III. BÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT AUTOMATIKAI TECHNIKUS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "III. BÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT AUTOMATIKAI TECHNIKUS"

Átírás

1 III. ÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT AUTOMATIKAI TECHNIKUS K é s z ü l t : Az /2011. VIII. 25. k ö z l e m é n yb e n k i a d o t t k ö z p o n t i p r o g r a m a l a p j á n, v a l a m i n t a 32/2011. (VIII.25.) NGM r e n d e l e t b e n k i a d o t t s z a k m a i é s v i z s g a k ö v e t e l m é n y, v a l a m i n t a április 1-jétől hatályos, Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) a l a p j án É r v é n ye s : A / t a n é v t ő l 1

2 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Automatikai technikus Szakképesítések köre: Szakképesítés-elágazások: nincsenek Hozzárendelt FEOR szám: 7443 Szakképzési évfolyamok száma: 2 év Elmélet aránya: 40% Gyakorlat aránya: 60% Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): Időtartama (évben vagy félévben): Szintvizsga (iskolai rendszerben): Szervezésének időpontja: nincs - nem szervezhető - 2. A képzés szervezésének feltételei Személyi feltételek Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 17. -ában szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el. Tárgyi feltételek A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző iskolának kell megszervezni, amelyhez a szakképesítés óratervében szereplő képzési helyszínek biztosítása szükséges. A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és felszerelések jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet tartalmazza. A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés személyi és tárgyi feltételeit a gazdálkodó szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara adott esetben a szakképző iskola bevonásával ellenőrzi. Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a gazdálkodó szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenőrzésére is. 2

3 3. A szakképesítés óraterve Automatikai technikus szakképesítés Szakmai követelménymodul/tananyagegység Képzési helyszín Értékelési időpont azonosítója megnevezése Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése 1.0/ Műszaki informatika sz.g. terem 2.0/ Műszaki alapgyakorlatok tanműhely 3.0/ Munkavédelem, munkaszervezés Villamosipari és automatikai tevékenységek osztályterem 1.0/ Elektrotechnika és elektronika osztályterem 2.0/ Elektrotechnika és elektronika gyakorlat tanműhely Irányítástechnika osztályterem 4.0/ Irányítástechnika gyakorlat tanműhely 5.0/ Villamos gépek és kapcsolókészülékek osztályterem 6.0/ Villamos gépek üzeme tanműhely 7.0/ Műszaki rajz osztályterem Pneumatikus, hidraulikus rendszerek 1.0/ Pneumatikus és hidraulikus alapismeretek 2.0/ Pneumatika és hidraulika üzembehelyezési gyakorlat 3.0/ Elektropneumatika, elektrohidraulika osztályterem tanműhely tanműhely, osztályterem 4.0/ Karbantartás, hibakeresés tanműhely, osztályterem Pneumatikus, hidraulikus rendszerek vizsgafelkészítés tanműhely szakmai vizsga szakmai vizsga szakmai vizsga Gyártórendszerek szakmai vizsga vizsga 3

4 Automatikai technikus szakképesítés Szakmai követelménymodul/tananyagegység Képzési helyszín Értékelési időpont azonosítója megnevezése 1.0/ Szenzorika osztályterem 2.0/ Szervohajtások osztályterem 3.0/ CNC gyártórendszerek, robottechnika osztályterem 4.0/ Gyártórendszerek gyakorlat tanműhely Ipari folyamatok irányítása PLC-vel 1.0/ Általános PLC ismeretek osztályterem 2.0/ PLC programozási gyakorlat tanműhely 3.0/ PLC-s hibadiagnosztika tanműhely szakmai vizsga 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 14. évfolyam heti éves heti éves heti éves heti éves heti éves Műszaki rajz 1 elm Elektrotechnika és Elektronika elm 72 2,5 elm 90 3 elm 96 Irányítástechnika elm Munkavédelem, munkaszervezés Villamos gépek és kapcsolókészülékek Irányítástechnika gyakorlat Pneumatikus és hidraulikus alapismeretek Műszaki informatika Műszaki alapgyakorlatok elm elm elm el gyak elm 36 1 elm gyak 64 3 gyak

5 Elektrotechnika és Elektronika gyakorlat Villamos gépek üzeme 2 gyak 72 2 gyak gyak gyak 64 Pneumatika és hidraulika üzembehelyezési gyakorlat ,5 gyak 18 3 gyak 96 Elektropneumatika, elektrohidraulika 1 el. 3 gy Általános PLC ismeretek PLC programozási gyakorlat PLC-s hibadiagnosztika Pneumatikus, hidraulikus rendszerek vizsgafelkészítés 4 el gy gy, 96 2 gy. 64 Szenzorika 1 el. 32 Karbantartás, hibakeresés 1 el. 1 gy Szervohajtások 1 el. 32 CNC gyártórendszerek, robottechnika Gyártórendszerek gyakorlat 3 el gy. 128 összesen A 12. évfolyam elvégzése után szakmai gyakorlat 160 óra A 11. évfolyam elvégzése után gyakorlat külső helyen: 76 óra. (Karbantartás 36 óra, Pneumatika és hidraulika 32 óra, Műszaki informatika 8 óra) Elmélet: 10,5+16=(10,5 36)+(17 32)=922 óra Gyakorlat: 12,5+27=(12,5 36)+(27 32)=1314 óra + 76 óra Összesen gyakorlattal: =2312 (39,9:60,1) 5

6 1.0/ Műszaki informatika 2.0/ Műszaki alapgyakorlatok 3.0/ Munkavédelem, munkaszervezés II. A központi program moduljai és tananyagegységei 1. A modul azonosítója és megnevezése Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése 1.1 A modulra vonatkozó belépési feltételek Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel. 1.2 A modul időkerete Elmélet: 68 óra Gyakorlat: 180 óra 1.3 Maimális tanulói létszám Elméleti oktatás: 35 fő Gyakorlati oktatás: 12 fő 1.4 A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek, szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak! Tananyagegységek Feladatprofil Hardvert, jogtiszta szoftvereket alkalmaz Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használ Egyszerű multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezel Adatmentést végez, informatikai biztonsági eszközöket használ LAN és WAN hálózatokat használ Egyszerű informatikai angol nyelvű szakmai szöveget megért Terveket, műszaki leírásokat olvas, értelmez A munkavégzéssel összefüggő általános szabályokat alkalmazza A munkahelyi minőségbiztosítási előírásokat alkalmazza Meghatározza a műveleti sorrendet és a felhasználandó anyagszükségletet Kiválasztja a munkafolyamathoz szükséges eszközöket, szerszámokat, készülékeket Munkaműveletekről vázlatos rajzot készít 6

7 1.0/ Műszaki informatika 2.0/ Műszaki alapgyakorlatok 3.0/ Munkavédelem, munkaszervezés 1.0/ Műszaki informatika 2.0/ Műszaki alapgyakorlatok 3.0/ Munkavédelem, munkaszervezés Tananyagegységek Feladatprofil Mechanikus és villamos mérőeszközökkel elvégzi a technológiai alapműveletekhez szükséges méréseket Fém és műanyag munkadarabokat megmunkál (vág, fúr, forgácsol, fűrészel, hajlít, reszel, csiszol) Villamos és mechanikai kötéseket készít Kisgépeket, kéziszerszámokat használ a technológiai alapműveleteknél A munkafeladatok elvégzéséről jegyzőkönyvet készít Részt vesz a munka- és balesetvédelmi oktatáson etartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó előírásokat Részt vesz a tűzoltásban, mentésben, elsősegélyt nyújt etartja és betartatja a veszélyes és a szelektív hulladékgyűjtés szabályait, a veszélyes anyagokra vonatkozó előírásokat Tananyagegységek Típus Szakmai ismeretek A Általános munkavédelem A Általános tűzvédelem A Elsősegélynyújtás A Érintésvédelem A Tűzoltó készülékek Mechanikai mérések Műszaki ábrázolás Műszaki dokumentáció Villamos és gépész rajzjelek C Általános anyagismeret C Elektronikus mérőműszerek C Finommechanikai elemek C Környezetvédelem C Mechanikai mérőműszerek C Szabványok felépítése és 7

8 1.0/ Műszaki informatika 2.0/ Műszaki alapgyakorlatok 3.0/ Munkavédelem, munkaszervezés 1.0/ Műszaki informatika 2.0/ Műszaki alapgyakorlatok 3.0/ Munkavédelem, munkaszervezés Tananyagegységek Típus Szakmai ismeretek rendszere C Számítógépek felépítése és alkalmazása, perifériák C Villamos gépek biztonságtechnikája D Elektromechanikus mérőműszerek D Elektrotechnikai alapismeretek D Gépelemek D Gyártásismeret D Informatikai angol nyelv D Mechanika D Számítógépes hálózatok alkalmazása, típusai D Veszélyes hulladékok kezelése D Villamos mérések E Elektronikus áramkörök Tananyagegységek Szint Szakmai készségek 4 Műszaki rajz olvasása, értelmezése 4 Információforrások kezelése 4 Folyamatábrák olvasása, értelmezése 4 Szakmai számolási készség 4 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 3 Műszaki rajz készítése 3 Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése 3 Egyszerű kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 3 Diagram, nomogram kitöltése, készítése 2 ECDL 1. m. IT alapismeretek 2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek 2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 1 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés 8

9 1.0/ Műszaki informatika 2.0/ Műszaki alapgyakorlatok 3.0/ Munkavédelem, munkaszervezés 1.0/ Műszaki informatika 2.0/ Műszaki alapgyakorlatok 3.0/ Munkavédelem, munkaszervezés 1.0/ Műszaki informatika 2.0/ Műszaki alapgyakorlatok 3.0/ Munkavédelem, munkaszervezés 1.0/ Műszaki informatika 2.0/ Műszaki alapgyakorlatok 3.0/ Munkavédelem, munkaszervezés Tananyagegységek Szint Szakmai készségek 1 ECDL 6. m. Prezentáció 2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció Tananyagegységek Személyes kompetenciák Kézügyesség Mennyiségérzék Tananyagegységek Társas kompetenciák Prezentációs készség Kommunikációs készség Nyelvhelyesség Tananyagegységek Módszerkompetenciák Logikus gondolkodás Rendszerező képesség Módszeres munkavégzés 9

10 1.5 A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák Demonstráció Számítógépes szimuláció Prezentáció Információk, ismeretek rendszerzése Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés Projektmunka Tapasztalatok megosztása, értelmezése Feladatlap megoldása, gyakorlás Gépek műszaki leírásának értelmezése Mérés, az eredmény értékelése Adminisztrációs tevékenység Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés Gyakorlati feladat bemutatása Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással Önértékelés 1.6 A modul oktatási tartalmának leírása: - Elmélet 3.0/ Munkavédelem, munkaszervezés 68 óra A munkavégzés szabályai és a minőség biztosítása, szabványok alkalmazása Minőségbiztosítás Alapfogalmak, meghatározások A minőségirányítás és minőségbiztosítás fogalmai, rendszerelemei A minőségügyi rendszerre vonatkozó szakkifejezések Termékek, szolgáltatások minőségi jellemzői Minőségellenőrzés, minősítés feladatai, módszerei, végrehajtása A mérési adatok feldolgozása A munkahely és környezet védelmére vonatkozó előírások megismerése és a felelősségérzet kialakítása Munka és környezetvédelem Általános munkavédelem Munkabiztonsági ismeretek Munkavégzés szabályai Érintésvédelem Villamos gépek biztonságtechnikája Elsősegély nyújtási ismeretek Általános tűzvédelmi ismeretek Tűzoltó berendezések, eszközök Környezetvédelmi ismeretek Veszélyes hulladékok kezelése Munkafolyamat megtervezésének és irányításának elsajátítása Üzemirányítási alapismeretek Egyeztetés a munkafolyamatban résztvevő partnerekkel A munkaterületet jellemzői Figyelmeztető feliratok és jelzések - Gyakorlat 10

11 1.0/ Műszaki informatika 72 óra Informatikai alapismeretek. Állományműveletek: keresés, mozgatás, másolás, létrehozás, nyomtatás, törlés, átnevezés. iztonsági másolat készítése. Törölt állományok visszaállítása. Tömörített állomány létrehozása, bővítése. Az operációs rendszer néhány jellemzője Alkalmazás telepítése installációs anyagról. A regisztrálás folyamata. Segédprogramok használata. Több program összehangolt alkalmazása A kommunikáció biztonságát szolgáló eszközök és alkalmazások telepítése és alkalmazása A MS Office illetve az Open Office működése Windows és/vagy Linu alatt: Az Office alkalmazások használata feladatmegoldások során A számítógép és a kommunikáció biztonságát szolgáló eszközök telepítése és működtetésének gyakorolása (tűzfal, vírusvédelem, trójai vírus és kémprogramok elleni védelem) Szövegtervezés, elrendezés, tördelés A prezentáció készítésének menete. Képek, objektumok illesztése, méretezése Digitális effektusok kiválasztása (áttünés, képváltás, hanghatások, színváltások) Vetítési beállítások, animáció, slideshow emutató készítése internetről letöltött szakmai anyagból A hálózati eszközök fajtái, telepítése és beállítása, a különféle tömörítő programok alkalmazása A hálózatok vázlatos felépítése, a szolgáltatások és a számítógépek használatának rendje. Az iskolai azonosító használata. Saját cím Elektronikus levelezés haladó funkcióinak használata: levelek csoportosítása, szűrése. Levelezési listák és hírcsoportok Részletes keresés kulcsszavas keresőkkel Távoli szerver erőforrásainak elérése, programok indítása Adatvétel és küldés a távoli szerverre Tömörítési lehetőségek, tömörítő programok 2.0/ Műszaki alapgyakorlatok 108 óra Mérés és ellenőrzés A mérés és ellenőrzés fogalma, mértékegységek Egyszerű mérő és ellenőrző eszközök A mérés és ellenőrzés feltételei Mérés és ellenőrzés gyakorlása Műszaki dokumentációk elemzése Egyszerűbb kézi és gépi szerszámok bemutatása, alkalmazása a különböző műveletekben Az anyagok kézi és gépi alakításának egyszerűbb műveletei, eszközei Előrajzolás, az előrajzolás szerszámai, eszközei Forgácsolás, forgácsoló szerszámok kialakítás Darabolás, nyírás, fűrészelés Méretre munkálás, reszelés Hajlítás Fúrás és süllyesztés műveletei A fúrás és süllyesztés eszközei, szerszámai Fúrás, süllyesztés, a fúrógép használat. Mechanikai és elektromos kötések készítése Kötési módok és csoportosításuk Csavarkötés, menetkészítés, kötőelemek 11

12 A menetkészítés eszközei és szerszámai A menetfúrás és menetmetszés gyakorlása Menetes alkatrészek ábrázolása Csavarok fajtái, adatai Csavarkötések fajtái, a csavarkötés szerszámai Szerelési gyakorlat Szegecskötések, kötőelemek A szegecs alakja, méretei, anyaga A szegecselés művelete, szerszámai Szegecselési gyakorlat Ragasztott kötés Ragasztott kötések jellemzői Ragasztóanyagok fajtái Ragasztási eljárások Ragasztási eljárások gyakorlása Forrasztott kötés, lágyforrasztás A forrasztás, mint elektromos és mechanikai kötés A forrasztás anyagai, segédanyagai és eszközei A forrasztás művelete Forrasztási gyakorlat Vezetékek, kábelek, huzalozás Villamos vezetékek és vezetékanyagok, jellemzőik Huzal-előkészítés, szigetelés eltávolítása A huzalozás szerszámai, vágás, csupaszítás, préselés szerszámai Huzalozás kábelformákkal; kábeltörzs készítés, kábelformák rögzítése Elektromechanikus csatlakozók Csatlakozók csoportosítása, kiválasztásuk szempontjai Csatlakózók kialakítása Csatlakozó kábelek készítése, ellenőrzése Gépelemek, mechanikai eszközök alkalmazása, szerelése Mechanikai mérések elvégzése, ellenőrzése Diagnosztikai vizsgálatok A gépek, berendezések működésének megbontás nélküli ellenőrzése, szabályozása és beállítása az adott üzemi jellemzőkre Gépalkatrészek meghibásodása A gépeket az üzemeltetés során folyamatosan és/vagy szakaszosan érő káros hatások (kopás, korrózió, kifáradás) feltárása A gépelemek jellegzetes hibáinak felismerése és javítása Szétszerelés A gépek szétszerelését előkészítő tevékenységek (leszerelés az alapról) Kötések szétszerelése (csavar, csapszeg, ékkötések, sajtoló- és zsugorkötések) Alkatrészek kiszerelése, gépegységek szétszerelése Összeszerelés Összeszerelés előkészítése Kötések összeszerelése Gépegységek összeszerelése, alkatrészek beépítése Szerelt gépek vizsgálata, beállítása A szerelés szerszámai, gépei A szerelés készülékei (sajtoló- és lehúzó készülékek, befogó- és szorítókészülékek, mozgató- és szállítókészülékek) Kézi és gépi kötőelem szerelő szerszámok használata 12

13 1.0/ Elektrotechnika és elektronika 2.0/ Elektrotechnika és elektronika gyakorlat 3.0/ Irányítástechnika 4.0/ Irányítástechnika gyakorlat 5.0/ Villamos gépek és kapcsolókészülékek 6.0/ Villamos gépek üzeme 7.0/ Műszaki rajz Alapvető gépészeti gyakorlatok elvégzése, gépelemek szerelésének elsajátítása Alkatrészek ellenőrzése és minősítése Síkfelületek vizsgálata Forgásfelületek (tengelyek, perselyek) ellenőrzése ordáskötések ellenőrzése Hajtóműházak tengely- és csapágyhelyzeteinek ellenőrzése Vezetékek ellenőrzése Fogaskerekek ellenőrzése Mozgatókarok működő felületeinek ellenőrzése Menetek ellenőrzése 1.7 A modul értékelésének módja A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által meghatározott módon. 2. A modul azonosítója és megnevezése: Villamosipari és automatikai tevékenységek 2.1 A modulra vonatkozó belépési feltételek: Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel 2.2 A modul időkerete: Elmélet: 434 óra Gyakorlat: 388 óra 2.3 A maimális tanulói létszám: Elméleti oktatás: 35 fő Gyakorlati oktatás: 12 fő 2.4 A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek, szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak! Tananyagegységek Feladatprofil Elektrotechnikai és elektronikai számításokat végez Egyszerű villamos kapcsolási rajzot készít Kapcsolási rajz alapján összeállítja a villamos áramkört 13

14 1.0/ Elektrotechnika és elektronika 2.0/ Elektrotechnika és elektronika gyakorlat 3.0/ Irányítástechnika 4.0/ Irányítástechnika gyakorlat 5.0/ Villamos gépek és kapcsolókészülékek 6.0/ Villamos gépek üzeme 7.0/ Műszaki rajz 1.0/ Elektrotechnika és elektronika 2.0/ Elektrotechnika és elektronika gyakorlat 3.0/ Irányítástechnika 4.0/ Irányítástechnika gyakorlat 5.0/ Villamos gépek és kapcsolókészülékek 6.0/ Villamos gépek üzeme 7.0/ Műszaki rajz Tananyagegységek Feladatprofil Villamos kapcsolásokat értelmez Villamos méréseket végez Mérési jegyzőkönyvet készít Elemzi az automatizált berendezést Automatikai méréseket végez Villamos kiviteli terveket értelmez és használ Áramköröket éleszt, áramkör működését ellenőrzi, és elvégzi a javításokat Elkészíti a kapcsolási, szerelési, bekötési rajzokat Elkészíti műszaki rajzok alapján a huzalozást Felszereli/összeszereli a mérőkörök készülékeit Felszereli/összeszereli a vezérlések készülékeit Felszereli/összeszereli a szabályozások készülékeit Ellenőrzi a fel/összeszereléseket Feszültség alá helyezi a berendezést Villamos gépek legfontosabb üzemi jellemzőinek a mérését végzi Motorvezérlések bekötését végzi Villamos berendezések feszültségmentesítését végzi Hideg-, melegpróbát végez Részt vesz a munkavédelmi üzembe helyezés előkészítésében Tananyagegységek Típus Szakmai ismeretek Rajzeszközök fajtái Villamos berendezések biztonságtechnikája Villamos hibafeltárási eljárások, módszerek Villamos hibajavítási eljárások, módszerek Villamos hibajavítások dokumentációi Villamos hibajavítások elvégzése, villamos karbantartás A műszaki ábrázolás módszerei Passzív és aktív alkatrészek felépítése, jellemzői, 14

15 1.0/ Elektrotechnika és elektronika 2.0/ Elektrotechnika és elektronika gyakorlat 3.0/ Irányítástechnika 4.0/ Irányítástechnika gyakorlat 5.0/ Villamos gépek és kapcsolókészülékek 6.0/ Villamos gépek üzeme 7.0/ Műszaki rajz Tananyagegységek Típus Szakmai ismeretek szabványos jelölései Az alkatrészek csoportosítása, alkalmazási területei és jellemzői Kábelezési, bekötési, huzalozási rajzok Egyszerű szabályozási körök Elektromechanikus, elektronikus mérőműszerek Elektrotechnikai ismeretek Elektronikai ismeretek Irányítástechnikai ismeretek Jelátalakítók, jelformálók felépítése, működése és jellemzői Szabályozások működése Irányítástechnikai jelölések, ábrázolási módok Szerelési rajzok Tápegységek felépítése, működése és jellemzői Teljesítményelektronikai áramkörök Villamos érzékelők felépítése, működése és jellemzői Az iparban alkalmazott villamos gépek felépítése, működése és jellemzői Villamos kapcsolókészülékek felépítése, működése és jellemzői Villamos mérések Villamos számítások, alapvető méretezések Villamos távadók felépítése, működése és jellemzői A villamos áram hatásai Villamos anyagismeret C Mérési jegyzőkönyv C Összetett (többhurkos) szabályozási körök C Rajzelhelyezések, mérethálózatok 15

16 1.0/ Elektrotechnika és elektronika 2.0/ Elektrotechnika és elektronika gyakorlat 3.0/ Irányítástechnika 4.0/ Irányítástechnika gyakorlat 5.0/ Villamos gépek és kapcsolókészülékek 6.0/ Villamos gépek üzeme 7.0/ Műszaki rajz 1.0/ Elektrotechnika és elektronika 2.0/ Elektrotechnika és elektronika gyakorlat 3.0/ Irányítástechnika 4.0/ Irányítástechnika gyakorlat 5.0/ Villamos gépek és kapcsolókészülékek 6.0/ Villamos gépek üzeme 7.0/ Műszaki rajz Tananyagegységek Szint Szakmai készségek 4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4 Információforrások kezelése 4 Műszaki rajz olvasása, értelmezése 4 Szakmai számolási készség 4 Folyamatábrák olvasása, értelmezése 4 Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 3 Kézírás 3 Köznyelvi beszédkészség 3 Szakmai nyelvű beszédkészség 3 Műszaki rajz készítése 3 Jelképek értelmezése 3 Mennyiségérzék 2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés 2 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése Tananyagegységek Személyes kompetenciák Pontosság Türelmesség 16

17 1.0/ Elektrotechnika és elektronika 2.0/ Elektrotechnika és elektronika gyakorlat 3.0/ Irányítástechnika 4.0/ Irányítástechnika gyakorlat 5.0/ Villamos gépek és kapcsolókészülékek 6.0/ Villamos gépek üzeme 7.0/ Műszaki rajz 1.0/ Elektrotechnika és elektronika 2.0/ Elektrotechnika és elektronika gyakorlat 3.0/ Irányítástechnika 4.0/ Irányítástechnika gyakorlat 5.0/ Villamos gépek és kapcsolókészülékek 6.0/ Villamos gépek üzeme 7.0/ Műszaki rajz Tananyagegységek Társas kompetenciák Határozottság Prezentációs készség Tananyagegységek Módszerkompetenciák Rendszerező képesség Logikus gondolkodás Figyelem-összpontosítás 2.5 A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák: Információk, ismeretek rendszerezése Számításos feladatok megoldása Mérések végzése, következtetések levonása Kapcsolások összeállítása, működtetése Dokumentáció készítése Számítógépes szimuláció Prezentáció, kiselőadás készítése Teszt jellegű feladatlap megoldása Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 2.6 A modul oktatási tartalmának leírása - Elmélet 1.0/ Elektrotechnika és elektronika 258 óra Villamos alapfogalmak Villamos anyagismeret 17

18 Egyenáramú hálózatok alaptörvényei, összefüggések A villamos áram hatásai Aktív hálózatok Villamos tér Mágneses tér Elektromágneses indukció Váltakozó áramú hálózatok Többfázisú hálózatok Elektronikai alapáramkörök Kétpólusok Négypólusok Félvezető áramköri elemek Analóg alapáramkörök Műveleti erősítő felépítése, jellemzői, alapkapcsolások Teljesítményelektronikai elemek, áramkörök Impulzustechnikai áramkörök Villamos tápegység felépítése, működése Digitális elektronika alapjai A logikai algebra szabályai Logikai műveletek Logikai függvények, megadási módok Logikai hálózatok A kombinációs és szekvenciális hálózat tipikus alapáramkörei Kapuáramkörök jelölése, működése A jellemző logikai kapuáramkörök és felhasználásuk digitális áramkörökben illenőkörök, tárolók jelölése, működése Nemvillamos mennyiségek mérése villamos úton Villamos távadók 3.0/ Irányítástechnika 36 óra Irányítástechnikai alapismeretek Segédenergiák Ábrázolási módok Jelek Vezérléstechnika Vezérlési vonal Villamos vezérlések Szabályozástechnika Szabályozási kör Irányítástechnikai tagok Egyszerű szabályozási körök Összetett szabályozási körök 5.0/ Villamos gépek és kapcsolókészülékek 104 óra Érintésvédelem Vezetékméretezések Villamos kapcsolókészülékek Nyomógombok, kapcsolók Relék 18

19 Mágneskapcsolók Túláramvédelmi készülékek Túlfeszültségvédelmi készülékek Érintésvédelmi készülékek Villamos gépek felépítése, működése és jellemzői Transzformátorok Szinkrongépek Aszinkrongépek Egyenáramú gépek Villamos motorok kiválasztása Villamos motorok üzemeltetése és karbantartása A villamos berendezések feszültségmentesítésének követelményei Frekvenciaváltók 7.0/ Műszaki rajz 36 óra Műszaki rajzzal kapcsolatos alapfogalmak Rajzszabványok, rajzeszközök Síkmértani szerkesztések Ábrázolási módok: vetületi és aonometrikus ábrázolás Méretezés, méretek megadása Metszeti ábrázolás Egyszerűsített ábrázolási módok Az ábrázolásban a jelölések, a szabványok helyes alkalmazásának ismerete Kapcsolási vázlat készítésének szabályai Műszaki dokumentáció készítése, segédeszközök használata - Gyakorlat 2.0/ Elektrotechnika és elektronika gyakorlat 144 óra A villamos méréstechnikában alkalmazott mérőeszközök és mérőműszerek Méréstechnikai alapfogalmak Elektromechanikus műszerek Elektronikus műszerek Analóg elektronikus műszerek Digitális műszerek Oszcilloszkóp Korszerű méréstechnikai eszközök alkalmazása Mérési módszerek, eljárások Ellenállásmérések Feszültségmérés Áramerősség mérés Frekvenciamérés Fázisszög mérése Elektrotechnikai ismeretek alkalmazása áramkör építési és mérési feladatok során Analóg elektronikai áramkörök építése, mérése Teljesítményelektronikai áramkörök építése, mérése Nem villamos mennyiségek mérése villamos úton Tápegység vizsgálata Egyszerű áramkörök szimulációja 19

20 Áramkörök analízise, AC, DC analízis Mérési jegyzőkönyv készítése 4.0/ Irányítástechnika gyakorlat 72 óra Egyszerű relés vezérlési feladatok ekapcsolás Kikapcsolás Öntartás Reteszelés Forgásirányváltás Direkt, indirekt vezérlés Távműködtetés Időrelékkel megvalósítható feladatok Sorrendi kapcsolás Egyszerű villamos vezérlést megvalósító áramkör tervezése (áramutas rajz), a szükséges elemek kiválasztása, megépítése Vezérlés tesztelése, vizsgálata, a szükséges beállítások, javítások elvégzése Üzemi próbák végrehajtása Teljesítményelektronikai eszközök alkalmazása az irányítástechnikában Feszültségszabályozás Fordulatszám szabályozás 6.0/ Villamos gépek üzeme 172 óra Érintésvédelmi mérések Transzformátorok üresjárási, rövidzárási, terhelési mérései Szinkrongépek vizsgálatai Szinkronmotorok bekötése, indítása, jelleggörbék felvétele Aszinkrongépek vizsgálatai Aszinkronmotorok bekötése, indítása, jelleggörbék felvétele Forgásirány-változtatása Fordulatszám-változtatása Ellenáramú és generátoros féküzem, dinamikus fékezés Egyenáramú gépek vizsgálatai Gerjesztési módok Egyenáramú motorok bekötése, indítása, jelleggörbék felvétele Forgásirány-változtatása Fordulatszám-változtatása Villamos motorok üzemeltetése és karbantartása Frekvenciaváltók alkalmazása és mérése 2.7 A modul értékelésének módja A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által meghatározott módon. 3 A modul azonosítója és megnevezése: Pneumatikus, hidraulikus rendszerek 3.6 A modulra vonatkozó belépési feltételek: Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel 20

21 1.0/ Pneumatikus és hidraulikus alapismeretek 2.0/ Pneumatika és hidraulika üzembehelyezési gyakorlat 3.0/ Elektropneumatika, elektrohidraulika 4.0/ Karbantartás, hibakeresés 5.0/ Pneumatikus, hidraulikus rendszerek vizsgafelkészítés 3.7 A modul időkerete: Elmélet: 136 óra Gyakorlat: 372 óra 3.8 A maimális tanulói létszám: Elméleti oktatás: 35 fő Gyakorlati oktatás: 12 fő 3.9 A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek, szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak! Tananyagegységek Feladatprofil Pneumatikus, hidraulikus számításokat végez Egyszerű pneumatikus kapcsolási rajzot készít Egyszerű hidraulikus kapcsolási rajzot készít Kapcsolási rajz alapján összeállítja a villamos áramkört Kapcsolási rajz alapján összeállítja a pneumatikus kapcsolást Kapcsolási rajz alapján összeállítja a hidraulikus kapcsolást Villamos kapcsolásokat értelmez Pneumatikus kapcsolásokat értelmez Hidraulikus kapcsolásokat értelmez Hidraulikus méréseket végez Automatikai berendezések üzemeltetése, üzemeltetések irányítása Műszeres hibafeltárási feladatokat végez Hibafeltárást végez Műszeres hibajavítást és ellenőrzést végez Hibajavítást végez ehatárolt hibás egységet, modult kicseréli ehatárolt hibás alkatrészt kicseréli 21

22 1.0/ Pneumatikus és hidraulikus alapismeretek 2.0/ Pneumatika és hidraulika üzembehelyezési gyakorlat 3.0/ Elektropneumatika, elektrohidraulika 4.0/ Karbantartás, hibakeresés 5.0/ Pneumatikus, hidraulikus rendszerek vizsgafelkészítés 1.0/ Pneumatikus és hidraulikus alapismeretek 2.0/ Pneumatika és hidraulika üzembehelyezési gyakorlat 3.0/ Elektropneumatika, elektrohidraulika 4.0/ Karbantartás, hibakeresés 5.0/ Pneumatikus, hidraulikus rendszerek vizsgafelkészítés Tananyagegységek Feladatprofil Javítást követő visszaellenőrzést végez Visszaszereli a javított készüléket/berendezést Funkciópróbát végez a visszaszerelt eszközön Dokumentálja az elvégzett hibajavítást Tananyagegységek Típus Szakmai ismeretek Alkatrészek szabványos jelölései Az alkatrészek csoportosítása, alkalmazási területei és jellemzői ekötési, huzalozási rajzok Hidraulikus energiaátalakítók Hidraulikus hibajavítások, villamos karbantartási műveletek Hidraulikus irányítóelemek és kiegészítők Hidraulikus mérő-, szabályzókörök és vezérlések Hidraulikus tápegységek Hidraulikus, elektrohidraulikus hibafeltárási eljárások, módszerek Hidraulikus, elektrohidraulikus hibajavítási eljárások, módszerek Hidraulikus, elektrohidraulikus hibajavítások dokumentációi Kapcsolási rajzok Pneumatikus hibafeltárási eljárások, módszerek 22

23 1.0/ Pneumatikus és hidraulikus alapismeretek 2.0/ Pneumatika és hidraulika üzembehelyezési gyakorlat 3.0/ Elektropneumatika, elektrohidraulika 4.0/ Karbantartás, hibakeresés 5.0/ Pneumatikus, hidraulikus rendszerek vizsgafelkészítés 1.0/ Pneumatikus és hidraulikus alapismeretek 2.0/ Pneumatika és hidraulika üzembehelyezési gyakorlat 3.0/ Elektropneumatika, elektrohidraulika 4.0/ Karbantartás, hibakeresés 5.0/ Pneumatikus, hidraulikus rendszerek vizsgafelkészítés Tananyagegységek Típus Szakmai ismeretek Pneumatikus irányítóelemek és kiegészítők Pneumatikus mérő-, szabályzókörök és vezérlések Pneumatikus végrehajtó elemek Pneumatikus, elektropneumatikus hibajavítási eljárások, módszerek Pneumatikus, elektropneumatikus hibajavítások dokumentációi Pneumatikus, elektropneumatikus hibajavítások, villamos karbantartási műveletek Sűrített levegő előállítása, előkészítése Szabványos jelölések, mértékegységek Szerelési rajzok Villamos érzékelők felépítése, működése és jellemzői C Villamos gépek biztonságtechnikája C A villamos áram hatásai C Elektronikus mérőműszerek C Elektrotechnikai ismeretek C Irányítástechnikai ismeretek C Mérési jegyzőkönyv C Villamos mérések Tananyagegységek Szint Szakmai készségek 4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 23

24 1.0/ Pneumatikus és hidraulikus alapismeretek 2.0/ Pneumatika és hidraulika üzembehelyezési gyakorlat 3.0/ Elektropneumatika, elektrohidraulika 4.0/ Karbantartás, hibakeresés 5.0/ Pneumatikus, hidraulikus rendszerek vizsgafelkészítés Tananyagegységek Szint Szakmai készségek 4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4 Információforrások kezelése 4 Műszaki rajz olvasása, értelmezése 4 Szakmai számolási készség 3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 3 Kézírás 3 Köznyelvi beszédkészség 3 Szakmai nyelvű beszédkészség 3 Műszaki rajz készítése 3 Folyamatábrák olvasása, értelmezése 3 Jelképek értelmezése 3 Mennyiségérzék 3 Gépírás 3 Műszaki rajz készítése 3 Diagramok olvasása, értelmezése 3 Mérőeszközök, mérőműszerek kezelése 2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 2 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése 2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek 1 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés 24

25 1.0/ Pneumatikus és hidraulikus alapismeretek 2.0/ Pneumatika és hidraulika üzembehelyezési gyakorlat 3.0/ Elektropneumatika, elektrohidraulika 4.0/ Karbantartás, hibakeresés 5.0/ Pneumatikus, hidraulikus rendszerek vizsgafelkészítés 1.0/ Pneumatikus és hidraulikus alapismeretek 2.0/ Pneumatika és hidraulika üzembehelyezési gyakorlat 3.0/ Elektropneumatika, elektrohidraulika 4.0/ Karbantartás, hibakeresés 5.0/ Pneumatikus, hidraulikus rendszerek vizsgafelkészítés Tananyagegységek Személyes kompetenciák Pontosság Türelmesség Kézügyesség Tananyagegységek Társas kompetenciák Határozottság Prezentációs készség Kapcsolatteremtő készség 25

26 1.0/ Pneumatikus és hidraulikus alapismeretek 2.0/ Pneumatika és hidraulika üzembehelyezési gyakorlat 3.0/ Elektropneumatika, elektrohidraulika 4.0/ Karbantartás, hibakeresés 5.0/ Pneumatikus, hidraulikus rendszerek vizsgafelkészítés Tananyagegységek Módszerkompetenciák Rendszerben való gondolkodás Gyakorlatias feladatértelmezés Hiba okok feltárása, dokumentálása 3.10 A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák: Információk, ismeretek rendszerezése Számításos feladatok megoldása Mérések végzése, következtetések levonása Kapcsolások összeállítása, működtetése Dokumentáció készítése Számítógépes szimuláció Prezentáció, kiselőadás készítése Teszt jellegű feladatlap megoldása Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 3.11 A modul oktatási tartalmának leírása - Elmélet 1.0/ Pneumatikus és hidraulikus alapismeretek 68 óra Pneumatika alapjai A sűrített levegő fizikai tulajdonságai A sűrített levegő előállítása és előkészítése Pneumatikus munkavégző elemek A pneumatikus motorok feladata és felosztása Lineáris pneumatikus munkavégző elemek Szelepek Út-irányszelepek Mennyiségirányító szelepek Nyomásirányító szelepek Időkésleltetések, időszelepek Pneumatikus rendszerek tartozékai Az arányos pneumatika alapjai Hidraulika alapjai A hidraulika fizikai alapelvei 26

27 A munkafolyadék A hidraulikus tápegység és részegységei Szelepek Útmeghatározó szelepek Áramlásirányító szelepek Nyomásirányító szelepek Zárószelepek Hidraulikus munkahengerek Hidromotorok Hidraulika rendszer tartozékai Tömlők, csővezetékek, alaplapok Légtelenítő szelep Nyomásmérés, nyomásérzékelés, átfolyás mérés Az arányos hidraulika alapjai 3.0/ Elektropneumatika, elektrohidraulika 32 óra Vezérléstechnikai alapfogalmak ismétlés A villamosság alapjai ismétlés Villamos építőelemek ismétlés Tápegység ismétlés Villamos jeladók, jelfeldolgozók Relék ismétlés Mágnesszelepek Felépítés, alkalmazás Jelképek Pneumatikus vezérlések ismétlés Elektropneumatika Jelképek Elektropneumatikus építőelemek, kiegészítő elemek Elektrohidraulika Jelképek Elektrohidraulikus építőelemek, kiegészítő elemek 4.0/ Karbantartás, hibakeresés 32 óra Karbantartás Megelőző karbantartás A karbantartás feltételei A karbantartás személyi feltételei Karbantartási terv Pneumatikus, elektropneumatikus, hidraulikus, elektrohidraulikus rendszerek vizsgálata Napi, heti, havi, éves karbantartás Hibaelhárító karbantartás Hibakeresés, hibabehatárolás Intuitív hibakeresés Szisztematikus hibakeresés Tipikus hibák, elhárítási módok Javítás Általános követelmények 27

28 Tisztítás Elemvizsgálat Szerelés Ellenőrzés Raktározás Pneumatikus, elektropneumatikus, hidraulikus, elektrohidraulikus elemek kiválasztásának szempontjai Korszerű karbantartási filozófiák RCM Megbízhatóság központú karbantartás RCM elemzés TPM Teljeskörű hatékony karbantartás Autonom karbantartás karbantartási mi CMMS - Számítógépes Karbantartás Menedzsment Gyakorlat 2.0/ Pneumatika és hidraulika üzembe helyezési gyakorlat 144 óra Pneumatika Alapvető pneumatikus kapcsolások Szimbólumok és rajzjelek Vezérlési módok Léghengerek dugattyúmozgási sebességének beállítási szabályai A dugattyú hatóerejének beállítása, nyomaték beállítás (nyomásváltoztatás) Hagyományos pneumatikus logikai elemek alkalmazása iztonsági indítások Sorrendvezérlések kialakítása (útfüggő, nyomásfüggő, időfüggő) Üzembehelyezés Hidraulika Alapvető hidraulikus kapcsolások Szimbólumok és rajzjelek A hidraulikus berendezés felépítése és a kapcsolási rajz Vezérlő rész, energiaellátó rész, kapcsolási rajz A vezérlési feladat megoldásának lépései Elméleti felépítés A berendezés megépítése A berendezés tesztelése, az eredmények kiértékelése Tápegység vizsgálata Mozgások Egyszeres működésű munkahenger vezérlése Kettős működésű munkahenger vezérlése Útszelepek fajtái, használatuk A sebesség befolyásolás A nyomás befolyásolása Üzembehelyezés 3.0/ Elektropneumatika, elektrohidraulika 96 óra Elektropneumatika Jelképek 28

29 Elektropneumatikus építőelemek, kiegészítő elemek Relés vezérlések Direkt, indirekt vezérlések Logikai vezérlések Jeltárolás Követő vezérlések (idő, folyamat) Lezáró jelek megszüntetése Modern huzalozási megoldások Arányos pneumatika Elektrohidraulika Jelképek Elektrohidraulikus építőelemek, kiegészítő elemek Elektrohidraulikus vezérlések Direkt, indirekt vezérlés Egyszeres működésű munkahenger vezérlése Kettős működésű munkahenger vezérlése Logikai vezérlések Jeltárolás a hidraulikus rendszerben Nyomás- és útfüggő vezérlések iztonsági indítások, VÉSZ-STOP 4.0/ Karbantartás, hibakeresés 68 óra Légszállítás Kompresszor, kompresszortelepek A levegő szárítása Előkészítő egységek kialakítási módjai, karbantartása Szelepek beépítése, átszerelése, felújítása Jeladó elemek szerelése Teljesítményszelepek szerelése Jelfeldolgozó szelepek szerelése Elektro-pneumatikus szelepek szerelése Végrehajtók beépítése, karbantartása, felújítása Hengerek beépítési módjai A hengerek szerelésének fontosabb tudnivalói Csővezetékek, csatlakozók, egyéb tartozékok Korszerű szerelési, huzalozási megoldások Hidraulikus tápegység karbantartása Az olajhőmérséklet, a szűrőszennyeződés és az olajállapot felügyelete. Olaj- és szűrőcsere. Az elszennyeződés és elhasználódás okozta hibák felismerése és kiértékelése Szelepek beépítése, átszerelése, felújítása Elektro-hidraulikus szelepek szerelése Végrehajtók beépítése, karbantartása, felújítása Felerősítési módok, tömítések, légtelenítés A hengerek szerelésének fontosabb tudnivalói Tömlők, csővezetékek, csatlakozók, egyéb tartozékok Korszerű szerelési, huzalozási megoldások Javítás Általános követelmények Tisztítás 29

30 1.0/ Szenzorika 2.0/ Szervohajtások 3.0/ CNC gyártórendszerek, robottechnika 4.0/ Gyártórendszerek gyakorlat Elemvizsgálat Szerelés Ellenőrzés Raktározás 5.0/ Pneumatikus, hidraulikus rendszerek vizsgafelkészítés 64 óra Felkészülés a gyakorlati vizsgára 3.7 A modul értékelésének módja A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által meghatározott módon. 4 A modul azonosítója és megnevezése: Gyártórendszerek 4.6 A modulra vonatkozó belépési feltételek: Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel 4.7 A modul időkerete: Elmélet: 160 óra Gyakorlat: 128 óra 4.8 A maimális tanulói létszám: Elméleti oktatás: 35 fő Gyakorlati oktatás: 12 fő 4.4 A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek, szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak! Tananyagegységek Feladatprofil Kezeli az automatizált berendezéseket Előírás alapján elindítja /leállítja a rendszert, vagy alrendszert Érzékelőket, végrehajtókat, jelátalakítókat, tápegységeket ellenőriz és beállít Elektronikus vezérléseket, szabályozásokat kezel, működtet, beállít Üzemi beállításokat végez a folyamatirányító rendszereken 30

31 1.0/ Szenzorika 2.0/ Szervohajtások 3.0/ CNC gyártórendszerek, robottechnika 4.0/ Gyártórendszerek gyakorlat 1.0/ Szenzorika 2.0/ Szervohajtások 3.0/ CNC gyártórendszerek, robottechnika 4.0/ Gyártórendszerek gyakorlat Tananyagegységek Feladatprofil Üzemi beállításokat végez digitális vezérlőkön, szabályzókon Számítógépes tesztprogramokat futtat Szoftvert frissít a programozható készülékeken Szemrevételezéses ellenőrzéseket végez Villamos-, hidraulikus-, pneumatikus üzemeltetési és üzemeltetés irányítási feladatokat végez Tanulmányozza a kezelési/üzemeltetési/karbantartási előírásokat Dokumentációk alapján elvégzi és irányítja a szükséges beállításokat Dokumentációk alapján összeállítja a mérőrendszert Dokumentációk és utasítások alapján méréseket végez és jegyzőkönyvet készít Karbantartási munkákat végez és irányít a karbantartási utasítás szerint Dokumentálja az üzemeltetési, karbantartási munkákat Részt vesz az új technológiák bevezetésében Irányítja a berendezések beállítását Megszervezi a próbaüzemeltetés körülményeit Irányítja és ellenőrzi a technológiai fegyelem betartását Irányítja és ellenőrzi az üzemeltetés, karbantartás körülményeit Ellenőrzi a végtermék működését és minőségét Dokumentálja az irányítási, ellenőrzési feladatok elvégzését Elvégzi a technológiai személyzettel kapcsolatos nyilvántartásokat Tananyagegységek Típus Szakmai ismeretek Automatizált berendezések be- és kikapcsolási műveletek A gyártórendszerek hidraulikus alapelemeinek, szerelvényeinek jellemzői A gyártórendszerek hidraulikus berendezéseinek üzemeltetési műveletei A gyártórendszerek hidraulikus mérő-, vezérlő- és szabályzóköreinek jellemzői A gyártórendszerekben alkalmazott mérőrendszerek 31

32 1.0/ Szenzorika 2.0/ Szervohajtások 3.0/ CNC gyártórendszerek, robottechnika 4.0/ Gyártórendszerek gyakorlat 1.0/ Szenzorika 2.0/ Szervohajtások 3.0/ CNC gyártórendszerek, robottechnika 4.0/ Gyártórendszerek gyakorlat Tananyagegységek Típus Szakmai ismeretek csoportosítása és felépítése A gyártórendszerek pneumatikus berendezéseinek üzemeltetési műveletei A gyártórendszerek pneumatikus mérő-, vezérlő- és szabályzókörei A gyártórendszerekben alkalmazott pneumatikus mérőszerek kiválasztásának szempontjai C Gyártás előkészítési műveletek C A gyártórendszerek számítógépes méréstechnikai eljárásai C Számítógéppel támogatott technológiák (CIM rendszerek) C Villamos gépek üzemeltetési műveletei Gyártórendszerek dokumentációs rendszere, dokumentációs műveletei Gyártórendszerek irányítási- és információs hálózatainak üzemeltetése C Gyártórendszerek programozása C Mérő és diagnosztikai rendszereket üzemeltet Tananyagegységek Szint Szakmai készségek 4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 4 Köznyelvi beszédkészség 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 4 Információforrások kezelése 4 Jelképek értelmezése 4 Szakmai számolási készség 3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 32

33 1.0/ Szenzorika 2.0/ Szervohajtások 3.0/ CNC gyártórendszerek, robottechnika 4.0/ Gyártórendszerek gyakorlat 1.0/ Szenzorika 2.0/ Szervohajtások 3.0/ CNC gyártórendszerek, robottechnika 4.0/ Gyártórendszerek gyakorlat Tananyagegységek Szint Szakmai készségek 3 Kézírás 3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 3 Műszaki rajz olvasása, értelmezése 3 Műszaki rajz készítése 3 Folyamatábrák olvasása, értelmezése 3 Mennyiségérzék 2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek 2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 2 Szakmai nyelvű beszédkészség 2 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése 1 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés Tananyagegységek Személyes kompetenciák Pontosság Türelmesség Kézügyesség 33

34 1.0/ Szenzorika 2.0/ Szervohajtások 3.0/ CNC gyártórendszerek, robottechnika 4.0/ Gyártórendszerek gyakorlat 1.0/ Szenzorika 2.0/ Szervohajtások 3.0/ CNC gyártórendszerek, robottechnika 4.0/ Gyártórendszerek gyakorlat Tananyagegységek Társas kompetenciák Határozottság Prezentációs készség Kapcsolatteremtő készség Tananyagegységek Módszerkompetenciák Rendszerben való gondolkodás Információgyűjtés Problémamegoldás, hibaelhárítás 4.5 A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák: Információk, ismeretek rendszerezése Számításos feladatok megoldása Mérések végzése, következtetések levonása Kapcsolások összeállítása, működtetése Dokumentáció készítése Számítógépes szimuláció Prezentáció, kiselőadás készítése Teszt jellegű feladatlap megoldása Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 4.6 A modul oktatási tartalmának leírása - Elmélet 1.0/ Szenzorika 32 óra 34

35 Szenzorok fogalma, csoportosításuk Helyzetérzékelő szenzorok Mechanikus helyzetkapcsolók Mágneses közelítéskapcsolók Induktív közelítéskapcsolók Kapacitív közelítéskapcsolók Optikai érzékelők Ultrahangos közelítéskapcsolók Nyomásérzékelők Mechanikus nyomásérzékelők Elektronikus nyomásérzékelők Áramlásérzékelők Térfogat kiszorításon alapuló mérés Átlagsebességen alapuló mérés Termikus elven alapuló mérés Hőmérséklet érzékelők Ellenállás hőmérő Hőelem Infravörös hőmérő Útmérők Abszolút, relatív útmérők 2.0/ Szervohajtások 32 óra Motorok Aszinkron motorok Szinkron motorok Szervo AC motorok Szervo DC motorok Léptetőmotorok Alkalmazott útmérő rendszerek Szervomotor vezérlők Mozgásprofilok Pozícionáló hajtások 3.0/ CNC gyártórendszerek, robottechnika 96 óra PLC alkalmazása a CNC gyártórendszerekben CNC szerszámgépek mozgásainak (főmozgás, mellékmozgás) megvalósítása Koordináta rendszerek Nevezetes pontok (gépi és munkadarab nullpont) Hardveres, szoftveres végállások Holtjáték kiküszöbölés szükségessége, módjai Szerszámcserélő rendszerek CNC esztergák felépítése, alkalmazások CNC marógépek felépítése, alkalmazások Megmunkáló központok jellemzői, felépítések Sugaras megmunkáló gépek felépítése (vízvágó, lángvágó, plazmavágó, lézervágó gépek) Rugalmas gyártórendszerek Robottechnika 35

36 Alkalmazási terület Robotok jellemző felépítése, szabadságfokai Robotokban használatos végrehajtók, hajtóművek és útmérő rendszerek Pontvezérlés, pályamenti vezérlés, interpolációk Ipari robotok programozása Mobil robotok alkalmazása Mobil robotok jellemző felépítése, Mobil robotokban tipikusan alkalmazott érzékelők Gépi látás alapjai, digitális képfeldolgozás alkalmazása - Gyakorlat 4.0/ Gyártórendszerek gyakorlat 128 óra Szenzorok vizsgálata, alkalmazása Szervohajtások és útmérő rendszerek Moduláris gyártórendszerek gyakorlat CNC szerszámgépek gyakorlat Robottechnika gyakorlat 4.7 A modul értékelésének módja A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által meghatározott módon. 5. A modul azonosítója és megnevezése: Ipari folyamatok irányítása PLC-vel 5.1 A modulra vonatkozó belépési feltételek: Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel 5.2 A modul időkerete: Elmélet: 128 óra Gyakorlat: 320 óra 5.3 A maimális tanulói létszám: Elméleti oktatás: 35 fő Gyakorlati oktatás: 12 fő 5.4 A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek, szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak! 36

37 1.0/ Általános PLC ismeretek 2.0/ PLC programozási gyakorlat 3.0/ PLC-s hibadiagnosztika Tananyagegységek Feladatprofil Rendszerezi a digitális irányítás eszközeit Elemzi a PLC felépítését, működését PLC programot ír, programot módosít grafikus és szöveges programnyelveken Paramétereket beállít Off-line, on-line üzemmódot használ, diagnosztizál evonja a PLC-t a hibakeresés folyamatába (WatchDog alkalmazása) A kapcsolódó kezelőszervek, fény- hangjelzőket ellenőrzi Grafikus megjelenítő eszközöket (PC, programozható terminál) használ uszrendszerek kiépítésében részt vesz Ipari buszrendszert alkalmaz kommunikációhoz Ellenőrzi a terepi buszrendszerek kommunikációját Rendszerezi a digitális irányító eszközök kapcsolatait Elemzi az irányítási hálózatokat 37

38 1.0/ Általános PLC ismeretek 2.0/ PLC programozási gyakorlat 3.0/ PLC-s hibadiagnosztika 1.0/ Általános PLC ismeretek 2.0/ PLC programozási gyakorlat 3.0/ PLC-s hibadiagnosztika Tananyagegységek Típus Szakmai ismeretek PLC program elemei PLC hardver PLC I/O rendszer elemei Soros kommunikáció elemei PC-PLC kommunikáció PLC-PLC kommunikáció Struktúrált programozás alapok C Irányítástechnikai alapok C Matematikai alapok C Számítástechnikai alapok C Technológiai vázlatok elemei C Grafikus megjelenítő eszközök jellemzői C Grafikus eszközök program elemei Tananyagegységek Szint Szakmai készségek 4 Folyamatábrák olvasása, értelmezése 3 Információforrások kezelése 3 Jelképek értelmezése 2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés 38

39 1.0/ Általános PLC ismeretek 2.0/ PLC programozási gyakorlat 3.0/ PLC-s hibadiagnosztika 1.0/ Általános PLC ismeretek 2.0/ PLC programozási gyakorlat 3.0/ PLC-s hibadiagnosztika 1.0/ Általános PLC ismeretek 2.0/ PLC programozási gyakorlat 3.0/ PLC-s hibadiagnosztika Tananyagegységek Személyes kompetenciák Pontosság Türelem Tananyagegységek Társas kompetenciák Határozottság Tananyagegységek Módszerkompetenciák Körültekintés, elővigyázatosság Információgyűjtés Figyelem-összpontosítás Módszeres munkavégzés 39

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

VILLANYSZERELŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítések köre:

VILLANYSZERELŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítések köre: I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTEHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 522 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

ELEKTROLAKATOS ÉS VILLAMOSSÁGI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ELEKTROLAKATOS ÉS VILLAMOSSÁGI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ELEKTROLAKATOS ÉS VILLAMOSSÁGI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 544 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

XXX Szakközépiskola. OM azonosító:

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: XXX Szakközépiskola OM azonosító: 0100090000037800000002001c00000000000400000003010800050000000b020000 0000050000000c02 be04a507040000002e0118001c000000fb021000070000000000bc02000000ee0102022253797374656d0004a5070000f05a0000985c110004ee8339e8891f000c020000040000002d01000004000000020101001c000000fb029cff0

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÖZLEKEDÉSUTOMTIKI MŰSZERÉSZ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 52 523 02 1000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Közlekedésautomatikai

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

Automatikai technikus megnevezésű szakképesítés

Automatikai technikus megnevezésű szakképesítés Automatikai technikus megnevezésű szakképesítés AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A szakképesítés azonosító száma: 54 523 01 A szakképesítés megnevezése: Automatikai technikus A szakmacsoport

Részletesebben

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz

Részletesebben

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az elektromos gép- és készülékszerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az elektromos gép- és készülékszerelő mestervizsgához szükséges

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló

Részletesebben

AUDIO- ÉS VIZUÁLTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

AUDIO- ÉS VIZUÁLTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI AUDIO- ÉS VIZUÁLTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az Audio- és vizuáltechnikai műszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az Audio- és vizuáltechnikai műszerész mestervizsgához

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Mechatronikai technikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 523 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008. Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT

Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008. Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008 Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Automatikai mőszerész SZAKMA OKJ száma: 52 523 01 0000 00 00 Érvényesség:

Részletesebben

ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ-GÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ-GÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ-GÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 525 01 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 523 03 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az elektronikai műszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az elektronikai műszerész mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek Az

Részletesebben

Foglalkozási napló. Mechatronikus-karbantartó 15. évfolyam

Foglalkozási napló. Mechatronikus-karbantartó 15. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Mechatronikus-karbantartó 15. évfolyam (OKJ száma: 34 523 01) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: Logo, címer. HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT. Elektronikai technikus..

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: Logo, címer. HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT. Elektronikai technikus.. XXX Szakközépiskola OM azonosító: Logo, címer HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Elektronikai technikus.. SZAKMA OKJ száma: Érvényesség: 2008.szeptember 01-től 1 Feladatok,

Részletesebben

Szakmai program KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ OKJ: 31 582 21 0010 31 02

Szakmai program KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ OKJ: 31 582 21 0010 31 02 INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Postafiók: 98 Tel.: 42/508-320 Fax: 42/433-756 OM azonosító: 033690 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu

Részletesebben

KÖTŐ- ÉS VARRÓGÉP MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÖTŐ- ÉS VARRÓGÉP MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÖTŐ- ÉS VARRÓGÉP MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 18 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Épületgépészeti rendszerszerelő

SZAKMAI PROGRAM. Épületgépészeti rendszerszerelő Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Épületgépészeti rendszerszerelő OKJ azonosító szám 31 582 21 11. 12. szakképző évfolyam

Részletesebben

MŰANYAG-FELDOLGOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MŰANYAG-FELDOLGOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MŰANYAG-FELDOLGOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 521 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Műanyag-feldolgozó

Részletesebben

TÁVKÖZLÉSI TECHNIKUS

TÁVKÖZLÉSI TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 522 04 ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 522 04 ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 522 04 ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros. AZ ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 523 01 0000 00 00

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros. AZ ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 523 01 0000 00 00 1 Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros AZ ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 523 01 0000 00 00 HELYI PROGRAMJA Készült a szociális és munkaügyi miniszter által

Részletesebben

47/2011. (IX. 14.) NFM rendelet

47/2011. (IX. 14.) NFM rendelet 47/2011. (I. 14.) NFM rendelet a közlekedési, az informatikai és a postaügyi ágazathoz tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 17/2010. (I. 25.) NFM rendelet módosításáról

Részletesebben

Villanyszerelő HELYI TANTERV. 9-11. évfolyam

Villanyszerelő HELYI TANTERV. 9-11. évfolyam Villanyszerelő HELYI TANTERV 9-11. évfolyam 2014 A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 3 éves évfolyam esetén évfolyam heti óraszám szabadsáv nélkül éves óraszám szabadsáv nélkül heti óraszám

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19.

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 523 01 AUTOMATIKAI TECHNIKUS Szakmai program (2 évfolyamos képzés) 2013. 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben

LÉGTECHNIKAI RENDSZERSZERELŐ

LÉGTECHNIKAI RENDSZERSZERELŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

HŰTŐ- ÉS KLÍMABERENDEZÉS-SZERELŐ, KARBANTARTÓ

HŰTŐ- ÉS KLÍMABERENDEZÉS-SZERELŐ, KARBANTARTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 5452301 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 5452301 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 5452301 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz az alábbi

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 031242 HELYI TANTERV A MODERN, ELŐREHOZOTT, 3 ÉVES SZAKKÉPZÉSHEZ Gépészet..SZAKMACSOPORT Szerkezetlakatos..SZAKMA OKJ SZÁMA:31 521 24 1000 00 00 ÉRVÉNYES:

Részletesebben

Hegesztő szakképesítés

Hegesztő szakképesítés Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Hegesztő szakképesítés OKJ azonosító szám 31 521 11 0000 00 00 11. 12. szakképző évfolyam

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÉPÜLETGÉPÉSZETI SŐHÁLÓZAT- ÉS ERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 09 0000 00 00 2. A

Részletesebben

FINOMMECHANIKAI GÉPKARBANTARTÓ, GÉPBEÁLLÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

FINOMMECHANIKAI GÉPKARBANTARTÓ, GÉPBEÁLLÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI FINOMMEHNIKI GÉPKRNTRTÓ, GÉPEÁLLÍTÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ TOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 521 06 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium

Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium Oktatási azonosító: 035268 HELYI TANTERV Gépészet..SZAKMACSOPORT Gépgyártástechnológiai technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 521

Részletesebben

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program valamint a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

Szakmai program (helyi tanterv)

Szakmai program (helyi tanterv) ÉLTES MÁTYÁS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2800, Tatabánya, Bánhidai-ltp. 408. Szakmai program (helyi tanterv)

Részletesebben

KAROSSZÉRIALAKATOS 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KAROSSZÉRIALAKATOS 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KAROSSZÉRIALAKATOS 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: 31 525 03 1000 00 00 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 525 03 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Karosszérialakatos

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 031242 HELYI TANTERV AZ ELŐREHOZOTT, 3 ÉVES SZAKKÉPZÉSHEZ Gépészet..SZAKMACSOPORT Karosszérialakatos..SZAKMA OKJ SZÁMA: 31 525 05 0010 31 04 ÉRVÉNYES:

Részletesebben

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 521 08 0000 00 00

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 521 08 0000 00 00 I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

MÉRNÖKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

MÉRNÖKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK MÉRNÖKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 810 01 2. A szakképesítés megnevezése: Mérnökasszisztens

Részletesebben

MELEGÜZEMI TECHNIKUS

MELEGÜZEMI TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

A SZAKMAI VIZSGÁK ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVÉNEK 6. SZAKMASPECIFIKUS FÜZETE Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport

A SZAKMAI VIZSGÁK ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVÉNEK 6. SZAKMASPECIFIKUS FÜZETE Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport A SZAKMAI VIZSGÁK ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVÉNEK 6. SZAKMASPECIFIKUS FÜZETE Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése TÁMOP 2.2.1-08/1-2008-0002 3. Vizsgarendszer

Részletesebben

GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETEMÉNYEI

GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETEMÉNYEI GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETEMÉNYEI I. A Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Gáz-

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 031242 HELYI TANTERV AZ ELŐREHOZOTT, 3 ÉVES SZAKKÉPZÉSHEZ Gépészet..SZAKMACSOPORT Gépi forgácsoló..szakma OKJ SZÁMA: 31 521 09 1000 00 00 ÉRVÉNYES: 2012.

Részletesebben

KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARBANTARTÓ TECHNIKUS

KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARBANTARTÓ TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK SZERSZÁMKÉSZÍTŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 33 521 08 1000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Szerszámkészítő

Részletesebben

IPARI GÉPÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

IPARI GÉPÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI IPARI GÉPÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az Ipari gépész mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az Ipari gépész mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek Az Ipari gépész mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ AATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 19 2. A szakképesítés megnevezése: Mezőgazdasági

Részletesebben

MOTOR- ÉS KERÉKPÁRSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MOTOR- ÉS KERÉKPÁRSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MOTOR- ÉS KERÉKPÁRSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 525 01 2. A szakképesítés megnevezése: Motor-

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS a 34 521 10 SZERSZÁMKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013. tanévben induló szakképzésekre vonatkozóan a szakképzésről szóló 2011. évi CLVII. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

ÚSZÓMUNKAGÉP-KEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÚSZÓMUNKAGÉP-KEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÚSZÓMUNKGÉP-KEZELŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 840 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Úszómunkagép-kezelő

Részletesebben

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere. A központi program

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere. A központi program I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

HELYI TANTERV AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

HELYI TANTERV AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ HELYI TANTERV az 54 523 01 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Készült: A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletben kiadott SZVK, valamint a 14/2013. (IV. 5.) NGM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 09 2. A szakképesítés

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 01 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 09 2. A szakképesítés

Részletesebben

KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 543 05 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

CNC-FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

CNC-FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK CNC-FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: CNC-forgácsoló

Részletesebben

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához a 34 521 06 Hegesztő szakképesítés kerettanterve alapján I. A szakképzés

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA JÁRMŰFÉNYEZŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA JÁRMŰFÉNYEZŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MGYR KERESKEDELMI ÉS IPRKMR JÁRMŰFÉNYEZŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRM 2013 I. Általános irányelvek 1. mesterképzés szabályozásának jogi háttere képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

Mintaterv. PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 2012 - Gépipari mérnökasszisztens. Anyagtan és alkalmazások

Mintaterv. PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 2012 - Gépipari mérnökasszisztens. Anyagtan és alkalmazások PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 0 - Gépipari mérnökasszisztens oldal / Mintaterv korszerű munkaszervezés Számítógépes és hálózati alapismeretek Felhasználói programok alkalmazása Környezet- és munkavédelem

Részletesebben

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

29. MEZŐGAZDASÁGI GÉPÜZEMELTETŐ, GÉPKARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

29. MEZŐGAZDASÁGI GÉPÜZEMELTETŐ, GÉPKARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 29. MEZŐGAZDASÁGI GÉPÜZEMELTETŐ, GÉPKARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 20 2. A szakképesítés

Részletesebben

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u.21.

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u.21. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u.21. 31 521 11 0000 00 00 Hegesztő szakképesítés 2 éves Helyi tanterve 2010 Készítette: Kovács Károly műszaki tanár 1 I. Általános

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI KOVÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI KOVÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZASÁGI KOVÁS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ AATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 521 06 2. A szakképesítés megnevezése: Mezőgazdasági

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. OKJ azonosító 01/1.0/1180-06 Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

TANTÁRGYLEÍRÁS. OKJ azonosító 01/1.0/1180-06 Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Informatika alapok OKJ azonosító 01/1.0/1180-06 MC1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Ferenczi Ildikó mérnöktanár Számítógépet

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE

MECHATRONIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR MECHATRONIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE SZAKVEZETŐ: Dr. Gugolya Zoltán egyetemi adjunktus -------------------------------- -------------------------------------

Részletesebben

A második részben található a tanári példány, amely az értékelést segíti.

A második részben található a tanári példány, amely az értékelést segíti. A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított szóbeli vizsga kérdései a következő témaköröket tartalmazzák: Villamos hálózatok alapjai, elektronikus áramkörök alapjai, villamos gépek alapjai,villamos

Részletesebben

a(z) XXII. KÖZLEKEDÉS ágazathoz tartozó 54 525 09 KOCSIVIZSGÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXII. KÖZLEKEDÉS ágazathoz tartozó 54 525 09 KOCSIVIZSGÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXII. KÖZLEKEDÉS ágazathoz tartozó 54 525 09 KOCSIVIZSGÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXII. KÖZLEKEDÉS ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: I. A

Részletesebben

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékében szereplő adatai

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékében szereplő adatai KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékében szereplő adatai 1.1. Szakképesítés azonosító száma: 32 2 7429 02 2 5 07 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÉPÜLETGÉPÉSZ TEHNIKUS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 582 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Épületgépész

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 2013 I. Az Autószerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek Az Autószerelő

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Kőműves szakképesítés

SZAKMAI PROGRAM. Kőműves szakképesítés Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Kőműves szakképesítés OKJ azonosító szám 33 815 01 1000 0000 11. 12. szakképző évfolyam

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. KÖTET HELYI TANTERVEK RÉGI OKJ SZERINT 2010. SZEPTEMBER 21.

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. KÖTET HELYI TANTERVEK RÉGI OKJ SZERINT 2010. SZEPTEMBER 21. A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. KÖTET HELYI TANTERVEK RÉGI OKJ SZERINT 2010. SZEPTEMBER 21. 2 SZAKKÉPZÉSI PROGRAM ÉS AZ ALKALMAZOTT SZAKMAI TANTERVEK A RÉGI

Részletesebben

REPÜLŐGÉPMŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

REPÜLŐGÉPMŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI REPÜLŐGÉPMŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 525 02 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Repülőgépműszerész

Részletesebben

KOHÁSZATI ANYAGELŐKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KOHÁSZATI ANYAGELŐKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KOHÁSZTI NYGELŐKÉSZÍTŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 521 16 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Kohászati

Részletesebben

GUMIIPARI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

GUMIIPARI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK GUMIIPARI TEHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 543 02 2. A szakképesítés megnevezése: Gumiipari technológus

Részletesebben

IPARI NEMESFÉM-MEGMUNKÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

IPARI NEMESFÉM-MEGMUNKÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI IPRI NEMESFÉM-MEGMUNKÁLÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 543 02 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Ipari

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011. évi

Részletesebben

REPÜLŐGÉPSÁRKÁNY-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

REPÜLŐGÉPSÁRKÁNY-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI REPÜLŐGÉPSÁRKÁNY-SZERELŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 52 525 03 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Repülőgépsárkány-szerelő

Részletesebben

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 522 01 ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 522 01 ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 522 01 ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÁRPITOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÁRPITOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÁRPITOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

REPÜLŐGÉP-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

REPÜLŐGÉP-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI REPÜLŐGÉP-SZERELŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 52 525 04 1000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Repülőgép-szerelő

Részletesebben

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet. a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet. a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. a) pontjában kapott

Részletesebben

MULTIMÉDIA-ALKALMAZÁS FEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MULTIMÉDIA-ALKALMAZÁS FEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MULTIMÉDIAALKALMAZÁS FEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 213 04 2. A szakképesítés megnevezése: Multimédiaalkalmazás

Részletesebben

VIZSGAREND. Elektronikai technikus

VIZSGAREND. Elektronikai technikus VIZSGAREND technikus OKJ 54 523 01 0000 00 00 szervező intézmény: Képző intézmény: Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola 1118 Budapest Beregszász út 10.

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben