ÜZEMELTETÉSI ÉS HASZNÁLATI EL ÍRÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜZEMELTETÉSI ÉS HASZNÁLATI EL ÍRÁS"

Átírás

1 ÜZEMELTETÉSI ÉS HASZNÁLATI EL ÍRÁS A FÉG KONVEKTOR ZRT. által gyártott HS 80K; HS 120K és HS 150K (kéményes) és HS 80KN; HS 120KN és HS 150KN (kémény nélküli) gázüzem, tárolós rendszer vízmelegít khöz. Kedves Vásárló! Köszönjük, hogy készülékünket választotta. Ez egy környezetkímél, európai szabványoknak megfelel készülék. Figyelmeztetés! A készülék használata el tt ezt az el írást feltétlen olvassa el! Használatba vétel el tt erre jogosított szervizpartnereink egyikével végeztesse el a készülék üzembe helyezését! FÉG K ONVEKTOR Z ÁRTKÖR EN 2364 Ócsa Kiss J. utca M AGYARORSZÁG KÖD M R ÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK T UDNIVALÓK...3 Fontos tudnivalók... 3 Ha gázszagot érez... 3 Szokatlan jelenségek... 4 Munkavédelmi és biztonsági el írások... 4 PB-gázzal m köd készülékek el írásai... 5 Tartozékok: A KÉSZÜLÉK K E Z E L É S E...6 Az üzembe helyezés feltételei... 6 A készülék cseréjénél vagy az új készülék beépítésénél a fogyasztó részér l szükséges intézkedések... 6 Kezelési útmutató... 6 A tároló feltöltése vízzel... 6 Az égéstermék elvezetése... 6 Begyújtás... 7 mérséklet szabályozás... 7 Kikapcsolás... 7 Vízleeresztés... 7 A készülék csatlakoztatása PB-gázpalackhoz KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ J OGI NYILATKOZATOK...8 2

3 1.T UDNIVALÓK Fontos tudnivalók Ne használja a készüléket ezen Üzemeltetési és használati el írás elolvasása el tt. B típusú készüléket csak jól szell ztethet készülékben szabad használni, és alvásra szolgáló helységbe beszerelni tilos! A nemzeti installációs el írások betartása kötelez! A készülék felállítási helyiségében a szell nyílások eltakarása TILOS és ÉLETVESZÉLYES! A készüléket csak az kezelheti, aki a kezelését ismeri, és akit a beüzemel kioktatott. Az Ön biztonsága érdekében ne tároljon éghet anyagot a készülék környezetében. Cselekv képességében korlátozott személy a készüléket nem kezelheti. Rendellenesség (pl. gáznyomás van, de a készülék nem m ködik, gázszivárgás, a készülék füstöl, kellemetlen szaga van stb.) észlelésekor a készüléket azonnal helyezze üzemen kívül. A készülék el tti gázcsapot is feltétlenül zárja el. Gázszivárgás esetén szell ztessen ki. További gázszivárgás esetén a lakás hálózati gázcsapját is zárja el. Semmilyen elektromos készülékhez, kapcsolóhoz, telefonhoz ne nyúljon. A hiba elhárítására arra képesített szerel t hívja, és a hiba megszüntetéséig a készüléket használni TILOS! Ha a láng önmagától kialszik, próbálja újragyújtani a készüléket. Többszöri sikertelen kísérlet esetén javíttassa ki a hibát. Ezen Üzemeltetési és használati el írás be nem tartásának következményeiért a készülék használója felel. Az eladótól követelje meg a vásárlás napjának feltüntetését a jótállási jegyen. Ha gázszagot érez Zárja el a gázcsapot és szell ztessen. Ne kapcsoljon be vagy ki semmilyen elektromos készüléket vagy kapcsolót. Ne érintse a helyiségben lév telefont, cseng t. Hívjon gázszerel t! Változtatás a készüléken (az el írástól eltér beépítés, a beállításnak nem megfelel gáz alkalmazása, a burkolat megváltoztatása, a meleg leveg t kivezet nyílások elzárása, stb.) T i l o s és annak a személynek vagy társaságnak a felel ssége, aki a módosítást elvégezte. A készülék beüzemelését csak a mellékletben található garanciális szerel k végezhetik el. A készülék m szaki adatai a "Beszerelési és javítási el írás" c. füzetben találhatók. A készülék átállítása más gázfajtára csak a gázkészülék szerelésére feljogosított szakember által, a szerelési el írásban megadott módon történhet. Az alábbiakban nem részletezett, de kötelez en el írt el írások: 35/1996. (XII. 29.) BM sz. rendelettel kiadott, és a 9/2000. (II. 16.) BM rendelettel módosított Országos T zvédelmi Szabályzat, valamint a földgázellátásról szóló XLII. Tv. És a 81/2003 (XII. 10.) GKM rendelet, és a 111/2003. (VII. 29) Kormányrendelet. A rendeletek és a szabályzat betartása kötelez! 3

4 Szokatlan jelenségek a felmelegedési és leh lési periódusok idején a terjeszkedés (és bizonyos fém alkatrészek érintkezése következtében) kisebb zajokat lehet hallani. az égéstermékben lév vízg z lecsapódik a h vösebb felületeken és összegy lve vízcseppek formájában visszacsepeghet a forró felületekre sisterg vagy serceg hangot keltve. Úgy t nhet, hogy a vízmelegít szivárog, miközben a víz valójában kondenzációból származik. Miután a víz a tartályban felmelegedett ég kikapcsolt - a jelenség megsz nik. rossz szagú víz: bizonyos területeken a víz vegyi összetétele miatt kémiai reakcióban léphet az anóddal, kellemetlen szagúvá téve a vizet. Ez gyakori víz elvétellel, végs esetben az anód cseréjével megszüntethet. Figyelem! Ne távolítsa el az anódot védtelenül hagyva a tartályt. Ha így tesz, akkor a vízmelegít tartályra vonatkozó összes garancia érvénytelenné válik! a felf tési id szakban helyi felforrásokra utaló hangok keletkezhetnek. célszer az els használat el tt átöblíteni a készüléket. egyéni vízellátó rendszer alkalmazása esetén a készülék elé vízsz t javasolunk beépíteni és javasoljuk a víz keménységét ellen riztetni, ugyanis a túl kemény víz korai vízkövesedést okoz. amennyiben a készülék elé víz nyomáscsökkent t kell beépíteni, - 6 bar hálózati nyomás felett feltétlen szükséges - célszer a ház teljes vízhálózatát egy közös, nagyobb teljesítmény nyomáscsökkent vel védeni, ugyanis a nyomás ingadozásával a kevert víz h mérséklete egyébként állandóan változni fog. (A hálózati víznyomás általában er sen ingadozik.) Munkavédelmi és biztonsági el írások A készüléket kizárólag szakképzett és üzembe helyezésre jogosult szerel kapcsolhatja rá a gázhálózatra. Csak kifogástalan állapotban lév gázüzem berendezést szabad üzemeltetni. Cs kötéseknél az esetleges szivárgást csak szappanos vízzel vagy m szerrel szabad ellen rizni. Gázszivárgás esetén a gáz f csapját azonnal el kell zárni, és intézkedni kell, hogy a szakember a gázszivárgást megszüntesse. Gázüzem berendezéseket a t zvédelmi el írásokat nem ismer, vagy cselekv készségében korlátozott személy nem kezelhet. Az Üzemeltetési és használati el írás betartásáért az üzemeltet a felel s. Az Üzemeltetési és használati el írást meg kell rizni és a kezel számára hozzáférhet helyen tartani. Elvesztése esetén pótolni kell. Azonos kéménybe egyidej leg nem csatlakoztatható gázüzem berendezés és szilárd vagy folyékony tüzel anyagú készülék. A készülék el írásszer használata, kezelése kielégíti a munka és életvédelmi feltételeket. A készülék alvásra szolgáló és 12m 3 nél kisebb helyiségbe beszerelni és ott üzemeltetni TILOS! (lásd a készülék felszerelésére vonatkozó el írásokat is.) A helyiség nyílászárói nem lehetnek fokozott légzárásúak. Figyelem! Kéményes készülék esetén a vízmelegít készülékbe szerelt visszaáramlás érzékel a kémény nem megfelel m ködése esetén a készüléket kikapcsolja. Ilyenkor a kéményt szakemberrel meg kell vizsgáltatni és ki kell javíttatni. Ezt követ en a készülék ismét beüzemeltethet. Kémény hiba esetén a huzatmegszakító alsó élénél érzékelhet a párás égéstermék kiáramlása. Ez kimutatható hideg tükörrel, melyre a pára lecsapódik, vagy úgy, hogy a meggyújtott gyufa lángja az égéstermékben elalszik. Ebben az esetben nem a gázkészülék szervizt kell értesíteni, hanem a kéményt kell megjavíttatni. sszel, tavasszal el fordulhat, hogy megfelel kémény esetén is van id szakos égéstermék visszaáramlás. 4

5 PB-gázzal m köd készülékek el írásai Háztartási fogyasztás céljára maximálisan 23 kg tölt súlyú gázpalackot, vagy tartályos gázt szabad használni. Háztartási fogyasztók -abban a helyiségben, ahol a gázkészülék van- csak egy darab, lakásban engedélyezett töltetsúlynak megfelel palackot tarthatnak. Gázpalackból nyomáscsökkent nélkül gázt használni tilos! PB-gázpalackot vagy PB-gázfogyasztó készüléket tilos olyan helyiségben elhelyezni és üzemeltetni: o amelynek padlószintje a küls terepszintnél mélyebb, o melyb l annak padlószintjét l mélyebb szint olyan helyiség nyílik, amelyben akna, vízzár nélküli csatornaszem, vagy terepszint alatti helyiséggel rendelkez pincelejárata van, ahol tiltja a vonatkozó t zrendészeti utasítás. Tilos gázpalackot elhelyezni alvás céljára szolgáló helyiségben, lépcs házban, (akár ideiglenes) gépjárm tárolóban. Tartalék PB-gázpalack a terepszintnél nem mélyebb padlószint, az Országos Építésügyi Szabályzatban meghatározott véd távolságok figyelembevételével létesített tárolóhelyen, legfeljebb 33 kg töltetsúlynak megfelel mennyiségben tárolható. A gázpalackot a fogyasztó készülék kezelési oldalától legalább 0,3 m távolságra kell elhelyezni. Készülék elé PB-palackot elhelyezni SZIGORÚAN TILOS! Egy gázfogyasztó berendezés használata esetén a palackra szerelt nyomáscsökkent t a készülékkel pb. töml vel is össze lehet kapcsolni. A töml 1,5 m-nél hosszabb nem lehet. (Ajánlatos a töml t 3 évenként kicserélni!) "A" és "B" t zveszélyességi osztályba sorolt létesítményekben és övezetekben PB-gázkészülék használata TILOS. A gázüzem berendezéseket a t zvédelmi szabályokat nem ismer, vagy cselekv képességében korlátozott személy nem kezelheti. A gázpalack hibája esetén a gázszolgáltatót (cseretelepet) kell értesíteni, gázszivárgáskor a lehet ségekhez képest gondoskodni kell a fellép t z- és robbanásveszély elhárításáról (pl. a palack eltávolítása az épületb l, olyan helyre, ahonnan a gáz nem juthat terepszint alatti helyiségekbe). A gázkészülék használója akkor is köteles a területileg illetékes gázszolgáltatónak a készülék üzembe helyezését bejelenteni, ha a gázpalack a készülék megvétele el tt már megvolt. Tartozékok: Üzemeltetési és Használati El írás Beszerelési és Javítási El írás Jótállási jegy Szervízhálózati címjegyzék 1 db kombinált biztonsági vízszelep 1 db festett égéstermék áramlásbiztosító 2 db készülékrögzít csavar 2 db alátét 2 db anya (M12) 5

6 2. A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE Az üzembe helyezés feltételei A készülék cseréjénél vagy az új készülék beépítésénél a fogyasztó részér l szükséges intézkedések o a készülék felszerelése engedélyhez kötött és szakértelmet igényel, o a gázüzem, tároló rendszer vízmelegít felszereléséhez gáz-kivitelezési terv szükséges, o a gáz-kivitelezési terv alapján a helyi Gázszolgáltató Vállalat engedélyezi a készülék felszerelését. A felszerelést a Gázszolgáltató engedélyével rendelkez magán vállalkozó vagy gazdasági társaság végezheti, az üzembehelyezést pedig a szervizjegyzékben szerepl megbízottjaink. o Az üzembe helyez köteles a fogyasztóval a készülék használatával kapcsolatos minden tudnivalót ismertetni és meg kell gy dnie arról, hogy a fogyasztó a berendezést a gyakorlatban képes üzemeltetni. o Ha a készüléket m 3 -es helyiségbe szerelik fel, akkor biztosítani kell a helyiség megfelel légcseréjét két db, egyenként 400 cm 2 felület nyílással, alul a padlószintnél és a mennyezet alatt elhelyezve. Az így egybe szell ztetett helyiségek össz-térfogatának legalább m 3 -nek kell lenniük. Nincs szükség összeszell ztetésre abban az esetben, ha a készüléket olyan helyiségben helyezik el amelynek oldalfalán minimum 650 cm 2 felület nyílás található és ezen keresztül szabadon áramolhat a friss leveg. o A kéményt, melybe a készüléket bekötik, a kéménysepr -ipari szolgáltató szervezet által engedélyezett módon kell kivitelezni és használni, o A készüléket, amennyiben megoldható, védjük a párás környezett l. A zuhanyzáskor keletkez zt l lehet ség szerint szeparáljuk el a készüléket (pl. zuhanyzófüggöny alkalmazásával). Kezelési útmutató A készüléket csak vízzel teljesen feltöltve szabad használni! A tároló feltöltése vízzel A készülékhez legközelebb lév melegvíz csapot nyissuk ki, hogy a leveg eltávozhasson. A készülék hidegvíz csonkja elé szerelt elzáró csapot ( 4 ) szintén nyissa ki. A hálózati vizet engedjük befolyni a tartályba, majd amikor a tartály megtelt vízzel, (a melegvíz csapból buborékmentes víz folyik) akkor a melegvíz csapot zárjuk el. Az égéstermék elvezetése 1. ábra Kéményes (K) készülék esetében az égésterméket az égéstermék áramlásbiztosítón (deflektor) keresztül, a kéménybe kell elvezetni. A kémény nélküli (KN) változat esetén az égéstermék a légtérbe kerül. Ilyen készülékeknél is fel kell szerelni az égéstermék áramlásbiztosítót. 6

7 Begyújtás A készülék el tt lév gázcsapot nyissuk ki. Az EUROSIT 630 gázszelep mérséklet szabályozógombját ( 5 ) az óramutató járásával ellentétes irányban elfordítjuk a kikapcsolt helyzetb l ( a fekete ponttal jelzett állásból ) a gyújtóláng helyzetbe ( a csillaggal jelzett állásba ) és ütközésig benyomjuk a piezogyújtó nyomógombját, és meggy dünk arról, hogy a gyújtóláng ég-e. Ha nem gyulladt meg ismételje meg az eljárást. 2.ábra A gombot kb. 5-8 másodpercig benyomva kell tartani, és annak felengedése után a gyújtólángnak égnie kell. (Amíg a h mérséklet szabályozógomb gyújtóláng helyzetben van csak a gyújtóég kap gázt, a ég nem.) Ha a gyújtóláng ég, forgassa el a h mérséklet szabályozó gombot a kívánt h mérsékletig. Amennyiben a f ég nem gyullad meg, úgy ismételje meg a teljes begyújtási sorrendet. Ha a készüléket több próbálkozás ellenére sem tudja begyújtani, zárja el a gázcsapot, és hívja a szakszervizt. mérséklet szabályozás A készülékben lev vízh mérsékletet a termosztatikus gázszelep h fokszabályozó gombjával lehet szabályozni. A termosztatikus gázszelep h fokszabályzási tartománya: C 2. ábra) A fokszabályozó gombon található számok különböz h mérsékleti értékeknek felelnek meg: Jelzés Szobah mérséklet C 35 41,7 48,4 55,1 61,8 68,5 75 A víz h mérsékletét állítsa 60 C-ra. Ez kb. az 5-ös állás. Ennél a beállításnál üzemel a készülék a leggazdaságosabban, és a vízk lerakódása is korlátozott. Az esetleges kondenzáció elkerülése érdekében ne használja a vízmelegít t a h fokszabályzó gomb 2-es állása alatt. A víz h mérsékletér l a készülék palástján elhelyezett h mér ad tájékoztatást. Kikapcsolás A készülék h fokszabályozó gombját forgassa a (kikapcsolt) állásba. A f ég nek és a gyújtóég nek is ki kell aludnia. PB-gázas készülék kikapcsolása esetén a lakásban elhelyezett gázpalack (gázpalackok) szelepét is el kell zárni. A KÉSZÜLÉKET KIKAPCSOLÁS UTÁN 5 PERCEN BELÜL ÚJRAGYÚJTANI TILOS! Ha hosszabb ideig kívánja a készüléket kikapcsolt állapotban hagyni, a készülék el tt elhelyezett gázcsapot is el kell zárni, és ha a helyiség h mérséklete fagypont alá süllyedhet, úgy gondoskodjon a tartályban lev víz leeresztésér l. Vízleeresztés Zárja el a készülék hidegvíz csapját! Nyissa ki a melegvíz-rendszer valamely csaptelepét! Nyissa ki a készülék biztonsági szelepét! Gondoskodjon róla, hogy a biztonsági szelepb l kifolyó víz el legyen vezetve! Vigyázzon, a víz forró lehet! Amennyiben a vízmelegít t hosszabb id re ki akarja kapcsolni és vízteleníteni, a biztonsági szelepet nyitva kell hagyni. Ezt a szelep karjának kiakasztásával érheti el. Ne felejtse el a következ feltöltéskor a szelep karját normál helyzetbe állítani! 7

8 A készülék csatlakoztatása PB-gázpalackhoz Ez a m velet a fogyasztó feladata. Ha úgy érzi, hogy a gázpalack cseréjét ön nem tudja végrehajtani, akkor kérjen segítséget. veleti sorrend: Vegyük le a gázpalack véd sapkáját, amely jobbmenetes csatlakozású.(ehhez szerszám használata nem szükséges.) Ellen rizzük, hogy a gázpalack szelepe zárva van-e. A gázpalack nyakán található a nyomásszabályozó csatlakoztatásához egy csonk (balmenet ), amelyet m anyag véd kupak takar. A véd kupak 27 mm-es nyílású kulccsal csavarható le. Szereljük fel a nyomásszabályozót a palack menetes csonkjára a nyomásszabályozó hollandi anyájának meghúzásával oly módon, hogy a csatlakozás tömör legyen! E m veletet megel en minden esetben ellen rizzük, hogy a nyomásszabályozó hollandi anyájában található tömít gy ép-e és a fészkében jól helyezkedik-e el. A hollandi anya meghúzásánál is a 27-es villáskulcsot kell használni, és a rácsavarozást az óramutató járásával ellentétes irányban (balmenet) végezzük. Nyissuk ki a gázpalack szelepét és a csatlakozási helyek (palack, nyomásszabályozó, töml bilincsezési helyek) gáztömörségét ellen rizzük szappanos vízzel való ecseteléssel. Az esetleges szivárgást szappanbuborék keletkezése jelzi. A tömörtelenséget meg kell szüntetni. Tömörtelen csatlakozású készülék semmiképp sem használható. 3. KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ A készülék rendszeres gondozása és karbantartása növeli annak élettartamát. A készülék tisztítási és karbantartási munkáit ez nem garanciális feladat szakszerel vel kell elvégeztetni. (A gázvezetékb l a készülékbe szilárd szennyez anyagok rakódhatnak le, melyet a készülékgyártó megakadályozni nem tud.) A tartály aktív anóddal védett a korrózióval szemben. Az anód élettartama függ a víz min ségét l és az üzemi viszonyoktól. Az anódot legalább két évenként felül kell vizsgálni, szükség esetén pedig ki kell cserélni. A tartályra vonatkozó jótállás érvényesíthet sége érdekében anód csere vagy ellen rzés alkalmával a tartály bels tisztítását is végeztesse el. Garanciális és szavatossági id alatti javítást, karbantartást, anód cserét csak a szerviz listáról választott szerel vel szabad végeztetni. Vízmin ség: A készülékbe jutó vizet 14 Nk feletti vízkeménység esetén kezelni kell. Ennek hiányában a készülékben fokozott vízkövesedés jelentkezhet. A kemény víz okozta károk javítása nem garanciális tevékenység! 4. J OGI NYILATKOZATOK Vállalatunk kéményes HS 80K; HS 120K; HS 150K, valamint kémény nélküli HS 80KN; HS 120KN és HS 150KN típusú gázüzem, tároló rendszer vízmelegít je megfelel az érvényben lév EN 89 számú készülék szabványnak, illetve a m szaki jellemz ket tanúsító nyilatkozatban feltüntetett adatoknak. Termékünkre jótállást vállalunk a Jótállási jegy alapján, a jótállási feltételekben rögzítettek szerint. Figyelem! A tulajdonos köteles a létesítményre vonatkozó kezelési és karbantartási utasításokat a karbantartások el írt gyakoriságával, a csatlakozó vezeték és a fogyasztói berendezések tartozékainak gyártói el írásai és a létesítményre vonatkozó tervez i el írások szerint végrehajtani. A évi XLII. sz. Földgázellátásról szóló rendelet 22. (7) bekezdése értelmében a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés üzemképes és biztonságos állapotának tartása az ingatlan tulajdonosának, használójának a felel ssége. Ennek megfelel en köteles gondoskodni azok rendszeres karbantartásáról, javításáról, szükség szerint cseréjér l és azok legalább 5 évenkénti m szaki biztonsági felülvizsgálatáról. Az elosztói engedélyes jogosult azokat a m szaki biztonsági feltételeket meghatározni, melyeket ellen rzéskor vizsgálni kell. A felülvizsgálat költsége a tulajdonost (üzemeltet t) terheli. 8

Jelzés N 1 2 3 4 5 6 7 Szobahõmérséklet C 10 13 17 20 23 26 30 33

Jelzés N 1 2 3 4 5 6 7 Szobahõmérséklet C 10 13 17 20 23 26 30 33 TARTALOMJEGYZÉK 1.TUDNIVALÓK...4 Fontos tudnivalók...4 Munkavédelmi és biztonsági elõírások...4 PB-gázzal mûködõ készülékek elõírásai...5 Tartozékok...6 2. A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE...6 Az üzembe helyezés feltételei...6

Részletesebben

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt

Részletesebben

BESZERELÉSI ÉS JAVÍTÁSI EL ÍRÁS

BESZERELÉSI ÉS JAVÍTÁSI EL ÍRÁS BESZERELÉSI ÉS JAVÍTÁSI EL ÍRÁS A FÉG KONVEKTOR ZRT. által gyártott gázkonvektorok el írásában leírtak kizárólag megfelel képesítéssel rendelkez gázszerel k részére készültek B ESZERELÉSI ÉS JAVÍTÁSI A

Részletesebben

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók Hűtővitrin HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtővitrin háztartási alkalmazásra, italok 0

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327 GP TÍPUSÚ HİLÉGFÚVÓK CE 0085AQ0327 KEZELÉSI UTASÍTÁS 2009.01.16 Mielıtt a megvásárolt meleg levegıt befúvó készüléket használatba veszik, olvassák el, és tartsák be a Kezelési Utasítás elıírásait. A gyártó,

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Budapest, 2012. MZV-18-S tipusú, gáztüzelésű, átfolyórendszerű, használati-vízmelegítőhöz

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Budapest, 2012. MZV-18-S tipusú, gáztüzelésű, átfolyórendszerű, használati-vízmelegítőhöz KEZELÉSI ÚTMUTATÓ MZV-18-S tipusú, gáztüzelésű, átflyórendszerű, használati-vízmelegítőhöz VARA-FÉG Kft. 1139 Budapest, Fáy út 23. Tel.: (1) 262 7475, Fax: (1) 262 7471 Budapest, 2012 Tartalmjegyzék Üdvözöljük

Részletesebben

BIZTONSÁG TARTALOMJEGYZÉK. BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64. Alapvető biztonsági figyelmeztetések

BIZTONSÁG TARTALOMJEGYZÉK. BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64. Alapvető biztonsági figyelmeztetések TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64 RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT 65 A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 65 Kezelőlap... 65 Professzionális vasaló... 65 Háztartási vasaló... 65 ELŐKÉSZÍTÉS

Részletesebben

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 IST 03 C 821-01 ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS HU Fordított anyag az (olasz nyelvű) eredeti alapján. Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital

Részletesebben

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 IST 03 C 341-02 TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el

Részletesebben

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei 1 / 11 2011.03.31. 21:09 A jogszabály mai napon hatályos állapota 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről A munkavédelemről szóló 1993.

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk.

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk. HU Fagyasztópult Kedves Vásárló! Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk. A fagyasztópult háztartási használatra készült. A fagyasztópult

Részletesebben

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN KEZELÉSI KÉZIKÖNYV KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN Őrizze meg ezt a kézikönyvet, hogy később is elolvashassa FUJITSU GENERAL LIMITED FJ_OM_AUYA_36-45LATN_9378015012_hu TARTALOM BIZTONSÁGTECHNIKAI

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! 6720617293-00.1JS Gázüzemű, átfolyó rendszerű vízmelegítő Therm 4000 OC W125 V2 P... Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 375 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés

Részletesebben

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP R 12 23 36 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, HŐSZIGETELT, KÉTFOKOZATÚ SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók...

Részletesebben

hu Használati utmutató

hu Használati utmutató hu Használati utmutató Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Cod. 9000668852 B www.bosch-home.com Tartalomjegyzék Biztonsági előírások................. 5 A készülék.........................

Részletesebben

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató Tartalomjegyzék Biztonsági tudnivalók...3 Az útmutatóról...5 A készülék kicsomagolása...5 Tartozéklista és szabályozó elemek...6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ...7

Részletesebben

FEDELES GÁZ-GRILL: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FEDELES GÁZ-GRILL: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FEDELES GÁZ-GRILL: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TIPUSSZÁM: 401S-BM /Yorker Basic KIZÁRÓLAG SZABADTÉRI HASZNÁLATRA ÖSSZESZERELÉS ELŐTT OLVASSA EL A JELEN ÚTMUTATÓT AZ ÚTMUTATÓT ŐRIZZE MEG FIGYELEM! Az útmutatások

Részletesebben

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Szilárd tüzelésű kazán 6 720 809 698 (2014/03) HU Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Teljesítmény-tartomány 20 kw-tól 40 kw-ig Kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

A készüléket csak főzésre fejlesztették ki. Minden más használat (pl. a helység kifűtése) a termék céljainak nem megfelelő, és veszélyes lehet.

A készüléket csak főzésre fejlesztették ki. Minden más használat (pl. a helység kifűtése) a termék céljainak nem megfelelő, és veszélyes lehet. 1 HU Tisztelt Vásárló, Az Amica márka által kifejlesztett főzőlap az egyszerűséget választotta a kezelésben és a legmegfelelőbb teljesítményt. A használati útmutató elolvasása után a készülék kezelése

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 A személyek szükséges képesítése...

Részletesebben

SOLARTUBE TL 23 36 45

SOLARTUBE TL 23 36 45 SOLARTUBE SÖTÉTEN SUGÁRZÓ FŰTŐKÉSZÜLÉK TL 23 36 45 MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2013.10.14. - 2 - TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 3. oldal MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 4. oldal - FŰTÉSI

Részletesebben

New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14

New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14 New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14 Az ön új klímaberendezésének tulajdonságai 2-step cooling (2 lépéses hűtés) A 2 lépéses hűtés funkció gyorsan lehűti a helyiséget a kívánt

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ GX/XI, MAG mini -0/ GX/XI HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

Részletesebben

A BORPINCE HASZNÁLATA ELŐTT A KÖRNYEZET VÉDELME

A BORPINCE HASZNÁLATA ELŐTT A KÖRNYEZET VÉDELME A BORPINCE HASZNÁLATA ELŐTT Az Ön által vásárolt készülék egy borpince - vagyis egy kizárólag borok tartására használható profi készülék. A készülék hatékony használatához figyelmesen olvassa el ezt az

Részletesebben

HASZNÁLATI, KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ és JÓTÁLLÁSI JEGY a TOLDI Tb30 (2015-N) típusú beépíthető vízteres kandallóhoz.

HASZNÁLATI, KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ és JÓTÁLLÁSI JEGY a TOLDI Tb30 (2015-N) típusú beépíthető vízteres kandallóhoz. HASZNÁLATI, KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ és JÓTÁLLÁSI JEGY a TOLDI Tb30 (2015-N) típusú beépíthető vízteres kandallóhoz. Gódor József EV. (telephely: 2115 Vácszentlászló, Zsámboki út 043/9hrsz.) mint gyártó

Részletesebben

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V ZANUSSI KÉSZÜLÉK CSALÁD N700-AS KÉSZÜLÉKSOR ELECTROLUX LEHEL Kft. - 2 - N700-AS SOROZAT T A R T A L O M FEJEZET

Részletesebben

Kültéri egység Használati útmutató

Kültéri egység Használati útmutató Modell: TWH09QB-K3DNA6D/O TWH12QB-K3DNA6D/O Kültéri egység Használati útmutató Tartalomjegyzék Működési útmutató Elővigyázatosság... 2 Alkatrészek nevei... 3 Beszerelési útmutató Beszerelési ábra... 4

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS Bevezetés CSATLAKOZTATÁS HASZNÁLAT Regisztráció FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ A berendezés részeinek bemutatása ÜZEMBE HELYEZÉS CSATLAKOZTATÁS KEZELŐPANEL HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS Gyors fagyasztás ECO MÓD

Részletesebben

Kezelési utasítás Celsius Faelgázosító kazánokhoz

Kezelési utasítás Celsius Faelgázosító kazánokhoz Kezelési utasítás Celsius Faelgázosító kazánokhoz 1 Kedves Vásárló! Ön egy Celsius Faelgázosító kazán fa tüzelésére alkalmas, melegvíz üzemő kazán tulajdonosa lett. Meggyızıdésünk, hogy jól választott,

Részletesebben

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05 Remeha P 320 Olaj/gáz tüzelésű kazánok Magyar 19/10/05 GÉPKÖNYV - Tartalom Bevezetés...................................................................................3 Leírás......................................................................................4

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TSR-50 A készülék üvegházhatású gázt tartalmaz: R-600a/12g, GWP: 3, 0,036kg CO2 kifejezve. Hermetikusan zárt. Kedves Vásárló! Kérjük olvassa el figyelmesen a használati

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV Split rendszerű légkondicionáló FFQ5CVE FFQ5CVE FFQ50CVE FFQ60CVE 6 7 9 4 5 A 8 4 A5 RR7-00-5 RQ7-00-5 RXS5-5-50-60 8-5 -8 8-5 -8-4- 80% 80% 80% 5~46 5~46 0~46 MXS40-50 0~46 MXS40-5-68-80%

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Gáz-elektromos sütő CFH-564 B NAT

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Gáz-elektromos sütő CFH-564 B NAT KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Gáz-elektromos sütő CFH-564 B NAT 1 Ezt a készüléket az érvényben lévõ rendelkezések szerint kell felszerelni és csak jól szellõzött helyiségben szabad használni. Felszerelés és üzembe

Részletesebben

Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK

Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK A S O H A K I N E M H U L O K A P C S O L A T Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK Tervezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK Forgalmazó: Vaillant Saunier

Részletesebben

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS60GV1B FTXS71GV1B

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS60GV1B FTXS71GV1B DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV R0A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS60GVB FTXS7GVB Biztonsági előírások FIGYELMEZTETÉS és TUDNIVALÓK cím alatt figyelmeztető jellegű információk olvashatók.

Részletesebben

Folyamatos kijelzés. Kijelzés beállításnál. Tartalomjegyzék. 3.4. Kikapcsolás. 3.5. Karbantartási útmutató

Folyamatos kijelzés. Kijelzés beállításnál. Tartalomjegyzék. 3.4. Kikapcsolás. 3.5. Karbantartási útmutató Tartalomjegyzék Üdvözöljük Önt vásárlóink sorában... 3 Fontos tudnivalók az Ön biztonsága és nyugalma érdekében... 3 1. Technikai jellemzők és méretek... 4 1.1 Belső nézet... 5 1.2 CH fali fűtőkészülék

Részletesebben

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések Szerelési és karbantartási útmutató Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések CGU-2-18/24 CGG-2-18/24 CGU-2K-18/24 CGG-2K-18/24 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048

Részletesebben

FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3

FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3 FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Gratulálunk a levegıtisztító megvásárlásához. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy megismerje a készülék megfelelı

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM:

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM: FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS. A jelen útmutatóban és magán a készüléken is fontos biztonsági üzenetek szerepelnek, amiket mindig el kell olvasni és be kell tartani.

Részletesebben

hu Használati utmutató

hu Használati utmutató hu Használati utmutató Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Cod. 9000419785 H www.bosch-home.com Tartalomjegyzék Biztonsági el írások................. 5 A készülék.........................

Részletesebben

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR TARTALOM 1. MŰKÖDTETÉS ELŐTTI TUDNIVALÓK... 2 1.1. Biztonsági óvintézkedések... 2 1.2. Az alkatrészek neve... 3 2. MŰKÖDTETÉS...

Részletesebben

Kondenzációs fali gázkazánok. Felhasználói és szerelői kézikönyv

Kondenzációs fali gázkazánok. Felhasználói és szerelői kézikönyv A HU Kondenzációs fali gázkazánok Felhasználói és szerelői kézikönyv Kedves Ügyfelünk! Vállalatunk meg van győződve arról, hogy az új kazánja minden igényét ki fogja elégíteni. Egy BAXI termék megvásárlása

Részletesebben

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV R0A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXGJVBW FTXGJVBW FTXG0JVBW CTXG0JVBW FTXGJVBS FTXGJVBS FTXG0JVBS CTXG0JVBS Biztonsági előírások FIGYELMEZTETÉS és

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 6000 O WRD14-2 G... [hu] Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 335 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt

Részletesebben

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV FUQ71CVEB FUQ100CVEB FUQ125CVEB. MODELLEK (4-utas kifúvás, mennyezetre erősített típus)

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV FUQ71CVEB FUQ100CVEB FUQ125CVEB. MODELLEK (4-utas kifúvás, mennyezetre erősített típus) SZERELÉSI KÉZIKÖNYV SPLIT RENDSZER Klímaberendezések MODELLEK (-utas kifúvás, mennyezetre erősített típus) FUQ7CVEB FUQ00CVEB FUQCVEB OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT.

Részletesebben

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok 2006-ra végre egy új rendelettel szabályozták az érintésvédelmi szerelői ellenőrzések és szabványossági felülvizsgálatok rendszeres elvégzését. Az alábbiakban az érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzésének

Részletesebben

UNIVERZÁLIS TÁVIRÁNYÍTÓS KÖZPONTIZÁR

UNIVERZÁLIS TÁVIRÁNYÍTÓS KÖZPONTIZÁR B E S Z E R E L É S I É S H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó UNIVERZÁLIS TÁVIRÁNYÍTÓS KÖZPONTIZÁR 4 AJTÓHOZ A DOBOZ TARTALMA 4 db központizár mozgató motor (2 db vezérlő 2 db vezérelt) 4 db mozgató pálca

Részletesebben

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 W2000 825215 Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 213 1.3 Rendeltetésszerű használat... 214 2. Általános

Részletesebben

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet MHK adatbázis 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet (C) 1993-2008 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996.

Részletesebben

Szerelési és Használati Útmutató Art.-Nr. 12394 / 12398

Szerelési és Használati Útmutató Art.-Nr. 12394 / 12398 1 12394_12398HUN Szerelési és Használati Útmutató Art.-Nr. 12394 / 12398 FONTOS: OLVASSA EL GONDOSAN AZ ÖSSZES ÚTMUTATÓBAN TALÁLHATÓ UTASÍTÁST MIEL TT HASZNÁLNI KEZDENÉ A BERENDEZÉST! GONDOSAN KÖVESSE

Részletesebben

ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal

ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal 1 A h szivattyú használata 2 1.1 A kezel felület bemutatása... 2 1.2 A kezel felület használata... 2 1.3 Be- és kikapcsolás... 3 1.4 A h mérséklet

Részletesebben

Öntanuló Szobatermosztát

Öntanuló Szobatermosztát 2 264 Öntanuló Szobatermosztát 5 működési mód, fűtés/hűtés funkció, menü-rendszerű programozás az egygombos Push and Roll forgatógombbal REV23 Elemes tápellátású szobatermosztát Egyértelmű, grafikus menü;

Részletesebben

KEZELÉSI KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS ALFATHERM

KEZELÉSI KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS ALFATHERM KEZELÉSI KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS ALFATHERM 27, - 37, - 47 típusú, szilárd tüzeléső melegvizes kazánhoz Gyártó: STARKTHERM Kft. 5600 Békéscsaba Kisrét 97. Telefon: 06/66 431-631 Fax: 06/66 431-731 Kedves

Részletesebben

Használati utasítás. Hűtővitrin

Használati utasítás. Hűtővitrin Használati utasítás Hűtővitrin 142382hu.indd 1 4.11.2005, 8:54 Köszönjük készülékünk megvásárlásával irántunk tanúsított megtisztelő bizalmát és reméljük, hogy sokáig örömét fogja lelni benne. A hűtővitrin

Részletesebben

Original-Gebrauchsanleitung V1/0116

Original-Gebrauchsanleitung V1/0116 109881 Original-Gebrauchsanleitung V1/0116 H MAGYAR Tartalom 1. Általános információ... 158 2. Biztonsági tanácsok, szabványok, előírások és jogi szabályozások... 159 3. Rendeltetésszerű használat... 159

Részletesebben

GÉPKÖNYV TEK evaporatív kondenzátor család

GÉPKÖNYV TEK evaporatív kondenzátor család GÉPKÖNYV TEK evaporatív kondenzátor család Gyártó: MIRELTA HOLDING Kft. 2890 Tata Szomódi u. 4. Hungary Tel.: 34/487-122 Fax: 34/382-452 Elıszó Jelen gépkönyv a cégünk által gyártott TEK evaporatív kondenzátorcsaládra

Részletesebben

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 312-13/2016. Székelyhidi Ferenc 226 Tárgy: Mell.: HATÁROZAT A Tarnamajor Kft. Nyírbátor 0353/1, 0348/10, 0350/1, 0341, 0327/5b, 0332/1, 0339a,b,d. hrsz. alatti ingatlanokon

Részletesebben

ÓVINTÉZKEDÉSEK A LÉGKONDICIONÁLÓVAL KAPCSOLATBAN

ÓVINTÉZKEDÉSEK A LÉGKONDICIONÁLÓVAL KAPCSOLATBAN BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK Tilos áram alatt levő készüléket üzembe helyezni. Az üzembe helyezést és a szervizelést/javítást szakembernek kell végeznie, a gyártó előírásaival és a helyi biztonsági normákkal

Részletesebben

Használati útmutató. Tartalomjegyzék Biztonsági tanácsok... 2 Termék funkciói... 3. Fő műszaki paraméterek... 4 Elektromos kapcsolási rajz...

Használati útmutató. Tartalomjegyzék Biztonsági tanácsok... 2 Termék funkciói... 3. Fő műszaki paraméterek... 4 Elektromos kapcsolási rajz... Modell: KSWK-0602DahG Használati útmutató Tartalomjegyzék Biztonsági tanácsok... 2 Termék funkciói... 3 Fő műszaki paraméterek... 4 Elektromos kapcsolási rajz... 4 Részek nevei... 4 Üzemeltetési instrukciók...

Részletesebben

F50, F80, F120. ZÁRTRENDSZERŰ KÉT TARTÁLYOS LAPOS FORRÓVÍZTÁROLÓK Függőlegesen és vízszintesen egyaránt felszerelhetők

F50, F80, F120. ZÁRTRENDSZERŰ KÉT TARTÁLYOS LAPOS FORRÓVÍZTÁROLÓK Függőlegesen és vízszintesen egyaránt felszerelhetők F50, F80, F120 ZÁRTRENDSZERŰ KÉT TARTÁLYOS LAPOS FORRÓVÍZTÁROLÓK Függőlegesen és vízszintesen egyaránt felszerelhetők Felszerelési és használati útmutató 1221113907/01 www.hajdurt.hu 1 Tisztelt Vásárlónk!

Részletesebben

Beüzemelési és használati útmutató Jótállási jegy Indirekt tárolók (csőkígyóval) Függőleges, álló típus SGW(S) SLIM

Beüzemelési és használati útmutató Jótállási jegy Indirekt tárolók (csőkígyóval) Függőleges, álló típus SGW(S) SLIM Gyártási szám:... KJ... Gyártás dátuma:... 30 éve a piacon Carnivon Kft. HU-2151 Fót, Keleti M. u. 12 Tel. (06) 70 3636-442, Fax: +36 27 565-818 info@galmet.co.hu, www.galmet.co.hu SZERVIZ: (06) 27 358-297

Részletesebben

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL atmocraft VK 654/9 654/9 HU; PL Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmocraft Gázüzemű fűtőkazán HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz........ 3. A dokumentumok

Részletesebben

PICCOLO-G EURO-6-G EURO-10-G EURO-15-G EURO-25-G GÁZÉGŐK GÉPKÖNYV

PICCOLO-G EURO-6-G EURO-10-G EURO-15-G EURO-25-G GÁZÉGŐK GÉPKÖNYV PICCOLO-G EURO-6-G EURO-10-G EURO-15-G EURO-25-G GÁZÉGŐK GÉPKÖNYV * Nyilvántartási szám: HU-MSZT - 503 / 0095(5)-285(5) MSZ EN ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008) * A tanúsítás a cég minőségirányítási rendszerére

Részletesebben

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás MOSOGATÁSTECHNIKA Szalagos mosogatógépek PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás (az eredeti használati utasítás fordítása) HU DSN: FTN-14-02 A következő sorozatszámtól: 86

Részletesebben

Használati utasítás Iseki TL2300F, TL 2500F Traktorhoz

Használati utasítás Iseki TL2300F, TL 2500F Traktorhoz Használati utasítás Iseki TL2300F, TL 2500F Traktorhoz Ez a dokumentum a Kelet-Agro kft szellemi tulajdona. A leírás bármelyik része, vagy egésze csak a Kelet-Agro kft írásos engedélyével másolható vagy

Részletesebben

ELEKTROMOS TÁROLÓS VÍZMELEGÍTŐ

ELEKTROMOS TÁROLÓS VÍZMELEGÍTŐ ELEKTROMOS TÁROLÓS VÍZMELEGÍTŐ Az elhasznált terméket nem szabad kommunális hulladékként kezelni. A szétszerelt készüléket újrahasznosítás céljából elektromos és elektronikus készülékek gyűjtő helyére

Részletesebben

SFL. cod. 3540Z906HU - Rev. 00-07/2014 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

SFL. cod. 3540Z906HU - Rev. 00-07/2014 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS cod. 3540Z906U - Rev. 00-07/2014 U - ASZNÁATI, SZRÉSI ÉS KARANTARTÁSI UTASÍTÁS U 1. ÁTAÁNOS FIGYMZTTÉSK Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a jelen használati utasításban található figyelmeztetéseket.

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ és JÓTÁLLÁSI JEGY a Toldi T-ECO-5.5-B típusú kályhákhoz.

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ és JÓTÁLLÁSI JEGY a Toldi T-ECO-5.5-B típusú kályhákhoz. Jótállási felelősségünk kizárása: Kérjük, maradéktalanul tartsa be a kezelési és használati útmutatóban foglaltakat, az eltérő használat és kezelésből bekövetkezett hibára garanciális javítást nem vállalunk,

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS ÜZEMBE HELYZÉSI ÚTMUTATÓ

KEZELÉSI ÉS ÜZEMBE HELYZÉSI ÚTMUTATÓ KEZELÉSI ÉS ÜZEMBE HELYZÉSI ÚTMUTATÓ HU gyorsabban Termékeink esztétikai Mielıtt jellemzıket megismeri a fejlesztése megváltoztassuk. mosógépet, a mőködését. érdekében, figyelmesen fenntartjuk olvassa

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. http://www.markabolt.hu/

HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. http://www.markabolt.hu/ HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Figyelmeztetések és fontos útmutatások Útmutatások a csomagoló anyagokhoz A használók számára A készülék bemutatása 5 Használat 5 A belső részek

Részletesebben

Waterair Wi-Fi h szivattyúk Szerelési útmutató 1./14 oldal 2014. fejlesztés

Waterair Wi-Fi h szivattyúk Szerelési útmutató 1./14 oldal 2014. fejlesztés Waterair Wi-Fi h szivattyúk Szerelési útmutató 1./14 oldal 2014. fejlesztés Tartalomjegyzék 1 A h szivattyú helye 2 1.1 A talapzat... 2 1.2 Betartandó minimális távolságok... 3 1.3 Távolság a medencét

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS151 INFRA SZAUNA VEZÉRL

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS151 INFRA SZAUNA VEZÉRL HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS151 INFRA SZAUNA VEZÉRL Tartalom Környezetvédelem 3 Szállítási csomagolás - 3 Régi készülékének elszállítása 3 Hulladékkezelés 4 Biztonsági el írások 5 Rendeltetésszer használat 5

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FŰRÉSZTÁRCSA ÉS FÚRÓ ÉLEZŐ MF127

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FŰRÉSZTÁRCSA ÉS FÚRÓ ÉLEZŐ MF127 GARANCIALEVÉL??? 1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 6 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében,

Részletesebben

Használati utasítás Kubota B1-14D, B1-15D, B1-16D, B1-17D Traktorokhoz

Használati utasítás Kubota B1-14D, B1-15D, B1-16D, B1-17D Traktorokhoz Használati utasítás Kubota B1-14D, B1-15D, B1-16D, B1-17D Traktorokhoz - 1 - I. Bevezetés A Kubota B1-14D, B1-15D, B1-16D és B1-17D olyan négy kerék meghajtású, többcélú kerti traktor, ami a kertészetek,

Részletesebben

Stroller. Sprint S T R O L L E R S P R I N T H A S Z N Á L AT I Ú T M U TAT Ó PÁ C I E N S E K N E K

Stroller. Sprint S T R O L L E R S P R I N T H A S Z N Á L AT I Ú T M U TAT Ó PÁ C I E N S E K N E K Stroller S T R O L L E R H A S Z N Á L AT I Ú T M U TAT Ó PÁ C I E N S E K N E K Sprint S P R I N T Figyelmeztető információk Az egység használata előtt alaposan olvassa át ezt az oldalt. Az egység folyékony

Részletesebben

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások HU Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások Beépíthető kombinált és gáz főzőlap Beépíthető kombinált és gáz főzőlap Tisztelt vásárlónk! A beépíthető kombinált és gáz főzőlap háztartásban való

Részletesebben

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SGExC 05.1 SGExC 12.1 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

5. VALAMENNYI ÉLELMISZER-IPARI VÁLLALKOZÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS HIGIÉNIAI KÖVETELMÉNYEK AZ

5. VALAMENNYI ÉLELMISZER-IPARI VÁLLALKOZÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS HIGIÉNIAI KÖVETELMÉNYEK AZ 5. VALAMENNYI ÉLELMISZER-IPARI VÁLLALKOZÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS HIGIÉNIAI KÖVETELMÉNYEK AZ ÉLELMISZER-HIGIÉNIÁRÓL SZÓLÓ 852/2004/EK RENDELET ALAPJÁN 5.1. Élelmiszer-előállító és forgalmazó helyre vonatkozó

Részletesebben

Végfelhasználói kezelési utasítás

Végfelhasználói kezelési utasítás Tel. +36 20 9254726 E-mail: info@hotjet.hu Web: www.hotjet.hu something new in the air DC Inverter Végfelhasználói kezelési utasítás Kódszám: N273005A-Rev.1.7 1 Mindenekelőtt szeretnénk megköszönni Önnek,

Részletesebben

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás APY-09CS és APY-12CS Hordozható klímaberendezés Használati utasítás Köszönjük, hogy kiváló minőségű klímaberendezésünket választotta. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Részletesebben

DR típusú Légrétegződést gátló ventilátorok

DR típusú Légrétegződést gátló ventilátorok DR típusú Légrétegződést gátló ventilátorok SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 2015.08.26. SOLARONICS Central Europe Kft. 1116 Budapest, Építész u. 8-12. Tel.: 203-1125 Szerviz: (20) 495-7050, E-mail : szerviz@solaronics.hu

Részletesebben

Összeszerelési- és használati útmutató LANDMANN Art. 12484 grill elökészítö asztal + lávaköves gázgrill 5,5 kw

Összeszerelési- és használati útmutató LANDMANN Art. 12484 grill elökészítö asztal + lávaköves gázgrill 5,5 kw 12484de_#432-2005_02/05bt 1 Összeszerelési- és használati útmutató LANDMANN Art. 12484 grill elökészítö asztal + lávaköves gázgrill 5,5 kw Mielött elkezdené használni a LANDMANN e kiváló minöségü grillkészülékét,

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat

Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat A tűz elleni védekezés általános szabályairól és a létesítmények használatáról A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek,

Részletesebben

Gépkönyv TERMO ÖV Gáztüzelésű kazánok Típusok: COLOR 20 COLOR 25 COLOR 35 COLOR 35 COLOR 45 COLOR 55 DIN EN ISO 9002: 1994 CERT. NO.: 12 100 8781 TARTALOMJEGYZÉK Fontos tudnivalók!...1 Általános ismertetés...2

Részletesebben

Általános biztonsági óvintézkedések Magyar

Általános biztonsági óvintézkedések Magyar Általános biztonsági óvintézkedések Általános biztonsági óvintézkedések Magyar 1 Általános biztonsági óvintézkedések 1 Általános biztonsági óvintézkedések 1.1 A dokumentum bemutatása Az eredeti dokumentum

Részletesebben

H t -fagyasztó kombináció

H t -fagyasztó kombináció H t -fagyasztó kombináció HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A készülék kizárólag háztartásban

Részletesebben

ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről

ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről VIGYÁZAT Ez a hálózati adapter csak Yamaha/Steinberg eszközökkel használható. Ne használja semmilyen más célra. Csak beltéri

Részletesebben

61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató

61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató 61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató Kedves Vásárló! Kérjük, hogy ezt a Használati útmutatót gondosan olvassa el és az abban foglaltakat maradéktalanul tartsa be. Ha a készüléktől

Részletesebben

Szerelési- és szerviz utasítás

Szerelési- és szerviz utasítás 6303 5716 2002/11 HU Szakemberek számára Szerelési- és szerviz utasítás RC20 beltéri szabályozó egység Az üzembe helyezés és a szerviz munkálatok előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó A készülék megfelel

Részletesebben

minicool Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Használati utasítás 207.5368.08

minicool Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Használati utasítás 207.5368.08 minicool DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat Használati utasítás HU 207.5368.08 Mielőtt a hűtőkészüléket üzembe helyezi, kérjük figyelmesen olvassa el ezt a

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS378 ZSETONOS KOMBI SZAUNA VEZÉRL

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS378 ZSETONOS KOMBI SZAUNA VEZÉRL HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS378 ZSETONOS KOMBI SZAUNA VEZÉRL Tartalom Tartalom...2 Környezetvédelem...3 Szállítási csomagolás...3 Régi készülékének elszállítása...3 Hulladékkezelés...4 Biztonsági el írások...5

Részletesebben

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com DE Montage- und Gebrauchsanweisung UK Instruction on mounting and use IT Istruzioni di montaggio e d'uso FR Prescriptions de montage et mode d emploi ES Montaje y modo de empleo PT Instruções para montagem

Részletesebben

HERON EMPH 80 W (8895105) Benzinmotoros zagyszivattyú / HU

HERON EMPH 80 W (8895105) Benzinmotoros zagyszivattyú / HU HERON EMPH 80 W (8895105) Benzinmotoros zagyszivattyú / Használati utasítás Bevezetés Tisztelt Vásárló, Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és HERON termékünket választotta. A terméket gyárunkban

Részletesebben

Táblázat. 1 Előmosogatás hideg Késleltetés Később elmosogatandó edények. 4,0 0,03 14. 2 Gyors 45 C Késleltetés. 3 Eco 2) 50 C Késleltetés

Táblázat. 1 Előmosogatás hideg Késleltetés Később elmosogatandó edények. 4,0 0,03 14. 2 Gyors 45 C Késleltetés. 3 Eco 2) 50 C Késleltetés Gyors útmutató Táblázat PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Addig nyomja meg (ismételten) a Programok gombot, amíg fel nem gyullad a kívánt program jelzőfénye (lásd alább a Programtáblázat c. részt). START/FOLYTATÁS

Részletesebben

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások HU Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások Beépíthető gáz főzőlap Beépíthető gáz főzőlap Tisztelt vásárlónk! Beépíthető gáz főzőlap háztartásban való használatra készült. Termékeink csomagolása

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 17288/2013. Iktatószámunk: 79543/2013. Ügyintézınk: Görög Annamária H A T Á R

Részletesebben

PB tartályok Biztonsági Szabályzata

PB tartályok Biztonsági Szabályzata PB tartályok Biztonsági Szabályzata I. FEJEZET ALKALMAZÁSI TERÜLET A Szabályzatban foglaltakat alkalmazni kell valamennyi, a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyósított propán-butángázos tartályos gázellátó

Részletesebben

Kezelési utasítás a Vaillant gyártmányú TURBOTOP VU 182/1 E, 242/1 E, 282/1 E típusú turbo fűtőkészülékékhez

Kezelési utasítás a Vaillant gyártmányú TURBOTOP VU 182/1 E, 242/1 E, 282/1 E típusú turbo fűtőkészülékékhez Kezelési utasítás a Vaillant gyártmányú TURBOTOP VU 1/1 E, /1 E, /1 E típusú turbo fűtőkészülékékhez Kedves Vásárlónk! Köszönjük, hogy Vaillant gyártmányú készüléket vásárolt. Ebben a kezelési utasításban

Részletesebben