Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Építőművészeti Doktori Iskola (DLA) Képzési Terv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Építőművészeti Doktori Iskola (DLA) Képzési Terv"

Átírás

1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Építőművészeti Doktori Iskola (DLA) Képzési Terv A képzési program koncepciója Tantárgyak rendszere Mintatanterv - kreditértékek Kötelező tárgyak Választható tárgyak Melléklet kötelező tárgyak tárgyleírása

2 A képzési program koncepciója A BME Építőművészeti Doktori Iskolája az egyetem osztatlan, egylépcsős építész mesterszakára épül. A művészeti iskolákhoz kapcsolódóan az Építőművészeti Doktori Iskolának is elsőrendűen az a feladata, hogy az elhivatott, tehetséges fiatal építészeknek olyan szakmai ismereteket és módszereket nyújtson, amelyek lehetővé teszik tehetségük kibontakozását és alkotásokban való megtestesülését, a DLA fokozat megszerzését. A Doktori Iskola oktatási programja a tervezés különböző területeivel foglalkozó építészeti és városépítészeti programokat fogja össze. (Közösségi terek építészete, építészeti és formatervezés, termelés-technikai rendeltetésű környezettervezés, lakókörnyezet tervezés, település környezet építészete). Ezek a programok alkotói területek azonban nem kötődnek mereven témakörökhöz, épülettípusokhoz, sokkal inkább a Doktori Iskola mestertanárainak és témavezetőinek építészeti alkotói, nevelői személyiségükhöz igazodnak. Ebben a programban érvényesíteni kívánjuk a történeti - műemléki szemléletet, a környezet iránti felelősség, a környezetvédelmi szempontok és a korszerű építészeti szemlélet teljes követelményrendszerét, egységét. Ezért az Iskola programjának keretei között különös jelentőséggel bír a doktoranduszok egyéni munkaprogramja, amely a választott tématerületen a művészi-műszaki alkotómunka és a tudományos kutatás egységére épül az építészet sajátszerűségének, művészeti és tudományos kettős jellegének megfelelően. Az Építőművészeti Doktori Iskola együtt kíván működni más doktori iskolákkal, így a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészetelméleti és Építéstudományi Doktori Iskolájával, a Magyar Iparművészeti Egyetem Doktori iskolájával, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskolájával az elméleti és gyakorlati képzésben, hogy a kötelező és választható tantárgyak tág köre, a közös szemléletet fejlesztő előadások, szemináriumok, kiállítások, pályázatok biztosítsák a doktoranduszok szakmai jártasságának teljes körű megszerzését, az Iskola alkotói légkörének megteremtését. Másrészt lehetségessé válik az infrastruktúra hatékonyabb kihasználása. A Doktori Iskola felvételi eljárásának, a tanulmányi és vizsgarendjének (stb.) szabályozását az Egyetemi Doktori Szabályzat tartalmazza.

3 Összefoglalás Az Építőművészeti Doktori Iskola megalakulásához, színvonalas működéséhez biztos alapot nyújt a korábbi években elvégzett munka. A Doktori Iskola önállósága lehetőséget biztosít a kiváló tanároknak, témavezető mestereknek, hogy az Iskola igazi alkotóműhellyé váljon. Ennek biztosítéka az oktatók és hallgatók személyes kapcsolata, együttműködése, az a tény, hogy a graduális képzést folytató tanszékekhez és külső alkotóműhelyekhez a működésével szervesen kapcsolódó Doktori Iskola minden doktorandusz hallgatója számára elérhető az Iskola, az Egyetem, a külső alkotóműhelyek teljes szellemi és tárgyi (infrastrukturális) potenciálja. Mivel az Építőművészeti Doktori Iskola oktatási, alkotói és tudományos programja a korábbi program eredményeinek figyelembevételével került kialakításra, azok a doktoranduszok, akik még a korábbi program keretében nyertek felvételt, zavartalanul folytathatják tanulmányaikat a szerkezetében megújuló Építőművészeti Doktori Iskolában.

4 Tantárgyak rendszere A doktori képzés során a hallgatók kötelező, választható és nyelvi tárgyakat teljesítenek, a Mintatanterv szerint az első négy félév folyamán. A kötelező tárgyakat a Doktori Iskola szervezi, két éves ciklusokban kerülnek meghirdetésre. Ezek olyan, alapvető ismereteket átadó kurzusok, melyek minden doktorandusz számára segítséget nyújtanak a kutatáshoz és a disszertáció elkészítéséhez. A saját szervezésű tárgyakon felül a hallgatóknak lehetőségük van kutatási témájukhoz igazodva, témavezetőjük támogatásával egyéb választható tárgyak felvételére. Ezek lehetnek az Építészmérnöki Kar MsC vagy szakmérnöki képzésének tárgyai, ha a doktorandusz korábban nem teljesítette, lehetnek továbbá kurzusok más Karok és más felsőoktatási intézmények MsC, vagy PhD, illetve DLA képzéséből. Az ilyen típusú választható tárgyakat a hallgatók a Doktori Iskola Tanácsánál kérvényezhetik, a kérvényeket melyek tartalmazzák a tárgy pontos leírását, a meghirdető intézményt, szervezeti egységet és a tárgyelőadót témavezetőjük aláírással igazolt javaslatával a Kar Dékáni Hivatalába adhatják le. A kérvényeket a Doktori Iskola Tanácsa a félév első ülésén értékeli. Azokat a tárgyakat, melyeket a Doktori Iskola egyszer engedélyezett, a továbbiakban szabadon lehet választani. Amennyiben szükséges, a hallgatók részt vehetnek nyelvi oktatáson a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Nyelvi Intézetének kurzusain. Mintatanterv - kreditértékek 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév Kutatómunka Oktatás változó, félévenként max. 6 (képzés ideje alatt összesen legfeljebb 30) Publikáció változó ld. mellékelt táblázatot Tervpályázat változó ld. mellékelt táblázatot Kötelező kurzusok 3 x 3 3 x 3 3 x 3 3 x 3 Választható kurzusok változó, kurzusonként 2 Nyelv x x x x

5 Kutatómunka A kötelező kutatómunkát a témavezető jeggyel értékeli, a tárgy kreditértéke a jegy függvényében az első négy aktív félévben maximum 14, az utolsó két félévben maximum 20 kreditpont lehet az érdemjegy függvényében, az alábbi táblázat szerint: Kutatómunka érdemjegy 1-4. (aktív) félév kreditérték 5-6. (aktív) félév kreditérték (5) jeles (4) jó (3) közepes (2) elégséges 8 14 Oktatás Az oktatási tevékenységet az illetékes Tanszék vezetője igazolja, aláírásával és a heti kontaktórák mennyiségének megadásával. Az oktatás kreditértéke félévenként maximum 6, az óraszám függvényében. Publikáció A hallgató megjelent publikációiról féléves kutatási beszámolójában nyilatkozik, mellékeli a megjelent tudományos közlemények másolatát, vagy a szükséges igazolásokat. A Doktori Iskola értékeli a szóbeli beszámolókat is. A publikációkat a tudományos dékánhelyettes értékeli a neki bemutatott publikációk másolatai alapján, a vizsgaidőszakban az általa előre meghirdetett időpontban, az alábbiak figyelembe vételével: Publikáció típusa kreditérték Szóbeli előadás Tanszéki beszámoló 1 Kari konferencia 2 Magyar konferencia 4 Idegen nyelvű konferencia 6 Szakcikk Elektronikus folyóirat 5 Magyar folyóirat 10 Magyar folyóirat idegen nyelven 12 Külföldi folyóirat 16

6 Tervpályázat A hallgató a félév során végzett alkotói tevékenységéről, tervpályázatairól, épületterveiről a féléves kutatási beszámolójában nyilatkozik, mellékeli azok összesítő tablóit A4 formátumú lapokon. A félév során végzett alkotómunkát, a szemeszter elején kijelölt oktató értékeli, a vizsgaidőszakban az általa előre meghirdetett időpontban, az alábbiak figyelembe vételével: Tervpályázat, vagy alkotás típusa kreditérték Házi pályázat részvétel 2 Házi pályázat díjazás 5 Nyilvános pályázat részvétel 2 Nyilvános pályázat díjazás 5 Épület terve 2-10 Kötelező tantárgyak A kötelező tárgyakat a tárgyelőadó jeggyel értékeli, kreditértékük egyenként 3. Választható tantárgyak A választható tárgyakat a tárgyelőadó jeggyel értékeli, kreditértékük egyenként 2. Nyelvi kurzusok A nyelvi kurzusok teljesítését aláírással igazolja a tárgyelőadó, kreditértéke nincs. A doktori képzésben az abszolutórium megszerzéséhez minimum 180 kreditpontot kell teljesíteni, az intézményi Doktori Tanulmányi és Vizsgaszabályzattal összhangban. Ebből minimum 36 kreditpont a kötelező tananyag elsajátítása. A maradék kreditpontot a tudományos kutatómunkára, alkotói művészeti tevékenységre, valamint ennek publikálására, illetve pályázati hasznosítására, az oktatásra és a választható tantárgyakra kapható kreditpontokból kell összegyűjteni. Az egyes részelemek aránya ezen belül nem meghatározott, de a kutatómunka az első hat aktív félévben kötelező, az oktatási tevékenységért pedig a képzés idejére összesítve legfeljebb 30 kreditpont adható. Egy félévben maximum 45 kreditpont szerezhető.

7 Kötelező tárgyak A kötelező tárgyak közül a kurzusok a Mintatantervhez igazodva kétéves ciklusokban kerülnek meghirdetésre, a tárgyelőadók jeggyel és aláírással értékelik a hallgatók teljesítményét. (A tárgyleírások a Képzési Terv Mellékletében) Tantárgy címe: Alkotóműhelyek 1. Kutatásmódszertan Modern után Hollandia: táj, város, építészet, kultúra Alkotáselmélet Hazai építészet Alkotóműhelyek 2. Környezetpszichológia Építészet-tér-szobrászat* Alkotóműhelyek 3. Berlin átváltozásai - Építészet, város, kultúra Építészetelmélet Építészeti kutatás módszertan Tárgyelőadó: Kerényi József DLA Dr. Domokos Gábor Dr. Kerékgyártó Béla, Dr. Simon Mariann Dr. Kerékgyártó Béla Dr. Vámossy Ferenc, Kerényi József DLA Dr. Simon Mariann Kerényi József DLA Dr. Dúll Andrea Farkas Ádám DLA, Kerényi József DLA Kerényi József DLA Dr. Kerékgyártó Béla Dr. Vámossy Ferenc * a 2005/06 tanév előtt beiratkozott hallgatóknál Kortárs képzőművészet című tárgy (tárgyelőadó: Konok Tamás) Választható tárgyak A választható tárgyak meghirdetése az érintett szervezeti egységtől függ, az MsC képzések tárgyai esetében jellemzően évenként, a szakmérnöki tárgyaknál kétévenként történik. A doktori témák egyedisége miatt egy-egy választható tárgyat egy-két doktorandusz hallgat, egyedi megállapodások alapján.

8 Melléklet Kötelező tárgyak tárgyleírásai Alkotóműhelyek 1-3. Tárgyfelelős: Kerényi József DLA A programvezető által szervezett három féléves sorozat a mestertanárok és más kiemelkedő alkotóépítészek, művészek munkabemutatóin keresztül az építészet és a társművészetek hazai lehetőségeit, eredményeit és problémáit kívánja megismertetni. A tapasztalt oktatók és fiatalok találkozásai amelyeken a mestertanárok is meghívottak részkérdésektől az életmű nagyobb szakaszáig tekinthetik át a bemutatkozók munkásságát. A szakmai tapasztalatok, ismeretek szerzését, a látókör bővülését szolgáló szellemi együttlét a szakmai közösséghez tartozás érzésén keresztül az értékszemléletet is alakítja. Kutatásmódszertan Tárgyfelelős: Dr. Domokos Gábor 1. A tudományos továbbképzés hazai gyakorlata, rövid történeti áttekintés, intézményi háttér, finanszírozás. 2. A PhD képzés szabályozása itthon és külföldön. 3. A DLA képzés szabályozása itthon és külföldön 4. A tudományos fokozatok és címek rendszere itthon és külföldön. 5. A képzés, a fokozatok és az egyetemi beosztások kapcsolatrendszere itthon és külföldön. Ipari igény fokozattal rendelkező szakemberekre. 6. A kutatási tevékenység jellegzetességei, összehasonlítás az egyetemi órarendi és órarenden kívüli (TDK) munkával. Időbeli ütemezhetőség. 7. Irodalomkutatás szerepe és módszerei. Könyvtári és internetes alapismeretek. 8. Publikációs tevékenység áttekintése, publikációk sajátosságai, típusai. Jogi és etikai szabályok. 9. A doktorandusz és a témavezető kapcsolata, alapelvek, nehézségek, elvárások, kötelességek. 10.A disszertáció tézisei, jelentőségük, összeállításuk módja, példák elemzése.

9 Modern után Tárgyelőadók: Dr. Kerékgyártó Béla, Dr. Simon Mariann 1. A "modern" és a "modern után": Fogalmak, koncepciók, fórumok és intézmények.. Építészet, nyelv, diskurzus. Tájékozódás és kutatás. Az építészetelmélet változó szerepe, a normatíváktól a pro-aktivitásig. 2. Forma, monumentalitás, emlékezet. Jel és jeltelenség, mint korakarat és mint az építészet autonómiája. Louis Kahn, Aldo Rossi és Peter Eisenman szövegei. 3. A modern revíziója: a Team 10. A talált (as found) tárgyak, kapcsolatok jelentősége. Struktúra és használat. A Team 10 és korszaka mint kutatási probléma: források, kiállítás, katalógus, monográfia, elemzések. 4. A névtelen és/vagy spontán építészet. Az építészeti köznyelv problémája. A tervezett és a keletkező. Archetípusok és a populáris kultúra jelenségei, a tartós és az efemer. 5. Szövegfeldolgozás: Rossi: A város építészete (részletek). A szöveg írásos elemzése előzetes instrukciók alapján. 6. Hely, regionalizmus, tapasztalat. A fenomenológiai megközelítésmód. 7. Anyag, részlet, minimalizmus. A periféria önvédelme, provincializmus vagy a szakma nárcizmusa. Peter Zumthor, Tadao Ando szövegei 8. Szövegfeldolgozás 2: Frampton: A kritikai regionalizmus. A szöveg írásos elemzése előzetes instrukciók alapján. Kötelező olvasmányok a tavaszi hazai regionalizmus-vita szövegei az építészfórumról, Gunther Zsolt és Wesselényi Garay Andor írásai. 9. Az utópiától a pragmatizmusig: a kísérleti építészet korszakai és válfajai. Archilab gyűjtemény és kutatás 10. Tektonika, atektonika, digitális tektonika, az épület mint interfész. A digitális technika radikalizmusa. Jacques Herzog, Greg Lynn és Lars Spuybroek szövegei 11. Globalizáció, kommercializáció, látvány. Az építészet társadalmi és kulturális helyzete. Rem Koolhaas és Bernard Tschumi szövegei egykor és húsz év múltán 12. Szövegfeldolgozás: A Harvard Design Magazine két körkérdése a tervezés és a várostervezés jelen helyzetéről és problémáiról (Stocktaking. Nine Questions About the Present and Future of Design. HDM 20, tavasz, nyár; Urban Design Now: A Discussion. HDM 25, ősz/2007. tél).

10 Hollandia: táj, város, építészet, kultúra Tárgyelőadók: Dr. Kerékgyártó Béla és meghívott előadók (Csáki Tamás, Simon Mariann, Szántó Katalin, Vukoszávlyev Zorán, Cor Wagenaar) 1. Táj, kultúra, társadalom. Miért Hollandia? Hagyomány és modernség, globalizáció és regionalizmus. 2. A holland modern megalapozása: Berlage építészete és városrendezési tervei. Berlage és Amszterdam. 3. Rotterdam fejlődése. A holland modern építészet kibontakozása. Telepek, a lakásépítés modelljei. 4. Versengő felfogások. Az Amszterdami Iskola, a De Stijl és a Nieuwe Bouwen: vernakuláris és modern, individualitás és tömegesség között. 5. Újjáépítés a második világháború után: Rotterdam. A holland strukturalizmus, a modern humanizálási kísérlete. 6. Koolhaas hatása, "reference OMA": a fiatal generáció tanulási folyamata és újratájékozódása az OMA árnyékában: az MVRDV. 7. Kortárs holland építészet I: a 90-es évek, a superdutch-jelenség. Irányok és irodák. 8. Artificial Landscape: holland sűrűség, táj- és városépítészet. Rotterdami és amszterdami projektek. 9. Kortárs holland építészet II.: a Superdutch jelenség után? Új projektek, fiatal irodák Alkotáselmélet Tárgyelőadó: Dr. Vámossy Ferenc, Kerényi József DLA A tervezői gyakorlatban a mesterek és hallgatók munkáiban és az alkotóműhelyek bemutatkozásai során felmerülő problémákat, döntési folyamatokat, szempontváltási lehetőségeket, megközelítésmódokat kívánják a szeminárium résztvevői elemezni. A vezető mesterek és hallgatók egymásra ható közös munkája olyan elméleti kérdések elmélyült vizsgálatára irányul, amely az alkotófolyamat részeseként ismerhetőek fel és tisztázásuk a problémaérzékenységet, empátiát, igényességet és alkotói tudatosságot fejleszti. Hazai építészet Tárgyelőadó: Dr. Simon Mariann

11 1. A modern formáról 2. A formalizmusról 3. A szocialista realizmusról 4. A modern építészet kötődéseiről 5. Az építészet hovatartozásáról 6. A tömegtermelésről és a léptékről 7. Az épített környezetről 8. A nagypanelről és a tulipánról 9. A funkcionalizmusról kritikusan 10. A hiteles építészetről 11. A hagyományról 12. A helyről Környezetpszichológia Tárgyelőadó: Dr. Dúll Andrea 1. Bevezetés a pszichológiába. A pszichológia rövid története, módszerei, főbb kutatási területei. Környezetpszichológia, építészetpszichológia, ember-környezet-tudomány - helyük a pszichológián belül, módszereik, kutatási területeik. 2. A környezet pszichológiai fogalma, típusai. A környezet pszichológiai leírásának lehetőségei. Etikai kérdések. 3. Környezeti észlelés és környezeti kognició. 4. Érzelem, aktiváció és környezet: dinamikus kapcsolat a környezettel. 5. Szociális és fizikai környezet 1.: Személyes tér, territoriális viselkedés. 6. Szociális és fizikai környezet 2.: Sűrűség és zsúfoltság. 7. Környezeti kommunikáció. 8. A lakókörnyezet. 9. Speciális embercsoportok és speciális környezetek (öregek, betegek - kórház, északiak és déliek, stb.) 10. Munkahelyi és tanulókörnyezet. 11. Deviancia és környezet. 12. Környezeti attitűdök. A természetes környezet, a pihenés és a rekreáció környezetpszichológiája.

12 Építészet-tér-szobrászat Tárgyelőadók: Farkas Ádám DLA szobrász, Kerényi József DLA építész 1. Környezetünk belső és külső tereinek építészeti és képzőművészeti szemléletű aspektusait vizsgáló előadások a szemléleti azonosságokat és különbözőségeket tárják fel, különös tekintettel korunk modernizációs folyamataira. 2. A tárgy keretében a hallgatók féléves beszámoló tanulmányt, tervet készítenek az építészet és a szobrászat térképzési kapcsolatáról. Berlin átváltozásai - Építészet, város, kultúra Tárgyelőadó: Dr. Kerékgyártó Béla 1. Várostörténet és városkarakter: imagináció, mitoszok és a megvalósulás. 2. A központ alakulása, történelmi rétegei. 3. A város tere és terei. A város sorsa egy tér tükrében: a Potsdamer Platz. 4. A hatalom megjelenítése. Birodalmi, totalitariánus és demokratikus reprezentativitás: a Reichstag. 5. A Mietskasernenstadttól a modern városig: beépítési módok; bérház, villa, lakótelepek. 6. A lerombolt, a tervezett és a megépült város: városfelújítás a második világháború után Keleten és Nyugaton. A modern építészet kánonja és kritikája. 7. Az építészet és a város újrafelfedezése: az IBA. Az IBA két ága: a kritikai rekonstrukció és a kíméletes városfelújítás. 8. Az egyesülés után: az IBA filozófiájának transzformációja. Várospolitika, tervpályázatok, tervek és viták. 9. Az emlékezet és emlékezés rétegei és formái. A város mint emlékezet. A fal a történelemben és az emlékezetben. Építészetelmélet Építészeti kutatás módszertan Tárgyelőadó: Dr. Vámossy Ferenc Az építészetelmélet filozófiai aspektusait tárgyaló előadás filozófiatörténeti össze függéseiben tekinti át az építészetre vonatkozó elméleteket, különös tekintettel az elmúlt két évszázad modernizációs folyamataira, illetve a kortárs gondolkodásmódra. A tárgy az építészet elméleti

13 megközelítéshez szükséges filozófiai háttér felvázolása révén segítséget és alapot kíván nyújtani a személyes elmélyedéshez, a résztémák további tanulmányozásához. Kortárs képzőművészet Tárgyelőadó: Konok Tamás 1. Előzmények. XIX. századi helyzetkép. Az akadémizmus. A fénykép története. Párizs, Európa szellemi központja. E.Manet és G.Courbet. A realizmus. Barbizon. Impresszionizmus. 2. Pointilizmus és posztimpresszionizmus. Van Gogh - Gauguin - Cézanne. A Vadak. Naivok. A művészet specializálódása. Expresszionizmus - Kubizmus - Futurizmus. A Dada. Absztraktizmus - Szürrelalizmus. Picasso. 3. Helyzetkép a II. világháború után. Az absztrakt expresszionizmus. Informel - L Art Brut - Cobra. 4. A Hard Edge. Op-art. Pop-art. 5. A realizmus Párizsban. 6. Land-art. Koncept-art. 7. Minimal-art. Process-art. Art & Technologie. 8. Performance. Hiperrealizmus. Új vadak. Posztmodern.

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR TÁJÉKOZTATÓ. A BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁN FOLYÓ SZERVEZETT DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRŐL

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR TÁJÉKOZTATÓ. A BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁN FOLYÓ SZERVEZETT DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRŐL BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR TÁJÉKOZTATÓ A BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁN FOLYÓ SZERVEZETT DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRŐL BUDAPEST, 2015 1 Előszó A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

100 90 jeles (5) 89 78 jó (4) 77 65 közepes (3) 64 51 elégséges (2) 50 0 elégtelen (1)

100 90 jeles (5) 89 78 jó (4) 77 65 közepes (3) 64 51 elégséges (2) 50 0 elégtelen (1) BME Építészmérnöki Kar Urbanisztika Tanszék A tárgy neve: Városépítészet 2 A tárgy angol neve: Ellenőrzési forma: Tankörvezetők: Urban Design 2 félévközi jegy Kreditpont: 01 Szabó Árpád DLA 02 Szabó Julianna

Részletesebben

Általános Orvostudományi Kar 3

Általános Orvostudományi Kar 3 FOGORVOS MESTERKÉPZÉSI SZAK A fogorvos mesterképzési szak egységes, osztatlan képzés képzési és kimeneti követelményei* A mesterképzési szak megnevezése Fogorvos (Dentistry) A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. doktori képzésben való részvételre. 2016-2017. tanév TUDOMÁNYFILOZÓFIA ÉS TUDOMÁNYTÖRTÉNET DOKTORI ISKOLA BME

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. doktori képzésben való részvételre. 2016-2017. tanév TUDOMÁNYFILOZÓFIA ÉS TUDOMÁNYTÖRTÉNET DOKTORI ISKOLA BME PÁLYÁZATI FELHÍVÁS doktori képzésben való részvételre 2016-2017. tanév TUDOMÁNYFILOZÓFIA ÉS TUDOMÁNYTÖRTÉNET DOKTORI ISKOLA BME GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Pályázati felhívás a Tudományfilozófia

Részletesebben

54 211 08 0010 54 01 Általános festő Festő 54 211 08 0010 54 02 Díszítő festő Festő

54 211 08 0010 54 01 Általános festő Festő 54 211 08 0010 54 02 Díszítő festő Festő 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT A Szenátus elfogadta: 2013. július 23. A határozat száma: 312/2012-2013. (VII. 23.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. A szabályzat karbantartásáért felelős: EDHT elnöke TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI SZABÁLYZATA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI SZABÁLYZATA PÉCS 2015 A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Doktori Iskola Doktori Szabályzata

Részletesebben

2013-tól felvett hallgatóknak. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

2013-tól felvett hallgatóknak. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2015. OKTÓBER 2 Bevezetés A Szent István

Részletesebben

Impresszum. Fõszerkesztõ: Süveges Péter BME Diákközpont. Támpont Iroda. Felelõs kiadó: Veres Gábor igazgató BME Diákközpont.

Impresszum. Fõszerkesztõ: Süveges Péter BME Diákközpont. Támpont Iroda. Felelõs kiadó: Veres Gábor igazgató BME Diákközpont. Felvételi Kalauz Impresszum Fõszerkesztõ: Süveges Péter BME Diákközpont. Támpont Iroda Felelõs kiadó: Veres Gábor igazgató BME Diákközpont Szerkesztették: Diákközpont Támpont Iroda Oktatási Igazgatóság,

Részletesebben

I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola. A képzésért felelős kar megnevezése: Állam- és Jogtudományi Kar

I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola. A képzésért felelős kar megnevezése: Állam- és Jogtudományi Kar I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola Tudományág: Politikatudomány Képzési forma: doktori (PhD) képzés Képzési cél: tudományos fokozat szerzésére felkészítés, felsőoktatási

Részletesebben

Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató

Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató 2016 2017 Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató Debreceni Református Hittudományi Egyetem Károli Gáspár Református Egyetem Pápai Református Teológiai Akadémia Sárospataki Református Teológiai

Részletesebben

Oktatói, Kutatói Minőségértékelési Rendszer

Oktatói, Kutatói Minőségértékelési Rendszer Oktatói, Kutatói Minőségértékelési Rendszer 2015. Oktatói, Kutatói Minőségértékelési Rendszer... 1 Oktatói, Kutatói Minőségértékelési Rendszer alapelvei és céljai... 3 Oktatói, Kutatói Minőségértékelési

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KÉMIA DOKTORI ISKOLÁJÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KÉMIA DOKTORI ISKOLÁJÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KÉMIA DOKTORI ISKOLÁJÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. a) A doktori iskola adatai: Neve: Kémia Doktori Iskola Tudományterülete: természettudomány Tudományága: kémiai tudományok

Részletesebben

A 9.A, 9.B, 10.C és 10.D osztályok vizsgájának feladatai:

A 9.A, 9.B, 10.C és 10.D osztályok vizsgájának feladatai: Vizsga rajz és vizuális kultúra tantárgyból I. Részletes követelmények: 1. Tananyagtartalmak, feladatok a 9.A, 9.B, 10.C és 10.D osztályokban Az ıskor mővészete Az ókori Egyiptom Agyagmunka A rajzszén

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS TUDOMÁNYI KARON ÉRVÉNYES SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (A HALLGATÓI TANULMÁNYI REND ÉS

Részletesebben

A Magyar Építész Kamara. Szakmai továbbképzési szabályzata

A Magyar Építész Kamara. Szakmai továbbképzési szabályzata A Magyar Építész Kamara Szakmai továbbképzési szabályzata Elfogadta a MÉK 2014.03.28-i Küldöttgyűlése Hatályos: 2014. április 19-től 1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2. www.mek.hu Szakmai továbbképzési szabályzat

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT A TANÁRI MESTERKÉPZÉSBEN 1 2 3

SZAKMAI GYAKORLAT A TANÁRI MESTERKÉPZÉSBEN 1 2 3 SZAKMAI GYAKORLAT A TANÁRI MESTERKÉPZÉSBEN 1 2 3 I. A SZAKMAI GYAKORLAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE, CÉLJA, ELŐÍRT FORMÁI, KREDITÉRTÉKEI ÉS LEÍRÁSA A 289/2005. (XII. 22.) Kormányrendelet szerint a tanári szak

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Ikt. sz.: 487/1000/245-2/2013 A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg Debrecen 2013. december 10. Tartalom: Preambulum...4

Részletesebben

TIÉD A VILÁG, HA MEGÉRTED!

TIÉD A VILÁG, HA MEGÉRTED! TIÉD A VILÁG, HA MEGÉRTED! Nyelvoktatás a BME-n Tempus Közalapítvány Konferencia Budapest, 2011. november 21. Sárvári Judit sarvari@nyi.bme.hu Idegennyelvi Központ Hallgatói Nyelvoktatási Központ Tolmács-

Részletesebben

ÉPÍTÉSZET ÉS NYILVÁNOSSÁG: A NYILVÁNOSSÁGTEREMTÉS STRATÉGIÁI HAZAI DILEMMÁK - NEMZETKÖZI PÉLDÁK

ÉPÍTÉSZET ÉS NYILVÁNOSSÁG: A NYILVÁNOSSÁGTEREMTÉS STRATÉGIÁI HAZAI DILEMMÁK - NEMZETKÖZI PÉLDÁK Kerékgyártó Béla, Simon Mariann: ÉPÍTÉSZET ÉS NYILVÁNOSSÁG: A NYILVÁNOSSÁGTEREMTÉS STRATÉGIÁI HAZAI DILEMMÁK - NEMZETKÖZI PÉLDÁK A rendszerváltás a hazai társadalom és kultúra egészének a helyzetét megváltoztatta,

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS (Második akkreditációs értékelés) SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS (Második akkreditációs értékelés) SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS (Második akkreditációs értékelés) A MAB plénumának 2007/7/XI/1/5. sz. határozata SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA A MAB plénuma által elfogadott Látogató Bizottság

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KAR. A doktori (PhD) képzés és fokozatszerzés szabályzata

DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KAR. A doktori (PhD) képzés és fokozatszerzés szabályzata DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KAR A doktori (PhD) képzés és fokozatszerzés szabályzata Debrecen, 2005 1 Szabályozási háttér (1) A Debreceni Egyetem Informatikai Karának (IK) a doktori képzésre és fokozatszerzésre

Részletesebben

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Művészettörténet I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II.

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Művészettörténet I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Művészettörténet I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA OM azonosító: 031202 MŰVÉSZETTÖRTÉNET I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa

Részletesebben

EGY LÉPÉS A KIVÁLÓSÁG IRÁNYÁBA KARBANTARTÁSI SZAKMENEDZSER Gaál Zoltán Balogh Ágnes Bognár Ferenc

EGY LÉPÉS A KIVÁLÓSÁG IRÁNYÁBA KARBANTARTÁSI SZAKMENEDZSER Gaál Zoltán Balogh Ágnes Bognár Ferenc EGY LÉPÉS A KIVÁLÓSÁG IRÁNYÁBA KARBANTARTÁSI SZAKMENEDZSER Gaál Zoltán Balogh Ágnes Bognár Ferenc Előzmények és a képzés indoklása: A karbantartás problémája attól kezdve kíséri végig a munkát végző embert,

Részletesebben

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR KARI ÖNÉRTÉKELÉS 2008 2012. Elfogadva a Kari Tanács 17/2013.02.26. sz. határozatával.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR KARI ÖNÉRTÉKELÉS 2008 2012. Elfogadva a Kari Tanács 17/2013.02.26. sz. határozatával. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR KARI ÖNÉRTÉKELÉS 2008 2012 Elfogadva a Kari Tanács 17/2013.02.26. sz. határozatával. TARTALOMJEGYZÉK 1. A KAR ÁLTALÁNOS HELYZETKÉPE... 5 1.1. Vezetői

Részletesebben

Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola a PPKE Információs Technológiai és Bionikai Karán

Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola a PPKE Információs Technológiai és Bionikai Karán Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola a PPKE Információs Technológiai és Bionikai Karán a Doktori Iskola vezetője: Szolgay Péter, az MTA Doktora a Tudományterületi Doktori és Habilitációs

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata Pécs 2007. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

MÖDFE 2011/2012 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

MÖDFE 2011/2012 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjra a 2011/2012-es tanévre azon a 2008/2009-es vagy a 2009/2010-es

Részletesebben

A tételsor a 25/2010. (V. 14.) OKM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/34

A tételsor a 25/2010. (V. 14.) OKM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/34 2760- lkalmazott grafika szaktörténeti, szakelméleti, nyomtatás-előkészítési és nyomda-technológiai ismeretek z alkalmazott grafika története és jelentős alkotói, szakelméleti ismeretek, a nyomdai előkészítés

Részletesebben

Középszintű érettségi előkészítő 11-12, Rajz és vizuális kultúra. 72óra

Középszintű érettségi előkészítő 11-12, Rajz és vizuális kultúra. 72óra Középszintű érettségi előkészítő 11-12, Rajz és vizuális kultúra 11. évfolyam E szakaszban a vizuális kultúra részterületei közül ismét a Kifejezés, Képzőművészet fejlesztési feladatai kerülnek előtérbe,

Részletesebben

SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM. akkreditációs jelentés

SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM. akkreditációs jelentés INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2014/2015 (Harmadik akkreditációs értékelés) SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM akkreditációs jelentés a 2015/7/VII/5. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2015. szeptember 25. Előző

Részletesebben

A DI minőségbiztosítása

A DI minőségbiztosítása 1. Az Állatorvos-tudományi Doktori Iskola 1.1. Küldetésnyilatkozata A DI minőségbiztosítása A ÁOTDI a Szent István Egyetem szervezetébe integrált felsőoktatási intézmények adta lehetőségek keretei között

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMJA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMJA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMJA Szeged, 2013. május 15. 1 SZTE JGYPK TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAM Tartalom 1. A Program célja 2. A tehetséggondozás jelentősége

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR S ZE G E D I TU DOM ÁN Y E GY E T EM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó I. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓKNAK AZ ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS ALAPOZÓ - ELŐKÉSZÍTŐ MODULJÁNAK TANTERVÉRŐL és VIZSGARENDJÉRŐL

Részletesebben

ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ

ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ Hatályos: 2015. szeptember 1-től ÁPOLÁS MESTERSZAK KÉPZÉSI PROGRAM Hatályos: 2015. szeptember 1-től 2 ÁPOLÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. 4 évf. gimnázium reál orientáció

VIZUÁLIS KULTÚRA. 4 évf. gimnázium reál orientáció VIZUÁLIS KULTÚRA 4 évfolyamos gimnázium reál orientáció A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez

Részletesebben

2014.12.01. T U D O M Á N Y M Ű V É S Z E T építészet szellemi háttere 1.

2014.12.01. T U D O M Á N Y M Ű V É S Z E T építészet szellemi háttere 1. MŰVÉSZETMŰVÉSZETMŰVÉSZETMŰVÉSZETMŰVÉSZET MŰVÉSZETMŰVÉSZETMŰVÉSZETMŰVÉSZETMŰVÉSZET MŰVÉSZETMŰVÉSZETMŰVÉSZETMŰVÉSZETMŰVÉSZET MŰVÉSZETMŰVÉSZETMŰVÉSZETMŰVÉSZETMŰVÉSZET MŰVÉSZETMŰVÉSZETMŰVÉSZETMŰVÉSZETMŰVÉSZET

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) MŐVÉSZETTÖRTÉNET MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL:

TANEGYSÉGLISTA (MA) MŐVÉSZETTÖRTÉNET MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások... 6 III. FEJEZET: A doktori képzés

Részletesebben

Az ÉPÍTŐMŰVÉSZETI DOKTORI ISKOLA szakmai előrehaladására és projektjeire vonatkozó záró adatkérés

Az ÉPÍTŐMŰVÉSZETI DOKTORI ISKOLA szakmai előrehaladására és projektjeire vonatkozó záró adatkérés Az ÉPÍTŐMŰVÉSZETI DOKTORI ISKOLA szakmai előrehaladására és projektjeire vonatkozó záró adatkérés 2013. október 30. TÁMOP 4.2.2.B-10/1 Építőművészeti Doktori Iskola átfogó összefoglaló A kutatási tervnek

Részletesebben

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM INFRASTRUKTURÁLIS RENDSZEREK MODELLEZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE MULTIDISZCIPLINÁRIS MŰSZAKI TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT átdolgozásának tervezete 2013. február

Részletesebben

Építész szak kiegészítő nappali tagozat

Építész szak kiegészítő nappali tagozat Építész szak kiegészítő nappali tagozat Építész szak kiegészítő nappali tagozat PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 2007/2008 A szak megnevezése: építész szak kiegészítő nappali tagozat Az oklevélben szereplő

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott

Részletesebben

egyéni esélyegyenlőségi tanácsadás, valamint esélyegyenlőséget támogató rendezvények szervezése

egyéni esélyegyenlőségi tanácsadás, valamint esélyegyenlőséget támogató rendezvények szervezése BME HSZI HALLGATÓI SZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓSÁG A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a hallgatók szakmai és emberi támogatását a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság (HSZI) legtöbb munkatársat

Részletesebben

Collegium Talentum Szervezeti és Működési Szabályzat

Collegium Talentum Szervezeti és Működési Szabályzat Collegium Talentum Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. március 16. Preambulum A Magyar Nemzetpolitika A nemzetpolitikai stratégia eleme című KIM anyag 3.2.4. pontja a tehetséggondozásról a következőket

Részletesebben

Reflektív szociális képzési rendszer a 21. században A TÁMOP 5.4.4.-09/2-C-2009-0008 számú projekt bemutatása

Reflektív szociális képzési rendszer a 21. században A TÁMOP 5.4.4.-09/2-C-2009-0008 számú projekt bemutatása Reflektív szociális képzési rendszer a 21. században A TÁMOP 5.4.4.-09/2-C-2009-0008 számú projekt bemutatása Szöllősi Gábor egyetemi docens, a projekt szakmai vezetője Kaposvár, 2012.05.30. TÁMOP 5-4-4-09/2-C-/2009-0008

Részletesebben

PROGRAMLEÍRÁS ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS

PROGRAMLEÍRÁS ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS PROGRAMLEÍRÁS ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS Képzések Magyar nyelvű képzéseket az alábbi MSc szakokon indítunk 1. Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök 2. Agrármérnök 3. Növényorvos 4. Mezőgazdasági biotechnológus

Részletesebben

Előzetes követelmény(ek): Feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint: Szervezés 1. Oktató tanszék(ek) 6 :

Előzetes követelmény(ek): Feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint: Szervezés 1. Oktató tanszék(ek) 6 : TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: SZERVEZÉS 2. Tárgykód: PMKEKNE139 Heti óraszám 1 : 2 ea / 2 gyak Kreditpont: 5 Szak(ok)/ típus 2 : építőmérnök Tagozat 3 : nappali Követelmény 4 : vizsga

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra TARTALOM

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra TARTALOM LI. ÉVFOLYAM, 28. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. OKTÓBER 11. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra TARTALOM oldal

Részletesebben

Az Egyetemi Doktori Tanács Honosítási Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat)

Az Egyetemi Doktori Tanács Honosítási Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) (a továbbiakban: Szabályzat) TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 A szabályzat hatálya...3 1....3 A honosítás alapelvei...3 2....3 Hatáskör...4 3....4 A HONOSÍTÁSI ELJÁRÁS...4 A honosítási eljárás

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A PTE TTK FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLÁJÁNAK DOKTORI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A PTE TTK Földtudományok Doktori Iskolája (a továbbiakban: FDI) a MAB 2000/10/III./1.4/6. határozatával ideiglenesen

Részletesebben

EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS 4. sz. melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT -2011- 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 A SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Demonstrátori Szabályzata

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Demonstrátori Szabályzata Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Demonstrátori Szabályzata I. A demonstrátor meghatározása, a demonstrátori megbízás célja A SZTE Általános Orvostudományi Kara oktató-kutató munkájának

Részletesebben

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK Kaposi József Történelem Közműveltségi tartalmak 1-4. évfolyamon a helyi és mikro-történelem jelenik meg (személyes, családi történelem, valamint a magyar

Részletesebben

Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak Dunaújváros T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Képzési és kimeneti követelmény... 2 II. Képzési

Részletesebben

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18.

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K... 2 E L Ő S Z Ó... 4 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/II. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE (4) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (továbbiakban: TVSZ)

Részletesebben

A szakdolgozatvédés és a záróvizsga menete, az oklevél (Egységes útmutató 14., 19-21, 22-23. oldal)

A szakdolgozatvédés és a záróvizsga menete, az oklevél (Egységes útmutató 14., 19-21, 22-23. oldal) A szakdolgozatvédés és a záróvizsga menete, az oklevél (Egységes útmutató 14., 19-21, 22-23. oldal) Tartalom A szakdolgozatvédés és a záróvizsga menete, az oklevél... 1 A szakdolgozat értékelése, szakdolgozatvédés

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 Debrecen-Pallag 2015 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 450-306, Fax:

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR BESZÁMOLÓ A KARI MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK 2013. ÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL SOPRON, 2014.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR BESZÁMOLÓ A KARI MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK 2013. ÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL SOPRON, 2014. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR BESZÁMOLÓ A KARI MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK 2013. ÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL SOPRON, 2014. JANUÁR 1 BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVRE VONATKOZÓ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 19. szám 2013. május 21. Hallgatók számára

Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 19. szám 2013. május 21. Hallgatók számára Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 19. szám 2013. május 21. Hallgatók számára Tisztelt Olvasó! A Pályázati Hírlevél célja, hogy heti rendszerességgel összegyűjtse a Magyarországon és nemzetközi viszonylatokban

Részletesebben

Előterjesztés. A PTE BTK Kari Tanácsa.. ülésére 2007. április 18. Tárgy: A Szociológia MA szak szakindítási kérelmének elbírálása.

Előterjesztés. A PTE BTK Kari Tanácsa.. ülésére 2007. április 18. Tárgy: A Szociológia MA szak szakindítási kérelmének elbírálása. Előterjesztés A PTE BTK Kari Tanácsának. ülésére 2007. április 18. Előterjesztő: Dr. Szijártó Zsolt a Professzió Bizottság elnöke Tárgy: A Szociológia MA szak szakindítási kérelmének elbírálása. Előzmények:

Részletesebben

Építőmérnök BSc-MSc-PhD képzés www.epito.bme.hu. Dr. Lovas Antal dékán, BME Építőmérnöki Kar

Építőmérnök BSc-MSc-PhD képzés www.epito.bme.hu. Dr. Lovas Antal dékán, BME Építőmérnöki Kar Építőmérnök BSc-MSc-PhD képzés www.epito.bme.hu Dr. Lovas Antal dékán, BME Építőmérnöki Kar Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 1782. augusztus 30-án kelt, II. József által aláírt alapító

Részletesebben

Kari BME ösztöndíj. 1) A Kari BME ösztöndíj kiosztásának lépései:

Kari BME ösztöndíj. 1) A Kari BME ösztöndíj kiosztásának lépései: Kari BME ösztöndíj A HK pályázatot írhat ki minden félév elején a Kari BME ösztöndíj elnyerésére. A Kari BME ösztöndíjra pályázhat minden graduális képzésben részt vevő hallgató, aki a pályázat kiírását

Részletesebben

T A N T Á R G Y A D A T L A P és tantárgykövetelmények Cím:

T A N T Á R G Y A D A T L A P és tantárgykövetelmények Cím: T A N T Á R G Y A D A T L A P és tantárgykövetelmények Cím: é p ü l e t m o d e l l e z é s é s f o t ó z á s Tárgykód: T E N A 1 7 1, T E N K 1 7 1, T E L K 1 7 1 Heti óraszám 1 : 0 e a, 2 g y a k, 0

Részletesebben

6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE)

6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE) 6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE) BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK A SZABÁLYZAT HATÁLYA 1. (1) A jelen Szabályzat hatálya kiterjed: a Liszt

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások...

Részletesebben

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja A Bajai III. Béla Gimnázium pedagógiai nevelési programja 1 TARTALOMJEGYZÉK A) NEVELÉSI TERV 1. BEVEZETŐ... 4 2. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 4 3. ALAPELVEINK, KIEMELTEN KEZELT ÉRTÉKEINK... 9 4. AZ ISKOLA CÉL-

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet PÁLYÁZATI KIÍRÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet közösen pályázatot hirdet a 2015/2016-os tanévben a magyarországi és szülőföldi felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató

Részletesebben

MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA 11-12.évfolyam

MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA 11-12.évfolyam MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA 11-12.évfolyam Készült az 55/2012. (XII.21.) számú EMMI rendelet kerettanterve alapján. Vizuális kultúrából az alkotótevékenység gyakorlása ebben a szakaszban is fontos szerepet

Részletesebben

A kredit rendszerû képzés mintatanterve

A kredit rendszerû képzés mintatanterve A kredit rendszerû képzés mintatanterve (2015/2016 tanév) 1. Ajánlott mintaterv 342 1. SZEMESZTER Általános és szervetlen kémia (gyak.) I. GYASKASKG1M Általános és szervetlen kémia I. GYASKASKE1M Bevezetés

Részletesebben

A hallgatók a félév során elõadásokon, gyakorlatokon vesznek részt. A félév teljesítéséhez két lépcsõs, párhuzamos feladatokat kell megoldaniuk:

A hallgatók a félév során elõadásokon, gyakorlatokon vesznek részt. A félév teljesítéséhez két lépcsõs, párhuzamos feladatokat kell megoldaniuk: T A N T Á R G Y A D A T L A P és tantárgykövetelmények Cím: f o r m a t e r v e z é s I. Tárgykód: P M T E N B 3 1 5 Heti óraszám 1 : 0 e a, 2 g y a k, 0 lab Kreditpont: 2 Szak(ok)/ típus 2 : k ö t e l

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet III/III. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségügyi Közszolgálati Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) hatálya a Semmelweis

Részletesebben

Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre Tisztelt Pályázók, leendő PhD Hallgatók! A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdet doktori (PhD)

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdaságtörténet

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdaságtörténet III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdaságtörténet TÁVOKTATÁS Tanév: 2015/2016. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdaságtörténet Tanszék:

Részletesebben

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ AZ ALAPKÉPZÉSI TANULMÁNYAIKAT 2014 SZEPTEMBERÉBEN MEGKEZDŐ HALLGATÓK RÉSZÉRE: CSECSEMŐ ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT Szerkesztette: Mészárosné Dr. Darvay Sarolta Technikai

Részletesebben

A TÁMOGATÓ SZOLGÁLATI KÉPZÉSEK OKTATÁSI PROGRAMJA

A TÁMOGATÓ SZOLGÁLATI KÉPZÉSEK OKTATÁSI PROGRAMJA A TÁMOGATÓ SZOLGÁLATI KÉPZÉSEK OKTATÁSI PROGRAMJA Nemzeti Erőforrás Minisztérium Budapest Engedélyezési szám:52998-1/2010-0016szfö SK Engedélyezte: Nyitrai Imre Helyettes államtitkár Intézményi akkreditációs

Részletesebben

INFORMATIKA. 6 évfolyamos osztály

INFORMATIKA. 6 évfolyamos osztály INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

A SZIE Állatorvos-tudományi Kar állatorvos szak tanterve bevezetve az 2009/2010. tanévben (11 féléves, egységes, osztatlan MSc képzés)

A SZIE Állatorvos-tudományi Kar állatorvos szak tanterve bevezetve az 2009/2010. tanévben (11 féléves, egységes, osztatlan MSc képzés) A SZIE Állatorvos-tudományi Kar állatorvos szak tanterve bevezetve az 009/00. tanévben ( féléves, egységes, osztatlan MSc képzés) FÉLÉV TANTÁRGY. félév. félév. félév. félév. félév 6. félév. félév 8. félév

Részletesebben

Rieder Gábor. A magyar szocreál festészet története 1949 1956. Ideológia és egzisztencia

Rieder Gábor. A magyar szocreál festészet története 1949 1956. Ideológia és egzisztencia Rieder Gábor A magyar szocreál festészet története 1949 1956. Ideológia és egzisztencia PhD disszertáció tézisei Eötvös Loránd Tudományegyetem Művészettörténet-tudományi Doktori Iskola A doktori iskola

Részletesebben

DEMOGRÁFIA A MAGYAR FELSŐOKTATÁSBAN 1 ILLÉS SÁNDOR HUSZ ILDIKÓ

DEMOGRÁFIA A MAGYAR FELSŐOKTATÁSBAN 1 ILLÉS SÁNDOR HUSZ ILDIKÓ DEMOGRÁFIA A MAGYAR FELSŐOKTATÁSBAN 1 ILLÉS SÁNDOR HUSZ ILDIKÓ 1. 2006. ÉVI HELYZETKÉP 2 A népességtudomány intézményesült és perszonális hálózataira támaszkodva, továbbá az interneten fellelhető információkat

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola. Nemzetközi Mobilitási Szabályzat 2016.

Eszterházy Károly Főiskola. Nemzetközi Mobilitási Szabályzat 2016. Eszterházy Károly Főiskola Nemzetközi Mobilitási Szabályzat 2016. Tartalom I. Általános rendelkezések... 4 A szabályzat hatálya... 4 A szabályzat célja... 4 A Főiskola nemzetközi mobilitási tevékenységének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Szenátusa a a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.),

Részletesebben

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv Kutatási tevékenység A Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola (továbbiakban: Doktori

Részletesebben

GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Szent István Egyetem, Gödöllő (továbbiakban Egyetem) Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskolája a doktori képzésről és

Részletesebben

A vizuális kultúra tantárgy helyi tanterve

A vizuális kultúra tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A vizuális kultúra tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Subizczné Palotai

Részletesebben

KÉRDŐÍV AZ ELTE BTK DOKTORANDUSZAI/DOKTORJELÖLTJEI SZÁMÁRA

KÉRDŐÍV AZ ELTE BTK DOKTORANDUSZAI/DOKTORJELÖLTJEI SZÁMÁRA KÉRDŐÍV AZ ELTE BTK DOKTORANDUSZAI/DOKTORJELÖLTJEI SZÁMÁRA A kérdőív elérhetősége: https://goo.gl/jkrfgb A kitöltés időszaka: 2015. február 18. március 18. Kitöltések száma: 123 Összeállító: ELTE BTK Doktorandusz

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. II. 1 2015. IX. 4. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat,

Részletesebben

Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karának. akkreditációs jelentése

Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karának. akkreditációs jelentése Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karának akkreditációs jelentése (2006/9/XI/1. sz. MB határozat) MB plénuma által felkért kari látogatóbizottsági tagok Bánhidi László DSc. Hübner Mátyás Ybl díjas Lenkei

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA /2011. (..) számú SE szenátusi határozat Tartalomjegyzék

Részletesebben

tavaszi részképzés 2012/2013-es tanévben PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

tavaszi részképzés 2012/2013-es tanévben PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre vagy részképzős tanulmányútra a magyarországi

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 10. SZ. MELLÉKLETE KÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2007.

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 10. SZ. MELLÉKLETE KÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2007. EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 10. SZ. MELLÉKLETE KÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2007. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusa a felsőoktatásról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2016 A képzés teljesítése után a hallgatók képesek lesznek saját kisvállalkozásban, vagy egy működő rendezvényszervező partnereként különféle

Részletesebben

INFORMATIKAI FELÜLET KITÖLTÉSE

INFORMATIKAI FELÜLET KITÖLTÉSE INFORMATIKAI FELÜLET KITÖLTÉSE A pályázati felület használata A pályázatot az útmutatóban megadott informatikai felületen kell feltölteni. Az informatikai felület használatában az ott elérhető súgó funkció

Részletesebben