A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALÁNAK évi ELLENŐRZÉSI ÉS MUNKATERVE. Általános feladatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALÁNAK. 2011. évi ELLENŐRZÉSI ÉS MUNKATERVE. Általános feladatok"

Átírás

1 Szociális és Gyámhivatala Iktatószám: 255-2/2011./SzGy.-Db. A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALÁNAK évi ELLENŐRZÉSI ÉS MUNKATERVE Általános feladatok Gondoskodunk a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által évre vonatkozóan megállapított ágazati stratégiai iránynak és a kiemelt céloknak a megvalósításáról és az ezekhez kapcsolódó feladatok ellátásáról. folyamatos hivatalvezető érintett ügyintézők 1.) Stratégiai irány és kiemelt célok: a.) Gyermekvédelem stratégiai iránya évben A gyermeki jogok minél teljesebb érvényesülésének biztosítása a gyámügyi igazgatás területén és a gyermekvédelmi ellátások során, különös tekintettel a gyermek saját családban való nevelkedéséhez, a különélő szülőjével és más hozzátartozóival való kapcsolattartáshoz, valamint a nevelés állandóságához és a véleménynyilvánításhoz fűződő gyermeki jog biztosítására. b.) a évi stratégiai célokból eredő kiemelt célok és feladatok ba) Kiemelt figyelmet fordítunk az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésével kapcsolatban az egységes joggyakorlat kialakítására, az érintett gyermekek iskolába járatásának elősegítésére, a védelembe vétel hatékonyságára, az érintett szakemberek együttműködésére Debrecen, Miklós u. 4. Telefon: (36 52) Fax: (36 52)

2 2 bb) bc) bd) Kiemelt figyelmet fordítunk az iskolai zaklatás, erőszak, továbbá a hozzátartozók közötti erőszak, ezen belül a gyermekek bántalmazásának, elhanyagolásának megakadályozására, az ebben érintett szakemberek együttműködésére, továbbképzésére, speciális programok beindítására. A gyermekvédelmi szakellátás keretében különös figyelemmel kísérjük a gyermekek hozzátartozóikkal való kapcsolattartásának biztosítását, annak elősegítését, valamint a gyermek mielőbbi hazagondozását, ennek hiányában az örökbefogadás jogintézményének hatékonyabb működését. A kapcsolattartás szabályozása során figyelemmel kísérjük, hogy lényeges kérdésként kezelik-e a gyermek családból történt kiemelését előidéző szülői magatartás értékelését, amely módot ad a gyermek megóvására a bántalmazó szülővel szemben, ugyanakkor minden más esetben módot teremt a családi kapcsolat ébren tartására. 2.) Éves célvizsgálati témák a) Az ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett, valamint az átmeneti nevelésbe vett gyermek szülőjével és más hozzátartozójával történő kapcsolattartásának szabályozása, a jogszabály-módosítás hatályosulása december 31. hivatalvezető érintett ügyintézők b) A nevelésbe vett gyermek gondozási helyének változásai, annak okai, a gyermek érdekének, véleményének figyelembe vétele december 31. hivatalvezető érintett ügyintézők 3.) Felmérések, adatszolgáltatások a) Az illetékességi területükön létrejövő új szolgáltatásokról - családi napközi, családi gyermekfelügyelet, férőhelyszám, fenntartói forma szerint - az illetékes városi jegyzők által kiadott működési engedélyek alapján. minden hónap 5. napjáig hivatalvezető

3 3 b) évben a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásának, valamint az óvodáztatási támogatás megállapításának gyakorlata. Az összesített adatok továbbítása mellett véleményünk megküldése a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztálya részére július 10. és december 10. hivatalvezető Biri Csabáné c) évben az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztéséről és az arra történő figyelmeztetésről szóló adatok begyűjtése valamennyi települési önkormányzat jegyzőjétől. Az összesített adatok továbbítása mellett véleményünk megküldése a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztálya részére február 10., május 10., július 10. és december 10. hivatalvezető Biri Csabáné Ellátjuk a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (Gyvt.), a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (Szt.), valamint ezek végrehajtására kiadott és egyéb hatáskörét meghatározó jogszabályok, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) gyakorlati alkalmazásából eredő feladatokat. folyamatos hivatalvezető érintett ügyintézők Teljes körű (komplex és átfogó) ellenőrzések keretében vizsgáljuk a gyámhivatalok, valamint a jegyzők gyámügyi és gyermekvédelmi hatósági tevékenységének törvényességét, különös tekintettel az elmúlt időszak jogszabályi változásaira. A hatósági ellenőrzések vizsgálati szempontjai: Megvizsgáljuk a gyámhivatalok, valamint a jegyzői gyámhatóságok, gyámügyi és gyermekvédelmi hatósági tevékenységének törvényességét, továbbá június 30-ig a kijelölt városi jegyzők szociális és gyermekjóléti alapellátások működési engedélyezésére vonatkozó eljárások jogszabályszerűségét, különös figyelemmel a következőkre: - A Ket., illetve a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gyer.) hatályosulása, és az ezekben bekövetkezett változásokra. - Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításával kapcsolatos hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő joggyakorlat vizsgálata. - A két évet meghaladó védelembe vétel esetében az eredménytelenség okai az egyéni gondozási nevelési tervben foglaltak teljesülésének vizsgálata.

4 4 - A védelembe vétel esetében a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása elrendelésének indokoltsága, az eseti számadások, végszámadások határidőben történő elfogadása, az eseti gondnok felmentésére irányuló eljárások vizsgálata. - Az örökbefogadhatóvá nyilvánítás feltételeinek hivatalból történő vizsgálata az átmeneti nevelés felülvizsgálata során. - A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló évi LXXII. törvény hatályosulásának figyelemmel kísérése. - A jelzőrendszeri tagok jelzési és/vagy együttműködési kötelezettségének nyomon követése és a szükséges intézkedések megtétele. - A gyermeki jogok biztosításának, a törvényes képviselőt és az érdek-képviseleti szerveket megillető jogosultságok érvényesülésének, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb kötelezettségek teljesítésének hivatalból történő vizsgálata (Gyvt. 100/A-100/B. ). - A települési önkormányzatok képviselő-testületeinek Gyvt. 94. (3) bekezdés, 96. (6) bekezdés, valamint a Gyer. 2. számú mellékletéhez kapcsolódó kötelező feladatainak teljesülése. - A kijelölt városi jegyző hatáskörébe tartozó, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás intézményeire és szolgáltatásokra vonatkozó működési engedélyezési eljárásainak törvényessége, figyelemmel a Ket., valamint a Gyvt., és ezek végrehajtására kiadott jogszabályok hatályosulására, különös tekintettel az elmúlt időszak jogszabályi változásaira. a mellékletek szerint hivatalvezető Dr. Varga Emese Dr. Kövér Balázs Dr. Ványi-Szabó Piroska Szöőr Beáta Biri Csabáné Biztosítjuk a szociális és gyámhivatal tevékenységével kapcsolatos közérdekű adatok közzétételét. Ehhez megfelelő határidőben adatokat szolgáltatunk a törzshivatal számára. folyamatos hivatalvezető érintett ügyintézők A közigazgatási bíróságnál megtámadott hatósági ügyekben ellátjuk a szociális és gyámhivatal jogi képviseletét. folyamatos hivatalvezető érintett ügyintézők

5 5 I. Gyámhatósági, gyermekvédelmi feladatok 1.) Ellátjuk a szociális és gyámhivatal gyermekvédelmi-ágazati feladatkörében az I. és II. fokú hatósági döntések előkészítésével, meghozatalával kapcsolatos feladatokat. folyamatos hivatalvezető érintett ügyintézők 2.) Teljes körű (komplex, illetve átfogó) hatósági ellenőrzés keretében elvégezzük a városi gyámhivataloknál az esedékes négyévenkénti törvényességi vizsgálatokat. az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint hivatalvezető Dr. Varga Emese Dr. Kövér Balázs Dr. Ványi-Szabó Piroska 3.) Teljes körű (komplex, illetve átfogó) hatósági ellenőrzés keretében elvégezzük a települési önkormányzatok jegyzőinél az esedékes négyévenkénti törvényességi vizsgálatokat. a 2. sz. mellékletben foglaltak szerint hivatalvezető Dr. Varga Emese Dr. Kövér Balázs Dr. Ványi-Szabó Piroska Biri Csabáné 4.) Gyámügyi igazgatási ügyek tekintetében ellenőrizzük a kijelölt városi jegyzőknek a gyermekjóléti szolgáltatók, intézmények működési engedélyezési eljárását. A vizsgálatot lehetőleg a gyámhivatali vizsgálattal egy időben végezzük. a 3. sz. melléklet szerint, illetve június ) A mellékletekben részletezett ütemezés szerint elvégezzük a gyermekjóléti alapellátás intézményeinek /gyermekjóléti szolgáltatók/ négyévenkénti szakmai ellenőrzését. A teljes körű ellenőrzésre a kijelölt módszertani intézmények bevonásával kerül sor. a 4. sz. mellékletben foglaltak szerint

6 6 hivatalvezető Szöőr Beáta Biri Csabáné 6.) A Gyer. 5/A. (2) bekezdése alapján ellenőrizzük és értékeljük az állami, egyházi és nem állami gyermekjóléti és gyermekvédelmi alap- és szakellátási intézmények bűnmegelőzési tevékenységét. az 5. sz. melléklet szerint Szöőr Beáta 7.) A mellékletben részletezett ütemezés szerint elvégezzük a gyermekjóléti alapellátás intézményeinek /bölcsődék/ négyévenkénti szakmai ellenőrzését. A teljes körű ellenőrzésre a kijelölt módszertani intézmények bevonásával kerül sor. a 6. sz. mellékletben foglaltak szerint hivatalvezető 8.) A mellékletben részletezett ütemezés szerint elvégezzük a gyermekjóléti alapellátás intézményeinek /családi napközik/ négyévenkénti szakmai ellenőrzését. a 7. sz. mellékletben foglaltak szerint hivatalvezető 9.) A mellékletben részletezett ütemezés szerint elvégezzük az általunk engedélyezett gyermekjóléti alapszolgáltatások, intézmények évenkénti ellenőrzését. a 8. sz. mellékletben foglaltak szerint hivatalvezető 10.) A augusztus 31-ig fölterjesztett gyermekjóléti szolgáltatók működési engedélyezésével kapcsolatban a 259/2002.(XII.18.) Korm. rendelet 19/B. -a alapján a december 1-ig benyújtott működési engedélyek módosítására irányuló soron következő eljárással egyidejűleg az iratok alapján és a helyszínen ellenőrizzük a gyermekjóléti szolgáltatókat, intézményeket, és a hatályos jogszabályoknak megfelelő működési engedélyt adunk ki. a 9. sz. mellékletben foglaltak szerint július 1-től felveendő kormánytisztviselő

7 7 11.) A mellékletekben részletezett ütemezés szerint elvégezzük az önálló helyettes szülők ellenőrzését. a 10. sz. mellékletben foglaltak szerint hivatalvezető Szöőr Beáta Biri Csabáné 12.) A mellékletekben részletezett ütemezés szerint elvégezzük a helyettes szülői hálózat ellenőrzését. a 11. sz. mellékletben foglaltak szerint hivatalvezető 13.) A mellékletben részletezett ütemezés szerint elvégezzük a gyermekvédelmi szakellátást és átmeneti gondoskodást végző intézmények működésének éves ellenőrzését. a 12. sz. mellékletben foglaltak szerint hivatalvezető 14.) A 339/2007. (XII.15) Korm. rendelet 29.. (5) bekezdésének megfelelően kiadott ideiglenes (határozott idejű) működési engedéllyel rendelkező valamennyi gyermekek átmeneti gondozását, vagy gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény hiányzó feltételeinek teljesítését ellenőrizzük. folyamatos 15.) A 331/2006.(XII.23.) Korm. rendelet 18. -a alapján a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet bevonásával véleményezzük a helyi önkormányzati ellátórendszer átalakítására vonatkozó javaslatokat, szükség esetén kezdeményezzük azok megváltoztatását. folyamatos 16.) A városi gyámhivatalok részére szakmai értekezleteket tartunk, esetleg meghívott előadó közreműködésével. szükség szerint

8 8 hivatalvezető valamennyi gyámügyi ügyintéző 17.) Elvégezzük a hivatásos gondnokok továbbképzését, illetve igény esetén új jelentkezők képzését szeptember 30. Dr. Varga Emese Dr. Kövér Balázs 18.) Tájékoztatást kérünk a megyei rendőr-főkapitányságoktól, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szakigazgatási Szervétől és a jegyzőktől a gyermekkorú, valamint a fiatalkorú bűnelkövetők évre vonatkozó statisztikai adatairól, továbbá információkat szerzünk be a gyermekjóléti szolgálatoktól a családgondozások és a védelembe vételek eredményességéről. Az adatok alapján elemezzük a gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetés megyei helyzetét, és értékeljük a bűnmegelőzési tevékenységet. Az elkészített jelentést a Gyer. 5/A. (4) bekezdésében foglaltak alapján a bűnmegelőzésben érintettek részvételével megyei egyeztető tanácskozáson, esetleg szakmai nap keretében ismertetjük június 30. Szöőr Beáta 19.) Meghívás esetén részt veszünk a gyermekjóléti szolgálatok minden év március 31. napjáig megtartandó éves (jelzőrendszeri) szakmaközi tanácskozásain. alkalmanként, az egyéb gyermekvédelmi feladatoktól függően Szöőr Beáta Biri Csabáné 20.) A gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátori tevékenység hatékony ellátása érdekében együttműködünk a helyi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatást nyújtó személyekkel és intézményekkel, közoktatási intézményekkel, egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézményekkel, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szakigazgatási Szervével, a rendőrséggel, a bírósággal, ügyészséggel, valamint a drogmegelőzést, illetve a drog-rehabilitációt végző intézményekkel. folyamatos Szöőr Beáta 21.) Közvetítjük az önkormányzatok felé a más településeken működő, vagy országos szervezetek által kezdeményezett programokat, képzéseket. Segítséget nyújtunk a

9 9 bűnmegelőzési tevékenységet folytató szervezeteknek hasonló programok lebonyolításához. folyamatos Szöőr Beáta 22.) Tájékoztatást adunk az európai uniós és a hazai pályázatok megjelenéséről, valamint szakmai segítséget nyújtunk ezek elkészítéséhez. folyamatos Szöőr Beáta Biri Csabáné 23.) Erre irányuló igény esetén - kistérségi szinten - szakmai konzultációt tartunk a Gyvt. és a Gyer. módosításával kapcsolatos kérdésekben december 31. Dr. Varga Emese Dr. Kövér Balázs 24.) Döntünk a nyári gyermekétkeztetés iránti igények elosztásáról, figyelembe véve a kormányrendeletben meghatározott keretösszeget június 3. Biri Csabáné 25.) A 226/2006.(XI.26.) Korm. rendelet 9. (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók és intézmények adatait az országos nyilvántartásban folyamatosan rögzítjük, szükség szerint kiegészítjük, kijavítjuk, módosítjuk. folyamatos Biri Csabáné II. Szociális igazgatást érintő feladatok 1.) Ellátjuk a szociális és gyámhivatal szociális ágazati feladatkörében az I. és II. fokú hatósági jogkörünkbe utalt döntések (közgyógyellátás, aktív korúak ellátása, időskorúak járadéka, ápolási díj, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, lakáscélú hitelhátralékok, szociális szolgáltatások, intézményi ellátások működésének engedélyezése, térítési díj hátralékok bejegyzése, mozgáskorlátozottak közlekedési

10 10 kedvezményei és szerzési támogatása) előkészítésével, meghozatalával kapcsolatos feladatokat. folyamatos hivatalvezető Ferencz Zoltánné főosztályvezető-helyettes az érintett szociális ügyintézők 2.) Szociális igazgatási ügyek tekintetében ellenőrizzük a kijelölt városi jegyzőknek a szociális szolgáltatók, intézmények működési engedélyezési eljárását. A vizsgálatot lehetőleg a gyámhivatali vizsgálattal egy időben végezzük. a 3. sz. melléklet szerint, illetve június 30. Ferencz Zoltánné főosztályvezető-helyettes 3.) Külön ütemezés szerint elvégezzük az önkormányzati, társulásos, egyházi és nem állami fenntartású szociális intézmények működésének kétévente esedékes szakmai ellenőrzését. A vizsgálatokba bevonjuk a kijelölt módszertani intézményeket és a Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének illetékes kistérségi intézetét. a 13. sz. melléklet szerint, illetve december 31. Ferencz Zoltánné főosztályvezető-helyettes Dr. Lajter Ágnes Dr. Legoza Dr. Burget 4.) Külön ütemezés szerint elvégezzük a szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkező intézményi és külső foglalkoztatók kétévente esedékes szakmai ellenőrzését. A vizsgálatokba bevonjuk az országos foglalkoztatási módszertani intézményt. a 14. sz. melléklet szerint, illetve december 31. Dr. Lajter Ágnes Dr. Legoza 5.) A augusztus 31-ig fölterjesztett szociális szolgáltatók működési engedélyezésével kapcsolatban a 321/2009.(XII.29.) Korm. rendelet 22/A. -a alapján a december 1- ig benyújtott működési engedélyek módosítására irányuló soron következő eljárással egyidejűleg az iratok alapján és a helyszínen ellenőrizzük a szociális szolgáltatókat, intézményeket, és a hatályos jogszabályoknak megfelelő működési engedélyt adunk ki. a 15. sz. melléklet szerint, illetve december 31. hivatalvezető Ferencz Zoltánné főosztályvezető-helyettes július 1-től felveendő kormánytisztviselők

11 11 6.) Az Szt. 99/C. (1) bekezdésében, illetve a 112/2006. (V.12.) Korm. rendelet 5/A. (1) bekezdésében meghatározottak szerint a szociális intézmények által megküldött dokumentumok, valamint a Hivatal által kiadott, illetve módosított foglalkoztatási engedélyek alapján a szociális foglalkoztatásra vonatkozó elektronikus nyilvántartást a SZOCFO-23 program segítségével folyamatosan vezetjük és karbantartjuk. folyamatos Dr. Lajter Ágnes Dr. Legoza 7.) A 226/2006.(XI.26.) Korm. rendelet 9. (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a szociális szolgáltatók és intézmények adatait az országos nyilvántartásban folyamatosan rögzítjük, szükség szerint kiegészítjük, kijavítjuk, módosítjuk. folyamatos Ferencz Zoltánné főosztályvezető-helyettes Dr. Lajter Ágnes Dr. Legoza Dr. Burget 8.) Tovább folytatjuk Hajdú-Bihar megyében az illegálisan működő bentlakásos szociális intézmények felszámolását, e tekintetben szorosan együttműködünk az ellátási kötelezettséggel rendelkező önkormányzatokkal. folyamatos Ferencz Zoltánné főosztályvezető-helyettes Pál Judit 9.) A hivatalvezető által létrehozott bizottság véleményének figyelembe vételével döntünk a súlyos mozgáskorlátozott személyek személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatásáról és elvégezzük az ezzel összefüggő adminisztratív, technikai feladatokat. A szerzési támogatásban részesültek számára a döntést követő 15 napon belül utalványt állítunk ki, melynek érvényességi idején belül a bemutatott számlákat, adásvételi szerződéseket záradékoljuk, és ezzel egyidejűleg határozattal elrendeljük az elidegenítési tilalmat, illetve a törzskönyv kiadásának felfüggesztését július 31. a szerzési és átalakítási támogatásokról történő döntés augusztus 15. utalványok kiadása folyamatos az adásvételi szerződések és számlák záradékolása folyamatos az elidegenítési tilalom és a törzskönyv kiadásának felfüggesztésének elrendelése Pál Judit Dr. Szilágyi János Kiss Attiláné

12 12 10.) A megyében működő bentlakásos intézmények fenntartói kérelmére döntünk az ellátottak térítési díj hátraléka erejéig jelzálogjog bejegyzésének elrendeléséről. folyamatos Ferencz Zoltánné főosztályvezető-helyettes Dr. Lajter Ágnes Dr. Legoza Dr. Burget 11.) Szociális szakmai napot tartunk a szociális szolgáltatók, intézmények vezetői és fenntartói részére az aktuális jogszabály-módosítások gyakorlati alkalmazásáról április 30. Ferencz Zoltánné főosztályvezető-helyettes Dr. Lajter Ágnes Dr. Legoza Dr. Burget Szöőr Beáta 12.) A szociális igazgatási bírságból befolyt összegből pályázati úton visszanyert pénzből a szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti szolgáltatók, intézmények működésének engedélyezésével és ellenőrzésével foglalkozó ügyintézőink számára 4 napos szakmai tanulmányt szervezünk április 20. Ferencz Zoltánné főosztályvezető-helyettes Dr. Lajter Ágnes Debrecen, január 27. Ferencz Zoltánné mb. hivatalvezető

13 13 1. számú melléklet Átfogó gyámhivatali vizsgálatok Ssz. Település neve Az ellenőrzés ideje Az ellenőrzés vezetője 1. Nádudvar 2010-ről áthúzódó február Dr. Varga Emese 2. Hajdúszoboszló 2010-ről áthúzódó február Dr. Varga Emese 3. Nyíradony 2010-ről áthúzódó március Dr. Varga Emese 4. Létavértes július Dr. Kövér Balázs 5. Hajdúhadház július Dr. Ványi-Szabó Piroska

14 14 2. számú melléklet Átfogó jegyzői gyámhatósági vizsgálatok Ssz. Település neve Az ellenőrzés ideje Az ellenőrzés vezetője 1. Görbeháza (áthúzódó 2010-ről) február Dr. Legoza 2. Nagykereki (áthúzódó 2010-ről) február Dr. Legoza 3. Hajdúsámson (áthúzódó 2010-ről) február Dr. Legoza 4. Nádudvar (2010-ről áthúzódó) február Dr. Varga Emese 5. Hajdúszoboszló (2010-ről áthúzódó) február Dr. Varga Emese 6. Nyíradony (2010-ről áthúzódó) március Dr. Kövér Balázs 7. Nyírábrány (2010-ről áthúzódó) április Dr. Varga Emese 8. Nagyhegyes (2010-ről áthúzódó) április Dr. Varga Emese 9. Báránd (áthúzódó 2010-ről) április Dr. Kövér Balázs 10. Hosszúpályi (áthúzódó 2010-ről) április Dr. Ványi-Szabó Piroska 11. Konyár (2010-ről áthúzódó) május Dr. Kövér Balázs 12. Mikepércs (2010-ről áthúzódó) május Dr. Varga Emese 13. Újléta (2010-ről áthúzódó) május Dr. Ványi-Szabó Piroska 14. Álmosd június Dr. Kövér Balázs 15. Bocskaikert június Dr. Varga Emese 16. Furta június Dr. Ványi-Szabó Piroska 17. Létavértes július Dr. Kövér Balázs 18. Hajdúhadház július Dr. Ványi-Szabó Piroska 19. Fülöp augusztus Dr. Kövér Balázs

15 15 Ssz. Település neve Az ellenőrzés ideje Az ellenőrzés vezetője 20. Gáborján augusztus Dr. Varga Emese 21. Szentpéterszeg augusztus Dr. Ványi-Szabó Piroska 22. Hajdúszovát szeptember Dr. Kövér Balázs 23. Hencida szeptember Dr. Varga Emese 24. Újiráz szeptember Dr. Ványi-Szabó Piroska 25. Vekerd október Dr. Kövér Balázs 26. Zsáka október Dr. Varga Emese

16 16 3. számú melléklet A kijelölt városi jegyző hatáskörébe tartozó szociális, illetve gyermekjóléti alapszolgáltatások működési engedélyezési gyakorlatának vizsgálata Ssz. település neve az ellenőrzés ideje az ellenőrzés vezetője 1. Nádudvar 2010-ről áthúzódó február 2. Hajdúszoboszló 2010-ről áthúzódó február Ferencz Zoltánné 3. Nyíradony 2010-ről áthúzódó március 4. Létavértes március Ferencz Zoltánné 5. Hajdúhadház március

17 17 4. számú melléklet A gyermekjóléti szolgáltató tevékenység működésének ellenőrzése Ssz. Az ellenőrzés helye Az ellenőrzés ideje Az ellenőrzés vezetője I. Balmazújvárosi Kistérség Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálata (Balmazújváros, Kossuth u.) 1. Balmazújváros, Veres P. u Egyek, Fő u. 23. január Szöőr Beáta 3. Tiszacsege, Fő u. 42. II. Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálata (Hajdúszoboszló, Kossuth u. 15.) 4. Hajdúszoboszló, Kossuth u Hajdúszovát, Hősök tere 1. február Szöőr Beáta 6. Nagyhegyes, Alkotmány u. 5. V. Polgári Kistérség Többcélú Társulás Kistérségi Szolgáltató Központja (Polgár, Barankovics tér 2.) 7. Polgár, Barankovics tér Újtikos, Arany J. u Tiszagyulaháza, Kossuth u. 73. február Biri Csabáné 10. Újszentmargita, Rákóczi u Folyás, Felszabadulás u. 13. III. Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgáltató (Ebes, Kossuth u. 14.) 12. Ebes, Kossuth u. 14. május Biri Csabáné VI. Görbeháza Szociális Gondozási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat (Görbeháza, Iskola u. 14.) 13. Görbeháza, Iskola u. 14. szeptember Szöőr Beáta

18 18 IX. Hosszúpályi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Hosszúpályi, Petőfi S. köz 7.) 14. Hosszúpályi, Petőfi S. köz Sáránd, Nagy S. u. 1. szeptember Szöőr Beáta 16. Monostorpályi, Debreceni u. 1. VII. Derecske Városi jóléti Szolgálat Alapítvány Gyermekjóléti Szolgálata (Derecske, Szováti út 1.) 17. Derecske, Szováti út 1. október Szöőr Beáta 18. Konyár, Rákóczi u. 9. VIII. Létavértes-Kokad-Álmosd-Bagamér Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata (Létavértes, Rózsa u. 1-3.) 19. Létavértes, Rózsa u Kokad, Kossuth u. 60. október Biri Csabáné 21. Álmosd, Fő u Bagamér, Kossuth u. 7. X. Hajdúbagos Község Polgármesteri Hivatal Önálló Gyermekjóléti Szolgáltató (Hajdúbagos, Bocskai u. 49.) 23. Hajdúbagos, Bocskai u. 49. október Biri Csabáné

19 19 5. számú melléklet A bűnmegelőzési tevékenység vizsgálata Ssz. Település neve Az ellenőrzés ideje Az ellenőrzés vezetője 1. Mezőpeterd február Szöőr Beáta 2. Pocsaj április Szöőr Beáta 3. Kaba szeptember Szöőr Beáta 4. Sáp szeptember Szöőr Beáta 5. Bihardancsháza október Szöőr Beáta 6. Nádudvar október Szöőr Beáta 7. Tetétlen október Szöőr Beáta

20 20 6. számú melléklet A bölcsődék működésének ellenőrzése Ssz. Bölcsőde címe: Az ellenőrzés ideje Az ellenőrzés vezetője 1. Hajdúböszörményi Városi Bölcsőde Hajdúböszörmény, Eötvös u Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde Berettyóújfalu, Vass Jenő u Szociális Gondozási Központ Városi Bölcsődéje Hajdúnánás, Marx K. u Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézménye Balmazújváros, Dózsa Gy. u Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény Sárrétudvari, Kölcsey u. 4. (utóellenőrzés) 6. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Biharkeresztes, Alkotmány u március 23. április 13. május 4. június 1. szeptember 14. szeptember 21.

21 21 7. számú melléklet Családi napközik működésének ellenőrzése Ssz. Családi napközik neve és címe 1.) Tündértanya Családi Napközi Bocskaikert, Dienes J. u ) Civil Kurázsi Szociális Közhasznú Szövetkezet Kacsaláb Családi Napközi Debrecen, Kétmalom u ) Civil Kurázsi Szociális Közhasznú Szövetkezet Bukfenc Családi Napközi Debrecen, Kétmalom u ) Tipegő Családi Napközi Debrecen, Kút u ) Fecsegő Családi Napközi Debrecen, Kút u ) Törpefalva Családi Napközi Debrecen, Nagyszentgyörgy u. 48/a. 7.) Ciróka 2. Családi Napközi Hajdúszoboszló, Fazekas M. u ) Ciróka 3. Családi Napközi Hajdúszoboszló, Fazekas M. u ) Micimackó Családi Napközi Hajdúböszörmény, Mester u ) Törpicur Családi Napközi Hajdúböszörmény, Erdő u ) Lurkó Kuckó Családi Napközi Derecske, Deák F. u. 3/b. 12.) Tipegők Családi Napközi Sáránd, Kölcsey u ) Ficánka Családi Napközi Püspökladány, Kálvin J. u ) Lurkó Kuckó Családi Napközi Hálózat Sziporka Családi Napközi Hajdúnánás, Kazinczy F. u ) Angyalkert Gyermekház és Családi Napközi Nádudvar, Bercsényi u. 2/a. férőhelyszám Az ellenőrzés ideje 5 február 7 március 7 március 7 május 7 május 7 május 7 június 5 június 7 július 7 július 7 július 7 szeptember 5 szeptember 7 október 7 október Az ellenőrzés vezetője

22 22 8. számú melléklet Gyermekjóléti alapszolgáltatások, intézmények éves ellenőrzése Ssz. Intézmény, telephely, ellátottak számára nyitva álló helyiségek címe Szolgáltatások és férőhelyszám Az ellenőrzés ideje Az ellenőrzés vezetője I. Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 1. Csökmő, Kossuth út 117. önálló gyermekjóléti szolgáltatás április II. HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény 2. Nyírábrány, Hajnal u. 2. önálló gyermekjóléti szolgáltatás április III. Bihari Szociális Szolgáltató Központ 3. Berettyóújfalu, Kossuth u. 6. gyermekjóléti szolgálat 4. gyermekek alternatív napközbeni ellátása április 5. Bakonszeg, Hunyadi u. 50/a. gyermekjóléti szolgálat 6. gyermekek alternatív napközbeni ellátása 7. Esztár, Árpád u. 3. gyermekjóléti szolgálat

23 23 8. gyermekek alternatív napközbeni ellátása 9. Gáborján, Arany J. u. 6. gyermekjóléti szolgálat 10. gyermekek alternatív napközbeni ellátása 11. Hencida, Vöröshadsereg u. 14. gyermekjóléti szolgálat 12. gyermekek alternatív napközbeni ellátása 13. Kismarja, Bocskai u. 22. gyermekjóléti szolgálat 14. gyermekek alternatív napközbeni ellátása 15. Mezősas, Nagy S. u. 49. gyermekjóléti szolgálat 16. gyermekek alternatív napközbeni ellátása 17. Szentpéterszeg, Vöröshadsereg u. 9. gyermekjóléti szolgálat 18. gyermekek alternatív napközbeni ellátása 19. Tépe, Dózsa Gy. u. 1. gyermekjóléti szolgálat 20. gyermekek alternatív napközbeni ellátása 21. Váncsod, Kossuth u. 42. gyermekjóléti szolgálat 22. gyermekek alternatív napközbeni ellátása 23. Vekerd, Kossuth u. 18. gyermekjóléti szolgálat 24. gyermekek alternatív napközbeni ellátása

24 Zsáka, Felszabadulás u. 8. gyermekjóléti szolgálat 26. gyermekek alternatív napközbeni ellátása

25 25 9. sz. melléklet Kijelölt városi jegyzők által engedélyezett gyermekjóléti szolgáltatók, intézmények ellenőrzése Ssz. Intézmény, telephely címe Szolgáltatások és férőhelyszám Az ellenőrzés ideje Az ellenőrzés vezetője I. Mikrotérségi Böcsőde 1. Hajdúhadház, Bercsényi u. 24 fh-es bölcsőde Téglás, Fényes u fh-es bölcsőde szeptember II. Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 3. Téglás, Kossuth u. 35. gyermekjóléti szolgálat 4. Hajdúhadház, Kazinczy F. u. 8. gyermekjóléti szolgálat III. Napsugár Óvoda és Bölcsőde 5. Polgár, Bessenyei u fh-es bölcsőde szeptember szeptember Biri Csabáné IV. Hétszínvirág Óvoda, Bölcsőde, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 6. Újszentmargita, Rákóczi u. gyermekjóléti szolgálat fh-es bölcsőde szeptember 8. Újszentmargita, Rákóczi u gyermekjóléti szolgálat

26 fh-es bölcsőde V. Városi Óvoda és Bölcsőde, Napsugár Bölcsőde 10. Tiszacsege, Óvoda u. 3/a. 36 fh-es bölcsőde szeptember VI. Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ 11. Kaba, Jókai u. 4. gyermekjóléti szolgálat fh-es bölcsőde 13. Tetétlen, Rákóczi u fh-es bölcsőde szeptember VII. Létavértes-Kokad-Álmosd-Bagamér Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata 14. Létavértes, Rózsa u gyermekjóléti szolgálat 15. gyermekek alternatív napközbeni ellátása 16. Kokad, Kossuth u. 55. gyermekjóléti szolgálat 17. gyermekek alternatív napközbeni ellátása 18. Álmosd, Rákóczi u. 2/c. gyermekjóléti szolgálat 19. gyermekek alternatív napközbeni ellátása 20. Bagamér, Kossuth u.. 7. gyermekjóléti szolgálat 21. gyermekek alternatív napközbeni ellátása október VIII. Hajdúbagos Községi Önkormányzat Gyermekjóléti Szolgálat 22. Hajdúbagos, Bocskai u. 49. gyermekjóléti szolgálat október Szöőr Beáta IX. Mikepércs Községi Önkormányzat Gyermekjóléti Szolgálat derecske

27 Mikepércs, Kossuth u. 1. gyermekjóléti szolgálat október X. Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 24. Derecske, dr. Muskó Sándor u. 19. gyermekjóléti szolgálat október XI. Nádudvari Mikrotérségi Szociális Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Szociális Szolgáltató Központ 25. Nádudvar, Fő u. 48. gyermekjóléti szolgálat 26. Tetétlen, Rákóczi u. 1. gyermekjóléti szolgálat 27. Bihardancsháza, Petőfi u. 2. gyermekjóléti szolgálat október XII. Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 28. Püspökladány, Bocskai u. 21. gyermekjóléti szolgálat 29. Szerep, József A. u. 6. gyermekjóléti szolgálat 30. Sárrétudvari, Széchenyi u. 1. gyermekjóléti szolgálat október XIII. Dél Bihari Szociális Szolgáltató Központ 31. Komádi, Hősök tere 10. gyermekjóléti szolgálat 32. gyermekek alternatív napközbeni ellátása 33. Furta, Petőfi u. 1. gyermekjóléti szolgálat 34. Körösszakál, Árpád u. 3/a. gyermekjóléti szolgálat 35. Magyarhomorog, Árpád u. gyermekjóléti szolgálat gyermekek alternatív napközbeni ellátása 37. Újiráz, Szabadság tér 3. gyermekjóléti szolgálat november

Szociális intézmények listája Hajdú-Bihar megyében 2011. január12-én

Szociális intézmények listája Hajdú-Bihar megyében 2011. január12-én Szociális intézmények listája Hajdú-Bihar megyében 2011. január12-én Intézmény neve, címe, elérhetősége intézményvezető neve Fenntartó neve, címe, elérhetősége, képviselője Önkormányzatok, társulások által

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2014. évi Ellenőrzési Terve A Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2014.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY OKMÁNYÜGYI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY 2014. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY OKMÁNYÜGYI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY 2014. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY OKMÁNYÜGYI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY 2014. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE ADÓIGAZGATÁSI ÜGYEK 1. Célellenőrzés lefolytatása a közlekedőképességében akadályozott személyek

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szatymaz Község Képviselő-testületének Előterjesztő: Mákos Istvánné jegyző Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2014. évi átfogó értékelése Iktatószám: 446/2015/C1 Melléklet:

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 10. szám 2012. szeptember 26. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint

Részletesebben

2012. évi törvény. egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről. 1. Értelmező rendelkezések

2012. évi törvény. egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről. 1. Értelmező rendelkezések A 2011. évi CLIV. törvény alapján a megyei önkormányzatok fenntartásában lévő szociális és gyermekvédelmi intézmények 2012. január 1-jével állami fenntartásba kerültek. A tervezet tovább folytatja a 2011-ben

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Kedves Olvasó! E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Nemzeti Stratégiájának prioritásaira is, hogy Ön, mint a rendõrség munkatársa átfogóbban, pontosabban megismerje

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról BESZÁMOLÓ Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A törvény kötelezi az önkormányzatot, hogy minden év május 31.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

Gyermekvédelem és gyámügyi igazgatás aktuális kérdései

Gyermekvédelem és gyámügyi igazgatás aktuális kérdései dr. Katonáné dr. Pehr Erika Gyermekvédelem és gyámügyi igazgatás aktuális kérdései Hajdúszoboszló, 2010.június 1. Mottó Ha a gyermek együtt él a biztonsággal, megtanul hinni magában és környezetében. Vajon

Részletesebben

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2012.05.01. Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012.04.20. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.04.27. Társulási

Részletesebben

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. május 9-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat

Részletesebben

Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás főbb szabályai Gyámhatósági ügyek közös eljárási szabályai

Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás főbb szabályai Gyámhatósági ügyek közös eljárási szabályai Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás főbb szabályai Gyámhatósági ügyek közös eljárási szabályai 2014. május 8. Dr. Mattenheim Gréta EMMI Szociális Jogi Osztály. Jogszabályi háttér Sokrétű jogi szabályozás;

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 13. szám 2012. december 27. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 41. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. április 17-i ülésére Tárgy: Beszámoló az

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez KRISTÁLY SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 4177 FÖLDES, Karácsony S. tér 1. : (54) 465 856 E-mail: raczneagi@citromai.hu Iktatószám: 787-6/2010. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (a 2009. november 23.-i módosításokkal egységes szerkezetben)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (a 2009. november 23.-i módosításokkal egységes szerkezetben) Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 2. sz. melléklete HAJDÚHADHÁZI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (a 2009. november 23.-i módosításokkal

Részletesebben

2013. évi törvény. Az Szt. 58/A. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2013. évi törvény. Az Szt. 58/A. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az előterjesztés célja a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok jelenlegi engedélyezési rendszerének átalakítása jogkeletkeztető (konstitutív) hatályú, közhiteles

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA I. ÉVFOLYAM 8. szám 2011. augusztus 26. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint Elõfizetési

Részletesebben

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6.

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA J e l e n t é s A gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés Bács-Kiskun megyei helyzetéről, a bűnmegelőzési tevékenység 2 0 13. évi értékeléséről

Részletesebben

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása 137/2014. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete ezen előterjesztés melléklete

Részletesebben

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS BudaörsKistérségTöbbcélúTársulása(BTT)2009.október7-iülésére Tárgy: A BTT CsaládsegítőésGyermekjólétiKözpontSZMSZ-ének,házirendjénekés szakmaiprogramjánakjóváhagyása Száma: 30-2009. Készítette:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.szám: K00781/1/2014 Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (a továbbiakban: HSZI) 1205 Budapest, Jókai Mór u.74-76. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Pesterzsébet Önkormányzatának

Részletesebben

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita Ügyiratszám: 44211/2012.05. Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI logú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZT ÁL Y SZOCIÁLIS OSZTÁL Y 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére. Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május

Részletesebben