Az ókori egyiptomi nevelés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ókori egyiptomi nevelés"

Átírás

1 Az ókori egyiptomi nevelés Az ókori Egyiptom első virágkora a Kr. e. IV. évezredre tehető. Az a kultúra, amelyet mi jellegzetes egyiptomi kultúrának tartunk, hagyományaiban egy ősi, ma már nem létező Egyenlítő-táji terület magas szintű kultúrájához kapcsolódik. (Ó-Mexikó és Peru mellett a Nílus-vidék is e terület kolóniája lehetett.) A hamita nyelvében azonban sémi-eredetű nép a Kr. e. IV. évezredben az akkori világ legnépesebb országát alkotta. (Diodórosz szerint 7 millió lakosa volt). A Nílus középső és felső folyása mentén élő nilóták karcsú, izmos termetű barna bőrű, fekete hajú, keskeny orrú és jellegzetesen hosszú koponyájú emberek voltak. Életszeretet és vidámság jellemezte őket. Ezt tükrözi a következő sírfelirat is: Élvezd életedet, amíg csak tudod, mielőtt szíved megszűnnék lüktetni, a halál napja elérkezik, még mielőtt gondoltál volna rá, s akkor minden jajveszékelés és minden áldozat hiábavaló, azok már többé a halottnak az életét visszaszerezni nem tudják. Minden kincset, amelyet itt szereztél, el kell hagynod, minden, amit a földön építsz, ledüledezik, csak az örömöket, amelyeket élveztél, birtokolhatod igazán. És még egyet érhetsz el, ami sohasem vész el nyomtalanul: adj kenyeret annak, akiknek semmije sincs, és szerezz magadnak jó hírnevet az utókor előtt örökre. [1] Az óegyiptomi lélek egyik legszebb vonása az irgalom volt. Az istenekhez fohászkodni, a holtakat tisztelni, az éhezőknek kenyeret, a szomjazóknak vizet, a mezíteleneknek ruhát adni az egyiptomiak legfontosabb és legszentebb kötelessége volt. Jellemző tulajdonságaik közé tartozott még a becsvágy és a büszkeség. Egyiptomban kasztrendszer működött, a papok, harcosok, Níl-hajósok, iparosok-földművesek, juhtenyésztők és tolmácsok kasztját különböztették meg. A kasztrendszer azonban nem jelentett kasztkényszert. A szegény ember okos fia remélhette, hogy tudásával a magas hivatalokig is eljut. A származás nem volt akadály, a tehetség előtt nyitva állt az érvényesüléshez vezető út. Gondolkodás és vallás A Nílus periodikus áradása meghatározta a nép gondolkodását. A sivatagban és a Nílusban egyrészt a változatlan megmaradást, másrészt a folyamatos, ismétlődő újjászületést élték meg. Ez kényszerítette őket, hogy jő földmérővé (harpenodaptai = kötélfeszítők), csatornaépítővé, matematikussá, naptárkészítővé és csillagásszá váljanak. Az asztronómia alkalmazott matematika volt náluk, hiszen pontosan kellett kiszámítaniuk a Nílus áradásának az időpontját, vagyis a Sothis (Szíriusz) csillag megjelenését. A csillagászati megfigyeléseknek és számításoknak közvetlen termelésirányító szerepük volt. Az ókori egyiptomiak szimbólumokban gondolkodtak. Elméleteik és fogalmaik a valóság szimbólumai csupán. A mindentudó olvasni képes és a szimbólumokat ismerő a pap volt. Az ősi mágus hitt abban, hogy természetfölötti erővel bír, amellyel a szellemeket, sőt még az isteneket is befolyásolhatja. Az ókorban a mágia segítette a tudományok fejlődését, lökést adott a kísérletezésnek és az alkotó gondolkodásnak, megszabadította félelmeitől az egyiptomi embert, életben tartotta álmait és felruházta azzal az erővel, hogy irányítani tudja a világot. Az ókori egyiptomiak sajátos mellérendelő gondolkodásmechanizmusát nem lehet megközelíteni az arisztotelészi logika alapján. A legkorábbi időkben alakult ki Rének (Napisten), Ozirisznek az istenkirálynak, a világ urának és Ízisznek a tisztelete. A Napisten döntő fontosságú szerepet játszott az egyiptomiak mindennapjaiban. A nappali és éjszakai világban tett utazásainak története az egyik legelterjedtebb mítosz. Thébában az Amon, Memphiszben a Ptah s Helipoliszban az Atum nevet kapta, Ízisz istennőt, Ozírisz húgát egyben hitvesét is buzgó áhítattal imádták az egész ókori világban. Az Ízisz-kultusz elterjedését mutatják a Pompejiben vagy hazánkban, Szombathelyen feltárt szentélyei. Az ősi Ozíriszlegenda szerint Ízisz a jóság, Szet pedig a gonoszság istene. Az ókori egyiptomi ember hitt a lélek halhatatlanságában, a lélekvándorlásban és a reinkarnációban. Halottaik tisztelete és temetkezési szokásaik az emberi test biológiai halálával kapcsolatos felfogásukon alapulnak, miszerint ugyanaz a testük fog újjászületni. A túlvilági életben való hit teremtette meg erkölcsi kódexüket. Egyiptom a hagyományok földje volt a régmúlt időkben is, ahol mindenben azt illett tisztelni, ami ősi. Nevelés és oktatás Az egyiptomi oktatás középpontjában az állami szolgálatokra való felkészítés állt. Az állami szolgálat feltétele pedig már a IV. dinasztia idején (Kr. e. 3100) az írnokiskola elvégzése volt. A legmagasabb rangúaknak és írnokként kellett kezdeniük a pályafutásukat. Egyiptom kimagasló szellemi virágzását ennek az új társadalmi osztálynak köszönhette. A műveltség nem papi monopólium volt, az államszervezetben jelentős világi értelmiségi réteg tevékenykedett. 1

2 A kor államférfiai számára a tanítás a hivatali ténykedésnél is fontosabb feladatokat jelentett. Nemcsak életükkel kellett példát mutatniuk, hanem szavaikkal is, melyek évezredek bölcsességét közvetítették. Az ősök bölcsességét soha el nem érhető normaként, megközelítendő ideálként tűzték a fiatalok elé, akárcsak Kínában Konfucius hatására. Az ókori Egyiptomban a tudományok művelőit erkölcsileg és anyagilag egyaránt megbecsülték. Az Anastasi papiruszon a következőket olvashatjuk: Szeresd a tudományt, mint egy anyát, mivel nincs más, mi a tudomány fölébe érhetne. A tudós állása fejedelmi állás, írószere és könyvtekercse gazdaságot és kellemességet hoz. A tudós jóllakik az ő tudományával, a király birtokából mindazt szállítják, amire szüksége van.[2] Alapoktatás a kasztiskolában A gyerekek hétéves korukig a családban nevelkednek. A család feladata az istenfélelem elmélyítése, valamint a jó modorra és az illemre nevelés volt. Hétéves koruktól (a foglalkozási kasztok szerinti) elemi iskolába jártak. Az alapismerteken kívül írás, olvasás, számolás a kasztjuknak megfelelő foglalkozás elemeit is elsajátították. A hangsúlyt elsősorban a technikai és gyakorlati készségek fejlesztésére fektették. Az egyes szakmákra felkészítő intézmények között biztosították az átjárhatóságot. A tanulók mindennapos eszközei a tolltartó, a festékeszacskó és a kéttégelyes, egyszerű paletta voltak. A tintát koromból és ragasztó (gumi) anyagot tartalmazó vízből keverték. Íróeszközük a vékony ecsetté vágott káka volt (nádból). A papirusztekercs úgy készült, hogy vékony sáslemezeket keresztben egymásra fektettek és összepréselték őket. A növény nedvét ragasztóként használták. Az elemi iskolában csak a leggyakoribb, a mintegy írásjelet sajátították el a tanulók. Az írásjelek gyakorlása a megadott minták másolásából állt. A számolás tanításánál kaviccsal megrakott számolóasztalt használtak, hogy megkönnyítsék a gyakorlást és személetessé tegyék a tanítást. Az alapműveleteket egész számokkal igen korán kellett elsajátítaniuk a tanulóknak. Egytől kilencig a számokat függőlegesen vagy vízszintesen írt vonalak jelölték; a tizedeseket a halom (fordított u.) jelével, a százasokat a zsinórral, az ezreseket a lótuszvirággal jelölték. A tízezer az ujj, a százezer az ebihal, a millió a feltartott kezű emberalak volt (Például a 66-ot úgy írták le, hogy a tízes jelét, a fordított u betűt írták le hatszor, majd ezt követte a hat vonal.) A tantárgyak között kiemelt helyet, kapott a testnevelés. Az iskolában néhány órai szellemi munka után a felüdülés ideje következett, amelyet játékokra és testgyakorlásra használták fel. A gimnasztikai gyakorlatokban nemcsak fiúk, hanem lányok is részt vettek. Kedveltebb szórakozásaik közé tartozott a labdajáték, a távol- és magasugrás. Az iskola fegyelme szigorú volt. A tanítás korán reggel kezdődött és délig tartott. Három szelet kenyeret és két korsó szeszmentes sort számítottak minden tanuló naponként. A kihágást szigorúan büntették. A lusta diákokkal szemben botbüntetést és szobafogságot is alkalmaztak. Legtöbbször azonban buzdítani igyekeztek tanulóiakt. Erről tanúskodik a következő szöveg is: Óh tanuló, ne légy tunya, különben megbüntetnek! Ne táplálja szívedben elérhetetlen vágyakat, különben tönkremész! Szorongasd a könyvet kezedben, olvasgass belőle és kérj tanácsot attól, aki többet tud nálad. Munkálkodj és légy ernyedetlen! Ne lustálkodj egy napon sem, különben megvernek, mert az ifjú fülei a hátán vannak és akkor hall, ha őt ütik. Hallgass arra, amit én mondok, ez csak javadra fog szolgálni! Ha nem tudsz valamit, ne röstelkedj kérdéseiddel másokhoz fordulni. Hadd hallja szíved szavaimat, hisz azok csak üdvöt hozhatnak neked. [3] Táncosok (kenuk) képzése A vallásos kultusz keretében jelentkezett először a látványos tánc igénye. A templomok mellett külön épületekben kezdték meg még gyermekkorban a táncosok képzését, akiket mentesítettek a házi és a mezei munka terhétől. A képzés szigorú napirend és életrend szerint folyt ezekben az iskolákban. A táncosok feladata az volt, hogy a misztériumjátékok keretében drámaszerűen előadják Ozirisz életét, halálát és feltámadását. Írnokiskolák Aki tudományos pályára készült, tízéves korában írnokiskolába iratkozott, hol nem csupán az íráshoz és a nyelvhez szükséges ismereteket sajátította el, hanem jártasságot is szerzett a filozófiában, teológiában, orvosi és jogtudományban egyaránt. Az írnokiskolában tanulmányaikat megszakíthatták a diákok, s az addig megszerzett tudásuk alapján helyezkedhettek el a közigazgatás megfelelő szintjén. Az írnokok kasztja igen nagy befolyásra tett szert, mivel ők voltak a tanítás mesterei, a tanítás pedig elsősorban az írás tanítását jelentette. Az írnokhivatás dicséreté -ben Dua-heti (a XXII. Dinasztia idején) az Amenemhat-intelmek rejtőzködő írója leírja, hogy a fiát iskolába kísérő atya hogyan próbálja a gyermek számára a keserű napot az írnokság magasztalásával megédesíteni: Az írni tanulást viseld szíveden, hogy mindenféle kemény munkát elkerülhess és tekintélyes hivatalt viselhess. Az írnok mentes a kétkezi munkától, ő a parancsoló. Nem tartasz-e írnoki táblát a kezedben? Ebben különbözöl attól, aki evezőlapátot markol. Én láttam a kovácsot, munkában a kemence torkánál, ujja ráncosak, mint a krokodilbőrből készült holmik, ő maga büdösebb, mint a haltojás. A vésőt markoló munkás többet szenved, mint 2

3 akik földet túrnak: a fa az ő földje, a véső a kapája. Azt hiszed, hogy éjjel szabad? Még egyre dolgozik, túl a nappali munkáján, fáklya mellett virraszt az éjben. A kőfaragó minden kemény kövön munkát talál: mire elvégzi mestersége dolgát, karjai meglankadnak, maga elernyed, térde és gerince megmerevedik a napestig tartó guggolásban. A takácsnak bent a házban rosszabb a sorsa, mint egy asszonynak. Szívéig húzza fel a térdét, szabad levegőhöz nem jut. Napfényt csak akkor láthat, ha lekenyerezi az ajtó őreit. A tanulság: légy fiam írnok, másol hajszolója Az írás és a tudományok istene, Dzsehuti (Thot) volt, aki az írást az embernek adta és így mindennek fennmaradt az emléke. Elpusztítja a tudatlanságot, s orvosolja az emlékezet kihagyásait. Az írnokokat Thot isten földi kollégáinak tartották. Az egyiptomi hieroglif írás mintegy 1000 írásjele stilizáció a képek egyszerűsítése révén keletkezett kb esztendővel ezelőtt. Ez hieratikus (papi), majd démotikus (népi) írássá egyszerűsödött. Az olvasás és írás az ókori egyiptomiaknál korántsem volt egyszerű és könnyen elsajátítható. Mert habár már a legrégibb piramisszövegek írása is jól megfontolt ábécén alapult, az egyes szavakat soha vagy csak a legritkább esetekben írták fonetikusan. A szót ideogramok segítségével, azaz mindig a fogalom jegyével fejezték ki. Az írnokiskolák tanulóinak legalább félezer különféle jelet kellett fejben tartaniuk ahhoz, hogy a legegyszerűbb szövegeket elolvashassák. Ha azonban nagyobb jártasságot akartak elérni az olvasásban, akkor legalábbis 4000 jelet kellett ismerniük. Az egyiptomi írásban négyféle módon írható le egy szó: 1. Betűkkel fogalomhatározóval, vagy anélkül; 2. Szótagjegyekkel, hangérték-kísérettel vagy anélkül; 3. Betűkkel és szótagjegyekkel, fogalomhatározóval vagy anélkül; 4. Fogalomképpel hangjegyek kísérete nélkül. Ebből érzékelhető, hogy az írás egyáltalán nem volt egyszerű. Lankadatlan szorgalom kellett ahhoz, hogy az olvasáshoz és az íráshoz szükséges jeleket elsajátíthassák a tanulók. Az az egyén, aki az ókori Egyiptomban olvasni és írni tudott, teljes joggal tarthatott igényt a művelt jelzőre. Ha a tanulók az írás titkaiba már be voltak avatva, akkor mintákat másoltak, hogy a szépírást, a helyesírást és a stílust gyakorolják. Bölcs mondásokat és illemszabályokat kellett másolniuk. Az egyik ránk maradt didaktikus levélben a tanár válaszol diákja levelére: Leveled elérkezett hozzám, midőn épp sétalovaglást akartam tenni. Örültem és ujjongtam rajta; de az örömem nem tartott sokáig, sajna, mert közelebbi vizsgálat után azt találtam, hogy sem dicséretre, sem rovásra nem érdemes. A te mondataid ezt és amazt összekeverik, minden szavad kifordított és nem fejezi ki azt, amit tulajdonképp akarsz. Olyan levél ez, amely csak sok ponttal és nagy szavakkal van megterhelve. Ami a nyelvedről jön, az nagyon gyenge, a szavaid nagyon zavarosak, te hozzám jössz zavarokba burkolva és helytelenségekkel megterhelve. [4] Az újbirodalom idején (Kr. e. 1500) az írnokiskolák számára kötelezően előírták a régi irodalmi művek ismeretét, mint az Amenemhat, Dua-heti, Noferti intelmeit, a Paraszt panaszai és a Nílus-himnusz című műveket. Ez megkívánta az írnokoktól a régi helyesírás és nyelv elsajátítását. Az egyes igeformák begyakorlása érdekében ragoztattak is az írnokokkal. Tankönyvek, kézikönyvek Az onomasztikonok enciklopédiaszerű, terjedelmes szójegyzékek voltak, melyek a tudomány és az élet területén előforduló fogalmakkal ismertették meg az írnokot. Kr. e től mintegy kétezer keresztül használták ezeket az ókori iskolákban. Amenaope enciklopédiája mint írja mindenre meg akarja tanítani az olvasót, amit Ptah teremtett, Thot leírt. A különböző listák az égre, csillagokra vonatkozó kifejezéseket, városok, népek nevét, növényeket, ásványokat, különböző országok áruit, az adónemeket tartalmazták. A Kemit (Tökéletes) a kezdő írnokok tankönyve volt, amely az irodalmi stílus, a választékos kifejezések megtanulásához adott segítséget. Az egyiptomiak jelentős vívmánya volt a tízes számrendszer alkalmazása. Az írnokiskolában tanulták a törtszámok kivonását és szorzását, a reciprokértéket, a terület és a köbtartalom számítását. A szorzást duplázásra és összeadásra egyszerűsítették, a szorzót és a szorzandót külön duplázták. Külön táblázatok segítették a tanulókat abban, hogy miként lehet különböző törteket előállítani olyan törtek alakjában, amelyek számlálója az egész. Nézzünk meg példáként egy feladatot és annak a megoldását a Rhind-papirusz leírása szerint: Ha valamely tárgyak száma és ezen tárgyak számának hetede együttesen 19-et ad, mennyi a tárgyak száma? Vegyünk fel az általunk még nem ismert megoldás helyett egy tetszés szerinti számot úgy, hogy azzal a feladat utasításainak megfelelő műveleteket könnyen el tudjuk végezni. A jelen esetben feltesszük, hogy a megoldás, tehát a tárgyak száma 7. Képezzük most ezen szám hetedét, akkor 1-et kapunk. Így tehát a tárgyak száma és annak hetede együttesen 8, minthogy = 8. A feladat szerint az összegnek 19-et kellene adnia. Ez azt jelenti, hogy a felvett 7-es szám nem jó megoldás. Ahmes így oktatja tovább tanítványait: Olyan arányban kell megnövelniük a helytelenül felvett számot, a 7-et, amilyen arányban a Moszkvai-papiruszon találjuk, amelyben egy négyzetes alappal és négyzetes fedőlappal bíró csonka gúla köbtartalmának kiszámítása szerepel. Ismerték a p értékét (erre 3.16 mennyiséget adtak meg) és az összeg négyzetének képzési szabályát. Feladatokat oldottak 3

4 meg egyismeretlenes másodfokú egyenletrendszerrel, kétismeretlenes egyenletrendszerrel. A feladatokban az x-et a halom szóval fejezték ki (fordított u betű). Az írnokoknak tanulniuk kellett az akkád és a babiloni nyelvet, melyek az ókori Közel-Kelet nemzetközi nyelvei voltak. Az, aki kiváló képességeivel kitűnt a társai közül, a királyi gyermekek iskolatársa lehetett. A király a legtehetségesebbek számára az Udvari iskolában biztosított teljes ellátást, ahol a legkiválóbb tanárok tanították. Az itt végzőket Királyí íródeák -nak (Hierogrammateus) nevezték hivatalokra tarthattak igényt. Papi és orvosi képzés az Élet Házá -ban Az írnokiskola elvégzése után a végzettek zöme a közhivatalokban helyezkedett el. Aki speciális papi, katonai vagy orvosi képzésben kívánt részesülni, a nagy templomok mellett működő főiskolákon, az Élet Háza -iban tanult tovább. Itt a legfőbb tudományokat: a csillagászatot, matematikát, orvosi ismereteket tanították, de buzgónk foglalkoztak jóslással és varázslással is. Ezek a főiskolák Théba, Memphisz, Helliopolisz, Szaisz és Chennu városokban voltak. A leghíresebb és a legnagyobb a Helipoliszban levő Élet Temploma volt. Itt a pap- és orvosnövendékek száma a tanárokéval együtt olykor elérte a tizenháromezret is. Igezi egyetemi élet folyt a falai közt, a komoly kutatómunkát hatalmas könyvtár segítette. Ebből fejlődött ki a későbbiek folyamán a híres alexandriai könyvtár. Papképzés A papjelöltek elsősorban asztronómiát, jogot és orvostudományt tanultak. A papoknak nyolc megkülönböztetett osztálya volt (próféta, hierogrammata, horoscopos, astronomos, astrologos, kitharotos, pastophoros). Az általános képzés után, amely a szent könyvek tanulmányozásából, a rítusok elsajátításából, valamint bölcsészet-, természet- és orvostudományi ismeretekből állt, következett a speciális orvostudományi, könyvtárosi, csillagászati, varázslattal és jóslásokkal foglalkozó oktatása. A titkos tanításokat, melyeket szimbólumokban fejtettek ki, a hermetikus (elzárt) könyvekben, a pastophorok papi csoportja őrizte. Az exoterikus ismeretekbe, a legtitkosabb tudományokba való beavatást a hierophanták papi csoportja végezte. Az ő feladatuk volt, hogy a jelölt önuralmát és jellemét próbára téve új életszemléletet alakítsanak ki a tanítványokban. Ez titkos beavatási misztériumok keretében történt, amely a tanítványok eddigi világszemléletét közvetlenül és sokkszerűen rázta meg. A beavatás két lépésben történt. Az első beavatási fokozatban megismertették a jelölteket az emberi lélekkel és szellemmel. Ezt egy transzszerű állapot előidézésével érték el, melyre a beavatás után is élményszerűen emlékezett a tanítvány. Az élményben megtapasztalta a jelölt, hogy a halál csak a testet érinti, de nem semmisíti meg az egyéniséget és a jellemet. A magasabb beavatási fokozatban a cél az isteni lélek megismerése volt. A beavatottakat (aedeptus) a következő szavakkal búcsúztatták Isten veled, te, aki most olyat éltél át, amilyet még eddig soha, és aki emberből isten lettél! A titkos tanokról, azok tananyagáról keveset tudunk. Hérodotosz (Kr. e. 5. sz.) sem merte leírni, amit az egyiptomi papok, feltártak előtte. Még Oziriszt is csak úgy meri említeni, mint azt az istenséget, akit nincs joga megnevezni. Plutarkhosz annyit elárul, hogy az Élet Házá -ban Atlantisz titkait és pusztulásának okait ismertették a beavatottakkal. Saját beavatási élményeiről így számol be: Ha azonban a lelkünk felszabadul a misztériumokban, és behatol a tiszta, láthatatlan és változhatatlan szellemek világába (azaz megtapasztalja Istent), ez az isten lesz a vezetője és királya azoknak, akik hozzá tartoznak és akik kielégíthetetlen vágyakozással nézik a szépséget, amelyről ember ajka nem beszélhet. [5] A beavatási szertartás előkészítése során biztosan tananyag volt a Halottak könyve a napvilágra jutás igéinek is nevezték, - amely a következő létformába kalauzolja a beavatás alatt levőket és az elhunytakat egyaránt. Leírja, hogy az árnyékvilágban való utazás során mivel találkozik a lélek, s az elhunyt hogyan képviselheti érdekeit a legjobban. Választ ad azokra a kérdésekre, amelyekkel az alvilágban találkozhat a vándor. Az ókor legkiválóbbjai, mint Platón, Pitagorasz, Thalész, Lükorgosz, Szolón, Plutarkhosz, Hérodotosz, Szophoklész, Aiszkhülosz, Cicero és a félig egyiptomi származású Mózes is, kinek a neve Monetho egyiptomi pap és Josephus Flavius történetíró feljegyzése szerint Osarsiph volt, mind hallgatói voltak a heliopoliszi főiskolának, sőt elnyerték a magasabb fokú beavatást is. A beavatások nem csak Egyiptomra korlátozódtak. A régi civilizációk is egy távolabbi őskortól örökölték ezeket a misztériumokat, az ősrégi pszichikai erők ismeretét és felhasználását. A keleti beavatási eljárások lényege az énről a belsőről szerezhető, küszöbalatti érzékletek tudatossá tétele, az éntudat transzcendens szintre emelése, a megvilágosodás elérése. Ez a tao belső csendje Kínában, ez a nirvána Indiában, ez az egyiptomi, az eleusisi, a tibeti nagy beavatások és ez az unio mystica, a keresztény exotéria lényege is.[6] Orvosképzés 4

5 Az egyiptomi papok egyúttal orvosok is voltak, mindannyian részesültek orvosi, állatorvosi képzésben. Azonban laikusokat is akik nem voltak a papi rend tagjai képeztek ki gyógyításra. Ez kitűnik az Ószövetség (Genezis) azon soraiból is, ahol az egyiptomi József atyjának bebalzsamozásáról van szó. Az orvosképzés másik jellegzetessége, hogy egy területre szakosodtak. Hérodotosz szerint az orvosi tudomány úgy van náluk felosztva, hogy minden orvos csak egy betegséget gyógyít és nem többet. Így minden hely orvosokkal van tele. Vannak orvosok, akik a szemet gyógyítják, mások a fejet, mások a fogat, mások az altesti bajokat a belső betegségeket. [7] Az orvosi tudomány már a régi birodalom idejében virágzohatott, kéziratok azonban csak a középbirodalom idejéből származnak. Az Ebers-papirusz eredeti szövege a 3-6. dinasztia idejében íródott (Kr. e ), de a számunkra elérhető lelet ennek csak a 17. dinasztiai másolata (Kr. e ). Az Ébers-papirusz az egyiptomi orvostan kompendiuma. Számos anatómiai, fiziológiai törvényt sorol fel, majd a betegségeket és a gyógyítási módokat. Az állatorvostan szempontjából kiemelkedő jellegű a Káhumi-papirusz (Kr. e ), mely az állatok bajairól ad ismertetést. Az állatok gyógyítása, gondozása a pastophorosok fő feladata volt és a beteg állatistenségek gyógyítására specializálódtak. (Például volt, aki a szárnyasokkal, vadállatokkal, gazellákkal foglalkozott.) Jósoltak az állatok viselkedéséből, megvizsgálták a levágott állatok húsát, és csak a kifogástalan húst lehetett árusítani. Állatvédő előírásokat vezettek be. Az első gyógyszerkészítő leírások, valamint a gyógyszerészet elnevezése is ( ph-ar-maki = biztonságot kölcsönző) Egyiptomból származik. Az ókori Egyiptomnak tökéletes, jól szervezett közegészségügye volt, amelytől egészségügyünk bizonyos értelemben ma is távol áll még. Még az egyszerű ókori emberben is szinte egy külön érzéket alakítottak ki a higiénia terén. Ezek az ismeretek olyan népszerűek voltak, hogy a külföld éppen emiatt minden egyiptomit orvosnak nézett. Pontos előírások voltak a temetés, szellőztetés, csatornázás, diétázás terén is. Az Alexandriai Királyi Kollégium I. Ptolemaeus (Kr. e ) alapította az alexandriai Múzeum -ot, könyvtárat és a híres Királyi Kollégiumot. Alapítványból tartották fenn az intézményt és fizették az ott tanító tanárokat. A Múzeum igazi egyetem volt, amely min nevéből is következik, a múzsák szolgálatára volt rendelve, hasonlóan, mint a peripatetikus iskola Athénban. Az intézmény összefogta a kutatással, tanítással és történetírással foglalkozó tudósokat. Az alexandriai Múzeum az első ötven év alatt olyan tudományos színvonalra emelkedett, amellyel Athén még fénykorában sem dicsekedhetett. Különösen híressé vált az orvosképzésben. A könyvtár egyúttal kiadóhivatal is volt, mely főleg enciklopédikus jellegű műveket adott ki. Ha egy idegen utas ismeretlen könyvet hozott Egyiptom földjére, akkor azt másolásra át kellett adnia a könyvtár számára. A kollégium, a könyvtár és a múzeum a világ minden részéről vonzotta a tanítványokat. A lakosság így szép pénzt keresett azzal, hogy lakással és élelemmel látta el az odasereglett sokaságot. Alexandria volt abban az időben a legnépesebb zsidólakta város. Neki köszönhető, hogy az egyiptomi kultúrát az egész világon elterjesztették. Mire hívta fel a ma pedagógusainak figyelmét az ókori egyiptomi nevelés? Az ókorban még nem vált szét élesen a hit és a tudás. A hit érzelmileg is jobban tudta motiválni a tanulást. A nyugati szellem történelmi fejlődése során oly messzire távolodott el a gyökerektől, hogy szelleme végül is hitre és tudásra esett szét. A mai racionális tudás csak egy része a teljes tudásnak. A modern oktatás kiküszöbölni az intuitív, valamint a negatív megközelítésű tanulás lehetőségét, amely az ókori Egyiptomban bevált módszer volt. Korunk pedagógiája csak a tudásanyag direkt átadásának pozitív módszerét preferálja. A cél nem a tudás, hanem a sikeres vizsga. Ma is lehetne hasznosítani a beavatási misztériumokban alkalmazott intenzív extrapolációt. Téves az a sokszor hangoztatott nézet, hogy az elméleti kutatás és az absztrakció iránti érzék hiányzott volna az ókori egyiptomiaknál. Egy kultúra értékének fokmérője egyetemes történeti szempontból az a hozzájárulás, amellyel az emberiség általános fejlődését elősegítette. Az egyiptomi gondolkodók meglátásai és eredményei beágyazódtak a későbbi kultúrákba. Így váltak a Nílusvölgy ókori lakói a mai kor emberének is a tanítómesterévé. Minél több eredeti ókori szöveget ismerünk meg, annál tisztábban látjuk milyen magaslatokra emelkedett az egyiptomi kutató szellem. Hatása, különösen hermetikus ágának hajtásai ma is megtalálhatók például a szabadkőművesség fő tantételeiben. 5

6 Felhasznált irodalom A. Quesnel: Egyiptom (Mítoszok és legendák). Gulliver Kiadó, Bp., Buda József: Az orvoslás története. Kézirat, pécs, D. Karasson: A concise History of Veterinary medicine. Akadémia Kiadó, Bp., Kákossy László: Ré fiai. Gondolat Kiadó, Bp., Magyar F. Kolos: Az orvostudomány története. Téka, Bp., Mahler Ede: Az ókori egyiptomi nevelés. Magyar Pedagógiai. Franklin Kiadó. Bp., Nagy Márton: A nevelészet története. Kézirat Kegyesrendi Levéltár. O. Neugebauer: Egzakt tudományok az ókorban. Gondolat Kiadó, Bp., P. Augusta-F. Honzák: Ókori civilizációk. Madách Kiadó, P. Brunton: Egyiptom titkai. Háttér Kiadó, Bp., Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete. Gondolat Kiadó, Bp., Szabó Á.-Kádár Z.: Antik természettudományok. Gondolat Kiadó, Bp., Bognár László [1] Thébában Nofer-hotep sírjában talált felirat a Kr. e. XIV. sz.-ból. [2] Papyr. Anastasi V.: [3] Papyr. Anastasi V [4] Mahler Ede: Az ókori egyiptomi nevelés. Magyar Pedagógia. Franklin, Bp., [5] Plutarkhosz: De Iside et Osiride c. értekezése [6] Schnell Endre. C. G. Jung és a keleti bölcselet. Buddhista Dokumentáció, Bp., [7] Hérodotosz történeti könyvei. Ford.: Geréb József. Bp., II. K. 84. o. 6

SZKB_105_09. Most már megy?

SZKB_105_09. Most már megy? SZKB_105_09 Most már megy? SZOCKOMP_B_105_diak_book.indb 85 2007. 07. 24. 16:23:22 SZOCKOMP_B_105_diak_book.indb 86 2007. 07. 24. 16:23:22 tanulói Most már megy? 5. évfolyam 87 D1 Összekevert mondatok

Részletesebben

Horváth Mihály Történelemverseny 2015 JAVÍTÓKULCS. Orvoslás, varázslás és gyógyítás az Ókorban

Horváth Mihály Történelemverseny 2015 JAVÍTÓKULCS. Orvoslás, varázslás és gyógyítás az Ókorban Horváth Mihály Történelemverseny 2015 JAVÍTÓKULCS Orvoslás, varázslás és gyógyítás az Ókorban 1. feladat Írja be a táblázatba a szerzők neve mellé a műveik címét és a mű orvostörténeti vonatkozását jelző

Részletesebben

Az egyiptomi művészet korszakai

Az egyiptomi művészet korszakai Egyiptom térképe a városokkal Az egyiptomi művészet korszakai Predinasztikus korszak (i.e. IV-III. évezred) Óbirodalom (i.e. III-II. évezred) Első átmeneti kor Középbirodalom (i.e. 2000-1700) Második átmeneti

Részletesebben

Számológép nélkül! százasokra:,,zsinór ; ezresekre:,,lótuszvirág ; tízezresekre:,,ujj ; százezresekre:

Számológép nélkül! százasokra:,,zsinór ; ezresekre:,,lótuszvirág ; tízezresekre:,,ujj ; százezresekre: Számológép nélkül! Manapság az iskolában a matematika órán szinte mindenhez megengedett a számológép használata. Persze mindezen a mai világban már meg se lepődünk, hiszen a mindennapi tevékenységeink

Részletesebben

Kora modern kori csillagászat. Johannes Kepler ( ) A Világ Harmóniája

Kora modern kori csillagászat. Johannes Kepler ( ) A Világ Harmóniája Kora modern kori csillagászat Johannes Kepler (1571-1630) A Világ Harmóniája Rövid életrajz: Született: Weil der Stadt (Német -Római Császárság) Protestáns környezet, vallásos nevelés (Művein érezni a

Részletesebben

Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás

Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás 2. Ismerkedés a napórával FELADATLAP A az egyik legősibb időmérő eszköz, amelynek elve azon a megfigyelésen alapszik, hogy az egyes testek árnyékának hossza

Részletesebben

A Középbirodalom korának aritmetikája Egyiptomban.

A Középbirodalom korának aritmetikája Egyiptomban. Történeti bevezetés Néhány történelmi mérföldkő. A Középbirodalom korának aritmetikája Egyiptomban. Klukovits Lajos TTIK Bolyai Intézet 204. február 8. A két birodalom. Kapcsolat Mezopotámiával a 4. évezred

Részletesebben

Anyanyelvi nevelés a tudományos játékban. Készítette: R. Toma Kornélia főiskolai docens Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kar Sárospatak, 2015

Anyanyelvi nevelés a tudományos játékban. Készítette: R. Toma Kornélia főiskolai docens Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kar Sárospatak, 2015 Anyanyelvi nevelés a tudományos játékban Készítette: R. Toma Kornélia főiskolai docens Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kar Sárospatak, 2015 Comenius anyanyelvi nevelés terén megfogalmazott állításai,

Részletesebben

Wah múmiája és sírja. ledózerolták, hogy az ókori sírok további kifosztását megakadályozzák és a megfelelő régészeti feltárásukat megkezdhessék.

Wah múmiája és sírja. ledózerolták, hogy az ókori sírok további kifosztását megakadályozzák és a megfelelő régészeti feltárásukat megkezdhessék. Wah múmiája és sírja Mivel a Neszperennubot bemutató cikk sikert aratott, úgy döntöttem készítek egy hasonlót, egy korábban élt személyről, így akár össze is lehet hasonlítani kettejük temetkezését. A

Részletesebben

TestLine - Ókori görögök öszefoglalás Minta feladatsor

TestLine - Ókori görögök öszefoglalás Minta feladatsor soport: 5/b átum: 2016.12.8 Típus: Témazáró dolgozat Intézmény: Kerecsendi Magyary Károly Általános Iskola Oktató: Nagy György gészitsd ki a mondatokat! 1. 3:33 Normál görögök városállamokban éltek amiket

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

alap közép felső angol német francia orosz

alap közép felső angol német francia orosz Könyvtárhasználói szokások (2001) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szeretné megismerni olvasóinak könyvtárhasználati szokásait. Kérjük, legyen segítségünkre, és válaszoljon az alábbi kérdésekre.

Részletesebben

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE irodalom, filozófia PROLÓGUS A tisztelt Olvasó egy név- és címjegyzéket tart a kezében. 4363 év legjelentősebb bölcsészeti és irodalmi alkotásainak jegyzékét, a szerzők

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Jelentése. codex = fatábla (latin)

Jelentése. codex = fatábla (latin) Jelentése codex = fatábla (latin) Jelentése codex = fatábla (latin) Kézzel írott középkori könyv, amely a 4. században jelent meg. Ám a 11. századig nem volt papír! Csak pergamenre írták, mert papirusz

Részletesebben

Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára. Orvoslás, varázslás és gyógyítás az Ókorban

Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára. Orvoslás, varázslás és gyógyítás az Ókorban Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2015 Orvoslás, varázslás és gyógyítás az Ókorban TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Írja be a táblázatba a szerzők neve

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás)

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) 138 Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) A most következő előadásban két kérdésre keresem a választ. 1. A múltra nézve: Hogyan kezdte ünnepelni a keresztyénség karácsonykor Jézus Krisztus születését?

Részletesebben

Projektoktatás Mi így is tanulunk

Projektoktatás Mi így is tanulunk Projektoktatás Mi így is tanulunk Projektoktatás? Projektpedagógia? Projekt jellegű oktatás? Alapfogalmak tisztázása O Pedagógia: a nevelés gyakorlata és elmélete O Projekt: valamely komplex, összetett

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

Középkori matematika

Középkori matematika Fizikatörténet Középkori matematika Horváth András SZE, Fizika és Kémia Tsz. v 1.0 Bevezetés Láttuk korábban: A természettudomány forradalmát a középkor társadalmi, technikai és tudományos eredményei készítik

Részletesebben

Ábrahám könyve (Igazgyöngy)

Ábrahám könyve (Igazgyöngy) www.apologia.hu Ábrahám könyve (Igazgyöngy) A mormon vallás Biblián kívüli, új szentírásai közé tartozik a Mormon Könyve (MK), a Tanok és szövetségek (T&Sz) és az Igazgyöngy (IGY). Az Igazgyöngy a Bevezetés

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést.

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést. Bevezető Bevezető Kedves Kollégák! Egy olyan új tantárgyat vezetünk be a magyar oktatás rendszerébe, ami csak szerkezetében és elnevezésében új. Hiszen a közel másfél évtizeddel ezelőtt bevezetett etika

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Oktatói munka hallgatói véleményezése. 2014/2015-ös tanév II. félév. Testnevelő tanárok

Oktatói munka hallgatói véleményezése. 2014/2015-ös tanév II. félév. Testnevelő tanárok Oktatói munka hallgatói véleményezése 2014/2015-ös tanév II. félév Testnevelő tanárok A Nemzeti Közszolgálati Egyetem szellemi műhelyként az ország egyik meghatározó felsőoktatási intézménye. Emellett

Részletesebben

Az ókori Kelet Földrajzi helyzete: Földrész Ország Folyó(k) Afrika Egyiptom Nílus Ázsia Mezopotámia Tigris Eufrátesz

Az ókori Kelet Földrajzi helyzete: Földrész Ország Folyó(k) Afrika Egyiptom Nílus Ázsia Mezopotámia Tigris Eufrátesz Az ókori Kelet Földrajzi helyzete: Földrész Ország Folyó(k) Afrika Egyiptom Nílus Ázsia Mezopotámia Tigris Eufrátesz India Indus Gangesz Kína Sárga-folyó Kék-folyó Palesztina Jordán Fönícia Orontész Perzsia

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet.

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet. KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXX éuf. Január Február. 1895. 1-ső füzet. Vallás és művészet. Vallás és művészet, az emberi szellemnek e csodás nyilvánulásai egymással mindig közeli viszonyban állottak. Mindkettő

Részletesebben

A tanév tanulója. Iskolánk tantestülete az 1997/98-as tanévben alapította a díjat, az 5-8. osztályos tanulók számára.

A tanév tanulója. Iskolánk tantestülete az 1997/98-as tanévben alapította a díjat, az 5-8. osztályos tanulók számára. A tanév tanulója Iskolánk tantestülete az 1997/98-as tanévben alapította a díjat, az 5-8. osztályos tanulók számára. Cél: a kiemelkedő tanulmányi munkát végző tanulók jutalmazása. Ezáltal az iskolánkban

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIA MÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTELMEZÉSE 2007 AZ ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG KIÉPÜLÉSE GYAKORLOTTSÁGÁNAK FEJLŐDÉSE

AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIA MÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTELMEZÉSE 2007 AZ ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG KIÉPÜLÉSE GYAKORLOTTSÁGÁNAK FEJLŐDÉSE 1. oldal AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIA MÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTELMEZÉSE 2007 Matematika: AZ ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG KIÉPÜLÉSE GYAKORLOTTSÁGÁNAK FEJLŐDÉSE Az alábbi táblázat a 4. évfolyam százalékos eredményeit

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Oktatói munka hallgatói véleményezése. 2016/2017-es tanév I. félév. Testnevelő tanárok

Oktatói munka hallgatói véleményezése. 2016/2017-es tanév I. félév. Testnevelő tanárok 2. számú melléklet Oktatói munka hallgatói véleményezése 2016/2017-es tanév I. félév Testnevelő tanárok A Nemzeti Közszolgálati Egyetem szellemi műhelyként az ország meghatározó felsőoktatási intézménye.

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA ALAPSZAK TANÍTÓ BA ALAPSZAK IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA ALAPSZAK TANÍTÓ BA ALAPSZAK IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA SZOCIÁLPEDAGÓGIA TANÍTÓ IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANÁRI MESTERSZAK (MA) PEDAGÓGIA ALAPSZAKOS BÖLCSÉSZ Az

Részletesebben

EMLÉKKÖNYVÜNK

EMLÉKKÖNYVÜNK EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 A ceglédi Kossuth Reálgimnázium 1938. évben végzett tanulóinak emlékkönyve Összeállította: Taracsák István Mûszaki szerkesztés és tipográfia: Taracsák

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 13. Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 1. Tedd időrendi sorrendbe egy ókori görög fiú életének eseményeit! Írj sorszámot a négyzetekbe! írni-olvasni tanulás olajfakoszorú kifüggesztése

Részletesebben

Marx György: Gyorsuló idő Rényi Alfréd: Ars Mathematica Székely Gábor: Paradoxonok Tusnády Gábor: Sztochasztika

Marx György: Gyorsuló idő Rényi Alfréd: Ars Mathematica Székely Gábor: Paradoxonok Tusnády Gábor: Sztochasztika Játék a végtelennel MAGYAR TUDÓSOK Marx György: Gyorsuló idő Rényi Alfréd: Ars Mathematica Székely Gábor: Paradoxonok Tusnády Gábor: Sztochasztika Péter Rózsa Játék a végtelennel Matematika kívülállóknak

Részletesebben

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Az iskola bemutatása Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak.

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. Fizika óra Érdekes-e a fizika? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. A fizika, mint tantárgy lehet ugyan sokak számára unalmas, de a fizikusok világa a nagyközönség számára is

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Szertartások és vallás! szokások az unitárius egyházban.

Szertartások és vallás! szokások az unitárius egyházban. Szertartások és vallás! szokások az unitárius egyházban. Keresztelés. 1 5-ik közlemény. Isten tisztelése és imádása nincsen sem helyhez, sem időhöz kötve, de az ember életének minden főbb mozzanata kapcsolatba

Részletesebben

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0002 projekt Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés Készítette: Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós A kutatásban részt vett: Dr. Kovács Péter, Prónay Szabolcs,

Részletesebben

Az életmód-reform és a vízgyógyászat (hidroterápia) Magyarországon Két értekezés az 1840-es évekből

Az életmód-reform és a vízgyógyászat (hidroterápia) Magyarországon Két értekezés az 1840-es évekből Kölnei Lívia Az életmód-reform és a vízgyógyászat (hidroterápia) Magyarországon Két értekezés az 1840-es évekből A 19. század első évtizedei a szellemi-kulturális fellendülés időszakát hozták el Magyarországra.

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Terror és öngyilkos merényletek: Az iszlám szemszögébõl

Terror és öngyilkos merényletek: Az iszlám szemszögébõl Terror és öngyilkos merényletek: Az iszlám szemszögébõl Az esszék írói M. FetHullah Gülen iszlámtudós, kiemelkedő egyéniség a vallásközti párbeszéd és az oktatás fejlesztésének területein. Dr Ibrahim Canan

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Segítségével a nyári meleg hónapokban is vizet vezettek csatornákon keresztül a földekre, így azok nem pusztultak el.

Segítségével a nyári meleg hónapokban is vizet vezettek csatornákon keresztül a földekre, így azok nem pusztultak el. Segítségével a nyári meleg hónapokban is vizet vezettek csatornákon keresztül a földekre, így azok nem pusztultak el. Nílus áradásának szakaszai Áradás Sarjadás Forróság Egyiptom 1. Nílus Mezopotámia 2.

Részletesebben

XVII. FIZIKA-KÉMIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÓ DIÁKTÁBOR

XVII. FIZIKA-KÉMIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÓ DIÁKTÁBOR XVII. FIZIKA-KÉMIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÓ DIÁKTÁBOR Horgos, 2016. január 8-10. Muhi Béla főszervező beszámolója A GENIUS a tehetséges diákokért mozgalom keretében a Vajdasági Magyar Pedagógusok

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek IV VI. fejezet a KOLLÉGIUMOK számára Dátum:... Készítette:......

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS I. Felépítés II. Táblázat III. Gyakorlati képzés feladatai IV. Gyakorlati képzés formái V. A hallgatók lehetőségei és kötelességei a gyakorlat

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

TARTALOM. - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság:

TARTALOM. - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság: TARTALOM ÉLET JELENTOSEGE - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság: kozmikus Hold- és Naplét. Az bölcsessége. A Hold és a Nap két ember sorsszerû

Részletesebben

3. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve

3. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve 3. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve 4. évfolyam-okév 2005/2006. tanév: Ebben a tanévben első alkalommal mértek a 4. évfolyamon különböző készségeket és ezek gyakorlottságát.

Részletesebben

Fejezetek a Matematika

Fejezetek a Matematika Fejezetek a Matematika Kultúrtörténetéből Dormán Miklós Szegedi Tudományegyetem TTIK Bolyai Intézet 2012. szeptember 14. A történelem előtti idők A Lebombói csont (kb. i.e. 35000, Afrika) Az Ishangói csont

Részletesebben

Természeti viszonyok. Az Egyiptomi Középbirodalom matematikája. Az egyiptomi civilizáció kezdete. Kedvező földrajzi és éghajlati viszonyok.

Természeti viszonyok. Az Egyiptomi Középbirodalom matematikája. Az egyiptomi civilizáció kezdete. Kedvező földrajzi és éghajlati viszonyok. Természeti viszonyok. Az Egyiptomi Középbirodalom matematikája. Klukovits Lajos TTIK Bolyai Intézet 2015. szeptember 8. Kedvező földrajzi és éghajlati viszonyok. Szinte minden oldalról természetes, nehezen

Részletesebben

Célok és feladatok. Általános koncepció

Célok és feladatok. Általános koncepció HELYI TANTERV Bibliaismeret -. évfolyam Általános koncepció A bibliaismeret tantárgy tanterve az elsajátítandó ismeretanyagot a () év folyamán koncentrikus körökben dolgozza fel: ugyanazok a témák többször

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA tankönyv ötödikeseknek címû tankönyvéhez A heti 3 óra, évi 111 óra B heti 4 óra, évi 148 óra Javaslat témazáró dolgozatra: Dr. Korányi Erzsébet: Matematika

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

AZ ÓKORI KELET. 2. lecke Egyiptom, a Nílus ajándéka

AZ ÓKORI KELET. 2. lecke Egyiptom, a Nílus ajándéka AZ ÓKORI KELET 2. lecke Egyiptom, a Nílus ajándéka A Nílus, mint közlekedési útvonal Az afrikai Nílus a Föld leghosszabb folyója. Hossza 6685 km. Neve az ókori Egyiptomban Hápi volt. A kőkor óta alapvető

Részletesebben

Fóti Fáy András Általános Iskola

Fóti Fáy András Általános Iskola Fóti Fáy András Általános Iskola 2151 Fót, Vásár tér 1. Telefon: 06-27-537-620 Telefax: 06-27-537-629 E-mail: info@faysuli.hu www.faysuli.hu Igazgató: Kakuk Zsolt OM azonosító: 032347 Pedagógiai Program

Részletesebben

Mit jelent ma keresztény értelmiséginek lenni?

Mit jelent ma keresztény értelmiséginek lenni? bafemi6752 Mit jelent ma keresztény értelmiséginek lenni? Sok fejtörést okozott a feladat, amire a következőkben vállalkozom. A pályázatot elolvasva jó pár kérdésbe ütköztem. Már ott kezdődött, hogy mi

Részletesebben

Budapesti Szépművészeti Múzeum Egyiptomi Gyűjteménye

Budapesti Szépművészeti Múzeum Egyiptomi Gyűjteménye Budapesti Szépművészeti Múzeum Egyiptomi Gyűjteménye Magyarországon az egyiptomi kincsek Múzeumokban történő megjelenése az 1800-as évekre tehető. A régiségek adományok formájában kerültek a Magyar Nemezeti

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (DOMBÓVÁR, ATTALA, DALMAND ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSAKÉNT MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY) A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Dombóvár, 2013. február 15. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

COMENIUS pályázattal Romániában. A projekt témája: Education A Journey in Time (magyarul: Oktatás Egy időutazás).

COMENIUS pályázattal Romániában. A projekt témája: Education A Journey in Time (magyarul: Oktatás Egy időutazás). COMENIUS pályázattal Romániában Közel kétéves előkészítés után a Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola az Európai Unió Oktatási Bizottsága által támogatott, Egész életen át tartó tanulás COMENIUS

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes.

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes. Heti 4 óra esetén, 37 tanítási hétre összesen 148 óra áll rendelkezésre. A tanmenet 132 óra beosztását tartalmazza. Heti 5 óra esetén összesen 37-tel több órában dolgozhatunk. Ez összesen 185 óra. Itt

Részletesebben

Pedagógiai alapfogalmak. Dr. Nyéki Lajos 2015

Pedagógiai alapfogalmak. Dr. Nyéki Lajos 2015 Pedagógiai alapfogalmak Dr. Nyéki Lajos 2015 Pedagógia Az ókori görög nevelés fogalom a) agógé - fegyelmezés b) trophé ápolás a hetedik életévig c) paideia a szabad görög fiúgyermek testi és szellemi nevelése

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Levelező tagozat

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Levelező tagozat I. Felépítés II. Táblázat III. Gyakorlati képzés feladatai IV. Gyakorlati képzés formái TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS I. Felépítés Levelező tagozat I. félév: II. félév: III.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés eszközrendszere Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelési eszköz szűkebb és tágabb értelmezése A nevelési eszköz fogalma szűkebb és tágabb értelemben is használatos a pedagógiában. Tágabb értelemben vett

Részletesebben