A MADÁRTANI INTÉZET É VI MA D Á R- J ELÖLESEI \ X V I. G Y Ü RÜZÉSI J E L E N T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MADÁRTANI INTÉZET É VI MA D Á R- J ELÖLESEI \ X V I. G Y Ü RÜZÉSI J E L E N T É S"

Átírás

1 A MADÁRTANI INTÉZET É VI MA D Á R- J ELÖLESEI \ X V I. G Y Ü RÜZÉSI J E L E N T É S Schmidt Egon Bird-Bandiiig of the Hungárián Ornithological Institute in the Year th Report on Bird Banding A Magyar Madártani Egyesület megalakulása (1974. I. 6.) további fontos lépcsőfokot jelentett a magyar madárgyűrűzés történetében. A korábban a Madártani Intézet önkéntes külső munkatársaiként tevékenykedő gyűrűzök most az egyesület keretein belül szervezettebb formában, de továbbra is a Madártani Intézet irányítása mellett végzik ezt a munkát. A MME tervezett szakosztályai közül a Madárgyűrűző és Vonuláskutató Szakosztály február 5-én elsőként alakult meg. De 1974 fontos év volt a magyar madárgyűrűzés szempontjából egyéb tekintetben is őszén az Állami Pénzverő leszállította a Madártani Intézet által megrendelt jelzőgyűrűt, és ezzel a magyar madárjelölés gyűrűhiánygondjai egy időre megszűntelv. Az első sorozatot október 5-én adtuk át gyűrűzőinknek. Ezzel egyidejűleg feloldást nyertek azok az ideiglenes tilalmak, melyek egyes fajokra (elsősorban a korábban már nagyobb számban jelölt pintyfélékre) vonatkozóan éppen a rendelkezésre álló kevés gyűrű miatt voltak érvényben. A jelenleg használt gyűrűk alumíniumból, 6 különböző méretben készülnek ( Fecske", Rigó", Sirály", Réce", Gém", és Gólya" gyűrűk). Az erős ütemű felhasználás miatt máris utánrendelési kellett eszközölnünk ( Fecske" és Rigó" gyűrű), mely mennyiség leszállítása 1975 januárjában meg is kezdődött. Bár a gyűrűzés mennyiségi növekedése rendkívül örvendetes, tisztában vagyunk azzal is, hogy a jelenleg használt és csupán 6 típusból álló gyűrűállomány még nem felel meg a nemzetközi kívánalmaknak. Különösen érezzük a Fecske" típusnál kisebb, királykák, füzikék, őszapó stb. jelölésére alkalmas gyűrűtípus hiányát. A jelenleg használt legkisebb méret az említett fajokra legfeljebb sodorva helyezhető fel, és akkor is erősen kétséges, hogy e kis termetű madarakhoz képest jelentékeny nagyságával nem okoz-e túl nagy megterhelést viselőjének. A MME Madárgyűrűző és Vonuláskutató Szakosztálya megalakulása óta minden hó első keddjén délután 5 órai kezdettel rendszeres összejöveteleket tart az Országos Természetvédelmi Hivatal székházában. Ezeken az összejöveteleken történik a gyűrűkiadás, a jelentőlapok leadása, ezenkívül szakmai és természetvédelmi jellegű előadásokról, vetített képes bemutatókról gondoskodunk. A kifejezetten gyűrűzéssel, továbbképzéssel kapcsolatos témák mellett előadás hangzott el többek között a madárőslénytan tárgyköréből (DR. JÁNOSSY DÉNES), részletesen ismertettük a 12/1971 (IV. 1.) sz., a természetvédelemről szóló kormányrendelet madártani vonatkozásait (DR. GYŐRY JENŐ) és a gerincesvédelmi határozatot (). Minden ülésről jelenléti ívet fektettünk fel, melyhez a napirendre vonatkozó pár mondatos emlé- 101

2 keztetőt mellékeltünk. A megbeszélések látogatottsága 1974-ben a következőképpen alakult: január 31 fő július 35 fő február 32 fő augusztus 41 fő március 48 fő szeptember 35 fő április 54 fő október 57 fő május 38 fő november 45 fő június 50 fő december 55 fő Átlagosan 43 fő. A szakosztály vezetősége ugyancsak havonta, esetenként megállapított időpontokban tartotta megbeszéléseit, melyek napirendjén elsősorban a tagságot érintő különböző problémák, valamint a gyűrűzés mennyiségi és minőségi fejlesztését és előbbrevitelét célzó elképzelések megvitatása szerepeltek. A gyűrűzéssel kapcsolatos adminisztrációt, elsősorban a formai követelmények szempontjából, nagyban elősegítették az újonnan elkészített jelentőlapok, a külföldi gyűrűk visszajelentésére szolgáló német és angol nyelvű kartonok, valamint azok a nyomtatott leyelező-formalapok, melyeken munkatársainknak jelentjük megkerült gyűrűjük adatait. A megkerülésekről egyébként két példányban kartonok készülnek, melyek közül a hazai gyűrűknél az egyik a számok sorrendjében, a másik a rendszertannak megfelelően, külföldi gyűrűk esetében országok szerint, illetve rendszertani csoportosításban kerülnek elhelyezésre. A gyűrűzési engedélyek kiadásakor elsősorban azt vettük figyelembe, hogy az illetők kaptak-e már korábban is a Madártani Intézettől jelzőgyűrűket önálló felhasználásra. Az újonnan bekajicsolódók részére fajismereti tanfolyamot szerveztünk. Az ezt követő vizsga külön bizottság előtt folyt le, melynek tagjai a Madártani Intézet részéről DR. STERBETZ ISTVÁN, az OTvH-tól DR. GYŐRY JENŐ, a Természettudományi Múzeum részéről DR. K E V E AND RÁS, a szakosztálytól DANDL JÓZSEF titkár voltak. A tanfolyam anyagát, ellentétben más országokkal, ahol a gyűrűzőktől gyakran a teljes fauna ismeretét követelik meg, három részre osztottuk: 1. általában vett vízimadarak (ludak, récék, sirályok, szalonkafélék stb.); 2. ragadozók és baglyok; 3. énekesek és egyéb fennmaradó csoportok. Az első tanfolyamon a jelentkezők igényeinek és a gyűrűzés pillanatnyi követelményeinek megfelelően a 3. pontban foglalt fajok oktatása folyt, a vizsgát sikerrel letett munkatársak engedélyei tehát ezekre a fajokra vonatkoznak. Idősebb munkatársaink részére, akik rovarevő madarak jelölésével, elsősorban megfelelő fajismereti képzettség hiányában, nem kívánnak foglalkozni, lehetővé tettük, hogy csak néhány, az engedélyen név szerint feltüntetett, pintyfélét gyűrűzzenek. Ezeket a tanfolyamokat folytatni fogjuk (1975 januárjában indult a következő csoport), és igyekszünk elfogadható megoldást találni a vidéki jelentkezőkkel kapcsolatban is. Megbízásos engedélyeket adtunk ki csupán a széncinege és a kék cinege jelölésére, mellyel az évvel beinduló cinegegyűr űzési programot kívántuk elősegíteni., A madárgyűrűzés számszerű eredményeinek növelése elképzelhetetlen a hálópark megfelelő emelése nélkül. Ennek érdekében az OTvH anyagi támogatásával 1974-ben 26 műanyag függönyhálót, közöttük két a >arti madarak jelölésére alkalmas 40 m-es hálót hozattunk az NSZK-ból, melyeket részben 102

3 a madárgyűrűző táborok munkája során használtunk igen eredményesen, részben legeredményesebb jelölőinkhez kerültek használatra végén további 80 bálét rendeltünk, ezúttal az NDK-ból. A fészekben ülő fiókák gyűrűzését általában továbbra sem szorgalmaztuk, egyes fajok esetében azonban (pl. különböző varjúfélék, gólya, gébicsek stb.) rendkívül fontosnak és a tömeges jelölésekhez egyelőre az egyetlen célravezető megoldásnak tartjuk. A gémfélék és ragadozók gyűrűzése a természetvédelmi szempontok legmesszebbmenő figyelembevételével folyik. Az énekesmadarak esetében, mint azt már említettem, ismét lehetőséget adtunk a különböző pintyfélék tömeges jelölésére, de emellett egyre növekvő súlyt kell helyeznünk a rovarevő madarak, különösen a tágabb értelemben vett rigófélék, a poszáták, billegetők stb. jelölésére. Néhány éven keresztül az ország lehetőség szerint minél több pontján az eddiginél jóval nagyobb számban kívánjuk jelölni a cinegeféléket, elsősorban a tömegfajként szereplő szén- és kék cinegét. Az 1974-es év számszerű eredményei máris erős fejlődésrőltanúskodnak, amihez egyéb tényezőkön kívül a hálók számának ugrásszerű emelkedése, a szervezett gyűrűzőtáborok munkája és a többnyire együtt dolgozó kis csoportok vagy,,gyűrűzőpárok" jó munkája is jelentősen hozzájárult. Már tettem említést a madárgyűrűző táborokról. Ezek a külföldi, főként lengyel mintára hazánkban első ízben megszervezett akciók a jelölés eredményeinek egyszerű növelésén túl rendkívül sokat nyújtottak a fajismereti továbbképzés, ezenkívül propagandaszempontból is. A táborok munkájában részt vett fiatalok igen sokat tanultak fajismereti és fogástechnikai szempontból egyaránt. Külön köszönet illeti e helyen is ROMAN HOLYNSKY lengyel zoológust, a nagy sikerrel működő Balti Akció" elnevezésű lengyel gyűrűzési mozgalom vezetőségi tagját, aki hosszabb időt töltött Magyarországon, és elsőrendű szakmai ismeretei, valamint a munkába történő jó bekapcsolódás érdekében szerzett magyar nyelvtudása révén rendkívül sokat tett a magyar fiatalok szakmai továbbképzése terén. Csak a legnagyobb elismerés hangján lehet e helyen is szólni a Pilisi Parkerdőgazdaság, valamint a HNP Igazgatósága lelkes és áldozatkész támogatásáról. A szervezési és gyakorlati lebonyolítási munka oroszlánrészét HARASZTHY LÁSZLÓ, KÁLLAY GYÖRGY és vállalták. A madárgyűrűző táborokról, munkájukról és eredményeikről szervezőik részletesen beszámoltak, illetve be fognak számolni. így e helyen csak a legszükségesebb adatok közlésére szorítkozom: 1. Hortobágyi tábor. Szervezője: HARASZTHY LÁSZLÓ; Időpontja: július 6 20 (2 turnusban). Gyűrűzve 364 db madár, 36 fajban. 2. Kisoroszi tábor. Szervezői: KÁLLAY GYÖRGY és ; Időpontja: augusztus 24 - szeptember 18. Gyűrűzve 1104db madár, 71 fajban. 3. Tiszai akció. Szervezője: HARASZTHY LÁSZLÓ; Időpontja: szeptember 13 október 20. Gyűrűzve 713 db madár, fajban. Az akció során a Tisza négy pontján hétvégeken, szombaton és vasárnap, folytak a szinkron gyűrűzések. Az egyes pontokon északról dél felé haladva elsősorban és MEDVECZKY ISTVÁN, és lelkes tanítványai, illetve LŐRINCZ ISTVÁN és HARASZTHY LÁSZLÓ dolgoztak. A XXVI. gyűrűzési jelentés az 1973 októberétől kezdődően megjelölt madarak visszajelentési adatait foglalja össze. A korábbi évek hasonló adatai, 1967-ig visszamenőleg, még feldolgozójukra várnak. 103

4 A gyűrűzött madárfajotka feltüntető alábbi listán csak az 1974-ben megjelölt madarak szerepelnek. Ezt a listát, valamint a tárgyévre eső visszafogások adatait az ezután évente megjelenésre kerülő Aquila hasábjain rendszeresen közre fogjuk adni. A fejlődés az évről évre változó számok tükrében így pontosan lemérhető lesz db felett (mennyiségi sorrend) Az 1974-ben gyűrűzött madarak jegyzéke Széncinege (Parus maior) 2625 db Tengelic (Carduelis carduelis) db között (mennyiségi sorrend) Citromsármány (Emberiza citrinella) 872 db Kék cinege (Parus caeruleus) 870 Csíz (Carduelis spinus) 853 Csonttollú (Bombycilla garrulus) 745 Erdei pinty (F ringilla eoelebs) 626 Vörösbegy (Erithacus rubecula) 593 Zöldike (Chloris chloris) 546 Fekete rigó (Turdus merula) db között (mennyiségi sorrend) Barátka (Sylvia atricapilla) 449 db Meggyvágó (Coccothraustes coccothraustes) 352 Füstifecske (Hirundo rustica) 343 Dankasirály (Larus ridibundus) db alatt (rendszertani sorrend) Kis vöcsök (Podiceps ruficollis) 3 db Szürke gém (Ardea cinerea) 2 Vörös gém (Ardea purpurea) 70 Üstökös gém (Ardeola ralloides) 16 Kis kócsag (Egretta garzetta) 15 Bakcsó (Nycticorax nycticorax) 83 Pocgém (Ixobrychus minutus) 1 Gólya (Ciconia ciconia) 156 Kanalasgém (Platalea leucorodia) 4 Tőkés réce (Anas platyrhynchos) 2 Csörgő réce (Anas crecca) 2 Kendermagos réce (Anas strepera) 2 Darázsölyv (Pernis apivorus) 6 Héja (Accipiter gentilis) 55 Karvaly (Accipiter nisus) 5 Egerészölyv (Buteo buteo) 72 Gatyás ölyv (Buteo lagopus) 1 Törpesas (Hieraetus pennatus) 1 Kékes rétihéja (Circus cyaneus) 1 Kis sólyom (Falco columbarius) 1 104

5 Kék vércse (Falco vespertinus) 17 Vörös vércse (Falco tinnunculus) 43 Vízicsibe (Porzana porzana) 1 Vízityúk (Gállinula chlor opus) 1 Szárcsa (Fulica atra) 1 Bíbic (Vanellus vanellus) 7 Billegetőcankó (Actitis hypoleucos) 5 Sárszalonka (Gallinago gallinago) 3 Szalonka (Scolopax rusticola) 3 Fattyúszerkő (Chlidonias hybrida) 14 Küszvágócsér (Sterna hirundo) 74 Örvös galamb (Columba palumbus) 3 Gerle (Streptopelia turtur) 8 Balkáni gerle (Streptopelia decaocto) 8 Kakukk (Cuculus canorus) 8 Gyöngybagoly (Tifto alba) 6 Uhu (Bubo buba) ' 3 Kuvik (Athene noctua) 6 Macskabagoly (Strix aluco) 11 Erdei fülesbagoly (Asio otus) 20 Réti fülesbagoly (Asio flammeus) 1 Jégmadár ( Alcedo atthis) 61 Banka (Upupa ej)ops) 18 Nyaktekercs (Jynx torguilla) 53 Zöld küllő (Picus viridis) 6 Nagy fakopáncs (Dendrocopos maior) 34 Balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus) 1 Közép fakopáncs (Dendrocopos medius) 5 Kis fakopáncs fdendrocopos minor) 4 Sziki pacsirta (Calandrella brachydactyla) 1 Búbos pacsirta (Galerida eristata) 17 Erdei pacsirta (Lullula arborea) 28 Mezei pacsirta ( Alaiida arvensis) 12 Molnárfecske (Delichon urbica) 40 Partifeeske (Riparia riparia) 20 Sárgarigó (Oriolus oriolus) 21 Dolmányos varjú (Corvus cornix) 8 Vetési varjú (Corvus frugilegus) 3 Szarka (Pica pica) 17 Szajkó (Garrulus glandarius) 30 Fenyvescinege (Parus ater) 12 Búbos cinege (Parus eristatus) 7 Barátcinege (Parus palustris) 176 Kormosfejű cinege (Parus montanus) 2 Őszapó ( Aegithalos caudatus) 75 Függőcinege (Remiz pendulinus) 18 Csúszka (Sitta europaea) 72 Fakusz (Certhia sp.) 17 Ökörszem (Troglodytes troglodytes) 18 Léprigó (Turdus viscivorus) 1 105

6 Fenyőrigó (Turdus pilaris) Énekes rigó (Turdus philomelos ) Szőlőrigó (Turdus iliacus) Hantmadár (Oenanthe oenanthe) Cigány-csaláncsúcs (Saxicola torquata) Rozsdás csaláncsúcs (Saxicola rubetra) Kerti rozsdafarkú (Phoenicurus phoenicurus) Házi rozsdafarkú (Phoenicurus ochruros) Fülemüle (Luscinia megarhynchos) Nagy fülemüle (Luscinia luscinia) Kékbegy (Luscinia svecica) Réti tücsökmadár (Locustella naevia) Nádi tücsökmadár (Locustella luscinioides) Sitke (Lusciniola melanopogon) Nádirigó (Acrocephalus arundinaceus) Cserregő nádiposzáta (Acrocephalus scirpaceus) Énekes nádiposzáta (Acrocephalus palustris) Foltos nádiposzáta (Acrocephalus scltoenobaenus) Géze (Hippolais icterina) Karvaly poszáta (Sylvia nisoria) Kerti poszáta (Sylvia borin) Mezei poszáta (Sylvia communis) Kis poszáta (Sylvia curruca) Fitiszfüzike (Phylloscopus trochilus) Csilp-csalp füzike (Phylloscopus collybita) Sisegő füzike (Phylloscopus sibilatrix) Királyka (Regulus regulus) Tüzesfejű királyka (Regulus ignicapillus) Szürke légykapó (Muscicapa striata) Kormos légykapó (Muscicapa hypoleuca) Örvös légykapó (Muscicapa albicollis) Kis légykapó (Muscicapa parva) Szürkebegy (Prunella modularis) Erdei pityer (Anthus triviális) Barázdabillegető (Motacilla alba) Hegyi billegető (Motacilla cinerea) Sárga billegető (Motacilla flava) Kis őrgébics (Lanius minor) Tövisszúró gébics (Lanius collurio) Seregély (Sturmis vulgaris) Házi veréb (Passer domesticus) Mezei veréb (Passer montanus) Kenderike (Carduelis cannabina) Téli kenderike (Carduelis flavirostris) Csicsörke (Serinus serinus) Süvöltő (Pyrrhula pyrrhula) Fenyőpinty (Fringilla montifringilla) Sordély (Emberiza calandra) Nádi sármány (Emberiza schoeniclus) 106

7 Visszajelentések 0 = Fészekben jelölt fióka (pullus) = Öreg (aduitus) vagy már fészken kívül elfogott fiatal madár (juvenis) + = Lőtt vagy másképpen kézre került példány x = Elhullott példány v - Gyűrűvel visszafogott ellenőrzött és ismét továbbengedett madár Bp. = Budapest Gólya (Ciconia ciconia) VV Hercegszántó (45.57 N E) DR. RÉKÁSI JÓZSEF + Hercegszántó DR. SZOBONYA CSABA Héja (Accipiter gentilis) Bp Solymár (47.35 N E) PIRICSI ISTVÁN v Solymár BAGYURA JÁNOS Egerészölyv (Buteo buteo) Bp Gánt (47.23 N E) NAGY SÁNDOR + Gánt ifj. PÖTÖRDI LAJOS Kék vércse (Falco vespertinus) Bp Hortobágy-Ohat (47.39 N E) HARASZTHY LÁSZLÓ + Taranto, Itália (40.29 N E) Zool. Bologna 800 km SW Bp Szabadszállás (46.53 N E) HARASZTHY LÁSZLÓ + Gdansk Zaspa, Poland (54.22 N E) H. LUCINSKT 750 km J\ Vörös vércse (Falco tinnunculus) Bp Pálmonostora (46.38 N E) Málta (35.50 N E) PAOL DIMECH Vízityúk (Gallinula chloropus) 1200 km SSW Bp * juv. Kisoroszi (47.48 N E) KÁLLAY GYÖRGY- v Kisoroszi

8 Dankasirály (Larus ridibundus) Bp Szeged-Fehértó (46.20 N E) PROF. DR. BERETZK PÉTER x Zürich (47.22 N E) MARKUS ANDEREGG 850 km W Bp Csanytelek, Csaj-tó (46.36 N E) MOLNÁR LÁSZLÓ + Mugla TURKEY (37.17 N E) DURMUS IRMAKLIOGLU Erdei fülesbagoly (Asio otus) 1100 km SE Bp * Fegyvernek (47.16 N E)? LELOVICH GYÖRGY + Fegyvernek \ LELOVICH GYÖRGY Jégmadár (Alcedo atthis) Bp * Kisoroszi (47.48 N E) KÁLLAY GYÖRGY' v Kisoroszi Bp * Kisoroszi (47.48 N E) Leányfalu (47.44 N E) SZABÓ JÁNOS 12 km SSE Bp * juv. Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi Bp * Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi , Bp * 0 Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi 2. 9., 3. 9., , Bp * 3* Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi , 5. 9., Bp * juv. Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi Bp * juv. Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi

9 Bp * juv. Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi Bp * Pilismarót (47.48 N E) KÉRI IMRE v Pilismarót KÉRI IMRE Nyaktekercs (Jynx torquilla) Bp Pomáz (47.39 N E) VÁRADI FERENC v Pomáz VÁRADI FERENC Bp * 9 Pomáz (47.39 N E) VÁRADI FERENC v Pomáz VÁRADI FERENC Bp * Pomáz (47.39 N E) LAKATOS MIHÁLY v Pomáz , , VÁRADI FERENC Nagy fakopáncs (Dendrocopos maior) Bp * r-f Kisoroszi (47.48 N E) KÁLLAY (4YÖRGY v Kisoroszi Bp * juv. Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi Bp * / Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi KÁLLAY GYÖRGY SZENTENDREY GÉZA Bp * juv. ^Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi Bp *juv. * Kisoroszi (47.48 N E) V Kisoroszi 9. 9., , KÁLLAY GYÖRGY Szi: vri: \ DREY GÉZA Széncinege (Parus maior) Bp. A 0707 * - ' Miskolc (48.05 N E) BART A v Miskolc

10 Bp. A 0708 * Miskolc (48.05 N E) v Miskolc , ; Bp. A 0711 * 9 Miskolc (48.05 N E) v Miskolc ; Bp. A 0714 * 9 Miskolc (48.05 N E) v Miskolc , Bp. A 0717 * 9 Miskolc (48.05 N E) v Miskolc Bp. A 1309 * f Szentendre (47.40 N E) v Szentendre Bp. A 1318 * rf Szentendre (47.40 N-19,05 E) v Szentendre ; , Bp. A 1325 * rf Szentendre (47.40 N E) v Szentendre Bo * 9 Szentendre (47.40 N-19,05 E) v Szentendre Bp * rf Szentendre (47.40 N E) v Szentendre Bp * Miskolc (48.05 N E) v Miskolc , Bp * rf Miskolc (48.05 N E) v Miskolc Bp * Miskolc (48.05 N E) v Miskolc Bp * rf Miskolc (48.05 N E)

11 Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp V Miskolc , * Miskolc (48.05 N E) V Miskolc , * Miskolc (48.05 N E) V Miskolc * Miskolc (48.05 N E) V Miskolc * d 1 Miskolc (48.05 N E) V Miskolc , * Miskolc (48.05 N E) V Miskolc * 9 Miskolc (48.05 N E) V Miskolc , * Miskolc (48.05 N E) V Miskolc Miskolc (48.05 N E) V Miskolc , * 9 Miskolc (48.05 N E) V Miskolc Miskolc (48.05 N E) V Miskolc * c? Miskolc (48.05 N E) V Miskolc * er Pomáz ( N E) VARADI FERENC V Pomáz , VÁRADI FERENC 111

12 Bp * cf Budapest (47.20 N E) v Budapest Bp * 9 Budapest (47.29 N E) Bp * v Budapest f Budapest (47 29 N E) v Budapest Bp * 9 Budapest (47.29 N E) v Budapest ; Bp * / Budapest (47.29 N E) v Budapest Bp * -f Budapest (47.29 N E) v Budapest Bp * -/ Budapest (47.29 N E) v Budapest Bp * Pomáz (47.39 N E) v Pomáz Bp * 9 Zirc (47.16 N E) v Zirc , Bp * ad. Réde (47.15 N E) v Réde Bp * ad. " Réde (47.15 N E) v Réde Bp * Réde (47.15 N E) v Réde , Bp * Dees (46.17 N E)

13 Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp Bp v Decs JASZENOVICS TIBOR * 9 Decs (46.17 N E) JASZENOVICS TIBOR v Decs JASZENOVICS TIBOR * juv. Pomáz (47.39 N E) LAKATOS MIHÁLY v Pomáz VÁRADI FERENC 0 Visegrád (47.47 N E) SZENTENDREY GÉZA v Kisoroszi (47.48 N E) km NE 0 Visegrád (47.47 N E) KÁLLAY GYÖRGY v Dömös (47.46 N E) KÁLLAY GYÖRGY 6 km SVV * juv. rf Algyő (46.20 N E) HARASZTHY LÁSZLÓ v Algyő HARASZTHY LÁSZLÓ * juv. rf Algyő (46.20 N E) HARASZTHY LÁSZLÓ v Algyő HARASZTHY LÁSZLÓ * juv 9 Algyő (46.20 N E) HARASZTHY LÁSZLÓ v Algyő HARASZTHY LÁSZLÓ * juv. rf Algyő (46.20 N E) HARASZTHY LÁSZLÓ v Algyő HARASZTHY LÁSZLÓ * juv, rf Dömös (47.46 N E) KÁLLAY GYÖRGY-SZENTENDREY GÉZA v Dömös * 9 Szentendre (47.40 N E) v Szentendre , KÁLLAY GYÖRGY SZENTENDREY GÉZA * 9 Szentendre (47.40 N E) v Szentendre * rf Szentendre (47.40 N E) KÁLLAY GYÖRGY SZENTENDREY GÉZA v Szentendre KÁLLAY GYÖRGY SZENTENDREY GÉZA 8 Aquila

14 Bp * 9 Szentendre (47.40 N E) v Szentendre Bp * 9 Szentendre (47.40 N E) v Szentendre Bp * 9 Szentendre (47.40 N E) v Szentendre , Bp * rf Dömös (47.46 N E) v Dömös Bp * rf Dömös (47.46 N E) v Dömös Bp * f Dömös (47.46 N E) v Dömös Bp * rf Szentendre (47.40 N E) v Szentendre , Bp * 9 Szentendre (47.40 N E) v Szentendre Bp * 9 Szentendre (47.40 N E) v Szentendre Bp * rf Szentendre (47.40 N E) v Szentendre Bp * rf Szentendre (47.40 N E) v Szentendre KÁLLAY GYÖRGY - Bp * 9 Szentendre (47.40 N E) v Szentendre Bp * Q Szentendre (47.40 N E) KÁLLAY GYÖRGY SZENTENDREY GÉZA 114

15 v Szentendre Bp * 9 Szentendre (47.40 N E) KÁLLAY GYÖRGY SZENTSEDREY GÉZA v Szentendre Bp * juv. Pomáz (47.39 N E) v Pomáz Bp * 9 Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi 2. 9., Bp * juv. Kisoroszi (47.48 N E) KÁLLAY GYÖRGY- v Kisoroszi Bp * juv. 9 Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi KÁLLAY GYÖRGY Bp * juv. Kisoroszi (47.48 N E) KÁLLAY GYÖRGY- v Kisoroszi Bp * juv. 9Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi Bp * juv. rf Kisoroszi (47.48 N E) KÁLLAY' GYÖRGY v Kisoroszi Bp * rf Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi 7. 9., Bp * rf Dömös (47.46 N E) KÁLLAY GYÖRGY v Dömös KÁLLAY GYÖRGY Bp * juv. Pomáz (47.39 N E) v Pomáz Bp * Pomáz (47.39 N E) DANDL JÓZSEF v Pomáz DANDL JÓZSEF 115

16 Bp * juv. rf Decs (46.17 N E) v Decs Bp * rf Decs (46.17 N E) v Decs Bp * rf Decs (46.17 N E) v Decs Bp * rf Decs (46.17 N E) v Decs Bp * juv. 9 Decs (46.17 N E) v Decs Bp * juv. Budakeszi (47.31 N E) PINTÉR LÁSZLÓ v Budakeszi BELÁNSZKV EDE Bp * Pilisvörösvár (47.37 N E) PINTÉR LÁSZLÓ x Gyón (47.10 N E) BORSICZKY ISTVÁN 58 km SE Bp * juv. Tiszalök (48.02 N E) v Tiszalök , Bp * rf Tiszavasvári (47.58 N E) v Tiszavasvári Bp * rf Szentendre (47.40 N E) PINTÉR LÁSZLÓ v Szentendre BARY Bp * rf Budapest (47.29 N E) SERES FERENC v Budapest WERNER FERENC Bp * juv. 9 Budapest (47.29 N E) GYÖRGYPÁL v Budapest GYÖRGYPÁL Bp * 9 Budapest (47.29 N E) GYÖRGYPÁL 116

17 v Budapest GYÖRGYPÁL Bp * $ Budapest (47.29 N E) MÁLYI LÁSZLÓ v Budapest MÁLYI LÁSZLÓ Bp * 9 Tiszalök (48.02 N ) v Tiszalök Bp * Zirc (47.16 N-17.53) v Zirc Bp * f Zirc (47.16 N )) v Zirc BANKOVICS ATTILA Kék cinege (Parus caerujeus) Bp. A Tiszadob (48.00 N* E) Mezőkövesd(47.49N E) CSÖRGŐ TIBOR Bp. A 5820 * Budapest (47.29 N E) BARY v Budapest BELÁNSZKY EDE Bp * Szentendre (47.40 N E) v Szentendre <)74 Bp * rf Szentendre (47.40 N E) v Szentendre , Bp !» ii Szentendre (47.40 N E) v Kisoroszi (47.48 N E) km N Bp * juv. Kisoroszi (47.48 N E) KÁLLAY GYÖRGY- v Kisoroszi Bp * ad, Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi 3. 9., Bp * juv. Kisoroszi (47.48 N-1!).00 E) KÁLLAY GYÖRGY SZENTENDREY GÉZA 117

18 v Kisoroszi 5. í) Bp * juv. Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi 2. 9., 6. 9., Bp * Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi 1. 9., Bp * ad. Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi , Bp * juv. Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi Bp Dunabogdány (47.48 N E) KÁLLAY GYÖRGY v Kisoroszi (47.48 N E) km N Bp * Kisbalaton (46.40 N E) BÉCSY LÁSZLÓ v Kisbalaton BÉCSY LÁSZLÓ Bp * ad. Decs (46.17 N E) v Decs Bp * juv. 3*Algyő (46.20 N E) HARASZTHY LÁSZLÓ v Algyő HARASZTHY LÁSZLÓ Bp * 9 Szentendre (47.40 N E) v Szentendre Bp * Szentendre (47.40 N E) v Szentendre Bp * juv. Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi 9. 9., Bp * juv. Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi KÁLLAY GYÖRGY SZENTENDREY GÉZA 118

19 Bp * juv. Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi Bp * juv. Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi Bp * juv. Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi KÁLLAY GYÖRGY- Bp * juv. Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi Bp * juv. Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi KÁLLAY GYÖRGY- Bp * juv. Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi Bp * Kisoroszi (47.48 N E) KÁLLAY GYÖRGY- v Kisoroszi Bp * Kisbalaton (46.40 N E) BÉCSY LÁSZLÓ v Kisbalaton BÉCSY LÁSZLÓ Bp * ad. Decs (46.17 N E) v Decs Bp * ad. Decs (46.17 N E) v Decs Bp * ad. Tiszalök (48.02 N E) v Tiszalök , Bp * Tiszalök (48.02 N E) v Tiszalök Bp * ad. Tiszalök (48.02 N E) DR. LEGÁNY ANDRÁS 119

20 v Tiszalök , Bp * juv. Tiszalök (48.02 N E) v Tiszalök Bp * Tiszalök (48.02 N E) v Tiszalök Bp * juv. Budakeszi (47.31 N E) BARY v Budakeszi BELÁNSZKY EDE Bp * ad. Budapest (47.29 N E) WERNER FERENC v Budapest WERNER FERENC Bp * ad. Budapest (47.29 N E) WERNER FERENC v Budapest WERNER FERENC Bp * 3* Tiszavas vári (47.58 N E) v Tiszavasvári Fenyvescinege (Parus ater) Bp * Szentendre (47.40 N E) v Szentendre KÁLLAY GYÖRGY SZENTENDREY Barátcinege (Parus palustris) GÉZA Bp * Szentendre (47.40 N E) v Szentendre Bp * Szentendre (47.40 N E) v Szentendre Bp * Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi Bp o Decs (46.17 N E) lí»74 v Decs 1. 9., ,

21 Bp * Dunabogdány (47.48 N E) JUHÁSZ LAJOS v Kisoroszi (47.48 N E) Bp * Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi Bp * Dömös (47.46 N E) KÁLLAY GYÖRGY v Dömös , Bp * Dömös (47.46 N E) KÁLLAY GYÖRGY V Dömös Bp * Dömös (47.46 N E) Bp KÁLLAY GYÖRGY v Dömös , , :: Szentendre (47.40 N E) v Szentendre Bp * Szentendre (47.40 N E) v Szentendre Bp * Dömös (47.46 N E) v Dömös Bp * Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi Bp * Pomáz (47.39 N E) v Pomáz Bp * Dees (46.17 N E) v Dees , Bp * Budapest (47.29 N E) SERES FERENC v Budapest WERNER FERENC Bp * Zirc (47.16 N E) BANKOVICS ATTILA 121

22 v Zirc Bp * Zirc (47.16 N E) v Zirc , Bp * Zirc (47.16 N E) v Zirc Bp * Zirc (47.16 N E) v Zirc , Bp * Zirc (47.16 N E) v Zirc Bp * Zirc (47.16 N E) v Zirc , Bp * Zirc (47.16 N E) v Zirc Bp * Zirc (47.16 N E) v Zirc Bp * Zirc (47.16 N E) v Zirc Bp * Zirc (47.16 N E) v Zirc Bp * Zirc (47.16 N E) v Zirc Őszapó (Aegühalos caudatus) Bp * Szolnok (47.12 N E) LŐRINCZ ISTVÁN v Szolnok LŐRINCZ ISTVÁN Bp * Kisbalaton (46.40 N E) BÉCSY LÁSZLÓ 122

23 v Kisbalaton BÉCSY LÁSZLÓ Bp * Kisbalaton (46.40 N E) BÉCSY LÁSZLÓ v Kisbalaton BÉCSY LÁSZLÓ Bp * Kisbalaton (46.40 N E) BÉCSY LÁSZLÓ v Kisbalaton BÉCSY LÁSZLÓ Függőcinege (Remiz pendulinus) Bp * Sárvár (47.15 N E) BARBÁCSY v Sárvár BARBÁCSY Csuszka (Sitta europaea) Bp * ad. Dömös (47.46 N E) KÁLLAY- GYÖRGY v Dömös KÁLLAY GYÖRGY Bp * ad. Dömös (47.46 N E) KÁLLAY GYÖRGY v Dömös Bp * Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi , 1. 9., Bp * Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi Bp * Szentendre (47.40 N E) KÁLLAY GYÖRGY- v Szentendre Bp * rf Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi Bp * juv. Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi Bp * Szentendre (47.40 N E) v Szentendre

24 Bp * Zirc (47.16 N E) v Zirc Bp * Zirc (47.16 N E) v Zirc , Bp * Zirc (47.16 N E) v Zirc , BANKOVICS ATTILA Ökörszem (Troglodytes troglodytes) Bp * Kisbalaton (46.40 N E) BÉCSY LÁSZLÓ v Kisbalaton BÉCSY LÁSZLÓ Énekes rigó (Turdus philomelos) Bp * juv. Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi Bp * juv. Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi Bp * juv. Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi Bp * juv. Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi KÁLLAY GYÖRGY SZENTENDREY GÉZA Fekete rigó (Turdus merula) Bp Zirc (47.16 N E) Zirc Bp * Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi Bp * juv. Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi

25 Bp * juv. Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi Bp * juv. 9Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi Bp * juv. /Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi Bp * juv. ^Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi Bp * rf Budapest (47.29 N E) MÁLYI LÁSZLÓ v Budapest MÁLYI LÁSZLÓ Bp * juv. Budapest (47.29 N E) MÁLYI LÁSZLÓ v Budapest MÁLYI LÁSZLÓ Cigány-csaláncsúcs (Saxicola lorquata) Bp * Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi Kerti rozsdafarkú (Phoenicurus phoenicurus) Bp * juv. 9 Budapest (47.29 N E) GYÖRGYPÁL v Budapest GYÖRGYPÁL Fülemüle (Luscinia megarhynchos) Bp. A 5007 * Budakeszi (47.31 N E) JUHÁSZ LAJOS v Budakeszi JUHÁSZ LAJOS Bp * juv. Budakeszi (47.31 N E) v Budakeszi BELÁNSZKY EDE Bp * Pomáz (47.39 N E) v Pomáz VÁRADI FERENC 125

26 Bp * ad. Réde (47.15 N E) v Réde Bp * Pomáz (47.39 N E) LAKATOS MIHÁLY v Pomáz Bp * Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi Bp * ad. Budakeszi (47.31 N E) PINTÉR LÁSZLÓ v Budakeszi BELÁNSZKY EDE Bp * Piliscsaba (47.38 N E) DANDL JÓZSEF V Budakeszi (47.31 N E) BELÁNSZKY EDE 15 km SE Bp * Kisoroszi (47.48 N E) GYÖRGYPÁL v Kisoroszi GYÖRGYPÁL Nagy fülemüle (Luscinia luscinia) Bp * ad. Budakeszi (47.31 N E) v Budakeszi DR. VÉGH ISTVÁN Vörösbegy (Erithacus rubecula) Bp. A 1305 * ad. Szentendre (47.40 N E) v Szentendre Bp. A 1322 * Szentendre (47.40 N E) v Szentendre , Bp. A 5803 * Budapest (47.29 N E) BARY v Budapest PALKÓ FERENC Bp * juv. Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi Bp * juv. Kisoroszi (47.48 N E)

27 v Kisoroszi Bp * juv. Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi Bp * juv. Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi Bp * Kisbalaton (46.40 N E) BÉCSY LÁSZLÓ v Kisbalaton BÉCSY LÁSZLÓ Bp * juv. Zirc (47.16 N E) v Zirc Bp * juv. Pomáz (47.39 N E) v Pomáz Bp * juv. Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi Bp * juv. Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi 6. 9., Bp * juv. Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi Bp * juv. Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi Bp * juv. Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi Bp * juv. Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi 2. 9., Bp * juv. Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi

28 Bp * juv. Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi Bp * juv. Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi Bp * juv Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi Bp * juv. Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi Bp * juv. Kisoroszi (47.48 N E) KÁLLAY GYÖRGY- v Kisoroszi Bp * juv. Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi Bp * juv. Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi Bp * juv. Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi Bp * Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi Bp * juv. Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi Bp * juv. Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi Bp * Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi Bp * juv. Kisoroszi (47.48 N E)

29 v Kisoroszi Bp * juv. Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi Bp * juv. Pomáz (47.39 N E) v Pomáz Bp * juv. Kisoroszi (47.48 N E) GYÖRGYPÁL v Kisoroszi Bp * rf Pomáz (47.39 N E) v Pomáz VÁRADI FERENC Berki tücsökmadár (Locustella fluviatilis) Bp * juv. Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi KÁLLAY GYÖRGY- Nádirigó (Acrocephalus arundinaceus) Bp * juv. Algyő (46.20 N E) HARASZTHY LÁSZLÓ v Algyő HARASZTHY LÁSZLÓ Barátka (Sylvia atricapilla) Bp * 9 Tiszatelek (48.11 N E) x Tiszatelek? BOGÁR FERENC Bp * juv.^ Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi 3. 9., Bp * rf- Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi Bp *]uv.rf Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi Bp * juv. Kisoroszi (47.48 N E) KÁLLAY GYÖRGY SZENTENDREY GÉZA 9 Aquila

30 v Kisoroszi Bp *juv. c f f Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi Bp * 9 Pomáz (47.39 N E) v Pomáz Kerti poszáta (Sylvia borin) Bp * Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi KÁLLAY GYÖRGY SZENTENDREY Mezei poszáta (Sylvia communis) GÉZA Bp. A 4138 * Budakeszi (47.31 N E) JUHÁSZ LAJOS v Budakeszi JUHÁSZ LAJOS Bp. A 5051 * cf Budakeszi (47.31 N E) JUHÁSZ LAJOS v Budakeszi Bp * juv. Budakeszi (47.31 N E) v Budakeszi BELÁNSZKY EDE Bp * juv. Budakeszi (47.31 N E) v Budakeszi Bp * 9 Budakeszi (47.31 N E) TŐKÉS DÉNES v Budakalász (47.37 N E) PINTÉR LÁSZLÓ 14 km N E Bp * ad. Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi Fitisz füzike (Phylloscopus trochilus) Bp * juv. Tiszalök (48.02 N E) v Tiszalök Bp * juv. Tiszalök (48.02 N E) DR. LEGÁNY ANDRÁS 130

31 v Tiszalök DB. LEGÁNY ANDRÁS Bp * juv. Tiszalök (48.02 N E) v Tiszalök Bp * Tiszalök (48.02 N E) v Tiszalök Bp * juv. Tiszalök (48.02 N E) v Tiszalök Bp * juv. Tiszalök (48.02 N E) v Tiszalök Bp * ad. Tiszalök (48.02 N E) v Tiszalök Bp * juv. Tiszalök (48.02 N E) v Tiszalök Csilp-csalp füzike (Phylloscopus collybüa) Bp * Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi Bp * Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi Bp * Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi Bp * Tiszalök (48.02 N E) v Tiszalök Bp * ad. Tiszalök (48.02 N E) v Tiszalök * 131

32 Szürke légykapó (Muscicapa striata) Bp * juv. Tiszalök (48.02 N E) v Tiszalök Erdei szürkebegy (Pruuella modularis) Bp * ad. Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi Barázdabillegető (Motacilla alba) Bp *}uv.rf Kisoroszi (47.48 N E) v Kisoroszi Bp * juv. Kisoroszi (47.48 N E) KÁLLAY GYÖRGY - v Kisoroszi KÁLLAY GYÖRGY- Bp * juv. Kisoroszi ( E) KÁLLAY' GYÖRGY SZENTENDREY- GÉZA v Kisoroszi KÁLLAY GYÖRGY' SZENTENDREY' GÉZA Bp * juv. Kisoroszi (47.48 N E) KÁLLAY GYÖRGY' SZENTENDREY' GÉZA + Bulebel, Malta (35.52 N E) Ringing Group, Malta 1300 km SSW Bp *juv,$ Kisoroszi (47.48 N E) KÁLLAY GYÖRGY SZENTENDREY' GÉZA v Kisoroszi KÁLLAY GYÖRGY' SZENTENDREY- GÉZA Csonttollú (Bombycilla garrulus) Bp * juv. Budapest (47.29 N E) JUHÁSZ LAJOS v ' Nagykovácsi (47.35 N E) KUKURTA JÓZSEF 20 km NW Bp * juv. Budapest (47.29 N E) HAJKUSZ PÉTER v Budapest BELÁNSZKY EDE Tövisszúró gébics (Lanius collurio) Bp *,-<<: Tiszatelek (48.11 N E) Bagamoyo, Tanzánia (06.03 S E) E. Africa N. H. S km SSE 132

33 Bp * juv. Algyő (46.20 N E) HARASZTHY LÁSZLÓ v Algyő HARASZTHY LÁSZLÓ Mezei veréb (Passer montanus) Bp. A 5594 * Pomáz (47.39 N E) LAKATOS MIHÁLY v Pomáz Bp * ad. Pomáz (47.39 N E) v Pomáz Bp * Kisbalato (46.40 N E) BÉCSY LÁSZLÓ v Kisbalaton BÉCSY LÁSZLÓ Bp * Kisbalaton (46.40 N E) BÉCSY LÁSZLÓ v Kisbalaton BÉCSY Meggyvágó (Coccothraustes LÁSZLÓ coccothraustes) Bp. A 1898 * juv. Budakeszi (47.31 N E) TŐKÉS DÉNES + Civezzano (46.04 N E) Zool. Bologna 600 km SW Bp * ad. Miskolc (48.05 N E) t v Miskolc Tengelic (Carduelis carduelis) Bp. A 2722 * -ff Budapest (47.29 N E) DR. BÍRÓ LÁSZLÓ x Budapest SCHORS Is VÁN Bp * 9 Budapest (47.29 N E) TŐKÉS DÉNES v Budapest DR. BÍRÓ LÁSZLÓ Bp * z? Budapest (47.29 N E) TŐKÉS DÉNES v Budapest SERES FERENC Bp * juv. Budapest (47.29 N E) TŐKÉS DÉNES + Chios, Grece (38.30 N E) GRIGORIOUS YOULEKAS 1100 km SE 133

34 Bp * juv. Budapest (47.29 N E) TŐKÉS DÉNES v Budapest SERES FERENC Bp * rf Budapest (47.29 N E) HAÁSZ JÓZSEF v Budapest WERNER FERENC Bp *)uv.rf Budapest (47.29 N E) WERNER FERENC v Budapest TŐKÉS DÉNES Bp * rf Budapest (47.29 N E) SERES FERENC v Budapest WERNER FERENC Csíz (Carduelis spinus) Bp. A 0828 * juv. Budapest (47.29 N E) DR. BÍRÓ LÁSZLÓ -I- Pistoia, Itália (43.57 N E) Zool. Bologna 700 km SW Bp. A 0835 * rf Budapest (47.29 N E) DR. BÍRÓ LÁSZLÓ + Solferino (Mantova), Itália (45.08 N E) Zool. Bologna 700 km SW Bp. A 1383 * 9 Nagykovácsi (47.35 N E) BECK PÁL 4- Döbern, D D R (51.36 N E) Vogelwarte Hiddensee 600 km NW Bp. A 2204 * rf Mogyoród (47.36 N E) CSÓKA LAJOS 4- Vicenza, Itália (45.34 N E) Zool. Bologna 600 km SW Bp. A 5526 * 9 Budakeszi (47.31 N E) LAKATOS MIHÁLY v Budapest TŐKÉS DÉNES 10 km E Bp. A 5869 * 9 Budapest (47.29 N E) BARY v Budapest TŐKÉS DÉNES Kenderike (Carduelis cannabina) Bp. A 5662 * 9 Budapest (47.29 N E) JUHÁSZ LAJOS v Budapest TŐKÉS DÉNES 134

35 Bp * juv. Budapest (47.29 N E) PINTÉR LÁSZLÓ + Quormi, Malta (35.53 N E) Ringing Group Malta km SSW Zsezse (Carduelis flammea) Bp. A 2620 * rf Budapest (47.29 N E) PIRICSI ISTVÁN v Budapest PIRICSI ISTVÁN - Bp. A 2640 * rf Budapest (47.29 N E) PIRICSI ISTVÁN v Budapest PIRICSI ISTVÁN Süvöltő (Pyrrhula pyrrhula) Bp. A 1044 * 9 Nagykovácsi (47.35 N E) BECK PÁL + Foza, Itália (45.53 N E) Zool. Bologna km SW Bp. A 5824 * 9 Budapest (47.29 N E) BARY + Budapest BERTI JÓZSEF Bp * 9 Budapest (47.29 N E) WERNER FERENC v Budapest SERES FERENC Fenyőpinty (Fringilla montif ringilla) Bp * rf Budapest (47.29 N E) v CSÓKA LAJOS Gegechkori, Grusia, SSSR (42.21 N E) Prof. Dr. V. Ilyichev 1800 km E Erdei pinty (Fringilla coelebs) Bp *}uv.rf Dunabogdány (47.48 N E) JUHÁSZ LAJOS v Dunabogdány BELÁNSZKY EDE Bp * juv. Pomáz (47.39 N E) VÁRADI FERENC v Pomáz VÁRADI FERENC Bp * 9 Tiszalök (48.02 N E)

36 \ Tisznlok I*.»7 I I >u. 1 ilg \ N \ A M>i; \s Citromsármány (Emberi a citrinella) Bp. isi 608 * f Poma«(47,89 N E) 3, i I, \K \ TOS M 111 ÍL\ \ Poma«L9, s \ vi; u>i FERENC 186

XXIX. Bódva-völgyi Madárvonulás-kutató és Természetvédelmi Tábor. Táborzáró beszámoló

XXIX. Bódva-völgyi Madárvonulás-kutató és Természetvédelmi Tábor. Táborzáró beszámoló MME 4. sz. Gömör-Tornai HCS. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság XXIX. Bódva-völgyi Madárvonulás-kutató és Természetvédelmi Tábor Táborzáró beszámoló 214. 1 1. Bevezetés A Bódva-völgy Észak-Magyarország

Részletesebben

Újabb jegyzetek a Mátra- és Bükk-hegység madárvilágának ismeretéhez

Újabb jegyzetek a Mátra- és Bükk-hegység madárvilágának ismeretéhez Fol. Hist. nat. Mus. Matr. 4. 1976-77. Újabb jegyzetek a Mátra- és Bükk-hegység madárvilágának ismeretéhez KÉVE, András Természettudományi Múzeum, Budapest ABSTRACT: (Further Data to the knowledge of the

Részletesebben

Tartalomjegyzék. A FELMÉRÉSBEN RÉSZTVEVŐ MUNKATÁRSAK (Faragó Sándor) 12

Tartalomjegyzék. A FELMÉRÉSBEN RÉSZTVEVŐ MUNKATÁRSAK (Faragó Sándor) 12 NYUGAT-MAGYARORSZÁG FÉSZKELŐ MADARAINAK ELTERJEDÉSI ATLASZA Tartalomjegyzék ELŐSZÓ (Kárpáti László) 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ 3 BEVEZETÉS (Faragó Sándor) 5 KUTATÁSI MÓDSZEREK 5 A TEREPI MEGFIGYELÉSEK AJÁNLOTT MÓDJA

Részletesebben

MME 4. sz. Gömör-Tornai HCS. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság XXIV. Bódva-völgyi Madárvonulás-kutató és Természetvédelmi Tábor Táborzáró beszámoló 29. 1. Bevezetés A Bódva-völgy Észak-Magyarország egyik

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Putnoki Kányás-tető és Ősbükkös Utoljára módosítva: 2013-10-08 20:11:38 Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Községhatár: Putnok A terület kiterjedése: 39.2 hektár

Részletesebben

Pápa és Környéke Természetvédelmi Egyesület. Marcal-medencét érintő kutatásainak eredményei

Pápa és Környéke Természetvédelmi Egyesület. Marcal-medencét érintő kutatásainak eredményei Pápa és Környéke Természetvédelmi Egyesület Marcal-medencét érintő kutatásainak eredményei Készítette: Pápa és Környéke Természetvédelmi Egyesület 2012. Ez a tanulmány a következő személyek kitartó és

Részletesebben

standard hálóállást használtunk, 33 darab 12 méteres és 1 darab 7 méteres lengyel hálóval. Az adatfelvételezést a protokoll szerint végeztük. Jelen be

standard hálóállást használtunk, 33 darab 12 méteres és 1 darab 7 méteres lengyel hálóval. Az adatfelvételezést a protokoll szerint végeztük. Jelen be MME 4. sz. Gömör-Tornai HCS. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság XXI. Bódva-völgyi Madárvonulás-kutató és Természetvédelmi Tábor Táborzáró beszámoló 26. 1. Bevezetés A Bódva-völgy Észak-Magyarország egyik

Részletesebben

MADÁRPUSZTULÁS AZ ORSZÁGUTAK MENTÉN

MADÁRPUSZTULÁS AZ ORSZÁGUTAK MENTÉN A Puszta 2002 1/19. pp. 229-237. MADÁRPUSZTULÁS AZ ORSZÁGUTAK MENTÉN ENGI LÁSZLÓ MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET, SZEGED 2001 Gyerekkoromban, 12 évesen kezdtem madarászni. Fő közlekedési

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Pusztamizsei Holt-Zagyva és ártere Utoljára módosítva: 2013-08-22 21:54:25 Megye: Jász-Nagykun-Szolnok Községhatár: Jásztelek A terület kiterjedése: 70.942

Részletesebben

Jegyzetek a Mátra- és a Bükk-hegység madárvilágának ismeretéhez

Jegyzetek a Mátra- és a Bükk-hegység madárvilágának ismeretéhez Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 3. 1975. Jegyzetek a Mátra- és a Bükk-hegység madárvilágának ismeretéhez KÉVE András Természettudományi Múzeum, Budapest ABSTRACT: (Data to the knowledge of the bird fauna of

Részletesebben

ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATOK A GELLÉRTHEGY MADÁRFAUNÁJÁRÓL 1982 ÉS 1985 AUGUSZTUS-OKTÓBERÉBEN

ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATOK A GELLÉRTHEGY MADÁRFAUNÁJÁRÓL 1982 ÉS 1985 AUGUSZTUS-OKTÓBERÉBEN AQUILA 1992. VOL.: 99(149-154) ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATOK A GELLÉRTHEGY MADÁRFAUNÁJÁRÓL 1982 ÉS 1985 AUGUSZTUS-OKTÓBERÉBEN Schmidt Egon Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Budapest Abstract

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 42/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete Dombóvár város helyi jelentőségű természeti területeinek és értékeinek védelméről Dombóvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Halastó és térsége Utoljára módosítva: 2013-12-17 18:09:07 Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Községhatár: Putnok A terület kiterjedése: hektár Védetté nyilvánítás

Részletesebben

Adalékok a Mátra madáréletéhez

Adalékok a Mátra madáréletéhez Adalékok a Mátra madáréletéhez Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 9. 1984. CSÁK László Fülpösdaróc ABSTRACT: (Data to the birdlife of the Mátra.) The author gives an account of the presence of 64 bird species

Részletesebben

A TÉTÉNYI-FENNSÍK MADÁRFAUNÁJÁNAK FELMÉRÉSE BEN

A TÉTÉNYI-FENNSÍK MADÁRFAUNÁJÁNAK FELMÉRÉSE BEN Tájökológiai Lapok 2 (2): 365 370. (2004) 365 A TÉTÉNYI-FENNSÍK MADÁRFAUNÁJÁNAK FELMÉRÉSE 2003 2004-BEN BAJOR ZOLTÁN Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Tájökológiai Tanszék 2103

Részletesebben

J_ 02.. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

J_ 02.. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló J_ 02.. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Felsőrákosi-rétek helyi jelentőségű természetvédelmi területének

Részletesebben

France N W

France N W t A MADÁRTANI INTÉZET MADÁR JELÖLÉSEI XXXI. GYŰRŰZÉSI JELENTÉS BIRD-BANDING OFTHE HUNGÁRIÁN 0 RNITHOLO GIC AL INSTITUTE 31. REPORT ON BIRD-BANDING Egon Schmidt Ciconia ciconia Gólya V 938 puli. 06.07.77.

Részletesebben

AQUILA VOL.: 102 ( ) A MADÁRKÖZÖSSÉG FAJI ÖSSZETÉTELÉNEK ÉS SZERKEZETÉNEK SZEZONÁLIS VÁLTOZÁSA A CSÖRNÖC-PATAK VÖLGYÉBEN

AQUILA VOL.: 102 ( ) A MADÁRKÖZÖSSÉG FAJI ÖSSZETÉTELÉNEK ÉS SZERKEZETÉNEK SZEZONÁLIS VÁLTOZÁSA A CSÖRNÖC-PATAK VÖLGYÉBEN AQUILA 1995. VOL.: 102 (171-177) A MADÁRKÖZÖSSÉG FAJI ÖSSZETÉTELÉNEK ÉS SZERKEZETÉNEK SZEZONÁLIS VÁLTOZÁSA A CSÖRNÖC-PATAK VÖLGYÉBEN Gyurácz József & Bánhidi Péter Abstract Gyurácz, J. & P. Bánhidi (1995):

Részletesebben

Adatok a szarvasi Arborétum madárvilágáról ( )

Adatok a szarvasi Arborétum madárvilágáról ( ) FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 1997 22: 327 340 Adatok a szarvasi Arborétum madárvilágáról (1956 1991) RÉTHY ZSIGMOND ABSTRACT: (Data to the avifauna of the Szarvasi Arborétum.) Author lets

Részletesebben

Molnár László. Beiträge zur Vogelwelt des Labodár-Zsup-sziget

Molnár László. Beiträge zur Vogelwelt des Labodár-Zsup-sziget ADATOK A LABODÁRI ZSUP-SZIGET MADÁR VILÁGÁRÓL Molnár László Beiträge zur Vogelwelt des Labodár-Zsup-sziget A közelmúltban fokozottabban megindult a folyóárterek rendezése (az áradások szabad lefutásának

Részletesebben

A BUDAPESTI SAS-HEGY TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEN ÉSZLELT MADÁRFAJOK. Über die Vogelwelt des Sas-hegy Naturschutzgebietes in Budapest

A BUDAPESTI SAS-HEGY TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEN ÉSZLELT MADÁRFAJOK. Über die Vogelwelt des Sas-hegy Naturschutzgebietes in Budapest A BUDAPESTI SAS-HEGY TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEN ÉSZLELT MADÁRFAJOK Dr. Simig Lajos Über die Vogelwelt des Sas-hegy Naturschutzgebietes in Budapest Az 1958-ban természetvédelmi területté nyilvánított budapesti

Részletesebben

A Puszta 1999. 1/16, pp. 158-192. MADÁRVILÁGA 2000.

A Puszta 1999. 1/16, pp. 158-192. MADÁRVILÁGA 2000. A Puszta 1999. 1/16, pp. 158-192. A TÓCÓ-VÖLGY MADÁRVILÁGA PÁSTI CSABA, DEBRECEN MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET 2000. I. A TÓCÓ-VÖLGY FÖLDRAJZI FEKVÉSE, KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA Debrecen fő

Részletesebben

A Fehér-tavi Ornitológiai Tábor évi beszámolója

A Fehér-tavi Ornitológiai Tábor évi beszámolója A Fehér-tavi Ornitológiai Tábor 5. évi beszámolója A Fehér-tavi Ornitológiai Tábor (FOT) 5. évi madárgyűrűzési munkája összesen 3 napon zajlott április 9. és november 4. között. A költési id szakban szokásosan

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Várfürdő és Almássy-kastélypark Utoljára módosítva: 2013-09-14 08:50:22 Megye: Békés Községhatár: Kétegyháza A terület kiterjedése: 14.2 hektár Védetté

Részletesebben

Madártani megfigyelések a Cserhátból

Madártani megfigyelések a Cserhátból Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 8. 1982 83. Madártani megfigyelések a Cserhátból SOLTI Béla Mátra Múzeum, Gyöngyös ABSTRACT: Ornithological observations in the Cserhát Mountains. Ornithofaunistical observations

Részletesebben

A Cséfai-halastavak és a Radványi-erdő madárvilága

A Cséfai-halastavak és a Radványi-erdő madárvilága Crisicum 3. pp.199-203. A Cséfai-halastavak és a Radványi-erdő madárvilága Dan Munteanu Bevezetés 1989-ben a Cséfai-halastavak és a Radványi-erdő felkerült a romániai Fontos Madárélőhelyek (Important Bird

Részletesebben

ÉLŐHELYVÉDELEM ÉS HELYREÁLLÍTÁS A BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG TERÜLETEIN

ÉLŐHELYVÉDELEM ÉS HELYREÁLLÍTÁS A BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG TERÜLETEIN ÉLŐHELYVÉDELEM ÉS HELYREÁLLÍTÁS A BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG TERÜLETEIN Vizes élőhelyek és lápok megőrzése és állagjavítása a veszprémi Miklád én című alprojekt összefoglaló Természetvédelmi

Részletesebben

Schmidt Egon: Bagolyköpetek. Madártávlat, 1996. (3. évf.) 2. sz. 16. old. Schmidt Egon: Téli megfigyelések a budapesti Népligetben, 1994/95.

Schmidt Egon: Bagolyköpetek. Madártávlat, 1996. (3. évf.) 2. sz. 16. old. Schmidt Egon: Téli megfigyelések a budapesti Népligetben, 1994/95. Schmidt Egon: Bagolyköpetek. Madártávlat, 1996. (3. évf.) 2. sz. 16. Schmidt Egon: Téli megfigyelések a budapesti Népligetben, 1994/95. Madártani tájékoztató, 1995. 1. sz. jan-jún 28-29. Schmidt Egon:

Részletesebben

Múlt-jelen-jövő (?) - változások az agrártáj biológiai sokféleségében

Múlt-jelen-jövő (?) - változások az agrártáj biológiai sokféleségében Múlt-jelen-jövő (?) - változások az agrártáj biológiai sokféleségében Prof. Dr. Szép Tibor Nyíregyházi Főiskola & Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Drámai állapotok főleg a mezőgazdasági területeken

Részletesebben

SOLTI Béla Gyöngyös, Mátra Múzeum

SOLTI Béla Gyöngyös, Mátra Múzeum \ Fol. Hist-nat Mus. Matr. 11. 1986. Adatok a Hevesi-sík madárvilágához SOLTI Béla Gyöngyös, Mátra Múzeum ABSTRACT: Author writes about his ornithological observations at the flood-area along the Tisza

Részletesebben

Cinege Vasi Madártani Tájékoztató 3. szám Szerkesztette: Dr. Gyurácz József Szombathely 1998

Cinege Vasi Madártani Tájékoztató 3. szám Szerkesztette: Dr. Gyurácz József Szombathely 1998 1 Cinege Vasi Madártani Tájékoztató 3. szám Szerkesztette: Dr. Gyurácz József Szombathely 1998 2 Herman Ottó emlékének ISSN 1416-6356 Kiadja a Chernel István Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME

Részletesebben

A Sajó-Hernád-sík és a Sajó-völgy gerinces faunájáról

A Sajó-Hernád-sík és a Sajó-völgy gerinces faunájáról Fol. Hist.-nat Mus. Matr., 17: 199-208, 1992 A Sajó-Hernád-sík és a Sajó-völgy gerinces faunájáról VIZSLÁN Tibor - SZENTGYÖRGYI Péter ABSTRACT: (Vertebral Fauna of the Sajó-Hernád Plain and the Sajó Valley)

Részletesebben

JAVASLATOK A FOKOZOTTAN VÉDETT NAGYTESTŰ MADÁRFAJOK ERDEI FÉSZKELŐHELYEINEK VÉDELMÉRE

JAVASLATOK A FOKOZOTTAN VÉDETT NAGYTESTŰ MADÁRFAJOK ERDEI FÉSZKELŐHELYEINEK VÉDELMÉRE Králl Attila MME JAVASLATOK A FOKOZOTTAN VÉDETT NAGYTESTŰ MADÁRFAJOK ERDEI FÉSZKELŐHELYEINEK VÉDELMÉRE ÉLŐ ERDŐ KONFERENCIA 2017. MÁRCIUS 21-22. SOPRON, MAGYARORSZÁG Javaslatok a fokozottan védett nagytestű

Részletesebben

Kikötésekkel járult hozzá az előzetes vizsgálati dokumentációban rögzítettek elfogadásához:

Kikötésekkel járult hozzá az előzetes vizsgálati dokumentációban rögzítettek elfogadásához: NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 3658-3/14/2012./I.

Részletesebben

Adatok a hargitai Ivó völgy madárvilágához (Románia)

Adatok a hargitai Ivó völgy madárvilágához (Románia) FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2003 27: 359 364 Adatok a hargitai Ivó völgy madárvilágához (Románia) FODOR ISTVÁN ABSTRACT: Bird density, diversity and similarity estimation were carried out

Részletesebben

A Tóközi-berek (Zamárdi) madártani felmérése

A Tóközi-berek (Zamárdi) madártani felmérése Natura Somogyiensis 26 117-122 Ka pos vár, 2015 A Tóközi-berek (Zamárdi) madártani felmérése Kovács Gyula 1,2 & Jakus László 2 1Nyugat-Magyarországi Egyetem, Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet

Részletesebben

Szép Tibor Nyíregyházi Főiskola Környezettudományi Intézet. & Nagy Károly, Nagy Zsolt, Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

Szép Tibor Nyíregyházi Főiskola Környezettudományi Intézet. & Nagy Károly, Nagy Zsolt, Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület A magyarországi agrártáj biológiai diverzitását befolyásoló AKG- és más agrártámogatási programok hatásának vizsgálata a Mindennapi Madaraink Monitoring (MMM) adatai alapján Szép Tibor Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI M A D A R A K MÉRETEI. írta : f Dr. Vasvári Miklós 1

MAGYARORSZÁGI M A D A R A K MÉRETEI. írta : f Dr. Vasvári Miklós 1 MAGYARORSZÁGI M A D A R A K MÉRETEI írta : f Dr. Vasvári Miklós 1 A Madártani Intézetbe rendszeresen küldött madarak méreteit mindig gondosan felvettem, és munkatársaimat is biztattam a méretek felvételére

Részletesebben

A ZIRCI ARBORÉTUM MADÁRVILÁG; (1971. VIII. EGYÉVES MEGFIGYELÉS ALAPJÁN IX)

A ZIRCI ARBORÉTUM MADÁRVILÁG; (1971. VIII. EGYÉVES MEGFIGYELÉS ALAPJÁN IX) A ZIRCI ARBORÉTUM MADÁRVILÁG; (1971. VIII. EGYÉVES MEGFIGYELÉS ALAPJÁN -1972. IX) A Zirci Arborétum (továbbiakban arborétum) növekvő látogatottsága egyre inkább szükségessé tette, hogy minél előbb rendelkezésünkre

Részletesebben

A Madárgyűrűzési Központ 2011. évi és a Gyűrűző és Vonuláskutató Szakosztály 5 éves (2007-2011.) beszámolója. Baja 2012. április 15.

A Madárgyűrűzési Központ 2011. évi és a Gyűrűző és Vonuláskutató Szakosztály 5 éves (2007-2011.) beszámolója. Baja 2012. április 15. A Madárgyűrűzési Központ 2011. évi és a Gyűrűző és Vonuláskutató Szakosztály 5 éves (2007-2011.) beszámolója. Baja 2012. április 15. A Madárgyűrűzési Központ részletes, szöveges 2011. évi beszámolója letölthető

Részletesebben

Móricgát madárvilága

Móricgát madárvilága Móricgát madárvilága EMMI Útravaló Ösztöndíjprogram - Út a tudományhoz alprogram 2018/2019 Azonosító: UT-2018-0011 Készítette: Pál Szabina, Losoncz Tamás, Bozó Nataniel Noel, Deák Levente, Kohlrusz Péter

Részletesebben

Adatok a Dél-bükki Hór-völgy és környékének madár faunájához

Adatok a Dél-bükki Hór-völgy és környékének madár faunájához Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 8. 1982 83. Adatok a Dél-bükki Hór-völgy és környékének madár faunájához BARTA Zoltán Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc ABSTRACT: On the bird-fauna of the Hór-Valley in

Részletesebben

A Hajdúsági Tájvédelmi Körzet védett állatfajai

A Hajdúsági Tájvédelmi Körzet védett állatfajai A Hajdúsági Tájvédelmi Körzet védett állatfajai Puhatestűek Magyar név Tudományos név Védettség Természetvédelmi érték (Ft) Ugarcsiga Helix lutescens Balogcsiga Vertigo angustior Nagy hasascsiga Vertigo

Részletesebben

A MAGYAR MADÁRTANI INTÉZET 1951 5 3. ÉVI MADÁR JELÖLÉSEI. írta : dr. Pátkai Imre

A MAGYAR MADÁRTANI INTÉZET 1951 5 3. ÉVI MADÁR JELÖLÉSEI. írta : dr. Pátkai Imre A MAGYAR MADÁRTANI INTÉZET 1951 5 3. ÉVI MADÁR JELÖLÉSEI XVII. Jelentés írta : dr. Pátkai Imre A madárvonulás magyar kutatói számára az 1951-es év új korszak kezdetét jelenti. Intézetünk ebben az esztendőben

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Naplás-tó és környéke Utoljára módosítva: 2013-10-15 07:27:59 Megye: Budapest Községhatár: Budapest, XVI. ker. A terület kiterjedése: 149.7194 hektár Védetté

Részletesebben

A D A T O K A GERECSE-HEGYSÉG A KÖZÉPSÖ-DUNA MADÁRVILÁGÁHOZ. írta : dr. Sághy

A D A T O K A GERECSE-HEGYSÉG A KÖZÉPSÖ-DUNA MADÁRVILÁGÁHOZ. írta : dr. Sághy ÉS A D A T O K A GERECSE-HEGYSÉG A KÖZÉPSÖ-DUNA MADÁRVILÁGÁHOZ írta : dr. Sághy Antal Megfigyeléseimet a Duna partján fekvő Lábatlan és Süttő községek közelében végeztem, így nemcsak a hegyi madarakról

Részletesebben

Radetzky Jenõ tojásgyûjteményének katalógusa

Radetzky Jenõ tojásgyûjteményének katalógusa FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2012 36: 123 138 Radetzky Jenõ tojásgyûjteményének katalógusa SOLTI BÉLA ABSRACT: (The catalogue of Jenõ Radetzky s bird egg collection) The author deals with

Részletesebben

Cinege. Vasi Madártani Tájékoztató 11. szám Ornithological Newsletter of Vas County The 11 th issue. Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J.

Cinege. Vasi Madártani Tájékoztató 11. szám Ornithological Newsletter of Vas County The 11 th issue. Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J. Cinege Vasi Madártani Tájékoztató 11. szám Ornithological Newsletter of Vas County The 11 th issue Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J. Gyurácz Szombathely 2006 2 Keve András (1909-1984) emlékének

Részletesebben

Énekesmadarak, szokatlanul nagyszámú gyülekezése a Montág-pusztán 2007-2010 közötti időszakban

Énekesmadarak, szokatlanul nagyszámú gyülekezése a Montág-pusztán 2007-2010 közötti időszakban Énekesmadarak, szokatlanul nagyszámú gyülekezése a Montág-pusztán 2007-2010 közötti időszakban Engi László -MME Csongrád Megyei Csoport- Bevezetés Jelen dolgozatban azon énekesmadarak gyülekezését kívánom

Részletesebben

VIZES ÉLŐHELYEKHEZ KÖTŐDŐ MADÁRFAJOK VIZSGÁLATA A SINKÁR- TAVON KÉT ÉV FELMÉRÉSE ALAPJÁN

VIZES ÉLŐHELYEKHEZ KÖTŐDŐ MADÁRFAJOK VIZSGÁLATA A SINKÁR- TAVON KÉT ÉV FELMÉRÉSE ALAPJÁN VIZES ÉLŐHELYEKHEZ KÖTŐDŐ MADÁRFAJOK VIZSGÁLATA A SINKÁR- TAVON KÉT ÉV FELMÉRÉSE ALAPJÁN Nagy Gergő Gábor Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti Kar, Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék, Budapest,

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Égeres növénytársulás a Majális parkban Utoljára módosítva: 2013-10-08 20:04:21 Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Községhatár: Miskolc A terület kiterjedése:

Részletesebben

Tesztminta (válogatás az előző évek anyagaiból)

Tesztminta (válogatás az előző évek anyagaiból) Tesztminta (válogatás az előző évek anyagaiból) Madárfajismeret Énekesmadarak 1. Az alábbi csoportok közül melyik tartalmaz csak olyan fajokat, amelyeknél csupán tollazati bélyegek alapján az ivar meghatározható?

Részletesebben

Cinege. Vasi Madártani Tájékoztató 20. szám Ornithological Newsletter of Vas County The issue 20 th. Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J.

Cinege. Vasi Madártani Tájékoztató 20. szám Ornithological Newsletter of Vas County The issue 20 th. Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J. Cinege Vasi Madártani Tájékoztató 20. szám Ornithological Newsletter of Vas County The issue 20 th Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J. Gyurácz Szombathely 2015 2 Chernel István (1865-1922) emlékének

Részletesebben

A MADÁRTANI INTÉZET MAD ÁR JELÖLÉSEI XXXVI. GYÜRÜZÉSI JELENTÉS. BIRD-BANDING OF THE HUNGÁRIÁN INSTITUTE FOR ORNITHOLOGY 36rd REPORT ON BIRD-BANDING

A MADÁRTANI INTÉZET MAD ÁR JELÖLÉSEI XXXVI. GYÜRÜZÉSI JELENTÉS. BIRD-BANDING OF THE HUNGÁRIÁN INSTITUTE FOR ORNITHOLOGY 36rd REPORT ON BIRD-BANDING A MADÁRTAN NTÉZET MAD ÁR JELÖLÉSE XXXV. GYÜRÜZÉS JELENTÉS BRD-BANDNG OF THE HUNGÁRÁN NSTTUTE FOR ORNTHOLOGY 36rd REPORT ON BRD-BANDNG László Haraszthy Egon Schmidt Ardea pur pur ea 502 158 0 Adony (L.

Részletesebben

XV. KÜLFÖLDI GYÜRÜS MADARAK KÉZRE KERÜLÉSEI XXXVII. GYÜRÜZÉSI JELENTÉS. Records oí birds ringod abroad 37th report of bird-banding

XV. KÜLFÖLDI GYÜRÜS MADARAK KÉZRE KERÜLÉSEI XXXVII. GYÜRÜZÉSI JELENTÉS. Records oí birds ringod abroad 37th report of bird-banding XV. KÜLFÖLDI GYÜRÜS MADARAK KÉZRE KERÜLÉSEI XXXVII. GYÜRÜZÉSI JELENTÉS Records oí birds ringod abroad 37th report of bird-banding László Haraszthy Egon Schmidt Podiceps ruficollis Ljubljana ad. 110 135

Részletesebben

ADATOK A DÉL-ALFÖLDI AKÁCOSOK MADÁRVILÁGÁHOZ. Dr. Rékási József Pannonhalmi Bencés Gimnázium Pannonhalma. Abstract

ADATOK A DÉL-ALFÖLDI AKÁCOSOK MADÁRVILÁGÁHOZ. Dr. Rékási József Pannonhalmi Bencés Gimnázium Pannonhalma. Abstract AQUILA 1992. VOL.: 99(137-148) ADATOK A DÉL-ALFÖLDI AKÁCOSOK MADÁRVILÁGÁHOZ Dr. Rékási József Pannonhalmi Bencés Gimnázium Pannonhalma Abstract Data on the bird-life of the locust-tree forests of the Southern

Részletesebben

A MADÁRTANI INTÉZET MADÁRJELÖLÉSEI XXXIV. GYÜRÜZÉSI JELENTÉS BIRD-BANDING OF THE HUNGÁRIÁN INSTITUTE FOR ORNITHOLOGY 34th REPORT ON BIRD-BANDING

A MADÁRTANI INTÉZET MADÁRJELÖLÉSEI XXXIV. GYÜRÜZÉSI JELENTÉS BIRD-BANDING OF THE HUNGÁRIÁN INSTITUTE FOR ORNITHOLOGY 34th REPORT ON BIRD-BANDING A MADÁRTANI INTÉZET MADÁRJELÖLÉSEI XXXIV. GYÜRÜZÉSI JELENTÉS BIRD-BANDING OF THE HUNGÁRIÁN INSTITUTE FOR ORNITHOLOGY 34th REPORT ON BIRD-BANDING Egon Schmidt Nycticorax nycticorax 503 284 0 Nagyhegyes,

Részletesebben

Cinege. Vasi Madártani Tájékoztató 16. szám Ornithological Newsletter of Vas County The issue 16 th. Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J.

Cinege. Vasi Madártani Tájékoztató 16. szám Ornithological Newsletter of Vas County The issue 16 th. Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J. Cinege Vasi Madártani Tájékoztató 16. szám Ornithological Newsletter of Vas County The issue 16 th Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J. Gyurácz Szombathely 2011 2 Fekete István (1900-1970) emlékének

Részletesebben

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját BIOTOWNS - Biodiverzitás és természetvédelem a környezettudatos testvérvárosokban HURO/0901/128/1.3.4 TANULMÁNYTERV

Részletesebben

A VOLT BIHARI SÁRRÉT JELENLEGI MADÁRVILÁGA

A VOLT BIHARI SÁRRÉT JELENLEGI MADÁRVILÁGA A VOLT BIHARI SÁRRÉT JELENLEGI MADÁRVILÁGA Nagy László The present Bird-Life of the drained Marsh-Land of Sárrét" in East-Hungary László Nagy A múlt század 60-as éveiben lecsapolásra ítélt híres Bihari

Részletesebben

Béda-Karapancsa Tájvédelmi Körzet gerincesfaunája (Vertebrata)

Béda-Karapancsa Tájvédelmi Körzet gerincesfaunája (Vertebrata) Dunántúli Dolg. Term. tud. Sorozat 6 257272 Pécs, 1992 BédaKarapancsa Tájvédelmi Körzet gerincesfaunája (Vertebrata) MAJER József MAJER, József: The vertebrates of BédaKarapancsa nature protection area,

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Boldogasszony papucsa termőhely Utoljára módosítva: 2013-10-08 20:04:46 Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Községhatár: Miskolc A terület kiterjedése: 12.2 hektár

Részletesebben

A kisalföldi meszes homokpuszta katonai használatú területeinek élővilága

A kisalföldi meszes homokpuszta katonai használatú területeinek élővilága A kisalföldi meszes homokpuszta katonai használatú területeinek élővilága The wildlife of calcareous sand steppe areas in military use in the Hungarian Little Plain Tanulmánygyűjtemény RENCE 1. A kisalföldi

Részletesebben

Szakmai és etikai gyakorlati tesztek (válogatás az előző évek anyagaiból)

Szakmai és etikai gyakorlati tesztek (válogatás az előző évek anyagaiból) Szakmai és etikai gyakorlati tesztek (válogatás az előző évek anyagaiból) 1. Gyűrűzés közben elpusztult színes gyűrűs kanalasgémet talál. A madár mindkét lábán színes gyűrű, az egyik lábán BUDAPEST feliratú

Részletesebben

Innováció címe: Barátaink a madarak. Típusa: Témahét. Készítette: Véghné Tóth Andrea

Innováció címe: Barátaink a madarak. Típusa: Témahét. Készítette: Véghné Tóth Andrea Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben Pályázó neve: Göd Város Önkormányzata Pályázó címe: 2131. Göd, Pesti

Részletesebben

A ZSOMBÓI ŐSLÁP-ERDŐ MADÁRVILÁGA

A ZSOMBÓI ŐSLÁP-ERDŐ MADÁRVILÁGA A Puszta 2000. 1/17, pp. 15-25. A ZSOMBÓI ŐSLÁP-ERDŐ MADÁRVILÁGA MÉSZÁROS CSABA MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET, CSONGRÁD 2000. Bevezetés A zsombói ősláp-erdő, Szegedtől 15 km-re északnyugati

Részletesebben

4. A kavicsbányatavak mint élőhelyek Barati Sándor Béres István

4. A kavicsbányatavak mint élőhelyek Barati Sándor Béres István 4. A kavicsbányatavak mint élőhelyek Barati Sándor Béres István Bevezetés A Föld felszínén az élővilág megtelepedésére alkalmas területeket az élőhelyek szövevényes rendszere hálózza be. Ezek az élőhelyek

Részletesebben

S17. Az észlelt madárfajok ismertetése

S17. Az észlelt madárfajok ismertetése ADATOK A KÖRIS-HEGY MADÁRVILÁGÁHOZ Az elmúlt év során 5 megfigyelő utamon érintettem a Kőris-hegyet, illetve a vonulatához tartozó Parajost és Kék-hegyet. Űtjaim alatt összesen 47 madárfajt észleltem e

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Ikervári Zsidahó dűlő Utoljára módosítva: 2014-09-02 12:13:03 Megye: Vas Községhatár: Ikervár A terület kiterjedése: 61,4216 hektár Védetté nyilvánítás

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Kis-Sváb-hegy (Martinovics-hegy) Utoljára módosítva: 2013-10-15 07:26:02 Megye: Budapest Községhatár: Budapest, XII. ker. A terület kiterjedése: 6.6898

Részletesebben

A KIS-SZAMOS VÍZGYŰJTŐ TERÜLETÉNEK MADÁRVILÁGA. Bélái Miklós Dr. Mannsberg Arvéd

A KIS-SZAMOS VÍZGYŰJTŐ TERÜLETÉNEK MADÁRVILÁGA. Bélái Miklós Dr. Mannsberg Arvéd Aquila LXXVI LXXVII. 1969 1970. A KIS-SZAMOS VÍZGYŰJTŐ TERÜLETÉNEK MADÁRVILÁGA Bélái Miklós Dr. Mannsberg Arvéd A Kis-Szamos vízgyűjtő területe a romániai Nyugati Sziget-hegységben (Muntii Apuseni) levő

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Felsőrákosi-rétek Utoljára módosítva: 2014-02-15 19:21:45 Megye: Budapest Községhatár: Budapest, X. ker. A terület kiterjedése: 164 hektár hektár Védetté

Részletesebben

A klímaváltozás hatása a madarakra

A klímaváltozás hatása a madarakra A klímaváltozás hatása a madarakra Csörgő Tibor ELTE Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai Tanszék Szent László Gimnázium 2011. október 27. Lehetséges változások (Lokális) kihalás Fenotípusos plaszticitás

Részletesebben

Beszámoló a MME Heves megyei Csoportjának 2009-ben végzett munkájáról

Beszámoló a MME Heves megyei Csoportjának 2009-ben végzett munkájáról Uhu-madarász hírek Az MME 26.sz. Heves megyei csoportjának hírlevele 12. sz., 2009. december Beszámoló a MME Heves megyei Csoportjának 2009-ben végzett munkájáról Ragadozómadár-munkacsoport Kígyászölyv

Részletesebben

FÉSZ K E I,Ő KÖZöSS É G El

FÉSZ K E I,Ő KÖZöSS É G El A / ÖCS AI I, Á PÉG E I! E S E K MAI) V K A I \ A K FÉSZ K E I,Ő KÖZöSS É G El Dr. Horváth Lajos 'ri'rnii's/rl I midm;inyi M M/.IMIMI. líudiiprsl A Természettudományi Múzeum egyrészt mint a Művelődésügyi

Részletesebben

Madárvonulási adatok Magyarországból. Vogelzugsdaten aus Ungarn.

Madárvonulási adatok Magyarországból. Vogelzugsdaten aus Ungarn. SCHENK J. MADÁRVONULÁSI ADATOK 39 Madárvonulási adatok Magyarországból. Közreadja: SCHENK JAKAB. III. (1920-as) évfolyam.*) Vogelzugsdaten aus Ungarn. Herausgegeben von JAKOB SCHENK. III. Jahrgang (1920).*)

Részletesebben

KÖNYVISMERTETÉS - BOOKS

KÖNYVISMERTETÉS - BOOKS AQUILA 1994. VOL.: 101 (259-262) KÖNYVISMERTETÉS - BOOKS Lars Jonsson: Birds of Europe With North Africa and the Middle East Svédből fordította D. Christie. Christopher Helm (Publishers) Ltd. London. 1992

Részletesebben

Fajok leírása A Temesváron véletlenszerű jelleggel előforduló és az EEC 79/409 Irányelve által védett fajok

Fajok leírása A Temesváron véletlenszerű jelleggel előforduló és az EEC 79/409 Irányelve által védett fajok 3.4. Az avifaunára vonatkozó tanulmány eredményeinek bemutatása 3.4.1. Fajok leírása 3.4.1.1. A Temesváron véletlenszerű jelleggel előforduló és az EEC 79/409 Irányelve által védett fajok FALCONIDAE CSALÁD

Részletesebben

6. szám 1993. október

6. szám 1993. október 6. szám 1993. október A Magyar Madártani És Természetvédelmi Egyesület Soproni Csoportjának Lapja 1. Bevezetés A Fertő-táj hazai részén előforduló madarak névjegyzéke (1971-1992) A Fertő madártani kutatása

Részletesebben

A KARANCS-MEDVES HEGYSÉG MADÁRVILÁGA

A KARANCS-MEDVES HEGYSÉG MADÁRVILÁGA A KARANCS-MEDVES HEGYSÉG MADÁRVILÁGA Moskát Csaba Faunisztikai szempontból a Karancs-Medves Magyarország egyik legelhanyagoltabb tájegysége. Gyakran megtörtént, hogy madárvilágát a Cserhátéval azonosnak

Részletesebben

A SZABADKÍIiYÓSI TERMÉSZETVÉDELMI PARK MADÁRVILÁGA. Rétliy Zsigmond* Beiträge zur Vogelwelt des Szabadkígyós-er Naturschutzgebiets.

A SZABADKÍIiYÓSI TERMÉSZETVÉDELMI PARK MADÁRVILÁGA. Rétliy Zsigmond* Beiträge zur Vogelwelt des Szabadkígyós-er Naturschutzgebiets. A SZABADKÍIiYÓSI TERMÉSZETVÉDELMI PARK MADÁRVILÁGA Rétliy Zsigmond* Beiträge zur Vogelwelt des Szabadkígyós-er Naturschutzgebiets Bevezető Örömmel fogtam hozzá ennek a dolgozatnak az elkészítéséhez, hiszen

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Ferenc-hegy Utoljára módosítva: 2013-10-09 07:39:31 Megye: Budapest Községhatár: Budapest, II. ker. A terület kiterjedése: 6.5697 hektár Védetté nyilvánítás

Részletesebben

A TAPOLCAI-MEDENCE MADÁRVILÁGÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ CÖNOLÓGIAI ËS ÖKOLÓGIAI VIZSGÁLATA

A TAPOLCAI-MEDENCE MADÁRVILÁGÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ CÖNOLÓGIAI ËS ÖKOLÓGIAI VIZSGÁLATA A TAPOLCAI-MEDENCE MADÁRVILÁGÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ CÖNOLÓGIAI ËS ÖKOLÓGIAI VIZSGÁLATA A feladat körvonalazása és a területegységre vonatkozó eddigi kutatások A Bakony hegység természettudományi szempontból

Részletesebben

Adatok az uhu (Bubo bubo) táplálkozásához. 98 Regionális védelem, felmérések / Regional protection and monitoring

Adatok az uhu (Bubo bubo) táplálkozásához. 98 Regionális védelem, felmérések / Regional protection and monitoring Adatok az uhu (Bubo bubo) északkelet-magyarországi állományának táplálkozásához Petrovics Zoltán* & Solti Béla *Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, H-3758 Jósvafő, Tengerszem-oldal 1. Email: z.petrovics55@gmail.com

Részletesebben

HORTOBÁGY - HALASTAVI ÉVES MADARÁSZVERSENY TEREPNAPLÓ NÉV: LAKCÍM: TELEFON:

HORTOBÁGY - HALASTAVI ÉVES MADARÁSZVERSENY TEREPNAPLÓ NÉV: LAKCÍM: TELEFON: HORTOBÁGY - HALASTAVI ÉVES MADARÁSZVERSENY 2017 TEREPNAPLÓ NÉV: LAKCÍM: TELEFON: E-MAIL : Címlapfotó: Tar János: Batla Hátlapfotó: Simay Gábor: Nyári lúd Szöveg: Koczka András Nyomdai szerkesztés: Kovács

Részletesebben

2 Gyűrűzők 2010-ben a Madárgyűrűzési Központ 7 új madárgyűrűzőt regisztrált, így az év végén összesen 356 madárgyűrűzőt tartottunk nyilván (2010. dece

2 Gyűrűzők 2010-ben a Madárgyűrűzési Központ 7 új madárgyűrűzőt regisztrált, így az év végén összesen 356 madárgyűrűzőt tartottunk nyilván (2010. dece 1 Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Madárgyűrűzési Központ 1121 Budapest, Költő u. 21. Tel.: (1) 275-6247 Fax: (1) 275-6267 E-mail: ringers@mme.hu A Madárgyűrűzési Központ 2010. évi beszámolója

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Merzse-mocsár Utoljára módosítva: 2013-10-15 07:28:48 Megye: Budapest Községhatár: Budapest, XVII. ker. A terület kiterjedése: 39.3424 hektár Védetté nyilvánítás

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK ZALA MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK ZALA MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK ZALA MEGYÉBEN Gál Szabolcs Zalaegerszeg, 2014. január 21. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰEK: Nemzeti park: 10 db Tájvédelmi

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Csörnöc-patak menti égeres láprét Utoljára módosítva: 2014-09-02 12:20:46 Megye: Vas Községhatár: Nádasd A terület kiterjedése: 79.385 hektár Védetté nyilvánítás

Részletesebben

Cinege. Vasi Madártani Tájékoztató 12. szám Ornithological Newsletter of Vas County The 12 th issue. Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J.

Cinege. Vasi Madártani Tájékoztató 12. szám Ornithological Newsletter of Vas County The 12 th issue. Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J. Cinege Vasi Madártani Tájékoztató 12. szám Ornithological Newsletter of Vas County The 12 th issue Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J. Gyurácz Szombathely 2007 2 Váradi Ferenc (1924-2002) emlékének

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Róka-hegyi bánya Utoljára módosítva: 2013-10-09 07:40:58 Megye: Budapest Községhatár: Budapest, III. ker. A terület kiterjedése: 9.0848 hektár Védetté

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Ikervári kockásliliom élőhely Utoljára módosítva: 2013-11-09 06:32:50 Megye: Vas Községhatár: Ikervár A terület kiterjedése: 73,14 hektár Védetté nyilvánítás

Részletesebben

Cinege. Vasi Madártani Tájékoztató 17. szám Ornithological Newsletter of Vas County The issue 17 th. Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J.

Cinege. Vasi Madártani Tájékoztató 17. szám Ornithological Newsletter of Vas County The issue 17 th. Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J. Cinege Vasi Madártani Tájékoztató 17. szám Ornithological Newsletter of Vas County The issue 17 th Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J. Gyurácz Szombathely 2012 2 Chernel István (1856-1922) emlékének

Részletesebben

ÉS A KÖZELBEN LÉTESÜLT HOMOKBÁNYA MADÁRFAUNISZTIKAI ADATAI

ÉS A KÖZELBEN LÉTESÜLT HOMOKBÁNYA MADÁRFAUNISZTIKAI ADATAI A dorozsmai hosszúháti A Puszta trágyaszikkasztó 2004 1/21. pp. madárfaunisztikai 223-234. adatai Engi László A DOROZSMAI HOSSZÚHÁTI TRÁGYASZIKKASZTÓ ÉS A KÖZELBEN LÉTESÜLT HOMOKBÁNYA MADÁRFAUNISZTIKAI

Részletesebben

A Fehér-tavi Ornitológiai Tábor évi beszámolója

A Fehér-tavi Ornitológiai Tábor évi beszámolója A Fehér-tavi Ornitológiai Tábor 6. évi beszámolója A Fehér-tavi Ornitológiai Tábor (FOT) 6. évi vonuláskutatási munkája április 4-én vette kezdetét, s november 8-án ért véget. Összesen 36 napon folyt madárgyűrűzés

Részletesebben

A védetté nyilvánítás célja

A védetté nyilvánítás célja Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 6/2004.(V.24.) számú R e n d e l e t e a Pécsi tó védetté nyilvánításáról. Orfű Község Önkormányzati Testülete a természet védelméről szóló 1996. évi LIII-as

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Biatorbágyi Nyakaskő-Ürgehegy Utoljára módosítva: 2013-10-31 21:04:33 Megye: Pest Községhatár: Biatorbágy A terület kiterjedése: 24.4657 hektár Védetté

Részletesebben

Nycticorax nycticorax

Nycticorax nycticorax Állatok Magyar név Madarak Feketenyakú vöcsök Kis vöcsök Búbos vöcsök Kárókatona Kis kárókatona Bölömbika Törpegém Bakcsó Selyemgém Kiskócsag Nagy kócsag Szürke gém Vörös gém Fehér gólya Fekete gólya Kanalasgém

Részletesebben

BEJELENTÉSEK REPORTINGS

BEJELENTÉSEK REPORTINGS BEJELENTÉSEK REPORTINGS 1. XIX Congressus Internationalis Ornithologicus. FIRST ANNOUNCEMENT At the XYLII International Ornithological Congress in Moscow the International Ornithological Committee accepted

Részletesebben

A Bakony természettudományi kutatásának eredményei VII.

A Bakony természettudományi kutatásának eredményei VII. A Bakony természettudományi kutatásának eredményei VII. BAKONYI VESZPRÉM MÚZEUM A Bakony természettudományi kutatásának eredményei VII. Resultationes inyestigationum rerum naturalium Montium Bakony VII.

Részletesebben