SZEMÉLYI. A polgárok a vagyonuk egy részét átengedik az államnak, hogy a másik felét nyugodtan élvezzék. (Montesquieu)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEMÉLYI. A polgárok a vagyonuk egy részét átengedik az államnak, hogy a másik felét nyugodtan élvezzék. (Montesquieu)"

Átírás

1 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ A polgárok a vagyonuk egy részét átengedik az államnak, hogy a másik felét nyugodtan élvezzék. (Montesquieu)

2 Alapelvek I. A magánszemélyek a jövedelmükből a közterhekhez való hozzájárulás alkotmányos kötelezettségének e tv. rendelkezései szerint tesznek eleget. E tv. célja az arányosság és méltányosság elvének érvényesítésével az állami feladatok ellátásához szükséges adóbevételek biztosítása. A magánszemély minden jövedelme adóköteles, kedvezményt csak tv. állapíthat meg.

3 Alapelvek II. Adó csökkenését eredményező szabály (adókedvezmény) csak annyiban alkalmazható, amennyiben az annak alapjául szolgáló jogügylet, szerződés vagy cselekmény megvalósítja az adókedvezmény célját. Az adót naptári évenként kell megállapítani (az összes jövedelem alapján), de az adóbevételek folyamatossága érdekében évközben adóelőleget kell fizetni.

4 Alapelvek III. Az EU tagállamának állampolgára által megszerzett korlátozott adókötelezettségű jövedelmet nem terhelheti magasabb összegű adó annál, mintha belföldi illetőségű lenne. Belföldi illetőségűek adókötelezettsége korlátlan, míg a külföldi illetőségűeké korlátozott.

5 Bevétel, jövedelem, költség I. a bevétel egésze jövedelem a bevétel és a tényleges költség különbsége(1x-es elszámolhatóság) a bevétel és a törvény által meghatározott költség-hányad(%) különbsége

6 Bevétel, jövedelem, költség II. Bevétel: a magánszemély által bármely formában és bármely jogcímen megszerzett vagyoni érték. Pl.: bon, jegy, kupon, szolgáltatás, értékpapír, átvállalt kiadás, kamatkedvezmény. Nem bevétel: a magánszemély számára biztosított olyan dolog, szolgáltatás, amely a munkavégzésének jelenlegi, vagy jövőbeni ellátásához szükséges. Még akkor sem, ha a magánhasználat nem zárható ki!

7 Bevétel, jövedelem, költség III. Költség: kizárólag a bevételszerző tevékenységgel összefüggő, annak megszerzése érdekében felmerült és szabályszerűen igazolt kiadás. Nem vehető figyelembe költségként, ha a kiadás a magánszemély személyes, vagy családi szükségleteinek kielégítését célozza.

8 Külföldi pénznemről történő átszámítás esetén A bevételszerzés időpontja, a kiadás teljesítésének időpontja, a jóváírás, terhelés napja, egyéb esetben a megszerzés időpontja napján érvényes árfolyam, amennyiben pénzügyi intézmény által kiadott igazolás van. Ha nincs, akkor a megszerzés, kiadás időpontját megelőző hónap 15. napján érvényes MNB árfolyam.

9 A jövedelem bevallása és megfizetése Egyéni vállalkozókesetén az adóévet követő év február 25-e (mindig kell adóbevallást benyújtani). Magánszemélyeknéla határidő az adóévet követő Magánszemélyeknéla határidő az adóévet követő év és május 20-a (a munkáltató közreműködésével is tehető adóbevallás).

10 Nem számít bevételnek I. Adómentes bevétel, visszaszolgáltatási kötelezettséggel bíró vagyoni érték, a magánszemély által fizetett tagdíj hozzájárulásra tekintettel a társadalmi szervezet által a magánszemély részére nyújtott szolgáltatás, visszatérített adó, adóelőleg, bűncselekmény révén szerzett vagyoni érték, ha azt jogerős végzés alapján elvonták,

11 Nem számít bevételnek II. munkáltató által a munkavállaló részére nyújtott üzleti, hivatali utak költségtérítése, hatóság által elengedett köztartozás, az az összeg, amelyet a nyugellátásra jogosító szolgálati idő, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megszerzése érdekében a magánszemély helyett más fizet meg, pedagógus szakvizsgára történő felkészülésre tekintettel kapott költségtérítés (utazás, szállás, étkezés, szakkönyv).

12 Nem számít bevételnek III. kiküldetési rendelvény alapján kapott költségtérítés, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló évi LXII. tv. alapján a tv. hatálya alá tartozó magánszemélyt megillető vagyoni érték, az az összeg, amelyet bejegyzésre nem kötelezett külföldi munkáltató képviseletét ellátó magánszemély kap a jogok és kötelezettségek tekintetében a munkáltatót terhelő fizetési kötelezettségek címén,

13 Nem számít bevételnek IV. a foglalkoztató által átvállalt százalékos mértékű EHO.

14 Nem számít költségnek I. Az az összeg, amely alacsony adókulcsú államban illetőséggel bíró személy, vagy ellenőrzött külföldi társaság részére juttatott ellenérték következtében merül fel.

15 Az adókötelezettség keletkezése A bevételszerző tevékenység kezdőnapja, vagy a bevételt eredményező jogviszony keletkezésének napja, függetlenül attól, hogy: a tevékenységet engedéllyel, vagy a nélkül végzik, a külföldön szerzett jövedelmet Mo-ra utalták-e.

16 A bevétel megszerzésének időpontja I. Pénz esetében az átvétel, vagy a jóváírás napja, dolog, értékpapír, csekk, váltó, okirat esetében az átvétel napja, feltéve, hogy a msz. jogosult a hasznok szedésére és rendelkezési jogosultsága van, igénybe vett szolgáltatás esetén az a nap, amikor a szolgáltatás nyújtójának ÁFA fizetési kötelezettsége keletkezik teljesítés miatt, vagyoni értékű jog esetén a jogok feletti rendelkezés megnyílásának napja,

17 A bevétel megszerzésének időpontja II. elengedett, vagy átvállalt tartozás estében az a nap, amikor a msz. kötelezettsége megszűnik, a msz. halálát követően juttatott bevételt úgy kell tekinteni, mintha a halálának az időpontjában szerezte volna meg.

18 Az adó bevallása és megfizetése Az adót évenként kell bevallani munkáltatói adó megállapítással, vagy önadózóként: adónyilatkozatot tesz a msz., AH közreműködésével készít egyszerűsített bevallást, AH közreműködése nélkül adja be a bevallást.

19 Nem kell bevallást benyújtani I. kizárólag adómentes bevételt szerzett, ingó vagyontárgy átruházásából származott bevételeanemhaladjameg a 600ezerFt-ot,míg az abból számított jövedelme nem haladja meg a 200 ezer Ft-ot, ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából nem származott jövedelme,

20 Nem kell bevallást benyújtani II. azon bevétel(ek) esetében, amiből a kifizető végleges adót vont le, pénzbeli nyeremény esetében, nemzetközi szerződés, vagy viszonosság alapján Magyarországon nem adóztatható, amit külön törvényi rendelkezés szerint nem kell bevallani.

21 Munkáltatói adó megállapítás A msz. munkáltatója készíti el és nyújtja be a bevallást, korábbi munkáltatói igazolást leadta a jelenlegi munkáltatójának, adó/adóalap kedvezmény igénybevétele nem kizáró ok, ha őstermelő, akkor nemleges igazolást ad a munkáltatónak a bevételéről.

22 Adónyilatkozat tehet a magánszemély A. Amennyiben nincs olyan kötelezettsége, vagy jogosultsága, ami miatt adóbevallás benyújtására kötelezett lenne, továbbá abban az esetben, amennyiben az összes jövedelme u.azon munkáltatótól származott és a levont és a ténylegesen bevallott adó különbözete nem haladja meg az ezer Ft-ot, továbbá:

23 Adónyilatkozatot tehet a magánszemély A. tételes költségelszámolással költséget nem számolt el, adó és/vagy adóalap kedvezményt csak annyiban érvényesített, amennyiben a munkáltató azokat figyelembe vette, önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatot nem tett.

24 Adónyilatkozatot tehet a magánszemély B. Abban az esetben is, ha kizárólag kifizetőtől származik bevétele, de max. 100 ezer Ft/kifizető és: csak a 10% ktg-hányadot alkalmazza, adó és/vagy adóalap kedvezményt csak annyiban érvényesített, amennyiben a munkáltató azokat figyelembe vette, önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatot nem tett, a kifizető az adót hiánytalanul levonta.

25 Adónyilatkozatot tehet a magánszemély C. Akkor is, ha munkáltatótól és kifizetőtől(max. 100 ezer Ft/kifizető) is volt bevétele és a feltételek u.azok.

26 Egyszerűsített bevallás adóhatósági közreműködéssel Feltételek: a bevételből a kifizető/munkáltató adót(előleget) vont le, ingó, ingatlan átruházásából származik jövedelme, nem volt egyéni vállalkozó, őstermelésből nem származott bevétele.

27 Bevallás adóhatósági közreműködés nélkül Az előzőekben felsoroltak egyike szerint sem tehet bevallás. Saját maga, könyvelője, adótanácsadója Saját maga, könyvelője, adótanácsadója segítségével nyújtja be.

28 Adófizetés Havi adóelőleg (a tárgyhónapot követő hónap 12- ig), adóelőleg nyilatkozat adható Az adóévet követő év május 20-ig adóbevallás és az adókülönbözet rendezése, ha a msz. egyéni vállalkozó, akkor az adóévet követő év február 25. a határidő.

29 BEVÉTEL Adómentes Adóköteles Összevonandó jövedelmek Külön adózó jövedelmek Nem önálló tevékenységből származó jövedelmek Önálló tevékenységből származó jövedelmek Egyéb jövedelmek Egyéni vállalkozás jövedelme Vagyontárgy átruházásából származó jövedelmek Tőkejövedelmek Természetbeni juttatások Vegyes jövedelmek

30 Adómentes juttatások 8 csoportja 1. Szociális és más ellátások körében adómentes 2. Lakáshoz kapcsolódóan adómentes 3. Közcélú juttatások körében adómentes 4. Egyes tevékenységhez kapcsolódóan adómentes 5. Károk megtérülése, a kockázatok viselése körében adómentes

31 Adómentes juttatások 8 csoportja 6. Egyéb indokkal adómentes 7. A nem pénzben kapott juttatások közül adómentes 8. Adómentességre vonatkozó vegyes rendelkezések

32 Nem önálló tevékenységnek minősül I. Nincs lehetőség költségelszámolásra: bevétel = jövedelem. Munkaviszonyból származó jövedelem (hallgatói munkadíj is), közfoglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység, társas vállalkozás magánszemély tagjának személyes közreműködése, gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének tevékenysége.

33 Nem önálló tevékenységnek minősül II. jogszabály alapján választott tisztségviselő (kivéve: könyvvizsgáló), segítő családtag tevékenysége, nemzetközi szerződés hatályában a nem önálló munka, ennek hiányában az adott állam joga szerinti munkaviszony.

34 Nem önálló tevékenységből származó jövedelmek Bér: munkaviszonyból származó jövedelem (kivéve végkielégítés, adóköteles biztosítási díj) adóköteles TB ellátás szociális ellátás MH katonai illetmény a fentieket pótló kártérítési összeg

35 Nem kell figyelembe venni a nem önálló tev. jödelmeként Munkába járás esetén: az utazási jegy, bérlet árának munkáltató általi megtérítését, gépjárművel történő munkába járás költségtérítése (9 Ft/km). A fentieket meghaladó költségtérítés a munkavállaló nem önálló tevékenységből származó jövedelmének minősül.

36 Önálló tevékenységből származó jövedelmek A jövedelmet tevékenységenként külön-külön kell megállapítani. Költségelszámolásra van lehetőség (tételes, vagy 10% ktg-hányad alkalmzása). Egyéni vállalkozói kivét, mezőgazdasági őstermelő jövedelme, bérbeadás bevétele(kivéve termőföld), (lakásbérleti bevétel kifizetett lakásbérlet)* megbízásos jogviszonyból származó jövedelem,

37 Önálló tevékenységből származó jövedelmek országgyűlési, önkormányzati, EU parlamenti képviselők juttatása, szellemi tevékenység bevételei (művészi, újítás, találmány stb.), választott könyvvizsgálói tevékenység bevétele, szabadfoglalkozású orvosok bevétele.

38 Példa ingatlan bérbeadás adózására Msz. kiadja ingatlanát 100 ezer Ft/hó + rezsi (5 ezer Ft közös ktg. és 15 ezer Ft közüzemi díjak). Egy másik településen lakást bérel 70 ezer Ft/hó. Éves jövedelme meghaladja a ezer Ft-ot. Ingatlan bérbeadás adózása (adatok Ft-ban) Bevétel 12 x ( ) = Költség 12 x ( ) = Bérelt lakás költsége 12 x = Jövedelem ( ) = Adóalap x 1,27 = Adó x 0,16 =

39 Egyéb jövedelem önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár által a tag részére teljesített nem adómentes nyugdíjszolgáltatás orvosi praxisjog értékesítéséből származó bevételnek a szerzési értéket + illetéket meghaladó része vásárolt követelésből származó jövedelem

40 Egyéb jövedelem értékpapír, vagyoni jogok értékesítéséből származó bevételnek a szerzési értéket + egyéb költséget meghaladó része NYESZ-ról tag részére teljesített nemnyugdíjszolgáltatás önkéntes magánnyugdíj-pénztár a tag részére teljesített nem nyugdíjszolgáltatásnak minősülő kifizetése a kötelező várakozási idő után:

41 Időszak Várakozási idő letelte és az azt követő 1. év Egyéb jövedelemként figyelembe vett rész 100% 2. év 90% 3. év 80% 4. év 70% 5. év 60% 6. év 50% 7. év 40% 8. év 30% 9. év 20% 10. év 10%

42 Az összevont adóalap megállapítása Önálló + nem önálló + egyéb tevékenység jövedelme, a ezer Ft feletti jövedelemrészre 27%-os adóalap növelő összeget kell számítani.

43 Családi kedvezmény I. Ez nem adókedvezmény! Ráadásul nem családi adózás! A kedvezmény az eltartottak számától függően a kedvezményezett eltartottak számától függ. 1-2 eltartott esetén Ft/hó/kedvezményezett eltartott 3 és minden további eltartott esetén Ft/hó/kedvezményezett eltartott.

44 Családi kedvezmény II. A kedvezmény érvényesítésére jogosult ( a közös háztartásban élők közül egy): az a msz., aki a gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult, várandós nő és a vele közös háztartásban élő házastársa, családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek, rokkantsági járadékban részesülő msz.

45 Családi kedvezmény III. Kedvezményezett eltartott: a magzat, a várandósság időszakában a fogantatásának 91. napjától a megszületéséig, aki a családi pótlékra saját jogán jogosult, rokkantsági járadékban részesülő msz., Eltartott: a kedvezményezett eltartott, az, aki a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe vehető. Acsp.annakatanévnekazutolsónapjáigjár,amelybenagyermek a 20. életévét betölti.

46 Az összevont adóalap adója Az adó mértékével számított összeg. Az adó mértéke: 16%.

47 A külföldön megfizetett adó beszámítása A jövedelem után számított adó csökkenthető a külföldön megfizetett adó 90%-ával, de legfeljebb e jövedelem adóalapjára az adó mértékével megállapított adóval.

48 Személyi kedvezmény Az összevont adóalap adóját csökkenti a súlyosan fogyatékos magánszemélynél az erről szóló igazolás alapján a fogyatékos állapot fennállásának minden egyes hónapjára az adóév első napján érvényes minimálbér 5%-a. (335/2009. Korm. rendelet)

49 A fizetendő adó számítása 1. Önálló + nem önálló + egyéb jövedelem = (összevont adóalap) 2. Összevont adóalap 27%-os korrekciója ezer Ft feletti részre 3. Családi kedvezmény levonása 4. Adómérték: 16% 5. Számított adó 6. Külföldön megfizetett adó levonása 7. Személyi kedvezmény levonás 8. Befizetendő SZJA

50 Példa havi jövedelem adóelőleg számításra Egy magánszemély havi bérjövedelme Ft. Három gyermeke van (2 egyetemista 22 és 23 évesek és egy középiskolás). A magánszemély személyi kedvezményre jogosult.

51 Példa havi jövedelem adóelőleg számításra I. I. módszer Ft 1. Magánszemély bérjövedelme Várható éves jövedelem (1. * 12) Szuperbruttósítási határ Bruttósítandó éves adóalap (2.-3.) Éves bruttó összege (4. * 0,27) Várható éves adóalap ( ) Számított havi adóalap (6./12) Családi kedvezmény Havi adóalap (7.-8.) Számított havi adó (9. * 0,16) Személyi kedvezmény Fizetendő havi adóelőleg ( ) 4.932

52 Példa havi jövedelem adóelőleg számításra II. II. módszer 1. Magánszemély bérjövedelme Várható éves jövedelem (1. * 12) Szuperbruttósítási határ Bruttósítandó éves adóalap (2.-3.) Az éves adóalapból a szupebruttósítandó rész (4./2.) 20% 6. A havi jövedelem bruttósítandó része (1. * 0,2) Szuperbruttó összege (6. * 0,27) Számított havi adóalap (1.+7.) Családi kedvezmény Havi adóalap (8.-9.) Számított havi adó (10. * 0,16) Személyi kedvezmény Fizetendő havi adóelőleg ( ) Ft

53 Rendelkezés az adóról Az önkéntes kölcsönös pénztárakba befizetett összeg 20%-a, de legfeljebb 100 ezer Ft, aki január 1. előtt tölti be az öregségi nyugdíjkorhatárt 130 ezer Ft (nincs jövedelemkorlát!!!). Önkéntes nyugdíj és egészségpénztárba történő együttes befizetés esetén a kedvezmény max. 120 ezer Ft, aki január 1. előtt tölti be az öregségi nyugdíjkorhatárt 150 ezer Ft.

54 Nyugdíjelőtakarékossági számla NYESZ ÖNGONDOSKODÁS A nyugdíjrendszer egyik pillérje A számlatulajdonos dönti el, hogy milyen kockázatú és hozamú eszközökbe fekteti a pénzét Legalább 3 év számlavezetés után a befektetett összeg hozama adómentes A kedvezmény a befizetett összeg 20%-a, max. 100 ezer Ft, aki január 1. előtt tölti be az öregségi nyugdíjkorhatárt 130 ezer Ft (önkéntessel nem vonják össze és nincs jövedelemkorlát!!!)

55 Tartós befektetési számla (TBSZ) Az adózás mértéke, ha a befektető a befizetés évét követő: 3. év végéig a befektetett összegből nem vesz ki, úgy a növekmény kedvezőenadózik (10%-os adókulcs) 5. év végéig a befektetett összegből nem vesz ki, úgy a növekmény nem adózik(0%-os adókulcs).

56 Külön adózó jövedelmek Egyéni vállalkozók adózása Vállalkozói jövedelem szerinti adózás (bevétel - költség = jövedelem) Átalányadózás (a bevétel törvény szerint meghatározott%-a a költség)

57 Egyéni vállalkozók adózása A vállalkozói jövedelem szerinti adózást választó egyéni vállalkozó háromféle adót fizet: Vállalkozói adóalap utáni 10%/ 19% Vállalkozói osztalékalap utáni 16% Vállalkozói kivét után 16%.

58 Vállalkozói jövedelem szerinti adózás 1. Vállalkozói bevétel 2. Bevételt csökkentő tételek 3. Vállalkozói költségek 4. Elhatárolt veszteségből az adóévben figyelembe vett összeg 5. Vállalkozói adóalap ( ) 6. Vállalkozói személyi jövedelemadó (10%/ 19%) 7. Kisvállalkozási kedvezmény 8. Vállalkozói SZJA a kedvezmények levonása után (6-7) 9. Adózás utáni vállalkozói jövedelem (5+7-8) 10. Osztalékalapot növelő tételek 11. Osztalékalapot csökkentő tételek 12. Vállalkozói osztalékalap ( ) 13. Vállalkozó osztalékalap adója (16%) 14. Osztalék utáni SZJA kifizetése utáni jövedelem (zsebre tehető)

59 Vállalkozói bevételt csökkentő tételek legalább 50%-ban megváltozott munkaképességű alkalmazott foglalkoztatása esetén a foglalkoztatottnak fizetett bér, de legfeljebb a hónap első napján érvényes minimálbér összege szakképző iskolai tanulóval kötött szerződés alapján a minimálbér 24%-a/hó/tanuló szakképző iskolával kötött megállapodás esetén a minimálbér 12%-a/hó/tanuló

60 Vállalkozói bevételt csökkentő tételek sikeres szakmai vizsgát tett szakképző iskolai tanuló továbbfoglalkozatása, volt munkanélküli, illetve volt fogva tartott a szabadulása utáni 6 hónapon belüli foglalkoztatása esetén a fizetett TB járulék összegével, legfeljebb egy éven át alapkutatás, kísérleti fejlesztés költsége

61 Vállalkozói bevételt csökkentő tételek a 250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató e.v-nál évi 30 millió Ft-tal, (de legfeljebb a bevétel - költség rész erejéig) a kisvállalkozói kedvezmény, vagyis a vállalkozás tevékenységét közvetlenül szolgáló, korábban üzembe nem helyezett tárgyi eszközök, nem anyagi javak együttes adóévi beruházási költsége (kkv támogatás, vagy de minimis támogatás az e.v. döntése szerint)

62 Vállalkozói bevételt csökkentő tételek foglalkoztatási kedvezmény: az adóév első napján, illetve tevékenysége megkezdése napján 5 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató e.vnál az adóévben foglalkoztatottak átlagos állományi létszámának az előző évi átlagos állományi létszámot meghaladó része és az adóév első napján érvényes havi minimálbér szorzatának évesített összege

63 Kisvállalkozási adókedvezmény Figyelem! Kisvállalkozói kedvezmény kisvállalkozási adókedvezmény

64 Kisvállalkozási adókedvezmény december 31. után megkötött tárgyi eszköz beszerzési/előállítási célú hitelszerződésekre vonatkozik(pénzügyi lízing is) mértéke: a hitelre az adóévben fizetett kamat 40 százaléka felsőhatára: adóévenként nem haladhatja meg a 6 millió forintot

65 Kisvállalkozási adókedvezmény feltétel: a tárgyi eszközt üzembe kell helyezni az igénybe vett adókedvezményt késedelmi pótlékkal növelten kell visszafizetni ha a hitelszerződés megkötésének évét követő négy éven belül a beruházást nem helyezi üzembe továbbá, ha az üzembe helyezést követő három éven belül a tárgyi eszközt elidegeníti

66 Egyéni vállalkozó átalányadózása az átalányadózás megkezdését közvetlenül megelőző adóévben az egyéni vállalkozó bevétele a 15 millió Ft-ot nem haladta meg az egyéni vállalkozó nem áll munkaviszonyban

67 Egyéni vállalkozó átalányadózása az átalányadózás választásának feltételei az adóév egészében kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet folytató egyéni vállalkozó esetében: az átalányadózás megkezdését közvetlenül megelőző adóévben az egyéni vállalkozói bevétel a 100 millió forintot nem haladta meg az egyéni vállalkozó nem áll munkaviszonyban

68 Átalányadózás költséghányada Feltétel Főállású e.v. Kiegészítő tev. ev. Egyéni vállalkozó 40 % 25 % Kizárólag kiemelt tevékenységet folytató 80 % 75 % egyéni vállalkozó Kizárólag kiemelt tevékenységet folytató és törvényben megjelölt üzletet működtető egyéni vállalkozó 80 % 75 % Kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet folytató egyéni vállalkozó 87 % 83 % Kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, ha a tevékenysége kizárólag preferált üzlet működtetésére terjed ki 93 % 91 %

69 Fizetővendéglátó tevékenységet folytató magánszemély tételes átalányadózása Fizetővendéglátó msz.: aki nem e.v-ként szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytat adóévenként 90 napot meg nem haladó időtartamra. A tételes átalányadó éves összege: 32 ezer Ft/szoba/év.

70 Vagyonátruházásból származó jövedelmek -Ingóság Bevétel költség = jövedelem amennyiben a beszerzési érték nem ismert, akkor a bevétel 25%-a a jövedelem. Nem kell megfizetni az ingóság átruházásából származó jövedelem adójából a 32 ezer Ft-ot meg nem haladó részt. Nincs jövedelem megállapítási kötelezettség, amennyiben a bevétel nem haladja meg az évi 600 ezer Ft-ot.

71 Vagyonátruházásból származó jövedelmek -Lakóingatlan Értékesítés esetén az adóalap a bevétel - ktg rész: 100 %-a a megszerzés és az azt követő évben 90 %-a, a megszerzés évét követő 2. évben 60 %-a a megszerzés évét követő 3. évben 30 %-a a megszerzés évét követő 4. évben 0 % a megszerzés évét követő 5. évben és utána. Adó mértéke: 16%

72 Vagyonátruházásból származó jövedelmek Egyéb ingatlan I. Bevétel - beszerzési ár -értéknövelő beruházás (értékesítés előtt 24 hónap, ill. az eladási ár min. 5 %-a) - átruházással kapcsolatos kiadások Jövedelem

73 Vagyonátruházásból származó jövedelmek Egyéb ingatlan II. Ha a beszerzés költségszámlával nem igazolható, akkor a bevétel 25%-át tekintjük jövedelemnek.

74 Vagyonátruházásból származó jövedelmek Egyéb ingatlan I-II. Mindkét esetre vonatkozik, hogy az így kapott jövedelmet a megszerzés évét követő évet az első évnek tekintve, az 5. évtől évente 10 %-kal csökkenthetjük. az így kapott korrigált jövedelemre 16% az SZJA 15 év után adómentesség

75 Termőföldből átminősített ingatlan értékesítése I. Ha a termőföldből átminősített ingatlan átruházásából származó bevételnek a bevételből levonható költségeket meghaladó része nagyobb, mint az ingatlan tulajdonban tartásának időszakára kiszámított szokásos hozam, akkor az adó alapja a szokásos hozam + a szokásos hozam feletti rész 3x-a.

76 Példa termőföldből átminősített ingatlan értékesítésére Msz. termőföldet vásárol január 12-én 800 ezer Ft-ért, majd annak átminősítését követően február 28-án eladja ezer Ft-ért. Ingatlan átruházást terhelő adó (Ft) Bevétel Költség Hozam = Szokásos hozam x 0,3% x48 nap = Adóalap x ( ) = Adó x 0,16 =

77 Termőföldből átminősített ingatlant tulajdonló társaság részesedésének átruházása Ha a Tao. tv. szerinti termőföldből átminősített ingatlant tulajdonában tartó társaságban részesedéssel rendelkező magánszemély tag a részesedését ellenérték fejében átruházza, a társaságból kivonja, akkor az elidegenített részből származó jövedelmet növeli annak tulajdonban tartási idejére kiszámított szokásos hozamot meghaladó elidegenített rész jövedelmének 2xese.

78 Példa termőföldből átminősített ingatlant tulajdonló társaság részesedésének átruházására Msz. egy társaság részesedését március 18-án szerzi meg 3,8 millió Ft-ért. A társaság tulajdonában lévő termőföldek átminősítését követően a magánszemély részesedését szeptember 6-án 7,5 millió Ft-ért értékesíti. A magánszemélyt terhelő adó a részesedés átruházást követően (Ft) Bevétel Költség Árfolyamnyereség = Szokásos hozam x 0,3% x 173 nap Adóalap x ( ) = Adó x 0,16 =

79 Tőkejövedelmek kamatból eredő jövedelem: a bevétel egésze jövedelemnek minősül és az adó 16% osztalékból eredő jövedelem: a bevétel egésze jövedelemnek minősül és az adó 16% az EU által elismert tőzsdén szereplő értékpapír osztaléka után 16%

80 Tőkejövedelmek árfolyamnyereségből eredő jövedelemnél a szerzés értékét és a jutalékos költségek levonása után az adó 16% tőzsdei ügyletekből származó jövedelem után az adó 16%, ahol az adóévben elszámolt összes ügyleti nyereség és veszteség különbözete az adóalap

81 Vegyes jövedelmek pénznyeremények esetén az adó 16% Nem pénzbeli nyeremény x 1,19 x 16% Kivétel: tombolanyeremények játékautomata casino totalizatőri rendszerű lóversenyfogadás

82 Béren kívüli juttatások I. A béren kívüli juttatás 1,19-szorosa után a munkáltató 16% SZJA-t + 10% EHO-t fizet: A munkáltató tulajdonában lévő üdülőben nyújtott üdülési szolgáltatás (a minimálbér mértékéig), üzemi étkeztetés keretében nyújtott max Ft értékű juttatás, és/vagyfogyasztásra kész étel vásárlására jogosító Erzsébet-utalvány max. 5 ezer Ft/hó, Széchenyi-pihenőkártya szálláshely alszámlájára utalt évi max. összesen 225 ezer Ft juttatás vendéglátás alszámlájára utalt évi max. összesen 150 ezer Ft juttatás szabadidő alszámlájára utalt évi max. összesen 75 ezer Ft jutattás

83 Béren kívüli juttatások II. Iskolakezdési támogatás (minimálbér 30%-ig / tanuló gyerek) Helyi utazásra szolgáló bérlet (munkáltató nevére kiállított számlával igazolva) Iskolarendszerű képzés támogatása (max. min.bér 2,5x/év) Önkéntes pénztárba, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatóba adott munkáltatói hozzájárulás: Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba utalt összeg (max. minimálbér 50%) Önkéntes kölcsönös egészségpénztárba átutalt összeg (max. minimálbér 30%) Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatónak utalt összeg (max. minimálbér 50%)

84 Béren kívülinek nem minősülő egyes meghatározott juttatások A juttatás 1,19-szorosa után a munkáltató fizet 16% SZJA + 27% EHO Béren kívüli juttatások évi 500 ezer Ft feletti része Az egyes béren kívüli juttatások törvényi korlátot meghaladó része Hivatali, vagy üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés és más szolg. Cégtelefon magáncélú használata Csoportos biztosítások díja Mindenki által elérhető juttatás Belső szabályzat (csoport ismérv) alapján adható juttatás Rendezvényen adott ajándék (max a min. bér 25%-ig) Üzletpolitikai (reklám) célú juttatás Reprezentáció, üzleti ajándék

1. Kamatjövedelem. Személyi jövedelemadó (Szja tv. 65. )

1. Kamatjövedelem. Személyi jövedelemadó (Szja tv. 65. ) Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. értékpapír szolgáltatásainak díjtételeiről szóló hirdetménnyel kapcsolatban (2008. január 1-től érvényes szabályok) 1. Kamatjövedelem Személyi jövedelemadó (Szja tv.

Részletesebben

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 2012. évi törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

T/3892/181. számú EGYSÉGES JAVASLAT. egyes adótörvények módosításáról szóló T/3892. számú törvényjavaslat zárószavazásához

T/3892/181. számú EGYSÉGES JAVASLAT. egyes adótörvények módosításáról szóló T/3892. számú törvényjavaslat zárószavazásához MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3892/181. számú EGYSÉGES JAVASLAT egyes adótörvények módosításáról szóló T/3892. számú törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest,

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2010. január 2010. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1086 Budapest, Magdolna utca 5-7. /fax: (06-1)

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Témakörök: 1. Családi kedvezmény 2. Rendelkezési jogosultság 3. Új adómentes lehetőségek 4. Önálló tevékenységre vonatkozó változások 5. Nem önálló tevékenységre

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015.

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015. Kihirdetve: Magyar Közlöny 161. szám 2014. november 26., szerda 2014. évi LXXIV. törvény A személyi jövedelemadót érintő 2015. évi adótörvény változások CSALÁDI KEDVEZMÉNY,

Részletesebben

I. Fejezet: A jövedelemadózást érintő törvények módosítása

I. Fejezet: A jövedelemadózást érintő törvények módosítása 2013. évi CC. törvény az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról A törvényt az Országgyűlés a 2013.

Részletesebben

A személyi jövedelemadót és járulékokat érintő változások. Harkai Réka Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóság Tájékoztatási Főosztály

A személyi jövedelemadót és járulékokat érintő változások. Harkai Réka Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóság Tájékoztatási Főosztály A személyi jövedelemadót és járulékokat érintő változások Harkai Réka Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóság Tájékoztatási Főosztály A személyi jövedelemadó változásai 2 Az adó mértékének változása 2016.

Részletesebben

egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról*

egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról* Hivatala I Érkezett: 2Cj 2 t ő OV 2 6. 2012. évi...törvény egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról* I. Fejeze t A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁS A 1. A személyi

Részletesebben

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja.

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. Tájékoztatás a magánszemély 2011. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2011. január 1-jétől alkalmazandó a személyi jövedelemadó

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Kérdések...9 Válaszok...10. Kérdések...13 Válaszok...31. Kérdések...41 Válaszok...52. Kérdések...62 Válaszok...75

Tartalomjegyzék. Kérdések...9 Válaszok...10. Kérdések...13 Válaszok...31. Kérdések...41 Válaszok...52. Kérdések...62 Válaszok...75 Tartalomjegyzék I. El m é l e t i f e l a dat o k / 7 Elméleti alapvetés....9 Kérdések....9 Válaszok...10 Az adózás rendje....13 Kérdések....13 Válaszok...31 A személyi jövedelemadó....41 Kérdések....41

Részletesebben

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015.

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Családi kedvezmény 2015. Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné A családi kedvezmény összege kedvezményezett eltartottanként és havonta - egy és két eltartott esetén 62

Részletesebben

Személyi jövedelemadó

Személyi jövedelemadó Személyi jövedelemadó 1 Arányos, egykulcsos adó A személyi jövedelemadó mértéke majdnem minden (összevont( adóalapba tartozó és külön adózó) ) jövedelemre egységesen 16 százalék. Kivételek. Megszűnik a

Részletesebben

I. FEJEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓT, A TÁRSASÁGI ADÓT ÉS AZ EGYSZERÛSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁST ÉRINTÕ MÓDOSÍTÁSOK

I. FEJEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓT, A TÁRSASÁGI ADÓT ÉS AZ EGYSZERÛSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁST ÉRINTÕ MÓDOSÍTÁSOK 33404 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 140. szám II. Törvények 2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról* Az Országgyûlés a pénzügyi stabilitás és

Részletesebben

Az adókkal szembeni általános ellenállás költséges: az adóalanyok minden utat és módot felhasználnak az adó kikerülésére ( Erich Streissler, Bécs)

Az adókkal szembeni általános ellenállás költséges: az adóalanyok minden utat és módot felhasználnak az adó kikerülésére ( Erich Streissler, Bécs) Költségelszámolások Az adókkal szembeni általános ellenállás költséges: az adóalanyok minden utat és módot felhasználnak az adó kikerülésére ( Erich Streissler, Bécs) Hol tartunk SZJA hatálya,alanyi, tárgyi

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2016.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2016. A társasági adó legfontosabb szabályai 2016. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2016. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága

Jogszabályváltozások 2016. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága Jogszabályváltozások 2016 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága Témakörök Társasági adó, illeték Személyi jövedelemadó Általános forgalmi adó Adózás rendje Társasági

Részletesebben

ADÓZÁS 2016-ban INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN

ADÓZÁS 2016-ban INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN ADÓZÁS 2016-ban INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN I. A bérbeadás helye a személyi jövedelemadó rendszerében: A magánszemély ingatlantulajdonos az ingatlan bérbeadási, szálláshely-szolgáltatási tevékenységét (a

Részletesebben

2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 1

2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 1 OptiJus Opten Kft. I. 2011. évi CLVI. törvény 2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 1 A 2012.1.2. és 2012.1.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

A kisvállalkozásokat érintő 2012. évi fontosabb adó- és járulékváltozások

A kisvállalkozásokat érintő 2012. évi fontosabb adó- és járulékváltozások A kisvállalkozásokat érintő 2012. évi fontosabb adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK gabriel.peter@bkik.hu gépjármű hajtómotorjának teljesítménye (kw) cégautóadó Az adó a hengerűrtartalom (kamratérfogat)

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének. 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének. 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója 05.12.15 1 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója a 2005. évi személyi jövedelemadó bevallásával és elszámolásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói

Részletesebben

A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII.

A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény Az adó alanya 1. a) az Szja tv. szerinti egyéni vállalkozó (egyéni

Részletesebben

Adótörvények 2014 évi változásaiból

Adótörvények 2014 évi változásaiból Adótörvények 2014 évi változásaiból SZJA Marad az SZJA mértéke: 16% Januári bér elszámolása Január hónapban kifizetett munkaviszonyból származó jövedelmet (bért) akkor kell az előző évinek tekinteni, ha

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. T/10537. számú

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. T/10537. számú MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10537. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó: Varga

Részletesebben

14,oC( C4. I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA. 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

14,oC( C4. I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA. 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása ' ilés Hivatal a 14,oC( C4 í* t, :?Q14 ijcv 2 C. 2014. évi... törvény az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény

Részletesebben

T/229/1. T/230/1. T/231/2. számú TÁJÉKOZTATÓ. az Országgyűlés részére

T/229/1. T/230/1. T/231/2. számú TÁJÉKOZTATÓ. az Országgyűlés részére PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM T/229/1. T/230/1. T/231/2. számú TÁJÉKOZTATÓ az Országgyűlés részére az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és a költségvetési forrásból származó kamattámogatások után fizetendő

Részletesebben

útmutató az adóhatósági adómegállapítást választó adózók részére a 05530. számú bejelentés és nyilatkozat kitöltéséhez

útmutató az adóhatósági adómegállapítást választó adózók részére a 05530. számú bejelentés és nyilatkozat kitöltéséhez útmutató az adóhatósági adómegállapítást választó adózók részére a 05530. számú bejelentés és nyilatkozat kitöltéséhez Az adóhatósági adómegállapításra vonatkozó bejelentését és nyilatkozatát Ön 2006.

Részletesebben

Adótörvények változásai 2013. január 1-től

Adótörvények változásai 2013. január 1-től Adótörvények változásai 2013. január 1-től SZJA Marad az SZJA mértéke: 16% Megszűnik az adóalap-kiegészítés 2 millió 424 ezer forintot meghaladó összevont adóalapba tartozó jövedelemrész felett sem kell

Részletesebben

1/2006/09 Az iskolakezdési támogatás az érettségi utáni technikumban tanulmányokat folytató tanuló után is adómentesen jár?

1/2006/09 Az iskolakezdési támogatás az érettségi utáni technikumban tanulmányokat folytató tanuló után is adómentesen jár? SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Az iskolakezdési támogatás az érettségi utáni technikumban tanulmányokat folytató tanuló után is adómentesen jár? A személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Családi kedvezmény (1) A családi kedvezmény 2014. január 1-jétől már nem csak az összevont adóalap csökkentése révén érvényesíthető, hanem az összevont

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély biztosítottra kötött egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra vonatkozó, 2014-ben hatályos adózási, költség-elszámolási

Részletesebben

2010. évi XC. törvény. egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról. I. Fejezet

2010. évi XC. törvény. egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról. I. Fejezet 2010. évi XC. törvény egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról Az Országgyűlés a pénzügyi stabilitás és a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése, a gazdaság

Részletesebben

Adótörvény változások 2016.

Adótörvény változások 2016. 1 Adótörvény változások 2016. Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2015. november 17-én megszavazott, 2016-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosításokat. Minimálbér, garantált bérminimum

Részletesebben

Külföldi és belföldi kiküldetések és béren kívüli juttatások. Horváthné Szabó Beáta

Külföldi és belföldi kiküldetések és béren kívüli juttatások. Horváthné Szabó Beáta www.pwc.com/hu Külföldi és belföldi kiküldetések és béren kívüli juttatások Horváthné Szabó Beáta 2012. Március 6. Fogalmak Kiküldetés (Mt): gazdasági érdeken alapuló ideiglenes kötelezésből eredően a

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 25 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A társas vállalkozások, társas vállalkozók, gazdasági társaságok vezető tisztségviselői járulék-és egészségügyi hozzájárulás, valamint szociális hozzájárulási adó fizetésének alapvető szabályai 2016. I.

Részletesebben

Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez

Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez Jogszabályi háttér: a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Társasházi tv.) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) az adózás

Részletesebben

Kedvezmények, külön adózó jövedelmek

Kedvezmények, külön adózó jövedelmek Kedvezmények, külön adózó jövedelmek A béren kívüli juttatások megadóztatásával nagy összegű adóbevételre lehet szert tenni ( Robert W.Turner) Hol tartunk Az SZJA jellemzői A törvény alanyi hatálya A bevallási

Részletesebben

A kisadózó vállalkozás tételes adója (KATA)

A kisadózó vállalkozás tételes adója (KATA) Copyright 2014 Egzatik Szakkiadó Kft. - Minden jog fenntartva. Ezt a dokumentumot a Könyvelői Praktikumból nyomtatták 2014-02-23 20:13:27-kor, a(z) 78.92.204.112 IP címről. Tartalomjegyzék: A kisadózó

Részletesebben

Nyugdíjbiztosítási feltételkiegészítés (NYBT1/2015) az Aranyszárny (G60E) egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz

Nyugdíjbiztosítási feltételkiegészítés (NYBT1/2015) az Aranyszárny (G60E) egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz 1/5 Nyugdíjbiztosítási feltételkiegészítés (NYBT1/2015) az Aranyszárny (G60E) egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz Generali Biztosító Zrt. Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888

Részletesebben

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 A törvényalkotó szándékai szerint a tervezett adóváltozások, módosítások nyomán egyszer bbé válik az adózók, vállalkozások élete, csökkennek a vállalkozásokat érint

Részletesebben

A járulékokat, a szociális hozzájárulási adót és az egészségügyi hozzájárulást érintő változások 2015

A járulékokat, a szociális hozzájárulási adót és az egészségügyi hozzájárulást érintő változások 2015 A járulékokat, a szociális hozzájárulási adót és az egészségügyi hozzájárulást érintő változások 2015 dr. Rajnai Zoltán NAV KMRAF Tájékoztatási Főosztály 2015. 01. 29. A társadalombiztosítás ellátásaira

Részletesebben

Útmutató a 15NY29/15NY30, valamint a 15NY63 számú nyilatkozatok kitöltéséhez

Útmutató a 15NY29/15NY30, valamint a 15NY63 számú nyilatkozatok kitöltéséhez Útmutató a 15NY29/15NY30, valamint a 15NY63 számú nyilatkozatok kitöltéséhez Amennyiben a munkáltató vállalja, és a magánszemély megfelel a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben (a

Részletesebben

Az új házastársak együttes adóalap kedvezménye jogosultsági hónaponként 31.250 forintról 33.335 forintra nőtt, az adómegtakarítás nem változik.

Az új házastársak együttes adóalap kedvezménye jogosultsági hónaponként 31.250 forintról 33.335 forintra nőtt, az adómegtakarítás nem változik. Módosuló adótörvények 2016 (összefoglalás) 2015. év során kilenc hírlevélben tájékoztattuk ügyfeleinket az adótörvények 2016.01.01-től hatályos változásairól. Jelen hírlevelünkben összefoglaljuk, és némileg

Részletesebben

special NEWSLETTER Jelen hírlevelünkben három fontos elemre kivánjuk felhivni a figyelmet:

special NEWSLETTER Jelen hírlevelünkben három fontos elemre kivánjuk felhivni a figyelmet: LAVECO since 1991. 2009/2 special NEWSLETTER Közeleg az új év, amely egyben új adóévet is jelent a vállalkozások életében. 2010. január 1-jétől számos törvény módosul, igy többek között a személyi jövedelemadó

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ FORINT HITELEK

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ FORINT HITELEK Érvényes: 2016. március 21-től visszavonásig A Bank CHF hitelre 2008. október 15-től, EUR hitelre 2010. július 8-tól új kérelmet nem fogad be. A megkötött EUR, illetve CHF szabad felhasználású hitelszerződések

Részletesebben

BIZONYLAT. Rezsabek Angéla 1

BIZONYLAT. Rezsabek Angéla 1 BIZONYLAT Rezsabek Angéla 1 A számviteli bizonylat és a számla kapcsolata Számviteli bizonylat Számla Rezsabek Angéla 2 Számviteli bizonylat kötelező tartalmi előírása Mikor kell bizonylatot kiállítani?

Részletesebben

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Elnöke által kiadott. 2003/2011. számú útmutató

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Elnöke által kiadott. 2003/2011. számú útmutató A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Elnöke által kiadott 2003/2011. számú útmutató a 2010. évi személyi jövedelemadó, valamint a mezőgazdasági kistermelő egészségügyi hozzájárulásának munkáltatói adómegállapításával

Részletesebben

Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 2016.

Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 2016. Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 2016. A lakóingatlanok hosszabb-rövidebb időre történő hasznosításának legelterjedtebb módozatai a tartósabb jellegű bérbeadás, de egyre

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2016

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2016 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2016 Az adó mértéke, az adó alapja 2016. január 1-jétől a személyi jövedelemadó mértéke 15 százalékra csökken. Szja tv. 8. (1) A tartós befektetéshez és a vállalkozói adóalaphoz tartozó

Részletesebben

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Cím: Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Adószám: 15492526-1-42 Törzsszám: 492-522 BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 01-től

Részletesebben

(nyugellátás elbírálásához)

(nyugellátás elbírálásához) ÚTMUTATÓ a Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás 2011. kitöltéséhez (nyugellátás elbírálásához) ( b, E, M és P lapokhoz) A 2011. évi adatok közlésére szolgáló Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem

Részletesebben

CSOK Termékismertető. Tájékoztató készítésének dátuma: 2016. január 6. 1. oldal

CSOK Termékismertető. Tájékoztató készítésének dátuma: 2016. január 6. 1. oldal Tájékoztató készítésének dátuma: 2016. január 6. 1. oldal CSOK Termékismertető 1. A termék megnevezése Családok otthonteremtési kedvezménye A családok otthonteremtési kedvezményének nyújtását a lakásépítési

Részletesebben

Adótörvények 2015 évi változásaiból

Adótörvények 2015 évi változásaiból Adótörvények 2015 évi változásaiból SZJA Marad az SZJA mértéke: 16% Januári bér elszámolása Január hónapban kifizetett munkaviszonyból származó jövedelmet (bért) akkor kell az előző évinek tekinteni, ha

Részletesebben

2013. évi bevallások főbb változásai. Készítette: Tariné Deák Edit osztályvezető

2013. évi bevallások főbb változásai. Készítette: Tariné Deák Edit osztályvezető 2013. évi bevallások főbb változásai Készítette: Tariné Deák Edit osztályvezető 2013. január elsejétől hatályos jogszabályok megjelenése az adóhatóság bevallási rendszerében A fekete gazdaság kifehérítése

Részletesebben

8008/2006. tájékozató az állami adóhatóság részére történő 2006. évről teljesítendő adatszolgáltatásról

8008/2006. tájékozató az állami adóhatóság részére történő 2006. évről teljesítendő adatszolgáltatásról 1 8008/2006. tájékozató az állami adóhatóság részére történő 2006. évről teljesítendő adatszolgáltatásról A tájékoztató a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2016 BEVEZETŐ SZJA. Mint minden évben, most is jelentős változást hozott az új év a számviteli és adójogszabályok területén.

ADÓVÁLTOZÁSOK 2016 BEVEZETŐ SZJA. Mint minden évben, most is jelentős változást hozott az új év a számviteli és adójogszabályok területén. ADÓVÁLTOZÁSOK 2016 BEVEZETŐ Mint minden évben, most is jelentős változást hozott az új év a számviteli és adójogszabályok területén. J Ezúttal sem lett könnyebb nekünk, könyvelőknek, adótanácsadóknak,

Részletesebben

Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottsága Bizottsági módosító iavaslat T/1376/ Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottsága Bizottsági módosító iavaslat T/1376/ Tisztelt Elnök Úr! Érkezett: 201 :táv 0 X3 6 -G Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottsága Bizottsági módosító iavaslat Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben T/1376/ Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2012. évi CXLVII. törvény 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 2016.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET

Részletesebben

Reklámadó. Szilágyi Miklósné okleveles adószakértő

Reklámadó. Szilágyi Miklósné okleveles adószakértő Reklámadó Szilágyi Miklósné okleveles adószakértő Jogszabályi háttér 2015. évi LXII. törvény a reklámadóhoz kapcsolódó törvények módosításáról, mely módosította a 2014. évi XXII. törvényt A társasági adóról

Részletesebben

CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSÁHOZ, BŐVÍTÉSÉHEZ

CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSÁHOZ, BŐVÍTÉSÉHEZ CSOK CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSÁHOZ, BŐVÍTÉSÉHEZ Meghatározás: új lakás vagy családi ház vásárlására, építésére igényelhető, vissza nem térítendő állami támogatás, melynek összege

Részletesebben

Jelen nyilatkozat aláírásával megerősítem, hogy az alább megjelölt dokumentumokat átvettem, azok tartalmát megismertem és elfogadtam.

Jelen nyilatkozat aláírásával megerősítem, hogy az alább megjelölt dokumentumokat átvettem, azok tartalmát megismertem és elfogadtam. Nyilatkozat az Aranyszárny CLaVis (G75) rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítás nyugdíjbiztosítási feltételkiegészítéséhez 1/9 Jelen nyugdíjbiztosítási kiegészítő

Részletesebben

Termékismertető. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp. Nádor utca 16. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp. Nádor utca 21.

Termékismertető. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp. Nádor utca 16. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp. Nádor utca 21. Termékismertető 1. A termék megnevezése Családok otthonteremtési kedvezménye A családok otthonteremtési kedvezményének nyújtását a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII.6) Kormányrendet (a továbbiakban:

Részletesebben

Gépjárműadó (A gépjármű adóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény)

Gépjárműadó (A gépjármű adóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény) Általános tudnivalók Tájékoztató Kemecse Város Önkormányzat által működtetett adónemekről Az adóztatást elsősorban a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) és az adózás rendjéről szóló 2003. évi

Részletesebben

A NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET EGYSÉGEINÉL ÉRVÉNYES KAMATOK Hatályos: 2015.április 06.-tól OBA VÁLTOZÁS 2015.07.03-TÓL

A NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET EGYSÉGEINÉL ÉRVÉNYES KAMATOK Hatályos: 2015.április 06.-tól OBA VÁLTOZÁS 2015.07.03-TÓL A NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET EGYSÉGEINÉL ÉRVÉNYES KAMATOK Hatályos: 2015.április 06.-tól OBA VÁLTOZÁS 2015.07.03-TÓL A hirdetményben feltüntetett kamatok 50 millió forint elhelyezéséig érvényesek,

Részletesebben

Tájékoztató a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Tájékoztató a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Tájékoztató a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Tisztelt Mérnöki Kamarai Tag! Kedves Kolléga! Felhívjuk figyelmét, hogy az Országgyûlés 2012. október 1-jén elfogadta a kisadózó

Részletesebben

Az OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. november Hatályos:2013.12.11.. 1 TÁJÉKOZTATÓ TARTALOM TÁJÉKOZTATÓ 1. A BEFEKTETÉSI ALAP ALAPADATAI...

Részletesebben

K É R E L E M RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT

K É R E L E M RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT 5. melléklet Kérelmező adatai: K É R E L E M RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Név:... Születési név:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közösség áldozatvállalása alapján az önkormányzati feladatok

Részletesebben

Mezőgazdaságot érintő aktuális adózási kérdések. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig.

Mezőgazdaságot érintő aktuális adózási kérdések. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Mezőgazdaságot érintő aktuális adózási kérdések Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Tartalom: 2013. évi Szja bevalláshoz kapcsolódó információk, kiemelten: Támogatások

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. április 30-tól

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. április 30-tól Tartalomjegyzék Termékismertető... 2 Adózási tájékoztató... 6 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei 1) Általános rendelkezések... 9 2) Biztosítási esemény... 9 3) Fogalmak...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. január 1-től

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. január 1-től Tartalomjegyzék Termékismertető... 2 Adózási tájékoztató... 6 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei 1) Általános rendelkezések... 9 2) Biztosítási esemény... 9 3) Fogalmak...

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

Munkavállalói Adózási Munkaügyi Alapozó. 2016. január 23. Budapest

Munkavállalói Adózási Munkaügyi Alapozó. 2016. január 23. Budapest Munkavállalói Adózási Munkaügyi Alapozó 2016. január 23. Budapest Keresztesné Molnár Anita családi adótanácsadó, adótréner Adótanácsadás munkavállalók, adószámos magánszemélyek részére (ingatlantulajdonosok)

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Sztanó Imréné dr. Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 PR-017/14 Tartalomjegyzék 1. A SZÁMVITEL IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI.....................

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Tartós Befektetési Értékpapírszámláról (TBÉSZ) Általános tudnivalók számla (határozott időszakra szóló) futamideje

TÁJÉKOZTATÓ a Tartós Befektetési Értékpapírszámláról (TBÉSZ) Általános tudnivalók számla (határozott időszakra szóló) futamideje TÁJÉKOZTATÓ a Tartós Befektetési Értékpapírszámláról (TBÉSZ) (készült a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény rendelkezései

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 1995. évi CXVII. törvény 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 2016.01.01. és 2016.01.10. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1

Részletesebben

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. évben mind vagyon, mind taglétszám tekintetében megőrizte

Részletesebben

A reklámadó legfontosabb szabályai 2016.

A reklámadó legfontosabb szabályai 2016. A reklámadó legfontosabb szabályai 2016. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.] rendelkezései értelmében 2016-ban is adóköteles a meghatározott csatornákon, felületeken közzétett reklám.

Részletesebben

Benyújtandó az állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma. Adózó adóazonosító jele. ország közterület

Benyújtandó az állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma. Adózó adóazonosító jele. ország közterület BEVALLÁS a 2014. évre a személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás kötelezettségről, mindezek helyesítéséről, önellenőrzéséről

Részletesebben

Nyilatkozat az Aranyszárny (G60E) egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás nyugdíjbiztosítási feltételkiegészítéséhez

Nyilatkozat az Aranyszárny (G60E) egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás nyugdíjbiztosítási feltételkiegészítéséhez 1/10 Nyilatkozat az Aranyszárny (G60E) egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás nyugdíjbiztosítási feltételkiegészítéséhez Jelen nyugdíjbiztosítási kiegészítő dokumentáció hatályos:

Részletesebben

OTP Ingatlanlízing Zrt. Hirdetmény

OTP Ingatlanlízing Zrt. Hirdetmény OTP Ingatlanlízing Zrt. Hirdetmény Fogyasztókkal kötött pénzügyi lízingszerződésekhez Érvényes 2016. 05. 01-től Az ingatlanlízing díj- és költségtételeiről 1. Kamat Kamatbázis: Forint lízing: 3 havi BUBOR

Részletesebben

1.Példa Mekkora adójóváírás jár évi 4.000.000 forintos bruttó kereset után?

1.Példa Mekkora adójóváírás jár évi 4.000.000 forintos bruttó kereset után? PÉLDATÁR Példák a személyi jövedelemadózáshoz 1.Példa Mekkora adójóváírás jár évi 4.000.000 forintos bruttó kereset után? Adójóváírás 2013 Megszűnt. 0 forint 2 Példa Mennyi SZJA-t fizet az az alkalmazott,

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 / 202 2016.03.29. 10:55 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok

Részletesebben

Adózási alapismeretek 2. konzultáció. Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Feladatmegoldás

Adózási alapismeretek 2. konzultáció. Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Feladatmegoldás Adózási alapismeretek 2. konzultáció Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Feladatmegoldás Adózási alapfogalmak Adóalany: az adó fizetésére kötelezett természetes vagy jogi személy,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE

VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE Dr. Németh Mária Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Megyei Adóigazgatósága Sopron, 2011. október 7. Előadás témái Jogszabályi háttér Visszterhes vagyonszerzések

Részletesebben

A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. Családok Otthonteremtési Kedvezménye Új lakás A Kormány 2016. január 01. napjától jelentős változásokat vezetett be a CSOK igénylési feltételeire vonatkozóan. A legalább 3 gyermekes (ideértve a meglévő

Részletesebben

Juttatás típusa Értékhatára Felhasználhatóság. 50 000 Ft / év. korlátlan értékben

Juttatás típusa Értékhatára Felhasználhatóság. 50 000 Ft / év. korlátlan értékben C A F E T E R I A 2 0 1 6 1. A D Ó M E N T E S J U T T A T Á S O K Juttatás típusa Értékhatára Felhasználhatóság KULTÚRA utalvány / Kulturális eseményre szóló belépőjegy / bérlet Sport utalvány / Sportrendezvényre

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról Rakamaz

Részletesebben

Adóváltozások 2013-2014

Adóváltozások 2013-2014 Adóváltozások 2013-2014 2013, december 18-11:35 Tisztelt Ügyfelünk! Tárgy: 2014 évi adóváltozások Eddigi gyakorlatunknak megfelelően összefoglaljuk a legfontosabb 2014. évi adóváltozásokat. Előreláthatólag

Részletesebben

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság - Kabinet Szociális Lakossági és Tájékoztatási

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2010. szeptember 30-án tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2010. szeptember 30-án tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. szeptember 30-án tartandó ülésére Beszámoló az adóhatósági tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbiakban szeretnék számot adni és beszámolni az önkormányzati

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A LAKÁS ÉPÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A LAKÁS ÉPÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A LAKÁS ÉPÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2012. március 6-tól) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásépítő! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

MKB BRIC Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap

MKB BRIC Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB BRIC Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap ÁTALAKULÁSI TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056

Részletesebben

1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK. 1. Saját tőke fogalma a számviteli tv.

1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK. 1. Saját tőke fogalma a számviteli tv. 1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK Saját tőke csökkentve a visszavásárolt saját részvényekkel, üzletrészekkel Saldo Zrt. 2014. 1 4 1. Saját tőke fogalma

Részletesebben

CIB Költözési Lakáshitel

CIB Költözési Lakáshitel CIB Költözési Lakáshitel Megtalálta álmai otthonát, ahova jelenlegi lakásából szeretne átköltözni és ehhez lakáshitelre van szüksége? A CIB Költözési Lakáshitellel új lakását tudja megvásárolni úgy, hogy

Részletesebben