Szakmai program (helyi tanterv)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai program (helyi tanterv)"

Átírás

1 ÉLTES MÁTYÁS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2800, Tatabánya, Bánhidai-ltp Szakmai program (helyi tanterv) Gépészet szakmacsoport Lemezlakatos rész szakképesítés OKJ száma: A program a szerkezetlakatos szakképesítés adaptált központi programja tanulásban akadályozott tanulók számára felhasználásával készült ami Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Munkacsoportjában, gyógypedagógusok és speciális szakiskolai pedagógusok közreműködésével Jóváhagyási szám: /2008. (VIII.1.) A helyi tantervet készítette: Freisinger Ede Járinka Sándor 1

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A képzés szabályozásának jogi háttere A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai A képzés szervezésének feltételei A tanulók felvételének feltételei A képzés célja A szakképesítés követelménymoduljai Követelménymodulok tartalmának részletes leírása Műszaki dokumentáció Fémek kézi és kézi kisgépes alakítása Geometriai mérések Anyagjelölések értelmezése Munkabiztonság, minőségvédelem Előrajzolás Fémek kézi és kisgépes alakítása Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem elméleti ismeretei Nem oldható kötések Lemezlakatos feladatok Vizsgakövetelmények

3 1. A képzés szabályozásának jogi háttere Az adaptált központi program a közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló többször módosított évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról szóló módosított évi CXXI. törvény, a gyermekek jogairól szóló LXIV. törvény (1989. november. 20. a New Yorkban aláírt a Gyermekek jogairól szóló Egyezmény alapján ( cikk), a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló módosított évi CXXV. törvény, az Új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006.(II. 16.) OGY határozat, valamint az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló, többször módosított 1/2006.(II. 17.) OM rendelet, a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006.(III. 23.) OM rendelet, az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002.(II. 26.) OM rendelet, a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló többször módosított 243/2003.(XII. 17.) Kormány rendelet, a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes jogszabályok módosításáról szóló 17/2004.(V. 20.) OM rendelet és a módosító 1/2006.(VI. 29.) OKM rendelet, a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 2/2005.(III. 1.) OM rendelet, a nevelési intézmények működéséről szóló többször módosított 11/1994.(VI. 8.) MKM rendelet, a közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakításának építészeti-műszaki követelményeiről szóló 19/2002.(V. 8.) OM rendelet, a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007.(V. 21.) SZMM rendelet, Az OKJ számú Szerkezetlakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó szakképesítésért felelős miniszteri rendelet alapján készült. 3

4 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: lemezlakatos rész szakképesítés Szakképzési évfolyamok száma: 2 Elmélet aránya: 30 % Gyakorlat aránya: 70 % Szintvizsga (iskolai rendszerben): igény szerint szervezhető Ha szervezhető, mikor: a képzési idő felénél (1. évfolyam végén) 3. A képzés szervezésének feltételei A szakképzést végző köteles biztosítani a fogyatékos személy részére az egyéni fejlesztéséhez a gyógypedagógiai támogatást, valamint a szükséges képzési tartalmak elsajátítását biztosító speciális eszközöket, módszereket, programokat, munkaformákat. Személyi feltételek Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX. törvény 17. -ában valamint a szakképzésről szóló, többször módosított évi LXXVI. törvény 17. -ában szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el. A képzésben részt vevő szaktanárok, szakoktatók speciális pedagógiai felkészültsége szükséges. A tanulók sérülés-specifikumából fakadó speciális képzési igényeinek megfelelően szükséges: - a szaktanároknak, a szakoktatóknak a célcsoportnak megfelelő speciális pedagógiai, módszerbeli felkészültséggel rendelkezniük, - a tanulók fejlesztéséhez, a pedagógiai és egészségügyi célú habilitációs, rehabilitációs feladatok ellátásához: szakirányú képesítéssel rendelkező gyógypedagógiai tanár egyéb szakirányú képzettséggel rendelkező szakemberek - a pedagógiai munkát segítő gyógypedagógiai asszisztens, - a tanulásban akadályozottsághoz esetlegesen társuló egyéb problémák ellátása érdekében pszichológus, szociális munkás, szakorvos, jeltolmács (egyéni szükséglet szerint). A szakmai elméleti tantárgyak oktatását a szakképző intézménynek kell ellátnia (saját szaktanárai vagy társ szakirányú képző intézmény szakembereinek bevonásával). 4

5 Tárgyi feltételek A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző iskolának kell megszervezni, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges: tanterem kisüzemi termelőhely gépészeti szaktanterem szaktanterem tanműhely A tanulásban akadályozott tanulók nevelésének/oktatásának/képzésének alapvető követelménye a fokozott, sokoldalú szemléltetés. Az egyes tantermek, szaktantermek, oktatási célú helyiségek felszerelését ennek megfelelően kell bővíteni demonstrációs eszközökkel. A tanulásban akadályozott tanulók számára az oktatókabinetben van lehetőség kiscsoportos szervezési formában, illetve egyénileg történő foglalkoztatással biztosítani a szakmai elméletigényes gyakorlat jellegű tananyagtartalom feldolgozását, a speciális gyakorlatot (a tanulók gyakorlati felzárkóztatását). A kötelező egészségügyi és pedagógiai habilitációs, rehabilitációs, valamint a felzárkóztató egyéni illetve kiscsoportos foglalkozásokhoz biztosítani kell foglalkoztató termet megfelelő fejlesztőeszközökkel A szabadon választható tananyagegységek (tantárgyak), az egészségügyi és pedagógiai célú (re)habilitációs tanórai foglalkozások esetében a választott tananyagegység (tantárgy) tartalma, illetve a foglalkozás jellege határozza meg a szükséges eszköz- és felszerelés körét. 4. A tanulók felvételének feltételei A képzés megkezdésének szükséges feltételei: Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is. Vagy Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges Javasolt, hogy a képzésbe való belépés iskolai rendszerű képzés esetén tanulásban akadályozottak részére egészségügyi és pályaalkalmassági feltételek meglétével, egyéni elbírálás alapján történjen. A Lemezlakatos szakma gyakorlása (tanulása) nagyobb fizikai és idegrendszeri megterhelést jelent. A balesetveszélyes körülmények közötti munkavégzés nagy odafigyelést és fokozott munkaegészségi, biztonsági előírásokat igényel, ezért javasolt a pályaalkalmasság megállapítása. A komplex pályaalkalmassági vizsgálaton gyógypedagógiai, pszichológiai és orvosi szempontok alapján véleményezik a tanuló alkalmasságát a képzésbe való belépésre. A képzésből való kizáró ok meghatározása a komplex pálya- és szakmai alkalmassági vizsgálat alapján, egyéni elbírálás szerint indokolt. 5

6 5. A képzés célja A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák). Tanulásban akadályozottak esetében a képzés pedagógiai és szakmai céljai kiegészülnek az egyéni igényeknek megfelelően egészségügyi és pedagógiai habilitációs, rehabilitációs célokkal. Ezen célok megvalósítását a képzés során fejlesztő foglalkozások, szocializációs programok segítik. A fejlesztés a tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó gyengébb, vagy sérült funkciók korrigálására, kompenzálására, felzárkóztatásra, az eszköztudás, a szociális képességek fejlesztésére, az önálló életvezetés megtanulására, a munkába állásra előkészítésre, a szociális szféra akadályozottságából származó hátrányok csökkentésére irányul. 6. A szakképesítés követelménymoduljai A szakmai és vizsgakövetelmények alapján a lemezlakatos rész szakképesítés követelménymoduljai: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz-, és környezetvédelmi feladatok Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő) Nemoldható kötések Lemezlakatos feladatok A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelésijavítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában, dokumentálásában, gondoskodik elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről. Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban. A munkaterületet a szabályoknak megfelelően alakítja ki. Betartja és betartatja a szelektív és veszélyes hulladékgyűjtés szabályait. Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat. Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt. Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: (A típus megjelölésével a szakmai ismeretek) A Környezetvédelmi ismeretek A Tűzvédelmi ismeretek A Munkabiztonsági ismeretek A Tűzoltó berendezések, eszközök A Tűzkár bejelentése A Elsősegélynyújtási ismeretek 6

7 C Munkavégzés szabályai (A szint megjelölésével a szakmai készségek) 5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 3 Információforrások kezelése 3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 4 Elsősegélynyújtás Személyes kompetenciák: Pontosság Önállóság Döntésképesség Felelősségtudat Szabálykövetés Társas kompetenciák: Irányíthatóság Határozottság Irányítási készség Módszerkompetenciák: Áttekintő képesség Figyelem-összpontosítás Rendszerező képesség Lényegfelismerés (lényeglátás) Körültekintés, elővigyázatosság Tervezési képesség A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő) A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat. Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket. Egyszerű gépészeti műszaki rajzokat készít. Egyszerű alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez művelet-, illetve szerelési tervet készít. Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelő-berendezéseket, védőfelszereléseket, személyi védőfelszereléseket. Előrajzol szükség szerint a dokumentáció alapján. Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációt. Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információkat (szabványok, műszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok) Kiválasztja az általános, gépészeti célú anyagok és alkatrészek közül a feladatnak megfelelőt. Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget. Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merőlegesség stb.) Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel. Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fűrészelés, reszelés, menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés) Képlékenyalakítást végez kézi alapműveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.) Darabol kézi és gépi műveletekkel (vágás, harapás, 7

8 nyírás, lyukasztás) Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás, kéziszerszám-élezés stb.) Közreműködik a minőségbiztosítási feladatok megvalósításában Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: (A típus megjelölésével a szakmai ismeretek) C Géprajzi alapfogalmak C Síkmértani szerkesztések D Ábrázolási módok B Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése C Diagramok olvasása, értelmezése, készítése A Szabványok használata A Gyártási utasítások értelmezése A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata C Mérési utasítás B Mértékegységek C Ipari anyagok mechanikai tulajdonságai C Ipari anyagok hőtechnikai tulajdonságai C Ipari anyagok villamos tulajdonságai C Ipari anyagok korróziós tulajdonságai C Ipari anyagok technológiai tulajdonságai C Ipari anyagok egyéb jellemzői D Mikroszerkezet és tulajdonságok kapcsolata C Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik C Könnyűfém ötvözetek és tulajdonságaik C Színesfém ötvözetek és tulajdonságaik C Ötvözőanyagok hatása az anyag tulajdonságaira C Szabványos ipari vasötvözetek C Szabványos könnyűfém ötvözetek C Szabványos színesfém ötvözetek B Műszaki mérés eszközeinek ismerete B Hosszméretek mérése és ellenőrzése B Szögek mérése és ellenőrzése B Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése B Előrajzolás C Reszelés, fűrészelés, köszörülés C Élkiképzés B Képlékenyalakítás B Hajlítás B Nyújtás B Egyengetés B Kézi és kisgépes forgácsolás B Minőségbiztosítási alapismeretek A Érintésvédelmi alapismeretek A Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei A Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai A Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai A Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai B Szabványhasználati ismeretek (A szint megjelölésével a szakmai készségek) 8

9 3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 3 Köznyelvi beszédkészség 3 Információforrások kezelése 4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 2 Gépészeti alkatrészrajz készítése 3 Szabadkézi vázlatkészítés 2 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 3 Műszaki táblázatok kezelése 4 Gépipari mérőeszközök használata 5 Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata 5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 3 Egyéb mérőeszközök használata Személyes kompetenciák: Pontosság Önállóság Döntésképesség Felelősségtudat Térlátás Szabálykövetés Kézügyesség Mozgáskoordináció (testi ügyesség) Testi erő Társas kompetenciák: Irányíthatóság Határozottság Irányítási készség Módszerkompetenciák: Figyelemmegosztás Következtetési képesség Gyakorlatias feladatértelmezés Áttekintő képesség Figyelem-összpontosítás Rendszerező képesség Lényegfelismerés (lényeglátás) Körültekintés, elővigyázatosság Tervezési képesség Absztrakt gondolkodás 9

10 A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Nemoldható kötések A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Általános minőségű hegesztett kötést készít bevont elektródás kézi ívhegesztéssel. Általános minőségű hegesztett kötést készít gázhegesztéssel. Készít, bont, javít, kemény- és lágyforrasztott kötéseket. Bont hegesztett, szegecselt szerkezeteket mechanikusan, termikusan (lángvágás). Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: (A típus megjelölésével a szakmai ismeretek) D Ábrázolási módok B Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások B Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése C Nemoldható kötések A Ívhegesztés biztonsági ismeretei A Egyéb hegesztőeljárások biztonságtechnikája A Gázhegesztés környezetkárosító hatása A Ívhegesztés környezetkárosító hatása A Hegesztés befejezésének tűzvédelmi előírásai (A szint megjelölésével a szakmai készségek) 3 Információforrások kezelése 1 Íráskészség, fogalmazás írásban 4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 3 Hegesztési varratjelképek értelmezése 5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 4 Hegesztés 4 Forrasztás Személyes kompetenciák: Térlátás Stabil kéztartás Szabálykövetés Társas kompetenciák: Irányíthatóság Határozottság Irányítási készség Módszerkompetenciák: Gyakorlatias feladatértelmezés Áttekintő képesség Figyelem-összpontosítás Rendszerező képesség Lényegfelismerés (lényeglátás) Körültekintés, elővigyázatosság képesség Tervezési Absztrakt gondolkodás 10

11 A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Lemezlakatos feladatok A szakmai követelménymodul tartalma: Lemezt vág, darabol. Lemezt egyenget. Lemezt hajlít. Lemezt peremez. Lemezt lyukaszt. Lemezt domborít. Pont- és vonalhegesztést végez. Speciális lemezkötéseket készít. Lemezszerkezeteket összeállít, szerel. Lemezlakatos kézigépeket kezel. Lemezlakatos kisgépeket kezel. Lemezlakatos nagygépeket kezel. Lemezszerkezeteket felszerel, rögzít. Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: (A típus megjelölésével a szakmai ismeretek) B Mértékegységek C Geometriai méretek kiszámítása C Géprajzi alapfogalmak B Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások B Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése A Szabványok használata A Gyártási utasítások értelmezése C Terítékszámítási ismeretek C Ábrázoló geometriai ismeretek C Kiterítések szerkesztésének ismerete C Mérési utasítás B Műszaki mérés eszközismeret B Hosszméretek mérése és ellenőrzése B Szögek mérése és ellenőrzése B Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése B Előrajzolás B Képlékenyalakítás B Hajlítás B Nyújtás B Egyengetés B Kézi és kisgépes forgácsolás B Oldható kötések B Nemoldható kötések B Lemezalakítógép ismerete B Speciális lemezkötések ismerete A Érintésvédelmi alapismeretek A Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei A Egyéb hegesztőeljárások biztonságtechnikája A Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai A Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai A Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai A Egyéb hegesztőeljárások környezetkárosító hatása (A szint megjelölésével a szakmai készségek) 3 Szakmai nyelvű beszédkészség 3 Információforrások kezelése 3 Elemi számolási készség 11

12 3 Mennyiségérzék 3 Hosszmértékegységek 3 Gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása 3 Geometriai méretek kiszámítása 4 Lemezkötések létesítése 4 Hegesztési biztonsági ismeretek Személyes kompetenciák: Térlátás Szabálykövetés Szakmai igényesség Társas kompetenciák: Együttműködési készség Módszerkompetenciák: Ismeretek helyén való alkalmazása Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés) Logikus gondolkodás 12

13 Lemezlakatos szakképesítés évfolyamonkénti óraszámai: lemezlakatos 11. évf. óra/hét 12. évf. óra/hét Szakmai órák Szakmai elmélet 270 7, ,5 Szakmai gyakorlat , ,5 Kötelező közismereti tárgyak Osztályfőnöki Testnevelés Szabadon választható tantárgyak Anyanyelv és kommunikáció Matematika Társadalmi ismeretek Egészséges életmódra nevelés Informatika összesen A képzés kiegészül az első szakképzési évfolyam végén 60 óra nyári gyakorlattal

14 Nemoldható kötések Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz-, és környezetvédelmi feladatok Általános gépészeti technológiai feladatok I. elm. gyak. elm. gyak. A követelménymodulokhoz rendelt tananyagegységek, tananyagelemek óraszámai évfolyamonként követelménymodul tananyagegység tananyagelem 11. évf. 12. évf. 112/1.0/ műszaki dokumentáció 112/1.1/ Műszaki dokumentációk /2.0/ geometriai mérés 112/2.1/ Geometriai mérések /2.2/ Geometriai mérések elmélete /3.1/ Munkabiztonság, minőségvédelem /3.2/ Anyagjelölések értelmezése /3.0/ fémek kézi és kézi kisgépes alakítása 112/3.3/ elmélete Fémek kézi és kézi kisgépes alakításának 112/3.4/ Előrajzolás /3.5/ Fémek kézi és kézi kisgépes alakítása /1.0/ Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz-, és környezetvédelmi feladatok 112/1.1/ /1.2/ Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem elméleti ismeretei / Hegesztett kötések készítése 1.0/ gépészeti feladatok II. 1.2/ Kemény és lágyforrasztás / Szegecselés / hegesztési munkák baleset-, tűz-, környezetvédelmi feladatai 2.1/ Hegesztés biztonsági ismeretei 2.2/ Hegesztés tűzvédelmi előírásai 2.3/ Hegesztés környezetkárosító hatása 2.4/ Munkabiztonsági felszerelések, eszközök használata

15 Lemezlakatos feladatok elm. gyak. elm. gyak. követelménymodul tananyagegység tananyagelem 11. évf. 12. évf. 1.0/ általános gépészeti feladatok 2.0/ gépészeti feladatok I. 3.0/ szerelési gyakorlatok 1.1/ Általános gépészeti feladatok 36 hosszméretek szögek alak és helyzetpontosság előrajzolás 1.2/ Lemezlakatos kézi és kézi kisgépes alakítás 72 forgácsolás képlékenyalakítás hajlítás nyújtás egyengetés 1.3/ Lemezmegmunkálási feladatok I lemezt vág, darabol lemezt egyenget lemezt hajlít lemezt peremez lemezt lyukaszt lemezt domborít 1.4/ Lemezmegmunkálási feladatok II. 72 lemezlakatos kézi kisgépet kezel lemezlakatos kisgépet kezel lemezlakatos nagy gépeket kezel 2.1/ Gépészeti kötések készítése I. oldható kötések szerelés nem oldható kötések készítése 2.2/ Gépészeti kötések készítése II. pont és vonalhegesztést végez speciális lemezkötést készít 3.1/ Lemezszerkezetek összeállítása, szerelése 3.2/ Lemezszerkezetek felszerelése, rögzítése

16 7. Követelménymodulok tartalmának részletes leírása Műszaki dokumentáció 112/1.1/ /11. évfolyam 54 óra/ 1. Téma 1. óra Bevezetés 1. óra. A tantárgy felépítése, struktúrája, tanulásának célja, feladata. Követelmények, tanulási módszerek. Rajzeszközök fajtái, használata. 2. Téma 3. óra Szabványosítás Oktatási cél: a szabványok, előírások, rajztechnikai jelölések pontos, egyértelmű ismerete. Nevelési cél: Lássa be, hogy a rajz a kölcsönös megértés alapja a műszaki emberek között. 2.óra. 3-4.óra. A szabványosítás célja; szabványos rajzlapok méretei, keret, feliratmező Szabványírás; Szabványos vonalfajták és vonalvastagságok a méretmegadás elemei, szabályai, méretarány 3. Téma 10 óra Síkmértani szerkesztések, lemezrajzok Térelemek kölcsönös helyzete vetületi és axonometrikus ábrázolás Oktatási cél: általános iskolás szerkesztések rendszerezése, alkalmazása. Nevelési cél: a pontos szerkesztés a rajz olvashatóságát növeli óra. Lemez rajzok készítéséhez szükséges alapszerkesztések, szabályos sokszögek, lekerítések, a kör és részei körérintő szerkesztések, stb óra. Lemez rajzok készítéséhez szükséges alapszerkesztések A szakmában előforduló műszaki görbék szerkesztése, óra Térelemek kölcsönös helyzete, vetületi ábrázolás óraAxonometrikus ábrázolás óraAxonometrikus ábrázolás 4. Téma 8. óra Síkmetszés, valódi nagyság meghatározása, kiterítés Oktatási cél: sík- és görbelapokkal határolt testek alkalmazott síkmetszési és áthatási ismereteit szerkesztési és rajzolvasási feladatok formájában ismertesse. Nevelési cél: a pontos érthető rajzból lehet csak jól dolgozni Csonkolt testek ábrázolása / 216. ábra./ Síklapú testek síkmetszése vetítő síkokkal Valódi nagyság meghatározása transzformálással /235. ábra./, képsíkba forgatással, /237. ábra./, Kiterítés óra. Henger, kúp, gömb körgyűrű síkmetszése, rajzolvasás 16

17 5. Téma 4. óra Áthatások, áthatások alkatrészrajzokon Oktatási cél: ismeret szintjén forgástestek ábrázolása, csonkítása, összetett testek ábrázolása forgástestek áthatása Nevelési cél: lássa be, hogy a különböző megmunkálások ismerete nélkül a rajzot nem tudja helyesen elkészíteni óra. Síklapokkal határolt testek áthatása, alkatrészrajzok bemutatása, elemzése óra. Hatoldalú hasáb és kúp áthatása,/278. ábra./- hatlapú csavar fej és csavaranya felületei- bemutatás 6. Téma 2 óra Alkatrész- és összeállítási rajz fogalma Oktatási cél: Különféle rajzfajták megismerése Nevelési cél: a pontos, érthető rajzról lehet csak jól dolgozni óra. Alkatrészrajz fogalma; műhelyrajz fogalma; kiviteli szabványelőírások Az összeállítási rajz fogalma, kiviteli szabványelőírásai 7. Téma 14. óra Metszetábrázolások, szelvény egyszerűsített ábrázolások Oktatási cél: Ismerje a metszet fogalmát, fajtáit. Nevelési cél: Lásson kapcsolatot a pontos munka és a szépen elkészített rajz között óra A metszet fogalma, jelrendszere óra Egyszerű metszetek fajtái, teljes metszet, fél nézet- fél metszet, kitörés óra Összetett metszetek fajtái, lépcsős és befordított metszetek óra. A szelvény fogalma, ábrázolási előírásai (nem metszhető részek) óra. A metszeti ábrázolás szabvány előírásai óra Ábrázolási egyszerűsítések, Különleges ábrázolási módok óra. Metszeti ábrázolás Rajzolvasás 8. Téma 6 óra Mérethálózat felépítése, különleges méretmegoldások Oktatási cél: Jártasság a méret megadásban a mérethálózat készítésében a gyártástechnológiával való összefüggés bemutatása. Nevelési cél: Ismerje fel, hogy az arányos méretelhelyezés esztétikai élményt nyújt óra Méretmegadás általános előírásai; méretmegadás bázisról;szerkesztési - technológiai bázis óra Különleges méretmegadások és egyszerűsítések: húr, ív, nagy sugarak, szögek megadása, szimmetrikus alkatrészek; sorozatos kis méretek, közös alapvonalra támaszkodó méretek, szabálytalan kontúrvonalú alkatrész, lekerekítés, éltompítás, beszúrás, központ-furat, kúposság, lejtés, magától értetődő méretek, táblázatos méretmegadás, furatok egyszerűsített megadása. 9. Téma 4 óra Alkatrészrajzok szerkesztése felvételi vázlat alapján, rajzolvasás Oktatási cél: Alakítsa ki és erősítve a tanulókban az igényes szakmunkásra jellemző személyiség jegyeket, a türelmet, a kitartást, a pontosságot és az esztétikumra törekvést. Nevelési cél: Megszerzett tudásanyag szintetizálása 17

18 óra Felvételi vázlatkészítés munkadarabokról, méretek meghatározása becsléssel és méréssel 10. Téma 4 óra Alkatrészrajzok szabadkézi rekonstrukciója Oktatási cél: A tanultak alapján adott alkatrész térbeli megjelenítése szabadkézi rajz segítségével. Nevelési cél: Nyerjen némi fogalmat a robbantott ábra készítésének nehézségéről, ismerje fel annak fontosságát a szerelésben, alkatrész utánrendelésben óra. Egyszerűbb alkatrészrajzok térbeli bemutatása szabadkézi rajz formájában. robbantott ábra, Alkatrészrajzok elemzési szempontjai óra Év végi rendszerezés, jegyalkotás /12. évfolyam 48 óra./ 1. Téma 2. óra Bevezetés- év elejei ismétlés óra. Követelmények, tanulási módszerek. Szabványírás; Szabványos vonalfajták és vonalvastagságok a méretmegadás elemei, szabályai, méretarány /ismétlés /;/03,04,05 feladatlap / 2. Téma 4 óra Felületi érdesség Oktatási cél: Jártasság a méretmegoldásban a mérethálózat készítésében a gyártástechnológiával való összefüggés bemutatása. Nevelési cél: Ismerje fel, hogy az arányos méretelhelyezés esztétikai élményt nyújt óra Felületi érdesség fogalma, óra Felületi érdesség megadása a rajzokon 3. Téma 14 óra Tűrés, illesztés Oktatási cél: Ismerje a tűrés alapfogalmát és szabványos megadását, szerepét és szereléstechnikában. Nevelési cél: Lássa be, hogy a cserélhetőség elvét az egységes ISO rendszer teremtette meg óra Alapfogalmak, jelölése tűrésezetlen méretek pontossága; tűrésmező rajzi jelölések óra. Tűrések és illesztések rendszere óra. Alak- és helyzettűrések fogalma óra. Illesztés fogalma, illesztési rendszerek fogalma óra. Feladatlap- gyakorlás óra. Feladatlap- gyakorlás óra. A tűrésezett méretek és a felületi érdesség összefüggése 18

19 4. Téma 22 óra Gépelemek jelképes ábrázolása Oktatási cél: Érje el gyakorlással és rajzolvasással azt a szintet a gépelemek jelképes ábrázolásának megismerésével, mely biztosítja a szakelméleti és gyakorlati tantárgyak megértését. Nevelési cél: Megfelelően megalapozott szakmai elméleti ismeret a pontos munkavégzés alapja óra Kötőelemek ábrázolása óra. Csavarok és csavarkötések- Csavarmenetek méretmegadása, Egyszerűsített ábrázolási módok Csavarbiztosítások--- Rajzolvasás óra. Ék-kötések -RO óra Reteszkötések, tűrésezett méretek -RO bordáskötés ábrázolása óra. Hegesztett kötések ábrázolása Hegesztett kötések jelképes ábrázolása, megadása, Hegesztett munkadarabok ábrázolása RO óra Tengelyek Tengelyek csoportosítása, jellemző felületei- ábrázolásuk Különféle tengelyszakaszok és ábrázolásuk óra Alkatrészek tengelyirányú megtámasztása Mérethálózat felépítése, Tűrés, illesztés, felületi érdesség -RO óra. Csapágyak Csapágyak feladata, csoportosítása; Siklócsapágyak ábrázolása- RO óra. Gördülőcsapágyak ábrázolása, kiválasztása a katalógusból, csapágyazások RO: Rajzolvasás óra. Fogaskerekek ábrázolása Fogazatok jellemzői, fogazatok ábrázolása különféle fogazott kerék típusokon Fogazott alkatrészek műhelyrajza- RO Kinematikai vázlat tanulmányozása óra. Szíj és ékszíjtárcsák ábrázolása-ro Téma 6 óra Technológiák rajzjelei -RO óra. Pneumatikus rajzjelek- Hidraulikus rajzjelek óra. Villamos rajzjelek, csőhálózati rajzjelek óra. Szereléshez kapcsolódó jelek, rendszerezés -Jegyalkotás 19

20 Fémek kézi és kézi kisgépes alakítása 112/3.3/ /11. évfolyam, 36 óra/ Oktatási cél: Ismerjék meg a fémekkel végezhető alapvető műveleteket a képlékeny alakítás feltételeit. Nev.cél: Tervszerű munkavégzés gazdasági- és munkavédelmi-jelentősége. Az egyes témákhoz más tantárgyakban (pl. anyagismeret) tanultak rendszerezése, szintetizálása I. téma 1.óra Bevezetés. Követelmények, a tanév rendje, szükséges eszközök 2.óra A fémek alakítási eljárásai /3. táblázat / / 3.óra A fémek technológiai tulajdonságai: Képlékenység, szívósság, ridegség, szilárdság, rugalmasság. A különböző megmunkálások célja; műveletei; szerszámai, a szerszámok él szögei; eszközei. A biztonságos munkavégzés előírásai- minden eljárásnál. 4.óra Megmunkálás forgács nélküli anyagszétválasztással. A vágás művelete 5.óra A harapás művelete; metszés 6.óra A nyírás és lyukasztás 7.óra Megmunkálás képlékeny alakváltoztatással. Forgács nélküli hidegalakítás. Az alakítás szerszámai / kalapács, üllő, stb./ 8. óra Nyújtás és zömítés 9. óra A megmunkálás során az anyagban végbemenő változások 10.óra Egyengetés 11.óra Hajlítás /Rugalmas és maradó alakváltozás 12.óra Szegés és domborítás 13. óra Baleset elhárítás- Ellenőrző kérdések 14. óra Számonkérés II. téma. Forgácsolási alapfogalmak 15. óra A forgácsolás célja feltételei és jellemző paraméterei /a;f; q; v;n; V 16. óra A forgácsleválasztás folyamata, forgácsoló erő és teljesítmény 17. óra A kézi és gépi forgácsolás 18. óra A forgácsoló szerszámok csoportosítása 19. óra A szerszámok él kiképzése 20. óra A Forgácsolással összefüggő alapfogalmak (éltartósság; gazdaságos forgácsoló sebesség; él sisak ) 21.óra Hűtés, kenés III. téma Egyszerűbb kézi és kézi kisgépes forgácsolási műveletek 22. óra Faragás;. Vésés 23. óra Fűrészelés;. Fűrészek él kiképzése, befogása. Különböző fémfűrészek 24. óra Fűrészelési feladatok. Baleset elhárítás 25. óra Reszelés célja, művelete. Reszelő fogazása és fajtái-alkalmazásuk 26. óra Reszelés különböző módjai; A reszelés gépesítése. Baleset elhárítás 27.óra 28.óra Rendszerező Számonkérés / Faragás; Vésés; Fűrészelés Reszelés/ Fúrás célja, művelete; Fúrószerszámok típusai, Csigafúrók fő részei, szögei, köszörülése 20

21 29.óra 30.óra 31.óra Fúrási hibák ;A munkadarab be-, illetve felfogása; a fúrás munkaszabályai Hűtés, kenés- Ellenőrző kérdések- Számonkérés Süllyesztés művelete szerszámok típusai. Süllyesztés műveletterve, betartandó szabályok 32. óra Dörzsárazás célja felületi minőség. A dörzsár fogazása, dörzsárak fajtái. A dörzsárazás művelete Baleseti veszélyek 33. óra Köszörülés, szerszámélezés. Köszörülés feladata, a köszörűkorong jellemző adatai ( anyaga, keménysége, szilárdsága) 34. óra Köszörűgépek; köszörűkorong felszerelése, a köszörülés művelete; Baleset elhárítás 35.óra Menetfúrás-menetmetszés művelete munkaszabályai 36. óra Modulzáró számonkérés. Minősítés Geometriai mérések 112 / 2.0 / / 11. évfolyam 18 óra / 1. téma: MÉRÉSI ALAPFOGALMAK, TŰRÉS, ILLESZTÉS 1.óra. Mérés, ellenőrzés fogalma, folyamata 2.óra. Tűrés, illesztés fogalma, 3.óra. Mérési alapfogalmak, mérési hibák; Metrológiai jellemzők, műszerhibák 2. téma: MECHANIKAI MÉRŐESZKÖZÖK 4.óra. Hossz-és szögmérő eszközök Külső felületek mérése /eszközei, folyamata / Belső felületek mérése /eszközei, folyamata / 5.óra. Szögek mérésének, ellenőrzésének eszközei, folyamata. 6.óra. Külső és belső kúp mérése 7.óra. Ellenőrzés /1;2; téma / dolgozat 3. Téma: IDOMSZEREK ALKALMAZÁSA 8.óra. Mérőhasábok és azok alkalmazása 9.óra. Külső-és belső felületek ellenőrzése egyszerű és nagypontosságú ellenőrző eszközökkel /idomszerekkel/ 10.óra Idomszerek használatának szabályai;ellenőrzés idomszerekkel 11.óra. Külső és belső menetek mérése, eszközei; folyamata 4. Téma. DIGITÁLIS MÉRŐESZKÖZÖK 12.óra. Digitális mérőeszközök típusai, alkalmazásuk 13.óra. Felületi minőség jelölése; Felületi minőség mérésének eszközei 14.óra. Munkadarabok alak és helyzetmérésének eszközei. 5.Téma SOROZATMÉRÉS, MÉRÉSEK EREDMÉNYEI ELEMZÉSE, SPC 15.óra. Sorozatmérés eszközei, alkalmazásuk; Mérési eredmények elemzése, ~ grafikus ábrázolása 16óra. SPC. mérések eszközei 6. Téma: MÉRÉSI DOKUMENTUMOK (7 óra) 17.óra. Mérési dokumentumok jelentősége,~ fajtái, készítése 18.óra. Modulzárás 21

22 Anyagjelölések értelmezése 112/3.2 / /12. évfolyam 16 óra./ 1.óra 2.óra Tananyagtartalom óra leosztása Bevezetés Követelmények és a modul felépítésének, kapcsolat rendszerének ismertetése Az anyagismeretben tanultak rendszerezése, fontosabb fogalmak értelmezése a téma tökéletesebb megértése és feldolgozása érdekében 3.óra Az anyagismeretben tanultak rendszerezése, fontosabb fogalmak értelmezése a téma tökéletesebb megértése és feldolgozása érdekében / teszt kitöltése / 4.óra 5.óra Korrekció Gyakorlati jelentőségű szabványos ötvözetek áttekintése. 6 óra Az ötvözők és szennyezők hatása az acélok tulajdonságaira 7.óra 8.óra 9.óra Az acélok osztályozása és jelölése az MSZ és EN szerint Az acélok osztályozása és jelölése az MSZ és EN szerint /szabvány ismertetése/ Az acélok osztályozása és jelölése az MSZ és EN szerint/ önálló szabvány használat/ 10. óra A vas- és acélöntvények osztályozása és jelölése az MSZ és EN szerint 11. óra Az alumínium ötvöző anyagai, ötvözeteinek osztályozása 12. óra Az alumínium ötvöző anyagai, ötvözeteinek jelölése az MSZ és EN szerint 13. óra A réz ötvöző anyagai, ötvözeteinek osztályozása, ötvözeteinek jelölése az MSZ és EN szerint 14. óra Az ón, ólom és a horgany ötvöző anyagai, osztályozása és jelölése az MSZ és EN szerint. 15.óra A modul ismeretanyagából összeállított záró dolgozat. 16.óra Az írásbeli dolgozat alapján a jegyek lezárása. 22

23 Munkabiztonság, minőségvédelem 112/3.1/ / 12. évfolyam-16 óra / Tananyagtartalom 1.óra A műhely és a tanterem rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek rendszerezése 2.óra A z alkalmazott mérő eszközök kiválasztása és szakszerű használata 3.óra A z alkalmazott ellenőrző eszközök kiválasztása és szakszerű használata 4. óra Az egyes megmunkáló gépek helyes működését meghatározó paraméterek megválasztása. 5. óra Az egyes megmunkáló gépek helyes működését meghatározó paraméterek megválasztása./ gyakorlás / 6.óra A különböző állapotú szerszámokkal elérhető alakpontosság. 7.óra A különböző állapotú szerszámokkal elérhető méretpontosság. 8.óra A különböző állapotú gépekkel elérhető alak és méretpontosság 9. óra Rendszerezés 10. óra Számonkérés. 11.óra A helyes technológiai sorrend megválasztásának az elkészült munka minőségére és a termelékenységre kifejtett hatása. 12.óra A gyártás során- a célul kitűzött minőség biztosítása érdekében- a megfelelő számú és a megfelelő jellegű ellenőrzések elvégzésének fontossága. 13.óra A gyártás során- a célul kitűzött minőség biztosítása érdekében- a megfelelő számú és a megfelelő jellegű mérések, elvégzésének fontossága. 14.óra A megmunkált anyagok, a felhasznált gépek, szerszámok és készülékek feladatától függő fő jellemző paramétereinek ellenőrzése, a közöttük lévő összefüggések elemzése, a minőségre kifejtett hatása 15.óra Rendszerezés- záró dolgozat írása vagy teszt kitöltése. 16.óra Jegyek lezárása. Előrajzolás 112/3.4/ (11. évfolyam, 18 óra) A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Az előrajzolással szembeni követelmények Az előrajzolás lépései Az előrajzolás szerszámai, eszközei Mérő és ellenörző eszközök A felületszínezés lehetőségei A térbeli előrajzolás eszközei Az előrajzolás folyamata Az előrajzolás biztonságtechnikai előírásai Síkbeli és térbeli előrajzolás síkbeli és térbeli előrajzolás eszközei, segédeszközei és mérőeszközeinek megválasztása adott feladat elvégzéséhez többféle megmunkálást igénylő öntvények előrajzolásának gyakorlása 23

24 Fémek kézi és kisgépes alakítása 112/3.5/ (11. évfolyam, 252 óra) A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Kézi megmunkálási gyakorlatok. Reszelés. Fűrészelés (kézi, gépi), köszörülés (asztali, állványos), kézi kisgépes köszörülés (egy kezes, két kezes sarokcsiszoló), egyengetés, hajlítás, nyújtás, zömítés, vágás, nyírás, lyukasztás, harapás, fúrás, süllyesztés, dörzsárazás, körkiszúrás, fúrás kézi kisgépes, menetfúrás, menetmetszés (kézi, kézi kisgépes), hántolás (kézi). A kézi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek rendszerezése. Alkatrészek illesztése. Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem elméleti ismeretei 112/1.2/ (11. évfolyam, 36 óra elmélet, 12. évfolyam, 32 óra elmélet) 11. évfolyam Hozzárendelt feladatkompetenciák: Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz-és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában, dokumentálásában A munkaterületet a szabályoknak megfelelően alakítja ki Betartja és betartatja a szelektív és veszélyes hulladékgyűjtés szabályait Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: 1-2 óra Munkavédelem, Munkavédelem célja, alapfogalmai, felosztása 3. óra Munkavédelem szervezeti és jogi kérdései, központi és helyi szabályozás, felügyeleti rendszere. 4-6 óra Munkavégzés tárgyi és személyi feltételei 7-9 óra Munkabiztonsági, ergonómiai követelmények 10. óra Számonkérés óra Tűzvédelem 13. óra Tűzveszélyes anyagok, ismertetése, kezelésük, veszélyek megelőzése 14. óra Tűzveszélyességi osztályba sorolás 15. óra Számonkérés óra Foglalkozás-egészségügy, balesetek, foglalkozási ártalmak fogalma, megelőzésük, munkalélektan 19. óra Számonkérés óra Természetvédelem A természetvédelem és a környezetvédelem fogalma A természetvédelmi jogszabályok A védelem jelentősége Nemzetközi szervezetek és egyezmények Védett területek, nemzeti parkok, védett természeti területek óra A víz A víz fizikai, kémiai és biológiai jellemzői Az ivóvíz minősége Ipari és kommunális szennyvizek keletkezése A vízszennyezés A hőszennyezés 24

25 A közműolló A kommunális és az ipari szennyvizek keletkezése és tisztítása A vízminőség-védelem szabályozása óra A levegő A levegőszennyezés forrásai Emisszió, transzmisszió, immisszió Légszennyező gázok és hatásaik Por és cseppfolyós szennyező anyagok A légszennyezés csökkentésének módszerei Technológiai lehetőségek A leválasztó berendezések típusai. Az ólomszennyezés. A szmog és a városi levegő. Gazdasági és egészségügyi károk. A levegőtisztaság-védelem. 28. óra Számonkérés 29. óra A hulladékok A települési és a termelési hulladék. A kommunális hulladék ártalmatlanítási módszerei, lehetőségei 30. óra Égetés, rendezett lerakás, komposztálás, hulladékhasznosítás óra Veszélyes hulladékok, különleges kezelést igénylő hulladékok. Ártalmatlanításuk módszerei, technológiái. 34. óra Zaj és rezgés A hang és a rezgés fogalma. A bel-skála. A zaj élettani hatásai 35. óra A zajszennyezés keletkezése. A környezeti rezgések keletkezése. A környezeti zaj- és rezgésvédelem szabályozása. Az ipari és a városi zajszennyezés. A védekezés lehetséges módjai. 36. óra Számonkérés 12. évfolyam Hozzárendelt feladatkompetenciák: Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz-és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában, dokumentálásában A munkaterületet a szabályoknak megfelelően alakítja ki Betartja és betartatja a szelektív és veszélyes hulladékgyűjtés szabályait Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: óra Munkavédelem, Munkavédelem célja, alapfogalmai, felosztása, Munkavédelem szervezeti és jogi kérdései, központi és helyi szabályozás, felügyeleti rendszere, Tűzveszélyességi osztályba sorolás, Munkabiztonsági, ergonómiai követelmények, Tűzvédelem, Tűzveszélyes anyagok, ismertetése, kezelésük, veszélyek megelőzése, Munkavégzés tárgyi és személyi feltételei 11. óra Számonkérés óra Természetvédelem. A természetvédelem és a környezetvédelem fogalma. A természetvédelmi jogszabályok. A védelem jelentősége. Nemzetközi szervezetek és egyezmények. Védett területek, nemzeti parkok, védett természeti területek. A víz. A víz fizikai, kémiai és biológiai jellemzői Az ivóvíz minősége Ipari és kommunális szennyvizek keletkezése A vízszennyezés A hőszennyezés A közműolló A kommunális és az ipari szennyvizek keletkezése és tisztítása A vízminőség-védelem szabályozása, A levegő A levegőszenynyezés forrásai Emisszió, transzmisszió, immisszió Légszennyező gázok és hatásaik Por és cseppfolyós szennyező anyagok A légszennyezés csökkentésének módszerei Technológiai lehetőségek A leválasztó berendezések típusai. Az ólomszennyezés. A szmog és a városi levegő. Gazdasági és egészségügyi, A hulladékok A települési és a termelési hulladék. A kommunális hulladék ártalmatlanítási módszerei, lehetőségei, Égetés, rendezett lerakás, komposztálás, hulladékhasznosítás, Veszélyes hulladékok, különleges kezelést igénylő hulladékok. Ártalmatlanításuk módszerei, technológiái. Zaj és rezgés A hang és a rezgés fogalma. A bel-skála. A zaj élettani hatásai. A zajszennyezés keletkezése. A környezeti rezgések kelet- 25

26 kezése. A környezeti zaj- és rezgésvédelem szabályozása. Az ipari és a városi zajszennyezés. A védekezés lehetséges módjai. 21. óra Számonkérés 22. óra Foglalkozás-egészségügy, balesetek, foglalkozási ártalmak fogalma, megelőzésük, munkalélektan óra Elsősegélynyújtás fogalma, elsősegélynyújtás fontosabb sérülések esetén (törések, vágott sérülések, eszméletvesztés, égés, mérgezések) óra Vizsgára való felkészülés Nem oldható kötések /11. évfolyam, 126 óra/ I. téma A nem oldható kötések létesítésének szempontjai 14 óra Bevezetés. Követelmények, a tanév során elsajátítandó ismeretek, szükséges eszközök, tanulási módszerek. A gépelemek fogalma, felosztása. A kötések fogalma, elemei. Fémipari kötések, a kötő gépelemek alkalmazási területei. Az erő meghatározása, hatás-ellenhatás, erő-ellenerő. Eredő erő, súly, tömeg. Az erőzáras, alakzáras kötések. Súrlódás és súrlódási erő. A biztonságos munkavégzés előírásai a kötések alkalmazásakor. Adhézió, koházió, diffúzió. Az anyagok belső szerkezetének változása a különböző megmunkálási folyamatok során. Megmunkálás képlékeny alakváltoztatással. Forgács nélküli hidegalakítások. Megmunkálás forgácsolással. A megmunkálás során az anyagban végbemenő változások. Az anyagok vizsgálatának fontossága kötés létesítésekor. Az anyagok fizikai, kémiai, mechanikai és technológiai tulajdonságainak szerepe a kötési mód megválasztásakor. Szilárdsági, korrózióvédelmi szempontok. A tulajdonság, a feldolgozás és a felhasználás kapcsolata. Részösszefoglalás. Ellenőrző kérdések. Számonkérés. II. téma. Nem oldható (roncsolással oldható) kötések I. 55 óra A nem oldható kötések és alkalmazási területeik. Lemezek kötése pontozással, tágítással, bordázással, peremezéssel, falcolással, lapolással. 26

27 Szegecskötések. Könnyűfémszerkezetek. A szegecs fogalma, a szegecs részei, szegecsfajták. Rajzi jelölések. A szegecsek anyaga. Nyíró és nyomó igénybevétel. A kézi szegecselés technológiai folyamata és szerszámai. Szegecskötési módok (laza, szilárd, tömítő) és azok alkalmazási területei. Szegecselési technológiák. (Átlapolt, hevederes, kéthevederes, szegecsszeg.) Szegecselési hibák. A záróképességet, szilárdságot csökkentő tényezők. Gyakorlás, ismétlés, rendszerező számonkérés. A hegesztés. A hegesztett kötés fogalma, a hegesztési módok csoportosítása. A hegesztéssel kapcsolatos alapfogalmak. A hegeszthetőség feltételei. Sajtolóhegesztés. Tűzihegesztések: kovácsolás, gázlángsajtoló hegesztés. A kohézió szerepe. A kovácsolás folyamata, szerszámai, eszközei, a kovácsolható fémek tulajdonságai. A kovácsolással hegesztett kötés jellemzői. Olvasztó hegesztő eljárások. (Ömlesztőhegesztés.) Lánghegesztés, ívhegesztések. Lánghegesztés. A lánghegesztés általános jellemzői, alkalmazási területei. A gázhegesztő berendezés részei. Hegesztőgázok. A palackszelepek használata. A nyomáscsökkentő (nyomásszabályozó) beállításának módja és az üzemi nyomás irányértékei. Gáztömlők. A hegesztőégő felépítése és működése. A hegesztőláng meggyújtása és beállítása. Lángvisszacsapódás. A hegesztőláng részei; lángfajták és alkalmazásuk. A hegesztőpálcák (hozaganyagok) fajtái és alkalmazásuk. A lánghegesztés technológiája. Előkészítő műveletek: hegesztőpálca megválasztása, lángerősség, alapanyag előkészítése, illesztések beállítása. Varratfajták. Tompa és sarokvarratok. Varratkészítés. Balrahegesztés, jobbrahegesztés. A hegesztés utómunkálatai. Hegesztési hibák. A gázhegesztés során betartandó biztonsági intézkedések és előírások. Egyéni és kollektív védőfelszerelések. Gázpalackok szállítása, tárolása. Gyakorlás, ismétlés, rendszerező számonkérés. A villamos ívhegesztés fogalma, alkalmazása. A kézi ívhegesztés eszközei berendezései és eszközei, segédberendezései.(kábel, elektródafogó, salakoló kalapács, drótkefe, védőpajzs, kesztyű, kötény, hegesztőelektróda.) Az ívhegesztés áramforrásai. Hegesztődinamó, hegesztőtranszformátor, egyenirányítós hegesztőgép. A villamos ív létrehozása. Munkafeszültség, gyújtófeszültség, polaritás. Egyenáramú, váltakozó áramú energiaforrások. 27

28 Feszültség-áramerősség diagram. Hegesztőkábelek csatlakoztatása. Ívelhajlás az egyenárammal végzett ívhegesztésnél. Elektródahuzalok és jelölésük. A bevonatok fajtái. Az elektródák osztályozása felhasználás, anyag, kikészítés, a bevonat vastagsága szerint. A kézi ívhegesztés technológiája. Tompavarrat (V,X,U, kettős U), sarokvarrat (T) alkalmazása, az elektróda tartása. Az ívhegesztés hibái, a megelőzés módjai. Hegesztési feszültségek, elhúzódások. Vastagságirányú, keresztirányú, hosszirányú zsugorodások. A zsugorodási feszültségek csökkentésének módjai. Az ívhegesztés során bekövetkezhető balesetek elhárítása, tűz elleni védekezés. Részösszefoglalás, számonkérés. Védőgázas ívhegesztés. Jellemzői, alkalmazása. Védőgázas ívhegesztő eljárássok. Wolframelektródás, inert (semleges) gázas (WIG) ívhegesztés. Fémelektródás, inert (semleges) gázas (MIG) ívhegesztés. Fémelektródás, aktív (reagáló) gázas (MAG) ívhegesztés. A lángvágás eszközei, anyaga, segédanyaga. Rendszerezés, számonkérés. III. téma. Nem oldható (roncsolással oldható) kötések II. 57 óra A forrasztás célja, alkalmazási területei. A diffúzió, adhézió szerepe, alakzáró kötési módok. A forrasztás szerszámai, segédanyagai. Előnyei, hátrányai. A forrasztás technológiája. A megfelelő forrasztás létrehozásának feltételei. A forrasztás hőmérséklete. Lágyforrasztás, keményforrasztás, magas hőmérsékletű forrasztás.a forrasztási helyek fajtái. (Feltöltő, hézag-, és résforrasztás.) Forraszanyagok. A lágyforrasztás és a keményforrasztás anyagai. Folyasztószerek. Semleges, gyenge maró hatású, erős maró hatású folyasztószerek. Nehézfémek lágyforrasztásához alkalmazott folyasztószerek. Nehézfémek keményforrasztásához használt folyasztószerek. A forrasztás egyéb segédanyagai, eszközei. A forrasztópákával végzett lágyforrasztás munkamenete. A lángforrasztás munkamenete. Egyéb forrasztási eljárások. Forrasztási hibák és megelőzésük módjai. A forrasztás baleseti forrásai, az ellenük való védekezés módjai. Rendszerezés, számonkérés. A fémragasztás. Az adhézió fogalma. A ragasztás műszaki jellemzői. A fémragasztás jelentősége. Nagy szilárdságú könnyűfém szerkezetek előállítása és alkalmazása. A gépiparban alkalmazott egyéb szerkezetek kialakítása ragasztással. Fémek kötése nemfémes anyagokkal. Finommechanikai, optikai területek, készülékek gyártása ragasztással, villamosipari alkalmazások. Ragasztóanyagok. A ragasztóanyagok általános tulajdonságai mechanikai, elektromos, kémiai, korróziós és tapadási szempontok alapján. Epoxigyanták típusai és alkalmazási területük. Fenolgyanták típusai és alkalmazási területük. A fémragasztás technológiája. 28

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u.21.

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u.21. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u.21. 31 521 11 0000 00 00 Hegesztő szakképesítés 2 éves Helyi tanterve 2010 Készítette: Kovács Károly műszaki tanár 1 I. Általános

Részletesebben

LÉGTECHNIKAI RENDSZERSZERELŐ

LÉGTECHNIKAI RENDSZERSZERELŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 521 08 0000 00 00

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 521 08 0000 00 00 I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program valamint a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

HŰTŐ- ÉS KLÍMABERENDEZÉS-SZERELŐ, KARBANTARTÓ

HŰTŐ- ÉS KLÍMABERENDEZÉS-SZERELŐ, KARBANTARTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere. A központi program

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere. A központi program I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 031242 HELYI TANTERV A MODERN, ELŐREHOZOTT, 3 ÉVES SZAKKÉPZÉSHEZ Gépészet..SZAKMACSOPORT Szerkezetlakatos..SZAKMA OKJ SZÁMA:31 521 24 1000 00 00 ÉRVÉNYES:

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS a 34 521 10 SZERSZÁMKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013. tanévben induló szakképzésekre vonatkozóan a szakképzésről szóló 2011. évi CLVII. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi

Részletesebben

ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ-GÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ-GÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ-GÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 525 01 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

CNC-FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

CNC-FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK CNC-FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: CNC-forgácsoló

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 031242 HELYI TANTERV AZ ELŐREHOZOTT, 3 ÉVES SZAKKÉPZÉSHEZ Gépészet..SZAKMACSOPORT Gépi forgácsoló..szakma OKJ SZÁMA: 31 521 09 1000 00 00 ÉRVÉNYES: 2012.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAMJA TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2007 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben Az adaptált

Részletesebben

FINOMMECHANIKAI GÉPKARBANTARTÓ, GÉPBEÁLLÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

FINOMMECHANIKAI GÉPKARBANTARTÓ, GÉPBEÁLLÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI FINOMMEHNIKI GÉPKRNTRTÓ, GÉPEÁLLÍTÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ TOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 521 06 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK SZERSZÁMKÉSZÍTŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 33 521 08 1000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Szerszámkészítő

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 09 2. A szakképesítés

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához a 34 521 06 Hegesztő szakképesítés kerettanterve alapján I. A szakképzés

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 09 2. A szakképesítés

Részletesebben

VILLANYSZERELŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítések köre:

VILLANYSZERELŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítések köre: I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium

Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium Oktatási azonosító: 035268 HELYI TANTERV Gépészet..SZAKMACSOPORT Gépgyártástechnológiai technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 521

Részletesebben

MELEGÜZEMI TECHNIKUS

MELEGÜZEMI TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM CIPÉSZ, CIPŐKÉSZÍTŐ, CIPŐJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM MOZGÁSKORLÁTOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 1 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÉPÜLETGÉPÉSZETI SŐHÁLÓZAT- ÉS ERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 09 0000 00 00 2. A

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM PORCELÁNKÉSZÍTŐ ÉS FESTŐ ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAMJA MOZGÁSKORLÁTOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2007 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben Az adaptált programot

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM PÉK SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM HALLÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet munkacsoportjában,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM HALLÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet munkacsoportjában,

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

47/2011. (IX. 14.) NFM rendelet

47/2011. (IX. 14.) NFM rendelet 47/2011. (I. 14.) NFM rendelet a közlekedési, az informatikai és a postaügyi ágazathoz tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 17/2010. (I. 25.) NFM rendelet módosításáról

Részletesebben

VASÚTI PÁLYAMUNKÁS. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 841 02 1000 00 00. Szakképesítések köre:

VASÚTI PÁLYAMUNKÁS. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 841 02 1000 00 00. Szakképesítések köre: VASÚTI PÁLYAMUNKÁS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

GÉPI FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

GÉPI FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK GÉPI FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 09 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Gépi

Részletesebben

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM PARKGONDOZÓ RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PRORAMJA TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2007 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben

Részletesebben

KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARBANTARTÓ TECHNIKUS

KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARBANTARTÓ TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 01 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

ÉDESIPARI TERMÉKGYÁRTÓ

ÉDESIPARI TERMÉKGYÁRTÓ ÉDESIPARI TERMÉKGYÁRTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM KOSÁRFONÓ RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM LÁTÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 2007 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben A szakképesítés programját

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI KOVÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI KOVÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZASÁGI KOVÁS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ AATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 521 06 2. A szakképesítés megnevezése: Mezőgazdasági

Részletesebben

Hegesztő szakképesítés

Hegesztő szakképesítés Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Hegesztő szakképesítés OKJ azonosító szám 31 521 11 0000 00 00 11. 12. szakképző évfolyam

Részletesebben

Szakmai program KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ OKJ: 31 582 21 0010 31 02

Szakmai program KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ OKJ: 31 582 21 0010 31 02 INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Postafiók: 98 Tel.: 42/508-320 Fax: 42/433-756 OM azonosító: 033690 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu

Részletesebben

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 525 03 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Karosszérialakatos

Részletesebben

ENERGETIKUS. alapján készült.

ENERGETIKUS. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

29. MEZŐGAZDASÁGI GÉPÜZEMELTETŐ, GÉPKARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

29. MEZŐGAZDASÁGI GÉPÜZEMELTETŐ, GÉPKARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 29. MEZŐGAZDASÁGI GÉPÜZEMELTETŐ, GÉPKARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 20 2. A szakképesítés

Részletesebben

ELEKTROLAKATOS ÉS VILLAMOSSÁGI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ELEKTROLAKATOS ÉS VILLAMOSSÁGI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ELEKTROLAKATOS ÉS VILLAMOSSÁGI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 544 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM FAZEKAS SZAKKÉPESÍTÉS/ELÁGAZÁS

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM FAZEKAS SZAKKÉPESÍTÉS/ELÁGAZÁS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM FAZEKAS SZAKKÉPESÍTÉS/ELÁGAZÁS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM LÁTÁSSÉRÜLTANULÓK SZÁMÁRA 2007 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben Az alapprogramot készítette:

Részletesebben

III. BÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT AUTOMATIKAI TECHNIKUS

III. BÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT AUTOMATIKAI TECHNIKUS III. ÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT AUTOMATIKAI TECHNIKUS 54 523 04 1000 00 00 K é s z ü l t : Az 17723-2/2011. VIII. 25. k ö z l e m é n yb e

Részletesebben

KOHÁSZATI ANYAGELŐKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KOHÁSZATI ANYAGELŐKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KOHÁSZTI NYGELŐKÉSZÍTŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 521 16 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Kohászati

Részletesebben

KERTÉSZ. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 622 01. A szakképesítés megnevezése:

KERTÉSZ. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 622 01. A szakképesítés megnevezése: I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

Szent László SZKI Szekszárd HELYI TANTERV

Szent László SZKI Szekszárd HELYI TANTERV Szent László SZKI Szekszárd Készítette: Kozár István 2007 HELYI TANTERV Gépészet SZAKMACSOPORT Gépiforgácsoló SZAKMA OKJ SZÁMA: 31 521 09 1000 00 00 ÉRVÉNYES: 2007-től 1 / Feladatok, ismeretek, készségek

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros. AZ ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 523 01 0000 00 00

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros. AZ ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 523 01 0000 00 00 1 Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros AZ ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 523 01 0000 00 00 HELYI PROGRAMJA Készült a szociális és munkaügyi miniszter által

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ AATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 19 2. A szakképesítés megnevezése: Mezőgazdasági

Részletesebben

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

Szakmai program. Kőműves OKJ.: 31 582 15 1000 00 00. SZVK: 17/2010. (XI. 25.) NFM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény

Szakmai program. Kőműves OKJ.: 31 582 15 1000 00 00. SZVK: 17/2010. (XI. 25.) NFM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Postafiók: 98 Tel.: 42/508-320 Fax: 42/433-756 OM azonosító: 033690 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM PORCELÁN- ÉS EDÉNYÁRU-ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉS - ELÁGAZÁS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM GYENGÉNLÁTÓ (LÁTÁSSÉRÜLT) TANULÓK SZÁMÁRA 2009 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési

Részletesebben

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 04 IPARI GÉPÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 04 IPARI GÉPÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 04 IPARI GÉPÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A 2013/14. tanévtől indítandó szakképzés jogi háttere: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

CUKRÁSZ. alapján készült.

CUKRÁSZ. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 031242 HELYI TANTERV AZ ELŐREHOZOTT, 3 ÉVES SZAKKÉPZÉSHEZ Gépészet..SZAKMACSOPORT Karosszérialakatos..SZAKMA OKJ SZÁMA: 31 525 05 0010 31 04 ÉRVÉNYES:

Részletesebben

KAROSSZÉRIALAKATOS 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KAROSSZÉRIALAKATOS 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KAROSSZÉRIALAKATOS 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: 31 525 03 1000 00 00 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21. 52 811 02 0000 00 00 VENDÉGLŐS. Helyi tanterv 2008.

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21. 52 811 02 0000 00 00 VENDÉGLŐS. Helyi tanterv 2008. 56. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 700 Dombóvár, Népköztársaság u.. 5 8 0 0000 00 00 VENDÉGLŐS Helyi tanterv 008. Készítette: Ériné Dávid Erzsébet . A képzés szabályozásának jogi háttere A központi

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTEHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 522 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Épületgépészeti rendszerszerelő

SZAKMAI PROGRAM. Épületgépészeti rendszerszerelő Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Épületgépészeti rendszerszerelő OKJ azonosító szám 31 582 21 11. 12. szakképző évfolyam

Részletesebben

MŰSZAKICIKK-KERESKEDŐ

MŰSZAKICIKK-KERESKEDŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSI, KERTÉSZETI ÉS NÖVÉNYVÉDELMI TECHNIKUS

NÖVÉNYTERMESZTÉSI, KERTÉSZETI ÉS NÖVÉNYVÉDELMI TECHNIKUS NÖVÉNYTERMESZTÉSI, KERTÉSZETI ÉS NÖVÉNYVÉDELMI TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

KÁRPITOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

KÁRPITOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK KÁRPITOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 542 04 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Kárpitos 3.

Részletesebben

Pedagógiai Program Szakmai Program 2010 D. SZAKMAI PROGRAM 2010. Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium, 7400 Kaposvár, Cseri út 6.

Pedagógiai Program Szakmai Program 2010 D. SZAKMAI PROGRAM 2010. Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium, 7400 Kaposvár, Cseri út 6. D. SZAKMAI PROGRAM 2010. Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium, 7400 Kaposvár, Cseri út 6. 1 TARTALOMJEGYZÉK D. SZAKMAI PROGRAM... 6 A.) TECHNIKUS KÉPZÉS... 6 MAGASÉPÍTŐ TECHNIKUS KÉPZÉS (54

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

IPARI NEMESFÉM-MEGMUNKÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

IPARI NEMESFÉM-MEGMUNKÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI IPRI NEMESFÉM-MEGMUNKÁLÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 543 02 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Ipari

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről

Részletesebben

GYERMEKGONDOZÓ-NEVELŐ

GYERMEKGONDOZÓ-NEVELŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

XXX Szakközépiskola. OM azonosító:

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: XXX Szakközépiskola OM azonosító: 0100090000037800000002001c00000000000400000003010800050000000b020000 0000050000000c02 be04a507040000002e0118001c000000fb021000070000000000bc02000000ee0102022253797374656d0004a5070000f05a0000985c110004ee8339e8891f000c020000040000002d01000004000000020101001c000000fb029cff0

Részletesebben

KÖNYVKÖTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése:

KÖNYVKÖTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése: KÖNYVKÖTŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító

Részletesebben

KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 543 05 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM PORCELÁNKÉSZÍTŐ ÉS FESTŐ SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM MOZGÁSKORLÁTOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2009 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben gyógypedagógusok

Részletesebben

TÁVKÖZLÉSI TECHNIKUS

TÁVKÖZLÉSI TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

MŰSZAKI RAJZ 9. évfolyam

MŰSZAKI RAJZ 9. évfolyam MŰSZAKI RAJZ 9. évfolyam Számonkérés: rajzfeladatok megoldása, szóbeli tétel húzása Szükséges eszközök: ceruza, radír, körző, 2 db háromszög vonalzó, szögmérő, esetleg rádiuszsablon, görbevonalzó Témakörök:

Részletesebben

MŰANYAG-FELDOLGOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MŰANYAG-FELDOLGOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MŰANYAG-FELDOLGOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 521 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Műanyag-feldolgozó

Részletesebben

SZÍNESFÉM-FELDOLGOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

SZÍNESFÉM-FELDOLGOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI SZÍNESFÉM-FELDOLGOZÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 521 25 1000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Színesfém-feldolgozó

Részletesebben

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 523 03 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

MOTOR- ÉS KERÉKPÁRSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MOTOR- ÉS KERÉKPÁRSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MOTOR- ÉS KERÉKPÁRSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 525 01 2. A szakképesítés megnevezése: Motor-

Részletesebben

BÚTORASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

BÚTORASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI BÚTORASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 543 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Bútorasztalos

Részletesebben

BÚTORASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

BÚTORASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI BÚTORASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 543 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Bútorasztalos

Részletesebben

GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETEMÉNYEI

GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETEMÉNYEI GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETEMÉNYEI I. A Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Gáz-

Részletesebben

ÜVEGMŰVES. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 17 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése:

ÜVEGMŰVES. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 17 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése: ÜVEGMŰVES I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÉPI FORGÁCSOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÉPI FORGÁCSOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÉPI FORGÁCSOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 1 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

TETŐFEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

TETŐFEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK TETŐFEDŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 582 17 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Tetőfedő 3. Szakképesítések

Részletesebben

JOGI ASSZISZTENS Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere

JOGI ASSZISZTENS Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi / ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

Foglalkozási napló. Mechatronikus-karbantartó 15. évfolyam

Foglalkozási napló. Mechatronikus-karbantartó 15. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Mechatronikus-karbantartó 15. évfolyam (OKJ száma: 34 523 01) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

a(z) XXII. KÖZLEKEDÉS ágazathoz tartozó 54 525 09 KOCSIVIZSGÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXII. KÖZLEKEDÉS ágazathoz tartozó 54 525 09 KOCSIVIZSGÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXII. KÖZLEKEDÉS ágazathoz tartozó 54 525 09 KOCSIVIZSGÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXII. KÖZLEKEDÉS ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: I. A

Részletesebben

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az elektromos gép- és készülékszerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az elektromos gép- és készülékszerelő mestervizsgához szükséges

Részletesebben

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékében szereplő adatai

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékében szereplő adatai KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékében szereplő adatai 1.1. Szakképesítés azonosító száma: 32 2 7429 02 2 5 07 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ. a 31 543 01 FAMEGMUNKÁLÓ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ. a 31 543 01 FAMEGMUNKÁLÓ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 543 01 FAMEGMUNKÁLÓ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához a 34 543 02 Asztalos szakképesítés kerettanterve alapján I. A szakképzés jogi háttere

Részletesebben

CNC GÉPKEZELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

CNC GÉPKEZELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI CNC GÉPKEZELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A CNC gépkezelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A CNC gépkezelő mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A CNC gépkezelő mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

AZ 52 344 05 0010 52 03 TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. Általános irányelvek. 1. A képzés szabályozásának jogi háttere

AZ 52 344 05 0010 52 03 TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. Általános irányelvek. 1. A képzés szabályozásának jogi háttere AZ 52 344 05 0010 52 03 TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 522 04 ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 522 04 ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 522 04 ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben