KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP"

Átírás

1 KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A jóléti ellátások rendszere IS1356 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) IS1351 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár 1. A tantárgy elsajátításának célja: A hallgató a tanult ismeretek segítségével a szociális ellátásokhoz való hozzájutás feltételeit, és segítséget nyújt azok megszerzésében. 2. Tantárgyi program: A jóléti állam fogalma, céljai, típusai, beavatkozási formái. A jóléti államok kialakulása, társadalmi összefüggései. Támogatási és segélyezési rendszerek. Az önkormányzati szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások rendszere. A szociális védelmi rendszer nem önkormányzati keretei és formái: Társadalombiztosítás, egészségbiztosítás, nyugdíjbiztosítási ellátások. A családtámogatások szegénységi és termékenységi hatásai 3. Évközi tanulmányi követelmények: 1. hét: Bevezető óra, a tárgy ismertetése 2. hét: Tárgy alapfogalmainak ismertetése: A jóléti állam fogalma, céljai, típusai 3. hét: A jóléti államok kialakulása, társadalmi összefüggései. 4. hét: Támogatási és segélyezési rendszerek. 5. hét: Az önkormányzati szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások rendszere. 6. hét: március 18. évközi zh. 7. hét: A szociális védelmi rendszer nem önkormányzati keretei és formái: Társadalombiztosítás 8. hét: A szociális védelmi rendszer nem önkormányzati keretei és formái: Egészségbiztosítás 9. hét: A szociális védelmi rendszer nem önkormányzati keretei és formái: Nyugdíjbiztosítási ellátások 10. hét: A családtámogatások szegénységi és termékenységi hatásai 11. hét: Vita feladat: Abszolút igazságosság létezik-e? A jelenlegi redisztribúció igazságos-e? Érvek, ellenérvek. Előnyök és hátrányok. 12. hét: Projektfeladat: Ideál tipikus ellátórendszer fiktív példájának kidolgozása. 13. hét: Összefoglaló óra 14. hét: Zh 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: kollokvium

2 segédanyagok: 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db.) Szamuely László: A jóléti állam ma (Magvető, Bp ) Nagy Gábor Miklós- Jóléti helyett esélyt teremtő önkormányzatok (Comitatus, 2005 március) Papházi Tibor- Kistelepülések szociális ellátó tevékenységéről statisztikai adatok alapján (Kapocs, 2002 december) Kornai János: Az állampolgár és az állam: a jóléti rendszer reformja (Mozgó Világ, 1996./2.) Máté János: Szociális biztonság az Európai Közösségben (Esély, 1991./5.)

3 Egyéni fejlesztési ismeretek IS1961 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Előfeltétel (tantárgyi kód) IS1364 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja TK 1. A tantárgy elsajátításának célja A tantárgy keretén belül a hallgatók megismerkednek a tanácsadás pedagógiai, pszichológiai, etikai alapvetéseivel. Betekintést nyernek a tanácsadás munkaformáiba, funkcióiba, folyamatába. Személyes tapasztalatot nyernek pálya- és munkaválasztási tanácsadással foglalkozó szervezetek munkájáról, a tanácsadó feladatairól. A hallgatók képessé válnak a tanácsadás helyének meghatározására a humán szolgáltatás, illetve a segítő szakmák rendszerében. 2. Tantárgyi program: A tanácsadás alapkérdései, módszertani problémái, jellemző vonásai. A tanácsadás folyamata, szakaszai, területei, modelljei és stratégiái, módszerei, típusai, szintjei. A tanácsadó személyiségének szerepe a tanácsadási folyamatban, tanácsadói- pályaorientációs tevékenysége. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Feljegyzések készítése megadott szempontok alapján a tanácsadói szolgálatoknál tett látogatások során. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: szóbeli segédanyagok 7. Kötelező, ajánlott irodalom: Szilágyi Klára: A tanácsadás módszerei I-II. Gödöllő, kiadás Bagdy Emőke Telkes József (2000): Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Mohás Lívia (2008): Mit tudsz Önmagadról, -Az élet dolgai Sorozat, Saxum Kiadó BT- Rudas János (1998): Delphi örökösei. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

4 Ifjúsági szolgáltatások és kapcsolatok IS1971 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 G Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Baracsi Ágnes Erzsébet főiskolai docens 1. A tantárgy elsajátításának célja: A hallgató legyen képes felmérni a fiatalok szolgáltatási ígényeit, ismertetni a rendelkezésre álló szolgáltatásokat, és igénybevételük lehetőségeit. A szolgáltatások megvalósítása érdekében legyen képes együttműködni más területek szakembereivel. 2. Tantárgyi program: Az ifjúsági információs és tanácsadói irodák működésének sajátosságai, országos és regionális eloszlásuk. A helyi igények és szolgáltatások társadalmi beágyazottsága. Az információs szolgálat kapcsolatrendszere, ifjúsági közösségi terek. Az ifjúsági szolgáltatások hazai és nemzetközi szervezetei. Az ifjúsági munka jelenléte a nem tipikus ifjúsági intézményekben és szolgáltatásokban. A meghallgatás jelentősége az információs szolgáltatásban, a fejlesztő interjú jellemzői. A fiatalok szerepe az ifjúsági szolgáltatásokban. 3. Évközi tanulmányi követelmények: A hallgatók a félév során a városunk ifjúsági információs szolgáltatását tanulmányozzák, majd egy 3-5 oldal terjedelemben leírják a tapasztalataikat. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Bemutatott referátum és házi dolgozat összesített értékelése. 5. Az értékelés módszere: gyakorlati jegy segédanyagok: 7. Kötelező, ajánlott irodalom: Nagy Ádám (szerk.) Ifjúságügy Új Mandátum Kiadó, 2008 Ifjúságszociológia (szerk.) Gábor Kálmán- Jancsák Csaba Belvedere Kiadó, 2006 A bakancstól a baseball sapkáig Szóla Rádió Alapítvány, Debrecen, 2004

5 Ifjúságszociológia IS1981 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) IS1358 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens Tantárgyfelelős beosztása SP 1. A tantárgy elsajátításának célja A hallgató ismerje meg a fiatalok társadalmi helyzetét, jogaikat és kötelességeiket. Legyen tisztában az európai és nemzeti állampolgári kultúrjog alapelveivel, az ifjúsági szakkultúrák kialakulásának mechanizmusával. 2. A tantárgyi program: A nemzetékek fogalma, nemzedékek közötti kapcsolatok. A gyermekek és fiatalok társadalmigazdasági helyzetének sajátosságai, a megváltozott ifjúsági életszakasz jellemzői. Ifjúsági életutak elágazásai, az ifjúság jövőképe. A fiatalok identitásalakulásának sajátosságai, társadalmi tapasztalatok, családi minták reprodukciója. Az ifjúságkutatás módszertana, adottságaik, kutatási módszerek, adatelemzések. A globalizáció hatása az ifjúsági mozgalmak kialakulásában és átvételében. 3. Évközi ellenőrzés módja: 1. hét: Bevezető óra, a tárgy ismertetése 2. hét: Tárgy alapfogalmainak ismertetése: Ifjúság fogalma, ifjúsági korszakváltás 3. hét: Ifjúság2004, 2008 kutatások bemutatása és értelmezése 4. hét: A nemzetékek fogalma, nemzedékek közötti kapcsolatok. 5. hét: A gyermekek és fiatalok társadalmi-gazdasági helyzetének sajátosságai, a megváltozott ifjúsági életszakasz jellemzői. 6. hét: Ifjúsági életutak elágazásai, az ifjúság jövőképe. 7. hét: A fiatalok identitásalakulásának sajátosságai, társadalmi tapasztalatok, családi minták reprodukciója. 8. hét: Összefüggő szakmai gyakorlat 9. hét: Összefüggő szakmai gyakorlat 10. hét: Az ifjúságkutatás módszertana, adottságaik, kutatási módszerek, adatelemzések. 11. hét: A globalizáció hatása az ifjúsági mozgalmak kialakulásában és átvételében. 12. hét: MOZAIK kutatások bemutatása 13. hét: Fesztiválok ifjúsága és a drog: Sziget kutatások prezentálása 14. hét: Zh 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: Kollokvium segédanyagok:

6 7. Kötelező illetve ajánlott irodalom: Nagy Ádám (szerk.) Ifjúságügy Új Mandátum Kiadó, 2008 Ifjúságszociológia (szerk.) Gábor Kálmán- Jancsák Csaba Belvedere Kiadó, 2006 A bakancstól a baseball sapkáig Szóla Rádió Alapítvány, Debrecen, 2004 Az ifjúság helyzete és jövőképe (szerk.) Szretykó György Comenius Bt., 2005

7 Ifjúságpolitika IS1982 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kis Katalin főiskolai docens 1. A tantárgy elsajátításának célja: A hallgatók ismerjék meg a nemzeti és európai ifjúságpolitika irányelveit, és ismereteik felhasználásával legyenek képesek elemezni ifjúságpolitikai stratégiákat. 2. Tantárgyi program: Az ifjúságpolitika fogalma, intézményes keretei és lehetőségei. Nemzeti ifjúságpolitikai koncepciók, programok és stratégiák. Az EU ifjúságpolitikai irányelvei és dokumentumai. A Fehér Könyvben megfogalmazott prioritások A célok, eszközök, módszerek koherenciája a helyi ifjúságpolitika kidolgozásának folyamatában. A globalizáció kihívásaira adott helyi és egyéni lehetőségek. 3. Évközi tanulmányi követelmények: 1. hét: Bevezető óra, a tárgy ismertetése 2. hét: Tárgy alapfogalmainak ismertetése: Az ifjúságpolitika fogalma, intézményes keretei és lehetőségei 3. hét: Ifjúságsegítő, ifjúságpolitikai megközelítések 4. hét: Ifjúságpolitika Magyarországon 5. hét: A hazai ifjúságpolitika eszközei 6. hét: Az EU ifjúságpolitikai irányelvei és dokumentumai. 7. hét: Az európai ifjúságpolitika eszközei 8. hét: Összefüggő szakmai gyakorlat 9. hét: Összefüggő szakmai gyakorlat 10. hét: A Fehér Könyvben megfogalmazott prioritások 11. hét: A célok, eszközök, módszerek koherenciája a helyi ifjúságpolitika kidolgozásának folyamatában 12. hét: A globalizáció kihívásaira adott helyi és egyéni lehetőségek. 13. hét: Az ifjúsági munka új jelenségei, kihívásai 14. hét: Zh 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: kollokvium segédanyagok: 7. Kötelező, ajánlott irodalom: Gazsó Ferenc- Laki László: Fiatalok az új kapitalizmusban Napvilág Kiadó, 2004

8 Ifjúság 2004, Gyorsjelentés (szerk.) Bauer Béla- Szabó Andrea Mobilitás, 2005 Harcsa István- Az ifjúság életkörülményei KSH, 1996 Gazsó Ferenc- Laki László: Esélyek és orientációk. Fiatalok az ezredfordulón Okker Kiadó, 1998 Nagy Ádám (szerk.)- Ifjúságsegítés- probléma vagy lehetőség az ifjúság? Új Mandátum Kiadó, 2007

9 Önkormányzati és civil ifjúsági munka IS1984 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 G Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve Horváth Mónika 1. A tantárgy elsajátításának célja: A hallgatók az ifjúsági munkára vonatkozó ismereteik segítségével képesek legyenek a fiatalok egyéni és közösségi tevékenységeinek segítésére, a helyi ifjúsági közösségek erősítésére. 2. Tantárgyi program: Az ifjúsági munka fogalma, lehetőségei és feltételei. Az ifjúsági közösségek és szervezetek működésének feltételei, célja. Ifjúsági munka a települési önkormányzatoknál. A fiatalok önkormányzati részvételének formái. Az ifjúsági civil szervezetek jelentősége, a civil szervezetek felépítése, feladatköre. A részvételi rendszerek kialakításának módszertana, érdekképviselet, érdekvédelem az ifjúsági munkában. A helyi képviseleti és érdekérvényesítési formák kialakítása, fejlesztése. Ifjúsági szolgáltatások megteremtése és működtetése, közhasznú tevékenységek az ifjúság körében. 3. Évközi tanulmányi követelmények: A hallgatók a félév során tájékozódnak lakhelyük ifjúsági szolgáltatásairól, majd esettanulmányt készítenek a települési önkormányzat ifjúsági feladatairól. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Bemutatott referátum és házi dolgozat összesített értékelése. 5. Az értékelés módszere: gyakorlati jegy segédanyagok: 7. Kötelező, ajánlott irodalom: Gazsó Ferenc- Laki László: Fiatalok az új kapitalizmusban Napvilág Kiadó, 2004 Ifjúság 2004, Gyorsjelentés (szerk.) Bauer Béla- Szabó Andrea Mobilitás, 2005 Harcsa István- Az ifjúság életkörülményei KSH, 1996 Gazsó Ferenc- Laki László: Esélyek és orientációk. Fiatalok az ezredfordulón Okker Kiadó, 1998

10 Ifjúsági közművelődés IS1985 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Baracsi Ágnes Erzsébet főiskolai docens 1. A tantárgy elsajátításának célja: Felkészíteni az ifjúságsegítőket különböző szabadidős programok tervezésére, szervezésére, lebonyolítására. Rendelkezzenek a művelődés- és közösségszervezéshez olyan alapvető ismeretekkel, mely segíti a hallgatókat a közművelődési programok megvalósításában. Alkalmassá tenni a hallgatókat a szubkulturális csoportok közötti kapcsolattartásra, kapcsolatépítésre, a helyi ifjúsági igények felmérésére. Képessé tenni arra, hogy programok megvalósításához szakmai, jogi segítséget tudjanak adni. 2. A tantárgyi program: A kultúra, művelődés, szabadidő fogalma. A közművelődés intézményrendszere, hagyományos és modern színterei, a közművelődés megújításának próbálkozásai. Az ifjúsági művelődési funkciókat ellátó közösségi terek. A fiatalok szabadidő eltöltési szokásai, felmérések, kutatások tükrében. Egyéni közművelődési lehetőségek: olvasási, szórakozási lehetőségek média fogyasztási szokások a fiatalok körében. Közösségi terek modelljei: amatőr mozgalmak, szervezetek, és civil kezdeményezések 3. Évközi ellenőrzés módja: Az év során írott 1 db ZH és a hallgató egyéni vagy csoportos gyakorlati munkájáról készített összegző dolgozat alapján állapítjuk meg. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: Kollokvium segédanyagok: Szakkönyvek, DVD 7. Kötelező illetve ajánlott irodalom: Ifjúságügy. (Nagy Ádám, szerk.) (2008):Új Mandátum Könyvkiadó, Budapes Gábor Kálmán- Jancsák Csaba (2006): Ifjúságszociológia. Szeged, Belvedere Ifjúságsegítés. (Nagy Ádám, szerk.) (2007):Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest- Szeged Gábor Kálmán- Jancsák Csaba (2004): Ifjúsági korszakváltás az ifjúság az új évezredben. Szeged, Belvedere Szabadidős tevékenységek. (1997): Kézikönyv és módszertani segédlet Eötvös József Könyvkiadó Budapest

11 Szociológia CG1039 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 1+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin, főiskolai docens 1. A tantárgy elsajátításának célja: A hallgatók megismerkednek a szociológia alapfogalmaival és szemléletével, az emberi társadalmak működési sajátosságaival. 2. Tantárgyi program: A szociológia tudományelméleti kérdései, története, klasszikusai, a szocializáció fogalma és funkciói, a társadalmi tanulás módja. A deviancia fogalma, társadalmi okai, leggyakoribb fajtái, elméletek a deviancia okairól. A társadalmi struktúra és rétegződés kérdései, a magyar társadalom, a magyar társadalom szerkezete. A társadalmi mobilitás iránya, típusai, a társadalmi mobilitás alakulása Magyarországon, a magyar mobilitás jellemzői és hatásai. A szociológia módszertana, a kutatás módszertani kérdései, a szociológiai vizsgálat menete, kutatási terv készítésének lépései. A társadalom alrendszereinek működése. 3. Évközi tanulmányi követelmények: A hallgatók a félév során egy zárthelyi dolgozatot írnak, melynek sikeressége a vizsgára bocsátás feltétele. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy, kollokvium 5. Az értékelés módszere: szóbeli segédanyagok: szakirodalom 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db.) 1. Albert József-Farkas István-Leveleki Magdolna: Szociológia. Möbius Kiadó, Nyíregyháza, Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest, Anthony Giddens: Szociológia. Osiris Kiadó, Budapest, Kolosi Tamás: Tagolt társadalom. Gondolat Kiadó, Budapest, Rácz József (szerk.): Devianciák. Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2005

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK TANTÁRGYLEÍRÁS Személyiségfejlesztő tréning Tantárgy kódja MH 1101 Kreditpont 5 Féléves kontakt óraszám 16 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása.

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS I. GZ1101 I. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 2+2 (30+30) Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Dr. Bácsó Sándor főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat II. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

SMAK404 Civil és demokrácia tanulmányok Liling Tamás

SMAK404 Civil és demokrácia tanulmányok Liling Tamás WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy kódja Tantárgy elnevezése Tantárgy oktatójának neve Tantárgy óraszáma Tanóra típusa Meghirdetési időszak Kreditszám A tantárgy célja Szükséges

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TK601 TANULÁSMÓDSZERTAN jelentkezési előfeltétel 1 0 A tantárgy célja,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú

Részletesebben

Rákó Erzsébet Gyermekvédelmi ismeretek - módszertani segédanyag a gyermekjóléti-gyermekvédelmi ismeretek elsajátításához

Rákó Erzsébet Gyermekvédelmi ismeretek - módszertani segédanyag a gyermekjóléti-gyermekvédelmi ismeretek elsajátításához Rákó Erzsébet Gyermekvédelmi ismeretek - módszertani segédanyag a gyermekjóléti-gyermekvédelmi ismeretek elsajátításához www.hungary romania cbc.eu www.huro cbc.eu A kiadvány a HURO-1001/268/2.3.1. Határmenti

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Félévi kontakt óraszám 10 Félévi követelmény Előfeltétel (tantárgyi kód) -

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Félévi kontakt óraszám 10 Félévi követelmény Előfeltétel (tantárgyi kód) - Mentori szerepek és feladatok ME1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Félévi kontakt óraszám 10 Dr. Szabó Antal főiskolai tanár TK A tantárgy megismerteti a résztvevőkkel a mentori munka komplex feladatrendszerét,

Részletesebben

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA A kérelmezı intézmény a Szent István Egyetem A kérelem címzettje: az oktatási miniszter A véleményezı: a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. április

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR IRODALOM TANSZÉK DRÁMAPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

TANTÁRGYLEÍRÁS NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR IRODALOM TANSZÉK DRÁMAPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR IRODALOM TANSZÉK DRÁMAPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁS Nyíregyháza, 2002. A Kötelező tárgyak 1 Pedagógiai játékelmélet

Részletesebben

Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak

Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak (Nyilvántartási szám: OH-FHF/454-3/2009.) Budapest

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Tantárgy neve Közgazdaságtan alapjai PÜ1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D TKI A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a kommunikáció

Részletesebben

FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS

FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK III. IV. FÉLÉV Szarvas 2014 2015 ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Funkcionális anatómia és terhelésélettan Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 4 Konzultációs óraszám (elm+gyak) 10

TANTÁRGYLEÍRÁS. Funkcionális anatómia és terhelésélettan Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 4 Konzultációs óraszám (elm+gyak) 10 TANTÁRGYLEÍRÁS Funkcionális anatómia és terhelésélettan FT1001 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 4 Konzultációs óraszám (elm+gyak) 10 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások Tanegységleírások (Neptun szerinti ábécérendben) 2013 2014 Tanegységleírások A tanegységleírások a Neptun szerinti abc sorrendben találhatóak. Tartalom A betegség lélektana A családi életre nevelés elmélete

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2010 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TO010 A DIFFERENCIÁLÁS PEDAGÓGIÁJA AZ ÓVODÁBAN - 1

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat Tantárgy kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat Tantárgy kódja Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat LG1501 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR Ikt.sz.: 81-1/2007.eüsz. Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2007. május

Részletesebben