Psziché és a kvantumleves

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Psziché és a kvantumleves"

Átírás

1 Psziché és a kvantumleves Szakdolgozat Írta: dr. Fenesi Gabriella Zsófia Paramed Holisztikus Parapszichológiai és Természetgyógyászati Oktatási és Gyógyító Központ május

2 Tartalom Bevezető - kezdőpont...3 Psziché...5 A psziché mibenléte...5 A tudat önkorlátozó mechanizmusai...9 A hipnózis, mint a korlátozás egyik szemléletes példája...10 A hipnózis mindig önhipnózis...11 A szuggesztiók hatása...12 Lelki-ismeret és önmegismerés...14 A psziché közvetítő szerepe...15 Diszfunkciók és patológiák...16 A kvantumleves...17 A kvantumfizika világa...17 Kvantumugrások...17 A fény és a részecskék kettős természete...18 Kvantummező elmélet...20 Nem lokális kapcsolatok...22 A kvantumfizika mikrovilágának hatása makrovilágunkra...22 A biológiai szervezetek és a kvantumfizika...24 Psziché a kvantumlevesben...26 Kvantumfizika és pszichológia...26 Az etológiai kutatások útmutatása...27 Területbirtoklás...28 Menekülési reflex kritikus távolság...30 Kritikus egyedsűrűség...32 Túlnépesedés és patológia...33 Ember és környezete...41 A Föld tudatalattija...43 Társadalmi hipnózis...45 Simila similibus currentur...46 az információk telítése...46 Egyén alkotta társadalom...48 Örökített patológiák...50 Ki mit főzött egye meg.?...52 Felhasznált irodalom

3 Vigyázz, hogy világosat gondolsz-e, vagy sötétet; mert amit gondoltál, megteremtetted. Weöres Sándor Bevezető - kezdőpont Egyszer volt, hol nem volt egy semmicske, végtelen energiával, egy pont. Amikor éppen volt, elkezdett töprengeni létezésén: hogy lehet az, hogy hol volt, hol pedig nem volt? Kétségek kezdték gyötörni: most van vagy nincs, volt vagy lesz? A kétségektől saját egyértelműsége megkettőződött, és így önön maga is megduplázódott, két kicsi semmicske lett: Volt és Nem-volt. Azonban ők is kétségbe estek, most melyikük melyik: - Ha ő Volt, akkor én nem vagyok, de ha én vagyok Volt, akkor ő nincsen. - Én vagyok, te nem lehetsz volt! Ezen olykor összevesztek, amiért is elhatárolták magukat egymástól. Elkülönülésük miatt olykor félnek érezték magukat, de mivel valahol még tudták, hogy ők ugyanannak a semmicskének a kétségei, néha megtalálták egyértelműségüket: ilyenkor nagyon boldogok voltak. Mikor megint kétségek támadtak és újra ketté váltak, félnek érezték magukat. Elkezdtek félni: mi lesz, ha a másik fél nem akarja ismét az egyértelműséget? Félelmükben egyre több kétség gyötörte őket: minden kétségüket további kétségekkel kettőzték, így többértelműségük hatványozottan nőtt. Értelmeik számával persze a semmicskék létszáma is szaporodott: sok-sok pont lett, a pontokból egyenes, az egyenesekből sík, a síkokból tér és így ment ez tovább a végtelenségig. A végtelen számú semmicske különböző rendszereket alakított ki kapcsolódásaik révén, sokfélét, 3

4 sokszínűt és formájút. Többértelműségük végtelenségéből különböző energetikai rendszerek lettek: némelyek tömörebbek, némelyek könnyedebbek. A könnyedebb rendszerek élvezték, hogy játszadozhatnak a tömörebbekkel: változatos és szép formákat hozva létre belőlük. A tömörebbek pedig azt élvezték, hogy kikezdhetetlenek így egyre tömörebbek lettek, egyre nehezebben formálhatók. De mivel ugyanabból a semmicskéből lettek, mégiscsak könnyen együtt működhettek. Voltak köztes rendszerek is, melyek könnyedek is voltak, de mégis nehezebben alakulók, ezért valamennyire állandóbbnak tűntek, mint a könnyedebb rendszerek. Ezek közvetítővé váltak a tömör rendszerek és a könnyedek között, mivel egyszerre tudtak állandók és változók lenni. A közvetítő rendszerek kezdték egynek érezni magukat a tömörekkel. Kezdték azt hinni, hogy csak a tömörség az igazi formája a semmicskéknek, könnyedség nincs is a világon. Már csak kevesen hallgattak közülük a könnyed rendszerekre. Így, mikor a közvetítők nem engedelmeskedtek a könnyedek megzavarták őket és a tömör rendszereket is, megpróbálván fenntartani egy békés egyensúlyt a háromfajta rendszerek működése között. A háromfajta rendszer azóta is próbál harmóniában élni, de néha a közvetítők - félelmükben kétségbe vonva szerepüket - megmakacsolják magukat Olykor a semmicskék hátat fordítanak a kétségeknek, ismét egyetlen semmicskévé válva élvezik az egyértelműséget, a hol létet, és a hol nem létet. 4

5 Psziché psziché gör (a fiziológiai értelemben vett) lélek; a lelki jelenségek összessége (l. még pszichikum 1.) Psziché Pszükhé pszichikum gör-lat 1. a gondolkozás és a lelki élet képessége, ténye; a lelki jelenségek összessége 2. lelki (pszichikai) tény, mozzanat Pszükhé gör, mit az emberi lélek megszemélyesítője a görög mitológiában: Ámor halandó kedvese, aki isteni szerelmesét kíváncsiságával csaknem véglegesen elvesztette 1 A psziché mibenléte Mióta az ember önön tudatára ébredt, foglalkoztatják a lelki jelenségek, a lélek mibenlétének és működésének kérdései. A fent látható meghatározás alapján a psziché uralja a gondolkodásunkat és a viselkedésünket. Ez alapján azt mondhatnánk, hogy egész életünk meghatározója, ezért kiemelten fontos és becses lehet az emberek számára. Azt feltételezhetnénk, hogy vigyáznak rá az emberek, mindent megtesznek, hogy a psziché harmonikusan működhessék, hogy életük boldog és szép legyen. És persze azt is hihetnénk, hogy ezt a nagyon fontos valamit, ami életüket alapjaiban határozza meg, pontosan megismerték, működése egyértelmű az emberek számára, különben hogyan tudnának élni vele. 1 Bakos Ferenc: Idegen nyelvű szavak és kifejezések szótára (Akadémia kiadó, 2002.) 5

6 Igaz állítólag már az ókorban a delphoi jósda bejáratánál ki volt téve a felirat: Ismerd meg önmagad!, úgy tűnik aránylag kevesen vették vagy veszik ezt a figyelmeztetést komolyan. Az elmúlt két évszázadban a modern pszichológia számos kísérletet végzett, hogy kiderítse miből áll az emberi psziché, mi befolyásolja azt. A kísérletek nyomán több elmélet látott napvilágot arról, hogy milyen külső és belső tényezők befolyásolják az emberi viselkedést. Sigmund Freud nevéhez fűzhető a tudattalan fogalmának bevezetése. Freud szerint a lelki működések kis része tudatosul az emberben, nagyobb részük nem. Azonban semmit nem felejt el az ember teljesen, minden emlék előcsalogatható egy háttér információs tárból, amit tudattalannak nevezett el. Freud ennek megfelelően a személyiséget, a pszichét is több részre osztotta: tudatosra és tudattalanra. A tudatos rész az, amit, mint Én érzékel, amit az ember logikusan is átgondol. A megfogalmazott gondolatokat, érzéseket sorolhatjuk ide. A tudattalan rész az, ami nem nyilvánvaló ez Én számára. Bár tudattalan részünk rejtve van, de impulzusokat küld a tudatunkba, befolyásolja viselkedésünket. Ez alapján a bennünk rejlő emlékek határozzák meg gondolkodásmódunkat és cselekedeteinket. Ugyan szeretjük azt hinni, hogy racionálisan gondolkodó lények vagyunk, akik logikailag átgondolt lépések alapján hozzák meg döntéseiket, de Freud elmélete ezt az elképzelést szétrombolja. A legtöbb ember nem racionális, csak úgymond racionalizál, azaz cselekedeteihez amelyeket a tudattalanból jövő impulzusok irányítanak utóbb keres vagy kreál egy racionálisnak tűnő magyarázatot. Freud elméletét azóta a fejlődő technológiának köszönhetően a fizikai bizonyítékok kutatóinak is sikerült alátámasztani. Az agy elektromos aktivitásának vizsgálatával kimutatták, hogy az agy ami állítólag az emberi gondolkodás központja - nem tud különbséget tenni a látott kép és az emlék között, de ugyanígy nem tesz különbséget az elképzelt képek és a valóságos képek között. Az agyi aktivitás ugyanis mindegyik esetben 6

7 ugyanazon a területen ugyanolyan intenzivitással megy végbe. Freud tanítványa, Carl Gustav Jung szembefordulva mesterével továbbfejlesztette a tudattalan elméletét. A személyiségen belül a tudatos és a tudattalan részen kívül, elkülönítette a kollektív tudattalant is. Elmélete alapján a kollektív tudattalan az emberiség összes emlékét őrző információs halmaz vagy tár, ami ugyanúgy visszahat a tudatra és a viselkedésre, mint a személyes tudattalan. Elképzelése szerint a tudatos szint alatt elhelyezkedő személyes tudattalan alatt található a kollektív tudattalan. Jung nem adott magyarázatot arra, hogy hogyan működhet a kollektív tudattalan mechanizmusa, azonban számos adatot tett közzé, amelyek elméletét szolgáltak alátámasztani. Szerinte a kollektív tudattalanban találhatók az archetípusok. Ezek az emberre tipikus élethelyzetek, konfliktusok, szerepek és játszmák, továbbá ezek szimbólumai. Jung azt tapasztalta, hogy az archetípusok, egymástól eltérő, más jellegű életet élő személyek életében és álmaiban ugyanúgy felbukkannak. Később felfigyelt rá, hogy teljesen különböző, egymástól távol eső kultúrákban is megtalálhatóak az archetípusok szimbólumai. Jung azon elképzelését, miszerint van valamilyen velünk született, faj specifikus emlékezetünk, ami a tapasztalatainktól függetlenül működik alátámasztani látszik a Wisconsini Egyetem kutatói laboratóriumában nevelt majmokkal végzett kísérlet. A kísérlet során a laboratóriumi majmoknak videofelvételt mutattak vadon élő fajtársaikról, amint azok megijednek egy kígyótól. Ezután a laboratórium majmok is féltek a kígyótól. Majd a felvétel úgy manipulálták, mintha a vadon élő majmok virágoktól ijedtek volna meg, de bár a korábbi alapján, akár ez is feltételezhető lett volna - a laboratóriumi majmok nem kezdtek el rettegni a virágoktól. Jung úgy gondolta, hogy a tudattalan legmélyebb szintjén találhatóak meg azok az információk, amelyek a legelemibb létformákig, az élő és élettelen határáig, illet- 7

8 ve azon is túl vezetnek. Egyik írásában egyenesen azt állította, hogy a materiális, fizikai világ nem más, mint a tudattalan legmélyebb szintje, amelyben az anyag tulajdonképpen a tudattalan összesűrűsödött állapota. Freud és Jung elmélete alapján arra a következtetésre juthatnánk, hogy a minket érő élmények, vagy az emberiséghez tartozó egyedeket valaha ért élmények összessége határozza meg a viselkedésünket és - Jung elmélete alapján - a materiális környezetünket is. Azonban a pszichológiában is, mint minden vizsgálaton alapuló tudományban nem hagyhatjuk figyelmen kívül a megfigyelő személyét. Azonos eseményeket ugyanis nem azonos módon érzékelünk és raktározunk el a személyes tudatba, vagy tudattalanba. Ha megkérünk két embert, hogy az eléjük helyezett bögrét rajzolják le, már csak térbeli elhelyezkedésük folytán is eltérő ábrákat fogunk látni. Például az egyik bögrének lesz füle, a másiknak nem. Az is lehet, hogy az egyikőjük felülnézetből fogja ábrázolni a bögrét, ami leginkább egy körnek felel meg, míg a másik oldalnézeti perspektívája a hengerhez lesz hasonlatos. És akkor még nem is vettük számba az egyedi eltérések lehetőségét, például lehet, hogy az egyik emberünk színtévesztő, így más színekkel rajzolja le a bögrét, mint a másik. Carl Rogers pszichológiai elmélete már inkább a megismerésre helyezte a hangsúlyt. Szerinte a viselkedés fő meghatározója az egyén sajátos megismerési rendszere. A viselkedés megváltozása a személy percepciójának, vagy központi gondolatának a megváltoztatásával érhető el. Meg kell jegyezni, hogy a megismerés mikéntje és a gondolkodás kölcsönösen hatással vannak egymásra. Hiszen a megismerés megváltoztathatja a gondolkodásunk, és a gondolkodásunk befolyással van a megismerés mikéntjére. Mindenki ismeri azt az érzést, amikor valamit nagyon keres, megismerésének fókuszába ilyenkor a keresett tárgy kerül, tudata szinte beszűkülve csak azt a valamit keresi. Ilyenkor ha egy másik tárgy pl.: egy toll - szinte 8

9 kiszúrja a szemünket, akkor sem vesszük észre. Ha a keresés befejeztével valaki megkérdezi, hogy láttuk-e azt a bizonyos tollat, fel sem merül bennünk, hogy a szemünk előtt volt. Szóval egy egyszerű kereső akció ilyen tudatmódosulást tud előidézni. Gondoljunk csak bele, hogy mit idézhet elő egy megrázó esemény. A tudat önkorlátozó mechanizmusai A fent írt elméleteket integrálva mondhatjuk, hogy a tudat korlátozza magát a tudattalan és a kollektív tudattalan felé, csak arra fókuszál, amit meg akar ismerni, beszűkíti a mozgásterét. Azok a dolgok, emlékek, információk, amelyeket kizár, ugyanúgy ott vannak, továbbhatnak a személyre is, csak ő ezt nem érzékeli. Az előbbi példánál maradva, ha az a bizonyos toll meg is szúr bennünket, még mindig nem biztos, hogy észrevesszük. Azonban, ha a szúrás helyén sérülés keletkezik a fájdalmat, vagy a csepegő vért már nagyobb valószínűséggel érzékelni fogjuk. De utólag nem tudjuk megmondani ebben az esetben, hogy mitől keletkezett a sérülés. Pedig egy egyszerű fizikai dolog történt, semmi mágikus. A korlátozás mértéke eltérő lehet, vannak emberek, akik nyitottabbak a világra, érzékenyebbek: számukra a tudattalan és a kollektív tudattalan tartalmai és információi könnyebben hozzáférhetők. Vannak, akik beszűkült fókuszponttal mozognak a világban, számukra sok minden teljesen érthetetlen lehet, bár nem hiszem, hogy észre veszik a körülöttük lévő érthetetlen dolgokat. Mindig az adott személy tudatos Én -je húzza meg érzékelés és megismerés határait, saját magának megfelelő módon. Így egyrészt védekezik egy sor olyan dolog ellen, ami a hitrendszerével ellentétes, másrészt korlátozza saját szabadságát. Olyan mint egy fukar ember, aki falakkal és riasztókkal veszi körbe magát és a vagyonát, hogy megvédjen minden értéket, de egy idő után a sok 9

10 faltól semmit nem lát a világból, a szép panorámájából, saját maga rabja lesz. A hipnózis, mint a korlátozás egyik szemléletes példája A fókuszpont beszűkítésének egyik remek és igen szemléletes példája a hipnózis. A hipnózis tulajdonképpen egy olyan beszűkült, megváltozott tudatállapot, mikor kifejezetten azokra a dolgokra koncentrálunk legyenek azok valósak vagy képzeltek -, amelyekre felhívták a figyelmünket. Az elképzelt dolgokra való koncentrálás következtében előforduló tudatszűkülésre tipikus példa a hipnózissal előidézett negatív vagy pozitív érzékcsalódás. Kurt Tepperwein több ilyen kísérletet folytatott. Egyszer azt szuggerálta egy kísérleti személynek, hogy teljesen egyedül van a szobában. A valóságban ő és egy barátja is a szobában tartózkodott. Egy ideig nyugodtan, csendben üldögéltek, azonban egy idő után kispárnákkal kezdtek el dobálózni. Ettől a kísérleti személy úgy megrémült, hogy kénytelenek voltak abbahagyni a kísérletet. Miután nagy nehezen sikerült a kísérleti személyt megnyugtatni, elmesélte, hogy valósággal kitörte a frász, amikor azt vette észre, hogy a teljesen üres szobában egyszer csak párnák kezdtek el röpködni. Hasonló esetet írt le dr. Krafft-Ebing professzor, aki azt szuggerálta a kísérleti személynek, hogy egyik munkatársa, dr. H. pár napra elutazott. Amikor az említett dr. H. égő cigarettával átsétált a szobán, a kísérleti személy rémülten meredt a füstfelhőben magányosan úszó cigarettára. Azt hitte valamilyen bűvészmutatvány áldozata lett. Pozitív érzékcsalódásra példa az elhíresült kártyás kísérlet: ha a kísérleti személynek szuggesztió útján azt 10

11 állítjuk, hogy az egyik lap hátán nagy színes pötty van, akkor bárhol fel fogja ismerni ezt a kártyalapot. A pakliból is könnyedén fogja kiválasztani, annak ellenére, hogy a kártya hátlapján nincsen semmiféle jelölés. A hipnózis mindig önhipnózis Émile Coué fejlesztette ki az önszuggesztió tanát. Szerinte végső soron minden szuggesztió önszuggesztió. A hipnotizőr nem tesz mást, mint erősen elképzelteti a pácienssel a kívánt hatást, ami ettől meg is valósul. Coué a cselekedetek mozgatórugóját nem az akaratban, hanem a képzeletben látta. Arra a következtetésre jutott, hogy minden ember képes hipnotizálni önmagát. Azáltal, hogy elképzeljük a dolgot, tulajdonképpen elkezdünk hinni benne, amitől az a megvalósulás felé törekszik. A gyógyítás folyamatában tulajdonképpen mindig páciensei voltak a gyógyítók, azaz öngyógyítók, ő, mint hipnotizőr csak megmutatta a dolog mikéntjét. Coué pácienseinek szinte mindig elmondta: Tanulják meg gyógyítani önmagukat. Önök képesek rá, én még soha senkit nem gyógyítottam meg. Fritz Lambert pszichológus úgy vélekedett, hogy tulajdonképpen minden, ami lelkileg befolyásol minket szuggesztió. Hiszen ha valami lelkileg befolyásol minket, az azonnal kivált bennünk egy hitet. Egész életünket meghatározzák a különböző tudatos és nem tudatos szuggesztiók, gondoljunk csak a reklámokra. Azonban nehogy azt higgyük, hogy a szuggesztiók kívülről jönnek: önmagunkra mi magunk vagyunk a legnagyobb hatással. Hiszen még azt is mi szuggeráljuk magunknak, hogy a külvilágból mire legyünk nyitottak. Tipikus példa erre, amikor eldöntjük, hogy valami olyan dolgot veszünk, aminek kiválasztásában körültekintően akarunk eljárni, mondjuk egy kerékpárt. Az elhatározás után nem sokkal azon kaphatjuk magunkat, hogy utcán járva semmi mást nem veszünk észre, csak a kerék- 11

12 párokat. Hirtelen úgy tűnik mindenkinek kerékpárja van, és bár nem költöztünk Hollandiában mégis, mintha minden ember kerékpárral közlekedne. Persze egyértelmű, hogy nem a kerékpárok számának növekedése a helyes magyarázat erre a jelenségre bár biztos vannak páran, akik ezt az utat választanák -, hanem fókuszpontunk eltolódása egy olyan tárgy irányába, ami korábban nem volt fontos számunkra. Ezért nagyon fontos, hogy milyen gondolatokkal telítjük meg életünket, hiszen mindaz aminek a fejünkben teret engedünk visszaköszön a külvilágban. És minél többször fordul meg a fejünkben egy gondolat, annál nagyobb az esély rá, hogy hit váljék belőle. Coué híressé vált önhipnózist célzó mondata Napról napra minden szempontból egyre jobban és jobban érzem magam. - is ezt használta ki a páciensek tudatában. Könnyen belátható és jól megfigyelhető példa az ismétlődő gondolatok (ideértve a szavakat és mondatokat, mint nyelvileg formált gondolatok) hitté alakulására a hétköznapokból a rádió slágergyártása. Minél többször hallunk egy dalt azzal a szokásos rádiós kommentárral, hogy ez az idény nagy slágere a nagyon híres egyébként korábban senki által nem ismert együttestől, annál jobban elhiszük, hogy az adott dal tényleg jó. Körülbelül a tizedik ilyen eset után talán már dúdolni is kezdünk, amikor meghalljuk a slágert. Így a korábban nem ismert együttes ténylegesen híressé válik. Mi meg már nem tudunk végül visszaemlékezni, hogy valójában tetszett-e a sláger. A szuggesztiók hatása Kurt Tepperwein számos kísérletet folytatott annak érdekében, hogy megtudja, milyen lehetőségei vannak a hipnózisnak, hol húzódnak a lehetőségek határai, ha vannak ilyenek. 12

13 Egyik kísérletének célja az volt, hogy égési sebet hozzon létre szuggesztió által. A kísérlet a következőképpen zajlott le: egy hideg érmével megérintette a kísérleti személy bőrét és közben azt a szuggesztió adta kliensének, hogy az érme tűzforró. A már felébresztett kliens bőrén két-három óra elteltével, az érme érintésének helyén hólyagos égési seb keletkezett. Orvosok több esetben megvizsgálták az ilyen kísérlet által létrehozott égési sebet, amely komoly fejtörést okozott. Megfigyelték, hogy a szuggesztióval létrehozott égési seb egészen más jellegű, mint a fizikai égésből következő. Ugyanis a seb a páciens aktivitása nélkül (nem vakarja, stb.) jön létre. Az orvostudomány álláspontja szerint az égési hólyagok a sejtroncsolódás és a magas hőmérséklet miatt bekövetkező érroncsolódás miatt jönnek létre. Azonban a szuggesztióval előidézett égési hólyagok esetén ezek a körülmények teljes mértékben hiányoztak. Tulajdonképpen az orvosok előtt érthetetlen maradt a sebek keletkezésének fiziológiai oka. Természetesen a hipnózis ellentétes módon is alkalmazható. Nem csak beszűkíteni lehet vele a tudat mozgásterét, hogy egy irányba az előbbi példában az égési seb létrehozása felé haladjon, hanem tágítani is. Így például a fizika és az orvostudomány felépített szabályainak ellentmondó gyógyulások is előidézhetők vele. Az égési seb létrehozásának pontosan ellenkező hatású példája a tűzön járás. Ez a szokás több népcsoportnál megtalálható, mikor is - valamilyen vallási ünnep alkalmából - transzállapotban vagy hipnózisban (önhipnózisban) a forró parázson sétálnak végig az emberek, anélkül, hogy bármiféle sérülés keletkezne rajtuk ben az angol pszichológiai kutatótársaság tagjai az indiai Kuda Baks fakírral szigorúan ellenőrzött kísérletet hajtottak végre, amiről pontos jegyzőkönyv is készült: A kísérlet előtt a fakír lábát gondosan megvizsgáltuk, és meg is mostuk. Semmiféle előkészület nyomát nem láttuk rajta. A talpak puhák és szárazak, a bőr hőmérséklete huszonhét Celsius-fok volt. A kísérlethez két tűzrakó helyet használtunk, mindkettő 3,35 méter hosz- 13

14 szú és 1,80 méter széles volt. Megtömtük őket újságpapírral, parafinnal és gyújtóssal. E fölé lapátolták a faszenet. A kísérlet kezdetének tervezett időpontja tizenhat óra volt. A tüzet reggel nyolckor gyújtottuk meg. Tizenhat órakor előírásszerűen izzott a parázs. Az egész kísérletet lefényképezték, és filmre is vették. A fakír öt kényelmes lépéssel oda-, majd visszasétált az egyik tűzrakó helyen. Ezután megmérték bőrének hőmérsékletét: huszonhét Celsius-fok volt. A talpa sértetlen. Aztán a fakír hozzákészül, hogy a második tűzrakó helyen is végigmenjen, de hirtelen indulatosan ránk förmed: Valamit tönkretettetek bennem. Elvesztettem a hitemet magamban, nem tudok már végigmenni a második tűzrakó helyen. A bizottság egyik tagja ki akarta próbálni a dolgot: tett néhány lépést a parázson, de rögtön le is ugrott, és orvosi kezelésben kellet részesíteni őt. Talpán azonnal súlyos égési sérülések keletkeztek. A fent leírtak után gondolom nem meglepő az az állítás, hogy a hipnózis lehetőségének határait maga a hipnotizőr és a páciens húzza meg. És itt megint ugyanott találjuk magunkat: a tudat korlátozza önmagát, határait csakis önmaga húzza meg. Lelki-ismeret és önmegismerés Talán mégiscsak komolyabban kéne vennünk azt a bizonyos feliratot az egykori delphoi jósda bejáratánál. Hiszen a psziché ezek szerint nem csak a viselkedésünket befolyásolja, hanem fizikai reakcióinkat is. Működésétől függ, hogy milyen gyorsan gyógyulunk meg, vagy egyáltalán betegek leszünk-e. Szerencsére az emberekben van egy rész, ami folyamatosan emlékeztet minket lelki működésünkre. Arra ösztönöz, hogy megismerjük magunkat és az érzelmi világ működését. Olyan mintha ez a részünk - ami nem más, mint a lelkiismeret pontosan tudná, hogy nekünk 14

15 mi a lehető legjobb, és arra figyelmeztetne. Segít eljutni az ön-feledtség állapotába, hogy megfeledkezhessünk Énünkről, túllépjünk azon és teljes egészében tudjuk szemlélni a világot. Hiszen az önmegismerés olyan, mint egy önmagába forduló möbiusz tekercs, ami a végtelenbe fut. Saját magunkon keresztül ismerhetjük meg a végtelen teljességét. A psziché közvetítő szerepe Ha elfogadjuk az ezoterikus irodalom által három részre osztott világképet (fizikai, lelki, szellemi), a fentiek alapján azt mondhatnánk, hogy a lelki világ a pszichével együtt összekötő kapcsot képez a fizikai világ és a szellemi világ között. Az emberi psziché a legerőteljesebben mozgatja a körülöttünk és bennünk lévő energiát. Az érzelmek mindig könnyedén felülírják a formális logika törvényszerűnek hitt szabályait, határtalan erőket képviselve pusztítanak vagy teremtenek, ha úgy tetszik: pusztítva teremtenek. Hiszen érzelmeink mindig energiával látják el az érzelem tárgyát. Információval telítik meg a közeget és ez olykor a szellemi szintről lehoz, létrehoz egy fizikai létezőt, mivel energiával telít meg egy elképzelést, gondolatot. A psziché, mint összekötő kapocs a szellemi és az anyagi terek között, állandóan alakítja világunkat. A három közül nem elhanyagolható egyik szint sem. Az anyagi szint durvasága és nehezen formálhatósága ellenére éppoly fontos, mint a szellemi és a lelki. Hiszen egy olyan közeget biztosít a szellem számára, amelyben folyamatosan megélheti a teremtés játékát. Felfogható ez egy univerzális társasjátékként, ahol a szellem által előre lefektetett játékszabályok érvényesülnek. Ebben a nagy játékban a psziché (akár egyéni, akár társadalmi szinten) a bábú, ami különböző helyzetekben közvetíti a szellem felé saját döntései következ- 15

16 ményét, amelyek a saját maga által kialakított szabályok alapján következnek be. A psziché ugyanakkor több is mint egy bábú, mert teremtő, pusztító, éltető energiái révén visszahat a szellemre, a játékszabályokra és ezáltal magára a játéktáblára is. Optimális esetben egyik rész sem irányítja a többit, hanem egymással harmóniában, egymás hatásait kihasználva és erősítve működnek, hogy mindhárom szinten az elégedettség állapota jöhessen létre. Így további lehetőségeket nyithatnak maguknak, új szellemi, pszichés és fizikai tereket alakíthatnak ki, vagy akár félre is tehetik a játékot. Diszfunkciók és patológiák A három sík diszfunkciói akkor jelentkeznek, ha a játékszabályokat nem tartják be. Mivel a játékban alapvetően a psziché a cselekvő ő lép -, a diszfunkciók szinte minden esetben a psziché szabályszegéseiből adódnak. Alapvetően a psziché szabályszegései abból adódnak, hogy az Én, a psziché tudatosnak nevezett része megpróbál elkülönülni a létezés többi részétől. Figyelmen kívül hagyja, hogy ő csak egy energetikai körforgás része, a három szint tulajdonképpen egy egész, csak más-más aspektusból közelítve. 16

17 A kvantumleves A kvantumfizika világa A kvantumfizika az emberi szem számára még mikroszkóppal sem érzékelhető, az atomoknál is kisebb részecskék világát vizsgálja. Az itt fellépő jelenségek az emberek makrovilágában nem érzékelhetőek, de mégis hatnak rá. Hasonló szerepet töltenek be a fizikában, mint a tudatalatti a pszichológiában. A kvantumfizika lényegében a mikrovalóság matematikai modelljeivel dolgozik, ugyan úgy, ahogy a klasszikus fizika teszi azt a makrovilággal. Először a XIX. század vége felé merült fel néhány olyan probléma, amire a klasszikus fizika nem tudott magyarázatot adni. Például szélsőséges sebességnél (több ezerszeres hangsebesség feletti sebesség esetén) logikai ellentmondás támadt a mechanikai és elektrodinamikai egyenletek között. Ezt a problémát a relativitás elmélet megoldotta, azonban továbbra is megmaradt néhány gyakorlati kérdés, amelyekre a klasszikus fizika nem tudta megadni a választ. Kvantumugrások A kvantumfizika első lényeges felfedezését Max Planck tette, amikor is megállapította, hogy a fizikai mennyiségek változása kis ugrásokban történik. Olyan ez, mintha egy autó csak 10-el, 20-al, 30-al, stb. tudna menni, 12-vel vagy 25 nem. Egy ilyen kocsiban ülve gyorsuláskor azt éreznénk, hogy a kocsi rángat, mikor átugorja a tízes sebességeket. 17

18 Kicsit hasonlatos ez a fraktálgeometria önhasonulási szabályára: csak meghatározott léptékenként kapjuk meg ugyanannak az ábrának a kicsinyített, vagy nagyított mását, ha nem a megfelelő léptéket használjuk nem lesz az önazonosság felfedezhető. A kvantumfizikai ugrások olyannyira kicsik, hogy a mindennapokban folyamatosnak érzékeljük a változásokat, mint ahogy az egymás után nagy sebességgel vetített képeket is egy folyamatos filmként érzékeljük. A kvantumugrások azt jelentik, hogy bizonyos fizikai mennyiségek csak meghatározott diszkrét értékeket tudnak felvenni, a közöttük lévő értékeket nem. A fizikai mennyiségek kvantumugrásainak állandóját Planck állandónak, vagy Planck-féle hatáskvantumnak nevezzük. A fény és a részecskék kettős természete A fizikusok sokáig vitatkoztak azon, hogy a fény részecske vagy hullám természetű-e. A kvantumfizika kimutatta, hogy a fotonok, a fény részecskéi egyszerre bírnak hullám és részecsketermészettel. Ugyanis a kísérletek egy részében részecskeszerűen, áramként viselkedett, míg másik részüknél hullámszerűen (részecske természetet mutat Compton-effektus esetén, fotóeffektusnál, visszaverődésnél; hullámtermészetű törésnél, elhajlásnál, interferenciánál, polarizációnál). Később az elektronokkal - amelyeket korábban egyértelműen részecskéknek gondoltak kapcsolatban is sikerült bizonyítani az előbbi tételt: azaz, hogy egyszerre hullámszerűen és részecskeszerűen viselkednek. Louis de Broglie a jelenséget azzal magyarázta, hogy a részecskéhez egy anyaghullám kapcsolódik, amelynek időbeli frekvenciája az elektron energiájával, térbeli frekvenciája az elektron impulzusával azonos. A jelenleg elfogadott nézet szerint ez egy un. valószínűségi hullám, amely megmutatja, hogy egy adott pillanat- 18

19 ban, a tér meghatározott pontján mekkora valószínűséggel van jelen az anyagi részecske. Azt, hogy a valószínűségi hullámokból melyek fognak kioltódni és melyik lesz az, ami a részecske térbeli helyzetét ténylegesen meghatározza, erőteljesen befolyásolják a külső körülmények. A Schrödinger macskája néven elhíresült gondolatkísérlet szemléletesen érzékelteti a valószínűségek együttlétezését. A gondolatkísérletben dobozba zárnak egy macskát egy ciángázzal töltött fiolával, amely egy radioaktív atom bomlására megreped. Mivel azonban lehetetlen pontosan kiszámítani, hogy az atom mikor bomlik el, ezért egészen a doboz felnyitásáig nem lehetünk biztosak abban, hogy a macska él-e még. Így a dobozban egyszerre van jelen a még élő és a már halott macska. A fizikusok régóta próbálkoztak azzal, hogy hol húzódik az a határ, ahol a kvantumszuperpozició összeroppan ban egy boulderi kutatócsoport beriliumionokat különített el és tartott abszolút nulla fokhoz közeli hőmérsékleten, külső energia és sugárzási forrásoktól elszigetelten. Ilyen állapotban az ion csak két lehetséges kvantumállapot közül választhat: a legkülső pályán maradt egyetlen elektron mágneses momentuma felfelé vagy lefelé mutat. Mindaddig, amíg az elektront nem zavarjuk, az ion a kétféle állapot szuperpozíciójában marad. Minden valós rendszer akár kvantum- akár klasszikus fizikai kölcsönhatásban áll környezetével, így a környezet hatásai ezt a szuperpozíciót előbb utóbb összeroppantják. Ennek ellenére a környezetétől alaposan elszigetelt egyes atomokat és fotonokat a fizikusok már viszonylag hosszú ideig (a fent leírt kísérletben százmilliomod másodpercig) képesek szuperpozíciójukban megtartani. Az India Tudományos és Technológiai Intézet kutatói 2000-ben a berilliumion szuperpozíciójának két, térbelileg eleinte csaknem teljesen átfedő összetevőjét külső elektromágneses tér alkalmazásával fokozatosan eltávolították egymástól, egészen az atomi átmérő tízszereséig növelve a köztük lévő távolságot. 19

20 Megfigyeltük, hogy a távolság növelésével párhuzamosan, a külső környezeti tényezők változásának hatására a szuperpozíció koherenciája exponenciális ütemben csökkent, mígnem összeroppant, és az ion az egyik lehetséges állapotba került mondta a kutatócsoport egyik tagja. Sőt, egy különleges trükkel sikerült a folyamatot megfordítaniuk is, azaz a határt ellenkező irányból átlépve a koherens szuperpozíciót visszaállítaniuk. Olyan ez, mintha azt mondanánk, hogy amíg nem nézek a hátam mögé, addig az ott lévő tárgyakat és élőlényeket alkotó részecskék egyszerre léteznek valamennyi lehetséges pontban. Amikor hátranézek, akkor rendeződnek valószínűleg az én közbehatásomra is - abba képbe, amiről én azt hiszem, hogy a hátam mögött van. Az imént említett indiai intézet kutatói pedig megtalálták annak a módját, hogy ha hátranézünk egyszerre láthassuk valamennyi pozícióban a dolgokat, azaz szuperpozíciójukban. Sőt, ha egy idő után rendeződnek egy, a külső tényezők által meghatározott pozícióba, el tudják érni, hogy a rendeződés folyamatát visszafordítsák. Mintha hátrafordulva, azt mondhatnám a polcon heverő könyvnek, hogy ne a polcon legyél, hanem a padlón, és az ettől oda is kerülne. A valószínűségi hullámok és a szuperpozíciók gondolata rámutatott arra is, hogy a fizikai jelenségekben a véletlen is szerepet kap. Ha jobban átgondoljuk a klasszikus fizika szabályait, egyértelművé válik, hogy azok is csak statisztikai törvényszerűségeket takarnak. Nem véletlenül terjedt el az az önellentmondó mondás: A kivétel mindig erősíti a szabályt. Kvantummező elmélet Ezen elképzelés szerint a részecskék között ható erőket un. virtuális részecskék közvetítik, amelyeket a részecskék bocsátanak ki. A különböző erőterekben különböző virtuális részecskék közvetítik a kölcsönhatásokat: 20

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal ELŐSZÓ Nagy titok az, hogy bár az emberi szív vágyódik, az után az Igazság után, amiben tisztán megtalálja a szabadságot és az örömet, mégis az emberek első reakciója erre az Igazságra gyűlölet és félelem."

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2008/ 1. áprilisi szám 1. Csíkszentmihályi: A fejlődés útjai II. - A kezünkben lévő hatalmas erő felelősséget kíván tőlünk - 2.

Tartalomjegyzék 2008/ 1. áprilisi szám 1. Csíkszentmihályi: A fejlődés útjai II. - A kezünkben lévő hatalmas erő felelősséget kíván tőlünk - 2. Tartalomjegyzék 2008/ 1. áprilisi szám 1. Csíkszentmihályi: A fejlődés útjai II. - A kezünkben lévő hatalmas erő felelősséget kíván tőlünk - 2. Az isteni mátrix - Az Univerzum aktív résztvevői vagyunk

Részletesebben

A NAGY TERV STEPHEN HAWKING ÉS LEONARD MLODINOW

A NAGY TERV STEPHEN HAWKING ÉS LEONARD MLODINOW A NAGY TERV A NAGY TERV STEPHEN HAWKING ÉS LEONARD MLODINOW AKKORD KIADÓ Budapest, 2011 Az eredeti mű címe: Stephen Hawking Leonard Mlodinow The Grand Design Bantam Books, New York, 2010 Fordította: Both

Részletesebben

4. fejezet A reprezentációs rendszerek eredete 1

4. fejezet A reprezentációs rendszerek eredete 1 4. fejezet A reprezentációs rendszerek eredete 1 Az l. fejezetben olyan gondolattal találkoztunk, amely sokak számára paradoxon lehet. Egyrészt a nyelv nem alakulhatott ki az állati kommunikációs rendszerekből,

Részletesebben

A VAK ÓRÁSMESTER. Előszó. Szüleimnek RICHARD DAWKINS

A VAK ÓRÁSMESTER. Előszó. Szüleimnek RICHARD DAWKINS Szüleimnek RICHARD DAWKINS A VAK ÓRÁSMESTER Gondolatok a darwini evolúcióelméletről Akadémiai kiadó - Mezőgazdasági kiadó A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Richard Dawkins: The blind watchmaker.

Részletesebben

Stephen Hawking. Az idő rövid története

Stephen Hawking. Az idő rövid története Stephen Hawking Az idő rövid története KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 1982-ben, a Harvard egyetemen tartott Loeb előadás-sorozatom alkalmából szántam rá magam, hogy megpróbáljak népszerű könyvet írni a térről és

Részletesebben

Leszkoven László. A lélek nyelvén. Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011.

Leszkoven László. A lélek nyelvén. Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011. Leszkoven László A lélek nyelvén Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011. 2 I. fejezet Bevezetés mi dolgunk a lelkünkkel? Definíciókkal jobb végezni, mint kezdeni írja egyik művében (Játékfilozófia) Babits Mihály.

Részletesebben

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007.

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. Az életminôség fogalmán túl Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. április Szerzôk: Ágoston László Imecs Orsolya Kollányi Zsófia Liska János Pulai

Részletesebben

SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet

SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja Budapest 2006. Oktatási segédanyag a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja számára Készítette: Biró

Részletesebben

Van ott valaki? Válogatott írások. Csányi Vilmos

Van ott valaki? Válogatott írások. Csányi Vilmos Van ott valaki? Van ott valaki? Válogatott írások Csányi Vilmos TYPOTEX KIADÓ 2000 A könyv megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta c Csányi Vilmos; Typotex, 2000 ISBN 963 9132 81 0 Kiadja a Typotex

Részletesebben

AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE Első könyv

AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE Első könyv Ré az Egység Törvényének szerény hírnöke AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE Első könyv Don Elkins Carla Rueckert James Allen McCarty Fordította Gyergyói László L/L Research A fordítás az alábbi elektronikus kiadások alapján

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Debreceni Egyetem, TTK, Fizikai Intézet, 2003/2004. tanév I. félév Előadta és lejegyezte Végh László I. Bevezetés A fenntartható fejlődés eszméje, az ahhoz köthető fogalmak csak az

Részletesebben

Ré az Egység Törvényének szerény hírnöke AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE. Első könyv. L/L Research

Ré az Egység Törvényének szerény hírnöke AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE. Első könyv. L/L Research Ré az Egység Törvényének szerény hírnöke AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE Első könyv L/L Research A fordítás az alábbi elektronikus kiadások alapján készült: The Law Of One Book I The Ra Material by Ra, An Humble Messenger

Részletesebben

A teljesítmény lélektana

A teljesítmény lélektana Brian Tracy Phoenix szemináriuma A teljesítmény lélektana Bevezető... 2 A hét lelki törvény... 7 Képességeink Kibontakoztatása... 16 Tudat alatti erıforrások... 25 Vegyük kezünkbe sorsunkat!... 29 A negatív

Részletesebben

Károlyházy Frigyes Igaz varázslat

Károlyházy Frigyes Igaz varázslat Károlyházy Frigyes Igaz varázslat k. Gondolat Zsebkönyvek i Károlyházy Frigyes Igaz varázslat Gondolat Budapest, 1976 Lektorálta: Dr. Marx György o'\j' " -'^ ;,L-UL:.1I hj.. 1 r..'i' 2. ISBN 963 280 436

Részletesebben

BEVEZETŐ. Peter Senge

BEVEZETŐ. Peter Senge BEVEZETŐ Peter Senge Örömmel tettem eleget annak a felkérésnek, hogy felfrissítsem az előszót barátom és kollégám, J. Jaworski Szinkronicitás, A vezetés belső útja című könyvének magyar kiadásához. 2004

Részletesebben

Thorwald Dethlefsen Rüdiger Dahlke Út a teljességhez A betegség jelentése és jelentősége

Thorwald Dethlefsen Rüdiger Dahlke Út a teljességhez A betegség jelentése és jelentősége Thorwald Dethlefsen Rüdiger Dahlke Út a teljességhez A betegség jelentése és jelentősége * * * Tau Benső út-ikalauz könytárából! http://www.tau.hu Thorwald Dehlefsen Rüdiger Dahlke: Út a teljességhez 2

Részletesebben

- 1. A KUTYA SZOCIÁLIS FEJLŐDÉSE

- 1. A KUTYA SZOCIÁLIS FEJLŐDÉSE Tartalom Csányi Vilmos előszava A szerző előszava A szerző előszava a második kiadáshoz Bevezetés Híres etológusok munkássága - a kutyára vonatkoztatható állatpszichológia rövid története 1. A KUTYA SZOCIÁLIS

Részletesebben

Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS. A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest

Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS. A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája Akadémiai Kiadó, Budapest A fordítás alapjául szolgáló mű Creativity. Flow and the Psychology of Discovery

Részletesebben

Véletlenszerűség. Véletlenszerűség. Tartalom. Megjegyzés

Véletlenszerűség. Véletlenszerűség. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A matematika és a valóság viszonya. A véletlenszerűség és a legfontosabb hozzá kapcsolódó fogalmak magyarázata, a véletlenszerűség néhány alapvető tulajdonsága és törvényszerűsége. A véletlen

Részletesebben

A STRESSZ HATÁSA AZ EGÉSZSÉGRE

A STRESSZ HATÁSA AZ EGÉSZSÉGRE A STRESSZ HATÁSA AZ EGÉSZSÉGRE Készítette és összeállította Erdőfi-Szabó Attila, BioLabor Biofizikai és Laboratóriumi Szolgáltatások Kft. www.biolabor.org A stressz hatása az egészségre azaz, miként befolyásolják

Részletesebben

Antalffy Tibor. Mi volt előbb Isten vagy ősrobbanás?

Antalffy Tibor. Mi volt előbb Isten vagy ősrobbanás? 2 Antalffy Tibor Mi volt előbb Isten vagy ősrobbanás? 2006 3 TARTALOM 1. Bevezető 2. Az Ember kezdi megismerni a valós világot 3. Isten (természettudományosan) 4. Isten (filozofikusan) 5. Istenről (még

Részletesebben

Közlemény. Dr. Radnóti Katalin

Közlemény. Dr. Radnóti Katalin Közlemény A fizikatanítása című könyv csak oktatási célra használható, engedély nélkül nem terjeszthető. A könyvből részleteket közölni csak a hivatkozások általánosan elfogadott szabályai szerint (könyvcím,

Részletesebben

David R. Hawkins. A valódi Én hatalma

David R. Hawkins. A valódi Én hatalma David R. Hawkins A valódi Én hatalma A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: David R. Hawkins / The Eye of the I Veritas Publishing, Sedona, Arizona, USA, 2001 Fordította Újhelyi Bálint Szerkesztette

Részletesebben

www.karavankiado.hu www.karavankiado.hu

www.karavankiado.hu www.karavankiado.hu www.karavankiado.hu www.karavankiado.hu 4 A betegségek kialakulásánál, a betegség legelõször gondolati formában alakul ki. Ez a gondolatiság a beletörõdésbõl, a kételybõl és a tagadásból tud felépülni.

Részletesebben

A CSOPORT MINT SZUPER- ORGANIZMUS... 15 5. A HUMÁN SZOCIALITÁS... 16 AZ EMBERI ÉS AZ ÁLLATI CSOPORT

A CSOPORT MINT SZUPER- ORGANIZMUS... 15 5. A HUMÁN SZOCIALITÁS... 16 AZ EMBERI ÉS AZ ÁLLATI CSOPORT AZ EMBERI TERMÉSZET CSÁNYI VILMOS: Az emberi természet. Humánetológia. [»Tudomány Egyetem«] Vince, Bp., 1999. * * * 1. AZ EMBERI VISELKEDÉS TER- MÉSZETTUDOMÁNYOS VIZSGÁLA- TA... 1 ÖRÖKLÖTT EMBERI VISELKEDÉS-

Részletesebben

Az egészség pszichológiája

Az egészség pszichológiája Husztiné Hajdú Erika Az egészség pszichológiája Egészségvédő füzetek IV. Tartalomjegyzék A holisztikus szemléletmód a gyógyításban 3 Életút és fejlődés.. 4 Akik segíthetnek... 7 A mentális zavarok... 8

Részletesebben

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Áttekintés Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

OSCAR KISS-MAERTH A KEZDET VOLT A VÉG

OSCAR KISS-MAERTH A KEZDET VOLT A VÉG OSCAR KISS-MAERTH A KEZDET VOLT A VÉG OSCAR KISS-MAERTH A KEZDET VOLT A VÉG Az ember a kannibalizmus által vált emberré Az intelligencia megehetô A könyv rövidített, kivonatos változata AZ ORSZÁGÉPÍTÔ

Részletesebben

A végső Megoldás. A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése. Írta: Hoffman József

A végső Megoldás. A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése. Írta: Hoffman József A végső Megoldás A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése Írta: Hoffman József Ez az írás szabadon terjeszthető egészben vagy akár részeiben, kinyomtatva, vagy az Interneten keresztül is. Nem

Részletesebben