tárgy: képvisel ői önálló indítvány helyen Tisztelt Elnök Úr!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "tárgy: képvisel ői önálló indítvány helyen Tisztelt Elnök Úr!"

Átírás

1 04/ 'JÉ FAX PARLAMENT ELNÖKE IROMANY-NYILVANTARTO 2001/00 1 KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ 2011 NOV. 0 4 Dr. Kövér László Úr az Országgyűlés elnöke részére tárgy: képvisel ői önálló indítvány helyen Érkezett : 2011 Pg OV 0 Tisztelt Elnök Úr! A Hálrzabály (2) bekezdés d) pontja alapján mellékelten benyújtom az élelrniszerláncrríd ér. hatósági felrigyelett l szóló évi XLVI. tünérry anódosításáról szóló törvényjavaslatot és indokolását. A módosító törvényjavaslathoz tájékoztatásul mellékelem az élelmiszerlánc felügyeletével öaj re iggő blrfágok kirzamzóásának módjáról és mértékérül szóló 194/2008. (VII. 31.) Korra. rendelet, valamint az egyes szabálysértésekr ő l szóló 218/1999. (XII. 28.) XCorm. rendelet módosítására irányul ó kezdeményezésemet, tekintettel arra, hogy a törvénymódosító javaslatom e Korm. rendelete k módosítására irányuló kezdeményezésemmel összhangban értelmezhető teljes körűen. Dudapest, október,, Tisztelettel : dr. Tatnai Richárd országgyűlési képvisel ő Levelezési cím: Képviselői Irodaház, 1358_ Budapest, Széchenyi rkp. 19.

2 2011. évi... törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletr ől szóló évi XLVI. törvény módosításáró l 1. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletr ől szóló évi XLVI. törvény (a továbbiakban : Éltv.) 5. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (7) A növényvédelmi gépeket az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerin t típusminősítés alá kell vetni forgalomba hozatalukat megel őzően, továbbá a használatuk során ötévente időszaki felülvizsgálatnak kell alávetni 2. Az Éltv. 14. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (2) Az élelmiszer biztonságáért és min őségéért az élelmiszer előállítója, nem hazai előállítású élelmiszer esetében pedig az els ő magyarországi forgalomba hozó a fogyaszthatósági, illetve min őség megőrzési id őtartam lejártáig felel ő s. A bérgyártató köteles meggy őződni arról, hogy a bérgyártó jogosult az adott termék gyártására. Az Éltv. a következő 14/A. -sal egészül ki : 3. 14/A. (1) A hamisított élelmiszer előállítása és forgalomba hozatala tilos. (2) Hamisított az az élelmiszer, amelynek a vonatkozó előírásban vagy a gyártmánylapban meghatározott minőségét szándékosan, a fogyasztó egészségét és érdekeit veszélyeztető, illetőleg a fogyasztó megtévesztésére alkalmas módon megváltoztatták. 4. Az Éltv. 16. (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (Z) Az élelmiszerlánc valamennyi szereplője köteles az (1) bekezdés szerinti dokumentáció s rendszer adatait felhívásra azonnal az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv rendelkezésére bocsátani a z élelmiszer-biztonságot és azzal összefüggésben az állatvédelmet közvetlenül vagy közvetv e befolyásoló veszélyelemzés és a nyomon követés biztosítása érdekében. 1

3 5. ' Az Éltv. 44. (1) bekezés g) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : [Az élelmiszerlánc felügyeleti szerv helyszíni ellenőrtrésre feljogosított köztisztviselője, valamint jelenlétében az Eurripai Bizottság szakértje és az általa kijelölt szakértő az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmatiandó jogi aktusai szerinti ellen őrtrés során jogosult]»g) élelmiszerlánc-esemény gyanúja esetén a lezárt terület, épület, helyiség felnyitásával, az ott tartózkodó személyek akarata ellenére is a lezárt ingatlanok területére, üzlethelyiségbe, üzem i helyiségbe belépni és ott az ellen őrzést lefolytatni akkor is, ha azok egyidej űleg lakás céljára szolgálnak, továbbá szállítóeszközöket ellen őrizni." 6. Az Éltv. 57. g g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép : [Ati élelmiszerlánc felügyeleti szerv az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint, a feltárt jogsértés súlyával arányosan, a jogsértésben rejl ő kockázat mértékének és jellegének figyelembevételével a következő intézkedéseket hozhatja..],g) elrendelheti az élelmiszer, élelmiszer alapanyag, félkész- és késztermék, takarmány lefoglalását, forgalomból való kivonását, visszahívását, megsemmisítését, ártalmatlanítását ;" 7. (1) Az Éltv. 59. g (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (1) Az élelmiszer-ellenőrzési bírság és a takarmány-ellenőrzési bírság legkisebb összege húszezer forint, legmagasabb összege a)ha az eljárás alá vont személy a számvitelr ől szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkez ő vállalkozás, az eljárás alá vont személy éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb százmillió forintig, illetve az emberek vagy állatok széles körének egészségét károsító vagy veszélyeztet ő, továbbá a felhasználók széles körének jelent ős vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén legfeljeb b kétmilliárd forintig; b)az a) pont hatálya alá nem tartozó esetben 500 ezer forintig, illetve az emberek vagy állato k széles körének egészségét károsító vagy veszélyeztet ő, továbbá a felhasználók széles körének jelentős vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén az eljárás alá vont személy éves nettó árbevételének 5%-áig, az Szt. hatálya alá nem tartozó eljárás alá vont személy esetében ötmilli ó forintig terjedhet. (2) Az Éltv. 59. g (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) A bírság mértékét az eset összes körülményére - így különösen az érintettek érdeke i sérelmének körére, súlyára, a jogsértő állapot időtartamára és a jogsértő magatartás ismételt tanúsítására, a jogsértéssel elért előnyre, a 60. g (1) bekezdésének a)-c), g), i)-l), n) p) pontjában 2

4 foglalt tényállások kivételével az eljárás alá vont személy gazdasági súlyára - tekintettel kel l meghatározni." 8. Az Éltv. 62. (3) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (3) Ha a (2) bekezdés szerinti felelős kilétét nem lehet megállapítani, a bírságot akkor azzal szemben kell kiszabni, akinél a jogsértést megalapozó élelmiszert az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv megtalálta. 9. Az Éltv. Melléklete a követező 76. ponttal egészül ki : /E törvény alkalmazásábanj 76. Bérgyártató: olyan élelmiszeripari vállalkozás, amely az élelmiszer el őállítás egyes technológia i műveleteit vagy annak egészét, polgári szerz ődés keretében más élelmiszeripari vállalkozássa l végezteti el és a kész terméket sajátjaként vagy saját név alatt forgalmazza. 10. Hatályát veszti az Éltv. 59. (8) bekezdése és a 60. (1) bekezdés q) pontja. 11. (1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lév ő ügyekre is alkalmazni kell. (2) Ez a törvény a hatálybalépését követ ő nap hatályát veszti. Indokolás az hoz Az indítvány az élelmiszerbiztonságot veszélyeztet ő cselekmények szankcionálásának hatékonyabb eljárási rendjére, illetve annak differenciáltabbá tételére tesz javaslatot, különösen az élelmiszervállalkozások nagyságára, valamint az ismétl ődő elkövetések megfelel ő bírságolására. részletes indokolá s az 1. -hoz A 2009/128//EK Irányelv 2020-ig öt évben maximalizálja a felülvizsgálati kötelezettséget. Ennél rövidebb időt jogszabályban kikötni a gyakorlati háttér jelenlegi hiánya miatt nem célszerű. 3

5 a 2. -hoz A módosítás az Éltv. 14. (2) bekezdését egészíti ki úgy, hogy a bérgyártató felel ősségét a bérgyártó kiválasztásában az élelmiszer el őállító és forgalmazó felelősségéhez hasonlóan szabályozza. A bérgyártó fogalmát a törvényjavaslat 9. -ában (az értelmez ő rendelkezések között) határozza meg. E rendelkezés célja, hogy a bérgyártató nagyobb felel ősséget vállaljon azért, hogy a saját név alatt forgalmazott termékek el őállítása a jogszabályoknak megfelel ően történjen. a 3. -hoz Az Éltv. 14/A -sal való kiegészítését a hamisított élelmiszer meghatározása teszi szükségessé. Ez a fogalom szerepelt az élelmiszerekr ől szóló évi XC. törvényben, és a gyakorlatban ismét szükségessé vált az élelmiszer hamisítás törvényi szinten való definiálása. a 4. -hoz Az Éltv. 16. (2) bekezdését aszerint pontosítaná, hogy az élelmiszerlánc szereplői az élelmiszer nyomonkövetését biztosító dokumentumokat azonnal, tehát az ellen őrzés helyszínén és ideje alatt kötelesek legyenek az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv rendelkezésére bocsátani. az 5. -hoz Az Éltv. 44. (1) bekezdés g) pontjában a változás lényege, hogy a hatályos szöveg szerint eddi g csak élelmiszerlánc esemény elhárítása érdekében lehetett magánterületre belépni, a jövőben a z ellen őrzéshez elég lenne a gyanú is. a 6. -hoz Az Eltv. 57. g) pontjának módosítása meghatározza a termékek körét és a lefoglalással kiegészíti az elrendelhető intézkedések körét. a 7. -hoz Az Eltv ának módosítása egyrészt a bírság minimum összegét húszezer forintra emeli fel a mostani tizenötezer forint helyett, és a bírság kiszabásánál a kivételek közül kiveszi az Éltv. 63. (1) bekezdésének b) és d) pontjában foglalt tényállásokat, mivel nem indokolt e kivétele k alkalmazása, mert a hatóság munkájának akadályozásának visszaszorítását és a nagyob b vállalkozás, nagyobb felelősség elvét kell erősíteni. a 8. -hoz Az Eltv. 62. (3) bekezdésének módosítása arra irányul, hogy az élelmiszer-ellenőrzési bírság miden esetben kiszabható legyen. a 9. -hoz A 8. meghatározza az bérgyártató fogalmát az értelmez ő rendelkezések között. 4

6 a 10. -hoz A rendelkezés hatályon kívül helyezi az Éltv. 59. (8) bekezdését, arra tekintettel, hogy e tényállá s az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékér ől szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet mellékleteiben súlyosbító tényez őként szerepel és így is kerül alkalmazásra; továbbá hatályon kívül helyezi a 60. (1) bekezdés q) pontját arra való tekintettel, hogy a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23) FVM rendelet nem ír el ő a méhekre veszélyes növényvédelmi munkavégzés kapcsán bejelentési kötelezettséget. a 11. -hoz A törvénymódosítás hatálybalépésének rendezése. 5

7 TÁJÉKOZTATÁSUL Tervezet dr. Tarmti Richárd orsztígp'á7ési képvisel ő.../2011. (...) Korm. rendelet Az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet, valamint az egye s szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáró l 1. Az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékér ől szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban : 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet) 2. (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (2) A tétel értéke az adott előállító, illetve forgalmazó helyen az ellen őrzés, illetve mintavétel id őpontjában alkalmazott bruttó eladási egységár, ha ez nem állapítható meg, akkor a bruttó vételi egységár másfélszerese és - az Európai Unió általános hatályú közvetlenü l alkalmazandó kötelező jogi aktusának kifejezetten erre vonatkozó eltér ő rendelkezése hiányában - az ellen őrzött egységben található, a hiba, az áru és az előállítás szempontjából azonos megítélés ű élelmiszer vagy takarmány mennyiségének szorzata. 2. A 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet 4. 5-a a következ ő (4) bekezdéssel egészül ki: (4) Amennyiben a belterületi, károsítóval fert őzött terület károsító borítottságának átlaga a) a 10%-ot nem haladja meg, a növényvédelmi bírság mértéke megegyezik az adot t fertőzött területre, az I. számú melléklet A) táblázat c) pont I. alpontja szerint irányadó bírságtétel legalacsonyabb összegével ; b) az 50%-ot meghaladja, a növényvédelmi bírság mértéke megegyezik az adott fertőzött területre, az I. számú melléklet A) táblázat c) pont I. alpontja szerint irányadó bírságtétel legmagasabb összegével. 3. A 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (1) Az élelmiszerlánc-felügyeleti bírság alapösszege húszezer forint 4. (1) A 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe e Korm. rendele t 1. számú melléklete lép. (2) A 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe e Korm. rendele t 2. számú melléklete lép. (3) A 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet 4. számú melléklete helyébe e Korm. rendele t 3. számú melléklete lép. (4) A 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet 5. számú melléklete helyébe e Korm. rendele t 4. számú melléklete lép. 5. Hatályát veszti a 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet: a) 8. 5 (1) bekezdés b) pontja, 1

8 Tervezet dr. Tarriai Richárd országgy űlési képviselő b) 9. (1) bekezdés b) ésf) pontja, c)10. (1) bekezdés b) pontja, d) 12. (2) bekezdése, e) 1. számú melléklet A) táblázat q) pontja, 3. számú melléklete (1) Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban : 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet) 86.,-a a következ ő (4) bekezdéssel egészül ki: (4) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a megyei kormányhivata l Élelmiszerlánc-biztonsági és Allategészségügyi Igazgatósága, a kerületi hivatal, a fővárosi és megyei kormányhivatal megyei népegészségügyi szakigazgatási szerve vagy kistérség i népegészségügyi intézete, illet őleg a illetékes fogyasztóvédelmi felügyelősége helyszíni bírságot szabhat ki. (2)A 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet a a következő (4) bekezdéssel egészül ki : (4) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a fővárosi és megyei kormányhivatal megyei népegészségügyi szakigazgatási szerve vagy kistérségi népegészségügy i intézete, a illetékes fogyasztóvédelmi felügyel őség, a bányakapitányság, a megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Allategészségügyi Igazgatósága, a kerületi hivatal, továbbá a munkavédelmi felügyelőség helyszíni bírságot szabhat ki. 7. (1) Ez a Korm. rendelet a kihirdetését követ ő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. (2)Ez a Korm. rendelet a hatálybalépését követ ő nap hatályát veszti. 2

9 Tervezet - dr. Tarnai Richárd orsz íg r űlési képviselő 1. számú melléklet Korm. rendelethe z 1. számú melléklet a 194/2008. (VII.31.)Korm. rendelethez A növényvédelmi bírság tételes mértéke A) A növényvédelmi bírság mértéke a Tv. 60.,-a (1) bekezdésének az alább felsorolt pontjába n foglalt tényállások szerint : a) A zárlati károsítóval való fertőzés azonnali felszámolására vonatkozó kötelezettség megszegése, zárlati károsító tegesztése vagy a te/edés elősegítése, a zárlati intézkedés megszegése 1. a növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (1. 17.) FVM rendelet 1. és 2. stiámú mellékletében A listán felsorolt károsítok esetén: Ft 2. a növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 1. és 2. számú mellékletében B listán felsorolt károsítok esetén: Ft b) Növényvédőszerrel olyan cselekmény megvalósítása, amely 1. az ember vagy állat egéstiségét veszélyetiteti: Ft 2. az élelmistier- vagy takarmánybiztonságot veszélyezteti: Ft 3. a környezetet veszélyezteti : Ft c) A Tv. 17.,j (1), illetve (4) beketidésében előírt védekezési kötelezettség elmulasztása 1. belterületen: kevesebb, mint 50 m Ft 3

10 Tervezet dr. Tarnai Richárd országgviílési képviselő 50 m2, vagy nagyobb, de 100 m2 nél kevesebb Ft 100 m2, vagy nagyobb, de 200 m2 nél kevesebb F t 200 m2, vagy nagyobb, de 1 ha-nál kevesebb Ft 1 ha, vagy nagyobb F t 2. kiilterületen: kevesebb, mint 1 ha Ft 1 ha, vagy nagyobb, de kevesebb, mint 5 ha Ft 5 ha, vagy nagyobb, de kevesebb, mint 10 ha Ft 10 ha, vagy nagyobb, de kevesebb, mint 30 ha Ft 30 ha, vagy nagyobb, de kevesebb, mint 50 ha F t 50 ha, vagy nagyobb, de kevesebb, mint 100 ha F t 100 ha, vagy nagyobb Ft 4

11 Tervezet dr. Tarnaí Richárd ország yülésí képi isclti g) A méhéstietek növényvédelmi szempontból elrendelt vándoroltatási tilalmának megszegése: Ft i) Az alábbi kötelezettség elmulasztása, illetve megszegése eseté n 1. Forgalomba hotiatali engedéllyel (típusminősítés) nem rendelkező növényvédelmi gép forgalmazása: a forgalmazott tétel forgalmi adót is tartalmazó értékéne k 20%-a, de legalább Ft 2. Forgalomba hozatali engedéllyel (típusminősítés) nem rendelkező növényvédelmi gép, vagy időszakos felülvizsgálaton részt nem vett, illetve meg nem felelt növényvédelmi gép üzemeltetése vagy használata : gépenként Ft j) A zárlati károsítóval való fertőzés b jelentésére vonatkozó kötelezettség megszegése: Ft k) Az élelmiszerlánc felügyeleti szerv által elrendelt vegyszere s növényvédelmi munkavégzés akadályozása : Ft 1) A növényvédelmi hatósági tevékenység akadályozása, a hatóság intézkedésének figyelmen kívül hagyása, az állami vagy közérdekű védekezés végrehajtásának akadályozása : Ft n) Az előírt vagy elrendelt növény-egészségügyi korlátozások megszegése : Ft o) Ajogszabályban előírt adatszolgáltatási, nyilvántartási, nyilvántartásba vételi kötelezettség elmulasztása : F t p) Engedélyköteles termék, m űszakilag alkalmatlannak min ősített vagy érvényes műszaki engedéllyel nem rendelkezőgéppel, illetve berendezéssel árutermeló'gazdaságban történő kijuttatása: Ft 5

12 Tervezet dr. Tarnai Richárd országgyűlési képviselő' B) A növényvédelmi bírság mértéke a Tv. 60. (1) bekezdésének az alább felsorolt pontjába n foglalt tényállások esetén : d) Engedélykötelet termék előírt képesítés, illetve engedély nélkül, vagy engedélytől eltérőmódon történő 1. forgalmazása: a forgalmazott tétel forgalmi adót is tartalmazó értékének 40%-a, 2. hirdetése, vagy nyilvánosság számára történ ő ajánlása: legfeljebb Ft, a nyilvánosság nagyságától függően 3. felhasználása: legfeljebb Ft, a felhasználásból eredő kockázattól függően e) Engedélyköteles termék csomagolására vonatkozó előírások megsértése: a tétel forgalmi adót is tartalmazó értékének 50%-a, f) Az adott évi analitikailag tiszta hatóanyag benyújtására vonatkotró kötelezettség elmulasztása: az éves forgalmazott tétel forgalmi adót is tartalmazó értékének 1%-a h) A műtrágyákról szóló, október 13-i 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet jelölésre, csomagolásra, a Közösségen belüli letelepedésre, nyilvántartásra, tápanyagtartalomra, valamint az egyes műtrágyatípusokra vonatkotró előírásainak megsértése: a tétel forgalmi adót is tartalmazó értékének 40%-a, m) A növényvédelemmel kapcsolatban előírt vagy elrendelt növényegészségügyi, kísérleti, termelési, megsemmisítési, előállítási, formálási, kiszerelési, csomagolási, raktározási, szállítási, felhasználási, forgalomba hozatali rendelkezések megszegése: a hatósági intézkedéssel érintett tétel forgalmi adót is tartalmazó értékének 40%-a, r) A növényvédő szer belföldi forgalmára vonatkozó, a Tv (5)-(6) bekezdése szerinti jelentési kötelezettség elmulastitása: az éves forgalmazott tétel forgalmi adót is tartalmazó 6

13 Tcrrezet - dr. Tarnaí Richárd országgy űlési képr -iset~í értékének 0,5%-a, C) A B) táblázatában feltüntetett növényvédelmi bírság összegek megállapításánál alkalmazand ó alapbírságok ezer forintban : A B) táblázat szerinti jogsértés Az Szt. hatálya alá nem tartozó eljárás alá von t személy Az Szt. hatálya alá tartozó, 500 millió forintot meg nem haladó éves nettó árbevétellel rendelkező eljárás alá vont személy Az Szt. hatálya alá tartozó, 500 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező eljárás alá vont személy d) I. pont d) 2. pont d) 3. pont e) pont pont h) pont m) pont r) pont számúmellékleta 194/2008.(VII.31.)Korm. rendelethez 2. számú melléklet Korm. rendelethez A takarmány-ellen őrzési bírság tételes mértékének megállapítása során alkalmazandó minimumbírságok és szorzók A) A takarmány-ellen őrzési bírság összegének megállapításánál alkalmazandó minimum bírságok ezer forintban: Jogsértés, a Tv. 61. g (1) bekezdésének Az Szt. hatálya alá nem tartozó eljárás alá von t személy Az Szt. hatálya alá tartozó, 500 millió forintot meg nem haladó éves nettó árbevétellel rendelkező eljárás alá vont személy Az Szt. hatálya alá tartozó, 500 millió forintot meghaladó éve s nettó árbevétellel rendelkező eljárás alá vont személy a) pontja b) pontja c) pontja d) pontja e) pontja pontja g) pontja B) Súlyosbító tényez ő fennállása esetén alkalmazandó szorzók : Súlyosbító körülmény : Alkalmazand ó szorz ó Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 23. g (1)-(2) bekezdésének 2-10 megsértése esetén, a cselekmény súlyától függ ően: Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés állatok egészségét veszélyezteti, 2-4 7

14 Tervezet dr. Tarnai Richárd országgy űlési képviselő vagy károsítja - a Tv a (1) bekezdésének c) pontjában leírt tényállá s kivételével -, a cselekmény súlyától függ ően : Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés emberek egészségét veszélyezteti, vagy károsítja, a cselekmény súlyától függ ően: Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértéssel érintett, illetve potenciálisa n érintett állatok, emberek, illetve vállalkozások számától függően : Azonos tényállású jogsértés miatt a megel őző három évben történ ő bírság kiszabása esetén a cselekmény súlyától függ ően : , számúmelléklet a 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet Korm. rendelethe z Az élelmíszer-ellenőrzési bírság tételes mértékének megállapítása során alkalmazandó minimumbírságok és szorzók A) Az élelmiszer-ellenőrzési bírság összegének megállapításánál alkalmazand ó minimumbírságok ezer forintban : a 9. (1) bekezdés a) pontja esetén a 9.. (1) bekezdés b) pontj a esetén a 9. (1) bekezdés c) pontja esetén a 9. (1) bekezdés d) pontj a esetén a 9. (1) bekezdés e) pontja esetén a 9.. (1) bekezdés]) pontj a esetén a 9. (1) bekezdés g) pontj a esetén Az Szt. hatálya alá nem tartozó eljárá s alá vont személy Az Szt. hatálya alá tartozó, 500 millió forintot meg nem haladó éves nettó árbevétellel Az Szt. hatálya alá tartozó, 500 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel Az Szt. hatálya alá tartózó, 5 milliárd forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkez ő eljárás alá rendelkező eljárás alárendelkez ő eljárás alá vont személy vont személy vont személy B) Súlyosbító tényező fennállása esetén alkalmazandó szorzók Súlyosbító körülmény: Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 23. (1)-(2) bekezdésének megsértése esetén, a cselekmény súlyától függően : Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés emberek egészségét veszélyezteti (így különösen az élelmiszerben, valamely paraméter a jogszabályban, vagy az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában előírt határértéket legalább tízszeres mértékben haladja meg ; az élelmiszer külön jogszabályban, vagy az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa szerint feltüntetend ő, de nem feltüntetett Alkalmazandó szorz ó

15 Tervezet dr.? tinai Richárd ország ülést iseld allergén-anyagot, illetve nem megengedett anyagot, vagy mikroorganizmust tartalmaz) a cselekmény súlyától függően: Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés emberek egészségét károsítj a (megbetegedést okoz) : A bírság kiszabására okot adó jogsértéssel érintett, vagy potenciálisa n érintett emberek, illetve vállalkozások számától függően : Azonos tényállású jogsértés miatt a megelőző három évben történ ő bírság kiszabása esetén a cselekmény súlyától függ ően: , számúmellékleta 194/2008. (VII. 31.) Korm.rendelethez 4. számú melléklet a korm. rendelethez. Az élelmiszerlánc felügyeleti bírság tételes mértékének megállapítása során alkalmazandó szorzók A) Az élelmiszerlánc-felügyeleti bírság kiszabása esetén alkalmazandó szorzók Tényállás : Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 63. (1) bekezdés aa) a cselekmény súlyától függően : Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv (1) bekezdés ab) a cselekmény súlyától függően: Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 63. (1) bekezdés ac) a cselekmény súlyától függően : Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 63. (1) bekezdés ad) a cselekmény súlyától függően : Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 63. (1) bekezdés ae) pontjába ütközik, a cselekmény súlyától függően: Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 63. (1) bekezdés ) aj a cselekmény súlyától függően: Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 63. (1) bekezdés ág) pontjába ütközik, a cselekmény súlyától függően : Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv (1) bekezdés ah) a cselekmény súlyától függően : Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 63. (1) bekezdés ai) a cselekmény súlyától függően: Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 63. (1) bekezdés aj) a cselekmény súlyától függően : Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 63. (1) bekezdés ak) Alkalmazand ó szorzó

16 Tervezet dr. Tárnai Richárd országgyűlési képviselő a cselekmény súlyától függ ően : Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 63. (1) bekezdés al) a cselekmény súlyától függ ően : Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 63. (1) bekezdés am) pontjába ütközik, a cselekmény súlyától függ ően : Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 63. (1) bekezdés b) pontjába ütközik, a cselekmény súlyától függ ően : Ha a bírság kiszabására a Tv. 63. (1) bekezdés c) pontjában foglal t esetben kerül sor, a cselekmény súlyától függ ően : B) Súlyosbító tényező fennállása esetén alkalmazandó szorzók Súlyosbító tényező: Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 23. (1)-(2) bekezdésében szereplő engedély nélkül végzett tevékenységgel kapcsolatos a cselekmény súlyától függően : Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 23. (1)-(2) bekezdésében szereplő nyilvántartásba vétel nélkül végzett tevékenységgel kapcsolatos, a cselekmény súlyától függ ően : Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 23. (1)-(2) bekezdésében szereplő engedélytől eltérően végzett tevékenységgel kapcsolatos, a cselekmény súlyától függ ően : A bírság kiszabására okot adó jogsértéssel érintett, vagy potenciálisa n érintett állatok, emberek, illetve vállalkozások számától függ ően: A bírság kiszabására okot adó jogsértés állatok, illetve embere k egészségét veszélyezteti, vagy károsítja a cselekmény súlyától függően: Azonos tényállású jogsértés miatt a megel őző három évben történő bírság kiszabása esetén a cselekmény súlyától függ ően : Alkalmazandó szorzó

17 Tervezet - dr. Tárnai Richárd országgy őlési képviselő Indokolás Az indítvány az élelmiszerbiztonságot veszélyeztet ő cselekmények szankcionálásána k hatékonyabb eljárási rendjére, illetve annak differenciáltabbá tételére tesz javaslatot, különöse n az élelmiszervállalkozások nagyságára, valamint az ismétl ődő elkövetések megfelel ő bírságolására. részletes indokolás az 1. -hoz A 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. (2) bekezdés módosítása olyan módon pontosítja a tétel értékének kiszámítási módját, hogy a tétel értékénél a bruttó eladási árat határozza meg, illetve abban az esetben, ha ez nem állapítható meg, akkor a bruttó vételi egységá r másfélszeresét. a 2. -hoz A 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet 4. -át célszerű kiegészíteni a belterületr e vonatkozó, új (4) bekezdéssel, tekintettel arra, hogy a 4. (3) bekezdése csak a külterületre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz. a 3. -hoz A módosítás a bírság alapösszegét ,- Ft-ra emeli. a 4. -hoz A mellékletek módosítása lehet ővé teszi'a kiszabott bírságok emelését olyan módon, hogy egyrészt változik a tényállas mellé rendelhet ő szorzók nagysága, másrészt a 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében az 5 milliárd forintot meghaladó nettó árbevételle l rendelkezők esetében emelt minimumösszegű bírság kiszabására lesz lehetőség. Ezzel egyidej űleg a mellékletek rendezik a növényvédelmi bírság és az élelmiszerlánc-felügyeleti bírság minimáli s összegének összhangját, mely egységesen , -Ft. az 5. -hoz A 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet 3. számú melléklete bedolgozása került a 2. és 4. számú mellékletbe, így annak hatályon kívül helyezése indokolt, ugyanezen okból szüksége s hatályon kívül helyezni a 8. (1) bekezdés b) pontját, és a 10. b) pontját. 1. számú melléklet A) táblázat q) pontját arra való tekintettel indokolt hatályon kívül helyezni, hogy a növényvédelm i tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23) FVM rendelet nem ír el ő a méhekre veszélye s növényvédelmi munkavégzés kapcsán bejelentési kötelezettséget A 12. (2) bekezdésének hatályon kívül helyezésének indoka az, hogy a nyomo n követhetőség nem biztosítása élelmiszer-ellen őrzési hiba, így elbírálása a 9. szerint történik. a 6. -hoz A 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításának indoka az, hogy a helyszín i bírság korábban szerepelt az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság szankcionálási lehet ősége i 11

18 Tervezet dr. Tarnai Richárd országgyűlési képviselő között, mely bírságforma hatékony, személyre szabott, könnyen alkalmazható és gyakor i eszköz volt, ezáltal nagyban segítette a kisebb súlyú szabálysértések elleni napi küzdelmet. a 7. -hoz A rendelet módosítások hatálybalépésének rendezése. 12

Íc g«t : 2012 JuN 2 5,

Íc g«t : 2012 JuN 2 5, Oíwagwyűlés Hivatala Íc g«t : 2012 JuN 2 5, 2012. évi... törvény a termékek piacfelügyeletér ől* Az Országgyűlés annak biztosítása érdekében, hogy a forgalomba hozatalra szánt és a má r forgalomban lév

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium TERVEZET! Előterjesztés a Kormány részére az élelmiszerlánc biztonságáról és hatósági felügyeletéről szóló törvényről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Szám: 6089/2008-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a fogyasztóvédelemről szóló

Részletesebben

A hulladékgazdálkodási bírság kiszabásának leggyakoribb esete: az engedély nélküli hulladékkezelés, az alapbírság meghatározása

A hulladékgazdálkodási bírság kiszabásának leggyakoribb esete: az engedély nélküli hulladékkezelés, az alapbírság meghatározása A hulladékgazdálkodási bírság megállapításával kapcsolatos bírósági gyakorlat, a bírság kiszabásának anomáliái A magyar környezetjogi felelősségi rendszerben a környezeti károkért való közigazgatási felelősség

Részletesebben

O bizágc T/4049 / Tisztelt Elnök űr!

O bizágc T/4049 / Tisztelt Elnök űr! O bizágc mezes. 2011 SZE 12 6. Országgy űlési képviselő Zárószavazás előtti módosító javaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben T/4049 / Tisztelt Elnök űr! Az államháztartás stabilitását

Részletesebben

4. fejezet. Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok

4. fejezet. Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok 107 4. fejezet Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok Cél: a vegyi anyagok-kezelését szabályozó jogi eszközök és egyéb mechanizmusok áttekintése,

Részletesebben

T/,, számú. törvényjavaslat

T/,, számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA OR S"L ^

Részletesebben

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről OptiJUS Opten Kft. I 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 2015.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék A rendelet

Részletesebben

2015. évi LXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról 1 hatályos: 2015.07.01 -

2015. évi LXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról 1 hatályos: 2015.07.01 - 2015. évi LXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról 1 hatályos: 2015.07.01 - Tartalom: Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi

Részletesebben

A NAV vámellenőrzési tevékenysége. Az AEO-boom sikere. A jövedékiadó-törvény ismételt változása. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal folyóirata 2011/12.

A NAV vámellenőrzési tevékenysége. Az AEO-boom sikere. A jövedékiadó-törvény ismételt változása. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal folyóirata 2011/12. Ára: 120 forint A Nemzeti Adó- és Vámhivatal folyóirata 2011/12. Boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak! A NAV vámellenőrzési tevékenysége A közösségi és a nemzeti jogszabályok széles körű ellenőrzési

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

komanyyzar5-x-1 33, Érkezett: 2011 J'J A 01. 2011. évi... törvén y a környezetvédelmi termékdíjról

komanyyzar5-x-1 33, Érkezett: 2011 J'J A 01. 2011. évi... törvén y a környezetvédelmi termékdíjról Országgyűlés Hivatal a komanyyzar5-x-1 33, ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Érkezett: 2011 J'J A 01. Képvisel ői önálló indítván y 2011. évi... törvén y a környezetvédelmi termékdíjról Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2012. október 17-i ülésére! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens Tárgy: Az állatok tartására vonatkozó helyi szabályozás

Részletesebben

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről OptiJus Opten Kft. 1. 2005. évi CLXIV. törvény 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről A 2012.8.1. óta hatályos szöveg Az Országgyűlés abból kiindulva, hogy a kereskedelem a nemzetgazdaság meghatározó

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 4., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CXXV. törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 63448 2013. évi

Részletesebben

T/5680/306. számú EGYSÉGES JAVASLAT. az elektronikus hírközlésről szóló törvényjavaslat. zárószavazásához. Budapest, 2003. november. 2003.

T/5680/306. számú EGYSÉGES JAVASLAT. az elektronikus hírközlésről szóló törvényjavaslat. zárószavazásához. Budapest, 2003. november. 2003. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/5680/306. számú EGYSÉGES JAVASLAT az elektronikus hírközlésről szóló törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter Budapest,

Részletesebben

2005. évi CLXIV. törvény. a kereskedelemről. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések

2005. évi CLXIV. törvény. a kereskedelemről. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről Az Országgyűlés abból kiindulva, hogy a kereskedelem a nemzetgazdaság meghatározó ága és a mindennapi élethez nyújt szolgáltatásokat, fontosnak tartja, hogy a

Részletesebben

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet. az orvostechnikai eszközökről. A rendelet hatálya

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet. az orvostechnikai eszközökről. A rendelet hatálya 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat-

Részletesebben

T/1668. számú törvényjavaslat. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról

T/1668. számú törvényjavaslat. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1668. számú törvényjavaslat az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról Előadó: dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter Budapest, 2010. november 2010. évi.

Részletesebben

Az Országgyűlés Költségvetési bizottsága. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére

Az Országgyűlés Költségvetési bizottsága. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Urszággwles r{ivatal a irománysz ám : t i /( ( Érkezett : 2015 JÓN 0 3. Az Országgyűlés Költségvetési bizottsága Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke

Részletesebben

a munka törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény hatályba pé éwel"'t összefüggő átmeneti rendelkezésekr ől és törvénymódosításokról*~- -

a munka törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény hatályba pé éwel't összefüggő átmeneti rendelkezésekr ől és törvénymódosításokról*~- - (-) t'~;,,í ;T~'űlé. Ylivatala ot,,á_ y_ á m : tik zett. io ~2 2 2012. évi... törvény a munka törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény hatályba pé éwel"'t összefüggő átmeneti rendelkezésekr ől és törvénymódosításokról*~-

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 148. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 9., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 148. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 9., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 9., péntek Tartalomjegyzék 2011. évi CLXVI. törvény Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról

Részletesebben

Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról

Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról Az APEH szankcionálási tevékenysége során adóhatósági szankcióként többek között adóbírságot, illetőleg mulasztási bírságot szabhat ki. A jogszabálysértések

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól

Részletesebben

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT 2011. május 1. számú melléklet az NGM/ 4927/ /2011. számú kormány-előterjesztéshez 2011. évi törvény a turizmusról Az Országgyűlés, elismerve a turizmus nemzetgazdasági

Részletesebben

I. sz. jogszabályi melléklet. A környezet és a természet elleni bűncselekmények 2012. évi C. törvény XXIII. fejezet a miniszteri indokolással együtt

I. sz. jogszabályi melléklet. A környezet és a természet elleni bűncselekmények 2012. évi C. törvény XXIII. fejezet a miniszteri indokolással együtt I. sz. jogszabályi melléklet A környezet és a természet elleni bűncselekmények 2012. évi C. törvény XXIII. fejezet a miniszteri indokolással együtt A KÖRNYEZET ÉS A TERMÉSZET ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK Miniszteri

Részletesebben

Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Bíróság a dr. Szűcs Imre Zoltán ügyvéd (...) által képviselt...,... felperesnek a dr. Meller Éva Cecília ügyvéd (...) által képviselt

Részletesebben

A vám utólagos ellenőrzés új szabályrendszere. Puszta János pénzügyőr ezredes főosztályvezető-helyettes NAV KH Vám Főosztály 2015. január 28.

A vám utólagos ellenőrzés új szabályrendszere. Puszta János pénzügyőr ezredes főosztályvezető-helyettes NAV KH Vám Főosztály 2015. január 28. A vám utólagos ellenőrzés új szabályrendszere Puszta János pénzügyőr ezredes főosztályvezető-helyettes NAV KH Vám Főosztály 2015. január 28. Előzmények Időszerűvé vált az uniós vámjogi rendelkezések alkalmazásának

Részletesebben

Ht. alapfogalmak,közszolgáltatás, engedélyezés, felelősségi rendszer

Ht. alapfogalmak,közszolgáltatás, engedélyezés, felelősségi rendszer Ht. alapfogalmak,közszolgáltatás, engedélyezés, felelősségi rendszer dr. Csepregi István zoldjogkft@gmail.com Hgt. Hulladékgazdálkodás Hulladék kezelés Hulladékkezelési közszolgáltatás Közszolgáltató Települési

Részletesebben