H Á Z I R E N D 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H Á Z I R E N D 2013."

Átírás

1 H Á Z I R E N D Budapest, VI. utca 14. Tel.: fax.:

2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I.Bevezetés 3 1.A házirend célja 3 2.A házirend hatálya A házirend személyi hatálya A házirend időbeli hatálya A házirend területi hatálya 2.4. A házirend hatályba lépésére vonatkozó szabályok 3 3. A házirend nyilvánossága 3 4. Az óvoda adatai 4 Az óvodai nevelés feladatai 4 II. Az óvodai élet rendje 4 1.Gyermek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó előírások A gyermek távolmaradásának, mulasztásának igazolása 5 2.Térítési díj befizetésére, viszafizetésére vonatkozó rendelkezések Az étkezési térítési díj befizetésének rendje 5 Az étkezés lemondásának rendje 5 3. Vélemény nyilvánítás, tájékoztatás rendje és formái 5 Vélemény nyilvánítási,javaslattételi, jogérvényesítési lehetőségek 6 A gyermekek nagyobb csoportjának meghatározása A gyermekek és a szülők tájékoztatásának rendje és formái 6 HPP, SZMSZ, Házirend 6 A gyermek fejlődéséről történő tájékoztatás szabályai 6 A pedagógus és a család kapcsolattarás formái 6 4. Az óvoda nyitvatartása, ügyintézés időpontjai 7 Az intézmény napi nyitvatartása 7 Reggeli délutáni ügyelet rendje 7 Nyári zárás időpontja 7 Nevelésnélküli munkanapok 7 Óvodai ünnepek megünneplésének időpontjai 8 5. A gyermekek jutalmazásának elvei és formái 8 6. Az óvoda napirendje 8 Étkezés rendje 8 Csendespihenő A gyermekek behozatalának, elvitelének szabályai 9 7. A foglalkozások rendje 9 8. Az óvoda helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az óvodába tartozó 2

3 területek használatának rendje 9 9. A germekekmjogainak gyakorlása, kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatos szabályok 9 A gyermekek által bevitt dolgok 9 Kártérítési kötelezettség 9 10.Gyermek az óvodában 10 A gyermekek nevelésének, fejlesztésének rendje 10 A gyermekek óvodában tartózkodásának maximális ideje 10 Az igénybevétel szabályai 10 A tanköteles gyermek óvodába járásának szabályai 10 A beiskolázás szabályai 10 A gyermek felvétele 10 A gyermek átvétele más intézményből 11 Óvodai elhelyezés megszünése A gyermek védelmét, óvását szolgáló szabályok 11 Beteg gyermek 11 Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 12 A gyermek megfelelő ruházata, óvoda és szülő által biztosított felszerelés 12 Biztonságos egészséges környezet biztosítása, megfelelő életrend 12 Személyiség, emberi méltóság és jogok tiszteletben tartása, védelem biztosítása a lelki és fizikai erőszak ellen 12 Képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelés biztosítása 12 Hit és vallás gyakorlásában való részvétel módja 12 Családi élethez és magánélethez való jog tiszteletben tartása 12 Titoktartási kötelezettsé megtartása 12 Dohányzás tilalma 13 Intézmény zárásának szabályai 13 Bombariadót követő magatartás 13 Tűzriadó esetén követendő magatartás Legitimizációs záradék 14 3

4 HÁZIREND Az óvoda házirendje - a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII 31.) EMMI rendelet alapján meghatározza a házirend témakörébe tartozó szabályokat. I. Bevezető rész 1. A házirend célja A különböző jogszabályokban megfogalmazott jogok,kötelességek érvényesülésének helyi gyakorlata, az intézmény saját működésének belső szabályozója.a gyermek személyiségi jogainak érvényesülése, melynek megtartása bíztosítja az óvodai élet zavartalan működését. Ez a jog azonban nem veszélyeztetheti a többi gyermek hasonló jogosítványát. Megállapítja a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket, az óvodai munkarendet, foglakozások rendjét,az óvoda és helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az óvodához tartozó területek használatának rendjét. 2. A házirend hatálya 2.1. A házirend személyi hatálya kiterjed: A gyermekekre, a pedagógusokra, az intézmény valamennyi alkalmazottjára és a szülõkre terjed ki, akik a gyermekek törvényes képviselõiként gyakorolnak jogokat ill. teljesítenek kötelezettséget, és más az óvodában megforduló személyekre. 2.2A házirend idõbeli hatálya : A házirend a fenntartó jóváhagyásától lép érvénybe a házirendben meghatározott idõpontig. A gyermekek és szüleik vonatkozásában a beiretkozáskor keletkezik éa az intézményi gyermeki jogviszony megszűnéséig tart. Kiterjed a teljes nevelési évre, beleértve a szüneteket is. 2.3.A házirend területi hatálya: Az óvodába érkezéstõl a távozásig az intézmény területén és területén kívül szervezett programjaira terjed ki A házirend hatályba lépésére vonatkozó szabályok: A házirendet az óvoda vezetője készíti el, a nevelőtestület fogadja el. A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a szülői szervezt véleményezési jogot gyakorol. 4

5 3. A házirend nyilvánossága A házirendet az intézmény honlapján nyilvánosságra kell hozni. Az intézmény központi faliújságján is ki kell függeszteni oly módon, hogy a szülők szabadon megtekinthessék. A házirend változásakor a házirendet ismételten nyilvánosságra kell hozni. 4. Az óvoda adatai: Az intézmény neve: Gesztenyés Óvoda Az intézmény székhelye: 1172 Budapest, VI. u. 14. Az intézmény telefonszáma: gesztenyes.enternet.hu Az intézmény vezetõje: Szabóné Kökény Judit megbízott vezető Az Óvodai nevelés feladata: Az óvodás korú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.az egészséges életmódra nevelés, a gyermek testi fejlődésének elősegítése. Környezettudatos magatartás megalapozása. Megfelelő szakemberek bevonásával speciális gondozó,prevenciós és korrekciós testi,lelki nevelési feladatok ellátása. II. Az óvodai élet rendje 1. Gyermek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó előírások 1.1. A gyermek távolmaradásának, mulasztásának igazolása Ha a gyermek az óvodából távol marad mulasztását igazolni kell. A távolmaradást igazoltnak tekintjük, ha a szülő - a távollétet előre bejelenti, - hosszabb távollétet írásban jelzi az óvodavezetőnek (kivétel a zárás ideje) Az óvodavezető az írásbeli kérelmet iktatja és az iktatószámot a mulasztási naplóba bejegyzi. - orvosi igazolást hoz A hiányzás igazolását az óvodai nevelésben való ismételt részvétel megkezdését követően, de legkésőbb 3 napon belül be kell mutatni. Ha a gyermek a napirend szerint az óvodai beérkezés záró időpontjáig nem érkezik meg, a kését igazolni kell. A késő gyermek nem zárható ki az óvodai foglalkozásból. 2.A térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések 2.1. Az étkezési térítési díj befizetésének rendje: Az étkezési térítési díjakat, egyéni fizetési kedvezményeket a mindenkori önkormányzati rendelet alapján kell fizetni. Az ebédbefizetés pontos ideje (minden hónap elsõ és második 5

6 keddje 7 órától 17 óráig) a faliújságon történik kihirdetésre. A térítési díj fizetési módja: készpénz A befizetés bonyolítási módja: készpénz fizetés esetén az intézmény irodai helységében a kiírt időpont betartásával Kedvezményre jogosultság elvei: -Három vagy több gyermekes család, -Rendszeres gyermekvédelmi támogatás, -Tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényû gyermek, -Egyéni kérelem alapján, A kedvezményre jogosultság szülõi kérelemre indul, igazolását az intézményvezetõ felé kell benyújtani. ( félévente felülvizsgálatra szorul) Az étkezés lemondásának rendje: Hiányzás esetén az ebéd lemondható minden nap ig telefonon, vagy írásban az erre a célra kijelölt füzetben. Az ebédlerendelõ füzet a bejárati ajtó mellett kiskosárban található. A lemondás érvényes a lemondást követõ naptól a szülõ által megjelölt napig. A teljes hét lemondása elõzõ héten pénteken ig lehetséges. A lemondás a következõ ebédbefizetéskor kerül jóváírásra vagy visszatérítésre. A szülõ gyermeke ingyenes étkeztetése esetén is köteles lerendelni hiányzásnál az étkezést. Az étkeztetésre vonatkozó szabályok év elején a szülőkkel ismertetésre kerülnek. 3.Véleménynyilvánítás, tájékoztatás rendje és formái A gyermek joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson. A gyermek helyett a szülő is gyakorolhatja a vélemény nyilvánítási jogokat, a pedagógusok és az intézményvezető feladata, hogy biztosítsák ezt. A vélemény nyilvánítás gyakorlása során a szülő nem sértheti az óvoda alkalmazottainak, a többi gyermeknek és a gyermekek szüleinek a személyiségi jogait, emberi méltóságát. Nevelõmunka közbeni kommunikáció szabályai: Az intézmény valamennyi közalkalmazottja közfeladatot ellátó személy, ezért védelem illeti meg.ajánlott a példamutató, tapintatos, halk tónusú, lényegretörõ beszédforma. A szülõ személyes példaadásával kommunikáljon az intézmény közalkamazottaival. Alapvető kultúrált viselkedési formák betartása a felnőtt kapcsolatokban. Vélemény nyilvánítási, javaslattételi, jogérvényesítési lehetõsége: A szülõ élhet javaslattételi jogával, melynek formái: - szóbeli közlés, - személyes megbeszélés, - fórumon való felszólalás - kérdõív, - írásos megkeresés 6

7 A szülõk az esetlegesen felmerülõ gondjaik, problémáik sikeres rendezése érdekében óvodánkban érvényben lévõ panaszkezelési szabályzat alapján járhatnak el. A szülõ gyermekét, valamint az óvoda nagyobb csoportját érintõ bármely kérdésben tájékoztatást kap. A gyermekek nagyobb csoporjának meghatározása: Nagyobb csoportnak számít: -az azonos korcsoportba tartozó gyermekek, - tanköteles gyermekek, - óvodán kívüli programokon részt vevõ gyermekek, -a teljes óvodai létszám 51 %-a 3.1.A gyermekek és a szülők rendszeres tájékoztatásának rendje és formái A szülő joga, hogy hozzájusson a gyermek jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról, a gyermek személyét,fejlődését érintő kérdésekről. A HPP, SZMSZ, házirend Tartalmának hozzáférhetõsége, megismerhetõsége biztosított. A dokumentumok megtekinthetõk az óvoda folyosóján és az irodában. Felelõs személy: az óvodavezetõ, aki igény szerint rendelkezésre bocsájtja. A házirend a faliújságon folyamatosan megtekinthető, illetve anak egy példányát a szülők év elején megkapják. Az óvoda köteles a fent említett dokumentumokról szóbeli tájékoztatást is adni a dokumentumok elfogadása, valamint módosítása esetén. A gyermek fejlõdésérõl történõ tájékoztatás szabályai: A gyermekkel kapcsolatban tájékoztatást adhat: - az intézményvezető - az óvodapedagógus - az oktató-nevelő munkát segítő további pedagógus A tájékoztatás történhet szóban és írásban, közösen, illetve egyénileg. A gyermek adatait az adatvédelem figyelembe vételével, csak a törvényben meghatározott hatóság kaphatja meg. A pedagógus és a család kapcsolattartási formái: Kapcsolattartási fórumok óvodánkban, ahol a szülõk tájékoztatást kaphatnak a gyermeküket érintõ kérdésekrõl, a fejlõdésükrõl: - Szülõi értekezletek, évente 2x,3x, - Fogadóórák, havonta, szükség szerint - Szülõi fórumok, alkalomszerûen, - Nyílt nap, évente 1-2 alkalommal - SZK megbeszélése szükség szerint, legalább 7

8 évente 1x, A szülő joga, hogy kérdést intézzen az óvoda vezetőihez, pedagógusaihoz, szülők közösségéhez. A kérdésre legkésőbb a megkereséstől számított tizenöt napon belül érdemi választ kell kapnia. 4.Az óvoda nyitvatartása, ügyintézés időpontjai Az intézmény napi nyitvartartása: Az intézmény nyitvatartását a fenntartó határozza meg. Az óvoda nevelési év közbeni nyitvatartása: hétfõtõl-péntekig 6-18 óráig Reggeli-délutáni ügyelet rendje: reggel: 6-7-ig összevont csoportban a kijelölt csoportszobában délután: ig összevont csoportban a kijelölt csoportszobában Az óvodában a gyermekek szülei a hivatalos ügyeiket (információ, tájékoztatás kérés, gazdasági jellegú ügyek ) az óvoda nyitvatartásának idejében intézhetik. Egyéni problémákkal előre egyeztetett időpont kérhető fogadó óra keretében. Telefonon 11 és 12 óra között kereshetik az óvodapedagógusokat. A nyári zárás idején előre meghatározott ügyeleti napokon lehet az ügyeket intézni. Nyári zárás idõpontja: A nyári zárásról a fenntartó rendelkezik. A nyári zárás idõpontját a fenntartó február 15-ig határozza meg. Az óvoda zárva tartására vonatkozó tájékoztatás megtörténik a szülői értekezleteken,valamint a tájékoztatás óvodai központi faliújságra történő kifüggesztésével. Nevelés nélküli munanapok: A 20/ 2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet az óvodák számára évi 5 nevelésnélküli munkanapot engedélyez, melyet a nevelõtestület szakmai továbbképzésre használ fel. A nevelés nélküli munkanapokat az éves munkaterv határozza meg, melyrõl a szülõket legalább 7 nappal elõbb a központi és a csoport faliújságon keresztûl értesíti. Szülõi igény alapján ügyeletet vagy elhelyezést biztosítunk más óvodában. Óvodai ünnepek megünneplésének idõpontja: A szülõket a faliújságon legalább 7 nappal elõbb értesítjük. 5.A gyermekek jutalmazásának elvei és formái Jutalom különböző szempontok figyelembevételével adható.magatartással kapcsolatban jutalmazható a követendő, helyes közösségi magatartás. Teljesítménnyel kapcsolatban a kiemelkedő tevékenység, sporteredmény. ( pl.rajzpályázaton való sikeres részvétel, Makk Marci sportversenyen való részvétel, közlekedési versenyen való részvétel )A jutalmazás történhet gyermekenként egyénileg, vagy csoportosan, közösség számára. Jutalmazás 8

9 formája lehet szóbeli dícséret, írásbeli dícséret, oklevél. A dícséret mellé jutalom is adható. A jutalom lehet tárgyjutalom, jutalomkirándulás, egyéb kulturális tevékenységhez kapcsolódó anyagi juttatás. ( pl. belépőjegy) 6. Az óvoda napirendje A pedagógusok általános munkarendjét az SZMSZ tartalmazza. A gyermekek napirendjét és heti rendjét az egészséges életmód támogatásának szempontjai szerint alkítjuk, melyre vonatkozó szabályok betartása az intézményben mindenki számára kötelező. A napirend,hetirend úgy kerül kialakításra,hogy a szülők gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák, illetve hazavihessék. A gyermekek napi és hetirendjét a hetente ismétlődő közös tevékenységeket, a tevékenységek idejét a helyi nevelési program és a csoportnapló tartalmazza. A hetentente ismétlődő közös tevékenységek napi bontása, a tevékenységek idejének meghatározása,a Sajátos Nevelési Igényű gyermekek habilitációs és rehabilitációs fejlesztését szolgáló foglalkozások rendje a csoportnaplókban megtalálhatók. Étkezés rendje: Mindhárom csoportban folyamatosan étkeznek a gyermekek. Egyéni igényeknek megfelelõen tudjuk biztosítani a gyermekek étkezését. (pl. lisztérzékenység, vegetáriánus étkezés, ételallergia) Az étkezések ideje mindhárom korcsoportban a napirendben meghatározott időkeretek között zajlik. Csendes pihenő A csendes pihenő idejét úgy alakítottuk, hogy igazodjon a gyermekek egészséges alvásigényéhez. Ideje: 12, 30-tól 15,00-ig tart figyelembe véve az eltérő korosztályokat. 6.1A gyermek behozatalának, elvitelének szabályai: Az óvoda az óvodapedagógusnak átadott gyermekért vállal felelősséget. A felelõsség addig tart, amíg a szülõ megérkezik a gyermekért. A szülõ írásban jelezze, hogy a gyermeket (név, lakcím, szülõ aláirás) ki viheti el az óvodából rajta kívül. Ellenkezõ esetben a gyermeket nem adjuk ki. Nem adjuk ki a gyermeket abban az esetben sem, ha a szülõ vagy megbízottja alkoholos befolyásoltság alatt áll. Elvált szülõk esetében a bírói határozat értelmében adható ki a gyermek. 7. A foglalkozások rendje A szülő köteles biztosítani, hogy gyermeke az óvodai foglalkozásokon részt vegyen. A szülő kezdeményezheti különböző foglakozások tartását. A gyermek joga, hogy ezeken a nem kötelező foglalkozásokon részt vegyen. A nem kötelező foglalkozások formái: - rendszeres elfoglaltságok: táncoktatás, foci edzés - nem rendszeres elfoglaltságok: óvodai rendezvények, ünnepségek, színház látogatás Az óvodában szervezett külön foglalkozások a faliújságon kerülnek kiírásra. A foglalkozások időpontját, helyszínét - a lehetőségek figyelembevételével a foglakozást 9

10 tartó és az intézmény állapítja meg. Egyes programok igénybe vételéért részvételi díjat kell fizetni, ezeken a programokon való részvétel nem lehet kötelező. A szülők által igényelt önköltséges programok szervezéséhez a szülők írásos beleegyezése szükséges. 8. Az óvoda helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az óvodához tartozó területek használatának rendje Az óvoda biztosítja a gyermeknek azt a jogát, hogy az óvodában rendelkezésre álló eszközöket, óvodai berendezési tárgyakat az óvoda nyitva tartásának idejében, az óvoda napirendjének megfelelően igénybe vegye. A gyermek az óvoda helyiségeit, berendezési tárgyait, eszközeit csak felügyelet mellett használhatja. A folyamatos felügyelet az óvodában biztosított. A gyermekek által használt csoportszobák, folyosó, mosdók megfelelöen kialakított szokás-szabályrendszer, és a kultúrált viselkedési szabályok betartása mellett használhatóak.a gyermekek a szülők jelenlétében is tartsák be az óvodai élet elvárható szabályait. A szülők az óvoda helyiségeit, eszközeit rendeltetésszerűen az óvodai szokás-szabályok ismeretében használhatják. 9. A gyermekek jogainak gyakorlásával, kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatos szabályok A gyermekek által bevitt dolgok. Kártérítési kötelezettség: Az óvodában a bejáráshoz szükséges eszközökön túl behozott illetve hagyott tárgyakért (játékok, ékszerek stb.) valamint az óvodapedagógusoknak be nem mutatott tárgyakért, felelősséget nem tudunk vállalni! Nagyobb értékű játékok esetében (társasjátékok,könyvek) csak akkor vállalunk felelősséget, ha bemutatta az óvodapedagógusnak. Balesetveszélyes eszközökért (lánc, karkötő, fülbevaló) felelősséget vállalni nem tudunk! A gyermekek a befogadás időszakában behozhatják kedvenc játékaikat, eszközeiket a beszokás megkönnyítése érdekében. A Sajátos Nevelési Igényű gyermekek óvodai életéhez szükséges gyógyászati segédeszközök kezelését és megőrzését az óvoda abban az esetben vállalja ha arról a szülő az érintett óvodapedagógust tájékoztatja. Nem hozhatók az óvodába olyan eszközök, amelyekkel a gyermekek saját, egymás, valamint az óvoda dolgozóinak testi épségét veszélyeztetik, illetve balesetet okozhatnak. 10.Gyermek az óvodában A gyermekek nevelésének, fejlesztésének rendje A Sajátos Nevelési Igényű gyerekek fejlesztő habilitációs és rehabilitációs terápia kezdete a gyermek fejlettségétől és nem életkorától függ. A fejlesztés heti rendszerességű egyéni és/vagy csoportos egyénileg összeállított fejlesztési terv alapján történik. Akadályoztatás esetén a szülők a lehető legkorábban kötelesek lemondani a foglalkozást. A foglalkozást tartó szakember akadályoztatása esetén, a foglalkozás időponja előtt legalább 24 órával korábban köteles a foglalkozást lemondani. Az elmaradt foglalkozások pótlására nem tudunk új időpontot biztosítani. 10

11 A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: A családi nevelés hatékonysága céljából az óvodába érkezés és távozás idõpontja nem meghatározott. Ennek ellenére célszerû a szülõknek az óvoda napi és hetirendjéhez alkalmazkodni a tevékenységek zavartalan mûködése érdekében. Az igénybevétel szabályai: Óvodába az a gyermek vehetõ fel, aki betöltötte a 3. életévét és szobatiszta, és kötelezõ abban a nevelési évben, melyben betölti 5. életévét, valamint a hátrányos helyzetû gyermek, akit szociális helyzete miatt a jegyzõ védelmébe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítanak évi CXC. törvény 8 (1.) szerint az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél even belül betölti, feltéve hogy minden a településen, fővárosi kerületben harmadik életévét betöltött gyermek elhelyezést nyert. A tanköteles gyermek óvodába járásának szabályai: Az óvodaköteles (nagycsoportos) gyermek köteles napi 4 órát az óvodai nevelésben részt venni, 10 napot hiányozhat igazolatlanul. (20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 51. (4) Az óvodvezetõ a szülõ kétszeri felszólítása után köteles a lakóhely szerinti jegyzõt értesíteni. A beiskolázás szabályai: Az óvodapedagógus a gyermekek fejlettségének és a nevelõtestület véleményének figyelembevételével tesz javaslatot az iskolakezdésre, szükség esetén a pszichológiai szûrõvizsgálatra, és megegyezik a szülõvel. A gyermek felvétele: A Fõvárosi egységes beiratkozási idõponthoz csatlakozik az intézmény, a helyi elõjegyzési idõpontól a hirdetõtáblán értesítjük a szülõket. Az óvodai felvétel, átvétel, jelentkezés alapján történik. Az óvodai elõjegyzéshez szükséges: -a gyermek születési anyakönyvi kivonata, -a szülõ személyi igazolványa, - a szülő és a gyermek lakcímét igazoló kártya, - igazolás a gyermek óvodaérettségérõl, Az óvodai felvételrõl, átvételrõl, csoportba való beosztásról az intézmény vezetõje dönt a szülõk és az óvodapedagógusok véleményét figyelembe véve. A gyermek felvételérõl, átvételérõl, elutasításáról hozott határozattal írásban kell a szülõt értesíteni. A Sajátos Nevelési Igényű gyermekek esetében a szakértői bizottság véleménye és az intézményben történő pedagógiai megfigyelés alapján, a nevelőtestület véleményét figyelembe véve az intézményvezető dönt. Elsősorban a kerületben és az Országos Mozgásvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményével rendelkező 11

12 gyermekeket helyezzük el. A gyermek átvétele más intézménybõl: Amennyiben az óvoda és csoportlétszám engedi, évközben is lehetséges. Óvodai elhelyezés megszünik, ha: A gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján. A jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására. A gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján. 11. A gyermek védelmét, óvását szolgáló szabályok Biztonságos környezet megteremtése mellett, kialakítottuk és folyamatosan betartatjuk a gyermekek egészsége és testi épsége védelmében a megfelelõ szokás-szabályrendszert. Beteg gyermek Óvodába csak egészséges gyermeket lehet beadni! A betegségre utaló tünetekkel kiadott, vagy az otthon megbetegedett gyermekek, betegség után csak orvosi igazolással jöhetnek óvodába. Beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az óvodát. Azt, hogy a gyermek egészséges, orvosnak kell igazolnia. Ha az óvodapedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a többi gyermektől való elkülönítésről és a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek szüleit. Az óvodában napközben megbetegedett vagy balesetet szenvedett gyermek szüleit haladéktalanul értesíteni kell. (szükség szerint lázat csillapítunk és elkülönítjük, lefektetjük). A szülõknek az értesítéstõl számított legrövidebb idõn belül gyermekét haza kell vinnie. Fontos, hogy a szülõk az adataikban történt változást haladéktalanul jelezzék a csoport óvodapedagógusának. Gyógyszeres kezelést nem alkalmazunk, csak ha a gyermek orvosi elõírásra rendszeresen gyógyszer szedésére szorul! A szülõk gyermekük allergiájáról, betegségérõl az adatlapon nyilatkozzanak.a fertõzõ megbetegedést az intézmény vezetõjének azonnal jelenteni kell.az óvodának kötelessége, megteremteni az egészséges, tiszta környezetet. Megóvása mindenki számára kötelezõ! Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje: Az óvoda minden nevelési évben, folyamatosan biztosítja a fogászati-szûrõvizsgálatot. Az óvoda orvosa segítséget nyújt általános egészségügyi kérdésekben, betegségmegelőzéssel kapcsolatos kérdésekben. A gyermekek szűrővizsgálatát a rendelőben szülő jelenlétében a védőnővel közösen végzik. (látás,hallás vizsgálat, status vizsgálat) Az óvoda védőnője havonta látogatja az intézményt. Születésnapokra, óvodai ünnepélyekre az ÁNTSZ évi Tv.-e alapján kizárólag a kereskedelemben vásárolt, hûtést nem igénylõ süteményeket lehet behozni, számlával. Az óvodai gyümölcsnapokra behozott gyümölcsök illetve zöldségek eredetét hitelt érdemlõen igazolni kell a szülõnek. Amennyiben a gyümölcsöt otthon termelték, úgy a szülő köteles nyilatkozni arról, hogy a kötelezően előírt élelmezés-egészségügyi várakozást 12

13 betartotta. A gyermek megfelelõ ruházata, óvoda és szülõ által biztosított felszerelés. A gyermekek tisztán, ápoltan járjanak óvodába, öltözetük az évszaknak és az óvodai szokásoknak megfelelõ legyen.az óvodába járáshoz szükséges váltóruha, váltó cipõ, a mozgásfejlesztéshez tornacipõ. A váltócipöket és ruhákat az arra kijelölt helyen kell tárolni. (öltöző helyiségben, jellel ellátott öltözőszekrényben). Biztonságos egészséges környezet biztosítása, megfelelõ életrend biztosítása: A gyermekek veszélyeztetettségének elkerülése érdekében az óvodapedagógus nem hagyhatja felügyelet nélkül a csoportját. A gyermekek életrendjét korcsoportnak megfelelõen szervezzük. Személyiség, emberi méltóság és jogok tiszteletben tartása, védelem biztosítása a lelki és fizikai erõszak ellen: A gyermek személyiségi jogait, annak szabad kibontakoztatását, önrendelkezési jogát és cselekvési szabadságát szem elõtt tartjuk, de ez nem veszélyeztetheti saját és társai, valamint az óvoda alkalmazottainak egészségét és testi épségét. Gyermekbántalmazás esetén (fizikai, lelki)értesítjük a társszerveket (Gyámhatóság, Gyermekjóléti Központ, Rendõrség) A gyermekekkel ismertetjük az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó elõírásokat a foglalkozásokkal együttjáró veszélyforrásokat, az elvárható valamint a tilos magatartási normákat és formákat. Képességeinek, érdeklõdésének, adottságainak megfelelõ nevelés biztosítása: Foglalkozásokon, szabadidõs tevékenységekben is figyelembe vesszük gyermekeink képességeit, érdeklõdését. A Sajátos Nevelési Igényű gyermek joga, hogy különleges gondozás keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdve, hogy igényjogosultságát megállapították. A nevelési év során folyamatosan tájékoztatjuk a Sajátos Nevelési Igényű gyermekek szüleit gyermekük mozgásfejlődéséről. képességfejlődésének aktuális állapotáról. Hit és vallás gyakorlásában való részvétel módja: Az intézményben lehetõséget biztosítunk fakultatív hit és vallásoktatás gyakorlására. Amennyiben igény van erre, az óvodai élet keretén belül, délután, helyiséget biztosítunk, de ennek megszervezése nem az óvoda feladata. Nemzeti vagy etnikai hovatartozásának kifejezése: A gyermekek nemzeti vagy etnikai hovatartozását tiszteletben tartjuk és tartatjuk Családi élethez és magánélethez való jog tiszteletben tartása: Figyelembe vesszük a családban történt változásokat, ennek közlése a szülõ joga. Az információval nem élhet vissza az óvodapedagógus. Titoktartási kötelzettség megtartása: Mind az adatokat, mind az információkat bizalmasan kezeljük, ez az intézmény valamennyi 13

14 közalkalmazottjára kötelezõ érvényû. Saját és társai, valamint az intézmény alkalmazottainak testi épségét, egészségét nem veszélyeztetõ magatartásra nevelés. E célt szolgáló szabályok betartásának elvárása: Egységes szokás-szabály rendszer kiépítése, és folyamatos alkalmazása és betartatása, a gyermekek életkori sajátosságai és egyéni fejlettségének megfelelõen. Dohányzás tilalma: Az óvoda egész területén és annak 10 m-es környezetében mindenki számára, tilos a dohányzás! Intézmény zárásának szabályai: Az utolsóként távozó dolgozónak kötelessége az óvoda helyiségeinek ellenõrzése, (víz, gáz ellenõrzése), villamos berendezések áramtalanítása. Riasztó bekapcsolása. Ajtó, kapu bezárása. Bombariadót követõ magatartás: Határozott, felszólító hangnemû utasítás, az élet védelme fontossági sorrend betartásával, a hatóság és a fenntartó értesítésével telefonon, illetve írásban. Tûzriadó esetén követendõ magatartás: Higgadtan, pánikkeltés nélkül, elsõdleges feladat az élet-, majd vagyonmentés a hatóság és a fenntartó értesítésével telefonon, illetve írásban. 14

15 12.Legitimizációs záradék A házirendet a nevelõtestület szavazattal fogadta el. A házirend elfogadásáról készült jegyzõkönyv mellékelve. A házirendben foglaltakkal a szülõk közössége a mellékelt jegyzõkönyv szerint egyetértett Szülõk Közössége képviseletében Szülõk Közössége képviseletében A házirend érvényessége: augusztus 31. A házirend módosításának lehetséges indokai: -jogszabályi változások, -nevelõtestületi határozatok, -Szülõi Szervezet javaslatára, A házirend felülvizsgálata minden nevelési év elején történik. A Házirend egy példányát a beiratkozáskor minden szülő számára át kell adni. Bp március intézményvezető 15

16 JEGYZŐKÖNYV amely létrejött a Gesztenyés Óvoda /1172 Budapest, VI. utca 14./ hivatalos helyiségében június 24-én, a Szülők Közösségének megbeszélésén. Tárgy: A évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelés szerin átdolgozott Házirend elfogadása Jelen vannak: Szülők Közössége: Kosztya Ernőné Turiné Baán Eszter elnök Jókuthy Beáta Horváth Schindler Hajnalka Dr. Diófalvi Katalin Becker Andrea Óvoda részéről: Szabóné Kökény Judit mb. óvodavezető Horváth Lászlóné ovh. Kisné Bertók Mária jkv. vezető A Szülők Közössége a Házirend módosításaival egyetértett és egyhangúlag elfogadta. kmf. SZK. mb. óvodavezető.. óvodavezetőhelyettes.. jkv. vezető 16

17 Gesztenyés Óvoda 1172 Budapest, VI. utca 14. Telefon: fax: J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely létrejött a Gesztenyés Óvoda /1172 Budapest, VI. utca14./ hivatalos helyiségében június 25-én. Tárgy: A házirend átdolgozása a évi CXC. Köznevelési Törvény alapján Jelen vannak: Szabóné Kökény Judit Horváth Lászlóné Felter Ágnes Géhner Tiborné Hranecz Katalin Hegedűs Zoltánné Dr. Kovács Anikó Kisné Bertók Mária mb. óvodavezető ovh. óvodapedagógus óvodapedagógus óvodapedagógus óvodapedagógus óvodapedagógus jkv. vezető A nevelőtestület felülvizsgálta a házirendet, és annak módosításait egyhangúlag elfogadta. kmf

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY OM: 034644 HÁZIREND 2013. Ikt. szám: 50/311/2013 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 1.1. A házirend célja... 3 1.2. A házirend hatályai... 3 1.3. A házirend

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői szervezet véleményezte: 4/2013.

Részletesebben

- 1 - 265-0132 (székhely) 263-0959 (telephely) E- mail: aprokovi@enternet.hu Óvodavezető:

- 1 - 265-0132 (székhely) 263-0959 (telephely) E- mail: aprokovi@enternet.hu Óvodavezető: - 1 - Ü g y i r a t s z á m : 4 6 8 - I / 2 0 1 3 H Á Z I R E N D Intézmény neve: Kőbányai Aprók Háza Óvoda Székhelye Budapest, X. ker. Újhegyi sétány 5-7. Telephelye: Budapest, X. ker. Újhegyi sétány

Részletesebben

Kőbányai Kiskakas Óvoda 1104 Budapest, Mádi utca 86-94.

Kőbányai Kiskakas Óvoda 1104 Budapest, Mádi utca 86-94. Iktatószám: II-134/2013 Kőbányai Kiskakas Óvoda 1104 Budapest, Mádi utca 86-94. HÁZIREND Készítette: Kemerléné Suri Ildikó óvodavezető 2 Bevezető Óvodánk házirendje a Nemzeti Köznevelési Törvény és végrehajtási

Részletesebben

HÁZIREND. Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Pilismarót község Önkormányzat Képviselőtestülete 2028 Pilismarót, Rákóczi u.15.

HÁZIREND. Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Pilismarót község Önkormányzat Képviselőtestülete 2028 Pilismarót, Rákóczi u.15. ...... (közoktatási intézmény Óvoda megnevezése) Az óvoda hivatalos adatai: Az óvoda neve: Mesevár Óvoda HÁZIREND Az óvoda székhelye: 2028 Pilismarót, Iskola u.2. Az intézmény fenntartója és felügyeleti

Részletesebben

GÁBORJÁNI MOCORGÓ ÓVODA HÁZIREND

GÁBORJÁNI MOCORGÓ ÓVODA HÁZIREND GÁBORJÁNI MOCORGÓ ÓVODA HÁZIREND 2013. OM azonosító: 201965 Készítette, jóváhagyta: Varga Dezsőné óvodavezető Elfogadta: A Gáborjáni Mocorgó Óvoda nevelőtestülete 2013. március Az óvoda házirendje a nemzeti

Részletesebben

LŐRINCI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÁZIREND

LŐRINCI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÁZIREND LŐRINCI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÁZIREND 2014. szeptember AZ INTÉZMÉNY neve: Lőrinci Napsugár Óvoda és Bölcsőde OM- azonosítója: 031346 székhelye: 3021 Lőrinci, Rákóczi út 73. 1.) Erőműi Óvoda 3022

Részletesebben

Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. Tagóvoda Pipitér 2. Tagóvoda OM: 034622 HÁZIREND

Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. Tagóvoda Pipitér 2. Tagóvoda OM: 034622 HÁZIREND Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. Tagóvoda Pipitér 2. Tagóvoda OM: 034622 HÁZIREND Budapest, XVI. Baross Gábor u. 32-36. XVI. Farkashalom u.42-44. XVI. Csinszka u.27. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 1 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Pápai Városi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Pápai Városi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Pápai Városi Óvodák HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036783 Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1./2014. (02. 28.) határozatszámon

Részletesebben

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND NAPRAFORGÓ ÓVODA (2381. Táborfalva, Petőfi S.u.19.) HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 033005 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1. /2013.

Részletesebben

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Csanád Ovi 2030 Érd, Csanád u. 7. OM: 032704 ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta:.sz határozatával Időpont: 2013. 03. 26. Hatályos: 2013. 04. 01. Készítette: Budai Erika Óvodavezető 2013.

Részletesebben

A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE HÁZIREND A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE megállapítja a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai/bölcsődei életrendjével

Részletesebben

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036956 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

HÁZIREND. Készítette: a nevelőtestület. Az intézmény OM- azonosítója: 030916. Óvodavezető aláírása

HÁZIREND. Készítette: a nevelőtestület. Az intézmény OM- azonosítója: 030916. Óvodavezető aláírása HÁZIREND Az intézmény OM- azonosítója: 030916 Készítette: a nevelőtestület Óvodavezető aláírása Legitimációs eljárás- az érvényességet igazoló aláírások OA/2013/03 határozat számon a nevelőtestület elfogadta.

Részletesebben

Házirend Holdfény Utcai Óvoda

Házirend Holdfény Utcai Óvoda Házirend Holdfény Utcai Óvoda 2040 Budaörs Holdfény u.31. Az intézmény OM azonosítója: 201162 Intézményvezető: Maksainé Gecse Erika Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 3/2013.(III.27.)

Részletesebben

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név Házirend Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: Szilágyi Anikó Ph. Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

KÖZÉP UTCAI ÓVODA OM:030883

KÖZÉP UTCAI ÓVODA OM:030883 HÁZIREND KÖZÉP UTCAI ÓVODA OM:030883 2013 2.oldal TARTALOMJEGYZÉK A Házirend jogszabályi alapja, nyilvánossága 3. 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. 1. Általános információk 3. 1. 2. Az óvoda nyitva tartása 4.

Részletesebben

G Y Ö N G Y Ö S - K E R T Ó V O D A

G Y Ö N G Y Ö S - K E R T Ó V O D A G Y Ö N G Y Ö S - K E R T Ó V O D A H Á Z I R E N D 2013. H Á Z I R E N D Kedves Szülők! E belső szabályozó dokumentumunk készítésénél a jogszabályi elvárásokat, az elmúlt évek gyakorlatára építve az Önök

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend

Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend 1 ÉLETFA ÓVODA Intézmény OM - azonosítója: 037251 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771. Intézményvezető Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:.. Nevelőtestület nevében.. Szakalkalmazottak nevében Szülői Szervezet

Részletesebben

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Böröczki Zoltánné óvodavezető Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 2. A HÁZIREND CÉLJA... 4 3. A HÁZIREND HATÁLY... 4 4. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

Salgótarjáni Összevont Óvoda. Házirend. Hatályba lépés: 2013. szeptember

Salgótarjáni Összevont Óvoda. Házirend. Hatályba lépés: 2013. szeptember Hatályba lépés: 2013. szeptember 1 Kedves Szülők! Önök a Salgótarjáni Összevont Óvoda jét olvassák. Intézményünk nyugalmát, biztonságos légkörét, nyitottságát, a gyermeki, szülői jogok és kötelességek

Részletesebben

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja:

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja: HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hujber Jánosné óvodavezető Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 1. I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ezen házirend: A 1993. évi, többször módosított LXXIX. törvény

Részletesebben

Gyerekkuckó Óvoda. Házirend

Gyerekkuckó Óvoda. Házirend Gyerekkuckó Óvoda OM:034623 1165 Budapest Centenáriumi sétány 3. Tel./fax: 403-66-18 e-mail: centiovi@gmail.com Telephelyek: 1162 Budapest Hermina u. 66-68. Tel./fax: 405-34-93 1162 Budapest Hársfa u.

Részletesebben

SZAJOLI TISZAVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

SZAJOLI TISZAVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Szajoli Tiszavirág Óvoda 5081 Szajol, Szent István király út 70. Telefon: 56/446-003 E-mail: szajovi@gmail.com OM azonosító: 201969 SZAJOLI TISZAVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE PH. Készítette:. Szajol, 2014. 09.

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában.

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában. HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyerekek nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk

Részletesebben

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE Készítetette: Némedy Rita óvodavezető KEDVES SZÜLŐK! Óvodánk feladatának tekinti, hogy derűs nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket,

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Házirendje

A Pátyolgató Óvoda Házirendje A Pátyolgató Óvoda Házirendje Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 032940.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Nevelőtestület nevében Szakalkalmazottak

Részletesebben

OM azonosító: 200 804 7. verzió

OM azonosító: 200 804 7. verzió Házirend OM azonosító: 200 804 7. verzió Kedves Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Jó Pásztor Református Óvodában. Az elkövetkező néhány évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek

Részletesebben