0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 -0,10 -0,20 -0,30 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 -2,0 -4,0 -6,0 -8,0

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 -0,10 -0,20 -0,30 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 -2,0 -4,0 -6,0 -8,0"

Átírás

1 Gazdasági Havi Tájékoztató november 2009 októberében immár huszonnegyedik alkalommal került sor a Gazdaság- és Vállalkozáskutató Nonprofit Kft. (MKK GV) vállalati konjunktúra-vizsgálatára, amely több mint cég megkeresésével készül félévente a területi kamarák közremőködésével. Ez a legkiterjedtebb, legtöbb céget felmérı vállalati konjunktúra-vizsgálat Magyarországon, és része az Eurochambres mintegy 14 millió vállalkozásra kiterjedı európai konjunktúra-vizsgálatának is. A megkeresett vállalkozások közül ez év októberében 1383 cég töltötte ki kérdıívünket vizsgálatunk ennyi vállalati vezetı válaszain alapul. A GV októberi konjunktúra-vizsgálatának eredményei szerint a vállalati várakozások immár pozitív irányba módosultak és egyértelmő fordulópontot jeleznek a gazdasági válság 2009 harmadik negyedévében elért mélypontját követıen. Mivel a GV vállalati konjunktúramutatója jó indikátora a GDP növekedési ütemében bekövetkezett változásoknak, az eredmények alapján a gazdasági növekedésre vonatkozóan is pozitív fordulatot várhatunk, bár azt még nem tudhatjuk, ezt a javulást követi-e esetleg újabb csökkenés. A recessziónak ugyanis még nincs vége, amit egyértelmően jelez, hogy még mindig a negatív tartományban található a GV konjunktúramutató értéke és továbbra is magas szinten áll a GV vállalati bizonytalansági mutató, ami azt jelzi, hogy az üzleti szférán belül nem egyöntető a javuló tendenciák érzékelése. A konjunktúramutató értékének legjelentısebb javulását a többségi külföldi tulajdonban levı, a nagy és közepes mérető, a döntıen exportáló, valamint az iparban mőködı cégek körében tapasztaltuk. A javuló várakozások ellenére a vállalatok többsége továbbra is a beruházások elhalasztásával reagál a gazdasági válságra. Az utóbbi egy évben az exportértékesítés az 1998 óta tapasztalt legmeredekebb visszaesést produkálta és ez csak 2009 áprilisa óta javult kis mértékben. A versenyszektorba tartozó cégek várható munkaerı-keresletében kismértékő javulás, illetve a kereslet csökkenésének megállása várható a következı hónapokban. Fordulóponton a magyar cégek várakozásai A gazdasági válság hatására tavaly októbertıl megfigyelhetı, szinte szabadesésszerő csökkenés után az októberi felmérés szerint negyedévében a gazdasági válság elérte mélypontját. A GV legutóbbi konjunktúra-vizsgálatának eredményei azt mutatják, hogy a vállalati várakozások pozitív irányba módosultak és egyértelmő fordulópontot jeleznek. A GV konjunktúra-vizsgálatának eddigi eredményeit a GDP alakulásával összevetve megállapítható, hogy a GV vállalati konjunktúramutatója jó indikátora a GDP növekedési ütemében bekövetkezett változásoknak. Így az eredmények alapján a gazdasági növekedésre vonatkozóan is pozitív fordulatot várhatunk, bár azt még nem tudhatjuk, ezt követi-e esetleg újabb csökkenés. A gazdaság visszaesésének, a recessziónak ugyanis még nincs vége, amit egyértelmően jelez, hogy még mindig negatív tartományban található a GV konjunktúramutató értéke (-9%). Ezen kívül továbbra is magas szinten áll a GV vállalati bizonytalansági mutató (2), ami azt jelzi, hogy az üzleti szférán belül nem egyöntető a javuló tendenciák érzékelése. A cégek bizonyos csoportjai már megkezdték a kilábalást, míg másokra még mindig erısen hat a belsı és a külsı kereslet visszaesése, illetve továbbra is romló kilátásokkal kell szembenézniük ,0 6,0 4,0 2,0-2,0-4,0-6,0 GV Konjunktúra Mutató és Bizonytalansági Mutató alakulása, KM (bal tengely) BM (jobb tengely) A GDP és a Konjunktúra Mutató alakulása, GDP adatok = naptári hatások kiszőrésével, növekedési ütemek, elızı év azonos idıszaka = 10 tényadatok --- becslés GDP (bal tengely) KM (jobb tengely) 0,52 0, ,0 Tel: (1) ; Fax: (1) ; nternet: ügyvezetı igazgató: Dr. Tóth stván ános

2 A konjunktúramutató minden részindikátora fordulópontot jelez a beruházásokat, az építési- és a gépberuházásokat kivéve. Az idei októberi eredményeket a korábbi évek októberi felvételeivel összevetve viszont azt is láthatjuk, hogy most értük el a legmélyebb pontot a felmérés kezdete, 1998 óta. A cégek tulajdonosi összetétele szerint ugyan minden cégcsoportnál a konjunktúramutató emelkedése érzékelhetı, de nagyon különbözı mértékőek ezek a mozgások. A többségében külföldi tulajdonban levı cégeknél látható a legnagyobb pozitív elmozdulás: 24 százalékpontos javulásról beszélhetünk és a konjunktúramutató immár pozitív. Ezzel szemben a tisztán magyar tulajdonban levı cégek körében mindössze 5 százalékpontos elmozdulást láthatunk és a mutató értéke továbbra is mélyen a negatív tartományban van. Cégnagyság szerint osztályozva a válaszadókat azt láthatjuk, hogy a fordulópontot legerısebben a nagy és közepes cégek érzékelték, a mikro- és a kis cégek esetében pedig kisebb elmozdulást tapasztaltunk. Exportaktivitás szerint minél nagyobb az export aránya az adott cég árbevételében, annál jelentısebb pozitív irányú változásról beszélhetünk és egyedül a döntıen exportálók csoportjában került pozitív tartományba a konjunktúramutató. A fordulópont minden gazdasági ágban érezhetı, legszembetőnıbben az iparban, ahol -16%-ról -4%-ra nıtt a konjunktúramutató értéke, kevésbé pedig az építıiparban, ahol -16%-ról -10%-ra történt elmozdulás. A kereskedelemben és az egyéb szolgáltatásoknál egyöntetően 6 százalékpontos javulást figyelhetünk meg. Beruházások A javuló várakozások ellenére a cégek továbbra is a beruházások elhalasztásával reagálnak a gazdasági válságra, ami továbbra is mélybe húzza mind az építési beruházásokat, mind pedig a gépberuházásokat. Ez a tény mindenképpen a válság várható elhúzódó voltára figyelmeztet. Az elmaradó fejlesztések hátráltatni fogják azt, hogy a fellendülés kezdetekor a cégek késedelem nélkül tudjanak reagálni a megújuló és minden bizonnyal átrendezıdı keresletre. Továbbra is kedvezıtlen jel, hogy a beruházási aktivitás csökkenése immár 2000 nyarától kezdıdıen megfigyelhetı ez a tendencia csak folytatódott 2008 áprilisa óta. Ezen a helyzeten úgy látszik, nem segít az uniós forrásoknak a gazdaságba áramoltatása, illetve az ezek segítségével megvalósuló beruházási aktivitás-többlet nem változtatta meg a beruházási aktivitás romló tendenciáját. Továbbra is kulcsszerepet játszik az építési beruházások szinte teljes hiánya (a válaszadó cégek 62%-a nem tervez beruházást, és további 11%-uk csökkenteni szándékozik a beruházások volumenét), amelyek így immár öt éve a negatív tartományban mozognak. A gépek vásárlására vonatkozó beruházási aktivitás csökkenése leginkább a ,6 0, ,5-0,6 A GV Konjunktúra Mutató a cégek mérete szerint (létszám, fı), x x nincs x-50% 51-x% GV Konjunktúra Mutató a külföldi tulajdon aránya szerint, Az összes beruházás várható alakulása, Építési beruházások (BEVX1) és Gépberuházások (BGVX1) várható alakulása, bevx1 bgvx1 Tel: (1) ; Fax: (1) ; nternet: ügyvezetı igazgató: Dr. Tóth stván ános 2/8

3 teljes egészében vagy többségében magyar tulajdonban levı cégekre jellemzı, míg a tisztán külföldi tulajdonú cégek körében várhatóan növekszik a beruházási aktivitás. Az építési beruházások tekintetében a gazdasági ágak között az egyéb szolgáltatatásban és az iparban a legrosszabb a helyzet: a cégek 49-50%-a szándékozik csökkenteni a beruházási volument, illetve nem tervez beruházást. A beruházási aktivitás egészét nézve nincs jelentıs különbség a gazdasági ágak között: mindenütt 46-56%-ra tehetı a nem beruházó, vagy a beruházási aktivitás csökkentését tervezı cégek aránya. Legnagyobb arányban a kereskedelmi és egyéb szolgáltató cégek állították le beruházásaikat. Munkaerı-kereslet A versenyszektorba tartozó cégek várható munkaerıkeresletében kismértékő javulás, illetve a kereslet csökkenésének megállása várható. Nem tudjuk azonban, hogy mennyire szezonális hatásokról, illetve mennyire középtávú, a válság mérséklıdésével kapcsolatos tendenciáról van szó. A létszámot csökkenteni szándékozó cégek aránya mérséklıdött az áprilisi szinthez képest (28% szemben a korábbi 36%-kal). Ez az arányváltás megoszlik a létszámot megtartani szándékozó cégek arányának növekedése, és a létszámbıvítést tervezık súlyának emelkedése között. A foglalkoztatottak számának növelése leginkább a nagyobb cégekre, az exportálókra és a tisztán külföldi tulajdonban levıkre jellemzı. Fontos azonban megjegyezni, hogy pont e kategóriáknál az elbocsátást tervezı cégek aránya is magas, így adódik az, hogy a munkaerı-kereslet e csoportoknál összességében alacsonyabb, mint a mikro cégeknél. A munkaerı-kereslet legnagyobb mértékő várható csökkenése az iparban és a kereskedelemben következhet be, ahol a cégek 30-34%-a tervezi csökkenteni a foglalkoztatottak számát, legkevésbé pedig az építıiparban, ahol 18%-uk. A létszámfelvételt tervezı cégek aránya az építıiparban a legmagasabb (17,5%), ami ellentmondani látszik az építıipari cégek egyéb várakozásainak. A belföldre termelı cégeket leginkább a létszám megtartása jellemzi, míg az exportálóknál mind a létszámfelvétel, mind a további elbocsátás várhatóan gyakrabban fordul elı. Forgalom, kapacitáskihasználás A kapacitáskihasználás átlagos szintje kismértékben nıtt április óta és 74%-ot ért el, ami még mindig az egyik legalacsonyabb érték a kutatás kezdete óta. A mutató értéke nıtt az exportáló cégeknél, valamint a külföldi tulajdonban levı vállalatoknál (81% és 79%). A legalacsonyabb kapacitáskihasználás a mikrovállalkozásokra és a tisztán magyar tulajdonú cégekre a jellemzı (66,8% és 72,1%). Az összes értékesítés múltbeli alakulásában 2006 októberétıl megfigyelhetı romló tendencia is megtört és a Tel: (1) ; Fax: (1) ; nternet: ügyvezetı igazgató: Dr. Tóth stván ános 3/ % 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Tervezett létszámváltozás a következı félévben, Várható létszámalakulás a következı fél évben, (%), csökken nem változik nı GV Kapacitások várható kihasználása,

4 mutató az áprilisi szinten stabilizálódott. Ez a nagyon alacsony -50%-os szint azt is jelenti, hogy 50 százalékponttal nagyobb az értékesítés volumenének csökkenését, mint a növekedését jelzı cégek aránya. A csak belföldre termelı cégek 9%-ánál nıtt az értékesítés volumene, a jelentısebb mértékben exportálóknál ez az arány 6-9%-ot tett ki, miközben a csökkenést jelzı cégek aránya 70%-ra rúgott. Hasonlóan az idei áprilisi felvételhez, ezek az adatok olyan jelenségrıl tudósítanak, amely szerint az értékesítés visszaesése a vállalati szféra majdnem egészét érintette. A piacszőkülés általános és majdnem mindenki által megtapasztalt jelenség maradt 2009 elsı három negyedévében. Azaz már nemcsak az exportpiacok beszőkülése számít a válság egyik megjelenésének, hanem a belföldi kereslet drasztikus csökkenése is. Emellett továbbra is a külföldi tulajdonban levı cégek azok, amelyeknél a legkevésbé vehetı észre az értékesítési volumen csökkenése. Cégnagyság szerint az látható, hogy míg korábban a mikro-cégek voltak a leginkább kedvezıtlen helyzetben, addig 2008 októbere óta a nagyvállalkozások értékesítési piacai omlottak össze leginkább (64%-uknál az elmúlt félévben is csökkent az értékesítés volumene) ben drámai tendenciák zajlottak le az exportértékesítés terén. Az exportáló cégek 55,3%-ánál csökkent az export volumene az elmúlt fél évben és csak 13%-uk tudta növelni exporteladásait, ami alacsonyabb, mint a tavaly októberi, vagy idén áprilisi szintek. A 2008 októberétıl bekövetkezett visszaesés az 1998 óta tapasztalt legnagyobb meredekségő zuhanás. Az exportértékesítés csökkenése leginkább az iparvállalatok és a döntıen exportáló cégek körében figyelhetı meg. A külföldi tulajdonban levı cégek helyzete e téren sokat romlott a korábbiakhoz képest: míg tavaly októberben még 41%-uk növelni tudta az értékesítés volumenét, addig az elmúlt félévben 51%-uknál csökkentek az exporteladások és csak a cégek 13%-a volt képes növelni az export-árbevételét. Hasonló folyamat játszódott le a nagyobb (több mint 250 fıt foglalkoztató) cégek körében is: az elmúlt hat hónapban már 55%-uk kénytelen volt szembenézni az exportvolumen csökkenésével. Április óta kismértékben javult a helyzet és lassult az exportértékesítés visszaesése. Komoly pozitív változást jelent, hogy az exporteladások alakulására vonatkozó várakozások számottevıen javultak az elmúlt félévhez képest. Míg áprilisban a cégek 37%-a számított csökkenésre, addig most októberben csak 24%-uk számít ugyanerre és 21%-uk az exporteladások volumenének növekedésére. Ezeket a várakozásokat megalapozottnak kell tekintenünk, ha figyelembe vesszük az fo megfelelı adatait, amelyek a német vállalati szektor javuló üzleti kilátásairól tanúskodnak. Ez pedig Németországban a kereslet, és ezen belül az import iránti kereslet várható növekedését vetíti elıre. 0, ,50-0,60 0, ,5 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,6 0,5 - Összes értékesítés alakulása az elmúlt félévben, Export árbevétel volumenének alakulása az elmúlt fél évben, Az export várható alakulása (rendelésállomány), csökkenni fog nem változik növekedni fog Az export rendelésállomány várható alakulása Tel: (1) ; Fax: (1) ; nternet: ügyvezetı igazgató: Dr. Tóth stván ános 4/8

5 Újabb bíztató jelek: továbbra is javulnak a világgazdaság és az eurózóna gazdaság kilátásaira vonatkozó szakértıi vélemények A világgazdaság várható kilátásaira vonatkozó szakértıi felmérés, a müncheni fo és a párizsi Nemzetközi Kereskedelemi Kamara (CC) közös kutatása, szerint a világgazdaság konjunkturális kilátásaira vonatkozó vélemények 2009 utolsó negyedévében immár harmadik alkalommal javulnak, melynek hátterében a közeljövıre vonatkozó gazdasági kilátások javulása, és a jelenlegi gazdasági helyzet enyhébb megítélése áll. A világgazdaság jelenlegi fellendülésének hajtóerejét elsısorban Brazília és az ázsiai országok dinamikus gazdasági fejlıdése jelenti. A bizalmi index az ázsiai országok esetében felülmúlta hosszú távú átlagát. A jelenlegi üzleti helyzetet határozottan kedvezıtlennek látják minden régióban, az üzleti várakozásokat azonban a közép- és kelet-európai országok kivételével mindenütt erıs optimizmus jellemzi. Az fo eredményei szerint az eurózónára vonatkozó bizalmi index 2009 negyedik negyedévében immár a harmadik egymást követı negyedévben javul. A kedvezı tendencia fıként annak köszönhetı, hogy a következı fél évre vonatkozó várakozások optimistábbakká váltak, de emellett a jelenlegi üzleti helyzet megítélése is javult kissé. Világgazdasági helyzet A párizsi Nemzetközi Kereskedelemi Kamara (CC) és a müncheni fo gazdaságkutató intézet szakértıi felmérése szerint a világgazdaságra vonatkozó kilátások 2009 negyedik negyedévében immár harmadik alkalommal javulnak. Ennek oka egyrészt a következı hat hónapra vonatkozó kilátások javulása, másrészt a jelenlegi gazdasági helyzet kevésbé negatív megítélése. A világgazdasági fellendülés hajtóerejét elsısorban a brazil, valamint az indiai, a kínai és a többi ázsiai ország gazdaságának dinamikus fejlıdése jelenti. A bizalmi index javulása minden nagyobb gazdasági régióra jellemzı, különösen az ázsiai országokra, mely esetben az indikátor még hosszú távú átlagát is felülmúlta. Az üzleti bizalom jelentıs mértékő javulása figyelhetı meg Nyugat-Európa és Észak-Amerika esetében is 2009 utolsó negyedévében. Az üzleti várakozásokat a közép- és kelet-európai országok kivételével mindenütt erıs optimizmus jellemzi. Ezzel szemben a jelenlegi üzleti helyzetet továbbra is határozottan kedvezıtlennek ítélik minden régióban, habár ez a mutató is javult a megelızı negyedévhez képest. A jelenlegi üzleti helyzetet különösen rossznak látják az eurózónában, Észak-Amerikában, Közép- és Kelet- Európában, valamint Oroszországban. A 2009-es évre (a teljes nemzetközi gazdaságra) átlagosan 2,5%-os inflációs rátát várnak a szakértık, mely jóval alacsonyabb, mint a 2008-ra becsült adat (5,4%). A várakozások szerint a következı hat hónapban csak enyhe áremelkedés lesz tapasztalható. A kedvezıbb gazdasági kilátásokkal összhangban a szakértık szinte minden ország esetében a rövid és hosszú távú kamatlábak emelkedését prognosztizálják a következı hat hónapra. Az fo tanulmánya szerint az euró jelenleg százalék 30 Tel: (1) ; Fax: (1) ; nternet: ügyvezetı igazgató: Dr. Tóth stván ános 5/ Forrás: A bruttó hazai termék (GDP) negyedéves volumenindexei az Amerikai Egyesült Államokban, szezonálisan és naptári hatással kiigazított adatok, elızı év azonos idıszaka = 10%, negyedév 1961 Az Amerikai Egyesült Államok ipari termelésének volumenindexei, szezonálisan kiigazított negyedéves adatok, százalék (elızı negyedév=%), negyedév Forrás:

6 felülértékelt, az USA-dollár, a japán jen és az angol font árfolyama pedig megfelelı. Az eurózóna gazdasági helyzetére vonatkozó szakértıi kilátások Az fo felmérésein alapuló eredmények szerint az eurózónára vonatkozó bizalmi index 2009 negyedik negyedévében ismét javul, immár a harmadik egymást követı negyedévben. (2007 végétıl hat negyedéven át romlott a mutató, mélypontját 2009 elején érve el.) A kedvezı eredmény hátterében elsısorban a következı hat hónapra vonatkozó kilátások javulása áll, de a jelenlegi üzleti helyzet megítélése is pozitívabbá vált. Ez megerısíti a várakozást, hogy az euróövezet gazdaságának fellendülése 2010 elsı felében is folytatódni fog. A következı fél évre vonatkozó üzleti várakozások az euróövezet minden országában javultak. A legderőlátóbb véleményt az olasz, német és holland szakértık jelezték. A spanyol és görög szakértık óvatosabban nyilatkoztak, de mégis kevésbé pesszimistán, mint az elızı negyedévben. Az egész euróövezeten belül kizárólag Írországban számítanak a gazdaság további romlására a következı fél évet tekintve. A jelenlegi üzleti helyzet megítélése majdnem minden országban igen kedvezıtlen maradt. A 2009-es év egészére vonatkozó inflációs várakozások átlagosan 0,7%-ot mutatnak az eurózónában, amely jóval alulmúlja az Európai Központi Bank inflációs célkitőzését. A szakértık a következı fél évet tekintve magasabb inflációs rátára és a jegybanki alapkamatok növelésére számítanak. A megkérdezett szakértık úgy látják, az USA-dollár és az angol font alulértékelt az euróval szemben, mindazonáltal a következı fél évet tekintve nem a dollár felértékelıdésére, hanem a jelenlegi árfolyamszint stabilizálódására számítanak. Forrás: fo ( százalék Az üzleti bizalom megítélése az eurózónában, az fo világgazdasági felmérése szerint (fo World Economic Climate for the Euro Area, 1995=%), negyedév negyedév Üzleti bizalom elenlegi üzleti helyzet Várakozások Forrás: százalék Forrás: Eurostat A bruttó hazai termék (GDP) volumenindexei az EU-ban (27 tagállam), szezonálisan kiigazított negyedéves adatok, (százalék, %=elızı év azonos idıszaka), Tel: (1) ; Fax: (1) ; nternet: ügyvezetı igazgató: Dr. Tóth stván ános 6/8

7 Üzleti bizalmi indexek - nemzetközi tendenciák A müncheni fo gazdaságkutató intézet német iparra és kereskedelemre vonatkozó bizalmi indexének értéke 2009 novemberében ismét jelentısen emelkedett. A kedvezı eredmény annak köszönhetı, hogy a megkérdezett vállalatvezetık ismét arról számoltak be, hogy jelenlegi üzleti helyzetüket kevésbé érzik kedvezıtlennek, mint az elmúlt hónapban. Emellett a következı fél évre vonatkozó kilátásaik megítélése is tovább javult. A kutatók úgy látják, hogy a német gazdaság jó úton halad a növekedés felé. A francia statisztikai hivatal (NSEE) novemberi felmérésének eredményei szerint a vállalatvezetık úgy látják, hogy a francia ipari konjunktúra stabilizálódik 2009 végén. Az NSEE üzleti bizalmi indexe stagnál: hét hónapos emelkedés után az októberi hosszú távú átlagos értékéhez képest még mindig alacsony szinten maradt, és úgy tőnik, a mutató immár elérte a kedvezıtlen zóna határát. A német vállalkozások várakozásai A müncheni fo gazdaságkutató intézet német iparra és kereskedelemre vonatkozó bizalmi indexe 2009 novemberében újfent jelentıs mértékben emelkedett. A megkérdezett vállalatvezetık ismét azt jelezték, hogy kevésbé elégedetlenek jelenlegi üzleti helyzetükkel, mint októberben, és a következı hat hónapra vonatkozó kilátásaik megítélése is javult. A német szakértık véleménye szerint a pozitív és negatív várakozások egyensúlyba kerültek és a német gazdaság a fellendülés irányába tart. Az ipari vállalkozások körében jelentısen javult az üzleti bizalom az elızı hónaphoz képest. A megkérdezettek sokkal kevésbé elégedetlenek jelenlegi üzleti helyzetükkel, mint októberben, és következı fél éves kilátásaik is javultak. A vállalatvezetık exportlehetıségeiket is jobbnak ítélik meg, mint múlt hónapban. Az ipari vállalatok létszámgazdálkodási terveire már kevésbé jellemzı a létszámcsökkentés, mint az elmúlt idıszakban Az üzleti bizalom megítélése Németországban az iparban és a kereskedelemben, az fo vállalati konjunktúra felmérése szerint, 2000=%, jan nov Forrás: Üzleti bizalom elenlegi üzleti helyzet Várakozások A kis- és nagykereskedelemben a bizalmi index értéke hasonló mértékben emelkedett. A következı fél évre vonatkozó várakozások mindkét gazdasági ágban kevésbé borúlátóak, mint októberben. A kiskereskedelemmel foglalkozó vállalkozások némileg kedvezıbbnek látják jelenlegi üzleti helyzetüket is, a nagykereskedık körében pedig változatlan maradt ez a mutató. Az építıipar területén mőködı vállalatok körében romlott az üzleti bizalmi index. Bár a válaszadók jelenlegi üzleti helyzetüket hasonlóképpen ítélik meg, mint októberben, a közeljövı üzleti kilátásait tekintve sokkal pesszimistábbak, mint az elmúlt hónapban. Forrás: fo ( Tel: (1) ; Fax: (1) ; nternet: ügyvezetı igazgató: Dr. Tóth stván ános 7/8

8 A francia vállalkozások várakozásai A francia statisztikai hivatal (NSEE) felmérése alapján a novemberben megkérdezett vállalatvezetık véleménye a francia ipari konjunktúra stabilizálódását jelzi. Az NSEE üzleti bizalmi indexének értéke az októberben elért hosszú távú átlagos értékéhez képest még mindig alacsony szinten maradt. Úgy tőnik, a mutató már elérte a kedvezıtlen zóna határát, de ezt az eredményt óvatosan kell kezelni, mert elıfordulhat, hogy szükséges lesz az adatok utólagos felülvizsgálata. Az ipari vállalatok vezetıinek az elmúlt idıszaki kibocsátásra vonatkozó véleményét tükrözı mutató továbbra is hosszú távú átlagos értékéhez közeledik. A késztermék-készletek volumene a vállalatvezetık megítélése szerint még mindig jóval átlagos szintje alatt maradt. A megkérdezettek úgy látják, hazai és külföldi megrendeléseik igen kis mértékben ugyan, de bıvültek. A vállalatvezetık nem változtattak az üzletmenetre vonatkozó prognózisukon, és a következı hónapokban is mérsékelt javulásra számítanak. Az általános kilátásokat jellemzı index mely a válaszadók általános ipari aktivitásra vonatkozó véleményét tükrözi hosszú távú átlagos értékén stabilizálódott. Forrás: NSEE ( M Forrás: Az üzleti bizalom megítélése Franciaországban az iparban, az NSEE vállalati konjunktúra felvételei szerint =hosszú távú átlag, március november Publikáció esetén kérjük, hogy elemzésünkre az alábbiak szerint hivatkozzon: MKK GV: Gazdasági Havi Tájékoztató, 2009 / november, Budapest, Tel: (1) ; Fax: (1) ; nternet: ügyvezetı igazgató: Dr. Tóth stván ános 8/8

Forrás: GVI. Forrás: GVI

Forrás: GVI. Forrás: GVI Gazdasági Havi Tájékoztató 2009. december A KKV Körkép a Figyelő, a Gazdaság- és Vállalkozáskutató ntézet (GV) és a Volksbank közös kutatása, amely azt tűzte ki célul, hogy negyedéves rendszerességgel,

Részletesebben

Gazdasági Havi Tájékoztató

Gazdasági Havi Tájékoztató Gazdasági Havi Tájékoztató 2008.december 2008 októberében immár huszonkettedik alkalommal került sor a Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet (MKIK GVI) vállalati konjunktúra-vizsgálatára, amely több mint

Részletesebben

2004-05-09-2004-05-15 2009-09-13-2009-09-19. Forrás: Google Trends 2007-02-11-2007-02-17. Forrás: Google Trends

2004-05-09-2004-05-15 2009-09-13-2009-09-19. Forrás: Google Trends 2007-02-11-2007-02-17. Forrás: Google Trends Gazdasági Havi Tájékoztató 212. október A GVI ad-hoc konjunktúrakutatási projektje keretében készült elemzés a kivándorlási hajlandóság változását mutatja be bizonyos, a külföldi munkavállalással kapcsolatos

Részletesebben

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK MFB Makrogazdasági Elemzések XXIV. Lezárva: 2009. december 7. MFB Zrt. Készítette: Prof. Gál Péter, az MFB Zrt. vezető

Részletesebben

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Agrár-és Vidékfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Az Agrár-és Vidékfejlesztési Operatív Program megvalósításáról (Határnap: 20 ) Jóváhagyta a Monitoring Bizottság

Részletesebben

Egy főre jutó GDP (%), országos átlag = 100. Forrás: KSH. Egy főre jutó GDP (%) a Dél-Alföldön, országos átlag = 100

Egy főre jutó GDP (%), országos átlag = 100. Forrás: KSH. Egy főre jutó GDP (%) a Dél-Alföldön, országos átlag = 100 gh Gazdasági Havi Tájékoztató 2013. október A GVI legújabb kutatása a területi egyenlőtlenségek társadalmi és gazdasági metszeteit vizsgálja. A rendszerváltás óta zajló társadalmi és gazdasági folyamatok

Részletesebben

A banki hitelek típusai a KKV-k körében. Az NHP figyelembe vétele a hitelfelvétel tervezésekor a KKV-k körében 12%

A banki hitelek típusai a KKV-k körében. Az NHP figyelembe vétele a hitelfelvétel tervezésekor a KKV-k körében 12% gh Gazdasági Havi Tájékoztató 2013. szeptember A Magyar Nemzeti Bank 2013. június 1.-én elindította Növekedési Hitelprogramját (NHP), a program részletei azonban már hónapokkal korábban ismertek voltak.

Részletesebben

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS MILEI OLGA GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS BÚTORIPAR HELYZETÉRE 2012. JANUÁR-SZEPTEMBER FAIPARI BÚTORIPARI ERDÉSZETI ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BUDAPEST, 2012. DECEMBER GAZDASÁGELEMZÉS

Részletesebben

A gazdaság fontosabb mutatószámai

A gazdaság fontosabb mutatószámai A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban már jeleztük a KSH a TEÁOR 08 szerint gyűjti az adatokat. Ezek első közzétételére a 2009. januári ipari adatok megjelentetésekor

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

FAGOSZ XXXIV. Faipari és Fakereskedelmi Konferencia. Tihany, 2008. április 22-23. Gazdaságelemzés. Budapest, 2008. április FAGOSZ

FAGOSZ XXXIV. Faipari és Fakereskedelmi Konferencia. Tihany, 2008. április 22-23. Gazdaságelemzés. Budapest, 2008. április FAGOSZ Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség Ungarischer Verband der Forst- und Holzwirtschaft / Hungarian Federation of Forestry and Wood Industries H-112 Budapest, Kuny Domokos utca 13-15. Tel: (1) 355-65-39,

Részletesebben

Gazdasági Havi Tájékoztató

Gazdasági Havi Tájékoztató Gazdasági Havi Tájékoztató 2008.augusztus Makrogazdasági tendenciák 2008 második negyedévében Magyarország bruttó hazai terméke 2,2-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, így a növekedés üteme

Részletesebben

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program megvalósításáról (Határnap: 20 ) Jóváhagyta a Monitoring Bizottság

Részletesebben

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május Munkaügyi Központja Munkaerı-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2014. II. Gyır-Moson-Sopron megye Gyır, 2014. május 9021 Gyır, Árpád út 32. - 9002 Gyır Pf.: 224. - Telefon: +36 (96) 814-245 - Fax: +36

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. szeptember Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2 Tartalom Összefoglaló...2 Gazdasági szervezetek...2 Beruházás...3 Ipar...4 Építőipar...5

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Székesfehérvár, 2012. december 8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2012

Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2012 Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2012 Budapest, 2011. november Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat folytat.

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. 2016. évi országjelentés Magyarország

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. 2016. évi országjelentés Magyarország EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.26. SWD(2016) 85 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM 2016. évi országjelentés Magyarország amely a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzésével és kiigazításával

Részletesebben

1. A kutatásról. 2. Az utazások fıbb jellemzıi a világon

1. A kutatásról. 2. Az utazások fıbb jellemzıi a világon Budapest, 2013. január 17. WORLD TRAVEL TRENDS REPORT 2012/2013 Az IPK International ETC World Travel Monitor Forum konferenciája alapján készült trendelemzés legfıbb megállapításai Az IPK International

Részletesebben

2005/1 JELENTÉS BUDAPEST, 2005. MÁJUS

2005/1 JELENTÉS BUDAPEST, 2005. MÁJUS Az új tagállamok konvergencia-indexe 2005/1 JELENTÉS BUDAPEST, 2005. MÁJUS Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 I. AZ ÚJ TAGÁLLAMOK ÖSSZESÍTETT KONVERGENCIAINDEXE 3 II. AZ ÚJ TAGÁLLAMOK NOMINÁLIS KONVERGENCIÁJA

Részletesebben

Q2 2011. Manpower. Munkaerőpiaci Előrejelzés Magyarország. Manpower kutatási jelentés

Q2 2011. Manpower. Munkaerőpiaci Előrejelzés Magyarország. Manpower kutatási jelentés Manpower Q2 211 Munkaerőpiaci Előrejelzés Magyarország Manpower kutatási jelentés Manpower Munkaerőpiaci Előrejelzés Magyarország Tartalom Q2/11 Magyarországi Munkaerőpiaci Előrejelzés 1 Területi összehasonlítás

Részletesebben

Borpiaci információk. V. évfolyam / 21. szám 2007. november 7. 42-43. hét. Borpiaci jelentés. Hazai és nemzetközi borpiaci tendenciák

Borpiaci információk. V. évfolyam / 21. szám 2007. november 7. 42-43. hét. Borpiaci jelentés. Hazai és nemzetközi borpiaci tendenciák A K I Borpiaci információk V. évfolyam / 21. szám november 7. 42-43. hét Borpiaci jelentés Hazai és nemzetközi borpiaci tendenciák A magyar bortermékek importjának alakulása 7-12. ábra: Belföldön és külföldön

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. II. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...2 Gazdasági szervezetek...3 Beruházás...4

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 2008. MÁJUS

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 2008. MÁJUS JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 8. MÁJUS Jelentés az infláció alakulásáról 8. május Kiadja: Magyar Nemzeti Bank Felelõs kiadó: Iglódi-Csató Judit 18 Budapest, Szabadság tér 8 9. www.mnb.hu ISSN 119-9

Részletesebben

Az ETC 2013/3. negyedéves jelentése

Az ETC 2013/3. negyedéves jelentése 2013. november 25. EURÓPAI TURIZMUS 2013-BAN TRENDEK ÉS KILÁTÁSOK Az ETC 2013/3. negyedéves jelentése Az európai turizmus az enyhülı, de még mindig fennálló gazdasági nehézségek ellenére gyorsuló növekedést

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Kühne Kata Otthon Centrum, ügyvezető igazgató. Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink!

KÖSZÖNTŐ. Kühne Kata Otthon Centrum, ügyvezető igazgató. Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink! 2015 IV. negyedév 1 KÖSZÖNTŐ Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink! A 2015-ös évben a lakáspiac minden tekintetben szárnyalt: emelkedtek az árak, csökkentek az értékesítési

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN

NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Központi Statisztikai Hivatal NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Salgótarján, 2009. február Központi Statisztikai Hivatal, 2009 ISBN 978-963-235-232-9 (internet) Felelős szerkesztő: Szalainé Homola Andrea

Részletesebben

Magyar gazdaság 2002-2006 - helyzetértékelés és előrejelzés -

Magyar gazdaság 2002-2006 - helyzetértékelés és előrejelzés - Magyar gazdaság 2002-2006 - helyzetértékelés és előrejelzés - A 2002-2005 közötti makrogazdasági folyamatok főbb jellemzői A magyar gazdaság teljesítményét befolyásoló világgazdasági háttér 2002-2005 között

Részletesebben

Dinamikus növekedés, kedvező kilátások

Dinamikus növekedés, kedvező kilátások Report on Business Climate of the Largest Exporting Manufacturing Firms TOP 1500-2000/2 Jelentés a legnagyobb exportáló feldolgozóipari cégek üzleti kilátásairól Tóth I. János * Dinamikus növekedés, kedvező

Részletesebben

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros területi V. évfolyam 15. szám 211. március 9. 211/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu i Mozaik 13. Idősödő főváros A tartalomból 1 A népesség számának és korösszetételének alakulása

Részletesebben

napi.hu Törékeny fellendülésban bíznak az exportáló cégek 2012.05.16 05:47.43 - [22767317]

napi.hu Törékeny fellendülésban bíznak az exportáló cégek 2012.05.16 05:47.43 - [22767317] napi.hu Törékeny fellendülésban bíznak az exportáló cégek 2012.05.16 05:47.43 - [22767317] Optimistábbak lettek tavaly októberhez képest a magyar vállalkozások, ami elsősorban a német ipar 2012 második

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet A MEZŐGAZDASÁGI FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI VIDÉKI TÉRSÉGEINKBEN AKI

Agrárgazdasági Kutató Intézet A MEZŐGAZDASÁGI FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI VIDÉKI TÉRSÉGEINKBEN AKI Agrárgazdasági Kutató Intézet A MEZŐGAZDASÁGI FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI VIDÉKI TÉRSÉGEINKBEN AKI Budapest 2012 AKI Agrárgazdasági Könyvek 2012.. szám Kiadja: az Agrárgazdasági Kutató Intézet

Részletesebben

Konjunktúrajelentés 2004/1.

Konjunktúrajelentés 2004/1. KOPINT-DATORG Konjunktúra-, Piackutató és Számítástechnikai Rt. Konjunktúrajelentés 2004/1. A világgazdaság és a magyar gazdaság helyzete és kilátásai 2004 tavaszán 2004. március A tanulmányt készítő munkacsoport

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014.

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 10 2. Módszertan...

Részletesebben

Összefoglaló. A világgazdaság

Összefoglaló. A világgazdaság Összefoglaló A világgazdaság A világgazdasági kilátásokat továbbra is jelentıs bizonytalanság övezi, ami minden jel szerint az elkövetkezı két évben is megmarad. A bizonytalanság forrása ıszi jelentésünkhöz

Részletesebben

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július. Budapest, 2002. április

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július. Budapest, 2002. április Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július Budapest, 2002. április Az elemzés a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készült. Készítette: Gábos András TÁRKI

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

2008 a tömeges bedőlések éve volt, újabb válságos évre számít a Coface

2008 a tömeges bedőlések éve volt, újabb válságos évre számít a Coface SAJTÓKÖZLEMÉNY Azonnal közölhető Budapest, 2009. január 14. Kapcsolattartó: Bellon Julianna Marketing vezető (36-1) 299 2066 vagy (36-30) 914 4042 E-mail: julianna.bellon@coface.hu 2008 a tömeges bedőlések

Részletesebben

A magyar agrárgazdaság helyzete

A magyar agrárgazdaság helyzete gazdálkodás 53. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 530 TA NULMÁNY A magyar agrárgazdaság helyzete KAPRONCZAI ISTVÁN UDOVECZ GÁBOR Kulcsszavak: agrár- és élelmiszerpiacok, stabilizáló tényez, távlatos gazdálkodás hiánya,

Részletesebben

Az egyes szektorokra vonatkozó speciális megfontolásokat a következőkben lehet összefoglalni:

Az egyes szektorokra vonatkozó speciális megfontolásokat a következőkben lehet összefoglalni: 13. Cím: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete A Felügyelet státuszát és jogosítványait a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 1999. évi CXXIV. törvény 1. (2) bekezdése szabályozza, mely

Részletesebben

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2011

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2011 A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2011 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2011, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Tájékoztató Bács-Kiskun megye 2006. évi munkaerő-piaci helyzetéről, a munkanélküliség csökkentésének lehetőségeiről Tájékoztató Bács- Kiskun TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 4 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Központi Statisztikai Hivatal 2011. június Tartalom Bevezetés...2 Ipar...2 Építőipar...3 Lakásépítés...3 Idegenforgalom...4 Beruházás...5 Népesség, népmozgalom...6

Részletesebben

A határmenti vállalkozások humáner forrás ellátottsága és -gazdálkodása

A határmenti vállalkozások humáner forrás ellátottsága és -gazdálkodása Magyarország-Szlovákia Phare CBC 2003 Program Üzleti infrastruktúra, innováció és humáner forrás-fejlesztés a határ mentén Regionális Vállalkozói Együttm ködés HU2003/004-628-01-21 A határmenti vállalkozások

Részletesebben

Proof. Ingatlanpiaci elemzés 2008 március. Készítette: Molnár Tamás

Proof. Ingatlanpiaci elemzés 2008 március. Készítette: Molnár Tamás Ingatlanpiaci elemzés 2008 március Készítette: Molnár Tamás 6000 Kecskemét, Irinyi u. 17. Tel.: (00-36-76) 497-658, 497-659, Fax: 418-850 E-mail: ingatlan.empire@axelero.hu Tartalomjegyzék Magyarország

Részletesebben

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13.

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13. EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG 2006. március 13. Fájl neve: OP 1.0 Oldalszám összesen: 51 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés...4 1.1. Demográfiai

Részletesebben

Beszámoló. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése. 2011. május 25-i ülésére. a kamara 2010. évben végzett munkájáról

Beszámoló. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése. 2011. május 25-i ülésére. a kamara 2010. évben végzett munkájáról Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése 2011. május 25-i ülésére a kamara 2010. évben végzett munkájáról Előterjesztő: Dr. Sziráki András elnök 2 Tisztelt Küldöttgyűlés!

Részletesebben

FOGLALKOZTATHATÓSÁG FEJLESZTÉSE

FOGLALKOZTATHATÓSÁG FEJLESZTÉSE A FOGLALKOZTATHATÓSÁGI REHABILITÁCIÓ (AKTIVIZÁLÁS) SZABÁLYOZÁSI-, INTÉZMÉNYI FELTÉTELRENDSZERE Készítette: Horváth Olga Készült: Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerı-piaci integrációjának szakmai

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE

A SZOLNOKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE SZOLNOKI FŐISKOL E SZOLNOKI FŐISKOL TRTLOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLLÓ... 3 I. FEJEZET 6- BN ELFOGDOTT ÉS -BEN MÓDOSÍTOTT CÉLJINK ÉRTÉKELÉSE... 4 I.. MEGÚJULÁSI STRTÉGIÁBN DEFINIÁLT STRTÉGII CÉLOK MEGVLÓSULÁSÁNK

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület előzetesen elismert LEADER Helyi Akciócsoport 2016. február 1 Tartalom Tartalom...2 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GYORSJELENTÉS a gazdasági és pénzügyi folyamatokról a 2005. évi és a 2006. év eleji adatok alapján

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GYORSJELENTÉS a gazdasági és pénzügyi folyamatokról a 2005. évi és a 2006. év eleji adatok alapján PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GYORSJELENTÉS a gazdasági és pénzügyi folyamatokról a 2005. évi és a 2006. év eleji adatok alapján Budapest, 2006. április 26. BEVEZETÉS 4 1. NEMZETKÖZI KÖRNYEZET 5 2. NÖVEKEDÉS ÉS

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A KSH JELENTI GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM I IV. negyedév Budapest, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISSN 1219 6754 A kézirat lezárásának dátuma: 2013. február 28. Készült

Részletesebben

Elemzés és előrejelzés a magyar gazdaság és a külgazdaság legfontosabb folyamatairól. 2015. szeptember

Elemzés és előrejelzés a magyar gazdaság és a külgazdaság legfontosabb folyamatairól. 2015. szeptember Elemzés és előrejelzés a magyar gazdaság és a külgazdaság legfontosabb folyamatairól 2015. szeptember Századvég Gazdaságkutató Zrt. A jelentést Virovácz Péter kutatásicsoport-vezető szerkesztette. A jelentés

Részletesebben

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012 A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2012, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére című kutatási program keretében

Részletesebben

Bukodi Erzsébet (2005): Női munkavállalás és munkaidőfelhasználás

Bukodi Erzsébet (2005): Női munkavállalás és munkaidőfelhasználás Bukodi Erzsébet: Női munkavállalás és munkaidő-felhasználás (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Bukodi Erzsébet (2005): Női munkavállalás és munkaidőfelhasználás

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal előzetes

Részletesebben

Projektazonosító: TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Pályázati azonosító: A2-ELMH-13-0048

Projektazonosító: TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Pályázati azonosító: A2-ELMH-13-0048 Projektazonosító: TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Pályázati azonosító: A2-ELMH-13-0048 A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program Hazai

Részletesebben

A pénzügyi válság hatásai és a kilábalás

A pénzügyi válság hatásai és a kilábalás A pénzügyi válság hatásai és a kilábalás Hajdu Emese Megjelent: Agrártámogatások és -pályázatok c. szakkönyvben 2008-ban. RAABE Tanácsadó és Kiadó Kft, Budapest. 1. A krízis kiváltó okai és a jelenlegi

Részletesebben

A magyar kormányzat főbb megállapításai a gazdaság állapotáról

A magyar kormányzat főbb megállapításai a gazdaság állapotáról A magyar kormányzat főbb megállapításai a gazdaság állapotáról Az elmúlt időszakban beérkező információk a makrogazdasági környezet javulásáról tanúskodnak Magyarországon. Elsősorban a gazdaság finanszírozási

Részletesebben

OPIMUS GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

OPIMUS GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság OPIMUS GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Féléves jelentés. I. félév (IFRS, KONSZOLIDÁLT).08.19. 2 KONSZOLIDÁLT ADATOK ÉS RÉSZVÉNYESI INFORMÁCIÓK Eredményadatok (időszak) / - - Nettó árbevétel 2

Részletesebben

Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség. Jóváhagyta: TÁJÉKOZTATÓ

Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség. Jóváhagyta: TÁJÉKOZTATÓ Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség Jóváhagyta: Jóváhagyta: Mező Barna igazgató Mező Barna Igazgató TÁJÉKOZTATÓ Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november hónapban

Részletesebben

A Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetségének. Hírlevele. Nemzetközi hírek

A Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetségének. Hírlevele. Nemzetközi hírek Gödöllő, 2012. augusztus 10. 1. Évfolyam; 2. szám A Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetségének Hírlevele Világpiaci és európai kitekintő A világ mezőgépgyártása 80 milliárd EURO Nemzetközi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Közép magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2008. évre

Tartalomjegyzék. Közép magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2008. évre Közép magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Rövidtávú Munkaerő-piaci Prognózis 2008. év BUDAPEST Összeállította Statisztikai és Elemzési Osztály Budapest, 2008. február I. Általános ismertető... 4

Részletesebben

OTP Bank Rt. 2003. évi Éves Jelentése. Budapest, 2004. április 29.

OTP Bank Rt. 2003. évi Éves Jelentése. Budapest, 2004. április 29. OTP Bank Rt. 2003. évi Éves Jelentése Budapest, 2004. április 29. 2 TARTALOM AZ OTP BANK RT. 2003. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE 4 A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓ BESZÁMOLÓJA A 2003. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ VIZSGÁLATÁNAK

Részletesebben

F ó k u s z b a n. A gyorsuló magyar gazdaság néhány aspektusa vállalati oldalról

F ó k u s z b a n. A gyorsuló magyar gazdaság néhány aspektusa vállalati oldalról A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n A gyorsuló magyar gazdaság néhány aspektusa vállalati oldalról 214. június A kedvező első negyedéves GDP növekedési adatokat az MFB

Részletesebben

Áttekintés a magyar fagazdaságról

Áttekintés a magyar fagazdaságról MAGYARORSZÁG NÉHÁNY FONTOSABB GAZDASÁGI MUTATÓJA Az ország területe 93. km 2, ebből 23. január 1. 1.823,4 ezer ha erdő, ami 19,6-os erdősültségnek felel meg. A lakosság száma 23. január 1-én 1,14 millió

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.1.22. COM(2014) 21 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Energiaárak

Részletesebben

A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó

A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó M u n k a ü g y i K ö z p o n t j a A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó R ö v i d t á v ú m u n k a e r p - p i a c i e l p r e j e l z é s é s k o n j u n k t ú r a k u t a t á s e r e d m é n y e i

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015. Kiadja: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Módszertan... 5 3. Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA HELYZETELEMZÉS Budapest, 2012. november T ARTALOMJEGYZÉK

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA HELYZETELEMZÉS Budapest, 2012. november T ARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA HELYZETELEMZÉS Budapest, 2012. november T ARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3 I.Társadalmi, gazdasági, környezeti helyzet elemzése 4 1.1. Külső környezet vizsgálata 4 1.1.1.

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA hogy ne csak városunk múltja, de jelene és jövője is figyelemreméltó legyen 2010. január NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az

Részletesebben

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV Munkaügyi Központja A MUNKAERİ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ÖSSZEFOGLALÓJA 2014. I. NEGYEDÉV Pápa Zirc Devecser Ajka Veszprém Várpalota Sümeg Balatonalmádi Tapolca Balatonfüred Veszprém megye 8200 Veszprém, Megyeház

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

CHILE I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE. 1. Általános információk

CHILE I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE. 1. Általános információk CHILE I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE 1. Általános információk Hivatalos megnevezés Államforma Főváros Chilei Köztársaság köztársaság Santiago de Chile Terület 756 950 km 2 Népesség 16 601 707

Részletesebben

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév)

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév) NGM/17535-41/2015 A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév) 1. Ellenőrzési adatok 2015. első félévében a munkaügyi hatóság 9 736 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók

Részletesebben

Mezőgazdaság és agrár- élelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02

Mezőgazdaság és agrár- élelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02 Mezőgazdaság és agrárélelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02 2 A teljes mezőgazdasági termelés Lengyelországban 2011-ben 1,1%-kal, ezen belül a növénytermesztés 3,8%-kal nőtt. Csökkent az állattenyésztés

Részletesebben

MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 131. szám, 2000. augusztus. Kiss Judit

MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 131. szám, 2000. augusztus. Kiss Judit MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 131. szám, 2000. augusztus Kiss Judit AGRÁRKERESKEDELMÜNK A CEFTA-VAL Habár az agrárgazdaság súlya csökkenő tendenciát mutat a magyar kivitelben, az elkövetkezendő

Részletesebben

Munkaerő-piaci diszkrimináció

Munkaerő-piaci diszkrimináció Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. október ISBN 978-963-235-295-4 Munkaerő-piaci diszkrimináció Tartalom Bevezető...2 A diszkrimináció megtapasztalása nem, kor, iskolai

Részletesebben

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 MAGYARORSZÁG, 2007 Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 Budapest, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISSN: 1416-2768 A kézirat lezárásának idõpontja: 2008.

Részletesebben

A vas- és acélhulladékok piacának alakulása

A vas- és acélhulladékok piacának alakulása VAS- ÉS ACÉLHULLADÉKOK 2.4 A vas- és acélhulladékok piacának alakulása Tárgyszavak: acél, ár; hulladék; piac; trend; vas. Az acélhulladék-piac alakulásának áttekintését megkönnyítő mutatók Az Eurofer,

Részletesebben

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013 ÉSZAKALFÖLDI REGIONÁLIS SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 20092013 Készítette: Dr. Setényi János Papp Miklós Kocsis Ferenc Lektorálta: Dr. Polonkai Mária Sápi Zsuzsanna Kiadja: Északalföldi Regionális Fejlesztési

Részletesebben

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján KÖZFOGLALKOZTATÁSI ÉS VÍZÜGYI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján Cím: 1051 Budapest, József Attila u.

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.2. Bács-Kiskun megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.2. Bács-Kiskun megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.2. Bács-Kiskun megye Szeged, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-398-2 Készült a

Részletesebben

(ROP 3.2.1 2004-09-0002/37) 2006. november 30. MultiContact. 'Exploring possibilities'

(ROP 3.2.1 2004-09-0002/37) 2006. november 30. MultiContact. 'Exploring possibilities' SÁRÁND KÖZSÉG FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA (2007-2013) A Regionális Fejlesztés Operatív Program keretében beadott Helyi foglalkoztatási kezdeményezések ösztönzése a Derecske-Létavértesi Kistérségben című

Részletesebben

Vezérigazgatói köszöntô

Vezérigazgatói köszöntô Tartalomjegyzék Vezérigazgatói köszöntő 2 A társaság vezető testületei 4 Az Igazgatóság jelentése 6 Általános gazdasági helyzet 6 A hazai biztosítási piac jellemzői 8 A Generali-Providencia teljesítménye

Részletesebben

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon Bajmócy Zoltán Lengyel Imre Málovics György (szerk.) 2012: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. JATEPress, Szeged, 52-73. o. Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Részletesebben

CIB ÁRFOLYAM- ÉS KAMATELİREJELZÉS

CIB ÁRFOLYAM- ÉS KAMATELİREJELZÉS CIB ÁRFOLYAM- ÉS KAMATELİREJELZÉS A CIB Elemzés összes publikus anyaga a következı internetes címen érhetı el: http://www.cib.hu/maganszemelyek/aktualis/elemzesek/index MAKROGAZDASÁGI ÖSSZEFOGLALÓ MAGYARORSZÁG

Részletesebben

Nógrád megye bemutatása

Nógrád megye bemutatása Nógrád megye bemutatása Nógrád megye Magyarország legkisebb megyéi közé tartozik, az ország területének mindössze 2,7 százalékát (2.546 km 2 ) foglalja el. A 201.919 fős lakosság az ország népességének

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020 7690 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 83. szám 1. melléklet a 27/2015. (VI. 17.) OGY határozathoz 1. melléklet a /2015. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020 Szakpolitikai

Részletesebben

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA KERETÉBEN A FEHÉRJENÖVÉNY- ÁGAZATBAN ALKALMAZOTT INTÉZKEDÉSEK ÉRTÉKELÉSE

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA KERETÉBEN A FEHÉRJENÖVÉNY- ÁGAZATBAN ALKALMAZOTT INTÉZKEDÉSEK ÉRTÉKELÉSE LMC INTERNATIONAL A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA KERETÉBEN A FEHÉRJENÖVÉNY- ÁGAZATBAN ALKALMAZOTT INTÉZKEDÉSEK ÉRTÉKELÉSE Összefoglaló 2009. november New York 1841 Broadway New York, NY 10023 USA Tel.:+1 (212)

Részletesebben

Egyszerű többség. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. június 25-i ülése 3. sz. napirendi

Egyszerű többség. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. június 25-i ülése 3. sz. napirendi Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. június 25-i ülése 3. sz. napirendi pontja Tájékoztató Tolna megye 2009. évi munkaerő-piaci helyzetének alakulásáról Előadó: Dr. Szabó Zsoltné,

Részletesebben

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA-

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS BÚTORIPAR HELYZETÉRE 2009. JANUÁR-JÚNIUS KÉSZÍTETTE: MILEI OLGA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV

RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV A MONETÁRIS TANÁCS 2013. JÚLIUS 23-I ÜLÉSÉRŐL Közzététel időpontja: 2013. augusztus 7. 14 óra A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló, többször módosított 2011. évi CCVIII

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban KUTATÁSI BESZÁMOLÓ A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban OTKA 48960 TARTALOMJEGYZÉK 1. A KUTATÁST MEGELŐZŐ FOLYAMATOK

Részletesebben

SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Budapest, 2008. április 30. Szécsény IVS I. Szécsény szerepe a településhálózatban... 4 II. Szécsény társadalmi-gazdasági adottságainak értékelése...

Részletesebben