PLEASE NOTE. Situation as at: 25/06/ :08

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PLEASE NOTE. Situation as at: 25/06/ :08"

Átírás

1 Протокол Резултати от поименно гласуване Приложение Acta Resultados de la votación nominal Anexo Zápis Výsledek jmenovitého hlasování Příloha Protokol Resultat af afstemningerne ved navneopråb Bilag Protokoll Ergebnis der namentlichen Abstimmungen Anlage Protokoll Nimeliste hääletuste tulemused Lisa Συvoπτικά πρακτικά Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση Παράρτημα Minutes of proceedings Result of rollcall votes Annex ProcèsVerbal Résultat des votes par appel nominal Annexe Zapisnik Rezultati poimeničnog glasovanja Prilog Processo Verbale Risultato delle votazioni per appello nominale Allegato Protokols Rezultāti balsošanai pēc saraksta pielikums Protokolas Vardinio balsavimo rezultatai priedas Jegyzőkönyv Név szerinti szavazás eredménye melléklet Minuti tasseduta Riżultat talvotazzjoni b'sejħa talismijiet Anness Notulen Uitslag van de hoofdelijke stemmingen Bijlage Protokół Wyniki głosowań imiennych Załącznik Ata Resultado da votação nominal Anexo Procesverbal Rezultatul votului prin apel nominal Anexă Zápisnica Výsledok hlasovania podľa mien Príloha Zapisnik Izid poimenskega glasovanja Priloga Pöytäkirja Nimenhuutoäänestysten tulokset Liite Protokoll Resultat av omröstningarna med namnupprop Bilaga 15/5/22 P9_PV(22)515(RCV)_EN.docx 1 PE

2 PLEASE NOTE Corrections to votes and voting intentions appear in the section relating to the vote concerned. They are published for information purposes only and do not alter the result of the vote as announced in plenary. Key to symbols: (in favour), (against), (abstentions) Situation as at: 25/6/22 16:8 P9_PV(22)515(RCV)_EN.docx 2 PE

3 SOMMAIRE 1. B9158/22 Resolution C9119/22 am C9119/22 am C9119/22 am C9124/22 am C9124/22 am C9124/22 am 1= 9= 15= 21= C9124/22 am 2= 1= 16= 22= C9124/22 am 3= 17= 23= C9124/22 am C9124/22 am 4= 12= 18= 24= C9124/22 am 5D= 13D= 19D= 25D= C9124/22 am 6D= 14D= 2D= 26D= C9124/22 am 8= 27= C9126/22 am 4PC= 5PC= 6PC= 9PC= 1PC= 11PC= C9126/22 am 1= 7= C9126/22 am C9126/22 Article 5 am 4PC= 5PC= 6PC= 9PC= 1PC= 11PC= C9126/22 am 2= 8= C9123/22 am C9123/22 am C9123/22 am 3= 5= 9= 11= C9123/22 am C9123/22 am 6= 13= C9123/22 am 7= 14= C9123/22 am C9123/22 am 2= 4= 8= 1= 15= C9125/22 am 4rev= 14= 25= C9125/22 am 5rev= 15= 26= C9125/22 am 6rev= 16= 27= C9125/22 am 7rev= 17= 28= C9125/22 am 18D= 29D= C9125/22 am 8rev= 19= 3= C9125/22 am 9rev= 2= 31= C9125/22 am 1rev= 21= 32= C9125/22 am 1rev= 11= 22= C9125/22 am 2rev= 12= 23=...77 P9_PV(22)515(RCV)_EN.docx 3 PE

4 38. C9125/22 am 3rev= 13D= 24D= Final vote: MacroFinancial Assistance to enlargement and neighbourhood partners in the contexte of the COVID19 pandemic crisis C9119/22 22/65(COD) Final vote: Temporary measures for the operation of air services C9124/22 22/69(COD) Final vote: Temporary measures concerning the validity of certain certificates, licences and authorisations (omnibus) C9126/22 22/68(COD) Final vote: Port infrastructure charges C9123/22 22/67(COD) Final vote: 4th Railway Package: extension of the transposition period C9125/22 22/71(COD) A911/22 Elsi Katainen Decision by the AGRI Committee...91 P9_PV(22)515(RCV)_EN.docx 4 PE

5 1. B9158/22 Resolution 15/5/22 9:3:.1 55 Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, Fotyga, Geuking, Jaki, Jurgiel, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Rafalska, Rzońca, SaryuszWolski, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tobiszowski, Tomaševski, Van Overtveldt, Waszczykowski, Wiśniewska, Zalewska, Zīle, Złotowski GUE/NGL: Aubry, Bompard, Chaibi, Kokkalis, Maurel, Modig, Omarjee, Pelletier, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Villanueva Ruiz Adinolfi Isabella, Beghin, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Konstantinou, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Rondinelli, Sonneborn, Zullo Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, ColinOesterlé, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, GarcíaMargallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, LópezIstúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Peeters, Pereira Lídia, Pietikäinen, Polčák, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, VozembergVrionidi, Walsh, Walsmann, Weber, Wiezik, Winkler, Winzig, WiselerLima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver AlievaVeli, Andrews, Ansip, Armand, Bauzá Díaz, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Chastel, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Donáth, Durand, Farreng, Gamon, Garicano, Ghinea, Goerens, Gozi, Grošelj, Grudler, Guetta, Hayer, Hojsík, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Kelleher, Keller Fabienne, Kyuchyuk, Loiseau, Melchior, Mihaylova, Nart, Paet, Pagazaurtundúa, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Tolleret, Toom, Torvalds, TrilletLenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, YonCourtin, Zacharopoulou Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, AraKovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, KumpulaNatri, Lalucq, Lange, Larrouturou, LeitãoMarques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, RodríguezPiñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schieder, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho Verts/ALE: Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, DelbosCorfield, Delli, DeparnayGrunenberg, De Sutter, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, HerzbergerFofana, Holmgren, Jadot, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, PeterHansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von CramonTaubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka 119 Aguilar, Buxadé Villalba, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Eppink, Jurzyca, Lundgren, Rooken, Roos, Ruissen, Slabakov, Stegrud, Tertsch, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Weimers, Zahradil GUE/NGL: Björk, Daly, Ferreira, Flanagan, Hazekamp, MacManus, Pereira Sandra, Villumsen, Wallace Anderson Christine, Androuët, Annemans, Bardella, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Blaško, Bruna, Buchheit, Collard, P9_PV(22)515(RCV)_EN.docx 5 PE

6 David, De Man, Fest, Garraud, de Graaff, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Pirbakas, Reil, Rivière, Rougé, Vandendriessche, Vilimsky, Zimniok 69 Kolakušić, Lagos, NikolaouAlavanos, Papadakis Kostas, Radačovský, Rookmaker, Uhrík Berendsen, van Dalen, Ferber, Kokalari, Lega, Lenaers, Patriciello, Polfjärd, SchreijerPierik, Skyttedal, Tobé, Warborn, Weiss AlSahlani, Auštrevičius, Azmani, Beer, Christensen, Eroglu, Federley, Flego, Gade, Glück, Groothuis, Hahn Svenja, Huitema, Karlsbro, Katainen, Körner, Løkkegaard, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Pekkarinen, Schreinemacher, Søgaard Lidell Fuglsang, Schaldemose, Vind Berlato, Ďuriš Nicholsonová, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fragkos, Procaccini, Stancanelli, Tomašić GUE/NGL: Arvanitis, Barrena Arza, Botenga, Demirel, Ernst, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Kizilyürek, Konečná, Kouloglou, Kountoura, Matias, Michels, Papadimoulis, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo Adinolfi Matteo, Baldassarre, Basso, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, Donato, Dreosto, Gancia, Grant, Lancini, Lizzi, Panza, Regimenti, Rinaldi, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vuolo, Zambelli, Zanni Sinčić Bentele, Pieper Charanzová, Dlabajová, Hlaváček, Knotek, Kovařík, Maxová Danielsson, Fritzon, Guteland, Incir ПОПРАВКИ В ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ И НАМЕРЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ CORRECCIONES E INTENCIONES DE VOTO OPRAVY HLASOVÁNÍ A SDĚLENÍ O ÚMYSLU HLASOVAT STEMMERETTELSER OG INTENTIONER BERICHTIGUNGEN DES STIMMVERHALTENS UND BEABSICHTIGTES STIMMVERHALTEN HÄÄLETUSE PARANDUSED JA HÄÄLETUSKAVATSUSED ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΨΗΦΟΥ CORRECTIONS TO VOTES AND VOTING INTENTIONS CORRECTIONS ET INTENTIONS DE VOTE IZMJENE DANIH GLASOVA I NAMJERE GLASAČA CORREZIONI E INTENZIONI DI VOTO BALSOJUMU LABOJUMI UN NODOMI BALSOT BALSAVIMO PATAISYMAI IR KETINIMAI SZAVAZATOK HELYESBÍTÉSEI ÉS SZAVAZÁSI SZÁNDÉKOK KORREZZJONIJIET U INTENZJONIJIET GĦALLVOT RECTIFICATIES STEMGEDRAG/ VOORGENOMEN STEMGEDRAG KOREKTY GŁOSOWANIA I ZAMIAR GŁOSOWANIA CORRECÇÕES E INTENÇÕES DE VOTO CORECTĂRI ŞI INTENŢII DE VOT OPRAVY HLASOVANIA A ZÁMERY PRI HLASOVANÍ CEARTÚCHÁIN AR AN VÓTA AGUS INTINNÍ VÓTÁLA POPRAVKI IN NAMERE GLASOVANJA ÄÄNESTYSKÄYTTÄYTYMISTÄ JA ÄÄNESTYSAIKEITA KOSKEVAT ILMOITUKSET RÄTTELSER/AVSIKTSFÖRKLARINGAR TILL AVGIVNA RÖSTER Petras Auštrevičius, Aldo Patriciello P9_PV(22)515(RCV)_EN.docx 6 PE

7 2. C9119/22 am 1 15/5/22 9:3:.2 61 GUE/NGL: Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Kizilyürek, Kokkalis, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Wallace Adinolfi Isabella, Beghin, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Konstantinou, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Rondinelli, Sinčić, Sonneborn, Zullo Arena, Brglez, Tarabella Verts/ALE: Semsrott, Urtasun 66 Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fotyga, Fragkos, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz Wolski, Slabakov, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski GUE/NGL: Hazekamp, Villumsen Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok Gyöngyösi, Kolakušić, Lagos, Radačovský, Rookmaker Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, ColinOesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, GarcíaMargallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, SchreijerPierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, VozembergVrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver AlievaVeli, AlSahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, SøgaardLidell, Tolleret, Toom, Torvalds, TrilletLenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon Courtin, Zacharopoulou Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, AraKovács, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, P9_PV(22)515(RCV)_EN.docx 7 PE

8 Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, KumpulaNatri, Lalucq, Lange, Larrouturou, LeitãoMarques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, RodríguezPiñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho Verts/ALE: Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Buchner, Bütikofer, Cavazzini, Cuffe, Dalunde, DeparnayGrunenberg, De Sutter, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, HerzbergerFofana, Holmgren, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, PeterHansen, Reintke, Riba i Giner, Ropė, Strik, Vana, Van Sparrentak, Von CramonTaubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka 27 Berlato, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Geuking, Procaccini, Stancanelli GUE/NGL: Konečná NikolaouAlavanos, Papadakis Kostas, Uhrík Knotek Majorino, Ujhelyi Verts/ALE: Alfonsi, Bricmont, Carême, Cormand, DelbosCorfield, Delli, Jadot, Metz, Rivasi, Roose, Satouri, Toussaint, Yenbou ПОПРАВКИ В ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ И НАМЕРЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ CORRECCIONES E INTENCIONES DE VOTO OPRAVY HLASOVÁNÍ A SDĚLENÍ O ÚMYSLU HLASOVAT STEMMERETTELSER OG INTENTIONER BERICHTIGUNGEN DES STIMMVERHALTENS UND BEABSICHTIGTES STIMMVERHALTEN HÄÄLETUSE PARANDUSED JA HÄÄLETUSKAVATSUSED ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΨΗΦΟΥ CORRECTIONS TO VOTES AND VOTING INTENTIONS CORRECTIONS ET INTENTIONS DE VOTE IZMJENE DANIH GLASOVA I NAMJERE GLASAČA CORREZIONI E INTENZIONI DI VOTO BALSOJUMU LABOJUMI UN NODOMI BALSOT BALSAVIMO PATAISYMAI IR KETINIMAI SZAVAZATOK HELYESBÍTÉSEI ÉS SZAVAZÁSI SZÁNDÉKOK KORREZZJONIJIET U INTENZJONIJIET GĦALLVOT RECTIFICATIES STEMGEDRAG/ VOORGENOMEN STEMGEDRAG KOREKTY GŁOSOWANIA I ZAMIAR GŁOSOWANIA CORRECÇÕES E INTENÇÕES DE VOTO CORECTĂRI ŞI INTENŢII DE VOT OPRAVY HLASOVANIA A ZÁMERY PRI HLASOVANÍ CEARTÚCHÁIN AR AN VÓTA AGUS INTINNÍ VÓTÁLA POPRAVKI IN NAMERE GLASOVANJA ÄÄNESTYSKÄYTTÄYTYMISTÄ JA ÄÄNESTYSAIKEITA KOSKEVAT ILMOITUKSET RÄTTELSER/AVSIKTSFÖRKLARINGAR TILL AVGIVNA RÖSTER Aurore Lalucq P9_PV(22)515(RCV)_EN.docx 8 PE

9 3. C9119/22 am 2 15/5/22 9:3:.3 14 GUE/NGL: Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace Adinolfi Matteo, Androuët, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, Donato, Dreosto, Gancia, Garraud, Grant, Griset, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mélin, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vuolo, Zambelli, Zanni Comín i Oliveres, Konstantinou, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Sinčić, Sonneborn Arena, Cozzolino, Majorino, Tarabella Verts/ALE: Semsrott, Urtasun 555 Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fotyga, Fragkos, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz Wolski, Slabakov, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski Annemans, Blaško, David, De Man, de Graaff, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Kofod, Mayer, Vandendriessche, Vilimsky Adinolfi Isabella, Beghin, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Lagos, Pedicini, Pignedoli, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Zullo Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, ColinOesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, GarcíaMargallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, SchreijerPierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, VozembergVrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver AlievaVeli, AlSahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, SøgaardLidell, Tolleret, Toom, Torvalds, TrilletLenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, YonCourtin, Zacharopoulou Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, AraKovács, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, P9_PV(22)515(RCV)_EN.docx 9 PE

10 García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, KumpulaNatri, Lalucq, Lange, Larrouturou, LeitãoMarques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, RodríguezPiñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho Verts/ALE: Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Buchner, Bütikofer, Cavazzini, Cuffe, Dalunde, DeparnayGrunenberg, De Sutter, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, HerzbergerFofana, Holmgren, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, PeterHansen, Reintke, Riba i Giner, Ropė, Strik, Vana, Van Sparrentak, Von CramonTaubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka 35 Berlato, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Geuking, Procaccini, Stancanelli Anderson Christine, Beck, Berg, Buchheit, Fest, Krah, Kuhs, Meuthen, Reil, Zimniok NikolaouAlavanos, Papadakis Kostas, Uhrík Brglez, Ujhelyi Verts/ALE: Alfonsi, Bricmont, Carême, Cormand, DelbosCorfield, Delli, Jadot, Metz, Rivasi, Roose, Satouri, Toussaint, Yenbou ПОПРАВКИ В ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ И НАМЕРЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ CORRECCIONES E INTENCIONES DE VOTO OPRAVY HLASOVÁNÍ A SDĚLENÍ O ÚMYSLU HLASOVAT STEMMERETTELSER OG INTENTIONER BERICHTIGUNGEN DES STIMMVERHALTENS UND BEABSICHTIGTES STIMMVERHALTEN HÄÄLETUSE PARANDUSED JA HÄÄLETUSKAVATSUSED ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΨΗΦΟΥ CORRECTIONS TO VOTES AND VOTING INTENTIONS CORRECTIONS ET INTENTIONS DE VOTE IZMJENE DANIH GLASOVA I NAMJERE GLASAČA CORREZIONI E INTENZIONI DI VOTO BALSOJUMU LABOJUMI UN NODOMI BALSOT BALSAVIMO PATAISYMAI IR KETINIMAI SZAVAZATOK HELYESBÍTÉSEI ÉS SZAVAZÁSI SZÁNDÉKOK KORREZZJONIJIET U INTENZJONIJIET GĦALLVOT RECTIFICATIES STEMGEDRAG/ VOORGENOMEN STEMGEDRAG KOREKTY GŁOSOWANIA I ZAMIAR GŁOSOWANIA CORRECÇÕES E INTENÇÕES DE VOTO CORECTĂRI ŞI INTENŢII DE VOT OPRAVY HLASOVANIA A ZÁMERY PRI HLASOVANÍ CEARTÚCHÁIN AR AN VÓTA AGUS INTINNÍ VÓTÁLA POPRAVKI IN NAMERE GLASOVANJA ÄÄNESTYSKÄYTTÄYTYMISTÄ JA ÄÄNESTYSAIKEITA KOSKEVAT ILMOITUKSET RÄTTELSER/AVSIKTSFÖRKLARINGAR TILL AVGIVNA RÖSTER Nora Mebarek Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq P9_PV(22)515(RCV)_EN.docx 1 PE

11 4. C9119/22 am 3 15/5/22 9:3:.4 12 GUE/NGL: Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace Adinolfi Matteo, Androuët, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, Donato, Dreosto, Gancia, Garraud, Grant, Griset, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Mariani, Mélin, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vuolo, Zambelli, Zanni Adinolfi Isabella, Beghin, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Konstantinou, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Rondinelli, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo Angel, Arena, Benifei, Majorino, Tarabella Verts/ALE: Semsrott, Urtasun 537 Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fotyga, Fragkos, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz Wolski, Slabakov, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski Annemans, Blaško, De Man, de Graaff, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Kofod, Mayer, Vandendriessche, Vilimsky Gyöngyösi, Kolakušić, Lagos, Radačovský, Rookmaker Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, ColinOesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, GarcíaMargallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, SchreijerPierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, VozembergVrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver AlievaVeli, AlSahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, SøgaardLidell, Tolleret, Toom, Torvalds, TrilletLenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, YonCourtin, Zacharopoulou Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, AraKovács, Avram, Balt, Barley, Belka, Benea, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, P9_PV(22)515(RCV)_EN.docx 11 PE

12 Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, KumpulaNatri, Lalucq, Lange, Larrouturou, LeitãoMarques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, RodríguezPiñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Spurek, Stanishev, Tang, Tax, Tinagli, Tudose, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho Verts/ALE: Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Buchner, Bütikofer, Cavazzini, Cuffe, Dalunde, DeparnayGrunenberg, De Sutter, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, HerzbergerFofana, Holmgren, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, PeterHansen, Reintke, Riba i Giner, Ropė, Strik, Vana, Van Sparrentak, Von CramonTaubadel, Waitz, Wiener, Ždanoka 37 Berlato, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Geuking, Procaccini, Stancanelli Anderson Christine, Beck, Berg, Buchheit, Fest, Krah, Kuhs, Madison, Meuthen, Reil, Zimniok NikolaouAlavanos, Papadakis Kostas Bartolo, Smeriglio, Toia, Ujhelyi Verts/ALE: Alfonsi, Bricmont, Carême, Cormand, DelbosCorfield, Delli, Jadot, Metz, Rivasi, Roose, Satouri, Toussaint, Yenbou ПОПРАВКИ В ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ И НАМЕРЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ CORRECCIONES E INTENCIONES DE VOTO OPRAVY HLASOVÁNÍ A SDĚLENÍ O ÚMYSLU HLASOVAT STEMMERETTELSER OG INTENTIONER BERICHTIGUNGEN DES STIMMVERHALTENS UND BEABSICHTIGTES STIMMVERHALTEN HÄÄLETUSE PARANDUSED JA HÄÄLETUSKAVATSUSED ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΨΗΦΟΥ CORRECTIONS TO VOTES AND VOTING INTENTIONS CORRECTIONS ET INTENTIONS DE VOTE IZMJENE DANIH GLASOVA I NAMJERE GLASAČA CORREZIONI E INTENZIONI DI VOTO BALSOJUMU LABOJUMI UN NODOMI BALSOT BALSAVIMO PATAISYMAI IR KETINIMAI SZAVAZATOK HELYESBÍTÉSEI ÉS SZAVAZÁSI SZÁNDÉKOK KORREZZJONIJIET U INTENZJONIJIET GĦALLVOT RECTIFICATIES STEMGEDRAG/ VOORGENOMEN STEMGEDRAG KOREKTY GŁOSOWANIA I ZAMIAR GŁOSOWANIA CORRECÇÕES E INTENÇÕES DE VOTO CORECTĂRI ŞI INTENŢII DE VOT OPRAVY HLASOVANIA A ZÁMERY PRI HLASOVANÍ CEARTÚCHÁIN AR AN VÓTA AGUS INTINNÍ VÓTÁLA POPRAVKI IN NAMERE GLASOVANJA ÄÄNESTYSKÄYTTÄYTYMISTÄ JA ÄÄNESTYSAIKEITA KOSKEVAT ILMOITUKSET RÄTTELSER/AVSIKTSFÖRKLARINGAR TILL AVGIVNA RÖSTER Nora Mebarek Aurore Lalucq P9_PV(22)515(RCV)_EN.docx 12 PE

13 5. C9124/22 am 28 15/5/22 9:3: GUE/NGL: Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace Adinolfi Isabella, Beghin, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Konstantinou, Lagos, NikolaouAlavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Rondinelli, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo Christoforou, Fourlas, Walsh Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, AraKovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, KumpulaNatri, Lalucq, Lange, Larrouturou, LeitãoMarques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, RodríguezPiñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho Verts/ALE: Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, DelbosCorfield, Delli, DeparnayGrunenberg, De Sutter, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, HerzbergerFofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, PeterHansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von CramonTaubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka 363 Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, SaryuszWolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski Anderson Christine, Annemans, Beck, Berg, Blaško, Buchheit, David, De Man, Fest, de Graaff, Haider, Kofod, Krah, Kuhs, Madison, Mayer, Meuthen, Reil, Vandendriessche, Vilimsky, Zimniok Radačovský, Rookmaker Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Clune, ColinOesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, GarcíaMargallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, LópezIstúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, SchreijerPierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, VozembergVrionidi, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wiezik, Winkler, Winzig, WiselerLima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver P9_PV(22)515(RCV)_EN.docx 13 PE

14 59 AlievaVeli, AlSahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, SøgaardLidell, Tolleret, Toom, Torvalds, TrilletLenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon Courtin, Zacharopoulou Agius Saliba, Sant Adinolfi Matteo, Androuët, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, Donato, Dreosto, Gancia, Garraud, Grant, Griset, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Mariani, Mélin, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vuolo, Zambelli, Zanni Kolakušić Grošelj, Joveva Cutajar, Heinäluoma P9_PV(22)515(RCV)_EN.docx 14 PE

15 6. C9124/22 am 7 15/5/22 9:3: GUE/NGL: Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace Berg Adinolfi Isabella, Beghin, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Konstantinou, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Rondinelli, Sinčić, Sonneborn, Zullo Fourlas, Franssen, Hansen, Peeters, Pietikäinen, Walsh, Wiezik, WiselerLima Cseh, Donáth, Durand, Hojsík Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, AraKovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, KumpulaNatri, Lalucq, Lange, Larrouturou, LeitãoMarques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, RodríguezPiñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho Verts/ALE: Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, DelbosCorfield, Delli, DeparnayGrunenberg, De Sutter, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, HerzbergerFofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, PeterHansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von CramonTaubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka 412 Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, SaryuszWolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok Lagos, Radačovský, Rookmaker, Uhrík Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, ColinOesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Frankowski, Gahler, Gál, GarcíaMargallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, LópezIstúriz White, P9_PV(22)515(RCV)_EN.docx 15 PE

16 Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Pereira Lídia, Pieper, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, SchreijerPierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, VozembergVrionidi, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Winkler, Winzig, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver 5 AlievaVeli, AlSahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Danti, Decerle, Dlabajová, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, SøgaardLidell, Tolleret, Toom, Torvalds, TrilletLenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, YonCourtin, Zacharopoulou Agius Saliba, Cutajar, Sant GUE/NGL: Maurel Kolakušić, NikolaouAlavanos, Papadakis Kostas Heinäluoma P9_PV(22)515(RCV)_EN.docx 16 PE

17 7. C9124/22 am 1= 9= 15= 21= 15/5/22 9:3: Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, SaryuszWolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski GUE/NGL: Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Annemans, Baldassarre, Basso, Beck, Berg, Bizzotto, Bonfrisco, Borchia, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Grant, Haider, Kofod, Krah, Kuhs, Lancini, Lizzi, Madison, Mayer, Meuthen, Panza, Regimenti, Reil, Rinaldi, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok Adinolfi Isabella, Beghin, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Konstantinou, Pedicini, Pignedoli, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sonneborn, Uhrík, Zullo Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, ColinOesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, GarcíaMargallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, SchreijerPierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, VozembergVrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver AlievaVeli, AlSahlani, Andrews, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, SøgaardLidell, Tolleret, Toom, Torvalds, TrilletLenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, YonCourtin, Zacharopoulou Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, AraKovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Dalli, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, KumpulaNatri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, RodríguezPiñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho Verts/ALE: Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, DelbosCorfield, Delli, DeparnayGrunenberg, De Sutter, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, HerzbergerFofana, Holmgren, Jadot, P9_PV(22)515(RCV)_EN.docx 17 PE

Situation as at: 06/08/ :05

Situation as at: 06/08/ :05 Протокол Резултати от поименно гласуване Приложение Acta Resultados de la votación nominal Anexo Zápis Výsledek jmenovitého hlasování Příloha Protokol Resultat af afstemningerne ved navneopråb Bilag Protokoll

Részletesebben

Situation: 06/08/ :05

Situation: 06/08/ :05 Протокол Резултати от поименно гласуване - Приложение Acta Resultados de la votación nominal - Anexo Zápis Výsledek jmenovitého hlasování - Příloha Protokol Resultat af afstemningerne ved navneopråb -

Részletesebben

ADVERTENCIA. Situación: 31/03/ horas

ADVERTENCIA. Situación: 31/03/ horas Протокол Резултати от поименно гласуване - Приложение Acta Resultados de la votación nominal - Anexo Zápis Výsledek jmenovitého hlasování - Příloha Protokol Resultat af afstemningerne ved navneopråb -

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A szavazathelyesbítések állapota április 10-én, kor

HIRDETMÉNY. A szavazathelyesbítések állapota április 10-én, kor Протокол Резултати от поименно гласуване Приложение Acta Resultados de la votación nominal Anexo Zápis Výsledek jmenovitého hlasování Příloha Protokol Resultat af afstemningerne ved navneopråb Bilag Protokoll

Részletesebben

ADVERTENCIA. Situación: 07/12/ :57

ADVERTENCIA. Situación: 07/12/ :57 Протокол Резултати от поименно гласуване - Приложение Acta Resultados de la votación nominal - Anexo Zápis Výsledek jmenovitého hlasování - Příloha Protokol Resultat af afstemningerne ved navneopråb -

Részletesebben

PLEASE NOTE. Situation as at: 29/01/ :58

PLEASE NOTE. Situation as at: 29/01/ :58 Протокол Резултати от поименно гласуване Приложение Acta Resultados de la votación nominal Anexo Zápis Výsledek jmenovitého hlasování Příloha Protokol Resultat af afstemningerne ved navneopråb Bilag Protokoll

Részletesebben

AVERTISSEMENT. Situation: 26/04/ :55

AVERTISSEMENT. Situation: 26/04/ :55 Протокол Резултати от поименно гласуване Приложение Acta Resultados de la votación nominal Anexo Zápis Výsledek jmenovitého hlasování Příloha Protokol Resultat af afstemningerne ved navneopråb Bilag Protokoll

Részletesebben

PLEASE NOTE. Situation as at: 05/02/ :25

PLEASE NOTE. Situation as at: 05/02/ :25 Протокол Резултати от поименно гласуване - Приложение Acta Resultados de la votación nominal - Anexo Zápis Výsledek jmenovitého hlasování - Příloha Protokol Resultat af afstemningerne ved navneopråb -

Részletesebben

PLEASE NOTE. Situation: 26/09/ :32

PLEASE NOTE. Situation: 26/09/ :32 Протокол Резултати от поименно гласуване Приложение Acta Resultados de la votación nominal Anexo Zápis Výsledek jmenovitého hlasování Příloha Protokol Resultat af afstemningerne ved navneopråb Bilag Protokoll

Részletesebben

ADVERTENCIA. Situación: 25/05/

ADVERTENCIA. Situación: 25/05/ Протокол Резултати от поименно гласуване - Приложение Acta Resultados de la votación nominal - Anexo Zápis Výsledek jmenovitého hlasování - Příloha Protokol Resultat af afstemningerne ved navneopråb -

Részletesebben

P8_PV(2017)04-27(RCV)_XC.docx 85 PE

P8_PV(2017)04-27(RCV)_XC.docx 85 PE 4. A8153/217 Dennis de Jong Am 1/1 27/4/217 12:6:41. 394 Arthuis, Bearder, Bilbao Barandica, Cavada, Deprez, Federley, Griesbeck, Harkin, in 't Veld, Kallas, Marinho e Pinto, Michel, van Miltenburg, Mlinar,

Részletesebben

PLEASE NOTE. Situation as at: 28/09/ :49

PLEASE NOTE. Situation as at: 28/09/ :49 Протокол Резултати от поименно гласуване Приложение Acta Resultados de la votación nominal Anexo Zápis Výsledek jmenovitého hlasování Příloha Protokol Resultat af afstemningerne ved navneopråb Bilag Protokoll

Részletesebben

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ. Κατάσταση: 26/02/ :07

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ. Κατάσταση: 26/02/ :07 Протокол Резултати от поименно гласуване Приложение Acta Resultados de la votación nominal Anexo Zápis Výsledek jmenovitého hlasování Příloha Protokol Resultat af afstemningerne ved navneopråb Bilag Protokoll

Részletesebben

AVERTISSEMENT. Situation: 10/04/ :04

AVERTISSEMENT. Situation: 10/04/ :04 Протокол Резултати от поименно гласуване - Приложение Acta Resultados de la votación nominal - Anexo Zápis Výsledek jmenovitého hlasování - Příloha Protokol Resultat af afstemningerne ved navneopråb -

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A szavazathelyesbítések állapota január 15-én, 9.39-kor

HIRDETMÉNY. A szavazathelyesbítések állapota január 15-én, 9.39-kor Протокол Резултати от поименно гласуване Приложение Acta Resultados de la votación nominal Anexo Zápis Výsledek jmenovitého hlasování Příloha Protokol Resultat af afstemningerne ved navneopråb Bilag Protokoll

Részletesebben

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ. Κατάσταση: 30/04/ :22

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ. Κατάσταση: 30/04/ :22 Протокол Резултати от поименно гласуване Приложение Acta Resultados de la votación nominal Anexo Zápis Výsledek jmenovitého hlasování Příloha Protokol Resultat af afstemningerne ved navneopråb Bilag Protokoll

Részletesebben

PLEASE NOTE. Situation: 25/02/ :36

PLEASE NOTE. Situation: 25/02/ :36 Протокол Резултати от поименно гласуване Приложение Acta Resultados de la votación nominal Anexo Zápis Výsledek jmenovitého hlasování Příloha Protokol Resultat af afstemningerne ved navneopråb Bilag Protokoll

Részletesebben

PLEASE NOTE. Situation:

PLEASE NOTE. Situation: Протокол Резултати от поименно гласуване Приложение Acta Resultados de la votación nominal Anexo Zápis Výsledek jmenovitého hlasování Příloha Protokol Resultat af afstemningerne ved navneopråb Bilag Protokoll

Részletesebben

ADVERTENCIA. Situación: 31/03/

ADVERTENCIA. Situación: 31/03/ Протокол Резултати от поименно гласуване Приложение Acta Resultados de la votación nominal Anexo Zápis Výsledek jmenovitého hlasování Příloha Protokol Resultat af afstemningerne ved navneopråb Bilag Protokoll

Részletesebben

PLEASE NOTE. Situation: 10/2/ :20

PLEASE NOTE. Situation: 10/2/ :20 Протокол Резултати от поименно гласуване Приложение Acta Resultados de la votación nominal Anexo Zápis Výsledek jmenovitého hlasování Příloha Protokol Resultat af afstemningerne ved navneopråb Bilag Protokoll

Részletesebben

AVERTISSEMENT. Situation: 01/02/ :29

AVERTISSEMENT. Situation: 01/02/ :29 Протокол Резултати от поименно гласуване Приложение Acta Resultados de la votación nominal Anexo Zápis Výsledek jmenovitého hlasování Příloha Protokol Resultat af afstemningerne ved navneopråb Bilag Protokoll

Részletesebben

ADVERTENCIA. Situación: 15/01/

ADVERTENCIA. Situación: 15/01/ Протокол Резултати от поименно гласуване - Приложение Acta Resultados de la votación nominal - Anexo Zápis Výsledek jmenovitého hlasování - Příloha Protokol Resultat af afstemningerne ved navneopråb -

Részletesebben

PLEASE NOTE. Situation: 03/03/ :26

PLEASE NOTE. Situation: 03/03/ :26 Протокол Резултати от поименно гласуване Приложение Acta Resultados de la votación nominal Anexo Zápis Výsledek jmenovitého hlasování Příloha Protokol Resultat af afstemningerne ved navneopråb Bilag Protokoll

Részletesebben

PLEASE NOTE. Situation as at:

PLEASE NOTE. Situation as at: Протокол Резултати от поименно гласуване Приложение Acta Resultados de la votación nominal Anexo Zápis Výsledek jmenovitého hlasování Příloha Protokol Resultat af afstemningerne ved navneopråb Bilag Protokoll

Részletesebben

UPOZORNĚNÍ. Stav oprav hlasování ke dni: ve 13:14

UPOZORNĚNÍ. Stav oprav hlasování ke dni: ve 13:14 Протокол Резултати от поименно гласуване Приложение Acta Resultados de la votación nominal Anexo Zápis Výsledek jmenovitého hlasování Příloha Protokol Resultat af afstemningerne ved navneopråb Bilag Protokoll

Részletesebben

Képviselők. Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport

Képviselők. Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság Zigmantas BALČYTIS Litvánia Képviselők Nikolay BAREKOV Bulgária Nicolas BAY Bendt BENDTSEN Dánia Xabier BENITO ZILUAGA José BLANCO LÓPEZ David BORRELLI Cristian-Silviu

Részletesebben

PLEASE NOTE. Situation: 07/02/ :19

PLEASE NOTE. Situation: 07/02/ :19 Протокол Резултати от поименно гласуване Приложение Acta Resultados de la votación nominal Anexo Zápis Výsledek jmenovitého hlasování Příloha Protokol Resultat af afstemningerne ved navneopråb Bilag Protokoll

Részletesebben

PLEASE NOTE. Situation: 02/12/ :28

PLEASE NOTE. Situation: 02/12/ :28 Протокол Резултати от поименно гласуване Приложение Acta Resultados de la votación nominal Anexo Zápis Výsledek jmenovitého hlasování Příloha Protokol Resultat af afstemningerne ved navneopråb Bilag Protokoll

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A szavazathelyesbítések állapota június 29-én, kor

HIRDETMÉNY. A szavazathelyesbítések állapota június 29-én, kor Протокол Резултати от поименно гласуване Приложение Acta Resultados de la votación nominal Anexo Zápis Výsledek jmenovitého hlasování Příloha Protokol Resultat af afstemningerne ved navneopråb Bilag Protokoll

Részletesebben

PLEASE NOTE. Situation as at 04/12/ :40

PLEASE NOTE. Situation as at 04/12/ :40 Протокол Резултати от поименно гласуване Приложение Acta Resultados de la votación nominal Anexo Zápis Výsledek jmenovitého hlasování Příloha Protokol Resultat af afstemningerne ved navneopråb Bilag Protokoll

Részletesebben

HU Egyesülve a sokféleségben HU A8-0206/437. Módosítás

HU Egyesülve a sokféleségben HU A8-0206/437. Módosítás 22.3.2019 A8-0206/437 Módosítás 437 Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Dariusz Rosati, Luis de Grandes Pascual, Cláudia Monteiro de Aguiar, Marian-Jean Marinescu, Claudia Schmidt, Francisco José Millán Mon,

Részletesebben

PLEASE NOTE. Situation: 09/11/ :10

PLEASE NOTE. Situation: 09/11/ :10 Протокол Резултати от поименно гласуване - Приложение Acta Resultados de la votación nominal - Anexo Zápis Výsledek jmenovitého hlasování - Příloha Protokol Resultat af afstemningerne ved navneopråb -

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A szavazathelyesbítések állapota január 12-én, kor

HIRDETMÉNY. A szavazathelyesbítések állapota január 12-én, kor Протокол Резултати от поименно гласуване Приложение Acta Resultados de la votación nominal Anexo Zápis Výsledek jmenovitého hlasování Příloha Protokol Resultat af afstemningerne ved navneopråb Bilag Protokoll

Részletesebben

PLEASE NOTE. Situation: 30/03/ :12

PLEASE NOTE. Situation: 30/03/ :12 Протокол Резултати от поименно гласуване Приложение Acta Resultados de la votación nominal Anexo Zápis Výsledek jmenovitého hlasování Příloha Protokol Resultat af afstemningerne ved navneopråb Bilag Protokoll

Részletesebben

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum B8-1260/2016 } B8-1262/2016 } B8-1265/2016 } B8-1268/2016 } B8-1271/2016 } B8-1274/2016 } B8-1275/2016 } RC1 23.11.2016 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ

Részletesebben

HU Egyesülve a sokféleségben HU A8-0391/5. Módosítás

HU Egyesülve a sokféleségben HU A8-0391/5. Módosítás 11.1.2017 A8-0391/5 Módosítás 5 Tom Vandenkendelaere, Thomas Mann, David Casa, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Anne Sander, Sofia Ribeiro, Jeroen Lenaers, Heinz K. Becker, Michaela Šojdrová, Pascal Arimont,

Részletesebben

AVERTISSEMENT PLEASE NOTE

AVERTISSEMENT PLEASE NOTE Протокол Резултати от поименно гласуване - Приложение Acta Resultados de la votación nominal - Anexo Zápis Výsledek jmenovitého hlasování - Příloha Protokol Resultat af afstemningerne ved navneopråb -

Részletesebben

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum B8-0459/2017 } B8-0460/2017 } B8-0461/2017 } B8-0462/2017 } B8-0463/2017 } RC1 5.7.2017 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az eljárási szabályzat

Részletesebben

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum B8-1068/2016 } B8-1069/2016 } B8-1072/2016 } B8-1077/2016 } B8-1079/2016 } B8-1082/2016 } B8-1081/2016 } RC1 5.10.2016 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ

Részletesebben

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum B8-0252/2017 } B8-0254/2017 } B8-0255/2017 } B8-0257/2017 } B8-0262/2017 } B8-0264/2017 } RC1 5.4.2017 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az eljárási

Részletesebben

HU Egyesülve a sokféleségben HU A8-0416/1. Módosítás

HU Egyesülve a sokféleségben HU A8-0416/1. Módosítás 9.1.2019 A8-0416/1 Módosítás 1 Marijana Petir, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Rosa Estaràs Ferragut, Luis de Grandes Pascual, Heinz K. Becker, Kinga Gál, Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Roberta Metsola,

Részletesebben

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 147 Magyar nyelvű kiadás Tartalom Tájékoztatások és közlemények 61. évfolyam 2018. április 26. IV Tájékoztatások AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL

Részletesebben

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum B8-1256/2016 } B8-1257/2016 } B8-1258/2016 } B8-1259/2016 } B8-1263/2016 } B8-1269/2016 } B8-1272/2016 } RC1 23.11.2016 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ

Részletesebben

Miltiadis KYRKOS Alelnök Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport Görögország The River

Miltiadis KYRKOS Alelnök Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport Görögország The River Az EU Törökország Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség ok Képviselők Manolis KEFALOGIANNIS Elnök Görögország Nea Demokratia Miltiadis KYRKOS Alelnök Görögország The River Takis HADJIGEORGIOU

Részletesebben

HU Egyesülve a sokféleségben HU A8-0391/10. Módosítás

HU Egyesülve a sokféleségben HU A8-0391/10. Módosítás 11.1.2017 A8-0391/10 Módosítás 10 Tom Vandenkendelaere, Thomas Mann, David Casa, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Anne Sander, Sofia Ribeiro, Jeroen Lenaers, Heinz K. Becker, Michaela Šojdrová, Pascal

Részletesebben

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum B8-0424/2017 } B8-0425/2017 } B8-0426/2017 } B8-0428/2017 } B8-0430/2017 } B8-0431/2017 } RC1 14.6.2017 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az eljárási

Részletesebben

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum B8-1261/2016 } B8-1264/2016 } B8-1267/2016 } B8-1270/2016 } B8-1273/2016 } RC1 23.11.2016 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az eljárási szabályzat

Részletesebben

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum B8-1061/2016 } B8-1064/2016 } B8-1065/2016 } B8-1066/2016 } B8-1073/2016 } B8-1075/2016 } RC1 5.10.2016 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az eljárási

Részletesebben

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum B8-0634/2017 } B8-0636/2017 } B8-0639/2017 } B8-0640/2017 } B8-0642/2017 } RC1 15.11.2017 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az eljárási szabályzat

Részletesebben

*** AJÁNLÁS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0080/

*** AJÁNLÁS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0080/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0080/2019 21.2.2019 *** AJÁNLÁS a tagállamoknak az Európa Tanácsnak a labdarúgó-mérkőzéseken és egyéb sporteseményeken megvalósítandó integrált biztonsági,

Részletesebben

1. A7-0120/2012 Bogusław Liberadzki Decision A7-0120/2012 Bogusław Liberadzki Resolution... 4

1. A7-0120/2012 Bogusław Liberadzki Decision A7-0120/2012 Bogusław Liberadzki Resolution... 4 CONTENTS 1. A712/212 Bogusław Liberadzki Decision... 2 2. A712/212 Bogusław Liberadzki Resolution... 4 P7_PV(212)51(RCV)_EN.doc 1 PE 489.238 1. A712/212 Bogusław Liberadzki Decision 1/5/212 11:49:31. 519

Részletesebben

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum B8-1345/2016 } B8-1348/2016 } B8-1352/2016 } B8-1354/2016 } B8-1357/2016 } B8-1360/2016 } B8-1363/2016 } RC1 14.12.2016 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV május 11. szerdai ülés P8_PV(2016)05-11 PE HU Egyesülve a sokféleségben HU

JEGYZŐKÖNYV május 11. szerdai ülés P8_PV(2016)05-11 PE HU Egyesülve a sokféleségben HU 2016-2017 JEGYZŐKÖNYV 2016. május 11. szerdai ülés P8_PV(2016)05-11 PE 582.706 Egyesülve a sokféleségben JELMAGYARÁZAT * Konzultációs eljárás *** Egyetértési eljárás ***I Rendes jogalkotási eljárás: első

Részletesebben

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum B8-0754/2016 } B8-0757/2016 } B8-0761/2016 } B8-0763/2016 } B8-0765/2016 } B8-0767/2016 } RC1 8.6.2016 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az eljárási

Részletesebben

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum B8-1346/2016 } B8-1350/2016 } B8-1353/2016 } B8-1356/2016 } B8-1359/2016 } B8-1361/2016 } RC1 14.12.2016 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az

Részletesebben

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum B8-0685/2017 } B8-0687/2017 } B8-0688/2017 } B8-0690/2017 } B8-0693/2017 } RC1 13.12.2017 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az eljárási szabályzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV november 22. keddi ülés P8_PV(2016)11-22 PE HU Egyesülve a sokféleségben HU

JEGYZŐKÖNYV november 22. keddi ülés P8_PV(2016)11-22 PE HU Egyesülve a sokféleségben HU 2016-2017 JEGYZŐKÖNYV 2016. november 22. keddi ülés P8_PV(2016)11-22 PE 594.258 Egyesülve a sokféleségben JELMAGYARÁZAT * Konzultációs eljárás *** Egyetértési eljárás ***I Rendes jogalkotási eljárás: első

Részletesebben

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum B8-0337/2016 } B8-0343/2016 } B8-0344/2016 } B8-0345/2016 } B8-0349/2016 } B8-0373/2016 } B8-0375/2016 } RC1 9.3.2016 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ

Részletesebben

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 68 Magyar nyelvű kiadás Tartalom Tájékoztatások és közlemények 61. évfolyam 2018. február 22. IV Tájékoztatások AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL

Részletesebben

Gazdasági és Monetáris Bizottság. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

Gazdasági és Monetáris Bizottság. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére Európai Parlament 2014-2019 Gazdasági és Monetáris Bizottság 2016/2244(INI) 29.3.2017 VÉLEMÉNY a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére a franchise

Részletesebben

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0026/

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0026/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0026/2018 22.2.2018 ***I JELENTÉS a Newcastle-betegség (baromfipestis) elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről szóló 92/66/EGK

Részletesebben

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum B8-0085/2018 } B8-0086/2018 } B8-0088/2018 } B8-0089/2018 } B8-0090/2018 } B8-0093/2018 } RC1 7.2.2018 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az eljárási

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS: HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2018/2037(INI) Jelentéstervezet Herbert Dorfmann (PE618.

MÓDOSÍTÁS: HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2018/2037(INI) Jelentéstervezet Herbert Dorfmann (PE618. Európai Parlament 2014-2019 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 2018/2037(INI) 23.3.2018 MÓDOSÍTÁS: 1122-1334 Jelentéstervezet Herbert Dorfmann (PE618.154v01-00) Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság

Részletesebben

AVERTISSEMENT PLEASE NOTE HINWEIS

AVERTISSEMENT PLEASE NOTE HINWEIS Протокол Резултати от поименно гласуване Приложение Acta Resultados de la votación nominal Anexo Zápis Výsledek jmenovitého hlasování Příloha Protokol Resultat af afstemningerne ved navneopråb Bilag Protokoll

Részletesebben

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum B8-0358/2017 } B8-0359/2017 } B8-0360/2017 } B8-0362/2017 } B8-0364/2017 } B8-0367/2017 } B8-0370/2017 } RC1 17.5.2017 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV november 25. szerdai ülés P8_PV(2015)11-25 PE HU Egyesülve a sokféleségben HU

JEGYZŐKÖNYV november 25. szerdai ülés P8_PV(2015)11-25 PE HU Egyesülve a sokféleségben HU 2015-2016 JEGYZŐKÖNYV 2015. november 25. szerdai ülés P8_PV(2015)11-25 PE 572.672 Egyesülve a sokféleségben JELMAGYARÁZAT * Konzultációs eljárás *** Egyetértési eljárás ***I Rendes jogalkotási eljárás:

Részletesebben

*** AJÁNLÁS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0303/

*** AJÁNLÁS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0303/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0303/2017 16.10.2017 *** AJÁNLÁS az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság közötti euromediterrán légiközlekedési

Részletesebben

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum B8-0543/2017 } B8-0544/2017 } B8-0547/2017 } B8-0551/2017 } B8-0553/2017 } B8-0554/2017 } RC1 4.10.2017 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az eljárási

Részletesebben

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum B8-0245/2019 } B8-0247/2019 } B8-0249/2019 } B8-0252/2019 } B8-0253/2019 } B8-0254/2019 } RC1 17.4.2019 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az eljárási

Részletesebben

HU Egyesülve a sokféleségben HU

HU Egyesülve a sokféleségben HU 18.10.2018 A8-0317/128 128 Elisabetta Gardini Giovanni La Via Innocenzo Leontini Pilar Ayuso Lorenzo Cesa Francisco José Millán Mon Massimiliano Salini Verónica Lope Fontagné José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 25.3.2015 2014/2245(INI) VÉLEMÉNY az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről a Regionális Fejlesztési Bizottság részére a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV december 17. csütörtöki ülés P8_PV(2015)12-17 PE HU Egyesülve a sokféleségben HU

JEGYZŐKÖNYV december 17. csütörtöki ülés P8_PV(2015)12-17 PE HU Egyesülve a sokféleségben HU 2015-2016 JEGYZŐKÖNYV 2015. december 17. csütörtöki ülés P8_PV(2015)12-17 PE 573.977 Egyesülve a sokféleségben JELMAGYARÁZAT * Konzultációs eljárás *** Egyetértési eljárás ***I Rendes jogalkotási eljárás:

Részletesebben

*** AJÁNLÁS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0232/

*** AJÁNLÁS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0232/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0232/2017 22.6.2017 *** AJÁNLÁS az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kubai Köztársaság közötti politikai párbeszédről és együttműködésről

Részletesebben

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY European Parliament 2014-2019 Plenary sitting B8-1062/2016 } B8-1067/2016 } B8-1070/2016 } B8-1071/2016 } B8-1074/2016 } B8-1078/2016 } B8-1080/2016 } RC1 5.10.2016 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Részletesebben

* JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0293/

* JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0293/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0293/2017 5.10.2017 * JELENTÉS a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 560/2014/EU tanácsi rendelet módosításáról

Részletesebben

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 12.7.2013 2012/0309(COD) MÓDOSÍTÁS: 1-8 Jelentéstervezet Mariya Gabriel (PE504.389v01-00) a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség

Részletesebben

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum B8-1235/2016 16.11.2016 ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY benyújtva a B8-1805/2016. és B8-1806/2016. számú szóbeli választ igénylő kérdésekhez az eljárási szabályzat

Részletesebben

* JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0189/

* JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0189/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0189/2017 9.5.2017 * JELENTÉS a 2006/112/EK irányelvnek a könyvekre, újságokra és folyóiratokra alkalmazott hozzáadottértékadó-mérték tekintetében

Részletesebben

1er control estatal temporada Metepec, 13 de octubre de 2012

1er control estatal temporada Metepec, 13 de octubre de 2012 FLORETE VARONIL INFANTIL 1. Daniel Zara Álvarez 2. Aram León López 3. William Aldo Jiménez Romero 4. Ian Gallegos Castillo ESPADA MIXTA INFANTIL 1. Leonardo Salazar Castillo 2. Edson Elizalde Zamora 3.

Részletesebben

*** AJÁNLÁS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0279/

*** AJÁNLÁS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0279/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0279/2017 4.9.2017 *** AJÁNLÁS az EU LAC Nemzetközi Alapítvány létrehozásáról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV november 23. hétfői ülés P8_PV-PROV(2015)11-23 IDEIGLENES KIADÁS PE HU Egyesülve a sokféleségben HU

JEGYZŐKÖNYV november 23. hétfői ülés P8_PV-PROV(2015)11-23 IDEIGLENES KIADÁS PE HU Egyesülve a sokféleségben HU 2015-2016 JEGYZŐKÖNYV 2015. november 23. hétfői ülés P8_PV-PROV(2015)11-23 IDEIGLENES KIADÁS PE 572.670 Egyesülve a sokféleségben JELMAGYARÁZAT * Konzultációs eljárás *** Egyetértési eljárás ***I Rendes

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS: 1581-1883. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0280(COD) 24.7.2012. Jelentéstervezet Luis Manuel Capoulas Santos (PE474.

MÓDOSÍTÁS: 1581-1883. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0280(COD) 24.7.2012. Jelentéstervezet Luis Manuel Capoulas Santos (PE474. EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 24.7.2012 2011/0280(COD) MÓDOSÍTÁS: 1581-1883 Jelentéstervezet Luis Manuel Capoulas Santos (PE474.052v01) a közös agrárpolitika keretébe

Részletesebben

A8-0391/095

A8-0391/095 10.1.2018 A8-0391/095 Módosítás 95 Adam Gierek, Krystyna Łybacka, Janusz Zemke, Bogusław Liberadzki, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Markus Pieper, Czesław Adam Siekierski, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb,

Részletesebben

Medallistas del Ranking Alevín de Judo

Medallistas del Ranking Alevín de Judo Medallistas del Ranking Alevín de Judo Polideportivo de La Magdalena (Avilés) 17/03/2018 Alevín femenino -30 kg 1ª Zoe González López 2ª Alba Espina Nieto 3ª Inés Pereda Martín 3ª Jimena Rubio Cuesta -34

Részletesebben

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum B8-0582/2016 } B8-0586/2016 } B8-0588/2016 } B8-0590/2016 } B8-0592/2016 } RC1 11.5.2016 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az eljárási szabályzat

Részletesebben

1a Fecha ASPR /18/2019 Match Results Combined

1a Fecha ASPR /18/2019 Match Results Combined 1a Fecha ASPR 2019 1/18/2019 Match Results Combined Final Name Number Division Time Raw P Fin Rank Raw P Fin Rank Raw P Fin Rank Raw P Fin Rank Raw P Fin Rank Raw P Fin Rank 1 Rodriguez-Diaz, Francisco

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2016/2047(BUD) a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2016/2047(BUD) a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről Európai Parlament 2014-2019 Gazdasági és Monetáris Bizottság 2016/2047(BUD) 6.9.2016 VÉLEMÉNY a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről a Költségvetési Bizottság részére az Európai Unió 2017-es pénzügyi

Részletesebben

AVERTISSEMENT. Situation: 13/01/ :22

AVERTISSEMENT. Situation: 13/01/ :22 Протокол Резултати от поименно гласуване Приложение Acta Resultados de la votación nominal Anexo Zápis Výsledek jmenovitého hlasování Příloha Protokol Resultat af afstemningerne ved navneopråb Bilag Protokoll

Részletesebben

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum B8-0600/2017 } B8-0632/2017 } B8-0633/2017 } B8-0635/2017 } RC1 15.11.2017 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az eljárási szabályzat 135. cikkének

Részletesebben

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum B8-0152/2017 } B8-0153/2017 } B8-0157/2017 } B8-0159/2017 } B8-0164/2017 } B8-0167/2017 } RC1 15.2.2017 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az eljárási

Részletesebben

NOTA IDIOMA INFERIOR 2,5

NOTA IDIOMA INFERIOR 2,5 ORDEN Código Nombre 1º Apellido 2º Apellido DNI 1 GIMECA01 Andres Gonzalez Chamorro ****0088H Oferta Formativa exped. Idioma Idioma Media a- Duo Tánd em Itiner. Biling Entrevi sta Total 5,91 Italiano 2,58

Részletesebben

2015-2016 JEGYZŐKÖNYV. 2015. október 26. hétfői ülés P8_PV(2015)10-26 PE 571.351. HU Egyesülve a sokféleségben HU

2015-2016 JEGYZŐKÖNYV. 2015. október 26. hétfői ülés P8_PV(2015)10-26 PE 571.351. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2015-2016 JEGYZŐKÖNYV 2015. október 26. hétfői ülés P8_PV(2015)10-26 PE 571.351 Egyesülve a sokféleségben JELMAGYARÁZAT * Konzultációs eljárás *** Egyetértési eljárás ***I Rendes jogalkotási eljárás: első

Részletesebben

A.I.T.M.A. MUAY THAY/ KRABI KRABONG GRADING REGISTRATION SPAIN INSTRUCTORS

A.I.T.M.A. MUAY THAY/ KRABI KRABONG GRADING REGISTRATION SPAIN INSTRUCTORS Rafael Revuelta Gutierrez 24/04/1975 2329 2 Khan 3 Khan 18/06/11 838/54 Cristian Prieto Hidalgo 30/06/1994 2301 2 Khan 3 Khan 18/06/11 839/54 Andrés Sanchez González 03/07/1995 2300 3 Khan 4 Khan 18/06/11

Részletesebben

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0274/

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0274/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0274/2016 29.9.2016 ***I JELENTÉS a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli

Részletesebben

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 9.9.2015 B8-0845/2015 } B8-0847/2015 } B8-0850/2015 } B8-0852/2015 } B8-0855/2015 } RC1 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az eljárási szabályzat

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum. a franchise működéséről a kiskereskedelmi ágazatban (2016/2244(INI)) Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Plenárisülés-dokumentum. a franchise működéséről a kiskereskedelmi ágazatban (2016/2244(INI)) Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0199/2017 17.5.2017 JELENTÉS a franchise működéséről a kiskereskedelmi ágazatban (2016/2244(INI)) Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság Előadó:

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2016/204(BUD) a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2016/204(BUD) a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről Európai Parlament 2014-2019 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 2016/204(BUD) 8.6.2016 VÉLEMÉNY a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről a Költségvetési Bizottság részére a 2017.

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Plenárisülés-dokumentum

EURÓPAI PARLAMENT Plenárisülés-dokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 19.3.2015 A8-0056/2015 ***I JELENTÉS az Ukrajnának nyújtott makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló

Részletesebben

I. (1) 30. Az Európai Parlament képviselői részéről a Tanácshoz intézett írásbeli kérdésekre adott válaszok (+)

I. (1) 30. Az Európai Parlament képviselői részéről a Tanácshoz intézett írásbeli kérdésekre adott válaszok (+) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. szeptember 8. (OR. fr) 11742/15 OJ CRP1 31 TERVEZETT NAPIREND Tárgy: Az ÁLLANDÓ KÉPVISELŐK BIZOTTSÁGÁNAK (I. rész) 2554. ülése Időpont: 2015. szeptember 11. Kezdési

Részletesebben

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum B8-0570/2018 } B8-0571/2018 } B8-0575/2018 } B8-0572/2018 } B8-0573/2018 } B8-0574/2018 } RC1 12.12.2018 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az

Részletesebben