay u. 20. Közbeszerzési Szabályzat

Bocskaikerti Községi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 4241 Bocskaikert, Poroszlay u. 20. Közbeszerzési Szabályzat Bocskaikerti Községi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 4241 Bocskaikert, Poroszlay u. 20. Közbeszerzési Szabályzat Jóváhagyták:.. Szaniszló Tamás jegyző Szőllős Sándor polgármester A kiadás dátuma:

Részletesebben

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2010 Borsodszirák, 2010. április 15. TARTALOM 1. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE...3 1.1. KÖZBESZERZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A 20/2012. (IV. 25.) Többcélú Társ. hat. 1. számú melléklete Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2012. Tartalomjegyzék PREAMBULUM...3 I. A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata

Nádudvar Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata Nádudvar Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata Megállapította a 178/2012. (X.15.) Ök. sz. határozat Módosította: az 54/2013. (III.20.) Ök. sz. határozat a 176/2013. (IX.26.) Ök. sz. határozat a

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában:

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2006. (III.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Törvény) 27. (1) bekezdése

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete. Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete. Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról Bucsa Község Önkormányzata a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. fejezet A Közbeszerzési Szabályzat hatálya... 3 II. fejezet Közbeszerzési eljárásban résztvevő szervek, személyek:... 3

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT PUTNOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI PUTNOK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT ÉRVÉNYES: 2012. április 01-től Tamás Barnabás polgármester Dr. Tanner János jegyző 2 PUTNOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMNYEI KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

Döntés az orvosi rendelő felújítása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetéséről

Döntés az orvosi rendelő felújítása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetéséről Az előterjesztés száma: 134/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. június 24-én 18-órakor megtartandó ülésére Döntés az orvosi

Részletesebben

I. F e j e z e t 1. Cím Általános rendelkezések

I. F e j e z e t 1. Cím Általános rendelkezések Tát Nagyközség Képviselőtestülete (a továbbiakban: a Képviselőtestület) Tát Nagyközség Önkormányzata, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: ajánlatkérő) közbeszerzéseinek rendjéről a közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

Ügyiratszám: 639-7/2014. BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

Ügyiratszám: 639-7/2014. BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Ügyiratszám: 639-7/2014. BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 1 Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. március 1 - től 2 BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK

Részletesebben

Kópháza Község Önkormányzata

Kópháza Község Önkormányzata Kópháza Község Önkormányzata módosított Közbeszerzési Szabályzata 2011. Tartalomjegyzék 1. Szabályzat célja 2. Szabályzat személyi hatálya 3. A szabályzat tárgyi hatálya 4. Közbeszerzések tervezése, közbeszerzési

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI ÉS BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Monostorpályi Község Önkormányzata MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI ÉS BESZERZÉSI SZABÁLYZATA Monostorpályi Község Önkormányzata MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI ÉS BESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI ÉS BESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. A SZABÁLYZAT

Részletesebben