JELENTÉS. a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány tevékenységének vizsgálatáról, különös tekintettel a PHARE program megvalósulására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány tevékenységének vizsgálatáról, különös tekintettel a PHARE program megvalósulására"

Átírás

1 JELENTÉS a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány tevékenységének vizsgálatáról, különös tekintettel a PHARE program megvalósulására július 213.

2 A vizsgálatot vezette: Kemény Emil számvev6 tanácsos A vizsgálatban részt vettek: Bank Lajos Benti Gabriella Réthelyi Jen6 Tardos József számvev6 tanácsos számvev6 tanácsos számvev 6 számvev6

3 -I- TARTALOMJEGYZÉK Oldal I. BEVEZETÉS l 1.1 Az Alapítvány... l 1.2 A vizsgálat Az ellenőrzés módszere A kis- és középvállalkozások társadalmi, gazdasági háttere... 5 II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, AJÁNLÁSOK Általános megállapítások Vizsgálati észrevételek Ajánlások... ll III. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Az Alapítvány megalakulásának, működésének szabályszerűsége A kuratórium döntési mechanizmusa A kuratórium működése Vállalkozásfejlesztési Iroda Az MV A pénzgazdálkodása Az Alapítvány vagyoni helyzete és vagyoni struktúrája PHARE segélyprogram Mérleg szerinti eredmény A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány váltóügyei Szabad pénzeszközök... 35

4 -Il- Oldal 4.6 A prograrnak és a bonyolítás költségei Az MVA tevékenysége Regionális Vállalkozói Központok Hálózata Bilaterális szerződések Vállalkozói kultúra fejlesztése MV A hitelprogram PHARE hitelprogram PHARE Mikrohitel program Sikertelen prograrnak Start Hitelgarancia Alap Működőtőke befektetés... 53

5 ÁLLAMI SZÁMNEVÓSZÉK V-6-27/1994. Témaszám:220 JELENTÉS a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány tevékenységének vizsgálatáról, különös tekintettel a PHARE program megvalósulására I. BEVEZETÉS 1.1 Az Alapítvány 1101 Az Országgyűlés év decemberi ülésszakán elfogadta a Kormány évi gazdaságpolitikai programját és ennek keretében jóváhagyta a - program mellékleteként részletesen kidolgozott - vállalkozásélénkítési programot. A gazdaságpolitikai programra épülő 42/1989. (XII.27.) OGY határozat alapján a Minisztertanács 1014/1990. (1.31.) MT határozata elrendelte a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (továbbiakban: MVA) létrehozását A Magyar Köztársaság Kormánya, a Magyar Nemzeti Bank, az Országos Takarékpénztár, a Magyar Hitelbank Rt., az Országos Kereskedelmi és Hitelbank Rt., a Postabank és Takarékpénztár Rt., a Kisiparosok Országos Szervezete, az Általános Vállalkozási Bank Rt., az Ipari Fejlesztési Bank Rt., az Ingatlanbank Rt., az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, a Magyar Gazdasági Kamara, a Dunabank Rt., a Hungária Biztosító, az Ipari Szövetkezetek Országos Szövetsége és a Vállalkozók Országos Szövetsége, mint alapítók, a kis- és közepes méretű, egyéni és társas vállalkozások élénkítésére és támogatására létrehozták a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítványt.

6 -2- Az alapítók által az Alapítvány rendelkezésére bocsátott induló vagyon Ft volt. Az Alapítvány nyílt, hozzá bármely belföldi és külföldi természetes és jogi személy bármikor csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért és azt anyagi, vagy bármely más módon támogatni kívánja Az Alapítvány szervei: a Kuratórium és a Vállalkozásfejlesztési Iroda. Az MV A-nak eddigi működése során három Kuratóriuma és három ügyvezető igazgatója volt. Mindez egyúttal három működési szakaszt is jelentett az MV A tevékenységében. Az l. szakasz az első Kuratórium 1990 márciusában történt megválasztásától kezdve a Kuratórium elnökének lemondásáig terjedt. A Il. szakasz 1991 májusától, az új kuratóriumi elnök alapítók által történt megválasztásától az március 10-i alapítói értekezletig tartott. A III. szakasz az MVA jelenlegi, új Kuratóriumának az március 10-i alapítói értekezleten történt megválasztásától napjainkig terjed. Az Alapítvány képviselete: az Alapítványt az elnök, a társelnök, az ügyvezető igazgató, valamint az elnök által írásban meghatalmazott személyek képviselik Az Alapító Okirat szerint az Alapítvány nem használható fel oly módon, hogy az a kuratórium tagjainak, az ügyvezető igazgatónak és az Iroda alkalmazottainak közvetlen, vagy közvetett anyagi előnyét szolgálja. Az Alapítványból nem részesedhetnek olyan vállalkozások, amelyek a kuratórium tagjai, az ügyvezető igazgató és az iroda alkalmazottai, valamint ezeknek a Polgári Törvénykönyvben meghatározott hozzátartozói érdekeltségébe tartoznak. Az Alapítvány nem támogat sem közvetlen, sem közvetett módon egyetlen politikai pártot, vagy más politikai-társadalmi szervezetet sem Az eredeti Alapító Okirat az MVA célját az alábbiakban rögzíti: "A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány célja, hogy elősegítse a kisés közepes méretű, elsősorban új vállalkozások létrejöttét, lehetövé tegye

7 -3- ezen vállalkozások számának gyarapítását, kedvező feltételeket teremtsen a vállalkozások tőkeerejének növeléséhez, a lakossági magánbefektetések ösztönzéséhez és mindezek elősegítése, valamint az alapítványi célra rendelkezésre álló hazai és külföldi pénzügyi források kezelése számára szabályozott pénzügyi keretet teremtsen." Az március 10-én módosított Alapító Okirat már új szöveget tartalmaz a célok tekintetében: "A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány célja, hogy elősegítse a kisés közepes méretű magánvállalkozások számának gyarapodását, szakmai, vállalkozói, piaci fejlődésüket, illetve az alapítványi célra rendelkezésre álló hazai és külföldi pénzügyi források kezelése számára szabályozott pénzügyi keretet teremtsen." 1106 Az MV A, erőforrásainak bővítése érdekében, már megalakulása évében bekapcsolódott a célkitűzéseiket támogató nemzetközi prograrnak megvalósításába. Ezek közül a legjelentősebb az Európai Közösség által kezdeményezett PHARE program kis- és középvállalkozások fejlesztésére irányuló projektjében vállalt szerepük. Az közölt megkötött három PHARE finanszírozási szerződés együttes keretösszege 36,0 M ECU (kb. 3,6 Mrd Ft) Az MVA menedzsment rendelkezésére álló, közel 8 Mrd Ft-nyi forrás gazdasági hatását tovább növeli az a tény, hogy a tőke jelentős része társhitelként, illetve hitelgaranciaként működik, magával közel azonos méretű kereskedelmi banki tőkét mobilizálva a vállalkozói kör számára. 1.2 A vizsgálat 1201 Az Állami Számvevőszék az MVA-t az évi XXXVIII. törvény bekezdése, valamint a Ptk a szerint folytatta vizsgálatát, az évre jóváhagyott ellenőrzési terve alapján A vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy az MVA tevékenysége megfelelt-e az Alapító Okiratban rögzített célkitűzéseknek, továbbá hogy jól gazdálkodott-e a kezelésében lévő - részben PHARE forrásból származó - vagyonnal

8 A vizsgált időszak az MV A Alapító Okiratának aláírásától kezdődően az év végéig terjed. A helyszíni ellenőrzés kezdete: március 7. befejezése: április A vizsgálat helyszínei: - MVA Vállalkozásfejlesztési Iroda Budapest, Etele u Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Regionális Vállalkozási Központ 1205 Tájékozódás és adatgyűjtés céljából felkerestük az alábbi szervezeteket: - Ipartestületek Országos Szövetsége Magyar Kézműves Kamara (IPOSZ) - Országos Kisvállalkozásfejlesztési Intézet (OKFI) - Budapesti Közgazdasági Egyetem K.isvállalkozás-Kutató Csoport - Magyar Kisvállalati Társaság 1.3 Az ellenőrzés módszere: 1301 Az MV A teljes tevékenységére kiterjedő helyszíni vizsgálat Az Állami Számvevőszék az MVA működését törvényességi és szabályszerüségi szempontból vizsgálta. Az MV A tevékenysége előzmény nélküli, szerteágazó, teljesítmény követelményeket vele szemben előzetesen senki nem fogalmazott meg. A teljesítmény mérésére alkalmas szigorú kritérium rendszer felállítására az ÁSZ nem vállalkozhatott, de kísérletet tett az Alapítvány "teljesítményének" értékelésére, bemutatva a lehetséges cselekvési teret s az ezen belül elért tényleges eredményeket. Az ellenőrzés nem foglalkozott az MV A tételes pénzügyi vizsgálatával A PHARE program előírja az MV A könyveinek évenkénti auditálását egy független könyvvizsgáló cég által. A vizsgálatot végző számvevők a Price Waterhouse által jegyzett jelentéseket megkapták, megbízhatónak minősítették azokban rögzített adatokat a jelentésben felhasználták és az 1303 A vizsgálat során figyelembe vettük az Európai Unió Számvevőszéke által ajánlott ellenőrzési szempontokat is.

9 Az ellenőrzés megállapításai a vizsgálat során rendelkezésünkre bocsátott dokumentumokra, a különböző szintű vezetőkkel folytatott interjúkra és a helyszíni szemlék tapasztalataira támaszkodnak A jelentést és annak nem hivatalos angol fordítását az Állami Számvevőszék elnöke megküldi az Európai Unió Számvevőszékének tájékoztatás céljából A vizsgálat megállapításait alátámasztó dokumentumokat - terjedelmi okokból - nem mellékeljük a jelentéshez, azok az Állami Számvevőszék irattárában megtekinthetők. 1.4 A kis- és középvállalkozások társadalmi, gazdasági háttere 1401 A rendszerváltás gazdaságképének két alapvető eleme a tulajdonváltás, illetve az üzemméret radikális megváltoztatása. A kettő együttesen jelenik meg a kisvállalkozásban, ezért érthető és természetes célkitűzés e gazdasági szektor bövítése, működési feltételeinek javítása A világgazdaságban a kisvállalkozások fejlóctése a 70-es években gyorsult fel, amikor a gazdaság növekedése az extenzív szakaszról (természeti erőforrások bővülő hasznosítása) az intenzív fejlődési pályára tért át, maga után vonva a nagyvállalatok egy részének felbomlását, a termelés diverzifikálását, a rugalmas, innovatív kisvállalkozások beindulását. A bővülő nemzetgazdaságok adták a kisvállalkozási szféra megerősödésének alapját, s ezen belül a letisztult profilú nagyvállalatok lettek a kisvállalkozók legfontosabb megrendelői Az 1990-es évek Magyarországán a kisvállalkozások létrejöttét döntően más tényezők befolyásolták, mint korábban a tőkés országokban. Meghatározó motívum az állami vállalatok privatizációja és társasággá alakitása, valamint az egzisztenciájukat féltők és munkanélküliek kényszervállalkozása. Ebből következően a kialakulóban lévő kisvállalkozói szektor sokkal inkább jellemezhető a kisvállalkozás objektív korlátaival - tőkeszegénység, piaci kiszolgáltatottság, a menedzsment hiányosságai, a kockázatokkal szembeni védtelenség - semmint a már említett pozitív vonásokkal: rugalmasság, innovatív készség, hatékonyabb erőforrás hasznosítás. Alapvetően ez a hátrányos környezet indokolta azt a törekvést,

10 -6- hogy a kisvállalkozás fejlődését a gazdaságpolitika, a kormányzat segítse különböző támogatásokkal, egyben utat nyisson a vállalkozói szektor fejlődését segítő nemzetközi programoknak is Mielőtt a támogatások lehetséges formáit bemutatjuk, szólni kell a támogatás tényének alapvető dilemmájáról: amikor egy vállalkozó valamilyen címen támogatáshoz jut, akkor voltaképp a piaci értéknél alacsonyabb áron ga~dasági erőforrást (pénzt, tanácsot, oktatást, információt stb.) szerez, ami őt előnyös versenyhelyzetbe juttatja a kedvezményből nem részesülőkkel szemben. Ez a dilemma csak akkor és úgy oldható fel, ha tiszták a támogatás játékszabályai, azaz jelen van a szakmai és társadalmi kontroll, valamint ha tudjuk, hogy a támogatás bizonyos formái csak egy átmeneti időre szálnak A kisvállalkozások, illetve vállalkozók támogatásának igen sokszínű palettája alakult ki a gyakorlatban: Vissza nem térítendő juttatások: - M űködési támogatások = Inkubátorházak (induló vállalkozónak helyiség, infrastruktúra stb.) = Tanácsadás (gazdasági, adó, jogi stb.) - Oktatás = Üzleti tervkészítés = Menedzsment stb. - Információ = Partnerközvetítés = Üzleti, piaci, ár stb. Pénzügyi támogatások: - Kedvezményes hitelek = saját erő nélküli = % saját erőt igénylő = kamatmentes = csökkentett kamatú = hosszú lejáratú, 2-3 év fizetési moratóriummal

11 -7- - Kockázati tőkealapok - Hitelgarancia alapok 1406 Az MV A tevékenysége a vázolt társadalmi, gazdasági környezetben értékelhető: mennyiben tudott megfelelni a kihívásnak, képes volt-e megtalálni a támogatás leghatékonyabb formáit. II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, AJÁNLÁSOK 2.1 Általános megállapítások 2101 A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Iétrejötte egybeesett az ország politikai és gazdasági rendszerváltozásával Az általános recesszió nem nyújtott kedvező hátteret a kis- és középvállalkozások fejlődéséhez és között. Az alakulást követő egy éven belül - a megváltozott kormánypolitikai hatásra - megváltozott az alapítvány vezetésének összetétele. E kedvezőtlen körűlmények tudatában megállapítjuk, hogy - a tapasztalt működési rendellenességek ellenére - az MV A tevékenysége összességében hasznos volt: hatékonyan segítette a regionális vállalkozásfejlesztési alapítványok létrehozását, hozzájárult a vállalkozási kultúra fejlesztéséhez, működteti a saját és külróldi forrásokra támaszkodó hitelgarancia alapokat, s a kölönböző hitelprogramok révén eddig közel négyezer vállalkozó jutott kedvezményes kölcsönhöz A helyi vállalkozásfejlesztési központok (továbbiakban HVK) hálózatának kialakításában a kormányzati elképzelés - az MV A közreműködésén túl - a helyi érdekek felismerése, a vállalkozói kör öntevékeny aktivizálódása révén, saját források bevonásával valósult meg, mindvégig demokratikus keretek között Az MVA tevékenységének hatását, a kitűzött célok megvalósítását jelentős méctékben elősegítette az Európai Unió által folyósított PHARE segélyprogram, amely a pénzügyi forrásokon túl szervezési kultúrával és folyamatba épített ellenőrzéssei is segítette az alapítvány működését.

12 Vizsgálati észrevételek 2201 Az Alapítói Értekezlet 1991 májusában megváltoztatta az MVA vezetését. A változást nem jelentették be a Fővárosi Bíróságnál, így az alapítvány 1993 áprilisáig jogellenesen működött Az 1991-ben felállított új koratórium összetétele nem felelt meg az Alapítói Okirat előírásainak, amennyiben az államigazgatási és kormányzati irányítású szervek képviselói többségbe kerültek. Ez az állapot az 1993-mas alapítói ülés után sem változott A pénzintézeteken keresztül nyújtott hitelek elbírálásának véleményezéséről az MV A Kuratóriuma lemondott, ugyanakkor a bankok által kölcsönzött pénzeszközökre a hitelgaranciát felvállalta. A vizsgálat időpontjáig 450 M Ft kezesi igényt hoztak a bankok az MV A tudomására; a teljes készfizetói kezességból származó veszteség M Ft között várható A vissza nem térítendő támogatások iránti pályázatok szabályzata kidolgozatlan. Nincs tisztázva mikor lehet, vagy kell belső vagy külsó nyíltvagy zártkörű pályázatot kiírni Az Alapító Okirat kimondja, hogy az Alapítvány működése nyilvános, pályázatát, annak eredményét, az elfogadott pályázatokat, mérlegét köteles a sajtóban és évkönyvében közzé tenni. Vizsgálatunk megállapította, hogy több esetben az MVA nem tett eleget az Alapító Okiratban foglalt követelménynek és esetenként még a kuratóriumi határozat ellenére sem hozták nyilvánosságra a pályázatok eredményeit A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Alapítványnak (BVA) adott alapítói hozzájárulás eltér az MVA gyakorlatától, a két fél közötti szerződés nem felel meg a koratórium határozatának (csak a tőke hozadéka használható a BV A céljaira), és nem tartalmaz biztosítékokat az á tadott MV A vagyon védelmére és esetleges visszafizetésére Az Alapító Okirat évi módosításakor az Alapítvány törvényes mükiidését szabályozó fontos részeket töröltek. A Fővárosi Bíróság a benyújtott Alapító Okirat módosításból csak a személyi - képviseleti változásokra

13 -9- vonatkozó - részt igazolta vissza. Az MV A fellebbezést nyújtott be a teljes módosítás jóváhagyása érdekében Az MV A kifizetett olyan költségtételeket a Vállalkozásfejlesztési Iroda mellett dolgozó tanácsadó cég helyett, amelyre a Coopers and Lybrand Europe Brosszelben kötött szerződése is fedezetet nyújtott Az MVA a különböző forrásból származó eszközöket mérlegében sajátként kezeli, változásukat saját eredményként mutatja ki. Ez megnehezíti az ellenőrzés számára az elkülöníthető tulajdonosok eszközei mozgásának nyomon követését. A jelentésünkben szereplő táblázatok (3a.-3e., 6.) az ellenőrzés kifejezett kérésére születtek ben (az alapítvány vezetésének Il. szakaszában) az MVA közvetlen váltóhitelezési szerződéseket kötött. A vizsgálat megállapította, hogy az Alapítvány volt vezetői az Alapító Okiratban foglalt előírások megkerölésével, felhatalmazás és kuratóriumi jóváhagyás nélkül nagyösszegű (kb. 600 M Ft) kifizetéseket teljesítettek a Tilla Kft., a Neményi Rt. és a Cél Tanácsadó Rt. részére, fedezetlen váltók ellenében. Ezzel a magatartásukkal a rájuk bízott idegen vagyon kezelése során, a fedezetek reális értékelésének elmulasztásával különösen nagy vagyoni hátrányt okoztak az Alapítványnak. A Be. l 22. és a Btk 319. (3) bekezdése c.) pontja, valamint a Btk. 27/A -ban foglaltak alapján, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja miatt az Állami Számvevőszék FELJELENTÉST tesz a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány volt kuratóriumi elnöke és volt ügyvezető igazgatója ellen a BRFK Gazdaságvédelmi OsztályánáL A feljelentést és az azt alátámasztó dokumentumokat elkülönítetten kezeljük Az MVA saját forrásait 1993 végéig 715,7 M Ft veszteség érte készfizetói kezességből fakadó kötelezettség, banki és cégcsődök, valamint behajthatatlan váltókövetelések miatt.

14 Az MV A a helyi vállalkozásfejlesztési központoknak nyújtott - vissza nem térítendő - támogatás hatékonyságát, hasznosulását nem ellenőrzi rendszeresen; a képzés és oktatás helyzetéről összefoglaló képpel nem rendelkezik Az MV A által szervezett képzési prograrnak jelentősen hozzájárultak a vállalkozói kultúra fejlesztéséhez. A szemináriumi oktatások és a tanulmányutak szervezése, a kiadványok készíttetése és terjesztése, valamint a vissza nem térítendő támogatások jelentősen segítették a kis- és középvállalkozásokat. A vállalkozói kultúra fejlesztéséhez igényelt feladatok mennyisége és elvégzésük sürgőssége nagy terhet rótt az MVA-ra. Az összességében sikeres E ECU-t (közel I milliárd Ft-ot) felhasználó - programcsomag hatékonyságát csökkentette, hogy: kevés szemináriumot szerveztek a hálózat beindításához; a vizsgálat időpontjáig lényegében csak az első hat HVK és az MV A munkatársai kapták meg valamennyi képzési lehetőséget); nem szervezték meg a kiképzettek tudásának átadását azoknak körében, akik még nem részesültek képzésben, ugyanakkor feladataik ellátását elvárták tőlük; nem önállósultak a szemináriumi képzésekben a külfóldi cég mellé társult magyar szervező-oktatók, vagy nem kaptak erre megbízást az MVA-tól; - nem fordítottak kellő figyelmet a kidolgoztatott tanulmányok, oktatási segédletek kereskedelmi elterjesztésére Az PHARE finanszírozási szerződések nem rendelkeznek a hitelprogramokból visszatérülő tőke és kamatai tulajdon-, illetve rendelkezési jogáról A mikrohitel támogatás az MV A-PHARE együttműködés legsikeresebb programja mind a finanszírozás megszervezésében, mind kisvállalkozásokra kifejtett hatásában. A program végrehajtásában az MVA voltaképpen közvetítő szerepet játszik, a tényleges végrehajtók a helyi vállalkozásfejlesztési alapítványok. Az MVA az éves mikrohitel keretet negyedéves bontásban folyósítja. egy-másfél hónappal az el6ző keret tételes elszámolása után. Ez a

15 -llgyakorlat nagy terhet ró a helyi irodákra, átmeneti likviditási gondokat okoz és hátráltatja a mikrohitel szerződések folyamatos intézését. A mikrohitel program során a regionális alapítványokhoz juttatott forrás, a tőke és a kamatok visszaforgatása révén, helyben képez hitelezési forgóala pot. A vizsgálat megállapította, hogy az MV A írásban nem kötelezte el magát az alapok végleges átadásáról, bizonytalan helyzetben tartva a helyi alapítványokat Az MV A működótóke befektető tevékenysége összességében sikertelen. A befektetésekből minimális profit származott és három cégnél szerzett tőkerészek - a cégek csődjei miatt - elértéktelenedtek. A tevékenység vesztesége 1993 végéig 38,6 M Ft. A Vállalkozásfejlesztési Iroda, illetve a Kuratórium nem tett időben intézkedéseket a veszteségek mérséklésére A PHARE szerzódéscsomagból három program egyáltalán nem indult el. A PHARE Garancia Alap feltételrendszerének kialakításánál rosszul mérték fel a magyar gazdasági viszonyokat. A befektetési alap felhasználása - a kis- és középvállalkozások jövedelmezősége, gazdasági helyzete miatt - túl nagy kockázatot jelentett (ld megállapítást). A kamattámogatás rendszerének elvi kialakítása folyamatban van, a program indulása évben várható. 2.3 Ajánlások Kormánynak (Pénzügyminiszter) 2301 Kezdeményezze az Alapítói Értekezlet összehívását, amelyen a kuratórium vezetését és összetételét úgy módosítják, hogy az megfeleljen a Ptk. 74. szellemének és az eredeti Alapító Okirat előírásainak Vonja vissza a Fővárosi Bíróságon az Alapító Okirat szövegének módosítására benyújtott kérelmét, és az Alapítói Értekezlet tárgyalja újra az Alapító Okirat szövegezését, hogy az megfeleljen a Ptk 74/G. -nak. MVA Kuratóriumának 2303 Gondoskodjon az Alapítvány törvényes működtetéséról és a belső ellenőrzésről, hogy a működés megfeleljen a Ptk. 74/G. előírásainak, mivel a törvény életbe lépésével január l. hatállyal a Magyar

16 - 12- Vállalkozásfejlesztési Alapítvány - a törvény erejénél fogva - közalapítvánnyá minősült Intézkedjen - a veszteségek lehetséges csökkentése érdekében - a bankokkal kötött készfizetói kezességi szerződések felülvizsgálatáról, a felelősség jövőbeni megosztásának ésszerű mértékéről Tegyen eleget a nyilvánosság követelményének mind a pályázatok kiírása, mind az eredmények teljes körű közzélétele tekintetében. Intézkedjen egy - a nyilvánosság számára hozzáférhető - pályázati információs rendszer kiépítéséről Pótolja saját évkönyveinek kiadását Rendelje el a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal kötött szerződés módosítását, az alaptőke feletti ellenőrzési és tulajdonjog visszaállítását Kezdeményezzen szerződéskiegészítő tárgyalásokat az EU Bizottsággal a PHARE hitelprogramokból visszatérülő tőke és kamatai tulajdon-, illetőleg rendelkezési jogáról, továbbá a sikertelen PHARE projektek keretösszegeinek aktivizálásáról MVA Vállalkozásfejlesztési Irodának 2308 Rendezze a Coopers and Lybrand Europe céggel a tanácsadó iroda (TAU) költségeinek elszámolását Intézkedjen számviteli rendszerének tisztázása érdekében, hogy az eltérő tulajdonosok forrásai egyértelműen megfeleltethetők legyenek a finanszírozott programoknak 2310 Vizsgálja felül a helyi vállalkozásfejlesztési alapítványok támogatásának és elszámoltatásának rendszerét, s a működés hatékonyságának növelése érdekében térjen át az utólagos számlakiegyenlítésről az előleg folyósítására Fordítson nagyobb figyelmet a vállalkozói kultúra növelése terén - a HVK-k munkatársainak időbeni felkészítésére, és képességeik napra készen tartására; - a kiadványok, tanulmányok eddigieknél szélesebb körű terjesztésére;

17 a területén folyó oktatás-képzés összegzésére, utóelemzésére, a tanulságok visszacsatolására. III. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 3. A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 3.1 Az Alapítvány megalakulásának, működésének szabályszerűsége 3101 Az 1990-ben megalakult Alapítvány Kuratóriumának első elnöke Zwack Péter más irányú kormánymegbízatása miatt 1990 júliusában lemondott. Az Alapítók Kelemen Géza társelnököt bízták meg az elnöki tisztség ellátásával. Az ügyvezető igazgató Marasán György volt. Az alakulástól április végéig terjedő időszak az MVA irányításának l. szakasza májusában az Alapítók Siosár Gábort választották meg a Kuratórium elnökének, és módosították az Alapító Okiratot is, a kuratórium létszámát 13-ról 16 főre emelték. A 6 fő újraválasztott tag mellé 10 új tagot választottak. Az Alapítók májusi értekezletének jegyzőkönyve nem áll az MV A rendelkezésére Az 1991 májusában megválasztott kuratóriumi elnök és a később hivatalba lépő új ügyvezető igazgató személye a Fővárosi Bírósághoz, mint hivatalos képviselő nem lett bejelentve, a változást a nyilvántartásba nem vezették be, még akkor sem, amikor a folyószámlavezető pénzintézet az aláírási jogosultság változás miatt kérte a hivatalos bejegyzés megküldését. Fentiek alapján Siosár Gábor elnök és dr. Holló Zsuzsanna ügyvezető igazgató az Alapítványt jogszerűen nem képviselhette, így 1991 májusától az alapítvány jogellenesen működött. Az MVA irányításának II. szakasza tehát májustól március 10-ig tart Az Alapítók elején visszahívták a kuratórium elnökét és az ügyvezető igazgatót, majd március 10-én megválasztották az új Kuratóriumot. Elnök Kemény Nándor, ügyvezető igazgató Kustos Lajos lett, ez az irányítás III. szakaszának kezdete április 20-án kelt levelében az MVA (MV N243/93/K) az 1990-ben jóváhagyott Alapító Okirat módosí-

18 - 14- tását kérte a Fővárosi BíróságtóL A Fővárosi Bíróság a személyi változásokat bejegyezte, de az Alapító Okirat módosítását nem igazolta vissza Az eredeti Alapító Okirat szerint a Kuratórium tagjai közé - összesen 13 fő - 6 főt közismert és sikeres vállalkozókból kell jelölni, akik közül kell megválasztani az elnököt és a társelnököt. Az államigazgatási és egyéb állami szervek 3 főt az érdekképviseleti szervek 2 főt, az egyéb alapítók 2 főt jelölhetnek. Az évi alapítás során ezt az előírást betartották Az májusi - hivatalosan nem dokumentált - módosítás szerint a Kuratórium létszáma és összetételének aránya is megváltozott (ld. l. táblázat). Az MV A Kuratóriuma tagjai által képviselt érdekcsoportok l sz táblázat (fó) AlaJ itó Okirat Té n y legesen ! l. Vállalkozók, független szakértők Közülük: - elnök l - - l - - társelnök l - - l l 2. Aliarnigazgatási és egyéb állami szervek Közülük:- elnök l - társelnök Érdekképviseleti szervek l 4 Közülük:- elnök társelnök.... l 4. Egyéb alapítók l l Közülük: elnök..... társelnök l. 4 - l összesen: 13 16* 9-16** 13 16* 12 Az Alapító Okirat módosítását nem terjesztették be a Fóv. Bírósághoz. Az elnök és a társelnök nem lehet államigazgatási szerv képvise ló je. *Az elnök nem lehet államigazgatási szerv alkalmazottja. Az alapítók képviselói a testületben nem lehetnek többségben. Az egyes alapítókörök külön-külön nem kerülhetnek többségbe.

19 - 15- Az áprilisi rnódosítás a Kuratóriurn Jétszámát 9-16 főben határozta meg, és az összetételre is külön kikötést írt elő. Mindkét rnódosításnál előírás, hogy a Kuratóriurn elnöke nem lehet állarnigazgatási szeiv alkalmazottja A Kuratóriurn összetételére vonatkozó előírásokat és a tényleges összetételt az l. sz. táblázat tartalmazza évben a Koratórium tagjainak megválasztása során az Alapító Okirat előírásait nem tartották be. Nincs a Koratóriumban képviselete a vállalkozók, rúggetlen szakértők csoportjának. Az állarnigazgatási és kormányzati irányítású szetvek képviselői többségbe kerültek. (Kormányzati irányítású szervnek tekintendő a Szerencsejáték Rt., az Állami Gyógyfürdő Kórház, Hévíz.) 3109 Az eredeti Alapító Okirat szerint a Kuratóriurn tagjai tiszteletdíj nélkül, eseti költségtérítésért végzik rnunkájukat. Az júniusi Alapító Értekezlet - az Alapító Okirat márciusi módosítása alapján - megszavazott visszamenőlegesen 30 E Ft tiszteletdíjat márciustól a Kuratórium tagjainak havi 3.2 A koratórium döntési mechanizmusa 3201 A Kuratóriurn az Alapítói Okirat előírása szerint 1992-ig évente Jegalább négy, ezt követően Jegalább hat alkalommal ülésezett (1993-ban 9 alkalommal). A Kuratóriurn az Alapítóknak rninden évben beszámolt rnunkájáról. (A rnódosított okirat szerint ezt rninden év június 30-ig köteles teljesíteni.) = Az eredeti okirat nem szabott határitmt; ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a Kuratórium pl. az 199l.évi munkáról és az évi határozatokról november 26-án számolt be. A Pénzügyminiszter június 23-án kelt levelében kérte az ülés elhalasztását, tekintettel a beszámoló hiányára és a késedelmes előterjesztésre Az ügyrendnek megfelelően az elóterjesztéseket a Vállalkozásfejlesztési Iroda készítette el, illetve néhány esetben a Kuratóriurn vagy a V állalkozásfejlesztési Iroda által felkért Bizottság. A Kuratóriurn döntési

20 - 16- hatáskörébe eső pályázatok döntéselőkészítettségi szintje témától függően eltérő volt, a koncepció kialakítástál a konkrét pályázat és összeg javaslatának kidolgozásáig tól a döntéselőkészítés feladatára, illetve bizonyos szakterületi döntések meghozatalára három bizottságat (hitel, HVK és informatika-oktatás) hoztak létre a Kuratórium tagjaiból 3203 A Kuratórium az Alapítók által rendelkezésre bocsátott vagyon hasznosításával, illetve a pénzeszközök felhasználásával négy döntési körben foglalkozott: - A pénzintézeteknek nyújtott hitelkeretek. Az MV A Kuratóriuma lemondott az elbírálásban való képviselői közreműködésről, miközben a bankok által kölcsönzött pénzeszközökre a hitelgaranciát felvállalta. - Pályázatok a vissza nem térítendő támogatásokra. Az Alapítói Okiratban lévő értékhatárokból következően a Vállalkozásfejlesztési Iroda döntött többségében a pályázatokról külső szakérlókból álló zsüri véleményét figyelembe véve. (Az évi intézményes vissza nem térítendő pályáztatási rendszer kivételt képez, mivel a Kuratórium értékhatártól függetlenül döntött minden pályázat esetében.) A Kuratórium hatáskörében maradt pályázatokról a szavazást testületi döntésként rögzíti a határozatok könyve. Az írásos szavazástól eltekintve a Kuratórium egyes tagjainak állásfoglalásai ezekben a kérdésekben nem kerültek rögzítésre. A határozatok meghozatalára egyszerű szótöbbség elegendő volt. - A helyi vállalkozói központok támogatása. A HVK-k az MV A Kuratórium által is jóváhagyott üzleti tervek alapján kapták meg forrásaik egy részét. Ezen forrásokkal a HVK-k, mint önálló jogi személyek gazdálkodnak, és döntenek pályáztatás útján a további elosztásról és felhasználásról. - Az MV A szabad pénzeszközei. A Kuratórium az 1/1992/7. sz. határozatában hozzájárult ahhoz, hogy a Vállalkozásfejlesztési Iroda az Alapítvány tartalékalapját "likvid eszközökben, rövidlejáratú betétekben, vagy garantált értékpapírokban

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s Békés Megye Képviselő-testülete 2011. június 24-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s Békés Megye Képviselő-testülete 2011. június 24-i ülésére BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL TERÜLETFEJLESZTÉSI OSZTÁLY 5601 Békéscsaba, Derkovits sor Pf.: 118. Telefon: 66/441-549 Telefax: 66/441-141/314 E l ő t e r j e s z t é s Békés Megye Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege.

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint Székhely: 1122

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 9-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 9-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 3/22-3/3/2015. Tárgy: A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének jóváhagyása. ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 9-i rendes

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Kardhordó Kálmán (a volt 508-as Szakmunkásképző és Szakközépiskola 1958-tól 1996-ig tanára) ( új név: Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola) ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek

Részletesebben

az ALAPÍTVÁNY AZ EGRESSY GÁBOR ISKOLÁÉRT

az ALAPÍTVÁNY AZ EGRESSY GÁBOR ISKOLÁÉRT KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ az ALAPÍTVÁNY AZ EGRESSY GÁBOR ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY 2011. évi tevékenységéről Budapest, 2012.május 10... a szervezet vezetője (képviselője) T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. Az Alapítvány

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. augusztus 27. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: 1. Az alapítvány neve: Simonyi Károly Szakközépiskola és

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 81/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Beszámoló a Ferencvárosi deák Közalapítvány

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2013. január 1. Beszámolási időszak vége: 2013. december 31. Keltezés: 2014. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009.

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló 2. oldal 2) A KFT általános bemutatása 3. oldal 3) Marketing

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A 2011. július 18-i módosítással egységes szerkezetbe foglalva. Az alapító okirat módosítását a Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. garanciavállalási díjairól és költségeiről. Érvényes: 2015. május 18.

H I R D E T M É N Y. a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. garanciavállalási díjairól és költségeiről. Érvényes: 2015. május 18. H I R D E T M É N Y a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. garanciavállalási díjairól és költségeiről Érvényes: 2015. május 18. napjától 1. Befektetési Tőkegarancia Garanciadíja Garanciadíj Befektetési

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET A TÁRSASÁG 2005 ÁPRILIS 28 29. - i KÖZGYŰLÉSÉRE A jelen előterjesztésben

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Szigetszentmiklós Város Polgármestere 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Az előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli,

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentés

2009. évi közhasznúsági jelentés Alapítva: 1986 M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET Székhely: 1221 Budapest Leányka u. 34. III/21. Adószám: 19004909-2-43 Telefon/Fax: (1) 229-3542 Levélcím: Segítő Kéz Iroda

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1 Kiegészítő melléklet a Balzsam Egészségpénztár i éves beszámolójához A pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét az ország egész területén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyével

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Szombathely-Olad Plató Viziközmü Társulat 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

Az InfoPark Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentése

Az InfoPark Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentése Az InfoPark Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentése 2009. május 25. 1. Számviteli beszámoló 1.1. Mérleg adatok E Ftban Tételszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d 1 A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Alapító Okirata. 1. A közalapítvány elnevezése: Vének községért Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: Vének, Petőfi Sándor u.3.

Alapító Okirata. 1. A közalapítvány elnevezése: Vének községért Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: Vének, Petőfi Sándor u.3. Vének községért Közalapítvány Alapító Okirata Vének község önkormányzata a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 74/A-G. -ai alapján létrehozza a jogi személyként működő alábbi közalapítványt.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2014. december 15... Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója. 2 0 1 0 év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója. 2 0 1 0 év A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva 1 8 1 0 6 3 3 8-2 - 4 2 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Hírlevél. 201 2. február 1. START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu

Hírlevél. 201 2. február 1. START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu Hírlevél 201 2. február 1 Hírlevél 2012. február Hírlevél 201 2. február 2 TULAJDONOSI VAGY ÜGYVEZETŐI KEZESSÉGVÁLLALÁS, MINT LEHETSÉGES PÁLYÁZATI BIZTOSÍTÉK A 4/2011 Kormányrendelet lehetővé tette, hogy

Részletesebben

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT 23. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE - 1 - Tartalomjegyzék I. A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

A. Számviteli törvény szerinti beszámoló

A. Számviteli törvény szerinti beszámoló A. Számviteli törvény szerinti beszámoló MAGYAR TERÁPIÁS és SEGÍTŐKUTYÁS SZÖVETSÉG EGYESÜLET EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE Mérleg ezer Ft-ban

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/12/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 1-jei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért Alapítvány

Részletesebben

Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Salgótarján 2013.05.08. Varga Béla ügyvezető

Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Salgótarján 2013.05.08. Varga Béla ügyvezető PÁLYÁZATOK FINANSZIROZÁSI LEHETŐSÉGEI Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Salgótarján 2013.05.08 Varga Béla ügyvezető A Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványnál

Részletesebben

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y Ki e melkedően közhaszn ú szervezet 1 2 21 Budapest L eá nyk a u 34. 3/21. Telefon / Fax: 1/229-3542 A kuratórium elnöke: Kovács Zoltán 2010. évi közhasznúsági jelentés

Részletesebben

A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY

A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet 2012 Budapest, 2013. március 14. 2 A szervezet alapadatai: 1. elnevezés: A Füvészkertért Alapítvány 2. képviselő: Dr. Isépy István 3. székhely: 1083 Budapest,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához

Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához 1. Általános rész Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához A Magyar FPV Egyesület a 2011. CLXXV törvény alapján a Fővárosi Bíróság 15.554. sorszám alatt

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/314-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére

14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/314-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére 14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/314-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A dr. Burján

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: tarsulas@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/98-13/2015. ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1 melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Fiatalok vállalkozó válásának támogatása a Közép-Magyarország Régióban Sajtótájékoztató 2014. március 6. Budapest

Fiatalok vállalkozó válásának támogatása a Közép-Magyarország Régióban Sajtótájékoztató 2014. március 6. Budapest Fiatalok vállalkozó válásának támogatása a Közép-Magyarország Régióban Sajtótájékoztató 2014. március 6. Budapest Horváth László Ügyvezető igazgató-helyettes Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Köszöntő

Részletesebben

a Képviselő-testület 2014. november 28-i nyilvános ülésére TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

a Képviselő-testület 2014. november 28-i nyilvános ülésére TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 19. NAPIREND Ügyiratszám: 1/314-8/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A dr. Burján Imre

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 18116227-2213-569-01 Statisztikai számjel 9.Pk.61.077/2004 Főv. Bíróság vég. sz. Szervezet megnevezése 1029 Bp., Zsolt fejedelem u. 85. Szervezet címe 2004. december 31. Üzleti év fordulónapja Közhasznú

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez -

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - NyíREGYHÁZA 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524' 500 MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: GAZDj279-16j2014. Ügyintéző:

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 05. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 50/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-i ülésére Tárgy: Javaslat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

3. számú napirendi pont. Az államháztartásról szóló T/5069. törvényjavaslat

3. számú napirendi pont. Az államháztartásról szóló T/5069. törvényjavaslat 3. számú napirendi pont Az államháztartásról szóló T/5069. törvényjavaslat Összefoglaló Az államháztartási törvényjavaslatról T/5069. számú Benyújtó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter A törvényjavaslat

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

A Savarai Turizmus Nonprofit Kft. Szöveges kiegészítés. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz. /2013.01.01. 2013.12.31.

A Savarai Turizmus Nonprofit Kft. Szöveges kiegészítés. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz. /2013.01.01. 2013.12.31. A Savarai Turizmus Nonprofit Kft. Szöveges kiegészítés 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz /2013.01.01. 2013.12.31. időszakról/ Vörös - Borsody Csilla Ügyvezető Szombathely, 2014. április 04. Savaria

Részletesebben

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Készítette: Dr. Király Eszter Gazdasági vezető Budapest, 2013. április Tartalomjegyzék I. A Magyar Úszó Szövetség mint Kiemelten közhasznú egyéb szervezet

Részletesebben

KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a 2007. július 9. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) PREAMBULUM Alulírott Alapítók, attól a felismeréstől vezérelve, hogy a

Részletesebben

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék A zárlat célja Üzleti számvitel XXIII. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 u Általánosan:

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) 1990- ben alakult azzal a céllal, hogy szakmai és pénzügyi támogatása révén elősegítse

Részletesebben