HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND"

Átírás

1 VI. RÉSZ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND 1. fejezet A KÉPZÉS SZERKEZETI ÉS TARTALMI EGYSÉGEI Képzési program 262. (1) A Főiskolán a képzés a képzési program alapján folyik, melyet a Szenátus fogad el. A képzési program a Szenátus általi elfogadással válik érvényessé. A képzési program részeként a tanterveket és a képzési terveket az Egyház legfőbb hatóságának rendelkezései alapján, valamint alap- és mesterképzésben a miniszter által kiadott képzési és kimeneti követelmények alapján, szakirányú továbbképzésben szabadon készíti el a felsőoktatási intézmény. (2) A képzési program az oktatott alap- és mesterképzési szakok, az osztatlan képzésben folyó mesterszakok, a felsőoktatásról szóló évi LXXX. tv. alapján szeptember 1-je előtt indított korábbi egyetemi és főiskolai szakok (a továbbiakban: korábbi rendszerű képzés), továbbá a szakirányú továbbképzési szakok rendszerét tartalmazza. Kreditrendszer 263. (1) A kredit a hallgatói tanulmányi munka mennyiségét kifejező mértékegység, amely a tanegység vonatkozásában kifejezi azt a becsült időt, amely meghatározott ismeretek elsajátításához, a követelmények teljesítéséhez szükséges. Egy kredit harminc tanulmányi munkaórát jelent. (2) Minden tanegységhez a teljes tanulmányi időt (foglalkozás + egyéni tanulmányi munkaóra) kifejező, egy félévre meghatározott kreditérték társul. Az egyes tanegységek kreditértékét a képzési terv tartalmazza. (3) Akkor szerzi meg a hallgató az adott tanegységhez rendelt kreditet, ha a tanegységet teljesítette. A kredit értéke nem függ a minősítéstől. Képzési formák 264. (1) Az Nftv. 15. (3) bekezdése szerint az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor) és szakképzettség szerezhető. Az alapfokozat az első felsőfokú végzettségi szint, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére. Az alapképzés képzési és kimeneti követelményei határozzák meg, hogy milyen szakképzettséget lehet szerezni az alapképzésben. (2) Az Nftv. 15. (4) bekezdése szerint mesterképzésben mesterfokozat (magister, master) és szakképzettség szerezhető. A mesterfokozat a második felsőfokú végzettségi 1

2 szint. A mesterképzés képzési és kimeneti követelményei határozzák meg, hogy milyen szakképzettség szerezhető a mesterképzésben. (3) A korábbi rendszerű képzésben egyetemi illetve főiskolai végzettség szerezhető. (4) Az Nftv. 15. (6) bekezdése szerint a szakirányú továbbképzésben az alapvagy a mesterfokozatot követően további szakirányú szakképzettség szerezhető. Tagozatok 265. A Főiskolán az Nftv ában foglaltaknak megfelelően a következő rendszerekben lehet tanulmányokat folytatni: a) teljes idejű képzésben nappali vagy b) részidős képzésben esti, illetve levelező tagozaton. Szak 266. (1) A szak a rá vonatkozó képesítési követelményekkel, illetve képzési és kimeneti követelményekkel meghatározott, oklevéllel záruló képzési tartalom rendszere. (2) A főiskolán oktatott szakok típusai: a) egységes, osztatlan képzésben folyó mesterszak, b) több ciklusú, osztott képzésben folyó alapszak, c) több ciklusú, osztott képzésben folyó mesterszak, d) a korábbi rendszerű képzésben egyetemi szak, és főiskolai szak e) szakirányú továbbképzési szak. (3) A szak a Főiskola képzési programjának része, a létesítésére tett javaslatról, indításáról, tantervéről, a szakfelelős személyéről, illetve az ezekben történt változásokról, a kidolgozó szervezeti egység javaslata alapján a Szenátus dönt. (4) A szakért felelős szervezeti egység institutum, intézet vagy tanszék lehet. (5) A szakért felelős oktató (szakfelelős) a Főiskola teljes munkaidőben foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkező, az Nftv. szerinti első helyen foglalkoztatott oktatója lehet. A Főiskola szakjai * Törölte a Szenátus 4/2013. (II.12.) számú határozata Tanterv 279. (1) A tanterv egy adott szaknak a képzési és kimeneti követelmények, illetőleg a képesítési követelmények keretei között a Szenátus által elfogadott követelményrendszere, amely tartalmazza a szak elvégzésének alapvető szakmai feltételeit, az oklevél megszerzéséhez szükséges valamennyi tanulmányi követelményt, különösen a) a tanulmányi- és vizsgakövetelményeket, b) a tantárgyak felsorolását, c) az abszolutórium megszerzésének egyéb feltételeit, a kritériumfeltételeket, d) a záróvizsgára bocsátás és az oklevél kiadásának feltételeit, e) az oklevél minősítésének számítási módját f) a tanterv hatályba léptetésének időpontját. 2

3 (2) A szak tantervére vonatkozó előterjesztést a szakért felelős szervezeti egység a képesítési követelményekkel, illetve a képzési és kimeneti követelményekkel összhangban dolgozza ki. (3) A szak tantervét a Szenátus hagyja jóvá a szakért felelős szervezeti egység előterjesztésére. (4) A szakok tanterveit a szakért felelős szervezeti egység adatszolgáltatása alapján a Tanulmányi Osztály a Neptun rendszerben tartja nyilván. Képzési terv 280. (1) A képzési terv a szak tantervének tanegységekre lebontott követelményrendszere, amely a szak tantervében meghatározott követelmények teljesítésének részletes szakmai feltételeit tartalmazza. (2) A szak képzési terve a szak tantervével összhangban kerül kidolgozásra. (3) A szak képzési tervét a Szenátus hagyja jóvá. (4) A képzési terveket a Tanulmányi Osztály a Neptun rendszerben tartja nyilván. (5) A képzési terv tartalmazza: a) a tagozat megnevezését, b) a tantárgyak tanegységekre való felbontását, c) a tanegységek típusát, d) a tanegységek heti óraszámát és kreditértékét (részidős képzés esetén a kontaktórák számát, ütemezését és kreditértékét), e) a tanegység erős és gyenge előfeltételeit, f) a számonkérés és az értékelés módját, gyakorlat esetén a gyakorlati követelmények pótlásának lehetőségét, g) a képzési terv hatályba léptetésének időpontját. Tantervi egységek 281. (1) A tanulmányok képzési tartalma tantárgyakból és tanegységekből (a továbbiakban együtt: tantervi egységek) épül fel. (2) Ugyanaz a tantervi egység több szak tantervében is szerepelhet, de lehetnek szakoktól független tantervi egységek is. Tantárgy 282. A tantárgy általában több félévnyi, összetartozó ismeretanyagot tartalmazó, egymásra épülő tanegységek rendszere. Valamely, önálló szakmai tartalmú, egyetlen tanegység is tekinthető a tanterv szerint tantárgynak. Tanegység 283. (1) A Főiskolán végezhető tanulmányok szerkezeti-logikai alapegysége a tanegység, amely általában félévnyi konkrét tanulmányokkal (valamely kurzus elvégzésével), és/vagy egyszeri tanulmányi cselekménnyel (pl. vizsga) teljesíthető szakmai követelményeket fogalmaz meg. (2) A tanegység típusa lehet: a) a teljesítésére alkalmas tevékenység típusa alapján: kontaktórás tanegység, melyhez (átlagos) heti ill. féléves óraszámban meghatározott, féléves időtartamú, oktató által tartott tanulmányi foglalkozás tartozik (előadás, szeminárium); 3

4 kontaktóra nélküli, órás tanegység, melyhez összóraszámban meghatározott, de heti óraszám nélküli időtartamú tanulmányi foglalkozás tartozik (plébániai, iskolai gyakorlat, kórházi lelkigondozás gyakorlat stb.); órátlan tanegység, melyhez foglalkozás nem tartozik, teljesíteni egyszeri cselekménnyel lehet (pl. vizsga stb.); b) az egyes szakokhoz tartozása alapján: szakhoz tartozó tanegység, mely egy vagy több szak tantervi követelményét képezi, szaktól független tanegység, mely szakoktól függetlenül jelenik meg a főiskola képzési kínálatában. c) a tanegység választásának módja alapján: kötelező, kötelezően választható, szabadon választható. (3) Valamennyi tanegység leírása tartalmazza a) az adott tanegység megnevezését, b) kódját, c) kreditértékét, d) képzési célját, e) tartalmának tömör leírását, f) felvételének és teljesítésének részletes feltételeit (előfeltételek, a teljesítés, értékelés módja), g) azon tantárgyért felelős oktatási szervezeti egység, illetve személy megnevezését, amelyhez az adott tanegység tartozik. Tanegység-kódok 284. (1) A tanegységek jelölésére a Főiskola kódokat használ. (2) A kódok a következő információkat tartalmazzák: a) a képzési forma betűjele (pl. BA, MA, ET, GY, T); b) a tantárgy nevének rövidítése (pedagógiai tanegység esetén PD, pszichológiai tanegység esetén PS); c) tanegység sorszáma a tantárgyon belül; d) a tagozat típusának betűjele (kivéve a szakirányú továbbképzési szakokat). Pl. MADO5/E = a Dogmatika harmadik tanegysége: Krisztológia, hagyományos képzésben, esti tagozaton. BAMO2N = a Morálteológia második tanegysége alapképzésben, nappali tagozaton. Kurzus 285. (1) Valamely tanegység követelményeinek teljesítését lehetővé tevő tanulmányi cselekmény a kurzus és a vizsgakurzus. (2) A kurzus tanulmányi foglalkozások rendszere, melynek keretében a szorgalmi időszakban heti ismétlődéssel vagy más módon szervezett foglalkozásokon (előadás, szeminárium, gyakorlat) zajlik a tanulmányi folyamat teljesítése. A kurzus elkülönült értékeléssel is záródhat (pl. vizsga). (3) A vizsgakurzusnak három fajtája van: a) a záróvizsga teljesítésére szolgáló tanulmányi cselekmény, b) a szigorlat teljesítésére szolgáló tanulmányi cselekmény, 4

5 c) az a képzési tervben biztosítható vizsgalehetőség, amelynek során egy kontaktórás, vizsgával záruló kurzust a korábbi félévben azt felvevő, de sikeres vizsgával nem teljesítő hallgató olyan félévben is teljesíthet, amikor a kontaktórás kurzus nem kerül meghirdetése. (4) A vizsgakurzus a tanulmányi okból történő elbocsátás feltételei szempontjából tantárgyfelvételnek minősül. A vizsgakurzus esetében csak vizsgázni lehet, félévközi követelmények nem teljesíthetőek. (5) A kurzus típusa, tulajdonságai stb. megegyeznek annak a tanegységnek a típusával és tulajdonságaival, melyek teljesítésére meghirdették (időtartam, kontaktóraszám, a foglalkozás jellege, az értékelés típusa). A kurzushoz, típusától függően konkrét hely, időpont, oktató, tanulmányi foglalkozások, illetve számonkérési alkalmak, minősítési eljárások tartoznak (1) A kurzus oktatója a kurzusleírást a szak tantervével és a képzési tervvel összhangban dolgozza ki. (2) A kurzusleírás tartalmazza a kurzus a) címét, b) kódját, c) a kurzus fajtáját, d) szakmai célját, e) a kurzus tartalmát, f) felvételének sajátos követelményeit, g) értékelésének módját, gyakorlat esetén a gyakorlati követelmények pótlásának lehetőségét, h) óraszámát, i) helyét, időpontját, ütemezését, j) felelősének megnevezését, szervezeti egységét, k) teljesítésével elvégezhető tanegységeket. (3) A kurzusokat a kurzusért felelős személy adatszolgáltatása alapján a Tanulmányi Osztály a Neptun rendszerben tartja nyilván. Előfeltétel 287. (1) A szakos tanulmányokban történő előrehaladás feltételeit a tantervben rögzített előfeltételi szabályok határozzák meg. A tantervi egység teljesítésének előfeltétele lehet más tantervi egység előzetes teljesítése. Ugyanannak a tanegységnek több előfeltétele is lehet. (2) Az előfeltételek fajtái a) az előfeltételként szolgáló tantervi egység típusa alapján: tanegység-előfeltétel: a tantervi egység teljesítésének előfeltétele az előfeltétel tanegység előzetes teljesítése; tantárgy-előfeltétel: a tantervi egység teljesítésének előfeltétele az előfeltétel tantárgy előzetes teljesítése. b) az előfeltétel kötelező teljesítésének ideje alapján: erős előfeltétel: az előfeltételt a tanegység teljesítésére szolgáló kurzus fölvétele előtt teljesíteni kell, gyenge előfeltétel: az előfeltétel teljesítése a tanegységgel azonos félévben is történhet. 5

6 (3) Előfeltételes tanegység esetleges teljesítése az előfeltétel(ek) teljesületlen volta esetén érvényét veszti, azt a Tanulmányi Osztály a leckekönyvből és a Neptun rendszerből törli. Ajánlott tanterv 288. (1) Az Nftv. 49. (4) bekezdésének megfelelően a Főiskola ajánlott tantervet (mintatanterv) ad ki a hallgatói tanulmányi rend összeállításához. A hallgató tanulmányai tervezése során eltérhet a Főiskola által ajánlott tantervtől. A hallgató az oklevél megszerzéséhez szükséges krediteket a képzési időnél rövidebb, illetve hosszabb idő alatt is megszerezheti. (2) Ha a hallgató nem a rá vonatkozó ajánlott tanterv szerint végzi tanulmányait, akkor a képzési ideje jelentősen megnövekedhet, mivel a Főiskola jellegéből adódóan bizonyos tárgyakat csak minden negyedik félévben hirdet meg (1) Az ajánlott tanterv az adott évfolyamra vonatkozóan a tanegységek félévekre történő elosztását tartalmazó, a Főiskola által a tanegységek elvégzésének sorrendjére, valamint az elvégzés időbeli ütemezésére ajánlott tanulmányi rend. (2) Az ajánlott tanterv szerinti tanulmányi előrehaladással a hallgató tanulmányait a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő alatt, egyenletes terhelés mellett fejezheti be úgy, hogy minden tantárgy felvételénél eleget tehet az előtanulmányi követelményeknek. (3) Az ajánlott tantervtől a hallgatónak joga van a képzési terv keretei között eltérni. 6

7 2. fejezet A TANULMÁNYOK JOGI KERETEI 290. A Főiskolán tanulmányokat folytatók háromféle jogi kapcsolat keretében vehetnek részt a tanulmányokban: a) hallgatói jogviszony, b) vendéghallgatói jogviszony c) felnőttképzési jogviszony. A hallgatói jogviszony 291. (1) A hallgatói jogviszony a Főiskola és a valamely szakon tanulmányokat folytató hallgató között létrejövő jogi kapcsolat, melyben a Főiskolát és a hallgatót kölcsönösen jogok illetik, és kötelezettségek terhelik a jogszabályokban és a Főiskola szabályzataiban meghatározottak szerint. (2) A hallgatói jogviszony alapján a hallgató jogosult az adott szakon a jogszabályok, a Főiskola Szabályzatának, valamint a szak tantervének keretei között tanulmányokat folytatni. (3) A hallgatói jogviszony alapján a hallgató köteles a jogszabályok, a Főiskola Szabályzatának, valamint a szak tantervének keretei között tanulmányait megtervezni, és a tanulmányi kötelezettségeknek eleget tenni. (4) A hallgatói jogviszonyban álló hallgatóval kapcsolatban a Főiskola jogosult a jogszabályokban és a Főiskola Szabályzatában foglaltak alapján a hallgató személyes és a tanulmányaira vonatkozó adatainak kezelésére, tevékenységének ellenőrzésére és értékelésére. (5) A hallgatói jogviszonyban álló hallgatóval kapcsolatban a Főiskola köteles biztosítani a szak elvégzésének személyi és tárgyi feltételeit, valamint köteles a tanulmányok folytatásához szükséges információkat a hallgató rendelkezésére bocsátani a jogszabályok, a Főiskola Szabályzatának, valamint a szak tantervének keretei között. A hallgatói jogviszony létrejötte 292. Aki a Főiskolára felvételt vagy átvételt nyert, a Főiskolával a felvételi döntés évében hallgatói jogviszonyt létesíthet. Felvétel 293. (1) A felvétel feltételeit jogszabályok keretei között a Szabályzat a felvételi rendre vonatkozó részében rendezi. (2) A felvételt nyert jelentkező számára a Főiskola biztosítja a beiratkozás, ezzel a hallgatói jogviszony létrehozásának lehetőségét. (3) A felvételt nyert jelentkező nem kezdheti a tanulmányait passzív félévvel a Főiskolán, kivéve, ha erre vonatkozóan felmentést kap a Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottságtól. Az erre irányuló kérelem a felvétel után soron következő félév első hetének végéig nyújtható be a Tanulmányi Osztályon keresztül. 7

8 Átvétel 294. (1) A más felsőoktatási intézményben már hallgatói jogviszonnyal rendelkező személy kérheti átvételét a Főiskolára. (2) Az átvételi kérelmek elbírálása tárgyában első fokon a Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság jár el. (3) Az átvételi kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumokat, melyeket azon felsőoktatási intézmény állított ki, amellyel az átvételi kérelem beadásakor a hallgatónak hallgatói jogviszonya áll fenn: a) igazolást a fennálló hallgatói jogviszonyról és állami ösztöndíjas (államilag támogatott) képzésre történő átvétel kérelmezése esetén a már elvégzett, támogatott félévek számáról, b) a leckekönyvet, c) az adott szak(ok)ra vonatkozó tantervi hálót vagy tanegységlistát, továbbá a teljesített tanegységek leírását, d) azon okmányok másolatát, amelyeket a felvételiző hallgatóknak kell leadniuk (érettségi bizonyítvány, oklevél, nyelvvizsga-bizonyítvány, keresztlevél, egyházi ajánlás). (4) Átvétel esetén a hallgató hallgatói jogviszonya a korábbi felsőoktatási intézménnyel megszűnik. Az átvételről hozott határozatban rendelkezni kell a képzés finanszírozási formájáról. Beiratkozás 295. (1) A hallgatói jogviszony felvétel vagy átvétel alapján, a beiratkozással jön létre. A beiratkozás egyúttal a hallgató azon írásbeli nyilatkozata, melyben közli, hogy tanulmányait az adott félévben megkezdi. (2) A beiratkozáskor a hallgató a nyilvántartásához, valamint az elektronikus tájékoztatáshoz szükséges személyes adatait köteles megadni a Főiskola számára. A Főiskola a beiratkozáskor kérheti a hallgató személyi igazolványának, vagy más okiratának bemutatását, amelyről szükség esetén fénymásolatot készíthet. (3) A hallgató a beiratkozáskor leckekönyvet kap. A leckekönyv közokirat. Megőrzése, állapotának megóvása minden hallgatónak kötelessége. Elveszett vagy megrongálódott leckekönyv helyett a Tanulmányi Osztály csak térítés ellenében ad újat. (4) A leckekönyvbe való kurzusfelvétel a kurzusfelvételi időszakban a hallgató feladata. A leckekönyvbe a kurzusokat magyar nyelven kell felvenni. A leckekönyvben annak lezárása után minden egyéni javítás és bejegyzés tilos. Kurzusfelvételkor a leckekönyvben pontosan és olvashatóan fel kell tüntetni az előadó és a tanegység nevét, a heti óraszámot, a tanegység kódját és kreditértékét. (5) A beiratkozáskor a hallgató azonosító kódot kap a Neptun rendszerhez. Tanulmányi adatainak rögzítése ebben a rendszerben történik a képzés egész ideje alatt (így a kurzusok felvétele és a vizsgákra jelentkezés is). (6) A további tanulmányi félévekben a hallgató a regisztráció keretében a Neptun rendszerben és a Tanulmányi Osztályon leadott írásbeli nyilatkozattal jelenti be, hogy az adott félévben kíván-e tanulmányokat folytatni. Regisztráció 296. (1) Az Nftv. 42. (5) bekezdésének megfelelően a hallgatói jogviszony fennállása alatt újabb beiratkozásra nincs szükség. A hallgató azonban minden félév 8

9 elején köteles regisztrálni, vagyis nyilatkozni arról, hogy az adott félévben megkezdi tanulmányait, folytatja vagy szünetelteti. (2) A regisztrálásra nyitva álló időszak a regisztrációs időszak. A regisztrációs időszak a nappali tagozaton a kurzusfelvétel kezdetétől a félév első hetének végéig eltart. A regisztrációs időszak az esti és levelező tagozaton a szorgalmi időszak harmadik szombatjáig tart. Ezt követően az adott félévre regisztrálni nem lehetséges. (3) A hallgató a regisztráció során köteles bejelenteni a nyilvántartott személyes adataiban történt változásokat is. Amennyiben adataiban olyan változás történt, amelyet okiratokkal igazolnia kell, akkor ezt Tanulmányi Osztályon személyesen jelenti be az eredeti dokumentum egyidejű bemutatásával. (4) A hallgató a regisztrációját a félév negyedik hetének végéig visszavonhatja. (5) Ha az önköltséges (költségtérítéses) hallgató a megadott határidőig a regisztrációját visszavonja, egyidejűleg rendelkezhet a befizetett összeg következő félévre történő beszámításáról, vagy arról, hogy a befizetett összeget a kezelési költség levonásával a Főiskola visszautalja a számára. Rendelkezés hiányában a Főiskola az önköltség összegét (költségtérítést) a kezelési költség levonásával visszautalja. (6) A Tanulmányi Osztály legkésőbb a félév negyedik hetének végéig megállapítja a regisztrált hallgatók névsorát, és értesíti azokat, akiknek a regisztrációját érvénytelenítette. Részismeretek megszerzése érdekében létesített hallgatói jogviszony 297. (1) A hallgatót az e -ban foglalt eltéréssel illetik meg a hallgatói jogviszony alapján biztosított jogok és terhelik e jogviszonyon alapuló kötelezettségek. (2) Részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzésre a Főiskola maximális létszámának figyelembevételével, önköltséges (költségtérítéses) képzés keretében, egy alkalommal, legfeljebb két félévre létesíthet hallgatói jogviszonyt azzal a személlyel, aki nem áll hallgatói jogviszonyban. (3) A hallgató e jogviszonyára tekintettel nem jogosult további szakképesítés, illetve szakképzettség megszerzése érdekében tanulmányokat folytatni, átvételét kérelmezni, további (párhuzamos) hallgatói, vendéghallgatói jogviszonyt létesíteni, hallgatói jogviszonyát - az 308. (3) bekezdésben meghatározott ok kivételével - szüneteltetni, állami ösztöndíjas (államilag támogatott) képzésre átvételét kérelmezni, támogatási időt igénybe venni. (4) A részismeretek megszerzése érdekében létesített hallgatói jogviszony időtartamát a jogszabályon alapuló juttatás, kedvezmény, szolgáltatás igénybevételére meghatározott időtartamba be kell számítani. Vendéghallgatói jogviszony 298. (1) A Főiskola engedélyével a hallgató más hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben vendéghallgatói jogviszony keretében résztanulmányokat folytathat, ha ezt számára a fogadó intézmény lehetővé teszi, az ott szerzett kreditjei a Főiskolán folytatott tanulmányaiba beszámíthatók, és az áthallgatás a Főiskolán fennálló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését nem zavarja. Az engedélyt a hallgató kérelmére a Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság adhatja meg. A kérelmet az adott félév megkezdése előtt kell benyújtani a Tanulmányi Osztályon. A döntést a félév első hetének végéig meg kell hozni. (2) A hallgató más felsőoktatási intézményben, vendéghallgatói jogviszonyban szerzett kreditjei a fogadó intézmény által kiállított igazolás alapján a kreditátviteli szabályok 9

10 szerint ismerhetők el. A hallgató leckekönyvébe a fogadó intézmény bejegyzést nem tehet. (3) A hallgató a vendéghallgatásra vonatkozó kérelmében kérheti a megszerzett kreditjeinek elismerését. Ebben az esetben a más felsőoktatási intézményben szerzett kreditjét beszámítják a hallgató adott féléves tanulmányi átlagába. Ennek feltétele, hogy a hallgató a másik intézmény kreditszerzésről kiállított igazolását legkésőbb a vizsgaidőszak végén a leckekönyv-leadási határnapig eljuttassa a Tanulmányi Osztályra (1) Más hazai vagy külföldi felsőoktatási intézmény hallgatója intézményközi megállapodás keretében vagy a Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság engedélyével folytathat tanulmányokat a Főiskolán vendéghallgatói jogviszony keretében. (2) A vendéghallgatásra vonatkozó kérelmet a regisztrációs idő végéig kell benyújtani a Tanulmányi Osztályon. Külföldi hallgató esetében e határidő meghosszabbítható legfeljebb a szorgalmi időszak negyedik hetének végéig. (3) A vendéghallgatási kérelmen az adott oktató, több kurzus esetén külön-külön igazolja, hogy hozzájárul a vendéghallgatás engedélyezéséhez (1) A kérelem alapján a vendéghallgatás engedélyezéséről a Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság dönt, meghatározva a tanulmányok költségének összegét, fizetésének módját és határidejét. Az állami ösztöndíjjal támogatott (államilag támogatott) hallgatónak a Főiskolán sem kell költségtérítést vagy önköltséget fizetni. A vendéghallgató bekerül a Főiskola hallgatói nyilvántartásába, és rá a Főiskolán folytatott tanulmányai idejére a Főiskola Szabályzatának hatálya értelemszerűen terjed ki. (2) A vendéghallgatásra vonatkozó engedély alapján a vendéghallgató számára a Tanulmányi Osztály a Neptun rendszerben az engedélyezett kurzusokat fölveszi. (3) A vendéghallgatás eredményéről szóló, a leckekönyvi bejegyzésekkel megegyező tartalmú igazolást a Tanulmányi Osztály adja ki. További (párhuzamos) jogviszony 301. (1) A hallgató más felsőoktatási intézményben további (párhuzamos) hallgatói jogviszonyt létesíthet, melyet a Tanulmányi Osztályon haladéktalanul be kell jelentenie. (2) Más felsőoktatási intézmény hallgatója a Főiskolával párhuzamos hallgatói jogviszonyt a felvételi szabályok szerint létesíthet. Hallgatói képzési szerződés 302. Az Nftv. 39. (3) bekezdése szerint, ha a hallgató önköltség fizetése mellett folytatja képzését, akkor vele a 248/2012. (VIII.31.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint hallgatói képzési szerződést kell kötni * Törölte a Szenátus 4/2013. (II. 12.) számú határozata. 10

11 Szakirány-választás 304. (1) A hallgató a jogszabályok és a Szabályzat keretei között a Katekéta lelkipásztori munkatárs szakon belül katekéta vagy lelkipásztori munkatárs szakirányon folytathat tanulmányokat. (2) A szakirány-választást a szakirányon folyó tanulmányok megkezdésének félévében a regisztrációs időszak végéig kell bejelenteni a Tanulmányi Osztályon. Tagozatváltás 305. (1) A tagozatváltásról a hallgató kérelme alapján a rektor dönt. (2) A tagozatváltási kérelem általában csak teljes tanévre vonatkozhat, ezért a kérelmeket legkésőbb a tanév megkezdéséig kell írásban előterjeszteni a Tanulmányi Osztályon keresztül a rektorhoz. A benyújtási határidőtől kivételesen indokolt esetben el lehet tekinteni. A tagozatváltási kérelemhez mellékelni kell az addigi tanulmányok teljes leckekönyvi másolatát. (3) A tagozatváltási kérelmeket elsősorban a tanulmányi eredmény alapján kell elbírálni, más szempont csak kivételes esetben vehető figyelembe. Nappali tagozatra csak akkor lehet átjelentkezni, ha a hallgató előző félévi tanulmányi átlaga 4,00 fölött van. (4) A tagozatváltási kérelem ügyében hozott határozatnak tartalmaznia kell a képzés finanszírozási formájáról szóló döntést is. Szakváltás 306. (1) A szakváltási kérelmekről a rektor dönt. (2) Ha a hallgató a Főiskola más szakján szeretné folytatni a tanulmányait, mint amelyre felvételt vagy átvételt nyert, szakváltási kérelmet kell benyújtania Tanulmányi Osztályon keresztül a rektorhoz. A szakváltási kérelmet az adott félév kezdetéig lehet benyújtani. (3) A hallgató a szakváltási kérelemben kérvényezheti a korábbi szakon végzett tanulmányai során szerzett kreditjeinek elismerését is. A kreditátviteli kérelmekről a Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság dönt. A kérelemhez mellékelni kell az addigi tanulmányok teljes leckekönyvi másolatát. Szakváltás esetén el lehet térni a 330. (11) bekezdésében foglaltaktól. A hallgatói jogviszony szüneteltetése 307. (1) A hallgató hallgatói jogviszonyának szüneteltetését a félév első hetének végéig jelenti be a Tanulmányi Osztályon. (2) A hallgatói jogviszony szüneteltetése alatt a hallgató tanulmányi kötelezettségeket nem teljesít, tanulmányi teljesítményre nem kötelezhető. (3) A szüneteltetés időtartama alatt a hallgatót ingyenes szolgáltatások és hallgatói juttatások nem illetik meg a könyvtárhasználat kivételével (1) A hallgatói jogviszony több alkalommal, de alkalmanként legfeljebb két félévre szüneteltethető. (2) Az első szüneteltetésre csak az első félév sikeres teljesítése után kerülhet sor kivéve, ha erre vonatkozóan felmentést kap a Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottságtól. Az erre irányuló kérelem a felvétel után soron következő félév első hetének végéig nyújtható be a Tanulmányi Osztályon keresztül. 11

12 (3) Szünetel a hallgatói jogviszony akkor is, ha a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség, vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni. Az e bekezdésben meghatározott esetekben nem kell alkalmazni az (2) bekezdésben meghatározott korlátozást. (4) A közvetlenül egymást követő második féléves szüneteltetés alkalmával a Tanulmányi Osztály a szorgalmi időszak negyedik hetét követően írásban felhívja a hallgató figyelmét a regisztráció esetleges következő félévi elhagyásának jogkövetkezményeire. Ezen értesítést a Tanulmányi Osztály a vizsgaidőszak végén újólag eljuttatja a hallgatónak. (5) Amennyiben a hallgató a szüneteltetés két féléves időtartamát követően sem regisztrál, hallgatói jogviszonya megszűnik a Főiskolával. (6) Nem szűnik meg a hallgató hallgatói jogviszonya, ha a két félév után a regisztrációt szülés, baleset, betegség, vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tudta megtenni, s ezt legkésőbb a következő félév kezdetéig igazolni tudja, és ezzel egyidőben a Tanulmányi Osztályon benyújtja a jogviszonya fenntartásának szándékáról szóló, a szüneteltetés várható időtartamát is megjelölő nyilatkozatot. (7) Az a hallgató, akinek a hallgatói jogviszonya előtt jött létre, legfeljebb két évig szüneteltetheti hallgatói jogviszonyát Amennyiben a hallgatót fegyelmi büntetésként meghatározott időre eltiltják a tanulmányai folytatásától, ezen időtartam alatt szünetel a hallgatói jogviszonya. Ennek lejártát követően külön felhívás nélkül is köteles regisztrálni tanulmányai folytatása végett A hallgatói jogviszony szüneteltetését követően a hallgató az időközben bekövetkezett tantervmódosításoknak megfelelően, aszerint a tanterv szerint folytatja tanulmányait, amely a szakra történő beiratkozását követően a szüneteltetés időtartamával megegyező idővel később tanulmányaikat megkezdő hallgatókra érvényes. A korábban megszerzett tanegységek teljesítésének érvényes voltát a Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság határozza meg. A hallgatói jogviszony megszűnése és megszüntetése 311. (1) A hallgatói jogviszony megszűnik a) a hallgató kezdeményezésére, b) a tanulmányok befejeztével, c) a Főiskola kezdeményezésére. (2) A hallgatói jogviszony megszűnéséről a Tanulmányi Osztály az (1) bekezdés a) és c) pontja esetében írásban értesíti a hallgatót (1) Ha az állami ösztöndíjas (államilag támogatott) képzésben részt vevő hallgató kimerítette a jogszabályban foglalt támogatási idő keretét, átkerül az önköltséges (költségtérítéses) képzésbe. Amennyiben a hallgató tanulmányait önköltséges (költségtérítéses) képzésben nem kívánja folytatni, megszűnik a hallgatói jogviszonya. (2) Megszűnik a hallgatói jogviszony a képzési ciklus abszolutóriumának kiállítását követő, első záróvizsga-időszak utolsó napján, ha a hallgatónak nincs a Főiskolán másik szakos tanulmánya folyamatban, illetőleg ha felvételt nem nyert a következő ciklus valamely szakjára. (3) A Főiskola megszünteti a hallgatói jogviszonyt, ha a hallgató a) a Főiskolával szemben fennálló tartozását kétszeri felszólítás ellenére a megszabott határidő alatt nem rendezi; 12

13 b) kizárás fegyelmi büntetéssel sújtották, a határozat jogerőre emelkedésének napján; c) a hallgatói jogviszony engedélyezett szüneteltetését követően a kétszeri figyelmeztetés ellenére sem kezdi meg a tanulmányait; d) az első két félévben nem teljesített 30 kreditet; e) javítóvizsgáinak száma a 2. félév végéig meghaladja a kilencet; f) egy, a szak képzési tervében szereplő tanegységet háromszori felvétel után sem teljesített; g) * azonos tanegységből tett sikertelen javító és ismétlő vizsgáinak száma eléri az ötöt. (4) * A (3) bekezdés g) pontja kivételével az elbocsátási okok egyike alól a rektor méltányosságból, a tanulmányok során egy alkalommal mentesítheti a hallgatót A Ftv (5) bekezdése szerint a hallgatói jogviszony megszűnésére vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni kell azok tekintetében is, akik a hallgatói jogviszonyukat a Ftv. hatálybalépése (2006. március 1.) előtt létesítették. Eljárás a hallgatói jogviszony megszűnése esetén 314. (1) Amennyiben a hallgatói jogviszony megszűnt, a Tanulmányi Osztály törli a hallgatót a hallgatói névsorból. (2) A hallgatói jogviszony megszüntetését a rektor határozatban rendeli el. * Beiktatta a Szenátus 16/2014. (IX.5.) számú határozata. 13

14 3. fejezet A TANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉGEK 315. Az Nftv (1) bekezdése alapján a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény alapján megkezdett képzéseket folyamatos képzésben változatlan szakmai követelmények, változatlan vizsgarend keretében, változatlan oklevél kiadásával kell befejezni. Az Nftv (2) bekezdése alapján a évi felsőoktatási törvény alapján megkezdett képzéseket - folyamatos képzésben - változatlan szakmai követelmények, és vizsgarend keretében, változatlan oklevél kiadásával, bizonyítvány kiállításával kell befejezni. A tanév rendje 316. (1) A tanév két félévből áll. A félévek elnevezése a következő: a / tanév első (őszi) féléve; a / tanév második (tavaszi) féléve. (2) A félév szorgalmi időszakból és vizsgaidőszakból áll. A szorgalmi időszak legkevesebb 14 hétből, a vizsgaidőszak legkevesebb 6 hétből áll, amelynek utolsó hete a javítóvizsga-hét. (3) A tanév rendjét, így szorgalmi és a vizsgaidőszak kezdetének és végének időpontját a rektor határozza meg, s a Szenátus hagyja jóvá. A kurzusok meghirdetése 317. (1) A kurzusmeghirdetés folyamatát a rektor felügyeli. (2) Egy szak tantervében kötelezőként előírt tanegység teljesítését lehetővé tevő kurzus(ok) meghirdetéséről a tantárgyfelelős intézkedik. (3) A kötelező tanegységek teljesítésére szolgáló kurzust az ajánlott tanterv ütemezése szerinti félévben meg kell hirdetni. (4) A záróvizsga teljesítésére szolgáló vizsgakurzust minden félévben meg kell hirdetni, a korábban felvett tárgyhoz kapcsolódó vizsga letételére szolgáló vizsgakurzust (ld (3) c) pont) a hallgató kezdeményezésére hirdeti meg a Tanulmányi Osztály. (5) A kurzusért felelős oktatási szervezeti egység a kurzusokra minimális és maximális létszámot is megállapíthat. Ennek tényét a kurzuskínálatban közzé kell tenni A szorgalmi időszak megkezdésekor a Tanulmányi tájékoztatóban (Tanrend) nyilvánosságra hozza a képzési időszak ismeret-ellenőrzési formáit, és azok ütemezését (1) A Tanulmányi Osztály gondoskodik a meghirdetni kívánt kurzusoknak (beleértve a vizsgakurzusokat is) a Neptun rendszerben való rögzítéséről. (2) Kurzust csak abban az esetben lehet törölni, ha a kurzusra jelentkezők létszáma nem éri el a kurzusra meghatározott minimális létszámot. (3) A Tanulmányi Osztály a regisztrációs időszakot megelőzően a Neptun rendszerben véglegesíti a kurzuskínálatot. (4) A kurzuskínálatban közzé nem tett kurzusokat tartani nem lehet. Kivételes esetben (vizsgakurzusok meghirdetése esetén, a már meghirdetett kurzus létszámbővítése céljából, illetve váratlanul érkező külföldi vendégelőadó által tartandó kurzus esetében) a rektor engedélyével kurzusok pótmeghirdetésére kerülhet sor, legkésőbb a kurzusfelvételi időszak végéig. Ez esetben a Tanulmányi Osztály gondoskodik a hallgatók megfelelő tájékoztatásáról. 14

15 A kurzusfelvétel 320. (1) Az Nftv. 43. (1) bekezdése szerint a hallgató joga, hogy a jogszabályokban és az intézményi szabályozásban meghatározottak szerint kialakítsa tanulmányi rendjét, igénybe vegye a felsőoktatási intézményben elérhető képzési lehetőségeket, kapacitásokat. (2) A kurzusfelvételi időszak alatt a hallgató összeállítja, és a NEPTUN rendszerben és a leckekönyvben felveszi az általa a félévben teljesíteni tervezett kurzusok és vizsgakurzusok listáját. A hallgatónak a kurzusfelvételi időszak végéig le kell adnia leckekönyvét a Tanulmányi Osztályon. (3) A kurzusfelvételi időszak a Főiskola által meghirdetett regisztrációs időszak végéig tart. Ezután a felvett kurzusok listáját módosítani nem lehet. (4) Ha a hallgató nem a rá vonatkozó ajánlott tanterv szerint végzi tanulmányait, akkor a képzési ideje jelentősen megnövekedhet, mivel a Főiskola jellegéből adódóan bizonyos tárgyakat csak minden negyedik félévben hirdet meg. (5) A hallgató jogosult a Neptun rendszerben a Főiskola bármely oktatási szervezeti egysége által meghirdetett kurzusra, vizsgakurzusra jelentkezni (kurzusfelvétel). (6) A hallgató leckekönyvébe csak azokat a kurzusokat veheti fel, amelyeket a Neptun rendszerben felvett. A leckekönyv leadásakor ezt a Tanulmányi Osztály ellenőrzi. (7) Fel nem vett kurzus teljesítését elismerni nem lehet. (8) Az Nftv. 49. (2) bekezdése alapján a hallgató részére biztosítani kell, hogy tanulmányai során az oklevél megszerzéséhez előírt összes kredit legalább öt százalékáig, az intézmény szervezeti és működési szabályzata alapján szabadon választható tárgyakat vehessen fel - vagy e tárgyak helyett teljesíthető önkéntes tevékenységben vehessen részt -, továbbá az összes kreditet legalább húsz százalékkal meghaladó kreditértékű tantárgy közül választhasson. Biztosítani kell, hogy a hallgató egyéni tanulmányi rendjében - külön önköltség, illetve térítési díj fizetése nélkül - az összes előírt kreditet tíz százalékkal meghaladó kreditértékű tárgyat vehessen fel. (9) A (8) bekezdésben meghatározott kurzusokon felüli kurzusok felvételéért fizetendő külön térítési díjról a Főiskola SzMSz-ének Térítési és juttatási szabályzatában kell rendelkezni. (10) Javítás céljából már teljesített tanegység kurzusát újból fölvenni nem lehetséges (1) A kurzusfelvételi időszakban, a Tanulmányi Osztály által a kurzusfelvétel kezdetéig előzetesen meghatározott és kihirdetett időpontban a Neptun rendszer törli azt a jelentkezést, amelynek erős előfeltételét a hallgató nem teljesítette, gyenge előfeltételének teljesítését teljesítő kurzus(oka)t pedig nem vette fel, kivéve, ha ez a kurzus nem része egyik szakos tantervének sem. (2) A törlések tényéről a hallgatókat haladéktalanul értesíti a Tanulmányi Osztály. (3) Ha a hallgató kurzusra való jelentkezését a Neptun rendszer azért törölte, mert az előfeltételként megadott tanegység teljesítését nem rögzítették időben, számára biztosítani kell, hogy az eredeti jelentkezésével azonos tanegység teljesítésére szolgáló kurzust elvégezhesse. (4) Amennyiben a hallgató visszavonja a regisztrációs nyilatkozatát, törölni kell az adott félévre vonatkozó minden kurzusfelvételét (1) Ha a kurzusra az előzetesen megadott minimális létszámnál kevesebben jelentkeztek, a kurzust nem kötelező elindítani. (2) A nem induló kurzusról a kurzusért felelős oktatási szervezeti egység vezetője a Tanulmányi Osztályon keresztül értesíti a hallgatót. 15

16 (3) Ebben az esetben is biztosítani kell a hallgató számára, hogy a nem induló kurzus helyett más kurzusra jelentkezhessen. A jelentkezésre az értesítéstől számított egy hét áll a hallgató rendelkezésére, melyet a Tanulmányi Osztályon tehet meg félfogadási időben. (4) A választható szemináriumok minimum 5 fő jelentkezése esetén indulnak. A szemináriumok maximális létszáma 12 fő. A foglalkozások 323. (1) A foglalkozásoknak három fajtája van: a) előadás, b) szeminárium, c) gyakorlat. (2) A foglalkozásokon a részvétel kötelező, kivéve, ha a hallgató korábban szerzett ismeretinek elismerése miatt felmentést kapott a részvétel alól. A jelenlét alóli felmentést vagy részleges felmentést a tanegységért felelős oktató adhatja, ha az ismeretek vagy az ismeretek egy részének meglétét az oktató bizonyítottnak találja. Ez a felmentés az értékelés alól nem mentesít, mivel nem jelenti a tárgy kreditátvitellel való elismerését, amelyet csak a Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság adhat. (3) A félév szorgalmi időszakában az oktatók által a Tanulmányi tájékoztatóban (Tanrend) vagy az első foglalkozáson meghirdetett módon történik a hallgatók munkájának (zárthelyi dolgozat, írásos vagy szóbeli beszámoló, házi dolgozat vagy a tárgyi sajátosságoknak megfelelő egyéb hallgatói munka) értékelése. Az oktató előírhatja, hogy a megengedett hiányzás esetén a hallgató a mulasztott órát többletfeladat elvégzésével vagy konzultációs órával pótolja. (4) A jelenlétet az oktató ellenőrzi, dokumentálja és a félév végén igazolja a Tanulmányi Osztály felé. (5) A szorgalmi időszak hiányzások melletti lezárásáról a 335. rendelkezik. (6) A félév szorgalmi időszakában az oktatók által a Tanulmányi tájékoztatóban (Tanrend) vagy az első foglalkozáson meghirdetett módon történik a hallgatók munkájának (zárthelyi dolgozat, írásos vagy szóbeli beszámoló, házi dolgozat vagy a tárgyi sajátosságoknak megfelelő egyéb hallgatói munka) értékelése. (7) Gyakorlati és szemináriumi jegy megszerzése érdekében teljesítendő gyakorlati követelmény lehet: a) a gyakorlaton végzett feladatokról történő beszámolás és/vagy, b) a gyakorlat idején kívül elvégzendő feladat és/vagy, c) zárthelyi dolgozat és/vagy, d) más, a képzési tervben meghatározott követelmény. (8) A gyakorlati követelményeket a képzési terv rögzíti, és azok teljesítésének feltételeit, valamint az ismeretek ellenőrzésének rendjét, a tematikát, a kötelező és az ajánlott szakirodalmat a Tanulmányi tájékoztatóban (Tanrend) közzé kell tenni, vagy az első órán ismertetni kell. A gyakorlaton, szemináriumon való részvétel önmagában a kurzus teljesítéséhez nem elegendő. (9) A kötelező jelenlétet feltételező kurzus vizsgakurzussal csak akkor teljesíthető, ha a kurzus felelőse aláírásával igazolta, hogy a hallgató megkívánt százalékban jelen volt az órákon, vagyis vizsgára bocsátható. 16

17 Kiemelt vendégelőadás 324. (1) Kötelező órának minősül a rektor által az adott félév elején kijelölt, vendégelőadó által tartott előadás (a továbbiakban: kiemelt vendégelőadás). (2) A rektor egy félévre vonatkozóan legfeljebb két ilyen előadást jelöl ki, amelyek a tanulmányi rendbe megfelelően beillesztésre kerülnek. Vendégelőadó órájának kiemelt vendégelőadássá minősítésére a szenátorok, valamint a tanszékvezetők tehetnek javaslatot. Kívülállók részvétele a foglalkozásokon 325. (1) A Főiskolával hallgatói vagy vendéghallgatói jogviszonyban nem állók (kívülállók) a foglalkozásokat csak rektori engedéllyel látogathatják. (2) Kívülálló valamely kurzust rendszeresen csak rektori engedéllyel, rektori utasításban foglalt feltételek szerint, a meghatározott térítési díj fizetése ellenében látogathatja. Nyelvoktatás 326. * Törölte a Szenátus 9/2012. (IX.4.) számú határozata. Kötelező tanegységek 327. Az adott szak képzési tervében szereplő tanegységek, melyek teljesítése a szakon tanulmányokat folytató összes hallgató számára kötelező. Kötelezően választható tanegységek 328. A kötelezően választható tanegység teljesítésére az adott szakon egy a Főiskola által meghatározott körből lehet kurzust választani. Szabadon választható tanegységek 329. A szak képzési tervében előírt mennyiségű, szabadon választható tanegység teljesítésére a kurzusfelvételre vonatkozó szabályok figyelembevételével a Főiskola azonos vagy magasabb szintű képzés kurzusa elvégezhető. Tanegységek teljesítésének elismertetése (kreditátvitel) 330. (1) Más intézményben vagy képzési szinten vagy szakon meghirdetett tanegység teljesítésének adott képzésben történő elismerése a tanegységhez tartozó kredit megállapítását és a tanegység más tanegységgel (vagy tanegységekkel) való helyettesíthetőségének, illetve más tanegységektől való különbözőségének megállapítását jelenti. (2) * Valamely tanegység egy másikkal helyettesíthető, ha a) a helyettesítő tanegység(ek) tartalma a helyettesített tanegység tartalmával legalább 75 %-ban megegyezik, b) és ha a helyettesítő tanegységet 5 évnél nem régebben teljesítette a hallgató (az érdemjegy beírásától számítva) és az érdemjegye legalább jó (4). * Módosította a Szenátus 16/2014. (IX.5.) számú határozata. 17

18 (3) Képzési tervhez kapcsolódó követelmény teljesítéséhez csak olyan tanegység vehető figyelembe, amely tanegység programjának legfeljebb 25 %-át tartalmazzák a teljesítéshez már figyelembe vett tanegységek. (4) A hallgató a Főiskolával való hallgatói jogviszonyának létesítésekor, illetve az adott tanegység teljesítésére szolgáló kurzus felvételének félévében, vagy a teljesítést közvetlenül követő félévben a félév első hetének végéig a Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság elnökéhez címzett, a Tanulmányi Osztályon leadott kérelemben kérheti a más felsőoktatási intézményben, más képzési szinten, vagy más szakon az adott félévben teljesítendő, vagy korábban teljesített tanegység(ek) elismerését. A leadási határidőt minden félévben a Tanulmányi Osztály határozza meg. (5) Az elismertetési kérelemhez leckekönyv-másolat és tanegységleírás szükséges. (6) Visszamenőleg nincs lehetőség kreditelismerésre, vagyis csak az adott féléves vagy az elkövetkező félévek valamelyikéhez tartozó tanegységek elfogadását lehet kérelmezni. (7) Az elismerésről szóló döntést az (1) - (3) bekezdések és a más felsőoktatási intézményekkel meglevő, kreditátvitelre vonatkozó megállapodások figyelembevételével a Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság hozza. (8) A hallgató a döntéssel szemben rektornak címzett és a Tanulmányi Osztályon leadott kérvénnyel fellebbezhet a kézbesítéstől számított 15 napon belül. (9) Az elismert tanegységek teljesítését a Főiskola a saját szakjának képzési tervében lévő megfelelő tanegységként fogadja el, amennyiben van ilyen, amennyiben nincs, úgy szabadon választható tanegységként. (10) A helyettesített tanegység kreditértékeként a képzési terv szerinti kreditértéket, osztályzatként a helyettesítő tanegység osztályzatát kell elfogadni. Több helyettesítő tanegység esetén ezek osztályzatainak átlaga alapján kell a Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottságnak az osztályzatot megállapítani. (11) A hallgató az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek legfeljebb 2/3-ára kérheti a kredit-elismerést. Felmentések 331. (1) A hallgatóknak a képzési tervben előírt kötelező és kötelezően választható tanegységek teljesítése alól felmentés a következő esetekben adható: a) latin nyelv alól: legalább jó eredményű latin érettségi, latin érettséginél magasabb fokú latin végzettség, más felsőoktatási intézményben végzett latin nyelvi tanulmányok (latin vagy történelem szakon) esetében. b) ének alól: kántori, vagy legalább középfokú zenei végzettség esetén. (2) A felmentést minden esetben formanyomtatványon, a félév második hetének végéig kell kérelmezni. A felmentési kérelem elbírálása és kreditrendszerű képzésben a kreditérték megállapítása a Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság hatáskörébe tartozik. Kedvezményes tanulmányi rend 332. (1) A kedvezményes tanulmányi rend egy névre szóló, engedély, amely a tanulmányi követelmények idejének, tartalmának eltérő teljesítésére vonatkozó, 18

19 kedvezményes követelményrendszer. Kedvezményes tanulmányi rendet csak kivételes esetben, komoly indok megléte esetén lehet engedélyezni. (2) A kedvezményes tanulmányi rendet kérelemre a Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság engedélyezheti. A kérelemben a hallgatónak föl kell tüntetnie a tanulmányainak tervezett ütemezését, a kért kedvezményeket és csatolni kell a szükséges igazolásokat. (3) Kedvezményes tanulmányi rend annak a hallgatónak engedélyezhető, aki az ajánlott tanterv szerinti első félévet teljesítette. Ez alól a rektor megfelelő indok mellett felmentést adhat. A kérelmet az érintett oktatók engedélyét igazoló aláírással kell leadni. (4) Kedvezményes tanulmányi rend indokai lehetnek: - kiemelkedő tanulmányi eredmény - folyamatosan jó tanulmányi eredmény mellett kiemelkedő közösségi munka - szociális vagy egészségügyi indok - szülés - folyamatosan jó tanulmányi eredménye mellett élsport eredmény, - folyamatosan jó tanulmányi eredménye mellett részképzésben, párhuzamos képzésben való részvétele - külföldi ösztöndíj - egyéb a rektor által méltányolhatónak ítélt ok. (5) Az engedély alapján a hallgató a kötelező foglalkozásokon való részvétel alól teljes vagy részleges felmentésben részesülhet, feladatainak beadási határideje módosulhat, az oktatási időszakot hamarabb vagy később zárhatja le, vagy más kedvezményben részesülhet, de nem mentesül a számonkérés alól. (6) Az engedélyben a kedvezményes tanulmányi rend feltételeit rögzíteni kell a hallgató számára. A kedvezményes tanulmányi rend során egyértelműen, írásban kell meghatározni a kötelező foglalkozásokat és számonkéréseket. (7) A kedvezményes tanulmányi rendben meghatározott feltételeket félév közben nem lehet megváltoztatni. (8) Az engedély adott félévre szól. A kedvezmények a felvett tanegységek keretében teljesítendő feladatok és a továbbhaladáshoz szükséges kritériumok teljesítése alól nem mentesítenek. Szemeszterdolgozatok 333. * Törölte a Szenátus 16/2014. (IX.5.) számú határozata. Tanulmányi Napok 334. A Tanulmányi Napok célja a teológiai tudás elmélyítése egy adott téma feldolgozásával. A Főiskola által rendezett tanulmányi napokon a hallgatók számára a részvétel kötelező. A szorgalmi időszak lezárása 335. (1) A szorgalmi időszak vége előtt 3 héttel a Tanulmányi Osztály kiadja a hallgatóknak a lezárt leckekönyveket. Az oktató a kurzus hallgatását (a foglalkozásokon való részvétel alapján) az utolsó foglalkozás végén aláírásával igazolja. (2) Előadás esetén az aláírás megtagadható, amennyiben a hallgató az előadások legalább 50 %-án nem vett részt. Az aláírás csak akkor tagadható meg, ha az oktató a jelenlétet megfelelően ellenőrizte és ezt a Tanulmányi Osztály fele igazolja. A jelenlét ellenőrzéséről és annak módjáról az oktató az első előadáson tájékoztatja a hallgatókat. 19

20 (3) Szeminárium és gyakorlat esetén az aláírás megtagadható, ha a hallgató nem vett részt a foglalkozások legalább 75%-án. Estis hallgatók esetében ez alól a tárgy oktatója indokolt esetben, igazolás benyújtását követően felmentést adhat, de ez esetben is a legalább 50%-os részvétel igazolása a teljesítéshez kötelező. (4) A jelenlétet a gyakorlat/szeminárium-vezető ellenőrzi, dokumentálja és a félév végén igazolja a Tanulmányi Osztály felé. (5) Amennyiben a hallgató szociális, egészségügyi, vagy egyéb méltányolható ok miatt ennél magasabb arányban nem vesz részt a kötelező foglalkozáson, a teljesítés elismerésére kizárólag kedvezményes tanulmányi rend alapján van lehetőség. (332. ) (6) A Szenátus által kötelezőnek minősített foglalkozásról (pl. kötelező vendégelőadás) a hiányzás minden esetben igazoláshoz kötött. A tanulmányi teljesítmény értékelése 336. (1) A tanegységet teljesíteni lehet a) kurzus vagy vizsgakurzus teljesítésével vagy b) kredit beszámításával. (2) A kurzust vagy vizsgakurzust akkor teljesítette a hallgató, ha az elégtelen érdemjegytől eltérő minősítést szerzett. (3) Nem teljesítette a kurzust vagy vizsgakurzust a hallgató, a) ha az értékelés során elégtelen minősítést szerzett; b) ha a gyenge előfeltétel ugyanazon félévben való teljesítésének hiányában utólag érvénytelené vált az előfeltételes tanegység teljesítése; c) kurzuselhagyás esetén, azaz, ha a kurzus felvétele ellenére nem vett részt a foglalkozásokon vagy más ok miatt értékelhetetlen volt a teljesítménye, vizsgakurzus esetén nem kísérelte meg a vizsga letételét; d) ha nem jelentkezett vizsgára, és nem is vizsgázott; e) ha nem jelent meg a vizsgán, amire bejelentkezett, és a vizsgaidőszak végéig nem is kísérelte meg a vizsgázást. (4) Nem minősül kurzus-elhagyásnak, ha az adott kurzus nem indul el, vagy a hallgató azért nem kísérelte meg a teljesítést, mert a tanegység erős előfeltételét nem teljesítette. (5) A (3) bekezdésben foglalt esetekben a következő módokon teljesíthetők a kurzusok ill. vizsgakurzusok: a) a (3) bekezdés a) pontja esetén a hallgató a tanegységet úgy teljesítheti, hogy a következő félévek valamelyikében vizsgakurzusként veheti fel; b) a (3) bekezdés b) pontja esetén a hallgató leckekönyvébe mindkét kurzushoz a nem teljesítette bejegyzés kerül, és mind az előfeltételül szolgáló, mind a főkurzust újra fel kell vennie a következő félévek valamelyikében; c) a (3) bekezdés c) pontja esetén a hallgató leckekönyvébe a kurzushoz a nem teljesítette bejegyzés kerül, a kurzust pedig a következő félévek valamelyikében újra fel kell vennie; d) a (3) bekezdés d) pontja esetén a hallgató leckekönyvébe a kurzushoz a nem vizsgázott bejegyzés kerül, és a kurzust a következő félévek valamelyikében vizsgakurzusként veheti fel; e) a (3) bekezdés e) pontja esetén a hallgató leckekönyvébe a kurzushoz a nem teljesítette bejegyzés kerül, mely esetben vizsgaszervezési díjat köteles fizetni, és a kurzust a következő félévek valamelyikében vizsgakurzusként veheti fel. (6) Az (5) bekezdésben foglalt esetekben az újbóli felvétel a 312. (3) bekezdés f) pontja szerinti elbocsátási ok tekintetében másodszori felvételnek minősül. 20

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/II. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE (4) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (továbbiakban: TVSZ)

Részletesebben

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18.

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K... 2 E L Ő S Z Ó... 4 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Szenátusa a a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.),

Részletesebben

III. fejezet. III./I. fejezet

III. fejezet. III./I. fejezet III. fejezet Az Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatáról (a hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje)

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA /2011. (..) számú SE szenátusi határozat Tartalomjegyzék

Részletesebben

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2015. OKTÓBER 2 Bevezetés A Szent István

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet III/III. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségügyi Közszolgálati Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) hatálya a Semmelweis

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott

Részletesebben

EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS 4. sz. melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT -2011- 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 A SZABÁLYZAT

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2016. április 21. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) *

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) * TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) * Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 I. RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A SZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE... 3 TANULMÁNYI ÜGYEKBEN ELJÁRÓ SZERVEK ÉS SZEMÉLYEK...

Részletesebben

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ)

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján, összhangban a vonatkozó kormányrendeletekben és

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2016. II. 1 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. IX. 5 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013 szeptemberétől és azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013 szeptemberétől és azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013 szeptemberétől és azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére Tisztelt Hallgatók! Az Önök munkáját, tájékozódását megkönnyítendő állítottam össze ezt a listát a jogszabályok,

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. II. 1 2015. IX. 4. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat,

Részletesebben

Egyetem SZABÁLYZAT. 2011. április 1/99

Egyetem SZABÁLYZAT. 2011. április 1/99 SZE SZMSZ-HKR-TVSZ Hatályos: 2011.04.05. - Széchenyi István Egyetem S ZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER T TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZATT 2011. április M:\WORD\SZABALY\Egyetemi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2015. október

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2015. október SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT 2015. október N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

Hallgatói Követelményrendszer VII. fejezet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Művészeti, Nevelési és Sporttudományi Kar kari melléklete

Hallgatói Követelményrendszer VII. fejezet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Művészeti, Nevelési és Sporttudományi Kar kari melléklete Hallgatói Követelményrendszer VII. fejezet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Művészeti, Nevelési és Sporttudományi Kar kari melléklete Megjegyzés: A számozás a HKR számozását követi, a jelölt bekezdésszám

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 10. SZ. MELLÉKLETE KÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2007.

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 10. SZ. MELLÉKLETE KÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2007. EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 10. SZ. MELLÉKLETE KÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2007. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusa a felsőoktatásról

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 3. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 483/1300/3-2/2011. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT az 1-5. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

II. * A hallgatói jogok gyakorlásának és a kötelességek teljesítésének rendje

II. * A hallgatói jogok gyakorlásának és a kötelességek teljesítésének rendje II. * A hallgatói jogok gyakorlásának és a kötelességek teljesítésének rendje A hallgatókra vonatkozó alapvető rendelkezések 1. A hallgatói jogviszony létrejötte (1) A KF hallgatója a felsőfokú szakképzésben,

Részletesebben

6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE)

6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE) 6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE) BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK A SZABÁLYZAT HATÁLYA 1. (1) A jelen Szabályzat hatálya kiterjed: a Liszt

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata Pécs 2007. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM INFRASTRUKTURÁLIS RENDSZEREK MODELLEZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE MULTIDISZCIPLINÁRIS MŰSZAKI TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT átdolgozásának tervezete 2013. február

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások...

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS TUDOMÁNYI KARON ÉRVÉNYES SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (A HALLGATÓI TANULMÁNYI REND ÉS

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő. A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat

Szent István Egyetem Gödöllő. A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat FI 69207 Szent István Egyetem Gödöllő A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezetés...5 I. PREAMBULUM...6 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...9

Részletesebben

Juttatási és térítési szabályzat kari kiegészítése

Juttatási és térítési szabályzat kari kiegészítése Juttatási és térítési szabályzat kari kiegészítése 104. A hallgatók részére nyújtható támogatások I. A hallgatói normatíva juttatásának jogcímei a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA (AZ SZMSZ. III.2. SZÁMÚ MELLÉKLETE)

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA (AZ SZMSZ. III.2. SZÁMÚ MELLÉKLETE) A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA (AZ SZMSZ. III.2. SZÁMÚ MELLÉKLETE) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 12. (2)

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 4. függelék 1. verzió AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA. Miskolc, 2007.

A MISKOLCI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA. Miskolc, 2007. A MISKOLCI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2007. 1.1.26. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Egyetem Szenátusának 32/2007. sz. határozata. Készült 200 példányban.

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások... 6 III. FEJEZET: A doktori képzés

Részletesebben

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT A Szenátus elfogadta: 2013. július 23. A határozat száma: 312/2012-2013. (VII. 23.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. A szabályzat karbantartásáért felelős: EDHT elnöke TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2006. június

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2006. június Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006. június Tartalomjegyzék Bevezetés 5 I. PREAMBULUM 5 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 9 1.Az egyetem jogállása 9 2.Az

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT. 2014. Dunaújváros

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT. 2014. Dunaújváros DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2014. Dunaújváros. 6. kiadás 10. módosítás 2 (52). oldal Dunaújvárosi Főiskola szenátusa által 53-2006/2007.(2007.06.19.) számú határozattal elfogadva

Részletesebben

A hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje

A hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje Ad 2. (2) A hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje (TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT) KARI KIEGÉSZÍTÉSE K. (1) A hallgatónak

Részletesebben

51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről

51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről 51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított, 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 30. -ának (1)-(3)

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI SZABÁLYZATA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI SZABÁLYZATA PÉCS 2015 A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Doktori Iskola Doktori Szabályzata

Részletesebben

Hatály: 2013. XII. 5 2014. II. 21. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZAT

Hatály: 2013. XII. 5 2014. II. 21. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZAT Hatály: 2013. XII. 5 2014. II. 21. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZAT 2013 A Nemzeti Közszolgálati Egyetemre (a továbbiakban: Egyetem) történő felvételt - a nemzeti felsőoktatásról szóló

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 2015. Október Bevezetés

Részletesebben

ANGOL NYELVŰ MESTERKÉPZÉS

ANGOL NYELVŰ MESTERKÉPZÉS Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: ANGOL NYELVŰ MESTERKÉPZÉS ÉS POSZTGRADUÁLIS KÉPZÉS MF 12-NK Készítette: Átvizsgálta: Jóváhagyta: Nagy-Belgyár Zsuzsa

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT 2007. 1 1 Egységes szerkezetben a módosításairól szóló CCXLII/2007. (XI. 26.) Szen. sz., a CCLXI/2007. (XII. 17.) Szen. sz., a XXXII/2008. (III. 31.) Szen.

Részletesebben

Meghirdetett képzések 2013 februári kezdéssel

Meghirdetett képzések 2013 februári kezdéssel Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Intézmény elérhetősége ELTE IK-TTK Felvételi Iroda Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 1.83 Telefonszám: (1) 372-2566 E-mail: ttkto@ludens.elte.hu

Részletesebben

FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZAT

FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZAT BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZAT Elfogadta a Szenátus 2014. szeptember 29-i ülésén. Módosította a Szenátus 2015. szeptember 28-i ülésén A BME felvételi eljárását

Részletesebben

A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK. Alapfogalmak

A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK. Alapfogalmak KRE TVSz 10. függelék 2012.05.10. A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK 10. FÜGGELÉK 1. Tanári szakképzettség ciklusokra bontott, osztott képzésben, mesterfokozatot nyújtó tanári mesterszakon

Részletesebben

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat Hallgatói térítési és juttatási szabályzat PPKE 2009. március 1. 1. cím A szabályzat hatálya 1.. (1) Jelen szabályzat hatálya ha jogszabály vagy szabályzat másként nem rendeli kiterjed a Pázmány Péter

Részletesebben

A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA

A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Győr A Szenátus által elfogadva 2013. június 24-én TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 4 Általános rendelkezések... 5 1. A doktori fokozatszerzés

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2013. IX. 2 2014. VIII. 31. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat módosító rendelkezéseivel.) Budapest 2012.

Részletesebben

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)

Részletesebben

3. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM

3. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM KÉPZÉSI PROGRAM 3. számú melléklet Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa - különös tekintettel a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényre (a továbbiakban: Nftv.)

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola Budapest 2010 ZMNE KMDI Budapest 2010 1 ZMNE KMDI Szerkesztette: Dr. habil. Kovács László mk. őrnagy 2 ZMNE KMDI TARTALOMJEGYZÉK A szabályzatban

Részletesebben

HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZAT

HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 361/1300/31-2/2012. HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1 2. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA Szeged, 2006. 1 A Felvételi Szabályzat a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (Ftv), és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásainak általános

Részletesebben

GyIK: gyakran ismételt kérdések

GyIK: gyakran ismételt kérdések GyIK: gyakran ismételt kérdések Mi a beiratkozás-bejelentkezés eljárás módja? A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre, amely NEPTUN rendszerben a kurzusok felvételével, illetve a beiratkozási

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2011. Dunaújváros 2012. július 12. 5. kiadás 5. módosítás 2 (54). oldal Dunaújvárosi Főiskola szenátusa által 53-2006/2007 (2007.06.19.) számú határozattal

Részletesebben

A TANULMÁNYI ÉS VISZGASZABÁLYZAT FŐBB MÓDOSÍTÁSAI. - összefoglaló a tanulmányi szervezetek szakmai felkészítő napjára - 2014. szeptember 23.

A TANULMÁNYI ÉS VISZGASZABÁLYZAT FŐBB MÓDOSÍTÁSAI. - összefoglaló a tanulmányi szervezetek szakmai felkészítő napjára - 2014. szeptember 23. A TANULMÁNYI ÉS VISZGASZABÁLYZAT FŐBB MÓDOSÍTÁSAI - összefoglaló a tanulmányi szervezetek szakmai felkészítő napjára - 2014. szeptember 23. 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat A módosítás a 2014/2015.

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (FSZTVSZ) 2003 Elfogadta az Egyetemi Tanács 2002. november 25-i ülésén Módosította az Egyetemi Tanács

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE A Tanulmányi és vizsgaszabályzat kari kiegészítése 62. (17) Korrekciós vizsga: sikeres vizsga javítása ugyanabban a félévben. Egy félévben egy tárgy

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT. 2016. április

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT. 2016. április SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2016. április N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A Budapest, 2011.04.28. I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 II. FEJEZET... 4 A TAGSÁG... 4 A tagsági kör... 4 A taggá válás feltételei...

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/a. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/a. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/a. számú melléklete A felsőoktatási szakképzés, alapképzés, valamint osztatlan képzés felvételi eljárási rendje a Pécsi Tudományegyetemen

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI KÉPZÉS ÉS DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA 2015. december 21. A Szegedi Tudományegyetem Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 178. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 178. szám MAGYAR KÖZLÖNY 178. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. november 19., csütörtök Tartalomjegyzék 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelet Az oktatást szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról 22468

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Általános elvek

ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Általános elvek 1 / 50 2016.01.06. 8:29 1998. évi XI. törvény az ügyvédekről 2015.12.24 Nem ismert 41 1998. évi XI. törvény az ügyvédekről ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Általános elvek

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA HALLGATÓINAK JUTTATÁSI ÉS TÉRITÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA HALLGATÓINAK JUTTATÁSI ÉS TÉRITÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA HALLGATÓINAK JUTTATÁSI ÉS TÉRITÉSI SZABÁLYZATA (Az SzMSz 11. sz. melléklete) A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A Nyíregyházi Főiskola Szenátusa a

Részletesebben

Tartalom. 1. Beruházáslebonyolítói jogosultság

Tartalom. 1. Beruházáslebonyolítói jogosultság Tartalom 1. Beruházáslebonyolítói jogosultság 1.1. Beruházáslebonyolítói tevékenység folytatásának feltételei 1.1.1. Szakképzettség 1.1.2. Szakmai gyakorlat 1.1.3. Jogosultsági vizsga 1.1.4. Szakmai továbbképzés

Részletesebben

SZF/.../2011 S z o l n o k i F ő i s k o l a F e l v é t e l i é s Á t v é t e l i S z a b á l y z a t E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n

SZF/.../2011 S z o l n o k i F ő i s k o l a F e l v é t e l i é s Á t v é t e l i S z a b á l y z a t E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n SZF/.../2011 S z o l n o k i F ő i s k o l a F e l v é t e l i é s Á t v é t e l i S z a b á l y z a t E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n Utolsó módosítás: 2011. június 16-án A Szolnoki Főiskola (a

Részletesebben

TVSZ. 10. SZ. FÜGGELÉK A CIKLUSOKRA BONTOTT, OSZTOTT KÉPZÉSBEN MEGVALÓSULÓ TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK

TVSZ. 10. SZ. FÜGGELÉK A CIKLUSOKRA BONTOTT, OSZTOTT KÉPZÉSBEN MEGVALÓSULÓ TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK TVSZ. 10. SZ. FÜGGELÉK A CIKLUSOKRA BONTOTT, OSZTOTT KÉPZÉSBEN MEGVALÓSULÓ TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK 1. Az osztott képzésben megvalósuló tanári mesterszakon tanulmányokat folytató

Részletesebben

tavaszi részképzés 2012/2013-es tanévben PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

tavaszi részképzés 2012/2013-es tanévben PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre vagy részképzős tanulmányútra a magyarországi

Részletesebben

HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA FELVÉTELI SZABÁLYZAT

HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA FELVÉTELI SZABÁLYZAT HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA FELVÉTELI SZABÁLYZAT 2009 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 3 II. A főiskolára történő jelentkezés feltételei... 3 III. A

Részletesebben

BUDAPESTI METROPOLITAN FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER. Hatályos: A 2014/2015. tanév II.

BUDAPESTI METROPOLITAN FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER. Hatályos: A 2014/2015. tanév II. A BUDAPESTI METROPOLITAN FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Hatályos: A 2014/2015. tanév II. félévétől TARTALOMJEGYZÉK VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSE... 20 A HALLGATÓI

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 15. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2012. szeptember 1. () JÓVÁHAGYTA: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és m

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és m A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és működési szabályzata (ÁOK Doktori Szabályzat) PÉCS 2015 2

Részletesebben

T/11700/2186. Az Országgyűlés. ajánlása. a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló T/11700. sz. törvényjavaslat.

T/11700/2186. Az Országgyűlés. ajánlása. a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló T/11700. sz. törvényjavaslat. T/11700/2186. Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottságának Alkotmány- és igazságügyi bizottságának ajánlása a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló T/11700. sz. törvényjavaslat

Részletesebben

A DOKTORI KÉPZÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN

A DOKTORI KÉPZÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN 2008 2 A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, a doktori iskola létesítésének

Részletesebben

A DOKTORI KÉPZÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN

A DOKTORI KÉPZÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN 2010 2 A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, a doktori iskola létesítésének

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA BUDAPEST 2016. (Hatályos: 2016. március 18. napjától) Bevezetés A Budapesti Gazdasági Egyetem (továbbiakban: Egyetem) a Magyarország 2016. évi központi

Részletesebben

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi Szabályzata

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi Szabályzata A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi Szabályzata a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelettel egységes szövegbe foglalva (2014. november 11. napjától

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2014. március 1május 30-tőól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az AXA Biztosító Zrt. és az AXA Pénztárszolgáltató Zrt. - mint munkáltatók - kezdeményezésére

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2011 1 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Értelmező rendelkezések... 3 A képzésekkel kapcsolatos kari feladatok és hatáskörök... 4 A képzésekkel

Részletesebben

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA A Szenátus elfogadta: 2012. február 9. A határozat száma: 118/2011-2012. (II. 9.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2012. február

Részletesebben

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet II. RÉSZ A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 1. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Személyi hatály 195. (1) A felvételi eljárás rendjének hatálya a Főiskola évente meghirdetett alap-, illetve mesterképzési szakjaira

Részletesebben

Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre Tisztelt Pályázók, leendő PhD Hallgatók! A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdet doktori (PhD)

Részletesebben

FIR-STAT FOGALOMTÁR (2014. december 1.)

FIR-STAT FOGALOMTÁR (2014. december 1.) FIR-STAT FOGALOMTÁR (2014. december 1.) Tartalomjegyzék Hallgatói adatkör... 4 Alapképzés... 4 Alaptámogatás... 4 Árva, félárva... 4 Bursa Hungarica ösztöndíj... 4 Családfenntartó... 5 Doktori fokozat

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola. Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola. Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28. A PPKE JÁK Állam- és Jogtudományági Doktori Tanácsa figyelembe véve az alábbiakban foglalt

Részletesebben

Szerzők. Dr. Bachmann Bálint Horváth Ildikó Dr. Szabó Éva Dr. Fülöp Attila Gunszt Dezsőné Kukai Annamária 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó

Szerzők. Dr. Bachmann Bálint Horváth Ildikó Dr. Szabó Éva Dr. Fülöp Attila Gunszt Dezsőné Kukai Annamária 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó Szerzők Dr. Bachmann Bálint Horváth Ildikó Dr. Szabó Éva Dr. Fülöp Attila Gunszt Dezsőné Kukai Annamária INTÉZMÉNYI FEHÉR KÖNYV A DUÁLIS ÉPÍTŐMÉRNÖK BSC KÉPZÉSHEZ 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó ISBN

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. március 1május 26-tőól Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

Szerzők. Dr. Kvasznicza Zoltán Horváth Ildikó Dr. Gyurcsek István Dr. Szabó Anita Gunszt Dezsőné 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó

Szerzők. Dr. Kvasznicza Zoltán Horváth Ildikó Dr. Gyurcsek István Dr. Szabó Anita Gunszt Dezsőné 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó Szerzők Dr. Kvasznicza Zoltán Horváth Ildikó Dr. Gyurcsek István Dr. Szabó Anita Gunszt Dezsőné INTÉZMÉNYI FEHÉR KÖNYV A DUÁLIS VILLAMOSMÉRNÖK BSC KÉPZÉSHEZ 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó ISBN 978-963-429-007-0

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. július szeptember 151-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

A Bölcsészettudományi Kar kiegészítı és átmeneti rendelkezései a Tanulmányi és Vizsgaszabályzathoz

A Bölcsészettudományi Kar kiegészítı és átmeneti rendelkezései a Tanulmányi és Vizsgaszabályzathoz A Bölcsészettudományi Kar kiegészítı és átmeneti rendelkezései a Tanulmányi és Vizsgaszabályzathoz 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 150. (1) felhatalmazása alapján: A kérvényekrıl a KÁB a regisztrációs

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2016. május 11.

Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2016. május 11. Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2016. május 11. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: pénztár) küldöttközgyűlése a pénztár szervezeti,

Részletesebben

1995. évi XXXII. törvény. a szabadalmi ügyvivőkről. A szabadalmi ügyvivő feladata

1995. évi XXXII. törvény. a szabadalmi ügyvivőkről. A szabadalmi ügyvivő feladata 1995. évi XXXII. törvény a szabadalmi ügyvivőkről A szabadalmi ügyvivő feladata 1. (1) A szabadalmi ügyvivő feladata, hogy ügyfelét iparjogvédelmi ügyben jogai érvényesítéséhez és kötelezettségei teljesítéséhez

Részletesebben

Bevezetés... 4 I. FEJEZET... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A Szabályzat hatálya... 4 2. A hallgatói juttatások és térítési díjak ügyében eljáró

Bevezetés... 4 I. FEJEZET... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A Szabályzat hatálya... 4 2. A hallgatói juttatások és térítési díjak ügyében eljáró Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOSTUDOMÁNYI KARON ÉRVÉNYES SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA FACULTAS 1787 SCIENTIARUM

Részletesebben

T/10729. számú törvényjavaslat. az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

T/10729. számú törvényjavaslat. az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10729. számú törvényjavaslat az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere 2016. évi... törvény

Részletesebben