K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből"

Átírás

1 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Közbeszerzési eljárást megindító felhívás kiírásáról kombinált csatornatisztító jármű beszerzésére az Ercsi Város szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése című, KEOP-1.2.0/B/ azonosítószámú projekt keretében 5 igen szavazattal és 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 222/2014. (VIII.04.) Kt. sz. határozata Közbeszerzési eljárást megindító felhívás kiírásáról kombinált csatornatisztító jármű beszerzésére az Ercsi Város szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése című, KEOP-1.2.0/B/ azonosítószámú projekt keretében Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése című, KEOP-1.2.0/B/ azonosítószámú projekt keretében megvalósuló, kombinált csatornatisztító jármű beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárást megindító felhívást e határozat melléklete szerint elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó Tamás polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Szabó Tamás polgármester Határidő: augusztus 18. Kmf. Szabó Tamás sk. polgármester Berkesi István sk. aljegyző Miklós Dezső sk. képviselő jkv. hitelesítő Hujberné Pej Márta sk. képviselő jkv. hitelesítő 1

2 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ: Ercsi Város Önkormányzata Adásvételi szerződés kombinált csatornatisztító jármű beszerzésére az Ercsi Város szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése című, KEOP /B/ azonosítószámú projekt keretében Ercsi,

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS TELJESSÉG ÉS PONTOSSÁG AJÁNLATTÉTEL KÖLTSÉGEI AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG TÖBB VÁLTOZATÚ AJÁNLAT ÉRTÉKELÉS AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI: KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL AJÁNLATI ÁR HIÁNYPÓTLÁS ÖSSZEGZÉS MEGKÜLDÉSE SZERZŐDÉSKÖTÉS KAPCSOLATTARTÁS AZ AJÁNLATKÉRŐ ÉS AZ AJÁNLATTEVŐK KÖZÖTT A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ALATT FORMAI KÖVETELMÉNYEK NYILATKOZAT ÉS IGAZOLÁS A KIZÁRÓ OKOK FENNÁLLÁSÁNAK HIÁNYÁRÓL SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE...12 II. RÉSZ...14 MŰSZAKI TÁBLÁZAT...18 III. SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK...22 IV. MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNYOK...32 M1 MELLÉKLET...33 M2 MELLÉKLET...34 M3 MELLÉKLET...36 M4 MELLÉKLET...38 M5 MELLÉKLET...39 M6 MELLÉKLET...40 M7 MELLÉKLET...41 M8 MELLÉKLET...42 M9 MELLÉKLET

4 I. DOKUMENTÁCIÓ Ercsi Város Önkormányzata (2451 Ercsi, Fő út 20.) az Adásvételi szerződés kombinált csatornatisztító jármű beszerzésére az Ercsi Város szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése című, KEOP /B/ azonosítószámú projekt keretében tárgyú közbeszerzési eljárásban ezúton kér ajánlatokat. 1. Az eljárás általános feltételei Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a CVIII. törvény a közbeszerzésekről (továbbiakban Kbt.) előírásai szerint ezen közbeszerzési eljáráshoz elkészített Ajánlati felhívás és a dokumentáció (a továbbiakban együtt: Ajánlati dokumentáció) összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául, lemondva saját szolgáltatási feltételeinek érvényesítéséről. Ajánlattevő a jelen Ajánlati dokumentáció átvételével egyben jogot szerzett arra, hogy az alábbi feltételek szerint meghirdetett eljárásban részt vegyen. A teljesített szolgáltatásnak teljesen meg kell felelniük az Ajánlati dokumentációban megadott műszaki leírásnak. Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az Ajánlati dokumentációban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást. Az ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után: ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött határidőkre, vagy ha olyan ajánlatot nyújt be, amely formai vagy tartalmi szempontból nem felel meg az Ajánlati felhívásban és dokumentációban megadott minden követelménynek a Kbt. 61. (1) bekezdése alapján. Az ajánlattételre az jogosult, akinek jelen dokumentációt az ajánlatkérő a rendelkezésére bocsátotta. Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, akkor elegendő, ha az ajánlattevők egyike rendelkezik a dokumentációval. Az Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nem tehet másik ajánlatot más Ajánlattevővel közösen, más ajánlattevő alvállalkozójaként sem vehet részt, más ajánlattevő számára szerződés teljesítésére való alkalmasságot nem igazolhat. Ajánlattevő részéről tilos az Ajánlati dokumentáció harmadik félnek történő továbbadása, kivéve a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozók és harmadik személyek részére szükséges információk biztosítását, továbbá tilos a dokumentáció közzététele és a jelen közbeszerzési eljáráson kívüli egyéb felhasználása. Az eljárásban Ajánlatkérő köteles biztosítani, Ajánlattevő pedig köteles tiszteletben tartani a verseny tisztaságát és nyilvánosságát. Az Ajánlatkérő az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő kérésére köteles tájékoztatást adni a nyertes ajánlat jellemzőiről és az általa tett ajánlathoz viszonyított előnyeiről a kérés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül, figyelembe véve a nyertes Ajánlattevő üzleti titokhoz fűződő érdekeit is /Kbt. 81. /. 4

5 Az ajánlattevő ajánlatában, valamint a szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. ] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt ában foglaltaknak megfelelően, figyelemmel a következő rendelkezésekre: Az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 71. szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló a Kbt. 80. (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Nem korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződése engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak. Ajánlattevő ajánlatában kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. A Kbt. 36. (5) bekezdésére tekintettel Ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek nem kell igazolnia azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásból ingyenesen jogosult, ilyennek minősülnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti nyilvántartások is. A Kbt. 36. (5) bekezdés szerinti - a közbeszerzési eljárások tárgyát tekintve gyakran alkalmazandó - elektronikus, hatósági nyilvántartások köréről és internetes elérhetőségéről a Közbeszerzési Hatóság útmutatót ad ki. Amennyiben a Kbt. 36. (5) bekezdés szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy Ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a közbeszerzési eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást (Kbt. 36. (6) bekezdés). Az ajánlattétel nyelve a magyar nyelv. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az Ajánlattevő felelős. 2. Kiegészítő tájékoztatás Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel érdekében - az eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az Ajánlati határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal az Ajánlatkérő nevében eljárótól az alábbi címen: Minden ilyen tájékoztatási kérelmet ben és telefaxon kell eljuttatni az alábbi címre: 5

6 Ercsi Város Önkormányzata Postai cím: 2451 Ercsi, Fő út 20. Tel: Fax: A kiegészítő tájékoztatást írásban, a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az Ajánlati határidő lejárta előtt legkésőbb három nappal adja meg Ajánlatkérő a nemzeti eljárásrendre vonatkozó szabályok szerint. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a válaszadási határidőt megelőző harmadik napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia, de megadhatja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges. Az ajánlatkérő - ha a válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, élhet az Ajánlati határidő meghosszabbításának lehetőségével. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 45. (5) bekezdése alapján a kiegészítő tájékoztatás megadása során az Ajánlatkérő nem jelöli meg, hogy a kérdést melyik gazdasági szereplő tette fel, valamint azt sem, hogy azt az Ajánlatkérő mely gazdasági szereplőknek küldte még mega kiegészítő tájékoztatást. A Kbt a alapján az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között minden nyilatkozattétel írásban történik. Az írásbeli nyilatkozatok - ahol kifejezetten valamely kapcsolattartási formát e törvény nem kíván meg - teljesíthetőek: a) a postai vagy közvetlen kézbesítés útján (csak kivételesen és indokolt esetben vehető igénybe) b) faxon; c) elektronikus úton; Az elektronikus úton tett nyilatkozat benyújtható legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott, vagy a külön, e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti követelményeknek megfelelő elektronikus dokumentumba foglalt formában. 3. Teljesség és pontosság Az ajánlattevő felelős azért, hogy átvételkor ellenőrizze az Ajánlati dokumentáció tartalmának teljességét. Az ajánlatkérő semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy az ajánlattevő elmulasztotta az Ajánlati dokumentáció valamely részének átvételét. Az Ajánlattevő kötelessége, hogy meggyőződjön az Ajánlati dokumentáció és az Ajánlatkérő által a munkákkal kapcsolatban szolgáltatott bármilyen információ pontosságáról. Az Ajánlatkérő feltételezi, hogy Ajánlattevők ismerik a jelen közbeszerzési eljárásra, illetve a nyertessel kötendő szerződésre vonatkozó hatályos közösségi és hazai jogi előírásokat különös tekintettel a Kbtt. Az Ajánlattevő ajánlata benyújtásával elismeri, hogy tisztában van a hatályos, valamint az ajánlat megtételekor ismert, a teljesítésre kihatóan hatályossá váló jogszabályokkal, és ajánlatát mindezek figyelembevételével állítja össze. 6

7 4. Ajánlattétel költségei Az ajánlat elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli. 5. Ajánlati kötöttség Az ajánlattevő az ajánlatához az ajánlati határidő lejártától kötve van, melynek kötöttség mértéke 30 nap. 6. Több változatú ajánlat Nem lehet több változatú ajánlatot tenni. 7. Értékelés Az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlat érvényes-e a Kbt. alábbi rendelkezési alapján: 74. (1) Az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha a) azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be; b) az ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy alvállalkozója vagy az ajánlatban, illetve részvételi jelentkezésben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek [24. ]; c) az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt vagy alvállalkozóját, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet az eljárásból kizárták; d) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek; e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezések és az ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha: a) aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [69. ]; b) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetve kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz [70. ]; c) az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre. (3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha a részvételre jelentkező ajánlatot tesz. (4) Ha az ajánlat érvénytelen, az ajánlatkérőnek nem kell az értékelési szempontok szerint az ajánlatot értékelnie. 8. Az értékelés szempontjai: Az értékelés szempontja az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint: Részszempont: Súlyszám 1. Vételár (nettó HUF) Energiafelhasználás (átlagfogyasztás: g/kwh) 10 7

8 3. Üzemeltetés közbeni további (10) környezetvédelmi és energetikai hatások A 3. részszempont alszempontjai: 3.1. Szén-dioxid (CO2) kibocsátás (g/kwh) Nitrogén-oxid (NOx) kibocsátás (g/kwh) Nem-metán szénhidrogén (NMHC) 2 kibocsátás (g/kwh) 3.4. Részecske (PM) kibocsátás (g/kwh) 2 Az 1. részszempont, a 2. részszempont, és a 3. részszempontban foglalt alszempontok tekintetében is egyaránt ugyanazon módszer alapján értékel az ajánlatkérő az alábbi képlet szerint: P=(A legkedvezőbb ajánlatban foglalt érték (legalacsonyabb érték)/ Adott (vizsgált) ajánlattevő ajánlatában foglalt érték)*99+1 P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma. A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, az ajánlatkérő a számítás során kettő tizedes jegyig kerekít. Összességében legelőnyösebb ajánlat az, amelynek a súlyozás után számított összpontszáma a legmagasabb. 9. Közös ajánlattétel Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor a közös Ajánlattevők kötelesek becsatolni ajánlatukba valamennyi, a közös ajánlatban lévő tag által aláírt megállapodásukat, amely legalább a következőket tartalmazza: a) A közös ajánlatban részt vevő felek nevét, székhelyét; b) A közös ajánlattevő nevét, címét; c) A közös ajánlattal érintett szerződés célját; d) Tartalmaznia kell a közbeszerzési eljárás tárgyát. A közös Ajánlatban részt vevők nyilatkozzanak arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban együttes Ajánlattevőként részt kívánnak venni; e) A közös Ajánlattevők egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalása, egyetemleges felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek teljesítésére, amennyiben, mint nyertes Ajánlattevő kiválasztásra kerülnek; f) Meg kell jelölni a közös Ajánlattevők képviseletére jogosultját, valamint az(oka)t a természetes személy(eke)t, aki(k) a közös Ajánlattevők nevében joghatályos nyilatkozatokat tehet(nek), illetve a közös Ajánlattevők nevében aláírásra jogosult(ak). A megállapodás mellé csatolni kell a közös Ajánlattevők képviseletére jogosult személy aláírási mintáját; g) Az Ajánlatkérőnek Ajánlattevővel való kapcsolattartása a közbeszerzési eljárásban kizárólag a közös Ajánlattevő az Ajánlati nyilatkozatban megjelölt képviselőjén keresztül valósul meg. Ajánlatkérő ennek megfelelően az eljárás során keletkezett iratokat az Ajánlati határidőt követően kizárólag a közös Ajánlattevők által megjelölt kapcsolattartónak küldi meg; h) A közös Ajánlattevők tagjainak feladatát és a megbízási díjból való részesedésük mértékét; i) Nyertes ajánlattétel esetén a vállalkozási szerződés aláírására, illetőleg a számlát benyújtani jogosultak megnevezését; j) A közös Ajánlattevők megállapodása minden felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltétel nélkül; 8

9 a szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése nélkül, továbbá harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatóság jóváhagyásához való kötése nélkül a közös Ajánlattevők valamennyi tagjának az aláírásával hatályba kell lépnie. Közös Ajánlattétel esetén az Ajánlattevőknek közös megállapodást szerződést- kell kötniük. Az együttműködés feltételeit legalább a fent felsorolt tartalmi elemeknek megfelelően kell rögzíteni. A közös Ajánlattevő nevében megtett nyilatkozatokban fel kell tüntetni, hogy a nyilatkozatot a közös Ajánlattevő nevében teszik. Együttes ajánlattétel esetén a biztosítékokat közösen kötelesek nyújtani (vezető, tag, vagy az egyik tag, vagy a másik tag, vagy együttesen összeadódva) az együttes felelősségre való tekintettel. Amennyiben az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. 10. Ajánlati ár Az ajánlati árat (nettó) forintban kell megadni. Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel leírt összege között eltérés van, akkor a betűvel kiírt összeget tekinti az ajánlatkérő érvényesnek. 11. Hiánypótlás Az ajánlatkérő biztosítja a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. szerint. A hiánypótlás teljes körű. 12. Összegzés megküldése Az Ajánlatkérő írásban tájékoztatja az eljárás eredményéről, vagy eredménytelenségéről, az erről szóló döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelésének befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minták szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a fenti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti. 13. Szerződéskötés Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és - a Kbt (4) bekezdése szerinti esetben - a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc - építési beruházás esetén további hatvan - nappal meghosszabbodik /Kbt (5) bekezdése/. 9

10 Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség Kbt (5) bekezdés szerinti időtartama alatt köteles megkötni, amennyiben a Kbt. másként nem rendelkezik. Nem köthető meg azonban a szerződés az írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig, kivéve, ha az eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be /Kbt (8) bekezdése/. 14. Kapcsolattartás az ajánlatkérő és az ajánlattevők között a közbeszerzési eljárás alatt Az ajánlati nyilatkozatban kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az ajánlattevők, illetőleg közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartónál megjelölt fax számra küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő. A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást írásban kell az Ajánlatkérő részére bejelenteni. Az ajánlatkérő a kizárólag a nyilatkozat eredeti példányának kézhezvételét követően köteles a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást figyelembe venni. Az ajánlatkérő részére az egész eljárás folyamán megküldésre kerülő valamennyi dokumentumot kizárólag postai úton vagy személyesen kell eljuttatni. Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére az előírt módon megküldött bármilyen üzenet, dokumentum tartalmát az ajánlatkérő csak akkor veszi figyelembe, ha: a dokumentum a rá előírt tartalmi és formai követelményeknek maradéktalanul megfelel; és a dokumentum: - az ajánlattevő kapcsolattartójának; vagy - az ajánlattevő cégjegyzésre jogosultjának, illetőleg jogosultjainak; vagy - közös ajánlattétel esetén a konzorciumi megállapodás szerinti képviselőjének; vagy -az előbbi három bekezdésben említettek bármelyike által cégszerűen meghatalmazott személy aláírásával kerülnek megküldésre az ajánlatkérő részére. 15. Formai követelmények Az ajánlatot írásban és zártan, az ajánlati felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az Ajánlati határidő lejártáig. Ajánlattevőnek 1 (egy), papír alapú példányban kell benyújtania az ajánlatot. Az Ajánlattevő köteles ajánlatát szkennelve, elektronikus formában DVD lemezen papíralapú ajánlatához csatolni egy példányban. Ajánlattevők az ajánlatok elkészítésénél a Kbt ban és a jelen fejezetben foglaltaknak megfelelően járjanak el. Az ajánlatot géppel, vagy kitörölhetetlen tintával olvashatóan kell írni, és alá kell írnia az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének, vagy olyan személy(ek)nek, aki(k) meg vannak hatalmazva arra, hogy Ajánlattevő nevében eljárjanak. Cégszerű aláírás: a képviseletre jogosult a nevét a társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve fölé írja a hiteles cégaláírási nyilatkozatnak aláírási címpéldánynak megfelelően. Az ajánlatokat megbonthatatlanul (nem bonthatóan), minden oldalát (szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat) folyamatosan sorszámozva kell benyújtani. Folyamatosan, 1-től kezdődően pozitív egész számokkal, egyesével növekvő sorrendben haladva (1,2,3,...) kell 10

11 sorszámozni. Ajánlattevő a számformátum esetében az egész számok előtt nullát alkalmazhat (azaz elfogadott a 001, 002 sorszámozás is, ahol a nulla darabszáma nem kötött). A nem bontható kötésen az Ajánlatkérő olyan bekötési módot ért, ami nem teszi lehetővé, hogy a benyújtott dokumentumban annak jól látható megsértése nélkül lapokat cseréljenek, vagy pótoljanak. Az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni úgy, hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. A kért darabszámú ajánlatot együttesen kell becsomagolni. A csomagolásnak biztosítani kell a következőket: egyértelműen látható legyen, hogy a csomag lezárását követően abból semmit ki nem vettek, és/vagy abba semmit be nem tettek, a csomagolás külső felületén megjelölhetőek legyenek a következő pontban felsorolt adatok. Az ajánlatot tartalmazó csomagon fel kell tüntetni az alábbi adatokat és feliratokat: az ajánlatkérő nevét, címét; az ajánlattevő nevét, címét; és a következő feliratot: : Ajánlat - Adásvételi szerződés kombinált csatornatisztító jármű beszerzésére Határidő előtt nem bontható fel! Az ajánlatot annak az ajánlattevőnek kell benyújtania, aki a dokumentációt átvette. 16. Nyilatkozat és igazolás a kizáró okok fennállásának hiányáról Kizáró okok: 1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi feltételek bármelyike fennáll: Az ajánlattevővel (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel), alvállalkozójával vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 56. (1) bekezdésében foglaltak fennállnak, továbbá nem lehet Ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdésében foglaltak fennállnak. 2) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be. Az igazolás módja: 1) A Kbt (1) bekezdése szerint a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek csak nyilatkoznia kell, valamint az 56. (1) bekezdésének kc) pontjára vonatkozóan a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint kell dokumentumot benyújtania. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 12. -a szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. 11

12 A Kr a szerint a közbeszerzési eljárásban nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) pontját a Kr. 2. i) pont ib) alpontja és a 4. f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a Kr. 10. szerint kell eljárnia. 2) Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt /Kbt. 58. (3) bek. szerinti nyilatkozat/. 3) A Kbt. 36. (5) bekezdésében foglaltak szerint az ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek nem kell igazolnia azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásból ingyenesen jogosult, ilyennek minősülnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti nyilvántartások is. A közbeszerzési eljárások tárgyát tekintve gyakran alkalmazandó - elektronikus, hatósági nyilvántartások köréről és internetes elérhetőségéről a Közbeszerzési Hatóság útmutatót ad ki. Amennyiben a nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a közbeszerzési eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást. 4) A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatnak a felhívás feladásának dátumánál nem régebbinek kell lennie. 17. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek Késedelmi kötbér: A nyertes ajánlattevő minden késedelemmel érintett naptári nap után bruttó Ft késedelmi kötbér fizetésére köteles. A fizetendő késedelmi kötbér maximális mértéke 30 napi tételnek megfelelő forintösszeg. Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni, ha a nyertes ajánlattevő neki felróható okból 30 napot elérő, vagy meghaladó késedelembe esik. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés teljesítése a nyertes ajánlattevőnek felróható okból hiúsul meg, Ft meghiúsulási kötbért tartozik fizetni ajánlatkérő részére. Jótállás: A nyertes ajánlattevő teljes körű jótállási kötelezettséget vállal az általa szállított áru tekintetében a következők szerint: Felépítményre 12 hónap üzemóra kötöttség nélkül; Járóképes alvázra 12 hónap teljes körű km-korlátozás nélkül; Hajtásláncra 24 hónap vagy km (az ajánlat tartalma szerint). A jótállás időtartama alatt azzal összefüggésben ajánlatkérőt semmiféle utólagos fizetési kötelezettség nem terheli sem nyertes ajánlattevővel, sem harmadik személlyel szemben. Előleg visszafizetési biztosíték: A nyertes ajánlattevő Szállítói előleg igénylése esetén a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű biztosítékot köteles nyújtani, a Kbt (6) bekezdés és a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. (3) bekezdésében foglaltak szerint. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza. 18. Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke A Kbt. 49. (2) bekezdése szerinti jegyzéket az alábbi felsorolás tartalmazza. A jegyzék minden eleme esetében alkalmazandó a Kbt pontja, mely szerint a hamis adatot tartalmazó nyilatkozat hamis 12

13 nyilatkozatnak minősül. Tartalomjegyzék (oldalszámozással) 1. RÉSZ -IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK Felolvasólap (M1 formanyomtatvány) Ajánlati nyilatkozat (M2 formanyomtatvány) Közös Ajánlattevők megállapodása (adott esetben) Kizáró okok igazolása Nyilatkozat a kizáró okokról (M3 formanyomtatvány) Nyilatkozat a kizáró okokról (M4 formanyomtatvány, adott esetben) Nyilatkozat a Kbt. 56. (1) bekezdés kc) pontja tekintetében (M8 formanyomtatvány) Kizáró okok további igazolásai Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása Pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat Nyilatkozat a pénzforgalmi számlákra Beszámolók (adott esetben) Nyilatkozat az árbevételről (M5 formanyomtatvány) A Kbt. 55. (6) bekezdés c) pontja szerinti alkalmasság igazolása A kapacitásait Ajánlattevő rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. /Kbt. 55. (5) bekezdés/ (M7 formanyomtatvány) Műszaki illetve szakmai alkalmasság igazolása Referencianyilatkozat a Kr. 15. (1) bekezdés a) pontja tekintetében (M6 formanyomtatvány) A Kbt. 55. (6) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti alkalmasság igazolása A kapacitásait Ajánlattevő rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. /Kbt. 55. (5) bekezdés/ (M7 formanyomtatvány) 2.RÉSZ - EGYÉB DOKUMENTUMOK Oldalszám Változás bejegyzési kérelem (adott esetben) Aláírási címpéldány, vagy aláírási minta Meghatalmazás (adott esetben) Műszaki táblázat és EURO 6 megfelelőség igazolása (nem hiánypótolható) Nyilatkozat a környezetvédelmi kötelezettségekről (M9 formanyomtatvány) Megajánlott termék egyenértékűségének igazolása (adott esetben) 13

14 Egyéb, az ajánlattevő által becsatolni kívánt dokumentumok II. RÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS Kombinált csatornamosó-szippantó felépítménnyel ellátott járóképes alváz Funkció: Kommunális szennyvizek- undort keltő anyagok és egyéb ADR hatálya alá nem eső folyadékok szállítására és csatornamosatásra alkalmas kombinált felépítménnyel ellátott tehergépjármű. Járóképes alváz főbb paraméterei: Mercedes-Benz Arocs 1827 K 4x2 EURO 6 típusú vagy ehhez hasonló, közel azonos műszaki paraméterekkel ellátott járóképes alváz Súlyhatárok, fő méretek: Össz.gördülő tömeg: min kg Tengelytáv: min mm Minimális karosszálhatóság (W): mm Teljes terhelés: min kg Motor: Dízel üzemű, közvetlen befecskendezésű turbó Környezetvédelmi minősítés: min. EURO 6 emissziós Teljesítmény: min. 200 kw Kabin: Légkondicionálás (min. manuális klíma) Kombinált csatornatisztító felépítmény főbb paraméterei: Tartály térfogata: min. 8 m 3 -es kombinált tartály (4/4), cső a csőben tartályosztás Térfogatarány: 4 m 3 víz, 4 m 3 iszap Teljes keresztmetszetű hidraulikus tartályfenék nyitás: min. 85 ± 2 Hidraulikus tartálybillentés: min. 43 ± 2 14

15 Fenékzárás: 4 db mechanikus hidraulikus működtetésű reteszelő elemmel, merevítő gyűrűs Vízleválasztás (dekantálás): pneumatikusan fokozatmentesen állítható az alsó- és felső holtpont között szűrőkosár révén, szívótornyon keresztüli leválasztás. Bő vízzel hálózati víz történő szűrő és tartálymosás ürítéskor. Szintjelzés: folyamatos, gyorsan tisztítható kivitel Szintkapcsolás: a mosóvízszint minimális mennyiségénél a vízszivattyú lekapcsolása, szárazonfutás megakadályozása végett. Vízszint minimum kijelzése. Vízrendszer: Tartálytérfogat: min. 4 m 3 Víznyomás: min. 150 bar Vízszállítás: min. 260 l/perc Teljesítményigény: min. 78 kw Hidraulikusan hajtott tömlődob: Tömlő belső mérete: f 25 mm Tömlőhossz: min. 120 m Fordulatszám szabályozás: fokozatmentes (2 fokozatú) a járóképes alváz kialakításának függvényében. Tömlőrendezés: automatikus + Központi sebességszabályozás a tömlődob fordulatszámához Reteszelt ±90 -os tömlődob fordítás Vízcsatlakozás: forgócsatlakozóval Kézi működtetésű tömlődob: Tömlő belső mérete: f 13 mm Tömlőhossz: min. 40 m Dobrögzítés: kézi gyorsszorítóval Vízcsatlakozás: forgócsatlakozóval Téli üzemvitel: Keringtető vízfűtés, min. -10 o C-ig A víznyomásmérés víztelenítés nélkül fagymentes, nyomás távadóval 15

16 Vákuumrendszer: Tartálytérfogat: 4 m 3 Vákuumszivattyú: vízhűtéses Levegőszállítás atmoszférikus nyomáson: min m 3 /h Max. vákuum: 90 % Teljesítményigény: min. 39 kw A vákuumrendszer biztonsági elemei: Kettős túltöltés elleni védelem korrózióálló záró elemekkel Vízleválasztó (alsó- középső- felső állás visszajelzéssel, fokozatmentes állítással) Szívó- és nyomóági szűrő, hangtompító, olajleválasztó Nyomás állapotjelző vákuummanométer Biztonsági szelep Szívótorony: Hidraulikus működtetés Forgatás jobbra, balra: min. 300 Emelés-süllyesztés: min. 50 Toldat kitolás: min mm Elérhető mélység: min. 5 m (tömlőtoldás nélkül) Működtetés: távműködtető elemről 2 db Joy-stick segítségével, mely lehetővé teszi a torony minden pozíciója mellől a vezérlést (Rádiókontrollos távműködtetés) Funkció visszajelzés Tartozékok: Fém szívófej Mosófej a 25-ös tömlőhöz min. 2 db Szórópisztoly a 13-as tömlőhöz Vízszivattyú szárazonfutás elleni védelemmel, vízszintkapcsolóval 16

17 Fokozatmentes pneumatikus nyomásszabályozó a víznyomás beállításához Fordulatszám kapcsoló az üzemi motorfordulat kapcsolásához A jármű két oldalán zárt, tömített tároló ládák a szívótömlők és egyéb tartozékok tárolására NW 110 mm-es szippantó tömlő: 3 db 3 m-es, PERROT-csatlakozókkal Munkalámpa a forgatható tömlődobon Sárga forgólámpa 1 db baloldalt hátul A jármű színe: RAL színskála alapján Satu a jármű jobb hátsó oldalán Hidraulikus fedlap emelő min. 250 kg teherbírású Egyéb műszaki paraméterek: A hidraulikus munkahengerek zuhanásgátlókkal vannak ellátva Hidraulikus tartálybillentés túlbillentés elleni védelemmel ellátva A víztartály búvónyílással ellátva a tisztítási feladatok elvégzésére a víztartály töltésére szűrős visszafolyásgátlóval Kezelőállás: Komplett kezelőpanel a felépítmény jobb hátsó oldalán elhelyezve fagy, felverődő, és kondenvíz elleni védelem kialakítással Magyar nyelvű feliratozás, védőkesztyűben történő kezelésre alkalmas kivitel Kezelőállás kialakítása: Nagynyomású mosóberendezés: nyomásbeállító, nyomásmérő, szivattyúkapcsoló Szívó berendezés: légnyomásmérő, üzemmód kapcsoló Vészleállító Távirányítós kezelőegység (Rádió kontroll) Szigetelt nyomógombok, kapcsolók 24 V-os foglalat Gémmozgató, teleszkópmozgató, nyomás-szívás üzemmód kapcsolók Vészleállító (újraindítás a berendezések kikapcsolása után a felépítmény újraindítását követően történhet) 17

18 Központi sebességszabályozás a tömlődob fordulatszám és a dob keresztbe mozgatáshoz Kereskedelmi feltételek: Garancia: Felépítményre min. 12 hónap üzemóra kötöttség nélkül Járóképes alvázra 12 hónap teljes körű km-korlátozás nélkül és 2 év vagy km a hajtásláncra Szállítás levizsgáztatva, forgalmi rendszámmal, regisztrációs adót befizetve Nyilatkozat alkatrészellátásról minimum 10 éven keresztül Hibaelhárítás: Az elhárítás megkezdése garanciális időszakban a hiba bejelentését követő 24 órán belül, 72 órán belül befejezi vagy cseregépjárművet biztosít. Garancia után 48 órán belül Magyarországi szervizbázissal rendelkezik A személyzet betanítása az üzemszerű használatra, illetve képzés a javítóbázis személyzete számára min 8 órában Eladó által biztosított magyar nyelvű dokumentáció Kezelési és karbantartási útmutató Alkatrész katalógus (alváz felépítmény) Munkavédelmi és gépvizsgálati jegyzőkönyv, megfelelőségi tanúsítvány Amennyiben bárhol az ajánlattételi felhívásban, a műszaki dokumentációban, leírásban az ajánlatkérő típusokat, gyártmányokat adott meg, úgy azt a műszaki paraméterek, ill. a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása, könnyebb beazonosítása érdekében adta meg, és minden esetben azzal egyenértékű típus és gyártmány is érthető. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek ajánlatában igazolnia kell! Műszaki táblázat A. Rész A áruk megnevezése és mennyisége, és a minimális műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei 1. tétel: B. Rész Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei 18

19 A. Rész A áruk megnevezése és mennyisége, és a minimális műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei Kombinált csatornamosó-szippantó felépítménnyel ellátott járóképes alváz, 1 db Funkció: Kommunális szennyvizek- undort keltő anyagok és egyéb ADR hatálya alá nem eső folyadékok szállítására és csatornamosatásra alkalmas kombinált felépítménnyel ellátott tehergépjármű. Járóképes alváz főbb paraméterei: Mercedes-Benz Arocs 1827 K 4x2 EURO 6 típusú vagy ehhez hasonló, közel azonos műszaki paraméterekkel ellátott járóképes alváz Súlyhatárok, fő méretek: Össz.gördülő tömeg: min kg Tengelytáv: min mm Minimális karosszálhatóság (W): mm Teljes terhelés: min kg Motor: Dízel üzemű, közvetlen befecskendezésű turbó Környezetvédelmi minősítés: min. EURO 6 emissziós Teljesítmény: min. 200 kw Kabin: Légkondicionálás (min. manuális klíma) Kombinált csatornatisztító felépítmény főbb paraméterei: Tartály térfogata: min. 8 m 3 -es kombinált tartály (4/4), cső a csőben tartályosztás Térfogatarány: 4 m 3 víz, 4 m 3 iszap Teljes keresztmetszetű hidraulikus tartályfenék nyitás: min. 85 ± 2 Hidraulikus tartálybillentés: min. 43 ± 2 Fenékzárás: 4 db mechanikus hidraulikus működtetésű reteszelő elemmel, merevítő gyűrűs Vízleválasztás (dekantálás): pneumatikusan fokozatmentesen állítható az alsó- és felső holtpont között szűrőkosár révén, szívótornyon keresztüli leválasztás. Bő vízzel hálózati víz történő szűrő és tartálymosás ürítéskor. Szintjelzés: folyamatos, gyorsan tisztítható kivitel Szintkapcsolás: a mosóvízszint minimális mennyiségénél a vízszivattyú lekapcsolása, szárazonfutás megakadályozása végett. Vízszint minimum kijelzése. Vízrendszer: Tartálytérfogat: min. 4 m 3 Víznyomás: min. 150 bar Vízszállítás: min. 260 l/perc 19 B. Rész Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei

20 A. Rész A áruk megnevezése és mennyisége, és a minimális műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei Teljesítményigény: min. 78 kw Hidraulikusan hajtott tömlődob: Tömlő belső mérete: 25 mm Tömlőhossz: min. 120 m Fordulatszám szabályozás: fokozatmentes (2 fokozatú) a járóképes alváz kialakításának függvényében. Tömlőrendezés: automatikus + Központi sebességszabályozás a tömlődob fordulatszámához Reteszelt ±90 -os tömlődob fordítás Vízcsatlakozás: forgócsatlakozóval Kézi működtetésű tömlődob: Tömlő belső mérete: 13 mm Tömlőhossz: min. 40 m Dobrögzítés: kézi gyorsszorítóval Vízcsatlakozás: forgócsatlakozóval Téli üzemvitel: Keringtető vízfűtés, min. -10 o C-ig A víznyomásmérés víztelenítés nélkül fagymentes, nyomás távadóval Vákuumrendszer: Tartálytérfogat: 4 m 3 Vákuumszivattyú: vízhűtéses Levegőszállítás atmoszférikus nyomáson: min m 3 /h Max. vákuum: 90 % Teljesítményigény: min. 39 kw A vákuumrendszer biztonsági elemei: Kettős túltöltés elleni védelem korrózióálló záró elemekkel Vízleválasztó (alsó- középső- felső állás visszajelzéssel, fokozatmentes állítással) Szívó- és nyomóági szűrő, hangtompító, olajleválasztó Nyomás állapotjelző vákuummanométer Biztonsági szelep Szívótorony: Hidraulikus működtetés Forgatás jobbra, balra: min. 300 Emelés-süllyesztés: min. 50 Toldat kitolás: min mm Elérhető mélység: min. 5 m (tömlőtoldás nélkül) Működtetés: távműködtető elemről 2 db Joy-stick segítségével, mely lehetővé teszi a torony minden pozíciója mellől a vezérlést (Rádiókontrollos távműködtetés) Funkció visszajelzés Tartozékok: Fém szívófej Mosófej a 25-ös tömlőhöz min. 2 db Szórópisztoly a 13-as tömlőhöz 20 B. Rész Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei

21 A. Rész A áruk megnevezése és mennyisége, és a minimális műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei Vízszivattyú szárazonfutás elleni védelemmel, vízszintkapcsolóval Fokozatmentes pneumatikus nyomásszabályozó a víznyomás beállításához Fordulatszám kapcsoló az üzemi motorfordulat kapcsolásához A jármű két oldalán zárt, tömített tároló ládák a szívótömlők és egyéb tartozékok tárolására NW 110 mm-es szippantó tömlő: 3 db 3 m-es, PERROTcsatlakozókkal Munkalámpa a forgatható tömlődobon Sárga forgólámpa 1 db baloldalt hátul A jármű színe: RAL színskála alapján Satu a jármű jobb hátsó oldalán Hidraulikus fedlap emelő min. 250 kg teherbírású Egyéb műszaki paraméterek: A hidraulikus munkahengerek zuhanásgátlókkal vannak ellátva Hidraulikus tartálybillentés túlbillentés elleni védelemmel ellátva A víztartály búvónyílással ellátva a tisztítási feladatok elvégzésére a víztartály töltésére szűrős visszafolyásgátlóval Kezelőállás: Komplett kezelőpanel a felépítmény jobb hátsó oldalán elhelyezve fagy, felverődő, és kondenvíz elleni védelem kialakítással Magyar nyelvű feliratozás, védőkesztyűben történő kezelésre alkalmas kivitel Kezelőállás kialakítása: Nagynyomású mosóberendezés: nyomásbeállító, nyomásmérő, szivattyúkapcsoló Szívó berendezés: légnyomásmérő, üzemmód kapcsoló Vészleállító Távirányítós kezelőegység (Rádió kontroll) Szigetelt nyomógombok, kapcsolók 24 V-os foglalat Gémmozgató, teleszkópmozgató, nyomás-szívás üzemmód kapcsolók Vészleállító (újraindítás a berendezések kikapcsolása után a felépítmény újraindítását követően történhet) Központi sebességszabályozás a tömlődob fordulatszám és a dob keresztbe mozgatáshoz Kereskedelmi feltételek: Garancia: Felépítményre min. 12 hónap üzemóra kötöttség nélkül B. Rész Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei 21

22 A. Rész A áruk megnevezése és mennyisége, és a minimális műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei Járóképes alvázra 12 hónap teljes körű km-korlátozás nélkül és 2 év vagy km a hajtásláncra Szállítás levizsgáztatva, forgalmi rendszámmal, regisztrációs adót befizetve Nyilatkozat alkatrészellátásról minimum 10 éven keresztül Hibaelhárítás: Az elhárítás megkezdése garanciális időszakban a hiba bejelentését követő 24 órán belül, 72 órán belül befejezi vagy cseregépjárművet biztosít. Garancia után 48 órán belül Magyarországi szervizbázissal rendelkezik A személyzet betanítása az üzemszerű használatra, illetve képzés a javítóbázis személyzete számára min 8 órában Eladó által biztosított magyar nyelvű dokumentáció Kezelési és karbantartási útmutató Alkatrész katalógus (alváz felépítmény) Munkavédelmi és gépvizsgálati jegyzőkönyv, megfelelőségi tanúsítvány B. Rész Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei III. SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Adásvételi szerződés 22

23 Amely létrejött egyrészről Ercsi Város Önkormányzata Székhely: 2451 Ercsi, Fő út 20. Telefon: 06/25/ Fax: 06/25/ Adószám: Képviseli: Szabó Tamás polgármester,mint Vevő, másrészről.. Székhely: Telefon: Fax: Adószám: Pénzforgalmi számlaszáma: Képviseli: (Cím:.; Elérhetőség:..) mint Eladó között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: Preambulum A Felek rögzítik, hogy a Vevő Adásvételi szerződés kombinált csatornatisztító jármű beszerzésére az Ercsi Város szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése című, KEOP /B/ azonosítószámú projekt keretében tárgyban a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le, mely eljárásban Eladó tette az összességében legelőnyösebb ajánlatot. Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi az ajánlati felhívás, a dokumentáció és az eladó ajánlata, melyek sorrendje ellentmondás esetén a dokumentumok hierarchiáját is jelenti (1. 2. és 3. számú melléklet). Felek a közbeszerzési eljárás eredményeként a jelen szerződést kötik meg. I. Szerződés tárgya, hatálya 1. Eladó vállalja Vevő részére egy új kombinált csatornatisztító célgép (a továbbiakban: kombinált célgép) - a műszaki leírásban megjelölt tartozékokkal együttesen történő - leszállítását az ajánlati felhívás, a dokumentáció és az Eladó által benyújtott ajánlatnak megfelelően. 23

24 2. Felek jelen szerződést határozott időre, a szerződéskötés napjától számított 6 hónapos teljesítési időtartamra kötik. A szerződés a mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba. II. A teljesítés feltételei 1. A kombinált célgép legyártása, a 2451 Ercsi, Fő út 20. szám alá szállítása, átadása a jelen szerződésben meghatározott műszaki paraméterekkel az Eladó feladata, annak költségei az Eladót terhelik. 2. Eladó a forgalomba helyezett, megfelelő hatósági jelzésekkel ellátott kombinált célgépet, műszaki leírásban megkövetelt tartozékokkal együtt legkésőbb a jelen szerződés aláírásának napjától számított 6 hónap utolsó munkanapjáig köteles leszállítani Vevő székhelyére és azokat a Vevő birtokába adni. 3. Eladó köteles a II.2. pont szerinti teljesítés tervezett időpontjáról írásban tájékoztatni a Vevőt. Vevő köteles az Eladó teljesítéséről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül a II.4. és II.5. pont szerinti átadás-átvételi eljárás keretében a kombinált célgépet tartozékaival együtt átvenni, vagy a teljesítés megtagadásáról írásban, az átadás-átvételi jegyzőkönyv részeként nyilatkozni. 4. Eladó a kombinált célgépet átadás-átvételi eljárás keretében köteles átadni, amiről köteles szállítólevelet kiállítani, amely tartalmazza a Vevő által átvett termékek pontos megnevezését, minőségét. Felek az átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kötelesek kiállítani. A Szállítólevélnek, és az átadás-átvételi jegyzőkönyvnek minden esetben meg kell felelnie a jelen szerződésben rögzített feltételeknek. 5. A teljesítést Vevő átvételre jogosult képviselője a szállítólevél, valamint az átadás-átvételi jegyzőkönyv lebélyegzésével és aláírásával igazolja. Vevő az átvétel során ellenőrzi az I.1. pont szerinti célgép, tartozékok és a Szállítólevél adatainak egyezését (mennyiség, minőség, egyéb). Eltérés esetén Vevő megtagadhatja az átvételt és a szükséges módosítások elvégzését követelheti. A Szállítólevél két példányát, valamint az átadásátvételi jegyzőkönyv egy példányát az Eladó a Vevő részére átadja. 6. Az eladó ajánlata szerint a célgép a következő üzemeltetési és életciklus költségekkel rendelkezik: 6.1. Energiafelhasználás.. (átlagfogyasztás g/kwh) 6.2. Szén-dioxid (CO2) kibocsátás.. (g/kwh) 6.3. Nitrogén-oxid (NOx) kibocsátás.. (g/kwh) 6.4. Nem-metán szénhidrogén (NMHC) kibocsátás.. (g/kwh) 6.5. Részecske (PM) kibocsátás.. (g/kwh) 24

25 7. Az átvétel megtörténtével az átadott termék(ek) tekintetében a tulajdonjog és a kárveszély Vevőre száll át. 8. Vevő részteljesítést nem fogad el. III. Fizetési feltételek 1. A Felek rögzítik, hogy a kombinált célgép vételára.ft + ÁFA. Eladó a fentieken túl további többletköltséget semmilyen jogcímen nem érvényesíthet. 2. A szerződés különböző forrásokból kerül finanszírozásra. A számlában szereplő nettó összeg önrészét (17,249 %), valamint a teljesítéshez kapcsolódó, az ÁFA tv. l42. -a alá nem tartozó termékértékesítés és szolgáltatatás Áfá-jának teljes összegét a Vevő, a nettó összeg támogatott részét (82, %) a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezet (KSZ) egyenlíti ki. 3. A támogatás rendjére és a finanszírozási feltételeire vonatkozó jogszabályok: 3.1.A időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 4/2011 (1.28.) Kormányrendelet /2013. (XII. 30.) Korm. rendelet az egységes működési kézikönyvről. 4. A Eladó a III.1 pont szerinti, Szerződés elszámolható összegének legfeljebb 30 %-ának, az előlegbekérő nyilatkozatnak megfelelő összeget igényelhet, a 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet 57/A. (3) szerint a Kbt (6) bekezdése alapján, előleg- visszafizetési biztosíték ellenében, melyet az előleg igénylésével egyidejűleg kell rendelkezésre bocsátani. Az előleg visszafizetését a végszámlában kell érvényesíteni. Az előlegvisszafizetési biztosítéknak érvényben kell maradnia az előleg visszafizetésének idejéig A Eladó 1 darab végszámlát állíthat ki, melyet a kombinált célgép átadását követően jogosult benyújtani a teljesítésigazolás birtokában. 7. Eladó alakilag és tartalmilag is szabályos számlája átutalással kerül kiegyenlítésre, a évi V. törvény 6:130. (1)-(3) bekezdésében foglalt szabályok betartásával. 25

26 8. Vevő tájékoztatja Eladót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. -ában meghatározott közbeszerzési felelősségi szabály hatálya alá tartozik. IV. Felek jogai és kötelezettségei 1. Vevő jogai és kötelezettségei 1.1.Vevő vállalja, hogy a szerződésszerű teljesítéshez szükséges információkat és egyéb adatokat az Eladó alkalmazottainak rendelkezésére bocsátja. 1.2.Vevő köteles szerződésszerű teljesítés esetén a szerződés tárgya szerinti kombinált csatornatisztító célgépet átvenni és az elfogadott teljesítést követően a számla szerinti vételárat megfizetni. 1.3.Vevő köteles megjelölni az átadás-átvétel pontos helyét legalább 8 nappal a szállítás előtt, valamint gondoskodni arról, hogy Eladó II.3. pont szerinti teljesítésekor legyen a helyszínen megbízott személy a leszállított kombinált célgép átvételére és a teljesítés igazolására. 2. Eladó jogai és kötelezettségei 2.1.Eladó szavatol azért, hogy a kombinált célgép alkalmas a rendeltetés- és szerződésszerű, valamint a közúti forgalomban történő szabályszerű használatra, úgyszintén azért is, hogy harmadik személynek nincs olyan joga a szerződés tárgyára, amely a Vevő tulajdonszerzését korlátozná, vagy akadályozná. 2.2.Eladó a szerződéses kötelezettségei teljesítése érdekében a Kbt.-ben rögzített szabályok betartásával alvállalkozót vehet igénybe. Eladó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt alvállalkozó(k) bevonásával teljesíti: a.)..(cégnév).(székhely) b.)..(cégnév).(székhely) 2.3.Eladó köteles a Vevőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Vevő által - a megelőző közbeszerzési eljárásban - előírt Kbt. szerinti kizáró okok hatálya alatt. Eladó tudomásul veszi, hogy az alvállalkozó(k) személyében bekövetkező változásokra kizárólag a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek betartásával van lehetőség. 2.4.Eladó a jogszerűen igénybe vett alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha azt maga végezte volna. Jogszerűtlen módon igénybe vett alvállalkozó esetén Eladó felel 26

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 140/2015.(XII. 07.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-24/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 07-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 07-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 07-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 1K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015. JÚNIUS 19. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.)

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Módosításokkal egységes szerkezetben Mezőgazdasági vontató és erdészeti szárzúzó beszerzése a KEOP-312/2F/09-11-2013-0017 azonosítószámú projekt

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

29 darab defibrillátor beszerzése

29 darab defibrillátor beszerzése 29 darab defibrillátor beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ (Eljárás száma: 15/TB-294/12) 2012. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Kiskunhalas Város Önkormányzata Magyarország HU 6400 Kiskunhalas, Hősök tere Tel: 06-77/523-131 Fax: 06-77/523-154 E-mail: varosfejl@kiskunhalas.hu AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Megbízási szerződés keretében

Részletesebben

Motorikus dízelgázolaj beszerzése

Motorikus dízelgázolaj beszerzése Motorikus dízelgázolaj beszerzése (Eljárás száma: T-148/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.,

Részletesebben

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Ajánlatkérési Dokumentáció. a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú

Ajánlatkérési Dokumentáció. a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú Ajánlatkérési Dokumentáció a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú Kbt. II. rész szerinti, uniós, nyílt közbeszerzési eljáráshoz K1605 Budapest, 2016. Oldal 1 / 62 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-199/2015._A Debreceni Egyetem részére történő LSM 510 konfokális mikroszkóp javításához szükséges

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. (7) bekezdés a) pontja alapján a Learn The Natura című, HURO/1001/333/1.3.1 azonosító számú projekthez kapcsolódó PR tevékenység

Részletesebben

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem.

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem. részére Cégnév Cím Tel./Fax/E-mail Tárgy: MTA Természettudományi Kutatóközpont által kiírt 1 db High Performance Computing számítógép rendszer beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás felkérés ajánlattételre

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-236/2015._ Kötött gyűjtésű kerékpárkölcsönző rendszer beszerzése a Debreceni Egyetem részére tárgyú,

Részletesebben

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/79 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/60 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 7-én megtartott

Részletesebben

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS I. AJÁNLATI FELHÍVÁS II. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ 1.1 Értelmező rendelkezések 1. Ajánlati felhívás vagy Felhívás: Az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED adatbank) e tárgyban jelen közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 217/2011. (10.27.)Öh.

Részletesebben

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-351/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 / 35 oldal A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Mez gazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök) beszerzése Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, Boros Lajosné Czibere Lajos, Ludmanné Papp Ilona képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, Boros Lajosné Czibere Lajos, Ludmanné Papp Ilona képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. augusztus 05-én de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció Ajánlatkérési dokumentáció TiszaSzolg 2004 Kft., mint ajánlatkérı által indított nyílt közbeszerzési eljárásban Konténerszállító gépjármő és konténerszállító pótkocsi beszerzése 2009. október - november

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE!

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE! MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ KISTEHERGÉPKOCSIK BESZERZÉSE ZÁRTVÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING KERETÉBEN tárgyú nyílt, közösségi értékhatárt meghaladó, árubeszerzésre

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Valkonya Község Önkormányzata 8885 Valkonya Fő út u. 4. Tel: +36-93-351-003 Fax: +36-93-351-003 E-mail: valkonya@valkonya.hu AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Vállalkozási szerződés keretében Valkonya község

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján]

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján] AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján] Az ajánlatkérő neve: ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. Címe: 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. Telefonszám: 48/799-301 E-mail cím: drkovacs.laszlo@zoldvolgy.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítője:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A STARTMUNKA mintaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra

E L Ő T E R J E S Z T É S A STARTMUNKA mintaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra E L Ő T E R J E S Z T É S A STARTMUNKA mintaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 1/17 HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 2009/S 187-269646 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

Hőcserélők beszerzése

Hőcserélők beszerzése Hőcserélők beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Adásvételi szerződés keretében használt autóbusz beszerzése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1 I. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK

Részletesebben

Bicske-Dorog 132 kv-os távvezeték építése - Eljárást megindító felhívás

Bicske-Dorog 132 kv-os távvezeték építése - Eljárást megindító felhívás Bicske-Dorog 132 kv-os távvezeték építése - Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/153 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

"Neonatológiai ügyelet ellátása" szolgáltatás megrendelés

Neonatológiai ügyelet ellátása szolgáltatás megrendelés "Neonatológiai ügyelet ellátása" szolgáltatás megrendelés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/30 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117 Ajánlati felhívás; Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása tárgyában Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Sebészeti eszközök beszerzése

Sebészeti eszközök beszerzése Sebészeti eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban AJÁNLATKÉRŐ: MÓRA FERENC MÚZEUM 6720 SZEGED, ROOSEVELT TÉR 1-3. Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban,,régészeti feltárásokhoz kapcsolódó terepi kézi és gépi földmunka, valamint

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár, Arany János tér

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ Keretmegállapodás a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok felújítási, karbantartási és bontási munkálatainak elvégzésére

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80 TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0060 azonosító számú Földes Ferenc Gimnázium Természettudományos labor elnevezésű projekt keretében laboreszközök és vegyszerek beszerzése tárgyú eljárást megindító hirdetmény Közbeszerzési

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere, 1 ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a "Köztemetés szolgáltatás megrendelése keretszerződés keretében"

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. augusztus 5. RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE. 1. Napirend

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. augusztus 5. RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE. 1. Napirend Tárgy: Döntés Harkány város közvilágításának korszer sítésére irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról Melléklet: Ajánlati dokumentáció E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése

Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/60 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Részletesebben

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE!

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE! MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 7324. J. DEVECSER-SÜMEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT BELTERÜLETI SZAKASZAINAK FELÚJÍTÁSA A 6+895-10+515, 12+188-12+911 KMSZ. KÖZÖTT

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Eljárást megindító felhívás; tárgya: Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve, címe: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Szakmai szolgáltatások

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása.

Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása. Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/55 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Koporsók beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76

Koporsók beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Koporsók beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.07.01. Iktatószám:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részére nyersanyagok beszerzése 1-8. részajánlat TÁRGYÚ, KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT

Részletesebben

3. a beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, továbbá a műszaki leírás, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények:

3. a beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, továbbá a műszaki leírás, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények: 15-JOGI/../2015. Ajánlattételi felhívás Az Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár épülete kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése a KEOP-2015-5.7.0 kódszámú konstrukció keretében tárgyú, a

Részletesebben

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118407-2012:text:hu:html HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 2013. augusztus hó 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET...3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. A szabályzat célja, személyi

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370208-2011:text:hu:html HU-Sopron: Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei 2011/S 228-370208

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás becsült értékére figyelemmel a közbeszerzési eljárás iratanyaga a

A közbeszerzési eljárás becsült értékére figyelemmel a közbeszerzési eljárás iratanyaga a r., h ) (/,,J'~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére.

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1580-2012:text:hu:html HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

MTA Wigner FK Wigner Adatközpont kritikus berendezéseinek üzemeltetés-támogatása

MTA Wigner FK Wigner Adatközpont kritikus berendezéseinek üzemeltetés-támogatása MTA Wigner FK Wigner Adatközpont kritikus berendezéseinek üzemeltetés-támogatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS Friss Fagyaszott Plazma értékesítése 1. Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSz), mint Kiíró nyílt versenyeztetési eljárást hirdet az általa, továbbá az OVSz-szel

Részletesebben

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 243-394037. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 243-394037. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:394037-2011:text:hu:html HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 243-394037 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

M EG H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága. 2014. december 16-án (kedd) 14.

M EG H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága. 2014. december 16-án (kedd) 14. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. Szám: 12690 /2014. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Vegyszeres gyom -kártevő és rágcsáló irtás - 2014. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2014. 1 I. TÁJÉKOZTATÓ 2

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Budapest, 1054 Hold utca 4. Eger, Eszterházy tér 5. kazáncsere és kazánház felújítása 2016. TARTALOMJEGYZÉK oldal Tartalomjegyzék 2 Útmutató az ajánlat elkészítéséhez 3 Ajánlatok

Részletesebben

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban 25087/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban Budapest, 2015. június 17. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V

Részletesebben

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Füzesabony Város Önkormányzata Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Épületenergetikai korszerűsítés és fűtési rendszer átalakítása-ii. tárgyban kiírt, a Kbt. 122/A szerinti hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárásban 1) Az ajánlatkérő

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/17 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:41298-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Tordas Község Önkormányzat - Az Etyek - Gyúró - Tordas - Martonvásár - Ráckeresztúr - Ercsi kerékpárút fejlesztésére irányuló projekthez kapcsolódó kerékpáros híd megépítése vállalkozási szerződés keretében

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város települési szilárdhulladék begyőjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására

Részletesebben

Árubeszerzés a 2015. évi "Kistérségi Startmunka mintaprogram elnevezésű projekt megvalósítására

Árubeszerzés a 2015. évi Kistérségi Startmunka mintaprogram elnevezésű projekt megvalósítására Árubeszerzés a 2015. évi "Kistérségi Startmunka mintaprogram elnevezésű projekt megvalósítására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

HU-Eger: Építési munkák 2010/S 130-198916 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Eger: Építési munkák 2010/S 130-198916 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:198916-2010:text:hu:html HU-Eger: Építési munkák 2010/S 130-198916 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ:

Részletesebben

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás [ ] Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [x] Szolgáltatás megrendelés [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió I.

Részletesebben

HU-Budapest: Belső ellenőri szolgáltatások 2010/S 227-347285 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Belső ellenőri szolgáltatások 2010/S 227-347285 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347285-2010:text:hu:html HU-Budapest: Belső ellenőri szolgáltatások 2010/S 227-347285 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240500-2008:text:hu:html HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016

Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016 Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016 Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010. évben"

Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010. évben Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010.

Részletesebben

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Vállalkozási szerződés a részarány-tulajdon önálló földrészletbe történő kiadásához

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96119-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás - 2014. évi ideiglenes munkaerő kölcsönzés

Eljárást megindító felhívás - 2014. évi ideiglenes munkaerő kölcsönzés Eljárást megindító felhívás - 2014. évi ideiglenes munkaerő kölcsönzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/145 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás -

Részletesebben

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Bérlet

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376485-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül.

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/22 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben