Mátészalka Város Képviselő-testület március 12. napján órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) ülésének. T á r g y s o r o z a t

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. március 12. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) ülésének. T á r g y s o r o z a t"

Átírás

1 Mátészalka Város Képviselő-testület március 12. napján órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: - d./ határozata: 30-32, Száma: 72-3/2009. T á r g y s o r o z a t 1.) Előterjesztés a köztisztviselők, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóság teljesítménykövetelményei alapját képező évi célok meghatározásáról 2.) Előterjesztés a Szatmári Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységéről 3.) Bejelentések Mátészalka, március 12. Szabó István polgármester

2 Készült: Mátészalka Város Képviselő-testület március 12. napján órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) üléséről Az ülés helye: Városháza III. emeleti tanácskozó terem J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 2 Dankai Tamás 1-17 Dienes Béla 1-3 Ember László 1-5 Fülöp István 1-13 Kovács Árpád 1-6 Kovács Sándor 1-10 Kövendy Zsolt 1-7 Kristin Róbert 1-22 Lukács Bertalan 1-15 Dr. Nagyháziné Szondi Erika 1-18 Nyiscsák András 1-12 Oláh András 1-19 Dr. Sarka Attila 1-9 Siket Tibor 1-16 Szabó Attila 1-1 Szabó István 1-11 Dr. Szászi István 1-8 Virovec Pálné 1 - Az ülésről távol maradt: Fülöp István Oláh András Dr. Sarka Attila képviselők Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Takács Csaba jegyző, Dr. Ugron László aljegyző, Dr. Hadi Éva önkormányzati és jogi irodavezető, Dávidné Szabó Aranka intézményi, közművelődési és sport iroda közigazgatási ügyintéző, Pappné Tarcsa Noémi belső ellenőrzési irodavezető, Jászovics Anita műszaki irodavezető Harangi Adél közigazgatási és okmányiroda vezető, Potosné Kovács Zsuzsanna jegyzői kabinetvezető, Hirschmanné Marosi Anna pénzügyi irodavezető,

3 Jegyzőkönyvvezető: Kondor Nikoletta Köszönti a képviselő-testület tagjait, a hivatal munkatársait, az egyes napirendi pontok megtárgyalásához érkezett vendégeket és azokat, akik a televízió képernyői előtt figyelemmel kísérik a testület munkáját. Megállapítja, hogy 15 képviselő jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Elmondja, hogy a mai ülést a Szervezeti és Működési Szabályzat 23.. (2) bekezdése alapján hívta össze, a határozatképtelenség miatt félbeszakadt testületi ülés részben, vagy egészében meg nem tárgyalt napirendjeiről szól a mai ülés. Ennek megfelelően a mai ülés napirendje már meghatározott és elfogadott. Tárgy: (1.tsp.) Előterjesztés a köztisztviselők, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóság teljesítménykövetelményei alapját képező évi célok meghatározásáról Előadó: Szabó István polgármester Előterjesztés mellékelve Elmondja, hogy a félbe szakad ülésük alkalmával a napirend tárgyalása során a kérdések körét lezárták, a vélemény kör, illetve a vita alatt vált határozatképtelenné a képviselő-testület ülése. Innen folyatódik az ülés. Az ismételten megnyitott vitában kérdezi, hogy ki kíván felszólalni? Hozzászólások KOVÁCS ÁRPÁD Az átfogó célokat jónak tartja, de véleménye szerint az önkormányzati köztisztviselők esetében kavarodnak a feladat és a cél meghatározások. A funkcionális célok felsorolásában található 6. pont - Eredményes, törvényes közbeszerzési eljárások lebonyolítása. -, és a 18. pont - Eredményes felkészülés a megújító audira - nem csak cél, hanem feladat is. Elmondja, hogy ő még egy feladatot határozna meg a felsorolásban. Azt, hogy készüljön egy olyan kimutatás, hogy melyek azok a tevékenységek, amit az önkormányzat nem kötelezően ellátandó tevékenységek között tart nyílván és ezek mennyibe kerülnek 1 évben.

4 DR. TAKÁCS CSABA A képviselő-testület konkrét feladatokat nem állapíthat meg a teljesítménykövetelmények meghatározásánál. Abból az okból kifolyólag, hogy a feladatokat a célmeghatározás folytán a jegyző, mint a hivatal vezetője fogja lebontani az egyes köztisztviselőkre. Ezek a meghatározott célok beváltásra fognak kerülni a követelmények meghatározásánál. A képviselő úr által megfogalmazott javaslat egy konkrét feladat, és emiatt nem célszerű, ha beillesztésre kerülne a határozattervezetbe. Úgy emlékszik, hogy a költségvetési rendeletek készítése során számszerűsítve mindig be vannak mutatva az önkormányzat által ellátott nem kötelező feladatok is. A napirendhez több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2009. (III.12.) Kt. számú H A T Á R O Z ATA A köztisztviselők, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóság teljesítménykövetelményei alapját képező évi célok meghatározásáról A Képviselő-testület évben a köztisztviselők, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóság teljesítményértékeléséhez a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. Tv. 34. /3/ bek-e, illetve a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. tv. 245/F /2/ bekezdése alapján az alábbi kiemelt célokat állapítja meg: ÁTFOGÓ CÉLOK 1.) Teljes körű és folyamatos információ álljon az önkormányzat rendelkezésére a meglévő erőforrásokról, a forrásbevonás lehetőségeiről, amelyek az elemzéseken alapuló döntési alternatívákat megalapozzák.

5 ) Az uniós, az állami és lehetőség szerint a decentralizált támogatások pályázati lehetőségeinek minél jobb kihasználása. 3.) Az önkormányzati költségvetés eredményes és takarékos végrehajtása, további forrás- és megtakarítási lehetőségek feltárása. 4.) A törvényes és hatékony működés érdekében az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek gazdálkodásának fokozott és rendszeres ellenőrzése. 5.) A pénzügyi, szabályszerűségi és teljesítmény ellenőrzésekkel segítséget nyújtani az intézményeknek a szabálytalanságok bekövetkezésének megelőzésében. 6.) A köztisztviselőket az udvarias, segítőkész, polgárbarát, szolgáltatásorientált magatartás jellemezze, az ügyféli jogok érvényre juttatását folyamatosan előtérbe helyezve. 7.) A köztisztviselők szakmai munkájukkal folyamatosan járuljanak hozzá az önkormányzati, hivatali célok, programok, tervek, feladatok, fejlesztések eredményes, hatékony végrehajtásához. 8.) Hatékony és eredményes együttműködés a hivatal szervezeti egységei között a városfejlesztési célok elérésében, feladatok ellátásában. TEVÉKENYSÉGI CÉLOK 1.) A település gazdasági fejlődésének ösztönzése, a vállalkozásélénkítés és foglalkoztatási helyzet javítása. 2.) Hatékony kockázatkezelési rendszer kialakításával elérni a rendelkezésre álló források szabályszerű, gazdaságos és eredményes felhasználását. 3.) A nemzetközi kapcsolatok erősítése 4.) A városi intézményhálózat működőképességének biztosítása 5.) A jövedelmező befektetési lehetőségek feltárása és kiaknázása, a befektetések, fejlesztések hasznosulásának figyelemmel kísérése. 6.) A település hosszú távú komplex fejlesztésének biztosítása. 7.) A város és az intézményhálózat törvényes, racionális és hatékony működtetését szolgáló intézkedések. 8.) Törekedni kell a minőségi alapellátás biztosítására, gondoskodni kell az önkormányzat saját fenntartású intézményeinek működtetéséről, szakmai szolgáltatásaik folyamatos fejlesztéséről. 9.) Ki kell használni a pályázati lehetőségeket a szükséges pénzügyi források kiegészítése érdekében.

6 ) A helyi közszolgáltatások körébe tartozó intézmények és szolgáltatások színvonalának emelése. 11.) A kistérségi hatékony együttműködés, illetve a kistérséggel kapcsolatos feladatok eredményes ellátása. 12.) A településfejlesztési koncepcióban, környezetvédelmi programban és az önkormányzat lakáskoncepciójában megfogalmazott feladatok komplex szemléletű megoldása. 13.) A város közterületi rendjének, tisztaságának és rendeltetés szerinti használatának folyamatos biztosítása. 14.) A testnevelés és a sport helyi rendszerének működtetése járuljon hozzá a lakosság egészségi állapotának megőrzéséhez, javításához, a szabadidő hasznos eltöltéséhez. 15.) A közigazgatási szolgáltatások minőségi színvonalának emelése és a működési folyamatok stratégiai szemléletű fejlesztése. 16.) A hivatali belső folyamatok, valamint a szükséges változtatások folyamatos kezelése, fejlesztése, a hatékony ügyféltájékoztatási, belső kommunikációs rendszer továbbfejlesztése. 17.) A hatósági ügyintézés törvényességének biztosítása, az eredményes fellebbezések számának csökkentése, a kötelezéseket tartalmazó hatósági intézkedések megalapozottságával. 18.) A panaszok, határidőn túl intézett ügyek számának csökkentésével növekedjen az ügyfelek elégedettsége, az ügyintézés szakmai színvonala. FUNKCIONÁLIS CÉLOK 1.) A vagyongazdálkodás területén kiemelt figyelmet kell fordítani az önkormányzati vagyon védelmére, a rendelkezésre álló vagyon hatékony felhasználására és a fejlesztési forrásokba való bevonására. 2.) A beruházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos műszaki, pénzügyi és jogi folyamatok, feladatok színvonalas teljesítése. 3.) Az önkormányzat működéséhez szükséges pénzeszközök megfelelő biztosítása, hatékony felhasználása a fizető- és hitelképesség megőrzése érdekében. 4.) A kiemelt előirányzatok teljesítésének és a kötelezettségvállalások alakulásának nyomon követése. 5.) A helyi adóbevételek teljesítése érdekében a folyamatos adóellenőrzési rendszer fejlesztése, a nyilvántartott adóhátralékok behajtása, az adófelderítés fokozása. 6.) Eredményes, törvényes közbeszerzési eljárások lebonyolítása.

7 ) Az önkormányzati intézmények által nyújtott szolgáltatások színvonalának javítása, a szolgáltatásokat igénybe vevő polgárok elégedettségi szintjének növelése. 8.) Kiemelt figyelmet kell fordítani a szakképzésre. Összehangolt munkával szükséges segíteni a TISZK-en belül a piacképes szakmai képzési struktúra kialakítását. 9.) Intézményi férőhelyek kihasználtságának, a feladatmutatók változásainak figyelemmel kísérése. 10.) Elő kell segíteni az alapfokú oktatási intézmények közötti áttanítás megszervezését a költségtakarékosabb működés érdekében 11.) Együttműködés a helyi közművelődési feladatokat ellátó intézményekkel és egyéb kultúraközvetítő szervekkel 12.) Értékelni és folyamatosan figyelemmel kell kísérni a szociális intézmények szakmai munkáját. 13.) A civil szervezetek tevékenységének segítése 14.) Piacképes szakmai képzési struktúra kialakítása, meghonosítása. 15.) A szakszerű ügyintézés érdekében folyamatos önképzéssel és szakmai továbbképzéseken való részvétellel a köztisztviselők felkészültségének folyamatos erősítése. 16.) Közigazgatási hatósági szolgáltatások fejlesztése az ügyvitelkorszerűsítés, új informatikai alkalmazások bevezetése, a rendszer tovább fejlesztése. 17.) A hivatali munka- és igazgatásszervezés tovább fejlesztése. 18.) Eredményes felkészülés a megújító auditra. 19.) A belső auditok, ellenőrzések járuljanak hozzá a törvényes, eredményes hivatali működéshez. 20.) A személyügyi rendszer területeinek további fejlesztésével növekedjen a hatékony munkavégzés. 21.) A képviselő-testület munkatervéhez kapcsolódó hatékony előkészítő és eredményes végrehajtó munka. 22.) A képviselő-testület és bizottságai tevékenységének segítése, az ezzel kapcsolatos feladatok hatékony, szakszerű ellátása. 23.) A döntéshozatalhoz szükséges dokumentumokat az érintettek részére úgy kell biztosítani, hogy az érdekegyeztetések során a döntéssel érintettek kifejthessék véleményüket. 24.) Kiemelt a képviselő-testület döntéseinek előkészítése, illetve döntéseinek hatékony, eredményes, időbeni végrehajtása. Rendszeresen készüljön tájékoztató a képviselő-testület által hozott, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a végrehajtás során tett intézkedésekről, az elmaradt, vagy késedelmes végrehajtás okairól.

8 ) A testületi munkával kapcsolatos adminisztratív, technikai munka színvonalas ellátása. 26.) A kisebbségi önkormányzatok testületi ülésein való részvétellel elő kell segíteni döntéshozataluknál a törvényesség betartását. HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG 1.) A jogalkalmazási tevékenység során a 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelettel kiadott új Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiemelt kezelése, előírásainak betartása és betartatása a hatósági, szakhatósági munka során. 2.) A nemzetgazdaságilag fontos munkahelyteremtő, valamint az önkormányzat felújító, fejlesztő beruházásainak segítése a szakhatósági eljárások során. 3.) A parancsnokság különböző szakágainak, az objektum működéséhez szükséges alapvető feltételek biztosítása. Folyamatos költségfelhasználási egyeztetés és kontroll. A kiadási oldal további racionális csökkentése. 4.) A költséghatékonyság és takarékosság alkalmazása a mindennapi munkavégzés és szolgálatellátás során. 5.) A pályázati, az önkormányzati és egyéb szervezetek tűzoltóságot segítő anyagi támogatások figyelemmel kísérése, lehetőségeinek kihasználása. 6.) A próbaidős állomány beilleszkedésének segítése az oktatás, képzés, sport, a belső szolgálati rend, fegyelem, és a bevetések során. 7.) A készenléti állomány elméleti, gyakorlati tudási szakmai szintjének további emelése. ESETI CÉLKITŰZÉSEK 1. A 2009-ben megtartásra kerülő Európa Parlamenti képviselőválasztások magas színvonalú, precíz, törvényes lebonyolítása. 2. A október 1-én hatályba lépő, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) rendelkezéseinek elsajátítása és a helyes gyakorlati alkalmazása.

9 Szavazás Tárgya: A köztisztviselők, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóság teljesítménykövetelményei alapját képező évi célok meghatározásáról Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Fülöp István Távol - Oláh András Távol Dr. Sarka Attila Távol Tárgy: (2.tsp.) Előterjesztés a Szatmári Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységéről Előadó: Szabó István polgármester Előterjesztés mellékelve Bizottsági Vélemények KRISTIN RÓBERT A városüzemeltetési és városfejlesztési bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangú szavazással elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. A napirendhez több kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: MÁTÉSZALKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2009. (III.12.) Kt. számú H A T Á R O Z A T A A polgármesternek a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységről A Képviselő-testület Szabó István polgármesternek a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységéről szóló beszámolóját e l f o g a d j a.

10 Szavazás Tárgya: A polgármesternek a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységről Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Fülöp István Távol - Oláh András Távol Dr. Sarka Attila Távol A napirendhez több kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: MÁTÉSZALKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (III.12.) Kt. számú H A T Á R O Z A T A a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás évi tevékenységéről szóló tájékoztatójáról A Képviselő-testület Köszönetét fejezi ki a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulásnak a tevékenységükről szóló tájékoztató elkészítéséért, egyben a tájékoztatóban foglaltakat t u d o m á s u l v e s z i.

11 Szavazás Tárgya: a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás évi tevékenységéről szóló tájékoztatójáról Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Fülöp István Távol - Oláh András Távol Dr. Sarka Attila Távol B E J E L E N T É S E K VIROVEC PÁLNÉ Elmondja, hogy a Széchenyi úton a sikátorban lévő romos házzal kapcsolatban polgármester úr azt a tájékoztatást adta, hogy minden engedély rendelkezésre áll az ingatlan lebontására. Miért nem bontották még le? A bontáshoz szükséges engedélyek megléte nem jelenti azt, hogy a polgármesteri hivatal bontja le. A tulajdonosnak, az ügyfélnek kell a lebontásról gondoskodnia. Elmondja, hogy a bontási engedély jogerősen rendelkezésre áll. Információ szerint a bontás kivitelezőjének kiválasztása is megtörtént, reméli, hogy a bontás is megtörténik hamarosan. VIROVEC PÁLNÉ A Keleti-lakótelepen található játszótér létrehozásában nagy segítséget nyújtott a Johanita Szeretetszolgálat, akik a játszótér helyreállításában is segítséget ígértek, amiért köszönetet mond. SZABÓ ATTILA Csaholyi úton lakók problémáját veti fel. Elmondja, hogy a nagy esőzések alkalmával a víznek nincs lehetősége hová elfolyni, így nagy tócsák alakulnak és a közlekedő járművek a lakásokra fröcskölik a sarat és a vizet. Kéri, hogy vizsgálják meg mit lehet tenni a probléma megoldása érdekében.

12 Elmondja, hogy sajnos ez most az egész országban probléma, nagyon nagy területek vannak víz alatt, az olvadás illetve a jelentős csapadék mennyiség a belterületeken is gondot okoz. Megjegyzésként elmondja, hogy a város több pontján vannak évek óta fennálló gondok a csapadékelvezetésnek a mindenkori hiánya miatt. A Zöldfa utcával kapcsolatosan elmondja, hogy a kerékpárút építése együtt jár a csapadékvíz rendezéssel is, és remélhetőleg ez meg fogja oldani a problémát. DR. NAGYHÁZINÉ SZONDI ERIKA A Vállalkozók Érdekvédelmi Egyesülete nevében fordul kéréssel a jegyző úr felé. Elmondja, hogy a jelenlegi nagyon nehéz gazdasági helyzetben a mátészalkai vállalkozások szintén nagyon rossz helyzetbe kerültek. Az iparűzési adó fizetési határideje, március 15-e. A vállalkozók azt kérnék jegyző úrtól, illve az önkormányzattól, hogy azok a vállalkozások, akik nem tudják az iparűzési adó első részét befizetni, engedélyezzen számukra egy későbbi fizetési lehetőséget. Szeretnének december 31-ig halasztást kérni a befizetésre. Sok céget ellehetetlenít a fizetés, nincs munka, nincs fejlesztési lehetőség, zárultak a pályázati lehetőségek, tehát nagyon nehéz helyzetben vannak a vállalkozások. Elmondja, hogy ezt a kérést alátámasztják azok az aláírási ívek is, amelyeket a Vállalkozók Érdekvédelmi Egyesülete gyűjt, és több mint 100 vállalkozás írta alá. Ezt a kérést az aláírásokkal együtt a holnapi nap folyamán eljuttatják írásban jegyző úr számára. DR. TAKÁCS CSABA Ha képviselő asszony az írásosos kérést eljutatja, akkor azt természetesen meg fogják vizsgálni, de ezt nem tudják egy ügyként kezelni, hanem minden egyes adózó esetében a kérelem alapján külön adóeljárás lefolytatása szükséges. Ennek keretében vizsgálják meg a fizetési könnyítés lehetőségét, és ebben a törvényi keretek között az adóhatóság foglal állást. Általánosságban kijelenti azt, hogy az adózás rendjéről szóló törvény ad lehetőséget a fizetési könnyítésre, illetve értékelési lehetőséget nyújt abban az esetben az adott vállalkozás számára, amennyiben az adómegfizetési kötelezettség a vállalkozás helyzetét, működését ellehetetleníti. Ez egyébként egyformán minden más állami adónemre is vonatkozik. A felvetésre reflektálva elmondja, hogy ebben az ügyben a polgármesternek nincs jogköre, az adóhatósági jogkör jegyzői hatáskör.

13 Miközben támogatja, hogy jegyző úr egyedi kérelmenként vizsgálja meg az egyes vállalkozások kérelmét, arra emlékeztet, hogy az önkormányzati gazdálkodásban minden, mindennel összefügg. Az önkormányzati működésben nagyon fontos az adók feltöltése a törvényi határidőkben. Több átütemezési kérelem van (közműszámlák kifizetések az intézmények esetében), ahol kifejezetten az az időpont van megjelölve a fizetés határidejeként, amikor az adófeltöltés következtében bevételek keletkeznek az önkormányzatnál. A működési költségek fedezetéül szolgáló bevételek nem egyenletesen érkeznek, többek között az adófeltöltés időszakában vannak olyan bevételeik, amelyekből az említett kiadásokat alapvetően rendezni tudják. Az állami finanszírozás nem nyújt fedezetet a feladatellátásra, tehát saját bevételekből kell ezeket fedezni. A saját bevétel lemondására korlátozottan van lehetőségük, mert ha ezektől eltekintenek, akkor az intézményeket kell bezárni, illetve azt kockáztatják, hogy kikapcsolják a közműveket. A vállalkozások vezetői, tulajdonosai a saját vállalkozásaikért viselik a felelősséget és azért aggódnak, de közben nekik az önkormányzat egészének gazdálkodásának biztonságát kell szem előtt tartani. Elmondja, hogy amikor költség megtakarításokon vitatkoznak, és azt méltányosnak vagy méltánytalannak ítélik, akkor többek között ezeket az összefüggéseket is figyelembe kell venni és amikor esetleg bevételről mondanak le, vagy bevétel késedelmes realizálásának engednek utat, akkor azt is figyelembe kell venni, hogy a bevételekről való lemondás a működésben milyen zavarokat okozhat. Sajnos az önkormányzat egészét érinti a válság. Az elmúlt években a megszorító intézkedések az önkormányzatokat érintették a legsúlyosabban. Az önkormányzatoktól jelentős forráselvonások történtek, veszélybe sodorva ezzel a feladatellátást. Tehát az önkormányzatnak mindezeket szem előtt tartva kell meghozni a döntéseket. Arra kéri jegyző urat, hogy a kérelem alapján ahol ez méltányolható nyújtson segítséget, de ez nem lehet általános. DR. NAGYHÁZINÉ SZONDI ERIKA Természetesen nem arról van szó, hogy a vállalkozók ki akarnak bújni az adófizetési kötelezettség alól, csak a felek megegyezése alapján fizetési könnyítést, türelmi időt kérnének. A vállalkozás is ugyanúgy egy gazdálkodási egység, ugyanúgy fizetési kötelezettségei (bér, járulék), fenntartási költségei van. Tehát ugyanazzal a gondokkal küzd egy vállalkozás, mint az önkormányzat.

14 KÖVENDY ZSOLT Jegyző úr segítségét kéri az előző ülésen tárgyalt egyéni képviselői indítványával kapcsolatban, amely az Idősek Kertjére vonatkozott. Elmondja, hogy ezzel kapcsolatosan felvetődött a vita során több olyan kérdés is, melyek nehezen megválaszolhatónak tűnnek. Kéri, hogy a jegyzőkönyv alapján, illetve az egyéb jogi aggályokat megismerve jegyző úr készítsen egy feljegyzést, amellyel a kuratóriumot meg lehet keresni, és a továbbiakban az ő válaszaik is megismerhetőek. Elmondja, hogy ő az intézményvezetővel és a kuratórium elnökével is tárgyalt ebben a kérdéskörben. Világossá tette, hogy mi hiányzik ahhoz, hogy az önkormányzat érdemben foglalkozhasson ezzel az üggyel. Először is a kuratóriumnak - mint a feladatellátó, intézmény fenntartójának - magának kell ebben döntésre jutnia. Kinyilvánítani azt a szándékát, hogy a bővítést végre kívánja-e hajtani, milyen forrást tud ehhez biztosítani és ehhez milyen mértékű segítséget kér az önkormányzattól. Mindaddig, amíg ilyen döntés nincs, ezen nem segít bármilyen feljegyzés sem. KÖVENDY ZSOLT Elmondja, hogy ő azokról az elhangzott felvetésekről szeretne feljegyzést kérni jegyző úrtól, amelyek jogi aggályként fogalmazódtak meg az elmúlt időszakban, a tulajdonviszonyok és egyéb más dolgok vonatkozásában. Köszöni polgármester úrnak, hogy tárgyalásokat folytatott az ügyben, de nehezményezi, hogy a polgármester testületi hatáskörökben egyeztetéseket folytat pl. a Móra iskola vonatkozásában is- és erről a képviselőknek nincs tudomása. Természetesen minden a jogszabály által a testület hatáskörébe utalt kérdésben tájékoztatást ad. Elmondja, hogy soha nem lépi túl a jogszabályokban a polgármesternek biztosított hatáskört, ugyanakkor a feladatának tesz eleget, amikor önkormányzati feladatellátással kapcsolatos kérdésekben egyezetéseket folytat. Erre felhatalmazása van a törvény erejénél fogva, hozzátartozik a munkájához, a döntés-előkészítő tevékenységéhez. DR. SZÁSZI ISTVÁN A Budai Nagy Antal utca végén található két lakás az esőzések és a belvíz miatt gyalogosan nehezen megközelíthető. Kérte a műszaki irodát, hogy vizsgálják meg az anyagi lehetőségét egy szilárdútburkolat megépítésének.

15 SIKET TIBOR Kraszna Áruház mögött található butikok lebontása iránt érdeklődik, elmondja, hogy továbbra is balesetveszélyesek ezek az épület, illetve ezen a területen lévő aknafedelek rossz állapotára hívja fel a figyelmet. Elmondja, hogy a Kossuth út, és a Bajcsy-Zs. út által körbe zárt területen, tömb belsőben több hete egy heverő van kitéve. Intézkedést kér a probléma megoldása érdekében. A bontással kapcsolatban kéri a műszaki iroda vezetőjét, hogy adjon tájékoztatást. A másik felvetésre elmondja, hogy a heverő nem a kommunális hulladékok körbe tartozik, hanem a lomtalanítás során kihelyezhető hulladékok közé sorolandó. JÁSZOVICS ANITA Az áruház mögötti területen a korábbi egyeztetések során is elhangzott, hogy a tulajdonosok elbontanák az épületet, de ennek a mai napig nem tettek eleget. Személyenként, szerződő partnerenként külön, külön határozatban értesítést kaptak arról, hogy a létesítmény nagyságának és állapotának megfelelően, határidőt szabva, meddig kell a lebontásról gondoskodni. Elmondja, hogy még nem bontották el a tulajdonosok, de határidőre meg kell, hogy tegyék. KÖVENDY ZSOLT A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Takarékszövetkezet Mátészalkai Fiókjától kapott egy levelet, amely a fiók előtt található buszmegálló állapotára és az ott várakozó utazó személyekkel összefüggő problémát ismerteti. Kéri polgármester urat, hogy a problémára találjanak megoldást. Véleménye szerint nem a buszmegálló áthelyezése jelentheti a probléma megoldását, hanem más intézkedéssel kell megoldani. Elmondja, hogy ebben a tárgykörben kapott ő is levelet, amelyben kifejezetten a buszmegálló áthelyezését kéri a fiókvezető asszony. Úgy gondolja, hogy ez nem oldja meg a problémát, csak egy másik helyre helyezi. A gondot a várakozók magatartása okozza. A rendteremtés eszközeire vonatkozóan várja képviselő úr javaslatát.

16 DR. TAKÁCS CSABA Kiegészítésül elmondja, hogy a takarékszövetkezet évek óta kéri a buszmegálló áthelyezését, amelyre nem kerülhetett sor, mert forgalom technikai szempontból nem találták megoldhatónak. Ezt a problémát ismét meg fogják vizsgálni, A napján tartott testületi ülésen felvetetésekre reflektál. A Hajdú út, Váci út, illetve a Bajcsy-Zsilinszky út tisztaságával kapcsolatos problémák megoldására, az elvégezendő feladatokra megkeresték a Szalkatávhőt, illetve a Széchenyi István Általános Iskola előtti parkolóban lévő aszfalt 1m2-es területen történő javítására is. A Munkaügyi Központ környékén lévő parkolási problémákkal kapcsolatban a közterület felügyelők hétvégi túlórával fogják ellenőrizni a helyszínt. Elmondja továbbá, hogy a Kovács Árpád képviselő úr által felvetett problémát a talajterhelési díjjal kapcsolatosan megvizsgálták és képviselő urat levélben tájékoztatták. KÖVENDY ZSOLT A takarékszövetkezett előtt található buszmegállóhely környékén kialakult helyzet megoldási lehetőségeként javasolja, hogy a polgármester úr a közlekedési polgárőrséggel vegye fel a kapcsolatot a probléma megoldásának érdekében. KOVÁCS ÁRPÁD Az ezelőtt két testületi ülés alkalmával kritikával illette az adócsoportot. Elmondja, hogy a felvetésével kapcsolatban kapott egy tájékoztató jellegű levelet, amely alapján megállapította, hogy ő tévedett, a bírálata nem volt jogos, elnézést kér. Több tárgy nem volt, a polgármester az ülést órakor bezárta. k.m.f. Szabó István polgármester Dr. Takács Csaba jegyző

1) Előterjesztés egyes szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről

1) Előterjesztés egyes szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről Mátészalka Város Képviselő-testület 2012. május 24. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete:11-12, d./ határozata:56-64, Száma:

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. március 12. napján 14:06 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. március 12. napján 14:06 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. március 12. napján 14:06 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: - d./ határozata: Száma:

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. december 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. december 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/278/89/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. december 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 26. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

Készült: Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. január 25-i rendkívüli üléséről, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.

Készült: Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. január 25-i rendkívüli üléséről, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. január 25-i rendkívüli üléséről, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Macsári József polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-588-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. november 19. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 25-én megtartott üléséről. Az

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd és Térsége Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskolájának kérelme. 2. Kérelem a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 1 PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-82/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Battyányi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. május 24-én megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. május 24-én megtartott nyilvános üléséről Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Jogi Bizottsága Ülés száma: PJB 118-14//2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a bizottság 2012.

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 37/2010. (IV. 29.) önkormányzati testületi határozat az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBERUÁR 26-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBERUÁR 26-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBERUÁR 26-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet az

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Testületi névsor: Képviselő Voks Frakció

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Testületi névsor: Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület A jegyzőkönyv file: 08már31a.jkv J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület Dátum: 2008.márc.31 üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 570-31/2014. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én du. 15 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2008. december 1-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Gál János. Zeleiné Ács Ildikó

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Gál János. Zeleiné Ács Ildikó 215 JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. március 29-i nyílt ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: Bányász Róbert, Bodnár Pál, Csákvári Antal, Császár Zoltán, Deák Boldizsár,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-3/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár Gyula

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet

117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-8/2011/JT. 117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült: JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

egyszerű szavazattöbbséget igényel!

egyszerű szavazattöbbséget igényel! PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. Szám: 1133/2010. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben