TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT"

Átírás

1 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM INFRASTRUKTURÁLIS RENDSZEREK MODELLEZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE MULTIDISZCIPLINÁRIS MŰSZAKI TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT átdolgozásának tervezete február 10.

2 Tartalom I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 A szabályzat hatálya... 4 A tanulmányi és vizsgaügyek eljárási rendje... 4 A hallgatói eskütétel... 4 II. RÉSZ A KÉPZÉS KERETFELTÉTELEI... 5 A tanterv... 5 A tantárgy, a tantárgyi modul... 5 Tantárgyprogram, tantárgyi akkreditáció... 5 Más intézményben, karon, szakon meghirdetett vagy teljesített tanulmányok elismertetése, befogadása... 6 Egyéni tanrend... 6 A kredit, az intézményi kreditrendszer... 6 III. RÉSZ A HALLGATÓI JOGÁLLÁS ÉS JOGVISZONY... 7 A hallgatók jogállása a képzési szintek szerint... 7 A hallgatók jogállása finanszírozási formák szerint... 7 A hallgatói jogviszony létrejötte... 7 A hallgatói jogviszony szünetelése... 7 Az átvétel... 8 Párhuzamos és részképzés, vendéghallgatás... 8 A hallgatói jogviszony megszűnése és megszüntetése... 9 IV. RÉSZ A TANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE Nyilvántartási rendszer A beiratkozás A tantárgyak, kurzusok meghirdetése és követelményei A tantárgyak/kurzusok felvétele Áthallgatás V. RÉSZ A TANULMÁNYI TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉSE Az ismeretek ellenőrzésének célja és formái A leckekönyv aláírása, lezárása és kiadása A számonkérés rendje A tanulmányi teljesítmény értékelése A sikertelen vizsga és javítása, a tantárgy ismételt felvétele

3 A leckekönyv érvényesítése VI. RÉSZ A TANULMÁNYOK LEZÁRÁSA A végbizonyítvány A fokozatszerzési eljárás menete A fokozatszerzési eljárás megindítása A disszertáció tervezetének leadása és az előzetes szakmai vita A disszertáció leadása A doktori szigorlat A disszertáció elbírálása A védésre bocsátás feltételei A disszertáció nyilvános védése A doktori fokozat odaítélése A doktori oklevél VII. RÉSZ KIEGÉSZÍTŐ RENDELKEZÉSEK Nyelvtudásra vonatkozó előírások Különös rendelkezések a speciális szükségletű hallgatók képzésére Vegyes és záró rendelkezések Mellékletek Hallgatói eskü A Doktori Iskola tantárgyai és tanterve A doktori képzés során fizetendő díjak Publikációs követelményrendszer A disszertációra és a tézisfüzetre vonatkozó előírások

4 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. A szabályzat hatálya (1) Jelen Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat (a továbbiakban: IRDI-TVSZ) hatálya a Széchenyi István Egyetem (SZE) Infrastrukturális Rendszerek Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolájával (a továbbiakban SZE-IRDI) hallgatói jogviszonyban álló magyar és amennyiben jogszabály vagy nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik külföldi állampolgárságú hallgatókra (továbbiakban hallgatók), valamint a képzési feladatok megvalósításában részt vevő foglalkoztatottakra terjed ki, összhangban a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelettel. (2) E szabályzat hatálya kiterjed a más felsőoktatási intézményekkel doktorandusz hallgatói jogviszonyban álló, a SZE-IRDI-n tanulmányokat folytató vendéghallgatókra, ezen tevékenységükre vonatkozó mértékben. (3) Jelen IRDI-TVSZ rendelkezésein túlmenően a hallgatókra értelem szerűen vonatkoznak a Széchenyi István Egyetem Szervezeti és működési szabályzatának, Hallgatói követelményrendszerének, Tanulmányi és vizsgaszabályzatának (továbbiakban SZE TVSZ) rendelkezései, és a Széchenyi István Egyetem A doktori képzés és a doktori fokozatszerzés szabályzatának (továbbiakban EDSZ) előírásai. 2. A tanulmányi és vizsgaügyek eljárási rendje (1) Amennyiben e szabályzat másként nem rendelkezik, a hallgatók tanulmányi és vizsga ügyeiben I. fokon a Tudományági Doktori Tanács (TDT) jár el. A tanácsban a doktorjelölt hallgatók részvételét tanácskozási joggal biztosítani kell. Fellebbezéssel élni a doktori iskola vezetője felé lehet, aki a II. fokú döntést hozza. 3. A hallgatói eskütétel (1) A hallgató az első beiratkozást követően ünnepélyes körülmények között állampolgári és hallgatói kötelezettségeinek elismerésére és megtartására esküt tesz, s annak tényét az arról készült okirat aláírásával igazolja. Az eskünek az 1. sz. mellékletbe foglalt szövege a SZE valamennyi hallgatójára vonatkozóan azonos. (2) A tanulmányait eredményesen befejezett hallgató a doktorrá avatása során hivatásrendi esküt tesz. Az eskü szövegét az illetékes TDT javaslata alapján az Egyetemi Doktori Tanács (EDT) fogadja el.

5 II. RÉSZ A KÉPZÉS KERETFELTÉTELEI 5 4. A tanterv (1) A Széchenyi István Egyetemen a doktori iskola tanterve a Doktori Iskola Működési Szabályzatának mellékletét képezi. A szabályzatot a Tudományági Doktori Tanácsnak javaslatára az EDT hagyja jóvá. (2) Az intézményi kreditrendszerben a tanterv formája a mintatanterv. A mintatanterv oktatási időszakonkénti bontásban tartalmazza a tantárgyakat, valamint a kutatási és oktatási tevékenységeket. A tantárgyak esetén tartalmazza a tantárgy heti tanóraszámát és a hozzájuk rendelt kreditpontokat, a számonkérés típusát, a tantárgy meghirdetésének féléveit, az előtanulmányi rendet és a minősítés szabályait. (3) A mintatantervben szereplő tárgyak egy részét és felvételük sorrendjét a hallgató választhatja meg, azonban eleget kell tennie az előtanulmányi követelményeknek, továbbá a félévekre vagy más időszakra vonatkozóan előírt minimális kreditet meg kell szereznie, valamint a tanulmányi követelményeit meghatározott idő alatt be kell fejeznie. 5. A tantárgy, a tantárgyi modul (1) A tantárgy a tanulmányi kötelezettségek legkisebb, didaktikai szempontok alapján rendszerbe foglalt tartalmi és formai alapegysége, tudományos és szakmai ismeretek foglalata. (2) A félévenként indítandó tárgyak listáját a TDT Operatív Bizottsága (OB) határozza meg az akkreditációs eljáráshoz benyújtott anyag alapján. 6. Tantárgyprogram, tantárgyi akkreditáció (1) Az egyes tantárgyak keretében elsajátítandó ismereteket a tantárgyprogramok foglalják magukba. (2) A tantárgy programja tartalmazza a tantárgy kódját, teljes és rövidített címét, a heti (félévi) tanóraszámot, a félév végi számonkérés típusát (aláírás, gyakorlati jegy, beszámoló vagy vizsgajegy), a kreditpontot, a tantárgy felelős oktatóját, a tantárgy felvételének előzetes követelményét, tananyagának leírását, az osztályzat (aláírás) kialakításának módját, az esetleges vizsgakövetelményeket, az írott tananyagot (tankönyv, jegyzet, példatár, irodalom, esettanulmány, stb.), a hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak számát és típusát.

6 7. Más intézményben, karon, szakon meghirdetett vagy teljesített tanulmányok elismertetése, befogadása (1) Egy másik doktori iskolában meghirdetett tantárgy befogadása a tantárgyhoz tartozó kreditpont megállapítását és a tantárgy más tantárggyal (vagy tantárgyakkal) való helyettesíthetőségének, illetve más tantárgyaktól való különbözőségének megállapítását jelenti. A tantárgyak elfogadását a hallgató kérelmezheti, erre az érintett oktató javaslatára a TDT ad engedélyt. 8. Egyéni tanrend (1) A hallgató a TVSZ és a tanterv előírásainak megtartása mellett az egyes tanulmányi időszakokra egyénileg állítja össze tanrendjét a hallgatói információs rendszer (NEPTUN) használatával. A Széchenyi István Egyetemen a tantárgyi időszak a félév. Aktív félév az, amelyre a hallgató beiratkozik és tanulmányait megkezdi. Passzív (nyugvó) félév az, melyben a hallgató a beiratkozik, s kérelmére a doktori iskola vezetője a jogviszony szünetelését regisztrálja, illetőleg a megkezdett aktív félév szüneteltetéséhez a doktori iskola vezetője hozzájárul (visszapassziválás). 9. A kredit, az intézményi kreditrendszer (1) Jelen szabályzat alapján a Széchenyi István Egyetem valamennyi szakán a képzési feltételek megfelelnek az Európai Kreditátviteli Rendszer (angol rövidítéssel: ECTS) követelményeinek, a hallgatók erre figyelemmel bekapcsolódhatnak a hazai felsőoktatási intézmények mellett az európai felsőoktatási intézmények képzési rendszerébe is. (2) A Széchenyi István Egyetem képzését meghatározó kreditrendszer alapelemei: a) A kreditrendszerű képzés: a Széchenyi István Egyetem IRDI-ben a doktori fokozatszerzés megkezdéséhez megszabott időkorláton belül az adott szak tanterve szerint meghatározott számú kreditet kell gyűjteni, valamint a kritériumkövetelményeket is teljesíteni kell. b) A kredit a tanulmányi kötelezettségek teljesítésére irányuló hallgatói tanulmányi munka mértékegysége, az összes hallgatói tanulmányi munkaidővel arányos relatív mérőszám. c) A kreditgyűjtés (kreditakkumuláció): kreditek gyűjtése a tanulmányok végzése során. Minden egyes tanulmányi időszakban a megszerzett kreditek hozzáadódnak a korábban megszerzett kreditekhez mindaddig, amíg a hallgató az összes, az oklevél megszerzéséhez (a kötelezően elsajátítandó ismeretanyaghoz rendelt krediteket feltétlenül magába foglaló) előírt számú kreditet el nem éri. 6

7 III. RÉSZ A HALLGATÓI JOGÁLLÁS ÉS JOGVISZONY 10. A hallgatók jogállása a képzési szintek szerint (1) A SZE-IRDI-vel hallgatói jogviszonyban álló, ezen képzésben részt vevő hallgatók a többi képzési szint hallgatóival együtt a SZE egyenjogú polgárai. 11. A hallgatók jogállása finanszírozási formák szerint (1) A finanszírozás különbsége miatt a hallgatók között a tanulmányi követelmények szempontjából különbséget tenni nem lehet. Az Egyetem polgárait azonos jogok illetik meg és azonos kötelezettségek terhelik. (2) Az államilag támogatott státuszú hallgatót megilletik a vonatkozó jogszabályban foglalt juttatások. (3) Amennyiben a hallgató tanulmányi kötelezettségeit nem, vagy nem megfelelően teljesíti, köteles a félévente megjelenő összegű, a 3. sz. melléklet alapján kiszámított díjat megfizetni. (4) Költségtérítéses státuszúvá válik az állami finanszírozású képzésben résztvevő hallgató, ha aktív féléveinek száma a 6 félévet túllépi. (5) A költségtérítéses státuszú hallgatót a képzésért a 3. sz. mellékletében előírt költségtérítés terheli, s az alábbi juttatások semmi esetben sem illetik meg: ösztöndíj, szociális támogatás és kedvezményes diákotthoni ellátás. 12. A hallgatói jogviszony létrejötte (1) A hallgatói jogviszony létrejöttének előfeltétele a SZE-IRDI-be való felvétel vagy átvétel. (2) A hallgatói jogviszony a SZE-IRDI-re történő első beiratkozással jön létre. Beiratkozni a kihirdetett beiratkozási időszakban lehetséges. Ennek elmulasztása esetén, amennyiben a hallgató nem kérelmez passzív félévet, a hallgatói névsorból törlendő. 13. A hallgatói jogviszony szünetelése (1) Szünetel a hallgatói jogviszony, ha a hallgató valamely félévre nem iratkozik be, és 7

8 félévének passziválására vonatkozó bejelentését a hallgatói információs rendszerben (NEPTUN) regisztrálja. A hallgató beiratkozása után is kérheti jogviszonya szüneteltetését (visszapassziválás), legkésőbb a regisztrációs időszak végéig. A kérelemről a doktori iskola vezetője dönt. (2) A hallgatói jogviszony legfeljebb összesen három év időtartamra szüneteltethető, a tanulmányi idő megszakítására legfeljebb három alkalommal kerülhet sor, alkalmanként legfeljebb 2 szemeszter időtartamra. A hallgatói jogviszony szünetelése alatt állami ösztöndíj nem folyósítható. 14. Az átvétel (1) Más doktori iskola hallgatója kérheti átvételét az IRDI-re. Az engedélyt egyéni elbírálás alapján a doktori iskola vezetője adja meg, aki különbözeti vizsgák letételét határozhatja meg. 15. Párhuzamos és részképzés, vendéghallgatás (1) Kérelme alapján más doktori iskola hallgatója felvehető a SZE-IRDI-re a másik doktori iskolában folytatott tanulmányokkal egyidejű, azaz párhuzamos képzésre. A felvételről és a tanulmányok folytatásának feltételeiről a doktori iskola vezetője dönt. (2) A párhuzamos képzésre a hallgató a 3. sz. mellékletben meghatározott díj fizetése ellenében iratkozhat be. (3) Kérelme alapján a hallgató adott időszakra engedélyt kaphat tanulmányai folytatására más, általában külföldi egyetemen (részképzés). A részképzést a TDT engedélyezi az adott tudományterület valamely vezető oktatójának javaslata alapján. Az adott félévben (külföldi) részképzésen résztvevő hallgató is köteles beiratkozni a vonatkozó szabályok szerint. (4) A részképzés ideje alatt teljesítendő, illetve teljesített tantárgyak a részképzést megelőzően, illetve azt követően befogadhatók, teljesítésük kreditponttal ismerhető el. (5) Más doktori iskola hallgatója intézményközi megállapodás vagy a doktori iskola vezetőjének eseti engedélye alapján a SZE-IRDI egyes tanegységeit indexébe felveheti és teljesítheti. (6) A (5) bekezdésben foglaltak feltétele, hogy a hallgató, vagy az a felsőoktatási intézmény, amelynek hallgatója, a képzés költségeit megtérítse, és hogy a hallgatót a SZE hallgatói nyilvántartásba felvételre kerüljön. (7) A vendéghallgatóra tanulmányai idejére a SZE szabályzatai érvényesek. 8

9 16. A hallgatói jogviszony megszűnése és megszüntetése (1) A hallgatói jogviszony a hallgatói névsorból való törlésnek, az elbocsátásnak, továbbá a kizárást kimondó határozat jogerőre emelkedésének napján, illetve a felvételtől számított 72 hónap elteltével szűnik meg. A 72 hónapba az aktív és passzív félévek együttesen számítanak bele. (2) A hallgatói névsorból való törléssel szűnik meg a hallgatói jogviszony, ha a hallgató az adott félévben a kihirdetett beiratkozási időszakban nem iratkozik be, és passziválási szándékát nem regisztráltatja a doktori iskola titkáránál, (l. 13. (1)), illetve a két egymást követő passzív félév után nem következik legalább egy aktív féléve (l. 13. (2)). (3) Elbocsátással szűnik meg a hallgatói jogviszony a hallgató kérelmére. 9

10 IV. RÉSZ A TANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE 17. Nyilvántartási rendszer (1) A SZE a képzési folyamat résztvevői (oktatók, hallgatók, más közreműködők) gyors és folyamatos tájékoztatása, a nyilatkozatok, adatok rögzítése és gyors továbbítása, valamint regisztrálása céljából komplex hallgatói információs rendszert (HIR) üzemeltet, amely a hallgatók tanulmányi és vizsgaügyeinek korszerű intézését is biztosítja. Az intézmény a NEPTUN számítógépes rendszert alkalmazza, melynek működtetése a RH Oktatásszervezési Csoportjának feladatkörébe tartozik. (2) A tanév időbeosztása egybeesik az Egyetemen a Rektor által meghatározott tanév időbeosztásával. 18. A beiratkozás (1) A hallgató köteles az előzetesen kiadott beiratkozási időszakban beiratkozni, vagy passzív (nyugvó) félévét írásban bejelenteni a doktori iskola titkáránál. (2) Amennyiben a hallgató a kihirdetett beiratkozási időszakban nem jelzi beiratkozási szándékát vagy passziválását, úgy a hallgatói névsorból törlésre kerül. (l. 13 (1), 16. (2)) (3) A beiratkozás a hallgatói információs rendszerben a tantárgyak felvételének véglegesítésével, illetve az első félévben az aláírt iratkozási lapnak a doktori iskola titkárságánál történő leadásával történik meg. (4) A hallgató köteles a hallgatói információs rendszerben szereplő személyi jellegű adataiban (név, lakcím, bankszámla szám, stb.) bekövetkezett változásokat haladéktalanul bejelenteni. Az ennek elmulasztásából esetleg származó hátrány ellen jogorvoslatnak helye nincs. 19. A tantárgyak, kurzusok meghirdetése és követelményei (1) A doktori iskola titkára a megelőző félév szorgalmi időszakában a RH Oktatásszervezési Csoport által közölt határidőig a hallgatói információs rendszerben közzéteszi a következő félévben a kurzusok indításával meghirdetendő tantárgyakat (azok oktatóit, az indításukhoz szükséges minimális és a fogadható jelentkezők maximális számát, a kurzust választására jogosult hallgatói csoportokat (szak, 10

11 szakirány), órabontásokat, teremigényeket), valamint a csak vizsgával meghirdetendő tantárgyakat. 20. A tantárgyak/kurzusok felvétele (1) A Rektor a tanévi időbeosztásban rögzíti az előzetes, és a végleges tantárgyválasztás időtartamát. (2) Az előzetes tantárgyválasztás során a hallgató a számára meghirdetett kurzusok közül választhat. (3) A véglegesítési időszak leteltével a felvett tantárgyi összetételen módosítani nem lehet. (4) Ha egy felvett tantárgy kreditpontjait a hallgató nem szerezte meg az adott félévben, egy későbbi félévben a tantárgyat még egy alkalommal felveheti. A másodszori tantárgyfelvétel díját az egyetemi TVSZ rögzíti. (5) A tantárgyakat a tanterv szerinti félévekben (őszi, tavaszi, őszi-tavaszi) kell meghirdetni, a mintatanterv szerint aktuális félévükben. 21. Áthallgatás (1) Az áthallgatást az IRDI-be a doktori iskola vezetője esetileg engedélyezheti. 11

12 V. RÉSZ A TANULMÁNYI TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉSE Az ismeretek ellenőrzésének célja és formái (1) A tanulmányi teljesítmény ellenőrzésének és értékelésének célja, hogy ösztönözze a hallgatót a közvetített ismeretek, értékek és készségek elsajátítására, átvételére, illetve befogadására, a hallgatói tanulmányi teljesítményt mérhetővé és dokumentálhatóvá tegye. (2) A tanulmányi teljesítmény értékelése során törekedni kell arra, hogy az értékelés kiterjedjen a teljes félév hallgatói munkájára és teljesítményére. A hallgató számára biztosítani kell, hogy az ismeretellenőrzésre megfelelően felkészüljön, az arányos és kiegyensúlyozott vizsgarendet, továbbá az ismeretellenőrzés (beszámoló, vizsga stb.) korrekt feltételeit. A félév során teljesített bármely számonkérés eredményét egy héten belül a hallgató számára hozzáférhető helyen közzé kell tenni, a vizsgaeredményeket a SZE TVSZ szerint három munkanapon belül a hallgatói információs rendszerben (NEPTUN) rögzíteni kell. (3) A hallgatói tanulmányi munkát szokásos ötfokú skálán értékelik az oktatók. Az értékelés alapulhat szóbeli, írásbeli vizsgán, dolgozaton, illetve más egyéb módon, amit az oktató köteles a félév első előadásának alkalmával a hallgató tudomására hozni. 23. A leckekönyv aláírása, lezárása és kiadása (1) A HIR-ben az arra jogosult oktató által az aláírás bejegyzése a félévközi követelmények (ha van ilyen) teljesítését, illetve a vizsgára bocsáthatóságot igazolja. A félévközi követelmények teljesítése és a vizsgára bocsáthatóság esetén a leckekönyvben az adott tantárgy sorában a Félévi aláírás rovatban az aláírva bejegyzést kell szerepeltetni. (2) Ha a hallgató a félévi aláírást nem kaphatja meg, mert a félévi követelményeket nem teljesítette, e tényt az oktató a HIR-ben a hallgató által felvett tantárgynál megtagadva bejegyzéssel jelöli. Ezesetben a leckekönyvben az adott tantárgy sorában a Félévi aláírás rovatban a megtagadva bejegyzést kell szerepeltetni. (3) Aláírás megtagadása esetén a hallgató nem kaphat félévi érdemjegyet az adott tantárgyból. Ilyen esetben még méltányossági alapon sem szerezhet érdemjegyet az ilyen hallgató és az aláírás megtagadása előtt történt vizsgajelentkezése is érvénytelen. (4) A vizsga során elsősorban a személyazonossági igazolvány, útlevél vagy más egyéb, a személyazonosság megállapítására alkalmas arcképes igazolvány alapján a vizsgát lebonyolító/felügyelő oktató köteles ellenőrizni a hallgató személyazonosságát. A hallgató a jelenlétét a vizsgalapon erre kijelölt helyen aláírásával tanúsítja. A vizsgán

13 megjelent hallgató vizsgajelentkezéséhez minden esetben érdemjegyet kell rögzíteni a HIR-ben. 24. A számonkérés rendje (1) A SZE IRDI-ben a számonkérés rendjének szabályozása megegyezik a SZE TVSZ ainak szabályozásával (A vizsgaalkalmak meghirdetése, A vizsgajelentkezés és a vizsga, A vizsgák lebonyolításának rendje, A vizsgajegyek kihirdetése és a vizsgák dokumentálása, A félévvégi érdemjegyek kezelése), azzal az értelmező rendelkezéssel, hogy ahol a SZE TVSZ tanszékvezetőt említ, ott a doktori iskola vezetőjét kell érteni, ahol a SZE TVSZ tantárgyat gondozó tanszéket említ, ott a doktori iskola titkárát kell érteni, és ahol a SZE TVSZ TO/FK-t említ, ott a doktori iskola titkárságát kell érteni. 25. A tanulmányi teljesítmény értékelése (1) Kreditpont szerezhető: tantárgyi követelmények teljesítésével, kutatómunkával, konferencián való részvétellel, publikáció megjelentetésével, illetve oktatásban való részvétellel. A tanterv rendelkezik a kreditszerzési lehetőségek részleteiről. (2) Az oktatási tevékenység értékelését a tanszékvezető végzi. (3) A kutatási és publikációs tevékenység értékelését a témavezető végzi. 26. A sikertelen vizsga és javítása, a tantárgy ismételt felvétele (1) Sikertelen vizsga esetén egy vizsgaidőszakban egy tárgyból két alkalommal lehet a követelmények teljesítését újra megkísérelni ismétlővizsga jelleggel, különeljárási díj megfizetése után. Abban az esetben, ha a hallgató az adott vizsga letétele után a vizsga értékelésének ismerete nélkül a különeljárási vizsgaismétlési díjat a HIR-en keresztül befizeti, és egy következő vizsgaalkalomra bejelentkezik, az adott vizsga sikeressége esetén sincs mód a befizetett díj visszautalására. (2) Ha a hallgató a tantárgy felvételét követő vizsgaidőszak végéig nem teljesíti az előírt követelményeket, újra fel kell vennie a tantárgyat egy későbbi félévben. A hallgató kérelmére különösen indokolt esetben a doktori iskola vezetője a tanulmányok során egy tárgyból engedélyezheti a tárgy harmadszori felvételét. Ebben az esetben a hallgatónak térítést kell fizetni a SZE TJSZ szerint. Az újbóli tárgyfelvételnél a hallgatónak ismét legfeljebb két ismétlő vizsgára van lehetősége. (3) Olyan tantárgy ismételt felvételénél, amelynek kreditpontját a hallgató már megszerezte, újabb kreditpont nem szerezhető. 13

14 (4) Ha a hallgató a tantárgyból sikeres vizsgát tett, de a kapott értékelést javítani akarja, félévenként egy tárgyból egy újabb vizsgát tehet. 27. A leckekönyv érvényesítése (1) A leckekönyv közokirat, a HIR vonatkozó része pedig a leckekönyv hivatalos másolatának minősül. Az adatokhoz való illetéktelen hozzáférés, a rendszerbe történő beavatkozás, stb. fegyelmi vagy/és büntetőjogi következményeket von maga után. 14

15 VI. RÉSZ A TANULMÁNYOK LEZÁRÁSA A végbizonyítvány (1) A végbizonyítvány (abszolutórium) tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben előírt valamennyi tanulmányi kötelezettségének eleget tett. (2) A végbizonyítvány megszerzéséről szóló bejegyzést a doktori iskola vezetője jegyzi be a hallgató leckekönyvébe. 29. A fokozatszerzési eljárás menete (1) A fokozatszerzési eljárás lépései időrendi sorrendben a következőek: a) A fokozatszerzési eljárás megindítása. b) A tervezet leadása és az előzetes szakmai vita. A disszertáció leadása. c) A doktori szigorlat letétele. d) A disszertáció elbírálása. e) A disszertáció nyilvános védése. f) A doktori fokozat megítélése. (2) A fokozatszerzési eljárás egyes elemeire az alábbi határidők vonatkoznak: a) A fokozatszerzési eljárást szervezett képzés esetén az abszolutórium megszerzését követő két éven belül meg kell indítani. b) A fokozatszerzési eljárás kezdetétől számított 18 hónapon belül le kell adni a disszertáció tervezetét. Amennyiben a határidő munkaszüneti napra esik, a határidő utáni első munkanapig kell leadni a disszertáció tervezetét. c) A fokozatszerzési eljárás kezdetétől számított 24 hónapon belül le kell adni a disszertációt. (3) Az áttekinthetőség érdekében az előző határidők számításakor a fokozatszerzési eljárás kezdeti időpontja szeptember 1-ére vagy március 1-ére kerekítendő. (4) A fenti dátumok be nem tartása sikertelen fokozatszerzési eljárásnak minősül, ez esetben doktori védés legkorábban 2 év után tartható a 387/2012. (XII.19.) Korm. rendelet 14. (3) pontja alapján. 30. A fokozatszerzési eljárás megindítása (1) A hallgató egy kérelem benyújtásával kezdeményezi fokozatszerzési eljárásnak megkezdését a TDT-nél. A kérelem formanyomtatványa a Doktori Iskola honlapjáról

16 tölthető le, és az alábbi mellékleteket csatolni kell hozzá: a) részletes tudományos önéletrajz b) egyetemi diploma hiteles másolata c) az abszolutórium hiteles másolata, ha szervezett képzésből érkezik a hallgató d) publikációs lista az IRDI TVSZ 4. sz. melléklete szerinti csoportosításban, e) a publikációk elektronikus másolata egy CD-n vagy DVD-n f) a nyelvtudást igazoló dokumentumok g) a szigorlati díj befizetésének igazolása (2) A fokozatszerzési eljárás megindításának feltételei: a) szervezett képzés esetén az abszolutórium 2 évnél fiatalabb volta b) a 4. sz. mellékletben leírt publikációs pontszám megléte, a publikációs listának a Magyar Tudományos Művek Tárába (MTMT) való feltöltése c) legalább az egyik nyelvvizsga-követelmény teljesülése (3) A fokozatszerzési eljárás megkezdésére irányuló kérelmek benyújtásának határideje minden évben szeptember 10. és március 10. Amennyiben ezen dátumok munkaszüneti napra esnek, a határidő a dátumot követő első munkanap. A kérelmet és a mellékleteket megvizsgálva a TDT, vagy a felhatalmazásával működő Operatív Bizottság (OB) jogosult döntést hozni a fokozatszerzési eljárás megkezdésről a SZE IRDI Működési Szabályzatának alapján. A TDT illetve az OB döntését a beadási határnapot követő 30 napon belül írásban hozza meg. (4) A fokozatszerzési kérelem elutasítása esetén a kérelmező a következő kérelmezési időszakban kérelmezheti újra a fokozatszerzési eljárás indítását, ha a 30. (2) pontjának minden alpontja teljesül. Ha a 30. (2) a) pontja nem teljesül a hallgató egyéni tanrendű képzésre jelentkezhet a következő jelentkezési időszakban, ha ennek feltételei teljesülnek. A 387/2012. (XII.19.) Korm. rendelet 14. (3) pontja alapján doktori védés az elutasított fokozatszerzési eljárás elutasításától számítva két éven belül nem tartható. 31. A disszertáció tervezetének leadása és az előzetes szakmai vita (1) A doktori értekezés benyújtását megelőzően be kell nyújtani a disszertáció tervezetét és előzetes szakmai vitát kell szervezni. (2) A disszertáció tervezetének formai követelményei megegyeznek a végleges változatával (lásd 5. sz. melléklet), csak a kivitelezés minősége kevésbé időtálló (pl. puha fedeles kötés). A disszertáció tervezetét 2, a tézisfüzet tervezetét 10 nyomtatott, és egy-egy elektronikus példányban kell leadni a doktori iskola titkárságán. (3) Az előzetes szakmai vita elnökét, előbírálóit a TDT, vagy a felhatalmazásával cselekvő Operatív Bizottság jelöli ki, helyszínét és időpontját az IRDI titkárságával egyeztetve a jelölt tanszéke szervezi. Az előbírálók közül legalább az egyiknek a Széchenyi István Egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban nem álló (külsős) személynek kell lennie. (4) Az előzetes szakmai vita nyilvános, a szervező tanszék és az elnök kötelessége arról 16

17 17 MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR gondoskodni, hogy a tudományterület széles szakmai közössége képviseltesse magát ezen, és hogy a disszertáció tervezetet két előbíráló megkapja, és kialakított véleményüket az előzetes szakmai vitán ismertessék. (5) Az előzetes szakmai vitán a megjelent, a disszertáció témájából legalább PhD fokozattal rendelkező személyek véleményt nyilváníthatnak az alább felsorolt kérdésekben. Ha a vélemények nagyon szerteágazóak, akkor a vita elnöke kérheti a disszertáció témájából fokozatot szerzett jelenlévők külön szavazását bármelyik kérdésben. Ilyen esetben a szavazás eredményét számszerűen rögzíteni kell a jegyzőkönyvben. (Elfogadás, elutasítás, tartózkodás.) A jegyzőkönyv, melynek mintája megtalálható a SZE-IRDI titkárságán, tartalmazza a következő pontokat: a) Vélemény arról, hogy a tervezet változatlanul, vagy változtatásokkal védésre benyújtható-e. b) Milyen változásokat javasolnak végrehajtani a végleges disszertáció beadásáig. c) Mely tézisek tekinthetők a jelölt önálló munkájának. Társszerzőkkel elért eredmények bemutatása esetén a jelölttel együtt dolgozók részéről nyilatkozatot kell bekérni és a bírálati eljáráshoz mellékelni. d) Mely tézisek jelentenek új tudományos eredményt. (6) A szakmai vitáról a szervező tanszék által kijelölt titkár jegyzőkönyvet készít, mely tartalmazza a jelenlévők névsorát, a fenti kérdésekben történt felszólalásokat és az esetleges szavazások eredményét. A jegyzőkönyvet az IRDI tikárságára kell leadni. A jegyzőkönyvet a végső disszertáció bírálóinak is el kell juttatni melyről az IRDI titkársága gondoskodik. 32. A disszertáció leadása (1) A disszertációt magyar vagy angol nyelven kell benyújtani. A tézisfüzetet minden esetben magyar nyelven is kötelező benyújtani. (2) A disszertáció tartalmi és formai követelményeit külön útmutató (5. sz. melléklet) szabályozza. (3) A disszertáció leadásakor a jelölt a 3. sz. melléklet szerinti doktori bírálati díjat köteles befizetni. (4) A disszertáció leadásakor a hallgató a Kérvény disszertáció elbírálására című űrlap kitöltésével kezdeményezi az értekezésének elbírálását. Az űrlap letölthető az IRDI honlapjáról. A kérvény tartalmazza a következő mellékleteket a) 6 bekötött és két elektronikus példány a disszertációból b) 50 nyomtatott és két elektronikus példány a tézisfüzetből c) nyelvtudást igazoló iratok (ha a fokozatszerzési eljárás megkezdésekor még nem teljesült az összes feltétel) d) a disszertáció védésének díjának befizetéséről szóló igazolás e) publikációs és hivatkozási lista az MTMT adatbázisából nyomtatva

18 18 MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR 33. A doktori szigorlat (1) A szigorlatra bocsátás feltételei az abszolutórium megszerzése és a disszertáció leadása. (2) A doktori szigorlat időpontját, tárgyait és a szigorlati bizottság elnökét és tagjait a TDT, vagy a felhatalmazásával működő Operatív Bizottság (OB) határozza meg a szakvezető írásbeli javaslatának figyelembe vételével. (3) A doktori szigorlat tárgyait a tantervben rögzített listából kell választani. A doktori szigorlat három tárgyból, egy főtárgyból és két melléktárgyból áll. (4) A szigorlati bizottság összetételére vonatkozó előírások: a) A bizottság elnöke az Egyetem egyetemi tanára, professor emeritusa, vagy habilitált egyetemi docense, vagy habilitált főiskolai tanára. b) A bizottság tagjainak tudományos fokozattal kell rendelkezniük. c) A szigorlati bizottságának legalább három tagja van, a bizottság tagjainak legalább 1/3-a az egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban nem álló személy (külső tag). (5) A doktori szigorlat lebonyolítására vonatkozó előírások: a) A doktori szigorlat szóbeli vizsga. b) A doktori szigorlat nyilvános, azon bármely érdeklődő megjelenhet, de kérdéseket a jelölthöz nem intézhet. c) A szigorlat meghirdetéséről és a szóbeli vizsga nyilvánosságának biztosításáról a Doktori Iskola gondoskodik, a kitűzött doktori szigorlatok időpontját és helyszínét a doktori iskola honlapján, a szigorlatot megelőzően legalább 15 nappal közzéteszi. (6) A szigorlatról jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a következő elemeket: a) A szigorlat helyszíne és időpontja. b) A szigorlati tárgyak, valamint a bizottság elnökének és tagjainak listája. c) A szigorlaton feltett kérdések felsorolása. d) Az egyes tárgyakra adott feleletek értékelése. e) Összesített értékelés. f) Az elnök és az összes bizottsági tag aláírása. 34. A disszertáció elbírálása (1) A benyújtott végső értekezés bírálóit a TDT, vagy az annak megbízásából működő Operatív Bizottság kéri fel munkájukra. A bírálók száma legalább kettő. (2) A bírálókra vonatkozó szabályok: a) Tudományos fokozattal rendelkeznek. b) Legalább egyikük a Széchenyi István Egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban nem álló személy. c) Magyarul nem folyékonyan beszélő és értő bíráló akkor kérhető fel, ha a disszertáció és annak tézisei angol nyelven is rendelkezésre állnak.

19 19 MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR d) Biztosítani kell, hogy bírálók a szóbeli védésen is aktívan jelen tudjanak lenni. Ezért ha külföldi személy is van a bírálók között, akkor a szóbeli védés angol nyelven folyik, amennyiben a disszertációt angol nyelven (is) benyújtották. e) A bírálók közül legalább az egyiknek személyesen is meg kell jelennie a nyilvános vitán. Elutasító véleményt adó bíráló személyes jelenléte nélkül a nyilvános vita nem kezdhető meg. (3) A bírálók két munkahónapot kapnak az opponensi vélemény elkészítésére. A bírálati szempontokról a Doktori Iskola tájékoztatja őket. (4) A bírálók által felvetett kérdésekre a jelölt írásban köteles válaszolni, válaszát a DI titkárságára és a bírálóknak legkésőbb a kitűzött védés előtt 3 munkanappal eljuttatni. 35. A védésre bocsátás feltételei (1) A nyelvi felkészültség követelményét jelen IRDI TVSZ VII. része szabályozza. Ezeknek való teljes körű megfelelés feltétele a védésre bocsátásnak. (2) Egyéni képzés esetén a védésre bocsátáshoz szükséges minimumfeltételeket a TDT határozza meg. (3) A disszertáció csak két támogató opponensi vélemény esetén bocsátható nyilvános védésre. Amennyiben egy támogató és egy elutasító vélemény van csupán, akkor egy harmadik opponenst is fel kell kérni. Ha három opponens közül kettő véleménye nem támogató, akkor a disszertáció nem bocsátható védésre. (4) A védésre bocsátás feltétele az is, hogy az opponensek írásban feltett kérdéseire a jelölt írásbeli válaszát eljuttassa a Doktori Iskola titkárságára. (5) Elutasított értekezés esetén legkorábban két év elteltével nyújtható be új disszertáció. Ebben az esetben a jelölt egy alkalommal kérvényezheti a TDT-nél fokozatszerzési eljárásának maximálisan újabb 3 évre történő meghosszabbítását. 36. A disszertáció nyilvános védése (1) A disszertáció védése előtt a TDT, vagy a megbízásából cselekvő Operatív Bizottság megvizsgálja a védés összes feltételének teljesülését és döntését jegyzőkönyvben rögzíti. (2) A disszertáció védésére nyilvános vita keretében kerül sor. A védés időpontját és helyszínét, valamint a bíráló bizottság tagjait és elnökét a TDT, vagy a megbízásából cselekvő Operatív Bizottság jelöli ki, és a Doktori Iskola vezetője kéri fel. (3) A bíráló bizottságra vonatkozó feltételek: a) A bírálóbizottság elnökből, titkárból, a bírálókból és további 3-4 tagból, összesen 6-8

20 20 MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR főből áll. b) A bírálóbizottságnak legalább az 1/3-a az egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban nem álló személyekből áll (külső tagok). c) A bírálóbizottság elnöke az egyetem szakmailag illetékes tanára vagy DSc fokozattal rendelkező kutatója. d) A bizottság minden tagja tudományos (PhD illetve a régi fokozati rendszerben kandidátusi, vagy ennél magasabb) fokozattal rendelkezik. e) Az értekezés írásbeli bírálói tagjai a bíráló bizottságnak. f) Nem lehet a bíráló bizottság tagja és az értekezés írásbeli bírálója a jelölt témavezetője, a pályázó közeli hozzátartozója (PTK 685 b), 387/2012. (XII.19.) Korm. rendelet 17. ), vagy akitől az ügy tárgyilagos elbírálása egyéb okból nem várható el. g) Bíráló es bizottsági tag nem lehet a jelölttel azonos tanszéken a védés idején vagy a védést megelőző három évben teljes vagy részfoglalkoztatásban lévő személy, vagy olyan, akivel a jelöltnek az elmúlt 5 évben közös szerzésű publikációja volt. (4) A bírálók írásos véleményét a jelöltnek legalább 14 nappal a védés előtt kézhez kell kapnia és írásos válaszát legalább 3 nappal a védés előtt el kell juttatnia a DI titkárságának és a bírálóknak. (5) A vitára rövid ismertető csatolásával meg kell hívni a Doktori Iskolát befogadó egyetem oktatóit, az azonos szakági, más egyetemhez tartozó doktori iskolák tagjait, valamint a szakterület elismert elméleti és gyakorlati szakembereit. (6) A doktori értekezés téziseit a védést megelőzően legalább egy hónappal elektronikusan is nyilvánossá kell tenni a Doktori Iskola honlapján, s erről a meghívóban tájékoztatást kell adni. (7) A nyilvános védés lebonyolítására vonatkozó előírások: a) A doktorjelöltnek nyilatkozni kell arról, hogy a disszertáció saját munkája. Amennyiben a plágium vádja felmerül, és igazolást nyer, akkor a cselekményt le kell zárni, s a doktori iskola végleg kizárhatja a jelöltet. A jelölt minden olyan publikációjának társszerzői, amelyeket az értekezésben bemutatott vagy tézisértékű eredménynél a jelölt hivatkozik, írásban kell, hogy nyilatkozzanak az értekezés benyújtása előtt arról, hogy az adott publikáció eredményei milyen százalékban a jelölt sajátjai, illetve, azon belül mely eredmények tekinthetők sajátjának. Társszerzői nyilatkozatot nem kell adnia a témavezetőnek, valamint olyan külföldi társszerzőknek, akik a jelölt doktori iskolai tanulmányai es a védés idején is külföldi lakhellyel bírnak es nem magyar anyanyelvűek. b) A vitát a bizottság elnöke vezeti. A vita lefolytatásához legalább két bírálónak jelen kell lenni. Elutasító bírálatot adó opponens jelenléte nélkül a vita nem folytatható le. A vita során a bírálók részletesen ismertetik véleményüket. c) A nyilvános vita keretében a jelölt előadásban ismerteti értekezésének téziseit, majd válaszol a hivatalos bírálók, a bírálóbizottság többi tagja és a jelenlévők észrevételeire, kérdéseire. d) A vita lezárása után a bizottság zárt ülésen, titkos szavazással (1, 2, 3, 4, 5 pont értékkel) határoz az értekezés elfogadásáról. A zárt ülésen a jelenlevő bírálók részt

21 vesznek. Az értekezés akkor javasolható az Széchenyi István Egyetem Doktori Tanácsának elfogadására, ha a bíráló bizottság tagjai (elnök, titkár, tagok) a maximálisan elérhető pontszám legalább 66,6 %-ával támogatták a jelöltet, és az értekezés egyetlen 1 pontos szavazatot sem kapott. A TDT elvárja, hogy a minimális pontszámokat adó, tehát a disszertációt elutasító, bizottsági tag véleményét és indokait a nyilvános vitán szóban is kifejtse. e) A védésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv tartalmazza a felvetett kérdéseket, a jelölt válaszait, és azt, hogy a kérdést feltevők elfogadták-e a választ. Az opponensi véleményben feltett kérdésekre adott írásbeli választ csatolni kell a jegyzőkönyvhöz. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell azt is, mely téziseket fogadja el a Bizottság a jelölt saját, új tudományos eredményének és milyen eredménnyel zárult a szavazás. Angol nyelvű védés esetén két nyelven, magyarul és angolul kell a jegyzőkönyvet elkészíteni. f) A jegyzőkönyv nyilvános az IRDI titkárságán megtekinthető, és egy példányát a védést követően megkapja a jelölt. (8) Sikertelen védés esetén legkorábban két év elteltével nyújtható be új disszertáció. Ebben az esetben a jelölt egy alkalommal kérvényezheti a TDT-nél fokozatszerzési eljárásának maximálisan újabb 3 évre történő meghosszabbítását. 37. A doktori fokozat odaítélése (1) A doktori fokozat odaítéléséről a TDT javaslata alapján az Egyetemi Doktori Tanács dönt. A döntésnél elsősorban azt kell megítélni, hogy a fokozatszerzési eljárás a vonatkozó szabályok szerint történt-e, és a jelölt tudományos publikációs tevékenysége megfelel-e a fokozatszerzés követelményeinek. (2) A jelölt, vagy témavezetője a bírálóbizottság, a TDT vagy az Egyetemi Doktori Tanács döntésével szemben csak az érvényben lévő rendeletek és szabályzatok megsértése esetén emelhet kifogást. A kifogást a TDT elnökéhez kell benyújtani. A jogorvoslati kérelem ügyében a végső döntést az Egyetem rektora hozza meg A doktori oklevél (1) Az oklevélben szerepelnie kell a tudományág megnevezését, a fokozatot adományozó egyetem és doktori iskola nevét. A tudományágak nevét MAB által elfogadott osztályozási rendjének megfelelően kell feltüntetni, azaz a jelenlegi rend szerint: építőmérnöki tudományok, informatikai tudományok, közlekedéstudományok. (2) Az oklevélhez csatolt külön betétlapon további, a fokozattal kapcsolatos információk is megadhatók, ezek a szigorlati tárgyak neve és a disszertáció címe.

22 (3) A doktori oklevél magyar és angol nyelven készül. A hitelességét az egyetem rektorának és az Egyetemi Doktori Tanács elnökének aláírása biztosítja. 22

23 VII. RÉSZ KIEGÉSZÍTŐ RENDELKEZÉSEK 39. Nyelvtudásra vonatkozó előírások (1) A nyilvános védés időpontjának kitűzése előtt igazolni kell két idegen nyelv ismeretét, mely az IRDI képzésében részt vevők esetében legalább egy államilag elismert alapfokú C és legalább egy középfokú C (vagy a C típussal egyenértékű, komplex, írásbeli és szóbeli) típusú nyelvvizsgával történhet meg. (2) A nyelvvizsgák közül az egyiknek a Doktori Iskola munkanyelvéből, azaz angolból kell lennie, legalább középfokú C (vagy azzal egyenértékű) szinten. (3) A felsőfokú A vagy B típusú vizsgát középfokú C típusnak, a középfokú A vagy B típusú vizsgát alapfok C típusnak fogadja el a doktori iskola. 40. Különös rendelkezések a speciális szükségletű hallgatók képzésére (1) A speciális szükségletű (például: hallás-, látás-, mozgássérült, tartós orvosi kezelésre szoruló, stb.) hallgatók tanulmányaik során a tanulmányi követelményeket számukra egyedileg megállapított módon teljesíthetik. (2) Speciális szükségletű hallgatók részére biztosítani kell a vizsga letételének olyan módját, amely tudásuk maximális bemutatását teszi lehetővé. (3) A jelen paragrafusban leírt kedvezményeket kizárólag azok a hallgatók vehetik igénybe, akik a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000.(VIII.9) sz. Korm. rendelet alapján a fogyatékossági támogatásra jogosultak, és ezt tanulmányaik során megfelelő módon igazolják. 41. Vegyes és záró rendelkezések (1) A jelen szabályzat értelmezésével kapcsolatban a doktori iskola vezetője jogosult állásfoglalás kibocsátására. 23

24 Mellékletek 24

25 [A szögletes zárójeles részek a hallgató adataival helyettesítendők! A kipontozott rész felett aláírandó. Ez a magyarázó rész a nyomtatás előtt törlendő.] Hallgatói eskü (A TVSZ 1. számú melléklete) május 8. Én [Hallgató Neve] esküszöm, hogy a Magyar Köztársaság alkotmányát, alkotmányos jogszabályait megtartom. Hazámhoz és nemzetemhez hű leszek. A Széchenyi István Egyetem rektora és tanárai iránt mindenkor illő tiszteletet tanúsítok. Az Egyetem szabályait és szokásait megtartom. Minden erőmmel arra törekszem, hogy tanulmányaimat a tőlem telhető legjobb eredménnyel végezzem, a tudományban képzett, művelt emberré váljak, ezzel választott hivatásomra felkészüljek. Győr, [dátum]... [Hallgató Neve] 25

26 A Doktori Iskola tantárgyai és tanterve (A TVSZ 2. számú melléklete) Külön dokumentumban, megtalálható az mmtdi.sze.hu oldalon 26

27 A doktori képzés során fizetendő díjak (A TVSZ 3. számú melléklete) május 8. A díjak alapjául a mindenkori tudományterületi doktorandusz normatíva szolgál. A kiszámolt értékeket 1000 Ft-ra kell kerekíteni a kerekítés szokásos szabályai szerint. Jogcím Kedvezményes díj Teljes díj Szervezett és egyéni képzés felvételi eljárási díja 1% 1% Költségtérítés/félév 7% 14% Más doktori iskolából való áthallgatás 0,3%/kreditpont 0,6%/kreditpont Egyéni felkészülési program díja 4% 8% Költségtérítés késedelmes befizetésének pótdíja 2%/hó 2%/hó Külföldi tudományos fokozat honosítási díja 1,5% 3% Szigorlat díja 5% 5% Disszertáció védés díja 12% 12% Számla-adatok módosítási pótdíja 0,5% 0,5% A kedvezményes díj az EDSZ alapján jogosult hallgatókat, doktorjelölteket illeti meg. Külföldi állampolgárok részére szervezett költségtérítéses képzés esetén fizetendő díjak Felvételi díj: 100 EUR Költségtérítés: egyéni felkészülésnél teljes idejű nappali tagozatos képzés esetén részidejű, főállású munkaviszony melletti képzés esetén részképzés esetén 2000 EUR/év 5000 EUR/félév 3000 EUR/félév 100 EUR/kreditpont 27

28 Publikációs követelményrendszer (A TVSZ 4. számú melléklete) május 8. A Doktori Iskola a fokozatszerzéssel kapcsolatos feltételek vizsgálatánál az alábbi táblázat szerint számolja a publikációk pontértékét. Típus Magyar nyelvű publikáció pontszáma Idegen nyelvű publikáció pontszáma Tudományos monográfia 6 10 Könyvrész, könyvfejezet (tudományos kötetben) 3 5 Szerkesztett kötetben megjelent cikk 2 4 (nem konferenciakiadványban) Egyetemi jegyzet 2 -- Külföldön megjelent lektorált folyóiratcikk -- 6 Magyarországon megjelent lektorált folyóiratcikk 2 4 Nem lektorált folyóiratcikk 1 1 Lektorált cikk konferencia-kiadványban 2 3 Szabadalom 1 2 Külföldi egyetemen megjelent számozott Technical Report -- 1 Plusz pontokat lehet kapni még az alábbiak szerint (ezek is osztandók a szerzők számával): +2 pont, ha a cikket közlő folyóirat impakt faktorral rendelkezik. +1 pont minden külföldön megjelent, idegen nyelvű publikáció, mely függetlenül hivatkozza a jelölt valamely cikkét. Itt idegen nyelvnek minden, a magyartól különböző nyelv elfogadott. Megjegyzések: A fokozatszerzés során csak a tudományos értékű cikkek kerülnek pontozásra, tehát azok, melyek új eredményt közölnek, nem népszerűsítő írások vagy életrajzi riportok. A pontértékek szempontjából idegen nyelvű -nek csak azok a publikációk számítanak, melyek a Doktori Iskola által a szakterület szempontjából elfogadott nyelvek közt felsorol. Minden más idegen nyelvű publikáció pontértéke a magyar nyelvűekével megegyező. Lektoráltnak az a cikk számít, melyet független, anonim lektor vizsgált és nyilatkozott írásban a közölt eredmények értékéről és ezt a szerkesztőbizottság dokumentálta. Több szerző esetén össze kell számolni a magyar szerzők számát, kihagyva ebből a jelölt témavezetőjét és a pontértéket ezzel elosztani. 28

29 A doktori disszertáció benyújtásához az alábbi feltételek mindegyikének teljesülnie kell: A jelölt publikációinak összesített pontértéke legalább 14. A publikációs listában legalább 2 idegen nyelvű publikáció található. Legalább az egyik idegen nyelvű publikáció külföldön jelent meg. A publikációs listában legalább 1 lektorált folyóiratcikk található. 29

30 A disszertációra és a tézisfüzetre vonatkozó előírások (A TVSZ 5. számú melléklete) május 8. Az értekezés benyújtása A jelölt az alábbi dokumentumokat köteles benyújtani. 1. Az értekezés szövege 6 példányban nyomtatva. 2. A tézisfüzet legalább 50 példányban nyomtatva. 3. Az elbíráláshoz szükséges publikációk elektronikus különnyomatai CD-n, 3 példányban. 4. Lemezmelléklet egy példányban, melyen az értekezés szövege, a magyar- és angol nyelvű összefoglaló valamint a tézisfüzet anyagai megtalálhatók. Célszerű lehet még a társszerzőktől, együttműködő kutatóktól összeférhetetlenségi nyilatkozatot mellékelni. Az egyes dokumentumok formai előírásai az alábbiakban vannak részletezve. A jelölt mellékelhet még olyan dokumentumokat akár nyomtatásban akár elektronikusan, melyek kiegészítik az értekezésben foglaltakat (pl. nagy mennyiségű mérési adat, forráskód, szabadalmi dokumentum). A doktori értekezés A doktori értekezéssel szemben támasztott formai követelmények: A4-es formátumú, kemény fedeles kötésű. 100 és 150 oldal közötti terjedelem. Szövegszerkesztővel szerkesztett. 12 pontos alap betűméret (ajánlott a Times betűtípus-család), 1,5-ös sortávolság, minden oldalról 25 mm-es margó. Sorszámozott oldalak, fejezetek, alfejezetek, táblázatok, ábrák és egyenletek. Tartalomjegyzék legalább a 3-as szintű fejezetcímekig. Nincs előírás arra, egy vagy kétoldalas legyen-e a dolgozat. Szükség esetén (pl. nagy táblázatok) a dolgozat függeléke tartalmazhat kihajtható oldalakat is. 30

31 Az értekezés külső címlapjának elemei: Doktori értekezés felirat (20 pontos betűméret) a szerző neve (24 pontos betűméret) A kar neve ( Széchenyi István Egyetem, Műszaki Tudományi Kar ) (14 pontos betűméret,alulra) a beadás évszáma (14 pontos betűméret, alulra) A belső címlap tartalma: a szerző neve (20pt) az értekezés címe (20pt) a doktori értekezés felirat (14pt) a témavezető(k) neve és munkahelye(i) (14pt) a doktori iskola neve ( Infrastrukturális Rendszerek Modellezése és Fejlesztése Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola ) (14 pt, alulra) A disszertációban az áttekinthetőség kedvéért két irodalomjegyzék-formátum közül kell választani. Ezek mintáját jelen dokumentum végén közöljük. A dolgozat kötelező tartalmi részei: Bevezetés, melyben a jelölt megadja a kutatási téma motivációját és célkitűzéseit. Előzmények, melyben a jelölt ismerteti kutatási témája tágabb tudományterületének legfrissebb eredményeit, elhelyezve a saját munkát a nemzetközi, ilyen irányú kutatások sorában. Saját eredmények ismertetése olyan módon, hogy a tudományterületen jártas, de nem a szűk területen specialista számára is egyértelmű legyen, mik a saját eredmények. Összefoglalás, melyben röviden összegzi az eredményeket és utal a kutatás folytatásának lehetséges irányaira. Irodalomjegyzék, melyben a saját és szakirodalmi publikációk közül csak azok szerepelnek, melyek a dolgozatban ténylegesen hivatkozásra kerültek. 1 oldalas magyar és 1 oldalas angol összefoglaló külön-külön oldalakon. (Ezeket lemezmellékletben külön-külön fájlban, a disszertációban azonban a dolgozattal egybekötve kérjük.) 31

32 Az olyan kiegészítő részeket (pl. adatokat, képeket, forráskód-részleteket), melyek minden egyes részletének ismerete nem szükséges az eredmények megértéséhez, a függelékbe, illetve nagyobb terjedelem esetén külön mellékletbe kell elhelyezni. A dolgozat elbírálásának szempontjai közt szerepel az áttekinthetőség és a disszertáció nyelvén a szaknyelv helyes használata is. A tézisfüzet A tézisfüzettel szemben támasztott formai követelmények: A5-ös méretű, lapozható, kétoldalasan nyomtatott füzet, külön kötés nélkül. 10 és 15 oldal közötti terjedelem. Szövegszerkesztővel szerkesztett tartalom. 10 pontos alap betűméret, 1,5-ös sortávolság, minden oldalról 15 mm-es margó. A tézisfüzet címlapja majdnem megegyezik a disszertáció belső címlapjával (arányosan csökkentett betűméretekkel), az egyetlen különbség, hogy a doktori értekezés feliratot a doktori tézisek szöveggel kell helyettesíteni. A tézisfüzet tartalmának kötelező elemei: A motiváció és célkitűzések tömör összefoglalója. A kutatás során alkalmazott módszerek összefoglalása. A saját eredmények (tézisek) sorszámozva, tömören megfogalmazva, utalva a disszertáció vonatkozó fejezetére és a kapcsolódó saját publikációkra. A kutatásból levonható következtetések. Publikációs jegyzék, mely csak a szerző publikációit tartalmazza, megkülönböztetve a disszertációban hivatkozottakat az egyebektől és megjelölve, melyik publikációra hány hivatkozás történt eddig. Az összeférhetetlenségi nyilatkozatok A disszertáció bírálata során az egyik legfontosabb kérdés annak vizsgálata, hogy a tézisek a szerző saját eredményeinek tekinthetők-e. Ezt vizsgálják a disszertáció írásos bírálói és a szóbeli védés bizottsági tagjai is. Megkönnyíti az ő munkájukat, ezért célszerű (de nem kötelező) összeférhetetlenségi nyilatkozatot kérni azoktól, akikkel a jelölt olyan publikációban társszerző, mely a tézisek valamelyikéhez közvetlenül kapcsolódik. Az összeférhetetlenségi nyilatkozat tartalma: A nyilatkozattevő neve, munkahelye, beosztása. 32

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet III/III. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségügyi Közszolgálati Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) hatálya a Semmelweis

Részletesebben

III. fejezet. III./I. fejezet

III. fejezet. III./I. fejezet III. fejezet Az Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatáról (a hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje)

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA /2011. (..) számú SE szenátusi határozat Tartalomjegyzék

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/II. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE (4) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (továbbiakban: TVSZ)

Részletesebben

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT A Szenátus elfogadta: 2013. július 23. A határozat száma: 312/2012-2013. (VII. 23.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. A szabályzat karbantartásáért felelős: EDHT elnöke TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS 4. sz. melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT -2011- 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 A SZABÁLYZAT

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott

Részletesebben

HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND

HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND VI. RÉSZ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND 1. fejezet A KÉPZÉS SZERKEZETI ÉS TARTALMI EGYSÉGEI Képzési program 262. (1) A Főiskolán a képzés a képzési program alapján folyik, melyet a Szenátus fogad el.

Részletesebben

Egyetem SZABÁLYZAT. 2011. április 1/99

Egyetem SZABÁLYZAT. 2011. április 1/99 SZE SZMSZ-HKR-TVSZ Hatályos: 2011.04.05. - Széchenyi István Egyetem S ZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER T TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZATT 2011. április M:\WORD\SZABALY\Egyetemi

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 3. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 483/1300/3-2/2011. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT az 1-5. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18.

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K... 2 E L Ő S Z Ó... 4 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2015. OKTÓBER 2 Bevezetés A Szent István

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (FSZTVSZ) 2003 Elfogadta az Egyetemi Tanács 2002. november 25-i ülésén Módosította az Egyetemi Tanács

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS TUDOMÁNYI KARON ÉRVÉNYES SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (A HALLGATÓI TANULMÁNYI REND ÉS

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI SZABÁLYZATA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI SZABÁLYZATA PÉCS 2015 A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Doktori Iskola Doktori Szabályzata

Részletesebben

A hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje

A hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje Ad 2. (2) A hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje (TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT) KARI KIEGÉSZÍTÉSE K. (1) A hallgatónak

Részletesebben

6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE)

6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE) 6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE) BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK A SZABÁLYZAT HATÁLYA 1. (1) A jelen Szabályzat hatálya kiterjed: a Liszt

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

GyIK: gyakran ismételt kérdések

GyIK: gyakran ismételt kérdések GyIK: gyakran ismételt kérdések Mi a beiratkozás-bejelentkezés eljárás módja? A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre, amely NEPTUN rendszerben a kurzusok felvételével, illetve a beiratkozási

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2016. április 21. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2015. október

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2015. október SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT 2015. október N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KARÁNAK. Doktori SZABÁLYZATA PÉCS

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KARÁNAK. Doktori SZABÁLYZATA PÉCS A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KARÁNAK Doktori SZABÁLYZATA PÉCS 2004 2 TARTALOM 1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 1. A doktori fokozatszerzésről általában... 2. A PhD fokozat megszerzésének

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013 szeptemberétől és azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013 szeptemberétől és azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013 szeptemberétől és azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére Tisztelt Hallgatók! Az Önök munkáját, tájékozódását megkönnyítendő állítottam össze ezt a listát a jogszabályok,

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 4. függelék 1. verzió AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. II. 1 2015. IX. 4. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat,

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT 2007. 1 1 Egységes szerkezetben a módosításairól szóló CCXLII/2007. (XI. 26.) Szen. sz., a CCLXI/2007. (XII. 17.) Szen. sz., a XXXII/2008. (III. 31.) Szen.

Részletesebben

A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA

A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Győr A Szenátus által elfogadva 2013. június 24-én TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 4 Általános rendelkezések... 5 1. A doktori fokozatszerzés

Részletesebben

Hallgatói Követelményrendszer VII. fejezet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Művészeti, Nevelési és Sporttudományi Kar kari melléklete

Hallgatói Követelményrendszer VII. fejezet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Művészeti, Nevelési és Sporttudományi Kar kari melléklete Hallgatói Követelményrendszer VII. fejezet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Művészeti, Nevelési és Sporttudományi Kar kari melléklete Megjegyzés: A számozás a HKR számozását követi, a jelölt bekezdésszám

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2016. II. 1 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről

51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről 51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított, 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 30. -ának (1)-(3)

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. IX. 5 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE A Tanulmányi és vizsgaszabályzat kari kiegészítése 62. (17) Korrekciós vizsga: sikeres vizsga javítása ugyanabban a félévben. Egy félévben egy tárgy

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata Pécs 2007. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ VENDÉGHALLGATÓK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ VENDÉGHALLGATÓK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ VENDÉGHALLGATÓK RÉSZÉRE 1. Vendéghallgatói jogviszony létesítéséhez szükséges dokumentumok: 1 Jelentkezési lap, melyben a hallgató kérvényezi a vendéghallgatói jogviszony létesítését a Dunaújvárosi

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának Szervezeti és Működési Szabályzata Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának Szervezeti és Működési Szabályzata Elfogadta az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Doktori Tanácsa 2013. szeptember 26-án Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Szenátusa a a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.),

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások...

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola Budapest 2010 ZMNE KMDI Budapest 2010 1 ZMNE KMDI Szerkesztette: Dr. habil. Kovács László mk. őrnagy 2 ZMNE KMDI TARTALOMJEGYZÉK A szabályzatban

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola. Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola. Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28. A PPKE JÁK Állam- és Jogtudományági Doktori Tanácsa figyelembe véve az alábbiakban foglalt

Részletesebben

FORRAI MAGÁNISKOLA KÉTTANNYELV KÖZÉPISKOLA. A kreditrendszer fels fokú szakképzés tanulmányi és vizsgaszabályzata

FORRAI MAGÁNISKOLA KÉTTANNYELV KÖZÉPISKOLA. A kreditrendszer fels fokú szakképzés tanulmányi és vizsgaszabályzata FORRAI MAGÁNISKOLA KÉTTANNYELV KÖZÉPISKOLA A kreditrendszer fels fokú szakképzés tanulmányi és vizsgaszabályzata 2011 1 A Forrai Magániskola Kéttannyelv Középiskola - továbbiakban Forrai Magániskola -

Részletesebben

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ)

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján, összhangban a vonatkozó kormányrendeletekben és

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA (AZ SZMSZ. III.2. SZÁMÚ MELLÉKLETE)

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA (AZ SZMSZ. III.2. SZÁMÚ MELLÉKLETE) A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA (AZ SZMSZ. III.2. SZÁMÚ MELLÉKLETE) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 12. (2)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT. 2016. április

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT. 2016. április SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2016. április N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

II. * A hallgatói jogok gyakorlásának és a kötelességek teljesítésének rendje

II. * A hallgatói jogok gyakorlásának és a kötelességek teljesítésének rendje II. * A hallgatói jogok gyakorlásának és a kötelességek teljesítésének rendje A hallgatókra vonatkozó alapvető rendelkezések 1. A hallgatói jogviszony létrejötte (1) A KF hallgatója a felsőfokú szakképzésben,

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Doktori Szabályzata. Budapest

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Doktori Szabályzata. Budapest EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Doktori Szabályzata Budapest 2005 Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Doktori Szabályzat (KDSZ) 2/35.oldal 1. A Természettudományi

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások... 6 III. FEJEZET: A doktori képzés

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) *

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) * TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) * Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 I. RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A SZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE... 3 TANULMÁNYI ÜGYEKBEN ELJÁRÓ SZERVEK ÉS SZEMÉLYEK...

Részletesebben

9/2. SZ. MELLÉKLET A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI SAJÁTOSSÁGOKAT TARTALMAZÓ KARI SZABÁLYZATA

9/2. SZ. MELLÉKLET A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI SAJÁTOSSÁGOKAT TARTALMAZÓ KARI SZABÁLYZATA 9/2. SZ. MELLÉKLET A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI SAJÁTOSSÁGOKAT TARTALMAZÓ KARI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A SZABÁLYZAT HATÁLYA 1. A Szabályzat hatálya kiterjed a Bölcsészettudományi Karon a

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2013. IX. 2 2014. VIII. 31. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat módosító rendelkezéseivel.) Budapest 2012.

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI KÉPZÉS ÉS DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA 2015. december 21. A Szegedi Tudományegyetem Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZAT

FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZAT BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZAT Elfogadta a Szenátus 2014. szeptember 29-i ülésén. Módosította a Szenátus 2015. szeptember 28-i ülésén A BME felvételi eljárását

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és m

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és m A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és működési szabályzata (ÁOK Doktori Szabályzat) PÉCS 2015 2

Részletesebben

A DOKTORI KÉPZÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN

A DOKTORI KÉPZÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN 2008 2 A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, a doktori iskola létesítésének

Részletesebben

A DOKTORI KÉPZÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN

A DOKTORI KÉPZÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN 2010 2 A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, a doktori iskola létesítésének

Részletesebben

ANGOL NYELVŰ MESTERKÉPZÉS

ANGOL NYELVŰ MESTERKÉPZÉS Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: ANGOL NYELVŰ MESTERKÉPZÉS ÉS POSZTGRADUÁLIS KÉPZÉS MF 12-NK Készítette: Átvizsgálta: Jóváhagyta: Nagy-Belgyár Zsuzsa

Részletesebben

NKE DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 TARTALOMJEGYZÉK

NKE DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 TARTALOMJEGYZÉK DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 NKE DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 4 1. A Doktori Szabályzat hatálya... 4 2. Szabályzói háttér... 4 3. Értelmező rendelkezések... 5 II. A

Részletesebben

Az Egyetemi Doktori Tanács Honosítási Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat)

Az Egyetemi Doktori Tanács Honosítási Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) (a továbbiakban: Szabályzat) TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 A szabályzat hatálya...3 1....3 A honosítás alapelvei...3 2....3 Hatáskör...4 3....4 A HONOSÍTÁSI ELJÁRÁS...4 A honosítási eljárás

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. XI. fejezet. A doktori képzés szabályai DOKTORI SZABÁLYZAT 1

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. XI. fejezet. A doktori képzés szabályai DOKTORI SZABÁLYZAT 1 Szervezeti és Működési Szabályzat XI. fejezet A doktori képzés szabályai DOKTORI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék Egyetemi doktori iskola (Sz. 1.-Sz. 6.) Egyetemi Doktori Tanács (Sz. 7.- Sz. 24.) Az Egyetemi

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR TÁJÉKOZTATÓ. A BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁN FOLYÓ SZERVEZETT DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRŐL

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR TÁJÉKOZTATÓ. A BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁN FOLYÓ SZERVEZETT DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRŐL BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR TÁJÉKOZTATÓ A BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁN FOLYÓ SZERVEZETT DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRŐL BUDAPEST, 2015 1 Előszó A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZÁMÍTÓGÉPES TANULMÁNYI RENDSZERÉNEK ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM SZÁMÍTÓGÉPES TANULMÁNYI RENDSZERÉNEK ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZÁMÍTÓGÉPES TANULMÁNYI RENDSZERÉNEK ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Miskolc 2014. 3.10. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM SZÁMÍTÓGÉPES TANULMÁNYI RENDSZERÉNEK ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZAT

HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 361/1300/31-2/2012. HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1 2. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (TERVEZET) 2012 A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BEVEZETÉS (1)

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A PTE TTK FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLÁJÁNAK DOKTORI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A PTE TTK Földtudományok Doktori Iskolája (a továbbiakban: FDI) a MAB 2000/10/III./1.4/6. határozatával ideiglenesen

Részletesebben

I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola. A képzésért felelős kar megnevezése: Állam- és Jogtudományi Kar

I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola. A képzésért felelős kar megnevezése: Állam- és Jogtudományi Kar I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola Tudományág: Politikatudomány Képzési forma: doktori (PhD) képzés Képzési cél: tudományos fokozat szerzésére felkészítés, felsőoktatási

Részletesebben

A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK. Alapfogalmak

A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK. Alapfogalmak KRE TVSz 10. függelék 2012.05.10. A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK 10. FÜGGELÉK 1. Tanári szakképzettség ciklusokra bontott, osztott képzésben, mesterfokozatot nyújtó tanári mesterszakon

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 2015. Október Bevezetés

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 10. SZ. MELLÉKLETE KÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2007.

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 10. SZ. MELLÉKLETE KÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2007. EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 10. SZ. MELLÉKLETE KÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2007. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusa a felsőoktatásról

Részletesebben

Juttatási és térítési szabályzat kari kiegészítése

Juttatási és térítési szabályzat kari kiegészítése Juttatási és térítési szabályzat kari kiegészítése 104. A hallgatók részére nyújtható támogatások I. A hallgatói normatíva juttatásának jogcímei a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és

Részletesebben

Általános Orvostudományi Kar 3

Általános Orvostudományi Kar 3 FOGORVOS MESTERKÉPZÉSI SZAK A fogorvos mesterképzési szak egységes, osztatlan képzés képzési és kimeneti követelményei* A mesterképzési szak megnevezése Fogorvos (Dentistry) A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

TVSZ kisokos hallgatóknak

TVSZ kisokos hallgatóknak TVSZ kisokos hallgatóknak A dokumentumban megmaradt a TVSZ eredeti tagolása, így hogyha a pontos hivatkozásra van szükség, könnyen megtalálható. 2. A tanulmányi ügyekben eljáró bizottságok és személyek

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA HALLGATÓINAK JUTTATÁSI ÉS TÉRITÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA HALLGATÓINAK JUTTATÁSI ÉS TÉRITÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA HALLGATÓINAK JUTTATÁSI ÉS TÉRITÉSI SZABÁLYZATA (Az SzMSz 11. sz. melléklete) A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A Nyíregyházi Főiskola Szenátusa a

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Ikt. sz.: 487/1000/245-2/2013 A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg Debrecen 2013. december 10. Tartalom: Preambulum...4

Részletesebben

Általános Orvostudományi Kar. Kisokos ÁOK - HÖK

Általános Orvostudományi Kar. Kisokos ÁOK - HÖK Általános Orvostudományi Kar Kisokos ÁOK - HÖK 2014/2015 Dékán Prof. Dr. Hunyady László Semmelweis Egyetem ELÉRHETŐSÉGEK Dékáni Hivatal Cím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. Telefonszám: 061 4591500 (központi

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 21. szám 126. évfolyam 2011. október 21. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM Utasítás Oldal 41/2011. (X. 21. MÁV Ért. 21.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI EGYETEM A VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Utolsó módosítás: 2016. március 31., hatályba lép:

Részletesebben

MÖDFE 2011/2012 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

MÖDFE 2011/2012 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjra a 2011/2012-es tanévre azon a 2008/2009-es vagy a 2009/2010-es

Részletesebben

Bevezetés... 4 I. FEJEZET... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A Szabályzat hatálya... 4 2. A hallgatói juttatások és térítési díjak ügyében eljáró

Bevezetés... 4 I. FEJEZET... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A Szabályzat hatálya... 4 2. A hallgatói juttatások és térítési díjak ügyében eljáró Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOSTUDOMÁNYI KARON ÉRVÉNYES SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA FACULTAS 1787 SCIENTIARUM

Részletesebben

Ajánlások a doktori (PhD) képzés kreditrendszerű szabályozásához

Ajánlások a doktori (PhD) képzés kreditrendszerű szabályozásához Ajánlások a doktori (PhD) képzés kreditrendszerű szabályozásához Országos Kredittanács Budapest, 2004. március Előszó Az érvényes kormányrendelet szerint a felsőoktatási intézményeknek 2003. szeptember

Részletesebben

Hatály: 2013. XII. 5 2014. II. 21. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZAT

Hatály: 2013. XII. 5 2014. II. 21. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZAT Hatály: 2013. XII. 5 2014. II. 21. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZAT 2013 A Nemzeti Közszolgálati Egyetemre (a továbbiakban: Egyetem) történő felvételt - a nemzeti felsőoktatásról szóló

Részletesebben

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA A Szenátus elfogadta: 2012. február 9. A határozat száma: 118/2011-2012. (II. 9.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2012. február

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA Szeged, 2006. 1 A Felvételi Szabályzat a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (Ftv), és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásainak általános

Részletesebben

TVSZ. 10. SZ. FÜGGELÉK A CIKLUSOKRA BONTOTT, OSZTOTT KÉPZÉSBEN MEGVALÓSULÓ TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK

TVSZ. 10. SZ. FÜGGELÉK A CIKLUSOKRA BONTOTT, OSZTOTT KÉPZÉSBEN MEGVALÓSULÓ TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK TVSZ. 10. SZ. FÜGGELÉK A CIKLUSOKRA BONTOTT, OSZTOTT KÉPZÉSBEN MEGVALÓSULÓ TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK 1. Az osztott képzésben megvalósuló tanári mesterszakon tanulmányokat folytató

Részletesebben

Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre Tisztelt Pályázók, leendő PhD Hallgatók! A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdet doktori (PhD)

Részletesebben

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat Hallgatói térítési és juttatási szabályzat PPKE 2009. március 1. 1. cím A szabályzat hatálya 1.. (1) Jelen szabályzat hatálya ha jogszabály vagy szabályzat másként nem rendeli kiterjed a Pázmány Péter

Részletesebben

SOPRONI KOLLÉGIUMAINAK

SOPRONI KOLLÉGIUMAINAK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SOPRONI KOLLÉGIUMAINAK ÜGYRENDJE SOPRON 2011 Tartalomjegyzék Általános rendelkezések... 3 A Kollégium feladata... 3 Kollégiumi Bizottság... 3

Részletesebben

A záróvizsga menete. Az átláthatóság és az információk megfelelő áramlása érdekében az alábbiakban a záróvizsgák menetének leírását közöljük.

A záróvizsga menete. Az átláthatóság és az információk megfelelő áramlása érdekében az alábbiakban a záróvizsgák menetének leírását közöljük. A záróvizsga menete Az átláthatóság és az információk megfelelő áramlása érdekében az alábbiakban a záróvizsgák menetének leírását közöljük. Miután a hallgató belépett a záróvizsga termébe, húz két tételt:

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KAR. A doktori (PhD) képzés és fokozatszerzés szabályzata

DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KAR. A doktori (PhD) képzés és fokozatszerzés szabályzata DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KAR A doktori (PhD) képzés és fokozatszerzés szabályzata Debrecen, 2005 1 Szabályozási háttér (1) A Debreceni Egyetem Informatikai Karának (IK) a doktori képzésre és fokozatszerzésre

Részletesebben

Az Irodalomtudományi Doktori Iskola mőködési szabályzata

Az Irodalomtudományi Doktori Iskola mőködési szabályzata Az Irodalomtudományi Doktori Iskola mőködési szabályzata 1. A doktori iskola neve, székhelye: ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola (ITDI) 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/a 2. A doktori iskola adminisztrációja:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA. HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT (a Szervezeti és működési szabályzat 4.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA. HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT (a Szervezeti és működési szabályzat 4. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT (a Szervezeti és működési szabályzat 4. számú melléklete) Elfogadva: 2009. szeptember 29., hatályba lép: 2009. október 1-jén

Részletesebben

A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Széchenyi István Egyetemen (továbbiakban: Egyetem) működő Egyetemi Szolgáltató Központ Egyetemi Kollégiumhoz (továbbiakban:

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter. /2007. ( ) SZMM rendelete. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

A szociális és munkaügyi miniszter. /2007. ( ) SZMM rendelete. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 1 A szociális és munkaügyi miniszter /2007. ( ) SZMM rendelete a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.)

Részletesebben

SZF/.../2011 S z o l n o k i F ő i s k o l a F e l v é t e l i é s Á t v é t e l i S z a b á l y z a t E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n

SZF/.../2011 S z o l n o k i F ő i s k o l a F e l v é t e l i é s Á t v é t e l i S z a b á l y z a t E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n SZF/.../2011 S z o l n o k i F ő i s k o l a F e l v é t e l i é s Á t v é t e l i S z a b á l y z a t E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n Utolsó módosítás: 2011. június 16-án A Szolnoki Főiskola (a

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK FELVÉTELI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK FELVÉTELI SZABÁLYZATA (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2005. március 24. Tartalomjegyzék I. rész Általános rendelkezések 3 1. 3 2. 3 3. 4 II. rész A férőhelyek

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BGF SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest 2010

Részletesebben

A szakdolgozatvédés és a záróvizsga menete, az oklevél (Egységes útmutató 14., 19-21, 22-23. oldal)

A szakdolgozatvédés és a záróvizsga menete, az oklevél (Egységes útmutató 14., 19-21, 22-23. oldal) A szakdolgozatvédés és a záróvizsga menete, az oklevél (Egységes útmutató 14., 19-21, 22-23. oldal) Tartalom A szakdolgozatvédés és a záróvizsga menete, az oklevél... 1 A szakdolgozat értékelése, szakdolgozatvédés

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés j) és

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó II. ÉVES FOGORVOSTAN-HALLGATÓKNAK A 9002K_N tanterv, Alapozó ismeretek Érvényes: 2013/2014. tanév KREDITRENDSZER 1.A kreditrendszer alapfogalmai

Részletesebben