Matematika minimum követelmények 1.osztály. Gondolkodási módszerek alapozása. Követelmények

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Matematika minimum követelmények 1.osztály. Gondolkodási módszerek alapozása. Követelmények"

Átírás

1 Matematika minimum követelmények 1.osztály Gondolkodási módszerek alapozása Követelmények A tanuló: tudjon tárgyakat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni megnevezett vagy választott tulajdonság alapján; legyen képes a halmazok számosságának megállapítására; használja helyesen a több, kevesebb, ugyanannyi szavakat, jeleket; tudjon igaz-hamis állításokat alkotni; állítások helyességét eldönteni; legyen képes növekvő és csökkenő számsorozatokat felismerni, képezni adott szabály alapján; egyszerűbb esetekben tudjon szabályjátékok és sorozatok szabályát szóban megfogalmazni. Számtan,algebra Követelmények A tanuló: tudja a halmazokat összehasonlítani számosságuk szerint; biztosan írja, olvassa, rendezze sorba nagyság szerint a számokat húszas számkörben; használja, értelmezze pontosan a relációs jeleket; képezzen adott szabály alapján növekvő és csökkenő számsorozatokat; ismerje a számok kéttagú összeg-és különbségalakjait húszas számkörben; ismerje fel a páros és páratlan számokat; tudja a számok szomszédait; tudjon hozzátevést, elvételt tevékenységgel elvégezni, a műveletet szóban megfogalmazni; legyen kellő gyakorlata az összeadás, kivonás, bontás, pótlás alkalmazásában; tudjon egyszerű szövegösszefüggést lejegyezni rajzzal, számokkal, művelettel. Geometria, mérés Követelmények A tanuló: legyen képes helymeghatározásra a tanult kifejezések alkalmazásával; ismerje fel, tudja kiválasztani az alakzatok közül a háromszöget, négyszöget és a kört; tudjon hosszúságot, űrtartalmat, tömeget mérni választott és szabvány egységekkel; használja egyszerű szám és szöveges feladatokban a m, kg, l egységeket; tudja helyesen alkalmazni a hét, nap, óra időtartamot.

2

3 3. osztály matematika Tudjon biztosan tájékozódni a tízes számrendszerben 1000-es számkörön belül. Helyesen írja, olvassa a számokat, bontsa azokat helyi érték szerint. Tudjon számokat nagyság szerint összehasonlítani, sorba rendezni. Ismerje a számok egyes, tízes, százas szomszédjait, tízesekre, százasokra kerekített értékét. Tudja értelmezni, eszközzel elvégezni a szóbeli összeadást, kivonást, szorzást és osztást. Tudjon szorozni, osztani 10-zel, 100-zal. Legyen jártas az írásbeli műveletek végzésében 1000-es számkörben (összeadás, kivonás, szorzás egyjegyű szorzóval).. Ismerje a helyes műveleti sorrendet több művelet esetén. Tudjon megoldani egyszerű szöveges feladatot a megoldási algoritmus alkalmazásával. Szöveges feladatok értelmezése, adatainak lejegyzése, megoldási terv készítése. Ismerjen fel egyszerű geometriai alakzatokat, nevezze meg néhány tulajdonságukat. Ismerje és használja a mérőeszközöket és mértékegységeket gyakorlati mérések során. Tudjon megoldani egyszerű szám és szöveges feladatokat a tanult mértékegységekkel (km, m, dm, cm, t, kg, dkg, g, hl, l, dl, cl, év, hónap, hét, nap, óra, perc, másodperc. Halmazok tulajdonságainak felismerése, részhalmaz jellemzése. Az alapműveletek eljárásainak alkalmazása szóban és írásban. Egyszerű nyitott mondat kiegészítése igazzá, hamissá. Nyitott mondat igazsághalmazának megkeresése. Szöveges feladatok értelmezése, adatainak lejegyzése, megoldási terv készítése, megoldása. A számítások helyességének ellenőrzése és az eredmény értelmezése. Egyszerű sorozatok szabályának megállapítása. Egyszerű sorozat folytatása. Testek építése modellről. Síkidomok előállítása tevékenységgel. Téglalap, négyzet tanult tulajdonságainak felsorolása modell segítségével.

4 A biztos és a véletlen megkülönböztetése konkrét tapasztalatszerzés útján.

5 Matematika követelmények 5. évfolyam 1. Természetes számok Helyiértékes írásmód, tízes számrendszer. Műveletek az egész számok körében. Műveleti sorrend. Tk: 12/3,4, 19/1,2; 20/3-6; 22/1-5; 25/2-9; 27/1-7; 31/1-7; 33/ 1-7; 35/1-6; 2. Egész számok Negatív egész számok. Az ellentett és az abszolútérték fogalma. Műveletek egész számokkal ( összeadás, kivonás, szorzás, osztás) A derékszögűkoordinátarendszer. Tk: 40/1-3; 42/1-6; 47/1-5; 165/1-6; 167/1-5; 3. Közönséges törtek Törtek értelmezése, összehasonlítása, helyük a számegyenesen. Törtek bővítése és egyszerűsítése. Törtek összeadása, kivonása, szorzása egész számmal és osztása egész számmal. Vegyes számok. Tk: 53/1-6; 56/1-6; 58/1-4; 60/1-4; 61/5-9; 63/1-5; 65/1-5; 67/1-7; 4. A tizedestörtek Tizedestörtek értelmezése, egyszerűsítése, bővítése, összehasonlítása, kerekítése. Műveletek tizedestörtekkel: összeadás, kivonás, szorzás és osztás egész számmal. Az átlag kiszámítása. Közönséges törtek és a tizedestörtek kapcsolata. Tk: 70/1-2; 74/1-8; 76/2-9; 78/1,2; 79/3-9; 81/1-6;84/1-3; 86/1-9

6 5. Mérés, mértékegységek A hosszúság, a tömeg, az idő, a terület és a térfogat mértékegységei, átváltások. Mf: , 107 oldal feladatai. Tk: 94/4-5; 96/1,2; 97/4-9; összefoglaló feladatok Tk: 31/54 33/59 48/94 49/96 108/50 109/53 142/1-6; 147/1-5; 6. Geometria Geometriai alapfogalmak, jelölések: pont, egyenes, félegyenes, szakasz. Merőleges és párhuzamos egyenesek. Síkidomok, sokszögek. Háromszögek, négyszögek. Oldal, csúcs fogalma, jelölése. Szög fogalma, fajtái, jelölése, mérése. Ponthalmazok: a kör és részei, szakasz felező merőleges fogalma és szerkesztése. Háromszög szerkesztése 3 oldalának ismeretében. A négyzet és a téglalap területe és kerülete. A kocka és a téglatest felszíne és térfogata. Tk: 117/1-6, 122/ 1-7; 124/1-9; 127/1-6; 130/1-4; 134/1-7; 138/1-13; 140/1-8; 144/1-7; 146/ /1-8; 151/1-6; o. 7.Adatgyűjtés, statisztika Adatok rendszerezése és ábrázolása. Táblázatok és oszlopdiagramok készítése és olvasása. Az átlag kiszámítása. Tk: 203/1-5; 205/1-6; Matematika 5. tankönyv FI /1 Matematika 5. munkafüzet FI /1

7

8 Követelmények matematikából 6. évfolyam 1. Egész számok Egész számok szorzása, osztása egész számmal. Műveleti sorrend. Gyakorló: 2.28; 2.29; 2.30; 2.31, 2.24; 2.25; 2.26; 2. Műveletek törtekkel. Osztás, szorzás közönséges és tizedes tört alakú számokkal. Műveleti sorrend. Gyakorló: 3.25; 3,26; 3.36; 3.37; 3.38; 3.39; 3.49; 3.50; 3.51; 3.52; 3.53; 3.54; 3.61; 3.62; 3.63; 4.55; 4.56; 4.57; 4.58; 4.60; 4.61; 4.68; 4.69; 4.70; 4.76; 4.77; 4.78; 4.79; 3. Oszthatóság Prímszámok, prímtényezős felbontás, oszthatósági szabályok (2; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 100; 1000;) Gyakorló: 1.41; 1.44; 1.47; 1.48; 1.49; 1.63; 1.64; Tk.: 36.o. 55.; 37.o. B25 4. Arányosság, százalékszámítás. Egyenes arányosság, fordított arányosság, arányos osztás. Százalék fogalma, százalékszámítás elemei, jelölések. Százalékérték, alap, százalékláb kiszámítása. Tk: 133.o ; 139.o. 27.; 154.o. 89.; Gyakorló: 4.95; 4.96; 4.97; 5.22.; 5.23.; 5.24.; 5.31.; 5.35.; 5.38.; 5.39.; 5.81.; 5.83.; 5.85.; 5.88.; 5.51., 5.52.; 5.61.; 5.62.; 5.65.; 5.66.; 5.68.; 5.73.; ; 5.80.; 5. Geometria. Szerkesztések: szögfelező, 60 -os szög és a 90 -os szög és ezek törtrészeinek és többszöröseinek megszerkesztése, szögmásolás. Háromszög szerkesztések, (három oldal, két oldal és közbezárt szög, egy oldal és a rajta fekvő 2 szög ismeretében). A háromszög magassága. A tengelyes tükrözés végrehajtása. Tengelyesen szimmetrikus négyszögek ( négyzet, téglalap, rombusz, szimmetrikus trapéz és deltoid) szerkesztése. Szabályos hatszög szerkesztése. Háromszög kerülete, területe, belső szögeinek összege. Tengelyesen szimmetrikus négyszögek kerülete, területe. Tk: 114.o ; 169.o ; 175.o. 21.; 178.o. B1.; 180.o. B4.; 186.o ; 187.o. 28.

9 Gyakorló:8.23.; 8.38.; 8.41.; 8.42.; 8.54.; 6. Mérés, mértékegységek. Hosszúság, tömeg, terület, térfogat, idő mértékegységei közötti átváltások. Űrmérték és térfogat kapcsolata és átváltásai. Minden témakörhöz természetesen található a tankönyvben a fejezetek végén gyakorló feladatsor, ami segítséget nyújt a felkészüléshez. Ezen kívül az év során megírt dolgozatok is jó gyakorló feladatok. Tankönyv: Matematika 6. Gondolkodni jó! MK-4198/UJ-K Gyakorló: Matematika 6. Gyakorló MK K

10 1. Számok, műveletek Követelmények matematikából 7.évfolyam Műveletek racionális számokkal, műveleti sorrend. Hatványozás pozitív egész és nulla kitevőre, a hatványozás azonosságai. Számok normál alakja. Oszthatósági szabályok, osztó, többszörös, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös. Arány, egyenes és fordított arányosság. Százalékszámítás. Kamatos kamat. Tk: 16/ / / /41. 31/50. 33/ /B2 39/ / /99. 53/ / B7-B23 Gy: Függvények, sorozatok Függvény fogalma. Lineáris függvény. Sorozatok, számtani sorozat. Tk: 82/ /19. 89/ / /B5 Gy: Algebra Műveleti tulajdonságok. Algebrai kifejezések, egytagú, többtagú kifejezések, egynemű kifejezése. Helyettesítési érték. Műveletek algebrai kifejezésekkel: összevonás, szorzás és osztás egytagú kifejezéssel. Szorzattá alakítás kiemeléssel. Tk: 136/2. 138/4. 140/ / / / /B1-B12 Gy: Egyenletek Egyenlet, egyenlőtlenség, azonosság fogalma. Egyenletek megoldása mérlegelv segítségével. Egyenlőtlenségek megoldása. Törtes együtthatós egyenletek, egyszerű szöveges feladatok. Tk: 156/ / / / /B13-B / / Gyakorló feladatok Gy:

11 5. Geometria Geometriai transzformációk: tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, eltolás fogalma, tulajdonságai. Tengelyesen és középpontosan szimmetrikus alakzatok ( háromszögek, négyszögek, sokszögek) tulajdonságai, szerkesztésük, kerületük, területük. Háromszögekre vonatkozó ismeretek: külső, belső szögei, oldalai, összefüggések a szögek és az oldalak között. Háromszög szerkesztések. A háromszög magassága. Speciális négyszögek: négyzet, téglalap, rombusz, paralelogramma, trapéz, deltoid. Ezek tulajdonságai és szerkesztésük. Körre vonatkozó ismeretek. A kör területe, kerülete. Körgyűrű, körcikk, körszelet fogalma. Tk: 115/ / / /B1-B2 195/B3-B15 200/ / / /B16-B / /B23-B / /B33-B / / / / / Gy: Tankönyv: Matematika 7. Gondolkodni jó! MK /UJ-K Gyakorló: Matematika 7. Gyakorló MK K

12 Követelmények matematikából 8.évfolyam 1. Halmazok Halmaz fogalma. Két halmaz uniója, metszete és különbsége. Üreshalmaz, komplementer halmaz, részhalmaz fogalma. Tk: 11/ / B1-B5. Gy: Számok és műveletek Műveletek racionális számokkal, műveleti sorrend. Hatványozás, a hatványozás azonosságai. Számok normálalakja, számolás normálalak segítségével. Irracionális számok, számok négyzetgyöke. Egyenes és fordított arányosság, arányos osztás, százalékszámítás. TK: 21/ / / / / / Gy: Geometria Szögek, szögpárok. Adott tulajdonságú ponthalmazok( kör,szögfelező egyenes, szakaszfelező merőleges) Háromszögekre vonatkozó ismeretek. Háromszögek nevezetes vonalai és körei ( oldalfelező merőleges, belső szögfelezők, magasságvonalak, súlyvonalak, középvonalak) Pitagorasz tétel. Számolás Pitagorasz tétellel. Négyszögekre vonatkozó ismeretek. Körre vonatkozó ismeretek. Háromszögek és négyszögek területe és kerülete. Térgeometria: hasáb, henger, gúla, kúp és gömb. Hasáb, a henger és a gömb felszíne és térfogata, a gúla és a kúp térfogata. Tk: 90/ /52. 96/30. 99/ / / / / /B1-B3. 114/ / / / / / /B9-B /B13-B15 143/B18-B21. Gy

13 4. Algebra Algebrai kifejezése, műveletek algebrai kifejezésekkel. ( összevonás, szorzás, osztás egytagú kifejezéssel, többtagú kifejezés szorzása többtagú kifejezéssel.) Nevezetes azonosságok: ( a + b ) 2, ( a b ) 2, ( a + b )( a b) Szorzattá alakítás kiemeléssel és nevezetes azonosságok felismerésével. Tk: 155/ /B1-B8. Gy: Egyenletek, egyenlőtlenségek Egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása mérleg elv segítségével. Szöveges feladatok ( egyszerű szöveges feladatok, helyiértékes feladatok, út-idő típusú feladatok, keveréses feladatok, együttes munkára vonatkozó feladatok) Tk: 162/ / / / /B / B19- B /B25.-B / B.30-B /B35-B36. Gy: Tankönyv: Matematika 8. Gondolkodni jó!mk /uj-k Gyakorló: Matematika 8. Gyakorló MK

14 Követelmények matematikából 9.évfolyam Kombinatorika: Leszámlálásos és kiválasztásos feladatok. Permutáció, ciklikus permutáció. Variáció. Ismétlés nélküli kombináció. n! és az ( n k) szimbólumok jelentése. Tk.I.: 7/F.1-4.; 8/Hf.1-5.; 10/F.1-3; 11/Hf /F.1-4; 13/Hf.1-3; 34-36/1-31. Halmazok: Alapfogalmak: halmazok megadása és jelölése,véges és végtelen halmazok, üres halmaz, részhalmaz, két halmaz egyenlősége, komplementer halmaz. Műveletek halmazokkal: unió, metszet, különbség. Intervallumok. Tk.I.: 17/F.1-2; 18/Hf.1-4; 21/F.2-3; 22/F.4-6; Hf.1-4; 25/F.1-5; 26/ Hf. 1-3; 28-29/F.1-5; 30/Hf. 1-5; 32/ F.1-8; 36-37/ Műveletek: A négy alapművelet alkalmazása a racionális számok körében ( számolások egész számokkal, közönséges és tizedes törtekkel, műveleti sorrend) Egyenes és fordított arányosság, arányos osztás. Százalékszámítás. Tk.I: 39/F.1-7; Hf.1-4; 40-41/F.1-7; Hf.1-4; 43/F.1-4; 48-49/F.1-4; 50/F.5 Hf.1-6; 57/F.1-6; Hf.1-5; 58/F.1-5; 59/Hf.1-5; /1-22. Hatványozás: A hatványozás definíciója( pozitív egész, nulla, negatív egész kitevőre), a hatványozás azonosságai. Számok normálalakja, számolás normál alak segítségével. Kamatos kamat.

15 Tk.I.: 61/F.1-5; 63/Hf.1-4; 64-65/F.1-8; Hf.1-5; 66/F.1-7; 67/Hf.1-4; 68-69/F.1-6; Hf.1-4; 73/F.1-6; Hf.1-4; 79/F.1-4;80-81/F.5-6; Hf.1-4; / Számelmélet: Osztó, többszörös. Prímszám, összetett szám, a számelmélet alaptétele. Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös fogalma és meghatározása prímtényezős felbontás alapján. Oszthatóság, oszthatósági szabályok( 2,5,10; 4,25,100; 8,125,1000; 3, 9, összetett oszthatósági szabályok pl.6, stb..) Számrendszerek. Tk.I.: 83/F.1-3; 84/F.4-5; 85/F.6; Hf.1-4; 86-87/F.1-4; 88/F.5-9; Hf.1-5; 91/Hf.1-4; 96/F.1-5; Hf.1-4; 99/F.1-6; Hf.1-5; 107/45-59; Algebra: Algebrai kifejezések; egy és többtagú kifejezések, egynemű algebrai kifejezések. Műveletek algebrai kifejezésekkel: összevonás, szorzás ( egytagút egytagúval, többtagút egytagúval és többtagút többtagúval) Nevezetes azonosságok ( (a± b) 2 ; (a+b ) ( a b ) ; ) Szorzattá alakítás kiemeléssel és nevezetes azonosságok felismerésével. Algebrai törtek: értelmezési tartományuk, egyszerűsítésük. Műveletek algebrai törtekkel ( összevonás, szorzás és osztás). Algebrai kifejezések helyettesítési értéke. Tk.II. 79/F.1-6; Hf.1-3; 80-81/F. 1-7; Hf.1-4; 83/F.1-8; Hf.1-3; 84/F. 1-4; 85/Hf.1-4; 89/F.1-6; Hf.1-4; 90-91/F.1-6; Hf.1-3; 130/1-24; Függvények: Függvény fogalma. Lineáris függvény, abszolútérték-függvény, másodfokú függvény, lineáris törtfüggvény. Függvény-transzformációk. Függvények jellemzése: értelmezési tartomány, értékkészlet, zérushely, szélsőérték, monotonítás. Tk.II.: 39/F.2; 40/F.3-4; 41/Hf.1.; 43/ F.1-4; 48/F.1-5; 49/Hf.1.3; 55-56/F.1-4; Hf.1-3; 64-65/F.1-5; Hf.1-4; 77/ /26-28; Egyenletek:

16 Elsőfokú egyenletek megoldása mérlegelv segítségével. Alaphalmaz szerepe a megoldás során. Elsőfokú egyenletre vezető szöveges feladatok. Egyenletek megoldása grafikus módszerrel. Elsőfokú egyenlőtlenségek. Elsőfokú egyenletrendszerek megoldási módszerei: behelyettesítéses módszer és az egyenlő együtthatók módszere. Abszolút értékes egyenletek. Tk.II: 93/F.1-6; Hf.1-3; 94/F.1-2; 96/F.1-6; Hf.1-3; 99/F.1-4; Hf.1-4; 101/Hf.1-4; 105/F.1; 107/F.2-4; Hf.1-4; /F.1-2; 114/F.2-5; 117/F1-4; 118/Hf.1-3; 120/F.1-4; 121/Hf.1-4; 125/F.1-7; Hf.1-4; 127/Hf.1-4; 128/F.1-6; /29-52; Geometria I.: Geometriai alapfogalmak: pont, egyenes, sík. Ezek jelölése, kölcsönös helyzete, távolságuk. Szögek értelmezése, fajtái, mérése. Nevezetes szögpárok: egyállású szögek, váltószögek, merőleges szárú szögek. Pitagorasz tétele, számolás Pitagorsz tétellel. A kör és részei. Külső pontból körhöz húzott érintő. Háromszögek tulajdonságai, külső és belső szögei, kerülete és területe. Nevezetes négyszögek ( négyzet, téglalap, rombusz, paralelogramma, trapéz és deltoid) definíciói, tulajdonságai,területe és kerülete. Tk.I. 109/F.1; 110/F.2; Hf.1-5; 114/F.1-4; Hf.1-4; 117/F.1-3; 118/Hf.1-3; 121/F.1-3; 123/F.1-4; 125/F.1-4; 126/Hf.1-4; 129/F.1-5; 133/F.1-4; 134/Hf.1-4; /1-14. Geometria II. Egybevágósági transzformációk: tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, eltolás, pont körüli forgatás. Szimmetriák, szimmetrikus alakzatok( háromszögek, négyszögek, sokszögek) A háromszög nevezetes vonalai és pontjai( oldalfelező merőlegesek, szögfelező egyenesek, magasságvonalak,, súlyvonalak, középvonalak). Thalész tétele. a kör. Tk.II. 155/F.1-3; 156/Hf.1-5; /F.1-5; 161/Hf.1-4;166/F.1-5; Hf.1-4; 169/F.1-6; Hf.1-3; /F.1-5; Hf.1-4; /F-1-5; Hf.1-4; 180/ F.1-5; Hf.1-4; /F.1-6; Hf.1-5; /1-38. Statisztika

17 Adatok gyűjtése, rendszerezése és ábrázolása. Gyakoriság, relatív gyakoriság. Oszlop és kördiagramok. Átlag, medián módusz. Osztályokba sorolás. Tk.II.: 5-6/F.1-2; Hf.1-5; 9/F.1-5; 10/Hf.1-4; 13/F.1-4; 14/Hf.1-3; 17-18/F.1-3. Hf.1-4; 76/1-4. Tankönyv: Matematika 9. I.II. kötet FI /1 és FI /1

18 1.Matematikai logika Követelmények matematikából 10.évfolyam Matematikai állítás, az állítás logikai értéke. Állítás tagadása. Összetett állítások: és ( konjukció ) és a vagy ( diszjunkció ) művelet. Tk.I. 6-7/F.1-5; 8-9/Hf.1-4; 12/Hf.1-3; 15-16/F.1-6; Hf.1-3; 23/1-10; 2. A négyzetgyök A négyzetgyökvonás fogalma és azonosságai. Műveletek négyzetgyökökkel. A nevező gyöktelenítése. A négyzetgyök függvény ábrázolása, transzformáltjai és elemzése. Tk.I. 33/F.1-8; Hf.1-4; 34/F.1-9; 35/Hf.1-3; 36/F.1-7; 37/Hf.1-4; 39/ Arányossági tételek a derékszögű háromszögben Számtani és mértani közép fogalma és kiszámítása. Magasságtétel, befogótétel. A magasságtétel és a befogótétel alkalmazása számolásos és szerkesztési feladatokban. Tk.I. 27/F.1-5; 47/F.1-5; 48/Hf.1-3.; 50-51/F.1-5; Hf.1-3; 52/1; 53/Hf.1-3; 4. Másodfokú kifejezések I. A másodfokú egyenlet általános alakja, hiányos másodfokú egyenletek. A másodfokú egyenletek megoldási módjai ( hiányos másodfokú egyenletek megoldása, megoldás teljes négyzetté alakítással, megoldás megoldóképlet használatával) A diszkrimináns szerepe. Másodfokú polinomok gyöktényezős alakja, szorzattá alakítás, másodfokú algebrai törtek egyszerűsítése. Másodfokú egyenletre vezető szöveges feladatok. Tk.I. 99/F.1-4; Hf.1-2; 101/ F.1-4; Hf.1-2; 102/F.1-7; 103/Hf.1-3;104/F.1-5; Hf.1-3; /F.1-6; Hf.1-3; 108/F.1-4; 109/Hf.1-3; /Hf.1-4; /F.1-6; Hf.1-4; /F.1-5; Hf.1-3; 117/F.1-4; Hf.1-3; /F.1-5; Hf.1-3; /1-19; 21; 24-31;

19 5. A másodfokú függvény A másodfokú függvény ábrázolása ( ábrázolás zérushely kereséssel, ábrázolás teljes négyzetté való alakítással), transzformáltjai és tulajdonságai. Másodfokú egyenlőtlenségek megoldása. Tk.I. 84/Hf.1.c; 2; 86-87/F.1.b; 3-4. Hf.3-4; 89/F1-4; Hf.1-3; 91/F.1-4; Hf.1-3; 96-97/5-15; Tk.II /F.1-5; Hf.1-4; 112/F.4; 113/Hf.2-3; 6. Másodfokú kifejezések II. Négyzetgyökös egyenletek megoldása. Másodfokúra visszavezethető magasabb fokú egyenletek megoldása. Másodfokú egyenletrendszerek. Tk.I /F.1-4; 126/Hf.1-3; 133/22-23; Tk.II. 116/F.1-5; 117/Hf.1-2; 118/F.1-3; 119/Hf.1-3; /F.1-5; Hf.1-4; 123/F.1-5; Hf.1-3; 7. Hasonlóság Középpontos hasonlóság és tulajdonságai. Háromszögek hasonlóságának alapestei. Párhuzamos szelők és szelőszakaszok tétele és alkalmazása számolásos feladatokban. Hasonló síkidomok területének aránya. Hasonlóság alkalmazása. A háromszög középvonalai és súlyvonalai. Tk.II. 27/Hf.1-3; 29/F.1. Hf.1-2; 33/Hf.2-4; 35/F.1-5; Hf.1-3; 38/F.1-3; 39/Hf.1-3; 43/Hf.1-5; 47/F.2-3; Hf.1-2; 48-49/F.1-4; Hf.1-4; 52/I.II. feladatsor; 53/Hf.1-2; 54/ I.II. feladatsor; 55/Hf.1-3; 72-73/5-15; 8. Körre vonatkozó ismeretek Középponti szög. Körív hossza, körcikk területe. Szögek ívmértéke, szögek mérése fokokban és radiánban. Tk.I.54-55/F.1-3; 56/F.4-5; Hf.1-2; 58-59/F.1-5; Hf.1-2; 62-63/F.1-4; Hf.1-3; 71/12-20; Tk.II.60-61/F.1-5; 62/Hf.1-3; 64-65/F.1-4; Hf.1-4; 73/16-19;

20 9.Hegyes szögek szögfüggvényei Vektor fogalma, vektorok összeadása, kivonása, számmal való szorzása. Vektorok a koordinátasíkon. Hegyesszögek tangense, szinusza és koszinusza. Nevezetes szögek szögfüggvényei ( 30 ; 45 ;60 ) Számolások szögfüggvények segítségével síkban és térben. A háromszög és a paralelogramma trigonometrikus területképlete. Tk.II.8/F1-3; 10/F.4-6; 11/Hf.1-4; 12-14/F.1-5; Hf.1-3; 17/F.1-4; 18/Hf.1-3; 75/F.2-4; Hf.1-3; 78/F.1-5; Hf.1-3; 80/F.1-5; 81/Hf.1-3; 83-84/F.1-3; Hf.1-3; 87-88/F.2-3; 89/F.4; Hf.1-4; 90/F.1. 91/Hf.1-4; 93/F.1-3; Hf.1-3; 95/F.1-5; Hf.1-3; 97/F.1-3; Hf.1-3; 99/F.1-4; Hf.1-2; 100/F:1-4; 101/Hf.1-3; /gyakorlás Hf.1-3; /F.1-3; Tudáspróba I.II /1-32. Tankönyv: Matematika 10. I. és II. kötete ( FI /1 és FI /1)

21 Követelmények matematikából 11. évfolyam 1. Kombinatorika, gráfok, valószínűségszámítás. Ismerje és alkalmazza a permutáció, variáció, kombináció fogalmát. Gráfok alkalmazása feladatokban. Ismerje a valószínűségszámításban alkalmazott fogalmakat: kedvező eset, összes eset, relatív gyakoriság, események klasszikus valószínűségének kiszámítása. Visszatevéses valószínűség, binomiális eloszlás. 2. Hatványozás kiterjesztése, műveletek hatványokkal Pozitív, negatív egész, és törtkitevős, hatványok; műveletek hatványokkal n a fogalma Műveletek hatványokkal, gyökös kifejezésekkel Exponenciális függvények és vizsgálatuk Exponenciális egyenletek. 3. A logaritmus fogalma, azonosságai A logaritmus azonosságainak alkalmazása Logaritmusfüggvény és vizsgálata Logaritmikus egyenletek. 4. Trigonometria Szinusz és koszinusz függvények jellemzése, ábrázolása, transzformációjuk Szinusztétel és alkalmazása, koszinusztétel és alkalmazása Síkidomok területének meghatározása Trigonometrikus egyenletek. 5. Koordinátageometria Vektorok koordinátái, műveletek vektorokkal ( vektorok összeadása, kivonása, vektor szorzása skalárral, vektorok skalár szorzata) Szakasz harmadoló pont koordinátáinak kiszámítása. Két pont távolsága Egyenes egyenletei ( irányvektoros, normálvektoros, iránytangenses, ezek kapcsolata) Egyenesek párhuzamosságának, merőlegességének feltétele Egyenesek metszéspontja A kör fogalma, egyenlete Kör és egyenes kölcsönös helyzete, (metszési feladatok, a kör érintője)

22 Matematika 12. évfolyam követelményei 1.Geometria Síkidomok területe és kerülete. A háromszög területképletei ( a m a 2 ; a b sinγ 2 ; k r 2 ; ), négyszögek területe és kerülete ( négyzet, téglalap, rombusz, paralelogramma, trapéz, deltoid, általános területképlet e f sinφ 2 ), szabályos sokszögek területe és kerülete, a kör és részeinek területe és kerülete. Különböző testek felszíne és térfogata ( hasáb, henger, gúla, kúp, csonka gúla, csonka kúp és gömb ) Hasonló síkidomok területének és hasonló testek térfogatának aránya. 2.Sorozatok Számsorozat fogalma és tulajdonságai. Nevezetes számsorozatok. A számtani sorozat fogalma, n-edik tagjának és az első n elem összegének kiszámítása. Mértani sorozat fogalma n-edik tagjának és az első n elem összegének kiszámítása. Kamatos kamat. Szöveges feladatok, gyakorlati alkalmazások. 3. Kombinatorika és valószínűség-számítás Leszámolási és kiválasztási feladatok. Ismétlés nélküli és ismétléses permutáció, ismétlés nélküli és ismétléses variáció, ismétlés nélküli kombináció. A valószínűség-számítás klasszikus módja. Mintavétel visszatevéssel, binomiális eloszlás alkalmazása. 4.Statisztika Adatok rendszerezése és ábrázolása. Táblázatok és diagramok készítése ( oszlop, kör és sáv), leolvasása, elemzése. Számsokaságot jellemző középértékek: átlag, medián, módusz. A terjedelem és a szórás fogalma és kiszámítása. Osztályba sorolás. 5. Matematikai logika Állítás fogalma, állítás logikai értéke, Állítás megfordítása és tagadása. Logikai műveletek: és ; vagy ; ha, akkor és az akkor és csak akkor műveletek és igazságtáblázatuk.

1. GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK, HALMAZOK, KOMBINATORIKA, GRÁFOK

1. GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK, HALMAZOK, KOMBINATORIKA, GRÁFOK MATEMATIKA TÉMAKÖRÖK 11. évfolyam 1. GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK, HALMAZOK, KOMBINATORIKA, GRÁFOK 1.1. HALMAZOK 1.1.1. Halmazok megadásának módjai 1.1.2. Halmazok egyenlősége, részhalmaz, üres halmaz, véges,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga. Matematika tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga. Matematika tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Matematika tantárgyból 2018-2019 A vizsga 60 perces írásbeli vizsga (feladatlap) a megadott témakörökből. A megjelölt százalék (50%) nem teljesítése esetén szóbeli vizsga is,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 9. évfolyam I. Halmazok 1. Alapfogalmak, jelölések 2. Halmaz, részhalmaz fogalma, részhalmazok száma, jelölések 3. Nevezetes számhalmazok (N,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / tanév

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / tanév 9. évfolyam I. Halmazok Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / 2017. tanév 1. Halmaz, részhalmaz fogalma, részhalmazok száma, jelölések 2. Intervallumok 3. Halmazműveletek

Részletesebben

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9. évfolyam

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9. évfolyam Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9. évfolyam Kombinatorika, halmazok Összeszámlálási feladatok Halmazok, halmazműveletek, halmazok elemszáma Logikai szita Számegyenesek intervallumok Algebra és

Részletesebben

TARTALOM. Előszó 9 HALMAZOK

TARTALOM. Előszó 9 HALMAZOK TARTALOM Előszó 9 HALMAZOK Halmazokkal kapcsolatos fogalmak, részhalmazok 10 Műveletek halmazokkal 11 Számhalmazok 12 Nevezetes ponthalmazok 13 Összeszámlálás, komplementer-szabály 14 Összeszámlálás, összeadási

Részletesebben

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam 1. félév Gondolkozás, számolás - halmazok, műveletek halmazokkal, intervallumok - racionális számok, műveletek racionális számokkal, zárójel

Részletesebben

ÍRÁSBELI BELSŐ VIZSGA MATEMATIKA 8. évfolyam reál tagozat Az írásbeli vizsga gyakorlati és elméleti feladatai a következő témakörökből származnak.

ÍRÁSBELI BELSŐ VIZSGA MATEMATIKA 8. évfolyam reál tagozat Az írásbeli vizsga gyakorlati és elméleti feladatai a következő témakörökből származnak. ÍRÁSBELI BELSŐ VIZSGA MATEMATIKA 8. évfolyam reál tagozat Az írásbeli vizsga gyakorlati és elméleti feladatai a következő témakörökből származnak. Időtartam: 60 perc 1. Halmazműveletek konkrét halmazokkal.

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 9. OSZTÁLY

OSZTÁLYOZÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 9. OSZTÁLY OSZTÁLYOZÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 9. OSZTÁLY ALGEBRA ÉS SZÁMELMÉLET Halmazok Halmazműveletek Halmazok elemszáma Logikai szita Számegyenesek intervallumok Gráfok Betűk használata a matematikában Hatványozás. A

Részletesebben

Matematika. 9.osztály: Ajánlott tankönyv és feladatgyűjtemény: Matematika I-II. kötet (Apáczai Kiadó; AP-090803 és AP-090804)

Matematika. 9.osztály: Ajánlott tankönyv és feladatgyűjtemény: Matematika I-II. kötet (Apáczai Kiadó; AP-090803 és AP-090804) Matematika A definíciókat és tételeket (bizonyítás nélkül) ki kell mondani, a tananyagrészekhez tartozó alap- és közepes nehézségű feladatokat kell tudni megoldani A javítóvizsga 60 -es írásbeliből áll.

Részletesebben

Matematika szóbeli érettségi témakörök 2016/2017-es tanév őszi vizsgaidőszak

Matematika szóbeli érettségi témakörök 2016/2017-es tanév őszi vizsgaidőszak Matematika szóbeli érettségi témakörök 2016/2017-es tanév őszi vizsgaidőszak Halmazok Halmazok egyenlősége Részhalmaz, valódi részhalmaz Üres halmaz Véges és végtelen halmaz Halmazműveletek (unió, metszet,

Részletesebben

Matematika szóbeli érettségi témakörök 2017/2018-as tanév

Matematika szóbeli érettségi témakörök 2017/2018-as tanév Matematika szóbeli érettségi témakörök 2017/2018-as tanév 1. GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK, HALMAZOK, LOGIKA, KOMBINATORIKA, GRÁFOK 1.1. HALMAZOK 1.1.1. Halmazok megadásának módjai 1.1.2. Halmazok egyenlősége,

Részletesebben

Matematika osztályozó vizsga témakörei 9. évfolyam II. félév:

Matematika osztályozó vizsga témakörei 9. évfolyam II. félév: Matematika osztályozó vizsga témakörei 9. évfolyam II. félév: 7. Függvények: - függvények fogalma, megadása, ábrázolás koordináta- rendszerben - az elsőfokú függvény, lineáris függvény - a másodfokú függvény

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉRETTSÉGI VIZSGRA FELKÉSZÍTŐ KK/12. ÉVFOLYAM

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉRETTSÉGI VIZSGRA FELKÉSZÍTŐ KK/12. ÉVFOLYAM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉRETTSÉGI VIZSGRA FELKÉSZÍTŐ KK/12. ÉVFOLYAM A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 65 pont Feladattípusok:

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA A TÁMOP 3.1.4. EU-s pályázat megvalósításához a matematika (9. b/fizika) tárgy tanmenete a matematika kompetenciaterület A típusú

Részletesebben

Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály

Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály 1. félév 1. Kombinatorika, halmazok Számoljuk össze! Összeszámlálási feladatok Matematikai logika Halmazok Halmazműveletek Halmazok elemszáma,

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 12.E ÉS 13.A OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 31 HÉT/ ÖSSZ 124 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 12.E ÉS 13.A OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 31 HÉT/ ÖSSZ 124 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 09. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák tematikája matematikából évfolyam

Az osztályozó vizsgák tematikája matematikából évfolyam Az osztályozó vizsgák tematikája matematikából 9 12. évfolyam Matematikából a tanulónak írásbeli osztályozó vizsgán kell részt vennie. Az írásbeli vizsga időtartama 60 perc. A vizsgázónak 4-5 különböző

Részletesebben

Osztályozóvizsga-tematika 8. évfolyam Matematika

Osztályozóvizsga-tematika 8. évfolyam Matematika Osztályozóvizsga-tematika 8. évfolyam Matematika 1. félév 1. Gondolkozz és számolj! A természetes szám fogalma, műveleti tulajdonságok Helyiértékek rendszere a tízes számrendszerben: alakiérték, tényleges

Részletesebben

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere MATEMATIKA

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere MATEMATIKA Az osztályozóvizsgák követelményrendszere MATEMATIKA 1. Számok, számhalmazok A 9. évfolyam során feldolgozásra kerülő témakörök: A nyelvi előkészítő és a két tanítási nyelvű osztályok tananyaga: A számfogalom

Részletesebben

MATEMATIKA. 1. osztály

MATEMATIKA. 1. osztály MATEMATIKA 1. osztály Gondolkodás tudjon egyszerű tárgyakat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni legyen képes a halmazok számosságának megállapítására (20-as számkörben) használja

Részletesebben

Matematika javítóvizsga témakörök 10.B (kompetencia alapú )

Matematika javítóvizsga témakörök 10.B (kompetencia alapú ) Matematika javítóvizsga témakörök 10.B (kompetencia alapú ) 1. A négyzetgyök fogalma, a négyzetgyökvonás művelete 2. A négyzetgyökvonás azonosságai 3. Műveletek négyzetgyökökkel 4. A nevező gyöktelenítése

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 7 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.A, 9.D. OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT ÖSSZ: 148 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.A, 9.D. OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT ÖSSZ: 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító ME-III.1./1 2 Azonosító: Változatszám : Érvényesség kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK-DC-2013 2013. 09. 01. MATEMATIKA

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák tematikája matematikából

Az osztályozó vizsgák tematikája matematikából Az osztályozó vizsgák tematikája matematikából Matematikából osztályozó vizsgára kötelezhető az a tanuló, aki magántanuló, vagy akinek a hiányzása eléri az össz óraszám 30%-át. Az írásbeli vizsga időtartama

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 10.B OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 10.B OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 09. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/7 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

Matematika pótvizsga témakörök 9. V

Matematika pótvizsga témakörök 9. V Matematika pótvizsga témakörök 9. V 1. Halmazok, műveletek halmazokkal halmaz, halmaz eleme halmazok egyenlősége véges, végtelen halmaz halmazok jelölése, megadása természetes számok egész számok racionális

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 9 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 1 SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Heti óraszám: 3 Éves óraszám: 37 x 3 = 111 A tanmenet 101 óra beosztását tartalmazza. A dolgozatok írása és javítása 10 órát foglal

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 11B OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 11B OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 09. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/5 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

MATEMATIKA. Szakközépiskola

MATEMATIKA. Szakközépiskola MATEMATIKA Szakközépiskola Az osztályozóvizsga írásbeli feladatlap. Az osztályozó vizsgán az osztályzás a munkaközösség által elfogadott egységes követelményrendszer alapján történik. A tanuló az osztályozó

Részletesebben

Az írásbeli eredménye 75%-ban, a szóbeli eredménye 25%-ban számít a végső értékelésnél.

Az írásbeli eredménye 75%-ban, a szóbeli eredménye 25%-ban számít a végső értékelésnél. Matematika A vizsga leírása: írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. A matematika írásbeli vizsga egy 45 perces feladatlap írásbeli megoldásából áll. Az írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői az alábbiak:

Részletesebben

Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése. Két véges halmaz közös részének,

Részletesebben

5. osztály. Matematika

5. osztály. Matematika 5. osztály A természetes számok értelmezése 100 000-ig. A tízes számrendszer helyértékes írásmódja. A A természetes számok írásbeli összeadása, kivonása. A műveleti eredmények becslése. Ellenőrzés 3. A

Részletesebben

2. tétel Egész számok - Műveletek egész számokkal. feleletvázlat

2. tétel Egész számok - Műveletek egész számokkal. feleletvázlat 1. tétel Természetes számok tízes számrendszer műveletek és tulajdonságaik Természetes számok, jele, jelölések, ábrázolása számegyenesen műveletek a természetes számok halmazán belül Tízes számrendszer

Részletesebben

1. osztály. Gondolkodási módszerek alapozása A tanuló:

1. osztály. Gondolkodási módszerek alapozása A tanuló: Gondolkodási módszerek alapozása 1. osztály tudjon számokat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni legyen képes a halmazok számosságának megállapítására, használja helyesen a több, kevesebb,

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsga felépítése. Matematika. Gimnázium

Tanulmányok alatti vizsga felépítése. Matematika. Gimnázium Tanulmányok alatti vizsga felépítése Matematika Gimnázium Az osztályozó vizsgák tematikája matematikából Matematikából osztályozó vizsgára kötelezhető az a tanuló, aki magántanuló, vagy akinek a hiányzása

Részletesebben

Matematika (alsó tagozat)

Matematika (alsó tagozat) Matematika (alsó tagozat) Az értékelés elvei és eszközei A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. Folyamatos fejlesztő célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára

Részletesebben

Óra A tanítási óra anyaga Ismeretek, kulcsfogalmak/fogalmak 1. Év eleji szervezési feladatok 2.

Óra A tanítási óra anyaga Ismeretek, kulcsfogalmak/fogalmak 1. Év eleji szervezési feladatok 2. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI ELŐKÉSZTŐ 11. évfolyam Óra A tanítási óra anyaga Ismeretek, 1. Év eleji szervezési feladatok 2. A hatványozásról tanultak ismétlése, feladatok az n- edik gyök fogalmára, azonosságaira

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET. 9. osztály. 4 óra/hét. Budapest, 2014. szeptember

MATEMATIKA TANMENET. 9. osztály. 4 óra/hét. Budapest, 2014. szeptember MATEMATIKA TANMENET 9. osztály 4 óra/hét Budapest, 2014. szeptember 2 Évi óraszám: 144 óra Heti óraszám: 4 óra Ismerkedés, év elejei feladatok, szintfelmérő írása 2 óra I. Kombinatorika, halmazok 13 óra

Részletesebben

Az osztályozó- és javítóvizsga témakörei matematika tantárgyból. 9. évfolyam

Az osztályozó- és javítóvizsga témakörei matematika tantárgyból. 9. évfolyam Az osztályozó- és javítóvizsga témakörei matematika tantárgyból Minden évfolyamra vonatkozóan általános irányelv, hogy a matematikai ismeretek alkalmazásán (feladatok, problémák megoldása) van a hangsúly,

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák tematikája matematikából 7-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák tematikája matematikából 7-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák tematikája matematikából 7-12. évfolyam Matematikából a tanulónak írásbeli és szóbeli osztályozó vizsgán kell részt vennie. Az írásbeli vizsga időtartama 60 perc, a szóbelié 20 perc.

Részletesebben

Javítóvizsga témakörök, gyakorló feladatok 13. i osztály Témakörök

Javítóvizsga témakörök, gyakorló feladatok 13. i osztály Témakörök Javítóvizsga témakörök, gyakorló feladatok 13. i osztály Témakörök I. Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok Állítás (igazságérték), állítás tagadása, állítás megfordítása Halmazok

Részletesebben

TANMENET. a matematika tantárgy tanításához 10. E.osztályok számára

TANMENET. a matematika tantárgy tanításához 10. E.osztályok számára Az iskola fejbélyegzője TANMENET a matematika tantárgy tanításához 10. E.osztályok számára Készítette: Természettudományi Munkaközösség matematikát tanító tanárai Készült: a gimnáziumi tanterv alapján

Részletesebben

Matematika felső tagozat

Matematika felső tagozat Matematika felső tagozat 5. évfolyam Témakör 1. Gondolkodási módszerek 2. Számtan, algebra 3. Összefüggések, függvények, sorozatok 4. Geometria, mérés I. félév Követelmény A gondolkodási módszerek követelményei

Részletesebben

Követelmény a 7. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény a 7. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény a 7. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Elemek halmazba rendezése több szempont alapján. Halmazok ábrázolása. A nyelv logikai elemeinek helyes használata.

Részletesebben

MATEMATIKA tanterv emelt szint 11-12. évfolyam

MATEMATIKA tanterv emelt szint 11-12. évfolyam MATEMATIKA tanterv emelt szint 11-12. évfolyam Batthyány Kázmér Gimnázium, 2004. 1 TARTALOM 11.osztály (222 óra)... 3 1. Gondolkodási műveletek (35 óra)... 3 2. Számelmélet, algebra (64 óra)... 3 3. Függvények,

Részletesebben

Szé12/1/N és Szé12/1/E osztály matematika minimumkérdések a javítóvizsgára

Szé12/1/N és Szé12/1/E osztály matematika minimumkérdések a javítóvizsgára Szé1/1/N és Szé1/1/E osztály matematika minimumkérdések a javítóvizsgára Halmazelmélet Halmaz, részhalmaz, végtelen halmaz, üres halmaz, halmaz megadása, halmazműveletek (metszet, unió, különbség, komplementer),

Részletesebben

Matematika. 1. évfolyam. I. félév

Matematika. 1. évfolyam. I. félév Matematika 1. évfolyam - Biztos számfogalom a 10-es számkörben - Egyjegyű szám fogalmának ismerete - Páros, páratlan fogalma - Sorszám helyes használata szóban - Növekvő, csökkenő számsorozatok felismerése

Részletesebben

2018/2019. Matematika 10.K

2018/2019. Matematika 10.K Egész éves dolgozat szükséges felszerelés: toll, ceruza, radír, vonalzó, körző, számológép, függvénytáblázat 2 órás, 4 jegyet ér 2019. május 27-31. héten Aki hiányzik, a következő héten írja meg, e nélkül

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei matematikából (hat évfolyamos képzés, nyelvi-kommunikáció tagozatos csoport)

Osztályozóvizsga követelményei matematikából (hat évfolyamos képzés, nyelvi-kommunikáció tagozatos csoport) Osztályozóvizsga követelményei matematikából (hat évfolyamos képzés, nyelvi-kommunikáció tagozatos csoport) Az osztályozóvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli vizsga 60 perces, ezen 4-5 különböző

Részletesebben

Függvény fogalma, jelölések 15

Függvény fogalma, jelölések 15 DOLGO[Z]ZATOK 9.. 1. Függvény fogalma, jelölések 1 1. Az alábbi hozzárendelések közül melyek függvények? a) A magyarországi megyékhez hozzárendeljük a székhelyüket. b) Az egész számokhoz hozzárendeljük

Részletesebben

Érettségi előkészítő emelt szint 11-12. évf. Matematika. 11. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél

Érettségi előkészítő emelt szint 11-12. évf. Matematika. 11. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél Emelt szintű matematika érettségi előkészítő 11. évfolyam Tematikai egység/fejlesztési cél Órakeret 72 óra Kötelező Szabad Összesen 1. Gondolkodási módszerek Halmazok, matematikai logika, kombinatorika,

Részletesebben

MATEMATIKA EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI (TÉTELEK) 2005

MATEMATIKA EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI (TÉTELEK) 2005 2005 1. * Halmazok, halmazműveletek, nevezetes ponthalmazok 2. Számhalmazok, halmazok számossága 3. Hatványozás, hatványfüggvény 4. Gyökvonás, gyökfüggvény 5. A logaritmus. Az exponenciális és a logaritmus

Részletesebben

MATEMATIKA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA

MATEMATIKA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA MATEMATIKA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA 80 9. ÉVFOLYAM A vizsga részei írásbeli vizsga I. rész: 30 perc írásbeli vizsga II. rész: 60 perc Írásbeli Időtartam 90 perc Elérhető pontszám 60 pont Írásbeli

Részletesebben

Követelmény a 8. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény a 8. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény a 8. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete, halmazok szemléltetése, halmazműveletek ismerete, eszköz jellegű

Részletesebben

Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga

Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga 1. Számok és műveletek 1. A tízes számrendszer Számok írása, olvasása, ábrázolása Az egymilliónál nagyobb természetes számok írása, olvasása. Számok tizedestört

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI Matematika - 5. évfolyam A természetes számok A tízes számrendszer A kettes számrendszer A római számírás A számegyenes A számok összehasonlítása A számok kerekítése A természetes

Részletesebben

P ÓTVIZSGA F ELKÉSZÍTŐ FÜZETEK UNIÓS RENDSZERŰ PÓTVIZSGÁHOZ. 9. osztályosoknak SZAKKÖZÉP

P ÓTVIZSGA F ELKÉSZÍTŐ FÜZETEK UNIÓS RENDSZERŰ PÓTVIZSGÁHOZ. 9. osztályosoknak SZAKKÖZÉP J UHÁSZ I STVÁN P ÓTVIZSGA F ELKÉSZÍTŐ FÜZETEK UNIÓS RENDSZERŰ PÓTVIZSGÁHOZ T é m a k ö r ö k é s p r ó b a f e l a d a t s o r 9. osztályosoknak SZAKKÖZÉP 1. oldal 9. OSZTÁLYOS PÓTVIZSGA TÉMAKÖRÖK: I.

Részletesebben

Matematika 5. osztály

Matematika 5. osztály OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI MATEMATIKA TANTÁRGYBÓL Matematika 5. osztály Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése. Két véges halmaz közös részének, két véges halmaz

Részletesebben

9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra

9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra 9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra Fejlesztési cél/ kompetencia lehetőségei: Gondolkodási képességek: rendszerezés, kombinativitás, deduktív következtetés, valószínűségi Tudásszerző képességek:

Részletesebben

Matematika tanmenet 10. osztály (heti 3 óra) A gyökvonás 14 óra

Matematika tanmenet 10. osztály (heti 3 óra) A gyökvonás 14 óra Matematika tanmenet 10. osztály (heti 3 óra) Tankönyv: Ábrahám Gábor Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet Tóth Julianna: Matematika 10. Példatárak: Fuksz Éva Riener Ferenc: É rettségi feladatgyűjtemény matematikából

Részletesebben

TANMENET. a Matematika tantárgy tanításához a 12. a, b c osztályok számára

TANMENET. a Matematika tantárgy tanításához a 12. a, b c osztályok számára TANMENET a Matematika tantárgy tanításához a 12. a, b c osztályok számára Készítette: Természettudományi Munkaközösség matematikát tanító tanárai Készült: a gimnáziumi tanterv alapján Használatos tankönyv:

Részletesebben

Az alapvetı tudnivalók jegyzéke matematikából 9. évf. Halmazok. Algebra és számelmélet

Az alapvetı tudnivalók jegyzéke matematikából 9. évf. Halmazok. Algebra és számelmélet Az alapvetı tudnivalók jegyzéke matematikából 9. évf. Halmazok halmaz halmaz megadása, jelölésmód üres halmaz véges halmaz végtelen halmaz halmazok egyenlısége részhalmaz, valódi részhalmaz halmazok uniója

Részletesebben

2016/2017. Matematika 9.Kny

2016/2017. Matematika 9.Kny 2016/2017. Matematika 9.Kny Gondolkodási módszerek 1. Számhalmazok: N, Z, Q, Q*, R a számhalmazok kapcsolata, halmazábra 2. Ponthalmazok: o 5. oldal K I. fejezet: 172-178., 180-185., 191. feladat távolsággal

Részletesebben

MATEMATIKA HÁZIVIZSGA 11. ÉVFOLYAM, ALAPOS CSOPORTOK RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

MATEMATIKA HÁZIVIZSGA 11. ÉVFOLYAM, ALAPOS CSOPORTOK RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK MATEMATIKA HÁZIVIZSGA 11. ÉVFOLYAM, ALAPOS CSOPORTOK RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A VIZSGA időpontja: 2018. április 18. 8:00-11:00 típusa: írásbeli időtartama:180 perc (I. rész 45 perc +II. rész 135 perc )

Részletesebben

Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Érettségi témakörök május-június

Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Érettségi témakörök május-június Tantárgy: Matematika Osztály: 12.d Szaktanár: Róka Sándor Györgyné Témakörök: 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok 1.1 Halmazok 1.2 Matematikai logika 1.3 Kombinatorika 1.4

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 11 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

2016/2017. Matematika 9.Kny

2016/2017. Matematika 9.Kny 2016/2017. Matematika 9.Kny Gondolkodási módszerek 1. Számhalmazok: N, Z, Q, Q*, R a számhalmazok kapcsolata, halmazábra 2. Ponthalmazok: o 4. oldal K I. fejezet: 172-178., 180-185., 191. feladat távolsággal

Részletesebben

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra)

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Tankönyv: Ábrahám Gábor Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet Tóth Julianna: Matematika 12. középszint Példatárak: Fuksz Éva Riener Ferenc: Érettségi feladatgyűjtemény

Részletesebben

TANMENET ... Az iskola fejbélyegzője. a matematika tantárgy. tanításához a 9. a, b osztályok számára

TANMENET ... Az iskola fejbélyegzője. a matematika tantárgy. tanításához a 9. a, b osztályok számára Az iskola fejbélyegzője TANMENET a matematika tantárgy tanításához a 9. a, b osztályok számára Készítette: Természettudományi Munkaközösség matematikát tanító tanárai Készült: a gimnáziumi tanterv alapján

Részletesebben

Matematika házivizsga 11. évfolyam alapos csoportok részletes követelmények

Matematika házivizsga 11. évfolyam alapos csoportok részletes követelmények Matematika házivizsga alapos csoportok részletes követelmények A vizsga időpontja: 017. április 10. 8:00-11:00 (5. órával folytatódik a tanítás) típusa: írásbeli időtartama:180 perc (I. rész 45 perc +II.

Részletesebben

Vizsgakövetelmények matematikából a 2. évfolyam végén

Vizsgakövetelmények matematikából a 2. évfolyam végén Vizsgakövetelmények matematikából az 1. évfolyam végén - - Ismert halmaz elemeinek adott szempont szerinti összehasonlítására, szétválogatására. Az elemek közös tulajdonságainak felismerésére, megnevezésére.

Részletesebben

Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba rendezése, az összes lehetséges sorrend felsorolása.

Részletesebben

Matematika 5. évfolyam

Matematika 5. évfolyam Matematika 5. évfolyam Heti 4 óra, Évi 144 óra Célok és feladatok - a biztos számfogalom kialakítása, számolási készség fejlesztése - a számkör bővítése a nagy számokkal, törtekkel és az egész számokkal

Részletesebben

Tanmenet a Matematika 10. tankönyvhöz

Tanmenet a Matematika 10. tankönyvhöz Tanmenet a Matematika 10. tankönyvhöz (111 óra, 148 óra, 185 óra) A tanmenetben olyan órafelosztást adunk, amely alkalmazható mind a középszintû képzés (heti 3 vagy heti 4 óra), mind az emelt szintû képzés

Részletesebben

MATEMATIKA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK. 9. évfolyam

MATEMATIKA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK. 9. évfolyam MATEMATIKA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 9. évfolyam Halmazok: Ismerje és használja a halmazok megadásának különböző módjait, a halmaz elemének fogalmát. Definiálja és alkalmazza gyakorlati és matematikai feladatokban

Részletesebben

Matematika. a fogalma. Négyzetgyökvonás azonosságainak használata. A logaritmus fogalma, logaritmus azonosságai. Áttérés más alapú logaritmusra.

Matematika. a fogalma. Négyzetgyökvonás azonosságainak használata. A logaritmus fogalma, logaritmus azonosságai. Áttérés más alapú logaritmusra. Matematika Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok 1. Halmazok A halmazok megadásának különböző módjai, a halmaz elemének fogalma. Halmazok egyenlősége, részhalmaz, üres halmaz,

Részletesebben

A középszintű érettségi vizsga témakörei MATEMATIKÁBÓL

A középszintű érettségi vizsga témakörei MATEMATIKÁBÓL A középszintű érettségi vizsga témakörei MATEMATIKÁBÓL A középszintű szóbeli vizsga tételei a lenti listában szereplő elméleti anyagra épülnek. Minden tétel tartalmaz három egyszerű, az elméleti anyag

Részletesebben

NT-17202 Matematika 10. (Heuréka) Tanmenetjavaslat

NT-17202 Matematika 10. (Heuréka) Tanmenetjavaslat NT-17202 Matematika 10. (Heuréka) Tanmenetjavaslat A Dr. Gerőcs László Számadó László Matematika 10. tankönyv A Heuréka-sorozat tagja, így folytatása a Matematika 9. tankönyvnek. Ez a kötet is elsősorban

Részletesebben

TANMENET 2015/16. Készítette: KOVÁCS ILONA, Felhasználja: Juhász Orsolya

TANMENET 2015/16. Készítette: KOVÁCS ILONA, Felhasználja: Juhász Orsolya Tantárgy: Matematika Osztály: 10. B Készítette: KOVÁCS ILONA, Felhasználja: Juhász Orsolya Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 3 Éves óraszám: 108 Tankönyv: Hajdu Sándor Czeglédy István Hajdu

Részletesebben

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok 1.1. Halmazok Ismerje és használja a halmazok megadásának különböző módjait, a halmaz elemének fogalmát. Definiálja és alkalmazza gyakorlati

Részletesebben

17.2. Az egyenes egyenletei síkbeli koordinátarendszerben

17.2. Az egyenes egyenletei síkbeli koordinátarendszerben Tartalom Előszó 13 1. Halmazok; a matematikai logika elemei 15 1.1. A halmaz fogalma; jelölések 15 1.2. Részhalmazok; komplementer halmaz 16 1.3. Halmazműveletek 17 1.4. A halmazok ekvivalenciája 20 1.5.

Részletesebben

Matematika házivizsga 11. évfolyam emelt szintű csoport részletes követelmények

Matematika házivizsga 11. évfolyam emelt szintű csoport részletes követelmények Matematika házivizsga emelt szintű csoport részletes követelmények A vizsga időpontja: 017. április 10. 8:00-1:00 (más tanítási óra a vizsga után nincs) típusa: írásbeli időtartama:40 perc (I. rész 45

Részletesebben

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Heti óraszám: 3 Éves óraszám: 37 3 = 111 A tanmenet 100 óra beosztását tartalmazza. A dolgozatok írása és javítása ezeken felül 8 órát

Részletesebben

pontos értékét! 4 pont

pontos értékét! 4 pont DOLGO[Z]ZATOK 10. kifejezést, és adjuk meg az értelmezé-. Írjuk fel gyökjel nélkül a si tartományát! 9x 1x1 3. Határozzuk meg azt az x valós számot, amelyre igaz, hogy x 1!. Határozzuk meg a következő

Részletesebben

SPECIÁLIS HELYI TANTERV SZAKKÖZÉPISKOLA. matematika

SPECIÁLIS HELYI TANTERV SZAKKÖZÉPISKOLA. matematika SPECIÁLIS HELYI TANTERV SZAKKÖZÉPISKOLA matematika 9. évfolyam 1. Számtan, algebra 15 óra 2. Gondolkodási módszerek, halmazok, kombinatorika, valószínűség, statisztika 27 óra 3. Függvények, sorozatok,

Részletesebben

MATEMATIKA EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI (TÉTELEK) 2012

MATEMATIKA EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI (TÉTELEK) 2012 2012 2. Számhalmazok (a valós számok halmaza és részhalmazai), oszthatósággal kapcsolatos problémák, számrendszerek. 4. Hatványozás, hatványfogalom kiterjesztése, azonosságok. Gyökvonás és azonosságai,

Részletesebben

A MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI. A vizsga formája. Közé pszinten: írásbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli

A MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI. A vizsga formája. Közé pszinten: írásbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli Az érettségi vizsga követelményei 1 MATEK A vizsga formája Közé pszinten: írásbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A matematika érettségi vizsga

Részletesebben

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz)

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz) 6. OSZTÁLY Óraszám 1. 1. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése a 6. osztály anyagából Tk. 13/elsõ mintapélda 42/69 70. 96/elsõ mintapélda 202/16. 218/69. 2 3. 2 3. Halmazok Ismétlés (halmaz

Részletesebben

A MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A matematika érettségi vizsga célja A matematika érettségi vizsga célja

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei matematikából (négy évfolyamos képzés, alapóraszámú csoport)

Osztályozóvizsga követelményei matematikából (négy évfolyamos képzés, alapóraszámú csoport) Osztályozóvizsga követelményei matematikából (négy évfolyamos képzés, alapóraszámú csoport) Az osztályozóvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli vizsga 45 perces, ezen 4-5 különböző témakörbe

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 01. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

TANMENET. Matematika

TANMENET. Matematika Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium 6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi utca 2. Telefon: +36-62-241-703 www.bgrg.hu OM: 029736 TANMENET Matematika 2016/2017 9. B tagozat Összeállította:

Részletesebben

TANMENET. a matematika tantárgy tanításához a 12. E osztályok számára

TANMENET. a matematika tantárgy tanításához a 12. E osztályok számára Az iskola fejbélyegzője TANMENET a matematika tantárgy tanításához a 12. E osztályok számára Készítette: Természettudományi Munkaközösség matematikát tanító tanárai Készült: a gimnáziumi tanterv alapján

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei matematikából (négy évfolyamos képzés, emelt óraszámú csoport)

Osztályozóvizsga követelményei matematikából (négy évfolyamos képzés, emelt óraszámú csoport) Osztályozóvizsga követelményei matematikából (négy évfolyamos képzés, emelt óraszámú csoport) Az osztályozóvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli vizsga 60 perces, ezen 4-5 különböző témakörbe

Részletesebben

Racionális számok: Azok a számok, amelyek felírhatók két egész szám hányadosaként ( p q

Racionális számok: Azok a számok, amelyek felírhatók két egész szám hányadosaként ( p q Szóbeli tételek matematikából 1. tétel 1/a Számhalmazok definíciója, jele (természetes számok, egész számok, racionális számok, valós számok) Természetes számok: A pozitív egész számok és a 0. Jele: N

Részletesebben

A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén

A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén A tanuló legyen képes: A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén - Halmazalkotásra, összehasonlításra az elemek száma szerint; - Állítások igazságtartalmának eldöntésére, állítások megfogalmazására;

Részletesebben

Matematika tanmenet 11. évfolyam (középszintű csoport)

Matematika tanmenet 11. évfolyam (középszintű csoport) Matematika tanmenet 11. évfolyam (középszintű csoport) Műveltségi terület: MATEMATIKA Iskola, osztályok: Vetési Albert Gimnázium, 11.A, 11.B, 11.D (alap) Tantárgy: MATEMATIKA Heti óraszám: 4 óra Készítették:

Részletesebben

Matematika. 1. osztály. 2. osztály

Matematika. 1. osztály. 2. osztály Matematika 1. osztály - képes halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint, halmazt alkotni; - képes állítások igazságtartalmának eldöntésére, állításokat megfogalmazni; - halmazok elemeit összehasonlítja,

Részletesebben