Mátészalka Város Képviselő-testület március 12. napján órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) ülésének. T á r g y s o r o z a t

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. március 12. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) ülésének. T á r g y s o r o z a t"

Átírás

1 Mátészalka Város Képviselő-testület március 12. napján órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: - d./ határozata: 30-32, Száma: 72-3/2009. T á r g y s o r o z a t 1.) Előterjesztés a köztisztviselők, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóság teljesítménykövetelményei alapját képező évi célok meghatározásáról 2.) Előterjesztés a Szatmári Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységéről 3.) Bejelentések Mátészalka, március 12. Szabó István polgármester

2 Készült: Mátészalka Város Képviselő-testület március 12. napján órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) üléséről Az ülés helye: Városháza III. emeleti tanácskozó terem J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 2 Dankai Tamás 1-17 Dienes Béla 1-3 Ember László 1-5 Fülöp István 1-13 Kovács Árpád 1-6 Kovács Sándor 1-10 Kövendy Zsolt 1-7 Kristin Róbert 1-22 Lukács Bertalan 1-15 Dr. Nagyháziné Szondi Erika 1-18 Nyiscsák András 1-12 Oláh András 1-19 Dr. Sarka Attila 1-9 Siket Tibor 1-16 Szabó Attila 1-1 Szabó István 1-11 Dr. Szászi István 1-8 Virovec Pálné 1 - Az ülésről távol maradt: Fülöp István Oláh András Dr. Sarka Attila képviselők Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Takács Csaba jegyző, Dr. Ugron László aljegyző, Dr. Hadi Éva önkormányzati és jogi irodavezető, Dávidné Szabó Aranka intézményi, közművelődési és sport iroda közigazgatási ügyintéző, Pappné Tarcsa Noémi belső ellenőrzési irodavezető, Jászovics Anita műszaki irodavezető Harangi Adél közigazgatási és okmányiroda vezető, Potosné Kovács Zsuzsanna jegyzői kabinetvezető, Hirschmanné Marosi Anna pénzügyi irodavezető,

3 Jegyzőkönyvvezető: Kondor Nikoletta Köszönti a képviselő-testület tagjait, a hivatal munkatársait, az egyes napirendi pontok megtárgyalásához érkezett vendégeket és azokat, akik a televízió képernyői előtt figyelemmel kísérik a testület munkáját. Megállapítja, hogy 15 képviselő jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Elmondja, hogy a mai ülést a Szervezeti és Működési Szabályzat 23.. (2) bekezdése alapján hívta össze, a határozatképtelenség miatt félbeszakadt testületi ülés részben, vagy egészében meg nem tárgyalt napirendjeiről szól a mai ülés. Ennek megfelelően a mai ülés napirendje már meghatározott és elfogadott. Tárgy: (1.tsp.) Előterjesztés a köztisztviselők, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóság teljesítménykövetelményei alapját képező évi célok meghatározásáról Előadó: Szabó István polgármester Előterjesztés mellékelve Elmondja, hogy a félbe szakad ülésük alkalmával a napirend tárgyalása során a kérdések körét lezárták, a vélemény kör, illetve a vita alatt vált határozatképtelenné a képviselő-testület ülése. Innen folyatódik az ülés. Az ismételten megnyitott vitában kérdezi, hogy ki kíván felszólalni? Hozzászólások KOVÁCS ÁRPÁD Az átfogó célokat jónak tartja, de véleménye szerint az önkormányzati köztisztviselők esetében kavarodnak a feladat és a cél meghatározások. A funkcionális célok felsorolásában található 6. pont - Eredményes, törvényes közbeszerzési eljárások lebonyolítása. -, és a 18. pont - Eredményes felkészülés a megújító audira - nem csak cél, hanem feladat is. Elmondja, hogy ő még egy feladatot határozna meg a felsorolásban. Azt, hogy készüljön egy olyan kimutatás, hogy melyek azok a tevékenységek, amit az önkormányzat nem kötelezően ellátandó tevékenységek között tart nyílván és ezek mennyibe kerülnek 1 évben.

4 DR. TAKÁCS CSABA A képviselő-testület konkrét feladatokat nem állapíthat meg a teljesítménykövetelmények meghatározásánál. Abból az okból kifolyólag, hogy a feladatokat a célmeghatározás folytán a jegyző, mint a hivatal vezetője fogja lebontani az egyes köztisztviselőkre. Ezek a meghatározott célok beváltásra fognak kerülni a követelmények meghatározásánál. A képviselő úr által megfogalmazott javaslat egy konkrét feladat, és emiatt nem célszerű, ha beillesztésre kerülne a határozattervezetbe. Úgy emlékszik, hogy a költségvetési rendeletek készítése során számszerűsítve mindig be vannak mutatva az önkormányzat által ellátott nem kötelező feladatok is. A napirendhez több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2009. (III.12.) Kt. számú H A T Á R O Z ATA A köztisztviselők, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóság teljesítménykövetelményei alapját képező évi célok meghatározásáról A Képviselő-testület évben a köztisztviselők, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóság teljesítményértékeléséhez a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. Tv. 34. /3/ bek-e, illetve a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. tv. 245/F /2/ bekezdése alapján az alábbi kiemelt célokat állapítja meg: ÁTFOGÓ CÉLOK 1.) Teljes körű és folyamatos információ álljon az önkormányzat rendelkezésére a meglévő erőforrásokról, a forrásbevonás lehetőségeiről, amelyek az elemzéseken alapuló döntési alternatívákat megalapozzák.

5 ) Az uniós, az állami és lehetőség szerint a decentralizált támogatások pályázati lehetőségeinek minél jobb kihasználása. 3.) Az önkormányzati költségvetés eredményes és takarékos végrehajtása, további forrás- és megtakarítási lehetőségek feltárása. 4.) A törvényes és hatékony működés érdekében az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek gazdálkodásának fokozott és rendszeres ellenőrzése. 5.) A pénzügyi, szabályszerűségi és teljesítmény ellenőrzésekkel segítséget nyújtani az intézményeknek a szabálytalanságok bekövetkezésének megelőzésében. 6.) A köztisztviselőket az udvarias, segítőkész, polgárbarát, szolgáltatásorientált magatartás jellemezze, az ügyféli jogok érvényre juttatását folyamatosan előtérbe helyezve. 7.) A köztisztviselők szakmai munkájukkal folyamatosan járuljanak hozzá az önkormányzati, hivatali célok, programok, tervek, feladatok, fejlesztések eredményes, hatékony végrehajtásához. 8.) Hatékony és eredményes együttműködés a hivatal szervezeti egységei között a városfejlesztési célok elérésében, feladatok ellátásában. TEVÉKENYSÉGI CÉLOK 1.) A település gazdasági fejlődésének ösztönzése, a vállalkozásélénkítés és foglalkoztatási helyzet javítása. 2.) Hatékony kockázatkezelési rendszer kialakításával elérni a rendelkezésre álló források szabályszerű, gazdaságos és eredményes felhasználását. 3.) A nemzetközi kapcsolatok erősítése 4.) A városi intézményhálózat működőképességének biztosítása 5.) A jövedelmező befektetési lehetőségek feltárása és kiaknázása, a befektetések, fejlesztések hasznosulásának figyelemmel kísérése. 6.) A település hosszú távú komplex fejlesztésének biztosítása. 7.) A város és az intézményhálózat törvényes, racionális és hatékony működtetését szolgáló intézkedések. 8.) Törekedni kell a minőségi alapellátás biztosítására, gondoskodni kell az önkormányzat saját fenntartású intézményeinek működtetéséről, szakmai szolgáltatásaik folyamatos fejlesztéséről. 9.) Ki kell használni a pályázati lehetőségeket a szükséges pénzügyi források kiegészítése érdekében.

6 ) A helyi közszolgáltatások körébe tartozó intézmények és szolgáltatások színvonalának emelése. 11.) A kistérségi hatékony együttműködés, illetve a kistérséggel kapcsolatos feladatok eredményes ellátása. 12.) A településfejlesztési koncepcióban, környezetvédelmi programban és az önkormányzat lakáskoncepciójában megfogalmazott feladatok komplex szemléletű megoldása. 13.) A város közterületi rendjének, tisztaságának és rendeltetés szerinti használatának folyamatos biztosítása. 14.) A testnevelés és a sport helyi rendszerének működtetése járuljon hozzá a lakosság egészségi állapotának megőrzéséhez, javításához, a szabadidő hasznos eltöltéséhez. 15.) A közigazgatási szolgáltatások minőségi színvonalának emelése és a működési folyamatok stratégiai szemléletű fejlesztése. 16.) A hivatali belső folyamatok, valamint a szükséges változtatások folyamatos kezelése, fejlesztése, a hatékony ügyféltájékoztatási, belső kommunikációs rendszer továbbfejlesztése. 17.) A hatósági ügyintézés törvényességének biztosítása, az eredményes fellebbezések számának csökkentése, a kötelezéseket tartalmazó hatósági intézkedések megalapozottságával. 18.) A panaszok, határidőn túl intézett ügyek számának csökkentésével növekedjen az ügyfelek elégedettsége, az ügyintézés szakmai színvonala. FUNKCIONÁLIS CÉLOK 1.) A vagyongazdálkodás területén kiemelt figyelmet kell fordítani az önkormányzati vagyon védelmére, a rendelkezésre álló vagyon hatékony felhasználására és a fejlesztési forrásokba való bevonására. 2.) A beruházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos műszaki, pénzügyi és jogi folyamatok, feladatok színvonalas teljesítése. 3.) Az önkormányzat működéséhez szükséges pénzeszközök megfelelő biztosítása, hatékony felhasználása a fizető- és hitelképesség megőrzése érdekében. 4.) A kiemelt előirányzatok teljesítésének és a kötelezettségvállalások alakulásának nyomon követése. 5.) A helyi adóbevételek teljesítése érdekében a folyamatos adóellenőrzési rendszer fejlesztése, a nyilvántartott adóhátralékok behajtása, az adófelderítés fokozása. 6.) Eredményes, törvényes közbeszerzési eljárások lebonyolítása.

7 ) Az önkormányzati intézmények által nyújtott szolgáltatások színvonalának javítása, a szolgáltatásokat igénybe vevő polgárok elégedettségi szintjének növelése. 8.) Kiemelt figyelmet kell fordítani a szakképzésre. Összehangolt munkával szükséges segíteni a TISZK-en belül a piacképes szakmai képzési struktúra kialakítását. 9.) Intézményi férőhelyek kihasználtságának, a feladatmutatók változásainak figyelemmel kísérése. 10.) Elő kell segíteni az alapfokú oktatási intézmények közötti áttanítás megszervezését a költségtakarékosabb működés érdekében 11.) Együttműködés a helyi közművelődési feladatokat ellátó intézményekkel és egyéb kultúraközvetítő szervekkel 12.) Értékelni és folyamatosan figyelemmel kell kísérni a szociális intézmények szakmai munkáját. 13.) A civil szervezetek tevékenységének segítése 14.) Piacképes szakmai képzési struktúra kialakítása, meghonosítása. 15.) A szakszerű ügyintézés érdekében folyamatos önképzéssel és szakmai továbbképzéseken való részvétellel a köztisztviselők felkészültségének folyamatos erősítése. 16.) Közigazgatási hatósági szolgáltatások fejlesztése az ügyvitelkorszerűsítés, új informatikai alkalmazások bevezetése, a rendszer tovább fejlesztése. 17.) A hivatali munka- és igazgatásszervezés tovább fejlesztése. 18.) Eredményes felkészülés a megújító auditra. 19.) A belső auditok, ellenőrzések járuljanak hozzá a törvényes, eredményes hivatali működéshez. 20.) A személyügyi rendszer területeinek további fejlesztésével növekedjen a hatékony munkavégzés. 21.) A képviselő-testület munkatervéhez kapcsolódó hatékony előkészítő és eredményes végrehajtó munka. 22.) A képviselő-testület és bizottságai tevékenységének segítése, az ezzel kapcsolatos feladatok hatékony, szakszerű ellátása. 23.) A döntéshozatalhoz szükséges dokumentumokat az érintettek részére úgy kell biztosítani, hogy az érdekegyeztetések során a döntéssel érintettek kifejthessék véleményüket. 24.) Kiemelt a képviselő-testület döntéseinek előkészítése, illetve döntéseinek hatékony, eredményes, időbeni végrehajtása. Rendszeresen készüljön tájékoztató a képviselő-testület által hozott, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a végrehajtás során tett intézkedésekről, az elmaradt, vagy késedelmes végrehajtás okairól.

8 ) A testületi munkával kapcsolatos adminisztratív, technikai munka színvonalas ellátása. 26.) A kisebbségi önkormányzatok testületi ülésein való részvétellel elő kell segíteni döntéshozataluknál a törvényesség betartását. HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG 1.) A jogalkalmazási tevékenység során a 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelettel kiadott új Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiemelt kezelése, előírásainak betartása és betartatása a hatósági, szakhatósági munka során. 2.) A nemzetgazdaságilag fontos munkahelyteremtő, valamint az önkormányzat felújító, fejlesztő beruházásainak segítése a szakhatósági eljárások során. 3.) A parancsnokság különböző szakágainak, az objektum működéséhez szükséges alapvető feltételek biztosítása. Folyamatos költségfelhasználási egyeztetés és kontroll. A kiadási oldal további racionális csökkentése. 4.) A költséghatékonyság és takarékosság alkalmazása a mindennapi munkavégzés és szolgálatellátás során. 5.) A pályázati, az önkormányzati és egyéb szervezetek tűzoltóságot segítő anyagi támogatások figyelemmel kísérése, lehetőségeinek kihasználása. 6.) A próbaidős állomány beilleszkedésének segítése az oktatás, képzés, sport, a belső szolgálati rend, fegyelem, és a bevetések során. 7.) A készenléti állomány elméleti, gyakorlati tudási szakmai szintjének további emelése. ESETI CÉLKITŰZÉSEK 1. A 2009-ben megtartásra kerülő Európa Parlamenti képviselőválasztások magas színvonalú, precíz, törvényes lebonyolítása. 2. A október 1-én hatályba lépő, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) rendelkezéseinek elsajátítása és a helyes gyakorlati alkalmazása.

9 Szavazás Tárgya: A köztisztviselők, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóság teljesítménykövetelményei alapját képező évi célok meghatározásáról Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Fülöp István Távol - Oláh András Távol Dr. Sarka Attila Távol Tárgy: (2.tsp.) Előterjesztés a Szatmári Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységéről Előadó: Szabó István polgármester Előterjesztés mellékelve Bizottsági Vélemények KRISTIN RÓBERT A városüzemeltetési és városfejlesztési bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangú szavazással elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. A napirendhez több kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: MÁTÉSZALKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2009. (III.12.) Kt. számú H A T Á R O Z A T A A polgármesternek a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységről A Képviselő-testület Szabó István polgármesternek a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységéről szóló beszámolóját e l f o g a d j a.

10 Szavazás Tárgya: A polgármesternek a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységről Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Fülöp István Távol - Oláh András Távol Dr. Sarka Attila Távol A napirendhez több kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: MÁTÉSZALKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (III.12.) Kt. számú H A T Á R O Z A T A a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás évi tevékenységéről szóló tájékoztatójáról A Képviselő-testület Köszönetét fejezi ki a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulásnak a tevékenységükről szóló tájékoztató elkészítéséért, egyben a tájékoztatóban foglaltakat t u d o m á s u l v e s z i.

11 Szavazás Tárgya: a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás évi tevékenységéről szóló tájékoztatójáról Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Fülöp István Távol - Oláh András Távol Dr. Sarka Attila Távol B E J E L E N T É S E K VIROVEC PÁLNÉ Elmondja, hogy a Széchenyi úton a sikátorban lévő romos házzal kapcsolatban polgármester úr azt a tájékoztatást adta, hogy minden engedély rendelkezésre áll az ingatlan lebontására. Miért nem bontották még le? A bontáshoz szükséges engedélyek megléte nem jelenti azt, hogy a polgármesteri hivatal bontja le. A tulajdonosnak, az ügyfélnek kell a lebontásról gondoskodnia. Elmondja, hogy a bontási engedély jogerősen rendelkezésre áll. Információ szerint a bontás kivitelezőjének kiválasztása is megtörtént, reméli, hogy a bontás is megtörténik hamarosan. VIROVEC PÁLNÉ A Keleti-lakótelepen található játszótér létrehozásában nagy segítséget nyújtott a Johanita Szeretetszolgálat, akik a játszótér helyreállításában is segítséget ígértek, amiért köszönetet mond. SZABÓ ATTILA Csaholyi úton lakók problémáját veti fel. Elmondja, hogy a nagy esőzések alkalmával a víznek nincs lehetősége hová elfolyni, így nagy tócsák alakulnak és a közlekedő járművek a lakásokra fröcskölik a sarat és a vizet. Kéri, hogy vizsgálják meg mit lehet tenni a probléma megoldása érdekében.

12 Elmondja, hogy sajnos ez most az egész országban probléma, nagyon nagy területek vannak víz alatt, az olvadás illetve a jelentős csapadék mennyiség a belterületeken is gondot okoz. Megjegyzésként elmondja, hogy a város több pontján vannak évek óta fennálló gondok a csapadékelvezetésnek a mindenkori hiánya miatt. A Zöldfa utcával kapcsolatosan elmondja, hogy a kerékpárút építése együtt jár a csapadékvíz rendezéssel is, és remélhetőleg ez meg fogja oldani a problémát. DR. NAGYHÁZINÉ SZONDI ERIKA A Vállalkozók Érdekvédelmi Egyesülete nevében fordul kéréssel a jegyző úr felé. Elmondja, hogy a jelenlegi nagyon nehéz gazdasági helyzetben a mátészalkai vállalkozások szintén nagyon rossz helyzetbe kerültek. Az iparűzési adó fizetési határideje, március 15-e. A vállalkozók azt kérnék jegyző úrtól, illve az önkormányzattól, hogy azok a vállalkozások, akik nem tudják az iparűzési adó első részét befizetni, engedélyezzen számukra egy későbbi fizetési lehetőséget. Szeretnének december 31-ig halasztást kérni a befizetésre. Sok céget ellehetetlenít a fizetés, nincs munka, nincs fejlesztési lehetőség, zárultak a pályázati lehetőségek, tehát nagyon nehéz helyzetben vannak a vállalkozások. Elmondja, hogy ezt a kérést alátámasztják azok az aláírási ívek is, amelyeket a Vállalkozók Érdekvédelmi Egyesülete gyűjt, és több mint 100 vállalkozás írta alá. Ezt a kérést az aláírásokkal együtt a holnapi nap folyamán eljuttatják írásban jegyző úr számára. DR. TAKÁCS CSABA Ha képviselő asszony az írásosos kérést eljutatja, akkor azt természetesen meg fogják vizsgálni, de ezt nem tudják egy ügyként kezelni, hanem minden egyes adózó esetében a kérelem alapján külön adóeljárás lefolytatása szükséges. Ennek keretében vizsgálják meg a fizetési könnyítés lehetőségét, és ebben a törvényi keretek között az adóhatóság foglal állást. Általánosságban kijelenti azt, hogy az adózás rendjéről szóló törvény ad lehetőséget a fizetési könnyítésre, illetve értékelési lehetőséget nyújt abban az esetben az adott vállalkozás számára, amennyiben az adómegfizetési kötelezettség a vállalkozás helyzetét, működését ellehetetleníti. Ez egyébként egyformán minden más állami adónemre is vonatkozik. A felvetésre reflektálva elmondja, hogy ebben az ügyben a polgármesternek nincs jogköre, az adóhatósági jogkör jegyzői hatáskör.

13 Miközben támogatja, hogy jegyző úr egyedi kérelmenként vizsgálja meg az egyes vállalkozások kérelmét, arra emlékeztet, hogy az önkormányzati gazdálkodásban minden, mindennel összefügg. Az önkormányzati működésben nagyon fontos az adók feltöltése a törvényi határidőkben. Több átütemezési kérelem van (közműszámlák kifizetések az intézmények esetében), ahol kifejezetten az az időpont van megjelölve a fizetés határidejeként, amikor az adófeltöltés következtében bevételek keletkeznek az önkormányzatnál. A működési költségek fedezetéül szolgáló bevételek nem egyenletesen érkeznek, többek között az adófeltöltés időszakában vannak olyan bevételeik, amelyekből az említett kiadásokat alapvetően rendezni tudják. Az állami finanszírozás nem nyújt fedezetet a feladatellátásra, tehát saját bevételekből kell ezeket fedezni. A saját bevétel lemondására korlátozottan van lehetőségük, mert ha ezektől eltekintenek, akkor az intézményeket kell bezárni, illetve azt kockáztatják, hogy kikapcsolják a közműveket. A vállalkozások vezetői, tulajdonosai a saját vállalkozásaikért viselik a felelősséget és azért aggódnak, de közben nekik az önkormányzat egészének gazdálkodásának biztonságát kell szem előtt tartani. Elmondja, hogy amikor költség megtakarításokon vitatkoznak, és azt méltányosnak vagy méltánytalannak ítélik, akkor többek között ezeket az összefüggéseket is figyelembe kell venni és amikor esetleg bevételről mondanak le, vagy bevétel késedelmes realizálásának engednek utat, akkor azt is figyelembe kell venni, hogy a bevételekről való lemondás a működésben milyen zavarokat okozhat. Sajnos az önkormányzat egészét érinti a válság. Az elmúlt években a megszorító intézkedések az önkormányzatokat érintették a legsúlyosabban. Az önkormányzatoktól jelentős forráselvonások történtek, veszélybe sodorva ezzel a feladatellátást. Tehát az önkormányzatnak mindezeket szem előtt tartva kell meghozni a döntéseket. Arra kéri jegyző urat, hogy a kérelem alapján ahol ez méltányolható nyújtson segítséget, de ez nem lehet általános. DR. NAGYHÁZINÉ SZONDI ERIKA Természetesen nem arról van szó, hogy a vállalkozók ki akarnak bújni az adófizetési kötelezettség alól, csak a felek megegyezése alapján fizetési könnyítést, türelmi időt kérnének. A vállalkozás is ugyanúgy egy gazdálkodási egység, ugyanúgy fizetési kötelezettségei (bér, járulék), fenntartási költségei van. Tehát ugyanazzal a gondokkal küzd egy vállalkozás, mint az önkormányzat.

14 KÖVENDY ZSOLT Jegyző úr segítségét kéri az előző ülésen tárgyalt egyéni képviselői indítványával kapcsolatban, amely az Idősek Kertjére vonatkozott. Elmondja, hogy ezzel kapcsolatosan felvetődött a vita során több olyan kérdés is, melyek nehezen megválaszolhatónak tűnnek. Kéri, hogy a jegyzőkönyv alapján, illetve az egyéb jogi aggályokat megismerve jegyző úr készítsen egy feljegyzést, amellyel a kuratóriumot meg lehet keresni, és a továbbiakban az ő válaszaik is megismerhetőek. Elmondja, hogy ő az intézményvezetővel és a kuratórium elnökével is tárgyalt ebben a kérdéskörben. Világossá tette, hogy mi hiányzik ahhoz, hogy az önkormányzat érdemben foglalkozhasson ezzel az üggyel. Először is a kuratóriumnak - mint a feladatellátó, intézmény fenntartójának - magának kell ebben döntésre jutnia. Kinyilvánítani azt a szándékát, hogy a bővítést végre kívánja-e hajtani, milyen forrást tud ehhez biztosítani és ehhez milyen mértékű segítséget kér az önkormányzattól. Mindaddig, amíg ilyen döntés nincs, ezen nem segít bármilyen feljegyzés sem. KÖVENDY ZSOLT Elmondja, hogy ő azokról az elhangzott felvetésekről szeretne feljegyzést kérni jegyző úrtól, amelyek jogi aggályként fogalmazódtak meg az elmúlt időszakban, a tulajdonviszonyok és egyéb más dolgok vonatkozásában. Köszöni polgármester úrnak, hogy tárgyalásokat folytatott az ügyben, de nehezményezi, hogy a polgármester testületi hatáskörökben egyeztetéseket folytat pl. a Móra iskola vonatkozásában is- és erről a képviselőknek nincs tudomása. Természetesen minden a jogszabály által a testület hatáskörébe utalt kérdésben tájékoztatást ad. Elmondja, hogy soha nem lépi túl a jogszabályokban a polgármesternek biztosított hatáskört, ugyanakkor a feladatának tesz eleget, amikor önkormányzati feladatellátással kapcsolatos kérdésekben egyezetéseket folytat. Erre felhatalmazása van a törvény erejénél fogva, hozzátartozik a munkájához, a döntés-előkészítő tevékenységéhez. DR. SZÁSZI ISTVÁN A Budai Nagy Antal utca végén található két lakás az esőzések és a belvíz miatt gyalogosan nehezen megközelíthető. Kérte a műszaki irodát, hogy vizsgálják meg az anyagi lehetőségét egy szilárdútburkolat megépítésének.

15 SIKET TIBOR Kraszna Áruház mögött található butikok lebontása iránt érdeklődik, elmondja, hogy továbbra is balesetveszélyesek ezek az épület, illetve ezen a területen lévő aknafedelek rossz állapotára hívja fel a figyelmet. Elmondja, hogy a Kossuth út, és a Bajcsy-Zs. út által körbe zárt területen, tömb belsőben több hete egy heverő van kitéve. Intézkedést kér a probléma megoldása érdekében. A bontással kapcsolatban kéri a műszaki iroda vezetőjét, hogy adjon tájékoztatást. A másik felvetésre elmondja, hogy a heverő nem a kommunális hulladékok körbe tartozik, hanem a lomtalanítás során kihelyezhető hulladékok közé sorolandó. JÁSZOVICS ANITA Az áruház mögötti területen a korábbi egyeztetések során is elhangzott, hogy a tulajdonosok elbontanák az épületet, de ennek a mai napig nem tettek eleget. Személyenként, szerződő partnerenként külön, külön határozatban értesítést kaptak arról, hogy a létesítmény nagyságának és állapotának megfelelően, határidőt szabva, meddig kell a lebontásról gondoskodni. Elmondja, hogy még nem bontották el a tulajdonosok, de határidőre meg kell, hogy tegyék. KÖVENDY ZSOLT A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Takarékszövetkezet Mátészalkai Fiókjától kapott egy levelet, amely a fiók előtt található buszmegálló állapotára és az ott várakozó utazó személyekkel összefüggő problémát ismerteti. Kéri polgármester urat, hogy a problémára találjanak megoldást. Véleménye szerint nem a buszmegálló áthelyezése jelentheti a probléma megoldását, hanem más intézkedéssel kell megoldani. Elmondja, hogy ebben a tárgykörben kapott ő is levelet, amelyben kifejezetten a buszmegálló áthelyezését kéri a fiókvezető asszony. Úgy gondolja, hogy ez nem oldja meg a problémát, csak egy másik helyre helyezi. A gondot a várakozók magatartása okozza. A rendteremtés eszközeire vonatkozóan várja képviselő úr javaslatát.

16 DR. TAKÁCS CSABA Kiegészítésül elmondja, hogy a takarékszövetkezet évek óta kéri a buszmegálló áthelyezését, amelyre nem kerülhetett sor, mert forgalom technikai szempontból nem találták megoldhatónak. Ezt a problémát ismét meg fogják vizsgálni, A napján tartott testületi ülésen felvetetésekre reflektál. A Hajdú út, Váci út, illetve a Bajcsy-Zsilinszky út tisztaságával kapcsolatos problémák megoldására, az elvégezendő feladatokra megkeresték a Szalkatávhőt, illetve a Széchenyi István Általános Iskola előtti parkolóban lévő aszfalt 1m2-es területen történő javítására is. A Munkaügyi Központ környékén lévő parkolási problémákkal kapcsolatban a közterület felügyelők hétvégi túlórával fogják ellenőrizni a helyszínt. Elmondja továbbá, hogy a Kovács Árpád képviselő úr által felvetett problémát a talajterhelési díjjal kapcsolatosan megvizsgálták és képviselő urat levélben tájékoztatták. KÖVENDY ZSOLT A takarékszövetkezett előtt található buszmegállóhely környékén kialakult helyzet megoldási lehetőségeként javasolja, hogy a polgármester úr a közlekedési polgárőrséggel vegye fel a kapcsolatot a probléma megoldásának érdekében. KOVÁCS ÁRPÁD Az ezelőtt két testületi ülés alkalmával kritikával illette az adócsoportot. Elmondja, hogy a felvetésével kapcsolatban kapott egy tájékoztató jellegű levelet, amely alapján megállapította, hogy ő tévedett, a bírálata nem volt jogos, elnézést kér. Több tárgy nem volt, a polgármester az ülést órakor bezárta. k.m.f. Szabó István polgármester Dr. Takács Csaba jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez - MÁTÉSZALKA VÁROS Jegyzője Mátészalka, Hősök tere 9. Telefont: 44/501-363 Száma: 4-11 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez - A köztisztviselők, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóság

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. július 13. napján 10.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. július 13. napján 10.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. július 13. napján 10.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: d./ határozata: 100,

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. május 25. napján 14:00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. május 25. napján 14:00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. május 25. napján 14:00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: - d./ határozata: 84,

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 25. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 25. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 25. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete:, d./ határozata: 186-187,

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. július 3. napján 8.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) rendkívüli ülésének. T á r g y s o r o z a t

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. július 3. napján 8.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) rendkívüli ülésének. T á r g y s o r o z a t Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. július 3. napján 8.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete:, d./ határozata:122-123; Száma:

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. november 18. napján 15. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. november 18. napján 15. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. november 18. napján 15. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: -, d./ határozata:

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 2. napján 14.15 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 2. napján 14.15 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 2. napján 14.15 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete:, d./ határozata: 173,

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. július 08. napján 08.30 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. július 08. napján 08.30 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. július 08. napján 08.30 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: d./ határozata: 99,

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. december 19. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. december 19. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. december 19. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete:, d./ határozata: 201-202,

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. október 31. napján 13. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. október 31. napján 13. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. október 31. napján 13. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: -, d./ határozata:

Részletesebben

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06 32) 460 918 Szám: 1-180/2010. J a v a s l a t a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. március 12. napján 14:06 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. március 12. napján 14:06 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. március 12. napján 14:06 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: - d./ határozata: Száma:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 259/2011.(XII.22.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a megelőlegezési likvid hitel felvételre vonatkozó előterjesztést. A likviditásának biztosítása érdekében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2014. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 4-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, i: 1-4/2010.(II. 4.) Iktatószáma: 1-5/2011. T á r g y s

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. március 12-én a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA E L N Ö K É T Ő L Szám: 7/4-18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készül: a Pénzügyi Bizottság 2011. november 23-án 10 óra 05 perckor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető Jegyzőkönyv Készült: 2010.július 29-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. május 26-i üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. május 26-i üléséről Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem Kezdete: 19.10 h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné osztályvezető dr. Sződi Károly osztályvezető Jegyzőkönyv A Képviselő-testület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a 2013. július 25-én a Városháza tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: - Zsombok Lajos polgármester, - Jozó Tamás, dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Makarész

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatali helyiségében 2014. január 13-án, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Alkotmány út 3.), 2013. május 09. 16.00 órától 16.30 óráig a Képviselő-testület nyílt

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzata

Nemti Község Önkormányzata Nemti Község Önkormányzata 3145 Nemti, Kossuth út 28. Telefon, Fax: 06/32 364-002 e-mail: hivatal @nemti.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 19-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 19-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 19-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Szent Anna Karitász Közhasznú Egyesület kérelméről Melléklet: 1 db A

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2012. január 30. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2012. január 30. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2012. január 30. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete:4, d./ határozata: 8-9,

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 97-99 /2012. (XI. 24.) számú határozatok.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 22-én 8,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi munkatervében a április

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi munkatervében a április márciusáig végzett munkájáról Szociális és Fgészségügyi Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság Véleményező Pénzügyi- és Gazdasági 13 zottság Bizottság: ligyrendi, Jogi, és Közbiztonsági Bizottság Készítette:

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 21-én megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 21-én megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d Száma: 11-6/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 21-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. március 21-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező célokról Előadó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. október 22-i ülésén hozott határozatai

Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. október 22-i ülésén hozott határozatai Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. október 22-i ülésén hozott határozatai 39/2009.(X.22.) Közbeszerzési Szabályzat módosítása 40/2009.(X.22.) Az önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 4-én 7.00 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 30-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 26.-án, a Községházán 17 órai kezdettel megtartott, munkaterv szerinti, nyilvános üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 28-án az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 9/2013., c.) határozatai: 61-64., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Az önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-10/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel,

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. szeptember 9-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város 2011. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal A épület fsz. 13. tanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király út 112. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 19.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 19.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy u.21. Szám: 162-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 19.00 órai kezdettel

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 14-16, d./ határozata:80-99; Száma: 123-8/2013.

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. szeptember 2. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének. T á r g y s o r o z a t

Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. szeptember 2. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének. T á r g y s o r o z a t Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. szeptember 2. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 17-18, d./ határozata:120-125, Száma:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály ELŐTERJESZTÉS a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 18/2014. (III.17.) 19/2014. (III. 17.) 20/2014. (III.17.) 21/2014. (III.17.) A lejárt határidejű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV január 27-én megtartott. Készült

JEGYZŐKÖNYV január 27-én megtartott. Készült JEGYZŐKÖNYV Készült FELSŐNÁNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, KÉTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, MURGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, ÉS ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Emeleti tanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 6-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

2012. március 5-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. március 5-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-6/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. március 5-én Határozatok: Sorszáma: Kódja 26/2012. (III.05.) Z1 MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011. Iktatószám: 1236-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29. napján 13:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (8123 Soponya,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

1/2015 Készült: 1 példányban. Mérk Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. február 02-án 08 20 órai kezdettel megtartott ülésének

1/2015 Készült: 1 példányban. Mérk Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. február 02-án 08 20 órai kezdettel megtartott ülésének 1 1/2015 Készült: 1 példányban 2015. február 02-án 08 20 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 1-5/2015. (II.02.) határozata Napirend: 1./Mérk Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 130/2013. (VI.12.) önkormányzati határozat 131/2013.

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv rendkívüli, nyilvános üléséről. Időpont: 2011. november 14. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János polgármester

Részletesebben