SSADM Strukturált rendszerelemzési és -tervezési módszer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SSADM Strukturált rendszerelemzési és -tervezési módszer"

Átírás

1 1. BEVEZETÉS Miért kell módszertan? m Módszertan nélkn lkül Személyf lyfügg fejlesztések sek Örökös s viták Vezetési nehézs zségek Dokumentáci ciós s gondok Karbantartási gondok Munkahelyvált ltás s nehézs zségei Módszertannal: Technologizált lt fejlesztés Áttekinthet ség Projektvezetés s támogatt mogatása Csereszabatosság g ( termék, munkatárs) számítógépes támogatt mogatás De!!! Ellenáll llás s a szabványos módszertanokm bevezetésével vel szemben! Az életciklus fogalma Feladat megfogalmazása Elemzés Tervezés Kivitelezés Bevezetés Üzemeltetés/karbantartás SSADM Strukturált rendszerelemzési és -tervezési módszer "Structured Systems Analysis and Design Method MTA Információtechnológiai Alapítvány 1993 Az SSADM jellemzése 1 Két t f részbf szb l áll: az egyik a felhasználói i követelmk vetelmények elemzése, a másik m a rendszer tervezése se. Ezeket a részeket szakaszokra és s lépésekrel tagolja (a szakaszokat modulokba fogja össze). Az SSADM sajátoss tossága 2 Lehet vé teszi és támogatja a min ségbiztos gbiztosítási si szabványok és s a kapcsolódó eljárások alkalmazását. A projekt vezetését, t, irány nyítását t a PRINCE módszertan adja, amely jólj összeillik az SSADM módszertannal. m A módszer m környezetek és felépítése Az SSADM kiterjedtsége SSADM FELHASZNÁLÓK IGÉNYEI A módszer m felépítése RENDSZER MEGOLDÁSAI Az SSADM helye az informáci ciós rendszerek életciklusában TERVEZÉS MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELEMZÉS KÖVETELMÉNY-ELEMZÉS STRATÉGIA- KÖVETELMÉNY- SPECIFIKÁCIÓ TELJESKÖR VIZSGÁLAT FIZIKAI RENDSZERTERVEZÉS KIVITELEZÉS ÉS TESZTELÉS FEJLESZTÉS M KÖD TERMÉK LOGIKAI RENDSZER- SPECIFIKÁCIÓ adatfolyamok IDÕ események FUNKCIÓK egyedek események egyedek adattárak INFORMÁCIÓ 7 PROJEKTIRÁNYÍTÁS 8 SSADM NÉZETEK 9

2 Az SSADM törzsrt rzsrészesze és s a kapcsolódó területek IRÁNYÍTÁSI TERÜLETEK Stratégiai tervezés Taktikai tervezés Infrastruktúrairányítás Projektirányítás Kockázatelemzés TÖRZS SSADM Megvalósíthatóság Logikai TECHNIKAI TERÜLETEK Becslés és mérés Prototípuskészítés Kapacitástervezés Elosztott rendszerek Valós idejû rendszerek SSADM technikák Céljuk: a kommunikáci ció el seg segítése a rendszerfejlesztésben sben A technikák k osztályoz lyozása Diagramszer technikák Adatáram diagramok (data( flow diagram) Logikai adatszerkezetek (logical( data structre) Egyedtört rténeti diagram (entity( life history diagram) Dialógusszerkezet Logikai adatbázis folyamatok Konfigurációkezelés Fizikai Követelményelemzés Követelményspecifikáció rendszerspecifikáció rendszertervezés 3GL és 4GL kapcsolat Nem diagramszer technikák o Reláci ciós s adatelemzés s (relational( data o Konvertáló szabályok o Követelmények meghatároz o Rendszerszervezési si változatokv o Rendszertechnikai változatokv o Projektbecslés o Min ségellen gellen rzés o Funkciók k meghatároz o Specifikáci ció prototipizálása o Fizikai tervezés analysis) p r o t o t í p u s o k d i a l ó g u s t e r v e z é s p r o j e k t a l a p í t ó o k i r a t j e l e n l e g i f i z i k a i a d a t f o l y a m - m o d e l l k ö v e t e l m é n y - j e g y z é k j e l e n l e g i l o g i k a i a d a t f o l y a m m o d e l l f u n k c i ó m e g h a t á r o z á s m ó d o s í t á s o k e s e m é n y e k e g y e d - é l e t t ö r t é n e t e k l o g i k a i a d a t t á r - e g y e d m e g f e l e l t e t é s B / K a d a t s z e r k e z e t e k k i m e n e t e k á l l a p o tmj e ûl zv õe kl e t e k l e k é r d e z é s e k m ó d o s í t ó f e l d o l g o z á s i m o d e l l e k i g é n y e l t r e n d s z e r a d a t f o l y a m - m o d e l l j e e g y e d - e s e m é n y m o d e l l e z é s r e l á c i ó s a d a t e l e m z é s e s e m é n y h a t á s - á b r á k l e k é r d e z é s i u t a k l o g i k a i a d a t f e l d o l g o z á s t e r v e z é s e m elogikai gfelelteadattár tés -egyed e g y e d e k l e k é r d e z õ f e l d o l g o z á s i m o d e l l e k j e l e n l e g i r e n d s z e r l o g i k a i a d a t m o d e l l j e r e n d s z e r - s z e r v e z é s i a l t e r n a t í v á k i g é n y e l t r e n d s z e r l o g i k a i a d a t m o d e l l j e r e n d s z e r - t e c h n i k a i a l t e r n a t í v á k 5. Funkciók k specifikáci ciója Adatfolyam modellezés 13 f u n k c i ó - k o m p o n e n s m e g v a l ó s í t á s i t e r v é s p r o g r a m s p e c i f i k á c i ó k f o l y a m a t - a d a t k a p c s o l a t t e l j e s í t m é n y e l õ r e j e l z é s e k o p t i m a l i z á l á s f i z i k a i a d a t b á z i s t e r v Adatfolyam modellezés céljai: A A rendszer és s környezetk rnyezeténeknek ábrázolása, a projekt határainak kijelölése A A külsk ls elemek meghatároz, amelyek az inputokat szolgáltatj ltatják, illetve az outputokat fogadják Azoknak az adatfolyamoknak a meghatároz, amelyek az inputokat és s az outputokat hordozzák k a rendszer határain keresztül A A rendszer határain belüli li adatfolyamok leírása Az Az adattárak kijelölése Az eljárások meghatároz, amelyek feldolgozzák k az adatokat, kiváltj ltják k az adatfolyamokat és s az adatok tárolt rolását A rendszerszervezésben sben használt ábrák k típusai t (amelyek a rendszer m ködését írják k le) Rendszer folyamatábr brák Program folyamatábr brák Ügyviteli folyamatábr brák Futtatási diagramok Interaktív v rendszerek folyamatábr brái

3 HÁTRÁNYOK Elemei 1. Az eljárás Inkább azt írják k le, hogy (fizikailag) hogyan történnek a dolgok, mint azt, hogy mi történik Kevéss ssé adnak lehet séget különbk nböz részletezettségi szintek alkalmazására Túlzottan eljárásorient sorientáltak Nyilaiknak nincs tartalma 1. Eljárás 2. Adatfolyam 3. Adattár 4. Küls elem 5. Speciális esetek Egyedi azonosító Az eljárás átalakítja, illetve kezeli az adatokat 14 Pénzügyi osztály Eljárás megnevezése Fizikai hely: szervezet A döntéseknek nincs külön jelük, ezek az eljáráson belül foglalnak helyet! Az adatfolyam azonosítás 3. Az adattár megnevezés 4. KülsK ls elem Használjunk kifejez neveket! D1 Számítógépes f adattár Ügyfél Árajánlat Az adatáramlás iránya M1/T1/L1 Manuális f adattár/átmeneti/logikai A rendszer határain kívüli adatforrás, ill. adatbefogadó 14 Pénzügyi osztály A triviális adatfolyamokat nem kell megnevezni! (vagy egyidej leg mindkett ) 15 Pénzügyi osztály Kétirányú adatfolyam Olvasás Karbantartás 14 Pénzügyi osztály 13 Pénzügyi osztály Speciális esetek Az adatfolyam diagrammok el nyei Megengedett AFD kapcsolatok a környezeti elem Anyagáramlás b környezeti elem Anyagtárolás Gyakorlatias, nem technikai jelleg ábrázolásmód Gyorsan elkész szíthet és s módosm dosítható Könnyen érthet a felhasználó számára: kommunikáci ció Szintekre bontott, hierarchikus szerkezetben készk szíthet : top- down szemlélet let Minimális átfedéssel készk szíthet k: minimális redundancia Segíts tségükkel a rendszerek akár r fizikai, akár r logikai szempontból l leírhat rhatók, és s e kétfk tféle típust pusú diagramm egymásba kölcsk lcsönösensen átalakítható Környezeti elem Eljárás Adattár Anyag tároló Környezeti elem Csak külsk ls adatfolyam és anyagáram (adatfolyam és anyagfolyam) Eljárás (adatfolyam és anyagfolyam) (adatfolyam és anyagfolyam) Csak anyagfolyam Adattár Anyag tároló Csak anyagfolyam

4 Els szint AFD kialakítása A legfontosabb dokumentumok és kü kü ld k/c k/címzettek felismerése se Dokumentum áramlási diagramm elkész szítésese A rendszer határainak kijelölése Eljárások és s adattárak További eljárások hozzáad adása A teljesség g ellen rz A részletezettsr szletezettség g szintjének nek eldönt ntése Ellen rz rzés s a felhasználó bevonásával val A teljesség g ellen rz Az adattárakkal kapcsolatban be- és s kilép adatfolyamoknak egyaránt lennie kell Valamennyi adatfolyam teljes lefolyása rögzíthet Az eljárások, adatfolyamok, és s adattárak nevei legyenek ismer sek sek a felhasználó számára Legmagasabb szint: Tartalom diagramm (kontextus ábra) Informáci ciós s rendszer Logikai átalakítás (jelenlegi fizikai AFD-ból a logikai AFD) Távolítsuk el a hivatkozásokat a következ kre: kre: Hogyan történnek a dolgok Mikor történnek a dolgok Hol történnek a dolgok Ki végzi Amit meghagyunk: Mi történik A logikaivá történ átalakítás tevékenys kenységei Az adattárak ésszer sítésese A legalsó szint eljárások ésszer sítésese A logikai AFD-k k ellen rz egyértelm rtelm ség és s teljesség g szempontjából E tevékenys kenységek közül k l egyesek, vagy mind többször r is végrehajthatv grehajthatók! A fizikai logikai átalakítás vezérfonala Adattárak helyettesítése se logikai adatszerkezeti (LAS) egyedtípusokkal Átmeneti adattárak eltávol Nem automatizálhat lható eléjárások eltávol Adatok újraszervezését t végzv gz eljárások eltávol Adatfolyamokkal összekapcsolt eljárások összevonásasa Azonos feladatot ellátó eljárások összevonásasa Adatfolyamok tartalmának minimalizálása Adatfelhasználás s csak akkor, amikor szüks kséges Kifejez nevek használata Formalapok Elemi folyamat leírás Változat: Projekt/rendszer: Szerzõ: Dátum: Verzió Állapot: oldal Bemenetek/kimenetek leírása Folyamat / Közhasznú folyamat AZ Folyamat neve Változat Az elemi folyamatot tartalmazó adatfolyam-modell változata. Lehet: jelenlegi fizikai, jelenlegi logikai, rendszerszervezési alternatíva, igényelt Leírás Változat Honnan Mint az elemi folyamatok leírásában. Az adatfolyam kiindulópontjának azonosítója. Lehet külsõ objektum vagy elemi folyamat. Folyamat/Közhasznú folyamat AZ Folyamat neve Leírás Az elemi folyamat vagy közhasznú folyamat azonosítója (ld. Folyamatok). Az elemi folyamatok leírásai között lehetnek olyan leírások, amelyek az adatfolyam-ábrákon nem szerepelnek és közös használatú részfeldolgozásokat írnak le. Ezeket nevezik közhasznú folyamatoknak. A funkciók meghatá után csak alacsony szintû közös feldolgozások maradhatnak itt. Az elemi vagy közhasznú folyamat egyedi neve. A folyamat leírása. Hová Adatfolyam neve Adattartalom Az adatfolyam befogadójának azonosítója. Lehet külsõ objektum vagy elemi folyamat. Az adatfolyam neve, ahogy az adatfolyam-ábrákon szerepel. Ez része az adatfolyam azonosítójának, mivel ugyanazon két végpont között több adatfolyam létezhet. Az adatfolyam által szállított adatelemek nevei. Megjegyzések Az adatelemekre vonatkozó megjegyzések. Vonatkozhatnak az adatelemek ismétlõdõ vagy nem kötelezõ csoportjaira, az ismétlõdés vagy választás feltételeire, az ismétlõdõ csoportok számosságára stb

5 B/K leírások Változat Projekt/rendszer Szerzõ Dátum Verzió Állapot oldal Honnan Hová Adatfolyam neve Adattartalom Megjegyzések 37 Videokazetta kölcsönz Forrás Folyam Átvev Tag személyi adatok Tagnyilvántartó Tag érdekl dés Kölcsönzés Tag kér lap Kölcsönzés Kölcsönz filmek listája tag Tag videokazetta Kölcsönzés Kölcsönz videokazetta tag Tagnyilvántartó A tag állapota Kölcsönz Jölcsönz Infor.kérés a tagról Tagnyilvántartó Kölcsönz A tag viselkedése Tagnyilvántartó Szállító Szállítólevél Beszerz Beszerz Rendelés Szállító Szállító Számla Beszerz pénzügyek intézése Átutalási megbízás bank Beszerz Új filmek adatai kölcsönzés Beszerz Beérkez kazetta kölcsönzés Tagnyilvántartó Értesítések tag Beszerz Számla pénzügyek intézése Szállító Ajánlat Beszerz Szállító Új kazetta Beszerz Beszerz Ajánlat tanácsadó 38 Tanácsadó Rendelési lista Beszerz 39 Személyi adatok Tagnyilvántartó Kontextus ábra Tag Kazetta Kazetta Tag viselkedése Kölcsönzés Tag állapota Szállító rendelés Új kazetta kazetták kazetták Személyi adatok Tag Beérkezett kazetta Átutalási megbízás Információs rendszer Rendelési javaslat rendelés Szállító Beszerz Új kazetta számla Bank Tanácsadó Bank Átutalási megbízás Pénzügyek szint DFD 3.Beszerzés s kifejtése 4. EGYED-KAPCSOLAT DIAGRAM Az adatok fogalmi modellezése A logikai adatmodellezés

6 A logikai adatmodellezés s céljac Segít t az alkalmazási terület megért rtésében Diagramjai révén r n világosan, pontosan és egyértelm rtelm enen írja le a kommunikáci ciós s rendszert, s így jój kommunikáci ciós s eszköz El seg segíti a fejleszt k k közötti k egyetért rtést ( korai szakaszban) így csökkentve a kés bbi k gondokat A file-,, illetve adatbázis tervezés s alapjául szolgál, l, ugyanakkor független f minden konkrét t technikától, illetve termékt kt l Áttekintés A logikai adatmodellezés s során n az elemz megkeresi az egyedtípusokat és a közöttk ttük k felfedezhet kapcsolatokat, valamint a legfontosabb tulajdonság típusokat. Az eredmény dokumentálása a logikai adatmodellben törtt rténik (LAM). A LAM elemei Egy diagram: Logikai adatszerkezet Kapcsolódó dokumentáci ció:» Egyedtípusok» Kapcsolattípusok pusok» Tulajdonságt gtípusok A logikai adatmodellt gyakran egyedmodellnek, vagy egyedkapcsolati modellnek nevezik! Egyedtípus Konkrét t vagy elvont tárgy, t vagy fogalom, amely fontos a vizsgált rendszerben és s ezért le akarjuk írni. Kapcsolattípus pus Kétoldalú.. Vagy két k t egyedtípus, vagy egy egyedtípus saját t magával való viszonya. A kapcsolattípust pust a két k t egyedtípust összeköt vonal ábrázolja. A kapcsolat foka 1:1 A B Rajzi ábrázolása lekerekített téglalappalt történik. amelybe beírjuk az objektum nevét. Számla 49 Ügyfél A kapcsolattípusok pusok tulajdonságai gai: A kapcsolat foka A kapcsolat jellege Számla 50 1:m m:n A A B B 51 VEZETÕ BEOSZTOTT ÜGYFÉL Birtokol TÁROLÓHELY Tárol Indít Iktat BELSÕ Altípusa Fõtípusa ÜGYFÉL JOGI SZEMÉLY Altípusa Fõtípusa Fõtípusa Fõtípusa Tartozik Elhelyezkedik Létrejön Nyilvántartásba kerül Altípusa KÜLSÕ Altípusa TERMÉSZETES SZEMÉLY FOLYÓSZÁMLA

7 RÉSZEGYSÉG Felépül IGAZGATÓ Része RÉSZEGYSÉG Használatos mint Felépül HELYSÉG Helység neve Tartalmaz HELYSÉG CÍMEK HALMAZA Beosztottja kifejezhetõ így is: Fõnöke Beosztottja Jelent Alkatrészként szerepel SZABVÁNYOS ELEM CÍM Tartozik Szerepel CÍM TULAJDONI LAPOK HALMAZA Fõnöke TISZTSÉG- VISELÕ OSZTÁLY- VEZETÕ Tartozik TULAJDONI LAP TULAJDONI LAP INGATLANOK HALMAZA Fõnöke Beosztottja Hivatkozik Tartalmaz Szerepel Nyilvántart Szerepel INGATLAN BEOSZTOTT Hivatkozásként szerepel Hivatkozóként utal Hivatkozottként utal HIVATKOZÁS a. adatszerkezet részlet b. lekérdezési út INGATLAN Megoldás s menete Kezd egyedtípusok meghatároz Kezd egyedtípusok felrajzolása 1. Kezd egyedtípusok meghatároz 2. Kezd egyedtípusok felrajzolása 3. Egyedek közti k kapcsolat meghatároz 4. Kapcsolat fokának meghatároz 5. N:M fokú kapcsolat feloldása 6. Kapcsolat jellegének meghatároz 7. Modell ellen rz Könyv Író Példány Kölcsönz Foglalás Kölcsönzés Büntetés író foglalás kölcsönz könyv példány kölcsönzés büntetés Kapcsolat fokának meghatároz N:M fokú kapcsolat oldása Kapcsolat jellegének meghatároz író kölcsönz író kölcsönz író kölcsönz foglalás szerz foglalás szerz foglalás büntetés büntetés büntetés könyv példány kölcsönzés könyv példány kölcsönzés könyv példány kölcsönzés megszaggatás 63

8 6. Reláci ciós s adatelemzés RAE 64 Célok Az adatok jelentésével és s fontosságával kapcsolatos felhasználó szemlélet let kialakítása A LAM ellen rz» Harmadik normál l formára ra» A feldolgozási követelmk vetelményekre» A tartalomra Annak biztosítása, sa, hogy az adatok logikailag könnyen karbantarthatók és s b víthetb thet k k legyenek» Az adatok valamennyi összefüggésének feltárása» Az összes ellentmondás s feltárása» A felesleges ismétl tl dések kiküsz szöbölésese Az adatok legkedvez bb csoportosítása sa többfelhasználós környezetben Áttekintés A reláci ciós s adatelemzés s kiegész szíti illetve ellen rzi a logikai adatelemzés s eredményeit Ez a második, m teljesen eltér közelítésmód biztosítja tja a végtermv gtermék k jobbmin ségét Olyan adatszerkezetet eredményez, amely optimálisan redundáns ns és s rugalmas rnyezetben Az eljárás s lépései l a következk vetkez k 1) Ismétl tl d csoportok eltávol 2) Funkcionális függf ggések ellen rz 3) Részleges függf ggések kiküsz szöbölésese 4) Az azonosítótól l való függésen kívüli k függf ggések eltávol 5) A kapott eredmények ésszerüsítésese AZ ELJÁRÁS NORMALIZÁLÁS NÉVEN ISMERT! 67 Els dleges kulcs sor Követelmények: A RELÁCI CIÓ FOGALMA Tulajdonság nevek Oszlop Szakért reláció Szakért neve 001 Halassy E 002 Bana D 003 Szabó A Nincs két azonos sor A sorok sorrendje közömbös Az oszlopok sorrendje közömbös Minden oszlopnak egyedi neve van 68 Kétdimenziós tábla Elemi Kulcstípusok Kulcstípusok összetett Komplex A kulcsok szerepe alapvet a normalizálás folyamatában! A kulcsjelöltek-----els dleges kulcs hierarchikus 69 Összetett kulcs Projektszám id (napok) 001 C C A176 2 Idegen kulcs Projekt Projekt szám Projekt megnevezése Projekt típus *Ügyfélszám Ügyfél Ügyfélszám Postai cím Gazdasági típus 70 Hierarchikus kulcs Projektszám Tevékenység szám Kezd hét Befejez hét Nem normalizált lt adatok Szakképzetts pzettség Szám 004 Szabó Budapest Orom u. 2 Fizetési kategória Kocsiítpus D S1 A Kód Leírás SK01 Könyvelés Közdazd.egyetem SK10 CAD/CAM 3 év SK15 SSADM NCC bizonyítvány 71 Nem normalizált lt forma Nem ismétl d : Ismétl d : 1. NF szabálya: Távolítsuk el az ismétl d csoportokat! 72

9 Els normál l forma 2.NF. Küszöböljük ki a részleges funkcionális függéseket! 73 Második normál l forma Csak a szakképzettség kódjától függ! 3.NF. Els dleges kulcstól független funkcionális függések eltá! 74 * Harmadik normál l forma S1 S2 A B C D E F G 75 Szabályok R1 Kulcs X R2 Kulcs Y 1. A HNF reláci ciók k egyedtípusok 2. A hierarchikus kulcsok idegen kulcsokat tartalmaznak 3. Az összetett kulcsok alkotóelemeivel azonosított egyedtípusoknak léteznil tezniük kell, mint fölérendelteknekf 4. Az összetett kulcsú reláci ciók k alárendeltek 5. Az idegen kulcsok fölérendelteket f jelölnek lnek ki 76 Színész száma Színész neve Nemzetisége Stb. Színész száma Film száma Film száma Film évjárata Stb. 77 R4 Kulcs Z R3 Kulcs X Kulcs Y R5 Kulcs X Kulcs Y Kulcs Z 78 Funkcionális modellek leképez pezése 79

Az adatfolyam diagram elkészítése

Az adatfolyam diagram elkészítése Az adatfolyam diagram elkészítése Az AFD-t az elemzés és tervezés során kiterjedten használjuk. A jelenlegi helyzet vizsgálatakor a meglévő rendszer fizikai szintű AFD-t készítjük, majd ezeket logikaivá

Részletesebben

ADATBÁZIS ALAPÚ RENDSZEREK

ADATBÁZIS ALAPÚ RENDSZEREK ADATBÁZIS ALAPÚ RENDSZEREK Szoftverrendszerek fejlesztése SSADM Diagramok készítése A SZOFTVER, MINT TERMÉK Nem csupán a végrehajtható állományok Sokkal több Számos különböző komponensből áll Maga a számítógépes

Részletesebben

SSADM. Az SSADM (Structured System Analysis and Desing Method) egy rendszerelemzési módszertan.

SSADM. Az SSADM (Structured System Analysis and Desing Method) egy rendszerelemzési módszertan. SSADM Az SSADM (Structured System Analysis and Desing Method) egy rendszerelemzési módszertan. A struktúrált módszertanok alapelvei: Elemzés felülről lefelé: alrendszerekre, funkciókra, folyamatokra bontás

Részletesebben

Tartalom. Nagy rendszerek struktúrált fejlesztése (SSADM) Bevezető. Történet A strukturális modell Az SSADM technikái Az SSADM termékei

Tartalom. Nagy rendszerek struktúrált fejlesztése (SSADM) Bevezető. Történet A strukturális modell Az SSADM technikái Az SSADM termékei Nagy rendszerek struktúrált fejlesztése (SSADM) Szoftvertechnológia előadás Tartalom Áttekintés A strukturális modell Az SSADM technikái Az SSADM termékei 2 Bevezető Az SSADM az angol "Structured Systems

Részletesebben

Logikai adatmodell kialakítása

Logikai adatmodell kialakítása Logikai adatmodell kialakítása A logikai adatmodellezés célja: Segít az alkalmazási terület megértésében. Diagramjai révén világosan, pontosan és egyértelműen írja le a kommunikációs rendszert. lősegíti

Részletesebben

Adatmodellezés. 1. Fogalmi modell

Adatmodellezés. 1. Fogalmi modell Adatmodellezés MODELL: a bonyolult (és időben változó) valóság leegyszerűsített mása, egy adott vizsgálat céljából. A modellben többnyire a vizsgálat szempontjából releváns jellemzőket (tulajdonságokat)

Részletesebben

SDM. Adatbáziskezelés és könyvtári rendszerszervezés. Konkrét problémamegoldásra orientált elvek, szabályok együttese

SDM. Adatbáziskezelés és könyvtári rendszerszervezés. Konkrét problémamegoldásra orientált elvek, szabályok együttese SDM Adatbáziskezelés és könyvtári rendszerszervezés Módszertanok Módszer fogalma: Konkrét problémamegoldásra orientált elvek, szabályok együttese Módszertan fogalma: Az információs rendszer létrehozásához

Részletesebben

Funkcionális modellek leképezése. Dialógusok meghatározása

Funkcionális modellek leképezése. Dialógusok meghatározása III.rész Funkcionális modellek leképezése A felhasználói interfész Elemei: Dialógusok Menük Képerny k/ablakok Nyomtatványok/nyomtatott táblázatok Az on-line folyamatok szétválasztása Off-line folyamatok

Részletesebben

SSADM Structured Systems Analysis and Design Method (strukturált rendszerelemzési és tervezési módszertan)

SSADM Structured Systems Analysis and Design Method (strukturált rendszerelemzési és tervezési módszertan) SSADM Structured Systems Analysis and Design Method (strukturált rendszerelemzési és tervezési módszertan) Történelmi áttekintés: 1. Feldolgozásközpontú (folyamatorinetált): folyamatorientált, feldolgozási

Részletesebben

Adatbázis rendszerek 6.. 6. 1.1. Definíciók:

Adatbázis rendszerek 6.. 6. 1.1. Definíciók: Adatbázis Rendszerek Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fotogrammetria és Térinformatika 6.1. Egyed relációs modell lényegi jellemzői 6.2. Egyed relációs ábrázolás 6.3. Az egyedtípus 6.4. A

Részletesebben

SSADM. Strukturált rendszerelemzési és -tervezési módszer

SSADM. Strukturált rendszerelemzési és -tervezési módszer SSADM Strukturált rendszerelemzési és -tervezési módszer MTA Információtechnológiai Alapítvány 1993 Készült a brit kormány informatikai központja által megszerzett engedély alapján az "SSADM Version 4

Részletesebben

3. Komplex szoftver rendszerek fejlesztési módszertana

3. Komplex szoftver rendszerek fejlesztési módszertana 3. Komplex szoftver rendszerek fejlesztési módszertana A módszertan fejlesztési elvek, módszerek, eljárások és eszközök meghatározott halmaza, mely rendszerint a teljes fejlesztési ciklust, vagy annak

Részletesebben

Adatbázis, adatbázis-kezelő

Adatbázis, adatbázis-kezelő Adatbázisok I. rész Adatbázis, adatbázis-kezelő Adatbázis: Nagy adathalmaz Közvetlenül elérhető háttértárolón (pl. merevlemez) Jól szervezett Osztott Adatbázis-kezelő szoftver hozzáadás, lekérdezés, módosítás,

Részletesebben

1. előadás Alapfogalmak Modellezés, a Bachman-féle fogalomrendszer, adatmodell,

1. előadás Alapfogalmak Modellezés, a Bachman-féle fogalomrendszer, adatmodell, 1. előadás, a Bachman-féle, adatmodell, Adatbázisrendszerek előadás 2008. szeptember 8. Az szemlélet és Debreceni Egyetem Informatikai Kar 1.1 A hagyományos adatkezelés problémái állománykezelés egyéni

Részletesebben

Tartalomjegyzék SSADM. Strukturált rendszerelemzési és -tervezési módszer

Tartalomjegyzék SSADM. Strukturált rendszerelemzési és -tervezési módszer i Tartalomjegyzék SSADM Strukturált rendszerelemzési és -tervezési módszer MTA Információtechnológiai Alapítvány 1993 Tartalomjegyzék ii Strukturált rendszerelemzési és -tervezési módszer Áttekintés Az

Részletesebben

Információtartalom vázlata

Információtartalom vázlata 1. Az Ön cégétől árajánlatot kértek egy üzleti portál fejlesztésére, amelynek célja egy online áruház kialakítása. Az árajánlatkérés megválaszolásához munkaértekezletet tartanak, ahol Önnek egy vázlatos

Részletesebben

Adatmodell elemei. Adatmodellezés. Adatobjektum. Kutya adatobjektum, mint tábla

Adatmodell elemei. Adatmodellezés. Adatobjektum. Kutya adatobjektum, mint tábla Adatmodell elemei Adatmodellezés adatobjektum (entity, egyed) attribútum, tulajdonság reláció, kapcsolat IR2-2007 2 Adatobjektum Attribútum Kapcsolat Adatobjektum repülő utas típus hossz tömeg utazósebesség

Részletesebben

Információs rendszerek Információsrendszer-fejlesztés

Információs rendszerek Információsrendszer-fejlesztés Információs rendszerek Információsrendszer-fejlesztés A rendszerfejlesztés életciklusa problémadefiniálás helyzetfeltárás megvalósítási tanulmány döntés a fejlesztésrıl ELEMZÉS IMPLEMENTÁCIÓ programtervezés

Részletesebben

AZ ELőADÁS CÉLJA. A logikai adatmodellezés fogalmának bevezetése. A logikai adatszerkezet jelöléseinek és struktúrájának bemutatása

AZ ELőADÁS CÉLJA. A logikai adatmodellezés fogalmának bevezetése. A logikai adatszerkezet jelöléseinek és struktúrájának bemutatása AZ ELőADÁS CÉLJA A logikai adatmodellezés fogalmának bevezetése A logikai adatszerkezet jelöléseinek és struktúrájának bemutatása Annak bemutatása, hogy a logikai adatmodellezés használatával hogyan lehet

Részletesebben

Adatbázis-kezelés. alapfogalmak

Adatbázis-kezelés. alapfogalmak Adatbázis-kezelés alapfogalmak Témakörök Alapfogalmak Adatmodellek Relációalgebra Normalizálás VÉGE Adatbázis-kezelő rendszer Database Management System - DBMS Integrált programcsomag, melynek funkciói:

Részletesebben

BGF. 4. Mi tartozik az adatmodellek szerkezeti elemei

BGF. 4. Mi tartozik az adatmodellek szerkezeti elemei 1. Mi az elsődleges következménye a gyenge logikai redundanciának? inkonzisztencia veszélye felesleges tárfoglalás feltételes függés 2. Az olyan tulajdonság az egyeden belül, amelynek bármely előfordulása

Részletesebben

A relációs adatmodell

A relációs adatmodell A relációs adatmodell E. Codd vezette be: 1970 A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. Communications of ACM, 13(6). 377-387. 1982 Relational Databases: A Practical Foundation for Productivity.

Részletesebben

Az adatok a vállalat kulcsfontosságú erőforrásai. Az információs rendszer adatai kezelésének két alapvető változata:

Az adatok a vállalat kulcsfontosságú erőforrásai. Az információs rendszer adatai kezelésének két alapvető változata: ADATSZERVEZÉS Az adatok a vállalat kulcsfontosságú erőforrásai. Az információs rendszer adatai kezelésének két alapvető változata: fájlrendszerek (a konvencionális módszer) és adatbázis rendszerek (a haladóbb

Részletesebben

Adatbázisok. 1. gyakorlat. Adatmodellezés október október 1. Adatbázisok 1 / 42

Adatbázisok. 1. gyakorlat. Adatmodellezés október október 1. Adatbázisok 1 / 42 Adatbázisok 1. gyakorlat Adatmodellezés 2016. október 1. 2016. október 1. Adatbázisok 1 / 42 Elérhet ség Web: http://www.inf.u szeged.hu/~mkatona E-mail: mkatona@inf.u-szeged.hu Fogadóóra: Kedd 15 16 Árpád

Részletesebben

Az adatbázis-alapú rendszerek tervezésének alapvető része az adatok modellezése. Ez legtöbbször két fázisban zajlik:

Az adatbázis-alapú rendszerek tervezésének alapvető része az adatok modellezése. Ez legtöbbször két fázisban zajlik: 2. gyakorlat Az adatbázis-alapú rendszerek tervezésének alapvető része az adatok modellezése. Ez legtöbbször két fázisban zajlik: Egyed-kapcsolat diagram szemléletes ábrázolás Relációs adatbázis séma implementáció-közeli

Részletesebben

Adatbázisok. 3. gyakorlat. Adatmodellezés: E-K modellb l relációs adatbázisséma. Kötelez programok kiválasztása szeptember 21.

Adatbázisok. 3. gyakorlat. Adatmodellezés: E-K modellb l relációs adatbázisséma. Kötelez programok kiválasztása szeptember 21. Adatbázisok 3. gyakorlat Adatmodellezés: E-K modellb l relációs adatbázisséma. Kötelez programok kiválasztása 2016. szeptember 21. 2016. szeptember 21. Adatbázisok 1 / 24 Az adatbázisok szolgáltatásai

Részletesebben

Mezők viszonya a relációs adatbázis tábláiban

Mezők viszonya a relációs adatbázis tábláiban Mezők viszonya a relációs adatbázis tábláiban A normalizálás megértéséhez szükségünk van néhány további fogalom ismeretére, ezért most kisebb kitérőt teszünk. Megismerjük - a funkcionális függés, - a teljes

Részletesebben

PROJEKTTERVEZÉS. Page 1. A program definíci. A projekt definíci. Olyan egymásra melynek minden eleme, 1Art. 2Art. 3Art 2009.02.16. 2009.02.16.

PROJEKTTERVEZÉS. Page 1. A program definíci. A projekt definíci. Olyan egymásra melynek minden eleme, 1Art. 2Art. 3Art 2009.02.16. 2009.02.16. PROJEKTTERVEZÉS Art A program definíci ciója Olyan egymásra épülő projektekből álló tevékenys kenységi lánc, l melynek minden eleme, mérhető hozzáadott érékkel viszi közelebb k a szélesebb közössk sséget

Részletesebben

Fizikai terv. A fizikai tervezés részei: Adatterv Adatvédelmi terv A rendszer működésének terve Funkciók terve (programspecifikációk) I/O tervek

Fizikai terv. A fizikai tervezés részei: Adatterv Adatvédelmi terv A rendszer működésének terve Funkciók terve (programspecifikációk) I/O tervek Fizikai terv A fizikai tervezés részei: Adatterv Adatvédelmi terv A rendszer működésének terve Funkciók terve (programspecifikációk) I/O tervek Készítsük el a Hallgatói adatok kezelésének Dialógus tervét!

Részletesebben

Architektúra elemek, topológiák

Architektúra elemek, topológiák Arc elemek, topológiák Előadásvázlat dr. Kovács László fontossága Az üzleti folyamatok struktúrába szervezettek Az VIR folyamatoknak is tükr krözni kell ezt a struktúrát Ellentmondás esetén csökken a hatékonys

Részletesebben

Gazdasági informatika II (SZIE GTK GVAM 1. évfolyam) 2009/2010. tanév 2. félév

Gazdasági informatika II (SZIE GTK GVAM 1. évfolyam) 2009/2010. tanév 2. félév Gazdasági informatika II (SZIE GTK GVAM 1. évfolyam) 2009/2010. tanév 2. félév Egyed: minden olyan dolog, amit minden más dologtól jól meg tudunk különböztetni és amiről adatokat akarunk tárolni. (pl.

Részletesebben

Rendszer-modellezés, modellezési technikák

Rendszer-modellezés, modellezési technikák Rendszer-modellezés, modellezési technikák System engineering and modelling Irodalom Ian Sommerville: Software Engineering, 7th e. chapter 8. Roger S. Pressman: Software Engineering, 5th e. chapter 10,

Részletesebben

Tartalom. Nagy rendszerek struktúrált fejlesztése (SSADM) Bevezetı. Történet. Nyolc ok az SSADM használatára. Nyolc ok az SSADM használatára

Tartalom. Nagy rendszerek struktúrált fejlesztése (SSADM) Bevezetı. Történet. Nyolc ok az SSADM használatára. Nyolc ok az SSADM használatára Nagy rendszerek struktúrált fejlesztése (SSADM) Szoftvertechnológia elıadás Tartalom Áttekintés A strukturális modell Az SSADM technikái Az SSADM termékei 2 Bevezetı Az SSADM az angol "Structured Systems

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS. Modellek

ADATBÁZIS-KEZELÉS. Modellek ADATBÁZIS-KEZELÉS Modellek MODELLEZÉS Információsűrítés, egyszerűsítés Absztrakciós lépésekkel eljutunk egy egyszerűbb modellig, mely hűen tükrözi a modellezni kívánt világot. ADATMODELL Információ vagy

Részletesebben

SSADM Dokumentáció Adatbázis Alapú Rendszerek

SSADM Dokumentáció Adatbázis Alapú Rendszerek SSADM Dokumentáció Adatbázis Alapú Rendszerek Videó-megosztó oldal Szeged, 2012. 1. Csapattagok Sipos Norbert (SINRABT.SZE) Szűcs Dávid (SZDQACT.SZE) Várkonyi Zoltán (VAZSACT.SZE) 1.1. A projekt bemutatása

Részletesebben

BEVEZETÉS Az objektum fogalma

BEVEZETÉS Az objektum fogalma BEVEZETÉS Az objektum fogalma Program (1) Adat (2) Objektum Kiadványszerkesztés Word Táblázatkezelés Excel CAD AutoCad Adatbáziskezelés Access 1 Program (1) Adat (2) Objektum Adatmodell (2) A valós világ

Részletesebben

Magas szintű adatmodellek Egyed/kapcsolat modell I.

Magas szintű adatmodellek Egyed/kapcsolat modell I. Magas szintű adatmodellek Egyed/kapcsolat modell I. Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek. Alapvetés. 4.fejezet Magas szintű adatmodellek (4.1-4.3.fej.) (köv.héten folyt.köv. 4.4-4.6.fej.) Az adatbázis modellezés

Részletesebben

10-es Kurzus. OMT modellek és diagramok OMT metodológia. OMT (Object Modelling Technique)

10-es Kurzus. OMT modellek és diagramok OMT metodológia. OMT (Object Modelling Technique) 10-es Kurzus OMT modellek és diagramok OMT metodológia OMT (Object Modelling Technique) 1 3 Modell és 6 Diagram Statikus modell : OMT Modellek és diagramok: Statikus leírása az összes objektumnak (Név,

Részletesebben

Programozás. Adatbázis-kezelés (alapok) Fodor Attila

Programozás. Adatbázis-kezelés (alapok) Fodor Attila Programozás Adatbázis-kezelés (alapok) Fodor Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék foa@almos.vein.hu 2010. április 22. Bevezetés Adatbáziskezelés

Részletesebben

Adatbázisok az iskolában 2012 Adatmodellezés. Dr. Balázs Péter

Adatbázisok az iskolában 2012 Adatmodellezés. Dr. Balázs Péter Adatbázisok az iskolában 2012 Adatmodellezés Dr. Balázs Péter Adatmodell Nem a konkrét adatokkal, azok előfordulásával, hanem azok típusaival illetve a köztük lévő kapcsolatokkal foglalkozik. Egy adatbázis-kezelő

Részletesebben

rendszerszemlélető, adatközpontú funkcionális

rendszerszemlélető, adatközpontú funkcionális http://vigzoltan.hu rendszerszemlélető, adatközpontú funkcionális Integrált Vállalatirányítási Rendszerek Alkalmazói fejlesztések mindig valamilyen módszertan alapján történnek. A módszertan eljárások,

Részletesebben

Planning and Design of Information Systems. André Blokdijk, Paul Blokdijk ACADEMIC PRESS, 1987.

Planning and Design of Information Systems. André Blokdijk, Paul Blokdijk ACADEMIC PRESS, 1987. Planning and Design of Information Systems André Blokdijk, Paul Blokdijk ACADEMIC PRESS, 1987. 4.3 A tervezés határai Mi a tető, mi a lent, mi a centrum - tisztázni kell előre. A 4 modell milyen részlet

Részletesebben

Sum István. zpontvezet. Miskolc, 2007. április 12.

Sum István. zpontvezet. Miskolc, 2007. április 12. A felhasználók k igényeinek megfelelen en alakítani a szakképz pzést! Sum István Magyar Posta Zrt.. Oktatási KözpontvezetK zpontvezet Stratégiai Bizottság, elnök Miskolc, 2007. április 12. 1 Tartalom A

Részletesebben

Gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Gyári alkatrészek raktári betárolása modul Gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Bevezetés... 2 2. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 8 2.3. Raktárközi mozgás

Részletesebben

ISMERETEK. Keszmann JánosJ

ISMERETEK. Keszmann JánosJ 1 ÁLTALÁNOS MINŐSÉGBIZTOS GBIZTOSÍTÁSISI ISMERETEK Keszmann JánosJ 2 A tantárgy oktatásának a célja: c A hallgatók ismerjék k meg a minőségir girányítás s alapfogalmait, a minőségir girányítási rendszereket,

Részletesebben

legfontosabb adatvédelmi delmi és s direktmarketing

legfontosabb adatvédelmi delmi és s direktmarketing A webáruh ruházak működésével kapcsolatos legfontosabb adatvédelmi delmi és s direktmarketing kérdések 2014. március m 19. Alapfogalmak Az informáci ciós önrendelkezési jogról és s az informáci ciószabadságról

Részletesebben

Adatbázisok. 3. gyakorlat. Adatmodellezés: E-K modell szeptember szeptember 17. Adatbázisok 1 / 11

Adatbázisok. 3. gyakorlat. Adatmodellezés: E-K modell szeptember szeptember 17. Adatbázisok 1 / 11 Adatbázisok 3. gyakorlat Adatmodellezés: E-K modell 2014. szeptember 17. 2014. szeptember 17. Adatbázisok 1 / 11 Adatmodellezés Az adatbázis-alapú rendszerek tervezésének alapvet része Az adatmodellezés

Részletesebben

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 7 2.3. Raktárközi mozgás típusú betárolás...

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS Demetrovics Katalin

ADATBÁZIS-KEZELÉS Demetrovics Katalin ADATBÁZIS-KEZELÉS Demetrovics Katalin 1. Alapfogalmak...1 1.1. Adat... 1 1.2. Információ... 1 1.3. Egyed, Tulajdonság, Kapcsolat... 1 1.4. Adatmodellek... 2 1.5. Adatbázis (DATABASE, DB)... 3 2. A relációs

Részletesebben

DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt

DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt Követelmény felmérés DW séma tervezése Betöltési modul tervezése Fizikai DW tervezése OLAP felület tervezése Hardver kiépítése Implementáció Tesztelés, bevezetés

Részletesebben

Nyilvántartási Rendszer

Nyilvántartási Rendszer Nyilvántartási Rendszer Veszprém Megyei Levéltár 2011.04.14. Készítette: Juszt Miklós Honnan indultunk? Rövid történeti áttekintés 2003 2007 2008-2011 Access alapú raktári topográfia Adatbázis optimalizálás,

Részletesebben

NORMALIZÁLÁS. Funkcionális függés Redundancia 1NF, 2NF, 3NF

NORMALIZÁLÁS. Funkcionális függés Redundancia 1NF, 2NF, 3NF NORMALIZÁLÁS Funkcionális függés Redundancia 1NF, 2NF, 3NF FUNKCIONÁLIS FÜGGŐSÉG Legyen adott R(A 1,, A n ) relációséma, valamint P, Q {A 1,, A n } (magyarán P és Q a séma attribútumainak részhalmazai)

Részletesebben

A Forrás s rendszer sa. GriffSoft Zrt. 2008. 05. 21.

A Forrás s rendszer sa. GriffSoft Zrt. 2008. 05. 21. A Forrás s rendszer SOA-sítása sa Dr. Dányi D GáborG GriffSoft Zrt. 2008. 05. 21. Mi a Forrás? Ügyviteli operáci ciós s rendszer Szabványos és s specifikus üzleti modulok Intézm zményi felhasználók Oktatási

Részletesebben

Módszerek és technikák

Módszerek és technikák Szervezeti tevékenység elemzése Business Activity Model, BAM Módszerek és technikák Milyen kérdésekre keresünk választ: Miért? Mit? Mikor? Hogyan? Szervezeti szempontok Tevékenységek logikai modellje Szervezeti

Részletesebben

MÓDSZERTAN LEÍRÁS. NKTH Biztonsági rendszertervezési módszertan. 2007.09.05. Terjedelem: 69 oldal Készítette: Dr. Remzső Tibor

MÓDSZERTAN LEÍRÁS. NKTH Biztonsági rendszertervezési módszertan. 2007.09.05. Terjedelem: 69 oldal Készítette: Dr. Remzső Tibor MÓDSZERTAN LEÍRÁS NKTH Biztonsági rendszertervezési módszertan 2007.09.05. Terjedelem: 69 oldal Készítette: Dr. Remzső Tibor A dokumentum adatlapja Azonosítás Dokumentum adatai Dokumentum címe Biztonsági

Részletesebben

A RAKTÁRI JEGYZÉKEK SZÁMÍTÓGÉPES FELDOLGOZÁSA: ADATMODELLEZÉS ÉS SZABVÁNYOK

A RAKTÁRI JEGYZÉKEK SZÁMÍTÓGÉPES FELDOLGOZÁSA: ADATMODELLEZÉS ÉS SZABVÁNYOK A RAKTÁRI JEGYZÉKEK SZÁMÍTÓGÉPES FELDOLGOZÁSA: ADATMODELLEZÉS ÉS SZABVÁNYOK Boross István MNL Veszprém Megyei Levéltára Juhász Zoltán Pannon Egyetem Budapest Főváros Levéltára, 2014. május 6. MÓDSZERTANI

Részletesebben

Szoftverfejlesztő Informatikai alkalmazásfejlesztő

Szoftverfejlesztő Informatikai alkalmazásfejlesztő 114-06 Szoftverfejlesztés Átfogó szakdolgozat készítése, mely vagy adatmodellezés alapján adatbázis-fejlesztés és tesztelési feladat megvalósítása, vagy egy adaptációs jellegű feladat megoldása specifikációja,

Részletesebben

RELÁCIÓS ADATBÁZISSÉMÁK. Egyed-kapcsolat modellről átírás

RELÁCIÓS ADATBÁZISSÉMÁK. Egyed-kapcsolat modellről átírás RELÁCIÓS ADATBÁZISSÉMÁK Egyed-kapcsolat modellről átírás A RELÁCIÓS ADATMODELL Az adatokat egyszerűen reprezentálja: kétdimenziós adattáblákban Minden sor azonos számú oszlopból áll; egy sor egy rekord,

Részletesebben

Data Vault adatmodellezés.

Data Vault adatmodellezés. Data Vault adatmodellezés Nemeth.Zoltan@iqpp.hu Új adattárház adatmodellezési módszer Dan Linstedt nevéhez fűződik Ismérvei Részletes, tételes adatok Történetiség kezelése Data Vault Üzleti területek köré

Részletesebben

4. Az SSADM termékei

4. Az SSADM termékei 4. Az SSADM termékei Ebben a fejezetben az SSADM termékekkel kapcsolatos leírásai szerepelnek. Ez két részre oszlik, az első a termékfelépítési szerkezetet ábrázolja és írja le, a második szabványos termékleírásokat

Részletesebben

Projectvezetők képességei

Projectvezetők képességei Projectvezetők képességei MOI modell Motivation ösztönzés Organisation szervezés Ideas or Innovation ötletek vagy újítás Más felosztás Probléma megoldás Vezetői öntudat Teljesítmény Befolyás, team képzés

Részletesebben

Adatmodellek komponensei

Adatmodellek komponensei Adatbázisok I Szemantikai adatmodellek Adatmodellek komponensei Adatmodell: matematikai formalizmus, mely a valóság adatorientált leírására alkalmas Komponensei: strukturális rész: a valóságban megtalálható

Részletesebben

55 481 04 0000 00 00 Web-programozó Web-programozó

55 481 04 0000 00 00 Web-programozó Web-programozó A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Raktárforgalom kezelése. Bevét napló adattartalma. Kivét napló adattartalma.

Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Raktárforgalom kezelése. Bevét napló adattartalma. Kivét napló adattartalma. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Raktárforgalom kezelése 2 Bevét napló adattartalma Bevételezés Beszerzési egységár Fogadó raktár kódja A tevékenységért felelős kódja A bevételezési

Részletesebben

Haladó irodai számítógépes képzés tematika

Haladó irodai számítógépes képzés tematika Haladó irodai számítógépes képzés tematika Word haladó Haladó szövegszerkesztés Szöveg effektusok alkalmazása Az automatikus javítási beállítások használata Szöveg körbefuttatása, szövegtörés A szövegirány

Részletesebben

Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net. 2014 Bánsághi Anna 1 of 31

Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net. 2014 Bánsághi Anna 1 of 31 IMPERATÍV PROGRAMOZÁS Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net 9. ELŐADÁS - OOP TERVEZÉS 2014 Bánsághi Anna 1 of 31 TEMATIKA I. ALAPFOGALMAK, TUDOMÁNYTÖRTÉNET II. IMPERATÍV PROGRAMOZÁS Imperatív paradigma

Részletesebben

Logisztikai módszerek

Logisztikai módszerek BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztikai módszerek dr. Prezenszki József - dr. Tóth Lajos egyetemi docens egyetemi docens LOGISZTIKAI MÓDSZEREK 3. Raktározás,

Részletesebben

Témakörök. Struktúrált fejlesztés. Elınyök (SA) Structured Analysis (SA) Hátrányok (SA) Alapfogalmak (SA)

Témakörök. Struktúrált fejlesztés. Elınyök (SA) Structured Analysis (SA) Hátrányok (SA) Alapfogalmak (SA) Témakörök Struktúrált fejlesztés Szoftvertechnológia elıadás Structured Analysis/Stuctured Design (SA/SD) Jackson Structured Programming (JSP) Jackson System Development (JSD) Data Structured Systems Development

Részletesebben

megoldásai a Trimble 5503 DR

megoldásai a Trimble 5503 DR Autópálya építés s kitűzésének speciális megoldásai a Trimble 5503 DR mérőállomás s segíts tségével Zeke Balázs Győző 2006 Magyarország úthálózata Autópálya 522 km Autóú óút t 130 km Csomóponti ágak 205

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység MINISZTERELNÖKI HIVATAL Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1188-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet

Részletesebben

Adatbázisok gyakorlat

Adatbázisok gyakorlat Adatbázisok gyakorlat 5. gyakorlat Adatmodellezés III/IV Funkcionális függés, redundancia. Normalizálás Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Antal Gábor 1 Funkcionális függés

Részletesebben

KÖZPONTI PROGRAMOK SZERKEZETE. NSZFI Kutatásszervez

KÖZPONTI PROGRAMOK SZERKEZETE. NSZFI Kutatásszervez ORSZÁGOS KÉPZK PZÉSI JEGYZÉK, KÖZPONTI PROGRAMOK JOGSZABÁLYI HÁTTERE, H SZERKEZETE Menyhért Anikó NSZFI Kutatásszervez sszervezési si és s fejlesztési si osztály 1 A szakképz pzés alapdokumentumai - Országos

Részletesebben

Komplex munkaerőpiaci integráci. ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai. Kellermann Éva csadó 2006. január r 31.

Komplex munkaerőpiaci integráci. ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai. Kellermann Éva csadó 2006. január r 31. Komplex munkaerőpiaci integráci ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai Kellermann Éva tréner, pályp lyázati tanácsad csadó 2006. január r 31. Komplex munkaerőpiaci integráci ciós programok Kifejezetten

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem -/-/FI Vizsga. 1. nap 2. nap 3. nap 4. nap 5. nap 6. nap tevékenység

Nyugat-magyarországi Egyetem -/-/FI Vizsga. 1. nap 2. nap 3. nap 4. nap 5. nap 6. nap tevékenység Korszerű munkaszervezés 1 Nyugatmagyarországi Egyetem //FI21120 rész 118006 118006/1in nap nap nap 4. nap 5. nap 6. nap tevékenység 2014.05.14 2014.05.26 2014.06.05 interaktív Számítógépkezelési, üzemeltetési,

Részletesebben

7. Előadás tartalma A relációs adatmodell

7. Előadás tartalma A relációs adatmodell 7. Előadás tartalma A relációs adatmodell 7.1 A relációs adatmodell 7.2 Relációs adatbázisséma meghatározása 7.3 E/K diagram átírása relációs modellé 7.4 Osztályhierarchia reprezentálása 1 7.1 A relációs

Részletesebben

Ügyfél- és címadatok feldolgozása Talenddel

Ügyfél- és címadatok feldolgozása Talenddel Ügyfél- és címadatok feldolgozása Talenddel 2012.október 4. Dr. Miskolczi Mátyás, Kiss György A Stratisról röviden Jellemzők - Alapítva: 1998 - Tisztán magyar tulajdon - 50 tanácsadó - 140 ügyfél - 500+

Részletesebben

Adatbázis rendszerek. 4. előadás Redundancia, normalizálás

Adatbázis rendszerek. 4. előadás Redundancia, normalizálás Adatbázis rendszerek 4. előadás Redundancia, normalizálás Molnár Bence Szerkesztette: Koppányi Zoltán HF tapasztalatok HF tapasztalatok [ABR] az email címbe! Ne emailbe küldjük a házikat, töltsétek fel

Részletesebben

ADATMODELLEZÉS. Az egyed-kapcsolat modell

ADATMODELLEZÉS. Az egyed-kapcsolat modell ADATMODELLEZÉS Az egyed-kapcsolat modell AZ ADATMODELLEZÉSRŐL Amikor egy adatbázist hozunk létre, a valóság valamilyen szeletéről szeretnénk eltárolni adatokat Elengedhetetlen, hogy valamilyen modellalkotási

Részletesebben

6. Gyakorlat. Relációs adatbázis normalizálása

6. Gyakorlat. Relációs adatbázis normalizálása 6. Gyakorlat Relációs adatbázis normalizálása Redundancia: Az E-K diagramok felírásánál vagy az átalakításnál elképzelhető, hogy nem az optimális megoldást írjuk fel. Ekkor az adat redundáns lehet. Példa:

Részletesebben

A szoftver-folyamat. Szoftver életciklus modellek. Szoftver-technológia I. Irodalom

A szoftver-folyamat. Szoftver életciklus modellek. Szoftver-technológia I. Irodalom A szoftver-folyamat Szoftver életciklus modellek Irodalom Ian Sommerville: Software Engineering, 7th e. chapter 4. Roger S. Pressman: Software Engineering, 5th e. chapter 2. 2 A szoftver-folyamat Szoftver

Részletesebben

Adatbázis rendszerek Ea: A rendes állapot. Normalizálás

Adatbázis rendszerek Ea: A rendes állapot. Normalizálás Adatbázis rendszerek 1. 3. Ea: A rendes állapot Normalizálás 19/1 B ITv: MAN 2015.09.08 Normalizálás A normalizálás az adatbázis belső szerkezetének ellenőrzése, lépésenkénti átalakítása oly módon, hogy

Részletesebben

A NEPTUN rendszer üzemeltetésének aktuális kérdk rdései Dr. Tánczos T LászlL szló A Neptun Gesztori Bizottság működése Oklevélmell lmelléklet készk szítésese FIR - NEPTUN A Neptun Gesztori Bizottság g

Részletesebben

AZ ELőADÁS CÉLJA. RDA logikai adatmodell. helyének bemutatása az SSADM módszertanban (340.LÉPÉS)

AZ ELőADÁS CÉLJA. RDA logikai adatmodell. helyének bemutatása az SSADM módszertanban (340.LÉPÉS) AZ ELőADÁS CÉLJA RDA logikai adatmodell helyének bemutatása az SSADM módszertanban (340.LÉPÉS) annak bemutatása, hogy hogyan készíthető logikai adat adatmodell 3NF racionalizált relációhalmazból. A választott

Részletesebben

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások NETinv távközlési hálózatok informatikai hálózatok kutatás és fejlesztés gazdaságos üzemeltetés NETinv 1.4.2 Távközlési szolgáltatók és nagyvállatok

Részletesebben

Adatbázis rendszerek. 3. előadás Adatbázis tervezés

Adatbázis rendszerek. 3. előadás Adatbázis tervezés Adatbázis rendszerek 3. előadás Adatbázis tervezés Molnár Bence Szerkesztette: Koppányi Zoltán Házi+ZH Mindenkinek kimentek a jelszavak HIVATALOS e-mail cím a Neptunban Szakmai adatbázis Legalább 100 rekordot

Részletesebben

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 2. Adatbáziskezelés eszközei Adatbáziskezelés feladata Adatmodell típusai Relációs adatmodell

Részletesebben

Szoftver-mérés. Szoftver metrikák. Szoftver mérés

Szoftver-mérés. Szoftver metrikák. Szoftver mérés Szoftver-mérés Szoftver metrikák Szoftver mérés Szoftver jellemz! megadása numerikus értékkel Technikák, termékek, folyamatok objektív összehasonlítása Mér! szoftverek, programok CASE eszközök Kevés szabványos

Részletesebben

5. Gyakorlat. 5.1 Hálós adatbázis modell műveleti része. NDQL, hálós lekérdező nyelv:

5. Gyakorlat. 5.1 Hálós adatbázis modell műveleti része. NDQL, hálós lekérdező nyelv: 5. Gyakorlat 5.1 Hálós adatbázis modell műveleti része NDQL, hálós lekérdező nyelv: A lekérdezés navigációs jellegű, vagyis a lekérdezés megfogalmazása során azt kell meghatározni, hogy milyen irányban

Részletesebben

A szürke háttérrel jelölt fejezet/alfejezet szövege a CD-mellékleten található. A CD-melléklet használata. 1. Elméleti áttekintés 1

A szürke háttérrel jelölt fejezet/alfejezet szövege a CD-mellékleten található. A CD-melléklet használata. 1. Elméleti áttekintés 1 A szürke háttérrel jelölt fejezet/alfejezet szövege a CD-mellékleten található meg. A CD-melléklet használata Bevezetés xi xiii 1. Elméleti áttekintés 1 1.1. Adatmodellezés 3 1.2. Táblák, oszlopok és sorok

Részletesebben

Adatbázis rendszerek. dr. Siki Zoltán

Adatbázis rendszerek. dr. Siki Zoltán Adatbázis rendszerek I. dr. Siki Zoltán Adatbázis fogalma adatok valamely célszerűen rendezett, szisztéma szerinti tárolása Az informatika elterjedése előtt is számos adatbázis létezett pl. Vállalati személyzeti

Részletesebben

A CÉG. Vevők Bank KFT A FELADAT

A CÉG. Vevők Bank KFT A FELADAT A CÉG Vevők Bank KFT Állam Szállítók 1 A FELADAT A cég tevékenységének, működésének megismerése Üzleti folyamatok dokumentálása Információs rendszerrel szemben támasztott követelmények e meghatározása

Részletesebben

Adatfolyam diagram (DFD): 1. szintű DFD: Konferencia

Adatfolyam diagram (DFD): 1. szintű DFD: Konferencia Feladat Készítsünk adatbázis-modellt egy konferenciához! A cikkek szerzői beküldhetnek cikkeket. Beküldött cikkek egy független szakértő bírálói bizottsághoz kerülnek és a bírálók véleményt mondanak a

Részletesebben

Informatikai alapismeretek Földtudományi BSC számára

Informatikai alapismeretek Földtudományi BSC számára Informatikai alapismeretek Földtudományi BSC számára 2010-2011 Őszi félév Heizlerné Bakonyi Viktória HBV@ludens.elte.hu Titkosítás,hitelesítés Szimmetrikus DES 56 bites kulcs (kb. 1000 év) felcserél, helyettesít

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS. Adatbázis-kezelő rendszerek

ADATBÁZIS-KEZELÉS. Adatbázis-kezelő rendszerek ADATBÁZIS-KEZELÉS Adatbázis-kezelő rendszerek Adat (Data) Észlelhető, felfogható ismeret Jelsorozat Tény, közlés Valakinek vagy valaminek a jellemzője Adatbázis (Data Base, DB) Hosszú ideig évekig meglévő

Részletesebben

Normálformák Normalizálás ADATBÁZISKEZELÉS ÉS KÖNYVTÁRI RENDSZERSZERVEZÉS 1 / 2

Normálformák Normalizálás ADATBÁZISKEZELÉS ÉS KÖNYVTÁRI RENDSZERSZERVEZÉS 1 / 2 Normálformák Normalizálás ADATBÁZISKEZELÉS ÉS KÖNYVTÁRI RENDSZERSZERVEZÉS 1 / 2 Normálformák Normálforma: az egyed szerkezeti állapota NÉV SZAKKÉPZETTSÉG SZÜLETÉSI DÁTUM Nagy Zsolt Gépészmérnök közgazdász

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS. 1. Alapfogalmak

ADATBÁZIS-KEZELÉS. 1. Alapfogalmak ADATBÁZIS-KEZELÉS 1. Alapfogalmak... 1 1.1. Adat... 1 1.2. Információ... 1 1.3. Egyed, Tulajdonság, Kapcsolat... 2 1.4. Adatmodellek... 2 1.5. Adatbázis (DATABASE, DB)... 3 2. A relációs adatmodell...

Részletesebben

Rendszerszemlélet let az informáci. cióbiztonsági rendszer bevezetésekor. Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu

Rendszerszemlélet let az informáci. cióbiztonsági rendszer bevezetésekor. Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu Rendszerszemlélet let az informáci cióbiztonsági rendszer bevezetésekor Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu Informáci cióbiztonsági irány nyítási rendszer (IBIR) részeir Információs vagyon fenyegetettségeinek

Részletesebben

Adatszerkezetek 1. előadás

Adatszerkezetek 1. előadás Adatszerkezetek 1. előadás Irodalom: Lipschutz: Adatszerkezetek Morvay, Sebők: Számítógépes adatkezelés Cormen, Leiserson, Rives, Stein: Új algoritmusok http://it.inf.unideb.hu/~halasz http://it.inf.unideb.hu/adatszerk

Részletesebben

A HATÉKONY TANULÁS. Differenciális pedagógia. gia

A HATÉKONY TANULÁS. Differenciális pedagógia. gia A HATÉKONY TANULÁS Differenciális pedagógia gia A HATÉKONY TANULÁS S MÓDJAIM A feladatrendszeres oktatás, mely a gondolkodás rugalmas fejlesztésében mutatkozik hatékonynak. A kiscsoportos tanulás, mely

Részletesebben

Digitális dokumentumok formátumai. és s az. Bednarik LászlL. szló Miskolci Egyetem pző Főiskolai Kar

Digitális dokumentumok formátumai. és s az. Bednarik LászlL. szló Miskolci Egyetem pző Főiskolai Kar Digitális dokumentumok ai és s az XSLT-FO Bednarik LászlL szló Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképz pző Főiskolai Kar Miről l lesz szó Háttér XML nyelv Szövegfeldolgozás s dokumentum ai: TEI, DocBook DITA

Részletesebben