Jelen szerződés megkötésére a Megrendelő által november 12. napján megindított közbeszerzési eljárás alapján került sor.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelen szerződés megkötésére a Megrendelő által 2010. november 12. napján megindított közbeszerzési eljárás alapján került sor."

Átírás

1 r VAI A AI,KOIASI SII RIODES r amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Ilivatala 1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., Adószám : Bankszámlaszám : Magyar Államkincstár Képviseletében eljáró személy neve, címe, elérhetősége : Polyák László műszaki igazgató (1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) tel : mint Megrendelő (továbbiakban : Megrendelő) másrészről a(z) név : Magyar Aszfalt Kft. Székhely : 1135 Budapest, Szegedi út Adószám : Bankszámlaszám : Raiffeisen Bank ZRt Képviseletében eljáró személy neve, címe, elérhetősége : Fekete Tamás területi igazgató és Fábián András vállalkozási főmérnök (1135 Budapest, Szegedi út ) tel : , fax : mint Vállalkozó (továbbiakban : Vállalkozó) között az alulírott helyen és időpontban, A Kossuth tér aszfaltburkolatának részleges cseréje - építési beruházás (420/2010)" tárgyban. Jelen szerződés megkötésére a Megrendelő által november 12. napján megindított közbeszerzési eljárás alapján került sor. 1. A szerződés tárgya A Parlament előtti Kossuth téri parkoló burkolása -- építési beruházás (420/20 10)". A feladat teljesítésének részletezését a szerződés 1 dokumentáció tartalmazza.. számú mellékletét képező műszaki A szerződés műszaki tartalma : Vállalkozó a műszaki dokumentációban (l/a vagy 1/B. számú melléklet) meghatározott (ott megjelölt típusú) munkákat köteles elvégezni.

2 2. Vállalkozói díj 2.1. Vállalkozót az 1. pontban foglalt kötelezettségek teljesítéséért Ft, + 25 áfa, vagyis bruttó , azaz negyvenkilencmillióhatszáztizenkettőezer-ötszáz forint összegű vállalkozói díj illeti meg. Ez a vállalkozói díj az 1/A melléklet szerinti műszaki megoldás ellenértéke. A jelen pontban meghatározott vállalkozói díj tartalmazza az esetlegesen szükségessé váló többlet munka díját (5 tartalékkeret) is Amennyiben december 7. napján reggel 9 óráig a szerződést kötő Felek megítélése szerint 0 Celsius fok által megkövetelt műszaki megoldás alkalmazása szükséges, úgy a 2.1. pont szerinti vállalkozói díj 10 %-al magasabb összegben kerül meghatározásra. Erről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, és a jelen szerződés 1/B. sz. mellékletében meghatározott beárazott költségvetés szerinti munkák kerülnek kivitelezésre A szerinti esetben a módosított műszaki tartalomnak megfelelő 5 tartalékkeret a Vállalkozót akkor illeti meg, ha a többletmunka nem az időjárási viszonyok okán merül fel A jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott vállalkozói díj - mely a szerződéskötést követően semmilyen jogcímen sem emelhető - tartalmazza az 1. pontban, illetve a műszaki dokumentációban foglaltalt teljesítéséhez szükséges valamennyi költséget. A 2.1. pontban meghatározott vállalkozói díjon felül - az 1. pontban, illetve a műszaki dokumentációban foglaltak teljesítése fejében - egyéb ár, díj felszámítására, költség elszámolására nincs lehetőség Megrendelő a jelen szerződésben meghatározott ellenérték pénzügyi fedezetével rendelkezik Vállalkozó az 5 % tartalékkeretre az esetlegesen felmerülő többletmunkák esetén jogosult. A többletmunka a Megrendelő kifejezett írásbeli utasítására végezhető el Pótmunkának a dokumentációban nem szereplő, Megrendelő által külön, írásban megrendelt munka minősül Vállalkozó a pótmunka elvégzésének műszaki szükségességét és indokát a pótmunka igény felmerülésekor rögzítii az építési naplóban, és a pótmunka részletes költségvetését a lehető legrövidebb időn belül átadja a Megrendelőnek A pótmunka megkezdésének feltétele a pótmunkára vonatkozó részletes költségvetés Megrendelő által történő elfogadása és a jelen szerződés módosítása a Kbt ában és ában foglaltak szerint. 3. A teljesítés határideje 3.1. A szerződés teljesítésének határideje : március I. ütem : A burkolással összefüggő, a jelen szerződés 1. számú mellékletében a beárazott költségvetésben 1-4 és 6-9. sorban meghatározott feladatok ellátásának határideje : december II. ütem : A költségvetés 5, sorában meghatározott, a szegélykövek javításával összefüggő feladatok elvégzésének határideje : március Vállalkozó előteljesítésre jogosult a Megrendelővel egyeztetett időpontban.

3 A teljesítés helye, módja, okmányai 4.1. A szerződés teljesítésének helye : 1357 Budapest, V. Kossuth tér Az építési munkaterület átadásának határideje (tervezett kezdés) : december A munkákat a megrendelővel egyeztetett ütemterv alapján lehet végezni, a Parlament tevékenysége minimális zavarásával. A hétvégi, éjszakai, vagy ünnepnapi munkavégzésért a jelen szerződésben meghatározott vállalkozói díjon felül más díj nem számolható el. Az 1. pontban foglaltakra vonatkozó ütemterv a jelen szerződés 2. számú mellékletét képezi. Vállalkozó I. osztályú minőségben köteles teljesíteni, a minőségi osztályt nem tartalmazó szabványolaiál pedig a szabványelőírás követelményeinek megfelelően. A felhasznált, beépített anyagok csak I. osztályú minőségűek lehetnek A szerződés teljesítése az 1. pontban foglaltak vonatkozásában átadás-átvételi eljárással történik A szerződés - az 1. pontban foglaltak vonatkozásában - a szerződéses munkák hiánytalan és hibátlan elvégzését igazoló átadás-átvételi eljárás során felvett, a felek képviselői által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásának napján tekinthető teljesítettnek Az 1. pontban foglaltak vonatkozásában az átadás-átvételi jegyzőkönyv az alábbi okmányok megléte esetén kerül aláírásra : -- megvalósulási dokumentáció, szabványossági és kivitelezői nyilatkozat, építési napló és mellékletei, beépítésre került anyagok, termékek megfelelőségi tanúsítványai, (EK megfelelőségi tanúsítványai) helyszínrajz, mely tartalmazza, hogy mely területeken került a hálós javítás alkalmazásra 4.7. A teljesítésigazolás kiadására Polyák László műszaki igazgató és Lukács József osztályvezető együttesen jogosult. 5. Fizetési feltételek 5.1. A Vállalkozó az I. ütem befejezésekor egy darab részszámla, míg a a 11. ütem befejezésekor egy darab végszámla kibocsátására jogosult. A számla befogadásának feltétele, hogy hibátlanul és maradéktalanul tartalmazza a következő adatokat : a számla kelte, a számla sorszáma, a teljesítés időpontja, a szolgáltatás megnevezése, az adó alapj a, az adó mértéke áthárított adó (adott esetben), adómentesség (adott esetben). az elvégzett munka megjelölése

4 A számlán a következő szerint kell a címzést szerepeltetni : Országgyűlés Ilivatala 1357 Bucíapest, Kossuth L. tér Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 36/A -a értelmében a számla kifizetésének feltétele a tényleges kifizetést megelőző 30 napnál nem régebben kelt, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás átadása, bemutatása, megküldése a Megrendelő részére Amennyiben Vállalkozót - az Art. 36/B. -a alkalmazásával - felvették a köztartozásmentes adózói adatbázisba, az adóigazolás benyújtása alól mindaddig mentesül, amíg szerepel az említett adatbázisban Az együttes adóigazolás rendelkezésre bocsátásának hiányában nem kerülhet sor pénzügyi teljesítésre. Köztartozás esetén a vállalkozói díj nettó összege a köztartozás erejéig visszatartásra kerül az Art.36/A -a (3)-(4) bekezdései alapján Megrendelő a Kbt ában és az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A -36/B -aiban foglaltak alkalmazásával a következők szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni. a) Vállalkozó legkésőbb a teljesítés igazolása időpontjáig köteles a szerződés 7. szánú melléklete szerinti nyilatkozatot teruni. b) Vállalkozó egyidejtiíleg felhívja az alvállalkozókat és szakembereket ezen számlák kiállítására. c) Vállalkozó a teljesítés igazolását követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani Megrendelő felé, amely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg. E számla ellenértékét a Megrendelő 15 napon belül utalja át a Vállalkozónak. d) Vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetve az Art. 36/A. (3) bekezdése szerint a köztartozás összegét visszatartja, és az átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a 10. számú 8. melléklet szerinti nyilatkozattal együtt átadja a Megrendelőnek. e) Vállalkozó ezt követően jogosult az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számla kiállítására, amely ellenértékét a Megrendelő tizenöt napon belül utalja át a Vállalkozónak, ha az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségét az Art. 36/A. -ára is tekintettel teljesítette. f) Az Art. 36/A. -ának (3) bekezdése szerinti visszatartás a Vállalkozóval szemben kizárólag a saját teljesítésére vonatkozó számlára alkalmazható. g) Amennyiben Vállalkozó nem igazolja, hogy eleget tett az alvállalkozók (szakemberek) kifizetésére vagy az Art. 36/A. (3) bekezdése szerinti visszatartásra vonatkozó kötelezettségének, és hitelt érdemlő irattal nem igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a Vállalkozó által a Megrendelőnek bejelentett összegre vagy annak egy részére, úgy az ellenszolgáltatás Vállalkozót megillető, fennmaradó részét Megrendelő őrzi e kötelezettségek teljesítésének igazolásáig Közös Ajánlattevőként szerződő vállalkozók esetében a pontban foglaltakat valamennyi Vállalkozó tekintetében alkalmazni kell Megrendelő fizetési kötelezettségeit a Vállalkozó Unicredit Bank Zrt. által. vezetett számú számlája javára való átutalással teljesíti.

5 Késedelmes Fizetés esetén Vállalkozó a Ptk. 301/A. -ában foglaltak szerint jogosult késedelmi kamatra Megrendelő a Kbt a (6) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetére Hozzájárul a beszedési megbízás teljesítéséhez. A beszedési megbízás mintáját a szerződés 6. számú melléklete tartalmazza Amennyiben Vállalkozó a beszedési megbízást a Kbt a (6) bekezdésébe ütköző módon nyújtja be, vagy a Vállalkozó által benyíljtott beszedési megbízás alapján a Szerződés - különösen vállalkozói díjra, fizetési feltételela e, számlázásra vonatkozó - előírásait sértő módon pénzösszeg kerül kifizetésre, úgy Vállalkozó a beszedési megbízás alapján részére - a Kbt a (6) bekezdését, illetve a szerződés előírásait sértő módon - kifizetett összeg kétszeresét köteles visszafizetni Megrendelő részére a Megrendelő erre irányuló felszólításának kézhezvételétől számított 10 napon belül Az I. ütemre vonatkozó részszámla és a II. ütemre vonatkozó végszámla kifizetésének további feltétele a szerződésben meghatározott, a jótállási időre vonatkozó 7.2. pontban szerinti biztosíték rendelkezésre bocsátása. 6. Szavatosság, jótállás 6.1. Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a szerződés keretében beépített anyagok, termékek és teljesített szolgáltatások megfelelnek a hatályos jogszabályokban meghatározott szabványoknak és műszaki előírásoknak, valamint a szerződésben foglalt követelményeknek Vállalkozó szavatolja, hogy a szerződés keretén belül általa beépített anyagok alkalmasak a rendeltetésszerű használatra, valamint mentesek mindenfajta anyagbeli hibától. Vállalkozó szavatolja továbbá, hogy az általa a szerződés alapján. nyújtott szolgáltatás mentes mindenfajta kivitelezési és egyéb hibától Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott kivitelezési munkákra, a mindkét fél által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv keltétől számított 24 hónap jótállást vállal A jótállási időszak alatt felmerült hibák esetén a Vállalkozó köteles a hibát térítésmentesen elhárítani, a Megrendelő írásbeli hibabejelentése alapján. A hibaelhárítást az értesítés kézhezvételétől számított 8 órán belül kell megkezdeni A jótállás keretében a Vállalkozó a hiba haladéktalan kijavítására köteles. Amennyiben Vállalkozó ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy Megrendelő jogosult a hibát Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozással kijavíttatni Vállalkozó felelőssége nem teljed ki az olyan hibákra, amelyek rendeltetésellenes használatból, rongálásból, illetve elemi csapásból származnak A jótállási idő alatt bejelentett igények a jótállási idő leteltét követő hat hónapon belül is érvényesíthetők. 7. )Felelősségbiztosítás, bankgarancia 7.1. Vállalkozó köteles a szerződés aláírása napjáig jelen szerződés 1. pontjának tárgyát képező munkákra és a kivitelezés időtartamára teljes körű, a Megrendelőre, harmadik személyekre és az alvállalkozókra is kiterjedő felelősségbiztosítást kötni, vagy érvényes biztosítását e munkákra kiterjeszteni, és a biztosítási okmányt

6 6 Megrendelőnek átadni. tizen biztosítási okmány a szerződés érvényességének feltétele, a szerződés 5. számú mellékletét képezi Vállalkozó jelen szerződés 1. tetemének tárgyát képező munkái befejezésekor, a számla benyújtását megelőzően köteles átadni a szerződés részteljesítését igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásának napjától száralított 24 hónapig érvényes jótállási bankgarancia nyilatkozatot, amely a szerződés 3. számú mellékleteként annak elválaszthatatlan részét fogja képezni. A jótállási bankgarancia összege a vállalkozói díj I. ütemre eső, áfa nélkül számított értékének 5 %-a. Amennyiben a garancia vállalás időpontja későbbi, mint az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásának napja, úgy a 24 hónap érvényességi idő a garancia vállalás kezdő időpontjától számítandó. A szerződés II. ütemének teljesítésekor Vállalkozó az előzőek szerint köteles a jótállási bankgaranciát nyújtani, azzal, hogy annak összege a II. ütemre eső, áfa nélkül számított érték 5 %-a Vállalkozó a Kbt a (6) bekezdésének a) pontja alkalmazásával a 8.2 pontban meghatározottal azonos összegű és érvényességi idejű egyéb biztosítékot is jogosult felajánlani. 8. Kártérítés, kötbérek 8.1. Vállalkozó köteles az általa okozott károkat Megrendelő szennára megtéríteni. Megrendelőnek jogában áll az igazolt kártérítési követelését a benyújtott számlákból visszatartani. 8.2 Amennyiben Vállalkozó elmulasztja kötelezettségeinek a szerződésben vállalt teljesítési határidőre történő teljesítését, úgy Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmes teljesítés esetén fizetendő kötbér mértéke az 1. pontban foglaltak vonatkozásában a 2.1 pontban meghatározott vállalkozói díj áfa nélküli értékének napi 1 %-a Vállalkozó késedelme az I. ütem teljesítési határideje vonatkozásában akkor felróható, ha a kivi.telezési időszakban a téli időjárás nem hátráltatta, illetvee akadályozta a munkavégzést A műszaki ellenőr és felelős műszaki vezető együttesen igazolja az építési naplóban az alábbi, a munkavégzést akadályozó körülmények fennállását : a) Egy napos tartós eső, vagy 5 centimétert meghaladó éjszakai havazás. b) Hőmérséklet 7 és 18 óra közt két óránként mérve 1/A melléklet szerinti műszaki megoldás esetén :ha egy napközbeni átlaghőmérséklete 5 fok alatt van. 8.3 Amennyiben Vállalkozó a 6.4 pontban meghatározottak szerint bejelentett hibát a bejelentéstől számított 24 órán belül nem hárítja el, úgy Megrendelő a 2.1 pontban meghatározott vállalkozói díj áfa nélküli értékének megkezdett óránlcénti 0,1%-át jogosult kötbérként felszámítani. 8.4 A Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Megrendelő a hiba kijavításáig minőségi kötbérre jogosult. A minőségi kötbér a késedelmi kötbéren felül érvényesíthető. A kötbér vetítési alapja az adott javítás területével arányos vállalkozói díj 0,1 %-a. 8.5 Amennyiben a Vállalkozó az 1. pontban meghatározott szerződéses kötelezettségét az ő érdeldcörében felmerült okból nem teljesíti, úgy köteles a 2,1 pontban meghatározott vállalkozói díj áfa nélküli értékének 5 %-át meghiúsulási kötbér címén Megrendelőnek megfizetni. 8.6 A kötbér a szerződésszegés napján válik esedékessé.

7 _ Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli e1[-ogadása a Megrendelő részéről nem jelent joglemondást azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt a Vállalkozó szerződésszegése következményeként megilletik. 9. Titokvédelem 9.1 A Vállalkozót titoktartási kötelezettség terheli a jelen szerződés teljesítése során a Megrendelővel, aralak tevékenységével kapcsolatban tudomására jutó mindennemű adat, információ, ismeret vonatkozásában. E titoktartási kötelezettség kiteljed a Vállalkozó alkalmazottaira, munkatársaira, alvállalkozóira és közreműködőire is, akiket erre a Vállalkozó hitelt érdemlően köteles figyelmeztetni A Vállalkozó - Megrendelő engedélye nélkül - nem hozhatja harmadik személy tudomására a szerződés teljesítésével kapcsolatban birtokába jutott terveket, adatokat, információkat. A szerződésben foglalt közérdekű adatok kivételével minden más adatközlés bizalmasnak minősül és csak olyan mértékig megengedett, amely az adott feladat teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges A Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásos engedélye nélkül, a szerződéssel kapcsolatos egyedi okmányokat és információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel A Vállalkozó a rendelkezésére bocsátott adatok, okmányok, dokumentációk illetéktelen felhasználása esetén annak minden törvényes következményét köteles viselni Megrendelő a telepítési helytől független műszaki dokumentációkra, információkra semmilyen előírást nem tesz A szerződés jelen 9. pontjában foglalt kötelezettségek alól jogszabály felmentést adhat. 10. Szerzői jogi és iparjogvédelmi kérdések Vállalkozó jogszavatosságot vállal azért, hogy az általa teljesítendő munkák, szállított termékek illetve azok bármely részének a Megrendelő által történő igénybevétele nem sérti harmadik személy szerzői jogát, szabadalomhoz, védjegyhez, ipari mintaoltalomhoz fűződő, forgalmazási vagy bármely más szerzői jogi, iparjogvédelmi oltalmat élvező jogát Vállalkozó harmadik személy(ek) esetleges igényeivel szemben közvetlenül tar -tozilc helytállni. 11. Egyéb megállapodások 11.1 Vállalkozó kijelenti, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett vállalkozó kivitelezői tevékenységre jogosultak névjegyzékében szerepel (a 191/2009. kormányrendelet 35. -ának (4) bekezdése alapján részére kiadott nyilvántartási szám : 34A25517 alapján jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit képező tevékenységek végzésére jogosult Vállalkozó kötelezettsége a munkaterület átvételének időpontjától, a munkavégzés teljes időtartama alatt, a munkavédelem megszervezése, az egészségvédő-, óvó rendszabályok, valamint az Országházban érvényes, - a jelen szerződés 4. számú.

8 8 mellékletét képező -- speciális munkarendi, munka- és Uizvédelini rendszabályok betartása A Vállalkozó felelős a teljesítéshez szükséges számú és szaktudású szakember, valamint műszaki-technikai felszereltség biztosításáért, továbbá a teljesítésben közreműködő személyek testi épségével, egészségével, életével valamint a Megrendelő vagyonával kapcsolatban általa okozott károkért, továbbá a vonatkozó jogszabályok és az érvényes magyar hatósági előírások betartásáért Amennyiben Vállalkozó a munkavégzés során személyek testi épségét, az épület állagát veszélyezteti, úgy a Megrendelőnek jogában áll a munkavégzést azonnal leállítani. Az ebből eredő mindennemű következmény a Vállalkozót terheli. A munkavégzés újrakezdése csak a veszély elhárítása után lehetséges a Megrendelő írásbeli engedélye alapján. A Vállalkozó felelős dolgozói megfelelő oktatásáért, a biztonsági előírások betartásáért, valamint az azok elmulasztásából eredő károkért Vállalkozó felelős azért, hogy az általa szállított anyagok rendelkezzenek minőségi bizonyítvánnyal és az előírt engedélyekkel Vállalkozó a lebontott anyagot és a hulladékokat az építőipari tevékenységre vonatkozó jogszabályoknak, és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően köteles 48 órán belül elszállítani Megrendelő kizárólag a jelen szerződés késedelem nélküli és kivitelezési hibáktól mentes teljesítése esetén járul hozzá ahhoz, hogy Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munkára referenciaként hivatkozzon. Hibás, késedelmes teljesítés esetén Megrendelő e körülményt a Kbt. 68. (2) bekezdése szerinti igazolásban feltünteti Jelen szerződés kizárólag a felek kölcsönös megállapodásával, kizárólag a Kbt ában meghatározott feltételek fennállása esetén, a Kbt ában előírt közzétételi kötelezettség megtartásával, a szerződés aláírására jogosult személyek által módosítható A Kbt a értelmében a szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek kell teljesítenie. A teljesítésében tíz százalékot meghaladó mértékben alvállalkozó nem működhet közre Kbt (5) bekezdése értelmében Vállalkozó haladéktalanul - a jelen szerződés 8. számú melléklete szerinti kitöltött nyilatkozattal - köteles tájékoztatni a Megrendelőt arról, hogy - az ajánlatában illetve a szerződésben megjelölt - alvállalkozóval kötött szerződésben kikötött ellenszolgáltatást teljesítette, vagy annak teljesítését megtagadta. Amennyiben Vállalkozó e bejelentési kötelezettségének öt napon belül nem tesz eleget, az Alvállalkozó maga jogosult a tájékoztatás megtételére. A tájékoztatóban a Kbt (6) bekezdésében felsorolt adatokat kell bejelenteni. Megrendelő haladéktalanul gondoskodik a megküldött adatoknak a honlapján történő közzétételéről Az I. ütem elvégzéséhez a Megrendelő a munkaterület két ütemes kiürítését teszi lehetővé. Az Országház XIII. kapuján való közlekedést Vállalkozó köteles lehetővé tenni, azzal, hogy legfeljebb fél napra lehet az ezen való közlekedés akadályoztatva Megrendelő vállalja, hogy gyalogos forgalmat a munkaterületről a kivitelezés I. üteme alatt kizárja Az I. ütem munkálatainak végzése közben a felmart területen gépkocsival történő közlekedés adott esetben, kivételesen történhet Megrendelő Vállalkozó részére díjmentesen biztosítja a Vállalkozó kommunális létesítményéhez az áramfelvételt. A kommunális létesítményben tárolt termékek és eszközök őrzése Vállalkozó feladatát képezi, azok eltűnéséből eredő károkért Megrendelői semmiféle felelősség nem terheli.

9 11.15 Vállalkozó kijelenti, hogy felette a következő jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezetek rendelkeznek a Ptk. 685/B -a szerinti többségi befolyással : Vállalkozó a következő jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezetek felett rendelkezik a Ptk a szerinti többségi befolyással : Név SAT Útjavító Kft. Székhely 1135 Budapest, Szegedi út Adoszam Vállalkozó hozzájárul a Kbt. 99/A. (4) bekezdése szerinti közzétételhez, arról tájékoztatja a felsorolt társaságokat, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti adataiban bekövetkező változás esetén az adatváltozást követően haladéktalanul írásban bejelenti a módosult adatokat. A módosítás bejelentés közzétételre kerül a Megrendelő honlapján. 12. Együttműködés, szerződéses viták rendezése Felek megállapodnak abban, hogy együttműködnek a jelen szerződés eredményes teljesítése céljából A jelen. szerződéssel kapcsolatos értesítéseket írásban kell megtemli A felek nyilatkozattételre és intézkedésre jogosult képviselői : Megrendelő részéről : Polyák László műszaki igazgató és Lukács József építészeti osztályvezető együttesen. Vállalkozó részéről : Fekete Tamás területi igazgató és Fábián András vállalkozási főmérnök A megnevezett személyek esetleges változásáról felek egymást írásban értesítik A felek felhatalmazzák a kijelölt személyeket, hogy a szerződés teljesítése érdekében szükséges műszaki döntéseknél a teljesítést igazoló dokumentumok aláírásánál feleket képviseljék, az építési naplóba bejegyzéseket tegyenek, illetve az építési naplóba történt bejegyzéseket ellenjegyezzék. A megnevezett személyek jogosultak és kötelesek megtenni minden műszaki intézkedést, nyilatkozatot, amely a szerződés teljesítéséhez szükségessé válik és a jelen szerződésben, valamint az annak mellékleteiben foglaltakkal nem ellentétes A felek megbízott képviselőinek jogosultsága nem terjed ki a jelen szerződés feltételeinek bármilyen módosítására vagy kiegészítésére Vállalkozó felelős műszaki vezetője : Név : Horváth Gábor (2040 Budaőrs, Gyár u.2.) Nyilvántartási szám : Mobil : Fax : gabor.horvathagyaraszfalt.hu Megrendelő műszaki ellenőre adatait a szerződés 9. sz. melléklete tartalmazza Az építési naplóba beírt bejegyzéseket a másik fél két munkanapon belül köteles írásban észrevételezni, ha azt vitatja Megrendelő és a Vállalkozó köteles minden lehetséges erőfeszítést megtenni aralak érdekében, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban köztük felmerülő nézeteltérést

10 közvetlen tárgyalások a mcgkczdésüket követő 30. munkanapig nem vezetnek eredményre, úgy a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült vitát illetően a polgári perrendtartásról szóló évi 111. törvény szerint illetékes, hatáskörrel rendelkenő bíróság jogosult eljárni. 13. Záró rendelkezések 13.1 A jelen szerződés öt azonos, a felek által cégszerűen aláírt eredeti példányban készült, amelyből három példány a Megrendelőt és kettő példány a Vállalkozót illeti meg A jelen szerződés az aláírása napjától hatályos A felek a szerződést elolvasás és értelmezés után, a mellékletek áttanulmányozását követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják, egyúttal rögzítik, hogy a 3. sz. melléklet (jótállási biztosíték) átadására a számla benyújtásával egyidejűleg kerül sor A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény továbbá a végrehajtásukra kiadott rendeletekben foglaltak, egyebekben pedig általánosan a magyar jog szabályai irányadóak A csatolt mellékletek a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A mellékletek tartalma, valamint a Szerződés tartalma között mutatkozó esetleges ellentmondás esetén a Szerződés rendelkezései irányadók. A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek : 1/A és 1/B. sz. melléklet : Műszaki dokumentáció(k) + beárazott költségvetés(ek) 2. sz. melléklet : Kivitelezési ütemterv az 1. pontban meghatározott munkára 3. sz. melléklet Jótállási biztosíték 4. sz. melléklet : Országházban érvényes munkarendi, munka- és tűzvédelmi szabályzat 5 sz. melléklet : Felelősségbiztosítási okmány 6. sz. melléklet : Felhatalmazó levél beszedési megbízás teljesítéséről 7. sz. melléklet : Nyilatkozatminta a teljesítésbe bevont alvállalkozókról, szakemberekről 8. sz. melléklet : Nyilatkozatminta alvállalkozók felé történt teljesítésről 9. sz. melléklet Megrendelő műszaki ellenőre adatai Budapest, december 6. Megrendelő Vállalkozó Országgyűlés Hivatala Magyar Aszfalt Kft.

A 2.1. pontban foglaltak teljesítésének részletezését a szerződés 1. számú mellékletét képező leírás tartalmazza.

A 2.1. pontban foglaltak teljesítésének részletezését a szerződés 1. számú mellékletét képező leírás tartalmazza. 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala 1357. Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., mint Megrendelő (továbbiakban : Megrendelő) másrészről az Elektro-Central Kft. 2030.

Részletesebben

2 1. A szerződés tárgya Az Országgyűlés Irodaházában lévő 0,4 kv-os központi főelosztó-kapcsoló berendezés felújítása, átalakítása az ELMŰ Nyrt. által

2 1. A szerződés tárgya Az Országgyűlés Irodaházában lévő 0,4 kv-os központi főelosztó-kapcsoló berendezés felújítása, átalakítása az ELMŰ Nyrt. által 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az : Országgyűlés Hivatala 1358. Budapest, Széchenyi rkp. 19. mint Megrendelő (továbbiakban : Megrendelő) másrészről a(z) Elektro-Central Kft 2030 Érd,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött: az Országgyűlés Hivatala, Jobbik Parlamenti Frakció 1358. Budapest, Széchenyi rkp. 19., Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám:MÁK10032000-00292203-00000000 Képviseletében

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) mint megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő), másrészről a : KIPSZER Klíma Controll

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az másrészről a : Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3) mint megrendelő (a továbbiakban : Megrendelő), Z&Z Export-Import Kft. (1149

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala 1357. Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. mint Megrendelő (továbbiakban : Megrendelő) másrészről a G4S Biztonságtechnikai Zrt. 1033

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala 1357. Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., mint Megrendelő (továbbiakban : Megrendelő) másrészről a G4S Biztonságtechnikai Zrt. 1033

Részletesebben

I. A szerződés tárgya A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a szerződés l. számú mellékletében meghatározott műszaki követelményeknek

I. A szerződés tárgya A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a szerződés l. számú mellékletében meghatározott műszaki követelményeknek VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (4. SZÁMÚ RCSZA.IÁNLATI -íoz) amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1358 Budapest, Széchenyi rkp. l9.), mint megrendelő (továbbiakban : Megrendelő), másrészről demax

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) mint megrendelő (a továbbiakban : Megrendelő), másrészről a : Event Stuff Rendezvényszervező

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés hivatala (1357 Budapest, Kossuth tér 1-3.) mint megrendelő (a továbbiakban : Megrendelő) másrészről a Robert Bosch Kft. (1103 Budapest,

Részletesebben

1. A szerződés tárgya A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés 2. számú mellékletében meghatározott tisztítószereket, tisztítóeszközök

1. A szerződés tárgya A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés 2. számú mellékletében meghatározott tisztítószereket, tisztítóeszközök SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19.), mint megrendelő - továbbiakban : Megrendelő, másrészről a Rákóczi Üzletház Kft. (1084 Budapest,

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés Hivatala (székhely : 1357 Budapest, Kossuth tér 1-3. adószám : 15300014-2-41) mint megrendelő (a továbbiakban : Megrendelő) másrészről

Részletesebben

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény

Részletesebben

SZALLITASI SZERZŐDÉS

SZALLITASI SZERZŐDÉS SZALLITASI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19.), mint megrendelő - továbbiakban : Megrendelő, másrészről az 1-COM Kft. (1044 Budapest, Ezred

Részletesebben

1. A szerződés tárgya l.1 Az Országgyűlés Irodaházában lévő tárgyalókba (VII. emeleti tanácsterem és a 357-es terem) audió - és videotechnikai berende

1. A szerződés tárgya l.1 Az Országgyűlés Irodaházában lévő tárgyalókba (VII. emeleti tanácsterem és a 357-es terem) audió - és videotechnikai berende VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés Hivatala (Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportja) 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., Adószám : 15300014-2-41

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS l VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3) mint megrendelő (a továbbiakban : Megrendelő), másrészről a : Schindler Hungária Lift

Részletesebben

1. A szerződés tárgya Digitalizálással kapcsolatos szakértői feladatok ellátása, analitikus feldolgozás a DTT2 projekt keretében : Az Országgyűlési Kö

1. A szerződés tárgya Digitalizálással kapcsolatos szakértői feladatok ellátása, analitikus feldolgozás a DTT2 projekt keretében : Az Országgyűlési Kö VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., mint Megrendelő (továbbiakban : Megrendelő) másrészről azemiba Kereskedelmi Kft. 1112

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés Hivatala 1358. Budapest, Széchenyi rkp. 19. mint Megrendelő (továbbiakban : Megrendelő) Másrészről Genex Vállalkozás és Befektetésszervező

Részletesebben

5. VÁLLALKOZÁSI SZLRZÓ' DÉS

5. VÁLLALKOZÁSI SZLRZÓ' DÉS 5. VÁLLALKOZÁSI SZLRZÓ' DÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth L. tér 1-3.), mint Megrendelő, (a továbbiakban : Megrendelő) másrészről a KárpátPress Művészeti és

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. (1357 Budapest, Kossuth L. tér 1-3.), mint Megrendelő, (a továbbiakban : Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. (1357 Budapest, Kossuth L. tér 1-3.), mint Megrendelő, (a továbbiakban : Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth L. tér 1-3.), mint Megrendelő, (a továbbiakban : Megrendelő) másrészről a Századvég Gazdaságkutató Zrt.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

i. A szerződés tárgya 1.1) 1 darab Skoda Superb típusú gépkocsi megvásárlása az 1. sz. mellékletben meghatározott 1.2) 1 darab Skoda Superb típusú gép

i. A szerződés tárgya 1.1) 1 darab Skoda Superb típusú gépkocsi megvásárlása az 1. sz. mellékletben meghatározott 1.2) 1 darab Skoda Superb típusú gép ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS egyrészről : Országgyűlés Hivatala székhelye : 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., adószáma : 15300014-2-41 mint Vevő (a továbbiakban : Vevő"), másrészről : Porsche Hungaria Kereskedelmi

Részletesebben

1. A szerződés tárgya 1.1. Az 1. számú mellékletben részletesen körülírt műszaki specifikációval rendelkező nagy beolvasási sebességű könyvszkenner (f

1. A szerződés tárgya 1.1. Az 1. számú mellékletben részletesen körülírt műszaki specifikációval rendelkező nagy beolvasási sebességű könyvszkenner (f 'RAM Digitalizált törvényhozási tudástár 2. (EKOP-2.1.24-2013-2013-0001) VALLALKOZASI SZERZODES amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., mint Megrendelő

Részletesebben

3. A szerződés teljesítésének helye, módja, okmányai és határideje

3. A szerződés teljesítésének helye, módja, okmányai és határideje VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészt az másrészt az között. Országgyűlés Hivatala 1357 Budapest, Kossuth L. tér 1-3. adószáma: 15300014-2-41 (képviseli : Ambrus János, az Országgyűlési Könyvtár

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) (építtető Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület Kiemelkedően Közhasznú Szervezet mint megrendelő és.. építőipari kivitelező gazdasági társaság mint vállalkozó

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1055 Budapest, Kossuth L. tér 1-3.), mint Megrendelő, (a továbbiakban : Megrendelő) másrészről a STRATIS Vezetői és Informatikai

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

13IZ'1'OSÍ'I'ÁSl SZI",IZZOI)1?S

13IZ'1'OSÍ'I'ÁSl SZI,IZZOI)1?S 13IZ'1'OSÍ'I'ÁSl SZI",IZZOI)1?S amely létrejótt egyrészről az Országgyűlés Hivatala 1357. Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., mint biztosított (továbbiakban : Biztosított) másrészről a Groupama Garancia

Részletesebben

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) alapján hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást folyt

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) alapján hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást folyt SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyíílés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám : 15300014-2-41 Bankszámlaszám : 10032000-0140o805-00000000 mint Megrendelő (továbbiakban

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Építési alvállalkozói szerződés

Építési alvállalkozói szerződés Szerződésminta: Szerződés száma:./..év Építési alvállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről.. lakhelye (székhelye):... képviseli:... cégjegyzékszáma... regisztrációs száma 1 :... nyilvántartó cégbíróság...

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés Hivatala Fidesz Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képvisel csoportja 1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3 mint megrendelő (a továbbiakban

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SIEItLŐI)h,S. amely létrejött egyrészről az

VÁLLALKOZÁSI SIEItLŐI)h,S. amely létrejött egyrészről az VÁLLALKOZÁSI SIEItLŐI)h,S amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala 1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám : 15300014-2-41 Bankszámlaszám : Magyar Államkincstár 10032000-01400805-00000000

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Debrecen Megyei Jogú város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.) képviseletében Kósa Lajos polgármester. mint Megrendelő, másrészről a Komplex-D

Részletesebben

Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt.,

Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt., Szállítási szerződ a a Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt., NET 54 Üzleti Kommunikáció Kft. között A KEF által megkötött KM0101NETH11 számú keretmegállapodás alapján

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről :az Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.), mint megrendelő, (a továbbiakban : Megrendelő) másrészről :az OPUS Ingatlanszolgáltató

Részletesebben

Kivitelezési szerződés

Kivitelezési szerződés Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

Vállalkozói szerződés

Vállalkozói szerződés Vállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről Újhartyán Község Önkormányzata Székhelye: 2367, Újhartyán, Fő utca 21. adószáma: 15391236-2-13 Képviseletében: Schulcz József Polgármester mint Megrendelő

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Igréczné Sipos Etelka gazdasági főigazgató), mint

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek:

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: BKV Zrt. 61-es villamos vonal Ördög-árok menti 1.sz. és 2.sz. támfal átépítésének és Riadó utcai KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS NYÚJTÁSA (4. sz.) Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: 1.) Kérdés/észrevétel:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Budapest V. Alkotmány u.2. Képviselő: Politikatörténeti Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. Adószám: 18089934-2-41 Tel./Fax: 06-30-307-2935 / 301-49-22 a

Részletesebben

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés flivatala székhely : 1055 Budapest, Kossuth L. tér 1-3. adószám : 15300014-2-41, PIR szám : 300014 Pénzforgalmi számlaszám : 10032000-01400805-00000000

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala, (1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19.), mint Megrendelő, (továbbiakban: Megrendelő), másrészről az e-corvina Kft. (1149 Budapest,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 27-i ülésére. az Abony, Vasút u. 1. sz. alatti ingatlan bontására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 27-i ülésére. az Abony, Vasút u. 1. sz. alatti ingatlan bontására Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 001/10290-6/2009 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést

Részletesebben

1. A szerződés tárgya : A Vállalkozó, mint a Megrendelő által lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertese a jelen keretszerződésben kötelezettséget vá

1. A szerződés tárgya : A Vállalkozó, mint a Megrendelő által lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertese a jelen keretszerződésben kötelezettséget vá VALLALKOZASI SZERZODES amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés Hivatala 1358. Budapest, Széchenyi rkp. 19. mint Megrendelő (továbbiakban : Megrendelő) másrészről : a Fővárosi Építő Zrt. 1033 Budapest

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés Hivatala (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) Adószám : 15300014-2-41 Képviseletében eljáró személy neve : Bordács Csaba mint megrendelő

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

amely létrejött egy-észről az

amely létrejött egy-észről az r 8 VALI I ZÁSI SZ, Z amely létrejött egy-észről az szággytálés 1ivatala 1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., Adószám : 15300014-2-41 Bankszámlaszám : Ml agyar Államkincstár 10032000-01400805-00000000

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

szükséges lenne még ebben az évben megcsináltatni, ami összesen 477.828.- Ft + áfa, azaz bruttó 597.285.-Ft-ba kerülne.

szükséges lenne még ebben az évben megcsináltatni, ami összesen 477.828.- Ft + áfa, azaz bruttó 597.285.-Ft-ba kerülne. Tisztelt Képviselő Testület! Az elmúlt ülést követően döntött úgy a testület, hogy a két éve tervezett közvilágítás bővítését a Vízműtöl visszajáró tagi hitel terhére megcsináltatja az Önkormányzat. Ezen

Részletesebben

A szerződés tárgya: ŰSZT-2011-Kémény pályázat kivitelezésére vonatkozó előszerződés. Felhasználható összeg. tó.'ira*t2. ^ov^-oe. ^. &a, o(, /r.

A szerződés tárgya: ŰSZT-2011-Kémény pályázat kivitelezésére vonatkozó előszerződés. Felhasználható összeg. tó.'ira*t2. ^ov^-oe. ^. &a, o(, /r. ísv h 9-tf I * OV- Ügyiratszám: 1-62479/212. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet 2.sz.melléklet A szerződés tárgya: ŰSZT-211-Kémény pályázat kivitelezésére vonatkozó előszerződés

Részletesebben

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉARFT-CÉDE2009 PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Martfű Város Önkormányzata (továbbiakban: Megrendelő) székhelye:

Részletesebben

Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között

Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között Megbízási Szerződés mely, létrejött egyrészről HORVÁTH ZOLTÁN mint Max - Quality Kft. / Adószáma: 12787957 2 43 Cégjegyzék száma: 01 09-942829 Székhelye 1184 Budapest Aranyeső u. 8. / ügyvezetője, mint

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐ ÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐ ÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐ ÉS Amely létrejött egyrészről : Országgyűlés Hivatala Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportja 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., mint Megrendelő (továbbiakban

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/40-21/2010. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzat (székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1., adószám: 15430207-2-19), képviseli: Marton Béla polgármester,

Részletesebben

Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228

Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:273228-2013:text:hu:html Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228 Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

Villamosenergia-vásárlási szerződés

Villamosenergia-vásárlási szerződés Villamosenergia-vásárlási szerződés amely létrejött egyrészről a MVM Partner Energiakereskedelmi ZRt. Székhely : 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209. Cégjegyzékszám : 01-10-044818 Adószám : 12898019-2-44

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS

FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS 1 FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth L. tér 1-3.), mint felhasználó, (a továbbiakban : Felhasználó) másrészről az Integra Consulting Zrt.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely egyrészről mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) Neve: Tolna Megyei Önkormányzat Székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Adószáma: 15414007-2-17 Képviseletében

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Kazincbarcika Város Önkormányzata Székhely: 3700. Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Bankszámlaszám: 11734152-15350057-00000000 Képviseletében:

Részletesebben

1.1 A Phare támogatással kapcsolatos kötelezettségek meghatározására a Megbízó a

1.1 A Phare támogatással kapcsolatos kötelezettségek meghatározására a Megbízó a Név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. képv.: dr. Ipkovich György polgármester adószám: azonosító: bankszámlaszám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐI)ÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐI)ÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐI)ÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1055 Budapest, Kossuth L, tér 1-3.), mint Megrendelő, (a továbbiakban : Megrendelő) másrészről a KárpátPrcss Bt. (1144 Budapest,

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2013. január 24-ei II. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 4. napirendi pont: Előterjesztés a Patak

Részletesebben

Szerződés száma:. Megbízási szerződés

Szerződés száma:. Megbízási szerződés Szerződés száma:. Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről: Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ) Adószám: 15725527-2-04 képviseli: Várfi András polgármester (Tel.:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) mint megrendelő, (a továbbiakban : Megrendelő) másrészről : a Profi-Komfort Kft. (1071

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) mint megrendelő (továbbiakban : Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) mint megrendelő (továbbiakban : Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az : Országgyűlés Hivatala (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) mint megrendelő (továbbiakban : Megrendelő) másrészről a következő vállalkozók : RT

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Amely létrejött egyrészről Szállítási szerződés II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben

2. A szerződés időtartama, a teljesítés határideje, módja és helye 2.1. A jelen szerződés az aláírás napjától kezdődően 12 hónapos határozott időtarta

2. A szerződés időtartama, a teljesítés határideje, módja és helye 2.1. A jelen szerződés az aláírás napjától kezdődően 12 hónapos határozott időtarta SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés Hivatala 1054 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám : 15300014-2-41 Bankszámlaszám : 10032000-01400805-00000000 Képviseletében eljáró

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés Iktatószám: AK-05-140/2009. amely létrejött egyrészről: az Állami Számvevőszék székhely: 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10. Törzskönyvi azonosító szám: 324766 Adószám: 15324762-2-41

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S mely létrejött az alulírott napon és helyen, az alábbi felek között, az alábbi feltételekkel: Szállító neve: FORT Kereskedelmi Kft Címe: 1071. Budapest, Dózsa Gy.

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19.), mint megrendelő - továbbiakban : Megrendelő, másrészről a Petrányi Autó Kft. (1106 Budapest,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033. Budapest, Fő tér 3. adószáma: 15503004-2-41 statisztikai számjele: 15503004751101 számlavezető

Részletesebben

Építési kivitelezési szerződés

Építési kivitelezési szerződés Építési kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről (építtető) lakhelye: születési helye, ideje: anyja mint Megrendelő, másrészről (építőipari kivitelező vállalkozó) Neocasa Construct Kft székhelye:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS AZONOSÍTÓ SZÁM amely létrejött egyrészről a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen működő Részvénytársaság székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 38. cégjegyzékszám: 01-10-043152

Részletesebben

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések BGYH ZRt. számlabefogadási rend Partnereinknek a számlájukat a központi levelezési címre kell megküldeniük: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3/2015/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S A szerződés 5 számozott oldalból áll.

V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S A szerződés 5 számozott oldalból áll. V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S A szerződés 5 számozott oldalból áll. amely létrejött egyrészről Óbuda Békásmegyer Önkormányzat Cím: 1033 Budapest, Fő tér 3. Tel: 4378-647 Képviselő: Szepessy

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

1. A szerződés tárgya Az Állami Számvevőszék költségvetési évekre vonatkozó költségvetési beszámolóinak könyvvizsgálata és az azokra vonatk

1. A szerződés tárgya Az Állami Számvevőszék költségvetési évekre vonatkozó költségvetési beszámolóinak könyvvizsgálata és az azokra vonatk VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth L. tér 1-3. Adószám : 15300014-2-41 Számlaszám : 10032000-0 1400805-00000000 mint Megrendelő, (továbbiakban

Részletesebben