_B_U_D_8_._~_p_e_S_T_s_udap-est F-övára-s Fó-pa1gá-rmes-1ere _

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "_B_U_D_8_._~_p_e_S_T_s_udap-est F-övára-s Fó-pa1gá-rmes-1ere _"

Átírás

1 _B_U_D_8_._~_p_e_S_T_s_udap-est F-övára-s Fó-pa1gá-rmes-1ere _ ;.g..., f;o-tg }Xf ~ 1m~ ~ m ~ ~~111111~111m * * ikt. szám: FPH058 / /2016 tárgy: Javaslat az egyes gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására és díjazásuk megállapítására vonatkozóan / előkészítő: Vagyongazdálkodási Főosztály egyeztetésre megküldve: a Fővárosi Közgyülés állandó bizottságai és a Fővárosi Közgyűlés tanácsnoka ELŐTERJESZTÉS a Kőzgyű/és részére Tisztelt Közgyűlés! A Fővárosi Önkormányzat kizárólagos és résztulajdonában lévő gazdasági társaságok közül az alábbi társaságok könyvvizsgálóinak megbízatása május 31-én jár le: Budapesti Nagybani Piac Zrt., Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítás Kft., Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft., Katona József Színház Nonprofit Kft., Budapest Bábszínház Nonprofit Kft., Új Színház Nonprofit Kft., BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.. A felsorolt társaságoknál új könyvvizsgáló megválasztása szükséges június 1-jétől vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően. A Budapest Főváros Önkormányzat vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. ( ) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 56. (1) bekezdésében foglaltak alapján a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság vonatkozásában a tulajdonosi pozícióból eredő tagi, részvényesi jogok gyakorlásáról és kötelezettségek teljesítéséről - a (3)-(5) bekezdésben foglaltak kivételével - a Fővárosi Közgyűlés dönt. Egyszemélyes társaság esetén a Fővárosi Közgyűlés egyedüli tagként, részvényesként közvetlenül dönt, többszemélyes társaságnál pedig a társaság legfőbb szervének döntését megelőzően hozza meg tagi, részvényesi döntését a Fővárosi Közgyűlés. A Vagyonrendelet 56. (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján az ott felsorolt személyi ügyek - így többek között a könyvvizsgáló megválasztása és díjazása - tekintetében a Vagyonrendelet 5. sz. mellékletében felsorolt társaságok vonatkozásában - a társaság legfőbb szervének törvény a 1052 Budapest, Városház utca l levélclm: 1840 Budapest J telefon: fax: tarlosi est.hu

2 vagy társasági szerződés alapján kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben a főpolgármester előterjesztésében foglalt javaslat alapján hozza meg döntését a Fővárosi Közgyűlés. Tekintettel arra, hogy a felsorolt gazdasági társaságok a Vagyonrendelet 5. sz. mellékletében szerepelnek, a társaságok könyvvizsgálóinak megválasztása, megbízása és díjazása ügyében a Fővárosi Közgyűlés rendelkezik döntési jogkörrel. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. törvény 4. (1 e) bekezdése szerint a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének. A Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:130. (1) bekezdésében foglaltak szerint: Az. első állandó könyvvizsgálót a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a könyvvizsgálót a társaság legfőbb szerve választja. A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést - a legfőbb szerv által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett - az ügyvezetés a kijelölést vagy választást követő kilencven napon belül köti meg. Ha a szerződés megkötésére e határidőn belül nem kerül sor, a legfőbb szerv köteles új könyvvizsgálót választani." A fenti rendelkezésnek megfelelően az érintett társaságoknak a Fővárosi Közgyűlés, illetve a többszemélyes társaságok esetében a Társasági közgyűlés döntését követő 90 napon belül megbízási szerződést kell kötni a megválasztott könyvvizsgálókkal. A Ptk. 3:130. (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően: Az állandó könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb öt évre lehet megválasztani." Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a legfőbb szerv által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak, amely a számvitelről szóló évi C. törvény (Sztv.) 153. (1) bekezdésében foglaltak szerint az adott üzleti év mérleg fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napját jelenti, amikor a társaság az éves gazdálkodásáról szóló könyvvizsgáló által felülvizsgált beszámolót letétbe helyezni köteles. A Ptk. 3:129. (2) bekezdésben foglaltak szerint:,,az állandó könyvvizsgáló a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő egyéni könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég lehet. Ha könyvvizsgáló cég látja el a könyvvizsgálói feladatokat, ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi." Az Sztv. rendelkezése szerint a kötelező könyvvizsgálatra a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja vagy a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál nyilvántartásba bejegyzett könyvvizsgáló cég választható. A fenti jogszabályi előírásokra figyelemmel a társaságok ügyvezetése a felügyelőbízottságaik egyetértő javaslataival együtt megküldték az állandó könyvvizsgálók jelölésére és dfjazásukra vonatkozó javaslataikat. A könyvvizsgálók kiválasztásával kapcsolatos dokumentumokat társaságonként jelen előterjesztés mellékletei mutatják be. A megválasztandó könyvvizsgálók nyilatkoztak, hogy a megbízatás elfogadásával kapcsolatban összeférhetetlenségi akadály nem áll fenn és a tisztség betöltésének törvényi akadálya nincs. 2/7

3 A társaság könywizsgálójára vonatkozó változást a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény 51. (2) bekezdése alapján a társaság jogi képviselője fogja benyújtani a cégbírósághoz a létesítő okiratváltozásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegével együtt A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé. Határozati javaslat A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy: 1. gyakorlásáról szóló 22/2012 ( ) Főv. Kgy. rendelet 56. (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva a Budapesti Nagybani Piac Zrt. soron következő közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes meghatalmazottjaként és képviseletében a Közszolgáltatási Keretszerződés alapján eljáró BFVK Zrt. képviselője kötött mandátummal eljárva igen" szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát: a CORRECT Pénzügyi és Könyvszakértői Korlátolt Felelősségű Társaság {székhelye: 1026 Budapest, Bimbó út 182., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: , cégjegyzékszáma: ) Budapesti Nagybani Piac Zrt. könyvvizsgálójának történő megválasztását június 1-től május 31-ig terjedő időszakra, a könywizsgálatért felelős személy Egri István Iván {könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma: ) könyvvizsgáló bevonásával, továbbá a könyvvizsgáló dijazásának megállapítását - a korábbi évi könywizsgálói díjjal megegyezően ,- Ft /év +ÁFA összegben. a Társaság soron következö közgyúlésének napja 2. gyakorlásáról szóló 22/2012 { ) Főv. Kgy. rendelet 56. (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva igen" szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát: 2.1. a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. könyvvizsgálói nyilvántartási száma: , cégjegyzékszáma: ) FCSM Zrt. könyvvizsgálójának történő megválasztását június 1-től május 31 -ig terjedő időszakra, a könyvvizsgálatért felelős személy Tímár Pál (könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: ) könyvvizsgáló és Barsi Éva könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: ) helyettes 3/7

4 könyvvizsgáló bevonásával, továbbá a könyvvizsgáló díjazásának megállapitását - a korábbi évi könyvvizsgálói díjjal megegyezően Ft /év+ ÁFA összegben. határidő: felelős : a Társaság soron következő közgyúlésének napja Főpolgánnester 2.2. Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására. határidő: felelés: a Társaság soron következő közgyűlésének napja 3. gyakorlásáról szóló 22/2012 ( ) Főv. Kgy. rendelet 56. (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva a BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva igen" szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát: 3.1. az AUDITOR-PARTNERS Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (1124 Budapest, Fodor utca 139., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: , cégjegyzékszáma: ) BDK Kft. könyvvizsgálójának történő megválasztását június 1-töl május 31-ig terjedő időszakra, a könyvvizsgálatért felelős személy Pluhár Márta bejegyzett könyvvizsgáló ( könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: ) bevonásával, továbbá a könyvvizsgáló díjazásának megállapítását - a korábbi évi könyvvizsgálói díjjal megegyezően ,- Ft/év + ÁFA összegben. a Társaság soron következő laggyülésének napja Főpolgánnester 3.2. Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására. felelés: a Társaság soron következő taggyülésének napja 4. gyakorlásáról szóló 22/2012 ( ) Föv. Kgy. rendelet 56. (1} és (2) bekezdéseiben foglaltak 417

5 alapján Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy 4.1. a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a BPO-AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Kft-t (székhelye: 1146 Budapest, Zichy Géza u. 5., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: , cégjegyzékszáma: ), a könywizsgálatért felelős személynek megválasztja Miszori Ildikót (könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: ) június 1-től május 31-ig terjedő időtartamra, a korábbi könyvvizsgálói díjazással megegyezően Ft/hó+ ÁFA megbízási díjért felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. (4) bekezdésének megfelelően az alapítói határidő: feletös: 5. gyakorlásáról szóló 22/2012 ( ) Főv. Kgy. rendelet 56. (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján Katona József Színház Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy 5.1. a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft-t (székhelye: 1188 Budapest, Bercsényi Miklós u. 29/a.., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: , cégjegyzékszáma: ), a könywizsgálatért felelős személynek megválasztja Tóth Józsefet (könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: ) június 1-től május 31-ig terjedő időtartamra, a korábbi könyvvizsgálói díjazással megegyezően Ft/hó+ ÁFA megbízási díjért felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. (4) bekezdésének megfelelően az alapítói hatéridó: felelős : 6. gyakorlásáról szóló 22/2012 ( ) Főv. Kgy. rendelet 56. (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján Budapest Bábszínház Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy 5 /7

6 6.1. a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja RÉ-DUO Könyvvizsgáló Bt.-t (székhelye: 1037 Budapest, Táborhegyi út 25., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: , cégjegyzékszáma: ), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Rédei Emesét (könyvvizsgálói kamarai tagszáma: ) június 1-től május 31-ig terjedő időtartamra, a korábbi könyvvizsgálói díjazással megegyezően ,- Ft/hó +ÁFA megbízási díjért felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. (4) bekezdésének megfelelően az alapítói határidó: 7. gyakorlásáról szóló 22/2012 ( ) Főv. Kgy. rendelet 56. (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján Új Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy 7.1. a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a BPO-AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Kft.-t (székhelye: 1146 Budapest, Zichy Géza u. 5., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: , cégjegyzékszáma: ), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Miszori Ildikót (könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: ) június 1-től május 31-ig terjedő időtartamra, a korábbi könyvvizsgálói díjazással megegyezően ,- FUhó +ÁFA megbízási díjért felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. (4) bekezdésének megfelelően az alapítói haláridö: felelós: Föpolgármester 8. gyakorlásáról szóló 22/2012 (Jll.14.) Főv. Kgy. rendelet 56. (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy 8.1. a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a BPO-AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Kft.-t (székhelye: 1146 Budapest, Zichy Géza u. 5., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: , cégjegyzékszáma: ), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Miszori Ildikót (könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: ) június 1-től május 31-ig terjedő időtartamra, a korábbi könyvvizsgálói díjazással megegyezően ,- Ft/hó+ ÁFA megbízási díjért. 617

7 8.2. felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. (4) bekezdésének megfelelően az alapítói Határozathozatal módja: 4.1., 5.1., 6.1., 7.1., 8.1., pontok esetében minősített szavazattöbbség, 1., 2., 3., 4.2., 5.2., 6J2., 7.2., 8.2. pontok esetében egyszerű szavazattöbbség Budapest, április hónap 19 " - Láttam: mellékletek: 7 17 dr. Oerce András önkormányzati tanácsadó e r. Lcrin 4 Valéria főosztályvezető -----

lilii~~ llllll ~~~ IW llllll ~ ~lilii ~lll t ' ikt. szám: FPH058/ /2014

lilii~~ llllll ~~~ IW llllll ~ ~lilii ~lll t ' ikt. szám: FPH058/ /2014 Budapest Főváros Főpolgármestere lilii~~ llllll ~~~ IW llllll ~111111 ~lilii ~lll t 000063043225' ikt. szám: FPH058/1924-16/2014 Javaslat az egyes társaságok feiogyelöbizottsági tagjainak megválasztására

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 29-EI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 29-EI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 05-5/624/2017. TÁRGY: ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖNYVVIZSGÁLÓINAK, ÜGYVEZE- TŐJÉNEK ÉS FELÜGYELŐBIZOTT- SÁGI TAGJÁNAK MEGVÁLASZ- TÁSA MELLÉKLET: - E L Ő T E R J E S Z T É

Részletesebben

~~ AA( jf ~ 2rv * &:71~ + ; 1 /1-~ Z016 ÁPR 06 A RESZVENYTARSASAG IGAZGATOSAGA RESZERE. Palkó György vezérigazgató

~~ AA( jf ~ 2rv * &:71~ + ; 1 /1-~ Z016 ÁPR 06 A RESZVENYTARSASAG IGAZGATOSAGA RESZERE. Palkó György vezérigazgató L Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.,,,, ;, ;, A RESZVENYTARSASAG IGAZGATOSAGA RESZERE Tárgy: Javaslattétel a könywizsgálóra és a könywizsgáló díjazására Előterjesztő: ; 1 /1-~ Palkó György vezérigazgató

Részletesebben

- Bud;ip~sti D1si- tt Koivíl1g1wi Kll Bud~~~!! (11ptl1 JIJJro 1 1.

- Bud;ip~sti D1si- tt Koivíl1g1wi Kll Bud~~~!! (11ptl1 JIJJro 1 1. &BDK - Bud;ip~sti D1si- tt Koivíl1g1wi Kll. 1103 Bud~~~!! (11ptl1 JIJJro 1 1. 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3. Telefon: 238-4110 Telefax: 238-4323 Számlmzetó bank: OTP Bank Rt 11nooo1-20203494 Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25.-ei ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

Üdvözlettel: Bud&.pest. v.. Városház u. &-11.

Üdvözlettel: Bud&.pest. v.. Városház u. &-11. V tí r o s é 1' í (és i T e r v e ::. ő KJt. Budapest Főváros Föpolgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Főosztály Dr. Lörincz Valéria főosztályvezető Budapest, 2014. március 12. T émafelelős: Miklóshalminé

Részletesebben

Kéthasábos változat. közvetlenül és önállóan gyakorolja. a társaság vezető tisztségviselői közül az

Kéthasábos változat. közvetlenül és önállóan gyakorolja. a társaság vezető tisztségviselői közül az Kéthasábos változat Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti

Részletesebben

Fővárosi Önk. - Főv. Kgy. határozatai - kivonat a április 27-i ülésének jegyzőkön 2. oldal 464/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h. úgy dönt, hogy sorre

Fővárosi Önk. - Főv. Kgy. határozatai - kivonat a április 27-i ülésének jegyzőkön 2. oldal 464/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h. úgy dönt, hogy sorre Fővárosi Önk. - Főv. Kgy. határozatai - kivonat a 2016. április 27-i ülésének jegyzőkön 1. oldal Főv. Kgy. határozatai kivonat a 2016. április 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 1 459/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/461-1/2014/I Üi.: dr. Nemes Adrienn Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Önkormányzati tulajdonú kft.-knél

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Soroksári Sport Club Kft. felügyelő bizottsági

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő döntések meghozatalára

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő döntések meghozatalára Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2014. november 27-I ÜLÉSÉRE GIRÁN JÁNOS ALPOLGÁRMESTER

E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2014. november 27-I ÜLÉSÉRE GIRÁN JÁNOS ALPOLGÁRMESTER IKTATÓSZÁM: 08-8/339-6/2014 TÁRGY: DÖNTÉS A PÉTÁV KFT. 2015. ÉVI BANKGARANCIA-VÁLLALÁS ÉS BANKSZÁMLAHITEL ÖSSZEGÉRŐL, A FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK, KÖNYVVIZSGÁLÓ VÁLASZTÁSÁRÓL ÉS A MÓDOSÍTOTT TÁRSASÁGI

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. ikt. szám: FPH058 / /2016. elökészftö:

Budapest Főváros Önkormányzata. ikt. szám: FPH058 / /2016. elökészftö: euoa Pest Budapest Főváros Önkormányzata Pénzügyi Főpolgármester-helyettes valamint Városfejlesztési F öpolgármester-helyettes 1 ~~11111111111m11111m1~11~111111111111m1111111 ~~ *1000078535719* ikt. szám:

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Soroksári Sport Club Kft. felügyelő bizottsági

Részletesebben

Ikt. sz.: IV.323-II120II. Czigléczkiné Liszicai. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚvÁRos POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Hiv. sz:

Ikt. sz.: IV.323-II120II. Czigléczkiné Liszicai. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚvÁRos POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Hiv. sz: BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚvÁRos POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV.323-II120II. Előadó: Edit Mell.: 2 db Hiv. sz: Czigléczkiné Liszicai Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatója

4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatója 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatója ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2018. november 12. napján 10:00 órai kezdettel megtartandó RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.

Részletesebben

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT 302/2014. (VI.26.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Javadalmazási Szabályzatot jelen határozat 1. melléklete szerint. JAVADALMAZÁSI

Részletesebben

Fedőlap. a pénzügyi bizottság elnöke a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Fedőlap. a pénzügyi bizottság elnöke a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 03. 21. Javaslat a Innopark Nonprofit Kft. 2018. évi éves beszámolójának, vezető tisztségviselő és könyvvizsgáló

Részletesebben

1. sz. határozati javaslat: A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság évi gazdasági tevékenységéről."

1. sz. határozati javaslat: A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság évi gazdasági tevékenységéről. Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közleménye Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság igazgatósága az alábbiak szerint tájékoztatja

Részletesebben

4IG NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK

4IG NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK 4IG NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSE a 2016. április 29-én tartandó rendkívüli közgyűlés 9. számú napirendi pontjához AZ IGAZGATÓSÁG ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ JAVASLATA Készítette:

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 5-21. oldal 2 I. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK KÖZNEVELÉSI, KULTURÁLIS, TURISZTIKAI,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város polgármestere. Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetőinek megválasztására

Salgótarján Megyei Jogú Város polgármestere. Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetőinek megválasztására Salgótarján Megyei Jogú Város polgármestere Szám: 11139/2017. Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetőinek megválasztására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján és Környéke Vízmű

Részletesebben

Az Igazgatóság beszámolója a évi üzleti év alakulásáról:

Az Igazgatóság beszámolója a évi üzleti év alakulásáról: Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közleménye Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság igazgatósága az alábbiak szerint tájékoztatja

Részletesebben

Közgyűlési határozatok

Közgyűlési határozatok Közgyűlési határozatok kivonat a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság székhelyén (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) 2017. április 7. napján de. 11.04 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

2017. évi tulajdonosi határozatok. 1/2017. (V.08.) sz. TGY határozat:

2017. évi tulajdonosi határozatok. 1/2017. (V.08.) sz. TGY határozat: 2017. évi tulajdonosi határozatok 1/2017. (V.08.) sz. TGY határozat: Az ÓNTE Nonprofit Kft. taggyűlése megismerve a könyvvizsgáló jelentését és a Felügyelőbizottság jelentését az ÓNTE Nonprofit. 2016.

Részletesebben

11~ ~l i 11!1 ll li ~ ~l i ~11 ~1~ Ili ~ 1 1 m 111~ ~

11~ ~l i 11!1 ll li ~ ~l i ~11 ~1~ Ili ~ 1 1 m 111~ ~ Budapest F őváros Önkormányzata Budapest F őváros Főpolgármestere Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok 11~ ~l i 11!1 ll li 11 11 111~ ~l i ~11 ~1~ Ili ~ 1 1 m 111~ ~1111 1000077819302. ikt. szám: FPH058

Részletesebben

Budapesti Elektromos Művek Nyrt.

Budapesti Elektromos Művek Nyrt. () 2017. április 24-én megtartott Éves Rendes Közgyűlés határozatai Az Éves Rendes Közgyűlés megkezdésekor 5 969 541 db szavazati jogot biztosító részvény volt képviselve, amely az összes szavazati jogot

Részletesebben

euoadrlpesr a Fővárosi Közgyűlés bizottságai és ELŐTERJESZTÉS Tisztelt Közgyűlés!

euoadrlpesr a Fővárosi Közgyűlés bizottságai és ELŐTERJESZTÉS Tisztelt Közgyűlés! euoadrlpesr Budapest Főváros Önkormányzata dr. Kocsis Máté képviselő [Vonalkód] [Vonalkód] ikt. szám: tárgy: Javaslat Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló Budapest Vll Damjanich utca 16 szám alatti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám:95 /2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2012. évi beszámolója,

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat

Javadalmazási Szabályzat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 578/2015. (XII.17.) határozatával elfogadott Javadalmazási Szabályzat Hatályos: 2016. január 1. napjától JAVADA LM AZÁS I S ZABÁLYZAT Eger Megyei Jogú

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 10. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 10. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 10. számú melléklete A gazdálkodó szervezetek alapításának és a gazdálkodó szervezetekben való részesedés szerzésének szabályai a Pécsi Tudományegyetemen

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 03. 21. Javaslat a DV N Zrt. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására és vezérigazgató és könyvvizsgáló

Részletesebben

1/2018. (02.28.) FB határozat. A Felügyelőbizottság a napirendi pontjait megismerte és egyhangú döntéssel elfogadta. 2/2018. (02.28.

1/2018. (02.28.) FB határozat. A Felügyelőbizottság a napirendi pontjait megismerte és egyhangú döntéssel elfogadta. 2/2018. (02.28. 1/2018. (02.28.) FB határozat A Felügyelőbizottság a napirendi pontjait megismerte és egyhangú döntéssel elfogadta. 2/2018. (02.28.) FB határozat A Felügyelőbizottság a 2018. évi munkatervét egyhangú döntéssel

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

Lakcíme: Ausztria, AT-2500, Baden, Johannesgasse 25. Stg. 1/5.

Lakcíme: Ausztria, AT-2500, Baden, Johannesgasse 25. Stg. 1/5. Tisztelt Ügyfeleink! Az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. III. em., cégjegyzékszám: 01-10-044420, képviseli: Parádi-Varga Tamás és Ladányiné

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata POLGÁRMESTER J A V A S L A T a CSEVAK Zrt. 2010. üzleti év könyvvizsgálói megbízására Készítette: Szenteczky János vezérigazgató CSEVAK Zrt. Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

Budapest Főváros 1 Önkormányzata. Városfejlesztési Főpolgármester-he lye ttes, valamint Pénzügyí Főpolgármester-helyettes

Budapest Főváros 1 Önkormányzata. Városfejlesztési Főpolgármester-he lye ttes, valamint Pénzügyí Főpolgármester-helyettes i ~BUDAPEST Budapest Főváros 1 Önkormányzata Városfejlesztési Főpolgármester-he lye ttes, valamint Pénzügyí Főpolgármester-helyettes *1000082687613* F. Kgv 2017 MAJ 1 0. 1 ú 0 1. 2 l lll l ll ~lll l l

Részletesebben

Összefoglaló a FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának évi határozatairól

Összefoglaló a FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának évi határozatairól Összefoglaló a FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának 2008. évi határozatairól 2008. január 17. 1/2008. (01.17.) sz. FEB Határozat: A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések meghozatalára

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések meghozatalára Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére www.tuv.com ID 9105075801

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés a Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. működésével összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés a Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. működésével összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés a Biatorbágyi

Részletesebben

Társasági szerződés módosítása

Társasági szerződés módosítása Társasági szerződés módosítása A kiemelten közhasznú Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Gazdasági Társaság (1082 Budapest, Üllői út 82.), a taggyűlés.. sz. határozata értelmében, a gazdasági

Részletesebben

SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ELO TERJESZTE SEK E S HATA ROZATI JAVASLATOK A (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága a Társaság évi rendes közgyűlését 2019.

Részletesebben

( darab igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

( darab igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat) Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1131 Budapest, Babér utca 1-5., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX.

Részletesebben

Fedőlap. Dr. Vántus Judit osztályvezető Engyel László ügyintéző Kiss András Péter ügyvezető, Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai NKft.

Fedőlap. Dr. Vántus Judit osztályvezető Engyel László ügyintéző Kiss András Péter ügyvezető, Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai NKft. Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 04. 18. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadására, az

Részletesebben

Plusz Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása

Plusz Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. június 28-i ülésére Sorszám: Tárgy: N y 13 I Plusz Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása Döntéshozatal módja: Véleményező

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének május 5-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének május 5-ei ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2016. május 5-ei ülésére Iktatószám: 10-87/10/2016 Készítette: Kozma György hivatalvezető Szavazás módja: egyszerű

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 15412-1/ 2019. Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarjáni Csatornamű

Részletesebben

A 2014. május 6-i és 2014. május 28-i közgyűlési, Alapítói Határozatok

A 2014. május 6-i és 2014. május 28-i közgyűlési, Alapítói Határozatok A SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyvezetésének 2013. év CLXXVI. tv. 24. (2) bek. (Kivonat az egyesülési tervből) A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI.

Részletesebben

~ ~~111~111111~ m1~111~11111~ 1_0_00_0_78_5_73_0_81_*

~ ~~111~111111~ m1~111~11111~ 1_0_00_0_78_5_73_0_81_* euoa Pesr Budapest Főváros Önkormányzata 111111111~ ~~111~111111~11111111111m1~111~11111~ 1_0_00_0_78_5_73_0_81_* Főpolgármester Pénzügyi Főpolgármester-helyettes valamint Városfejlesztési Főpolgármester-helyettes!k~t.~szai~-

Részletesebben

A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016

A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A TÁRSASÁG) IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016 A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016. ÁPRILIS 18. NAPJÁRA ÖSSZEHÍVOTT RENDES KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI 1 Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra soron következő rendkívüli Közgyűlésének előterjesztéseit, határozati

Részletesebben

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan TÁJÉKOZTATÁS a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30., cégjegyzékszám: Cg.

Részletesebben

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTEREJSZTES. a Képviselő-testület június 20-án tartandó ülésére

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTEREJSZTES. a Képviselő-testület június 20-án tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTEREJSZTES a Képviselő-testület 2019. június 20-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat Gödöllői Piac Kft. alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György Tisztelt

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. július 9-ei I. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. * * *

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. * * * Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1055 Budapest, Honvéd u. 20/A., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS december 16-i és december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS december 16-i és december 20-i ülésszakára Delegálás: egyszerű többség Választás: minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Tárgy: Gazdasági társaságok

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 591/2016. (11.16.) számú á l l á s f o g l a l á s a az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok személyi

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 362/2016.(11.17.) sz. határozata az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok személyi kérdéseiről 1. A Közgyűlés a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. 1 s,,, FPH058 / /2016. előkészítő

Budapest Főváros Önkormányzata. 1 s,,, FPH058 / /2016. előkészítő euoa Pesr Budapest Főváros Önkormányzata Pénzügyi Főpolgármester-helyettes valamint Városfejlesztési Főpolgármester-helyettes 1~1111111~111111m 11~ 11111111m~1111111~ 111111111111111 m1 *1000077969351*

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS III. 23-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS III. 23-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI XXVI. évfolyam 3. szám 2016. március 23. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2016. III. 23-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 127/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Önkormányzati tulajdonú gazdasági

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. E L Ő T E R J E S Z T É S Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 25 i ülésére Tárgy : a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító

Részletesebben

1. verzió. Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 45. függelék

1. verzió. Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 45. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 45. függelék 1. verzió AZ ÓBUDAI EGYETEM RÉSZESEDÉS SZERZÉS ELJÁRÁSRENDJE ÉS A RÉSZESEDÉSBEN LÉVŐ TÁRSASÁGOK

Részletesebben

A(z) Fővárosi Közgyűlés határozata

A(z) Fővárosi Közgyűlés határozata Felelős szerv.egység: Előterjesztő: Előterjesztés címe: Határozat szövege: Felelős: Szöveges határidő: A(z) Fővárosi Közgyűlés határozata Határozat száma: 1595/2013.(09.26.) Dátuma: 2013.09.26 Vagyongazdálkodási

Részletesebben

~ m. számú előterjesztés

~ m. számú előterjesztés ~ m. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Budapesti Elektromos Művek Nyrt.

Budapesti Elektromos Művek Nyrt. () a 2019. április 26-án megtartott Éves Rendes Közgyűlés határozatai A 2019. április 26-én megtartott Éves Rendes Közgyűlés megkezdésekor 5 971 017 db szavazati jogot biztosító részvény volt képviselve,

Részletesebben

a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról

a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 310/2011. (06. 23.) számú határozata a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról 1. Pécs Megyei

Részletesebben

igen szavazattal, és tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alaptőke 74,26 %-át

igen szavazattal, és tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alaptőke 74,26 %-át Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1131 Budapest, Babér utca 1-5., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

A FuturAqua Nyrt április 30-án tartott éves rendes közgyűlésének határozatai

A FuturAqua Nyrt április 30-án tartott éves rendes közgyűlésének határozatai A FuturAqua Nyrt. 2018. április 30-án tartott éves rendes közgyűlésének határozatai A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: 02-10-060369., székhelye:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ikt. sz.: 23/2014. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

Pénzügyi Főpolg8rmester-helyettes. ikt. szam: FPH elökészltö:

Pénzügyi Főpolg8rmester-helyettes. ikt. szam: FPH elökészltö: B u oa Pe ST Budapest Föváros Önkormányzata Pénzügyi Főpolg8rmester-helyettes 1111111111111111111111111111111111111'11111111111111111111111 1000078561233" ikt. szam: FPH0301940-2312016 tárgy : Javaslat

Részletesebben

( darab igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

( darab igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat) Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1131 Budapest, Babér utca 1-5., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX.

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.) 2018. április 26. napján 10.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2018.04.26.

Részletesebben

ikt. szám: FPH058 / /2016 elökészftö:

ikt. szám: FPH058 / /2016 elökészftö: euoa Pest Budapest Főváros Önkormányzata Pénzügyi Főpolgármester-helyettes IJl!ll 111~ 11111111~ 11111111~ 11111~llllll~111111111111111111~ 1111111! *1000078179834* ikt. szám: FPH058 /819-30 /2016 tárgy:

Részletesebben

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ~ 1 ~ ALAPÍTÓ OKIRAT A Fejér Megyei Önkormányzat alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM NYRT ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI

A MAGYAR TELEKOM NYRT ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI A MAGYAR TELEKOM NYRT. 2016. ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI Budapest 2016. április 12. A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK Az UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék

Részletesebben

Közgyűlési napirendi előterjesztés a HUN MINING Nyrt május 2-án tartandó közgyűlésére

Közgyűlési napirendi előterjesztés a HUN MINING Nyrt május 2-án tartandó közgyűlésére Közgyűlési napirendi előterjesztés a HUN MINING Nyrt. 2012. május 2-án tartandó közgyűlésére A közgyűlés napirendjén szereplő kérdésekre vonatkozó előterjesztéseket és határozati javaslatokat az igazgatótanács

Részletesebben

e u oa Pe ST Budapest Főváros Önkormányzata

e u oa Pe ST Budapest Főváros Önkormányzata e u oa Pe ST Budapest Főváros Önkormányzata Humán Főpolgármester-helyettes IHll lllllllllllml 1111111111111 ílllllrll lllr 1111 11 11 11 1111 *1000077937291* ikt. szám: FPH079 /219-7 4 /2016 tárgy:javaslat

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2015. április 23. napján 10.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2015.04.23.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: A 2004. üzleti év lezárása, ezen belül az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló jelentései, a mérleg jóváhagyása, döntés a 2004.

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 10. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 10. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 10. számú melléklete A gazdálkodó szervezetek alapításának és a gazdálkodó szervezetekben való részesedés szerzésének szabályai a Pécsi Tudományegyetemen

Részletesebben

Fedőlap. a pénzügyi bizottság elnöke a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Fedőlap. a pénzügyi bizottság elnöke a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 05. 17. Javaslat a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. 2017. évi éves beszámolójának elfogadására, 2018.

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.) 2017. április 20. napján 10.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2017.04.20.

Részletesebben

A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság 2005. május 24. napján megtartásra került éves rendes közgyulésének határozatai

A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság 2005. május 24. napján megtartásra került éves rendes közgyulésének határozatai A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság 2005. május 24. napján megtartásra került éves rendes közgyulésének határozatai 1/2005. számú határozata A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Közgyulése az

Részletesebben

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők: A MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., a továbbiakban Társaság ) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit a Társaság 2015. április 28-i éves

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK Az UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK kivonat a WABERER S INTERNATIONAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.) 2018. április 16-án 14:06 órai kezdettel a Lurdy Konferencia-

Részletesebben

A ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

A ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI KÖZLEMÉNY Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1082 Budapest, Üllői út 48., cégjegyzékszám: 01-10-043638; a továbbiakban: Társaság ) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1041 Budapest, István út. 11. :213-3155 Fax: 231-3156 e-mail: NagyI@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Tárgy: a szakrendelő

Részletesebben

1/2013. (IV.30.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

1/2013. (IV.30.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. április 30. napján megtartott, a 2012. üzleti évet lezáró éves rendes Közgyűlésén elfogadott közgyűlési határozatok A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A szavazás során az egyes szavazati arányok három tizedesjegyig kerekítésre kerültek. 1./2019. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat

A szavazás során az egyes szavazati arányok három tizedesjegyig kerekítésre kerültek. 1./2019. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2019. április 26. napján megtartott, a 2018. üzleti évet lezáró éves rendes Közgyűlésén elfogadott közgyűlési határozatok A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE /2013. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE /2013. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. sz. napirendi pont 33-19/2013. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolójának

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben