tárgy: képvisel ői önálló indítvány helyen Tisztelt Elnök Úr!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "tárgy: képvisel ői önálló indítvány helyen Tisztelt Elnök Úr!"

Átírás

1 04/ 'JÉ FAX PARLAMENT ELNÖKE IROMANY-NYILVANTARTO 2001/00 1 KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ 2011 NOV. 0 4 Dr. Kövér László Úr az Országgyűlés elnöke részére tárgy: képvisel ői önálló indítvány helyen Érkezett : 2011 Pg OV 0 Tisztelt Elnök Úr! A Hálrzabály (2) bekezdés d) pontja alapján mellékelten benyújtom az élelrniszerláncrríd ér. hatósági felrigyelett l szóló évi XLVI. tünérry anódosításáról szóló törvényjavaslatot és indokolását. A módosító törvényjavaslathoz tájékoztatásul mellékelem az élelmiszerlánc felügyeletével öaj re iggő blrfágok kirzamzóásának módjáról és mértékérül szóló 194/2008. (VII. 31.) Korra. rendelet, valamint az egyes szabálysértésekr ő l szóló 218/1999. (XII. 28.) XCorm. rendelet módosítására irányul ó kezdeményezésemet, tekintettel arra, hogy a törvénymódosító javaslatom e Korm. rendelete k módosítására irányuló kezdeményezésemmel összhangban értelmezhető teljes körűen. Dudapest, október,, Tisztelettel : dr. Tatnai Richárd országgyűlési képvisel ő Levelezési cím: Képviselői Irodaház, 1358_ Budapest, Széchenyi rkp. 19.

2 2011. évi... törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletr ől szóló évi XLVI. törvény módosításáró l 1. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletr ől szóló évi XLVI. törvény (a továbbiakban : Éltv.) 5. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (7) A növényvédelmi gépeket az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerin t típusminősítés alá kell vetni forgalomba hozatalukat megel őzően, továbbá a használatuk során ötévente időszaki felülvizsgálatnak kell alávetni 2. Az Éltv. 14. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (2) Az élelmiszer biztonságáért és min őségéért az élelmiszer előállítója, nem hazai előállítású élelmiszer esetében pedig az els ő magyarországi forgalomba hozó a fogyaszthatósági, illetve min őség megőrzési id őtartam lejártáig felel ő s. A bérgyártató köteles meggy őződni arról, hogy a bérgyártó jogosult az adott termék gyártására. Az Éltv. a következő 14/A. -sal egészül ki : 3. 14/A. (1) A hamisított élelmiszer előállítása és forgalomba hozatala tilos. (2) Hamisított az az élelmiszer, amelynek a vonatkozó előírásban vagy a gyártmánylapban meghatározott minőségét szándékosan, a fogyasztó egészségét és érdekeit veszélyeztető, illetőleg a fogyasztó megtévesztésére alkalmas módon megváltoztatták. 4. Az Éltv. 16. (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (Z) Az élelmiszerlánc valamennyi szereplője köteles az (1) bekezdés szerinti dokumentáció s rendszer adatait felhívásra azonnal az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv rendelkezésére bocsátani a z élelmiszer-biztonságot és azzal összefüggésben az állatvédelmet közvetlenül vagy közvetv e befolyásoló veszélyelemzés és a nyomon követés biztosítása érdekében. 1

3 5. ' Az Éltv. 44. (1) bekezés g) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : [Az élelmiszerlánc felügyeleti szerv helyszíni ellenőrtrésre feljogosított köztisztviselője, valamint jelenlétében az Eurripai Bizottság szakértje és az általa kijelölt szakértő az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmatiandó jogi aktusai szerinti ellen őrtrés során jogosult]»g) élelmiszerlánc-esemény gyanúja esetén a lezárt terület, épület, helyiség felnyitásával, az ott tartózkodó személyek akarata ellenére is a lezárt ingatlanok területére, üzlethelyiségbe, üzem i helyiségbe belépni és ott az ellen őrzést lefolytatni akkor is, ha azok egyidej űleg lakás céljára szolgálnak, továbbá szállítóeszközöket ellen őrizni." 6. Az Éltv. 57. g g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép : [Ati élelmiszerlánc felügyeleti szerv az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint, a feltárt jogsértés súlyával arányosan, a jogsértésben rejl ő kockázat mértékének és jellegének figyelembevételével a következő intézkedéseket hozhatja..],g) elrendelheti az élelmiszer, élelmiszer alapanyag, félkész- és késztermék, takarmány lefoglalását, forgalomból való kivonását, visszahívását, megsemmisítését, ártalmatlanítását ;" 7. (1) Az Éltv. 59. g (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (1) Az élelmiszer-ellenőrzési bírság és a takarmány-ellenőrzési bírság legkisebb összege húszezer forint, legmagasabb összege a)ha az eljárás alá vont személy a számvitelr ől szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkez ő vállalkozás, az eljárás alá vont személy éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb százmillió forintig, illetve az emberek vagy állatok széles körének egészségét károsító vagy veszélyeztet ő, továbbá a felhasználók széles körének jelent ős vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén legfeljeb b kétmilliárd forintig; b)az a) pont hatálya alá nem tartozó esetben 500 ezer forintig, illetve az emberek vagy állato k széles körének egészségét károsító vagy veszélyeztet ő, továbbá a felhasználók széles körének jelentős vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén az eljárás alá vont személy éves nettó árbevételének 5%-áig, az Szt. hatálya alá nem tartozó eljárás alá vont személy esetében ötmilli ó forintig terjedhet. (2) Az Éltv. 59. g (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) A bírság mértékét az eset összes körülményére - így különösen az érintettek érdeke i sérelmének körére, súlyára, a jogsértő állapot időtartamára és a jogsértő magatartás ismételt tanúsítására, a jogsértéssel elért előnyre, a 60. g (1) bekezdésének a)-c), g), i)-l), n) p) pontjában 2

4 foglalt tényállások kivételével az eljárás alá vont személy gazdasági súlyára - tekintettel kel l meghatározni." 8. Az Éltv. 62. (3) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (3) Ha a (2) bekezdés szerinti felelős kilétét nem lehet megállapítani, a bírságot akkor azzal szemben kell kiszabni, akinél a jogsértést megalapozó élelmiszert az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv megtalálta. 9. Az Éltv. Melléklete a követező 76. ponttal egészül ki : /E törvény alkalmazásábanj 76. Bérgyártató: olyan élelmiszeripari vállalkozás, amely az élelmiszer el őállítás egyes technológia i műveleteit vagy annak egészét, polgári szerz ődés keretében más élelmiszeripari vállalkozássa l végezteti el és a kész terméket sajátjaként vagy saját név alatt forgalmazza. 10. Hatályát veszti az Éltv. 59. (8) bekezdése és a 60. (1) bekezdés q) pontja. 11. (1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lév ő ügyekre is alkalmazni kell. (2) Ez a törvény a hatálybalépését követ ő nap hatályát veszti. Indokolás az hoz Az indítvány az élelmiszerbiztonságot veszélyeztet ő cselekmények szankcionálásának hatékonyabb eljárási rendjére, illetve annak differenciáltabbá tételére tesz javaslatot, különösen az élelmiszervállalkozások nagyságára, valamint az ismétl ődő elkövetések megfelel ő bírságolására. részletes indokolá s az 1. -hoz A 2009/128//EK Irányelv 2020-ig öt évben maximalizálja a felülvizsgálati kötelezettséget. Ennél rövidebb időt jogszabályban kikötni a gyakorlati háttér jelenlegi hiánya miatt nem célszerű. 3

5 a 2. -hoz A módosítás az Éltv. 14. (2) bekezdését egészíti ki úgy, hogy a bérgyártató felel ősségét a bérgyártó kiválasztásában az élelmiszer el őállító és forgalmazó felelősségéhez hasonlóan szabályozza. A bérgyártó fogalmát a törvényjavaslat 9. -ában (az értelmez ő rendelkezések között) határozza meg. E rendelkezés célja, hogy a bérgyártató nagyobb felel ősséget vállaljon azért, hogy a saját név alatt forgalmazott termékek el őállítása a jogszabályoknak megfelel ően történjen. a 3. -hoz Az Éltv. 14/A -sal való kiegészítését a hamisított élelmiszer meghatározása teszi szükségessé. Ez a fogalom szerepelt az élelmiszerekr ől szóló évi XC. törvényben, és a gyakorlatban ismét szükségessé vált az élelmiszer hamisítás törvényi szinten való definiálása. a 4. -hoz Az Éltv. 16. (2) bekezdését aszerint pontosítaná, hogy az élelmiszerlánc szereplői az élelmiszer nyomonkövetését biztosító dokumentumokat azonnal, tehát az ellen őrzés helyszínén és ideje alatt kötelesek legyenek az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv rendelkezésére bocsátani. az 5. -hoz Az Éltv. 44. (1) bekezdés g) pontjában a változás lényege, hogy a hatályos szöveg szerint eddi g csak élelmiszerlánc esemény elhárítása érdekében lehetett magánterületre belépni, a jövőben a z ellen őrzéshez elég lenne a gyanú is. a 6. -hoz Az Eltv. 57. g) pontjának módosítása meghatározza a termékek körét és a lefoglalással kiegészíti az elrendelhető intézkedések körét. a 7. -hoz Az Eltv ának módosítása egyrészt a bírság minimum összegét húszezer forintra emeli fel a mostani tizenötezer forint helyett, és a bírság kiszabásánál a kivételek közül kiveszi az Éltv. 63. (1) bekezdésének b) és d) pontjában foglalt tényállásokat, mivel nem indokolt e kivétele k alkalmazása, mert a hatóság munkájának akadályozásának visszaszorítását és a nagyob b vállalkozás, nagyobb felelősség elvét kell erősíteni. a 8. -hoz Az Eltv. 62. (3) bekezdésének módosítása arra irányul, hogy az élelmiszer-ellenőrzési bírság miden esetben kiszabható legyen. a 9. -hoz A 8. meghatározza az bérgyártató fogalmát az értelmez ő rendelkezések között. 4

6 a 10. -hoz A rendelkezés hatályon kívül helyezi az Éltv. 59. (8) bekezdését, arra tekintettel, hogy e tényállá s az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékér ől szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet mellékleteiben súlyosbító tényez őként szerepel és így is kerül alkalmazásra; továbbá hatályon kívül helyezi a 60. (1) bekezdés q) pontját arra való tekintettel, hogy a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23) FVM rendelet nem ír el ő a méhekre veszélyes növényvédelmi munkavégzés kapcsán bejelentési kötelezettséget. a 11. -hoz A törvénymódosítás hatálybalépésének rendezése. 5

7 TÁJÉKOZTATÁSUL Tervezet dr. Tarmti Richárd orsztígp'á7ési képvisel ő.../2011. (...) Korm. rendelet Az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet, valamint az egye s szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáró l 1. Az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékér ől szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban : 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet) 2. (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (2) A tétel értéke az adott előállító, illetve forgalmazó helyen az ellen őrzés, illetve mintavétel id őpontjában alkalmazott bruttó eladási egységár, ha ez nem állapítható meg, akkor a bruttó vételi egységár másfélszerese és - az Európai Unió általános hatályú közvetlenü l alkalmazandó kötelező jogi aktusának kifejezetten erre vonatkozó eltér ő rendelkezése hiányában - az ellen őrzött egységben található, a hiba, az áru és az előállítás szempontjából azonos megítélés ű élelmiszer vagy takarmány mennyiségének szorzata. 2. A 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet 4. 5-a a következ ő (4) bekezdéssel egészül ki: (4) Amennyiben a belterületi, károsítóval fert őzött terület károsító borítottságának átlaga a) a 10%-ot nem haladja meg, a növényvédelmi bírság mértéke megegyezik az adot t fertőzött területre, az I. számú melléklet A) táblázat c) pont I. alpontja szerint irányadó bírságtétel legalacsonyabb összegével ; b) az 50%-ot meghaladja, a növényvédelmi bírság mértéke megegyezik az adott fertőzött területre, az I. számú melléklet A) táblázat c) pont I. alpontja szerint irányadó bírságtétel legmagasabb összegével. 3. A 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (1) Az élelmiszerlánc-felügyeleti bírság alapösszege húszezer forint 4. (1) A 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe e Korm. rendele t 1. számú melléklete lép. (2) A 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe e Korm. rendele t 2. számú melléklete lép. (3) A 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet 4. számú melléklete helyébe e Korm. rendele t 3. számú melléklete lép. (4) A 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet 5. számú melléklete helyébe e Korm. rendele t 4. számú melléklete lép. 5. Hatályát veszti a 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet: a) 8. 5 (1) bekezdés b) pontja, 1

8 Tervezet dr. Tarriai Richárd országgy űlési képviselő b) 9. (1) bekezdés b) ésf) pontja, c)10. (1) bekezdés b) pontja, d) 12. (2) bekezdése, e) 1. számú melléklet A) táblázat q) pontja, 3. számú melléklete (1) Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban : 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet) 86.,-a a következ ő (4) bekezdéssel egészül ki: (4) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a megyei kormányhivata l Élelmiszerlánc-biztonsági és Allategészségügyi Igazgatósága, a kerületi hivatal, a fővárosi és megyei kormányhivatal megyei népegészségügyi szakigazgatási szerve vagy kistérség i népegészségügyi intézete, illet őleg a illetékes fogyasztóvédelmi felügyelősége helyszíni bírságot szabhat ki. (2)A 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet a a következő (4) bekezdéssel egészül ki : (4) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a fővárosi és megyei kormányhivatal megyei népegészségügyi szakigazgatási szerve vagy kistérségi népegészségügy i intézete, a illetékes fogyasztóvédelmi felügyel őség, a bányakapitányság, a megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Allategészségügyi Igazgatósága, a kerületi hivatal, továbbá a munkavédelmi felügyelőség helyszíni bírságot szabhat ki. 7. (1) Ez a Korm. rendelet a kihirdetését követ ő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. (2)Ez a Korm. rendelet a hatálybalépését követ ő nap hatályát veszti. 2

9 Tervezet - dr. Tarnai Richárd orsz íg r űlési képviselő 1. számú melléklet Korm. rendelethe z 1. számú melléklet a 194/2008. (VII.31.)Korm. rendelethez A növényvédelmi bírság tételes mértéke A) A növényvédelmi bírság mértéke a Tv. 60.,-a (1) bekezdésének az alább felsorolt pontjába n foglalt tényállások szerint : a) A zárlati károsítóval való fertőzés azonnali felszámolására vonatkozó kötelezettség megszegése, zárlati károsító tegesztése vagy a te/edés elősegítése, a zárlati intézkedés megszegése 1. a növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (1. 17.) FVM rendelet 1. és 2. stiámú mellékletében A listán felsorolt károsítok esetén: Ft 2. a növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 1. és 2. számú mellékletében B listán felsorolt károsítok esetén: Ft b) Növényvédőszerrel olyan cselekmény megvalósítása, amely 1. az ember vagy állat egéstiségét veszélyetiteti: Ft 2. az élelmistier- vagy takarmánybiztonságot veszélyezteti: Ft 3. a környezetet veszélyezteti : Ft c) A Tv. 17.,j (1), illetve (4) beketidésében előírt védekezési kötelezettség elmulasztása 1. belterületen: kevesebb, mint 50 m Ft 3

10 Tervezet dr. Tarnai Richárd országgviílési képviselő 50 m2, vagy nagyobb, de 100 m2 nél kevesebb Ft 100 m2, vagy nagyobb, de 200 m2 nél kevesebb F t 200 m2, vagy nagyobb, de 1 ha-nál kevesebb Ft 1 ha, vagy nagyobb F t 2. kiilterületen: kevesebb, mint 1 ha Ft 1 ha, vagy nagyobb, de kevesebb, mint 5 ha Ft 5 ha, vagy nagyobb, de kevesebb, mint 10 ha Ft 10 ha, vagy nagyobb, de kevesebb, mint 30 ha Ft 30 ha, vagy nagyobb, de kevesebb, mint 50 ha F t 50 ha, vagy nagyobb, de kevesebb, mint 100 ha F t 100 ha, vagy nagyobb Ft 4

11 Tervezet dr. Tarnaí Richárd ország yülésí képi isclti g) A méhéstietek növényvédelmi szempontból elrendelt vándoroltatási tilalmának megszegése: Ft i) Az alábbi kötelezettség elmulasztása, illetve megszegése eseté n 1. Forgalomba hotiatali engedéllyel (típusminősítés) nem rendelkező növényvédelmi gép forgalmazása: a forgalmazott tétel forgalmi adót is tartalmazó értékéne k 20%-a, de legalább Ft 2. Forgalomba hozatali engedéllyel (típusminősítés) nem rendelkező növényvédelmi gép, vagy időszakos felülvizsgálaton részt nem vett, illetve meg nem felelt növényvédelmi gép üzemeltetése vagy használata : gépenként Ft j) A zárlati károsítóval való fertőzés b jelentésére vonatkozó kötelezettség megszegése: Ft k) Az élelmiszerlánc felügyeleti szerv által elrendelt vegyszere s növényvédelmi munkavégzés akadályozása : Ft 1) A növényvédelmi hatósági tevékenység akadályozása, a hatóság intézkedésének figyelmen kívül hagyása, az állami vagy közérdekű védekezés végrehajtásának akadályozása : Ft n) Az előírt vagy elrendelt növény-egészségügyi korlátozások megszegése : Ft o) Ajogszabályban előírt adatszolgáltatási, nyilvántartási, nyilvántartásba vételi kötelezettség elmulasztása : F t p) Engedélyköteles termék, m űszakilag alkalmatlannak min ősített vagy érvényes műszaki engedéllyel nem rendelkezőgéppel, illetve berendezéssel árutermeló'gazdaságban történő kijuttatása: Ft 5

12 Tervezet dr. Tarnai Richárd országgyűlési képviselő' B) A növényvédelmi bírság mértéke a Tv. 60. (1) bekezdésének az alább felsorolt pontjába n foglalt tényállások esetén : d) Engedélykötelet termék előírt képesítés, illetve engedély nélkül, vagy engedélytől eltérőmódon történő 1. forgalmazása: a forgalmazott tétel forgalmi adót is tartalmazó értékének 40%-a, 2. hirdetése, vagy nyilvánosság számára történ ő ajánlása: legfeljebb Ft, a nyilvánosság nagyságától függően 3. felhasználása: legfeljebb Ft, a felhasználásból eredő kockázattól függően e) Engedélyköteles termék csomagolására vonatkozó előírások megsértése: a tétel forgalmi adót is tartalmazó értékének 50%-a, f) Az adott évi analitikailag tiszta hatóanyag benyújtására vonatkotró kötelezettség elmulasztása: az éves forgalmazott tétel forgalmi adót is tartalmazó értékének 1%-a h) A műtrágyákról szóló, október 13-i 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet jelölésre, csomagolásra, a Közösségen belüli letelepedésre, nyilvántartásra, tápanyagtartalomra, valamint az egyes műtrágyatípusokra vonatkotró előírásainak megsértése: a tétel forgalmi adót is tartalmazó értékének 40%-a, m) A növényvédelemmel kapcsolatban előírt vagy elrendelt növényegészségügyi, kísérleti, termelési, megsemmisítési, előállítási, formálási, kiszerelési, csomagolási, raktározási, szállítási, felhasználási, forgalomba hozatali rendelkezések megszegése: a hatósági intézkedéssel érintett tétel forgalmi adót is tartalmazó értékének 40%-a, r) A növényvédő szer belföldi forgalmára vonatkozó, a Tv (5)-(6) bekezdése szerinti jelentési kötelezettség elmulastitása: az éves forgalmazott tétel forgalmi adót is tartalmazó 6

13 Tcrrezet - dr. Tarnaí Richárd országgy űlési képr -iset~í értékének 0,5%-a, C) A B) táblázatában feltüntetett növényvédelmi bírság összegek megállapításánál alkalmazand ó alapbírságok ezer forintban : A B) táblázat szerinti jogsértés Az Szt. hatálya alá nem tartozó eljárás alá von t személy Az Szt. hatálya alá tartozó, 500 millió forintot meg nem haladó éves nettó árbevétellel rendelkező eljárás alá vont személy Az Szt. hatálya alá tartozó, 500 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező eljárás alá vont személy d) I. pont d) 2. pont d) 3. pont e) pont pont h) pont m) pont r) pont számúmellékleta 194/2008.(VII.31.)Korm. rendelethez 2. számú melléklet Korm. rendelethez A takarmány-ellen őrzési bírság tételes mértékének megállapítása során alkalmazandó minimumbírságok és szorzók A) A takarmány-ellen őrzési bírság összegének megállapításánál alkalmazandó minimum bírságok ezer forintban: Jogsértés, a Tv. 61. g (1) bekezdésének Az Szt. hatálya alá nem tartozó eljárás alá von t személy Az Szt. hatálya alá tartozó, 500 millió forintot meg nem haladó éves nettó árbevétellel rendelkező eljárás alá vont személy Az Szt. hatálya alá tartozó, 500 millió forintot meghaladó éve s nettó árbevétellel rendelkező eljárás alá vont személy a) pontja b) pontja c) pontja d) pontja e) pontja pontja g) pontja B) Súlyosbító tényez ő fennállása esetén alkalmazandó szorzók : Súlyosbító körülmény : Alkalmazand ó szorz ó Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 23. g (1)-(2) bekezdésének 2-10 megsértése esetén, a cselekmény súlyától függ ően: Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés állatok egészségét veszélyezteti, 2-4 7

14 Tervezet dr. Tarnai Richárd országgy űlési képviselő vagy károsítja - a Tv a (1) bekezdésének c) pontjában leírt tényállá s kivételével -, a cselekmény súlyától függ ően : Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés emberek egészségét veszélyezteti, vagy károsítja, a cselekmény súlyától függ ően: Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértéssel érintett, illetve potenciálisa n érintett állatok, emberek, illetve vállalkozások számától függően : Azonos tényállású jogsértés miatt a megel őző három évben történ ő bírság kiszabása esetén a cselekmény súlyától függ ően : , számúmelléklet a 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet Korm. rendelethe z Az élelmíszer-ellenőrzési bírság tételes mértékének megállapítása során alkalmazandó minimumbírságok és szorzók A) Az élelmiszer-ellenőrzési bírság összegének megállapításánál alkalmazand ó minimumbírságok ezer forintban : a 9. (1) bekezdés a) pontja esetén a 9.. (1) bekezdés b) pontj a esetén a 9. (1) bekezdés c) pontja esetén a 9. (1) bekezdés d) pontj a esetén a 9. (1) bekezdés e) pontja esetén a 9.. (1) bekezdés]) pontj a esetén a 9. (1) bekezdés g) pontj a esetén Az Szt. hatálya alá nem tartozó eljárá s alá vont személy Az Szt. hatálya alá tartozó, 500 millió forintot meg nem haladó éves nettó árbevétellel Az Szt. hatálya alá tartozó, 500 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel Az Szt. hatálya alá tartózó, 5 milliárd forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkez ő eljárás alá rendelkező eljárás alárendelkez ő eljárás alá vont személy vont személy vont személy B) Súlyosbító tényező fennállása esetén alkalmazandó szorzók Súlyosbító körülmény: Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 23. (1)-(2) bekezdésének megsértése esetén, a cselekmény súlyától függően : Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés emberek egészségét veszélyezteti (így különösen az élelmiszerben, valamely paraméter a jogszabályban, vagy az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában előírt határértéket legalább tízszeres mértékben haladja meg ; az élelmiszer külön jogszabályban, vagy az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa szerint feltüntetend ő, de nem feltüntetett Alkalmazandó szorz ó

15 Tervezet dr.? tinai Richárd ország ülést iseld allergén-anyagot, illetve nem megengedett anyagot, vagy mikroorganizmust tartalmaz) a cselekmény súlyától függően: Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés emberek egészségét károsítj a (megbetegedést okoz) : A bírság kiszabására okot adó jogsértéssel érintett, vagy potenciálisa n érintett emberek, illetve vállalkozások számától függően : Azonos tényállású jogsértés miatt a megelőző három évben történ ő bírság kiszabása esetén a cselekmény súlyától függ ően: , számúmellékleta 194/2008. (VII. 31.) Korm.rendelethez 4. számú melléklet a korm. rendelethez. Az élelmiszerlánc felügyeleti bírság tételes mértékének megállapítása során alkalmazandó szorzók A) Az élelmiszerlánc-felügyeleti bírság kiszabása esetén alkalmazandó szorzók Tényállás : Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 63. (1) bekezdés aa) a cselekmény súlyától függően : Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv (1) bekezdés ab) a cselekmény súlyától függően: Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 63. (1) bekezdés ac) a cselekmény súlyától függően : Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 63. (1) bekezdés ad) a cselekmény súlyától függően : Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 63. (1) bekezdés ae) pontjába ütközik, a cselekmény súlyától függően: Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 63. (1) bekezdés ) aj a cselekmény súlyától függően: Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 63. (1) bekezdés ág) pontjába ütközik, a cselekmény súlyától függően : Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv (1) bekezdés ah) a cselekmény súlyától függően : Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 63. (1) bekezdés ai) a cselekmény súlyától függően: Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 63. (1) bekezdés aj) a cselekmény súlyától függően : Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 63. (1) bekezdés ak) Alkalmazand ó szorzó

16 Tervezet dr. Tárnai Richárd országgyűlési képviselő a cselekmény súlyától függ ően : Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 63. (1) bekezdés al) a cselekmény súlyától függ ően : Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 63. (1) bekezdés am) pontjába ütközik, a cselekmény súlyától függ ően : Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 63. (1) bekezdés b) pontjába ütközik, a cselekmény súlyától függ ően : Ha a bírság kiszabására a Tv. 63. (1) bekezdés c) pontjában foglal t esetben kerül sor, a cselekmény súlyától függ ően : B) Súlyosbító tényező fennállása esetén alkalmazandó szorzók Súlyosbító tényező: Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 23. (1)-(2) bekezdésében szereplő engedély nélkül végzett tevékenységgel kapcsolatos a cselekmény súlyától függően : Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 23. (1)-(2) bekezdésében szereplő nyilvántartásba vétel nélkül végzett tevékenységgel kapcsolatos, a cselekmény súlyától függ ően : Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 23. (1)-(2) bekezdésében szereplő engedélytől eltérően végzett tevékenységgel kapcsolatos, a cselekmény súlyától függ ően : A bírság kiszabására okot adó jogsértéssel érintett, vagy potenciálisa n érintett állatok, emberek, illetve vállalkozások számától függ ően: A bírság kiszabására okot adó jogsértés állatok, illetve embere k egészségét veszélyezteti, vagy károsítja a cselekmény súlyától függően: Azonos tényállású jogsértés miatt a megel őző három évben történő bírság kiszabása esetén a cselekmény súlyától függ ően : Alkalmazandó szorzó

17 Tervezet - dr. Tárnai Richárd országgy őlési képviselő Indokolás Az indítvány az élelmiszerbiztonságot veszélyeztet ő cselekmények szankcionálásána k hatékonyabb eljárási rendjére, illetve annak differenciáltabbá tételére tesz javaslatot, különöse n az élelmiszervállalkozások nagyságára, valamint az ismétl ődő elkövetések megfelel ő bírságolására. részletes indokolás az 1. -hoz A 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. (2) bekezdés módosítása olyan módon pontosítja a tétel értékének kiszámítási módját, hogy a tétel értékénél a bruttó eladási árat határozza meg, illetve abban az esetben, ha ez nem állapítható meg, akkor a bruttó vételi egységá r másfélszeresét. a 2. -hoz A 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet 4. -át célszerű kiegészíteni a belterületr e vonatkozó, új (4) bekezdéssel, tekintettel arra, hogy a 4. (3) bekezdése csak a külterületre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz. a 3. -hoz A módosítás a bírság alapösszegét ,- Ft-ra emeli. a 4. -hoz A mellékletek módosítása lehet ővé teszi'a kiszabott bírságok emelését olyan módon, hogy egyrészt változik a tényállas mellé rendelhet ő szorzók nagysága, másrészt a 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében az 5 milliárd forintot meghaladó nettó árbevételle l rendelkezők esetében emelt minimumösszegű bírság kiszabására lesz lehetőség. Ezzel egyidej űleg a mellékletek rendezik a növényvédelmi bírság és az élelmiszerlánc-felügyeleti bírság minimáli s összegének összhangját, mely egységesen , -Ft. az 5. -hoz A 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet 3. számú melléklete bedolgozása került a 2. és 4. számú mellékletbe, így annak hatályon kívül helyezése indokolt, ugyanezen okból szüksége s hatályon kívül helyezni a 8. (1) bekezdés b) pontját, és a 10. b) pontját. 1. számú melléklet A) táblázat q) pontját arra való tekintettel indokolt hatályon kívül helyezni, hogy a növényvédelm i tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23) FVM rendelet nem ír el ő a méhekre veszélye s növényvédelmi munkavégzés kapcsán bejelentési kötelezettséget A 12. (2) bekezdésének hatályon kívül helyezésének indoka az, hogy a nyomo n követhetőség nem biztosítása élelmiszer-ellen őrzési hiba, így elbírálása a 9. szerint történik. a 6. -hoz A 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításának indoka az, hogy a helyszín i bírság korábban szerepelt az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság szankcionálási lehet ősége i 11

18 Tervezet dr. Tarnai Richárd országgyűlési képviselő között, mely bírságforma hatékony, személyre szabott, könnyen alkalmazható és gyakor i eszköz volt, ezáltal nagyban segítette a kisebb súlyú szabálysértések elleni napi küzdelmet. a 7. -hoz A rendelet módosítások hatálybalépésének rendezése. 12

5b 8. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr!

5b 8. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága 5b 8 Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014. (II. 24.) OGY

Részletesebben

Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete

Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete dr. Reiterer Zoltán Ózd, 2013. szeptember 27. Az Európai Unió élelmiszerjogának alapelve Alapelv: a biztonságos és egészséges élelmiszer szabad mozgása biztosított

Részletesebben

Új törvények az élelmiszerlánc szabályozásban

Új törvények az élelmiszerlánc szabályozásban Új törvények az élelmiszerlánc szabályozásban BIOMI KFT GMO Szimpózium Ősz Csabáné FVM Élelmiszerlánc-elemzési Főosztály 2008. november 6. 1 Új törvények az élelmiszerlánc szabályozásban 2008. évi XLVI.

Részletesebben

20;2 2 6, Bizottsági módosító javaslat. Kövér László úr az Országgyűlés elnöke részér e. Helyben. Tisztelt Elnök Úr!

20;2 2 6, Bizottsági módosító javaslat. Kövér László úr az Országgyűlés elnöke részér e. Helyben. Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlé s Gazdasági és informatikai bizottsága. 11-4k /1 (0(24 20;2 2 6, Bizottsági módosító javaslat Kövér László úr az Országgyűlés elnöke részér e Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

+. ~r~ y~.,~~ь -i ь e:.sc dwátа1а. Ё rlc вzett: 2014 :! ^,~ 1 1. Tisztelt Elnök Úr!

+. ~r~ y~.,~~ь -i ь e:.sc dwátа1а. Ё rlc вzett: 2014 :! ^,~ 1 1. Tisztelt Elnök Úr! +. ~r~ y~.,~~ь -i ь e:.sc dwátа1а Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága í лt1ѝ~rcysú3il:~/ Ё rlc вzett: 2014 :! ^,~ 1 1. ) Összegző módosító iavaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére

Részletesebben

ÉrketQ t: 2013SNT D3. 2013. évi... törvény

ÉrketQ t: 2013SNT D3. 2013. évi... törvény Országgyűlési képvisel ő ÉrketQ t: 2013SNT D3. Képviselői önálló indítvány 2013. évi... törvény a közszolgálati tisztvisel őkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény é s a munka törvénykönyvér ől szóló 2012.

Részletesebben

a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l

a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l É ke.i.vtt: 2013 0 Y` i 2,J. 2013. évi... törvény a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l 1. A pénzforgalmi szolgáltatás

Részletesebben

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 26. pontjában, a 13. tekintetében

Részletesebben

2013. évi... törvény

2013. évi... törvény Or zá é,s Hivatal a Iri*_ra'.t ;.. -(050 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISEL Ő Érírezett: 2[,";3 MÁK: 2 2. Képvisel ői önálló indítvány 2013. évi... törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991.

Részletesebben

végrehajtásáról szóló 2010. évi XV. törvény (a továbbiakban: Ptké.) 1. -ának helyébe a következő rendelkezés lép :

végrehajtásáról szóló 2010. évi XV. törvény (a továbbiakban: Ptké.) 1. -ának helyébe a következő rendelkezés lép : limány_tn25 : T [M 4 úllq@eeg., 2010 JLN 15. 2010. évi...törvény a Polgári Törvénykönyvr ől szóló 2009. évi CXX. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 2010. évi XV. törvény módosításáró l

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t Országgy űlés Hivatal a Zrornánysa á,n. (ft-9 L Az Országgy űlé s Gazdasági és informatikai bizottsága Érkezett : 2012 OK]. 0. Bizottsági módosító javaslat Kövér Lászl ó az Országgyűlés elnöke részére

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány Az állattartásról szóló önkormányzati rendelet módosítása

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány Az állattartásról szóló önkormányzati rendelet módosítása 1. Napirend az állattartásról szóló önkormányzati rendelet módosítása 1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány Az állattartásról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt képviselő-testület!

Részletesebben

lrornányszám :TI C g 42 1 8 Érkezett: 2015 NOV 1 O. Tisztelt Elnök Úr!

lrornányszám :TI C g 42 1 8 Érkezett: 2015 NOV 1 O. Tisztelt Elnök Úr! uiés Hivatala Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága lrornányszám :TI C g 42 1 8 Érkezett: 2015 NOV 1 O. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javasla t benyújtás a Kövér László úr, az Országgy űlés

Részletesebben

2015. évi... törvény U : 2015 NOV 2 3.

2015. évi... törvény U : 2015 NOV 2 3. UvN tlt ',(11F1lí4 iromtoiysrálo:-7-/ 4g I 2015. évi.... törvény U : 2015 NOV 2 3. a tisztességes földm űvesek védelme és a méltányos földbérleti díjak megteremtés e érdekében a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

[(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza]

[(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza] Országgyűlés Hivatala ;~,~:~~, : ~ X10,(3 2 11 FEER 21. 2013. évi... törvény a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi

Részletesebben

A Fenntartható fejl ődésbizottsága jelentése

A Fenntartható fejl ődésbizottsága jelentése Az Országgyűlés Fenntartható fejl ődés bizottsága Kapcsolódó bizottság A Fenntartható fejl ődésbizottsága jelentése a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes törvények

Részletesebben

(^ O. Érkezett: 2015 NOV 3 0. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére

(^ O. Érkezett: 2015 NOV 3 0. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére irumanyszóm- 71 Sti $ C. (^ O Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett: 2015 NOV 3 0. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

2015. évi... törvény. egyes törvényeknek a jövedéki biztosíték mértékévei összefügg ő módosításáró l

2015. évi... törvény. egyes törvényeknek a jövedéki biztosíték mértékévei összefügg ő módosításáró l 4, k :~B RS ~!Ai~.e Q Cs mányvz{ -~' {.~O`~V ^ / 2015. évi... törvény Képvisel ői önálló indítvány egyes törvényeknek a jövedéki biztosíték mértékévei összefügg ő módosításáró l (1) A jövedéki adóról és

Részletesebben

Cszái( 2011. évi... törvény a közösségi közlekedés finanszírozásával összefügg ő egyes törvények módosításáról

Cszái( 2011. évi... törvény a közösségi közlekedés finanszírozásával összefügg ő egyes törvények módosításáról Cszái(,ra v Hivatat a Érkezett : 2011 DEC 0 9-2011. évi.... törvény a közösségi közlekedés finanszírozásával összefügg ő egyes törvények módosításáról Az Országgy űlés a helyi közösségi közlekedés színvonalának

Részletesebben

egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról

egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról [a tervezet a Képviselő-testület 2012. március 27. napján tartandó ülésén kerül megtárgyalásra] Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2012. (...) önkormányzati rendelete egyes tiltott,

Részletesebben

T/ számú törvényjavasla t. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról

T/ számú törvényjavasla t. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ -rlae 3 Érkezett : 2014 ( i 3 a T/ számú törvényjavasla t a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról Előterjesztő: Lázár János Budapest,

Részletesebben

14/2013. (II. 15.) EMMI rendelet

14/2013. (II. 15.) EMMI rendelet 14/2013. (II. 15.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról hatályos: 2013.02.16 - - 2014.05.01 A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.30. C(2015) 6466 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.9.30.) az (EU) 2015/288 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Tengerügyi

Részletesebben

T/10979/17. Az Országgy űlé s. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló T/10979. sz. törvényjavaslat.

T/10979/17. Az Országgy űlé s. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló T/10979. sz. törvényjavaslat. ORSZÁGGVÜLÉS I1IVATAL.t- T/10979/17. Érkezett : 2009 NOV 4 8. Az Országgy űlé s Oktatási és tudományos bizottságának Önkormányzati és területfejlesztés i bizottságának kiegészít ő ajánlás a a közoktatásról

Részletesebben

Kivonatos jogszabálygyűjtemény vendéglátás számára. 2014. március / a gyűjtemény csak tájékoztató jellegű /

Kivonatos jogszabálygyűjtemény vendéglátás számára. 2014. március / a gyűjtemény csak tájékoztató jellegű / Kivonatos jogszabálygyűjtemény vendéglátás számára 2014. március / a gyűjtemény csak tájékoztató jellegű / TARTALOMJEGYZÉK 1 / Az élelmiszerjog általános szabályai 2 / Élelmiszer-előállításra, élelmiszerbiztonságra

Részletesebben

HATÓSÁGI TAPASZTALATOK A VM MAGYAR TERMÉK RENDELETE KAPCSÁN

HATÓSÁGI TAPASZTALATOK A VM MAGYAR TERMÉK RENDELETE KAPCSÁN HATÓSÁGI TAPASZTALATOK A VM MAGYAR TERMÉK RENDELETE KAPCSÁN DR. ORAVECZ MÁRTON elnök Sárváriné Lakatos Éva 2014. május 20. Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Genealógia (származástan) 74/2012.

Részletesebben

1. (1) A törvény hatálya az élelmiszereknek a Magyar Köztársaság területén történő előállítására, illetve forgalomba hozatalára terjed ki.

1. (1) A törvény hatálya az élelmiszereknek a Magyar Köztársaság területén történő előállítására, illetve forgalomba hozatalára terjed ki. 2003. évi LXXXII. törvény az élelmiszerekről Az Országgyűlés annak érdekében, hogy meghatározza az élelmiszer-vállalkozások működésének feltételeit, biztosítva ezzel a fogyasztók egészségének, érdekeinek,

Részletesebben

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Melléklet a BM/ /2015. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2015. (.) Korm. rendelete a vízgazdálkodási

Részletesebben

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló T/3486. számú törvényjavaslat

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló T/3486. számú törvényjavaslat ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA T/3486/11. szám Érkezett : 2011 S2EPT 1 2. Az Országgyűlés Kulturális és sajt ó bizottságának ajánlás a a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról

Részletesebben

dr. Tóth Katalin tű. főhadnagy Főigazgató-helyettesi Szervezet

dr. Tóth Katalin tű. főhadnagy Főigazgató-helyettesi Szervezet Főigazgató-helyettesi Szervezet A Červinka-Czech Republic s.r.o által gyártott és forgalmazott P6Če típusú 6 kg töltetű ABC porral oltó tűzoltó készülékkel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárás dr. Tóth

Részletesebben

158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet

158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről A Kormány a

Részletesebben

2011. évi... törvény A KŐLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖKKEL TÖRTÉN Ő TAKARÉKOS GAZDÁLKODÁST BIZTOSÍTÓ EGYES SAJÁTOS BESZERZÉSI SZABÁLYOK

2011. évi... törvény A KŐLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖKKEL TÖRTÉN Ő TAKARÉKOS GAZDÁLKODÁST BIZTOSÍTÓ EGYES SAJÁTOS BESZERZÉSI SZABÁLYOK 2011. évi... törvény érk9z. : [01 1 A költségvetési forrásból finanszírozott szervezetek gépjárm űbeszerzései ésszerűsítéséhez szükséges egyes törvénymódosításokró l A takarékos állami gazdálkodásról és

Részletesebben

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : l. Érkezett : 2015 JúN 2 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : l. Érkezett : 2015 JúN 2 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat Országgy űlés Hivatal a Irományszám : l L1 $ 2. 111-1- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett : 2015 JúN 2 2. Egységes javaslat Kövér László ár, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

IrorrrQnystéhn: TI 50 2. tt 2015 JúN 0 2. 2015. évi... törvény

IrorrrQnystéhn: TI 50 2. tt 2015 JúN 0 2. 2015. évi... törvény Q0002/000 5 s.., ~ Yíltt3s Hivatala IrorrrQnystéhn: TI 50 2 tt 2015 JúN 0 2. ORSZÁGGY ŰLÉSI KÉPVISELŐ Képvisel ői önálló indítván y 2015. évi... törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l

Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l LA, :,-.dggyú'i,,s Hivatal a?rarttányrs if :1 \( o- N- Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l Az Országgyűlés a közpénzekkel való átlátható

Részletesebben

'T 1 11 2. ~~ 2015. évi... törvény. egyes törvényeknek a közmunkacsapda felszámolásához szükséges módosításáról

'T 1 11 2. ~~ 2015. évi... törvény. egyes törvényeknek a közmunkacsapda felszámolásához szükséges módosításáról 'T 1 11 2 ~~ 2015. évi... törvény egyes törvényeknek a közmunkacsapda felszámolásához szükséges módosításáról 1. (1) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.

Részletesebben

a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény eltérő szöveggel való hatálybalépéséről é s azzal összefüggő egyes adótörvények módosításáról *

a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény eltérő szöveggel való hatálybalépéséről é s azzal összefüggő egyes adótörvények módosításáról * Országgyű lés Hivatal a lrománys7< I /~Z 6g p ( 2014. évi törvény Érkezett : 2014 J ul 0 9. a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény eltérő szöveggel való hatálybalépéséről é s azzal összefüggő egyes

Részletesebben

a Kormány /2012. (.) Korm. rendelete

a Kormány /2012. (.) Korm. rendelete 1 Melléklet a BM/855/201 számú kormány-előterjesztéshez a Kormány /201 (.) Korm. rendelete az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó helyszíni bírság, illetve a szabálysértési eljárás során

Részletesebben

Az építésfelügyeleti bírság alapja, mértéke, eljárási szabályok. Hatály: 2014. január 1.

Az építésfelügyeleti bírság alapja, mértéke, eljárási szabályok. Hatály: 2014. január 1. Az építésfelügyeleti bírság alapja, mértéke, eljárási szabályok Hatály: 2014. január 1. Az alábbi táblázatok 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet mellékletei alapján készültek, de a mellékletek szerinti felbontást

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

A gyomirtó szer alkalmazás jogszabályi alapelvei különös tekintettel a természetvédelmi gyakorlatra Dancza István

A gyomirtó szer alkalmazás jogszabályi alapelvei különös tekintettel a természetvédelmi gyakorlatra Dancza István A gyomirtó szer alkalmazás jogszabályi alapelvei különös tekintettel a természetvédelmi gyakorlatra Dancza István Agresszív özönnövény fajok természetvédelmi kezelése a gyakorlatban Szakmai szeminárium

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

Az élelmiszer hatósági ellenırzés rendszerének új feladatmegosztása

Az élelmiszer hatósági ellenırzés rendszerének új feladatmegosztása Az élelmiszer hatósági ellenırzés rendszerének új feladatmegosztása Deák Ferenc osztályvezetı Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-biztonsági, Állat- és Növényegészségügyi Fıosztály

Részletesebben

A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG TAPASZTALATAI A VM (MAGYAR TERMÉK) RENDELET KAPCSÁN. 2014. május 20.

A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG TAPASZTALATAI A VM (MAGYAR TERMÉK) RENDELET KAPCSÁN. 2014. május 20. A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG TAPASZTALATAI A VM (MAGYAR TERMÉK) RENDELET KAPCSÁN 2014. május 20. FONTOSABB JOGSZABÁLYOK egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról szóló

Részletesebben

2013/1. 2012-2013 évi piacfelügyeleti ellenőrzések egyes tapasztalatai. Permetezőgépek

2013/1. 2012-2013 évi piacfelügyeleti ellenőrzések egyes tapasztalatai. Permetezőgépek 2013/1. MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL PIACFELÜGYELETI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI HATÓSÁG 2012-2013 évi piacfelügyeleti ellenőrzések egyes tapasztalatai 1 6 / 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Készült a 2012. május 30-i képviselő-testületi ülésre! Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől 2890 Tata, Kossuth tér 1. Tel.: (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől 2890 Tata, Kossuth tér 1. Tel.: (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől 2890 Tata, Kossuth tér 1. Tel.: (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu Szám: I/1- /2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat. Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Helyben T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat. Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Helyben T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t i s tlivaetal a SZÁMVEVŐSZÉKI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben Z ).crfcc ( 4z9,(.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! Az egyes adótörvények

Részletesebben

Ellenőrzések eredménye bírságoló határozatok. egészségvédelmi. kémiai terhelési bírságok (db) száma. száma (db) összege (Ft) Ellenőrzések eredménye

Ellenőrzések eredménye bírságoló határozatok. egészségvédelmi. kémiai terhelési bírságok (db) száma. száma (db) összege (Ft) Ellenőrzések eredménye Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv eredménye célja egészségügyi 36 0 0 0 0 0 0 0 0 nem 64 0 47 0 0 0 0 0 0 Ivóvíz jogszabályban előírt határérték túllépése Ellenőrzési időszak:

Részletesebben

1. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

1. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása 2011. évi. törvény a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény, a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény valamint a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

Az Országgyűlés. bizottságána k. Gazdasági és informatikai bizottságának. vitájához

Az Országgyűlés. bizottságána k. Gazdasági és informatikai bizottságának. vitájához ORSZÁGGYÜLI3S 1 11VATAL A T/10332/5. szám Érkezett : 1013 MARC 13. Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetés i bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának Önkormányzati és területfejlesztés

Részletesebben

Növényvédelmi gépek kötelező típusminősítési eljárása

Növényvédelmi gépek kötelező típusminősítési eljárása Növényvédelmi gépek kötelező típusminősítési eljárása Vonatkozó jogszabályok: 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 43/2010.

Részletesebben

1! 7'4 S:2i? 6. 2014. évi... törvény. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény a következ ő 3038. -sal egészül ki :

1! 7'4 S:2i? 6. 2014. évi... törvény. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény a következ ő 3038. -sal egészül ki : trom~ínyszarn~ 1! 7'4 S:2i? 6. ORSZÁGGY Ű LÉSI KÉPVISEL Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselői önálló indítvány 2014. évi... törvény a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáró

Részletesebben

14,oC( C4. I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA. 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

14,oC( C4. I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA. 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása ' ilés Hivatal a 14,oC( C4 í* t, :?Q14 ijcv 2 C. 2014. évi... törvény az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény

Részletesebben

2012. évi.. törvény. a társadalmi szervezetek támogatása átláthatóságának megteremtése érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáról

2012. évi.. törvény. a társadalmi szervezetek támogatása átláthatóságának megteremtése érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáról Érk zo: 2012. V:2:.Ea. 2012. évi.. törvény a társadalmi szervezetek támogatása átláthatóságának megteremtése érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáról 1. A pártok m űködéséről és gazdálkodásáról

Részletesebben

2013. évi... törvény

2013. évi... törvény '7 I É kez 2O3E: 1w. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz Magyar Polgári Szövetség Képviselői ónálló indítvány 2013. évi... törvény a nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvény módosításáró

Részletesebben

Az 1223/2009/EK kozmetikai rendelet magyarországi bevezetése. Dr. Török Ágnes KOZMOS Jogi Szakbizottság vezetője

Az 1223/2009/EK kozmetikai rendelet magyarországi bevezetése. Dr. Török Ágnes KOZMOS Jogi Szakbizottság vezetője Az 1223/2009/EK kozmetikai rendelet magyarországi bevezetése Dr. Török Ágnes KOZMOS Jogi Szakbizottság vezetője Az 1223/2009/EK kozmetikai rendelet bevezetése Maga a rendelet nem igényel hazai átültetést,

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról 1 A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

I. Lajkó József egyéni vállalkozó (székhely: 8100 Várpalota, Árpád u. 41., adószám: 61006081-2-39) által az

I. Lajkó József egyéni vállalkozó (székhely: 8100 Várpalota, Árpád u. 41., adószám: 61006081-2-39) által az Iktatószám: Tárgy: VEO/001/00397-0005/2014 Határozat H A T Á R O Z A T I. Lajkó József egyéni vállalkozó (székhely: 8100 Várpalota, Árpád u. 41., adószám: 61006081-2-39) által az - ADLER EUROPE márkanevű,

Részletesebben

A Költségvetési bizottság jelentése

A Költségvetési bizottság jelentése Érkezett : J. Az Országgyűlés Költségvetési bizottsága Kapcsolódó bizottság A Költségvetési bizottság jelentése az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

Részletesebben

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 1

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2008. évi XLVI. törvény 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 1 2016.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

2015. évi... törvény. az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés során a fogyasztók védelme érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáró l

2015. évi... törvény. az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés során a fogyasztók védelme érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáró l Országgy űlés tliv tale lrományszéwn: Skda6 2015. évi.... törvény Érlett: 1015»L L 0 2 az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés során a fogyasztók védelme érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáró

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVEZET MINISZTER Szám: 2690-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos

Részletesebben

T/4818. számú törvényjavaslat. a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról

T/4818. számú törvényjavaslat. a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4818. számú törvényjavaslat a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2015. május

Részletesebben

Felhívás! A sikeres vizsgáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolást ad ki. Az igazolás visszavonásig érvényes.

Felhívás! A sikeres vizsgáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolást ad ki. Az igazolás visszavonásig érvényes. Felhívás! A hatóság felhívja a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállítását végzők figyelmét a rájuk vonatkozó veszélyes

Részletesebben

2010. évi törvény. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása

2010. évi törvény. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása Országgyűlés Hivatala iroi áfr5 ^ám.i 1.7 ]- Lrk~ett : 2010 `OK i 2 6. 2010. évi törvény egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a nehéz helyzetbe került lakáscélú hitel t felvevőfogyasztók megsegítése érdekében

Részletesebben

Hivatala Ellenjegyezte : T/4956/ számú EGYSÉGES JAVASLAT

Hivatala Ellenjegyezte : T/4956/ számú EGYSÉGES JAVASLAT ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT Hivatala Ellenjegyezte : Dr. Tarnai Richárd rkeweht: 2012 M«2 T/4956/ számú EGYSÉGES JAVASLAT az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.

Részletesebben

2014. évi... törvény Érkenut: 7014 MI-.J 0 B.

2014. évi... törvény Érkenut: 7014 MI-.J 0 B. lrr in}}t Oí'ezággyiilés Hivatnia 11 / m 2014. évi.... törvény Érkenut: 7014 MI-.J 0 B. Országgy űlési képviselők, a Kormány tagjai és az államtitkárok kötelez ő vagyongyarapodási vizsgálatáró l 1. Az

Részletesebben

Hatósági szerződés kulcs a jogkövetéshez

Hatósági szerződés kulcs a jogkövetéshez ÖRT Szakmai Fórum 2008. szeptember 9., Budapest Hatósági szerződés kulcs a jogkövetéshez Új fogyasztóvédelmi szabályok Az Országgyűlés 2008. június 9-én elfogadta: A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

ÜGYMENETLEÍRÁS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSÉHEZ ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ

ÜGYMENETLEÍRÁS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSÉHEZ ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ ÜGYMENETLEÍRÁS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSÉHEZ ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ Vonatkozó jogszabályok: - a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény - a kereskedelmi tevékenységek

Részletesebben

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

Budapest, 2015. március

Budapest, 2015. március MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3750. számú törvényjavaslat az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

A Červinka P6Če típusú tűzoltó készülék palack, mint nyomástartó berendezés megfelelősége

A Červinka P6Če típusú tűzoltó készülék palack, mint nyomástartó berendezés megfelelősége MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL PIACFELÜGYELETI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI OSZTÁLY A Červinka P6Če típusú tűzoltó készülék palack, mint nyomástartó berendezés megfelelősége

Részletesebben

ISPM 15. Magyarország a követelményeket a 62/2005. (VII. 8) FVM rendelettel módosított 7/2001. (I.17.) FVM rendeletben építette be.

ISPM 15. Magyarország a követelményeket a 62/2005. (VII. 8) FVM rendelettel módosított 7/2001. (I.17.) FVM rendeletben építette be. ISPM 15 62/2005. (VII. 8.) FVM rendelet a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról A zárlati károsítók fa csomagolóanyaggal

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 219/2013. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az önkormányzati

Részletesebben

- 2 - Sárospatak, 2012. november 21. Készítette: Törökné Hornyák Rita vezetı-tanácsos. Jegyzıi feladatokat ellátó. Dankóné Gál Terézia

- 2 - Sárospatak, 2012. november 21. Készítette: Törökné Hornyák Rita vezetı-tanácsos. Jegyzıi feladatokat ellátó. Dankóné Gál Terézia SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - az állatok

Részletesebben

A magyar élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság szervezeti felépítése

A magyar élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság szervezeti felépítése A magyar élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság szervezeti felépítése Dr. Gombos Zoltán főosztályvezető VM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály 2013. április 16. 1 Jogalkotói és jogalkalmazói hatalom szétválasztása:

Részletesebben

а devizában eladósodott személyek védelme érdekében szükséges egyes törvénye k módosításáró l

а devizában eladósodott személyek védelme érdekében szükséges egyes törvénye k módosításáró l ЭNаg$Yíi1ё s Hivatal a 1'1.'6^^ : 2014. évi.... törvény Ёrkezca : 7014 MД. J 0 6., а devizában eladósodott személyek védelme érdekében szükséges egyes törvénye k módosításáró l 1. Az illetékekről szóló

Részletesebben

T/16302/27.szám. i~s9~éíili'ipiő,4~ú45iííaiy, Az Országgyűlés. Alkotmány- és igazságügyi bizottságának. ajánlása

T/16302/27.szám. i~s9~éíili'ipiő,4~ú45iííaiy, Az Országgyűlés. Alkotmány- és igazságügyi bizottságának. ajánlása T/16302/27.szám A, i~s9~éíili'ipiő,4~ú45iííaiy, Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottságának ajánlása az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásokkal összefüggő egyes

Részletesebben

Előterjesztés. Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 6-án tartandó ülésére

Előterjesztés. Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 6-án tartandó ülésére Előterjesztés Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 6-án tartandó ülésére Tárgy: Az állatok tartásáról szóló 7/2007. (VIII.22.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

EGYSÉGES JAVASLAT. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról szól ó T/5053. számú törvényjavasla t ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ

EGYSÉGES JAVASLAT. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról szól ó T/5053. számú törvényjavasla t ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ :T / sű; 1 Ország gyitic Nivala k, Irományszám Érkezett 2015 JÚN 2, 9. Törvényalkotási bizottsága Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

2015. évi... törvén y. a brókerbotrányok áldozatainak kártérítését szolgáló vagyon biztonságba helyezésér ől

2015. évi... törvén y. a brókerbotrányok áldozatainak kártérítését szolgáló vagyon biztonságba helyezésér ől 2015. évi... törvén y a brókerbotrányok áldozatainak kártérítését szolgáló vagyon biztonságba helyezésér ől 1. A büntet őeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosítása 1. A büntetőeljárásról szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 30., kedd Tartalomjegyzék 2015. évi LXXXIX. törvény A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás A és B

Részletesebben

SZMSZ módosítási javaslat

SZMSZ módosítási javaslat Aszód Város Önkormányzata SZMSZ módosítási javaslat Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 Aszód Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intézménye SZMSZ-

Részletesebben

módosító javaslato t

módosító javaslato t Az Országgy űlés Gazdasági és informatikai bizottsága 2009 OKT 21. Bizottságimódosító javaslat Dr. Katona Béla úrnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr! A Gazdasági és informatikai bizottság

Részletesebben

egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról*

egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról* Hivatala I Érkezett: 2Cj 2 t ő OV 2 6. 2012. évi...törvény egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról* I. Fejeze t A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁS A 1. A személyi

Részletesebben

T/16301/71.szám. Az Országgyűlés. kiegészítő ajánlása. vitájához. (Együtt kezelendő a T/16301/61. sz. ajánlással.)

T/16301/71.szám. Az Országgyűlés. kiegészítő ajánlása. vitájához. (Együtt kezelendő a T/16301/61. sz. ajánlással.) T/16301/71.szám Az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának kiegészítő ajánlása az emberi alkalmazásra kerülőgyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot

Részletesebben

A szárított, valamint fermentált dohányt érintő jövedéki aktualitások

A szárított, valamint fermentált dohányt érintő jövedéki aktualitások A szárított, valamint fermentált dohányt érintő jövedéki aktualitások Ágoston Krisztián pénzügyőr őrnagy Szabó József pénzügyőr százados osztályvezető NAV KH Jövedéki Főosztály I. A termékkört érintő jövedéki

Részletesebben

A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése

A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése urbzaggy ű lés Hivatala iroma nyszarn- 6t3.413/ w Érkezett : 2015 DEC 1 1. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottság a A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése a közbeszerzésekr ől szóló 2015. évi

Részletesebben

Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál

Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál (szigorodó szabályozások, egyértelmű felelősség) Balázs György Ferenc EMKI főosztályvezető DEMIN 2013. május Eszközminősítő és Kórháztechnikai Igazgatóság

Részletesebben

T/7955 / Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

T/7955 / Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t ülés Hivatala. ~. : ; g Számvev őszéki és Költségvetési Bizottság Dr. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére rkezetc= 2012 SEFT 2. Bizottsági módosító javaslat Helyben T/7955 / Tisztelt Elnök

Részletesebben

2008. évi XLVI. törvény. az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 1

2008. évi XLVI. törvény. az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 1 1. oldal 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 1 Az Országgyűlés felismerve, hogy az emberek biztonságos élelmiszerrel történő ellátásához a teljes élelmiszerlánc egységes

Részletesebben

2. E rendelet 2014. március 1. napján lép hatályba. Pásztó, 2013. november 14. Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2014..

2. E rendelet 2014. március 1. napján lép hatályba. Pásztó, 2013. november 14. Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2014.. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../.. (..) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 1/2013. (I.31) önkormányzati rendelet módosításáról Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

d :x Y" rs Hhvafa@z v~raym : Érkozett: 2011 NOV 2 1 T/4662 / Tisztelt Elnök Úr!

d :x Y rs Hhvafa@z v~raym : Érkozett: 2011 NOV 2 1 T/4662 / Tisztelt Elnök Úr! d :x Y" rs Hhvafa@z v~raym : %(662. Í/f ' Érkozett: 2011 NOV 2 1 Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsá g Dr. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Helyben T/4662 / Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben

Az új szabálysértési törvény hatályba lépésével és alkalmazásával kapcsolatos problémák és megoldási javaslatok bemutatása, különös tekintettel az

Az új szabálysértési törvény hatályba lépésével és alkalmazásával kapcsolatos problémák és megoldási javaslatok bemutatása, különös tekintettel az Az új szabálysértési törvény hatályba lépésével és alkalmazásával kapcsolatos problémák és megoldási javaslatok bemutatása, különös tekintettel az újabb 2013. január 1-jei hatáskör változásra Szerkezete:

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A ÉVI AUDITOKRÓL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSEKRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ A ÉVI AUDITOKRÓL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSEKRŐL ÖSSZEFOGLALÓ A 2009. ÉVI AUDITOKRÓL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSEKRŐL 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATI PROGRAM VÉGREHAJTÁSA A 2009. évben módosított eljárási utasítás értelmében, 2009. évben is kéttípusú felülvizsgálat

Részletesebben