TERMÉSZETVÉDELEM ÉS BIRTOKPOLITIKA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TERMÉSZETVÉDELEM ÉS BIRTOKPOLITIKA"

Átírás

1 TERMÉSZETVÉDELEM ÉS BIRTOKPOLITIKA Dr. Kovács Mátyás

2 2 1. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK KEZELÉSÉNEK EDDIGI GYAKORLATA. Általában igaz Európa minden országára az, hogy a természetvédelmi oltalom alá került területek később alakultak ki, mint az adott régió földtulajdonviszonyai, így a tv. a helyi tulajdoni sajátosságokat megörökölte. Ez természetes, hiszen a tv. eszméjének és a védett területek létrehozásának kialakulása viszonylag újkeletű. 2 fő típus: = azon országok, ahol a védetté nyilvánítás előtt, az előkészítés alatt vagy a védetté nyilvánításkor rendezték a terület tulajdoni kezelői használói viszonyait: - kisajátítással - bérlettel ( hosszútávú ) - megváltással stb. = hazánk azon országok közé tartozott, akik a védetté nyilvánítással együtt nem rendezték a terület tulajdonviszonyait. Megmaradt a korábbi tulajdoni - kezelői - használói forma. Viszont a védetté nyilvánító határozatban (rendeletben) megjelölték az ún. természetvédelmi kezelőt. A természetvédelmi kezelés fogalma a tv. regionális szerv azon jogosítványait fedte le, amelyekkel lehetővé vált a területek - gondozása - fenntartása - őrzése - helyreállítása - megjelölése - bemutatása stb. Ez éppen azért történt így, mert a tulajdoni - kezelői - használói viszonyok adottak voltak, rendezésükre vajmi kevés remény mutatkozott. A rendezés elmaradásának okát a következőkben látom: - kialakult földtulajdoni - kezelői - használói struktúra viszonylagos stabilitása, - a változtatással szembeni erős ellenállás, - a tv. anyagi forrásainak hiánya, - és a természetvédelmi apparátus csekély létszáma és leterheltsége.

3 3 A megmaradt tulajdoni - kezelői - használói forma és a természetvédelmi kezelő fogalmának bevezetése és megvalósulása számtalan konfliktus forrása volt, - a tulajdonost, kezelőt, használót megtestesítő gazdálkodó - és a természetvédelmi kezelő -t megjelenítő állami tv. szerv között. Ezek a konfliktusok nem kedveztek a tv. és a gazdálkodó, továbbá a tv. és a lakosság kapcsolatának, nem tettek jót a tv. image -jának sem. Már ekkor beigazolódott a csekély kiterjedésű saját kezelésben lévő terület gondozása kapcsán, hogy a tv. csakis ott képes teljességében a tv. érdekeinek érvényesülését biztosítani, a tv. értékek védelmét garantáltan ellátni, ahol a tulajdonosi - kezelő maga a tv. regionális szerv. Csupán tv. hatósági és szakhatósági tevékenységgel a garancia nem biztosítható től az igen jelentős politikai, társadalmi, gazdasági változások magával hozták a földtulajdonviszonyok változását is. Ez pedig alapjaiban érintette a védett természeti területeket is, 1.) a volt csekély mennyiségű magántulajdonú védett területek maradtak magántulajdonban, 2.) a volt szövetkezeti tulajdonú védett területek a kárpótlási és szövetkezeti átmeneti törvény kapcsán kialakult sajnálatos törvényi szintű események következményeképpen = törvényesen = törvényesen, de alkotmányellenesen = törvénytelenül kerültek a földalapokba, s így magántulajdonba, vagy = törvényesen nem kerültek magántulajdonba, hanem a megszűnt, a megmaradó, vagy az újjáalakuló szövetkezetek elvi tulajdonában maradtak, - törvényesen az állam tulajdonába és a természetvédelmi területi szervek kezelésébe kerültek ha védettségi szint helyreállításáról szóló törvény 3.) a volt állami tulajdonú védett területek maradtak az állam tulajdonában és a korábbi szervek kezelésében. 2. A KEZELÉS ÚJ JOGI SZABÁLYOZÁSA. A jelenlegi jogi szabályozást az évi 38-as törv. (az államháztartásról szóló törvény) oldja meg. A védett természeti területekre vonatkozó rész a IX. fejezet, ami a kincstári vagyonról rendelkezik.

4 4 Kincstári vagyonnak minősíti: az állami feladat ellátását szolgáló vagyont, amely megvalósítását segíti elő. - a társaság működését - a nemzetgazdaság céljai Kincstári vagyoni körbe sorolja: az állami tulajdonú nemzeti kincsnek minősülő c./ védett természeti értékek -et, d./ védett természeti területeket, erdőt. Tulajdonosi jogokat a felsorolt vagyoni kör azaz a kincstári vagyon tekintetében a - Magyar Állam nevében a pénzügyminiszter gyakorolja amit a - Kincstári Vagyoni Igazgatóság ( KVI ) útján lát el. ( Polgári jogi jogviszonyban az államot a KVI képviseli. ) - Nyilvántartást köteles vezetni. E törvény hatálybalépésekor a központi költségvetési szervek által kezelt (azaz a KTM területi szerveinek kezelésében lévő) területeken e törvény által meghatározott vagyonkezelői jognak kell tekinteni az eddigi kezelői jogot. Vagyonkezelői jogot gyakorolhat: - központi költségvetési szerv (KVI kijelöl és a vagyonkezelésre vele megállapodást köt.) - bármely természetes és jogi személy ill. jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. (KVI szerződésben megállapodik = vagyonkezelési szerződés.) - állami tulajdonú erdő és az azzal szerves egységet képező egyéb földterület esetében AZ a 100 %-ig állami tulajdonú erdőgazdasági társaság, AKIVEL = a földművelésügyi és = a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter egyetértésével, a KVI vagyonkezelési szerződést köt. Vagyonkezelő kijelölése az érintett szerv felügyeletét ellátó szerv vezetőjének egyetértésével történhet. Vagyonkezelői jogot csakis ellenérték fejében lehet megszerezni és gyakorolni. Ez alól csak 2 kivétel van: - ha központi költségvetési szerv már kezelője az állami tulajdonnak és automatizmussal érvényesül vagyonkezelői joga - ha központi költségvetési szervet jelöl ki a KVI. - A kincstári vagyon vagyonkezelésbe adása, vagy ellenérték nélküli használatba adása (haszonbérleti szerződés) általános forgalmi adó- és illetékmentes. A kincstári vagyon vagyonkezelői joga, visszavonható: - pénzügyminiszter - az érintett szervezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjének egyetértésével. A kincstári vagyon felett vagyonkezelői jogot gyakorlót megilleti:

5 5 - a tulajdonos jogai, és terhelik - a tulajdonos kötelességei azzal a különbséggel, hogy: - a vagyont nem értékesítheti, - arra zálogjogot, ill. - haszonélvezeti jogot nem alapíthat. A kincstári-vagyon kezelésére vonatkozó szakmai feltételeket és a vagyonkezelésbe adás végrehajtásának részletes szabályait a Kormány rendeletben állapítja meg. (E kormányrendeletet a PM most készíti elő. Megjelenését követően a KTM központi költségvetési szervei vagyonkezelési kérdésének megoldása tovább már nem odázható el.) 3. SAJÁT KEZELÉST INDOKLÓ VAGY ELLENZŐ SZEMPONTOK. A magyar tv. számára stratégiai kérdés az, hogy a kincstári vagyoni körben lévő védett természeti területek közül milyen mértékben kerül át a közeljövőben területi szerveihez terület vagyonkezelésre. Jelenleg a nézetek erősen szórnak. Ennek eldöntéséhez fontos az érvek és ellenérvek összevetése. Érvek a vagyonkezelésbe vételhez. - nemzeti természetvédelem - stratégiai szempont (az ország eredményes, a természeti értékek valós védelmét megvalósító természetvédelmi tevékenysége megköveteli a garanciát a vagyonkezelést ellátó szervezett vonatkozásában), - teljeskörű és garantált természetvédelmi szakmai tevékenység csak tulajdonosi (vagyonkezelői) pozícióból biztosítható, - gyakorlat hosszú távon igazolta, hogy csupán hatósági eszközök a védett természeti területek megóvására nem elégségesek, - az egységes természetvédelmi kezelési szempontok országos szinten jobban és könnyebben érvényesülnek akkor, ha egységes, azonos feladat és hatáskörű, központi költségvetési szervezet látja el ott a vagyonkezelést, - egy már meglévő, a természetvédelmi kezelés terén konkrét eredményeket elérő természetvédelmi szervezet nagyobb bizalmat élvez vagyon kezelésbeadás esetében, - későbbi vagyonkezelésbevétel akadályai (a vagyonkezelői jog visszavonásának jogi nehézségei, továbbá a vagyonkezelők ellenállása miatt későbbi vagyonkezelésbevételre csak kivételesen lesz lehetőség),

6 6 - szervezetépítési szempont ( a tulajdonosi pozíció általános erősödésével megteremthető a természetvédelmi szervezet elismertsége, presztízsének erősödése), - a Kincstári Vagyonkezelő Szervezet ( KVI ) szempontja (a KVI a vagyon rendeltetése szerinti közérdeknek megfelelően adja vagyonkezelésbe a kincstári vagyont. Igy különös felelősség terheli a KVI-t a vagyonkezelő személyének kijelölésében a nemzeti kincsnek minősülő védett természeti értékek tekintetében.) - a természetvédelmi és gazdálkodói konfliktusok megszűnnek, - a korlátozások miatt kompenzációs igények nem léphetnek fel, így nem jelent anyagi terhet. Ellenérvek a vagyonkezelésbe vételhez. - a területi szerveknél még nincsenek meg a vagyonkezelésbe vétel feltételei, - nehéznek tűnik a vagyonkezelés-bevétel megvalósítása = súlyos érdekellentétek miatti jelentős ellenállás a jelenlegi kezelők részéről, = jelentős lehet az érintett tárcák tárca-ellenállása is, = tárcán belüli ellenállás. Az érvek és ellenérvek összevetése, súlyozása és mérlegelése alapján megállapítható, hogy messze azok az érvek dominálnak, amelyek a vagyon kezelésbevétel mellett foglalnak állást.

A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás

A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás Jelen iránymutatás a városrehabilitációs témájú pályázati útmutatókban, valamint a Tervezési Útmutató a Megyei Jogú Városok városrehabilitációs

Részletesebben

Földjog és földügyi intézményhálózat

Földjog és földügyi intézményhálózat Földjog és földügyi intézményhálózat 3. A termőföld tulajdon hatályos Dr. Fenyő, György Földjog és földügyi intézmény-hálózat 3.: A termőföld tulajdon hatályos Dr. Fenyő, György Lektor: Dr. Papp, Iván

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. B. PÉNZGAZDÁLKODÁS (Lett B.1997.) 1. ÁLTALÁNOS PÉNZGAZDASÁGI FOGALMAK... 289

TARTALOMJEGYZÉK. B. PÉNZGAZDÁLKODÁS (Lett B.1997.) 1. ÁLTALÁNOS PÉNZGAZDASÁGI FOGALMAK... 289 TARTALOMJEGYZÉK B. PÉNZGAZDÁLKODÁS (Lett B.1997.) 1. ÁLTALÁNOS PÉNZGAZDASÁGI FOGALMAK... 289 2. ÁLLAMPÉNZÜGYEK... 291 2.1. A költségvetés... 291 2.2. Az államháztartás információs és mérlegrendszere...

Részletesebben

JOGI ISMERETEK JEGYZET

JOGI ISMERETEK JEGYZET JOGI ISMERETEK JEGYZET ELÕSZÓ A jelen jegyzet témakörei a jogi ismereteket illetõen igen széles spektrumot ölelnek fel. E témakörök jogszabályi háttere jelentõs joganyag és tartalmuknál fogva nem tûrnek

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával Dr. Mikó Zoltán: Agrár-, és vidékfejlesztési igazgatás 2008. 2008. július Bevezetés Hazánk agrárgazdasága, és ezzel együtt az agrár-, és vidékfejlesztési igazgatása 2004. évi EU csatlakozás óta jelentős

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Imre Miklós SZAKIGAZGATÁSI GYAKORLAT

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Imre Miklós SZAKIGAZGATÁSI GYAKORLAT A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Imre Miklós SZAKIGAZGATÁSI GYAKORLAT DE AMTC AVK 2007 2 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált

Részletesebben

AGRÁRJOG JEGYZET 2012

AGRÁRJOG JEGYZET 2012 AGRÁRJOG JEGYZET 2012 AGRÁRJOG VIZSGA TÉMAKÖREI 2011/2012. I. félév (dec-jan. vizsgaidőszak) 1. A kárpótlás, mint a termőföld megszerzésének sajátos módja. (a tulajdonszerzésre jogosultak, a tulajdon megszerzésnek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 139. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 25., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 139. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 25., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 25., péntek 139. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CLIV. törvény A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények

Részletesebben

A természetvédelem története. Természetvédelem

A természetvédelem története. Természetvédelem Természetvédelem A természetvédelem történetének főbb szakaszai 1. primitív természetvédelem, amikor a természet egyes jelenségeit, összetevőit vallási alapon félték, s ez a félelem biztosította azok fennmaradását.

Részletesebben

2011. évi CXCVI. törvény. a nemzeti vagyonról. I. Fejezet. Általános rendelkezések

2011. évi CXCVI. törvény. a nemzeti vagyonról. I. Fejezet. Általános rendelkezések 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzat tulajdona nemzeti vagyon. Az Országgyűlés a nemzeti vagyonnak a közérdek és a közösségi

Részletesebben

IV. KÖNYV: Dologi jog

IV. KÖNYV: Dologi jog Szerkesztőbizottsági javaslat IV. KÖNYV: Dologi jog Előzmények A Ptk. tulajdonjogi szabályai jelentős mértékben építenek a II. világháború előtti magánjogi törvénytervezetek és bírói gyakorlat eredményeire.

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. A szabályzat célja... 3 II. Az intézmények jogállása... 5 III. A költségvetés tervezése... 7 IV. Létszám- és bérgazdálkodás... 11 V. Állami vagyonnal való gazdálkodás... 11 VI. Kötelezettségvállalás

Részletesebben

I. Könyv: A személyek II. Rész A jogi személyek általános szabályai

I. Könyv: A személyek II. Rész A jogi személyek általános szabályai Szerkesztőbizottsági javaslat Tisztelt Olvasó! A Polgári Jogi Kodifikáció előző számában megkezdtük közölni az új Polgári Törvénykönyv szakmai vitára bocsátandó normaszövegét és annak indokolását: a Személyhez

Részletesebben

A természetvédelem története II. Természetvédelmi alapozó ismeretek

A természetvédelem története II. Természetvédelmi alapozó ismeretek Természetvédelmi alapozó ismeretek A természetvédelem történetének főbb szakaszai 1. primitív természetvédelem, amikor a természet egyes jelenségeit, összetevőit vallási alapon félték, s ez a félelem biztosította

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 12., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 12., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 12., csütörtök Tartalomjegyzék 2010. évi LXXXVII. törvény A Nemzeti Földalapról 22382 2010. évi LXXXVIII. törvény A közbeszerzésekrõl

Részletesebben

TERMÉSZETVÉDELEMI KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK

TERMÉSZETVÉDELEMI KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK TERMÉSZETVÉDELEMI KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK oktatási segédanyag a Szent István Egyetem hallgatói számára Szerkesztette: dr. Magyar Gábor Szerzők: dr. Hoffmann Orsolya (2. fejezet) dr. Kovács Mátyás (1.

Részletesebben

JELENTÉS. 0233 J/758 2002. szeptember

JELENTÉS. 0233 J/758 2002. szeptember JELENTÉS az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2001. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről 0233 J/758 2002. szeptember 2. Államháztartás

Részletesebben

Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 25/2010. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 25/2010. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés testületi ülésre / Nyílt Nagykovácsi, 2012. október 18. Előterjesztő: Bencsik Mónika Polgármester: -. Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyző Dr. Halmosi-Rokaj Odett ig. vez.. Melléklet: Rendelet-módosítás

Részletesebben

Valós védelem vagy pótcselekvés? Észrevételek a készülő világörökségi törvényhez

Valós védelem vagy pótcselekvés? Észrevételek a készülő világörökségi törvényhez Valós védelem vagy pótcselekvés? Észrevételek a készülő világörökségi törvényhez A világörökségről szóló törvénytervezet a világörökségi védőzónák tekintetében tovább gyengíti az eddig sem túl erős védelmet.

Részletesebben

Önkormányzati Tudástár. az Önkormányzati Hírlevél 2015. évi 2. különszáma

Önkormányzati Tudástár. az Önkormányzati Hírlevél 2015. évi 2. különszáma 2015. évi 6. szám Önkormányzati Tudástár az Önkormányzati Hírlevél 2015. évi 2. különszáma Tartalom Módszertani ajánlás a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek összeférhetetlenségét érintő egyes

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR. Tartalom

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR. Tartalom ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR Tartalom Módszertani segédlet az önkormányzatok számára... 2 A helyi önkormányzatok társulásairól szóló szabályozás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 132/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az Önkormányzat vagyonáról,

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti tulajdonosi

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE. Egyetemi adjunktus

SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE. Egyetemi adjunktus Szegedi Tudományegyetem Állam-és jogtudományi kar SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE Konzulesns: Dr. Miklós László Egyetemi adjunktus Készítette: Urbán

Részletesebben

3. A FÖLDÜGYI SZAKIGAZGATÁS

3. A FÖLDÜGYI SZAKIGAZGATÁS 3. A FÖLDÜGYI SZAKIGAZGATÁS A földügyi szakigazgatás BEVEZETÉS A fejezet a földügyi szakigazgatási szervezettel kapcsolatos általános ismeretekkel foglalkozik, ennek során áttekintésre kerül a szervezet

Részletesebben

A nemzeti vagyonról szóló törvény alkalmazása a helyi önkormányzatok életében

A nemzeti vagyonról szóló törvény alkalmazása a helyi önkormányzatok életében Dr. Mogyorósi Sá ndor jegyző Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata A nemzeti vagyonról szóló törvény alkalmazása a helyi önkormányzatok életében 2011. december 30-a péntek nagy nap volt

Részletesebben

2014. évi 1. szám Tartalom

2014. évi 1. szám Tartalom 2014. évi 1. szám Tartalom JOGSZABÁLYFIGYELÖ... 2 Hazai jogszabályváltozások... 2 JOGÉRTELMEZÉS ÉS JOGALKALMAZÁS... 24 A Kúria helyi önkormányzatokat érintő döntései... 24 JELENTÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK... 32

Részletesebben

Az új földforgalmi törvényről

Az új földforgalmi törvényről Az új földforgalmi törvényről Tanulmányok 1998-2003: jogász Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és államtudományi Kar, Budapest 2003-2006: jogász-közgazdász Nyugatmagyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. DR. HERBST ÁRPÁD (SZERK.) A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI DE AMTC AVK 2007 Készítette: Apáti Ferenc, projektmenedzser HEFOP

Részletesebben

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1121 BUDAPEST Költő u. 21. Tel. & Fax: 2756247, 2756267 Email: mme@mme.hu Adószám: 19001243243 Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága Budapest, 2005. február

Részletesebben