NYELVFEJLÔDÉSI SZÛRÔVIZSGÁLAT (PPL)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYELVFEJLÔDÉSI SZÛRÔVIZSGÁLAT (PPL)"

Átírás

1 PLÉH CSABA PALOTÁS GÁBOR LÔRIK JÓZSEF NYELVFEJLÔDÉSI SZÛRÔVIZSGÁLAT (PPL) AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

2 A könyv az Oktatási Minisztérium támogatásával, a Felsôoktatási Pályázatok Irodája által lebonyolított felsôoktatási tankönyvtámogatási program keretében jelent meg. ISBN Kiadja az Akadémiai Kiadó 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Elsô magyar nyelvû kiadás: 2002 Pléh Csaba, Palotás Gábor jogutódja, Lôrik József, 2002 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános elôadás, a rádió- és televízióadás, valamint a fordítás jogát, az egyes fejezeteket illetôen is. Printed in Hungary

3 TARTALOMJEGYZÉK ELÔSZÓ A NYELVFEJLÔDÉSI ELMARADÁS ELMÉLETEI A gyermeknyelv fejlôdése A gyermek mint kis nyelvész Az alaktani rendszer elsajátítása: általánosítás vagy szabály A mondat központi szerepe. A mondattani fejlôdés modelljei Önfejlôdés és környezet A gyermekhez szóló beszéd. Segítség a kód feltörésében Az utánzás aktív koncepciója Biológiai megfontolások. Az elsajátítás kritikus periódusa Különbözô nyelvi szintek és az elsajátítás kritikus korszakai Agyi aszimmetriák és mondatmegértés Pszichológiai tényezôk a kritikus periódusban: tanulás és elsajátítás Szociális gátlások és analitikus stílus. A kritikus periódus pszichológiai magyarázata Egyéni különbségek a nyelvelsajátításban Szókincs Nyelvtan Pragmatika Magyarázat a különbségekre Terminológiai és nozológiai megfontolások a nyelvi zavarokról Az esszenciális diszfázia doktrínája A nyelvi zavarok okai A specifikus nyelvi zavar (SLI) moduláris értelmezése Alternatív felfogások A diszfáziás gyermek nyelve: elméleti alapú tapasztalati kutatások Szemantika MÓDSZEREK A megkésett beszédfejlôdés diagnosztikus eszközei a szakirodalomban A beszédelemzés mint diagnosztikus eszköz Pszichológiai motivációjú tesztek Nyelvtani motivációjú tesztek Vegyes motivációjú próbák EGY MAGYAR SZÛRÔVIZSGÁLAT: A PPL. A MÓDSZER LEÍRÁSA Általános racionálé

4 Fônévi allomorfok használata (a fônévi végzôdés próba) Fônévi helyragok és névutók használata A helyragok vizsgálati eljárása A névutóhasználat vizsgálata GYERMEK TOKEN-PRÓBA Specifikus utasítások Bôvebb útmutatások a gyermeknek Értékelés Értékelési kritériumok az egyes részekhez A Token-teszt vizsgálati lapja EREDMÉNYEK Fônevek toldalékolása a tôtípusok függvényében (többes szám és tárgy) Helyragok Névutók Átfogó mutatók Egyenkénti elemzések A Token-teszt eredményei AZ EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE Ragozási minták és a szabály reprezentációja Eredményeink a szabály-elem kettôs rendszer fényében A téri nyelv fejlôdésének alapelvei a magyarban Téri megismerés, nyelv és agy Magyar eredményeink a mi-hol kettôs rendszer tükrében ALKALMAZÁSOK Williams-szindrómások nyelvi profilja és a PPL A Williams-szindróma helye a kettôs disszociációs elméletekben Alaktani mintázatok és túláltalánosítás Téri kifejezések és téri memória Williams-szindrómában Középsúlyos értelmi fogyatékosok teljesítménye a PPL-ben A vizsgálati csoport Fônévi allomorfok használata Helyragok használata Névutók használata IRODALOMJEGYZÉK

5 ELÔSZÓ Ennek a könyvnek valóban hosszú és sajátos elôtörténete van. A könyvben ismertetett vizsgálómódszert a nyolcvanas években dolgoztuk ki Palotás Gáborral és Lôrik Józseffel, hogy azután a logopédiai gyakorlatban már betûszóvá is váljon, mint PPL. Ezt a nem tôlünk származó, de megtisztelô elnevezést használjuk a könyvben is. Kutatási jelentéseket, kongresszusi elôadásokat készítettünk az eljárás adataiból, majd 1990-ben egy elôadássorozatot tartottam a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fôiskolán A nyelvfejlôdési elmaradások feltárása (szûrôvizsgálat) és elméletei címmel, mely a Fôiskola belsô kiadványában meg is jelent. Készültünk a tesztanyag szélesebb körû publikálására, vállalkozásunk motorjának, Palotás Gábornak korai halála azonban motivációs válságot okozott kis csoportunkban. Nehéz volt Gábor nélkül újra nekiülni a munkának. A módszer gyógypedagógiai használatához szükséges releváns segédanyagok hiánya miatt azonban fontosnak tartottuk a kötet megjelentetését. Végül 2001 nyarán és ôszén újra nekiláttam, hogy átdolgozzam a kéziratot. Ebben nagy segítségemre volt, hogy 2001 ôszén a Collegium Budapestben a Szathmáry Eörs és Jean-Pierre Changeux vezette Agy és evolúció munkacsoportban együtt dolgozhattam Kovács Ilonával és Lukács Ágnessel, akik gondolatokkal, beszélgetésekkel s türelmükkel segítettek. Jelen formájában a kézirat az eredeti, a módszert bemutató munkakézirataink logikáját követi. Elsôdleges célunk az, hogy a nyelvfejlôdési elmaradás néhány vonatkozásának vizsgálatára alkalmas módszert adjunk a gyakorló szakemberek kezébe. Olyan eljárás ez, amelynek elsôdleges célcsoportja a 3 8 éves korosztály. A használható eljárások mellett korcsoportokra vonatkoztatott referenciatáblázatokat is adunk. Emellett az elméleti kitekintés csak másodlagos értékû. Azért beszélünk általában is a nyelvfejlôdésrôl, annak meghatározóiról, zavarairól és vizsgálóeljárásairól, hogy a gyakorlati felhasználó kapjon valami elvi kapaszkodót a módszerekhez. Az alkalmazási példák megmutatják, hogyan lehet kutatási célokra használni az eljárást. Ezekbe a fejezetekbe és az elméleti részbe is számos újabb eredményünket beépítettük, felhasználva azóta megjelent tanulmányaink gondolatmenetét. Az új mozzanatok figyelembevétele fôleg eredményeink értelmezését frissíti. Maga az eljárás azonban semmit nem veszített értékébôl, kiválóan alkalmazható hazai fejlesztésû módszer bizonyos nyelvfejlôdési zavarok kimutatására. Éppen ezért merjük tíz év után rendezett formában megjelentetni. Köszönetnyilvánítás. A vizsgálatok vezetésért Krasznár Felíciát, Bodor Pétert és Bánfai Beát illeti köszönet. A Token vizsgálati anyagok átadásáért, az eljárásba való 7

6 bevezetéséért máig hálával tartozunk Juhász Ágnesnek, az alaktani teszt ábráiért pedig Kertész Andrásnak. Számos elméleti kérdés világos kontextusba helyezését köszönjük Radványi Katalinnak, Lukács Ágnesnek, Racsmány Mihálynak, adalékaikat a PPL használatához az alkalmazási fejezetek jól mutatják. A kézirat elkészültének elsô inspirátora Illyés Sándor volt, Ranschburg kollégiumi meghívással. A Collegium Budapest nyugodt légköre, s mûegyetemi munkatársam, Beke Mónika gondos munkája biztosította, hogy a kézirat valóban megszülessen. A bemutatott vizsgálatokat különbözô szakaszokban támogatta a Mûvelôdési Minisztérium, az OTKA (T , T ), a MacDonnell Foundation és az NSF (USA). Mindnyájuk segítségét köszönjük november Pléh Csaba BME Kognitív Tudományi Központ és a ( ben) Collegium Budapest 8

7 A NYELVFEJLÔDÉSI ELMARADÁS ELMÉLETEI Könyvünk elsôdleges célja egy vizsgálóeljárás bemutatása a nyelvfejlôdés feltételezett elmaradásainak jellemzésére. Az eljárás lényeges eleme, hogy a fejlôdési elmaradást, illetve zavarokat a normális fejlôdés menetéhez viszonyítja. E vizsgálati logikának megfelelôen ahhoz, hogy helyesen értelmezzük a megkésett beszédfejlôdés problémáját, meg kell ismernünk a beszédfejlôdés szokványos menetét is. A gyermeki patolingvisztika, a nyelvi szempontból kérdéses fejlôdés elemzése és a gyógyító nevelés olyan területté válik ezáltal, mely a nyelvészet, a pszichológia, a neurológia és a gyógypedagógia sajátos érintkezési területe. Az érintkezés a területek között nem közvetlen, a kapcsolatot közöttük elsôsorban a gyermeknyelv sok diszciplínát érintô kutatása teremti meg, amint az 1. ábra mutatja. Biológia (az emberi sajátosságok) Filozófia A gondolkodás kategóriái Nyelvészet Pszichológia (a rendszer) (fejlôdési mechanizmusok és zavaraik) Néprajz Szociológia Pszicholingvisztika (rendszer a fejben) Etnolingvisztika (nyelv és kultúra) Szociolingvisztika (társadalom és nyelv) Gyermeknyelvi kutatás (rendszer alakulása a fejben) Patolingvisztika Gyermekkori patolingvisztika Logopédia Klinikai nyelvészet (nyelvi zavarok) (beszédzavarok) (afázia stb.) Neurológia Gyógypedagógia 1. ábra. A különbözô kutatási területek kölcsönhatása a gyermekkori atipikus nyelvi fejlôdés megértésében

8 Bevezetô ismertetésünk nem tér ki mindegyik területre. Elsôsorban a gyermeknyelv kutatását mutatjuk be mint összefoglaló területet, melyben a pszichológia mellett megjelennek a nyelvészeti, biológiai, nyelvszociológiai hatások és szempontok is. A gyermeknyelv fejlôdése A gyermek nyelvi fejlôdése iránti érdeklôdés az utóbbi fél évszázadban jellegzetes konvergens fejlôdésnek indult különbözô területeken. Az 1. táblázat azt mutatja, milyen célokkal jelentek meg az újítások az utóbbi 40 évben. 1. táblázat. A gyermeknyelvi kutatás megélénkülésének néhány jellemzô útja az 1960-as évek végétôl (Pléh, 2001b nyomán) Kutatási irány Nyelvészeti indítás: generatív nyelvtan Pszichológiai indítás Klinikai indítás Pedagógiai indítás Jellegzetes motivációk és célok A grammatika mentalista és innátista felfogásának igazolása A kognitív pszichológia mentális modelláló felfogásának kiterjesztése a nyelvre A sajátosan grammatikai fejlôdési zavarok értelmezése A nyelv másodlagos, metanyelvi használatai, az olvasás- és írástanítás segítése, zavarok korrigálása Mintegy negyven évvel ezelôtt a nyelvészeti és pszichológiai kiindulású gyermeknyelvi kutatás céljai mellett szellemében is igen határozott változásokon ment keresztül. Ez a felfogásbeli átalakulás érintette mindazt, hogyan képzeljük el a gyermek nyelvi fejlôdésének lényegi mozzanatait (mit tanul a gyermek, mikor elsajátítja anyanyelvét), mind azt, hogyan folyik az elsajátítás (egyszerû tanulás vagy szabályindukció), mind pedig azt, hogy milyen szerepe van ebben a környezetnek (utánoz-e a gyermek vagy új nyelvtant épít). Ha hosszabb történeti távlatot veszünk, azt jelentette ez a változás, hogy a 1960-as évektôl a pszichológusok és nyelvészek újfent elôtérbe helyezik a gyermek nyelvalkotó képességét mint a gyermeknyelvi kutatás alapvetô jellemzôjét. Mint a 2. ábra mutatja, a 19. század végétôl mostanáig ciklikusan változott a gyermek aktív szerepének feltételezése a nyelvelsajátításban s a nyelvtan újraalkotásának hite. 10

9 A gyermek aktívan megalkotja nyelvét A gyermek szokásokat tanul passzívan as évek 1960-as évek ábra. Változások a gyermek nyelvalkotó képességének feltételezésében Ahhoz, hogy megértsük, milyen szellemi összefüggésrendszerbe illeszkedik be a patológiás fejlôdés mai kutatása, röviden meg kell ismerkednünk ennek a radikális változásnak a jellemzôivel. A változás tulajdonképpen egy egyértelmûen viselkedéselvû s a tanuláslélektan átfogó magyarázó értékében hívô felfogástól haladt egy mentalisztikus, belsô valóságokat feltételezô, kognitív felfogás irányába, mely a nyelv s a hasonló bonyolult emberi rendszerek kialakulását a gyermeknél nem összegzôdô tanulásként, hanem egy rendszer aktív felépítéseként fogja fel. A két felfogás merev szembeállítása természetesen túlzó leegyszerûsítés. A passzív tanulást hangsúlyozó behavioristák sem voltak sohasem annyira egyszerûek, mint ez a kép sugallná. Másrészt a nyelvtanból kiinduló mentalisztikus (vagyis a gondolat belsô világából kiinduló) táboron belül is számos részkérdésben megoszlanak a vélemények, mind az elsajátított rendszer tartalmát illetôen (formai alapú nyelvtan, megismerési alapú nyelvtan vagy társalgási szabályok), mind az elsajátítás mechanizmusairól (öröklés, önfejlôdés, tanulás a társalgásból stb.). Ezt szem elôtt tartva nézzük meg a 2. táblázatot, mely a két irányzat átfogó szembeállítását tartalmazza. 2. táblázat. A gyermeknyelv behaviorista és mentalisztikus felfogása Behaviorizmus Vonás Mentalista generati- (tanuláselmélet) vista felfogás Szokások Mit tanul Nyelvtan, szabályok Szó Egység Mondat Lassú, összegzôdô Menet Gyors, kritikus periódus kondicionálás Utánzás Elsajátítás Struktúrakiemelés Kontroll Környezet Lényegtelen Kísérlet Kutatás Korpuszból nyelvtanírás 11

10 IRODALOMJEGYZÉK AIMARD, P. (1988) Les troubles du langage chez l enfant. Párizs, Presses Universitaires de France AJURIAGUERRA,W. (1985) Les troubles de langage. Párizs, Presses Universitaires de France BADDELEY, A. D. GATHERCOLE, S. E. PAPAGNO, C. (1998): The phonological loop as a language learning device. Psychological Review, 105, BALL, J. CROSS, T. (1981) Formal and pragmatic factors in childhood autism and aphasia. Elôadás BATES, L. THAL, D. MARCHMAN, V. (1991) Symbols and syntax: A Darwinian approach to language development. In: Krasnegor, N. Rumbaugh, D. Schiefelbusch, E. Studdert-Kenndey, M. (szerk.) Biological and behavioral determinants of development. Hillsdale, Erlbaum, BELLUGI, U. LICHTENBERGER, L. MILLS, D. GALABURDA, A. KORENBERG, J. R. (1999) Bridging cognition, the brain and molecular genetics: Evidence from Williams syndrome. Trends in Neurosciences, 22, BERKO, J. (1958) The childs learning of English morphology. Word, 14, BEVER, T. G. (1971) The nature of the cerebral dominance in the speech behavior of the child and adult. In: Huxley, T. Ingram, E. (szerk.) Language acquisition. Models and methods. London, Academic Press BLOOM, L. LIGHTBOWN, L. HOOD, L. (1975) Structure and variation in child language. Monographs of the Society for Research in Child Development, No BROWN, R. (1973) A first language: The early stages. Cambridge, Harvard University Press BROWN, R. BELLUGI, U. (1964) Three processes in the child s acquisition of syntax. In: Lenneberg, E. (szerk.) New directions in the study of language. Cambridge, MIT Press, (magyarul: In: Pléh Csaba (szerk.) Szöveggyûjtemény a pszicholingvisztika tanulmányozásához. Budapest, Tankönyvkiadó, ) BROWN, R., BELLUGI, U. (1970) Exploration in grammar evaluation. In: Brown, R. (szerk.) Psycholinguistics: Selected papers. New York, Free Press, BYBEE, J. SLOBIN, D. (1982) Rules and schemas in the development and use of English past tense. Language, 58, CAZDEN, C. B. (1974) Two paradoxes in the acquisition of language structure and function. In: Connolly, K. Bruner, J. (szerk.) The growth of competence. London, Academic Press, CHÉVRIE-MULLER, C. (1996) Troubles spécifiques du dévelopment du langage dysphasies de développement. In: Chévrie-Muller, C. Narbona, J. (szerk.) Le langage de l enfant: Aspects normaux et pathologiques. Párizs, Masson, CHOMSKY, N. (1965) Aspects of the theory of syntax. Cambridge, MIT Press CHOMSKY, N. (1980) Rules and representations. New York, Columbia University Press CHOMSKY, N. (1986) Knowledge of language. Its origins, knowledge, and use. New York, Praeger CHOMSKY, N. (1988) Language and problems of knowledge. Cambridge, MIT Press CHOMSKY, N. (1995) Mondattani szerkezetek. Nyelv és elme. Budapest, Osiris Századvég CLAHSEN, H. (1999) Lexical Entries and Rules of Language: A Multidisciplinary Study of German Inflection. Behavior and Brain Sciences, 22, CLAHSEN, H. ALMAZÁN, M. (1998) Syntax and morphology in children with Williams Syndrome. Cognition, 68(3),

11 CLARK, E. V. (1973) Non-linguistic strategies and the acquisition of word meanings. Cognition, 2, CROMER, R. F. (1974) The development of language and cognition. The cognition hypothesis. In: Foss, B. (szerk.) New perspectives in child development. Penguin, Harmondsworth, CRYSTAL, D. FLETCHER, P. GARMAN, M. (1976) The grammatical analysis of language disability. London, Arnold CURTISS, S. (1977) Genie: A psycholinguistic study of a modern-day Wild child. Academic Press, New York CSIBRA GERGELY GERGELY GYÖRGY (1998) A mentális viselkedésmagyarázatok teleológiai gyökere: Egy fejlôdéslélektani hipotézis. In: Pléh Csaba (szerk.) Megismeréstudomány és mesterséges intelligencia. Budapest, Akadémiai Kiadó, DENNETT, D. (1998) Az intencionalitás filozófiája. Budapest, Osiris EPSTEIN, S. D. FLYNN, S. MARTOPHARDJONO, G. (1996) Second language acquisition: Theoretical and experimental issues in contemporary research. Behavioral and Brain Sciences, 19, ERVIN, S. (1964) Imitation and structural change in childrens language. In: Lenneberg, E. (ed.) New directions in the study of language. Cambridge, MIT Press FELDMAN, H. GOLDIN-MEADOW, S. GLEITMAN, L. (1978) Beyond Herodotus: The creation of language by linguistically deprived deaf children. In: Lock, A. (szerk.) Action, gesture and symbol: The emergence of language. London, Academic Press, FERGUSON, C. A. (1964) Baby talk in six languages. Amer. Anthropologist, rész FERGUSON, C. A. SNOW, C., szerk. (1976) Talking to children: Language input and acquisition. Cambridge, Cambridge University Press FEY, M. LEONARD, L. FEY, S. O CONNOR, K. (1978) The intent to communicate in languageimpaired children. Elôadás FILLMORE, C. (1968) The case for case. In: Bach, E. Harms, E. J. (szerk.) Universals in linguistic theory. New York, Holt, FLETCHER, P. (1992) Lexical verbs and language impairment: A case study. Clinical Linguistics and Phonetics, 6, FLETCHER, P. INGHAM, R. (1995) Grammatical impairment. In: Fletcher, P. MacWhinney, B. (szerk.) The Handbook of Child Language. Oxford, Blackwell, FODOR, J. (1983) The modularity of mind. Cambridge, MIT Press GOPNIK, M. (1990) Feature blindness: A case study. Language Acquisition, 1, GOPNIK, M. CRAGO, M. B. (1991) Familial aggregation of a developmental language disorder. Cognition, 39, HISCOCK, M. KINSBOURNE, M. (1995) Phylogeny and ontogeny of cerebral lateralization. In: Davidson, R. J. Hughahl, H. (szerk.) Brain asymmetry. Cambridge, MIT Press, JACKENDOFF, R. (1992) Languages of the mind: Essays on mental representation. Cambridge, MIT Press JACKENDOFF, R. (1994) Patterns in the mind. New York, Basic Books JAEGER, J. J. LOCKWOOD, A. H. KEMMERER, D. L. VAN VALIN, R. D., JR. MURPHY, B. W. KHALAK, H. G. (1996) A positron emission tomographic study of regular and irregular verb morphology in English. Language, 72, JOANISSE, M. F. SEIDENBERG, M. S. (1998) Specific language impairement: A deficit in grammar or processing? Trends in Cognitive Sciences, 2, JOHNSTON, J. R. SLOBIN, D. (1978) The development of locative expressions in English, Serbo- Croatian, and Turkish. J. Child Language, 6, JUHÁSZ ÁGNES (1989) A Token-teszt alkalmazása gyermekek beszéd-megértésének vizsgálatában. Gyógypedagógiai Szemle, 1 4. KARMILOFF-SMITH, A. (1992) Beyond Modularity: A Developmental perspective on Cognitive Science. Cambridge, MIT Press 100

12 KARMILOFF-SMITH, A. (1996) Túl a modularitáson: A kognitív tudomány fejlôdéselméleti megközelítése. In: Pléh Csaba (szerk.) Kognitív tudomány. Budapest, Osiris KARMILOFF-SMITH, A. TYLER, L. K. VOICE, K. SIMS, K. UDWIN, O. HOWLIN, P. DAVIES, M. (1998) Linguistic dissociations in Williams syndrome: evaluating receptive syntax in on-line and off-line tasks. Neuropsychologia, 36, KIMURA, D. (1967) Functional asymmetry of the brain in dichotic listening. Cartex, KINSBOURNE, M. (1975) The ontogeny of cerebral dominance. Annals. New York Academy of Sciences, KINSBOURNE, M. HISCOCK, M. (1977) Does cerebral dominance develop? In: Segalowitz, S. J., Gruber, F. A. (szerk.) Language development and neurological theory. New York, Academic Press, KOVÁCS ILONA (2002) Developmental patterns in the visual system. Elôadás a Collegium Budapest Evolution of the brain and Cognition c. konferenciáján. KRASHEN, S. (1975) The critical period for language acquisition and its possible bases. Annals. New York Academy of Sciences, 26, LANDAU, B. JACKENDOFF, R. (1993) What and where in spatial language and spatial cognition. Behavioral and Brain Sciences, 16, LENNEBERG, E. (1967) Biological foundations of language. New York, Wiley LEONHARD, L. B. (1998) Children with specific language impairment. Cambridge, MIT Press LÔRIK JÓZSEF (1984) Adalékok a többváltozatú névszótövek gyermeki elsajátításához. Gyógypedagógiai Szemle, LUKÁCS ÁGNES (1999) Szabályok és kivételek. Szakdolgozat. ELTE Általános Pszichológiai Tanszéke LUKÁCS ÁGNES (2001) Szabályok és kivételek: A kettôs modell érvényessége a magyarban. In: Pléh Csaba Lukács Ágnes (szerk.) A magyar morfológia pszicholingvisztikája. Budapest, Osiris, LUKÁCS ÁGNES PLÉH CSABA (1999) Ranking of rules and exceptions in an agglutinative language: Hungarian data regarding the dual process hypothesis. Behavior and Brain Sciences, 22, LUKÁCS, Á. RACSMÁNY M. PLÉH, CS. (2001) Vocabulary and morphological patterns in Hungarian children with Williams syndrome: a preliminary report. Acta Linguistica Hungarica, 48, MACWHINNEY, B. (1975) Rules, rote and analogy in morphological formations by Hungarian children. Journal of Child Language, 2, MACWHINNEY, B. (1976) Hungarian research on the acquisition of morphology and syntax. J. Child Lang., 3, MACWHINNEY, B. (1978) The acquisition of morphophonology. Monographs of the Society for Research in Child Development, 174. MACWHINNEY, B. (1995) The CHILDES Project: Computational Tools for Analyzing Talk. Hillsdale, Erlbaum MARCUS, G. (1998) Can connectionism save constructivism? Cognition, 66, MARR, D. (1982) Vision. San Francisco, Freeman MARSLEN-WILSON, W. D. TYLER, L. K. (1997) Dissociating types of mental computation. Nature, 387, MAYNARD-SMITH, JOHN SZATHMÁRY EÖRS (1997) Az evolúció nagy lépései. Budapest, Scientia MCCLELLAND, J. E. RUMELHART, D. E. & THE PDP RESEARCH GROUP, EDS (1986) Parallel distributed processing: Explorations in the microstructure of cognition. Cambridge, MIT Press MEHLER, J. CHRISTOPHE, A. (1995) Maturation and learning of language in the first year of life. In: Gazzaniga, M. S. (ed.) The cognitive neurosciences. Cambridge, MIT Press MILNER, A. D. GOODALE, M. A. (1997) The visual brain in action. Oxford, Oxford University Press MÜLLER, R. A. (1996) Innateness, autonomy, universality: Neurological approaches to language. Behavior and Brain Sciences, 19,

13 NELSON, K. (1974) Concept, word and sentence. Psychol. Rev. 81, NÉMETH DEZSÔ (2001) A munkamemória szerepe a mondatmegértésben. In: Lukács Ági Pléh Csaba (szerk.) A magyar morfológia pszicholingvisztikája. Budapest, Akadémiai Kiadó NEWPORT, E. GLEITMAN, G. GLEITMAN, L. R. (1977) Mother, I d rather do it myself: Some effects and non-effects of maternal speech style. In: Snow, C. E. Ferguson, C. A. (szerk.) Talking to children: Language input and acquisition. Cambridge, Cambridge University Press, PARISI, D. ANTINUCCI, F. (1970) Lexical competence: In: Flores d Arcais, G. B. Levelt, W. J. M. (szerk.) Advances in psycholinguistics. Amsterdam, North Holland, PIAGET, J. (1993) Az értelem pszichológiája. Budapest, Akadémiai Kiadó PIAGET, J. INHELDER, B. (1948) La représentation de l espace chez l enfant. Párizs, Presses Universitaires de France PINKER, S. (1984) Language learnability and language development. Cambridge, Harvard University Press PINKER, S. (1991) Rules of language. Science, 253, PINKER, S. (1999) A nyelvi ösztön. Budapest, Typotex PINKER, S. PRINCE, A. (1994) Regular and Irregular Morphology and the Psychological Status of Rules of Grammar. In: Susan D. Lima Roberta L. Corrigan Gregory K. Iverson (eds) The Reality of Linguistic Rules. Amsterdam, John Benjamins Publishing Company, PLÉH CSABA (1981) Különbözô szórendû mondatok értelmezése és a dichotikus hallási aszimmetriák összefüggése óvodás gyermekeknél. Pszichológia, 1, PLÉH CSABA (1986) A gyermeknyelv fejlôdésének és kutatásainak modelljeirôl. Pszichológiai tanulmányok XVI. Budapest, Akadémiai Kiadó, PLÉH CSABA (1989) A mondatmegértés és a nyelvi szerkezet összefüggései a magyarban. Nyelvtudományi Közlemények, 90, PLÉH CSABA (1997) Hozzájárulhatnak-e az empirikus tudományok a nyelv-gondolkodás kérdés megoldáshoz? Magyar Filozófiai Szemle, 41, PLÉH CSABA (2000a) Hogyan vegyük komolyan az idegtudományt a pszicholingvisztikában? Erdélyi Pszichológiai Szemle, 1, PLÉH CSABA (2000b) A morfológia pszicholingvisztikája. In: Kiefer Ferenc (szerk.) Strukturális magyar nyelvtan. 3. Morfológia. Budapest, Akadémiai Kiadó PLÉH CSABA (2001a) Téri megismerés és a nyelv. Magyar Pszichológiai Szemle, 56, PLÉH CSABA (2001b) A nyelvi fejlôdés elmaradásának elméletei és a magyar gyermeknyelv fejlôdése. Gyógypedagógiai Szemle, Különszám 1, PLÉH CSABA LUKÁCS ÁGNES (2001) A szabályok és a kettôs disszociációs elv a nyelv agyi reprezentációjában. Magyar Tudomány, 108, PLÉH CSABA LUKÁCS ÁGNES (2002) A szabályok és a kettôs disszociációs elv a nyelv agyi reprezentációjában. In: Pléh Cs. Vizi E. Sz. Nyíri J. K. Altrichter, F. (szerk) Agy és tudat. Budapest, Osiris PLÉH CSABA PALOTÁS GÁBOR LÔRIK JÓZSEF (1994) Egy gyermeknyelvi szûrô-vizsgálati módszer. Kézirat PLÉH CSABA VINKLER ZSUZSANNA KÁLMÁN LÁSZLÓ (1996a) A téri kifejezések alaktana magyar gyermekeknél: Vizsgálat a CHILDES adatbázis alapján. Magyar Pszichológiai Szemle, 52, PLÉH CSABA VINKLER ZSUZSANNA KÁLMÁN LÁSZLÓ (1996b) Early morphology of spatial expressions in Hungarian children: A CHILDES study, Acta Linguistica Hungarica, 40, PULVERMÜLLER, F. (1999) Words in the brain s language. Behavior and Brain Sciences, 22, RACSMÁNY MIHÁLY (2002) A munkamemória neuropszichológiája. PhD értekezés. Budapest, ELTE RADVÁNYI KATALIN PLÉH CSABA (2002) A beszéd fejlettsége középsúlyos értelmi fogyatékos, iskoláskorú gyermekeknél. Pszichológia 102

14 RÉGER ZITA (1975) Közös törvényszerûségek az anyanyelv-elsajátítás és a gyermekkori idegennyelvelsajátítás folyamatában. Magyar Nyelvôr, 103, RÉGER ZITA (1986) A gyermeknyelvi utánzás kutatása a pszicholingvisztikában. Egy új szempont. Pszichológia, 6, RÉGER ZITA (1989) Utak a nyelvhez. Budapest, Akadémiai Kiadó RUMELHART, D. MCCLELLAND, J. (1986) On Learning the past tenses of English verbs. Implicit rules or parallel disributed processing? In: McClelland, J. E. Rumelhart, D. E. & the PDP Research Group (eds) Parallel distributed processing: Explorations in the microstructure of cognition. Vol. 2. Cambridge, MIT Press, SEGALOWITZ, S. J. BERGE, B. E. (1995) Functional asymmetries in infancy and early childhood: A review of electrophysiologic studies and their implications. In: Davidson, L. J. Hugdahl, K. (eds) Brain asymmetry. Cambridge, MIT Press SINHA, CH. THORSENG, L. A. HAYASHI, M. PLUNKETT, K. (1994) Comparative spatial semantics and language acquisition: Evidence from Danish, English, Japanese. J. of Semantics, 11, SLOBIN, D. (1980) A nyelvtan elsajátításának kognitív elôfeltételei. In: Pléh Cs. (szerk.) Szöveggyûjtemény a pszicholingvisztika tanulmányozásához. Budapest, Tankönyvkiadó SMOLENSKY, P. (1996) A konnekcionizmus helyes kezelésérôl. In: Pléh Cs. (szerk.) Kognitív tudomány. Budapest, Osiris, STERN, C. STERN, W. (1907) Die Kindersprache: Eine psychologische und sprachtheoretische Untersuchung. Barth, Lepizig. STROMSWOLD, K. (2000) The cognitive neuroscience of language acquisition. In: Gazzaniga, M. S. (ed.) The new cognitive neurosciences. Cambridge, MIT Press TALLAL, P. PIERCY, M. (1973) Defects of non-verbal auditory perception in children with developmental dysphasia. Nature, 241, TALLAL, P. STARK, R. MELLITS, D. (1985) Identification of language impaired children on the basis of rapid perception and production skills. Brain and Language, 25, TALMY, L. (1985) Lexicalization patterns: Semantic structure in lexical forms. In: Shopen, T. (szerk.) Language typology and syntactic description. Vol. 3: Grammticla catagories and the lexicon. Cambridge, Cambridge University Press, TEMPLE, C. M. (1997) Cognitive neuropsychology and its application to children. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 38, ULLMAN, M. T. (1999) The functional neuroanatomy of inflectional morphology. Behavior and Brain Sciences, 22, ULLMAN, MICHAEL T. CORKIN, S. COPPOLA, M. HICKOK, G. GROWDON, J. H. KOROSHETZ, WALTER J. PINKER S. (1997) A Neural Dissociation within Language: Evidence that the Mental Dictionary is Part of Declarative Memory, and that Grammatical Rules Are Processed by the Procedural System. Journal of Cognitive Neuroscience, 9, UNGERLEIDER, L. G. MISHKIN, M. (1982) Two cortical visual systems. In Ingle, D. J. Goodale, M. A. Mansfield, R. J. W. (eds) Analysis of Visual Behavior. Cambridge, MIT Press, VASZILKÓNÉ RADVÁNYI KATALIN (1994) Értelmi fogyatékos gyermekek nyelvi fejlôdése. Szakdolgozat. ELTE pszichológia szak VINKLER ZS. PLÉH, CS. (1995) A case of a specific language inmpaired child in Hungary. In: Kovacevic, M. (szerk.) Language and language communication barriers. Zagreb, Hrvatska Sveucilisna Naklada, WILKINS, W. K. WAKEFIELD, J. (1995) Brain evolution and neurolinguistic preconditions. Behavior and Brain Sciences, 18,

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből.

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. BTPS225BA-K3 - Általános pszichológia gyakorlat A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. 1. Varga,

Részletesebben

Publikációk. Racsmány M. (2007) Az "elsődleges emlékezet" - a rövid távú emlékezés és

Publikációk. Racsmány M. (2007) Az elsődleges emlékezet - a rövid távú emlékezés és 1 Publikációk 2008 Demeter, Gy., Csigó, K., Harsányi, A., Németh, A. & Racsmány, M. (2008) A végrehajtó rendszer zavara obszesszív-kompulzív zavarban. Psychiatria Hungarica 23 (2), 85-93. Demeter, Gy.

Részletesebben

Fejlődési és tanulási mechanizmusok A FEJLŐDÉSI PLASZTICITÁS KUTATÁSI LOGIKÁJA *

Fejlődési és tanulási mechanizmusok A FEJLŐDÉSI PLASZTICITÁS KUTATÁSI LOGIKÁJA * Magyar Pszichológiai Szemle, 2008, 63. 1. 3 8. DOI: 10.1556/MPSzle.63.2008.1.1. Fejlődési és tanulási mechanizmusok A FEJLŐDÉSI PLASZTICITÁS KUTATÁSI LOGIKÁJA * PLÉH CSABA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete

Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete Kohlmann Ágnes Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola kohlmannagi@yahoo.de Előzmények és kutatási kérdés

Részletesebben

A gyerekek mindig pontosan értik a számneveket? Pintér Lilla Gerőcs Mátyás

A gyerekek mindig pontosan értik a számneveket? Pintér Lilla Gerőcs Mátyás A gyerekek mindig pontosan értik a számneveket? Pintér Lilla Gerőcs Mátyás A vizsgált kérdések Hogyan értelmezik az óvodáskorú gyerekek a számneves kifejezéseket tartalmazó mondatokat? Milyen értelmezésbeli

Részletesebben

Életkor, motiváció és attitűdök fiatal dán nyelvtanulók angolnyelv-elsajátításában. Fenyvesi Katalin

Életkor, motiváció és attitűdök fiatal dán nyelvtanulók angolnyelv-elsajátításában. Fenyvesi Katalin Életkor, motiváció és attitűdök fiatal dán nyelvtanulók angolnyelv-elsajátításában Fenyvesi Katalin 1 Áttekintés Az átfogó projekt A motivációról és érzelmi tényezőkről szóló alprojekt Informánsok Adatgyűjtés

Részletesebben

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva Mottó: Teljes birtokában lenni a nyelvnek,melyet a nép beszél: ez az első s elengedhetetlen feltétel

Részletesebben

Tartalom KÖNYVSZEMLE SZOFTVER HÍREK

Tartalom KÖNYVSZEMLE SZOFTVER HÍREK Modern Nyelvoktatás 1 Tartalom Pléh Csaba A Nyelv idegrendszeri képviselete: tények és új elméletek 3 Szöllõsy Éva Az ÉrtSz I. kötetének cenzúrázásáról 19 Major Ferencné Adalékok a hazai szaknyelvoktatás

Részletesebben

Osztatlan angoltanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása

Osztatlan angoltanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása Osztatlan angoltanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása KÖZÉP- ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLAI ANGOLTANÁR KÉPZÉS: KÖZÖS SZAKASZ Tantárgy neve Félév és

Részletesebben

Cím(ek) 1044 Budapest Ezred u. 7. fszt. 7. Telefonszám(ok) - Fax(ok) - E-mail(ek) kas.bence@nytud.mta.hu; bence.kas@gmail.com

Cím(ek) 1044 Budapest Ezred u. 7. fszt. 7. Telefonszám(ok) - Fax(ok) - E-mail(ek) kas.bence@nytud.mta.hu; bence.kas@gmail.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kas Bence Cím(ek) 1044 Budapest Ezred u. 7. fszt. 7. Telefonszám(ok) - Fax(ok) - E-mail(ek) kas.bence@nytud.mta.hu; bence.kas@gmail.com Állampolgárság

Részletesebben

Selected Publications. reviewed papers

Selected Publications. reviewed papers Selected Publications reviewed papers Gervain, Judit and Gabor Zemplen. 2005. "Focus-raising: A paradigmatic example of the treatment of syntactic variation". In: Leonie Cornips and Karen P. Corrigan (eds.):

Részletesebben

Idiómák megértésének vizsgálata gyerekek körében

Idiómák megértésének vizsgálata gyerekek körében Idiómák megértésének vizsgálata gyerekek körében Szücs Márta MTA Nyelvtudományi Intézete SZTE Magyar Nyelvészeti Tanszék szucsmarta@nytud.hu IV. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia Budapest,

Részletesebben

plaszticitás a nyelv evolúciójában és egyedfejlődési Pléh, Csaba: The tradition of positive psychology in

plaszticitás a nyelv evolúciójában és egyedfejlődési Pléh, Csaba: The tradition of positive psychology in vezető kutató: Pléh Csaba T49840 kutatóhely: Kognitív Tudományi Tanszék (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) A NYELV MENTÁLIS REPREZENTÁCIÓJA sorszám Közleményjegyzék és statisztika 1. Lukács,

Részletesebben

Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, IV. évfolyam, I. szám, (2009) pp. 195-139.

Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, IV. évfolyam, I. szám, (2009) pp. 195-139. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, IV. évfolyam, I. szám, (2009) pp. 195-139. Jürgen Esser Introduction to English Text Linguistics (Bevezetés az angol szövegnyelvészetbe) Frankfurt am Main:

Részletesebben

Hallássérült középiskolások mentális lexikona a szóasszociációk tükrében

Hallássérült középiskolások mentális lexikona a szóasszociációk tükrében Hallássérült középiskolások mentális lexikona a szóasszociációk tükrében Szabó Ágnes ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola agnes-szabo@caesar.elte.hu Kivonat: A hallássérültek beszédére jellemző a kiejtési

Részletesebben

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test.

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. Thékes István Publikációs lista Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. (submitted to Journal of Linguistics and Language Teaching). Vígh Tibor, Sominé

Részletesebben

A szakdolgozat-készítés szabályai

A szakdolgozat-készítés szabályai A szakdolgozat-készítés szabályai Témaválasztás Bárkinek a kiadott témája választható, aki a képzésben oktat Bárkinek a kiadott témája választható, aki a tanszék főállású oktatója Önálló téma is választható,

Részletesebben

Jelentés és Nyelvhasználat Stylesheet

Jelentés és Nyelvhasználat Stylesheet Jelentés és Nyelvhasználat Stylesheet Szécsényi Tibor SZTE Általános Nyelvészeti Tanszék Összefoglaló Ez a rövid írás a Jelentés és Nyelvhasználat című folyóiratban tanulmányt megjelentetni szándékozóknak

Részletesebben

Azt csinálni, amit a Szelf akar

Azt csinálni, amit a Szelf akar Azt csinálni, amit a Szelf akar Motiváció az autonómia-szükséglet perspektívájából Takács Hilda 15 16 17 Jegyzetek 1. Niemiec, Cristopher P. Ryan, Richard M.: Autonomy, competence and relatedness in the

Részletesebben

Kommunikatív nyelvi tesztek kritériumai 1

Kommunikatív nyelvi tesztek kritériumai 1 Katona Lucia Kommunikatív nyelvi tesztek kritériumai 1 1. Bevezetés Ez a tanulmány arra a nyelvvizsgáztatásban döntő jelentőségű kérdésre igyekszik válaszolni, hogy az idegennyelv-tudás mérésekor mit és

Részletesebben

Durst Péter A magyar főnévi szótövek és egyes toldalékok elsajátításának vizsgálata magyarul tanuló külföldieknél*

Durst Péter A magyar főnévi szótövek és egyes toldalékok elsajátításának vizsgálata magyarul tanuló külföldieknél* Durst Péter A magyar főnévi szótövek és egyes toldalékok elsajátításának vizsgálata magyarul tanuló külföldieknél* 1. Bevezetés Ebben a dolgozatban azt vizsgálom, milyen szabályszerűségeket figyelhetünk

Részletesebben

Pléh Csaba Vinkler Zsuzsanna

Pléh Csaba Vinkler Zsuzsanna A MAGYAR SLI NÉHÁNY JELLEMZŐJE: ESETTANULMÁNY* Pléh Csaba Vinkler Zsuzsanna Őrült beszéd, őrült beszéd: de van benne rendszer (Shakespeare: Hamlet, II. felvonás, 2. jelenet, Arany János fordítása) Így

Részletesebben

NYELVI MÓDOK EGY LEHETSÉGES OSZTÁLYOZÁSA A közvetítői (fordítói és tolmács) és az egyszerűsített regiszterű nyelvi módok

NYELVI MÓDOK EGY LEHETSÉGES OSZTÁLYOZÁSA A közvetítői (fordítói és tolmács) és az egyszerűsített regiszterű nyelvi módok 1 KOVÁCS LÁSZLÓ NYELVI MÓDOK EGY LEHETSÉGES OSZTÁLYOZÁSA A közvetítői (fordítói és tolmács) és az egyszerűsített regiszterű nyelvi módok 0. Bevezetés Jelen problémafelvető tanulmány tárgya a Grosjean-féle

Részletesebben

KREATÍVAN HASZNÁLHATÓ IDEGENNYELV-TUDÁS MEGSZERZÉSÉNEK NYELVPEDAGÓGIÁJA NEUROLINGVISZTIKAI MEGKÖZELÍTÉSBEN

KREATÍVAN HASZNÁLHATÓ IDEGENNYELV-TUDÁS MEGSZERZÉSÉNEK NYELVPEDAGÓGIÁJA NEUROLINGVISZTIKAI MEGKÖZELÍTÉSBEN Rádi Ildikó* KREATÍVAN HASZNÁLHATÓ IDEGENNYELV-TUDÁS MEGSZERZÉSÉNEK NYELVPEDAGÓGIÁJA NEUROLINGVISZTIKAI MEGKÖZELÍTÉSBEN 1. Problémafelvetés: hol keressük a hibát a mai nyelvoktatásban? Anyelvoktatás gyakorlata,

Részletesebben

Dr. Lábadi Beatrix. Dr. Lábadi Beatrix Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://pszichologia.pte.hu) Egyetemi adjunktus

Dr. Lábadi Beatrix. Dr. Lábadi Beatrix Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://pszichologia.pte.hu) Egyetemi adjunktus Egyetemi adjunktus. KAPCSOLAT Pszichológia Intézet 7624 Pécs Ifjúság u. 6. Iroda: B 205 Tel: +36 72 503600 /24196 E-mail: labadi.beatrixt@pte.hu [1] 1. oldal (összes: 5) OKTATÁS Módszertan (BA) Etika (BA)

Részletesebben

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Kutatás, alkalmazás, gyakorlat A tudományos kutatás célja: kérdések megfogalmazása és válaszok keresése

Részletesebben

Olvasástanulás egy életen át

Olvasástanulás egy életen át Kópisné Gerencsér Krisztina Olvasástanulás egy életen át A XXI. század már eddig is több oktatáspolitikai reformelképzelésnek adott utat. Ezek közül az egyik az egész életen át tartó tanulás (azaz a lifelong

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: Angol PROFEX II nyelvizsga-előkészítő kódja: kreditértéke:

Részletesebben

OTKA ZÁRÓJELENTÉS Józsa Krisztián Kritériumorientált képességfejlesztés 2007.07.01. 2011.07.31. 68798

OTKA ZÁRÓJELENTÉS Józsa Krisztián Kritériumorientált képességfejlesztés 2007.07.01. 2011.07.31. 68798 OTKA ZÁRÓJELENTÉS Témavezető neve: Józsa Krisztián A téma címe: Kritériumorientált képességfejlesztés A kutatás időtartama: 2007.07.01. 2011.07.31. OTKA Nyilvántartási szám: 68798 Az OTKA kutatás keretében

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 6. viselkedéselemző/pszichológus (klinikai- és egészségpszichológia szakirány)

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 6. viselkedéselemző/pszichológus (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ NÉV: Kékes Szabó Marietta E-MAIL: kszmarietta@jgypk.u-szeged.hu TEL.: (munkahelyi) 546-206, 105-ös tanszéki szoba MUNKAHELY, BEOSZTÁSOK: egyetemi tanársegéd TUDOMÁNYOS FOKOZAT: doktorjelölt

Részletesebben

A kommunikáció és az információmegosztás mennyiségi vizsgálata a rehabilitációs teamben a kommunikáció mennyiségi vizsgálóeljárásnak bemutatása

A kommunikáció és az információmegosztás mennyiségi vizsgálata a rehabilitációs teamben a kommunikáció mennyiségi vizsgálóeljárásnak bemutatása Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXIX. Vándorgyűlése Szeged, 2010. szeptember 2-4. A kommunikáció és az információmegosztás mennyiségi vizsgálata a rehabilitációs teamben

Részletesebben

Felnőttképzés Európában

Felnőttképzés Európában Felnőttképzés Európában Nincs szükség annyi diplomásra, amennyit képeznek Helyettük szakképzett emberekre lenne kereslet Az itthon OKJ-s képzés európai hagyományában két vonal érvényesül: - dán - német

Részletesebben

Navracsics Judit Bátyi Szilvia (szerk.): Első- és második nyelv: interdiszciplináris megközelítések. Pszicholingvisztikai tanulmányok VI.

Navracsics Judit Bátyi Szilvia (szerk.): Első- és második nyelv: interdiszciplináris megközelítések. Pszicholingvisztikai tanulmányok VI. Navracsics Judit Bátyi Szilvia (szerk.): Első- és második nyelv: interdiszciplináris megközelítések. Pszicholingvisztikai tanulmányok VI. (Budapest: Tinta Könyvkiadó. 2015. 314 p.) A pszicholingvisztikai

Részletesebben

Department of General and Applied Linguistics

Department of General and Applied Linguistics Introduction to Linguistics NBB_NI734K2 of General and Applied Linguistics Autumn Contact Hours Weekly/Total 2 lectures, total 30 Gyula Kalcsó The notion of language, system and practice, the relation

Részletesebben

Naturalizmus a pszichológiában?

Naturalizmus a pszichológiában? PLÉH CSABA Naturalizmus a pszichológiában? Mire is vonatkozik a kérdőjel? Ha szó szerint, mint kifejezést tekintjük, a naturalizmus nem áll különösebben előtérben a mai pszichológiában. Ugyanakkor intellektuális

Részletesebben

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK 1. A gyógypedagógia alapfogalmai, elméletei, kapcsolata más tudományokkal

Részletesebben

LEHETŐSÉGEI. Zsolnai Anikó - Józsa Krisztián. Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Intézet

LEHETŐSÉGEI. Zsolnai Anikó - Józsa Krisztián. Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Intézet Iskolakultúra 12. 4. sz. 12-20. (2002) A SZOCIÁLIS KÉSZSÉGEK KRITÉRIUMORIENTÁLT FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Zsolnai Anikó - Józsa Krisztián Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Intézet E-mail:

Részletesebben

krfeher@gmail.com http://mnytud.arts.unideb.hu/feherkrisztina.php

krfeher@gmail.com http://mnytud.arts.unideb.hu/feherkrisztina.php Szakmai önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név DR. FEHÉR KRISZTINA Cím DE MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK, 4010 DEBRECEN, PF. 54. Telefon 06-52-512-900/23098 E-mail Honlap Születési idő és hely krfeher@gmail.com

Részletesebben

Klinikai nyelvészet. Pszicholingvisztika Hoffmann Ildikó

Klinikai nyelvészet. Pszicholingvisztika Hoffmann Ildikó Klinikai nyelvészet Pszicholingvisztika Hoffmann Ildikó Nyelvi forradalom vagy fokozatos evolúció Nyelv biológiai alapjaiból kiinduló felfogások: a) Az emberi nyelv egyedisége elválaszt vagy összeköt?

Részletesebben

Csábi Eszter. Egyetemi tanársegéd Kognitív és Neuropszichológiai Tanszék. Szoba: 0415 Telefon:

Csábi Eszter. Egyetemi tanársegéd Kognitív és Neuropszichológiai Tanszék. Szoba: 0415 Telefon: Csábi Eszter Egyetemi tanársegéd Kognitív és Neuropszichológiai Tanszék Szoba: 0415 Telefon: 544-692 Email: eszter.csabi.psy@gmail.com Weblap: Csábi Eszter az egyetemi tanulmányait a Szegedi Tudományegyetemen

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A nyelvi képesség evolúciója és patológiája: hogyan utalnak a zavarok az eredetre?

A nyelvi képesség evolúciója és patológiája: hogyan utalnak a zavarok az eredetre? A nyelvi képesség evolúciója és patológiája: hogyan utalnak a zavarok az eredetre? Kas Bence MTA Nyelvtudományi Intézet ELTE GYFK Fonetikai és Logopédiai Tanszék Bevezetés. Az alábbi írás a nyelvpatológia

Részletesebben

Az angol progresszív aspektus elsajátítása

Az angol progresszív aspektus elsajátítása IV. Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia 2010.február 5., Budapest Az angol progresszív aspektus elsajátítása Kovásznai Ágnes Bukaresti Egyetem agnes.lorincz@gmail.com Előzmények nagyobb szabású kutatás

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I. félév

KÖVETELMÉNYEK I. félév 2016-2017. I. félév Tanulási nehézségek szűrése, fejlesztő eljárások Prevenció és módszertan FP1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 12 A hallgatók ismerjék meg a tanulási

Részletesebben

Explicitáció és implicitáció a fordítói kompetencia függvényében. Makkos Anikó Robin Edina ELTE Fordítástudományi Doktori program

Explicitáció és implicitáció a fordítói kompetencia függvényében. Makkos Anikó Robin Edina ELTE Fordítástudományi Doktori program Explicitáció és implicitáció a fordítói kompetencia függvényében Makkos Anikó Robin Edina ELTE Fordítástudományi Doktori program A fordítói kompetencia Nyelvoktatás/nyelvvizsgáztatás: minden tanuló (T)

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások. Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna

A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások. Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna FÜGGETLEN ÉLET (önmegvalósítás, önrendelkezés, önállóság) mobilitás kommunikáció

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Magyar Nyelvészet Alprogram

Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Magyar Nyelvészet Alprogram Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Magyar Nyelvészet Alprogram A szociolingvisztikai stílus: Stratégiák a gyermek felnőtt diskurzusban A doktori (PhD) disszertáció tézisei Jelencsik-Mátyus

Részletesebben

Nyelvtudományi irányzatok és módszerek a 20. században

Nyelvtudományi irányzatok és módszerek a 20. században Nyelvtudományi irányzatok és módszerek a 20. században KGRE, 2011. november 18. Optimalitáselmélet. Funkcionalista és kognitív elméletek. Biró Tamás Universiteit van Amsterdam (UvA) t.s.biro@uva.nl, http://home.medewerker.uva.nl/t.s.biro/

Részletesebben

Szakmai kompetenciák. Transzverzális. kompetenciák. 7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján)

Szakmai kompetenciák. Transzverzális. kompetenciák. 7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján) A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Filozófia

Részletesebben

Kurzuskód: PEDM-F16 Kreditértéke: 2. Szak és szint: Neveléstudomány MA Képzési forma: nappali

Kurzuskód: PEDM-F16 Kreditértéke: 2. Szak és szint: Neveléstudomány MA Képzési forma: nappali Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Tel.: 461-4552, fax.: 461-4532 E-mail: nevelestudomany@ppk.elte.hu A kurzus címe:

Részletesebben

AZ IDŐBELISÉG KIFEJEZÉSE A GYERMEKNYELVBEN

AZ IDŐBELISÉG KIFEJEZÉSE A GYERMEKNYELVBEN AZ IDŐBELISÉG KIFEJEZÉSE A GYERMEKNYELVBEN 2015. November 13. LingDok 2015 Harmati-Pap Veronika PPKE Nyelvtudományi Doktori Iskola Kutatási kérdés 2 Mikor és milyen lépésekben jelenik meg az időbeliség

Részletesebben

Az elefántcsonttorony átépítése *

Az elefántcsonttorony átépítése * Vilagossag_5-6_MasodikTordelt.qxd 2003.06.30. 9:59 Page 219 VILÁGOSSÁG 2003/5 6. Kijelentés, norma, cselekvés / nyelvfilozófia Gervain Judit Zemplén Gábor Az elefántcsonttorony átépítése * BEVEZETÉS Minden

Részletesebben

A nyelvtechnológia alapjai

A nyelvtechnológia alapjai Prószéky Gábor A nyelvtechnológia alapjai 2015/2016 tanév, 1. félév A tantárgy órái 2015-ben 1. óra: szeptember 9. 2. óra: szeptember 16. (elmarad: szeptember 23.) 3. óra: szeptember 30. 4. óra: október

Részletesebben

SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS OTKA 2004-2008 Nyilvántartási szám: F 047017

SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS OTKA 2004-2008 Nyilvántartási szám: F 047017 SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS OTKA 2004-2008 Nyilvántartási szám: F 047017 Témavezető: Bártfainé Dr. Károly Krisztina Projekt címe. A szövegalkotási kompetencia korpusz alapú vizsgálata és számítógépes elemzése

Részletesebben

Tantárgy neve: Szocializáció kreditszáma: előadás / szeminárium/ gyakorlat Tantárgyleírás 3-5 irodalom Kötelező irodalom: 1. Somlai, P. 2.

Tantárgy neve: Szocializáció kreditszáma: előadás / szeminárium/ gyakorlat Tantárgyleírás 3-5 irodalom Kötelező irodalom: 1. Somlai, P. 2. Tantárgy neve: Szocializáció Tanóra típusa: előadás / szeminárium/ gyakorlat és száma: előadás, 8 óra Számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium Tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. félév

Részletesebben

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Képző neve, elvégzett szak Nyelvi játékok a fejlesztés szolgálatában Készítette: Munkácsi Andrea Nyelv és beszédfejlesztő szak levelező tagozat Konzulens:Fehér Éva főiskolai tanársegéd A beszéd maga a

Részletesebben

Tájékoztató óra. A pszichológia evolúció nélkül. LEHETSÉGES REFERÁTUM : Kimura: Férfi agy női agy Referáló 1: Varga Veronika

Tájékoztató óra. A pszichológia evolúció nélkül. LEHETSÉGES REFERÁTUM : Kimura: Férfi agy női agy Referáló 1: Varga Veronika EVOLÚCIÓS SZEMLÉLET A PSZICHOLÓGIÁBAN KURZUS BME KOGNITÍV TUDOMÁNYI TANSZÉK Dr Pléh Csaba, Ivády Rozália Eszter e-mail: ivady@cogsci.bme.hu 2007/2008 1. félév. Péntek 13.15.-14.45. ST 320-as terem TEMATIKA:

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA OKTATÁSELMÉLET DOKTORI PROGRAM. Pintér Henriett

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA OKTATÁSELMÉLET DOKTORI PROGRAM. Pintér Henriett SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA OKTATÁSELMÉLET DOKTORI PROGRAM Pintér Henriett A TUDÁS SZERVEZŐDÉSÉNEK VIZSGÁLATA FOGALMAZÁSBAN ÉS GRAFIKUS ÁBRÁZOLÁSBAN

Részletesebben

Középiskolások felolvasásának időviszonyai a vizuális információ függvényében

Középiskolások felolvasásának időviszonyai a vizuális információ függvényében Középiskolások felolvasásának időviszonyai a vizuális információ függvényében Kanyó Réka ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola kanyo.reka@gmail.com Kivonat: A tanulók olvasását és szövegértését vizsgáló

Részletesebben

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Jelenlegi és korábbi munkahelyei: Jelenleg: NKE RTK Magatartástudományi Tanszék; főiskolai

Részletesebben

NEM CSAK GÉNEK ÁLTAL. HOGYAN HAT A KULTÚRA AZ EMBERI EVOLÚCIÓRA. A kultúra, avagy információ az agyban

NEM CSAK GÉNEK ÁLTAL. HOGYAN HAT A KULTÚRA AZ EMBERI EVOLÚCIÓRA. A kultúra, avagy információ az agyban NEM CSAK GÉNEK ÁLTAL. HOGYAN HAT A KULTÚRA AZ EMBERI EVOLÚCIÓRA PETER RICHERSON ROBERT BOYD A kultúra, avagy információ az agyban Ha az emberi kultúrát evolúciós szempontból kívánjuk értelmezni, az elsõ

Részletesebben

Hogyan értik a magyar gyerekek a számneveket? Pintér Lilla Gerőcs Mátyás

Hogyan értik a magyar gyerekek a számneveket? Pintér Lilla Gerőcs Mátyás Hogyan értik a magyar gyerekek a számneveket? Pintér Lilla Gerőcs Mátyás A vizsgált kérdések Érzékenyek-e a magyar anyanyelvű gyerekek a fókuszált és nem fókuszált számneves kifejezések jelentésbeli különbségére?

Részletesebben

Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai

Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai Tantárgyprogram az Angol középfokú nyelvvizsgára felkészítő tantárgyhoz Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ Tantárgyfelelős: dr. Csendes Ferenc Oktató:

Részletesebben

Kognitív módszerek a vallástudományban és a hebraisztikában

Kognitív módszerek a vallástudományban és a hebraisztikában Kognitív módszerek a vallástudományban és a hebraisztikában Biró Tamás 2015. szeptember 16.: A hatvanas évek kognitív forradalma Praktikus dolgok: A kurzus honlapja: http://birot.web.elte.hu/courses/2015-csr/

Részletesebben

A bölcsődés gyermek és a mese

A bölcsődés gyermek és a mese nyitrai Ágnes A bölcsődés gyermek és a mese Az utóbbi években a kisgyermekkori fejlődésre irányuló kutatások eredményei a korábbi évtizedekhez képest még árnyaltabban bizonyítják, hogy a mesélésnek a kisgyermek

Részletesebben

A nyelv modularizálódó hálógrammatikája. Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe Fehér Krisztina 2011. április 18.

A nyelv modularizálódó hálógrammatikája. Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe Fehér Krisztina 2011. április 18. A nyelv modularizálódó hálógrammatikája Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe Fehér Krisztina 2011. április 18. Saussure: belső külső nyelvészeti vizsgálódás A kognitív nyelv mint zárt rendszer Chomsky:

Részletesebben

Tantárgyleírás és tematika

Tantárgyleírás és tematika Tantárgyleírás és tematika Általános lélektan gyakorlat A tantárgy során kipróbáljuk és megtárgyaljuk a kísérleti pszichológiai kutatásokban alkalmazott legfontosabb vizsgálati módszereket, eljárásokat,

Részletesebben

Tóth László: Ki érti jobban? Iskolakultúra 2003/11

Tóth László: Ki érti jobban? Iskolakultúra 2003/11 Iskolakultúra 2003/11 Tóth László: Ki érti jobban? alkalmazni, másfelõl lekérdezhetõek, azaz kérdésekbe sûríthetõek, feladatlap készítésére alkalmasak legyenek. E területek a következõk: adatkikeresés

Részletesebben

SZTE ÁOK PSZICHIÁTRIA KLINIKA. 2002-től SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA. (Könyvek, könyvfejezetek, egyetemi jegyzetek, disszertációk)

SZTE ÁOK PSZICHIÁTRIA KLINIKA. 2002-től SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA. (Könyvek, könyvfejezetek, egyetemi jegyzetek, disszertációk) SZTE ÁOK PSZICHIÁTRIA KLINIKA 2002-től SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA (Könyvek, könyvfejezetek, egyetemi jegyzetek, disszertációk) Kovács Zoltán Ambrus Pszichiátriai betegek reintegrációja: "bio-behaviour" komplex

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

Sémi összehasonlító nyelvészet

Sémi összehasonlító nyelvészet Sémi összehasonlító nyelvészet BMA-HEBD-303 Biró Tamás 2014. szeptember 10. Praktikus dolgok: A kurzus honlapja: http://birot.hu/courses/2014-semi Jelszó! Biró Tamás: biro.tamas@btk.elte.hu http://birot.web.elte.hu/,

Részletesebben

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Fordította GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ Lektorálta GÖRFÖL TIBOR ISBN Kiadja az Akadémiai

Részletesebben

MIBEN SEGÍT A RENDSZERSZEMLÉLETŰ KONFIGURÁCIÓELEMZÉS AZ ALKOTÁSOK PSZICHOLÓGIAI ELEMZÉSE SORÁN?

MIBEN SEGÍT A RENDSZERSZEMLÉLETŰ KONFIGURÁCIÓELEMZÉS AZ ALKOTÁSOK PSZICHOLÓGIAI ELEMZÉSE SORÁN? Psychologia Hungarica Caroliensis, 2013, 1, 1, 108-113. DOI: 10.12663/PsyHung.1.2013.1.1.5 MIBEN SEGÍT A RENDSZERSZEMLÉLETŰ KONFIGURÁCIÓELEMZÉS AZ ALKOTÁSOK PSZICHOLÓGIAI ELEMZÉSE SORÁN? A hétlépéses képelemzési

Részletesebben

Nyelvi szocializáció etnikailag vegyes házasságokban

Nyelvi szocializáció etnikailag vegyes házasságokban TANULMÁNYOK Alkalmazott Nyelvtudomány XII. évfolyam 1-2. szám 2012. KARMACSI ZOLTÁN II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Hodinka Antal Intézet, Beregszász, Ukrajna kozi1526@gmail.com Nyelvi

Részletesebben

TARTALOM. Typotex Kiadó ELŐSZÓ FEJEZET / A NAIV ÉS A TUDOMÁNYOS EMBERISMERET 2. FEJEZET / A MODERN PSZICHOLÓGIA TÖRTÉNETÉNEK VÁZLATA

TARTALOM. Typotex Kiadó ELŐSZÓ FEJEZET / A NAIV ÉS A TUDOMÁNYOS EMBERISMERET 2. FEJEZET / A MODERN PSZICHOLÓGIA TÖRTÉNETÉNEK VÁZLATA TARTALOM ELŐSZÓ 11 1. FEJEZET / A NAIV ÉS A TUDOMÁNYOS EMBERISMERET 1.1 A népi pszichológia fogalma, eredete és értéke 15 1.2 A tudományos pszichológia rendszeressége 20 1.3 Versengő emberképek a pszichológiában

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ Kővári Edit

ÖNÉLETRAJZ Kővári Edit ÖNÉLETRAJZ Kővári Edit SZAKMAI TAPASZTALAT 2015 február- One Téma alapítása (kerekasztal mediátor) 2013 szeptember-december Vendégoktató, University of Derby, Üzleti Iskola és Buxton, Turizmus és Spa Menedzsment,

Részletesebben

Dr. Csábi Eszter. Egyetemi tanársegéd Kognitív és Neuropszichológiai Tanszék. Szoba: 0415 Telefon:

Dr. Csábi Eszter. Egyetemi tanársegéd Kognitív és Neuropszichológiai Tanszék. Szoba: 0415 Telefon: Dr. Csábi Eszter Egyetemi tanársegéd Kognitív és Neuropszichológiai Tanszék Szoba: 0415 Telefon: 544-692 Email: eszter.csabi.psy@gmail.com Weblap: Csábi Eszter az egyetemi tanulmányait a Szegedi Tudományegyetemen

Részletesebben

Az agykérgi fejlődés Achillész sarka: AZ ALVÁS. KOVÁCS ILONA Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pszichológia Intézet Fejlődés- Idegtudományi (FIT) Lab

Az agykérgi fejlődés Achillész sarka: AZ ALVÁS. KOVÁCS ILONA Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pszichológia Intézet Fejlődés- Idegtudományi (FIT) Lab Az agykérgi fejlődés Achillész sarka: AZ ALVÁS KOVÁCS ILONA Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pszichológia Intézet Fejlődés- Idegtudományi (FIT) Lab Alszunk. Mindenki alszik, emberek, kutyák, egerek, még

Részletesebben

A lateralizáció tipikus és atipikus nyelvfejlődésben

A lateralizáció tipikus és atipikus nyelvfejlődésben TANULMÁNYOK Alkalmazott Nyelvtudomány XI. évfolyam 1-2. szám 2011. GÓSY MÁRIA GYARMATHY DOROTTYA MTA Nyelvtudományi Intézet, Fonetikai Osztály gosy@nytud.hu; gyarmathyd@nytud.hu A lateralizáció tipikus

Részletesebben

SZEMLE. Szemle 89. Cambridge University Press, Cambridge, 2012. 297 lap

SZEMLE. Szemle 89. Cambridge University Press, Cambridge, 2012. 297 lap Szemle 89 SZEMLE Kertész, András Rákosi, Csilla, Data and Evidence in Linguistics (A Plausible Argumentation Model) [Adatok és evidencia a nyelvészetben (Egy plauzibilis argumentációs modell)] Cambridge

Részletesebben

Maróti Orsolya Szia, professzor úr! Pragmatikai hibák idegen ajkúak magyar nyelvhasználatában *

Maróti Orsolya Szia, professzor úr! Pragmatikai hibák idegen ajkúak magyar nyelvhasználatában * Maróti Orsolya Szia, professzor úr! Pragmatikai hibák idegen ajkúak magyar nyelvhasználatában * 1. Nyelvhasználat és félresiklások a kommunikációban Dolgozatom címében a külföldiek magyar nyelvhasználatával

Részletesebben

Nyelvi hálózatok és a mentális lexikon

Nyelvi hálózatok és a mentális lexikon Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktori értekezés tézisei Kovács László Nyelvi hálózatok és a mentális lexikon A mentális lexikon (gazdasági) szaknyelvi és (általános) hálózatos szerveződésének

Részletesebben

A diagnosztikus mérések tartalmi kereteinek kidolgozása az 1 6. évfolyamokra a matematika, a természettudomány és az olvasás területén

A diagnosztikus mérések tartalmi kereteinek kidolgozása az 1 6. évfolyamokra a matematika, a természettudomány és az olvasás területén A diagnosztikus mérések tartalmi kereteinek kidolgozása az 1 6. évfolyamokra a matematika, a természettudomány és az olvasás területén Diagnosztikus mérések fejlesztése (TÁMOP 3.1.9/08/01) Oktatáselméleti

Részletesebben

Kiss Szabolcs. Zárójelentés A gyermek tudatelmélete és pragmatikai képessége című OTKA pályázatról

Kiss Szabolcs. Zárójelentés A gyermek tudatelmélete és pragmatikai képessége című OTKA pályázatról Kiss Szabolcs Zárójelentés A gyermek tudatelmélete és pragmatikai képessége című OTKA pályázatról A beszámolási időszakban (2003-2006) folytattam a gyermek tudatelméletének több szempontú tanulmányozását.

Részletesebben

Diszharmóniás jelenségek a szinkrontolmácsok célnyelvi beszédprodukciójában

Diszharmóniás jelenségek a szinkrontolmácsok célnyelvi beszédprodukciójában PhD értekezés tézisei Bakti Mária Diszharmóniás jelenségek a szinkrontolmácsok célnyelvi beszédprodukciójában Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Fordítástudományi

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

A héber nyelv története

A héber nyelv története A héber nyelv története BMA-HEBD-201 Biró Tamás 12. Modern héber, modern nyelvészet 2016. április 27. A nyelvújítás előtt Kohányi Sámuel: Első magyarnémet-héber hangoztató és olvasókönyv a magyarországi

Részletesebben

A két tannyelvű oktatás hatása a tanulók felszíni és kognitív nyelvi kompetenciájának fejlődésére

A két tannyelvű oktatás hatása a tanulók felszíni és kognitív nyelvi kompetenciájának fejlődésére A két tannyelvű oktatás hatása a tanulók felszíni és kognitív nyelvi kompetenciájának fejlődésére DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Írta: Várkuti Anna Témavezető: dr. Göncz Lajos Pannon Egyetem Nyelvtudományi

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba Az anyanyelv elsajátítása

Bevezetés a nyelvtudományba Az anyanyelv elsajátítása Bevezetés a nyelvtudományba Az anyanyelv elsajátítása Az anyanyelv gyermekkorban elsajátított kommunikációs eszköz: beszédprodukció beszédfeldolgozás az anyanyelv elsajátítása gyors és látványos folyamat

Részletesebben

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Egynyelvű angol nagyszótár haladó nyelvtanulóknak és nyelvvizsgázóknak 212,000 szócikkel A szótárban minden definíció egyszerű

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba

Bevezetés a nyelvtudományba Bevezetés a nyelvtudományba Előadás 2009/2010. I.félév Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1. előadás: Bevezetés Előadó: Tóth Ildikó, PhD. Bevezetés a nyelvtudományba Előadás 2009/2010. I.félév Pázmány Péter

Részletesebben

Curriculum vitae. POLONYI TÜNDE ÉVA, PhD Egyetemi adjunktus

Curriculum vitae. POLONYI TÜNDE ÉVA, PhD Egyetemi adjunktus Curriculum vitae POLONYI TÜNDE ÉVA, PhD Egyetemi adjunktus Tanulmányok: 2004 Doktori disszertáció védése - Kognitív Pszichológia szakterület (cím: Nyelvi rendszerek kapcsolata kétnyelvűeknél)- budapesti

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK. Bölcsészettudományi Kar

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK. Bölcsészettudományi Kar Indított szakképzettségek: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK angoltanár, franciatanár, hon- és népismeret

Részletesebben

Nyelvészeti módszerek és irányzatok, bibliai és rabbinikus héber

Nyelvészeti módszerek és irányzatok, bibliai és rabbinikus héber Nyelvészeti módszerek és irányzatok, bibliai és rabbinikus héber BMA-HEBD-111, P/TÖ/HB-1, BBV-101.51, BMVD-101.78 Biró Tamás 2015. március 10.: Morfológia, kísérletes nyelvészet Egy kutatási projekt (és

Részletesebben

A Pedagógiai Tudományos Bizottság folyóiratlistája A BIOLÓGIA TANÍTÁSA A FIZIKA TANÍTÁSA A FÖLDRAJZ TANÍTÁSA A KÉMIA TANÍTÁSA A KISGYERMEK A MAGYAR

A Pedagógiai Tudományos Bizottság folyóiratlistája A BIOLÓGIA TANÍTÁSA A FIZIKA TANÍTÁSA A FÖLDRAJZ TANÍTÁSA A KÉMIA TANÍTÁSA A KISGYERMEK A MAGYAR A Pedagógiai Tudományos Bizottság folyóiratlistája A BIOLÓGIA TANÍTÁSA A FIZIKA TANÍTÁSA A FÖLDRAJZ TANÍTÁSA A KÉMIA TANÍTÁSA A KISGYERMEK A MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM KÖZLEMÉNYEI A SPORT ÉS TESTNEVELÉS

Részletesebben

NUMERIKUS KÉPESSÉGEK WILLIAMS-SZINDRÓMÁ- BAN: DISSZOCIÁLÓDÓ ANALÓG MENNYISÉG- RENDSZER ÉS VERBÁLIS ELŐHÍVÁS

NUMERIKUS KÉPESSÉGEK WILLIAMS-SZINDRÓMÁ- BAN: DISSZOCIÁLÓDÓ ANALÓG MENNYISÉG- RENDSZER ÉS VERBÁLIS ELŐHÍVÁS Magyar Pszichológiai Szemle, 2008, 63. 1. 103 115. DOI: 10.1556/MPSzle.63.2008.1.7. NUMERIKUS KÉPESSÉGEK WILLIAMS-SZINDRÓMÁ- BAN: DISSZOCIÁLÓDÓ ANALÓG MENNYISÉG- RENDSZER ÉS VERBÁLIS ELŐHÍVÁS * KRAJCSI

Részletesebben

A csak partikula értelmezése óvodáskorban

A csak partikula értelmezése óvodáskorban A csak partikula értelmezése óvodáskorban Pintér Lilla Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kutatási kérdések Szakirodalmi háttér Kísérlet Eredmények Konklúzió Kutatási kérdések Miként értelmezik a magyar óvodások

Részletesebben