AZ EGÉSZSÉGES KÖRNYEZETHEZ VALÓ JOG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EGÉSZSÉGES KÖRNYEZETHEZ VALÓ JOG"

Átírás

1 AZ EGÉSZSÉGES KÖRNYEZETHEZ VALÓ JOG 1. Az emberi jogok XX. századi fejlődése A II. világháború és az önkényuralmi rendszerek kegyetlenkedéseinek hatására vált korunk egyik globális jellemzőjévé az emberi és állampolgári jogok folyamatos bővülése, gazdagodása és egyetemesedése, melyek kiemelkedően lényegesnek, mellőzhetetlennek, vagyis alapvetőnek tartott jogokat jelentenek, és amelyek célja az emberhez méltó élet feltételeinek megteremtése. Ezek többsége állampolgárságától függetlenül minden embert megillet, vannak azonban olyan jogok is, amelyek csak az adott ország állampolgárait jogosítják. E jogok nem csak nemzetközivé váltak, hanem elfogadást nyert alkotmányos elismerésük (ezért alkotmányos jogok is) és a hatékony intézményi védelmük iránti igény. 1 Csoportosításuk többféleképpen lehetséges: 2 Negatív és pozitív jogok: egy jogosultság akkor negatív jellegű, ha az államtól csak annyit kíván, hogy védje meg vagy tartsa tiszteletben. Ilyen a legtöbb ún. klasszikus polgári szabadságjog. A pozitív jellegű jogok ezzel szemben olyan állami cselekvést kívánnak, ami a jogok védelménél többnek mondható: az állam aktív szerepvállalását, különböző intézmények fenntartását, működtetését és így tovább. Ezek körébe elsősorban a gazdasági, társadalmi, kulturális jogok tartoznak (összefoglaló elnevezéssel a szociális jogok). - Egyéni és kollektív jogok: attól függően, hogy a jogok egyéneket vagy egyének csoportjait illetik meg, különböztethetünk meg egyéni, illetve kollektív vagy csoportjogokat. A megkülönböztetés azért fontos, mert az egyénileg gyakorolható jogok megsértésének ténye könnyebben bizonyítható, a sérelem áldozatai pedig könnyebben azonosíthatóak. - Első, második és harmadik generációs jogok: Karel Vasak szlovák származású emberi jogász használta először a generáció kifejezést egy 1977-ben írott művében. 3 Az emberi jogok nemzedékeit a Nagy Francia Forradalom hármas jelszavához kapcsolta, melyben a Szabadságot a klasszikus a polgári és politikai jogok, Egyenlőséget a gazdasági, szociális és kulturális jogok, míg a Testvériséget az ún. szolidaritási jogok jelentik. 2. A harmadik generációs (szolidaritási jogok) Az emberi jogok nem állandóak, ki vannak téve a változásoknak, katalógusuk és tartalmuk folyamatosan változik a társadalmi környezetnek megfelelően, amelyben léteznek. Dinamikus fejlődésük nemzetközi szinten sokkal intenzívebb, mint az egyes államok törvényhozási gyakorlatában. 4 Az emberi jogok XX. századi fejlődése során az egyik leglátványosabb szakasz volt a harmadik generáció körébe sorolható igények megjelenése. Az utóbbi éveket számos fogalom (emberi jogok, fejlődés, környezet, népesedés, biztonság) teljes körű újraértelmezése fémjelzi, tekintettel azokra a globális kérdésekre, amelyek az emberiség egészére hatással vannak. 5 Az egyén boldogulása, emberi jogainak érvényesülése szoros kapcsolatban áll a globális problémákkal: a környezetszennyezéssel, az államok gazdasági különbségeivel, az államok közötti fegyveres konfliktusokkal és a polgárháborúkkal, az éhezéssel. Mivel létében képesek veszélyeztetni az emberiséget, 1 Ádám Antal: Alkotmányi értékek és alkotmánybíráskodás, Budapest, Osiris Kiadó, o. 2 Jogbölcseleti előadások (Szerk.: Szabó Miklós, Miskolc, Bíbor Kiadó, , 229. o. 3 Kardos Gábor: Emberi jogok egy új korszak határán, T-Twins Kiadó, o. 4 Viktor Mavi: The Challenges to Human Rights Theory: the Third Generation of Human Rights, Questions of International Law vol. 5. (ed. H. Bokor-Szegő), Budapest, Akadémiai Kiadó, o. 5 Mankind and the Environment (What rights for the twenty-first century?), Paris, Frison-Roche, o. 1

2 megoldásukhoz már nem elég az állam aktív beavatkozása, hanem ehhez az államok nemzetközi együttműködése (szolidaritása) szükséges. Bár a tudományos életben végeérhetetlen vita zajlik e jogok tartalmát és szükségességét illetően, az ide tartozó jogokat illetően létezik egyfajta konszenzus. Ide sorolják: a környezethez való jogot, a fejlődéshez való jogot, a békéhez való jogot, az emberiség közös örökségében való osztozás jogát és a kommunikációhoz való jogot. Nem nehéz belátni, hogy szoros összefüggés áll fenn mind ezen jogok, mind az emberi jogok másik két generációjához tartozó jogok között. Sőt mintegy előfeltételét, alapját képezik azok maradéktalan érvényesülésének. Mivel e jogok egyelőre csak a kialakulás stádiumában vannak, pontosan nehéz meghatározni e jogosultságok alanyát, a kötelezettek személyét, a jogok tartalmát és pontos körét. A környezethez való jog azonban az emberi jogok harmadik generációjához tartozó jogok klasszikus példájaként említhető. 3. Az egészséges környezethez való jog Elöljáróban érdemes megjegyezni, hogy a környezethez való jogot csak az egyszerűség kedvéért használjuk jelzők nélkül, melyek által pontos tartalmat kap a kifejezés. 6 Mind a nemzeti és nemzetközi jogalkotásban, mind a szakirodalomban rendkívül sokféle jelzőt találhatunk (például egészséges, tiszta, ép, természetes, megfelelő, biztonságos, kiegyensúlyozott, zavartalan, esztétikus, emberhez méltó, jólétet biztosító, ép, fejlődést biztosító), melyeket gyakran összekapcsolva is használnak (például egészséget és jólétet biztosító). Ezen kívül a környezethez való jog felfogható szűkebb és tágabb értelemben is. 7 Sőt, szoktak beszélni a környezet védelméhez, illetve megóvásához való jogról is. Tagadhatatlan, hogy minden embert megillet a jog, hogy óvja, védje a környezetét, ez azonban a környezethez való jognak csak egy részét képezi. Másrészt a környezet védelme nem csupán jog, hanem erkölcsi kötelesség is (egyelőre). Ezért a továbbiakban inkább az egészséges környezethez való jog kifejezést használom, amely a többi emberi joghoz (elsősorban az élethez és a testi-lelki egészséghez való joghoz) fűződő kapcsolatát jobban kifejezi. Világszerte küzdelem folyik az egészséges környezethez való jog elismertetéséért. Egyre több nemzetközi dokumentumban és alkotmányban jelenik meg alapvető emberi (és alkotmányos) jogként, ez azonban nem jelenti azt, hogy a gyakorlatban is kikényszeríthető lenne. Noha a harmadik generációs emberi jogokat még nem lehet valódi jogoknak tekinteni, mivel gyakorlati érvényesülésük nem biztosított, szabályozásukhoz mind egyéni, mind közösségi érdekek fűződnek. 8 A világ globális problémáinak megoldási igényét juttatják kifejezésre, céljuk az emberi jogok érvényesülésének előmozdítása, az emberi méltóság megőrzésének biztosítása, az emberiség sorsáért érzett jogi és erkölcsi felelősségtudat erősítése a belső társadalmi és a nemzetközi kapcsolatok minden vonatkozásában, az egyének, a különböző csoportok, szervezetek, államok és az egész nemzetközi közösség között. 9 Érvényesítésük elsősorban ez utóbbi kettő feladata. 6 Bruhács János: A környezethez való jog és az emberi jogok nemzetközi rendszere. Acta Humana szám 3. o. 7 Bándi Gyula: Környezetjog. Budapest, Osiris Kiadó, o. 8 Mavi Viktor: Szolidaritási jogok vagy az emberi jogok harmadik nemzedéke? Állam- és Jogtudomány No o. 9 Viktor Mavi: The Challenges to Human Rights Theory: the Third Generation of Human Rights, Questions of International Law vol. 5. (ed. H. Bokor-Szegő), Akadémiai Kiadó, Budapest, o. 2

3 Az egészséges környezethez való jog azonban kivételt képez, ugyanis lehetnek olyan lokális elemei, melyeket az egyén alanyi jogként államával szemben érvényesíthet. A környezetvédelemre vonatkozó alkotmányos előírások és törvények megsértésével kapcsolatos kárigényekre vonatkozóan még nem alakult ki jelentős gyakorlat, összefüggése azonban kétségtelen más emberi jogokkal. 10 Jó példa erre a strasbourgi Európai Emberi Jogi Bíróság gyakorlata. Annak ellenére, hogy sem az 1950-ben, Rómában elfogadott, az Emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezmény, sem a jegyzőkönyvei nem tartalmazzák az egészséges környezethez való jogot, a Bíróság gyakorlata arra mutat, hogy a környezeti károkozás olyan emberi jogok sérelméhez vezethet, amelyeket az Egyezmény elismer. A Bíróság december 9-én hozta meg határozatát a López Ostra kontra Spanyolország ügyben, melyben megállapította, hogy a környezeti ártalom alkalmas az Egyezmény 8. Cikkében megfogalmazott, a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jog megsértésére, így annak ellenére védelmet élvezhetnek a környezeti érdekek, hogy nem jelennek meg emberi jogként az Egyezményben. 11 A magyar alkotmány (1949. évi XX. tv.) megalkotásakor még nem tartalmazott a környezettel kapcsolatos rendelkezéseket, mivel akkoriban még sehol a világon nem fordítottak különösebb gondot a környezet állapotára. A pártállami ideológia egyébként is még sokáig tagadta a környezeti problémák létezését. Az alkotmány 1972-es módosítása során került be a VII. fejezetbe feltehetően a környezeti állapotában bekövetkezett nyilvánvaló romlás hatására -, hogy az élethez, testi épséghez és egészséghez való jogot az állam a munkavédelem, az egészségügyi intézmények és az orvosi ellátás megszervezésével, az emberi környezet védelmével valósítja meg (57. ). Ezt a jogot azonban még csak az állampolgároknak biztosította, állampolgárság nélküli személyeket nem illetett meg a jogvédelem. Az azonban nem volt világos, hogy az állampolgár megjelölés külföldi állampolgárokra is vonatkozik-e. 12 Az akkori viszonyok között e rendelkezés csak üres deklaráció maradt ben, az Alkotmány átfogó módosítása során (1989. évi XXXI. tv.) az I. fejezetbe, az Általános rendelkezések közé került az egészséges környezethez való jog, melynek 18. -a kimondja: A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez. A XII. fejezetben, amely az Alapvető jogok és kötelességek címet viseli, szintén megjelenik a környezetvédelem, de itt csupán az egészséghez való jog biztosításának eszközeként: 70/D..(1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. (2) Ezt a jogot a Magyar Köztársaság a munkavédelem, az egészségügyi intézmények és az orvosi ellátás megszervezésével, a rendszeres testedzés biztosításával, valamint az épített és a természetes környezet védelmével valósítja meg. Sajnos jelenleg sem a lakosság egészsége, sem a munkavédelem és az egészségügy helyzete, és legkevésbé a rendszeres testedzés lehetősége nem garantálja ezt. 10 Bokorné Szegő Hanna: Nemzetközi jog, Aula Kiadó, Budapest, o. 11 Bándi Gyula: Környezetjog, Budapest, 1999, Osiris Kiadó, o. 12 A szóhasználat egyébként az emberi környezet védelméről szóló évi II. tv-ben is folytatódott, lásd 2. (2) bek. 3

4 Az egészséges környezethez való jog emellett önálló alapjogként is megállja a helyét, ezért az Alkotmányban is ennek megfelelő módon kellene szerepelnie. 13 Az Alkotmánybíróság több határozatában is foglalkozott az egészséges környezethez való joggal, először a néhai Antall József miniszterelnök és az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottsága indítványozták az Alkotmány 18. és 70/D. -ának az értelmezését. Az Alkotmánybíróság a 996/G/1990. AB határozatban megállapította, hogy sem az egészséges környezethez való jog definiálása, sem a környezetvédelemmel kapcsolatos állami feladatok felsorolása nem lehet feladata elvont alkotmányértelmezésnek. Ezen alkotmányos jog megvalósítását szolgáló alanyi jogok összességét csak a törvényhozás és a bírói gyakorlat határozhatja meg. A két alkotmányhely alapján az állam kétségtelenül köteles az egészséges környezethez való jog megvalósítását szolgáló sajátos intézmények kialakítására és működtetésére. Sem a 18. szóhasználata (az egészséges környezethez való jog), sem az állami környezetvédelmi feladat beágyazása a 70/D. -ban az egészséghez való jog megvalósításának eszközei közé nem értelmezhető a környezethez való jog korlátozásaként. Az is megállapítható, hogy az állam kötelességeinek magukban kell foglalniok az élet természeti alapjainak védelmét, ki kell terjedniök a véges javakkal való gazdálkodás intézményeinek kiépítésére, a környezettel kapcsolatos információhoz jutás és az érintetteknek a döntések előkészítésében való részvétele biztosítására. Annak meghatározása azonban, hogy ezen állami kötelezettségekből milyen konkrét jogalkotási és kormányzati teendők származnak, már csak törvényhozási úton történhet. A határozathoz fűzött különvélemény felsorolja az állam főbb kötelességeit, valamint megállapítja, hogy az Alkotmány 70/D. (1) bekezdésében megállapított alapjogból levezethető az egészséges környezet károsodása által előidézett egyéni sérelem orvoslásának bíróság előtt érvényesíthető igénye is. A 28/1994. (V. 20.) AB határozat megállapította, hogy a környezethez való jog jelenlegi formájában nem alanyi alapjog, de nem is pusztán alkotmányos feladat vagy államcél, amelynek megvalósítási eszközeit az állam szabadon választhatja meg / III. 2. a) pont /. Elsősorban önállósult és önmagában vett intézményvédelem, azaz olyan sajátos alapjog, amelynek az objektív, intézményvédelmi oldala túlnyomó és meghatározó. Az állam környezetvédelemre vonatkozó kötelességei teljesítésének garanciáit emeli az alapjogok szintjére. E jog sajátosságai folytán mindazokat a feladatokat, amelyeket másutt alanyi jogok védelmével teljesít az állam, itt törvényi és szervezeti garanciák nyújtásával kell ellátnia / III. 3. /. A határozat elismeri, hogy e jog érvényesítéséhez is kell alanyi jogokat alapítani, de ezek a környezetvédelemmel csak közvetetten függnek össze. A kifejezetten környezetvédelmi vonatkozású alanyi jogok viszont eljárási jellegűek, mint amilyen az engedélyezési eljárásban való részvétel joga. A környezetvédelemben használatos alanyi jogok többsége nem sajátosan környezetvédelmi célt szolgál, hanem többek között erre a célra is használható, mint például a közérdekű adatok megismeréséhez való jog / III. 3. a) /. Legszorosabb kapcsolata az élethez való joggal van, alanya valójában az emberiség és a természet lehetne. Az Alkotmányban biztosított környezethez való jog a környezet védelmére és az élet természeti alapjának fenntartására vonatkozó állami kötelességet jelenti. Az egyedi alanyi jogok ez idő szerint e jog megvalósításában csak mellékesek.( ) Itt tehát az alanyi jogok feladatát is jogalkotási és szervezési garanciákkal kell az államnak pótolnia / III. 3. b) /. A védelem szintjét ( ) döntően befolyásolja a környezetvédelem tárgya is: az élet természeti alapjainak véges volta és a természeti károk jelentős részének visszafordíthatatlansága, s végül az a tény, hogy mindezek az emberi élethez való jog 13 Fodor László-Prugberger Tamás: A környezetjog rendszere, elméleti és gyakorlati kérdései, Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest, o. 4

5 érvényesülésének fizikai feltételeit biztosítja. Mindez a környezethez való jog jogalkotással való védelmének különös, már jogokéhoz képest fokozottan szigorú voltát követeli meg. Az Alkotmánybíróság azt is deklarálta, hogy e jog védelmének eszközei között a megelőzésnek elsőbbsége van. A határozathoz fűzött különvélemény megállapítja, hogy az Alkotmány 18. -a az érvényesítés eszközeivel kapcsolatban részletes szabályokat nem tartalmaz, az egészséges környezethez való jog érvényesítését az állam kifejezetten magának tartotta fenn. Azonban az indokolás IV. 1. pontja szerint az állam nem élvez szabadságot abban, hogy a környezet állapotát romlani engedje, vagy a romlás kockázatát megengedje. Ez utóbbi az ún. non-derogation principle, amely alapján az Alkotmánybíróság meg tudta akadályozni az állami tulajdonú védett erdők és más védett természeti területek privatizációját. Kárpótlásra és a szövetkezeti tagok járandóságának kiadására ugyanis akkoriban már természetvédelmi oltalom alá eső területeket is kijelöltek a földkiadó bizottságok. A kárpótláshoz kártalanítani kellett a védett területeket használó szövetkezetek tagjait, a privatizált földeket pedig meg kellett vásárolják a tulajdonosoktól. 14 Az egészséges környezethez való jog megjelenik a 27/1995. (V. 15.) és a 27/1995. (V. 25.) AB határozatban is. Az utóbbihoz fűzött párhuzamos indokolás 3. pontja kihangsúlyozza: a környezethez való jog több mint puszta alkotmányos feladat vagy államcél: e jog korlátozása csak ugyanolyan feltételekkel engedhető meg, mint az alanyi alapjogoké: a korlátozásnak más alapjog vagy alkotmányos érték érvényesítéséhez elkerülhetetlennek és az elérni kívánt céllal arányosnak kell lennie. Ezen kívül utalás történik rá a 48/1997. (X. 6.) és a 48/1998. (X. 23.) AB határozatban is. Utóbbi szoros összefüggést állapít meg az egészséges környezethez való jog, az élethez való jog és a többi életvédelmet szolgáló alanyi jog, állami kötelesség, államcél között / III. 1. a)/. Összességében megállapítható, hogy az Alkotmánybíróság az egészséges környezethez való jogot élő állampolgári jogként értelmezi, megállapítja az összefüggését más jogokkal (pl. élethez való jog, egészséghez való jog), de érvényesítését ez idő szerint kizárólag az állam kötelességévé teszi. Az Alkotmánybíróság arra törekszik, hogy e jog ne csupán egyre inkább elfogadott hivatkozási alappá váljék, hanem a környezetvédelem más elvi kérdéseivel (pl. megelőzés) való kapcsolat is egyre nyilvánvalóbb legyen. Fontos, hogy a joggyakorlat, különösen a bírói jogalkalmazás is magáévá tegye minél előbb a környezetvédelem érdekeit. 15 Magyarországon elegendő szakmai tapasztalattal és tekintéllyel rendelkezik ahhoz, hogy- akár az előbb említett alkotmánybírósági alapok segítségével- az egészséges környezethez való jog értelmezőjeként és védelmezőjeként jelenhessen meg. Az egészséges környezethez való jog tehát lényegében egy absztrakt emberi jog, melynek érvényesülését konkrét eljárási szabályokban kell biztosítani. Ezek a konkrét eljárási szabályok teszik lehetővé többek között a társadalom részvételét a környezetvédelmi döntéshozatalban. 14 A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló évi XCIII. törvény írta elő a kisajátítást, eredetileg 2001 végéig; a határidőt később 2006 decemberére módosították. A gyakorlatban a kisajátítás előtt az illetékes nemzeti parkok igazgatóság megegyezést keresnek (adásvételi szerződést kötnek) a tulajdonosokkal, majd kezelésbe veszik a területet. Kezdetben még viszonylag alacsony áron volt lehetőség, nagy kiterjedésű területeket vásárolni, és az állami forrás is bőségesebb volt. 15 Bándi Gyula: Környezetjog, Osiris Kiadó, Budapest, o. 5

44. A környezethez való jog

44. A környezethez való jog 44. A környezethez való jog Mi ez? 3. generációs jog az első generációs (klasszikus) és a második generációs (gazdasági, szociális, kulturális) jogoktól is nagyban különbözik: o nem az egyén, nem emberek

Részletesebben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából. 2008. szeptember 30. Előszó Az információhoz

Részletesebben

Lakhatáshoz való jog egykor és most [*]

Lakhatáshoz való jog egykor és most [*] macher gábor Lakhatáshoz való jog egykor és most [*] I. LAKHATÁSHOZ VALÓ JOG NEMZETKÖZI DOKUMENTUMOKBAN, EGYEZ- MÉNYEKBEN Az emberi jogok generációit [1] alapul véve (mely esetben a csoportosítási alap

Részletesebben

Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1.

Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1. Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1. Pécs 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. fejezet A szabadsághoz és a személyi biztonsághoz való jog

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. tekintetében Szalbot Balázs

Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. tekintetében Szalbot Balázs Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. Szalbot Balázs Tanulmány az ars boni jogi folyóiratból. arsboni.hu - 2012. Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. A tanulmány

Részletesebben

Az egészséges környezethez való jog érvényesülése a modern nagyvárosban. Különös tekintettel Budapest, valamint a közlekedés problémájára

Az egészséges környezethez való jog érvényesülése a modern nagyvárosban. Különös tekintettel Budapest, valamint a közlekedés problémájára Az egészséges környezethez való jog érvényesülése a modern nagyvárosban Különös tekintettel Budapest, valamint a közlekedés problémájára Készítette: Győri Viktor 2008 2 Tartalomjegyzék: Bevezetés 3 A modern

Részletesebben

A TULAJDONHOZ VALÓ JOG A MAGYAR ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBAN

A TULAJDONHOZ VALÓ JOG A MAGYAR ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBAN TULAJDONVISZONYOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS ROMÁNIÁBAN* Drinóczi Tímea** A TULAJDONHOZ VALÓ JOG A MAGYAR ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBAN I. rész: A MAGÁNTULAJDONOSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A tulajdoni garancia

Részletesebben

A környezeti ügyek nyilvánossága az információszabadság jövője?

A környezeti ügyek nyilvánossága az információszabadság jövője? A környezeti ügyek nyilvánossága az információszabadság jövője? Bevezető Nonprofit Szektor Analízis Tanulmányok a részvételi demokrácia gyakorlatáról Dr. Kerekes Zsuzsa Ez a tanulmány azt kívánja bemutatni,

Részletesebben

SZÖLLŐSY ANDRÁS: A FOGYASZTÓI DÖNTÉSEK SZABADSÁGÁNAK VÉDELME ÉS A VERSENYJOG A FOGYASZTÓVÉDELMI POLITIKA ÉS A VERSENYPOLITIKA KAPCSOLATA

SZÖLLŐSY ANDRÁS: A FOGYASZTÓI DÖNTÉSEK SZABADSÁGÁNAK VÉDELME ÉS A VERSENYJOG A FOGYASZTÓVÉDELMI POLITIKA ÉS A VERSENYPOLITIKA KAPCSOLATA SZÖLLŐSY ANDRÁS: A FOGYASZTÓI DÖNTÉSEK SZABADSÁGÁNAK VÉDELME ÉS A VERSENYJOG A FOGYASZTÓVÉDELMI POLITIKA ÉS A VERSENYPOLITIKA KAPCSOLATA Tartalomjegyzék 1. A FOGYASZTÓK KISZOLGÁLTATOTT HELYZETE A MODERN

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola. dr. Váczi Péter. A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői

Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola. dr. Váczi Péter. A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola dr. Váczi Péter A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői Doktori értekezés Témavezető: Dr. Patyi András, PhD tanszékvezető

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG IV/2350/2012. Az Alkotmánybíróság teljes ülése jogszabály alaptörvény-ellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány, valamint alkotmányjogi panaszok tárgyában dr. Dienes- Oehm

Részletesebben

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója 1. melléklet a /2012. (..) OGY határozathoz A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024 Elfogadta és az Országgyűlés elé terjesztését

Részletesebben

A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának végrehajtási mechanizmusa

A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának végrehajtási mechanizmusa A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának végrehajtási mechanizmusa Kardos Gábor* A Karta létrejötte és tartalma Az 1990-es években az Európa Tanács keretében két kisebbségi szerződés született:

Részletesebben

A STRASBOURGI BÍRÓSÁG ÉS AZ EURÓPAI KONSZENZUS

A STRASBOURGI BÍRÓSÁG ÉS AZ EURÓPAI KONSZENZUS Polgári Eszter A STRASBOURGI BÍRÓSÁG ÉS AZ EURÓPAI KONSZENZUS ÉRTELMEZÉSI MÓDSZER VAGY UTÓLAGOS IGAZOLÁS? A globalizáció hatására a különbözô bíróságok közötti kommunikáció egyre intenzívebbé válik, és

Részletesebben

A NEMZETKÖZI VÉDELEM NEM EU-HARMONIZÁLT FORMÁI MAGYARORSZÁGON Gyulai Gábor Budapest, 2009. augusztus

A NEMZETKÖZI VÉDELEM NEM EU-HARMONIZÁLT FORMÁI MAGYARORSZÁGON Gyulai Gábor Budapest, 2009. augusztus A NEMZETKÖZI VÉDELEM NEM EU-HARMONIZÁLT FORMÁI MAGYARORSZÁGON Gyulai Gábor Budapest, 2009. augusztus 2 A NEMZETKÖZI VÉDELEM NEM EU-HARMONIZÁLT FORMÁI MAGYARORSZÁGON 2009 Gyulai Gábor. Minden jog fenntartva.

Részletesebben

Holló András. Néhány megjegyzés az alapok (húsz év) védelmében

Holló András. Néhány megjegyzés az alapok (húsz év) védelmében Holló András Néhány megjegyzés az alapok (húsz év) védelmében Pokol Béla tanulmányának 1 első másfél sorában megdicsérte az Alkotmánybíróság (1990-től számított) két évtizedes gyakorlatát, majd ezt követően

Részletesebben

A nemzeti kisebbségek nyelvének és írásának hivatalos használatára való jog

A nemzeti kisebbségek nyelvének és írásának hivatalos használatára való jog 1 A nemzeti kisebbségek nyelvének és írásának hivatalos használatára való jog A nemzeti kisebbségek nyelvének és írásának hivatalos használatára való jog Polgári jogvédő, 2010 2 A nemzeti kisebbségek nyelvének

Részletesebben

A gazdaságilag függő munkavégzés szabályozása: Kényszer vagy lehetőség? 1. Gyulavári Tamás 2

A gazdaságilag függő munkavégzés szabályozása: Kényszer vagy lehetőség? 1. Gyulavári Tamás 2 A gazdaságilag függő munkavégzés szabályozása: Kényszer vagy lehetőség? 1 Gyulavári Tamás 2 Bevezetés A magyar munkajogi szabályozás hagyományosan a munkaviszonyokból és a polgári jogviszonyokból álló

Részletesebben

Munkavédelem az Európai Unióban

Munkavédelem az Európai Unióban Munkavédelem az Európai Unióban Bevezetés 2 Visszatekintés a kezdetektõl máig 3 A felelõsség megosztása 8 Irányelvek 10 Intézmények 15 Új trendek az Európai Unióban 17 A jogharmonizáció eddigi eredményei

Részletesebben

A nem vagyoni kártérítés jogalapja az alkotmánybírósági határozatok és az ítélkezési gyakorlat tükrében

A nem vagyoni kártérítés jogalapja az alkotmánybírósági határozatok és az ítélkezési gyakorlat tükrében Dr. Sipos Péter A nem vagyoni kártérítés jogalapja az alkotmánybírósági határozatok és az ítélkezési gyakorlat tükrében D o l g o z a t Budapest, 2002. április 2 Tartalomjegyzék Bevezetés 1. A nem vagyoni

Részletesebben

PHD-értekezés. Dr. Kisteleki Károly:

PHD-értekezés. Dr. Kisteleki Károly: PHD-értekezés Dr. Kisteleki Károly: Az állampolgárság fogalmának és jogi szabályozásának történeti fejlődése - koncepciók és alapmodellek Európában s Magyarországon Témavezető: Dr. Fürész Klára ELTE Állam-

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Ügyszám: Keltezés: Előadó bíró: Közlöny információ: AB közlöny: 491/B/1996 Budapest, 2004.04.06 12:00:00 de. Bihari Mihály Dr. 12/2004. (IV. 7.) AB határozat Közzétéve a Magyar Közlöny 2004. évi 43. számában

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

AZ ÚJ MAGYAR MÉDIASZABÁLYOZÁS ALKOTMÁNYOSSÁGI KÉRDÉSEI. KOLTAY ANDRÁS egyetemi adjunktus (PPKE JÁK)

AZ ÚJ MAGYAR MÉDIASZABÁLYOZÁS ALKOTMÁNYOSSÁGI KÉRDÉSEI. KOLTAY ANDRÁS egyetemi adjunktus (PPKE JÁK) Iustum Aequum Salutare VII. 2011/2. 31 141. AZ ÚJ MAGYAR MÉDIASZABÁLYOZÁS ALKOTMÁNYOSSÁGI KÉRDÉSEI KOLTAY ANDRÁS egyetemi adjunktus (PPKE JÁK) LAPSÁNSZKY ANDRÁS egyetemi docens (SZIE DFK, ELTE ÁJK) I.

Részletesebben

EGYPÁRTI ALKOTMÁNYBÍRÁK A KÉTHARMAD SZOLGÁLATÁBAN. Az egypárti alkotmánybírák 2011-2014 között hozott egyes döntéseinek elemzése

EGYPÁRTI ALKOTMÁNYBÍRÁK A KÉTHARMAD SZOLGÁLATÁBAN. Az egypárti alkotmánybírák 2011-2014 között hozott egyes döntéseinek elemzése EGYPÁRTI ALKOTMÁNYBÍRÁK A KÉTHARMAD SZOLGÁLATÁBAN Az egypárti alkotmánybírák 2011-2014 között hozott egyes döntéseinek elemzése 2015 1 Tartalomjegyzék Bevezető... 3 Új bírák, új többség... 7 Bevezető Táblázat

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban VEZINFÓ-TUDÁSTÁR szakkönyv-sorozat Dr. Horváth István AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja VEZINFÓ-TUDÁSTÁR szakkönyv-sorozat

Részletesebben

A tisztességes eljáráshoz való jog a jogágak határán

A tisztességes eljáráshoz való jog a jogágak határán Bakos Kitti PhD-hallgató, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék 1 Bevezetés A tisztességes eljáráshoz való jog több nemzetközi egyezmény által garantált

Részletesebben

GÁRDOS-OROSZ FRUZSINA AZ EMBERI JOGOK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A RENDES BÍRÓSÁGOKON KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MAGÁNJOGI JOGVITÁKRA DOKTORI ÉRTEKEZÉS

GÁRDOS-OROSZ FRUZSINA AZ EMBERI JOGOK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A RENDES BÍRÓSÁGOKON KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MAGÁNJOGI JOGVITÁKRA DOKTORI ÉRTEKEZÉS Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola GÁRDOS-OROSZ FRUZSINA AZ EMBERI JOGOK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A RENDES BÍRÓSÁGOKON KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MAGÁNJOGI JOGVITÁKRA DOKTORI ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

Ez év júniusában fogadta el a kormány a jogalkotásra

Ez év júniusában fogadta el a kormány a jogalkotásra Papp Imre KÉTHARMADDAL VAGY ANÉLKÜL? Ez év júniusában fogadta el a kormány a jogalkotásra vonatkozó szabályok korszerûsítésének koncepcióját. Mindenképpen dicséret illeti a koncepció elôkészítôit szakszerû

Részletesebben

Beteg vagy egészségügy

Beteg vagy egészségügy Beteg vagy egészségügy A betegjogok helyzete egy átalakuló rendszerben, avagy kinek fontos a beteg? Az alapvető jogok biztosának konferenciakiadványa 2012 Beteg vagy egészségügy A betegjogok helyzete

Részletesebben