H Á Z I R E N D 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H Á Z I R E N D 2013."

Átírás

1 H Á Z I R E N D Budapest, VI. utca 14. Tel.: fax.:

2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I.Bevezetés 3 1.A házirend célja 3 2.A házirend hatálya A házirend személyi hatálya A házirend időbeli hatálya A házirend területi hatálya 2.4. A házirend hatályba lépésére vonatkozó szabályok 3 3. A házirend nyilvánossága 3 4. Az óvoda adatai 4 Az óvodai nevelés feladatai 4 II. Az óvodai élet rendje 4 1.Gyermek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó előírások A gyermek távolmaradásának, mulasztásának igazolása 5 2.Térítési díj befizetésére, viszafizetésére vonatkozó rendelkezések Az étkezési térítési díj befizetésének rendje 5 Az étkezés lemondásának rendje 5 3. Vélemény nyilvánítás, tájékoztatás rendje és formái 5 Vélemény nyilvánítási,javaslattételi, jogérvényesítési lehetőségek 6 A gyermekek nagyobb csoportjának meghatározása A gyermekek és a szülők tájékoztatásának rendje és formái 6 HPP, SZMSZ, Házirend 6 A gyermek fejlődéséről történő tájékoztatás szabályai 6 A pedagógus és a család kapcsolattarás formái 6 4. Az óvoda nyitvatartása, ügyintézés időpontjai 7 Az intézmény napi nyitvatartása 7 Reggeli délutáni ügyelet rendje 7 Nyári zárás időpontja 7 Nevelésnélküli munkanapok 7 Óvodai ünnepek megünneplésének időpontjai 8 5. A gyermekek jutalmazásának elvei és formái 8 6. Az óvoda napirendje 8 Étkezés rendje 8 Csendespihenő A gyermekek behozatalának, elvitelének szabályai 9 7. A foglalkozások rendje 9 8. Az óvoda helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az óvodába tartozó 2

3 területek használatának rendje 9 9. A germekekmjogainak gyakorlása, kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatos szabályok 9 A gyermekek által bevitt dolgok 9 Kártérítési kötelezettség 9 10.Gyermek az óvodában 10 A gyermekek nevelésének, fejlesztésének rendje 10 A gyermekek óvodában tartózkodásának maximális ideje 10 Az igénybevétel szabályai 10 A tanköteles gyermek óvodába járásának szabályai 10 A beiskolázás szabályai 10 A gyermek felvétele 10 A gyermek átvétele más intézményből 11 Óvodai elhelyezés megszünése A gyermek védelmét, óvását szolgáló szabályok 11 Beteg gyermek 11 Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 12 A gyermek megfelelő ruházata, óvoda és szülő által biztosított felszerelés 12 Biztonságos egészséges környezet biztosítása, megfelelő életrend 12 Személyiség, emberi méltóság és jogok tiszteletben tartása, védelem biztosítása a lelki és fizikai erőszak ellen 12 Képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelés biztosítása 12 Hit és vallás gyakorlásában való részvétel módja 12 Családi élethez és magánélethez való jog tiszteletben tartása 12 Titoktartási kötelezettsé megtartása 12 Dohányzás tilalma 13 Intézmény zárásának szabályai 13 Bombariadót követő magatartás 13 Tűzriadó esetén követendő magatartás Legitimizációs záradék 14 3

4 HÁZIREND Az óvoda házirendje - a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII 31.) EMMI rendelet alapján meghatározza a házirend témakörébe tartozó szabályokat. I. Bevezető rész 1. A házirend célja A különböző jogszabályokban megfogalmazott jogok,kötelességek érvényesülésének helyi gyakorlata, az intézmény saját működésének belső szabályozója.a gyermek személyiségi jogainak érvényesülése, melynek megtartása bíztosítja az óvodai élet zavartalan működését. Ez a jog azonban nem veszélyeztetheti a többi gyermek hasonló jogosítványát. Megállapítja a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket, az óvodai munkarendet, foglakozások rendjét,az óvoda és helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az óvodához tartozó területek használatának rendjét. 2. A házirend hatálya 2.1. A házirend személyi hatálya kiterjed: A gyermekekre, a pedagógusokra, az intézmény valamennyi alkalmazottjára és a szülõkre terjed ki, akik a gyermekek törvényes képviselõiként gyakorolnak jogokat ill. teljesítenek kötelezettséget, és más az óvodában megforduló személyekre. 2.2A házirend idõbeli hatálya : A házirend a fenntartó jóváhagyásától lép érvénybe a házirendben meghatározott idõpontig. A gyermekek és szüleik vonatkozásában a beiretkozáskor keletkezik éa az intézményi gyermeki jogviszony megszűnéséig tart. Kiterjed a teljes nevelési évre, beleértve a szüneteket is. 2.3.A házirend területi hatálya: Az óvodába érkezéstõl a távozásig az intézmény területén és területén kívül szervezett programjaira terjed ki A házirend hatályba lépésére vonatkozó szabályok: A házirendet az óvoda vezetője készíti el, a nevelőtestület fogadja el. A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a szülői szervezt véleményezési jogot gyakorol. 4

5 3. A házirend nyilvánossága A házirendet az intézmény honlapján nyilvánosságra kell hozni. Az intézmény központi faliújságján is ki kell függeszteni oly módon, hogy a szülők szabadon megtekinthessék. A házirend változásakor a házirendet ismételten nyilvánosságra kell hozni. 4. Az óvoda adatai: Az intézmény neve: Gesztenyés Óvoda Az intézmény székhelye: 1172 Budapest, VI. u. 14. Az intézmény telefonszáma: gesztenyes.enternet.hu Az intézmény vezetõje: Szabóné Kökény Judit megbízott vezető Az Óvodai nevelés feladata: Az óvodás korú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.az egészséges életmódra nevelés, a gyermek testi fejlődésének elősegítése. Környezettudatos magatartás megalapozása. Megfelelő szakemberek bevonásával speciális gondozó,prevenciós és korrekciós testi,lelki nevelési feladatok ellátása. II. Az óvodai élet rendje 1. Gyermek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó előírások 1.1. A gyermek távolmaradásának, mulasztásának igazolása Ha a gyermek az óvodából távol marad mulasztását igazolni kell. A távolmaradást igazoltnak tekintjük, ha a szülő - a távollétet előre bejelenti, - hosszabb távollétet írásban jelzi az óvodavezetőnek (kivétel a zárás ideje) Az óvodavezető az írásbeli kérelmet iktatja és az iktatószámot a mulasztási naplóba bejegyzi. - orvosi igazolást hoz A hiányzás igazolását az óvodai nevelésben való ismételt részvétel megkezdését követően, de legkésőbb 3 napon belül be kell mutatni. Ha a gyermek a napirend szerint az óvodai beérkezés záró időpontjáig nem érkezik meg, a kését igazolni kell. A késő gyermek nem zárható ki az óvodai foglalkozásból. 2.A térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések 2.1. Az étkezési térítési díj befizetésének rendje: Az étkezési térítési díjakat, egyéni fizetési kedvezményeket a mindenkori önkormányzati rendelet alapján kell fizetni. Az ebédbefizetés pontos ideje (minden hónap elsõ és második 5

6 keddje 7 órától 17 óráig) a faliújságon történik kihirdetésre. A térítési díj fizetési módja: készpénz A befizetés bonyolítási módja: készpénz fizetés esetén az intézmény irodai helységében a kiírt időpont betartásával Kedvezményre jogosultság elvei: -Három vagy több gyermekes család, -Rendszeres gyermekvédelmi támogatás, -Tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényû gyermek, -Egyéni kérelem alapján, A kedvezményre jogosultság szülõi kérelemre indul, igazolását az intézményvezetõ felé kell benyújtani. ( félévente felülvizsgálatra szorul) Az étkezés lemondásának rendje: Hiányzás esetén az ebéd lemondható minden nap ig telefonon, vagy írásban az erre a célra kijelölt füzetben. Az ebédlerendelõ füzet a bejárati ajtó mellett kiskosárban található. A lemondás érvényes a lemondást követõ naptól a szülõ által megjelölt napig. A teljes hét lemondása elõzõ héten pénteken ig lehetséges. A lemondás a következõ ebédbefizetéskor kerül jóváírásra vagy visszatérítésre. A szülõ gyermeke ingyenes étkeztetése esetén is köteles lerendelni hiányzásnál az étkezést. Az étkeztetésre vonatkozó szabályok év elején a szülőkkel ismertetésre kerülnek. 3.Véleménynyilvánítás, tájékoztatás rendje és formái A gyermek joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson. A gyermek helyett a szülő is gyakorolhatja a vélemény nyilvánítási jogokat, a pedagógusok és az intézményvezető feladata, hogy biztosítsák ezt. A vélemény nyilvánítás gyakorlása során a szülő nem sértheti az óvoda alkalmazottainak, a többi gyermeknek és a gyermekek szüleinek a személyiségi jogait, emberi méltóságát. Nevelõmunka közbeni kommunikáció szabályai: Az intézmény valamennyi közalkalmazottja közfeladatot ellátó személy, ezért védelem illeti meg.ajánlott a példamutató, tapintatos, halk tónusú, lényegretörõ beszédforma. A szülõ személyes példaadásával kommunikáljon az intézmény közalkamazottaival. Alapvető kultúrált viselkedési formák betartása a felnőtt kapcsolatokban. Vélemény nyilvánítási, javaslattételi, jogérvényesítési lehetõsége: A szülõ élhet javaslattételi jogával, melynek formái: - szóbeli közlés, - személyes megbeszélés, - fórumon való felszólalás - kérdõív, - írásos megkeresés 6

7 A szülõk az esetlegesen felmerülõ gondjaik, problémáik sikeres rendezése érdekében óvodánkban érvényben lévõ panaszkezelési szabályzat alapján járhatnak el. A szülõ gyermekét, valamint az óvoda nagyobb csoportját érintõ bármely kérdésben tájékoztatást kap. A gyermekek nagyobb csoporjának meghatározása: Nagyobb csoportnak számít: -az azonos korcsoportba tartozó gyermekek, - tanköteles gyermekek, - óvodán kívüli programokon részt vevõ gyermekek, -a teljes óvodai létszám 51 %-a 3.1.A gyermekek és a szülők rendszeres tájékoztatásának rendje és formái A szülő joga, hogy hozzájusson a gyermek jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról, a gyermek személyét,fejlődését érintő kérdésekről. A HPP, SZMSZ, házirend Tartalmának hozzáférhetõsége, megismerhetõsége biztosított. A dokumentumok megtekinthetõk az óvoda folyosóján és az irodában. Felelõs személy: az óvodavezetõ, aki igény szerint rendelkezésre bocsájtja. A házirend a faliújságon folyamatosan megtekinthető, illetve anak egy példányát a szülők év elején megkapják. Az óvoda köteles a fent említett dokumentumokról szóbeli tájékoztatást is adni a dokumentumok elfogadása, valamint módosítása esetén. A gyermek fejlõdésérõl történõ tájékoztatás szabályai: A gyermekkel kapcsolatban tájékoztatást adhat: - az intézményvezető - az óvodapedagógus - az oktató-nevelő munkát segítő további pedagógus A tájékoztatás történhet szóban és írásban, közösen, illetve egyénileg. A gyermek adatait az adatvédelem figyelembe vételével, csak a törvényben meghatározott hatóság kaphatja meg. A pedagógus és a család kapcsolattartási formái: Kapcsolattartási fórumok óvodánkban, ahol a szülõk tájékoztatást kaphatnak a gyermeküket érintõ kérdésekrõl, a fejlõdésükrõl: - Szülõi értekezletek, évente 2x,3x, - Fogadóórák, havonta, szükség szerint - Szülõi fórumok, alkalomszerûen, - Nyílt nap, évente 1-2 alkalommal - SZK megbeszélése szükség szerint, legalább 7

8 évente 1x, A szülő joga, hogy kérdést intézzen az óvoda vezetőihez, pedagógusaihoz, szülők közösségéhez. A kérdésre legkésőbb a megkereséstől számított tizenöt napon belül érdemi választ kell kapnia. 4.Az óvoda nyitvatartása, ügyintézés időpontjai Az intézmény napi nyitvartartása: Az intézmény nyitvatartását a fenntartó határozza meg. Az óvoda nevelési év közbeni nyitvatartása: hétfõtõl-péntekig 6-18 óráig Reggeli-délutáni ügyelet rendje: reggel: 6-7-ig összevont csoportban a kijelölt csoportszobában délután: ig összevont csoportban a kijelölt csoportszobában Az óvodában a gyermekek szülei a hivatalos ügyeiket (információ, tájékoztatás kérés, gazdasági jellegú ügyek ) az óvoda nyitvatartásának idejében intézhetik. Egyéni problémákkal előre egyeztetett időpont kérhető fogadó óra keretében. Telefonon 11 és 12 óra között kereshetik az óvodapedagógusokat. A nyári zárás idején előre meghatározott ügyeleti napokon lehet az ügyeket intézni. Nyári zárás idõpontja: A nyári zárásról a fenntartó rendelkezik. A nyári zárás idõpontját a fenntartó február 15-ig határozza meg. Az óvoda zárva tartására vonatkozó tájékoztatás megtörténik a szülői értekezleteken,valamint a tájékoztatás óvodai központi faliújságra történő kifüggesztésével. Nevelés nélküli munanapok: A 20/ 2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet az óvodák számára évi 5 nevelésnélküli munkanapot engedélyez, melyet a nevelõtestület szakmai továbbképzésre használ fel. A nevelés nélküli munkanapokat az éves munkaterv határozza meg, melyrõl a szülõket legalább 7 nappal elõbb a központi és a csoport faliújságon keresztûl értesíti. Szülõi igény alapján ügyeletet vagy elhelyezést biztosítunk más óvodában. Óvodai ünnepek megünneplésének idõpontja: A szülõket a faliújságon legalább 7 nappal elõbb értesítjük. 5.A gyermekek jutalmazásának elvei és formái Jutalom különböző szempontok figyelembevételével adható.magatartással kapcsolatban jutalmazható a követendő, helyes közösségi magatartás. Teljesítménnyel kapcsolatban a kiemelkedő tevékenység, sporteredmény. ( pl.rajzpályázaton való sikeres részvétel, Makk Marci sportversenyen való részvétel, közlekedési versenyen való részvétel )A jutalmazás történhet gyermekenként egyénileg, vagy csoportosan, közösség számára. Jutalmazás 8

9 formája lehet szóbeli dícséret, írásbeli dícséret, oklevél. A dícséret mellé jutalom is adható. A jutalom lehet tárgyjutalom, jutalomkirándulás, egyéb kulturális tevékenységhez kapcsolódó anyagi juttatás. ( pl. belépőjegy) 6. Az óvoda napirendje A pedagógusok általános munkarendjét az SZMSZ tartalmazza. A gyermekek napirendjét és heti rendjét az egészséges életmód támogatásának szempontjai szerint alkítjuk, melyre vonatkozó szabályok betartása az intézményben mindenki számára kötelező. A napirend,hetirend úgy kerül kialakításra,hogy a szülők gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák, illetve hazavihessék. A gyermekek napi és hetirendjét a hetente ismétlődő közös tevékenységeket, a tevékenységek idejét a helyi nevelési program és a csoportnapló tartalmazza. A hetentente ismétlődő közös tevékenységek napi bontása, a tevékenységek idejének meghatározása,a Sajátos Nevelési Igényű gyermekek habilitációs és rehabilitációs fejlesztését szolgáló foglalkozások rendje a csoportnaplókban megtalálhatók. Étkezés rendje: Mindhárom csoportban folyamatosan étkeznek a gyermekek. Egyéni igényeknek megfelelõen tudjuk biztosítani a gyermekek étkezését. (pl. lisztérzékenység, vegetáriánus étkezés, ételallergia) Az étkezések ideje mindhárom korcsoportban a napirendben meghatározott időkeretek között zajlik. Csendes pihenő A csendes pihenő idejét úgy alakítottuk, hogy igazodjon a gyermekek egészséges alvásigényéhez. Ideje: 12, 30-tól 15,00-ig tart figyelembe véve az eltérő korosztályokat. 6.1A gyermek behozatalának, elvitelének szabályai: Az óvoda az óvodapedagógusnak átadott gyermekért vállal felelősséget. A felelõsség addig tart, amíg a szülõ megérkezik a gyermekért. A szülõ írásban jelezze, hogy a gyermeket (név, lakcím, szülõ aláirás) ki viheti el az óvodából rajta kívül. Ellenkezõ esetben a gyermeket nem adjuk ki. Nem adjuk ki a gyermeket abban az esetben sem, ha a szülõ vagy megbízottja alkoholos befolyásoltság alatt áll. Elvált szülõk esetében a bírói határozat értelmében adható ki a gyermek. 7. A foglalkozások rendje A szülő köteles biztosítani, hogy gyermeke az óvodai foglalkozásokon részt vegyen. A szülő kezdeményezheti különböző foglakozások tartását. A gyermek joga, hogy ezeken a nem kötelező foglalkozásokon részt vegyen. A nem kötelező foglalkozások formái: - rendszeres elfoglaltságok: táncoktatás, foci edzés - nem rendszeres elfoglaltságok: óvodai rendezvények, ünnepségek, színház látogatás Az óvodában szervezett külön foglalkozások a faliújságon kerülnek kiírásra. A foglalkozások időpontját, helyszínét - a lehetőségek figyelembevételével a foglakozást 9

10 tartó és az intézmény állapítja meg. Egyes programok igénybe vételéért részvételi díjat kell fizetni, ezeken a programokon való részvétel nem lehet kötelező. A szülők által igényelt önköltséges programok szervezéséhez a szülők írásos beleegyezése szükséges. 8. Az óvoda helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az óvodához tartozó területek használatának rendje Az óvoda biztosítja a gyermeknek azt a jogát, hogy az óvodában rendelkezésre álló eszközöket, óvodai berendezési tárgyakat az óvoda nyitva tartásának idejében, az óvoda napirendjének megfelelően igénybe vegye. A gyermek az óvoda helyiségeit, berendezési tárgyait, eszközeit csak felügyelet mellett használhatja. A folyamatos felügyelet az óvodában biztosított. A gyermekek által használt csoportszobák, folyosó, mosdók megfelelöen kialakított szokás-szabályrendszer, és a kultúrált viselkedési szabályok betartása mellett használhatóak.a gyermekek a szülők jelenlétében is tartsák be az óvodai élet elvárható szabályait. A szülők az óvoda helyiségeit, eszközeit rendeltetésszerűen az óvodai szokás-szabályok ismeretében használhatják. 9. A gyermekek jogainak gyakorlásával, kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatos szabályok A gyermekek által bevitt dolgok. Kártérítési kötelezettség: Az óvodában a bejáráshoz szükséges eszközökön túl behozott illetve hagyott tárgyakért (játékok, ékszerek stb.) valamint az óvodapedagógusoknak be nem mutatott tárgyakért, felelősséget nem tudunk vállalni! Nagyobb értékű játékok esetében (társasjátékok,könyvek) csak akkor vállalunk felelősséget, ha bemutatta az óvodapedagógusnak. Balesetveszélyes eszközökért (lánc, karkötő, fülbevaló) felelősséget vállalni nem tudunk! A gyermekek a befogadás időszakában behozhatják kedvenc játékaikat, eszközeiket a beszokás megkönnyítése érdekében. A Sajátos Nevelési Igényű gyermekek óvodai életéhez szükséges gyógyászati segédeszközök kezelését és megőrzését az óvoda abban az esetben vállalja ha arról a szülő az érintett óvodapedagógust tájékoztatja. Nem hozhatók az óvodába olyan eszközök, amelyekkel a gyermekek saját, egymás, valamint az óvoda dolgozóinak testi épségét veszélyeztetik, illetve balesetet okozhatnak. 10.Gyermek az óvodában A gyermekek nevelésének, fejlesztésének rendje A Sajátos Nevelési Igényű gyerekek fejlesztő habilitációs és rehabilitációs terápia kezdete a gyermek fejlettségétől és nem életkorától függ. A fejlesztés heti rendszerességű egyéni és/vagy csoportos egyénileg összeállított fejlesztési terv alapján történik. Akadályoztatás esetén a szülők a lehető legkorábban kötelesek lemondani a foglalkozást. A foglalkozást tartó szakember akadályoztatása esetén, a foglalkozás időponja előtt legalább 24 órával korábban köteles a foglalkozást lemondani. Az elmaradt foglalkozások pótlására nem tudunk új időpontot biztosítani. 10

11 A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: A családi nevelés hatékonysága céljából az óvodába érkezés és távozás idõpontja nem meghatározott. Ennek ellenére célszerû a szülõknek az óvoda napi és hetirendjéhez alkalmazkodni a tevékenységek zavartalan mûködése érdekében. Az igénybevétel szabályai: Óvodába az a gyermek vehetõ fel, aki betöltötte a 3. életévét és szobatiszta, és kötelezõ abban a nevelési évben, melyben betölti 5. életévét, valamint a hátrányos helyzetû gyermek, akit szociális helyzete miatt a jegyzõ védelmébe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítanak évi CXC. törvény 8 (1.) szerint az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél even belül betölti, feltéve hogy minden a településen, fővárosi kerületben harmadik életévét betöltött gyermek elhelyezést nyert. A tanköteles gyermek óvodába járásának szabályai: Az óvodaköteles (nagycsoportos) gyermek köteles napi 4 órát az óvodai nevelésben részt venni, 10 napot hiányozhat igazolatlanul. (20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 51. (4) Az óvodvezetõ a szülõ kétszeri felszólítása után köteles a lakóhely szerinti jegyzõt értesíteni. A beiskolázás szabályai: Az óvodapedagógus a gyermekek fejlettségének és a nevelõtestület véleményének figyelembevételével tesz javaslatot az iskolakezdésre, szükség esetén a pszichológiai szûrõvizsgálatra, és megegyezik a szülõvel. A gyermek felvétele: A Fõvárosi egységes beiratkozási idõponthoz csatlakozik az intézmény, a helyi elõjegyzési idõpontól a hirdetõtáblán értesítjük a szülõket. Az óvodai felvétel, átvétel, jelentkezés alapján történik. Az óvodai elõjegyzéshez szükséges: -a gyermek születési anyakönyvi kivonata, -a szülõ személyi igazolványa, - a szülő és a gyermek lakcímét igazoló kártya, - igazolás a gyermek óvodaérettségérõl, Az óvodai felvételrõl, átvételrõl, csoportba való beosztásról az intézmény vezetõje dönt a szülõk és az óvodapedagógusok véleményét figyelembe véve. A gyermek felvételérõl, átvételérõl, elutasításáról hozott határozattal írásban kell a szülõt értesíteni. A Sajátos Nevelési Igényű gyermekek esetében a szakértői bizottság véleménye és az intézményben történő pedagógiai megfigyelés alapján, a nevelőtestület véleményét figyelembe véve az intézményvezető dönt. Elsősorban a kerületben és az Országos Mozgásvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményével rendelkező 11

12 gyermekeket helyezzük el. A gyermek átvétele más intézménybõl: Amennyiben az óvoda és csoportlétszám engedi, évközben is lehetséges. Óvodai elhelyezés megszünik, ha: A gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján. A jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására. A gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján. 11. A gyermek védelmét, óvását szolgáló szabályok Biztonságos környezet megteremtése mellett, kialakítottuk és folyamatosan betartatjuk a gyermekek egészsége és testi épsége védelmében a megfelelõ szokás-szabályrendszert. Beteg gyermek Óvodába csak egészséges gyermeket lehet beadni! A betegségre utaló tünetekkel kiadott, vagy az otthon megbetegedett gyermekek, betegség után csak orvosi igazolással jöhetnek óvodába. Beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az óvodát. Azt, hogy a gyermek egészséges, orvosnak kell igazolnia. Ha az óvodapedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a többi gyermektől való elkülönítésről és a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek szüleit. Az óvodában napközben megbetegedett vagy balesetet szenvedett gyermek szüleit haladéktalanul értesíteni kell. (szükség szerint lázat csillapítunk és elkülönítjük, lefektetjük). A szülõknek az értesítéstõl számított legrövidebb idõn belül gyermekét haza kell vinnie. Fontos, hogy a szülõk az adataikban történt változást haladéktalanul jelezzék a csoport óvodapedagógusának. Gyógyszeres kezelést nem alkalmazunk, csak ha a gyermek orvosi elõírásra rendszeresen gyógyszer szedésére szorul! A szülõk gyermekük allergiájáról, betegségérõl az adatlapon nyilatkozzanak.a fertõzõ megbetegedést az intézmény vezetõjének azonnal jelenteni kell.az óvodának kötelessége, megteremteni az egészséges, tiszta környezetet. Megóvása mindenki számára kötelezõ! Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje: Az óvoda minden nevelési évben, folyamatosan biztosítja a fogászati-szûrõvizsgálatot. Az óvoda orvosa segítséget nyújt általános egészségügyi kérdésekben, betegségmegelőzéssel kapcsolatos kérdésekben. A gyermekek szűrővizsgálatát a rendelőben szülő jelenlétében a védőnővel közösen végzik. (látás,hallás vizsgálat, status vizsgálat) Az óvoda védőnője havonta látogatja az intézményt. Születésnapokra, óvodai ünnepélyekre az ÁNTSZ évi Tv.-e alapján kizárólag a kereskedelemben vásárolt, hûtést nem igénylõ süteményeket lehet behozni, számlával. Az óvodai gyümölcsnapokra behozott gyümölcsök illetve zöldségek eredetét hitelt érdemlõen igazolni kell a szülõnek. Amennyiben a gyümölcsöt otthon termelték, úgy a szülő köteles nyilatkozni arról, hogy a kötelezően előírt élelmezés-egészségügyi várakozást 12

13 betartotta. A gyermek megfelelõ ruházata, óvoda és szülõ által biztosított felszerelés. A gyermekek tisztán, ápoltan járjanak óvodába, öltözetük az évszaknak és az óvodai szokásoknak megfelelõ legyen.az óvodába járáshoz szükséges váltóruha, váltó cipõ, a mozgásfejlesztéshez tornacipõ. A váltócipöket és ruhákat az arra kijelölt helyen kell tárolni. (öltöző helyiségben, jellel ellátott öltözőszekrényben). Biztonságos egészséges környezet biztosítása, megfelelõ életrend biztosítása: A gyermekek veszélyeztetettségének elkerülése érdekében az óvodapedagógus nem hagyhatja felügyelet nélkül a csoportját. A gyermekek életrendjét korcsoportnak megfelelõen szervezzük. Személyiség, emberi méltóság és jogok tiszteletben tartása, védelem biztosítása a lelki és fizikai erõszak ellen: A gyermek személyiségi jogait, annak szabad kibontakoztatását, önrendelkezési jogát és cselekvési szabadságát szem elõtt tartjuk, de ez nem veszélyeztetheti saját és társai, valamint az óvoda alkalmazottainak egészségét és testi épségét. Gyermekbántalmazás esetén (fizikai, lelki)értesítjük a társszerveket (Gyámhatóság, Gyermekjóléti Központ, Rendõrség) A gyermekekkel ismertetjük az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó elõírásokat a foglalkozásokkal együttjáró veszélyforrásokat, az elvárható valamint a tilos magatartási normákat és formákat. Képességeinek, érdeklõdésének, adottságainak megfelelõ nevelés biztosítása: Foglalkozásokon, szabadidõs tevékenységekben is figyelembe vesszük gyermekeink képességeit, érdeklõdését. A Sajátos Nevelési Igényű gyermek joga, hogy különleges gondozás keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdve, hogy igényjogosultságát megállapították. A nevelési év során folyamatosan tájékoztatjuk a Sajátos Nevelési Igényű gyermekek szüleit gyermekük mozgásfejlődéséről. képességfejlődésének aktuális állapotáról. Hit és vallás gyakorlásában való részvétel módja: Az intézményben lehetõséget biztosítunk fakultatív hit és vallásoktatás gyakorlására. Amennyiben igény van erre, az óvodai élet keretén belül, délután, helyiséget biztosítunk, de ennek megszervezése nem az óvoda feladata. Nemzeti vagy etnikai hovatartozásának kifejezése: A gyermekek nemzeti vagy etnikai hovatartozását tiszteletben tartjuk és tartatjuk Családi élethez és magánélethez való jog tiszteletben tartása: Figyelembe vesszük a családban történt változásokat, ennek közlése a szülõ joga. Az információval nem élhet vissza az óvodapedagógus. Titoktartási kötelzettség megtartása: Mind az adatokat, mind az információkat bizalmasan kezeljük, ez az intézmény valamennyi 13

14 közalkalmazottjára kötelezõ érvényû. Saját és társai, valamint az intézmény alkalmazottainak testi épségét, egészségét nem veszélyeztetõ magatartásra nevelés. E célt szolgáló szabályok betartásának elvárása: Egységes szokás-szabály rendszer kiépítése, és folyamatos alkalmazása és betartatása, a gyermekek életkori sajátosságai és egyéni fejlettségének megfelelõen. Dohányzás tilalma: Az óvoda egész területén és annak 10 m-es környezetében mindenki számára, tilos a dohányzás! Intézmény zárásának szabályai: Az utolsóként távozó dolgozónak kötelessége az óvoda helyiségeinek ellenõrzése, (víz, gáz ellenõrzése), villamos berendezések áramtalanítása. Riasztó bekapcsolása. Ajtó, kapu bezárása. Bombariadót követõ magatartás: Határozott, felszólító hangnemû utasítás, az élet védelme fontossági sorrend betartásával, a hatóság és a fenntartó értesítésével telefonon, illetve írásban. Tûzriadó esetén követendõ magatartás: Higgadtan, pánikkeltés nélkül, elsõdleges feladat az élet-, majd vagyonmentés a hatóság és a fenntartó értesítésével telefonon, illetve írásban. 14

15 12.Legitimizációs záradék A házirendet a nevelõtestület szavazattal fogadta el. A házirend elfogadásáról készült jegyzõkönyv mellékelve. A házirendben foglaltakkal a szülõk közössége a mellékelt jegyzõkönyv szerint egyetértett Szülõk Közössége képviseletében Szülõk Közössége képviseletében A házirend érvényessége: augusztus 31. A házirend módosításának lehetséges indokai: -jogszabályi változások, -nevelõtestületi határozatok, -Szülõi Szervezet javaslatára, A házirend felülvizsgálata minden nevelési év elején történik. A Házirend egy példányát a beiratkozáskor minden szülő számára át kell adni. Bp március intézményvezető 15

16 JEGYZŐKÖNYV amely létrejött a Gesztenyés Óvoda /1172 Budapest, VI. utca 14./ hivatalos helyiségében június 24-én, a Szülők Közösségének megbeszélésén. Tárgy: A évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelés szerin átdolgozott Házirend elfogadása Jelen vannak: Szülők Közössége: Kosztya Ernőné Turiné Baán Eszter elnök Jókuthy Beáta Horváth Schindler Hajnalka Dr. Diófalvi Katalin Becker Andrea Óvoda részéről: Szabóné Kökény Judit mb. óvodavezető Horváth Lászlóné ovh. Kisné Bertók Mária jkv. vezető A Szülők Közössége a Házirend módosításaival egyetértett és egyhangúlag elfogadta. kmf. SZK. mb. óvodavezető.. óvodavezetőhelyettes.. jkv. vezető 16

17 Gesztenyés Óvoda 1172 Budapest, VI. utca 14. Telefon: fax: J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely létrejött a Gesztenyés Óvoda /1172 Budapest, VI. utca14./ hivatalos helyiségében június 25-én. Tárgy: A házirend átdolgozása a évi CXC. Köznevelési Törvény alapján Jelen vannak: Szabóné Kökény Judit Horváth Lászlóné Felter Ágnes Géhner Tiborné Hranecz Katalin Hegedűs Zoltánné Dr. Kovács Anikó Kisné Bertók Mária mb. óvodavezető ovh. óvodapedagógus óvodapedagógus óvodapedagógus óvodapedagógus óvodapedagógus jkv. vezető A nevelőtestület felülvizsgálta a házirendet, és annak módosításait egyhangúlag elfogadta. kmf

Olaszfai Óvoda HÁZIREND T A R T A L O M J E G Y Z É K. Bevezetés

Olaszfai Óvoda HÁZIREND T A R T A L O M J E G Y Z É K. Bevezetés Olaszfai Óvoda HÁZIREND T A R T A L O M J E G Y Z É K Bevezetés 1 1 Az óvoda adatai 1 Az óvodai élet rendje 2 3.1. Az óvoda nyitvatartása 2 Az intézmény napi nyitvatartása 2 Nyári zárás idõpontja 2 Nevelésnélküli

Részletesebben

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS.

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS. HÁZIREND Az óvodáskorú gyermek nevelése elsősorban a család feladata, melyben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. Feladatunknak tekintjük a gyermeki személyiség kibontakoztatását az egyéni képességek

Részletesebben

A MICIMACKÓ ÓVODA HÁZIRENDJE. Hiba!

A MICIMACKÓ ÓVODA HÁZIRENDJE. Hiba! A MICIMACKÓ ÓVODA HÁZIRENDJE Hiba! HÁZIREND Az óvoda házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. Tel./fax: (42) 512-940 Email: buzaszemovi@gmail.com H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Nyíregyháza, 2013. március 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSI

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu BEVEZETÉS Az óvodai házirendet az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület

Részletesebben

Házirend HÁZIREND. NYÁR ÓVODA 1042 Budapest, Nyár utca 14. OM azonosító: 034305

Házirend HÁZIREND. NYÁR ÓVODA 1042 Budapest, Nyár utca 14. OM azonosító: 034305 HÁZIREND NYÁR ÓVODA 1042 Budapest, Nyár utca 14. OM azonosító: 034305 1 Házirend tartalma 1. Általános információk az óvodáról 2. Jogszabályi háttér 3. Az óvodai felvétel 4. Az óvodai elhelyezés megszüntetésének

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda JÉÁMK ÓVODA Janikovszky Éva ÁMK Óvoda Házirend 2013. 0 Tartalom 1. A házirend célja és feladata... 2 2. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 2 3. A házirend hatálya... 2 4. A házirend

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 15. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/572/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A Tapolcai Kertvárosi

Részletesebben

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND OM: 202345 2013-03-29. Tartalomjegyzék Általános tudnivalók 2. Az óvodai felvételre, óvodalátogatásra vonatkozó szabályok.3. Az óvodai étkeztetésre vonatkozó tudnivalók.3.

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 I. Bevezetés 1. A házirend az alábbi jogszabályok és szabályzatok felhasználásával készült 2. Intézményegységi adatok II. A működés rendje A tárgyi

Részletesebben

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján 7.számú melléklet Megállapodás 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján mely létrejött egyrészről: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában működő Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat,

Részletesebben

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje I. A házirend hatálya 1. Ez a házirend a Benjámin Óvodába járó gyermekekre és szüleikre vonatkozik. A házirend célja, hogy meghatározza

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézményi házirend célja, hogy a korai fejlesztésben és fejlesztő nevelésben résztvevő gyermekek, továbbá az itt dolgozó pedagógus és nem pedagógus kollégák belső intézményi

Részletesebben

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje OROSHÁZA, 2013 ÓVODAI HÁZIREND 1. Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje.. 2. A nevelési év rendje 3. Az óvoda nyitva tartása. 4. A gyermekek

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvodában és a Hétszínvirág

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma 1Házirend 1. Általános információk az óvodáról 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma Napsugár Óvoda és Bölcsőde 9222 Hegyeshalom Damjanich u. 2/a Tel./Fax: 96/220-589 1.2. Az óvoda vezetőjének neve: Magyarné

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend Hatályba lépés időpontja: 2013/2014-es nevelési év Györkőné Molnár Judit intézményvezető BÖLCSŐDEI HÁZIREND A bölcsőde címe: 7940 Szentlőrinc, Liszt F.

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D I. Bevezető rendelkezések 1. Az intézmény neve: Hódmezővásárhelyi Pedagógiai

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE HÁZIREND ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE TARTALOM BEVEZETŐ A HÁZIREND JOGI SZABÁLYOZÁSA Jogszabályi háttér A házirend mint jogi

Részletesebben

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590 Az intézmény neve: Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény fenntartója: Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány Az intézmény

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

tobbsincs@kondorosiktv.hu

tobbsincs@kondorosiktv.hu Általános információk az óvodánkról: Az óvoda neve: Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde Címe: 5553 Kondoros, Csabai út 25 sz. Telefonszáma: 66/ 388 635 Email címe: tobbsincsovi@freemail.hu tobbsincs@kondorosiktv.hu

Részletesebben

PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND

PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND 2014. HÁZIREND Az óvoda neve: Pillangó Óvoda Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár Szent István király út 7. Fenntartója: Népmese- ház Nonprofit Kft. Az intézmény felügyeleti szerve:győr-

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

3. számú melléklet Felvételi szabályzat

3. számú melléklet Felvételi szabályzat 3. számú melléklet Felvételi szabályzat 1. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 1.1. A Lenvirág Bölcsőde Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek 20 hetestől

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 136/2016 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet 1 Bevezető rendelkezések A köznevelési törvény 25. (2) bekezdés, valamint a 20/2012, (VIII.31.) EMMI rendelet 5. (1) alapján, a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák (melynek székhelye: 1016 Budapest, Nyárs

Részletesebben

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail. Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.com BÖLCSŐDEI HÁZIREND Körösladány, 2013. szeptember 01. 1. Bölcsőde

Részletesebben

HÁZIREND A BOGYISZLÓI ÓVODA GYERMEKEI ÉS SZÜLŐI RÉSZÉRE

HÁZIREND A BOGYISZLÓI ÓVODA GYERMEKEI ÉS SZÜLŐI RÉSZÉRE HÁZIREND A BOGYISZLÓI ÓVODA GYERMEKEI ÉS SZÜLŐI RÉSZÉRE Az óvoda és a család együttműködése, a derűs, nyugodt óvodai légkör biztosítása és az óvodai nevelési feladatok zavartalan ellátása érdekében szükséges

Részletesebben

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista :Kossuth u. 26. 8229 : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu Közzétételi lista 2014-2015 229/2012 (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról értelmében az

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év Csillag Közi Központi Társulási Ó v o d a OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. Fejezet 10. A

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Intézményünkben a SODEXO Magyarország Kft. gondoskodik az intézményi étkeztetésről. Intézményünkben esztétikusan kialakított ebédlő várja a gyerekeket.

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT

FELVÉTELI SZABÁLYZAT SÜNIVÁR BÖLCSŐDE TAKSONY, FŐ U.83. Telefon/Fax:06-24/478-055 E-mail: bolcsode@taksony.hu FELVÉTELI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Taksony Nagyközség Önkormányzat Fenntartó Készítette: Mojzes Zsuzsanna bölcsődevezető

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23., (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 (VIII.28) Kormány rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. fejezet 23. (1-2) bekezdés 2015-2016 nevelési évhez A Nemzeti Erőforrás Miniszter

Részletesebben

Általános információk az óvodáról

Általános információk az óvodáról SZMSZ 1.sz. Melléklet HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket s megőrizze testi épségüket. Mindezek megvalósításához

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról Óvodakötelezettség, óvodai nevelésre való jogosultság 22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: 4465 Rakamaz, Dózsa György út 1. Óvodába jelentkezhet vagy másik óvodába átjelentkezhet minden

Részletesebben

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, AZ SZMSZ HATÁLYA Az óvoda adatai Az intézmény neve: Honvéd Utcai Óvoda, Esztergom Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata

Részletesebben

PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE

PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE 1 A Pitypang Óvoda Házirendje A Házirend az óvodai gyermekközösség érdekeinek szem előtt tartásával a csoportok mindennapi életritmusának szervezését, az intézmény belső életének,

Részletesebben

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013. 1 Árnyas Óvoda 2112, Veresegyház Árnyas utca 1. sz HÁZIREND Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200689 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény neve: CSODABOGÁR Óvoda Bölcsőde. OM azonosító:200531 TARTALOMJEGYZÉK

HÁZIREND. Intézmény neve: CSODABOGÁR Óvoda Bölcsőde. OM azonosító:200531 TARTALOMJEGYZÉK HÁZIREND Intézmény neve: CSODABOGÁR Óvoda Bölcsőde OM azonosító:200531 TARTALOMJEGYZÉK A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI

Részletesebben

Szálkai Óvoda. Házirend 2014.

Szálkai Óvoda. Házirend 2014. Szálkai Óvoda Házirend 2014. Általános tudnivalók Óvoda neve: Szálkai Óvoda Óvoda címe: 7121 Szálka Petőfi u. 3. Telefonszám: 74/409-997 Óvodavezető: Mészáros Éva Margit Házirend jogi háttere: A nemzeti

Részletesebben

HÁZIREND. Istenkúti Waldorf Óvoda. 2014-2015-ös nevelési év. Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM 201314)

HÁZIREND. Istenkúti Waldorf Óvoda. 2014-2015-ös nevelési év. Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM 201314) HÁZIREND Istenkúti Waldorf Óvoda 2014-2015-ös nevelési év Az intézmény neve: A telephely neve: Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM 201314) Istenkúti Waldorf Óvoda

Részletesebben

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV 1. A közoktatási intézmény adatai A közoktatási intézmény Vároamajori Óvodák neve A közoktatási intézmény címe 1122 Bp. Városmajor utca 59/b.

Részletesebben

BÖLCSÖDEI ÉS ÓVODAI ELLÁTÁS

BÖLCSÖDEI ÉS ÓVODAI ELLÁTÁS BÖLCSÖDEI ÉS ÓVODAI ELLÁTÁS Jegyzet I. A bölcsödei ellátás A bölcsőde olyan szolgáltató intézmény, amely alaptevékenysége keretében napközbeni ellátást nyújt a gyermekek számára. A legfontosabb feladata,

Részletesebben

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: Orgovány Kölcsey u.1. 76/

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: Orgovány Kölcsey u.1. 76/ Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202188 6077 Orgovány Kölcsey u.1. 76/376-378 email: orgovoda@freemail.hu Különös közzétételi lista a 2016/2017 nevelési évről A kormány 229/2012

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti adatok Az intézmény neve: Erzsébet Ligeti Óvoda OM azonosítója: 201876 Feladatellátás helyei: Székhelye: 9023 Győr,

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető AZ ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető 1 Bevezetés Az óvoda alapvető célja: az óvodások nyugodt, élmény gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése, szeretettel szeretetre nevelés

Részletesebben

A Napsugár Óvoda közzétételi listája:

A Napsugár Óvoda közzétételi listája: A Napsugár Óvoda közzétételi listája: a) Tájékoztató a felvételi lehetőségről: Az óvodai felvétel, átvétel rendje A gyermekek felvétele, a mindenkor hatályos törvény szerint történik. Az óvodába járás

Részletesebben

Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda Bölcsőde Tagintézménye 8315 Gyenesdiás, Bartók Béla u. 2. Tel: 83/ HÁZIREND

Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda Bölcsőde Tagintézménye 8315 Gyenesdiás, Bartók Béla u. 2. Tel: 83/ HÁZIREND Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda Bölcsőde Tagintézménye 8315 Gyenesdiás, Bartók Béla u. 2. Tel: 83/310-557 HÁZIREND GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA BÖLCSŐDE TAGINTÉZMÉNYE KÉSZÍTETTE: Világos Csabáné Intézményvezető

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND Készült: a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére. A házirend a Zugliget Óvoda programjával

Részletesebben

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. A felvételi lehetőség A felvételnél a tanulók felvételéről az igazgató dönt. Az elutasító döntés

Részletesebben

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai :

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai : HÁZIREND A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

Részletesebben

A Bakonyszentlászlói SZENT LÁSZLÓ ÓVODA HÁZIREND

A Bakonyszentlászlói SZENT LÁSZLÓ ÓVODA HÁZIREND A Bakonyszentlászlói SZENT LÁSZLÓ ÓVODA HÁZIREND 2015 1 Legitimációs záradék Intézmény OM azonosítója: Készítette: 202399 /2015 határozatszámon elfogadta: Hutvágner Istvánné Vélemény nyilvánító: Drexler

Részletesebben

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZIVÁRVÁNY BÖLCSŐDE ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZIVÁRVÁNY BÖLCSŐDE ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT SZMSZ. számú melléklete SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZIVÁRVÁNY BÖLCSŐDE ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT BÖLCSŐDEI FELVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Szigethalom Város Önkormányzat, mint fenntartó által biztosított bölcsődei

Részletesebben

Mosolykert óvoda. Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Házirend

Mosolykert óvoda. Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Házirend Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Házirend 1 BEVEZETÉS A házirend területi hatálya: kiterjed a Mosolykert Óvodára (Budapest, kavicsos köz 6.) valamint, tagóvodájára (Budapest,Páskom

Részletesebben

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015.

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015. Magonc Óvoda Házirendje 2015. Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása Ph Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében

Részletesebben

BESENYSZÖGI ESZTERLÁNC ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV. A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10 fejezet

BESENYSZÖGI ESZTERLÁNC ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV. A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10 fejezet BESENYSZÖGI ESZTERLÁNC ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016.NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10 fejezet 23. -a (1-2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! . napirendi pont E 49 Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek: Nyílvános - Zárt Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE Jézus Krisztus mondja: Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Jn 13,35 2013. április 1-től visszavonásig érvényes

Részletesebben

OM: 201553. Házirend PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA 2012.

OM: 201553. Házirend PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA 2012. OM: 201553 Házirend PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános információk... 3 2. Az intézmény helye a köznevelési rendszerben, a nevelési év rendje... 4 3. Az óvoda napi nyitva tartási

Részletesebben

A Példa Családi Napközi Házirendje

A Példa Családi Napközi Házirendje Családi Napközi Nonprofit Kft. Példa Családi Napközi, 4324 Csanafalu, Napközi utca 4. Tel.: 063454332 e-mail: peldacsana@peldacsana.hu A Példa Családi Napközi Házirendje Budapest, 2013 A napközi adatai

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvodai beíratási felhívása a 2016/2017. nevelési évre

TÁRGY: A Szálkai Óvodai beíratási felhívása a 2016/2017. nevelési évre AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 5. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvodai beíratási felhívása a 2016/2017. nevelési évre E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. február

Részletesebben

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL Budakeszi Város Önkormányzata, mint a Pitypang Sport Óvoda, a Budakeszi Szivárvány Óvoda, a Budakeszi Bölcsőde, a Mosolyvár

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. 4. A szülő adatait (cím, telefonszám, stb.), annak változásait köteles bejelenteni az óvoda vezetőjénél.

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. 4. A szülő adatait (cím, telefonszám, stb.), annak változásait köteles bejelenteni az óvoda vezetőjénél. AZ ÓVODA HÁZIRENDJE Az óvoda hivatalos adatai: Az óvoda neve Az óvoda címe CSANÁD-OVI 2030 Érd, Csanád u. 7. : (23) 361-091 1. Az óvodai felvétel, átvétel rendje. 1. Az óvodába a gyermekek előjegyzésre/beiratkozásra

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 25-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 25-i rendkívüli ülésére Hu/2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. február 25-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2016/2017. nevelési évre az óvodába történő jelentkezés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. június 28-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde bázisintézményi házirendjének jóváhagyása Előadó

Részletesebben

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24.

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24. Szent Imre Óvoda Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2013. január 24. A házirend tartalma Általános információk az óvodáról... 3 A nevelési év rendje... 3 Az intézmény pontos

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 VELENCEI MESELIGET ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 VELENCEI MESELIGET ÓVODA VELENCEI MESELIGET ÓVODA 1 A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: 1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI

Részletesebben

KERTVÁROSI ÓVODA MELINDA UTCAI TAGÓVODÁJA

KERTVÁROSI ÓVODA MELINDA UTCAI TAGÓVODÁJA Iktató szám: I. - /2013 HÁZIREND KERTVÁROSI ÓVODA MELINDA UTCAI TAGÓVODÁJA Intézmény OM azonosítója: 027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

HÁZIREND Készült: 2013.

HÁZIREND Készült: 2013. Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda 2162 Őrbottyán Rákóczi F. u. 84../2013. HÁZIREND Készült: 2013. 1 HÁZIREND 1. Általános adatok, rendelkezések 1.1. Az intézmény neve és székhelye Őrbottyáni Napközi Otthonos

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Szülők!

HÁZIREND. Kedves Szülők! Kedves Szülők! HÁZIREND Az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése a Házirend betartásán alapul. Ennek érdekében kérem, figyelmesen olvassák végig, és a gyermekeik érdekében törekedjenek

Részletesebben

( Egységes szerkezetben a 7/2016.(IV.1.) számú rendelettel) Általános rendelkezések

( Egységes szerkezetben a 7/2016.(IV.1.) számú rendelettel) Általános rendelkezések 1 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés, a felvétel/átvétel eljárási rendjéről, az óvodai

Részletesebben