A BorsodChem Rt. a szeptember 08-án megtartott Rendkívüli Közgyûlésén az alábbi határozatokat hozta:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BorsodChem Rt. a szeptember 08-án megtartott Rendkívüli Közgyûlésén az alábbi határozatokat hozta:"

Átírás

1 A BorsodChem Rt. a szeptember 08-án megtartott Rendkívüli Közgyûlésén az alábbi határozatokat hozta: 16/2004. számú Közgyûlési Határozat A Közgyûlés jegyzõkönyv hitelesítõnek megválasztja a CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG képviseletében Dr. Posztl András urat. 17/2004. számú Közgyûlési Határozat A Közgyûlés jegyzõkönyv hitelesítõnek megválasztja a Bank of New York képviseletében Hazafi László urat. 18/2004. számú Közgyûlési Határozat A Közgyûlés szavazatszámlálónak megválasztja Hanti Miklóst és Lengyel Pétert. E határozatot a Közgyûlés igen szavazattal (100 %), 0 (0%) nem, és 0 (0%) 19/2004. számú Közgyûlési Határozat A Közgyûlés az Igazgatóság javaslata és a könyvvizsgáló jelentése alapján - elfogadta a Társaság évi I. féléves nem összevont (nem konszolidált), a magyar számviteli törvény szerint készített auditált közbensõ mérlegét és eredmény levezetését M Ft össz eszközértékkel (a mérleg 73.G. sora), M Ft jegyzett tõkével (a mérleg 93. sora), M Ft tõketartalékkal (a mérleg 96. sora) és M Ft saját tõkével (a mérleg 92. sora), valamint M Ft adózás elõtti és M Ft mérleg szerinti eredménnyel. 20/2004. számú Közgyûlési Határozat A közgyûlés elhatározza a Társaság alaptõkéjének db (azaz hatmillióháromszáznegyvenhatezer-ötven darab), 202 Ft (azaz kettõszázkettõ forint) névértékû dematerializált dolgozói részvény kibocsátásával történõ felemelését. Az alaptõke felemelésére a Társaság alaptõkén felüli vagyona terhére, a tõketartalék igénybevétele mellett, a dolgozói részvények ingyenesen történõ kibocsátásával kerül sor. A dolgozói részvények egy részvénysorozatot alkotnak. A dolgozói részvények tulajdonosait a törzsrészvények tulajdonosaival megegyezõ részvényesi jogok illetik meg. A közgyûlést megelõzõen tett szándéknyilatkozatukra tekintettel a közgyûlés a Társaságnak a jelen határozat mellékletében szereplõ munkavállalóit jogosítja fel a dolgozói részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásra.

2 Az alaptõke emelés során kibocsátott dolgozói részvények, azoknak a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt. által történõ keletkeztetését követõen, a munkavállalók értékpapírszámlájára kerülnek jóváírásra. 21/2004. számú Közgyûlési Határozat A közgyûlés a dolgozói részvények kibocsátásával kapcsolatosan, a dolgozói részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások feltételével, a Társaság Alapszabályát a következõk szerint módosítja: 1. Az Alapszabály 4. 1) pontja helyébe a következõ szövegrész lép: 1) A Társaság alaptõkéjének összege Ft (tizenhatmilliárdhatszázhetvenmillió-kétszázhuszonegyezer-hétszáz forint), amely db (azaz hetvenhatmillió-százhetvenkilencezer-nyolcszáz darab), 202 Ft (azaz kettõszázkettõ forint) névértékû, dematerializált törzsrészvénybõl áll, melyek egy részvénysorozatot alkotnak; továbbá db (azaz hatmillió-háromszáznegyvenhatezer-ötven darab) 202 Ft (azaz kettõszázkettõ forint) névértékû, dematerializált dolgozói részvénybõl áll, melyek egy részvénysorozatot alkotnak. 2. A közgyûlés törli az Alapszabály 4. 2) pontját. 3. A közgyûlés az Alapszabály 4. 14) pontjának második alpontját az alábbiak szerint módosítja: 14) A fentiek helyett elégséges az a tény, hogy a törzsrészvény átruházásáról a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt. értesítette a Társaságot az átruházott törzsrészvények darabszámának, a részvényt szerzõ (részvényesi meghatalmazott) nevének / cégének és lakcímének / székhelyének közlésével együtt. 4. A közgyûlés az Alapszabály 5. 1) pontját az alábbiak szerint módosítja: 1) A törzsrészvény tulajdonosa részvényeit jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és természetes személyek mind belföldiek, mind külföldiek részére minden korlátozás nélkül átruházhatja. 5. A Közgyûlés az Alapszabály 5. 1) pontja után az alábbi 1/A)-1/E pontokat illeszti be: 1/A) A dolgozói részvény csak a Társaság munkavállalóira, illetve azokra ruházható át, akiknek munkaviszonya nyugdíjba vonulásukra tekintettel szûnt meg. A munkavállaló munkaviszonyának megszûnése esetén ide nem értve a munkavállaló nyugdíjazásának, illetve elhalálozásának esetét a Társaság a munkaviszony megszûnését követõ elsõ közgyûlésen az alaptõke megfelelõ csökkentésével a dolgozói részvényt bevonja, vagy azt törzsrészvénnyé, elsõbbségi vagy kamatozó részvénnyé átalakítva értékesíti. A munkavállaló halála esetén a Társaság az örökség megnyílása napját követõ elsõ közgyûlésen az alaptõke megfelelõ csökkentésével a dolgozói részvényt bevonja vagy azt

3 törzsrészvénnyé, elsõbbségi vagy kamatozó részvénnyé alakítva értékesíti, kivéve, ha az örökös a Társaság Igazgatóságához legkésõbb a bevonásról vagy átalakításról határozó Közgyûlés napját megelõzõ 5. (ötödik) napig eljuttatott írásbeli kérelmében igényli, hogy a Társaság az örökös tulajdonában levõ dolgozói részvényt ne vonja be, illetve ne alakítsa át. Jelen pont értelmezésében az örökség megnyílásának napja: (i) (ii) (iii) ha hagyatéki eljárásra nem kerül sor, az örökhagyó halálának napja; hagyatéki eljárás esetén a hagyaték teljes hatályú átadásáról rendelkezõ hagyatékátadó végzés jogerõre emelkedésének napja; öröklési per esetén az a nap, amelyen a bírósági ítélet jogerõre emelkedik. 1/B) A volt munkavállalót ideértve az örököst, ha a 1/A) pont szerint nem igényelte, hogy a Társaság a tulajdonában levõ dolgozói részvényt ne vonja be, illetve ne alakítsa át a részvény bevonása, illetve a részvény átalakítását követõ átruházása esetén a meglévõ dolgozói részvényei névértékének alábbi hányada illeti meg: A munkaviszony megszûnésének napjáig az Elsõ Teljesítménykritérium nem teljesült A munkaviszony megszûnésének oka felmondás a dolgozó részérõl rendkívüli felmondás a Társaság részérõl egyéb ok 5% 0% 10% az Elsõ Teljesítménykritérium határidõben teljesült, de a Részleges Bevonásra nem került sor az Elsõ Teljesítménykritérium póthatáridõben teljesült, de a Részleges Bevonásra nem került sor az Elsõ Teljesítménykritérium a második póthatáridõben teljesült, de a Részleges Bevonásra nem került sor az Elsõ Teljesítménykritérium teljesült, a részleges bevonásra sor került és a Második Teljesítménykritérium nem teljesült a Második Teljesítménykritérium határidõben teljesült 27,5% 0% 55% 22,5% 0% 45% 12,5% 0% 25% 5% 0% 10% 50% 0% 100%

4 a Második Teljesítménykritérium a póthatáridõben teljesült 40% 0% 80% a Második Teljesítménykritérium a második póthatáridõben teljesült 20% 0% 40% 1/C) Amennyiben a dolgozói részvény bevonására a 1/B) pont szerint nem került sor, úgy a Társaság a dolgozói részvényeket az alábbiak szerint vonja be: (i) az Elsõ Teljesítménykritérium teljesítése esetén bevonásra kerül az egyes munkavállalók tulajdonában levõ dolgozói részvények 50%-a. A munkavállalót a dolgozói részvény ilyen módon történõ bevonása esetén a dolgozói részvény névértékének alábbi hányada illeti meg: ha az Elsõ Teljesítménykritérium határidõben teljesült, a névérték 100%-a; ha az Elsõ Teljesítménykritérium a póthatáridõben teljesült, a névérték 80%-a; ha az Elsõ Teljesítménykritérium a második póthatáridõben teljesült, a névérték 40%-a. (ii)a Második Teljesítménykritérium teljesítése esetén bevonásra kerül az egyes munkavállalók tulajdonában levõ valamennyi dolgozói részvény. A munkavállalót a dolgozói részvény ilyen módon történõ bevonása esetén a dolgozói részvény névértékének alábbi hányada illeti meg: ha a Második Teljesítménykritérium határidõben teljesült, a névérték 100%-a; ha a Második Teljesítménykritérium a póthatáridõben teljesült, a névérték 80%-a; ha a Második Teljesítménykritérium a második póthatáridõben teljesült, a névérték 40%-a. 1/D) A dolgozói részvények bevonásáról a Közgyûlés határoz. A bevonás során a munkavállalót megilletõ összeget a részvény bevonásától vagy átruházásától számított 30 napon belül, volt munkavállaló esetében pedig legkésõbb egy éven belül kell kifizetni. 1/E) Az 5. 1/B)-1/D pontjainak értelmezése során az egyes kifejezések a következõ jelentéssel bírnak: Elsõ Teljesítménykritérium jelenti a Társaság új, saját technológiájú, 80 kt/év kapacitású MDI egység sikeres próbaüzemét, annak nemzetközi számviteli szabályok (IFRS) szerint történõ aktiválását, kereskedelmi minõségû termék elõállítását, a kereskedelmi tevékenység beindítását és a piacbõvítési lépések megkezdését. Az Elsõ Teljesítménykritérium

5 (i) (ii) (iii) határidõre teljesül, ha ezen feltételek az Igazgatóság errõl kiadott írásbeli véleménye alapján április 30-ig teljesültek; póthatáridõre teljesül, ha ezen feltételek határidõre nem, de az Igazgatóság által kitûzött póthatáridõig az Igazgatóság errõl kiadott írásbeli véleménye alapján teljesültek; második póthatáridõre teljesül, ha ezen feltételek a póthatáridõre sem, de az Igazgatóság által kitûzött újbóli póthatáridõig az Igazgatóság errõl kiadott írásbeli vélemény alapján teljesültek. Második Teljesítménykritérium jelenti a Társaság új, MDI egység kapacitásának minimum 82%-os kihasználtságát két egymást követõ negyedévben. A Második Teljesítménykritérium (iv) határidõre teljesül, ha ezen feltételek az Igazgatóság errõl kiadott írásbeli véleménye alapján április 30-ig teljesültek; (v) póthatáridõre teljesül, ha ezen feltételek határidõre nem, de az Igazgatóság által kitûzött póthatáridõig az Igazgatóság errõl kiadott írásbeli véleménye alapján teljesültek; (vi) második póthatáridõre teljesül, ha ezen feltételek a póthatáridõre sem, de az Igazgatóság által kitûzött újbóli póthatáridõig az Igazgatóság errõl kiadott írásbeli vélemény alapján teljesültek. Részleges Bevonás jelenti a dolgozói részvények 5. 1/C) (i) pont szerinti bevonását. E határozatot a Közgyûlés igen szavazattal (100%), 0 (0%) nem, és 5 (0%) 22/2004. számú Közgyûlési Határozat A Közgyûlés az Alapszabály 1. 3) pontját kiegészíti és az alábbiak szerint állapítja meg: 3) A Társaság fióktelepei: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Center 1055 Budapest, Váci u. 55. szám, 4200 Hajdúszoboszló, Wesselényi út 36. szám, 3519 Miskolc-Tapolca, Váradi út 5. szám, 3754 Rakaca-tó, Gyöngyvirág út 1. szám, Berente, külterület, hrsz. 4050, Múcsony, külterület, hrsz. 095/2 23/2004. számú Közgyûlési Határozat

6 A Közgyûlés az Alapszabály 4. 13) pontjának harmadik alpontját az alábbiak szerint állapítja meg: A Részvénykönyvben nyilvántartott adatok az alábbiak: a) a részvényes (részvényesi meghatalmazott) neve/cége; b) a részvényes (részvényesi meghatalmazott) pontos lakcíme/székhelye; c) a közös tulajdonban lévõ részvények esetén a közös képviselõ neve/cége és lakcíme/székhelye; d) a részvényes részvénytulajdona (darabszám, össznévérték, ideiglenes részvények esetén a befizetettség mértéke és a részvényest illetõ összes szavazat száma); e) a részvényes részvénykönyvi bejegyzésének dátuma, további részvényszerzés esetén ennek dátuma, illetve részvénytulajdona vagy annak egy része törlésének dátuma az egyes bejegyzésekkel érintett részvénytulajdon adataival (darabszám, össznévérték); (f) harmadik személyeknek a részvényes tulajdonában levõ részvényekre vonatkozó, a részvényesi jogok gyakorlását érintõ jogai (ideértve, többek között, a részvények tekintetében alapított használati, haszonélvezeti jogot), valamint ezen jogok jogosultjának neve/cége; pontos lakcíme/székhelye, továbbá az említett jogok gyakorlásának idõtartama. A Társaság Igazgatósága a részvénykönyvi bejegyzésre irányuló, közvetlenül (azaz nem a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt. által a Társaság megbízásából lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés útján) a Társasághoz intézett részvényesi kérelmeket a társasági esemény (pl. közgyûlés, osztalékfizetés) napját megelõzõ 5. munkanapig (e munkanapot is beleértve) teljesíti. 24/2004. számú Közgyûlési Határozat A Közgyûlés az Alapszabály 5. -át az alábbi 7/A) ponttal egészíti ki: 7/A) Amennyiben a részvényes részvényén egy harmadik személy javára használati vagy haszonélvezeti jog áll fenn, akkor a részvényesnek az pontban foglalt jogait a használati vagy haszonélvezeti jog jogosultja gyakorolja. Ilyen esetben a jelen Alapszabály 8., 12, 13. és 14 -ai értelmezésében a részvényesi jogok gyakorlására jogosult személynek a használati vagy haszonélvezeti jog jogosultját kell tekinteni azzal, hogy az alaptõke új részvények kibocsátásával történõ emelése esetén a részvényest megilletõ jegyzési elsõbbség jogot (részvények átvételére vonatkozó elsõbbségi jog) a részvényes jogosult gyakorolni, valamint az alaptõkén felüli vagyon alaptõkévé alakítása esetén a felemelt alaptõkére esõ részvények ugyancsak a részvényeseket illetik meg. 25/2004. számú Közgyûlési Határozat 5) A részvényes Közgyûlésen való részvételének és szavazati joga gyakorlásának feltétele, hogy: a) a részvényes a Társasággal szembeni esedékes vagyoni hozzájárulását teljesítette; b) a részvény tulajdonosa a Társaság Részvénykönyvébe hatályosan be legyen jegyezve;

7 c) a részvényes részvényeit a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt. vagy az értékpapír-számlavezetõ a közgyûlésig zárolta és ca) a zárolás tényérõl a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt. legkésõbb a közgyûlés napját megelõzõ munkanap 15:00 óráig írásban értesítette az Igazgatóságot, vagy cb) a zárolás tényérõl a részvényes vagy értékpapír-számlavezetõje az értékpapírszámlavezetõ által kiállított tulajdonosi igazolás révén legkésõbb a közgyûlés napját megelõzõ munkanap 15:00 óráig írásban értesítette az Igazgatóságot. E határozatot a Közgyûlés igen szavazattal (100%), 0 (0%) nem, és 5 (0%) 26/2004. számú Közgyûlési Határozat A Közgyûlés az Alapszabály 8. -át az alábbi 13/A) ponttal egészíti ki: 13/A) Az Igazgatóság a közgyûlési napirendi pontokat megtárgyaló üléseire tanácskozási joggal meghívja a Társaság könyvvizsgálóját. 27/2004. számú Közgyûlési Határozat 16/A) A Társaság köteles a Közgyûlés napirendi pontjaihoz kapcsolódóan elkészített elõterjesztéseket azok elkészültét igazgatósági és felügyelõ bizottsági áttekintését, elfogadását követõen egy munkanapon belül, és lehetõség szerint legalább tíz nappal a Közgyûlést megelõzõen részvényesei valamint a piaci szereplõk számára hozzáférhetõvé tenni, valamint saját és a Tõzsde honlapján közzétenni a piaci szereplõk tájékoztatása és a részvényesek megalapozott döntéshozatalának biztosítása érdekében. A napirendi pontokhoz készített elõterjesztéseknek lehetõség szerint ki kell térniük az Igazgatóság indokolással kiegészített döntési javaslatára, a Felügyelõ Bizottság véleményére és a döntések várható hatásának magyarázatára is. Ha az Igazgatóság véleménye szerint az adott elõterjesztés teljes szövegének közzététele, a részvényesek és a piaci szereplõk számára történõ biztosítása felveti az üzleti titok sérelmét, az elõterjesztések teljes szövege megtekinthetõségének biztosítása helyett az Igazgatóság korlátozott tájékoztatást ad az adott elõterjesztésre vonatkozóan. A korlátozott tájékoztatásnak hivatkoznia kell az üzleti titok sérelmére (amely az elõterjesztések teljes szövegének közzétételével következne be) és tartalmaznia kell minden olyan információt, amely az elõterjesztés szövegébõl az üzleti titok sérelme nélkül a részvényesek és a piaci szereplõk tudomására hozható. Nem lehet az üzleti titok sérelmére hivatkozni olyan adattal, ténnyel kapcsolatban amelyre nézve a Társaságot a jogszabályok vagy a Tõzsde szabályzatai alapján tájékoztatási kötelezettség terheli. A meghirdetett napirendi pontokhoz kapcsolódóan közzétett elõterjesztésekhez érkezett részvényesi észrevételeket, kiegészítõ javaslatokat a Társaság - még a Közgyûlést megelõzõen lehetõleg a beérkezésüket követõ két munkanapon belül az elõterjesztéshez hasonló módon közzéteszi, ezzel biztosítva a részvényesek, valamint a piaci szereplõk számára ezek megismerésének lehetõségét.

8 28/2004. számú Közgyûlési Határozat A Közgyûlés az Alapszabály 8. -át az alábbi 16/B) ponttal egészíti ki: 16/B) Ha a Közgyûlésen olyan napirendi pont tárgyalására kerülne sor, melyhez kapcsolódóan a részvényeseknek nem állt módjában a Közgyûlés napja elõtt megismerni a napirendi ponthoz kapcsolódó elõterjesztésekhez érkezett észrevételeket és kiegészítõ javaslatokat, az Igazgatóság gondoskodik arról, hogy a részvényesek azokat legalább a Közgyûlés megnyitását egy órával megelõzõen a Közgyûlés helyszínén megismerhessék. 29/2004. számú Közgyûlési Határozat A Közgyûlés az Alapszabály 8. -át az alábbi 25/A) ponttal egészíti ki: 25/A) Az Igazgatóság és a Felügyelõ Bizottság elnöke gondoskodik arról, hogy e testületek tagjai az esetlegesen felmerülõ kérdések megválaszolása érdekében az e testületek érvényes határozathozatalához szükséges számban jelen legyenek a Közgyûlésen. Az Igazgatóság elnöke a Közgyûlésre bármely személyt meghívhat és számára véleményezési, hozzászólási jogot biztosíthat, ha vélelmezi, hogy e személy jelenléte és véleménye szükséges, illetve elõsegíti a részvényesek tájékoztatását, a közgyûlési döntések meghozatalát. Ha a közgyûlési napirendi pontok kiegészítését kérõ részvényes(ek) az általuk javasolt napirendi pont tárgyalásához harmadik személy részvételére tartanak igényt, az Igazgatóság elnöke a részvényesek írásos kérésére e harmadik személyt is köteles meghívni, s számára a Közgyûlés elnöke az adott napirendi pont tárgyalásakor véleményezési és hozzászólási jogot köteles biztosítani. 30/2004. számú Közgyûlési Határozat A Közgyûlés az Alapszabály 8. -át az alábbi 25/B) ponttal egészíti ki: 25/B) A Közgyûlés elnöke köteles biztosítani, hogy a Közgyûlésen felmerülõ kérdésekre történõ válaszadással a törvényi, valamint tõzsdei elõírásokban megfogalmazott tájékoztatási, nyilvánosságra hozatali elvek ne sérüljenek. Ha a Közgyûlésen felmerült kérdésekre a Társaság jelenlévõ képviselõi, illetve az esetlegesen érintett könyvvizsgáló nem tudnak választ adni, az Igazgatóság elnöke köteles gondoskodni arról, hogy a Társaság a kérdésekre adott válaszokat lehetõség szerint a Közgyûlést követõ három munkanapon belül a Társaság a honlapján közzétegye, feltéve, hogy ez nem sérti a Társaság érdekeit. Ha a Társaság tartózkodik a válaszadástól, akkor a Társaság az erre vonatkozó, indoklással ellátott tájékoztatását köteles a Társaság a honlapján közzétenni a Közgyûlést követõ három munkanapon belül.

9 31/2004. számú Közgyûlési Határozat A Közgyûlés az Alapszabály 8. -át az alábbi 25/C) ponttal egészíti ki: 25/C) Ha a Közgyûlés napirendjére felvett kérdésekhez olyan indítvány, javaslat érkezik, melyet a részvényeseknek nem állt módjában a Közgyûlést megelõzõen megismerni, a Közgyûlés elnöke a javaslat, indítvány ismertetését követõen, még a döntéshozatal elõtt belátása szerinti (a javaslat, indítvány terjedelméhez és összetettségéhez igazodó) ideig elrendelheti a Közgyûlés szünetelését annak érdekében, hogy a részvényeseknek megfelelõ idõ álljon rendelkezésre véleményük kialakítására. A Közgyûlés elnöke által elrendelt szüneteltetés nem vezethet a Közgyûlés mûködésének akadályozására. Ha a Közgyûlés elnöke az elõzõekben meghatározott indítvány, javaslat jelentõségét úgy ítéli meg, a részvényesek megalapozott döntéshozatalának biztosítása érdekében javaslatot tehet a Közgyûlés felfüggesztésére is. 32/2004. számú Közgyûlési Határozat A Közgyûlés az Alapszabály 8. 35) pontját a következõképpen egészíti ki: 35) Szavazás során az összes módosító, valamint az eredeti határozati javaslatot is fel kell tenni szavazásra, függetlenül attól, hogy a javaslat már idõközben elfogadott határozat miatt okafogyottá vált-e vagy sem. A Közgyûlés elsõként, a benyújtásuk sorrendjében a módosító javaslatokról szavaz, majd az eredeti határozati javaslatot kell feltenni szavazásra. A Társaság tisztségviselõire vonatkozó szavazás esetén a Közgyûlés minden jelöltre szavaz, függetlenül attól, hogy a jelöltek száma meghaladja-e a kitöltésre váró testületi helyek számát. A testületi helyek számát meghaladó létszám megválasztása esetén az azonos számú szavazatot kapott összes jelöltrõl ismételt szavazást kell tartani, mindaddig, míg a szavazatok száma alapján egyértelmûen meghatározásra nem kerül a tisztségviselõ személye. Az Alapszabály-módosítással kapcsolatos napirendi pontok megtárgyalása esetén az Alapszabály-módosításokat megelõzõen a Közgyûlés külön határozattal dönt arról, hogy a Közgyûlés hatékony lebonyolítása érdekében az egyes Alapszabály módosításokról különkülön, összevont, vagy bizonyos szempontok szerint összevont határozatokkal kíván-e dönteni. E határozatot a Közgyûlés igen szavazattal (100%), 0 (0%) nem, és 5 (0%) 33/2004. számú Közgyûlési Határozat A Közgyûlés az Alapszabály 8. 40) pontját a következõképpen egészíti ki:

10 40) Az Igazgatóság a Közgyûlési jegyzõkönyv hiteles példányát a Közgyûlés berekesztésétõl számított 30 napon belül a jelenléti ívvel és az összehívás szabályszerûségét igazoló dokumentumokkal együtt megküldi a Cégbíróságnak. A cég székhelyén valamennyi szavazatra jogosult részvényes jogosult a jegyzõkönyvbe betekinteni, a Társaság továbbá a honlapján is közzéteszi a jegyzõkönyvet. 34/2004. számú Közgyûlési Határozat A Közgyûlés az Alapszabály 9. 1) pontját az alábbiak szerint módosítja: 1) Az Igazgatóság a Társaság ügyvezetõ szerve, intézi a Társaság ügyeit, képviseli a Társaságot bíróságok és más hatóságok elõtt, valamint harmadik személyekkel szemben, így a Társaság alkalmazottaival szemben gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az Igazgatóság - a vonatkozó jogszabályok, a jelen Alapszabály, valamint a Közgyûlés határozatainak keretei között - döntést hozhat mindazokban a kérdésekben, amelyek nem tartoznak a Közgyûlés kizárólagos hatáskörébe. Az Igazgatóság feladatai többek között a következõ fõbb területekre terjednek ki: a.) b.) c.) d.) e.) f.) g.) h.) i.) j.) k.) a stratégiai irányelvek meghatározása és részvétel a stratégia kialakításában, az üzleti és pénzügyi tervek, a nagyobb tõkebefektetések, tulajdonszerzés és tõkekivonás végrehajtásának ellenõrzése, a vezetõi utódlás politika meghatározása, vállalati célkitûzések megfogalmazása és ezek folyamatos teljesítésének felügyelete, a pénzügyi és számviteli jelentések tisztaságának biztosítása, a menedzsment javadalmazási elveinek meghatározása, tevékenységének felügyelete és szükség esetén a megfelelõ lépések megtétele, az érdekkonfliktusok kezelése, a vállalati Etikai Kódex megfogalmazása, a kockázatkezelési irányelvek meghatározása, az igazgatósági tagok jelölésének mechanizmusa, javaslattétel a tagok díjazására, a vállalati mûködés átláthatósága és a fontos vállalati információk nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos irányelvek megfogalmazása és betartásuk felügyelete, a vállalatirányítási gyakorlat hatékonyságának folyamatos felügyelete, kapcsolattartás a felügyelõ bizottsággal, számára jelentések készítése, a részvényesekkel való megfelelõ szintû és megfelelõ gyakoriságú kapcsolattartás megszervezése és biztosítása. E határozatot a Közgyûlés igen szavazattal (100%), 0 (0%) nem, és 10 (0%) 35/2004. számú Közgyûlési Határozat A Közgyûlés az Alapszabály 9. 4) pontját az alábbiak szerint állapítja meg: 4) Az Igazgatóság saját tagjai közül, az adott igazgatósági ülésen jelen lévõk egyszerû szótöbbségével, legfeljebb három éves idõtartamra elnököt választ.

11 E határozatot a Közgyûlés igen szavazattal (100%), 0 (0%) nem, és 5 (0%) 36/2004. számú Közgyûlési Határozat A Közgyûlés törli az Alapszabály 9. 6)-15) pontjait. 37/2004. számú Közgyûlési Határozat A Közgyûlés az Alapszabály 9. -át a következõ 22) ponttal egészíti ki: 22) Megalapozott döntéshozatala érdekében az Igazgatóság audit-, jelölõ- és javadalmazási bizottságot hoz létre tagjai közül. E bizottságok létrehozatalának és mûködésének rendjét az Igazgatóság és a bizottságok saját ügyrendje tartalmazza, mely ügyrendeket az Igazgatóság hagyja jóvá. 38/2004. számú Közgyûlési Határozat A közgyûlés az Alapszabály 17. 4) pontját az alábbiak szerint állapítja meg: 4) A jelen egységes szerkezetû Alapszabályban foglalt és dõlt betûvel jelölt rendelkezések az Alapszabály módosításaként az azt elfogadó szeptember 8-i Közgyûlés vonatkozó határozatai cégbírósági bejegyzésének napjával lépnek hatályba. 39/2004. számú Közgyûlési Határozat A Közgyûlés Dr. Nyíri Iván igazgatósági tag szeptember 08. napjával történõ lemondását az Igazgatóságból elfogadja. 40/2004. számú Közgyûlési Határozat A Közgyûlés Dr. Christohp Herbst igazgatósági tag szeptember 08. napjával történõ lemondását az Igazgatóságból elfogadja. 41/2004. számú Közgyûlési Határozat A Közgyûlés Heinrich Pecina felügyelõ bizottsági tag szeptember 08. napján történõ lemondását a bejelentését idõpontjával hatályosan elfogadja.

12 42/2004. számú Közgyûlési Határozat A Közgyûlés szeptember 8. napjától április 30.-napjáig a Társaság igazgatósági tagjának megválasztja Dr. Illéssy János urat (an:csécsei Nagy Anikó:, lakcíme:2081, Piliscsaba Bérc utca 20/41.). 43/2004. számú Közgyûlési Határozat A Közgyûlés szeptember 8. napjától április 30.-napjáig a Társaság igazgatósági tagjának megválasztja Heinrich Pecina urat (an:henrietta Fischer, lakcíme:2402 Maria Ellend Hofstrasse 14.). 44/2004. számú Közgyûlési Határozat A Közgyûlés szeptember 8. napjától április 30.-napjáig a Társaság igazgatósági tagjának újra választja S. Varga Béla urat (an: Szûcs Ilona, lakcíme: 3700 Kazincbarcika, Herbolyai út 33.). 45/2004. számú Közgyûlési Határozat A Közgyûlés szeptember 8. napjától április 30.-napjáig a Társaság igazgatósági tagjának újra választja Kovács F. László urat (an: Bauer Vilma, lakcíme: 3700 Kazincbarcika, Szeder u. 3.). 46/2004. számú Közgyûlési Határozat A Közgyûlés szeptember 8. napjától április 30. napjáig a Társaság felügyelõ bizottsági tagjának megválasztja Dr. Christoph Herbst urat (an:ruth Gabler, lakcíme:a-1010 Bécs Franz Josefs-Kai 3., Austria). 47/2004. számú Közgyûlési Határozat A közgyûlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy szeptember 8-a és a évi rendes közgyûlés közötti idõszakban a (i) tõkeszerkezete optimalizálásának elõsegítése, a (ii) Társasági akvizíciós tevékenysége során esetlegesen felmerülõ részvényjellegû finanszírozási megoldások lehetõségeinek biztosítása, valamint (iii) amennyiben a Társaságnál munkavállalói részvényjuttatási program kerül bevezetésre, a Társaságot ebbõl

13 eredõen terhelõ kötelezettségek teljesítése érdekében tõzsdei forgalom keretében vagy tõzsdei forgalmon kívül, a jogszabályokban meghatározott módon, nyilvános ajánlat révén alaptõkén felüli vagyonából az alábbi feltételek mellett a Társaság által kibocsátott törzsrészvényeket vásároljon: (a) a Társaság által megszerzett, illetve tulajdonában lévõ saját részvények együttes névértékének összege nem haladhatja meg az alaptõke 10 (tíz) %-át; (b) a részvények a tranzakció lebonyolítása napján érvényesülõ tõzsdei árszinten szerezhetõk meg, azonban az egy részvényért fizethetõ ellenérték nem lehet kevesebb (ezer) Forintnál, és nem haladhatja meg a (háromezer-kettõszáz) Forintot; (c) a jogszabályok, így különösen a gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. törvény társasági vagyon védelmére vonatkozó rendelkezései szerint a saját részvény megszerzésének feltételei teljesülnek. Az Igazgatóság a jogszabályokban és a tõzsdei szabályzatokban meghatározott tájékoztatási kötelezettségeinek teljesítésén túl a lebonyolított tranzakciókról és a megvásárolt saját részvények felhasználásáról a Társaság éves rendes közgyûlésein is köteles beszámolni. 20/2004. számú Közgyûlési Határozat melléklete Munkavállaló neve Dolgozói részvények darabszáma Kovács F László Purzsa Tamás Gyurácz N Gergely S. Varga Béla Szentmiklóssy László Seres András Dr. Szakállas István Gaál Gyula Szabó János Papp Ibolya Gazdik Zoltánné Bihari Gyula Fehérné Eke Katalin Fekete Nagyné Török Judit Dr. Száraz Anikó Kruppa László Kézdi László Giba János Baranovszki Ferenc Kormos Csaba Pál László Víg József Nagy László Szabó István

14 Kerekes Tibor Ronyecz János Szikra István Velki István Kosiczki Árpád Dr. Csuták János Simkó János Németh Zoltán Dr. Kozár Zoltán Szíjj Zoltán Szilágyi István Kohajda Csaba Rajkai Zsombor Gaálné Mázik Mária Hubai Zoltán S. Tomonaga Schmelczer Béla Tamásné L. Erzsébet Tóth András Fazekas Imre Szûcs Lajos Kondás János Dr. Gazdik Zoltán Málik Zsolt Hamik Miklós Spisák László Klement Tibor A fenti határozatok teljes terjedelemben megtekinthetõk a Budapesti Értéktõzsde ( valamint a Társaság honlapján ( Kazincbarcika, szeptember 08. BorsodChem Rt.

A BorsodChem Rt. a április 27-én megtartott Éves Rendes Közgyûlésén az alábbi határozatokat hozta:

A BorsodChem Rt. a április 27-én megtartott Éves Rendes Közgyûlésén az alábbi határozatokat hozta: A BorsodChem Rt. a 2004. április 27-én megtartott Éves Rendes Közgyûlésén az alábbi határozatokat hozta: 01/2004. számú Közgyûlési Határozat A Közgyûlés jegyzõkönyv hitelesítõnek megválasztja a CE Oil

Részletesebben

Közgyűlési Eljárási Elvek

Közgyűlési Eljárási Elvek Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és magyar leányvállalatai Közgyűlési Eljárási Elvek Verziószám: 3.0 Hatálybalépés: 2008

Részletesebben

A BorsodChem Rt. a április 29-én megtartott Éves Rendes Közgyűlésén az alábbi határozatokat hozta:

A BorsodChem Rt. a április 29-én megtartott Éves Rendes Közgyűlésén az alábbi határozatokat hozta: A BorsodChem Rt. a 2005. április 29-én megtartott Éves Rendes Közgyűlésén az alábbi határozatokat hozta: 01/2005. számú Közgyűlési Határozat A Közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja a VCP Industrie

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2014. április 23. napján 14.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2014.04.23.

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. Az Auditbizottság véleménye: Az Auditbizottság a Társaság számvitelről szóló évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2018.

KÖZLEMÉNY. Az Auditbizottság véleménye: Az Auditbizottság a Társaság számvitelről szóló évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2018. KÖZLEMÉNY A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór, Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001492; a továbbiakban:

Részletesebben

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt április 19. napján megtartott éves rendes közgyűlésének határozatai

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt április 19. napján megtartott éves rendes közgyűlésének határozatai A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2012. április 19. napján megtartott éves rendes közgyűlésének határozatai A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. ( Társaság ) tájékoztatja a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság

Részletesebben

Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL

Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL A PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING Nyrt.) székhelye: 3324 Felsőtárkány, Tölgy u.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: A 2004. üzleti év lezárása, ezen belül az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló jelentései, a mérleg jóváhagyása, döntés a 2004.

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyrt. 1143 Budapest, Ilka utca 31. Tel.:+36-1- 801-7081 Fax: +36-1-801-7082, E-mail: humet@humet.hu Rendkívüli tájékoztatás A HUMET Nyrt értesít mindenkit, akit

Részletesebben

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045428; székhelye: 1134 Budapest, Klapka utca 11.; Társaság ) a tőkepiacról szóló törvény és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet alapján az

Részletesebben

A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016

A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A TÁRSASÁG) IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016 A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016. ÁPRILIS 18. NAPJÁRA ÖSSZEHÍVOTT RENDES KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

A /28. számú határozat esetében: - az összes részvény darabszáma: db.

A /28. számú határozat esetében: - az összes részvény darabszáma: db. K Ö Z Z É T É T E L A Waberer s International Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.; cégjegyzékszám: 01-10-041375; a továbbiakban: Kibocsátó ) ezúton közzéteszi

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

A ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

A ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI KÖZLEMÉNY Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1082 Budapest, Üllői út 48., cégjegyzékszám: 01-10-043638; a továbbiakban: Társaság ) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a

Részletesebben

MEGHÍVÓ HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Részvénytársaság az Igazgatóság rendkívüli közgyûlést

MEGHÍVÓ HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Részvénytársaság az Igazgatóság rendkívüli közgyûlést MEGHÍVÓ A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Részvénytársaság Igazgatósága értesíti t. részvényeseit, hogy az Igazgatóság rendkívüli közgyûlést hívott össze 2005. december 23-a péntekre, 9:45

Részletesebben

A BorsodChem Rt. a április 28-án megtartott Évi Rendes Közgyűlésén az alábbi határozatokat hozta:

A BorsodChem Rt. a április 28-án megtartott Évi Rendes Közgyűlésén az alábbi határozatokat hozta: A BorsodChem Rt. a 2006. április 28-án megtartott Évi Rendes Közgyűlésén az alábbi határozatokat hozta: 1/2006. számú Közgyűlési Határozat A Közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja a VCP Industrie

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK kivonat a WABERER S INTERNATIONAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.) 2018. április 16-án 14:06 órai kezdettel a Lurdy Konferencia-

Részletesebben

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS. a DUNA HOUSE HOLDING Nyrt április 20. napján tartott éves rendes közgyűlésén hozott határozatok

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS. a DUNA HOUSE HOLDING Nyrt április 20. napján tartott éves rendes közgyűlésén hozott határozatok RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS a DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. 2018. április 20. napján tartott éves rendes közgyűlésén hozott határozatok A DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1016 Budapest,

Részletesebben

Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL

Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL A PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING Nyrt.) székhelye: 3324 Felsőtárkány, Tölgy u.

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2014. július 21. napján 10.00 órakor megtartott közgyűlésén meghozott határozatok 1/2014.07.21. sz. határozat

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2014. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2014. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2014. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma:

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI 1 Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra soron következő éves rendes Közgyűlésének előterjesztéseit, határozati

Részletesebben

( darab igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

( darab igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat) Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1131 Budapest, Babér utca 1-5., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX.

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV amely készült a Cg. 16-10-001759 számon bejegyzett EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (5000 Szolnok, Szapáry út 18.) 2010. április

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt április 19. napján megtartott éves rendes közgyűlésének határozatai

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt április 19. napján megtartott éves rendes közgyűlésének határozatai A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2011. április 19. napján megtartott éves rendes közgyűlésének határozatai A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. ( Társaság ) tájékoztatja a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság

Részletesebben

A Libri-Bookline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság szeptember 01-i rendkívüli közgyűlésén hozott határozatok

A Libri-Bookline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság szeptember 01-i rendkívüli közgyűlésén hozott határozatok A Libri-Bookline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2016. szeptember 01-i rendkívüli közgyűlésén hozott határozatok A Libri-Bookline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1066

Részletesebben

Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. Közleménye

Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. Közleménye Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. Közleménye Rendkívüli közgyűlés határozatai amely felvételre került az ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: H-; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045715;

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2009.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről JEGYZŐKÖNYV a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről A TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg.

Részletesebben

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045428; székhelye: 1134 Budapest, Klapka utca 11.; Társaság ) a tőkepiacról szóló törvény és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet alapján az

Részletesebben

HATÁROZATOK. 1/ Közgyűlési határozat

HATÁROZATOK. 1/ Közgyűlési határozat RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2019. április 24-i évi rendes közgyűlésen

Részletesebben

Kreditjog Corporation Nyrt

Kreditjog Corporation Nyrt Kreditjog Corporation Nyrt A Kreditjog Corporation Nyrt Igazgatótanácsának előterjesztése a 2012. április 15-i Közgyűlés napirendi pontjaihoz 1. Ismételt szavazás a Társaság 2012. November 12.-i közgyűlésének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) 2005. május 17. napjának 10 órájára meghirdetett,

Részletesebben

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET A TÁRSASÁG 2005 ÁPRILIS 28 29. - i KÖZGYŰLÉSÉRE A jelen előterjesztésben

Részletesebben

Közgyűlési határozatok

Közgyűlési határozatok Közgyűlési határozatok kivonat a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság székhelyén (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) 2017. április 7. napján de. 11.04 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. ÁPRILIS 20-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK. Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság határozatai

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK. Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság határozatai 1047 Budapest, Baross utca 91-95. telefon: 399-5500 fax: 399-5599 press@synergon.hu www.synergon.hu SORONKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság határozatai A

Részletesebben

A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2006 ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2006 ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2006 ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI A Tiszai Vegyi Kombinát Részvénytársaság ezúton tájékoztatja tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit a Társaság

Részletesebben

A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje

A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: "Társaság") Igazgatótanácsának (a továbbiakban:

Részletesebben

HATÁROZATOK. 1/2015. 04. 28. Közgyűlési határozat

HATÁROZATOK. 1/2015. 04. 28. Közgyűlési határozat RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2015. április 28-i évi rendes közgyűlésen

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÁPRILIS 20-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2012.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság (1031 Budapest, Záhony utca 7., Cg.: 01-20-000002, a továbbiakban Társaság ) 2016. évi rendes közgyűlésének

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Kempinski Hotel Corvinus Budapest, Salon Regiomontanus Budapest, Erzsébet tér 7-8.

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Kempinski Hotel Corvinus Budapest, Salon Regiomontanus Budapest, Erzsébet tér 7-8. MEGHÍVÓ A BorsodChem Nyrt. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., a továbbiakban: a Társaság ) Igazgatósága a Társaság rendkívüli közgyűlését 2006. október 13-án 9:00 órára hívja össze A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság április 28-án tartandó éves rendes közgyűlésére

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság április 28-án tartandó éves rendes közgyűlésére KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK a NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. április 28-án tartandó éves rendes közgyűlésére A Közgyűlési időpontja: 2013. április 28. 9 óra A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

1/2019 (IX.05.) számú Közgyűlési Határozat

1/2019 (IX.05.) számú Közgyűlési Határozat A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u 8.; cégjegyzékszám: 01-10-044993; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; Társaság ) ezúton tájékoztatja

Részletesebben

HATÁROZATOK. 1/ Közgyűlési határozat

HATÁROZATOK. 1/ Közgyűlési határozat RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2018. április 25-i évi rendes közgyűlésen

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.) 2016. április 28. napján 10.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2016.04.28.

Részletesebben

A ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

A ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI KÖZLEMÉNY Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (182 Budapest, Üllői út 48., cégjegyzékszám: 1-1-43638; a továbbiakban: Társaság ) a tőkepiacról szóló 21. évi CXX. törvény és a nyilvánosan

Részletesebben

A PANNONPLAST Mûanyagipari Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság augusztus 31- én megtartott rendkívüli közgyûlésén elfogadott határozatok

A PANNONPLAST Mûanyagipari Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság augusztus 31- én megtartott rendkívüli közgyûlésén elfogadott határozatok A PANNONPLAST Mûanyagipari Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság 2007. augusztus 31- én megtartott rendkívüli közgyûlésén elfogadott határozatok 1/2007. (VIII.31.) sz. közgyûlési határozat: A Közgyûlés megállapítja,

Részletesebben

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt április 17. napján megtartott éves közgyűlésének határozatai

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt április 17. napján megtartott éves közgyűlésének határozatai Budapest, 2019. április 17. A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2019. április 17. napján megtartott éves közgyűlésének határozatai A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. ( Társaság ) tájékoztatja a tőkepiac

Részletesebben

Az ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság székhelye: H Budapest, Ógyalla tér 8-9., cégjegyzékszáma: KÖZLEMÉNYE

Az ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság székhelye: H Budapest, Ógyalla tér 8-9., cégjegyzékszáma: KÖZLEMÉNYE Az ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság székhelye: H- 1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9., cégjegyzékszáma: 01-10-045715 KÖZLEMÉNYE a Társaság 2014. március 06. napjára összehívott rendkívüli

Részletesebben

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők: A MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., a továbbiakban Társaság ) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit a Társaság 2015. április 28-i éves

Részletesebben

A Pannonplast Rt.közgyûlési határozatai. A Pannonplast Rt április 29-én megtartott éves rendes közgyûlése az alábbi határozatokat hozta:

A Pannonplast Rt.közgyûlési határozatai. A Pannonplast Rt április 29-én megtartott éves rendes közgyûlése az alábbi határozatokat hozta: A Pannonplast Rt.közgyûlési határozatai A Pannonplast Rt. 2005. április 29-én megtartott éves rendes közgyûlése az alábbi határozatokat hozta: 1/I/2005. sz. közgyûlési határozat: A Közgyûlés megállapítja,

Részletesebben

HATÁROZATOK. 1/ Közgyűlési határozat. 2/ Közgyűlési határozat

HATÁROZATOK. 1/ Közgyűlési határozat. 2/ Közgyűlési határozat RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2016. április 26-i évi rendes közgyűlésen

Részletesebben

HATÁROZATOK. 1/ Közgyűlési határozat

HATÁROZATOK. 1/ Közgyűlési határozat RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2018. április 25-i évi rendes közgyűlésen

Részletesebben

A RÁBA Nyrt április 13-i éves rendes közgyűlésének határozatai

A RÁBA Nyrt április 13-i éves rendes közgyűlésének határozatai A RÁBA Nyrt. 2017. április 13-i éves rendes közgyűlésének határozatai A RÁBA Nyrt. tájékoztatja a tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság 2017. április 13. napjára meghirdetett éves rendes közgyűlése a

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I J E GY Z Ő K Ö N Y V

K Ö Z G Y Ű L É S I J E GY Z Ő K Ö N Y V K Ö Z G Y Ű L É S I J E GY Z Ő K Ö N Y V Az ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság székhelye: H- 1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9. székhelyén 2017. november 28-án (huszonnyolcadikán)

Részletesebben

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2017. április 26-i évi rendes közgyűlésen

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. * * *

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. * * * Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1055 Budapest, Honvéd u. 20/A., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ TERVEZET!!! RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2016. április 26-i évi rendes

Részletesebben

( darab igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

( darab igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat) Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1131 Budapest, Babér utca 1-5., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX.

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI 1 Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra soron következő rendkívüli Közgyűlésének előterjesztéseit, határozati

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közgyűlési határozatai A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.)

Részletesebben

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2012. AUGUSZTUS 16. NAPJÁN TARTANDÓ RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2012. AUGUSZTUS 16. NAPJÁN TARTANDÓ RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS IGAZGATÓSÁGI ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2012. AUGUSZTUS

Részletesebben

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan TÁJÉKOZTATÁS a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30., cégjegyzékszám: Cg.

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.) 2018. április 26. napján 10.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2018.04.26.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A közgyűlés helyszíne: Verseg-Fenyőharaszt Kastélyszálló

JEGYZŐKÖNYV. A közgyűlés helyszíne: Verseg-Fenyőharaszt Kastélyszálló JEGYZŐKÖNYV a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Részvénytársaság (székhely: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.) 2003. április 23-i évi rendes, megismételt közgyűléséről A közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS. a DUNA HOUSE HOLDING Nyrt április 18. napján tartott éves rendes közgyűlésén hozott határozatok

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS. a DUNA HOUSE HOLDING Nyrt április 18. napján tartott éves rendes közgyűlésén hozott határozatok RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS a DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. 2019. április 18. napján tartott éves rendes közgyűlésén hozott határozatok A DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1016 Budapest,

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4.

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4. MEGHÍVÓ A BorsodChem Rt. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., a továbbiakban: a Társaság ) Igazgatósága a Társaság 2003. évi rendes közgyűlését 2003. április 30-án 10 00 órára hívja össze A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK a NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére A Közgyűlési időpontja: 2015. április 26. 9 óra A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2017. április 26-i évi rendes közgyűlésen

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok. A Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok. A Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok A Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2012. április 26. napján 10.00 órakor megtartott éves Közgyűlésén meghozott határozatok 1/2012.04.26. sz.

Részletesebben

A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság 2005. május 24. napján megtartásra került éves rendes közgyulésének határozatai

A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság 2005. május 24. napján megtartásra került éves rendes közgyulésének határozatai A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság 2005. május 24. napján megtartásra került éves rendes közgyulésének határozatai 1/2005. számú határozata A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Közgyulése az

Részletesebben

Az igazgatóság a közgyűlést az alábbi napirenddel hívja össze: Társaság évre vonatkozó, az EU által befogadott

Az igazgatóság a közgyűlést az alábbi napirenddel hívja össze: Társaság évre vonatkozó, az EU által befogadott KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ HIRDETMÉNYE A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; a továbbiakban: Társaság ) igazgatósága értesíti a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Az Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Rendkívüli közgyűlése Budapest, 2008. december 15. 1 Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Napirend

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.) 2017. április 20. napján 10.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2017.04.20.

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Székhely: 1147 Budapest, Telepes u. 53. Cégjegyzékszám: 01-10-043104 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Rendkívüli tájékoztatás A NUTEX Nyrt értesít

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság (1031 Budapest, Záhony utca 7., Cg.: 01-20-000002, a továbbiakban Társaság ) 2017. évi rendes közgyűlésének

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Corinthia Aquincum Hotel (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.) Közgyűlés

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2015. április 23. napján 10.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2015.04.23.

Részletesebben

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló K Ö Z Z É T É T E L A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) Igazgatósága, a 2015. március 25. napján

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás Rendkívüli tájékoztatás Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. 2004. évi rendes közgyűlésének határozatai 1/2004. sz. határozat: "A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóságnak a Társaság 2003. évi

Részletesebben

1/2013. (IV.30.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

1/2013. (IV.30.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. április 30. napján megtartott, a 2012. üzleti évet lezáró éves rendes Közgyűlésén elfogadott közgyűlési határozatok A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. 1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámláló Bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. 1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámláló Bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: ALTERA Nyrt., székhelye: 1068 - Budapest, Benczúr u. 43. II/3., nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. Közgyűlés időpontja: 2013. április 29, hétfő 10.00 14.00 Közgyűlés helye: Mirage Fashion Hotel, 1068 Budapest, Dózsa György út 88.

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. Közgyűlés időpontja: 2013. április 29, hétfő 10.00 14.00 Közgyűlés helye: Mirage Fashion Hotel, 1068 Budapest, Dózsa György út 88. KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: ALTERA Nyrt., székhelye: 1068 Budapest, Benczúr u. 43. II/3., nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére ELŐTERJESZTÉS 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére 1. napirendi pont Tárgy: Az Igazgatótanács jelentése a 2014. évi üzleti tevékenységről Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Budapest, április 18.

Budapest, április 18. Budapest, 2013. április 18. A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2013. április 18. napján megtartott éves rendes közgyűlésének határozatai A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. ( Társaság ) tájékoztatja a tőkepiac

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS OK A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2017. SZEPTEMBER 15. NAPJÁN TARTANDÓ RENDKÍVÜLI

Részletesebben

NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján

NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján A Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Székhely: 1147 Budapest, Telepes u. 53. Cégjegyzékszám: 01-10-043104 Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Rendkívüli tájékoztatás A NUTEX Nyrt közleménye

Részletesebben

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők: A MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., a továbbiakban Társaság ) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit a Társaság 2017. április 28-i éves

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok

Közgyűlési Határozatok Közgyűlési Határozatok A Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2011. április 28. napján 10.00 órakor megtartott éves Közgyűlésén meghozott határozatok 1/2011.04.28. sz.

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. 11) Átvételi elsőbbségi jog gyakorlásának kizárása 12)Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. 11) Átvételi elsőbbségi jog gyakorlásának kizárása 12)Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Részvénytársaság (székhelye: 1121 Budapest, Konkoly Thege u. 29-33, cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-043104) Igazgatósága értesíti Tisztelt Részvényeseit,

Részletesebben

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt.

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. FIGYELMEZTETÉS: A Tájékoztató jelen Kiegészítésével kapcsolatosan a Kibocsátó, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy és a Forgalmazó felelőssége nem egyetemleges. A

Részletesebben