E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE"

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: /2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Drogstratégiáról ELŐTERJESZTŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Farkas Anett, a Humánszolgáltatási Iroda tanácsosa Dr. Szemelyácz János, a Dél-Dunántúli Regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórum regionális koordinátora Posta János, a Dél-Dunántúli Regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórum titkára MEGTÁRGYALTA: Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2006.augusztus 25. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: augusztus 25. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

2 2 II. Előzmények: I. A stratégia szükségessége Az Országgyűlés december 5-én fogadta el a Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében című dokumentumot. A Nemzeti Stratégia kulcsszerepet szán a helyi, megyei, illetve regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórumoknak. Ezek a bizottságok gyűjtik össze a helyi drogproblémákkal kapcsolatos információkat, monitorozzák a változásokat, meghatározzák a legfontosabb rizikócsoportokat, megállapítják a közösségi prevenció célkitűzéseit, a terápia lehetőségeit, egyben a prevenciós, közösségfejlesztő és terápiás kapacitásokat is nyilvántartják. I. a.: A Dél Dunántúli Regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórum DREKEF működése A Dél Dunántúli Regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (DREKEF) a Dél - Dunántúli régióban megalakult, illetve megalakuló helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok ernyőszervezete. Célja a szakember koordináció, az intézményi háló, az egyes intézményekben zajló programok összehangolása, a Nemzeti Stratégiában megfogalmazott tervek lebonyolításának szakmai támogatása, valamint regionális drogstratégia kidolgozása és megvalósítása. A Fórum, a dél-dunántúli régióban - Pécs, Komló, Mohács, Siklós, Szekszárd, Paks, Dombóvár, Bonyhád, Kaposvár, Siófok - megalakult Kábítószerügyi Egyeztető Fórumokat (KEF) és az azokban képviselettel rendelkező intézményeket tömöríti. Operatív testületéhez tartoznak a KEF-eket vezető városi koordinátorok, a DREKEF titkára és a regionális koordinátor. Az operatív teendőket a DREKEF Iroda látja el, amelynek az INDIT Közalapítvány - FÜGE Deviancia Prevenció, Regionális Képzési és Koordinációs Központja ad helyet. I. b.: A DREKEF feladatai a regionális drogstratégia megvalósítása, a helyi drogstratégiák megvalósításának támogatása a regionális együttműködés fejlesztése (DREKEF Iroda, információs központ) helyi szakemberek továbbképzése rendszeres, aktív kapcsolat a médiával szakmai fórumok, rendezvények, konferenciák tanácsadó, illetve szakértői támogatása II. a.: Stratégiai célok II. A regionális stratégia - a stratégia főbb elemei - A közvélemény formálása: elsősorban a média bevonásával, a prevenció és az ártalomcsökkentés eszközeivel. - A család: külön programokat kell kidolgozni a szülők számára, a családon belüli patogén tényezők visszaszorítása érdekében. - A fiatalok elérése: elsősorban az intézményekhez kötött iskolai prevenció, illetve a speciális tagintézmények (gyermek-ideggondozó, családsegítő szolgálat, gyermekotthon stb.) célzott programjain keresztül. - Speciális célcsoportok elérése: prostituáltak, intravénás droghasználók, HIV-fertőzöttek, etnikai kisebbségekhez tartozók.

3 3 - A régióban működő prevenciós programok összehangolása, koordinációja: fontos feladat a KEF ek területén működő, prevenciót célzó szolgáltatások és programok számbavétele, a régió prevenciós térképének elkészítése. - Stratégiai Tervezés: melynek során helyzetkép készül a régió drogérintettségéről, intézményi lefedettségéről, szolgáltatási hálójáról. A DREKEF, a Nemzeti Drogstratégia iránymutatása, illetve a helyi stratégiák alapján hosszú, - közép, és rövid távú célokat fogalmaz meg a kábítószer probléma kezelése érdekében. II. b.: Helyzetkép a Nemzeti Stratégia fejezeteihez kapcsolódó területek áttekintése 1.A társadalom váljon érzékennyé a drogkérdések hatékony kezelése iránt, a helyi közösségek pedig növeljék problémamegoldó készségüket a kábítószer-probléma visszaszorításában (közösség, együttműködés) A DREKEF-ben helyet foglaló intézmények megfelelően reprezentálják a régió kábítószerügyben érdekelt intézményi hálóját. A Fórum ülései, munkája az elmúlt években rendszeresebbé vált, a Nemzeti Stratégia fejezeteihez kapcsolódóan mind több területet fog át. A régió Drogstratégiájának megvalósítása, hatékonysága érdekében munkabizottságok állnak fel, a négy pillérhez kapcsolódóan. A kábítószer-probléma területén tevékenykedő intézmények és szolgáltatások működése biztosított, fejlesztési tervek fogalmazódtak meg, érdemi tárgyalások indultak el, de a prevencióhoz kapcsolódó tevékenységek esetében a folyamatosság nem minden esetben áll fenn. A DREKEF-ben szerepet vállaló szakemberek elismertek, a Fórum támogatásával és hátterével működő szakmai kapcsolatok eredményesek. 2. Esélyt teremteni arra, hogy a fiatalok képessé válhassanak egy produktív életstílus kialakítására és a drogok visszautasítására (megelőzés) A régióban, az eddig elvégzett vizsgálatok azt mutatják, hogy a középiskolások közel egyharmada kapcsolatba került már valamilyen módon az illegális kábítószerekkel. A kábítószerek fogyasztásának okaként elsősorban a kíváncsiság és a problémák előli menekülés szerepel. Az egyetemi hallgatók esetében emelkedő tendencia tapasztalható. Több, mint 30 %- a fogyasztott már valamilyen illegális kábítószert, közel 40 %-a rendszeresen vagy alkalmilag dohányzik, és kiemelkedően magas 80 % az alkalmi alkoholfogyasztók száma. A felnőtt népesség 10 %-a fogyasztott már valamilyen kábítószert, köztük az első kipróbálás időszaka tizenhat éves korra tehető. A térségben található, a megelőzéssel foglakozó állami és civil szervezetek, intézmények száma, hatékonyságuk, országos kitekintésben kifejezetten jónak, eredményesnek mondható, rendszeres működésük azonban nem biztosított. Bár a különböző egészségfejlesztő, megelőző programok, az iskolai drogügyi koordinátorok és a különböző, a pedagógusokat célzó tréningek száma magas, azok további bővítése indokolt. Fontos kiemelnünk, a mikro, és szociális környezet (család, munkahely, egyházak) szerepét, mely területeken jelentős hiányok tapasztalhatók. 3. Segíteni a drogokkal kapcsolatba kerülő és a drogproblémákkal küzdő egyéneket és családokat (szociális munka, gyógyítás, rehabilitáció) Hazánkban a kezelőrendszer Baranya megyében a legfejlettebb, a drogterápiával foglalkozó szakemberek aránya itt a legmagasabb. Kiemelkedő a Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat Gyógyító - Foglalkoztató Közalapítványa (INDIT Közalapítvány) modellszerepe: az integrált drogterápiás intézmény drogambulanciát, rehabilitációs otthont és félutasházat egyesít, nappali ellátó szolgálatot működtet. Emellett a különböző célcsoportokra (korcsoportok, tanárok, szülők stb.) szabott prevenciós programokat is bonyolít. Ez a modellszerep egyfelől mintaadó, másfelől azonban jelentős egyenlőtlenségi eloszlást generál a régió ellátottsági térképén. A régióban csak Tolna megyében (Szekszárd) működik hasonló speciális intézmény, a Szent Erzsébet Karitász Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálata. Az Alapítvány 1999 óta önkormányzati támogatással

4 4 működteti a RÉV szolgálatot, mely a megyében élő legális és illegális kábítószer-problémákkal küzdő személyek és hozzátartozóik alacsonyküszöbű, pszicho-szociális ellátó helye. 4. Csökkenteni a drogokhoz való hozzáférés lehetőségét (kínálatcsökkentés) A rendőrség kereslet, és kínálatcsökkentés területén dolgozó egységeit, a megelőző, felderítő és a nyomozati munkában tevékenykedő szakembereket felkészültség és szervezettség jellemzi, tevékenységüket jogszabályi keret, munkaköri leírások szabályozzák. A működő egységek hatékonyak a felderítő munkában, a prevenció területén jól működő megelőzési programok (D.A.D.A., Sulizsaru, Ellenszer stb.) vannak jelen. A terjesztői hálózatok felszámolása nehéz, annak újratermelődése miatt. A megelőzési programok - a munkatársak leterheltsége miatt - kevés fiatalhoz jutnak el, hatékonyságuk nehezen mérhető. III. A regionális stratégia - a legfontosabb célkitűzések 1. Közösség, együttműködés - A társadalom váljon érzékennyé a drogkérdések hatékony kezelése iránt, a helyi közösségek pedig növeljék problémamegoldó készségüket a kábítószerprobléma visszaszorításában. A Nemzeti Stratégia fejezetei közti összhang megteremtése, DREKEF munkabizottságok kialakítása, az intézmények közötti információáramlás, adatszolgáltatási rendszer hatékonyabbá tétele. Önkormányzatok erőteljesebb szerepvállalása: a megyei közgyűlések biztosítsanak lehetőséget a DREKEF Munkacsoportok beszámolóinak megismerésére (évente), azok szakmai javaslatait vegyék figyelembe a támogatások elosztásakor. A helyi önkormányzatok program, és rendezvénytervükben támogassák a megelőző tevékenységet végző, az alternatív szabadidő eltöltési lehetőségeket szervező intézményeket. Drogmentes programok és színterek létrejöttének támogatása: prioritást élveznek az ifjúsági, információs, tanácsadó, szolgáltató stb. irodák, klubok. Jogszabályi környezet elemzése és szükség szerinti módosítása (pl. a zenés-táncos szórakozóhelyek engedélyezési eljárásának jogi újraszabályozása, a helyi igazgatási és ellenőrzési hatáskörök gyakorlása). A szakmai találkozók, konferenciák, képzések számának és minőségének fejlesztése. Szülők, családok aktivizálása, képessé tétele a probléma kezelésére, a helyi közösségi színterek működésének elősegítése. A különböző kockázati csoportok, valamint a büntetés végrehajtás intézményeiből szabadult kábítószer-használók számára speciális kezelési illetve után-követési programok kidolgozása. A büntetés végrehajtás intézményeiből szabadult kábítószer-használók, illetve a gyógyult szenvedélybetegek számára reintegrációs programok kidolgozása, mely az életviteli normák mellett munkaerő-piaci esélyeiket is jelentősen növeli. 2. Megelőzés - esélyt teremteni arra, hogy a fiatalok képessé válhassanak egy produktív életstílus kialakítására és a drogok visszautasítására. Felmérések a prevenciós programok elterjedtségéről és hatékonyságáról. A régióban működő prevencióval foglakozó szervezetek, programok feltérképezése, az iskolai programok térképének elkészítése, az adatok összegyűjtése. A DREKEF szakmai ajánlást fogalmaz meg a működő programokról, együttműködési szerződések kialakítását kezdeményezi. Nemzetközi tapasztalatok felhasználása és hozzáférhetővé tétele. Közösségi programok: szülőcsoportok, családi prevenciós programok kezdeményezése, koordinálása, családi hétvégék szervezése, szülő gyerek tábor megvalósítása, módszer, program kialakítása.

5 5 Veszélyeztetett fiatalok számára speciális programok kidolgozása, a meglevők összegyűjtése és megismertetése a szakemberekkel. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok segítségével felmérés kezdeményezése illetve lefolytatása a peremkerületekben élő, valamint a roma fiatalok szerves oldószer használati szokásairól, speciális prevenciós programok kidolgozása. Szabadidős és sport programok, művészeti tevékenységek és az ilyeneket szervező intézmények (ifjúsági központok, klubok, művelődési házak, gyermekjóléti szolgálatok stb.) támogatása. Információs kiadványok, médiaesemények: a megelőzéssel foglalkozó intézmények, szervezetek tevékenységéről, a kábítószerek fogyasztásának ártalmairól szóló kiadványok megjelentetése, a médiában való folyamatos megjelenés biztosítása. Képzés: - a prevenció területén dolgozók továbbképzése, - a szakemberek, szervezetek közti kapcsolat állandóvá tétele, új szakmai információk, módszerek cseréje, képzők képzése, illetve prevenciós munkabizottság felállítása, - a pedagógus-továbbképzésben a prevenciós, - illetve a konfliktuskezelés képzés, valamint az egészségfejlesztés kapjon hangsúlyt, - a szociális- és gyermekvédelemmel foglalkozó szakemberek képzése és továbbképzése, - az egyházakkal kapcsolat felvétele, a hittan tanárok képzésük során szerezhessenek drogprevencióval kapcsolatos ismereteket, - kortársképzés, kortárs támogatók képzése, - a roma családokkal foglakozó szakemberek számára képzés, melynek során a roma kultúra sajátosságainak megismerésével, készségszintű elsajátításával, a roma populáció, illetve az etnikumon belüli népcsoportok közti különbségek is megismerhetővé válnak. 3. Szociális munka, gyógyítás, rehabilitáció - segíteni a drogokkal kapcsolatba kerülő és a drogproblémákkal küzdő egyéneket és családokat. Kezelési kapacitás növelése az állami, önkormányzati, civil és egyházi szervezetek fenntartásában működő terápiás és rehabilitációs intézmények tekintetében. Közösségi programok: elsősorban volt drogbetegek és hozzátartozóik önsegítő vagy kulturális csoportjai számára. Az önszerveződést elősegítő támogatási programok beindítására van szükség. A rehabilitációs otthonokban talpraállt szenvedélybetegek számára a visszailleszkedést, a teljes értékű munkaerővé válást elősegítő programok kidolgozása és megvalósítása, védett munkahelyek létrehozása. Háziorvosok megfelelő számú és minőségű képzése. Szükséges régiónként az igényeknek megfelelő kapacitású gyermek-addiktológiai részleg kialakítása. Veszélyeztetett vagy speciális populációk számára programok kialakítása (intravénás szerhasználók, hajléktalanok, nők stb.). A büntetés-végrehajtás intézményrendszerén belül az egészségügyi részlegek bővítése vagy kezelések kialakítása külső szakemberek alkalmazásával. Droghasználók és függők kezelése finanszírozási elveinek javítása. Adatnyilvántartás: szükséges a kliensekről egységes szemléletű, uniós normákhoz igazodó minimum adatok rögzítése. Oktatási programok létesítése és finanszírozásuk biztosítása.

6 6 4. Kínálatcsökkentés - csökkenteni a drogokhoz való hozzáférés lehetőségét. Javítani kell a rendőrség felderítő, nyomozati, vizsgálati illetve lefoglalási eredményességét: szakemberek, képzések számának növelése, nemzetközi együttműködésekben történő részvétel további fokozása stb. Erősíteni kell a nemzetközi együttműködésekben történő részvételt a szakemberek képzése és a speciális programok meghonosítása érdekében. A helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumokban a kínálatcsökkentés feladatait végző szervezetek képviseletének bővítése valósuljon meg (ügyészek, bírók). Minden lehetséges eszközzel segíteni kell, hogy a kábítószerrel való visszaélés bűncselekménye kapcsán az eljárásba vont fiatalkorúak büntetőeljárása minél rövidebb ideig tartson, különös tekintettel a bírói szakra. Továbbra is szükséges a legálisan forgalmazott kábítószerek és pszichotrop anyagok fokozottabb ellenőrzése. Az összes visszaélés kábítószerrel bűncselekmények miatt indított eljárásokon belül tovább emelkedik a terjesztői típusú magatartások miatt indított eljárások aránya. Szállítási útvonalak és módosulásaik feltérképezése, hatékony fellépés. Megfelelő mennyiségű fogyóeszköz (tesztek) rendelkezésre bocsátása. A Stratégia teljes terjedelemben az előterjesztés melléklete. A dokumentum megtárgyalását Somogy és Tolna Megye Önkormányzata is napirendre tűzi szeptemberi ülésén. Határozati javaslat: III. 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Dél-Dunántúli Regionális Drogstratégiáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi és egyetért az abban megfogalmazott célokkal. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Dél-Dunántúli Regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (DREKEF) regionális koordinátorát, hogy A Dél- Dunántúli Régió stratégiája a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében c. dokumentumban megfogalmazott célok megvalósításáról, feladatainak teljesítéséről, a DREKEF Munkacsoportjainak tevékenységéről kétévenként tájékoztassa a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlését. Határidő: október 31. Felelős: a közgyűlés ágazatért felelős tisztségviselője, a DREKEF regionális koordinátora Pécs, augusztus 25. Tasnádi Péter

7 Melléklet A Dél-Dunántúli Régió stratégiája a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében

8 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 4 II. SZEMLÉLETI KERET... 5 ÁLTALÁNOS CÉL... 5 JÖVŐKÉP... 5 STRATÉGIAI CÉLOK... 6 FŐ CÉLOK... 7 A STRATÉGIA ALAPELVEI... 7 III. A STRATÉGIA ESZKÖZRENDSZERE... 8 IV. HELYZETKÉP... 9 IV.1. KÖZÖSSÉG, EGYÜTTMŰKÖDÉS... 9 IV.1.a. A Dél Dunántúli Regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórum... 9 IV. 2. MEGELŐZÉS IV. 2. a. A kábítószer - fogyasztási szokások változásai IV. 2. b. A Prevenció színterei IV. 3. SZOCIÁLIS MUNKA, GYÓGYÍTÁS, REHABILITÁCIÓ IV A hazai ellátás IV A Dél Dunántúli régió intézményi lefedettsége: alacsony küszöbű szolgáltatás, ambuláns ellátás, rehabilitáció IV. 4. KÍNÁLATCSÖKKENTÉS IV. 1. A hazai helyzetkép IV. 2. A Dél Dunántúli régió helyzetképe V. A STRATÉGIA FŐ CÉLJAI KÖVETKEZTETÉSEK V.1. A TÁRSADALOM VÁLJON ÉRZÉKENNYÉ A DROGKÉRDÉSEK HATÉKONY KEZELÉSE IRÁNT, A HELYI KÖZÖSSÉGEK PEDIG NÖVELJÉK PROBLÉMAMEGOLDÓ KÉSZSÉGÜKET A KÁBÍTÓSZER-PROBLÉMA VISSZASZORÍTÁSÁBAN (KÖZÖSSÉG, EGYÜTTMŰKÖDÉS) Összefoglaló SWOT elemzés Következtetések V.2. ESÉLYT TEREMTENI ARRA, HOGY A FIATALOK KÉPESSÉ VÁLHASSANAK EGY PRODUKTÍV ÉLETSTÍLUS KIALAKÍTÁSÁRA ÉS A DROGOK VISSZAUTASÍTÁSÁRA (MEGELŐZÉS) Összefoglaló SWOT elemzés Következtetések V. 3. SEGÍTENI A DROGOKKAL KAPCSOLATBA KERÜLŐ ÉS A DROG - PROBLÉMÁKKAL KÜZDŐ EGYÉNEKET ÉS CSALÁDOKAT (SZOCIÁLIS MUNKA, GYÓGYÍTÁS, REHABILITÁCIÓ) Összefoglaló SWOT elemzés Következtetések V. 4. CSÖKKENTENI A DROGOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS LEHETŐSÉGÉT (KÍNÁLATCSÖKKENTÉS) Összefoglaló SWOT elemzés Következtetések

9 VI. PROGRAMOZÁS - A CÉLOK RÉSZLETEZÉSE VI. 1. KÖZÖSSÉG, EGYÜTTMŰKÖDÉS - A TÁRSADALOM VÁLJON ÉRZÉKENNYÉ A DROGKÉRDÉSEK HATÉKONY KEZELÉSE IRÁNT, A HELYI KÖZÖSSÉGEK PEDIG NÖVELJÉK PROBLÉMAMEGOLDÓ KÉSZSÉGÜKET A KÁBÍTÓSZER- PROBLÉMA VISSZASZORÍTÁSÁBAN Hosszú távú célok Középtávú célok Rövidtávú célok VI. 2. MEGELŐZÉS - ESÉLYT TEREMTENI ARRA, HOGY A FIATALOK KÉPESSÉ VÁLHASSANAK EGY PRODUKTÍV ÉLETSTÍLUS KIALAKÍTÁSÁRA ÉS A DROGOK VISSZAUTASÍTÁSÁRA Hosszú távú célok Középtávú célok Rövidtávú célok VI. 3. SZOCIÁLIS MUNKA, GYÓGYÍTÁS, REHABILITÁCIÓ - SEGÍTENI A DROGOKKAL KAPCSOLATBA KERÜLŐ ÉS A DROG - PROBLÉMÁKKAL KÜZDŐ EGYÉNEKET ÉS CSALÁDOKAT Hosszú távú célok Középtávú célok Rövidtávú célok VI. 4. KÍNÁLATCSÖKKENTÉS - CSÖKKENTENI A DROGOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS LEHETŐSÉGÉT Hosszú távú célok...hiba! A könyvjelző nem létezik. Középtávú célok...hiba! A könyvjelző nem létezik. Rövidtávú célok...hiba! A könyvjelző nem létezik. 3

10 I. Bevezető Az egészség megőrzése és az egészségfejlesztés minden bizonnyal a XXI. század egyik legnagyobb kihívása, s egyben feladata lesz. A problémakör jelenségei, tendenciái, mérőszámai és okai, a megoldás stratégiái régóta ismertek. Ezért az egészségfejlesztés érdekében óhatatlanul szükséges a társadalmi felelősségtudat, az egészségfejlesztő beruházások növelése, a működő partneri kapcsolatok megszilárdítása és kiterjesztése, a közösségi és egyéni képességek fejlesztése, valamint az ehhez szükséges infrastruktúra biztosítása.1 Az Európai Unió tagjaként az egészségfejlesztés kiemelt feladatként fogalmazódik meg Magyarország számára is, ezért a Nemzeti Fejlesztési Terv egyik fő célkitűzésként jelöli meg a lakosság életminőségének javítását 2,s egyik beavatkozási területként az egészségügyi állapot fejlesztését jelöli meg. Ezt célozza Az egészségmegőrzés stratégiája 2010 ig című egészségfejlesztési koncepció is 3, melyben a fő célok megfogalmazása mellett a középtávú programozás többek közt az egészség megőrzésében fontos szerepet játszó helyszínek megerősítését (települések, iskolák, munkahelyek), a társadalmi intézmények támogatását (családok támogatása az egészséges életmód kialakításában, iskolák képzési programjainak népszerűsítése), valamint az egészséget károsító hatások (dohányzás, alkohol, drog) visszaszorítása, az egészséges életmód feltételeinek biztosítása szerepel. S ha egészségről, életmódról, annak megőrzéséről, fejlesztéséről beszélünk, megkerülhetetlen az egészséget károsító hatások - így a kábítószer probléma - megértése, vizsgálata, s nem hiányozhatnak a megoldás lehetőségeit, stratégiáit, cselekvési terveit bemutató szakmai anyagok sem. Ezt az igényt felismerve jelen munkánkban erre vállalkozunk. A Dél Dunántúli Regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a régióra vonatkozó és rendelkezésünkre álló adatállomány felhasználásával képet kíván adni a Dél Dunántúl drogérintettségéről, a kezelés, a prevenció intézményi ellátottságáról, a kínálatcsökkentés területének eredményeiről. A helyzetkép ismeretében pedig meghatározzuk legszükségesebb teendőinket, közép és hosszú távú céljainkat. Mert tudjuk: A kábítószer-probléma sosem elszigetelt jelenség. A kábítószerek veszélyt jelentenek az egészségre, a közösségekre és a társadalom egészére egyaránt. Összefügg egyéni és közösségi, lelki és szociális problémákkal. Fenyegetik a használót és hozzátartozóit egyaránt. Ok és következmény egyszerre. A kábítószer pusztítja az egyéni akaratot, a családok egységét, a közösségi kohéziót és a társadalmi biztonságot egyaránt. Ellene csak világos, eltökélt és megalapozott együttműködéssel lehet eredményt elérni. 4 Hisszük, hogy a régiónkban meglévő szakmai együttműködés és elkötelezettség képes lesz intézményeket létrehozni, szolgáltatásokat megvalósítani, s így, egyfajta mintaprogramként iránymutató lehet az országban működő Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok számára is. 1 Dzsakartai Nyilatkozat Egészségmegőrzés a XXI. században. Az Egészségmegőrzés 4. Nemzetközi Konferenciája Dzsakarta, Nemzeti Fejlesztési Terv / II. /113 o. / 3 Egészségünk jövője (FACT Intézet) - készült a Népjóléti Minisztérium megbízásából 4 Nemzeti Stratégia a Kábítószer probléma visszaszorítása érdekében, ISM

11 II. Szemléleti keret Általános cél A kábítószer-probléma valamennyiünket érint és összefogást, közös munkát igényel. Hisszük, hogy a Dél Dunántúli Regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórumban (továbbiakban: DREKEF) helyet foglaló szervezetek és az azokat megjelenítő, képviselő szakemberek elkötelezettsége, szaktudása, együttes cselekvésre irányuló késztetése, képes lesz a Dél Dunántúli Régióban a drog - probléma egészét lefedő, a helyi érdekeken túlmutató programozás kialakítására, ezek megvalósítására, a régió lakói számára a kábítószer - probléma megértését segítő, szemléletváltást eredményező munkára, az érintettek számára pontosabb, személyre szabottabb szolgáltatások kialakítására, azok működtetésére. Jövőkép A kábítószer-probléma valamennyiünket érint és összefogást, közös munkát igényel. A helyi, települési szinten megvalósuló együttműködési formák és összehangolt cselekvések döntő módon tudják befolyásolni a probléma kezelését, így annak megoldásában a helyi közösségek szerepe elsődleges. Az együttműködés, a partnerség fundamentumán megalakuló, kiépülő intézmények, szolgáltatások összehangolása, koordinációja, azok programjainak ismertté tétele pedig számos eddigi fehér foltot tüntethet el a régió kábítószer probléma kezelési, egyenlőtlen eloszlást mutató térképén; segít a területi igények, szükségletek ellátásában, szakmai, civil, közösségi kapcsolatokat épít és erősít. A helyi közösség drogpolitikájának motorja a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, amely összehangolja a helyi intézkedéseket és kezdeményezéseket, biztosítja a stratégiai gondolatok valóssággá válását. Ezért hisszük, hogy a régióban működő KEF - ek ismertsége és szerepe teljessé válik közösségeikben, tagjaik és szakértőik egy hálózati együttműködésen alapuló, jól működő információs - és jelzőrendszer alapján (DREKEF) működnek tovább. A prevenció területén komplexebb és egymásra épülő programok, szolgáltatások jelennek meg, a megelőzést célzó tevékenységek koordinációja megvalósul, és hatékonyságuk mérhetőbbé válik. A kezelés, ellátás, rehabilitáció területén új intézmények alakulnak, a meglévő intézményi háttér színvonala emelkedik, speciális programok (személyre szabott terápiás módszerek és kockázati csoportoknak szóló programok) bevezetésére, alkalmazására kerül sor. Az elterelésben résztvevők utánkövetése megvalósul, a visszaesők száma csökken, a rehabilitációban lévők körében a gyógyulási arány nő. A kínálatcsökkentés területén, a déli határon át a hazánkba érkező kábítószer mennyisége csökkenni fog, a felderítői munka minősége javul - terjesztőkre fókuszál, szervezett bűnözői csoportok felszámolására irányul. A nyomozati és értékelő munka alapján pontos és világos képet kapunk a kábítószerrel érintettek számáról (kábítószer hatása alatt vagy a kábítószerért elkövetett bűncselekmények). 5

12 Stratégiai Célok - a közvélemény formálása: elsősorban a média bevonásával, a prevenció és az ártalomcsökkentés eszközeivel. Mert ha elfogadjuk, tudomásul vesszük a legális és illegális drogok jelenlétét kultúránkban, feladatunk, hogy egyrészt ezek használatának kockázataira felhívjuk a figyelmet, másrészt hogy csökkentsük a használatból eredő szociális, egészségügyi és gazdasági károkat. - a család: külön programokat kell kidolgozni a szülők számára, a családon belüli patogén tényezők visszaszorítása érdekében. - a fiatalok elérése: elsősorban az intézményekhez kötött iskolai prevenció, illetve a veszélyeztetett rétegeket - a speciális tagintézmények (gyermek-ideggondozó, családsegítő szolgálat, gyermekotthon stb.) célzott programjain keresztül. - speciális célcsoportok elérése: prostituáltak, intravénás droghasználók, HIVfertőzöttek, az etnikai kisebbségekhez tartozók. - a régióban működő prevenciós programok összehangolása, koordinációja: fontos feladatunk a KEF ek területén működő, prevenciót célzó szolgáltatások és programok számbavétele; a régió prevenciós térképének elkészítése. - Stratégiai Tervezés: melynek során helyzetkép készül a régió drogérintettségéről, intézményi lefedettségéről, szolgáltatási hálójáról. A DREKEF, a Nemzeti Drogstratégia iránymutatása, illetve a helyi Stratégiák alapján hosszú, - közép és rövid távú célokat fogalmaz meg a kábítószer probléma kezelése érdekében. 6

13 Fő célok 5 A társadalom váljon érzékennyé a drogkérdések hatékony kezelése iránt, a helyi közösségek pedig növeljék problémamegoldó készségüket a kábítószer-probléma visszaszorításában (közösség, együttműködés) Esélyt teremteni arra, hogy a fiatalok képessé válhassanak egy produktív életstílus kialakítására és a drogok visszautasítására (megelőzés) Segíteni a drogokkal kapcsolatba kerülő és a drogproblémákkal küzdő egyéneket és családokat (szociális munka, gyógyítás, rehabilitáció) Csökkenteni a drogokhoz való hozzáférés lehetőségét (kínálatcsökkentés) A stratégia alapelvei 6 A tények elsőbbsége A DREKEF Stratégiája a kábítószer problémát érintő országos és regionális, tudományos kutatások által feltárt tényekre alapozva fogalmazza meg hosszú, közép, - és rövid távú programját. Partnerség, közös cselekvés A DREKEF Stratégiája egyrészt a társadalom és az állami intézményrendszer szervezeteinek összefogására épít, másrészt számít a helyi közösségek alkotó tagjainak együttműködésére. Az intézmények közti koordináció feladatát elsősorban a KEF - koordinátorok látják el. Átfogó megközelítés A drogprobléma kezelése egy sokdimenziós, kiegyensúlyozott és jól tagolt megközelítést igényel, melyben egyaránt fontos helye van a megelőzés, a nevelés, a kezelés, a kutatás, a munkahelyi programok, a bűnüldözés és még számos más terület hozzájárulásának. A kábítószer-probléma visszaszorítása különféle szakmák és területek együttes, összehangolt cselekvését kívánja meg. Elszámoltathatóság A DREKEF Stratégiája megfogalmaz olyan mutatókat, melyekkel a célok elérése követhető. Így a Stratégia teljesítése áttekinthetővé, költségráfordítása ellenőrizhetővé válik. Meghatározott időközönként (évenként) elvégezzük a Stratégia felülvizsgálatát. 5 Nemzeti Stratégia a Kábítószer probléma visszaszorítása érdekében, ISM Nemzeti Stratégia a Kábítószer probléma visszaszorítása érdekében, ISM

14 Hosszú távra történő tervezés Külföldi tapasztalatok alapján a kábítószer-probléma visszaszorítása csak hosszú időtávokban valósítható meg. Rövid távra tervezett megoldások nem vezethetnek eredményre, amikor az aktuális veszélyek kezelése mellett egy új generáció drogokhoz való viszonyának alakulásáért is felelősek vagyunk. III. A stratégia eszközrendszere 7 A DREKEF a kábítószer-probléma kezelésében széleskörű társadalmi konszenzus kialakítására törekszik. A kábítószer-probléma egyes vonatkozásai a társadalom széles rétegeit érintik, ezért a megoldás is társadalmi összefogást kíván. A DREKEF a régió drogpolitikájának kialakításához be kívánja vonni az állami-önkormányzati intézményrendszert, az egészségügy, az oktatásügy, az ifjúságpolitika, a gyermek- és családvédelem szakembereit és intézményeit, a civil szerveződéseket, és a helyi közösségek minél szélesebb rétegeit. A DREKEF Stratégiája fejlesztési terveket fogalmaz meg a megelőzőegészségfejlesztő tevékenységet végző állami és civil szervezetek és intézmények, a gyógyításban résztvevő intézmények, valamint a drogok hozzáférhetőségét csökkentő és a drogokhoz kapcsolódó bűnözést visszaszorítani hivatott állami szervezetek számára. A DREKEF vállalja a régióban működő KEF ek munkájának támogatását, az ehhez szükséges szakmai háttér biztosítását, a KEF ek tevékenységének összehangolását, koordinációját, a programok egyeztetését, regionális szintű megfogalmazását. 7 Nemzeti Stratégia a Kábítószer probléma visszaszorítása érdekében, ISM

15 IV. Helyzetkép / A Nemzeti Stratégia fejezeteihez kapcsolódó tevékenységek / IV.1. Közösség, együttműködés IV.1.a. A Dél Dunántúli Regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórum A DREKEF a Baranya, Somogy és Tolna megyében működő, a drogprobléma kezelésében érdekelt szociális, egészségügyi, oktatási, közigazgatási intézmények, valamint az ifjúságvédelemben érintett egyházi és civil szervezetek, s az ezeket összefogó Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok ernyőszervezete. A megalakulás hátterében a Nemzeti Stratégia ajánlása áll, mely megfogalmazza a helyi, megyei, regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF) megalakításának szükségességét, melyek - drogellenes akciócsoportokként a Stratégiai irányelvek alapján a drogprobléma helyi szintű megoldásán dolgoznak. A Dél - Dunántúli Régió számos szempontból mintarégióvá vált. Többek között az egészségügyet, a foglalkoztatás-politikát és a munkahelyi-foglalkozási rehabilitációt érintő innovációk, és a különböző megelőző-fejlesztő aktivitások is ebben a régióban fókuszálódtak. Kiemelkedő a Dél-Dunántúlon eddig megvalósult regionális programozási munka is. Elkészült a régió komplex fejlesztési programja, amelyhez kapcsolódóan önálló programok készítésére is sor került. E folyamatba illeszthető a DREKEF megalakítása és a Regionális Stratégia kimunkálásának gondolata is. A DREKEF intézményi hátterét a Dél Dunántúli Regionális Egészségügyi Egyesület (korábban DRET) biztosítja. A DRET ben módosította az egyesület alapszabályát. A módosítások között szerepelt az új munkaszervezeti formák, ún. Fórumok létrehozása, nevezetesen a Regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórumé (DREKEF) és a Regionális Egészségfejlesztési Fórumé. Ezt követően - a DRET alapszabályával összhangban - elkészült a DREKEF szervezeti és működési rendjének tervezete, melynek elfogadásával formálisan április 3-án jött létre a Fórum. A Dél Dunántúli régióban jelenleg kilenc településen (Pécs, Komló, Mohács, Siklós, Szekszárd, Paks, Dombóvár, Kaposvár, valamint a Völgységi Önkormányzatok Megelőzési Egyesülete - KEF ) működik Kábítószerügyi Egyezető Fórum. Megalakításuk időpontja jórészt re tehető. Az aktivitást jól jelzi, hogy bár a Nemzeti Stratégia nem fogalmazta meg a kistérségi KEF ek megalakításának szükségességét, a Mohácson és Siklóson dolgozó szakemberek mégis fontosnak érezték, hogy létrehozzák helyi szervezetüket a kábítószer probléma hatékonyabb kezelése érdekében. Az egyes KEF ekben helyet foglaló intézmények száma, a települések nagyságától függően változó, de összességükben jól reprezentálják a helyi intézményi hálót. A megalakított és működő munkacsoportok, bizottságok, a KEF ek ajánlói szerepének tekintetében nem egységes a kép. Ez természetesen annak is tulajdonítható, hogy az egyes szervezetek a helyi igényekhez mérten alakították ki munkamódszerüket, azok formáit, de meg kell jegyeznünk, hogy ezen csoportok aktivitása nagyban függ azok vezetőitől, a politikummal folyó párbeszéd sikerétől vagy kudarcától, s nem utolsósorban a pénzügyi források adta keretektől. 9

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. SZEPTEMBER 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. SZEPTEMBER 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. SZEPTEMBER 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 190-6/2010. MELLÉKLETEK: 0 DB TÁRGY: Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Drogstratégia végrehajtására

Részletesebben

A mentálhigiénés szervezetek szerepe a kábítószer-probléma kezelésében

A mentálhigiénés szervezetek szerepe a kábítószer-probléma kezelésében A mentálhigiénés szervezetek szerepe a kábítószer-probléma kezelésében Dr. Felvinczi Katalin Ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi minisztérium Mi is a mentálhigiéne? Nem csupán a pszichés

Részletesebben

féltíz Közösségi szenvedélyek, szenvedélyes közösségek 2006. május 29-30. Balatonkenese Szekció-előadások Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Dél Dunántúli Regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (DREKEF)...

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 220-6/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Drogstratégia végrehajtására

Részletesebben

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai Gesztelyi Tamás Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum A Debreceni KEF bemutatása KEF szakmai fórum 2003. óta működik Debrecenben

Részletesebben

Drogellenes stratégia 2014 2020

Drogellenes stratégia 2014 2020 Tervezet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Drogellenes stratégia 2014 2020 Készítette: Dr. Csorba József pszichiáter-addiktológus 1 Tartalomjegyzék I) Bevezetés I.1) Az Új Stratégia kidolgozásának

Részletesebben

Négy évente ismétlődő kutatás a 16 éves fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásairól 1995-2011

Négy évente ismétlődő kutatás a 16 éves fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásairól 1995-2011 Négy évente ismétlődő kutatás a 16 éves fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásairól 1995-2011 2011: 36 európai ország, több mint 100 ezer diák CAN (The Swedish Council for Information on Alcohol

Részletesebben

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek ünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek gyermekeinknek átadjuk kromoszómáinkat és génjeinket, személyes

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

DOHÁNYZÁS, ALKOHOL- ÉS EGYÉB DROGFOGYASZTÁS A IX. KERÜLET 7., 8. és 10. OSZTÁLYOS DIÁKJAI KÖZÖTT

DOHÁNYZÁS, ALKOHOL- ÉS EGYÉB DROGFOGYASZTÁS A IX. KERÜLET 7., 8. és 10. OSZTÁLYOS DIÁKJAI KÖZÖTT DOHÁNYZÁS, ALKOHOL- ÉS EGYÉB DROGFOGYASZTÁS A IX. KERÜLET 7., 8. és 1. OSZTÁLYOS DIÁKJAI KÖZÖTT készítette: Elekes Zsuzsanna Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézet készült:

Részletesebben

Várpalotai droghelyzetkép - 2002 - Kivonat a kutatási beszámolóból-

Várpalotai droghelyzetkép - 2002 - Kivonat a kutatási beszámolóból- Várpalotai droghelyzetkép - 2002 - Kivonat a kutatási beszámolóból- KUTATÁSI MÓDSZER A vizsgálat empirikus adatfelvételére komplex módszertannal került sor. A kutatás alapja az 5-13. évfolyamra kiterjedő

Részletesebben

Agressziókezelés a fővárosi fenntartású oktatási-, nevelési intézményekben

Agressziókezelés a fővárosi fenntartású oktatási-, nevelési intézményekben NÉMETH MARGIT Agressziókezelés a fővárosi fenntartású oktatási-, nevelési intézményekben Az MFPI-ben működő Munkacsoport tevékenységéről 2009. szeptember 24. Magyarország helyzete a nemzetközi viszonylatban

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Iskola(i programok) a határon - a téma felvezetése

Iskola(i programok) a határon - a téma felvezetése Paksi Borbála Iskola(i programok) a határon - a téma felvezetése A MAGYAR DROGPREVENCIÓS ÉS ÁRTALOMCSÖKKENTŐ SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE KONFERENCIÁJA 2013. NOVEMBER 5. BUDAPEST Az idei tanév óriási változásokat

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

A dizájner drogok megjelenésének sajátosságai Szekszárdon. Készítette: Schatz Enikı

A dizájner drogok megjelenésének sajátosságai Szekszárdon. Készítette: Schatz Enikı A dizájner drogok megjelenésének sajátosságai Szekszárdon Készítette: Schatz Enikı Kutatásom célja, hogy betekintést nyerjek a serdülıkori devianciák legaggasztóbb szegmensébe, a drogfogyasztásba. Célom

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben.

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám. 125/2007. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 936/2009. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai

Részletesebben

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18.

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Program címe:.comtárs Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Kérelmező neve: Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány Program rövid leírása Célunk a segítésre motivált

Részletesebben

Előterjesztés az Egyeztető Bizottság 2005. február 2-i ülésére. Tárgy: INDIT Közalapítvány FÜGE Deviancia Prevenciós Központ létrehozásának támogatása

Előterjesztés az Egyeztető Bizottság 2005. február 2-i ülésére. Tárgy: INDIT Közalapítvány FÜGE Deviancia Prevenciós Központ létrehozásának támogatása Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Alelnöke Előterjesztés az Egyeztető Bizottság 2005. február 2-i ülésére Tárgy: INDIT Közalapítvány FÜGE Deviancia Prevenciós Központ létrehozásának támogatása

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Éves jelentés (2009): a kábítószerprobléma. Dr. Varga Orsolya Nemzeti Drog Fókuszpont 2009. november 5.

Éves jelentés (2009): a kábítószerprobléma. Dr. Varga Orsolya Nemzeti Drog Fókuszpont 2009. november 5. Éves jelentés (2009): a kábítószerprobléma Európában Dr. Varga Orsolya Nemzeti Drog Fókuszpont 2009. november 5. A legfrissebb hírek az európai kábítószerproblémáról 30 országra kiterjedő áttekintés az

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 /

BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / Simontornyán, valamint Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatásra társult településein. * *Aktuális helyzet, célcsoportok.

Részletesebben

Elekes Zsuzsanna: A drogfogyasztás nemek közötti különbözőségei és hasonlóságai

Elekes Zsuzsanna: A drogfogyasztás nemek közötti különbözőségei és hasonlóságai Elekes Zsuzsanna: A drogfogyasztás nemek közötti különbözőségei és hasonlóságai (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Elekes Zsuzsanna (2005): A drogfogyasztás

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata. Dévaványa Város Önkormányzat. Helyi Drogstratégia és Cselekvési Terv

Dévaványa Város Önkormányzata. Dévaványa Város Önkormányzat. Helyi Drogstratégia és Cselekvési Terv Dévaványa Város Önkormányzata 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. Dévaványa Város Önkormányzat Helyi Drogstratégia és Cselekvési Terv Bevezetés A kilencvenes évek történései nem csak az államok gazdasági-politikai

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

11267/04 kz/cad/mh 1 DG H II

11267/04 kz/cad/mh 1 DG H II AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2004. július 7. (OR. en) 11267/04 CORDROGUE 59 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: a Főtitkárság Címzett: a COREPER/Tanács Tárgy: Tervezet - Tanácsi állásfoglalás

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

Kompetencia alapú Tudatosság Építés. KÁTÉ program

Kompetencia alapú Tudatosság Építés. KÁTÉ program Program címe: Kompetencia alapú Tudatosság Építés. KÁTÉ program Tanúsítvány száma: 13/2013 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2015. szeptember 03. Kérelmező neve: Kallódó Ifjúságot Mentő Missziós Támogató

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. 05-9879/2007. Témafelelős: Barát László Lencséné Szalontai Mária

Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. 05-9879/2007. Témafelelős: Barát László Lencséné Szalontai Mária Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. 05-9879/2007. Témafelelős: Barát László Lencséné Szalontai Mária Tárgy: Ijfúságvédelem az iskolán kívül: kiskorúak

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Prevenciós adatgyűjtés az Európai Unióban. Nyírády Adrienn Prevenciós programok tervezése és értékelése c. konferencia, 2013. március 19.

Prevenciós adatgyűjtés az Európai Unióban. Nyírády Adrienn Prevenciós programok tervezése és értékelése c. konferencia, 2013. március 19. Prevenciós adatgyűjtés az Európai Unióban Nyírády Adrienn Prevenciós programok tervezése és értékelése c. konferencia, 2013. március 19. A Központ European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Vizsgálatunk 4 fő területre oszlik:

Tisztelt Bizottság! Vizsgálatunk 4 fő területre oszlik: Tisztelt Bizottság! A Hétszínvilág Egyesület szerződéséhez híven elkészítette a kortárssegítő képzésre jelentkezők fiatalok körében felmérését. A kérdőív az Ifjúság Kutatás 2000 Dunaújváros felhasználásával

Részletesebben

A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban

A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban Csizmazia Sándorné szakmai vezető TÁMOP 3.2.2.Dél-dunántúli RHK Garay János Általános Iskola és AMI Záró konferencia a Dél-dunántúli

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN Darvas Ágnes (ELTE TáTK-MTA GYEP) Helyzet és válaszok Gyerekszegénység, gyerekjólét elmúlt évtizedek kiemelt témája miért? Beavatkozás

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány /2012. ( ) Korm. rendelete az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése szerinti eredeti jogalkotó hatáskörében, a 4. tekintetében a kötelező egészségbiztosítás

Részletesebben

Az egészség (R)éve prevenciós program

Az egészség (R)éve prevenciós program Program címe: Az egészség (R)éve prevenciós program Tanúsítvány száma: 1/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. február 4. Kérelmező neve: Katolikus Karitász Caritas Hungarica Program rövid leírása

Részletesebben

Hit és prevenció harc a drogok ellen

Hit és prevenció harc a drogok ellen Program címe: Hit és prevenció harc a drogok ellen Tanúsítvány száma: 5/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. május 7. Kérelmező neve: Alfamedicus Egészségügyi és Humán Szolgáltató Bt. Program rövid

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok és az NDI kapcsolata Az NDI feladata, hogy az országban található összes

Részletesebben

Tanulói drogérintettségi vizsgálat a bicskei kistérségben - 2008 -

Tanulói drogérintettségi vizsgálat a bicskei kistérségben - 2008 - Tanulói drogérintettségi vizsgálat a bicskei kistérségben - 2008 - A kutatási beszámolót írta: Ruff Tamás A kutatás a Bicskei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum együttműködésével és támogatásával valósult

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Márton Andrea Csizmadia Péter Grézló Orsolya: Alacsonyküszöbű pszicho-szociális ellátásban megjelenő kliensek kábítószer-fogyasztásának vizsgálata

Márton Andrea Csizmadia Péter Grézló Orsolya: Alacsonyküszöbű pszicho-szociális ellátásban megjelenő kliensek kábítószer-fogyasztásának vizsgálata Márton Andrea Csizmadia Péter Grézló Orsolya: Alacsonyküszöbű pszicho-szociális ellátásban megjelenő kliensek kábítószer-fogyasztásának vizsgálata A kutatást támogatta: Kutatás előzményei: Rév Szenvedélybeteg-segítő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 198/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Baranya Megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Részletesebben

Belső meghatározottságok - a drogprobléma Magyarországon

Belső meghatározottságok - a drogprobléma Magyarországon 2. számú melléklet a Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma kezelésére című stratégiai programhoz Belső meghatározottságok - a drogprobléma Magyarországon Az alábbi összefoglaló a magyarországi kábítószerhelyzet

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Győr, Vasvári Pál u. 1/a. www.maltai.hu 2011. Február 25. Szakmai Nap Előzmények Bűnmegelőzési pályázat:kiíró

Részletesebben

Kábítószeres bűnözés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Kábítószeres bűnözés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Kábítószeres bűnözés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A kábítószerek kapcsolata a bűnözéssel Visszaélés kábítószerrel (BTK 282-282/C) - fogyasztói magatartás - terjesztői magatartás Kábítószer megszerzése érdekében

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Ügyelet: a célcsoport folyamatos fogadása és szükségletfelmérés. Hátrányok leküzdését célzó tevékenységek

Ügyelet: a célcsoport folyamatos fogadása és szükségletfelmérés. Hátrányok leküzdését célzó tevékenységek A partnerszervezetek nevei és rövidítése: Belvárosi Tanoda Alapítvány - BTA Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola Leo Amici 2002 Addiktológiai

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást?

Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást? Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást? Tehetséggondozás gyakorlata konferencia Szolnok, 2013. május 30. Az NTP 2011-2012. évi cselekvési programjában támogatta: - a köznevelési

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2004 Kulturális és Oktatási Bizottság 2009 2008/0047(COD) 25.6.2008 VÉLEMÉNYTERVEZET a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

Részletesebben

MAGYAR KÖZÉPISKOLÁSOK EGÉSZSÉGE ÉS EGÉSZSÉGMAGATARTÁSA. ISKOLATÍPUS SZERINTI KÜLÖNBSÉGEK

MAGYAR KÖZÉPISKOLÁSOK EGÉSZSÉGE ÉS EGÉSZSÉGMAGATARTÁSA. ISKOLATÍPUS SZERINTI KÜLÖNBSÉGEK MAGYAR KÖZÉPISKOLÁSOK EGÉSZSÉGE ÉS EGÉSZSÉGMAGATARTÁSA. ISKOLATÍPUS SZERINTI KÜLÖNBSÉGEK Németh Ágnes 1, Költő András 1, Örkényi Ágota 1, Zsiros Emese 1, Halmai Réka 2, Zakariás Ildikó 1 1 Országos Gyermekegészségügyi

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14 A szakképz pzés és s felnőttk ttképzés s hatása a foglalkoztatásra, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat lat új j szerepkörben rben Hajdúszoboszl szoboszló,2007.december 14 1 A képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

ISKOLAI DROGSTRATÉGIA

ISKOLAI DROGSTRATÉGIA ISKOLAI DROGSTRATÉGIA A drogstratégia a következő dokumentumokat veszi alapul: - Nemzeti Stratégia a Kábítószer visszaszorítására (Ifjúsági és Sportminisztérium 2000. június) - Pedagógiai program - Az

Részletesebben

The 2011 ESPAD Report Substance Use Among Students in 36 European Countries

The 2011 ESPAD Report Substance Use Among Students in 36 European Countries The 2011 ESPAD Report Substance Use Among Students in 36 European Countries Björn Hibell, Ulf Guttormsson, Salme Ahlström, Olga Balakireva, Thoroddur Bjarnason, Anna Kokkevi, Ludwig Kraus Közreműködő szerzők:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére 1181-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére Tárgy: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az Egész

Részletesebben

Dr. Erős Erika- Dr. Timmermann Gábor: SZEXUÁLIS FELVILÁGOSÍTÁS: ELEGET TESZÜNK-E E A KAMASZOKÉRT?

Dr. Erős Erika- Dr. Timmermann Gábor: SZEXUÁLIS FELVILÁGOSÍTÁS: ELEGET TESZÜNK-E E A KAMASZOKÉRT? Dr. Erős Erika- Dr. Timmermann Gábor: SZEXUÁLIS FELVILÁGOSÍTÁS: ELEGET TESZÜNK-E E A KAMASZOKÉRT? Idézet "A homár, amikor páncélt vált, előbb elhullatja az eredetit; amíg kialakul az új páncél, védtelenné

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Pályázati melléklet. 1. A felhívás célja, fogalmak: A Nemzeti stratégia céljai:

Pályázati melléklet. 1. A felhívás célja, fogalmak: A Nemzeti stratégia céljai: Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium és az Oktatási Minisztérium pályázatot hirdet az alap- és középfokú

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Dr. Szemelyácz János INDIT Közalapítvány Pécs 2005.okt.18.

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól

A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól A Nemzeti Pedagógus Kar (továbbiakban NPK) a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 20-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 20-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG IKTATÓSZÁM: 07-7/12-10/2013. TÁRGY: AZ EGYESÍTETT EGÉSZSÉG- ÜGYI INTÉZMÉNYEK IGAZGA- TÓSÁGA TÁMOP 6.1.2-13/1. PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉ- TELE MELLÉKLET: 1 DB E LŐTERJESZT É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Beszéljünk róla! Program címe: Tanúsítvány száma: 4/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. május 7.

Beszéljünk róla! Program címe: Tanúsítvány száma: 4/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. május 7. Program címe: Beszéljünk róla! Tanúsítvány száma: 4/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. május 7. Kérelmező neve: Forrás Lelki Segítők Egyesülete Program rövid leírása Célcsoport: 12-14 illetve,

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló -

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló - Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - összefoglaló - A kutatás célja a Norvég Civil Támogatási Alap keretében, három pályázati körben beadott (támogatott, illetve elutasított) pályázatok

Részletesebben

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Sára János főosztályvezető Területfejlesztési Főosztály 2008. április 3. Az NFT I. Regionális Operatív Programjának két képzési

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

A D.A.D.A. és ELLEN-SZER programok hatásvizsgálata. Nikitscher Péter kutatásvezető

A D.A.D.A. és ELLEN-SZER programok hatásvizsgálata. Nikitscher Péter kutatásvezető A D.A.D.A. és ELLEN-SZER programok hatásvizsgálata Nikitscher Péter kutatásvezető A D.A.D.A. és ELLEN-SZER programok hatásvizsgálata 1. A kutatásról 2. Dohányzás, alkohol- és kábítószer-fogyasztás: - veszélyeztetettség

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Előterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. március 30-i ülésére. Tisztelt Bizottság!

Előterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. március 30-i ülésére. Tisztelt Bizottság! Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fõosztály 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel:72/ 533-800 Ügyiratszám:07-7/182-6/2011. Üi.: Dr.Takácsné Jászberényi Katalin Tárgy: Dél-Dunántúli Önkormányzati

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Készítették (2004.) Kovács Antalné, Léderer Kinga, Löffler Tamás A 2006. évi felülvizsgálatban közreműködtek: Dr. Bácsai Márta, Benyes Rita, Löffler

Részletesebben