A K&H Alapkezelő Zrt. befektetési szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó Üzletszabályzata. 2014/2-es változat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A K&H Alapkezelő Zrt. befektetési szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó Üzletszabályzata. 2014/2-es változat"

Átírás

1 K&H Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzat A K&H Alapkezelő Zrt. befektetési szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó Üzletszabályzata 2014/2-es változat

2 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Társaság tevékenységi engedélyei Az Üzletszabályzat hatálya Hatályba lépés és módosítás A nyilvánosság követelménye A mögöttes szabályok Az Üzletszabályzatban használt fogalmak értelmezése A Társaság és az Ügyfél közötti vitás kérdések rendezése Az ügyfelekkel való kapcsolattartás és az ügyfelekkel fennálló jogviszony általános szabályai Általános együttműködésre és a kölcsönös tájékoztatásra vonatkozó rendelkezések Az Ügyfél értesítésének, tájékoztatásának elvei Az Ügyfél tájékoztatásának módja, a Felek közötti kapcsolattartás, valamint az írásbeliség A leendő Ügyfél szerződéskötést megelőző tájékoztatása Az Ügyféllel való kapcsolattartás módja Az Ügyfél minősítésének szabályai A minősítés lehetséges értékei Szakmai Ügyfél részére Lakossági Ügyféllel azonos feltételek biztosítása Lakossági Ügyfél átminősítése Szakmai Ügyféllé Szerződéskötést megelőző tájékozódás az Ügyfélről Képviselet, rendelkezési jog és aláírás Teljesítés, elszámolás Díjak és költségek Késedelem A felek felelőssége A szerződések megszűnése és megszüntetése Szerződéskötés megtagadása Befektetővédelmi rendszer Befektető védelmi Alap... 28

3 2.13. A pénzmosás elleni jogszabályokról Természetes személy esetén Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet azonosítása Egyszerűsített Ügyfél-átvilágítás Adatvédelmi tájékoztatás Az Ügyfél jogai és azok érvényesítése Tiltakozási jog Bírósági jogérvényesítés A Társaság tevékenységének felfüggesztése, korlátozása Ösztönzések Értékpapír-titok, üzleti titok A Társaság engedélyének visszavonása, felfüggesztése vagy korlátozása, a folyamatban lévő megbízásokat érintő intézkedések esetén követendő eljárás, továbbá az állomány-átruházás szabályai II. RÉSZ EGYES SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ TOVÁBBI RENDELKEZÉSEK A PORTFOLIÓKEZELÉS SZABÁLYAI A fejezet hatálya A portfoliókezelés definíciója A portfoliókezelés tartalma A portfoliókezelési szerződéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség A portfoliókezelési szerződés tartalmazza: Elszámolás portfóliókezelési szerződés megszűnésekor Együttműködési kötelezettség Vagyonátadás, -átvétel, vagyonkivonás szabályai A prudens működés általános szabályai a portfoliókezelés során Átkötés portfoliókezelt portfolió és más portfolió között Beszámolók Rendkívüli beszámoló Értesítés portfoliókezelési díjról Beszámolók kifogásolásának szabályai A kezelt vagyon nyilvántartása Díjazás A BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁS SZABÁLYAI A fejezet hatálya A befektetési tanácsadás definíciója... 55

4 2.3. A befektetési tanácsadás tartalma A befektetési tanácsadásra vonatkozó szerződés _Toc A K&H Alapkezelő Zrt július 22. napjától hatályos Üzletszabályzatához tartozó Mellékletek számú melléklet A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők jegyzéke számú melléklet Az üzleti órák számú melléklet Portfóliókezelési mintaszerződés számú melléklet A Társaság Panaszkezelési Szabályzata számú melléklet A Társaság Végrehajtási politikája számú melléklet A Társaság Összeférhetetlenségi politikájának összefoglaló leírása... 4

5 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Társaság tevékenységi engedélyei A K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövid neve: K&H Alapkezelő Zrt.; amelynek székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefonszáma: (06 1) , fax száma: (06 1) , honlapja: adószáma: ; a továbbiakban: Társaság) a Magyar Nemzeti Bank (korábbiakban: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete és amelynek címe: 1013 Budapest, Krisztina körút 39., honlapja: a továbbiakban: Felügyelet) engedélye alapján működő befektetési alapkezelő. A Társaság tevékenységeit a Felügyelet július 18. napján kelt III/ /2002. számú tevékenységi engedélye, és az azt kiegészítő, január 16. napján kelt H-EN-III-3/2013. számú határozat alapján végzi A Társaság a tevékenységi engedélye és a befektetési alapkezelőkről, valamint a kollektív befektetési formákról szóló évi CXCIII. törvény 4. -a alapján az alábbi tevékenységek folytatására jogosult: 1. kollektív portfoliókezelés (befektetési alapkezelés), ezen belül: a. befektetés-kezelés (a befektetési politika végrehatásával kapcsolatos befektetési, stratégiai és eszközallokációs döntések meghozatala és végrehajtása) b. a kollektív portfoliókezeléshez kapcsolódó adminisztratív feladatok részben vagy egészben történő ellátása: i. könyvviteli és jogi feladatok ellátása, ii. információszolgáltatás befektetők részére iii. eszközök értékelése, árazása, adóügyek intézése iv. jogszerű magatartás ellenőrzése v. a befektetőkkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése vi. a megkötött ügyletek elszámolása (beleértve a bizonylatok megküldését) vii. nyilvántartások vezetése c. a befektetési alapkezelő által az értékesítést végző személyek oktatása és részükre írásos, illetve szóbeli információ rendszeres szolgáltatása az értékesítéshez szükséges, illetve indokolt módon és mértékben, továbbá a forgalmazás anyagi ösztönzése (értékesítés támogatása) 2. a befektetési vállalkozásokról, az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (Bszt). alapján és egyben jelen Üzletszabályzat hatálya alá tartozó végezhető tevékenységei: a. portfoliókezelés, ideértve a korábban önkéntes kölcsönös biztosító pénztár illetve magánnyugdíjpénztár részére történő vagyonkezelésként definiált tevékenységet.

6 b. befektetési tanácsadás..a Társaság a kollektív portfoliókezelési (befektetési alapkezelési) tevékenység, mint főtevékenysége tekintetében a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló évi CXCIII. törvény hatálya alá tartozik. Emellett azonban a Társaság Bszt. 3. (3) bekezdése alapján portfoliókezelés és a befektetési tanácsadás formájában befektetési szolgáltatási tevékenységet végezhet és kiegészítő befektetési szolgáltatást nyújthat azzal, hogy e tevékenységei és szolgáltatásai tekintetében bizonyos kivételektől eltekintve a Bszt. befektetési vállalkozásokra előírt szabályait kell alkalmazni. A portfoliókezelés és a befektetési tanácsadás befektetési szolgáltatások, így e tevékenységek tekintetében a Társaságra a Bat. és a Bszt. szabályai egyaránt vonatkoznak. 1.2 Az Üzletszabályzat hatálya A jelen befektetési szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó Üzletszabályzat (a továbbiakban: Üzletszabályzat) a Bszt. rendelkezései alapján a portfoliókezelésre és a befektetési tanácsadásra vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazza, a 22/2008. (II.7.) számú, a befektetési szolgáltatási tevékenységet, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatást, valamint árutőzsdei szolgáltatást folytató gazdálkodó szervezet üzletszabályzatának kötelező tartalmi elemeiről szóló Kormányrendelet alapján azzal, hogy a Társaság jogosult hirdetményben, díjjegyzékben is további általános szerződési feltételeket meghatározni. Az Üzletszabályzat és egyéb általános szerződési feltételek külön kikötés nélkül is alkalmazandók valamennyi olyan személyre, akik/amelyek ezen szolgáltatások valamelyikét vagy mindegyikét igénybe veszik a Társaságtól. Jelen Üzletszabályzat vonatkozásában ezen személy megjelölése: Ügyfél, az Ügyfél és Társaság közös megjelölése: Felek. Amennyiben a Felek között befektetési tanácsadásra és/vagy portfoliókezelésre vonatkozó szerződés jön létre, az Üzletszabályzatban foglalt rendelkezések ettől függetlenül - eltérő megállapodás hiányában - mind a Társaság, mind az Ügyfél számára kötelezőek, azzal, hogy ezen rendelkezésektől Felek az Ügyféllel kötött egyedi szerződés keretében, kölcsönös megegyezéssel, a jogszabályok keretein belül eltérhetnek. 1.3 Hatályba lépés és módosítás Jelen Üzletszabályzatot a Társaság határozatlan időre adja ki. Jelen Üzletszabályzat és annak mindenkori módosítása az Igazgatóság jóváhagyását követő munkanapon vagy kifejezett rendelkezés esetében ezen napnál későbbi napon lép hatályba a Felek közötti jogviszonyban A Társaság az Üzletszabályzat módosításáról a hatályba lépését megelőzően értesíti a vele szerződéses viszonyban álló Ügyfeleket. Az értesítést követő 30 napon belül az Ügyfélnek módjában áll a módosítások tartalmáról tájékozódni és nyilatkozni, ha azokat nem fogadja el. Az Üzletszabályzat változása a Társaság és az Ügyfél között - a hirdetmény megjelenésének időpontjában - már létrejött de még nem teljesített ügyletek feltételeit nem érinti.

7 1.3.3 A Társaság és Ügyfele között létrejött szerződések tekintetében az az Üzletszabályzati rendelkezés hatályos, amely a szerződés megkötése napján hatályban volt, kivéve, ha az Ügyfél a megváltozott Üzletszabályzati rendelkezések alkalmazását elfogadja. A megváltozott Üzletszabályzati rendelkezések elfogadásának minősül, ha a fentiek szerinti közzététel időpontjától számított 30 nap elteltéig a szerződést az Ügyfél írásban érvényesen nem mondja fel Amennyiben a módosított Üzletszabályzati rendelkezés valamely korábban, a Felek között alkalmazott külön, az Üzletszabályzat rendelkezéseitől különböző szerződéses kikötéstől eltér, az ilyen módosított Üzletszabályzati rendelkezés csak akkor válik a szerződés részévé, ha azt az Ügyfél figyelemfelhívó tájékoztatást követően kifejezetten elfogadta. Amennyiben az Üzletszabályzat módosítását kogens (eltérést nem engedő) jogszabályváltozás vagy a Társaság által kötelezően alkalmazandó szabályzat vagy rendelkezés teszi szükségessé, ez a Társaság és az Ügyfél közötti szerződést is automatikusan módosítja A Társaság a közvetítői tevékenységével március 31. napjával felhagyott, az Üzletszabályzat vonatkozó részeit e nappal hatályon kívül helyezte és törölte az Üzletszabályzatból. A közvetítői tevékenység keretében már létrejött szerződések megszüntetését követő elszámolási eljárásra, amennyiben az március 31. napjáig nem zárul le, az Üzletszabályzat vonatkozó rendelkezései kizárólag e felek vonatkozásában az elszámolás lezárásáig továbbra is hatályban maradnak és alkalmazandók. 1.4 A nyilvánosság követelménye A Társaság Üzletszabályzata nyilvános, a Társaság székhelyén, valamint a oldalon bárki számára térítésmentesen hozzáférhető. A Társaság az Üzletszabályzatot kérésre díjmentesen átadja. 1.5 A mögöttes szabályok A jelen Üzletszabályzatban és a tevékenységre vonatkozó szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen aa Budapesti Értéktőzsde (a továbbiakban: Tőzsde), illetve a Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. (a továbbiakban: KELER Zrt.) vonatkozó szabályzatai, más érintett szabályozott piac, multilaterális kereskedési rendszer szabályzatai, valamint az érintett kibocsátói dokumentációban foglaltak, továbbá a következő jogszabályok rendelkezései irányadóak: a) a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.), b) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló évi CXCIII. törvény (a továbbiakban Bat.)

8 c) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) d) a március 14-ig létrejött jogviszonyok esetében a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény, e) a március 15-étől létrejött jogviszonyok esetében a d) pontban foglaltak helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény valamint f) a fenti törvények felhatalmazása alapján kibocsátott alsóbb rendű jogszabályok, továbbá g) a közvetlenül alkalmazandó Európai uniós rendeletek, határozatok Az Üzletszabályzat mellékletei: 1. Kiszervezett tevékenységet végzők 2. Nyitva tartási idő (üzleti órák) 3. Végrehajtási Politika 4. Összeférhetetlenségi politika összefoglaló leírása 5. Társaság által alkalmazott szerződések listája 6. Díjjegyzék amennyiben alkalmazásra kerül 7. Panaszkezelési szabályzat A Társaság fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Üzletszabályzaton kívül egyéb általános szerződési feltételeket is hirdetményben szabályozzon, amelyről az Ügyfelet (beleértve annak hatályba lépését és módosítását is ellenkező rendelkezés hiányában) az Üzletszabályzatban foglaltak szerint értesíti. 1.6 Az Üzletszabályzatban használt fogalmak értelmezése A jelen Üzletszabályzatban használt fogalmak az Üzletszabályzat vagy a Felek közötti szerződések eltérő rendelkezései hiányában - megegyeznek a Tpt.-ben, a Bat- ban, a Bszt.-ben, és az azok alapján kibocsátott további jogszabályokban használt és ott meghatározott fogalmakkal. Amennyiben az Ügyfélnek az Üzletszabályzattal, a közötte és a Társaság közötti jogviszonyra vonatkozó valamely dokumentummal, ezek értelmezésével, alkalmazásával vagy bármely más kapcsolódó ténnyel, körülménnyel, adattal, számítási móddal, kockázattal, jogkövetkezménnyel kapcsolatban kérdése merül fel, a Társaság munkatársai készséggel állnak az Ügyfél rendelkezésére.

9 1.7 A Társaság és az Ügyfél közötti vitás kérdések rendezése A Társaság és az Ügyfél között felmerülő vitás eseteket elsősorban békés, tárgyalásos úton próbálja meg rendezni A Társaság és az Ügyfél között felmerülő bármely jogvita eldöntésére, amely a jelen Üzletszabályzattal összefüggésben, annak megszegésével, alkalmazásával, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Társaság és az Ügyfél a közöttük létrejött szerződésben alávetheti magát a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság (cím: 1055, Budapest, Markó u. 25., postacím: 1535 Budapest, Pf. 823) kizárólagos illetékességének. Abban az esetben, ha a Felek kifejezetten rendelkeznek e választottbírósági alávetésről, ezt a kikötést a Társaság és az Ügyfél között létrejövő szerződésben szerepeltetni kell, mely rendelkezés egyben a Felek közötti választottbírósági szerződésnek minősül a Felek viszonylatában és egyben azt is jelenti, hogy a Felek alávetik magukat e választottbíróság kizárólagos illetékességének. Az Ügyfél ettől függetlenül e szerződés megkötésekor, írásban, kifejezetten is kizárhatja a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság kizárólagos illetékességét.

10 2. Az ügyfelekkel való kapcsolattartás ÉS AZ ÜGYFELEKKEL FENNÁLLÓ JOGVISZONY általános szabályai A jelen fejezetben foglalt rendelkezések mind a portfoliókezelési, mind a befektetési tanácsadási tevékenység (II. rész) esetén alkalmazandóak.

11 2.1 Általános együttműködésre és a kölcsönös tájékoztatásra vonatkozó rendelkezések A Társaság és az Ügyfél a szerződések teljesítésében együttműködnek. Mind a Társaság, mind az Ügyfél kötelesek a szerződésekhez kapcsolódó tényekről és körülményekről egymást késedelem nélkül tájékoztatni, felhívni egymás figyelmét az esetleges változásokra, tévedésekre és mulasztásokra. Az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni a Társaságot, ha időben nem érkezett meg hozzá valamely olyan értesítés, amely akár jelen Üzletszabályzat, akár egyedi szerződés alapján a Társaságot terheli és amelyre jellege folytán számítani kellett (pl rendszeresség alapján, ügyletkötés kapcsán), Ha az ilyen értesítések tekintetében az Ügyfél nem jelzi az értesítés elmaradását, az ebből fakadó károk az Ügyfelet terhelik. A Társaságot jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli. A Társaságot szerződéskötési kötelezettség még abban az esetben sem terheli az egyedi ügyletek megkötésére, ha portfoliókezelési szerződést kötött az Ügyféllel. Ebből következően a Társaság a szerződéskötési szabadsága alapján szabadon dönt az Ügyfél szerződéskötési ajánlatának elfogadásáról vagy visszautasításáról. A Társaság az ebből fakadó károkért felelősségét kizárja. Ezen szabályok akként alkalmazandóak, hogy jelen rendelkezéstől eltérő szabályok lehetnek irányadóak pályázat, illetőleg versenyeztetés esetében. A Társaság szolgáltatásait az Üzletszabályzatban és a Felek közötti szerződésekben meghatározott korlátozásokkal és szabályok mellett jogosult részben vagy egészben szüneteltetni, felfüggeszteni, megszüntetni, meghatározott elérési módokra korlátozni. A Társaság törekszik arra, hogy az Ügyféllel fennálló szerződéses jogviszonyban valamennyi, a jogviszony szempontjából releváns, lényeges feltételt meghatározzon azzal, hogy ezen túlmenően a Felek figyelembe vesznek minden olyan más, az adott fél által ezen túlmenően lényegesnek tekintett feltételt is (beleértve az eredetileg meghatározottaktól eltérő, vagy azzal ellentétes feltételt) abban az esetben, ha erről (beleértve lényeges jellegét is) az adott fél kifejezetten értesíti a másik felet. Egyéb esetben ugyanis e másik fél joggal feltételezheti, hogy nincs más olyan feltétel, amelyről rendelkezni kellene, vagy eltérően kellene rendelkezni. Az Ügyfél adataiban és a Társasággal kötött szerződést érintő körülményben (különösen, de nem kizárólag: névben, címben, jogi formában, jog- és cselekvőképességben, képviseleti jogban, kockázatviselő képességben és hajlandóságban, pénzügyi helyzetben, befektetési célok tekintetében) beállt bármely változást a Társaság részére haladéktalanul, de legkésőbb a módosulásról való tudomásszerzését követő 5 munkanapon belül be kell jelenteni. Az ennek elmulasztásából fakadó károk az Ügyfelet terhelik. Ügyfél köteles folyamatosan figyelemmel kísérni a Társaság Üzletszabályzatában, Díjjegyzékeiben és hirdetményeiben foglaltakat, valamint mindezek módosításait és köteles ezek mindenkor hatályos tartalmát megismerni. A Társaság a módosításokról (pl.: főbb tartalom, hatályba lépés), illetőleg ezek tényéről az Ügyfelet jelen Üzletszabályzat rendelkezései szerint értesíti. Amennyiben a Társaság ennek eleget tesz, az Ügyfél tájékozódási kötelezettsége teljesítésének elmaradásából eredően semmilyen követeléssel nem léphet fel a Társasággal szemben.

12 A Társaság a Díjjegyzékben meghatározott költségek megfizetése mellett, amennyiben Díjjegyzék alkalmazásra kerül - az Ügyfelet kérésére tájékoztatja mindazon értékpapír-vagy üzleti titok körébe nem tartozó - ügyben, melyet sem jelen Üzletszabályzat, sem az Ügyféllel kötött szerződés nem von a kötelező értesítés vagy tájékoztatás körébe. A kölcsönös együttműködés és a tájékoztatási kötelezettség keretében továbbá amennyiben az Ügyfél számára a Társaság bármely közzétett dokumentuma a szabályszerű közzététel ellenére - nem elérhető, vagy úgy ítéli meg, hogy döntése meghozatalához nem elégséges vagy nem érthető információt tartalmaznak köteles ezt jeleznie a Társaság felé megjelölve konkrétan, hogy milyen további információra van szüksége, egyébként alapos okkal feltételezhető, hogy az Ügyfél rendelkezik valamennyi olyan információval, amely szükséges befektetési döntése meghozatalához. Következésképp, amennyiben az Ügyfél e pótlólagos információigényt nem jelzi, ennek elmulasztásából eredő következmények az Ügyfelet terhelik. A Társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy az Ügyfél által kért pótlólagos információt megadja az Ügyfél részére. Amennyiben azonban a Társaságnak fel nem róható okból az Ügyfél által kért információ nem áll a Társaság rendelkezésére, azt az Ügyféllel közli. Ebben az esetben a Társaság nem tehető felelőssé e kért információ rendelkezésre nem állásából eredő következményekért. A lakossági ügyfél, annak érdekében, hogy az ügyletkötés előtt a Társaság alapos okkal feltételezni tudja, hogy valamennyi olyan információ birtokában van, amely alapján meghatározható, hogy az adott befektetési politika vagy amennyiben nem befektetési politika szerint történik a szolgáltatás nyújtása, az ügylet vagy az ügylettel érintett eszköz az Ügyfél kockázatviselő képességének, befektetési céljainak, jövedelmi, vagyoni helyzetének valóban megfelelő, a a fentieken túl is köteles valamennyi olyan információ Társaság tudomására hozására, illetőleg a Társaság tudomására hozott információ pontosítására, amely befolyással lehet arra, hogy az adott befektetési politika, vagy ennek hiányában az ügylet vagy ügylettel érintett eszköz valóban az ügyletkötés időpontjában, illetőleg a megbízás/ajánlat Ügyfél általi megadásának időpontjában az Ügyfélnek alkalmas, illetőleg az Ügyfél ismereteinek megfelelő. Ennek elmulasztásából eredő következményekért a Társaság nem felelős. Az Ügyfél köteles a Társaságot az alábbi tények és események vonatkozásában haladéktalanul értesíteni, melynek elmulasztása az Ügyfél részéről súlyos szerződésszegést jelent: - Ha csőd-, illetőleg felszámolási eljárás megindítása iránti kérelmet kíván előterjeszteni önmaga ellen, ezen kérelemnek az adott hatósághoz történő benyújtásával egyidejűleg köteles erről értesíteni a Társaságot. Amennyiben a csődvagy felszámolási eljárást harmadik személy kezdeményezi Ügyfél ellen, úgy az errőé történt tudomásszerzését követően haladéktalanul értesíti az Ügyfél Társaságot; - ha bármely, 30 napot meghaladó köztartozása van; - amennyiben Ügyfél a tevékenységéből eredő bármely fizetési kötelezettség teljesítését elmulasztotta, e fizetési kötelezettséget megállapító hatóság, ill. bírósági határozat kézhezvételét követően függetlenül attól, hogy a kötelező határozat jogerős-e;

13 - bármely, az Ügyféllel szemben foganatosított végrehajtási cselekményről, az arról szerzett tudomásszerzését követően haladéktalanul - ha kockázatviselő képessége, hajlandósága, pénzügyi helyzete, befektetési céljai megváltoznak - Az Ügyfél által a Társaság felé tett nyilatkozataiban beállt bármilyen változásról; - az Ügyfélnek az adórezidenciájában bekövetkezett változásról; - nem természetes személy Ügyfél esetében a létezését, jogképességét és szerződéskötési képességét érintő bármilyen hatósági, bírósági vagy egyéb hivatalos döntésről a fentieken foglaltakon túli esetekben is, amennyiben az kihatással van az ügyletkötéseire, megbízásadásaira, szerződéseire, valamint az azokból eredő rendelkezéseinek megtételére.. A Társaság az egyes tájékoztatásokat jogosult más dokumentumokra, harmadik személy által közzétett információkra való utalással - az elérhetőségek megjelölésével megadni, azzal, hogy harmadik személy által szolgáltatott információk teljeskörűségéért, helytállóságáért, aktualitásáért a Társaság az általános szabályok szerint zárja ki a felelősségét. E szolgáltató harmadik személy nem minősül a Társaság alvállalkozójának, egyéb közreműködőjének. Az Ügyfél köteles a szerződések megkötése, megbízások megadása, befektetési döntése meghozatala előtt tájékozódni az érintett szolgáltatással, pénzügyi eszközzel kapcsolatos jogi, pénzügyi, közgazdasági, elszámolási és adózási szabályokról és felmérni a szolgáltatásokra, pénzügyi eszközzel kapcsolatos ügyletekre vonatkozó egyes kockázatokat. A Társaság által nyújtott tájékoztatáson felül köteles megtenni mindent annak érdekében, hogy a releváns információk birtokában hozza meg döntését. A Felek az egymásnak küldött értesítések, tájékoztatások esetében beleértve az Üzletszabályzat módosításáról szóló tájékoztatást, valamint az egyes időszaki jelentéseket is amennyiben a vonatkozó határidőn belül kifejezetten nem élnek kifogással - ellenkező megállapodás hiányában az azt jelenti, hogy e hallgatással, úgy is, mint ráutaló magatartással az abban foglaltakat a címzett elfogadta, annak jogkövetkezményeivel együtt. A Társaság az Ügyféllel való kapcsolattartás során az Ügyfél által meghatározott személyek, mint az Ügyfél meghatalmazottja, képviselője, Ügyfél nevében eljáró megjelölt rendelkezésre jogosult által a Társaság felé tett nyilatkozat, tájékoztatás, értesítés az Ügyfél nyilatkozatának, tájékoztatásnak, értesítésének minősül, illetőleg a Társaság által ezen személyek felé tett nyilatkozat tájékoztatás, értesítés az Ügyfél felé tett nyilatkozatnak, tájékoztatásnak, értesítésnek minősül. Ebből eredően az Ügyfél kötelezettsége, hogy ezen személyeket megfelelően tájékoztassa valamennyi olyan jogról és kötelezettségről, amely a Társaság és Ügyfél jogviszonyában felmerül és amennyiben szükséges, gondoskodik arról, hogy a személyhez kötődő hozzájárulásokat is beszerezze tőlük (pl. rögzített telefonbeszélgetés esetében arra vonatkozóan, hogy a velük folytatott beszélgetés a Társaság által rögzítésre kerül). Ennek elmulasztásából vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő következményekért a Társaság nem tehető felelőssé.

14 2.2 Az Ügyfél értesítésének, tájékoztatásának elvei A Társaság az Ügyféllel való kapcsolattartás során a magyar nyelvet használja, kivéve, ha az Ügyféllel kötött szerződés erről másképpen rendelkezik. A Társaság az Ügyfél tájékoztatása során mindenkor szem előtt tartja azt az elvet, hogy a tájékoztatás világos, pontos, egyértelmű, valamint kiegyensúlyozott legyen, különös tekintettel arra, hogy az Ügyfelet ne tévessze meg, ne titkoljon el lényeges információt, adatot, vagy tényt, illetve ezeket ne tüntesse fel lényegtelenként, vagy az ne legyen szándékosan félrevezető Az Ügyfél tájékoztatásának módja, a Felek közötti kapcsolattartás, valamint az írásbeliség A Társaság az Ügyfél tájékoztatására vonatkozó törvényi kötelezettségeit írásban, papír alapon, vagy más tartós adathordozón teljesíti. A felek tartós adathordozónak tekintik az alábbiakat: - a Felek által meghatározott címre küldött (beleértve az ezen ben csatolt dokumentumként küldött jellemzően, de nem kizárólagosan a Read-only korlátozottságú file-okat vagy pdf kiterjesztésű file-okat - CD-n, DVD-n eljuttatott file-okat - a Társaság által rögzített telefonvonalon elhangzó beszélgetéseket, valamint.- a Felek által meghatározott faxszámra érkező fax Tartós adathordozón történő tájékoztatás esetén biztosítani kell az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Csak akkor van lehetőség a papír alapon, írásban történő kapcsolattartáson kívül a fentiek szerinti egy vagy több tartós adathordozón keresztüli kapcsolattartásra és az ilyen úton történő információátadásra, amennyiben a Társaság és a (leendő) Ügyfél között létrejövő, vagy meglévő szerződésben foglaltaknak ez megfelel és a Felek erről szerződésben rendelkeztek.. Amennyiben az adott jognyilatkozat, tájékoztatás vagy értesítés megtételéhez nincs kötelező előírás arra, hogy azt csak írásbeliként lehet megtenni, úgy ezen jognyilatkozatot, tájékoztatást, értesítést az írásbeli nyilatkozaton túl a fentiek szerint tartós adathordozón keresztül is meg lehet tenni a fentiek szerint. Ettől eltérően vagyonátadás-vagyonátvétel esetében kizárólag írásbeli nyilatkozat tételére kerülhet sor. A Felek közötti jogviszonyban, amennyiben az érvényesség szempontjából az írásbeliség kötelező alaki kellék, az írásban megtett (és így írásba foglalt) jognyilatkozatnak (szerződés esetében annak elfogadására is irányadóan) csak a papír alapon az adott fél által aláírt nyilatkozat (szerződés) minősül. A tájékoztatás módjára és annak joghatására a pontban foglaltak is irányadóak.

15 A leendő Ügyfél szerződéskötést megelőző tájékoztatása A szerződéskötést megelőző tájékoztatás célja, hogy az Ügyfél hozzáférjen a Társaságra vonatkozó mindazon információhoz és adathoz, amely alapján megalapozott döntést hozhat a szerződéskötés tárgyában. Ezért a Társaság a szerződéskötést megelőző tájékoztatási kötelezettsége teljesítése keretében a leendő Ügyfelet részletesen tájékoztatja a) a Társaságra vonatkozó alapvető tudnivalókról (e körben legalább a Társaság elnevezéséről, székhelyéről, egyéb elérhetőségeiről, a kapcsolattartás során használható nyelve(k)ről, a kapcsolattartás módjáról, eszközéről, engedélyé(i)nek számáról, az az(oka)t kiadó hatóság nevéről, levelezési címéről). b) működésének és tevékenységeinek szabályairól (e körben legalább az alábbi f, g, h) pontokban jelzett információkról) c) a tevékenység keretein belül a leendő Ügyfél pénzügyi eszközei, pénzeszközei kezelésének szabályairól, d) a szolgáltatás nyújtása során érintett pénzügyi eszközről, annak kockázatáról, e) a szolgáltatás nyújtása során felmerülő minden költségről, díjról, ami a leendő Ügyfelet terheli, továbbá - amennyiben a leendő Ügyfél Lakossági Ügyfél minősítést kapott: f) a tevékenységről szóló jelentés gyakoriságáról, időzítéséről és jellegéről, amit jelen Üzletszabályzat tartalmaz, g) az Ügyfél pénzügyi eszközeinek és pénzeszközeinek megóvását biztosító intézkedések összefoglalásáról, amit jelen Üzletszabályzat tartalmaz, így a befektetővédelmi rendszerről a 7. pontban, h) az összeférhetetlenségi politika összefoglalásáról, amely az Ügyfél számára hátrányos érdek-összeütközések elkerüléséről, feltárásáról és kezeléséről szól, és ami jelen Üzletszabályzat mellékletét képezi, i) a végrehajtási politikáról, mely értelmében a Társaság biztosítja, hogy a leendő Ügyfél pénzügyi eszközeit és pénzeszközeit érintő megbízásokat az Ügyfél számára legkedvezőbb módon hajtja végre, és ami jelen Üzletszabályzat mellékletét képezi. A Társaság továbbá köteles a leendő Ügyfelet szerződéskötés előtt tájékoztatni a szolgáltatással összefüggésben kapott, vagy általa megfizetett ösztönzésekről a 2.9 pont szerint Az Ügyféllel való kapcsolattartás módja A Társaság hacsak a (leendő) Ügyfél az angol nyelvet nem választja a kapcsolattartás nyelveként - a (leendő) Ügyféllel magyar nyelven; a létrejövő, vagy létrejött szerződésben rögzítettek szerint: telefonon, telefaxon, vagy abban az esetben, ha a (leendő) Ügyfél nyilatkozik arról, hogy rendszeres internet hozzáféréssel rendelkezik, akkor elektronikus levelezés útján tart kapcsolatot. A Társaság telefonon folytatott megbeszélés alkalmával nem vesz fel megbízást az Ügyfeleitől! Bizonyos esetekben az adott piacra, pénzügyi eszközre vonatkozó tájékoztatások, ennek alapjául szolgáló dokumentumok kizárólag a kapcsolattartás nyelvétől eltérő nyelven elérhetőek és a Társaság nem tudja ezen tájékoztatásokat, dokumentumokat a kapcsolattartás nyelvén biztosítani. Ebben az

16 esetben a Társaság a kapcsolattartás nyelvén értesíti erről az Ügyfelet, de a kért információt nem köteles lefordítani a kapcsolattartás nyelvére. Amennyiben a kért információ nem áll rendelkezésre a kapcsolattartás nyelvén, az Ügyfélnek ennek figyelembe vételével szükséges meghoznia a befektetési döntését. Az ebből eredő következményekért a Társaság nem felelős. A faxon, a telefonon, telefaxon vagy elektronikus levélben történő információcsere annak technikai sajátosságai folytán kockázattal jár. Az Ügyfél szerződéskötéskor nyilatkozik arról, hogy a fenti csatornák használatának szabályait és az azokkal összefüggő kockázatok lényegét, fennállását megértette, tudomásul vette és hogy azok esetleges következményeivel bármilyen utasítás megadása során számol. A Társaság csak a rendelkezésre jogosulttól fogad el a fenti csatornákon keresztül adott írásbeli utasítást. A faxon vagy -ben a Társaságnak elküldött értesítés akkor tekinthető kézbesítettnek, ha annak vételét a Társaság megfelelően visszaigazolta, azzal, hogy üzleti időn kívül kézbesített értesítés a következő üzleti idő kezdetén tekintendő a fentiek teljesülése esetében is visszaigazoltnak eltérő megállapodás hiányában. A kapott utasítás átvételét a küldő(k)nek azonos csatornán ( esetén minden küldőnek egyidejűleg adott válaszban, fax esetén a szerződésben megadott bármely faxszámra küldött válaszban) egy munkanapon belül visszaigazolja. Ezen visszaigazolás nem jelenti az utasítás elfogadását. Az utasítás elfogadhatóságának vizsgálatára és - bármely csatorna felhasználásával formai vagy tartalmi kifogásainak előterjesztésére a Társaságnak további egy munkanapon belül van lehetősége. Amennyiben a Felek közötti kapcsolattartás esetére az -en keresztüli értesítést, kapcsolattartást határozzák meg, a Felek kötelesek megadni egymás részére azon címe(ke)t, amelyeken keresztüli kommunikációt megjelölik mint jognyilatkozatok (beleértve tájékoztatások, értesítések) egymás felé történő megtételére és fogadására alkalmas csatornát. Ebben az esetben a Felek annak alapján jelölik meg ezen címet, hogy: - szavatolják, hogy ezen címhez tartozó fiókot kizárólag kizárólag ők használják (nem természetes személy esetében az adott személy bejelentett képviseletre jogosult személyei), más személy számára ehhez hozzáférést nem biztosítanak, s így kijelentik, hogy ezen címre küldött nyilatkozatok, dokumentumok címzettjei kizárólag saját maguk, és hogy személyük így kétséget kizáróan beazonosítható - elfogadják, hogy amennyiben kifejezetten nem jeleznek vissza (beleértve a küldő részére visszaküldött rendszerhiba-üzeneteket a kézbesítés hibájáról vagy olyan üzeneteket, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a címzett az adott címen ideiglenesen nem elérhető), a jognyilatkozat megtételének az időpontja megegyezik az elküldésének rendszerben megjelölt időpontjával. Amennyiben a Felek közötti kapcsolattartásra rögzített telefonon keresztül kerül sor, erre az esetre a Felek megállapodnak, hogy a rögzítés alatt a Társaság általi rögzítést értik és amelyet a Felek közötti

17 vita esetében bizonyító erejűnek fogadnak el. A Társaság vállalja, hogy a rögzített beszélgetéseket az Ügyfél kérésére rendelkezésre bocsátja. Felek kizárják a rögzített telefonon történő jognyilatkozat-tétel érvényességét, vagyis a rögzített telefonon tett jognyilatkozat megerősítendő az érvényes jognyilatkozat tételére megjelölt formák valamelyikén. A Társaság nem felel az értesítések késedelméből, meghiúsulásából fakadó azon károkért, melyek a Társaságnak nem felróhatóak. Amennyiben valamely, a Társaság által teendő értesítés, figyelmeztetés, felszólítás, tájékoztatás, közlés a Társaságnak felróható okból szenvedne késedelmet, az Ügyfél elfogadja, hogy a Társaság értesítési kötelezettségének szerződésszerűen eleget tesz, amennyiben a Társaság a hiba kijavítása után mely kijavítás érdekében a Társaság minden tőle elvárhatót megtesz - az értesítést haladéktalanul megküldi az Ügyfél által megjelölt értesítési címre/számra. Az Ügyfél az értesítési késedelméből fakadóan nem érvényesíthet kárigényt, ha a Társaság bizonyítja, hogy a fentiek szerint minden tőle elvárhatót megtett a hiba kijavítása érdekében. A Társaság nem felel azokért a károkért, melyek a postai úton történő kézbesítés során eljáró szolgáltató hibáiból erednek. A Társaságot nem terheli felelősség akkor sem, amennyiben a megküldésre kerülő értesítéseket az Ügyfél azért nem tudja kézhez venni, vagy csak azért tudja késedelmesen kézhez venni, mert az Ügyfél a Társaságnak nem felróható okból nem tudja az értesítést átvenni, és/vagy az általa megjelölt kommunikációs rendszeren megjeleníthetővé tenni. A Társaság által az Ügyfél részére küldött értesítések üzleti és/vagy értékpapír titoknak minősülő információkat tartalmazhatnak. A küldött értesítések, így az értékpapír-titoknak minősülő adatok címzettje kizárólag az Ügyfél, aki köteles arról gondoskodni, hogy a (mobil) telefonszámhoz, -hez illetve az egyéb módon megküldött értesítéshez harmadik személy ne férhessen hozzá. A Társaságot felelősség nem terheli, ha az Ügyfél a vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, és emiatt kár következik be. Ennek megfelelően az Ügyfél köteles a megadott telefonszám, telefax-szám, és postai cím megszűnését, megváltozását, illetve az adatok biztonságát veszélyeztető bármely egyéb körülményt a Társaságnak haladéktalanul bejelenteni. A Társaság nem vállal felelősséget az értesítések továbbítása során igénybevett technikai, adatátviteli eszközök és szoftverek meghibásodása, az eszközök (szoftver, hardver) kapcsolati problémája, a távadatátviteli közeg hiánya, vagy nem elégséges volta, illetve az adatátvitelt biztosító, abban közreműködő szolgáltatók hibája miatt esetlegesen bekövetkező károkért. A Társaság nem felel az Ügyfél esetleges, a Társaság részére be nem jelentett postai cím-, fax-, telefon-, illetőleg cím változásból fakadó kárért.

18 2.3 Az Ügyfél minősítésének szabályai A Társaság a leendő Ügyféllel első alkalommal kötendő szerződést megelőzően a Bszt. előírásainak megfelelően, az alábbiak szerint minősíti a leendő Ügyfelet, majd a szerződéses viszony létrejötte után mindvégig ezen minősítésnek megfelelően kezeli. A Társaság minden esetben írásban vagy tartós adathordozón értesíti a leendő Ügyfelet annak minősítéséről, e minősítésével járó szabályokról, valamint a minősítés kérelemre történő módosításának lehetőségéről, az Üzletszabályzatban leírtak szerint A minősítés lehetséges értékei A Társaság leendő Ügyfeleinek a Bszt. szerint - az alábbi minősítést adhatja: - Szakmai Ügyfél - Lakossági Ügyfél. Elfogadható partner minősítést a Társaság semmilyen esetben nem ad Ügyfeleinek tekintettel arra, hogy a Társaság portfoliókezelést, valamint befektetési tanácsadást nyújthat Ügyfelei részére. Szakmai Ügyfél minősítés A Társaság Szakmai Ügyfél minősítést adhat abban az esetben, ha a leendő Ügyfél a Bszt. 48. (1) bekezdésében foglalt személy vagy szervezet. Ezen felül Szakmai Ügyfél minősítést kaphat az Ügyfél akkor is, ha ezen a körön kívül esik, de megfelel a 48. (2) bekezdésében foglaltaknak, és a Társaság úgy ítéli meg, hogy a leendő Ügyfél elegendő ismerettel és tapasztalattal rendelkezik. A Szakmai Ügyfelek a Lakossági Ügyfelekhez képest alacsonyabb fokú védelmet élveznek és kevésbé részletes tájékoztatásra jogosultak a Társaság részéről. Lakossági Ügyfél minősítés A Társaság minden olyan esetben, amelyben nem adhat Szakmai Ügyfél minősítést, a leendő Ügyfelet Lakossági Ügyfélként minősíti. A Lakossági Ügyfelek a Szakmai Ügyfelekhez képest nagyobb védelmet élveznek és részletesebb tájékoztatásra jogosultak a Társaság részéről. A Társaság ezen minősítés esetén a leendő Ügyfélről a szerződéskötést megelőzően részletesebben tájékozódik Szakmai Ügyfél részére Lakossági Ügyféllel azonos feltételek biztosítása Miután a leendő Ügyfél a Szakmai Ügyféllé minősítéséről szóló írásos értesítést a Társaságtól megkapta, lehetősége van arra, hogy írásban kérje a Társaságtól, hogy Lakossági Ügyféllel azonos feltételeket biztosítson számára a jövőben. A Felek - a Szakmai Ügyfél kifejezett írásos kérelme alapján - ezen megállapodásukat írásba foglalják és ebben rögzítik azt, hogy a leendő Ügyfél továbbra is Szakmai Ügyfélnek minősül, de saját kérésére az esetében a Társaság a Lakossági Ügyfélre irányadó szabályokat alkalmazza, valamint azt, hogy a leendő Ügyfél tudomásul vette azt, hogy a részére ajánlható szolgáltatások, vagy pénzügyi eszközök köre szűkebb lehet és a szerződéses feltételek is eltérőek lehetnek.

19 Lakossági Ügyfél átminősítése Szakmai Ügyféllé A Társaság által Lakossági Ügyféllé minősített (leendő) Ügyfél írásban Szakmai Ügyfél minősítést kérhet. Ezen kérelemben a (leendő) Ügyfélnek meg kell jelölnie, hogy milyen szolgáltatás tekintetében kéri átminősítését. Ezen kívül meg kell felelnie a Bszt. 49. (1) bekezdésében foglaltaknak, és kérelméhez mellékletként csatolni kell a törvényben meghatározott feltételeknek történő megfelelést igazoló dokumentumok másolatát úgy, mint: - az Ügyfél azon számlatörténetét, esetleg teljesítési igazolását, amely egyértelműen igazolja, hogy a kérelem napját megelőző egy évben negyedévente átlagosan legalább tíz, az ügylet végrehajtása napján érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva, egyenként negyvenezer euró értékű vagy az adott év során összesen négyszázezer euró értékű ügyletet bonyolított le, - azon, a kérelem benyújtásának napját megelőző napra vonatkozó számlakivonato(ka)t, amely egyértelműen igazolja, hogy a pénzügyi eszközökből álló portfóliója és betéteinek állománya együttesen meghaladja a kérelem benyújtásának napját megelőző napon érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva az ötszázezer eurót. Amennyiben az Ügyfél nem intézményi ügyfél, hanem magánszemély, akkor a fentieken túl csatolnia kell: - azt a munkaszerződést vagy munkáltatói igazolást, amely alapján egyértelműen igazolja, hogy legalább egy éves folyamatos vagy a kérelem benyújtásának napját megelőző öt éven belül legalább egy éves munkaviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkezik és olyan munkakört illetőleg feladatkört tölt be o befektetési vállakozásnál, o árutőzsdei szolgáltatónál, o hitelintézetnél, o pénzügyi vállalkozásnál, o biztosítónál, o befektetési alapkezelőnél, o kollektív befektetési társaságnál, o kockázati tőkealap-kezelőnél, o magánnyugdíjpénztárnál, o önkéntes kölcsönös biztosítónál, o elszámolóházi tevékenységet végző szervezetnél, o központi értéktárnál, o foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynél, o központi szerződő félnél, vagy o tőzsdénél, amely a Társaság és az Ügyfél között létrejövő szerződésben szereplő szolgáltatással és az érintett pénzügyi eszközökkel kapcsolatos ismereteket feltételez.

20 A leendő Ügyfél kérését és a törvény által előírt feltételek teljesülését a Társaság Termék Bizottsága bírálja el, és annak eredményéről a Társaság a leendő Ügyfelet írásban értesíti. Amennyiben a Társaság a törvény által előírt feltételek teljesülését állapítja meg, a Társaság a válaszában felhívja a leendő Ügyfél figyelmét a Szakmai és a Lakossági ügyfélre vonatkozó szabályok eltéréseire. A Társaság a leendő Ügyfél levelét, az arra vonatkozó döntésről tájékoztató válaszlevelet, valamint a leendő Ügyfél írásba foglalt nyilatkozatát, mely szerint a Szakmai és a Lakossági Ügyfélre vonatkozó szabályok eltéréseit megértette és tudomásul vette, a szerződéshez mellékletként csatolja. A Társaság az így megállapított Szakmai Ügyfél minősítést visszavonhatja, ha az Ügyféltől, vagy más forrásból olyan adat jut a tudomására, mely alapján az Ügyfél a továbbiakban már nem felel meg az átminősítés alapjául szolgáló feltételeknek, vagy ha az Ügyfél a kérelmét visszavonja. 2.4 Szerződéskötést megelőző tájékozódás az Ügyfélről Tekintettel arra, hogy a Társaság a jelen Üzletszabályzatban foglaltaknak megfelelően portfoliókezelési és befektetési tanácsadási szolgáltatást nyújthat, így a Bszt. rendelkezései értelmében ún. alkalmassági vizsgálatot kell elvégeznie. Ennek keretében a Társaság a szerződéskötést megelőző tárgyalások során meggyőződik arról, hogy a meghatározandó befektetési politika, (érintett pénzügyi eszköz) a leendő Ügyfél befektetési céljainak megvalósítására alkalmas-e azzal, hogy ezt az alkalmasságot a leendő Ügyfél pénzügyi teherviselő képességének, valamint tapasztalatainak és ismereteinek is alá kell támasztania. Az alkalmasság megállapítása érdekében a leendő Ügyfél alkalmassági tesztet tölt ki, melyet a Társaság értékel. a) Amennyiben a leendő Ügyfél előzetesen Szakmai Ügyfél minősítést kapott, úgy a befektetési célok értékelése érdekében a Társaság megvizsgálja a leendő Ügyfél - által megcélzott befektetési időtávot, - kockázatvállalási hajlandóságát és kockázatviselő képességét, és - befektetési célját. Intézmény esetén ahhoz, hogy a Társaság az előzetes tájékozódás során valóban meggyőződhessen a szolgáltatás alkalmasságáról, azt kéri az intézménytől, hogy nyilatkozzon a befektetési céljait megfogalmazó, az intézmény erre hatáskörrel rendelkező testülete vagy személye által jóváhagyott befektetési politikáról. A fentieken túl megvizsgálja, hogy a befektetési céljaival egyébként összhangban lévő kockázat mértéke megfelel-e a leendő Ügyfél pénzügyi teherviselő képességének, ennek keretében a Társaság vizsgálja - a rendszeres jövedelmek, - a rendszeres kötelezettségek, - és a leendő Ügyfél birtokában lévő eszközök nagyságát. A fentiek alátámasztásaként a leendő Ügyfél írásban nyilatkozik arról, hogy a teszt során a vagyoni és jövedelmi helyzetéről adott információk a valóságnak megfelelnek, valamint átadja (társasági formától függően) az utolsó lezárt pénzügyi év mérleg- és eredmény kimutatását illetve pénzügyi beszámolóját.

21 A tesztben foglaltak figyelembevételével az így lefolytatott vizsgálat eredményét a Társaság írásba foglalja. Ugyanezen dokumentumban Felek rögzítik a szerződés megkötését megelőző vizsgálat eredményeképpen született befektetési politikát. b) Amennyiben a leendő Ügyfél előzetesen Lakossági Ügyfél minősítést kapott, úgy a szolgáltatás alkalmasságának értékelése érdekében a Társaság a Szakmai Ügyfeleknél lefolytatott vizsgálatéval azonos szempontokon felül a leendő Ügyfél ismereteit és tapasztalatait is vizsgálja: - az ismert szolgáltatások és pénzügyi eszközök köre - a pénzügyi eszközökkel korábban végrehajtott ügyleteinek természete, mérete, gyakorisága - magánszemély esetében iskolai végzettsége, foglalkozása vonatkozásában. A kitöltött alkalmassági teszt az Ügyféllel kötött portfoliókezelési szerződés mellékletét képezi. Abban az esetben, ha az Ügyfél a fentiek szerint nem nyilatkozik teljeskörűen a Társaság részére és a Társaságnak egyébként nincs ismerete, tudomása az adott releváns körülményről, amely alapján a Társaság el tudná dönteni, hogy az adott befektetési politika vagy pénzügyi eszköz alkalmas-e az Ügyfélnek, a Társaságnak ha ezt jogszabály előírja meg kell tagadnia, hogy az adott termékkel, szolgáltatással kapcsolatosan olyan szolgáltatást nyújtson, amelyhez szükséges az Ügyfél alkalmasságának megléte. Az Ügyfél a minősítéséhez szükséges nyilatkozatokat meghatalmazott útján nem teheti meg, azzal, hogy nem természetes személy esetében az Ügyfél törvényes képviselője (így cégjegyzékbe bejegyzett és a Társaságnál regisztrált cégjegyzésre jogosult személye, képviselője) jogosult megtenni e nyilatkozatokat, akként, hogy a nyilatkozatok az általa képviselt személyre vonatkoznak. Az Ügyfél eltérő eljárása esetében a minősítés során tett nyilatkozatok nem szolgálnak a minősítés alapjául. Az ebből eredő következményekért a Társaság nem felelős. A meghatalmazott eljárása esetén tekintettel arra, hogy az Ügyfél nevében és javára jár el - az Ügyfél alkalmassági és megfelelési minősítése az irányadó, függetlenül attól, hogy a meghatalmazott minősítésének elvégzése esetében más lenne az alkalmassági vizsgálat eredménye. Az ebből eredő következményekért a Társaság nem felelős. A Társaság az alkalmassági teszt szerinti kérdésekre az Ügyfél által adott nyilatkozatokat saját rendszerében a Társaság által alkalmazott általános értékelési rendszer alapján értékeli és ennek megfelelően meghatározza azt a befektetési politikát, amelyek az Ügyfél válaszai alapján az Ügyfél számára alkalmasnak tekinthetők. Az alkalmassá minősítés az arról szóló értesítésen szereplő dátummal hatályos.. A Társaság az értékelése során jogosult az alkalmassági tesztben adott válaszain kívül (azzal együtt vagy azok nélkül) más információkat dokumentált módon felhasználni és ez alapján meghatározni, hogy az Ügyfél számára mely szolgáltatások és termékek tekinthetők alkalmasaknak.

22 Az Ügyfélnek lehetősége nyílik arra, hogy a Társaságtól kérje az újraminősítését. Ebben az esetben a minősítésre vonatkozó szabályok irányadók.. Az Ügyfél köteles haladéktalanul a Társaság felé írásban jelezni, ha bármely kérdés esetében körülményeiben bekövetkezett változás miatt a megjelölt válasza már nem tükrözi a valóságot. Ennek elmaradásából vagy késedelméből eredő következményekért a Társaság nem felelős. Ügyfél elfogadja, hogy ellenkező esetben a Társaság joggal feltételezheti, hogy a tesztben megjelölt válaszok ellenkező ügyfélrendelkezésig valósak és helytállóak. Átminősítés esetében minden esetben a legutoljára értékelt hatályos eredmény az irányadó a Felek viszonyában. Az átminősítés a folyamatban lévő ügyleteket nem érinti. Abban az esetben, ha az átminősítés alapján az ügyfél alkalmassági vizsgálati eredménye szerint alacsonyabb kockázati kategóriába sorolandó (visszaminősítés), úgy azon megbízásaira, amelyek az átminősítés nyilvántartásba vételét megelőzően kerültek megadásra, az ezekből eredő ügyletekre az átminősítés előtti eredmény az irányadó azzal, hogy az átminősítés nyilvántartásba vételével további ilyen ügylettípus esetében úgy kell eljárni, ahogy abban az esetben, ha az ügyfél alkalmasságáról a Társaság egyébként nem tudott meggyőződni. A Társaság jogosult az ügyféltől a korábbi nyilatkozatai megerősítéseként vagy az ügyfélkapcsolat során felmerült új körülmények esetén, továbbá egyéb, az Ügyféllel való kapcsolat felülvizsgálataként az Ügyféltől akár teljes, akár részleges, akár kiegészítő nyilatkozatot kérni az alkalmassága tekintetében, ha az egyébként a Társaság számára egyébként nem megállapítható Képviselet, rendelkezési jog és aláírás A Társaság és az Ügyfél közötti jogviszony keletkezésekor - az Ügyfél részéről rendelkezésre jogosult személy által az Ügyfél köteles megjelölni, hogy a jogviszonnyal kapcsolatban az Ügyfél részéről mely személyek jogosultak jognyilatkozatot tenni illetve aláírni. A rendelkezésre jogosult személy rendelkezési jogát a számlanyitási fejezetben foglaltakkal egyezően kell igazolni. A Társaság fenntartja a jogot, hogy egyedi esetben, külön mérlegelés alapján, az Ügyfél kifejezett és indokolt kérésére eltérően fogadja el a rendelkezési jog igazolását, ha az Ügyfél a rendelkezési jogot más, hitelt érdemlő módon igazolja. E személyek esetében is irányadóak a 2.1. és 2.2. pontban leírtak. A Társaságnál megadott aláírásminták, a bejelentettek rendelkezési joga írásbeli visszavonásig érvényesek, még azon esetben is, ha a rendelkezési, illetve aláírási jogosultság időközben a cégjegyzékben megváltozott vagy ha a meghatalmazást lejárat előtt - a Társaság írásbeli értesítése nélkül visszavonták. Szervezet esetében a bejelentettek rendelkezési joga mindaddig érvényes, amíg a szervezet mindenkori vezetője másként nem rendelkezik. Az Ügyfél kötelezettsége, hogy a képviselői,

Üzletszabályzat. STATUS Capital ZRt.

Üzletszabályzat. STATUS Capital ZRt. STATUS Capital Befektetési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Üzletszabályzat Kiadta: Hatálybalépés: Budapest, 2010. április 22. STATUS Capital ZRt. 2010. május xxxx.-tıl 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött egyfelől Név: Lakcím/Székhely: mint

Részletesebben

Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Adószám: 10361966-2-41 Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 1013

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa által kiadott engedély száma: H-KE-III-290/2014.

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. szeptember 01 TARTALOMJEGYZÉK 1. FOGALMAK... 4 2. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK... 6 2.1. AZ ÜZLETI FELTÉTELEK HATÁLYA...

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT a K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához a Kezelési szabályzatot jóváhagyó Pénzügyi

Részletesebben

S-14/2016. SZÁMÚ SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI

S-14/2016. SZÁMÚ SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI Borotai Takarékszövetkezet 6445 Borota, Dózsa György u. 22. Telefon: +36 77 400 068 E-mail: kozpont@borotaitksz.hu www.borotaitksz.hu Cégjegyzékszám: 03-02-000162, Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága Adószám:

Részletesebben

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT S-01/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Hatályos: 2016. március 21. napjától Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 6 II.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély száma:

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

Novotron Informatikai Zrt.

Novotron Informatikai Zrt. Novotron Informatikai Zrt. a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagja Általános Szerződési Feltételek üzleti internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015. június 1. 1. Általános

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRE

SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRE Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött

Részletesebben

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.9. számú melléklete M.9. számú melléklet Az lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a DKTVnet Kft Kábeltelevízió és Internet Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) Internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozóan. Miskolc - Diósgyır

Részletesebben

Készítés/utolsó módosítás időpontja: 2011.11.30. 2. oldal, összesen: 83

Készítés/utolsó módosítás időpontja: 2011.11.30. 2. oldal, összesen: 83 Általános Szerződési Feltételek Nyilvános televízióműsor-elosztás elosztás és nyilvános rádióműsor-elosztás (kábeltévé) szolgáltatás igénybevételére Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Hatályba lépés napja:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. december 15. I. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA ÉS TÁRGYA

Részletesebben

TARGET MEDIA SALES Kft. Általános Szerződési Feltételek

TARGET MEDIA SALES Kft. Általános Szerződési Feltételek TARTALOMJEGYZÉK I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 2 II. BEVEZETŐ ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 III. A SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉVEL, TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A megrendelés módja, teljesítése...

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Tallér Részvény Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA és KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelő:

Részletesebben

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS Friss Fagyaszott Plazma értékesítése 1. Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSz), mint Kiíró nyílt versenyeztetési eljárást hirdet az általa, továbbá az OVSz-szel

Részletesebben

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk!

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük Közép- és Nagyvállalati tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük az Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Fogalom meghatározások Takarékszövetkezet: Bakonyvidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14.) továbbiakban (Takarékszövetkezet) Bankszámla: a Takarékszövetkezet által a Számlatulajdonos

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING CIB LAKÁSLÍZING ZRT. 1138 BUDAPEST, VÁCI ÚT 140. TELEFON : 485-9800 TELEFAX : 489-6700 GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2008. augusztus 13.-tól 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. szolgáltató a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagjaként Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött vezetékes telefon szolgáltatáshoz Kaposvár település

Részletesebben

Az Alapforgalmazó Zrt. Összeférhetetlenségi politikája. Hatályos: 2016. március 8.

Az Alapforgalmazó Zrt. Összeférhetetlenségi politikája. Hatályos: 2016. március 8. Az Alapforgalmazó Zrt. Összeférhetetlenségi politikája Hatályos: 2016. március 8. Értelmező rendelkezések Az árfolyam befolyásolására alkalmas információ: minden olyan információ, amely a befektető által

Részletesebben

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA 2013.01 01. 1 Tartalomjegyzék:1. A Szolgáltató adatai... 3 2. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Magellán 2 Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó,

Részletesebben

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez 25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Juhász László Egyéni Vállalkozó (székhelye: H-6090 Kunszentmiklós-Kunbábony 200. adószáma: 43649220-2-23,

Részletesebben

SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA Geo Professional Portfolio Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B ép. 2. em) SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA Verziószám Hatály Elfogadó határozat Módosítás

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek E.ON Otthonangyal Csoportos Biztosításhoz. (Hatályos: 2014. augusztus 31.. napjától)

Általános Szerződési Feltételek E.ON Otthonangyal Csoportos Biztosításhoz. (Hatályos: 2014. augusztus 31.. napjától) Általános Szerződési Feltételek E.ON Otthonangyal Csoportos Biztosításhoz (Hatályos: 2014. augusztus 31.. napjától) Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 1., Cg.: 01-10-041365

Részletesebben

K&H euró vagyonvédett portfolió október nyíltvégű alapok alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H euró vagyonvédett portfolió október nyíltvégű alapok alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H euró vagyonvédett portfolió október nyíltvégű TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-747/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2016.04.22 Utolsó módosítás kelte: 2016.04.13

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF)

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Törzsrész A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Hatálya: 2014. május 7. Utolsó módosítás: 2014.05.05. Hatálya:

Részletesebben

KISKŐRÖS-MENTI KÁBELNET Kft. szolgáltató. Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod települések területén

KISKŐRÖS-MENTI KÁBELNET Kft. szolgáltató. Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod települések területén KISKŐRÖS-MENTI KÁBELNET Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod települések területén Hatályba lépés

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke.

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke. 9.7. Amennyiben a szerződő felek a díj megfizetésének módjaként készpénz átutalási megbízásban (postai csekkes fizetési mód) állapodnak meg, és a díj esedékességekor a szerződő nem rendelkezik csekkel,

Részletesebben

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban 25087/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban Budapest, 2015. június 17. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V

Részletesebben

Siófok, 2010,.. aláírás

Siófok, 2010,.. aláírás Tel.:84 310-334 Fax: 84 510-053 8600 Siófok, Fő u. 204-210. E-Mail: supra@supraktv.hu URL: www.supraktv.hu EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Internet (MOBIL) hozzáférés ellátás szolgáltatására Szerződés száma:

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához

ELİTERJESZTÉS. A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához ELİTERJESZTÉS A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához Tisztelt Képviselı-testület! A Vodafon Magyarország Zrt megbízásából az IMM-ROHR Kft (Budapest)

Részletesebben

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselője:....

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015.12.01-től 1 Tartalomjegyzék 1.Általános adatok, elérhetőség...5 1.1.A Szolgáltató neve, címe...5 1.2.A

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1023 Budapest, Kecske u. 23., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1023 Budapest, Kecske u. 23., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT (1023 Budapest, Kecske u. 23., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT III. Verzió 2010.11.23 Készítette: Palcsek Attila Jóváhagyta:... Szöllősi Ferenc vezérigazgató

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Pályázati Felhívás " Klíma berendezések javítása " tárgyú nyílt pályázathoz 1.Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek

Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek I. Értelmező rendelkezések Szolgáltató vagy Szolgáltatók: a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál 1. 01-09-696382 cégjegyzékszámon nyilvántartott Wolters Kluwer

Részletesebben

Németh Róbert Ev. szolgáltató

Németh Róbert Ev. szolgáltató Németh Róbert Ev. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Újkér, Répcelak,

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELS Ő RÉSZ BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELS Ő RÉSZ BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről ELS Ő RÉSZ BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek,

Részletesebben

CATEL Kft. szolgáltató

CATEL Kft. szolgáltató CATEL Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Kiskunmajsa, Jászszentlászló, Szank települések területén Hatályba lépés kelte: 2013. október 15. Utolsó

Részletesebben

Onecom Kft. szolgáltató

Onecom Kft. szolgáltató Onecom Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Műholdas televízió és rádió szolgáltatáshoz. Borsod Abaúj Zemplén Megye, Szabolcs-Szatmár Bereg megye és Hajdú Bihar Megye területén Hatályba

Részletesebben

1.2 A Weboldal célja a 2016-os Márton Áron emlékévvel kapcsolatos információk, események és egyéb tartalmak megjelenítése.

1.2 A Weboldal célja a 2016-os Márton Áron emlékévvel kapcsolatos információk, események és egyéb tartalmak megjelenítése. A WWW.MARTONARON2016.HU WEBOLDAL ADATVEDELMI IRÁNYELVEI A Felhasználó a www.martonaron2016.hu weboldal használatának megkezdésével és az arra történő regisztrációval kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy

Részletesebben

UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Karancsalja; Karancslapujtő;Karancskeszi; Karancsberény;Etes település területén Hatályba lépés kelte: 2015.12.28. Utolsó módosítás

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés

Részletesebben

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 6/A.számú melléklet Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Nyilvánosan M köd Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 2 Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

LÁT-SAT KFT. szolgáltató

LÁT-SAT KFT. szolgáltató LÁT-SAT KFT. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Babócsa, Bakháza, Bánya,

Részletesebben

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint)

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) amely a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. alapján a Név:

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: ESTON International Ingatlantanácsadó

Részletesebben

tájékoztatója Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-169 2012. december 4.

tájékoztatója Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-169 2012. december 4. Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: Colliers Magayarország

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzés 2015. évre TÁRGYÚ RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS KÖZZÉTÉTELÉVEL INDULÓ TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS KÖTELEZŐ

Részletesebben

Felhasználási feltételek www.kemenysepro.hu

Felhasználási feltételek www.kemenysepro.hu Felhasználási feltételek www.kemenysepro.hu Fogalmak Közszolgáltató A FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. (továbbiakban: Közszolgáltató), 1067 Budapest, Eötvös u. 21., cégjegyzékszám: 01-09-466332,

Részletesebben

SUPRA Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SUPRA Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SUPRA Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a tagja Általános Szerz dési Feltételek Helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Siófok, Zamárdi, Szántód, Balatonföldvár, Balatonszárszó, Balaton szöd,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Kazincbarcika-Sajószentpéter-Varbó-Parasznya-Radostyán-Kondó-

Részletesebben

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-351/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 / 35 oldal A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Székhely: 6065 Lakitelek, Liget u. 2. Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Kisfaludy u.8. Telefon: (76) 502-650 e-mail: kozpont@lakitelek.tksz.hu Kirendeltségek: Lakitelek (76) 449-135 Nyárlırinc (76) 343-015

Részletesebben

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE:

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: 2660 Balassagyarmat, Bajcsy út 10. Fsz. 7.

Részletesebben

A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap elnevezésű, nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által

Részletesebben

Ügyféltájékoztató Terméktájékoztató Csoportos Kockázati Életbiztosítás Általános Feltételei Csoportos Kockázati Életbiztosítás Különös Feltételei

Ügyféltájékoztató Terméktájékoztató Csoportos Kockázati Életbiztosítás Általános Feltételei Csoportos Kockázati Életbiztosítás Különös Feltételei Csoportos Kockázati Életbiztosítás Ügyféltájékoztató Terméktájékoztató Csoportos Kockázati Életbiztosítás Általános Feltételei Csoportos Kockázati Életbiztosítás Különös Feltételei Hatályos 2016. január

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

PROXYNET. Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás

PROXYNET. Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás Készítés: 2016.01.05. Hatályba lépés: 2016.02.15. Utolsó ÁSZF módosítás: 2015.10.19. Internet-hozzáférés-, ellátási szolgáltatás PROXYNET Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő)

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) K I V O N A T a Pete Ferenc hírközlési szolgáltató 2015.12.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. a PENTAFON-PENTA Rádió Reklám- és Műsorkészítő, Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály

Részletesebben

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA Az ERSTE ALPOK NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-143 Hatály:

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a 29391 hrsz-ú, VI. ker. Hegedű

Részletesebben

FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS

FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS Balmazújváros település HB-169/2013 pályázati azonosító számú eljárásához amelynek célja a természeti értékek megóvása mellett, a természetkímélő gazdálkodási módokat

Részletesebben

AutósTárs jogvédelmi. kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437

AutósTárs jogvédelmi. kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437 AutósTárs jogvédelmi kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437 Tartalomjegyzék AutósTárs jogvédelmi kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK)... 3 I.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés Általános szerződési feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.metabonwebshop.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének

Részletesebben

HELLO HD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

HELLO HD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG HELLO HD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a REGÁLIANUS CO.D Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.regalianusklima.hu weboldalon

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A La Grotta Holidays Idegenforgalmi Kft. (székhelye és levelezési címe: 1065 Budapest, Podmaniczky u. 6., Tel.: +36 1 3540664,65, fax: +36 1 3024840, e-mail: info@lagrotta.hu,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére Az Opten Informatikai Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-159 Hatály:

Részletesebben

K&H Biztosító Zrt. K&H gyarapodó nyereségrészesedéses vegyes életbiztosítás szerződési feltétele. 2014. szeptember 15.

K&H Biztosító Zrt. K&H gyarapodó nyereségrészesedéses vegyes életbiztosítás szerződési feltétele. 2014. szeptember 15. K&H Biztosító Zrt. K&H gyarapodó nyereségrészesedéses vegyes életbiztosítás szerződési feltétele 2014. szeptember 15. ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük megtisztelő bizalmát, hogy biztosítási

Részletesebben

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS I. AJÁNLATI FELHÍVÁS II. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ 1.1 Értelmező rendelkezések 1. Ajánlati felhívás vagy Felhívás: Az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED adatbank) e tárgyban jelen közbeszerzési

Részletesebben

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja vezetékes műsorelosztási szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Nagygyimót, Ugod, Pápa,

Részletesebben

1.oldal. Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

1.oldal. Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2011.05.02 Hatályba lépés: 2012.05.01. Utolsó módosítás:2012.03.21 Utolsó Módosítás:2014.09.01

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2009. november 01. 1. / 76. Utolsó módosítás:2009. október 01. File név:net-portal_aszf_2009oktober01.pdf 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a SLÁGER FM reklámkereskedelmi tevékenységét ellátó Sláger FM Hálózat Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyleteihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a SLÁGER FM reklámkereskedelmi tevékenységét ellátó Sláger FM Hálózat Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyleteihez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a SLÁGER FM reklámkereskedelmi tevékenységét ellátó Sláger FM Hálózat Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyleteihez Budapest, 2016. március 16. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Értelmező

Részletesebben

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Csoportos Élet-, Baleset- és Egészségbiztosítási Általános Feltételek Ügyfél-tájékoztató és biztosítási szerződési feltételek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI "Malomvölgy Centrum" Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített név: Malomvölgy Centrum Kft.

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS DAYTRADE ÜGYLETEK LEBONYOLÍTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS DAYTRADE ÜGYLETEK LEBONYOLÍTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS DAYTRADE ÜGYLETEK LEBONYOLÍTÁSÁRA amely létrejött egyrészről az SPB Befektetési Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. cégbíróság neve, cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság, mint

Részletesebben

i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2012. november 29. Hatályos:

Részletesebben

AZ INVESTOR HOLDING RT (a továbbiakban: Ajánlattevő)

AZ INVESTOR HOLDING RT (a továbbiakban: Ajánlattevő) AZ INVESTOR HOLDING RT (a továbbiakban: Ajánlattevő) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA AZ AGRIMILL-AGRIMPEX GABONAFELDOLGOZÓ ÉS GABONAKERESKEDELMI RT. (a továbbiakban: Társaság) ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI, AZ

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 62874/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S MÁV-START Zrt. munkavállalóinak közúti szállítása Budapest és Szolnok Járműjavítási telephely között tárgyú ajánlatkéréshez (továbbiakban pályázathoz)

Részletesebben