Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnıttképzési Kar

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnıttképzési Kar"

Átírás

1 Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnıttképzési Kar Környezeti nevelés és módszertana I. (Jegyzet belsı használatra) Készítette: Dr. Varga Imre január

2 Környezeti nevelés módszertana I. Tartalomjegyzék Elıszó... 1 A természettudományok alapjai... 2 Anyagszerkezet... 8 Az anyag építıkövei... 8 Alapvetı kölcsönhatások Kémia Az Univerzum A Föld Litoszféra Atmoszféra Idıjárási jelenségek Hidroszféra Bioszféra Kölcsönhatások a bioszférában Élettelen-élı kölcsönhatás Élı-élı kölcsönhatás Biogeokémiai ciklusok a bioszférában Energiaáramlás a bioszférában Társadalmi környezet Energiaforrások Nyersanyag, hulladék A társadalmi környezet komplex hatása a természeti környezetre Környezettudatos magatartás Irodalom... 63

3 Környezeti nevelés módszertana I. 1 Elıszó Ez a jegyzet azt a célt szolgálja, hogy segítse a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnıttképzési Kar óvodapedagógus hallgatóit abban, hogy megszerezzék azokat az ismeretanyagokat, amelyek a Környezeti nevelés és módszertana I (régebbi nevén Természetismeret ) címő tantárgy teljesítéséhez szükségesek. Témáját tekintve természettudományok azaz fizika, kémia, földrajz, csillagászat, biológia témakörét érinti. Ez a terület sajnos kissé távol áll a többnyire humán beállítottságú hallgatóság számára. Gondot jelenthet számukra az, hogy az anyag nem lineáris felépítéső, a témák között rengeteg kapcsolat van, szinte mondhatnánk azt, hogy minden összefügg minden mással. A felkészülés során erre fokozottan oda kell figyelni, mert nem a tartalmak tudása az elsıdleges, hanem a tartalmak közötti összefüggések átlátása. Nem szükséges elveszni a számokban, adatokban inkább a megértésen van a hangsúly. Az elıadások által érintett témák a hétköznapokban is megjelennek, akár a kisgyermekek is felvethetnek olyan kérdéseket, amelyekre a válasz egyszerő, de csak kevesen tudnak rá kielégítıen felelni. Az általános mőveltség és a széles látókör nélkülözhetetlen elemei azok a tények, elvek, jelenségek melyekkel a jegyzet keretein belül ismerkedhetnek meg a hallgatók. Mindezek szükségesek ahhoz, hogy a környezettudatos magatartás kialakuljon a pedagógusban, majd pedig ez a gyermekek nevelésében is megjelenjen.

4 Környezeti nevelés módszertana I. 2 A természettudományok alapjai A korábban különálló tudományágak, mint a fizika, kémia, biológia, földrajz, csillagászat fejlıdésük során egyre újabb területeket tártak fel a világból. Ezek a területek mára már átfedésbe kerültek, gondoljunk csak az atomfizikára, biokémiára vagy az asztrofizikára. Ezeket a tudományágakat átfogóan, egységesen kell ma már szemlélnünk, melynek hátterében mindig ott van egy speciális nyelv a matematika. A természettudományokban a dolgokról nem csak minıségileg (kvalitatívan), hanem mennyiségileg (kvantitatívan) is beszélünk. Ahhoz viszont, hogy ezt megtehessük a mennyiségek pontos leírására mértékegységeket kell bevezetnünk. Például a hosszúság mérésére a méter nevő mennyiséget. Így ahhoz, hogy egy mennyiségrıl pontosan tudjunk beszélni mindig meg kell adnunk egy mérıszámot és egy mennyiséget. Például egy test hossza 21 méter. A különbözı mennyiségekhez különbözı mértékegységek rendelhetık. A mértékegységeket többféleképpen csoportosíthatjuk. Lehetnek például metrikus (méter, liter) vagy angolszász mértékegységek (inch, font). Egyes mértékegységek kifejezhetıek másokkal, mások nem. Az SI mértékegységekbıl (méter, kilogramm, másodperc, stb.) az összes mértékegység származtatható. Nézzünk egy konkrét esetet: a Newton felírható kg*m/s 2 alakban is. Azért hogy az kisebb-nagyobb mennyiségek leírásához ne kelljen túl kicsi vagy túl nagy mérıszámokat használni alkalmazhatjuk az alábbi elıtagokat. név jel érték név jel érték nano n 0, deka dk 10 mikro µ 0, hekto h 100 milli m 0,001 kilo k 1000 centi c 0,01 mega M deci d 0,1 giga G A természettudományokban vannak olyan alapvetı törvények illetve alapelvek, amelyek a gerincét képezik a természettudományoknak. Ilyenek többek között a Newton törvények, a megmaradási törvények, a szimmetria, stb. Ismerkedjünk meg most ezekkel! Newton I. törvénye: Egy test megırzi mozgásállapotát (egyenes vonalú egyenletes mozgást végez, vagy állva marad) mindaddig, amíg egy külsı tényezı

5 Környezeti nevelés módszertana I. 3 annak megváltoztatására nem kényszeríti. Ennek a törvénynek a szemléltetésére leggyakrabban használt példa az, amikor a fékezı buszon az addig álló labda elkezd gurulni. Hogy is van ez? Senki nem nyúlt a labdához mégis elkezd mozogni. Akkor nem igaz az I. törvény? Nyugodjunk meg igaz. A labda ugyanis nem állt, hanem a busszal együtt mozgott. Viszont a labdát nem érdekli, hogy a busz mit csinál. Ha a busz fékez (csökkenti a sebességét) a labda akkor is tovább fog menni azonos sebességgel. Csak akkor fogja megváltoztatni a sebességét, ha egy másik tárgy arra kényszeríti, tehát például akkor, amikor mozgása során eléri a busz elejét és nekiütközik annak. Vagy nézzünk egy másik példát! Tegyük fel egy őrhajó halad a Föld és a Hold között, mondjuk fél úton v sebességgel a Hold felé. Vajon mennyi üzemanyag szükséges neki 100 km megtételéhez? Közelítsük meg a problémát fizikus szemmel! Mi hat az őrhajóra? Mivel kerül kölcsönhatásba? Mivel érintkezik? Semmivel. Akkor továbbra is v sebességgel fog mozogni, minden beavatkozás nélkül. Vagyis ilyenkor nincs szüksége üzemanyagra!!! (Az csak a lassításhoz, gyorsításhoz, irányváltozáshoz, azaz a mozgásállapot megváltoztatásához szükséges.) A Földön az autóknak azért van szükségük üzemanyagra, mert az alkatrészek, a kerekek súrlódása, a közegellenállás mind kényszeríti az autót mozgásállapotának megváltozatására (lassulásra), így az állandó sebességnek ára van, tankolnunk kell. Newton II. törvénye: Egy test mozgását környezete befolyásolja. Sokak számára ez a törvény csak F=ma, egy üres képlet. Pedig ennek tartalma is van. Egy m tömegő test mozgását az ı gyorsulása ( a ) jellemzi, ezt pedig a test környezete határozza meg, amely környezeti hatást az erınek ( F ) nevezett mennyiséggel fejezzük ki tömören. Ez azt a nagyszerő képességet adja meg számunkra, hogy ha ismerjük, hogy egy test milyen kapcsolatban áll környezetével ismerjük annak hatását meg tudjuk mondani minden idıpontban a gyorsulását. Ez azt jelenti, hogy ismerjük a mozgását, meg tudjuk mondani hol lesz a következı percben, vagy hol volt 5 perccel ezelıtt. Betekinthetünk a múltba vagy a jövıbe. A II. törvény alapján azt is tudjuk, hogy ugyanakkora (erı)hatás egy nagyobb tömeget kevésbé tud megmozdítani. Minél nagyobb egy test tömege annál nehezebben lehet megmozdítani, azaz annál nagyobb a tehetetlensége (tehetetlenség = tömeg).

6 Környezeti nevelés módszertana I. 4 Newton III. törvénye: Ha egy test valamekkora erıt fejt ki egy másikra, akkor a másik is ugyanakkora nagyságú, de ellentétes irányú erıt fejt ki az elıbbire. Mondhatnánk tréfásan azt is, hogy ezt a törvényt még egy egyszerő szék is ismeri. Hogyan vizsgáztassuk le a széket? Egyszerő. Álljunk rá! İ abban a pillanatban kiszámolja a rá ható erıt és pontosan akkora erıvel fogja ellensúlyozni, aminek köszönhetıen meg tudunk állni a széken. Newton IV törvénye: Ha egy testre egyszerre több test hat akkor a test ezek együttes hatásának megfelelıen fog mozogni. Ez azt a könnyítést adja meg a fizikus számára, hogy ha ismerjük B hatását A-ra (meg tudjuk mondani, hogy mozogna az A test) és C önálló hatását is A-ra, akkor egyszerően azt is meg tudjuk mondani, hogyan fog mozogni A ha egyszerre B és C is hat rá. Ha egy rendszer semmilyen kölcsönhatásban nincs a környezetével, akkor azt mondjuk, hogy a rendszer zárt, ellenkezı esetben nyílt rendszerrıl beszélünk. Egy nyílt rendszer mindig zárttá tehetı, ha a környezetnek azt a részét, amelyikkel kölcsönhatásban van, hozzárendeljük a rendszerhez. Ez azért fontos, mert zárt rendszerekben van jó néhány mennyiség, amelyik egy speciális viselkedést mutat, kimondható rájuk egy megmaradási tétel. Zárt rendszerben lejátszódó bármilyen folyamat során az adott mennyiség értéke nem változik, a kezdeti és a végállapotban is ugyanannyi. Nézzünk példákat megmaradási törvényekre! Tömegmegmaradás: egy zárt rendszer össztömege állandó. Mit jelent ez konkrét esetekben? Oldjunk fel 1kg vízben 10g konyhasót. Oldás elıtt a rendszer össztömege 1010g, az elkészült oldaté szintén 1010g. Ha elégetünk egy kg fát nem egy kg hamu keletkezik. Az égı fa nem zárt rendszer, kölcsönhatásban van a levegıvel, mivel az égéshez oxigén kell és közben széndioxid keletkezi. Ha megmérnénk a fa és az égéshez szükséges oxigén tömegét az ugyanannyi lenne, mint a keletkezı gázok, hamu és pernye össztömege. Energiamegmaradás: a rendszer összenergiája állandó, csak az egyes energiaformák átalakulnak egymásba. A forró víz hőlése során hıenergiát ad át a környezı testeknek, akik ezáltal felmelegednek. A fa égése során keletkezı hıenergia nem a semmibıl jön. Ez az energia korábban a fa anyagának kémiai kötéseiben volt tárolva kémiai energiaként. A lejtın leguruló golyó egyre gyorsabban mozog, azaz nı

7 Környezeti nevelés módszertana I. 5 a mozgási energiája. Ennek viszont az az ára, hogy folyamatosan csökken a helyzeti energiája. Az elızı két megmaradási törvényt ki kell egészítenünk egy kicsit, ahhoz, hogy minden esetben igaz legyen. Einstein relativitáselmélete óta tudjuk, hogy az energia és a tömeg ekvivalens azaz egyenértékő mennyiségek, egymásba át tudnak alakulni a híres E=mc 2 képlet alapján. Így megmaradási törvényt igazából csak kettejükre együttesen tudunk értelmezni. Hol jelentkezik ez a gyakorlatban? Vegyük például a Napot! Honnan származik a napsugarak energiája? Mitıl olyan forró a Nap? Honnan az a rengeteg energia? A csillagok belsejében lejátszódó nukleáris folyamatok (magfúzió) során hidrogénbıl hélium keletkezik. Csakhogy 1 kg hidrogénbıl nem egészen 1kg hélium lesz. Néhány gramm anyag eltőnik. Nem más anyaggá alakul, nem elpárolog, hanem megszőnik anyagnak lenni, átalakul energiává. Lendületmegmaradás: Egy test lendülete nem más, mint a tömegének és sebességének szorzata. Zárt rendszerben az elemek lendületének összege sohasem változik. Lövés elıtt a puska és a töltény is állnak, sebességük nulla, így lendületük egyenként is összességében is nulla. Lövés után a kis tömegő golyó nagy sebességgel halad elıre, van valamekkora lendülete. Hogyan lehet akkor a rendszer összlendülete nulla? Úgy, hogy a puska ellentétes irányú ugyanakkora nagyságú lendületre tesz szert (Newton III. törvény). Azaz a lövedékkel ellentétes irányban visszalökıdik, de mivel jóval nagyobb tömegő, mint a lövedék, ahhoz hogy ugyanakkora lendülete legyen sokkal kisebb sebességgel fog visszalökıdni. Perdületmegmaradás: A perdület a lendülethez hasonló mennyiség csak ez a forgó rendszereket írja le (nem a haladót). Ez is megmaradó mennyiség. Emiatt van szükség a helikoptereken farokrotorra, különben a géptest a fırotorral ellentétes forgást végezne. Elektromos töltés megmaradás: Egy zárt rendszer össztöltése mindig ugyanannyi. A klóratomban 17 elektron és 17 proton (azonos nagyságú ellentétes töltés) van, így a klóratom semleges. Azonban beszélünk klór ionról is, ami egyszeresen negatív töltéső. Mivel az elektromos töltésre érvényes a megmaradási törvény klóratomból csak úgy lehet klór ion, ha egy elektront szerez a környezetébıl, máshogy nem.

8 Környezeti nevelés módszertana I. 6 Anyagmegmaradás: Bármilyen kémiai folyamatban a kiindulási és a keletkezı anyagokban ugyanazok az atomok vannak, ugyanolyan létszámban, csak máshogy kapcsolódnak egymáshoz. Ha sósavba (HCl) vasat (Fe) teszünk Hidrogén gáz (H 2 ) keletkezik. A hidrogén nem jelenhet meg a semmibıl, a kiindulási anyagok között volt eddig. A vas és a klór atomok pedig nem tőnnek el, hanem vaskloriddá alakulnak. Ráadásul a különbözı atomok darabszámának aránya is állandó marad. Ezt írja le a reakció kémiai egyenlete: 2HCl+2Fe 2FeCl+H 2. Ezért nem tudtak az alkimisták egyszerő anyagokból aranyat elıállítani. Azonban a radioaktivitás felfedezésével olyan (magfizikai) folyamatokat is megfigyelhetünk, amelyek során az atom belsejében történı változások miatt egy atom egy másik elem atomjává alakul. Barionszám és leptonszám megmaradás: Az atomokat alkotó részecskékre bevezethetünk megmaradási törvényeket, amelyekkel bármilyen (nem csak kémiai) folyamatokra kiterjeszthetı az anyagmegmaradás törvénye. A megmaradási törvényeken túl a természetben nagyon fontos a szimmetria és az arra való törekvés. Szimmetriára szükség van például az egyensúlyi állapotok kialakulásához is. Newton II. törvénye, azaz a hatás-ellenhatás törvénye is szimmetriát fejez ki. A pozitív töltések mellett mindig vannak ellentétes, negatív töltések, melyek egymás hatásait semlegesítik. A biológiában a serkentı hormonok mellett mindig vannak gátló hormonok, egyensúlyt csak együttesen tudnak kialakítani. Ha egy felmágnesezett acél rudat eléggé felmelegítünk, elveszti mágnesességét. Ez elég jelentıs változás, pedig az egész mögött csak az áll, hogy az atomi szinten fennálló szimmetria változik. Van egy fontos elv, amelynek kémiai megnyilvánulása a Le Chatelier-Braun-elv, fizikában történı megjelenése a Lenz-törvény. Lényege, hogy egy egyensúlyban lévı rendszer megzavarásakor olyan folyamatok indulnak be, amelyek csökkenteni igyekeznek a zavaró hatást. A széndioxid vízben történı oldódása során szénsav keletkezik (H 2 O+CO 2 H 2 CO 3 ), amely egy megfordítható reakció. A szódásszifonban a szénsav és a széndioxid egyensúlyban van. A reakció mind a két irányban lejátszódik folyamatosan. Akkor amikor kiengedünk egy pohárba egy kis szódát, a keletkezı széndioxid elszökik. Ezért olyan folyamatok játszódnak le, amelyek pótolni igyekeznek a gázt. Ezért a szóda ereje elmegy.

9 Környezeti nevelés módszertana I. 7 Van egy mennyiség, amely egy rendszer rendezetlenségét írja le. Ez az entrópia. Rendezett állapot az, amikor a lencse és a hamu külön kupacban van, rendezetlen az, amikor össze vannak keveredve. Elıbbi esetben az entrópia kicsi, utóbbiban nagy. A zárt rendszerekben lejátszódó folyamatok mindig olyanok, hogy a rendszer entrópiája nem csökkenhet. Hamupipıkének tehát a mostohája azt a feladatot adta, hogy csökkentse a világ entrópiáját. Ez csak akkor tehetı meg, ha egy másik rendszer entrópiája még nagyobb mértékben nı (Hamupipıke nagyon elfárad). Egyébként ez az elv határozza meg a folyamatok irányát és így ezzel az idı irányát is. Vannak még ezen kívül is fontos elvek a természetben, vegyük például az evolúció motorját, a természetes kiválasztódást, de ezekrıl most nem beszélünk.

10 Környezeti nevelés módszertana I. 8 Anyagszerkezet Az anyag építıkövei Mindannyian jól ismerjük az alumíniumot. Ebbıl készülnek például az elektromos vezetékek, az alufólia. Tudjuk, hogy ez egy szilárd fém, szürke színő, jól vezeti az elektromosságot és a hıt, viszonylag puha, nem rozsdásodik, sósav hatására hidrogént termel, stb. Végezzük el a következı gondolatkísérletet. Vegyünk egy 1 m hosszú alumínium drótot! Vágjuk ketté! Ha megvizsgáljuk a két darabot, azt vehetjük észre, hogy fizikai és kémiai tulajdonságai nem változtak. Az egyik darabot újra vágjuk ketté! Ezek a kis darabok is a fent leírt tulajdonságokkal rendelkeznek. Vágjuk újra ketté, majd újra! Azt tapasztaljuk, hogy ez az aprócska drótdarab még mindig szürke, szilárd, jól vezeti az elektromosságot és a hıt, viszonylag puha és nem rozsdásodik és sósav hatására hidrogént termel. Tehát tulajdonságai függetlenek a mérettıl. De vajon meddig folytathatnánk ezt a kísérletet? Elıbb-utóbb azt tapasztalnánk, hogy ez a folyamat nem folytatható a végtelenségig. Egy idı után már nem írhatnánk le az anyag tulajdonságait a fenti jelzıkkel. Eljuthatunk egy olyan legkisebb méretig, ahol, még az anyag kémiai tulajdonságai ugyanazok. Minden anyag elemi építıkövekbıl áll, amelyek magukban hordozzák az anyag kémiai tulajdonságait. Ezek az építıkövek az atomok, molekulák. Az azonos atomokból álló anyagokat kémiai elemeknek nevezzük. Ha megvizsgáljuk, hogy az egyes anyagok hogyan viselkednek, milyen kölcsönhatásba, reakcióba lépnek egymással és ezek során mivé alakulnak, rájöhetünk, hogy a molekulák is kisebb egységekbıl állnak, de ezek már más-más tulajdonságokkal bírnak, mint maga a molekula. A vizsgálatok azt mutatják, hogy az univerzumban található szinte megszámlálhatatlanul sokféle molekula mindössze kb. 90 eltérı tulajdonságú egységbıl, atomból áll össze. Ezeket (és még kb. 30 mesterségesen elıállított atomot) a Mengyelejev-féle periódusos rendszer foglalja össze. Például a vizet (H 2 O) alkotó molekulák két hidrogén atomból (H) és egy oxigén atomból (O) állnak, vagy például az inzulin molekulát 791 atom alkotja megfelelı egyedi struktúrában elrendezve. Ha az atomok nagyságát szeretnénk megmérni a milliméter milliárdod részét jelentı pikométeres skálán kell dolgoznunk.

11 Környezeti nevelés módszertana I. 9 Szemléltetésként ez azt jelenti, hogy kb. 10 milliárd atomot kellene egymás mellé helyezni egy egyenes mentén, hogy e láncolat hossza elérje az 1 m-t. Míg az anyagok makroszkopikus tulajdonságaival (olvadáspont, elektromos vezetıképesség, sőrőség, stb.) a fizika foglalkozik, az atomi szintő felépítését, kölcsönhatásait, reakcióit, stb. a kémia tudománya írja le. A tudósok a XX. század elején kísérleteik, vizsgálataik során azt tapasztalták, hogy az atomok úgy viselkednek, mintha nem tömör, nem folytonosan kitöltött gömbök lennének, mint pl. egy biliárdgolyó, hanem csak a közepükben lenne egy kismérető, sőrő mag. Másrészt az elektromos tulajdonságok miatt valamiféle elektromos töltéssel rendelkezı részecskéket is kell tartalmazniuk az atomoknak. Így szülelett meg az atomok Rutherford-féle modellje, mely szerint egy atom kis méterő (10-14 m), de nagy tömegő (nagy sőrőségő) pozitív elektromos töltéső atommagból és a körülötte keringı parányi, kis tömegő negatív töltéső elektronokból (elektronburok) áll. Szemléltessük a méreteket! Ha az atommag egy cseresznye nagyságú lenne, akkor az elektronok tıle kb. 100 méterre keringenének. Ha pedig egy 4kg tömegő 10cm átmérıjő vasgolyóból (lásd súlylökés) egy képzeletbeli speciális eszközzel külön tudnánk választani a vas atomok magjait és elektronjait, akkor az atommagok súlya 3,999kg lenne az elektronoké, pedig 1g. Ráadásul az atommagok mindössze egy baktérium mérető kupacot alkotnának. Tehát az atommag nagyon kicsi és nagyon sőrő, az anyagot alkotó atomok, pedig tele vannak üres hellyel. További vizsgálatok során kiderült, hogy az atommag sem egy egyszerő homogén gömb, ennek is van szerkezete, ez is részecskéket tartalmaz: protonokat és neutronokat. Ezek mérete és tömege nagyjából egyforma, de a proton (az elektronéval megegyezı nagyságú) pozitív elektromos töltéső, a neutron viszont elektromosan semleges. A mag alkotóit, azaz a neutronokat és a protonokat együttesen nukleonoknak hívjuk. Az atomok elektromos semlegességét annak köszönhetjük, hogy bennük az elektronok és a protonok egyenlı számban fordulnak elı. Egy atom protonszáma, azaz az ún. rendszám meghatározza, hogy milyen anyagról van szó. Ha például egy anyag atomjaiban 47 proton van akkor az ezüst, ha 79 akkor az arany. Persze a semleges arany atomokban ekkor pontosan 79 elektron található. Speciális körülmények között

12 Környezeti nevelés módszertana I. 10 elıfordulhat, hogy egy atom elveszít, vagy szerez néhány elektront, ekkor elveszti semlegességét, ionná válik. Az atomok neutronszáma változó lehet, tehát elıfordulhat, hogy ugyanazon anyag két atomjának nem egyezik meg a neutronszáma csak a protonszám. Az olyan atomokat, amelyek rendszáma (azaz protonszáma) megegyezik, de neutronszáma eltér izotópoknak nevezzük. Például egy átlagos hidrogénatom (H) 1 protont és egy elektront tartalmaz. Viszont elıfordul olyan hidrogén atom is, amely még 1 vagy 2 neutront is tartalmaz. (Elıbbi változatot deutériumnak ( 2 H vagy D) utóbbit tríciumnak ( 3 H vagy T) nevezzük, bár ezek is hidrogén atomok.) A kis rendszámú atomokban a neutronszám nagyjából megegyezik a protonszámmal, a nagyobb rendszámú atomokban a neutronok száma nagyobb, mint a protonoké. Mivel az atomok tömegét döntıen a protonok és a neutronok adják, ezért ezek együttes darabszámát tömegszámnak nevezzük. Tehát minden olyan anyagot, amelyekkel a hétköznapi életben találkozunk elektronok, protonok és neutronok alkotnak, ezért ıket már általános iskolában is elemi részecskéknek neveztük. Azonban speciális körülmények között megfigyeltek még legalább 100 eleminek vélt részecskét. Pontosabb vizsgálatok azonban azt mutatták, hogy ezek többsége (még a proton és a neutron is) belsı szerkezettel rendelkezik, ık is kisebb egységekbıl állnak, azaz nem tekinthetıek eleminek. Ezeket az új alkotóelemeket kvarkoknak nevezzük. Egy proton két u-kvarkból és egy d- kvarkból áll, míg a neutron egy u-kvarkot és két d-kvarkot tartalmaz. Ma 13 részecskét tekintünk eleminek. Az egyik a foton ( fényrészecske ). A többi 12 két csoportra (leptonok és kvarkok) osztható (1. Táblázat). Ezek közül a hétköznapi élet minden tárgyát u-kvarkok, d-kvarkok és elektronok alkotják. Lepton Kvark elektron u-kvark elektron neutrínó d-kvark müon c-kvark müon neutrínó s-kvark tau b-kvark tau neutrínó t-kvark

13 Környezeti nevelés módszertana I. 11 Ezek a részecskék alkotják a világegyetem anyagát. Ezek mellett azonban megfigyelhetı még másik 12 részecske, amelyek szintén elemiek, szinte teljes mértékben azonos tulajdonságaik vannak a fent említett 12 részecskével, csak egyetlen tulajdonságuk tér el (az viszont ellentétes). Ez a tucat új részecske alkotja az ún. antianyagot. Az anyag és az antianyag egymás ellentettjei. A tisztánlátás végett nézzünk egy példát! A hétköznapi elektron nagyon kis mérető, kis tömegő (a proton tömegének 1840-ed része), a protonéval megegyezı nagyságú, de ellentétes elıjelő elektromos töltéssel rendelkezı elemi részecske. Az ı anti részecske párja az ún. pozitron (anti-elektron) is nagyon kis mérető, kis tömegő (egyenlı az elektron tömegével), a protonéval megegyezı nagyságú, és azonos elıjelő elektromos töltéssel rendelkezı elemi részecske. Tehát mindenben megegyeznek, csak a töltésük ellentétes. Hasonló módon léteznek anti-kvarkok, amelyek anti-protonokat és anti-neutronokat alkotnak. Nagyon fontos tulajdonsága az anyagnak és az antianyagnak, hogy ha találkoznak kölcsönösen megsemmisítik egymást. Ez a folyamat az annihiláció. Ennek során két nagy energiájú foton keletkezik, amelyek egymással 180 -ot bezáró szögben sugárzódnak szét. Ennek hatására a világunkban (amelyet anyag alkot) bármilyen antianyag nagyon hamar megsemmisül. Az annihilációval ellentétes folyamat, az ún. párkeltés során két megfelelı szögben érkezı, nagy energiájú fotonból anyaganytianyag pár jöhet létre. Alapvetı kölcsönhatások Miután megismertük az anyag építıköveit, nézzük meg milyen kölcsönhatásban állnak ezek egymással! Elsı lépésben egy nagyon fontos fizikai mennyiségrıl, az erırıl kell beszélnünk, mely valamiféle hatást testesít meg. Azt mondhatjuk, hogy a testek mozgását a rájuk ható erık határozzák meg. Az általános- és középiskolás fizika tanulmányok révén mindenkinek van már valamiféle tapasztalata ebben a témában. Sokat beszélünk általánosságban az erıkrıl, most nézzünk néhányat ezek közül, amelyekkel a hétköznapi életben találkozhatunk! Gravitációs erı, rugó erı, felhajtó erı, elektromos erı, súrlódási erı, tartó erı, mágneses erı, nyomó erı, izomerı, közegellenállási erı, stb. A tudósok megállapították, hogy alapjában véve összesen négy féle erı létezik. Ezeket alapvetı kölcsönhatásoknak nevezzük.

14 Környezeti nevelés módszertana I Gravitációs kölcsönhatás: Newton óta tudjuk, hogy minden tömeggel rendelkezı test vonz minden másik tömeggel rendelkezı testet. Ez a vonzás végtelen hatótávolságú. Ez a kölcsönhatás a felelıs az alma fáról való leesésért és a bolygók Nap körüli keringéséért is. 2 Elektromágneses kölcsönhatás: Legtöbben az elektromos és a mágneses erıt két külön kölcsönhatásnak vélik, azonban ezek csak egy átfogóbb hatás eltérı megnyilvánulási formái. Az álló illetve a mozgó töltések kölcsönhatását írják le. Az azonos töltések (és az ellentétes áramok) taszítják egymást, az ellentétes töltések (és az azonos áramok) vonzzák egymást. Ez a kölcsönhatás is végtelen hatótávolságú, de árnyékolható (a töltések hatását a környezı ellentétes töltések hosszútávon gyengíthetik). Minden olyan jelenségben szerepet játszik, ahol elıfordul elektromosság, mágnesesség vagy fény. 3 Erıs kölcsönhatás: A kvarkok között lép fel. Hatására alakulnak ki a kvarkokból a nukleonok, és az atommagot (nukleonokat) is ez tartja össze. Hatótávolsága nagyon kicsi, csak az atommagon belül érvényesül. 4 Gyenge kölcsönhatás: Hatótávolsága szintén nagyon rövid, csak az atomokon belül érzékelhetı a hatása. A radioaktív β bomlásban játszik fontos szerepet. A hétköznapokban csak a gravitációs erı és az elektromágneses erı érzékelhetı, a rövid hatótávolságú kölcsönhatások nem. Tehát a mindennapokban tapasztalható erık mindegyike e két kölcsönhatásból származik. Vegyük például az egyszerő mechanikai erıket (nyomó erı, tartóerı, rugó erı, súrlódási erı, stb.). Ezek az elektromágneses erıbıl származnak. Miért is? Ahogy a testet, úgy a felületét is atomok alkotják. Mi történik akkor, ha két felületet közelítünk egymáshoz? Az atomok és így a test is összességében elektromosan semlegesek, de ha a két felületen lévı atomok elégé megközelítik egymást, akkor az elektronjaik jóval közelebb kerülnek egymáshoz, mint az atommagok. Ezért az elektronok sokkal jobban taszítják egymást, mint ahogy az atommagok vonzzák ıket. Ez a taszítás megakadályozza, hogy az egyébként szinte teljesen üres atomok egymásba hatoljanak. Ettıl kemények a testek. Ez adja az érintkezı felületek között fellépı nyomóerıt, ez a taszítóerı egyenesíti ki az összenyomott rugót, és még sorolhatnánk. Az elektronok taszításának van egy másik következménye is. Minél jobban próbáljuk összenyomni a

15 Környezeti nevelés módszertana I. 13 két felületet az elektronok, annál jobban taszítják egymást, tehát sohasem kerülnek egymáshoz igazán közel, a két felület között mindig van egy kis rés, lehet, hogy csak a µm tört része, de rés. Mivel az atomoknak nincs éles határfelülete és az elektronburkok is csak megközelítik egymást nem is létezik a hagyományos értelemben vett érintkezés. Nézzük egy másik fontos jelenségkört, amelyik az elektromágneses kölcsönhatáshoz kapcsolható. E az optika. A megértéshez elég lehet az is, ha tudjuk, hogy a fény nem más, mint elektromágneses hullám. Amikor egy izzó wolfram szál fényt bocsát ki az azért történik, mert a wolfram atomok elektronburkában az egyik elektron helyzete megváltozik. Ugyanezzel magyarázható a fény elnyelés is. Ráadásul mivel a látható fény csak egy kis része az elektromágneses hullámoknak a jelenségkör jóval tágabb. (Elektromágneses hullámok frekvencia szerint növekvı sorrendben: rádióhullám, mikrohullám, infravörös fény, látható fény, ultraibolya fény, röntgensugárzás, radioaktív γ sugárzás.) Így tehát a rádió, a mobil telefon, a mikrohullámú sütı, a tőzfény, a napbarnulás, a röntgen diagnosztika mind szorosan kapcsolódik az elektromágneses kölcsönhatáshoz. Létezik még egy fontos terület, amely az elektromágneses kölcsönhatáshoz köthetı. Ez a kémia, de errıl a következı fejezetben részletesen beszélünk.

16 Környezeti nevelés módszertana I. 14 Kémia Az anyag építıköveit jelentı atomok atommagból és elektronburokból állnak. Az anyag kémiai tulajdonságait (más anyagokkal történı reakcióit) az elektronburok felépítése határozza meg. Nézzük meg, hogyan is épül fel ez a burok! Mivel az atomok elektromosan semlegesek így a protonjaik és elektronjaik száma egyenlı. A protonokat és neutronokat tartalmazó atommag körül az elektronok (adott távolságokra elhelyezkedı) elektronhéjakra rendezıdnek. Minden héjon meghatározott számú elektron fér el. A maghoz legközelebbi, legbelsı héjon maximum 2 elektron tartózkodhat, a következı héjon 8 elektron, a harmadikon 18, a negyediken 32 negatív töltéső elemi részecske helyezkedhet el. Ezek a héjak alhéjakra oszthatóak. Ezeket az alhélyakat s, p, d és f betőkkel jelöljük. Az elektronok mindig úgy helyezkednek el, elıször a legkisebb energiájú (legbelsı) héjat töltik be, ha itt nem férnek el következik a második héj, ha amelyik ott sem fér el az a harmadik héjra kerül, és így tovább. Ennek eredményeképpen a belsı héjak mindig teljesen betöltöttek és a legkülsı héj (amin kívül már nincsenek elektronok) vagy teljesen vagy részlegesen van betöltve az atom elektronszámától függıen. Az a legkülsı héj nagyon fontos szerepet játszik az anyag kémiai viselkedésében, külön névvel is rendelkezik, vegyértékhéjnak nevezzük. Az elıbbiek alapján tehát ha tudjuk mennyi a rendszáma (protonok száma) egy atomnak, akkor tudjuk, hogy ugyanennyi elektronja van. Ekkor viszont meg tudjuk mondani, hogyan néz ki, épül fel az elektronburka, amibıl következtethetünk a kémiai tulajdonságaira. Ha egy anyag minden atomja ugyanannyi protont tartalmaz, akkor az anyagot kémiai elemnek nevezzük (ellenkezı esetben vegyületrıl, elegyrıl, keverékrıl, stb. beszélünk). A természetben 90 féle különbözı elemet találhatunk és további kb. 20 elemet sikerült mesterségesen elıállítani. Ezeket kémiai tulajdonságaik alapján rendszerezve alkotta meg Mengyelejev az ún. periódusos rendszert. Mivel az elektronszerkezet szoros összefüggésben van a kémiai tulajdonságokkal így a periódusos rendszer végül is az elemek atomjainak elektronszerkezetére épül. A táblázat sorai -amelyeket periódusoknak nevezünk- határozzák meg, hogy hány elektronhéja van az atomnak, oszlopai (ún. fıcsoport), pedig azt mutatják meg hány eletronja van az adott atomnak a vegyértékhéján. A táblázat s,,p,d, f mezıkre

17 Környezeti nevelés módszertana I. 15 osztható a vegyértékhéj alhéjainak megfelelıen. A táblázatban az elemek növekvı rendszám szerint vannak elrendezve. Mivel az elemek kémiai tulajdonságait a vegyértékhéjon elhelyezkedı elektronok határozzák meg, így az azonos oszlopban lévı elemek kémiai tulajdonságai azonosak. (pl. 8. fıcsoport: nemesgázok, 7. fıcsoport halogének, 2. fıcsoport alkáliföldfémek, stb). A hétköznapi élet legtöbb anyagát azonban nem elemek alkotják, hanem elemekbıl felépülı kötött szerkezetek, pl. molekulák. Miért kötıdnek az atomok egymáshoz? Minden atom arra törekszik, hogy minden elektronhéja teljesen betöltött legyen (a vegyértékhéj is), energetikailag ugyanis ez a legkedvezıbb. A különbözı atomok együttmőködve próbálják ezt a problémát megoldani, melynek eredményeképpen kémiai kötés alakul ki. Most négy különbözı kémiai kötés mechanizmust nézzünk meg! Az ionos, kovalens és fémes kötést elsıdleges kötésnek is hívjuk, mert jóval erısebb, mint a hidrogénkötés. 1 Ionos kötés: Ha egy atomnak például csak egy elektronra lenne szüksége ahhoz, hogy teljesen betöltse vegyértékhéját, akkor próbál egyet elvenni egy másik atomtól, például olyantól, akinek csak egy elektronja van a külsı héján és így ha megszabadulna tıle ı is csak zárt (teljesen betöltött) héjjal rendelkezne. Ez fordul elı például akkor amikor az egy fölösleges elektront tartalmazó nátrium (Na) odaadja az elektronját egy klór (Cl) atomnak, akinek így a külsı héja teljesen betöltıdik. Viszont ilyenkor a nátriumban kevesebb elektron lesz, mint proton a klórban pedig több, azaz az elıbbi pozitív ionná válik, az utóbbi pedig negatív ionná. Mivel ezek ellentétes elektromos töltésőek vonzani fogják egymást, kötés alakul ki köztük, melynek az eredménye a nátriumklorid (NaCl) azaz a közönséges konyhasó. 2 Kovalens kötés: Bizonyos esetekben az atomok nem sajátítják ki teljesen a másik atom elektronjait, hanem inkább közös elektronpárokon osztozkodnak. Például a hidrogénatomnak egy elektronja van és mivel az elsı héjon maximum két elektron lehet a hidrogénatom vegyértékhéja (azaz egyetlen héja) akkor lenne betöltve ha rajta két elektron lenne. Viszont nem elég erıs ahhoz, hogy elvegyen egyet másik atomtól. Ezt úgy oldja meg a természet, hogy két hidrogénatom megosztja az egy-egy elektronját (közös elektronpár), amelyek mind a két atommag körül fognak keringeni (mintha mindkét elektronhéj két elektront tartalmazna). Így a két

18 Környezeti nevelés módszertana I. 16 hidrogénatom kötıdésével létrejön a hidrogén molekula (H 2 ). Hasonlóképpen viselkedik a levegı oxigénje (O 2 ) és kovalens kötés tartja össze a vízmolekula (H 2 O) hidrogén és oxigén atomjait is. 3 Fémes kötés: Egyes atomok úgy válnak meg a vegyértékelektronjaiktól, hogy egyszerően eladják ıket és így az atomtörzseket egy nagy, közös elektronfelhı veszi körül. A leadott elektronok szinte szabadon mozoghatnak a testeken belül, az atomok között és ez a negatív elektrontenger tartja össze a pozitív atomtörzseket. Mivel a vegyértékelektronok majdnem teljesen szabadok elektromos tér (feszültség) hatására könnyen elmozdulnak és így vezetik az elektromos áramot. Az ilyen atomokból álló elemek a fémek, például: vas, alumínium, higany, arany. 4 Hidrogén kötés: Ha a hidrogén elveszti egyetlen elektronját, akkor nem marad más, mint egy szimpla proton (nincsenek lezárt elektronhéjak, nincs nagy neutronokat is tartalmazó atommag). Ha egy molekulában elıfordul egy ilyen kötött hidrogén, akkor az a része a molekulának pozitív töltéső lesz (a zárt elektronhéjak nem árnyékolják a magot). Más molekuláknak lehet kissé negatív oldala, ahol több elektron van. Így a két ellentétesen töltött oldal kissé vonzza egymást, ami egy gyenge kötést eredményez. Például a vízmolekula hidrogénje bizonyos körülmények között kötıdik egy másik vízmolekula oxigén atomjához. Ez a kötés eredményezi azt, hogy a víz sőrősége 4 C alatt csökkeni kezd. A kémiai reakciók során a kiinduló anyag(ok)ból más anyag(ok) keletkeznek eközben új kémiai kötések jöhetnek létre vagy a meglévı kötések felbomolhatnak, átalakulhatnak. A reakciók során azonban mindig teljesülnie kell az anyagmegmaradás elvének, miszerint a kémiai folyamatok során a különbözı rendszámú atomok száma nem változik. Tekintsük át egy példát! A fotoszintézis során széndioxidból (CO 2 ) és vízbıl (H 2 O) szénhidrát (C 6 H 12 O 6 ) és oxigén (O 2 ) keletkezik. Ha fel szeretnénk írni a pontos reakcióegyenletet, akkor figyelembe kell venni, hogy a szén, oxigén és hidrogénatomok mennyisége a reakció során ne változzon. Így az egyenletet a következıképpen kell megadnunk: 6H 2 O + 6CO 2 C 6 H 12 O 6 + 6O 2 A kémiai reakciók sebességét több tényezı befolyásolja: anyagminıség, koncentráció, hımérséklet, katalizátorok.

19 Környezeti nevelés módszertana I. 17 A reakciók egy részének lejátszódásához energia szükséges, amely energiát a rendszer a környezetétıl vonja el. Ezek az endoterm folyamatok. Más reakciók során energia szabadul fel. Ezeket hívjuk exoterm folyamatnak. Tehát egyes kémiai reakciók lezajlásával energiát nyerhetünk. A kémiai úton tárolt energia hasznosítása a hétköznapi élet része. A szén, a fa, a gázolaj, a benzin, a földgáz égése mind olyan kémiai reakció (oxidáció) melynek során hıenergia szabadul fel. Az akkumulátorok és szárazelemek belsejében lejátszódó kémiai folyamatok eredményeképpen elektromos energiát nyerhetünk. Az élılények táplálkozása is arra szolgál, hogy a táplálékban tárolt kémiai energiát az élılények kinyerjék. Beszélhetünk protonátmenettel és elektronátmenettel járó kémiai reakciókról. Protonátmenettel járó reakciók során hidrogén ion (H + ), azaz proton kerül átadásra. A proton leadó vegyületet savnak, a felvevıt bázisnak nevezzük. Például a hidrogén-klorid (HCl) gáz vízzel (H 2 O) reakcióba lépve a hidrogén ionját (proton) átadja a víznek és így kloridion (Cl - ) és oxóniumion (H 3 O + ) keletkezik. A savak bázisokkal lejátszódó reakcióját közömbösítésnek nevezzük ennek hatására víz és különbözı sók képzıdnek. Például sósav (HCl) és nátrium-hidroxid (NaOH) reakciójából víz (H 2 O) és nátrium-klorid (NaCl) azaz konyhasó keletkezik. A tiszta vízben is lejátszódik protonátmenettel járó reakció a vízmolekulák között. Ezt disszociációnak nevezzük, és a következıképpen írhatjuk le: H 2 O+H 2 O H 3 O + +OH -. Ez az alapja a kémhatás fogalmának. Az a vizes oldat, amelyikben több oxóniumion van, mint hidroxidion azt savas kémhatásúnak nevezzük. Azt a vizes oldatot pedig, amelyik több hidroxidiont tartalmaz lúgos kémhatásúnak nevezzük. Ha a kétféle ion mennyisége egyenlı semleges kémhatásról beszélünk. Az oxóniumionok koncentrációjának negatív logaritmusát ph-értéknek nevezzük. A savak ph-ja 7-nél kisebb, a lúgoké 7-nél nagyobb, a semleges kémhatású oldatok ph-ja pedig pontosan 7. A ph-érték fontos az élıvilágban. A talaj ph-ja 3,0 és 8,4 között lehet. Egyes növények eltérı ph-jú talajban képesek megélni. Az állatok emésztése savas és lúgos környezetben is történik. Az embernél is fontos a sav-bázis egyensúly fenntartása. Néhány emberi testnedv ph-értékét összehasonlíthatjuk. Gyomornedv ph: 1,0-3,0, nyál ph: 6,5-7,5, vér ph: 7,35-7,45, hasnyálmirigy váladék ph: 8,8.

20 Környezeti nevelés módszertana I. 18 A kémiai reakciók másik nagy csoportja az elektronátmenettel járó ún. redoxi reakciók. Az az anyag, amelyik elektront ad le oxidálódik, amelyik pedig felveszi az elektront, az redukálódik. A legtöbb energiatermelésre használt reakció ide tartozik, például az égés, az akkumulátorok, a táplálkozás, stb. Egy konkrét példa legyen a szén égése: C + O 2 = C O 2 = CO 2. A kémiai elemekbıl a különbözı kötések révén létrejött vegyületeket két csoportra oszthatjuk szerves és szervetlen vegyületekre. A megkülönböztetésnek az az alapja, hogy a szénatomok összekapcsolódva egyedülálló módon hosszú láncokat, elágazó szerkezeteket képesek létrehozni, melyekrıl eleinte azt gondolták, hogy csak az élılények tudják ıket elıállítani. Azokat a szénvegyületeket, amelyek tartalmaznak szén-szén illetve szén-hidrogén kötést szerves vegyületeknek nevezzük, minden más vegyületet pedig szervetlennek. A szerves vegyületek alapja tehát a szén, de tartalmazhatnak hidrogént, oxigént, nitrogént, stb. Hihetetlenül változatos és sokféle szerkezetet találhatunk itt például, szénhidrogének (földgáz, benzin), szénhidrátok (cukor), aminosavak (fehérjék), zsírsavak (zsírok, olajok), nukleinsavak (DNS), alkoholok, mőanyagok (PVC, polietilén, bakelit), és így tovább. A szervetlen vegyületek általában egyszerőbb felépítésőek és mindenféle atomot tartalmazhatnak. A konyhasó, a sósav, a víz, a rozsda, a mész mind szervetlen vegyületek. Ismerkedjünk meg a szerves vegyületek fontosabb csoportjaival! A legegyszerőbb szerves vegyületek a szénhidrogének, amelyek csak szén és hidrogén atomokat tartalmaznak. Az olyan szénhidrogéneket ahol a szénatomok között csak egyszeres kovalens kötés van telített szénhidrogéneknek nevezzük, azokat pedig ahol többszörös kovalens kötések is megtalálhatóak telítetleneknek nevezzük. A szénatomok egymáshoz kapcsolódásával kialakuló szerkezetek lehetnek nyíltak (láncszrőek) és lehetnek zártak (győrőket tartalmazók). Szénhidrogének például a metán (CH 4, földgáz), a propán és a bután (C 3 H 8, C 4 H 10, PB-gáz), oktán (C 8 H 18, benzin), acetilén (C 2 H 2 ), benzol (C 6 H 6 ), stb. Ezen kívül beszélhetünk még heteroatomokat (O, N, P, S, Cl, F) tartalmazó szerves vegyületekrıl. Alkoholok (pl.: metilalkohol, etilalkohol), aldehidek (pl.: formaldehid), ketonok (pl.: aceton, kámfor), karbonsavak (pl.: hangyasav, ecetsav, szalicilsav), észterek (pl.: zsírok, olajok), éterek (pl.: éter, hasis), szénhidrátok (pl.:

21 Környezeti nevelés módszertana I. 19 szılıcukor, cellulóz, keményítı), aminok (pl.: hisztamin, kinin), aminósavak (fehérjék alapjai), amidok (pl.: B12-vitamin, LSD, penicillin), nukleinsavak (DNS alapjai), halogénezett szénhidrogének (pl.: freon PVC, teflon, DDT).

22 Környezeti nevelés módszertana I. 20 Az Univerzum Földünk a Naprendszer része. Az univerzumnak ez a kb. 2 fényév mérető része tartalmaz egy csillagot (Nap), 8 bolygót, közel 70 holdat, sok ezer kisbolygót, üstökösöket, stb. A Naprendszer kb. 5 milliárd évvel ezelıtt alakult ki. A világegyetemnek ezen a részét akkoriban szupernóvák, felrobbant csillagok maradványaiból álló gáz és porfelhı töltötte ki. Ebben a forgó anyagfelhıben a kisebbnagyobb részecskék a tömegvonzás hatására lassan vonzani kezdték egymást, ütköztek és egyre nagyobb tömegő testekké álltak össze. A forgás középpontjában nagyon sok anyag halmozódott fel, ami az erıs gravitációs vonzás hatására nagyon összesőrősödött, felmelegedett, benne energiatermelı magfúzió indult meg, vagyis létrejött egy csillag, a Nap. A körülötte keringı apró törmelékbıl pedig fokozatosan néhány nagyobb égitest jött létre (bolygók, holdak, üstökösök, stb.). Ismerkedjünk meg a Naprendszer elemeivel részletesebben, kezdjük a Nappal! Nap Az Föld egy központi égitest, a Nap nevő csillag körül kering. A Nap-Föld távolság 150 millió km. A központi csillagunk átmérıje km (109-szerese a Föld átmérıjének), tömege 2*10 30 kg (a Föld tömegének millió szorosa), ami a Naprendszer tömegének 99,9%-át adja. Anyaga nagyrészt hidrogén (75%) és hélium (25%). Ezek az anyagok olyan folyamatokban (magfúzió) vesznek részt, amelyek alapja a relativitáselmélet által leírt tömeg-energia átalakulás. Ennek eredményeképpen hatalmas energia szabadul fel. Ennek hatására a Nap felszíne 5500 C-ra hevül, magjában pedig 15 millió C-os hımérséklet uralkodik. Ezt az energiát érezzük még ilyen hatalmas távolságból is a napsütés melegének. A Napot a következı részekre oszthatjuk: mag (a fúzió színtere), sugárzási zóna, konvekciós zóna, fotoszféra (a napsugarak szülıhelye, gyakorlatilag ezt nevezhetnénk felszínnek) és a korona. A Nap felszínén sötét (pár száz fokkal hidegebb) foltok figyelhetıek meg, ezek az ún. napfoltok. Számuk 11 évenként lecsökken és újra megnı. Hatásuk kis mértékben megfigyelhetı a Földön is. A nap felszínén idınként hatalmas láng-szerő formákat ún. napkitöréseket, protuberanciákat figyelhetünk meg. A Napból a fénysugarakon kívül erıs részecskesugárzás is indul a világőrbe. Ez a napszél. A Föld

23 Környezeti nevelés módszertana I. 21 felszínén ez kevésbé érzékelhetı, mert a Föld mágneses tere eltéríti a töltött részecskék áramát. Ennek hatására jön létra a sarkok körül a sarki fény. Bolygók A Nap körül 8 nagymérető égitest kering. İk a Nap bolygói. A bolygók tulajdonságaik alapján két nagyobb csoportba oszthatóak. A Föld típusú bolygók (Merkúr, Vénusz, Föld, Mars) a Naphoz közel helyezkednek el, átmérıjük kicsi, szilárd felszínük van, nagy a sőrőségük. A Jupiter típusú bolygók (Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz) a Naptól távol helyezkednek el, nagymérető összesőrősödött gázgömbök, többnyire nem rendelkeznek szilárd felszínnel. A bolygók Nap körüli mozgását a Kepler törvények írják le. Kepler I. törvénye: A bolygók ellipszis pályán keringenek, amelynek egyik gyújtópontjában a Nap helyezkedik el. Kepler II. törvénye: Egy bolygótól a Napig húzott egyenes szakasz egyenlı idık alatt egyenlı területeket súrol. Ennek az a következménye, hogy a pálya egyes szakaszain más-más sebességgel keringenek a bolygók. Így tehát a Földön is az év egyes szakaszaiban nem egyforma hosszúak a napok (nem a nappalokról van szó), azaz egy nap nem pontosan 24,00 óra. Kepler III. törvénye: Ha a a bolygók pályasugara (fél nagytengelye) és T a keringési ideje, akkor a 2 /T 3 minden bolygóra egyenlı. Tehát a bolygók naptávolsága meghatározza a keringési idıt. A fenti táblázat alapján látható, minél messzebb van egy bolygó a Naptól annál több idı alatt kerüli meg azt (nem csak ezért mert több az út, hanem mert kisebb sebességgel is halad). Ezek a törvények mindenféle csillagászati megfigyelések nélkül is felállíthatóak a Newton törvények alapján. Ha ismerjük két test által egymásra kifejtett gravitációs erı formáját, azaz a környezet, meg tudjuk mondani, hogyan mozognak a testek. A kísérleti tapasztalatok, megfigyelések egyeznek az elméleti leírással. A Naptól való átlagos távolságuk és átmérıjük keringési- és forgási idejük a következı táblázatban tekinthetı meg:

24 Környezeti nevelés módszertana I. 22 keringési forgási idı naptávolság átmérı bolygó idı (földi (földi nap) (millió km) (km) év) Merkúr ,241 58,7 Vénusz , ,0 Föld Mars ,880 1,03 Jupiter ,9 0,411 Szaturnusz ,5 0,428 Uránusz ,0-0,720 Neptunusz ,0 0,671 Holdak és győrőrendszerek A bolygók körül is keringhetnek nagyobb testek, ezek a holdak. A Merkúrnak és a Vénusznak nincsenek holdjai a Szaturnusznak több mint 20 holdja van (összesen kb 60-70). Vannak bolygóknál is nagyobb holdak és kicsi, néhány km átmérıjőek. A Jupiter típusú bolygók körül megszámlálhatatlanul sok egészen apró mérető testek (kövek, kavicsok, por) is keringenek. Ezek alkotják a bolygók győrő rendszerét, amelyek közül kétség kívül a Szaturnuszé a legnagyobb, leglátványosabb. Bolygónktól km-re egy 3476km átmérıjő test, a Hold kering. A Föld körüli keringési ideje és a tengelyforgási ideje megegyezik (27,3 nap), ezért a Földrıl mindig ugyanazt az oldalát láthatjuk. Légköre nincs. Felszíni hımérséklete 130 C (napos oldal) és -150 C (éjszakai oldal) között ingadozik. Kisbolygók A Mars és a Jupiter pályája között több tízezer kismérető szabálytalan alakú test kering, a kisbolygók. Ezt a területet, pedig kisbolygó-övezetnek nevezzük. A legnagyobb kisbolygó a Ceres 1000km átmérıjő. Üstökösök A Naprendszerben található szabálytalan alakú jégbıl és porból álló égitestek. A Naphoz közeledve felmelegszenek és porból és gázokból álló csóvájuk keletkezik, amely mindig a Nappal ellentétes oldalon található. (kóma, mag, csóva) Talán

25 Környezeti nevelés módszertana I. 23 legismertebb képviselıjük a 76 évenként visszatérı Halley-üstökös (legközelebb ben tér vissza. Meteorok Amikor az őrben található kisebb (pár cm) őrtörmelék belép a Föld légkörébe, ott felizzik, elég és közben csóvát húz. Ezt a pár másodpercig tartó fényes csíkként látható jelenséget hívja a népnyelv hullócsillagnak, a csillagászok pedig meteornak. Ha egy nagyobb meteor nem ég el teljesen a felszínbe csapódva krátert hoz létre. A becsapódó meteort meteoritnak hívjuk. Csillagok Mi található a Nap hatáskörén, azaz a Naprendszeren kívül? Ez a terület még a Naprendszernél is ritkább, üresebb, sivárabb. Ahogy távolodunk a naptól elıbb-utóbb egy másik csillag hatáskörébe kerülünk. A csillagok a mi Napunk rokonai. Hatalmas forró gázgömbök. Méretük erısen ingadozik (0,01Nap 1000Nap méret). Színük - amelyet felszíni hımérsékletük határoz meg - is változó (vörös-3000 C; fehér C). A csillagok távolságát fényévben mérjük. 1 fényév az a távolság, amelyet a fény 1 év alatt megtesz. (1 fényév= km) A Nap után a legközelebbi csillag a Proxima Centauri, egy jelentéktelen kis csillag (szabad szemmel nem is látható), amelynek távolsága 4,2 fényév. Az égen szabad szemmel kb csillagot láthatunk. Nappal azért nem látjuk a csillagokat, mert a napfény szóródik a légkörben és ez az erıs szórt fény elnyomja a csillagok halvány fényét. (Napfogyatkozáskor, amikor a Hold eltakarja a Napot nappal is láthatunk csillagokat.) Galaxisok Ha a csillagok távolságát megmérjük, azt tapasztaljuk, hogy nem egyenletesen töltik ki a teret, többnyire egy fényév átmérıjő 2000fényév vastagságú (spirális karokból álló) korong alakú térrészben helyezkednek el. Ez a Tejútrendszer, amely közel 100 milliárd csillagból áll. Ezen kívül a tér még üresebb. Viszont nagy távolságokra újabb csillagcsoportosulásokat, újabb galaxisokat találunk. Ezek közül a 2,2 millió fényévre lévı Andromeda-köd a legismertebb (Jó esetben még szabad szemmel is látható apró halvány foltként.) A galaxisok sem egyenletesen vannak szétszórva, csoportokba rendezıdnek. A mi galaxisunk, azaz a Tejútrendszer a 20

26 Környezeti nevelés módszertana I. 24 galaxist tartalmazó Lokális rendszer tagja. Egyes galaxis halmazok akár több száz galaxist is tartalmazhatnak. A galaxishalmazok pedig szuperhalmazokat alkotnak. A lokális rendszer a Virgo szuperhalmaz tagja. A galaxisok távolodnak egymástól.

27 Környezeti nevelés módszertana I. 25 A Föld A Föld a Naprendszer (Naptól számított) 3. bolygója. A Naptól átlagosan 150 millió kilométerre kering. Pályája nem szabályos kör, hanem egy ellipszis. A Nap-Föld távolság minimálisan 147 millió km, maximálisan 152 millió km. Pályájának Naphoz közeli szakaszán télen található. Keringési ideje (év) 365,25 nap. Az egyszerőség kedvéért a hétköznapokban 365 napot nevezünk egy évnek, a maradék negyed napokból pedig minden 4. évben összegyőlik egy ún. szökınap. A Föld közel gömb alakú (kissé lapult). Egyenlítıi átmérıje 12756km, sarki átmérıje 12714km. Egy teljes tengely körüli fordulat megtételéhez szükséges idı (nap) 23 óra 56 perc, bár a mindennapokban sokkal fontosabb a Nap két delelése között eltelt idı átlagosan 24 óra. A Föld forgástengelye a Föld keringési síkjával 66,6 -os szöget zár be. Bolygónk tömege: 6*10 24 kg, átlagos sőrősége 5,5 kg/dm 3 (a víz sőrőségének 5,5-szöröse). Tömegének és átmérıjének köszönhetıen a szökési sebesség (az a sebesség, amivel egy tárgy elhagyhatja az égitestet) a felszínen 11,2 km/s. A Föld körül egy hold kering, amit Holdnak nevezünk. A Földet különbözı burkokra ún. szférákra oszthatjuk. A Föld gázburka az atmoszféra, vagyis a légkör. A vízburkot hidroszférának hívjuk. Ez magába foglalja a felszíni és a felszín alatti vizeket. A bolygónk külsı szilárd kızetburka a litoszféra. Ez alatt helyezkednek el a belsı szférák. A Föld speciális bolygó abban az értelemben, hogy rajta élet található, ezért definiálhatunk egy sajátos réteget, amely magába foglalja az élılényeket és azok élıhelyeit, környezetét. Ezt bioszférának hívjuk. A élet megjelenésével a litoszféra egyes részei átalakultak, kialakult a pedoszféra, vagyis a talaj. Mindegyik burokkal foglalkozni fogunk részletesen, most nézzük csak meg a belsı szférákat! A Föld belsı szerkezetét a legbelül elhelyezkedı mag, majd a köpeny és az azt burkoló kéreg alkotja. A mag két részre osztható a külsı folyékony mag és a belsı szilárd mag. A magon kívüli rész az alkotó anyagok keménységi foka szerint mezoszférára, asztenoszférára és litoszférára, összetételük és sőrőségük szerint, pedig alsó és felsı köpenyre és kéregre osztható. A kérgen nyugszik az óceánok és felszíni vizek alkotta hidroszféra és az élılényeket és azok élettereit (élıhelyeit) magába

KÉMIA. Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003

KÉMIA. Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003 KÉMIA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003 ű érettségire felkészítő tananyag tanterve /11-12. ill. 12-13. évfolyam/ Elérendő célok: a természettudományos gondolkodás

Részletesebben

Szakközépiskola 9-10. évfolyam Kémia. 9-10. évfolyam

Szakközépiskola 9-10. évfolyam Kémia. 9-10. évfolyam 9-10. évfolyam A szakközépiskolában a kémia tantárgy keretében folyó személyiségfejlesztés a természettudományos nevelés egyik színtereként a hétköznapi életben hasznosulni képes tudás épülését szolgálja.

Részletesebben

I. Atomszerkezeti ismeretek (9. Mozaik Tankönyv:10-30. oldal) 1. Részletezze az atom felépítését!

I. Atomszerkezeti ismeretek (9. Mozaik Tankönyv:10-30. oldal) 1. Részletezze az atom felépítését! I. Atomszerkezeti ismeretek (9. Mozaik Tankönyv:10-30. oldal) 1. Részletezze az atom felépítését! Az atom az anyagok legkisebb, kémiai módszerekkel tovább már nem bontható része. Az atomok atommagból és

Részletesebben

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Kémia Helyi Tanterv. A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Kémia Helyi Tanterv. A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola KÉMIA HELYI TANTERVE a 9. évfolyam számára két tanítási nyelvű osztály közgazdaság ágazaton Készítette: Kaposi Anna, kémia szaktanár Készült:

Részletesebben

KÉMIA TANMENETEK 7-8-9-10 osztályoknak

KÉMIA TANMENETEK 7-8-9-10 osztályoknak KÉMIA TANMENETEK 7-8-9-10 osztályoknak Néhány gondolat a mellékletekhez: A tanterv nem tankönyvhöz készült, hanem témakörökre bontva mutatja be a minimumot és az optimumot. A felsőbb osztályba lépés alapja

Részletesebben

Javítóvizsga. Kalász László ÁMK - Izsó Miklós Általános Iskola Elérhető pont: 235 p

Javítóvizsga. Kalász László ÁMK - Izsó Miklós Általános Iskola Elérhető pont: 235 p Név: Elérhető pont: 5 p Dátum: Elért pont: Javítóvizsga A teszthez tollat használj! Figyelmesen olvasd el a feladatokat! Jó munkát.. Mi a neve az anyag alkotórészeinek? A. részecskék B. összetevők C. picurkák

Részletesebben

b./ Hány gramm szénatomban van ugyanannyi proton, mint 8g oxigénatomban? Hogyan jelöljük ezeket az anyagokat? Egyforma-e minden atom a 8g szénben?

b./ Hány gramm szénatomban van ugyanannyi proton, mint 8g oxigénatomban? Hogyan jelöljük ezeket az anyagokat? Egyforma-e minden atom a 8g szénben? 1. Az atommag. a./ Az atommag és az atom méretének, tömegének és töltésének összehasonlítása, a nukleonok jellemzése, rendszám, tömegszám, izotópok, nuklidok, jelölések. b./ Jelöld a Ca atom 20 neutront

Részletesebben

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik Elektrokémia Redoxireakciók: Minden olyan reakciót, amelyben elektron leadás és elektronfelvétel történik, redoxi reakciónak nevezünk. Az elektronleadás és -felvétel egyidejűleg játszódik le. Oxidálószer

Részletesebben

Az elemeket 3 csoportba osztjuk: Félfémek vagy átmeneti fémek nemfémek. fémek

Az elemeket 3 csoportba osztjuk: Félfémek vagy átmeneti fémek nemfémek. fémek Kémiai kötések Az elemeket 3 csoportba osztjuk: Félfémek vagy átmeneti fémek nemfémek fémek Fémek Szürke színűek, kivétel a színesfémek: arany,réz. Szilárd halmazállapotúak, kivétel a higany. Vezetik az

Részletesebben

Fizikaverseny, Döntő, Elméleti forduló 2013. február 8.

Fizikaverseny, Döntő, Elméleti forduló 2013. február 8. Fizikaverseny, Döntő, Elméleti forduló 2013. február 8. 1. feladat: Az elszökő hélium Több helyen hallhattuk, olvashattuk az alábbit: A hélium kis móltömege miatt elszökik a Föld gravitációs teréből. Ennek

Részletesebben

KÉMIA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003

KÉMIA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003 KÉMIA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003 I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK A vizsgázónak a követelményrendszerben és a vizsgaleírásban

Részletesebben

O k t a t á si Hivatal

O k t a t á si Hivatal O k t a t á si Hivatal A versenyző kódszáma: 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló KÉMIA I. kategória FELADATLAP Munkaidő: 300 perc Elérhető pontszám: 100 pont ÚTMUTATÓ

Részletesebben

KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK

KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK KÉMIA Elvárt kompetenciák: I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK induktív következtetés (egyedi tényekből az általános törvényszerűségekre) deduktív következtetés (az általános törvényszerűségekből

Részletesebben

KONDUKTOMETRIÁS MÉRÉSEK

KONDUKTOMETRIÁS MÉRÉSEK A környezetvédelem analitikája KON KONDUKTOMETRIÁS MÉRÉSEK A GYAKORLAT CÉLJA: A konduktometria alapjainak megismerése. Elektrolitoldatok vezetőképességének vizsgálata. Oxálsav titrálása N-metil-glükamin

Részletesebben

Kémia OKTV 2005/2006. II. forduló. Az I. kategória feladatlapja

Kémia OKTV 2005/2006. II. forduló. Az I. kategória feladatlapja Kémia OKTV 2005/2006 II. forduló Az I. kategória feladatlapja Kémia OKTV 2005/2006. II. forduló 2 T/15/A I. FELADATSOR Az I. feladatsorban húsz kérdés szerepel. Minden kérdés után 5 választ tüntettünk

Részletesebben

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus 54 524 01 0010 54 02 Drog és toxikológiai

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus 54 524 01 0010 54 02 Drog és toxikológiai É 049-06/1/3 A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Pedagógiai program. Kémia tantárgy kerettanterve

SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Pedagógiai program. Kémia tantárgy kerettanterve SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Pedagógiai program Kémia tantárgy kerettanterve KÉMIA HELYI TANTERV A kémia tantárgy teljes óraterve 9. osztály 10. osztály Heti

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA É RETTSÉGI VIZSGA 2014. október 21. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 21. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

KÉMIA HELYI TANTERV A 10. ÉVFOLYAM

KÉMIA HELYI TANTERV A 10. ÉVFOLYAM KÉMIA HELYI TANTERV A 10. ÉVFOLYAM KÉTTANNYELVŰ ÉS NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY SZÁMÁRA Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola 1 KÉMIA A nevelőtestület határozata alapján

Részletesebben

KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK

KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK A vizsgázónak a követelményrendszerben és a vizsgaleírásban meghatározott módon, az alábbi kompetenciák meglétét kell bizonyítania: - a természettudományos

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz KÉMIA 4.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz KÉMIA 4. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz KÉMIA 4. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 2015 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc

Részletesebben

3. változat. 2. Melyik megállapítás helyes: Az egyik gáz másikhoz viszonyított sűrűsége nem más,

3. változat. 2. Melyik megállapítás helyes: Az egyik gáz másikhoz viszonyított sűrűsége nem más, 3. változat z 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Jelöld meg az egyszerű anyagok számát

Részletesebben

Alkalmazott kémia. Tantárgy neve Alkalmazott kémia 1.

Alkalmazott kémia. Tantárgy neve Alkalmazott kémia 1. Alkalmazott kémia A tárgy a kémia alapszak (BSC) szakmai törzsanyagának része, melynek teljesítésével két szemeszter alatt 8 kreditet lehet összegyűjteni. Az előadások száma 8. Tantárgy neve Alkalmazott

Részletesebben

ENERGETIKAI AXIÓMARENDSZEREN NYUGVÓ RENDSZERELMÉLET I. KÖTET.

ENERGETIKAI AXIÓMARENDSZEREN NYUGVÓ RENDSZERELMÉLET I. KÖTET. Dr. Takáts Ágoston ENERGETIKAI AXIÓMARENDSZEREN NYUGVÓ RENDSZERELMÉLET I. KÖTET. A TUDOMÁNYOS GONDOLKODÁSRÓL ÉS A MEGISMERÉS HÁRMAS ABSZTRAKCIÓS SZINTJÉRŐL 2007. Tartalom 1. AZ ENERGETIKAI AXIÓMARENDSZER

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 31. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. október 31. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM Anyagtudomány és Technológia Tanszék. Hőkezelés 2. (PhD) féléves házi feladat. Acélok cementálása. Thiele Ádám WTOSJ2

BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM Anyagtudomány és Technológia Tanszék. Hőkezelés 2. (PhD) féléves házi feladat. Acélok cementálása. Thiele Ádám WTOSJ2 BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM Anyagtudomány és Technológia Tanszék Hőkezelés. (PhD) féléves házi feladat Acélok cementálása Thiele Ádám WTOSJ Budaest, 11 Tartalomjegyzék 1. A termokémiai kezeléseknél lejátszódó

Részletesebben

A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok.

A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok. A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok. A legtöbb test dörzsölés, nyomás következtében elektromos töltést nyer. E töltéstől függ a test elektromos feszültsége, akárcsak a hőtartalomtól a hőmérséklete;

Részletesebben

Biofizika tesztkérdések

Biofizika tesztkérdések Biofizika tesztkérdések Egyszerű választás E kérdéstípusban A, B,...-vel jelölt lehetőségek szerepelnek, melyek közül az egyetlen megfelelőt kell kiválasztani. A választ írja a kérdés előtt lévő kockába!

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 14. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Kémia

Részletesebben

A tűzoltás módjai. A nem tökéletes égéskor keletkező mérgező anyagok

A tűzoltás módjai. A nem tökéletes égéskor keletkező mérgező anyagok 2. Egy szerves oldószerrel végzett munkafolyamat során az üzemben tűz keletkezett. Ennek kapcsán beszéljen munkatársaival a tűzoltás módjairól és a tűz bejelentésének szabályairól! Magyarázza el egy tűzoltó

Részletesebben

Az infravörös spektroszkópia analitikai alkalmazása

Az infravörös spektroszkópia analitikai alkalmazása Az infravörös spektroszkópia analitikai alkalmazása Egy molekula nemcsak haladó mozgást végez, de az atomjai (atomcsoportjai) egymáshoz képest is állandó mozgásban vannak. Tételezzünk fel egy olyan mechanikai

Részletesebben

Fejlesztendő területek, kompetenciák:

Fejlesztendő területek, kompetenciák: KÉMIA A tanterv célja annak elérése, hogy középiskolai tanulmányainak befejezésekor minden tanuló birtokában legyen a kémiai alapműveltségnek, ami a természettudományos alapműveltség része. Ezért szükséges,

Részletesebben

Fizika 2 (Modern fizika szemlélete) feladatsor

Fizika 2 (Modern fizika szemlélete) feladatsor Fizika 2 (Modern fizika szemlélete) feladatsor 1. Speciális relativitáselmélet 1. A Majmok bolygója című mozifilm és könyv szerint hibernált asztronauták a Föld távoli jövőjébe utaznak, amikorra az emberi

Részletesebben

Összesített Tanterv a 8 osztályos gimnáziumi részhez Fizikából FIZIKA TANTERV 7-8. évfolyam. Készítette: Bülgözdi László és Juhász Róbert

Összesített Tanterv a 8 osztályos gimnáziumi részhez Fizikából FIZIKA TANTERV 7-8. évfolyam. Készítette: Bülgözdi László és Juhász Róbert Összesített Tanterv a 8 osztályos gimnáziumi részhez Fizikából FIZIKA TANTERV 7-8 évfolyam Készítette: Bülgözdi László és Juhász Róbert Az alapfokú fizikaoktatás célja Keltse fel a tanulók érdeklődését

Részletesebben

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI 17 KRISTÁLYFIZIkA XVII. Hőtani, MÁGNEsEs, ELEKTROMOs, RADIOAKTÍV TULAJDONsÁGOK 1. Hőtani TULAJDONsÁGOK A hősugarak a színkép vörös színén túl lépnek fel (infravörös

Részletesebben

KÉMIA TEMATIKUS ÉRTÉKELİ FELADATLAPOK. 9. osztály A változat

KÉMIA TEMATIKUS ÉRTÉKELİ FELADATLAPOK. 9. osztály A változat KÉMIA TEMATIKUS ÉRTÉKELİ FELADATLAPOK 9. osztály A változat Beregszász 2005 A munkafüzet megjelenését a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma támogatta A kiadásért felel: Orosz Ildikó Felelıs szerkesztı:

Részletesebben

KÉMIA. 7 10. évfolyam. Célok és feladatok

KÉMIA. 7 10. évfolyam. Célok és feladatok KÉMIA 7 10. évfolyam Célok és feladatok Az Ember a természetben műveltségi terület legfontosabb célja, hogy a tanulók a három természettudományos tantárgy (fizika, kémia, biológia) és a földrajz segítségével

Részletesebben

IDŐSOROS ROMA TANULÓI ARÁNYOK ÉS KIHATÁSUK A KOMPETENCIAEREDMÉNYEKRE*

IDŐSOROS ROMA TANULÓI ARÁNYOK ÉS KIHATÁSUK A KOMPETENCIAEREDMÉNYEKRE* CIGÁNY KISEBBSÉG: OKTATÁS, EGYHÁZ, KULTÚRA PAPP Z. ATTILA IDŐSOROS ROMA TANULÓI ARÁNYOK ÉS KIHATÁSUK A KOMPETENCIAEREDMÉNYEKRE* Tanulmányunkban két témakört szeretnénk körüljárni. Egyrészt megvizsgáljuk,

Részletesebben

Kémia. Tantárgyi programjai és követelményei A/2. változat

Kémia. Tantárgyi programjai és követelményei A/2. változat 5. sz. melléklet Kémia Tantárgyi programjai és követelményei A/2. változat Az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelethez a 6/2014. (I.29.) EMMI rendelet 3. mellékleteként kiadott és a 34/2014 (IV. 29)

Részletesebben

2. Melyik az, az elem, amelynek harmadik leggyakoribb izotópjában kétszer annyi neutron van, mint proton?

2. Melyik az, az elem, amelynek harmadik leggyakoribb izotópjában kétszer annyi neutron van, mint proton? GYAKORLÓ FELADATOK 1. Számítsd ki egyetlen szénatom tömegét! 2. Melyik az, az elem, amelynek harmadik leggyakoribb izotópjában kétszer annyi neutron van, mint proton? 3. Mi történik, ha megváltozik egy

Részletesebben

A XVII. VegyÉSZtorna I. fordulójának feladatai és megoldásai

A XVII. VegyÉSZtorna I. fordulójának feladatai és megoldásai Megoldások: 1. Mekkora a ph-ja annak a sósavoldatnak, amelyben a kloridion koncentrációja 0,01 mol/dm 3? (ph =?,??) A sósav a hidrogén-klorid (HCl) vizes oldata, amelyben a HCl teljesen disszociál, mivel

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET A és B variáció

TERMÉSZETISMERET A és B variáció TERMÉSZETISMERET A és B variáció A természetismeret tantárgy fizikai, kémiai, biológiai és földrajzi ismereteket, valamint a természet-, környezet- és egészségvédelemmel kapcsolatos tudnivalókat integrál.

Részletesebben

A felvétel és a leadás közötti átalakító folyamatok összességét intermedier - köztes anyagcserének nevezzük.

A felvétel és a leadás közötti átalakító folyamatok összességét intermedier - köztes anyagcserének nevezzük. 1 Az anyagcsere Szerk.: Vizkievicz András Általános bevezető Az élő sejtekben zajló biokémiai folyamatok összességét anyagcserének nevezzük. Az élő sejtek nyílt anyagi rendszerek, azaz környezetükkel állandó

Részletesebben

KÉMIA. Kémia a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára

KÉMIA. Kémia a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára KÉMIA Kémia a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára A kémia tanításának célja és feladatai Az iskolai tanulmányok célja a gyakorlatban hasznosítható ismeretek megszerzése, valamint az általános képességek

Részletesebben

1. Tömegszámváltozás nélkül milyen részecskéket bocsáthatnak ki magukból a bomlékony atommagok?

1. Tömegszámváltozás nélkül milyen részecskéket bocsáthatnak ki magukból a bomlékony atommagok? A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatlapja KÉMIÁBÓL I-II. kategória I. FELADATSOR Az I. feladatsorban húsz kérdés szerepel. Minden kérdés után

Részletesebben

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ХІМІЇ Для вступників на ІІ курс навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ХІМІЇ Для вступників на ІІ курс навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» ЗАКАРПАТСЬКИЙ УГОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Ф. РАКОЦІ ІІ КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ II. RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FŐISKOLA MATEMATIKA ÉS INFORMATIKA TANSZÉK ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ХІМІЇ

Részletesebben

A HETI ÉS ÉVES ÓRASZÁMOK

A HETI ÉS ÉVES ÓRASZÁMOK KÉMIA A kémiai alapműveltség az anyagi világ megismerésének és megértésének egyik fontos eszköze. A kémia tanulása olyan folyamat, amely tartalmain és tevékenységein keresztül az alapismeretek elsajátításán,

Részletesebben

Klasszikus analitikai módszerek:

Klasszikus analitikai módszerek: Klasszikus analitikai módszerek: Azok a módszerek, melyek kémiai reakciókon alapszanak, de az elemzéshez csupán a tömeg és térfogat pontos mérésére van szükség. A legfontosabb klasszikus analitikai módszerek

Részletesebben

KÉMIA MOZAIK. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Dr. Siposné dr. Kedves Éva

KÉMIA MOZAIK. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Dr. Siposné dr. Kedves Éva MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 KÉMIA 9-12. évfolyam Készítette: Dr. Siposné dr. Kedves Éva A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 6 pont. 3. feladat Összesen: 18 pont

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 6 pont. 3. feladat Összesen: 18 pont 1. feladat Összesen: 10 pont Etil-acetátot állítunk elő 1 mol ecetsav és 1 mol etil-alkohol felhasználásával. Az egyensúlyi helyzet beálltakor a reakciót leállítjuk, és az elegyet 1 dm 3 -re töltjük fel.

Részletesebben

Kémia kerettanterve a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 9 10. évfolyama számára

Kémia kerettanterve a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 9 10. évfolyama számára Kémia kerettanterve a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 9 10. évfolyama számára (az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.09.2 (B) változata alapján) A kémia tanításának

Részletesebben

Korrózió elleni védelem: TŰZIHORGANYZÁS

Korrózió elleni védelem: TŰZIHORGANYZÁS Korrózió elleni védelem: TŰZIHORGANYZÁS A technológia és tervezési követelmények 2015 Ajánlás: Nagy örömmel ajánljuk a dokumentációt az egyetemek és főiskolák gépészmérnök, építész és építőmérnök, anyagmérnök,

Részletesebben

b) Adjunk meg 1-1 olyan ellenálláspárt, amely párhuzamos ill. soros kapcsolásnál minden szempontból helyettesíti az eredeti kapcsolást!

b) Adjunk meg 1-1 olyan ellenálláspárt, amely párhuzamos ill. soros kapcsolásnál minden szempontból helyettesíti az eredeti kapcsolást! 2006/I/I.1. * Ideális gázzal 31,4 J hőt közlünk. A gáz állandó, 1,4 10 4 Pa nyomáson tágul 0,3 liter térfogatról 0,8 liter térfogatúra. a) Mennyi munkát végzett a gáz? b) Mekkora a gáz belső energiájának

Részletesebben

Kémiai reakciók Műszaki kémia, Anyagtan I. 11. előadás

Kémiai reakciók Műszaki kémia, Anyagtan I. 11. előadás Kémiai reakciók Műszaki kémia, Anyagtan I. 11. előadás Dolgosné dr. Kovács Anita egy.doc. PTE MIK Környezetmérnöki Tanszék Kémiai reakció Kémiai reakció: különböző anyagok kémiai összetételének, ill. szerkezetének

Részletesebben

Készült az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.10.2 (B) változatához a Mozaik Kiadó ajánlása alapján

Készült az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.10.2 (B) változatához a Mozaik Kiadó ajánlása alapján KÉMIA 7-8. Készült az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.10.2 (B) változatához a Mozaik Kiadó ajánlása alapján A kémia tanításának célja és feladatai A kémia tanításának célja és feladata,

Részletesebben

EGÉSZTESTSZÁMLÁLÁS. Mérésleírás Nukleáris környezetvédelem gyakorlat környezetmérnök hallgatók számára

EGÉSZTESTSZÁMLÁLÁS. Mérésleírás Nukleáris környezetvédelem gyakorlat környezetmérnök hallgatók számára EGÉSZTESTSZÁMLÁLÁS Mérésleírás Nukleáris környezetvédelem gyakorlat környezetmérnök hallgatók számára Zagyvai Péter - Osváth Szabolcs Bódizs Dénes BME NTI, 2008 1. Bevezetés Az izotópok stabilak vagy radioaktívak

Részletesebben

- 2 db Erlenmeyer-lombik - 2 db mérőhenger - 2 db tölcsér - labormérleg - szűrőpapír

- 2 db Erlenmeyer-lombik - 2 db mérőhenger - 2 db tölcsér - labormérleg - szűrőpapír 1. A talaj vízmegkötő képességének vizsgálata Kötelező védőeszközök Szükséges eszközök - 2 db Erlenmeyer-lombik - 2 db mérőhenger - 2 db tölcsér - labormérleg - szűrőpapír Szükséges anyagok - talajminták

Részletesebben

A közvetett hatások értékelésének lehetőségei

A közvetett hatások értékelésének lehetőségei A közvetett hatások értékelésének lehetőségei Összefoglaló jelentés Készült A VKI végrehajtásának elősegítése II. fázis című projekt keretében Készítették: Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna Harangozó Gábor

Részletesebben

Az aktív tanulási módszerek alkalmazása felerősíti a fejlesztő értékelés jelentőségét, és új értékelési szempontok bevezetését veti fel a tudás

Az aktív tanulási módszerek alkalmazása felerősíti a fejlesztő értékelés jelentőségét, és új értékelési szempontok bevezetését veti fel a tudás KÉMIA A kémiai alapműveltség az anyagi világ megismerésének és megértésének egyik fontos eszköze. A kémia tanulása olyan folyamat, amely tartalmain és tevékenységein keresztül az alapismeretek elsajátításán,

Részletesebben

Reál osztály. Kémia a gimnáziumok 9 11. évfolyama számára. B változat

Reál osztály. Kémia a gimnáziumok 9 11. évfolyama számára. B változat Reál osztály Kémia a gimnáziumok 9 11. évfolyama számára B változat A kémia tanításának célja és feladatai Az iskolai tanulmányok célja a gyakorlatban hasznosítható ismeretek megszerzése, valamint az általános

Részletesebben

KÉMIA 9-12. évfolyam (Esti tagozat)

KÉMIA 9-12. évfolyam (Esti tagozat) KÉMIA 9-12. évfolyam (Esti tagozat) A kémiai alapműveltség az anyagi világ megismerésének és megértésének egyik fontos eszköze. A kémia tanulása olyan folyamat, amely tartalmain és tevékenységein keresztül

Részletesebben

Előtétszó Jele Szorzó milli m 10-3 mikro 10-6 nano n 10-9 piko p 10-12 femto f 10-15 atto a 10-18

Előtétszó Jele Szorzó milli m 10-3 mikro 10-6 nano n 10-9 piko p 10-12 femto f 10-15 atto a 10-18 1 Az anyagmennyiség, a periódusos rendszer Előtétszavak (prefixumok) Előtétszó Jele Szorzó milli m 10-3 mikro 10-6 nano n 10-9 piko p 10-12 femto f 10-15 atto a 10-18 Az anyagmennyiség A részecskék darabszámát

Részletesebben

Kémia a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára. B változat

Kémia a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára. B változat Kémia a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára B változat A kémia tanításának célja és feladatai Az iskolai tanulmányok célja a gyakorlatban hasznosítható ismeretek megszerzése, valamint az általános képességek

Részletesebben

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Publication

Részletesebben

Tartalom ELEKTROSZTATIKA AZ ELEKTROMOS ÁRAM, VEZETÉSI JELENSÉGEK A MÁGNESES MEZÕ

Tartalom ELEKTROSZTATIKA AZ ELEKTROMOS ÁRAM, VEZETÉSI JELENSÉGEK A MÁGNESES MEZÕ Tartalom ELEKTROSZTATIKA 1. Elektrosztatikai alapismeretek... 10 1.1. Emlékeztetõ... 10 2. Coulomb törvénye. A töltésmegmaradás törvénye... 14 3. Az elektromos mezõ jellemzése... 18 3.1. Az elektromos

Részletesebben

Kémia. A kémia tanításának célja és feladatai

Kémia. A kémia tanításának célja és feladatai Kémia Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.10.2 (B) változatához KÉMIA az általános iskolák 7 8. évfolyama számára

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 8. osztály. 2. feladat:... pont. 3. feladat:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 8. osztály. 2. feladat:... pont. 3. feladat:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny országos döntő Az írásbeli forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző azonosítási száma:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:...

Részletesebben

Rendezettség. Rendezettség. Tartalom. Megjegyzés

Rendezettség. Rendezettség. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A rendezettség és két jellemző formája: a hierarchiák és a hálózatok. A világ szintjei a fizikai építőelemektől a társadalmakig. A struktúrák tervezésének és felépítésének egyszerű, moduláris

Részletesebben

Általános iskola (7-8. évfolyam)

Általános iskola (7-8. évfolyam) Általános iskola (7-8. évfolyam) TÉMAKÖR / Vizsgálat megnevezése Vizsgálat sorszáma Jelleg (T=tanulói; D=demonstrációs; Tg=Tehetséggondozó) ANYAG, KÖLCSÖNHATÁS, ENERGIA, INFORMÁCIÓ Ismerkedés a laboratóriumi

Részletesebben

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 13. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Kémia

Részletesebben

KÉMIA TEMATIKUS ÉRTÉKELİ FELADATLAPOK. 9. osztály C változat

KÉMIA TEMATIKUS ÉRTÉKELİ FELADATLAPOK. 9. osztály C változat KÉMIA TEMATIKUS ÉRTÉKELİ FELADATLAPOK 9. osztály C változat Beregszász 2005 A munkafüzet megjelenését a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma támogatta A kiadásért felel: Orosz Ildikó Felelıs szerkesztı:

Részletesebben

Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin

Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin Témakör 1. Általános kémia Atomok és a belőlük származtatható ionok Molekulák és összetett ionok Halmazok A kémiai reakciók A kémiai reakciók jelölése Termokémia Reakciókinetika Kémiai egyensúly Reakciótípusok

Részletesebben

1. Prefix jelentések. 2. Mi alapján definiáljuk az 1 másodpercet? 3. Mi alapján definiáljuk az 1 métert? 4. Mi a tömegegység definíciója?

1. Prefix jelentések. 2. Mi alapján definiáljuk az 1 másodpercet? 3. Mi alapján definiáljuk az 1 métert? 4. Mi a tömegegység definíciója? 1. Prefix jelentések. 10 1 deka 10-1 deci 10 2 hektó 10-2 centi 10 3 kiló 10-3 milli 10 6 mega 10-6 mikró 10 9 giga 10-9 nano 10 12 tera 10-12 piko 10 15 peta 10-15 fento 10 18 exa 10-18 atto 2. Mi alapján

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont

1. feladat Összesen: 10 pont 1. feladat Összesen: 10 pont A következő feladatokban jelölje meg az egyetlen helyes választ! I. Az aromás szénhidrogénekben A) a gyűrűt alkotó szénatomok között delokalizált kötés is van. B) a hidrogének

Részletesebben

HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY

HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY Országos döntő Az írásbeli forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont

Részletesebben

Eötvös József Általános Iskola és AMI Helyi tanterv 2013

Eötvös József Általános Iskola és AMI Helyi tanterv 2013 Kerettantervi megfelelés Eötvös József Általános Iskola és AMI KÉMIA 1.5 órára 7.osztály Jelen helyi tanterv-ajánlás az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet: 2. melléklet 2.2.10.1 Kémia 7-8. alapján készült.

Részletesebben

A másodlagos biogén elemek a szerves vegyületekben kb. 1-2 %-ban jelen lévő elemek. Mint pl.: P, S, Fe, Mg, Na, K, Ca, Cl.

A másodlagos biogén elemek a szerves vegyületekben kb. 1-2 %-ban jelen lévő elemek. Mint pl.: P, S, Fe, Mg, Na, K, Ca, Cl. A sejtek kémiai felépítése Szerkesztette: Vizkievicz András A biogén elemek Biogén elemeknek az élő szervezeteket felépítő kémiai elemeket nevezzük. A természetben található 90 elemből ez mindössze kb.

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 17. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 17. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fizika

Részletesebben

1 modul 2. lecke: Nikkel alapú szuperötvözetek

1 modul 2. lecke: Nikkel alapú szuperötvözetek 1 modul 2. lecke: Nikkel alapú szuperötvözetek A lecke célja: a nikkel alapú szuperötvözetek példáján keresztül megismerjük általában a szuperötvözetek viselkedését és alkalmazásait. A kristályszerkezet

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 28. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 28. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Azonosító jel: KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2006. október 31. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2006. október 31. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc É RETTSÉGI VIZSGA 2006. október 31. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 31. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Fizika 7. 8. évfolyam

Fizika 7. 8. évfolyam Éves órakeret: 55,5 Heti óraszám: 1,5 7. évfolyam Fizika 7. 8. évfolyam Óraszám A testek néhány tulajdonsága 8 A testek mozgása 8 A dinamika alapjai 10 A nyomás 8 Hőtan 12 Összefoglalás, ellenőrzés 10

Részletesebben

BMEEOVKAI09 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

BMEEOVKAI09 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése 1 EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPOK Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése HEFOP/2004/3.3.1/0001.01 V Í Z É S K Ö R N Y E Z E T I BMEEOVKAI09 segédlet a BME Építőmérnöki

Részletesebben

2,6 millió magyar család életében 2015. szeptember 1-je fordulópontot jelent. Ekkortól lépett életbe az Európai Unió új szabálya, mely alapjaiban

2,6 millió magyar család életében 2015. szeptember 1-je fordulópontot jelent. Ekkortól lépett életbe az Európai Unió új szabálya, mely alapjaiban 2,6 millió magyar család életében 2015. szeptember 1-je fordulópontot jelent. Ekkortól lépett életbe az Európai Unió új szabálya, mely alapjaiban változtatja meg a magyarok által választható és vásárolható

Részletesebben

Többkomponensű rendszerek I.

Többkomponensű rendszerek I. Többkomponensű rendszerek I. Műszaki kémia, Anyagtan I. 9. előadás Dolgosné dr. Kovács Anita egy.doc. PTE MIK Környezetmérnöki Tanszék Többkomponensű rendszerek Folytonos közegben (diszpergáló, ágyazó

Részletesebben

Helyi tanterv KÉMIA az általános iskolák 7 8. évfolyama számára

Helyi tanterv KÉMIA az általános iskolák 7 8. évfolyama számára Helyi tanterv KÉMIA az általános iskolák 7 8. évfolyama számára az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklet 2.2.10.2 (B) változatához alapján készült A kémia tanításának célja és

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 15. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 15. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A javításhoz kb. az érettségi feladatok javítása az útmutató irányelv. Részpontszámok adhatók. Más, de helyes gondolatmenetet is el kell fogadni!

A javításhoz kb. az érettségi feladatok javítása az útmutató irányelv. Részpontszámok adhatók. Más, de helyes gondolatmenetet is el kell fogadni! Megoldások A javításhoz kb. az érettségi feladatok javítása az útmutató irányelv. Részpontszámok adhatók. Más, de helyes gondolatmenetet is el kell fogadni! **********************************************

Részletesebben

KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ

KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ 1) A rejtvény egy híres ember nevét és halálának évszámát rejti. Nevét megtudod, ha a részmegoldások betűit a számozott négyzetekbe írod, halálának évszámát pedig pici számolással.

Részletesebben

Az elektrosztatika törvényei anyag jelenlétében, dielektrikumok

Az elektrosztatika törvényei anyag jelenlétében, dielektrikumok TÓTH.: Dielektrikumok (kibővített óravázlat) 1 z elektrosztatika törvényei anyag jelenlétében, dielektrikumok z elektrosztatika alatörvényeinek vizsgálata a kezdeti időkben levegőben történt, és a különféle

Részletesebben

Mikrobiális aktivitás mérése talajban CO 2 -termelés alapján

Mikrobiális aktivitás mérése talajban CO 2 -termelés alapján Mikrobiális aktivitás mérése talajban CO 2 -termelés alapján Laborgyakorlat Összeállította: Gruiz Katalin, Molnár Mónika, Klebercz Orsolya, 2010. A mérés célja Laborkísérletekre van szükség annak megállapítására,

Részletesebben

Szennyezőanyag-tartalom mélységbeli függése erőművi salakhányókon

Szennyezőanyag-tartalom mélységbeli függése erőművi salakhányókon Szennyezőanyag-tartalom mélységbeli függése erőművi salakhányókon Angyal Zsuzsanna 1. Bevezetés Magyarország régi nehézipari vidékeit még ma is sok helyen csúfítják erőművekből vagy ipari üzemekből származó

Részletesebben

A 2009/2010. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) forduló KÉMIA I-II. KATEGÓRIA FELADATLAP

A 2009/2010. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) forduló KÉMIA I-II. KATEGÓRIA FELADATLAP Oktatási Hivatal Munkaidő: 300 perc Elérhető pontszám: 100 pont A 2009/2010. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) forduló A VERSENYZŐ ADATAI KÉMIA I-II. KATEGÓRIA FELADATLAP A

Részletesebben

KÉMIA OLIMPIÁSZ. 45. évfolyam, 2008/2009 tanév

KÉMIA OLIMPIÁSZ. 45. évfolyam, 2008/2009 tanév KÉMIA OLIMPIÁSZ 45. évfolyam, 2008/2009 tanév D kategória az ötéves gimnáziumok 1. évfolyama, a hatéves gimnáziumok 1. és 2. évfolyama, a nyolcéves gimnáziumok tercier és kvartér, valamint az alapiskolák

Részletesebben

2 képzıdése. értelmezze Reakciók tanult nemfémekkel

2 képzıdése. értelmezze Reakciók tanult nemfémekkel Emelt szint: Az s mezı fémei 1. Az alkálifémek és alkáliföldfémek összehasonlító jellemzése (anyagszerkezet, kémiaiés fizikai jellemzık, elıfordulás, elıállítás, élettani hatás). Használja a periódusos

Részletesebben

19. Az elektron fajlagos töltése

19. Az elektron fajlagos töltése 19. Az elektron fajlagos töltése Hegyi Ádám 2015. február Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2 2. Mérési összeállítás 4 2.1. Helmholtz-tekercsek.............................. 5 2.2. Hall-szonda..................................

Részletesebben

AZ EMÉSZTÉS ÉLETTANA. Fehérjeemésztés kimutatása földigiliszta tápcsatornájában

AZ EMÉSZTÉS ÉLETTANA. Fehérjeemésztés kimutatása földigiliszta tápcsatornájában AZ EMÉSZTÉS ÉLETTANA Az állati szervezetek testük felépítéséhez szükséges anyagokat és energiát táplálék formájában veszik fel. Táplálékuk minısége szerint lehetnek húsevık, növényevık és mindenevık. A

Részletesebben

HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY

HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY A megyei (fővárosi) forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:...

Részletesebben