Helyi Esélyegyenlőségi Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyi Esélyegyenlőségi Program"

Átírás

1 Helyi Esélyegyenlőségi Program Sáránd Község Önkormányzata 2013.

2 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) Jogszabályi háttér bemutatása Stratégiai környezet bemutatása A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység A nők helyzete, esélyegyenlősége Az idősek helyzete, esélyegyenlősége A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi felelősségvállalása A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) A HEP IT részletei A helyzetelemzés megállapításainak összegzése A beavatkozások megvalósítói Jövőképünk Az intézkedési területek részletes kifejtése Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) Megvalósítás A megvalósítás előkészítése A megvalósítás folyamata Monitoring és visszacsatolás Nyilvánosság Érvényesülés, módosítás Elfogadás módja és dátuma

3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Sáránd Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település más dokumentumait 1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira. Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. A település bemutatása Sáránd község Debrecentől déli irányban a 47-es számú főközlekedési út mellett helyezkedik el. Rövid bemutatásában mindenképp említésre méltó, hogy a Hajdú-Bihar megyei települések közt az egyik legrégebbi alapítású. Nevének első okleveles említése Sarang formában 1219-ből származik. További okiratok arról tanúskodnak, hogy a településen a XIII. század végén már szervezett egyház és templom működött. A XVI. század derekára Sáránd egyre inkább jellegzetes kisnemesi birtok lett. Az 552. évi összeírás szerint a falu 30 portával jelentékeny nagyságrendet képviselt. Az erdélyi törvénytár, az Approbata Constitutiones 1626-ban már a hajdúvárosok sorában említi, de fejlődése itt megrekedt. A hódoltság súlyos következményekkel járt, meggyengült gazdasága és katonai ereje. Az elmaradt nádori fizetés fejében a császári udvar Eszterházy Pál nádornak adományozta, aki a falut ismét jobbágyi függésbe taszította. A sárándiak azonban nem feledkeztek meg a hajdúmúltról, amely visszaköszön a község ma is használatos címerében. Az 1860-as években megszületett birtok-elkülönítést szabályozó egyezség 300 holdat hagyott az Eszterházy család kezén, a többi végérvényesen a lakossághoz került, ezzel megnyitva az utat az önálló paraszti gazdálkodás felé. A statisztikai adatok szerint a falu lakossága 1960-ig lassú ütemű, de folyamatos növekedést mutatott, majd viszonylagos stagnálást követően az 1990-es évek közepétől újból növekedett. Ennek oka nem annyira a születések számának az emelkedése, mint inkább a környékből ide telepedők növekvő száma volt. Sáránd lakossága jelenleg 2384 fő. Sáránd történetében kimutatható egyfelől az erős igyekezet a túlélésre és fennmaradásra, hiszen a hosszú századok alatt soha nem néptelenedett el, mindig megújult. Ugyanakkor igazán nagy lehetőséget sem kapott a fejlődésre. Miközben földrajzi pozíciója igen előnyös, talaj és természeti adottságai nem túl kedvezőek. Szinte teljesen hiányzik a helyi ipar, melynek megtelepítését annak idején Debrecen közelsége tette feleslegessé. Ugyanakkor a termelőszövetkezetek felbomlását követően nem alakult ki széles körben a gazdálkodás sem. Míg az 1930-as években 1641 őstermelő volt a településen, ma alig 100, ők is nagy részt saját ellátásra termelnek. A nagyipar összeomlása azokat a családokat érintette, akik Debrecenben dolgoztak. A munkahelyek megszűnése és a helyi önfejlődés gátoltsága következtében egyre többen szorultak segélyre. A település ma is küzd a korábbi évtizedek örökségével. A 2011-es adatok szerint a Munkaügyi Központnál regisztrált sárándi álláskeresők száma 124 fő, nagy részük tartós munkanélküli. Perspektivikusan önerőből sem a lakosság, sem az önkormányzat nem képes komolyabb beruházásra. Van ugyan rendelkezésre álló 1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció 3

4 közművesített terület, de a növekvő szociális és intézmény-fenntartási terhek miatt az önkormányzat nem képes komoly adókedvezményt biztosítani az induló vállalkozásoknak. Értékeink, küldetésünk A falu vezetősége folyamatosan keresi a kitörési pontokat, vagyis azokat a lehetőségeket, amelyek újabb lendületet adhatnak a falu lakosságának. A pályázati kiírások folyamatos figyelemmel követése során kezdett körvonalazódni egy olyan több éven át tartó program-sorozat, amelynek elsődleges célja a humán erőforrás több oldalról történő fejlesztése. A koncepció kidolgozásánál a következő öt évre koncentráltunk és figyelembe vettük a Derecske- Létavértesi kistérség ben kidolgozott fejlesztési stratégiai programját, valamint a kistérségre és a településünkre kidolgozott SWOT analíziseket. Az értékelésből kitűnik, hogy a legsúlyosabb gyengeségek : a magas munkanélküliségi ráta, kényszervállalkozók magas aránya, korszerűtlen birtokszerkezet és termelési struktúra, alacsony tőkebeáramlás, kedvezőtlen demográfiai folyamatok, halmozottan hátrányos helyzetűek számának növekedése, kézműves és kisipari tevékenységek hiánya, valamint a környezettudatos magatartás hiánya. A havi bruttó keresetek az országos átlag alatt vannak, nincs számottevő kreatív ipar, alacsony a szakképzettség és az idegenforgalmi fogadókészség, a fiatalok számára nincs helyben sem munkalehetőség sem színvonalas szabadidős program. Mindezek a problémák magukban rejtik a további gazdasági leszakadás veszélyét, a fiatalok elvándorlását és a tőkehiány további súlyosbodását. Az évről-évre nehezedő társadalmi-gazdasági problémákra a humán erőforrás összehangolt fejlesztése nyújtana megoldást től kezdődően megcélzott pályázatok átölelik a lakosság jelentős részét. Mind a fiatalok, mind a felnőttek olyan új ismeretekkel és szakmákkal gazdagodhatnak, melyek reményeink szerint növelni fogják a lakosság aktivitását az önellátás irányába. Elsősorban a helyi kreatív és hagyományőrző ipar, a biogazdálkodás, valamint az idegenforgalom meghonosítását szeretnénk elérni. Az Építő közösségek című pályázat keretében között a 7-18 éves gyerekek szakkörökön ismerkednek népi kismesterségekkel, néptánccal, modern tánccal és mazsorettel tavaszán egy nyertes pályázat keretében a helyiek társadalmi munkában megerősítsék a falu központjában lévő közösségi teret, mely magába foglalja a Művelődési Házat, Könyvtárat, Teleházat és az ingatlanhoz tartozó udvart és kertet. A ig tartó TÁMOP /1/B pályázatnak négy célcsoportja van. Elképzelés szerint korai fejlesztő programot indítunk a 0-5 éves gyerekeknek a család bevonásával. A 7-14 éves hátrányos helyzetű gyerekek számára felzárkóztató programokat szervezünk, ezek első sorban önismereti és tanulást segítő tréningek, cigány kultúra népismeret oktatás a nemzetiségi tanulóknak és iskolán kívüli sportolási lehetőségek. A harmadik célcsoport a tartós munkanélküliek számára olyan tanfolyamokat szervezünk, ahol gyakorlati ismereteket szereznek háztartásvezetésből, növénytermesztésből, kisállattartásból, hogy később ezeket közvetlen környezetükben tudják hasznosítani, illetve hasznosítani egy szociális szövetkezet keretében. A negyedik célcsoport az önkormányzat dolgozói, akik angol és német nyelvi képzésen és szakmai továbbképzéseken vehetnek részt. A TÁMOP A-11/1 Tudásdepó-Expressz pályázatnak elsődleges célja a nem formális tanulási lehetőségek feltárása, ennek keretében a nyugdíjas korosztály internetképzésen vehet részt, a gyerekek angol nyelvvel ismerkednek és könyvklubot szerveznek, valamint hagyományőrző programokon vesznek részt. Célok A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja Sáránd település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, a diszkriminációmentességet, szegregációmentességet, 4

5 a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket az óvoda kivételével érintő intézkedések érdekében együttműködik a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ területi szerveivel (tankerülettel). A HEP helyzetelemző részének célja Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdésében nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint helyzetét a településen. E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT tartalmazza. A HEP IT célja Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából. További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat. 5

6 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 1. Jogszabályi háttér bemutatása 1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet 2. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai fejezete és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI rendelet alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény) az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) előírásaira. 1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. Az esélyegyenlőségi célcsoportok vonatkozásában Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következő rendeleteket adta ki: - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény helyi végrehajtására kiadott 3/2013. (I.13.) KT sz. rendelet, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény helyi végrehajtására kiadott 2/2006.(III.1.) KT sz. rendelet 2. Stratégiai környezet bemutatása 2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, programokkal Sáránd Községnek jelenleg évre szóló Környezetvédelmi Programja és Informatikai Koncepciója van, mely kiegészül az önkormányzat Gazdasági Stratégiájával. Tervezzük az Agenda 2000 elkészítését, határideje október A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 6

7 A helyi esélyegyenlőségi program kidolgozásánál figyelembe vettük a társulásban működő Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratát, Szervezeti és Működési Szabályzatát és Szakmai programját, a Klebersberg Intézményfenntartó Központhoz átkerült Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sárándi Általános Iskola pedagógiai programját, valamint a Derecskei Óvodafenntartó Társulásban működő Mese- Vár Óvoda és Bölcsőde Sárándi Napsugár Óvoda szakmai programját. 2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása Az Esélyegyenlőségi Programhoz szükséges adatok többségét a Teir rendszeren keresztül gyűjtöttük össze. Ezt kiegészítette a helyi adatgyűjtés. Vannak olyan adatok, melyek semmilyen forrásból nem álltak rendelkezésünkre. Ezek esetében a továbbiakban helyi adatgyűjtést tervezünk, amelyek az Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának időpontjában kell rendelkezésre álljanak majd. A HEP elkészítésekor nem álltak rendelkezésünkre a 2011-es népszámlálási adatok. 7

8 3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet A statisztikai adatok szerint ma Magyarországon minden harmadik ember mélyszegénységben él. A mélyszegénység meghatározása: valaki, vagy valakik tartósan a létminimum alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből kilépjenek. Sárándon erre vonatkozólag pontos adatok nincsenek, de tudjuk, hogy ben 198 fő regisztrált munkanélküli volt a településen, míg a visszatérített Szja Ft volt. 3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is. a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya A nyilvántartott álláskeresők aránya ben az összlakossághoz viszonyítva 8,43 % volt, ennek 40 %-a tartós munkanélküli. b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága Az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatása még nehezebb. Megszűntek azok a Debreceni nagy vállalatok pl. konzervgyár, Gördülőcsapágyművek, ahol korábban betanított munka keretében tudták foglalkoztatni az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezőket. Helyileg a mezőgazdaságban a gépesítettség miatt szintén alacsony a foglalkoztatás. c) közfoglalkoztatás Az Önkormányzat évről évre szembesül azzal a problémával, hogy az alacsony iskolai végzettségűek helyi foglakoztatására szinte csak a közmunka keretében van lehetőség ban négy program keretében összesen 75 főt sikerült bevonni. További elképzelések vannak arra vonatkozólag, hogy a mezőgazdasági program kiszélesítésével lehetőség kínálkozik nagyobb létszámban bevonni munkanélkülieket, illetve tartósabban lehet őket foglalkoztatni. d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.) Jelenleg pályázat keretében több olyan program is folyamatban van a településen, amely piacképes és/vagy felzárkóztató képzést biztosít, illetve segíti az elhelyezkedést. Tervben van újabb kiírások esetén ezeknek a pályázatoknak a folytatása. e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük A településen jelenleg folyamatban lévő pályázatok keretében a fiatalok részére is van lehetőség képzésre, továbbképzésre. f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok) Az Önkormányzat kapcsolatban van a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal keretében működő Munkaügyi Központtal, tájékoztatja a lakosságot a Debrecenben szervezett képzésekről, részt vesz a Központ által koordinált pályázatokban. g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő foglalkoztatása 8

9 A rendelkezésre álló adatok alapján a célcsoportban alacsony az iskolai végzettség, ez megnehezíti foglalkoztatásukat is. Az Önkormányzat saját fenntartású intézményeiben szinte kizárólag takarításra tudja alkalmazni a célcsoport tagjait. h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén Erre vonatkozó jogi eljárás a településen nem volt. 3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások ben a nyilvántartott álláskeresők 35,85 %-a részesült segélyben. Álláskeresési járadékra jogosult volt 63 fő. 103 fő kapott foglalkoztatást helyettesítő támogatást, ebből 12 főtől lett megvonva, mivel felülvizsgálatnál nem tudták igazolni a 30 nap munkaviszonyt. A korábbi segélyezési formák mellett a Nemzeti Rehabilitációs és Foglalkoztatási Hivatal a megváltozott munkaképesség csökkenésével járó egészségromlásra új ellátási formát vezetett be, a rehabilitációs járadékot. Aki ezt az ellátási formát igényelte, az már nem szerepel a rendszeres szociális segélyben részesülők között. 3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. a) bérlakás-állomány Az Önkormányzatnak három bérlakása volt, ebből egy értékesítésre került ben. b) szociális lakhatás Az Önkormányzat szociális bérlakásokkal nem rendelkezik. A településen jelenleg nincs hajléktalan, de krízishelyzetben az Önkormányzat nem tudna lakást biztosítani nehéz helyzetbe került családoknak. Egy fő él veszélyeztetett lakhatási körülmények között, saját felelősségére tartózkodik az ingatlanban. c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok Az Önkormányzatnak nincs ilyen ingatlana. e) lakhatást segítő támogatások Lakásfenntartási támogatásban ben 184 család részesült a településen, ez a családok kb. 22 %-a. f) eladósodottság Adósságcsökkentési támogatást a helyi rendeletekben a Képviselő-testület nem határozott meg. Helyi információnk van arról, hogy körülbelül 10 család veszélyeztetett a devizahitel emelkedése miatt. A családok kezdeményezték a nemzeti Eszközkezelőnél, hogy az ingatlant vegye át az állam. g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása A településen általában jó a közműszolgáltatásokhoz való hozzáférés. Összese 34 lakásban elégtelen a lakhatási körülmény, általában az ivóvízbevezetés és a szennyvízcsatornára való rákötés hiánya miatt. 3.5 Telepek, szegregátumok helyzete a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.) 9

10 Szegregátumnak minősülő terület nagysága körülbelül 500 m 2 a Nyugati utca végén található. A területen négy lakóház áll. A közművek közöl a villany van bevezetve, nincs viszont vezetékes víz és gáz sem. Közkifolyóról tudnak vizet vételezni. A szegregátumban nincs járda sem betonút, nagyobb esőzés után a mentő nagyon nehezen tudja megközelíteni a helyszínt. Ez a településrész nincs csatornázva sem. Körülbelül 200 méterre található a szegregátum a korábbi szemétteleptől amely most rekultiváció alatt áll. b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői (pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya, stb.) Négy lakásban összesen 9 fő él, két év közti nő, két közötti nő, két közötti férfi, egy 19 éves fiú és két közötti lány. A felnőttek egy kivételével aktív korúak, egy nyugdíjas él a telepen. A gyermekek rendszeresen járnak iskolába hátrányos helyzetük ellenére is. c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai A természetes kiválasztódás miatt veszélyeztetett a Hunyadi utca. Ezen az utcán az ingatlanok árfekvése miatt inkább a nehéz anyagi körülménye között élők, a kevés hitelre jogosultak tudnak vásárolni. Ezen a körülményen az önkormányzat változtatni képtelen. Az utca bal oldala már a zártkerthez tartozik, itt a közművek nincsenek kiépítve. 3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés A településen háziorvosi, védőnői, házi gyermekorvosi és iskola-egészségügyi, valamint fogorvosi alapellátás működik. b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való hozzáférés Évente egy alkalommal a tüdőszűrő-buszon elvégzik a kötelező tüdőszűrést. Ezen kívül pályázatok keretében próbálunk alkalmi szűréseket szervezni. c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés Szakellátás a településen nincs, Hosszúpályiban, Létavértesen vagy Debrecenben van a legközelebb. d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése A gyermekétkeztetést eddig is az Önkormányzati konyha végezte. Mezőgazdasági Start munka keretében jelenleg zöldségtermesztés folyik, a terményt elsősorban a konyha fogja felhasználni ezzel is javítva a gyermekétkeztetés minőségét. e) sportprogramokhoz való hozzáférés A település sportpályáján és az iskolai tornateremben lehetőség van edzések szervezésére. Jelenleg a focicsapat rendszeresen edz, az iskolában karate edzéseket tartanak és szabadon látogatható a konditerem is. f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés Az idősek nappali ellátásáról a Sárándi Református Egyházkerület gondoskodik április hónaptól bővült a szolgáltatásuk az idősek nappali ellátásával. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a derecskei Dermák kht. végzi. g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások nyújtásakor Ilyen jellegű panasz a polgármesteri Hivatalhoz nem érkezett. h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi ellátórendszer keretein belül A Szociális és Egészségügyi Bizottság a fogyatékkal élő iskoláskorú gyermekek részére utazási kedvezményt állapít meg helyi rendelet alapján. 3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása a) közösségi élet színterei, fórumai 10

11 Elsősorban a Művelődési Ház nyújt lehetőséget a különböző rendezvények lebonyolításához. Itt tartja rendszeres összejöveteleit a Nyugdíjas Klub, a felnőtt néptánccsoport, a dalárda, valamint itt működik a fazekas, a szűrrátétes és a hímző szakkör ben pályázati forrásból sikerült a falu közepén létrehozni egy parkot, melynek közösségi térré történő bővítését tervezzük. b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük) Településünkön nem jellemzőek az etnikai konfliktusok, a problémák inkább magánjellegűek. Az együtt élést ugyanakkor megnehezíti a munkanélküliség és az ebből adódó megélhetési bűnözés. c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.) Az önkéntesség első megnyilvánulása a gyerekek által kezdeményezett Tutor program volt, melynek keretében magasabb osztályba járó tanulók foglalkoztak fiatalabb iskolatársaikkal. Ez idén Gyerekházban végzett önkéntes munkával, illetve egyre többen kapcsolódnak be különböző jótékonysági programokba. d) A helyi ünnepségeken, rendezvényeken az iskola és óvoda tanulói lépnek fel. Ezeken a roma származású gyermekeket előszeretettel szerepeltetik a nevelők. Több tehetséges roma gyereket itt ismert meg a falu lakossága. Állandó fellépőként említhető egy cigány fiatal, aki már kisiskolás korában országos mesemondó pályázat második helyezettje lett, tanítója nem kis jelentőségű mentor tevékenysége által. Ugyanez a tanuló a Duna Televízió által szervezett mesemondó versenyen élőadásos közönségszavazattal a középdöntőig jutott. Néhány roma társával debreceni rendezvényekre is eljuttatják a pedagógusok ben Debrecenben a pedagógus nyugdíjas búcsúztatón értek el átütő sikert a táncukkal, szavalataikkal és mesemondással. A településen helyi pedagógus társadalom már az óvodás kortól kezdve minden lehetőséget kihasznál az együttnevelés minél hatékonyabb és szélesebb körű elismertetése érdekében. 3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal A Roma Nemzetiségi Önkormányzat ben megállapodást írt alá a települési Önkormányzattal, mely rögzíti az együttműködés alapvető tárgyi és személyi feltételeit. A nemzetiségi önkormányzat esélyegyenlőségi tevékenységével kapcsolatban külön tervezetet a Polgármesteri Hivatalhoz eddig nem juttatott el. Ebben az évben több alkalommal is jelentkezett pályázati kiírásokra, felvette a kapcsolatot segítő szervezetekkel. 3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek A települési mélyszegénységben élők alulképzettek. Képzések szervezése általános iskola befejezésére, piacképes szakmák megszerzésére. A településen magas a munkanélküliek száma. A mélyszegénységben élők munkához juttatása közfoglalkoztatás keretében. A szabadidő hasznos eltöltésére nincs lehetőség Közösségi tér kiválasztása, megvásárlása vagy rendbetétele, közösségi programok szervezése Egyoldalú táplálkozásból fakadó betegségek késői Szűrővizsgálatok, tájékoztató és prevenciós célú felismerése, kezeletlen szenvedélybetegségek előadások megszervezése Egyre többen fordulnak segítségért az Pályázati úton és az érintettek együttműködésével önkormányzathoz, mert nem tudják kifizetni a megoldási lehetőségek keresése, a ravatalozó és magas temetési költségeket kapcsolódó helyiségek korszerűsítése, energiatakarékosabbá tétele 11

12 4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása, demográfiai trendek stb.) a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási helyzete ben 11 gyermek volt átmeneti nevelésben. Az óvodában 53 fő hátrányos helyzetű, ebből 27 fő halmozottan hátrányos helyzetű. Az iskolában 131 fő hátrányos helyzetű, ebből 86 fő halmozottan hátrányos helyzetű. b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 261 fő c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 5 család részesül utazási kedvezményben, mivel a családban súlyos fogyatékkal élő gyerekeket nevelnek, akik számára a településen nem biztosított a speciális képzés. A gyerekek közül egy fő súlyos mozgáskorlátozott, egy fő autista és három gyerek halmozottan sérült. d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya ben 59 fő óvodás és 145 fő iskolás gyerek részesült kedvezményes étkeztetésben e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya: nulla 4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége Szegregátumban 2 fő 18 évesnél fiatalabb él, mindkettő középiskolás. 4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott ellátott, betöltetlen státuszok) A védőnő egy települést lát el, az esetszám ben 360 volt. b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) Sáránd és Hajdúbagos közösen működtetik a gyermekorvosi ellátást. Sárándon a gyermekorvos beszámolója alapján 3000 alkalommal történt gyermekorvosi vizsgálat. c) 0 7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok A településen nincs. d) gyermekjóléti alapellátás től a Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatkeretén belül működik december 31-i állapot szerint 9 gyermek volt alapellátásban, 11 gyermek volt védelemben. 9 gyermek védelembe vételét meg lehetett szüntetni az év folyamán. A védelembe vétel fő oka a szülői elhanyagolás, ezen belül az iskolai hiányzás volt. A településen nagyon jól működik az észlelő és jelzőrendszer. e) gyermekvédelem 2012-ben 64 új esetet jeleztek a jelzőrendszer tagjai. 6 gyermek került ideiglenes hatállyal elhelyezésre, közülük egy gyermek számára védelembe vétel melleti családgondozást javasolt a Gyámhivatal. 5 gyermek került átmeneti nevelésbe. f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások Településünkről egy intézmény fogadja a krízishelyzetben lévő családokat 50 km-es távolságon belül. Tavalyi évben egy esetben vette egy család igénybe ezt a megoldást. 12

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Dunafalva Községi Önkormányzat 2013. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sárisáp Község Önkormányzata [CÍMER]

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sárisáp Község Önkormányzata [CÍMER] ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Sárisáp Község Önkormányzata [CÍMER] Sárisáp, 2013. szeptember 16. Türr István

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszagyenda Község Önkormányzata. 2013. június 12.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszagyenda Község Önkormányzata. 2013. június 12. Helyi Esélyegyenlőségi Program Tiszagyenda Község Önkormányzata 2013. június 12. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szuha Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szuha Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Szuha Község Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Érsekhalma Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Érsekhalma Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Érsekhalma Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok... 6

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. PÁZMÁNDFALU Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. PÁZMÁNDFALU Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program PÁZMÁNDFALU Község Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Újkori története... 6 Értékeink, küldetésünk...6

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Rábapordány Község Önkormányzata 2013-2018 Készítette: Tóth Ferencné Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink,

Részletesebben

Helyi esélyegyenlőségi program. Újrónafő Község Önkormányzata

Helyi esélyegyenlőségi program. Újrónafő Község Önkormányzata Helyi esélyegyenlőségi program Újrónafő Község Önkormányzata 213-218 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 6

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 08-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 08-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 08-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 65/2015.(VI.08.) Kt. Hat. A napirendi pontra tett javaslatról 66/2015.(VI.08.)

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Nagyszentjános Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Nagyszentjános Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Nagyszentjános Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program EGYHÁZASRÁDÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Helyi Esélyegyenlőségi Program EGYHÁZASRÁDÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Esélyegyenlőségi Program EGYHÁZASRÁDÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Célok... 6 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Öregcsertő Község Önkormányzata

Öregcsertő Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Öregcsertő Község Önkormányzata 2013.június Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Hajós Város Önkormányzata

Hajós Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Hajós Város Önkormányzata 2013. 2 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok... 7 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

K é s z ü l t: Hernyék Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013.szeptember 19-én 14,30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t: Hernyék Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013.szeptember 19-én 14,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t: Hernyék Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013.szeptember 19-én 14,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Közös Önkormányzati

Részletesebben

Helyi esélyegyenlőségi Program. Újtikos Község Önkormányzata 2013 2018.

Helyi esélyegyenlőségi Program. Újtikos Község Önkormányzata 2013 2018. Helyi esélyegyenlőségi Program Újtikos Község Önkormányzata 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Rábaszentandrás Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Rábaszentandrás Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Rábaszentandrás Község Önkormányzata 2013-2018 készítette: Szemetiné Varga Mária 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Karancsberény Község Önkormányzata

Karancsberény Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Karancsberény Község Önkormányzata 213-218 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...4 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...4 Bevezetés...4 Bevezetés...4 A település

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013. 2018. Készítette: Horváth Tiborné Bágyogszovát elhelyezkedése Bágyogszovát Csornától 11 km-re Dél-keletre fekszik a Rábacsécsény-Rábcakapi törésvonal mentén, amely

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Tinnye Község Önkormányzata 2013. Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program FERTŐHOMOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Helyi Esélyegyenlőségi Program FERTŐHOMOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Esélyegyenlőségi Program FERTŐHOMOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Népességi adatok... 9 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Homokszentgyörgy Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Homokszentgyörgy Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Homokszentgyörgy Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzata

Csátalja Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok... 7 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Petőfiszállás Község Önkormányzata 2014 2019. 2 Tartalom Fogalmak...3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...5 Bevezetés...5 A település bemutatása...5 Értékeink, küldetésünk...9

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egerág Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egerág Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Egerág Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

KACSÓTA Községi Önkormányzat. Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013.

KACSÓTA Községi Önkormányzat. Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. KACSÓTA Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. Tartalom Helyi esélyegyenlőségi Program (HEP) 3 Bevezetés 4 A település bemutatása 4 Értékeink, küldetésünk 7 Célok 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Acsa község Helyi Esélyegyenlőségi Programja ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A C S A 2013-2018.

Acsa község Helyi Esélyegyenlőségi Programja ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A C S A 2013-2018. ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A C S A 2013-2018. Tartalom Tartalom... 2 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A település bemutatása... 5 Demográfiai adatok... 6 Célok... 8 A HEP helyzetelemző

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2017 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2017. Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sajóvámos Község Önkormányzata 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sajóvámos Község Önkormányzata 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Sajóvámos Község Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Újpetre Község Önkormányzata Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 1 Bevezetés 3 A település bemutatása 3 Értékeink, küldetésünk 7 Célok 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben