A társadalombiztosításban való részvétel a törvényben meghatározott szabályok szerint kötelező.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A társadalombiztosításban való részvétel a törvényben meghatározott szabályok szerint kötelező."

Átírás

1 A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjakra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény (Tbj.tv.) évi módosításai 1. Alapelvek [Tbj. tv. 2. -ának (1)-(3) bekezdése, új (6a) bekezdése] A szociális hozzájárulási adóról szóló törvénnyel való összhang megteremtése érdekében a módosítás az alapelvek jelentős részét újra írja. A módosítások megértéséhez indokolt ezek ismerete. Ezek a következők: A társadalombiztosítás Magyarország állampolgárait és a Tbj.tv. külön rendelkezése alapján más természetes személyeket a Tbj.tv.-ben meghatározott szabályok szerint magában foglaló társadalmi szintű kockázatközösség. A társadalombiztosításban való részvétel a törvényben meghatározott szabályok szerint kötelező. A kötelező társadalombiztosítás rendszerében a biztosított a Tbj.tv. vagy a társadalombiztosítási ellátást megállapító törvény eltérő rendelkezése hiányában az egyéni felelősség elvének megfelelően, a Tbj.tv.-ben meghatározott járulékfizetési kötelezettség alapján (a társadalombiztosítási járulék kimaradt) szerez jogot saját maga és a törvényben meghatározott hozzátartozója javára az egyes társadalombiztosítási ellátásokra. A pénzbeli társadalombiztosítási ellátások összege ha a törvény kivételt nem tesz arányban áll a biztosítottnak az ellátás fedezetére szolgáló járulék alapjául szolgáló jövedelmével. A társadalmi szolidarítás elvének megfelelően a szociális biztonsághoz, valamint a testi és lelki egészséghez való jog érvényesítése, valamint az egységes állami nyugdíjrendszer fenntartása érdekében törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetését egészben vagy részben megillető olyan fizetési kötelezettséget is megállapíthat (ez a szociális hozzájárulási adó), amelynek a megfizetése társadalombiztosítási ellátásra való jogot nem keletkeztet. A megváltozott alapelvekre tekintettel a Tbj.tv.-ből kikerült a társadalombiztosítási járulékra vonatkozó szabályozás minden részlete. 2. Fogalmak és értelmező rendelkezések 2.1. Társas vállalkozó [Tbj.tv. 4. -a d) pontjának új 5. alpontja] A kiegészítő rendelkezés szerint a biztosítottak körének szélesítése céljából azok a nem munkaviszonyos ügyvezetők is társas vállalkozónak minősülnek, akik eddig (gyakran ingyenesen) megbízás alapján látták el a cégben az ügyvezetői feladatokat, ezáltal a minimális járulékalap utáni járulékfizetés kötelezettsége rájuk is kiterjed. Tbj.tv évi vált.doc

2 2 Ha a tag az ügyvezetői feladatokon túlmenően személyesen is közreműködik a cégben (a bt.-ben, a kkt.-ben, a kft.-ben), akkor ügyvezetőként továbbra is a társasági jogi szabályok szerinti jogviszonya (megbízási vagy munkaviszony) határozza meg a biztosítási kötelezettségét. A társas vállalkozó biztosítási kötelezettsége, egyéb esetekben a társas vállalkozásnál létesített tagsági jogviszony, illetve vezető tisztségviselői jogviszony létrejötte napjától, annak megszűnése napjáig tart [Tbj.tv a (2) bekezdésének b) pontja] Saját jogú nyugdíjas [Tbj.tv. 4. -a f) pontjának 1., 2. alpontja] az a természetes személy, aki a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény, illetve nemzetközi egyezmény alkalmazásával saját jogú nyugellátásban (öregségi nyugdíjban) részesül. Az előírásból kimaradt a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj, a korengedményes nyugdíj, az előnyugdíj, a bányásznyugdíj. [Az átalakított ellátásban részesülők járadékfizetési szempontból sem minősülnek nyudíjasnak.] Csak az minősül öregségi nyugdíjasnak, aki betöltötte a 62. életévét. Öregségi nyugdíjasnak minősülnek azok a nők életkoruktól függetlenül, akik 40 év munkaviszonnyal mentek nyugdíjba Megbízási jogviszony, munkaviszony [Tbj.tv. 4. -ának h) pontja] Ide tartozónak tekintendő az a jogviszony is, amely alapján a munkát a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló közösségi rendelet hatálya alá tartozó másik tagállam területén végzi és ennek alapján válik a magyar jog szerint biztosítottá Járulék [Tbj.tv. 4. -ának l) pontja] A módosítás újrafogalmazta a járulék fogalmát. Kimaradt a korábbiból a társadalombiztosítási járulék, a magánnyugdíjpénztári tagdíj. Így járuléknak minősül a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék, a munkaerő-piaci járulék, a nyugdíjjárulék, a táppénz-hozzájárulás, az egészségügyi szolgáltatási járulék, valamint a korkedvezmény-biztosítási járulék Megszüntetett értelmező rendelkezések Kezdő egyéni vállalkozó [Tbj.tv. 4. -a b) pontjának ba) alpontja] Így megszüntek a kezdő egyéni vállalkozóra vonatkozó különös szabályok is, továbbá kapcsolódóan a járulékfizetési kötelezettségre vonatkozó előírás [Tbj.tv ának (7) bekezdése]. Segítő családtag [Tbj.tv. 4. -ának g) pontja] Ezzel megszűnt a segítő családtag biztosítására vonatkozó szabály is, hatályon kívül helyezésre került a kapcsolódó járulékfizetésre vonatkozó előírás [Tbj.tv ának (3) bekezdése]. Indokolás szerint, amikor nincs szükség teljes munkaidős alkalmazottra, egyszerűsített foglalkoztatás szabályai szerint foglalkoztatható (napi 1000 forint közteherrel).

3 3 3. Biztosítottak [Tbj.tv. 5. -ának (2) bekezdése] A módosítás szerint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében munkát végző személynek kell tekinteni azt is, aki gazdasági társaság társas vállalkozónak nem minősülő vezető tisztségviselője. Így bizotsítottnak minősül. 4. Társadalombiztosítási ellátások [Tbj.tv a] Az egészségbiztosítási ellátások köre kiegészült a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival, ezen belül a rokkantsági ellátással, a rehabilitációs ellátással. A nyugdíj-biztosítási ellátások közül kikerült a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj. 5. Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak [Tbj.tv ának (1) bekezdése] A hivatkozott jogszabályi előírás alapvetően nem változott, de néhány tétele módosult, illetve kiegészült új tételekkel. Egészségügyi szolgáltatásra jogosult az, aki megváltozott munkaképességű személyek ellátásában, bányászati egészségkárosodási járadékban, bányászati keresetkiegészítésben vagy átmeneti bányászjáradékban részesül; Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól, felekezettől nyugdíjba vagy a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi vagy rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban) részesül; megváltozott munkaképességű, illetve egészségkárosodást szenvedett és/vagy egészségi állapota 50 százalékos vagy ennél kisebb mértékű, és erre vonatkozó igazolással rendelkezik; kiskorú, magyar állampolgársággal és Magyarország területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, továbbá az a nem magyar állampolgárságú kiskorú, aki Magyarország területén lakóhellyel rendelkezik; a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló törvény alapján korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesül; az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló törvényben meghatározott balettművészeti életjáradékban részesül. 6. Járulékfizetés 6.1. Járulékfizetésre vonatkozó általános szabályok [Tbj.tv a (1) bekezdésének b) és e) pontja, (3) és (6) bekezdése] A módosítás szerint a társadalombiztosítási ellátások és munkaerő-piaci célok fedezetére felsorolt források közül törölték

4 4 a foglalkoztató és a biztosított egyéni vállalkozó által fizetett, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot, valamint a nyugdíjbiztosítási járulékot; január 1-jétől a foglalkoztató által a korkedvezményre jogosító munkakörben foglalkoztatott, saját jogú nyugdíjasnak nem minősülő biztosított, illetve a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő társas vállalkozó után, valamint a korkedvezményre jogosító munkakörben vállalkozói tevékenységet végző biztosított egyéni vállalkozó által fizetett korkedvezménybiztosítási járulékot; a külön törvényben meghatározott szolgálati nyugellátás, valamint a szolgálati rokkantsági nyugdíj járulékfizetéssel nem fedezett a központi költségvetés által fizetett többletköltségeit A járulékfizetés mértéke [Tbj.tv ának (3)-(4), (6)-(7) bekezdése] A nyugdíjrendszer finanszírozási formája keretében mint láttuk a rokkantsági ellátások finanszírozása átkerült az Egészségbiztosítási Alapba. Az új egészségkárosodással összefüggő pénzbeli ellátások pénzügyi forrását a törvény az által teremti meg, hogy a pénzbeli egészségbiztosítási járulék mértékét 2 százalékról 3 százalékra emeli, a biztosítottat terhelő egyéb járulékok változatlansága mellett, az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege pedig forintról forintra nő. Így a biztosított által fizetendő egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék mértéke 8,5 százalék, ezen belül = a természetbeni egészségbiztosítási járulék 4 százalék, = a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 3 százalék, = a munkaerő-piaci járulék 1,5 százalék, a nyugdíjjárulék mértéke 10 százalék. A magán-nyugdíjbiztosítási pénztári tag után is 10 százalék nyugdíjjárulékot kell fizetni. A kiegészítő tevékenységet folytató (csak az lehet, aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, illetve a nők 40 éves munkaviszony után) egyéni vállalkozó, a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás, annak a belföldi személynek, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra a Tbj.tv.-ben felsoroltak alapján nem jogosult, köteles egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni. A fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 2012-ben forint (napi összege 213 forint). A foglalkoztató és az egyéni vállalkozó által fizetendő korkedvezmény-biztosítási járulék mértéke 13 százalék. Ez a járulék január 1-jével megszűnik Az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék, valamint a nyugdíjjárulék alapja

5 5 [Tbj.tv ának (1) bekezdése] A módosított rendelkezés szerint a foglalkoztatott a nyugdíjjárulékot, az egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékot a járulékalapot képező valamennyi jövedelme után fizeti. A járulékalap szélesítése érdekében megszűnik egyes jövedelmek (a jubileumi jutalom, a végkielégítés, az újrakezdési támogatás, a szabadságmegváltás jogcímen kifizetett juttatás, a határozott időtartamú jogviszony megszüntetése esetén kifizetett összeg) egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék alóli mentességet (ezen jövedelmek után sem egészségbiztosítási járulékot, sem munkaerő-piaci járulékot december 31-ig nem kellett fizetni). Így a jövőben a foglalkoztatott nem fizet pénzbeli egészségbiztosítási járulékot a külön jogszabály szerinti prémiumévek program és a különleges foglalkoztatási állomány keretében járó juttatás után Saját jogú nyugdíjas járulékfizetése [Tbj.tv a] Nem változott, hogy a saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott a járulékalapot képező jövedelme után természetbeni egészségbiztosítási járulékot és nyugdíjjárulékot fizet. Ha a nyugdíj folyósítása szünetel, a saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott pénzbeli egészségbiztosítási járulékot is köteles fizetni. Ha a nyugdíjas még nem töltötte be a 62. életévét és kereső tevékenységet folytat a járulékalapot képező jövedelme után egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot, valamint nyugdíjjárulékot kell fizetnie (4+3+1,5+10 %) Sajátos esetekben járulékfizetés [Tbj.tv a (1), (3) bekezdése] január 1-jét jövetően hatósági határozattal megállapított rehabilitációs ellátásban részesülő az ellátás összege után nyugdíjjárulékot fizet. Az egyházi személy után az egyház a minimálbér alapulvételével nyugdíjjárulékot és természetbeni egészségbiztosítási járulékot fizet, nem fizet társadalombiztosítási járulékot. A felszolgálási díj után a foglalkoztató a foglalkoztatott helyett 15 % nyugdíjjárulékot (és nem nyugdíjbiztosítási járulékot) fizet, a borravaló után a felszolgáló 15 % nyugdíjjárulékot (és nem nyugdíjbiztosítási járulékot) fizethet a módosítás szerint, de a továbbiakban sem kell egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot fizetni. Hatályon kívül helyezésre kerültek olyan bekezdések, amelyek szerint a társadalombiztosítási járulék-fizetést szabályozták, mert azok jellemzően átkerültek a szociális hozzájárulási adótörvényhez.

6 A társas vállalkozás és a társas vállalkozó járulékfizetése [Tbj.tv ának (2), (4), (5) bekezdése] A biztosított társas vállalkozó (ide értve a 62. életévét be nem töltött nyugdíjast is) nyugdíjjárulékot, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot fizet, a társas vállalkozástól személyes közreműködésére tekintettel megszerzett járulékalapot képező jövedelem alapul vételével. A nyugdíjjárulék alapja havonta legalább a minimálbér (a garantált bérminimum), ez nem változott, az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék alapja havonta legalább a minimálbér (a garantált bérminimum) másfélszerese. Itt jegyezzük meg, 2012-ben a minimálbér Ft, ennek a másfélszerese Ft, a legalább középfokú végzettséget, illetve szakképzettséget igénylő főtevékenység esetén a garantált bérminimum Ft, ennek a másfélszerese forint. Megszűnt az az előírás, ami lehetővé tette, hogy a járulékfizetési alsó határ utáni járulékfizetést havi átlagban lehessen teljesíteni. Így a járulékfizetési alsó határ után minden egyes hónapban kell járulékot fizetni, kivéve azt az időtartamot, amellyel a járulékalap alsó határát csökkenteni kell. Ez az előírás a társas vállalkozóra, az egyéni vállalkozóra is érvényes. A társas vállalkozó nyugdíjjárulékot legfeljebb a járulékfizetési felső határig fizet. A megváltozott értelmezés szerinti társas vállalkozó (bt., a kkt., a kft. olyan természetes tagja, aki a társaság ügyvezetését nem munkaviszony alapján látja el) esetén a személyes közreműködés díjazásának az ügyvezetés díjazását kell tekinteni (a legalább ez esetben is érvényesül!). A társas vállalkozás a korkedvezményre jogosító munkakörben foglalkoztatott biztosított társas vállalkozó után a nyugdíjjárulék alapjának alapulvételével korkedvezmény-biztosítási járulékot fizet. Ez a rendelkezés január 1-jétől hatálytalan Az egyéni vállalkozó járulékfizetése [Tbj.tv ának (3), (7)-(8) bekezdése] A biztosított egyéni vállalkozó nyugdíjjárulékot, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot fizet = vállalkozói jövedelem szerinti adózás esetén a vállalkozói kivét, = átalány-adózás esetén az átalányban megállapított jövedelem után. A nyugdíjjárulék alapja havonta legalább a minimálbér (a garantált bérminimum),

7 7 az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék alapja havonta legalább a minimálbér (a garantált bérminimum) másfélszerese. Az egyéni vállalkozó nyudíjjárulékot legfeljebb a járulékfizetési felső határig fizet. A korkedvezményre jogosító munkakörben vállalkozói tevékenységet végző biztosított egyéni vállalkozó a nyugdíjjárulék alapjának alapulvételével korkedvezmény-biztosítási járulékot fizet. Ez a rendelkezés január 1-jétől hatálytalan. Hatályon kívül helyezték a tevékenységet kezdő egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettségére vonatkozó előírást Evás egyéni vállalkozó járulékfizetése [Tbj.tv. 29/A. -ának (1), (3) bekezdése] A biztosított evás egyéni vállalkozó (eva-adózó) nyugdíjjárulékot, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot fizet. A nyugdíjjárulék alapja havonta a minimálbér (a garantált bérminimum), ez nem változott, az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék alapja a minimálbér (a garantált bérminimum) másfélszerese. Az eva-adózó egyéni vállalkozó a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében egyoldalú nyilatkozattal vállalhatja, hogy a járulékokat az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék alapnál [a minimálbér (a garantált bérminimum) másfélszeresénél] magasabb járulékalap után fizeti meg Mezőgazdasági őstermelő járulékfizetése [Tbj.tv. 30/A. -ának (1)-(3), (5) bekezdése] A mezőgazdasági őstermelő ide értve a tevékenységét a tárgyévben kezdő mezőgazdasági őstermelőt is a minimálbérnek megfelelő összeg után fizeti meg = a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, = a nyugdíjjárulékot. Az a mezőgazdasági őstermelő, akinek az e tevékenységből származó, tárgyévet megelőző évben elért bevétele nem haladja meg az Szja-tv. szerinti mezőgazdasági kistermelőre vonatkozó bevételi értékhatárt (a 8 millió forintot), a tárgyévet megelőző évi bevételének 20 százaléka után = 4 százalék természetbeni egészségbiztosítási járulékot, = 10 százalék nyugdíjjárulékot fizet. (Csak pontosítás!) A mezőgazdasági őstermelő a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében az adóévre vonatkozóan nyilatkozattal vállalhatja, hogy a temészetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, a nyugdíjjárulékot

8 8 a bevezetőben meghatározott járulékalapnál (minimálbér, illetve bevételi érték 20 százaléka) magasabb összeg után fizeti meg. A magán-nyugdíjpénztári tag őstermelő is 10 százalék nyugdíjjárulékot fizet (nincs tagdíj) Járulékfizetés több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony egyidejű fennállása esetén [Tbj.tv ának (1), (3)-(6) bekezdése] Nem változott, hogy több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony egyidejű fennállása esetén a járulékalap után mindegyik jogviszonyban meg kell fizetni a nyugdíjjárulékot és az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot. A nyugdíjjárulékot ez esetben is együttesen legfeljebb a járulékfizetési felső határig kell megfizetni. Hatályon kívül helyezték azt a rendelkezést, amely szerint volt olyan járulékalap, amely után a pénzbeli egészségbiztosítási járulékot nem kellett megfizetni. Emiatt módosult a következő bekezdés is! A természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék, valamint a nyugdíjjárulék alapja a ténylegesen elért járulékalapot képező jövedelem, eva-adózó egyéni vállalkozó esetében az Eva-tv.-ben meghatározott adóalap 4 százaléka, átalányadózó egyéni vállalkozó esetében az átalányban megállapított jövedelem, ha az az átalányadózónak nem minősülő egyéni vállalkozó, a társas vállalkozó legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban is áll, vagy az egyéni vállalkozó, a társas vállalkozó közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat. Amennyiben a társas vállalkozóként biztosított több gazdasági társaság személyesen közreműködő tagja vagy (új előírás) ügyvezetője a járulékfizetési alsó határ utáni járulékot, évente egy alkalommal történő választása szerint, egyszer kell figyelembe venni. Az egyéni vállalkozó, aki egyben társas vállalkozó is, továbbra is választhatja, hogy a járulékfizetés alsó határa után történő járulékfizetési kötelezettséget társas vállalkozóként teljesíti Járulékfizetés felső határa Az egyéni nyugdíjjárulék-alap felső határa 2012-ben napi forint (2011-ben Ft), évi forint (2011-ben Ft). Nem változnak a nyugdíjjárulék-alap felső határát csökkentő esetek (táppénz, gyes, gyed stb.).

9 9 7. Megállapodás társadalombiztosítási ellátásra [Tbj.tv ának (1), (5) bekezdése] Nyugellátásra (és nem társadalombiztosítási ellátásra) jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából 34 százalék nyugdíjjárulék fizetésének vállalása mellett megállapodást köthet az a belföldi nagykorú személy, aki nem magán-nyugdíjpénztári tag és nem saját jogú nyugdíjas, meghatározott esetekben. (A magánnyugdíjpénztári tag részére tehát ez a lehetőség kizárva!) Szolgálati idő szerzése érdekében megállapodást köthet a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér alapulvételével számított 34 százalék nyugdíjjárulék fizetésével az a nem magán-nyugdíjpénztári tag nagykorú személy, aki a Tbj.tv.-ben felsoroltakat kívánja szolgálati időként elismertetni (pontosítás). Egyik esetben sem csökkenthető a fizetendő 34 százalék nyugdíjjárulék a magánnyugdíjpénztár tagja esetében a kötelező tagdíj mértékével, mivel mind a két esetben kizárt a magán-nyugdíjpénztári tag (módosítás). Így a megállapodás a korábbiaktól eltérően a tagdíjfizetésre kötött megállapodás megszűnésével nem szűnik meg. Szolgálati idő szerzése érdekében nem köthető megllapodás arra az időtartamra, amelyre gyermekgondozási segély nem jár [Tbj.tv a (8) bekezdésének b) pontja]. 8. A járulék megállapítása, bevallása, megfizetése [Tbj.tv ának (1), (4), (7)-(10) bekezdése] Változatlan az az előírás, mely szerint a foglalkoztató a biztosítottnak a tárgyhónapban kifizetett (juttatott), járulékalapot képező jövedelem alapján köteles az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot, a nyugdíjjárulékot megállapítani, és a biztosítottat terhelő járulékot levonni. Pontosítás több helyen, egyrészt, mert a társadalombiztosítási járulék, mint ilyen teher, megszűnt, másrészt, mert a magán-nyugdíjpénzári tag is nyugdíjjárulékot fizet és nem tagdíjat. Nem változott az sem, hogy a mezőgazdasági őstermelő a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, valamint a nyugdíjjárulékot elektronikus úton negyedévente, a negyedévet követő hónap 12-éig vallja be, és a bevallás benyújtására előírt határidőig fizeti meg az állami adóhatóságnak. 9. Magán-nyugdíjpénztári tag A magán-nyugdíjpénztári tagdíjfizetési kötelezettséggel kapcsolatos előírásokat [Tbj.tv ának (7)-(10) bekezdése] hatályon kívül helyezték. Kapcsolódóan hatályon kívül helyezték a Tbj.tv. 51., 51/A-51/B. -okat is.

10 10 A magán-nyugdíjpénztári tagokkal kapcsolatosan teljesített valós túlfizetés és téves befizetés rendezésére, a hátralékok behajtására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz a Tbj.tv. 56/C. -a, 56/D. -a (1) bekezdésének, valamint az 56/H. -a új (3)-(4) bekezdésének módosított, illetve kieészítő előírása. 10. Egyéb módosítások Külföldi foglalkoztató [Tbj.tv. 56/A. -ának (1) bekezdése] A módosítás szerint a bejegyzésre nem kötelezett külföldi foglalkoztató a javára munkát végző (biztosított) foglalkoztatott részére kifizetett járulékalapot képező jövedelem után (eltérően a korábbi előírástól) nem fizet társadalombiztosítási járulékot, de a Tbj.tv. szerinti nyugdíjjárulékot, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot meg kell állapítania, tárgyhónapot követő hó 12-éig be kell vallania és meg kell fizetnie Kiküldött külföldi munkavállalók [Tbj.tv ának (1) bekezdése] A harmadik államból Magyarországra kiküldött külföldi munkavállalókat érintő, 2010-ben kihírdetett és 2012-ben hatályba lépő rendelkezéshez kapcsolódó átmeneti szabály szerint az előírások alkalmazandók a január 1-je előtt megkezdett kiküldetés, kirendelés és munkaerő-kölcsönzés esetén is azzal az eltéréssel, hogy a két éves időtartamot január 1-jétől kell számítani. 11. Hatályba lépett: január 1-jén Rendelkezéseit a január 1-jén és azt követően megszerzett jövedelmekre és keletkezett járulékfizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A törvény december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni a január 10-éig megszerzett és december havi járulékalapot képező olyan jövedelemre, amelyet a december hónapra vonatkozóan benyújtott bevallásban kellett bevallani.

11 11 Az egészségügyi hozzájárulásról szóló évi LXVI. törvény évi módosításai 1. Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás [Eho-tv. 3. -ának (1), (4)-(6) bekezdése] A kifizetőt terhelő egészségügyi hozzájárulás mértéke változatlanul 27 százalék. A különadózó jövedelmek közé tartozó kamatkedvezményből származó jövedelemnél az egészségügyi hozzájárulást nem a jövedelem, hanem a kamatkedvezményből származó jövedelem adóalapként meghatározott összege után kell megfizetni 27 százalékkal. Az adóalap a jövedelem (a juttatás) 1,19-szerese. Ez után kell a személyi jövedelemadót is megállapítani. Mentes a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alól az a jövedelem és járulék alapjául szolgáló azon összeg, amely a Tbj.tv. szerint járulékot kell fizetni, valamint a szociális hozzájárulási adó alapját képező összeg (ez új előírás, ilyen például a minimálbér 30 százalékánál kisebb jövedelemmel járó megbízási díjak, tiszteletdíjak, amely után nem kell egészségügyi hozzájárulást fizetni, mert szociális hozzájárulási adó terheli), továbbá az a jövedelem, amely után az adót nem kell megállapítani és/vagy megfizetni. Új előírás szerint a béren kívüli juttatás adóalapként meghatározott összege után 10 százalék mértékű egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az Szja-tv. szerint egyes meghatározott juttatásnak minősül a munkáltató által a munkavállalónak, valamint a munkavállalóra tekintettel más magánszemélynek az adóévben biztosított béren kívüli juttatások együttes értékének az évi 500 ezer forintot, illetve az 500 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául szolgáló a jogviszonyban töltött napokkal arányos összegét (éves keretösszeg) meghaladó része. Ezen juttatás részt 27 százalékos egészségügyi hozzájárulás terheli. Tekintettel arra, hogy az 500 ezer fointot, illetve annak arányos részét meghaladó összeg csak a naptári év végével határozható meg, a meghaladó, egyes meghatározott juttatásnak minősülő rész utáni 27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás összegét (adóalapját az 1,19-es szorzóval) az adóévet követő év május hónapjának kötelezettségeként kell bevallani és megfizeni azzal, hogy a fizetési kötelezettséget csökkenti az ugyanazon adóalap után számított és a béren kívüli juttatás időszakában megállapított, bevallott 10 százalékos egészségügyi hozzájárulás. Így a béren kívüli juttatás 500 ezer forintot, illetve annak arányos részét meghaladó összege utáni 17 százalékos egészségügyi hozzájárulás különbözetet a tárgyévet követően, a májusi bevallás alapján kell megfizetni (számviteli elszámolás során azonban a különbözetet is tárgyévi költségként kell elszámolni). A magánszemély továbbra is akkor fizeti meg a 27 százalékos egészségügyi hozzájárulást, ha nincs kifizető vagy a kifizető nem köteles a jövedelem után adót (adóelőleget) megállapítani.

12 12 A 27 százalékos egészségügyi hozzájárulás alóli kivételek gyakorlatilag nem változtak, kivétel a béren kívüli juttatások, amelyek adóalapja után 2012-ben már 10 százalékos egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. 2. Az átalányadózó mezőgazdasági termelő [Eho-tv. 4. -ának (1) bekezdése] által fizetendő százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás az átalányban megállapított jövedelem 15 százaléka (2011-ben 27 százaléka volt). 3. Egyéni százalékos (14 %) mértékű egészségügyi hozzájárulás [Eho-tv ának (2)-(3) bekezdése] Nem változott sem a jövedelmek köre, ami után fizeni kell, sem a hozzájárulásfizetési felső határ, a 450 ezer forint és teljesítésének a feltételei sem.

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december A járulékfizetési kötelezettséget érintő 2008. évi fontosabb változások Széll Zoltánné előadása Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy,

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

A mezőgazdasági őstermelő és az egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége. Matlné Kisari Erika

A mezőgazdasági őstermelő és az egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége. Matlné Kisari Erika A mezőgazdasági őstermelő és az egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége Matlné Kisari Erika A járulékfizetés feltételei Biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony Járulékalapot képező jövedelem

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

A járulékfizetési kötelezettség alapja, a fizetendő kötelezettségek: Járulékalapot képező jövedelem [Tbj. 4. k) pont 1-2. alpont]

A járulékfizetési kötelezettség alapja, a fizetendő kötelezettségek: Járulékalapot képező jövedelem [Tbj. 4. k) pont 1-2. alpont] Adóbevallás 2011: így kell az adószámos magánszemélynek adózni - BÉRKALKULÁTOR 2018 - Nettó bér Adóbevallás 2011: így kell az adószámos magánszemélynek adózni. Ha Ön adószámos magánszemélyként végzi munkáját,

Részletesebben

1. A törvény alkalmazásában 1.1. A magánnyugdíjpénztárhoz önkéntes döntéssel csatlakozó [Tbj.tv a o) pontjának 2. alpontja]

1. A törvény alkalmazásában 1.1. A magánnyugdíjpénztárhoz önkéntes döntéssel csatlakozó [Tbj.tv a o) pontjának 2. alpontja] A társadalombiztosítás ellátására és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.tv.) módosításai (a 2016. évi LXVI. törvény alapján) I. A Tbj.tv.

Részletesebben

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Dr. Kiss Mariann Bővül a biztosítottak köre a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

Társadalombiztosítás

Társadalombiztosítás Társadalombiztosítás 2013 Járulékok Nyugdíjjárulék 10 % Egészségbiztosításiés munkaerő-piaci járulék Egészségügyi szolgáltatási járulék 8,5 % [3 + 4 + 1,5 ] 6660 (napi 222) Ft. [5 790 Ft.] 1 JÁRULÉKFIZETÉSI

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2014 2013. december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit Családi járulékkedvezmény Jogosultak: Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított, és a családi

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t i rw Irornáays.;i. 5/M 2 9 Érkezett : 2011 DE ' 1 5. Az Országgy ű lés Számvev ő széki és költségvetés i bizottsága Bizottsági módosító javasla t Kövér László úrnak az Országgyűlés elnökéne k Helyben Tisztelt

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIZÁRT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE 2015. január 1-jétől nem terjed ki a biztosítási kötelezettség az Szja tv. 1/B. hatálya

Részletesebben

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015.

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulékalapot képező jövedelem Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből

Részletesebben

Szociális hozzájárulási adó változás Egészségügyi hozzájárulás megszűnése

Szociális hozzájárulási adó változás Egészségügyi hozzájárulás megszűnése Szociális hozzájárulási adó változás 2019. 2018.évi LII. törvény Egészségügyi hozzájárulás megszűnése 2019. január 1-jétől kibővül a szociális hozzájárulási adó kötelezettség és megszűnik az egészségügyi

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Magyar joganyagok - 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet - a Nyugdíjbiztosítási Alap k 2. oldal h)1 a gyed, gyes, gyermeknevelési támogatás (gyet), ápo

Magyar joganyagok - 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet - a Nyugdíjbiztosítási Alap k 2. oldal h)1 a gyed, gyes, gyermeknevelési támogatás (gyet), ápo Magyar joganyagok - 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet - a Nyugdíjbiztosítási Alap k 1. oldal 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv,

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 I. FEJEZET BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG 15 1. A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELBÍRÁLÁSA 15 1.1. A teljes körű biztosítottak 15 1.1.1. A foglalkoztatott

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Járulékalapot képező jövedelem. Járulékalapot képezőjövedelem. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015.

Járulékalapot képező jövedelem. Járulékalapot képezőjövedelem. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulékalapot képező jövedelem Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből

Részletesebben

Egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség január 1-jétől

Egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség január 1-jétől EHO 2011: egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség 2011-ben. Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség terheli a munkáltatót, kifizetőt az általa magánszemélynek juttatott

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

1. Kft. ügyvezető megbízásban, nem tag a) van díj de nem éri el a minimálbér 30 százalékát

1. Kft. ügyvezető megbízásban, nem tag a) van díj de nem éri el a minimálbér 30 százalékát 1. Kft. ügyvezető megbízásban, nem tag a) van díj de nem éri el a minimálbér 30 százalékát Szocho 27 %, Járulék 0 b) eléri a minimálbér 30 százalékát 10 % nyugdíjjárulék, 4 % természetbeni, 3 % pénzbeli,

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

Az egyéni vállalkozó saját járulék és egészségügyi hozzájárulása

Az egyéni vállalkozó saját járulék és egészségügyi hozzájárulása Az egyéni vállalkozó saját járulék és egészségügyi hozzájárulása (a 0543-02-es lap kitöltése) Ezt a bevallási lapot annak az egyéni vállalkozónak kell benyújtania, aki a 2005. évben az egyszerûsített vállalkozói

Részletesebben

TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI

TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI I. JÁRULÉK 1. Társas vállalkozás, társas vállalkozó meghatározása A társas vállalkozás kifejezést

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI Budapest, 2008 Szerzők: A B fejezet dr. Jurányi Benedekné C fejezet Tóth Liboriuszné Lektorálta: Walchné Kremlicska Katalin Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Széll Zoltánné előadása

Széll Zoltánné előadása Széll Zoltánné előadása Munkanélküliségi ráta* *Forrás: Magyarország 2016-2020-ra vonatkozó Konvergencia Programja. A biztosítottak körének változása Elvesztette biztosítotti pozícióját a munkaviszonyban

Részletesebben

Társadalombiztosítási változások 2011.

Társadalombiztosítási változások 2011. Társadalombiztosítási változások 2011. A./ Járulékmértékek Foglalkoztatói járulék Változatlanul 27 százalék, felső határ nélkül. Belső megoszlása továbbra is ugyanaz: 24 százalék a nyugdíjbiztosítási,

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség 2018.

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség 2018. Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség 2018. Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi

Részletesebben

Járulékok 2012. Munkáltató/kifizető terhei. Járulékalapot képező jövedelem. Járulékfizetési felső határ. Járulékmérték II. 2012.05.15.

Járulékok 2012. Munkáltató/kifizető terhei. Járulékalapot képező jövedelem. Járulékfizetési felső határ. Járulékmérték II. 2012.05.15. Járulékok 2012 A fizetésről összefoglalás; Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény EKF 2011/2012 Csorba László A fizetendő ok megoszlása 2012. január 1-jétől* Foglalkoztató

Részletesebben

1. Biztosítottak [Tbj. tv. 5. -a (1) bekezdésének k) pontja]

1. Biztosítottak [Tbj. tv. 5. -a (1) bekezdésének k) pontja] A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény [Tbj.tv.] módosítása a 2018. évi XLI. törvény előírásai szerint

Részletesebben

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATAL A K/6173/1. Érkezett: Tárgy: K/6173. számú, A nyugdíjasok adó- és járulékterheiről című írásbeli kérdés

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATAL A K/6173/1. Érkezett: Tárgy: K/6173. számú, A nyugdíjasok adó- és járulékterheiről című írásbeli kérdés H-1051 BUDAPEST V., JÓZSEF NÁDOR TÉR 2-4. POSTACÍM: 1369 BUDAPEST, POSTAFIÓK 481. TELEFON : (36-1) 327-2159, (36-1) 327-2141 FAX: (36-1) 318-073 8 E-MAIL: janos.veres@pm.gov.hu PÉNZÜGYMINISZTE R ORSZÁGGYŰLÉS

Részletesebben

Az egyéni vállalkozó átalányadózása

Az egyéni vállalkozó átalányadózása Átalányadó és szja 2012: az átalányadózás és adóbevallás új szabályai 2012-től. Az átalányadózásra vonatkozó szabályokat a személyi jövedelemadó törvény 50 56. -ai tartalmazzák. Az átalányadót a következő

Részletesebben

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe kukta.hu Tbj. 2015. 1. Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe 2014. 12. 31-ig az 1.) alpont szerinti jövedelem hiányában a munkaszerződésben meghatározott alapbér, ha a munkát

Részletesebben

kukta.hu A fizetendő járulékok megoszlása január 1-jétől* Foglalkoztató által fizetendő Biztosított által fizetendő

kukta.hu A fizetendő járulékok megoszlása január 1-jétől* Foglalkoztató által fizetendő Biztosított által fizetendő kukta.hu A fizetendő járulékok megoszlása 2013. január 1-jétől* Foglalkoztató által fizetendő Biztosított által fizetendő korkedvezmény-biztosítási járulék Nyugdíjjárulék** egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci

Részletesebben

A Tbj. törvény 2010. évi változása

A Tbj. törvény 2010. évi változása A Tbj. törvény 2010. évi változása A 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009.

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. I. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

Milyen jogviszonyban látható el az ügyvezetés 2012-ben?

Milyen jogviszonyban látható el az ügyvezetés 2012-ben? Milyen jogviszonyban látható el az ügyvezetés 2012-ben? 2012. január 23. 19:52 Forrás: Önadózó Szerző: Dr. Szabó Tibor Kategória: Járulékok A gazdasági társaságok ügyvezető tagjai jogviszonyát érintően

Részletesebben

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó Munkabérek, illetmények 298/2011. (XII. 22.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 2. (1) bek. 93.000 21.400 4.280 535 Garantált bérminimum* 2. (2) bek. 108.000

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 1308M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény célja,

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) egy olyan kedvező adózási módot jelent, amely a vállalkozások meghatározott köre számára összehasonlítva

Részletesebben

AZ ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK AZ EU-S SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN

AZ ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK AZ EU-S SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN AZ ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK AZ EU-S SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN JÁRULÉK FOGALMAK Járulékalapot képező jövedelem 1. Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Ki minősül mezőgazdasági őstermelőnek?

Ki minősül mezőgazdasági őstermelőnek? Őstermelő adózása 2011: mezőgazdasági őstermelő adózásának és a járulékok fizetésének szabályai 2011-ben a berkalkulator.net oldalán. Az őstermelői tevékenység amennyiben általános forgalmi adó alanyiságot

Részletesebben

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát. TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Páciensünk! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy 2008. január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát. Tájékoztatásul alább felsoroljuk a teljesség

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 38M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

Mezőgazdasági őstermelők nyugdíjellátásának feltételei. Készítette: Balogh Csaba NAV SzSzBM AVIG

Mezőgazdasági őstermelők nyugdíjellátásának feltételei. Készítette: Balogh Csaba NAV SzSzBM AVIG Mezőgazdasági őstermelők nyugdíjellátásának feltételei Készítette: Balogh Csaba NAV SzSzBM AVIG Ki minősül mezőgazdasági őstermelőnek? A személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezése szerint mezőgazdasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA EGYSÉGES JAVASLAT

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA EGYSÉGES JAVASLAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/16103/20. számú EGYSÉGES JAVASLAT a mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatásának bevezetéséhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazásához

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről. I.

1997. évi LXXX. törvény. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről. I. 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény célja,

Részletesebben

TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI

TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI I. JÁRULÉK 1. Társas vállalkozás, társas vállalkozó meghatározása A társas vállalkozás kifejezést

Részletesebben

TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI

TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI I. JÁRULÉK 1. Társas vállalkozás, társas vállalkozó meghatározása A társas vállalkozás kifejezést

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁS ÚJ SZABÁLYOK SZERINT

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁS ÚJ SZABÁLYOK SZERINT ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁS ÚJ SZABÁLYOK SZERINT Budapest, 2019 Szerzők: Matlné Kisari Erika Széll Zoltánné Sorozatszerkesztő: Kökényesiné Pintér Ilona ISBN 978-963-638-562-0 ISSN 2416-2310

Részletesebben

Az egyéni vállalkozók 2004. évi saját jogú járulékbevallása (0453-10-es lap kitöltése)

Az egyéni vállalkozók 2004. évi saját jogú járulékbevallása (0453-10-es lap kitöltése) ÚTMUTATÓ A 2004. ÉVI ADÓBEVALLÁSHOZ 101 Az egyéni vállalkozók 2004. évi saját jogú járulékbevallása (0453-10-es lap kitöltése) A járulékkötelezettségre vonatkozó tudnivalók A biztosítási és járulékfizetési

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01.

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban

Részletesebben

Személyi jövedelemadó - 2012

Személyi jövedelemadó - 2012 Személyi jövedelemadó - 2012 Bérleti díj adózása Általánossá vált a kifizető adóelőleg-levonási kötelezettsége [Szja tv. 46. (4) bekezdés]. A kifizetőnek nem kell adóelőleget megállapítania: az őstermelői

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2012.

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról. Tamás Sándor.

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról. Tamás Sándor. 1008M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése) Káta Parképítő Kft. A magánszemély

Részletesebben

Tájékoztató a közérdekű nyugdíjas szövetkezetről

Tájékoztató a közérdekű nyugdíjas szövetkezetről Tájékoztató a közérdekű nyugdíjas szövetkezetről A közérdekű nyugdíjas szövetkezet (a továbbiakban: nyugdíjas szövetkezet) a munkaerő piacon még aktív idősebb korosztály számára teremti meg a lehetőségét

Részletesebben

Biztosítottak és jogviszonyok év eleji jelentéseinek legfőbb feladatai

Biztosítottak és jogviszonyok év eleji jelentéseinek legfőbb feladatai Biztosítottak és jogviszonyok 2012. év eleji jelentéseinek legfőbb feladatai Előadók: Mátrai Tamás Kovács Dénes Budapest, 2012. január 26. Bemelegítésként néhány alapvető szám / 1. Nyugdíjjárulék napi

Részletesebben

1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról

1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény célja,

Részletesebben

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető CAFETERIA 2017 Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria adózás szempontjából nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó kivétje vagy átalányban megállapított jövedelme után fizetendő nyugdíjjárulékával szemben érvényesítheti a

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 alapján a kifizetőt a természetes személlyel

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

Iromány száma: T/ Benyújtás dátuma: :08. Parlex azonosító: WSTT3BRL0001

Iromány száma: T/ Benyújtás dátuma: :08. Parlex azonosító: WSTT3BRL0001 Iromány száma: T/17776. Benyújtás dátuma: 2017-10-10 16:08 Országgyűlési képviselő Parlex azonosító: WSTT3BRL0001 Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Tárgy: Törvényjavaslat benyújtása Benyújtó:

Részletesebben

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához I. Személyi adatok KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... Állampolgársága:.....

Részletesebben

Könyvelői Praktikum ( :34:29 IP: Copyright 2018 Egzatik Szakkiadó Kft. - Minden jog fenntartva.

Könyvelői Praktikum ( :34:29 IP: Copyright 2018 Egzatik Szakkiadó Kft. - Minden jog fenntartva. Munkabér előleg Időállapot: 2017-01-01-2017-12-31 Szerző: Varga Ferenc, Lektor: Zatik László, Módosítva: 2017-01-03 14:57:11 Tartalomjegyzék: 1. A munkabérelőleg elszámolásának gyakorlata 2. Adózás 3.

Részletesebben

Változások a járulékfizetési. kötelezettségben január 1-jétl

Változások a járulékfizetési. kötelezettségben január 1-jétl Változások a járulékfizetési kötelezettségben 2012. január 1-jétl A Tbj. alapelvi szinten változik A társadalombiztosításban való részvétel - törvényben meghatározottak szerint továbbra is kötelez. A társadalombiztosítás

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról 1108A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Hibásnak minősített

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról1 Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 alapján a kifizetőt a természetes személlyel

Részletesebben

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19.

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19. SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Családi kedvezmény Az első házasok kedvezménye Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes

Részletesebben

1 / :23

1 / :23 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 2018.01.01 2018.06.30 91 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás

Részletesebben

T11140/... Or Irományszim. Íb A 4 U -0/29. Tisztelt Elnök Asszony!

T11140/... Or Irományszim. Íb A 4 U -0/29. Tisztelt Elnök Asszony! T11140/.... Zárószavazás előtti módosító iavaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Or Irományszim. Hivatala Íb A 4 U -0/29 Helyben Érkezett: 2006 NOV 2 7. Tisztelt Elnök Asszony! A Házszabály

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

Hasonl!t!s: 2013.XI.30. / 2014.I !vi LXXX. t!rv!ny - a t!rsadalombiztos!t!s ell!t!saira!s a mag!nnyugd!jr

Hasonl!t!s: 2013.XI.30. / 2014.I !vi LXXX. t!rv!ny - a t!rsadalombiztos!t!s ell!t!saira!s a mag!nnyugd!jr Hasonl!t!s: 2013.XI.30. / 2014.I.1. - 1997.!vi LXXX. t!rv!ny - a t!rsadalombiztos!t!s ell!t!saira!s a mag!nnyugd!jr 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,

Részletesebben

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás Készítette: Görgei Zsolt Vállalkozások besorolása 2 3 4 Adókedvezmények a szociális hozzájárulási adóból A megváltozott

Részletesebben

III. A MEZŐGAZDASÁGI ŐSTERMELŐ JÁRULÉK, ADÓ ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGE

III. A MEZŐGAZDASÁGI ŐSTERMELŐ JÁRULÉK, ADÓ ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGE III. A MEZŐGAZDASÁGI ŐSTERMELŐ JÁRULÉK, ADÓ ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGE A társadalombiztosítás rendszerében az a természetes személy minősül mezőgazdasági őstermelőnek, aki az

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2013.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

A járulékok változásai és az új szociális hozzájárulási adóról szóló évi LII. törvény

A járulékok változásai és az új szociális hozzájárulási adóról szóló évi LII. törvény A járulékok változásai és az új szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény A biztosítotti kör változása Elveszíti biztosítotti pozícióját a saját jogú nyugdíjas, ha az Mt. szerinti munkaviszonyban

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2014.

Részletesebben

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei Készítette: Beke Ibolya 1 Üzleti jellegű termékértékesítés adóköteles tevékenység A gazdasági tevékenység elemei: üzletszerűség;

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2015.

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2013.

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény

Családi járulékkedvezmény Családi járulékkedvezmény 24/A. (1) Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított és - a családi kedvezményt megosztással érvényesít ő- biztosított házastársa, élettársa

Részletesebben

Kisvállalati adózó KIVA cég főkönyvi feladás

Kisvállalati adózó KIVA cég főkönyvi feladás KIVA cég főkönyvi Amennyiben a kisvállalati adózó (KIVA-s) cég, bérszámfejtését is a Novitax BÉR segítségével végzi, a program elkészíti a KIVA: SZJK és kedvezmények elnevezésű segédlistát. A segédlista

Részletesebben

Leggyakoribb munkajogi esetek

Leggyakoribb munkajogi esetek Leggyakoribb munkajogi esetek Az elmúlt időszakban a tagtársainktól érkezett kérdések, és az azokra adott válaszok a szakdolgozók széles rétegeit érinthetik, ezért újonnan induló rovatunkban segítségképpen

Részletesebben

Az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak és az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetés

Az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak és az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetés Az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak és az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetés A biztosított a társadalombiztosítás keretében valamennyi ellátásra jogosultságot szerezhet, így keresőképtelensége

Részletesebben