Az Igazgatóság közleményei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Igazgatóság közleményei"

Átírás

1 Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Az MVM OVIT Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 2 Beszámoló az MVM OVIT Zrt I. félévi gazdálkodásáról 3 Projektjeinkről 6 Rendezvények 13 Társadalmi szerepvállalás 21 Személyi hírek 23 Új belépők 24 Az Integrált Rendszer hírei 26 Az MVM csoport hírei 28 Egyszer volt Nyugdíjasainkról 32 Sport 34 KulTÚRA 38 Bemutatkozik a Jóléti ingatlankezelési iroda 41 Hotel*** + OVIT hírdetés 42 Humorsarok 43 Integrált Rendszer - rejtvény 43 Szerkesztőségi közlemények 44 Kiadásért felelõs: Gopcsa Péter vezérigazgató Engedélyszám: III. ÛHB/83/1987 Felelõs szerkesztõ: Lengyel Enikõ Szerkesztõség, kiadóhivatal: 1158 Budapest, Körvasút sor 105. Példányszám: 550 Munkaszám: Felelõs vezetõ: Lengyel Enikő MVM OVIT Zrt. Házinyomda

2 OVIT HÍRADÓ 2012/4. Az Igazgatóság közleményei június 22-i ülésén az Igazgatóság jóváhagyta a április 26-i üléséről felvett jegyzőkönyvet; megtárgyalta és az elhangzottak figyelembevételével tudomásul vette a Tájékoztató a hatékonyságfejlesztési programról tárgyú előterjesztésben foglaltakat, valamint jóváhagyta az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező Hatékonyságfejlesztés és az új csoportszintű irányítási rendre történő átállás Intézkedési Tervét; megtárgyalta és az elhangzott kiegészítéssel jóváhagyólag tudomásul vette az MVM OVIT Zrt. üzletpolitikai célkitűzéseinek I-III. havi időarányos értékelésében foglaltakat. Az Igazgatóság a Gt (2) bekezdése alapján a jelentés megküldésével tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és az üzletpolitikáról; jóváhagyólag tudomásul vette az ügyvezetés beszámolóját a társaság üzletmenetéről, működését befolyásoló eseményekről; megtárgyalta és a jegyzőkönyvben rögzített észrevételekkel jóváhagyólag tudomásul vette a 92. sz. Kontrolling jelentésben foglaltakat; jóváhagyólag tudomásul vette a évi Üzleti tervben foglaltakat; megtárgyalta az MVM OVIT Zrt. Erőművi és Karbantartási Igazgatóságának működéséről szóló tájékoztatóban foglaltakat, és kérte, hogy az előterjesztés a jegyzőkönyvben foglaltakkal kiegészülve ismételten kerüljön a soron következő igazgatósági ülésre beterjesztésre; elfogadta az MVM OVIT Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását tartalmazó írásos előterjesztést, és az abban foglaltak alapján hozzájárult a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat július 1. napjával történő hatályba lépéséhez. A hatályba lépés feltétele az érdekképviseletekkel történő véleményezési eljárás lefolytatása; az előterjesztésben foglaltakkal egyezően, az előterjesztés elválaszthatatlan mellékletében foglalt korrektúrával bemutatott módosítások szerint június 22. napjával elfogadta az MVM OVIT Zrt. Igazgatósága Ügyrendjének módosítását, valamint az Ügyrend módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát; az előterjesztésben foglaltakkal egyezően, az előterjesztés elválaszthatatlan mellékletében foglalt korrektúrával bemutatott módosítások szerint június 22. napjával elfogadta az MVM OVIT Zrt. Kompetencia Szabályzatának módosítását, valamint a Kompetencia Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát. Rögzítette továbbá az Igazgatóság a május 17-i faxos szavazás eredményét, mely szerint május 1-i hatállyal Vereczki György távközlési üzemvezetőt képviseleti és cégjegyzési joggal ruházta fel, melyet az Igazgatóság együttes cégjegyzésre feljogosított tagjával, ill. a társaság feljogosított alkalmazottjával együttesen gyakorolhat. Az előterjesztésben írtakkal egyezően az 5/2012. sz. Vezérigazgatói utasítás 2. sz. mellékleteként kiadott képviseleti és cégjegyzési jog átruházásáról szóló Okirat jogosultsági köre a következőképp módosul: Az alkalmazottak jogosultsági körének felsorolásában a - a Bilik András a Távvezetéki Üzletigazgatóság távvezeték üzletigazgató SZMSZ szerinti ügykörében szövegrész törlésre kerül, helyébe a Horváth Szabolcs a Távvezetéki Üzletigazgatóság távvezeték üzletigazgató SZMSZ szerinti ügykörében szövegrész lép, - a Márton Tibor a Távvezetéki Üzletigazgatóság távvezeték helyettes üzletigazgató SZMSZ szerinti ügykörében szövegrész törlésre kerül, helyébe a Bilik András a Távvezetéki Üzletigazgatóság távvezeték helyettes üzletigazgató SZMSZ szerinti ügykörében szövegrész lép, 1

3 2012/4. OVIT HÍRADÓ - a Horváth Szabolcs a Központi Távvezeték Létesítési Üzem üzemvezető SZMSZ szerinti ügykörében szövegrész törlésre kerül, helyébe a Baranya Gyula üzemvezető a Központi Távvezeték Létesítési Üzem és a Nyugat-magyarországi Távvezeték Létesítési Üzem SZMSZ szerinti ügykörében szövegrész lép, meghaladó összegű ajánlatok adásáról, ill. az ügylet közgyűlés elé terjesztéséről, mely közgyűlési határozat közgyűlés tartása nélküli írásbeli döntéshozatal útján született meg. Dr. Sidló Krisztina - a Kovács Zoltán üzemvezető szövegrész törlésre kerül, a Távvezetéki Szolgáltató Üzem SZMSZ szerinti ügykörében Az MVM OVIT Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása - a Thurnherr Kálmán az Eszközgazdálkodási Osztály osztályvezető SZMSZ szerinti ügykörében szövegrész törlésre kerül, helyébe a Vastag Gábor az Eszközgazdálkodási Osztály osztályvezető SZMSZ szerinti ügykörében szövegrész lép, - a Galambos Tibor a Távközlési Üzem üzemvezető SZMSZ szerinti ügykörében szövegrész törlésre kerül, helyébe a Vereczki György a Távközlési Üzem üzemvezető SZMSZ szerinti ügykörében szövegrész lép, - a Serfőző Tamás a Távközlési Hálózatfelügyeleti Osztály osztályvezető SZMSZ szerinti ügykörében szövegrész törlésre kerül. Az Igazgatóság elrendeli az MVM OVIT Zrt. cégjegyzésre jogosult munkavállalók körében bekövetkezett változás cégbírósági bejelentését; A Társaság Alapszabályának április 18-i módosítása értelmében az Igazgatóság hatáskörébe került az 500 millió forintot meghaladó értékű, illetőleg a Közgyűlés hatáskörébe került az 1,5 milliárd forintot meghaladó értékű jogügyletek megkötése, vagy ajánlatok adása. Erre tekintettel az Igazgatóság, faxos szavazás keretében több alkalommal döntött a fenti értékhatárt Az MVM OVIT Zrt. Igazgatósága június 22-ei ülésén határozott a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról és annak július 1. napjával történő hatályba lépéséről. A módosítást a jelenlegi (2011. augusztus 1-től hatályos) SZMSZ-t érintő időközbeni jelentős változások indokolták: a január 1-jével az OVIT Földgáz Igazgatóság bázisán létrejött a Magyar Gáz Tranzit Zrt. E fejlemény szükségtelenné teszi a Földgáz Igazgatóság fenntartását az MVM OVIT Zrt. szervezetében; b. létrejött az MVM NET Zrt., melynek nyomán a Távközlési üzem feladatköre módosul, a Távközlési hálózatfelügyeleti osztály pedig kikerült az OVIT szervezetéből; c. folytatva hatékonyságnövelési programját az MVM OVIT Zrt. menedzsmentje hatékonyságnövelő szervezeti változtatásokat készített elő: önálló szervezeti egységként megszüntetni javasolta a Távvezetéki szolgáltató üzemet. Feladatait a Központi távvezeték létesítési üzembe javasolta integrálni. önálló szervezeti egységként megszüntetni javasolta a Szolgáltató üzemet, feladatainak részben más szervezeti egységekbe való átcsoportosítása, megosztása, részben kinevezett vezető nélküli irodaként való működtetése mellett. bővíteni javasolta az Eszközgazdálkodási osztály feladatkörét. 2

4 OVIT HÍRADÓ 2012/4. d. a vasúti felsővezeték-építés beépült a társaság rendszeres tevékenységei közé; e. intenzív folyamat-felülvizsgálati munka indult; f. továbbfejlesztésre került a vállalkozási folyamat; g. életbe lép az új Munka Törvénykönyv; h. módosult a társaság Alapszabálya (megváltozott a társaság neve, a fióktelepek kiegészültek). A vezetők számát a szervezeti egységek számának a csökkentésén túl is csökkenti azzal, hogy jelenlegi megbízatásának a megtartása mellett egy meglévő szervezeti egység vezetőjét (Baranya Gyula szakterületi főmérnök, üzemvezető) bízta meg a kibővített feladatkörű Központi távvezeték létesítési üzem vezetésével. Ezen előzmények nyomán és az Igazgatóság határozata alapján: 1. megszűnik a Földgáz Igazgatóság; 2. módosul a Távközlési üzem feladatköre; 3. a Távvezetéki szolgáltató üzem és a Szolgáltató üzem önálló szervezeti egységként megszűnik, ill. feladataik átcsoportosításra kerülnek; A Szolgáltató üzem feladat-átcsoportosításaival összefüggésben: az eddigi PR és kommunikációs iroda neve Kommunikációs osztály névre módodul; az eddigi Biztonsági osztály neve Biztonsági és létesítményüzemeltetési osztály névre módosul; megalakul a Jóléti ingatlan kezelési iroda. 4. pontosításra kerülnek az Eszközgazdálkodási Osztály feladatai; 5. a Távvezeték Üzletigazgatóság feladatai között megjelenik a vasúti felsővezeték-építési tevékenység; 6. az IR vezető feladatai kiegészülnek; 7. a korábban projektmenedzsernek nevezett egyes munkavállalók projektkoordinátorként nevesülnek; 8. egyes vezérigazgatói jogosultságok kiterjesztésre kerülnek; 9. megváltozott a társaság neve, a fióktelepek kiegészülnek; 10. a Közgazdasági Igazgatóság neve Gazdasági Igazgatóságra módosul. Az új SZMSZ szövege a portálon olvasható. A bevált gyakorlatnak megfelelően az SZMSZ lényeges módosításait a könnyebb kezelhetőség érdekében kék színezés jelöli. Budapest, június 27. Görgey Péter törzskari főmérnök Beszámoló az MVM OVIT Zrt I. félévi gazdálkodásáról Társaságunk Közgyűlése a tulajdonosi elvárásokat rögzítő évi üzletpolitikai célkitűzéseinket az alábbi kiegészítésekkel, követelményekkel fogadta el: 1.) A Társaság maradéktalanul hajtsa végre határidőre a MAVIR ZRt.-vel kötött átviteli hálózat karbantartására, fejlesztésére, felújítására vonatkozó szerződésekben foglaltakat. Szerződéses kötelezettségei végrehajtása során legyen fokozott figyelemmel a balesetmentes munkavégzés körülményeinek biztosítására. 2.) A Társaság erőmű-karbantartó tevékenysége során teljesítse az MVM társaságcsoport tagvállalataival kötött szerződésekben foglaltakat. 3.) Megfelelő jövedelmezőség és kockázati kitettség mellett növelje a Társaság MVM Csoporton kívüli árbevételének volumenét, az ahhoz tartozó alvállalkozói teljesítmények arányának szinten tartása, vagy csökkentése mellett. 4.) Hajtsa végre az MVM Zrt. stratégiájában az MVM OVIT Zrt.-re megfogalmazott akciókat, az átvilágítási projekt tulajdonos által elfogadott intézkedéseit, valamint a TRAFO program implementációja során az MVM OVIT Zrt.-re háruló feladatokat. 5.) Teljesítse a Társaság a évi üzleti tervét, az abban foglalt tervezési feltételek figyelembevételével, az alábbiak szerint: a.) az értékesítés nettó árbevétele érje el a M Ft-ot, melyből az MVM Zrt. konszolidációs körén kívüli vevői szegmensen elért külső árbevétele érje el a M Ft-ot; b.) adózás előtti eredménye érje el az M Ft-ot; c.) személyi jellegű ráfordításai ne haladják meg a M Ft-ot; d.) a beruházások, befektetések műszaki teljesítése ne haladja meg a 812 M Ft-ot; e.) tartsa meg a Társaság folyamatos fizetőképességét úgy, hogy a XII.31-i hitel- és kölcsönállománya ne haladja meg a M Ft-ot; 3

5 2012/4. OVIT HÍRADÓ f.) az igénybe vett és a közvetített szolgáltatások együttes értékének összköltséghez viszonyított aránya ne haladja meg a 45 %-ot. A személyi jellegű ráfordítás esetében az üzleti tervben rögzített kerettől való eltérés legfeljebb az éves bér- és szociális megállapodás szerinti mértékben lehetséges. 6.) A Társaság az MVM Csoport tagjaként maradéktalanul tegyen eleget az Uralmi Szerződésben és Csoportszintű Szabályzatokban foglalt kötelezettségeinek. Beszerzései során törekedjen a minél nagyobb mértékben érvényesített versenyeztetésre. Hajtsa végre a évi csoportszintű utasításnak megfelelő bérmegállapodást. Az árbevétel vevőkörönkénti megoszlását mutatja az alábbi ábra: A tulajdonosok által megfogalmazott célkitűzések és a vevői megrendelések I. félévi teljesítése a számviteli adatok tükrében a következőképpen alakult: Társaságunk tárgyidőszaki saját teljesítményének értéke ,2 M Ft, mely a tervezett érték 43,9%-a. A termelési érték alakulása kedvezőbb az értékesítési nettó árbevételéhez viszonyítva, alapvetően eladott áruk beszerzési értékének alakulása következtében. Adatok: M Ft-ban A vizsgált időszak értékesítési nettó árbevétele ,1 M Ft, mely a megelőző hat évet figyelembe véve a második legmagasabb realizált árbevétel, az éves szintű árbevételi értékekhez mért részarányát tekintve pedig, a évi azonos időszaki értéket is meghaladva, a legnagyobb (40,6%). A megelőző években az I. félévben realizált árbevétel a teljes évhez viszonyítva jellemzően 30-35% körül alakult, a tárgyévi féléves teljesítés ezért kiemelkedően jónak minősíthető. A évre tervezett, és a realizált árbevétel tevékenységenkénti alakulását szemlélteti a következő diagram: Társaságunk megrendelői körén belül továbbra is a MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és a MAVIR ZRt. meghatározó szerepe érvényesül. A I. félévben realizált társasági összárbevétel 28,7%-a a Paksi Atomerőműnek, 23%-a pedig MAVIR ZRt-nek végzett munkák teljesítéséből származott. Az értékesítési nettó árbevétel értékét tekintve legjelentősebb, MAVIR részére végzett kivitelezések az I. félévben a teljesség igénye nélkül a következők: Ø Martonvásár Győr 400 kv-os távvezeték építésszerelési munkái, oszlopok és kötőelemek gyártása Ø Debrecen Józsa 400/120 kv-os állomás létesítése Ø Győr Gönyű Litér 400 kv-os távvezeték korrózióvédelme Ø Dunamenti 220/120 kv-os alállomás 120 kv-os rekonstrukciója Ø M0 déli szektor ( km) 51. sz. főút M5 autópálya közötti szakasz építése által érintett MAVIR ZRt.-tulajdonú, nagyfeszültségű távvezeték átépítése, szabványosítása Ø Albertirsa Martonvásár 400 kv-os távvezeték II. rendszere kiépítésének építés-szerelési munkái, oszlopok és kötőelemek gyártása Ø Átviteli hálózat üzemeltetése (elszámolási mérés karbantartása, állapotfelmérés, tűz- és vagyonvédelmi karbantartás) 4

6 OVIT HÍRADÓ 2012/4. Ø (Zapad )országhatár Albertirsa 750 kv-os távvezeték korrózióvédelmi munkái (V. ütem) Az atomerőmű részére végzett megrendelések közül, szintén a realizált árbevétel alapján, meghatározó feladatok az alábbiak: Ø 8 db DHM /400 típusú főtranszformátor cseréje KDO /400 típusúra, tervezési és kivitelezési munkák Ø EE01-05 akkumulátortelepek cseréje Ø Hegesztési, technológiai csőszerelési, acélszerkezeti szerviztevékenység végzése a paksi atomerőmű területén Ø A paksi atomerőmű üzemeltetése során felmerülő erősáramú és installációs karbantartási feladatok elvégzése Ø 1 db TVV-221 típusú turbógenerátor-állórész rekonstrukciója Ø A paksi atomerőmű üzemeltetése során felmerülő gépészeti reaktor-, illetve primer-szekunder készülék karbantartási feladatok elvégzése Ø Karbantartást támogató műszaki és adminisztratív tevékenység végzése Ø A paksi atomerőmű üzemeltetése során felmerülő gépi forgácsolási és hőkezelési munkák elvégzése Az MVM Csoport többi társasága közül a tárgyidőszakban a Vértesi Erőmű Zrt. volt a legjelentősebb megrendelőnk I VI. hónapban értékesítési nettó árbevételünk 67,6%-a származott az MVM csoport tagvállalatainak végzett munkák teljesítéséből. Társaságunk beszámolási időszakban realizált értékesítési bruttó eredménye M Ft, mely 44,6%-a a tervezett értéknek, az értékesítés nettó árbevételéhez viszonyított aránya pedig 19,1%, mely 1,7 százalékponttal kedvezőbb a évre tervezett aránynál. A vizsgált időszakban az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege -339,2 M Ft. Az egyéb ráfordítások 52,3 %-át az önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, 16,8 %-át pedig a Kollektív Szerződés szerinti jövőbeni kifizetésekre képzett céltartalékok tették ki. Az önkormányzatokkal elszámolt adókon belül helyi iparűzési adó címén 164,7 M Ft-ot, építményadóként 29,2 M Ft-ot, gépjármű adóra pedig 19,5 M Ft-ot fizettünk ki. A hálózatszerelési munkák közben a földtulajdonosoknak okozott károk kompenzálásaként kifizetett terméskár 14 M Ft tett ki. Innovációs járulék címén 24,9 M Ft egyéb ráfordítás keletkezett. Közhasznú és egyéb szervezetek számára 7,8 M Ft-ot utaltunk át. Az első félévben a pénzügyi műveletek eredménye -26,5 M Ft. Az erre az időszakra tervezettnél 24,9 M Ft-tal kedvezőbb érték az árfolyamváltozások társaságunk gazdálkodására gyakorolt kedvező hatásának tudható be. A rendkívüli eredmény nem befolyásolta jelentősen jövedelmezőségünket. Az MVM Zrt. társaságunk évi beruházási célkitűzéseinek megvalósítására 812 M Ft-os beruházási keretet hagyott jóvá. Az OVIT 2012-ben is legfontosabb beruházási céljainak tekinti az elavuló eszköz- és jármű parkjának ütemes megújítását, bővítő beruházásként a MÁV projekthez kapcsolódóan további vasúti gépek beszerzését, valamint a megkezdett acélszerkezeti daraboló műhely létesítésének folytatását és befejezését, az acélszerkezeti gyártókapacitás növelését. A beszámolási időszakban fejlesztésre mindössze az időszaki tervérték 25%-a került felhasználásra, az engedélyezési eljárások, valamint az üzleti terv módosításai miatt beruházásaink megvalósításai későbbi időpontokra tolódtak. A szervezet tevékenységében résztvevők I. féléves átlaglétszáma 1588 fő, amely 15 fővel alacsonyabb az ezen időszakra tervezettnél (1603 fő). A tervezettől való létszámeltérés elsősorban a teljes időben foglalkoztatottak esetében mutatkozik (12 fő), mely eltérés jelentősebb okai a következők voltak: Ø Ø Ø A tervezettől eltérően 26 fő helyett 30 fő került átadásra az MVM Net Zrt. részére. Az Erőművi Gépgyártási Üzletigazgatóság területére tervezett létszámfelvétel (20 fő) várhatóan csak az év második felében fog megvalósulni április 1-től társaságunk végzi a villamosenergia üzem üzemeltetését a zalai kőolajfinomítóban, mellyel kapcsolatban a tervezetten felül 11 fő munkavállaló felvételére került sor. 5

7 2012/4. OVIT HÍRADÓ A évben az Integrált Rendszer szempontjából a következő kiemelt jelentőségű esemény történt, illetve várható: A Kiskunfélegyházán újraindított kazán -és nyomástartóedény-gyártás sikeres integrációját követően az MVM OVIT Zrt. meglevő tanúsítási terjedelmében, de bővülő képességekkel kell az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. beszállítói auditján sikeres eredményt elérni. A formálódó exportlehetőségekhez igazodva az esetlegesen szükséges további tanúsítási/minősítési eljárásokra való felkészülés, azokon való sikeres részvétel (pl. Ukrajna: EnergoAtom szállítói audit) szintén ez évi feladatként jelentkezik. A korábbi tapasztalatok és a növekvő fővállalkozói szerepkör miatt megnövekedett felelősség együttesen indokolják, hogy az alvállalkozói kör felügyeletét és kontrollját fokozottabban hajtsuk végre. Az alvállalkozók helyszíni vevői auditjainak végrehajtásával (tevékenységük, részarányuk, gazdasági hátterük stb. alapján) az alvállalkozók felügyeletét tovább szigorítjuk. Az MVM Zrt. által elindított CSIR projekt eredményeinek OVIT működésbe implementálása kiemelt feladat, fejlesztő eszköze az ARIS program. További tevékenységek az implementáció támogatása, a core folyamatok ARIS definiálása (optimalizálás mellett), valamint részvétel a támogató folyamatok kialakításában, összekapcsolásában. A folyamatmenedzsment-rendszer bevezetésével járó feladatok koordinálása, irányítása, illetve ellátása is a feladatok részét képezi. Összességében társaságunk I. félévi tevékenységét az üzletpolitikában meghatározott elvárások, és a szerződésekben foglaltak szerint, a költségtakarékossági követelmények betartásának figyelembevételével végezte. Közgazdasági osztály A CERN-projekt Projektjeinkről A közelmúltban, a tudományos kérdések iránt kevésbé érdeklődők közül is, bizonyára sokak fülét megütötte, hogy a CERN-ben közel állnak a Higgs-bozon felfedezéséhez. Nem tudom, hogy a mai mérnöki tanulmányok során mennyire részletesen tanítják a mikrofizikát, 40 éve ez véget ért a protonnál, neutronnál és elektronnál. Az emberiség, a tudomány által alkotott jelenlegi modell szerint a dolog ennél sokkal bonyolultabb, és ennek minden eleme gyakorlati úton is igazolt. Egyetlen kivétel a már említett, Higgs angol fizikus által elméleti úton megjósolt (és róla elnevezett) bozon, ami a tömegért, tömegvonzásért felelős közvetítő részecske. Ennél mélyebbre menni a fizikai részletekbe talán most nem érdemes, de egy erre alkalmas fórumon, pl. MEE OVIT Üzemi Szervezete keretében érdemesnek tartanék egy szakmai összejövetelt szentelni a témának. (Várok jelentkezőt, aki egy bevezető előadást megtartana.) Annál is inkább, mivel az OVIT egészen közel került a dologhoz, megnyerte a CERN 66 kv-os alállomásainak védelmi és irányítástechnikai korszerűsítésére kiírt pályázatot. A pályáztatás már tavaly nyáron az előminősítéssel elkezdődött, tulajdonképpen a vállalkozó személyi, tárgyi, pénzügyi alkalmasságának megítélését elősegítő kérdőívek kitöltését, a referenciák megadást jelentette. A már minősített pályázók kaptak meghívást a pontos műszaki feladat leírását tartalmazó, áprilisban beadandó tényleges tenderre. A CERN előírásai szerint csak a tagországok vállalatai pályázhattak. (Végül 6 cég adott be ajánlatot.) A kulcskérdés az volt, hogy egy személyes tárgyaláson sikerül-e meggyőzni a kiírót a Protectatermékek megbízhatóságáról, illetve arról, hogy az OVIT képes a projekt megvalósítására. (Az eredmény szerint igen.) A CERN az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet eredeti francia nevéből alkotott betűszó, a kutatóintézet rövidített neve. A világ legnagyobb ilyen intézetét (nem mellesleg a világháló, a WWW születési helye), 6

8 OVIT HÍRADÓ 2012/4. jelenleg 20 tagország közöttük Magyarország működteti. Székhelye Genf, de az ENSZ-hez hasonlóan országok feletti szervezet. A kutatásban mintegy 10 ezren vesznek részt, sok közülük a tanulmányaik során hosszabb-rövidebb időt ott töltő egyetemista. A kutatóberendezések fő része a nagy hadronütköztető (LHC). A Franciaországba is átnyúló, 27 km kerületű alagút belsejében levő szupravezetős mágnesekkel tartják kör alakú pályán a protonnyalábokat, gyorsítják fel közel fénysebességre, majd ütköztetik őket. (Néhány adat: 10 ezer keringés a körpályán másodpercenként, 10 órán keresztül, 10 milliárd megtett km.) A mágneses térerősség 8 Tesla, a mágnes névleges áramfelvétele A. A nagy energiaigény kielégítésére a CERN saját 400 kvos alállomással rendelkezik, 200 MW-nyi transzformátor kapacitás táplálja a főelosztó 66 kv-os feszültségszintet. A CERN éves villamos-energia fogyasztása 1 TWh. Mint már említettem, az MVM OVIT Zrt. a 66 kv-os hálózat szekunder rekonstrukciójára kapott megbízást, ami a 66 kv-on tízmezős, két gyűjtősínes fő alállomás mellett 7 végponti, 66/18 kv-os transzformátorokat tápláló alállomást érint. A munka magába foglalja a védelmi és irányítástechnikai berendezések teljes cseréjét, a szekunder kábelek cseréjét a védelmi szekrények és a szabadtéri készülékek között, az egész rendszer megtervezését, helyszíni telepítését és üzembe helyezését. Tekintettel a szoros ütemtervre, a tervezési munka már a szándéknyilatkozat alapján megkezdődött. A tervek jóváhagyása után, novemberben kezdődhet meg a védelmi szekrények műhelyben történő szerelése (a Protecta Europrot+ család készülékeivel), amit a megrendelő egyenként le kíván próbálni. Február végétől fognak zajlani a helyszíni szerelési munkák, még feszítettebb ütemben, egy-egy végponti alállomásra mindössze két hét üzemszünet engedélyezett. Magától értődő kell, hogy legyen, hogy az eltérő műszaki, gazdasági és nem utolsó sorban nyelvi környezethez való alkalmazkodás, a vevői igényeknek való megfelelés a projekt minden résztvevőjétől fokozott erőfeszítést vár el, természetesen az ehhez szükség feltételek biztosítása mellett. A projekt, már csak a megrendelő okán is, különös figyelmet kap, a sikeres megvalósítás szerénytelenség nélkül a vállalaton túl mutató referenciát és elismerést jelenthet. Szepesi László főmunkatárs Marketing főmérnökség Az MVM OVIT Zrt. fővállalkozási szerződés keretében elnyerte a MÁV Zrt. Cegléd 120/25 kv-os vontatási transzformátorállomás felújítási munkáit A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) mint a Magyar Állam által megbízott projekt lebonyolító/megrendelő társaság december 31. dátummal ajánlati felhívás keretében meghirdette a Cegléd 120/25 kv-os vontatási transzformátor állomás felújítási munkái tárgyú építési beruházást. Az ajánlatkérés magába foglalta a meglévő állomás teljes korszerűsítését és bővítését a villamos technológia, a kapcsoló- és vezénylőépület tervezési és építészeti munkáit, továbbá a felsővezetéki energia-távvezérlés és hírközlés, a tűz és a behatolás elleni védelem kivitelezési munkáit. A nyertes vállalkozónak az alábbiakban részletezett tételeket kell megvalósítani, beleértve a kapcsolódó bontási, átalakítási, építési, tervezési feladatokat: - 2 db 120/25 kv-os 16 MVA-es transzformátormező készülékszállítással együtt, - 25 kv-os villamos technológia, készülékszállítással együtt, - önálló vezénylő- és kapcsolóépület-építés, - Felsővezetéki Energia Távvezérlő rendszer (FET) a teljes táplálási szakaszra, - térfigyelő rendszer kiépítés, - tűz- és vagyonvédelem, - diszpécserrendszer, - átviteltechnika, - FET és hírközlés tápellátása, - használatbavételi engedélyek megszerzése. A beruházás NIF Zrt. által becsült és az ajánlati felhívásában is közzétett nettó értéke: Ft. Az európai uniós alapokból finanszírozott Budapest Lökösháza vasútvonal rekonstrukciója vasútvonal III/1. ütem projekt részeként közbeszerzési eljárás keretében meghirdetett ajánlati felhívást mely az Európai Unió Hivatalos Lapjában is megjelent igen nagy érdeklődés kísérte, a február 1-jén megtartott helyszíni bejáráson több mint tíz magyar, illetve multinacionális cég vett részt. Az ajánlatadáshoz előírt szigorú részvételi feltételek úgymint műszaki, illetve szakmai alkalmasság, gazdasági és pénzügyi megfelelősség, az elmúlt 5 év vontatási állomás referenciái stb. azonban alaposan 7

9 2012/4. OVIT HÍRADÓ megrostálták a mezőnyt, és a többször halasztott beadási határidő lejárta után, március 8-án csak három ajánlat került felbontásra: 1 MVM OVIT Zrt. 2.SAG Hungária Kft. 3. V-I 2012 Cegléd Konzorcium (tagjai Vasútvill Kft., Infoware Zrt.) A bontáson felolvasottak szerint az árak sorrendje is az előző sorrend szerint alakult, igen szorosan, mert az MVM OVIT Zrt. kicsivel egymilliárd Ft alatt, míg a két versenytársunk kicsivel egymilliárd felett adta be ajánlatát. Ez az állapot bizakodásra adott okot a nyerést illetően, mert a kiírási szabályok szerint további áralkura, licitre, árengedmény adására nem volt lehetőség. A megrendelő boldogító igen -t mondásáig, azaz a ránk nézve pozitív eredményhirdetésig még sok víz lefolyt a Dunán. A beadott ajánlatok kiértékelése során ugyanis elsősorban formai jellegű pótlásokat, pontosításokat kértek minden ajánlattevőtől, sajnos nemcsak egy, hanem több alkalommal is, mindenben szem előtt tartva a szigorú közbeszerzési szabályokat. A kiváló csapatmunkának köszönhetően minden téren eleget tudtunk tenni a megrendelő igényeinek, és a szintén többször halasztott, végül május 24-én megtartott eredményhirdetésen az MVM OVIT Zrt.-t nevezték meg nyertes vállalkozónak. A történet teljessége érdekében említem meg, hogy versenytársaink ajánlatát a pótlások benyújtása után érvénytelenné nyilvánították a nem teljesített, illetve sok esetben nem is pótolt elvárások (pl. megfelelő referenciák, pénzügyi háttér, szakembergárda stb.) hiánya miatt. A NIF Zrt.-vel kötendő szerződés-előkészítő egyeztetések és a három hét szerződéskötési moratórium után, június 14-én megtörtént a szerződés aláírása, majd a teljesítés megkezdése, melynek befejezési határideje június 30. Figyelembe véve az MVM OVIT Zrt. elmúlt években a vontatási állomások területén végzett jó alvállalkozói munkáját, minden esély megvan arra, hogy ezúttal először mint fővállalkozók is erősítsük jó szakmai hírnevünket. Győrik Tibor vállalkozási főmérnök M12-es csavarcsere és korrózióvédelem a Győr Gönyű Litér 400 kv-os távvezetékeken Miért szükséges kiemelt hangsúlyt fektetni az távvezetékoszlopok korrózióvédelmére? A távvezetéki oszlopok üzembiztonsági állapotának megőrzése érdekében az utóbbi évek során kiemelt fontosságú felújítást rendeltek el az úgynevezett korell oszlopok acélanyagánál jelentkező igen gyors korróziós folyamat megállítása céljából. A korell acélból készült tartószerkezeteket kedvező szilárdsági paramétereik mellett elsősorban azért kezdték el távvezetéki oszlopként felhasználni, hogy időjárásálló tulajdonságunknak köszönhetően a korrózióvédelmi költségek megtakaríthatóak legyenek. Az eddigi éves tapasztalataink alapján azonban sajnos be kell ismernünk, hogy a korell anyag nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Alkalmazása téves döntés volt, ugyanis az acél felületén nem alakult ki az önvédő patinaréteg, és egyéb védelem hiányában viszonylag gyorsan elindult a korróziós folyamat, annak is egyik kellemetlenebb változata, a lyukkorrózió. Kialakult szivacsos rozsdaréteg Tapadó rozsda vastagsága évről évre nő 8

10 OVIT HÍRADÓ 2012/4. A korellnél tapasztalt másik, és legalább ennyire veszélyes jelenség a tapadó rozsda, amely úgy jön létre, hogy a csapadék által oldott rozsda (rozsdalé) az acélszerkezetek átfedéseiben, a csomólemezeknél a réseket kitölti, és egy szilárd szivacsos rozsdaréteget alkot. Ez megtartja a nedvességet, télen megfagy, a térfogatnövekedés tágítja a rést, és a kitágult helyet újból kitölti a keletkező rozsdalé. A folyamat évről évre ismétlődik, és a csomólemez-illesztések közt 3 5, egyes esetekben 10 mm-t is meghaladó rozsdaréteg keletkezik. Ez deformálja a csomólemezeket, megnyújtja, illetve a kisebb keresztmetszetű csavarokat (12 mm) el is szakítja. Az érintett távvezetéken statikai felmérések alapján a szerkezeti elemek cseréjére volt szükség, gondoskodni kellett az állékonyságot biztosító korrodált M12 csavarok cseréjéről is, továbbá a korrózióvédelmi munkálatokkal a további állagromlást kellett meggátolni. Ennek keretében 2012-es évben MAVIR ZRt. megrendelte a Győr Gönyű Litér 400 kv-os távvezeték 213 db oszlopának csavarcseréjét és korrózióvédelmét, valamint Győr országhatár 400 kv-os távvezeték 18 db oszlopánál a fent említett munkálatokat. A munka megszervezése meglehetősen nagy feladatnak minősült, mivel a cserélendő csavarmennyiség db, a felhordott festékmennyiség pedig kg volt. A nagy mennyiségekhez azonban rendkívül kevés idő tartozott, a távvezeték feszültségmentesítése összesen 4 hétig tartott. A munkálatok úgy lettek megszervezve, hogy a lekapcsolás időszaka alatt az oszlopok fejrészén a csavarcsere és korrózióvédelem teljes egészében megtörténjen. Az oszlopfejrész és a törzs közötti felosztási arány kb %, ami azt eredményezte, hogy a feszültségmentes időszakban a fejrészen cserélendő csavarmennyiség kb db, a felhordott festékmennyiség kg volt. A munkálatok terjedelme és a rövid feszültségmentes időszakok miatt alvállalkozókat is be kellett vonni. Az OVIT-os létszám a KETLÜ és a NYUTLÜ létszámából tevődött össze. Az ütemterv összeállításánál figyelembe kellett venni az esetleges esőnapot, ami be is következett nem is egy alkalommal, valamint figyelembe kellett venni a nagyon szigorú feltételekkel összeállított technológiát, amely a régi csavar eltávolítása után a csavar által összefogott felületek tisztítását fémtisztára (szivacsos rozsdaréteg eltávolítása), penetrálását, kittelését (oszlopelemek és a csomólemezek közötti rés kitöltése) az alapozó, közbenső és fedő festékréteg felvitelét jelentette. Ezen munkafolyamatokat előre meghatározott fenntartási pontok alapján lehetett tovább folytatni, amit az MVM ERBE Zrt. részéről kijelölt személyek ellenőriztek és átvettek. Ezen felül a MAVIR ZRt. felkérte a Festékiparikutató Kft. munkatársait a felvitt festékrétegek vizsgálatára. A fentebb felsorolt feltételek mellett, úgy az MVM OVIT Zrt., mint az alvállalkozók dolgozói komolyan vették a feladatot, és az elvárt jó minőséget produkálták a meghatározott feszültségmentes időszakban. A törzs részén elvégzett csavarcsere és korrózióvédelmi munkák már nem okoztak különösebb nehézséget, mivel nem igényeltek feszültségmentes távvezetéket, és nem kellett túlórákat elrendelni, valamint az esőnapokat tetszőleges időpontokban lehetett pótolni. Ladó Sándor projektmenedzser Nyugat-magyarországi távvezeték-létesítési üzem A Szállítási üzem és a sósavreaktor újabb találkozása 2010-ben írtunk a 167 tonnás (16,33 x 4,95 x 5,5 m) sósavreaktor igen érdekes és körülményes szállításáról, Antwerpentől egészen Kazincbarcikáig. Már akkor azt mondtuk, hogy ez a reaktor nem akar Magyarországra jönni. Ha emlékeznek/emlékeztek rá, több hónap volt, míg Antwerpenből a kazincbarcikai alapra került: először a Duna befagyása miatt csúszott a vízi szállítás, utána pedig az áradások akadályoztatták, hogy a reaktor közúton folytatva elérje a végcélját. Ebből a reaktorból eredetileg kettőt gyártottak volna Kínában, és kettőt is kellett volna beszállítani kicsiny országunkba, de gazdasági okok miatt a második reaktor gyártását lemondták. (Ezeket még a gazdasági válság előtt rendelte meg a gyár.) 9

11 2012/4. OVIT HÍRADÓ De így vagy úgy, nekünk, Szállítási üzemnek mégis kétszer kellett vele foglalkoznunk, ugyanis a kazincbarcikai gyár még a év végén megkeresett bennünket, a reaktor Kínába történő visszaszállításával kapcsolatban. Meg is lepődtünk ezen, de főleg azon, hogy a reaktort be se üzemelték, és abban az állapotban volt, ahogy mi ott hagytuk 2010 áprilisában. Természetesen ennek okát nem kötötték az orrunkra. De minket nem is ez érdekelt, hanem az, hogy lesz belőle munkánk, és árbevételünk. A munka megszerzése mégsem volt olyan egyszerű, mint ahogy azt mi elképzeltük: mi vittük oda, mi is viszszük el, hiszen tudjuk az összes sajátosságát, hátrányait s buktatóit eme nehéz feladatnak. De ez nem így történt, mert az eladó EXW paritással adta el a reaktort, ami azt jelenti, hogy neki semmi beleszólása sincs, hogy a vevő kit választ partnerének. A szerződésük megkötése után a vevő feladata már a gyárban történő munkálatok (felrakodás, kiszállítás) megszervezése is. Így természetesen a kínai vevő, több nagyobb európai túlméretes szállítással foglalkozó céget megversenyeztetett a sósavreaktor elszállítására. Vicces volt, amikor kaptuk a különböző ajánlatkéréseket, a legkülönbözőbb cégektől a legkülönbözőbb viszonylatokra, s mi tudtuk, hogy egy megoldás létezik ennek az igen bonyolult szállítási feladatnak a végrehajtására. Több cég hívott minket telefonon, hogy mégis hogyan tervezzük a szállítást, milyen járművel, járművekkel visszük, hol akarjuk hajóba tenni (bár akadtak olyanok is, akik elképzelhetőnek gondolták az Antwerpenig közúton történő szállítást is). De sikertelenül jártak. Egy külföldi cég lett az utolsó konkurencia, akivel a vállalási árkérdésében igen csak meg kellett küzdenünk. (Pedig tudtuk, hogy az, amit ő szeretne, ahogyan ő képzeli a fuvarfeladat végrehajtását: kivitelezhetetlen.) De a megrendelőnél sajnos ezen projektnél csak a pénz számított. a technikai, kivitelezhetőségi hátteret, és hozzá természetesen a díjat. De mindez megérte a fáradozást, mert a kínaiak végül úgy döntöttek, MINKET választanak! A szerződéstervezet birtokában már el lehetett kezdeni a szállítási feladat megszervezését. A reaktornak a régi fa talpfái elkorhadtak; a vasmerevítő bordáit, a merevítő bakokat, az András-keresztmerevítőket újra kellett tervezni, mert azok csak tárolásra voltak alkalmasak, az újabb szállítást már nem biztos, hogy kibírták volna. Ezeket Bednár Imre okleveles gépészmérnök, műhelyfőnök tervezte meg, és készítette el hozzá a véges elem analízisét szállítás és lerakodás esetére is. A merevítő bordák és bakok gyártására és kicserélésére az MVM OVIT Zrt. másik üzemegységét, az ACÜZIG-et is bevontuk. Gödön gyártották le nekünk ezeket, és a gödi kollégák hegesztették a reaktor aljára. Ezúton is köszönjük segítségüket. Továbbá egy alvállalkozót is be kellett vonnunk, akik speciális, hőkezelt fákkal cserélték ki a régi talpfákat, és csomagolták újra az 5 tartozékos ládát. Kazincbarcikai felrakodáshoz két darab mobildarut (400 és 250 tonnás) kellett rendelni, és hozzá emelési tervet készíteni. Enélkül nem lehetett a reaktort megemelni. Millner István szállítási üzemvezető hónapokon keresztül többször is tárgyalt a kazincbarcikai és a kínai cég képviselőivel, mire végül megegyeztek a díjban és a szállítás rendeltetési helyében. Én már nem is tudom, hány ajánlatot adtunk ki, csak a csomagolásra, szállításra Antwerpenig/Constantáig, az ottani esetleges tárolásra, óceánjáró hajóba történő berakodásra, rögzítésre, illetve Ningbo kikötőbe (Kína) történő szállításra. Rengeteg munkát és energiát fektettek bele a Szállítási üzem fuvarszervezői, mire összeraktuk kompletten 10

12 OVIT HÍRADÓ 2012/4. A 223 tonnás összegördülő tömeg miatt ismételten statikai számításokat kellett végezni az általunk érintett hidaknál, hogy elbírja-e a szerelvényt vagy sem (ez feltétele volt, hogy az útvonalengedélyt megkapjuk). Eredmény: 13 hidat kellett alátámasztani, hogy biztonságosan tudjunk áthaladni azokon. Az utunk nagy részét, más túlméretes szállításokkal ellentétben, nappal tettük meg, és azt végigkísértek a saját nehézszállító brigádunkon kívül különböző szakfelügyeletek, hogy a felsővezetékeket levágják, vagy amit lehetett, megemeljék, hogy ne szakítsunk el azokat. Bodrogkeresztúron a reaktort át kellett rakni a 12 tengelyes trélerünkre, mert azzal, amivel odáig szállítottuk (6+7 tengely kesszelbetét), a kikötőbe és a bárkába nem tudtuk volna betolni. Ezt a munkát a nehézszállító kollégák segítségével, daru nélkül oldottuk meg: reaktort hidraulika segítségével felemelték, elefántlábra helyezték, hogy a tréler ki tudjon jönni alóla, és a másik alá tudjon állni. A kikötő megközelítéséhez is kellet a brigád segítsége, hogy a felsővezetékeket megemelje, nehogy a 6,5 méter magas szerelvény elszakítsa azokat. Külföldről kellett rendelni azt az egyetlen Ro-Ro bárkát, amely ezt az árut képes Magyarországról egészen Antwerpenig szállítani. S mindent úgy összehangolni, hogy az átcsomagolás, hídalátámasztás, szállítás és a kompkikötő kialakítása elkészüljön addigra, mire a bárka megérkezik. Örömünkre, most nem jött árvíz, így a patakok nem öntöttek ki, a hidakat a megfelelő időre alá tudták támasztani, így a tervezett menetidőnket (10 nap), míg a tiszai kikötőhöz értünk, nem kellett tovább növelni. Két Titán vontató volt szükséges a hajóba történő betoláshoz: az első vontató tolta, a második pedig csörlőkötéllel fogta a szerelvényt, ami a fékezés és a tapadás miatt volt szükséges, és ami a legfontosabb, hogy a súly a bárkát ne hintáztassa be. 11

13 2012/4. OVIT HÍRADÓ A dunai utunkat sem akadályozta semmi, így július elején megtörtént a kijelölt rakparton a kirakodás. Egyetlen problémánk volt már csak, hogy a megbízónk nem közölte (hiába kérdeztük), hogy mikor jön az óceánjáró hajó. Erre azért lett volna szükségünk, hogy tudjuk, meddig kell a reaktort és a tartozékait tárolnunk a kirakodás után, és mikor kell az árut az óceánjáró hajó darujának horga alá helyezni (ugyanis ekkor ért véget a szerződésünk). Millner István nyomozott az óceánjáró után, és szerencsére jó kapcsolataink révén sikerült megtudni a dátumot. A hajóban szintén a nehézszállító brigádtagok szabadították ki a trélert a reaktor alól, amelyet végül megfelelően rögzítettek a bárkában. Így június 1-jén útnak indítottuk a bárkát az egy hónapos vízi útjára. A bérelt bárkánk sikeresen haladt a tiszai hajóútvonalon. Szerencsés volt a szerbiai tranzitolás, és Baján a tolóhajócsere is (ugyanis más típusú tolóhajót kell használni a Tiszán, mint a Dunán). Így végül a fizikailag május 23-án megkezdett szállítási feladatot július 19-én sikeresen befejeztük! Ezúton is köszönöm a kollégáimnak a segítségüket, hozzáértésüket és tudásukat a munka ismételten precíz kivitelezésben. Katonáné Honfi Nóra fuvarszervező Szállítási üzem 12

14 OVIT HÍRADÓ 2012/4. Távvezeték-szerelő kollégáink az Egyesült Királyságban Tizenhat távvezetékes kollégánk fog dolgozni a Beauly Dounray 275 kv-os távvezeték felújítási munkálatain mostantól előreláthatóan november elejéig a Hampton Utility Service Ltd. manchesteri székhelyű céggel kötött alvállalkozói szerződés eredményeképpen. az Egyesült Királyságban most induló távvezeték-építési és -felújítási óriásberuházásokban való részvételre. Bodócs József marketingmenedzser Marketing Főmérnökség A projekt előzményeként a Hampton Utilities idén év elején azzal a céllal kereste meg az MVM OVIT Zrt.-t, hogy az Egyesült Királyságban beinduló hosszú távú alaphálózati távvezetéki felújítási program keretében alvállalkozót keres a munkák lebonyolításában való részvételre. Néhány hónapos előkészítő tárgyalássorozat után augusztusban aláírásra került az idei évre vonatkozó alvállalkozói megállapodás. Az aláírást megelőzően augusztus elején ellátogatott hozzánk a fent nevezett projekt lebonyolítójának, a Babcock International Groupnak két szakembere, azért hogy felmérjék és auditálják az MVM OVIT Zrt. távvezeték-építési-szerelési kompetenciáit. A látogatás pozitív eredménnyel zárult, társaságunkat minden tekintetben megfelelőnek minősítették az Egyesült Királyságban történő távvezetéki munkavégzés szakmai követelményeinek teljesítése szempontjából. A Beauly Dounray 275 kv-os távvezeték-felújítás keretében kollégáink a meglévő védővezetéket fogják OPGW-re (optikai szálas védővezetékre) cserélni. A munka megkezdése előtt azonban minden kollégának részt kell vennie egy kb. 10 napos munkavédelmi és biztonságtechnikai oktatáson Nottingham város közelében, a Babcock International képzési központjában, amelynek befejezéseként mindenkinek számot kell adnia a rendkívül szigorú követelmények sikeres elsajátításáról. Az Beauly Dounray távvezeték egyébként Skóciában, a híres Loch Ness-i tó és a Skót Felföld (Highland) közelében található. Reméljük, hogy kollégáink kiváló munkájukkal megbecsülést szereznek önmaguknak és vállalatunknak is, és hozzájárulnak az MVM OVIT Zrt. hírnevének öregbítéséhez, egyúttal a projekt sikeres megvalósítása fontos nemzetközi referenciát jelenthet társaságunk számára a villamos hálózatépítésben, valamint lehetőséget teremt Gyereknap 2012 Budapest Rendezvények Idén 14. alkalommal került megrendezésre a Késmárk utcai telephelyen a budapesti és Budapest környéki ovitos családok részére a Gyereknap (korábban Családi Nap). Visszaemlékezve az első Késmárk utcai családi rendezvényre (1998) sokat változott a kép, mind a létszámot, mind a programokat tekintve. Akkoriban a résztvevők száma 200 fő körül alakult, és Budapesten kívül csak a gödi telephely dolgozói csatlakoztak. Azóta a telephelyek számának bővülésével, már Százhalombattáról (MOL DUFI), Bicskéről is jönnek kollégák családjukkal. Az idei létszám meghaladta az 500 főt, ebből 220 fő volt az aprónép. Ami a programokat illeti, olyan sokféle játékeszközt, foglakozást, műsorszámot sikerült szervezni, hogy a telephely minden szabad zuga kihasználásra került. Népszerű volt a népi játékpark, a népi fakörhinta, az óriás csúszdás akadálypálya, a kisebb gyerekeknek felállított ugrálóváras játszótér, a kézműves foglalkozások, az 13

15 2012/4. OVIT HÍRADÓ arcfestés, és a lufihajtogató bohóc. A legtöbb gyerkőc azonban a pónifogatot, pónicikliket (lovaglást szimuláló játék) és az eurobungee-t (gumiköteles trambulin) szerette volna kipróbálni. A póniciklik sikerét mutatta, hogy a legnagyobb méretű póni lóra még a felnőttek is szívesen felültek. A vetélkedők után ismét színpadi műsor következett bohócműsor formájában, majd a bohócok után a gyerekeké lett a főszerep a színpadon. Idén először hirdettünk versmondó versenyt, ahol nagyon színvonalas produkciókat hallhattunk, így bátorságáért és szavalatáért minden résztvevőt díjaztunk. Reméljük, jövőre még több vállalkozó kedvű gyermek versmondásában gyönyörködhetünk! Mialatt a gyerekek a színpadon szavaltak a sátorban kezdetét vette a hagyományos, kihagyhatatlan záró program, a rajzverseny. A nap folyamán a farsangi mulatságok műsorvezetése során már sokszor bizonyított Olasz Zsolt kollégánk konferálta a programokat, stílusosan bohócos jelmezben, természetesen nagy sikert aratva. A színpadon és előterében is folyamatosan zajlott az élet. Benyó Tibor hálózati igazgató megnyitója után gólyalábas parasztkomédia szórakoztatta a közönséget, majd a Buborék együttes interaktív koncertjére táncoltak kicsik és nagyok. A színpad előterében került sor ebéd után a minden évben nagyon népszerű, ily módon kihagyhatatlan versenyszámokra. Elsőként a legtöbb résztvevőt megmozgató program, a kötélhúzás következett. A babgulyástól és fánkoktól erőre kapott csapatok hihetetlen erővel és elszántsággal küzdöttek, mintha óriási tétje lenne a csatának. A küzdelem végén minden részvevő jutalomfalatot kapott apró csokik, cukrok formájában. Ezután a csatában megszomjazottak a szívószálas ivóversenyen mérhették össze gyorsaságukat. Idén az anyukák, nagymamák is szép számmal vettek részt a szívószálas sörivó versenyen. Köszönjük a cégvezetésnek, hogy idén is lehetőséget biztosított a Gyereknap megszervezéséhez, és minden közreműködő munkáját, akik segítségével ismét egy emlékezetes napot tölthettünk együtt. Lengyel Enikő 14

16 OVIT HÍRADÓ 2012/4. Felsőzsolca A hagyományoknak megfelelően június 2-án ismét megrendeztük a Kelet-magyarországi Területi Főmérnökség telephelyén, Felsőzsolcán az OVIT-os Gyereknapot. Kicsit szeles nap virradt ránk, de szerencsére az időjárás a továbbiakban kedvezően alakult. Ajándékkal kedveskedtünk minden érkező gyereknek, akiknek a nevében elmondhatom, hogy nagyon örültek mindenek ajándéknak, de leginkább a labda aratott sikert. Az ajándékok átvétele után és Takács Attila területi főmérnök megnyitóját követően elkezdődtek a megtervezett programok. Külön szeretnénk megemlíteni, hogy itt köszöntöttük Fázold Miklós kollégánkat, aki MEE-életműdíjat vehetett át az elmúlt hetekben Budapesten. Miklós személyes jelenlétével tisztelte meg a rendezvényt, és kitartott a nap végéig. Azok, akik esetleg kimaradtak a sorversenyből, sok más szórakozási lehetőséggel foglalhatták el magukat. A gyerekek az udvaron a Légvár Team jóvoltából ugrálóvárban ugrándozással, játszóházban bujkálással, amőbázással, a sportpályán gokartozással tölthették el az időt. Nagyon népszerű volt az arcfestés, délután szinte minden kisgyereknek az arcát valamelyik népszerű mesehős vagy virágos kompozíció díszítette. A bohóc is állandó meghívottunk, aki a gyerekek örömére kívánságuk szerint hajtogatta a lufikat. Voltak olyanok is, akik más iránt érdeklődtek, ők egész nap az ebédlőben gyöngyfűzéssel, szélforgó készítésével, kavicsfestéssel, kifestővel, KRESZ-totóval foglalatoskodtak. A gyöngyfűzés megint óriási sikert aratott, és idén is jobbnál-jobb alkotások készültek. A délelőtt során sorversenyeket is szerveztünk, ezek folyamán nagyon jó volt látni, ahogy a szülők a gyerekeikkel egymást bíztatva, bátran és önfeledten élvezték az ügyességi versenyeket. Sokan tapssal bíztatták a résztvevőket, ezzel is motiválva őket. A részvételt finomabbnál finomabb csokival jutalmaztuk. Programok közepette, szinte észre sem vettük, és máris dél lett. Ropogós virslit és ízletes debreceni párost kínáltuk a vendégeknek, amihez tetszés szerint üdítőt vagy hideg sört lehetett kérni. A desszert se maradt el, a Family Frostot is meginvitáltuk a gyerekek legnagyobb örömére, akik választhattak gyümölcsös, csokis, vaníliás jégkrémekből. Miután mindenki elfogyasztotta az ebédet, meghirdettük még az aszfaltrajzversenyt, ahol színesebbnél színesebb és ügyesebbnél ügyesebb rajzok kerültek az aszfaltra. 15

17 2012/4. OVIT HÍRADÓ A nap végére ez után a tartalmas nap után biztos minden kislurkó kellemesen elfáradt, de úgy láttuk, hogy kicsik és nagyok egyaránt jól érezték magukat. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a vállalat vezetőségének, hogy újból lehetővé tették, hogy egy fantasztikusan jó napot töltsünk el kollégáinkkal és családtagjaikkal. Remélem, mindenki jól érezte magát, jövőre is várunk benneteket sok-sok szeretettel! Az udvar közepén felállított színpadon ismét szórakoztatott minket a Csillagshow Táncegyesület, valamint a Hangoló Gyermekszínház, ahol a bátrabb lurkók résztvevői lehettek a mesének. A legnagyobb népszerűségnek idén is az ugrálóvárak örvendhettek. Szervezők Paks Június 2-án, egy kissé borongós délelőttön közel 180 gyermek érkezett szüleivel, hogy részt vegyen a számukra rendezett programon. Kicsik-nagyok, vegyesen. Mindenki megtalálhatta a számára leginkább megfelelő foglalkozást. A belépésnél a gyerekek azonnal ajándékokkal kezdhették a napot. A korábbi évekhez hasonlóan, most is mosolyt csalt az arcukra a remek ajándék! A kézműves asztaloknál sok apró kis játék, valamint kreatív festmények születtek. A gyerekek ebédidőben egy kis szünetet tartottak a nagy mókában, megették a hideg gyümölcslevest, és elmajszolták a sült krumplit és virslit. Ezután mindenki kipróbálhatta magát a különböző ügyességi játékokon az Ökocsiga játszóház, valamint a paksi tűzoltók 16

18 OVIT HÍRADÓ 2012/4. jóvoltából. A két arcfestő ecsete is serényen dolgozott. Volt, akinek az arcán katica mászott, más cicává vagy hercegnővé változott át. Tatabánya A Nyugat-magyarországi területi főmérnökség az idén is a megszokott helyen, a Vasas pályán tartotta a rendezvényt. Az idő nem nekünk kedvezett, mert borongós, esős idővel kezdtük a napot. Baranya Gyula területi főmérnök köszöntötte a megjelenteket, és ismertette a napi programot. Eközben az apróságok már birtokba vették a légvárat és az ugrálót. A pályán pedig már elkezdték sütni a kakaós-lekváros palacsintákat és a lángosokat (tejfölös, sajtos). A gyerekprogramok szervezésénél arra törekedtünk, hogy mindegyik korosztály megtalálja a kedvére való szórakozási lehetőségeket. Ebben az évben színesítettük a programokat, idén új volt a trambulin, az íjászat, a jurtasátor, ez utóbbi összes érdekes kellékével. A nap legnagyobb meglepetése a rendőrautó és a kutyás bemutató volt, ami nagy élmény volt a felnőttek számára is. A különféle programok között bohócunk ismét remekelt, és lufi figurákkal valamint kitalálós játékkal szórakoztatta a gyerekeket. Sajnos az idén el kellett halasztanunk a habpartit, mert az időjárás nem volt kegyes hozzánk, hűvösebb idő volt aznap, és még esőt is kaptunk! Azért az egész nap vidáman telt, nem hagyták magukat a gyerekek az esővel szemben, és amíg lehetett kihasználták, hogy ez a nap az Övék!!! Túróczi Viktória 17

19 2012/4. OVIT HÍRADÓ A gyerekek az arcfestők székeire lehuppanva katicává, lepkévé és sárkánnyá változtathatták magukat, miközben a lufibohóc kívánságuk szerint készített virágot, állatkát, szívecskét, és pattogatott kukoricával kedveskedett nekik. Természetesen a csemeték a kapott ajándékot a lufikkal együtt boldogan vitték haza. Az MVM OVIT Zrt. által fejlesztett transzformátorállapot-tényező szakértői rendszer bemutatása nemzetközi szigeteléstechnikai konferencián IEEE DEIS ISEI konferencia ben az MVM OVIT Zrt. és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem között kutatás-fejlesztési (K+F) együttműködés indult. Az ennek eredményeként elkészült K+F jelentés fejezetei részletesen elemzik és összefoglalják a létrehozott transzformátorállapottényező (TÁT) szakértői rendszert. A TÁT a diagnosztikai mérési eredmények és egyéb befolyásoló tényezők figyelembevételével képes átfogó képet adni a transzformátorok állapotáról elősegítve ezzel a teljes transzformátorpopulációra vonatkozóan a cserékre, illetve felújításokra vonatkozó várható igényt, növelve ezzel a beavatkozások tervezhetőségét és csökkentve azok költségeit, egyebek mellett a MAVIR ZRt. és ezzel az MVM Zrt. érdekeit szolgálva. Az IEEE Dielectrics and Electrical Insulation Society által kétévente hagyományosan Amerikában megszervezett ISEI konferenciát az idei évben június 10. és 13. között rendezték meg. Az ebéd idén babgulyás volt, ami nagyon finomra sikeredett. Nagyon szépen köszönjük az MVM OVIT Zrt. vezetésének a hasznos ajándékokat és a szép napot. Reméljük, a résztvevők is jól érezték magukat, jövőre is várunk benneteket! Bereczki Imréné A 2012 júniusában megrendezett IEEE DEIS ISEI konferencián Diagnostic Evaluation of Power Transformers by an Expert System címmel az MVM OVIT Zrt. részéről Vörös Csaba és Németh Bálint, a BME részéről Szabó Sándor és Dr. Berta István, Face Protection Investigation Against Electric Field on Live Line Workers címmel pedig Göcsei Gábor (BME), az MVM OVIT Zrt. részéről Németh Bálint, a BME részéről Dr. Tamus Ádám Zoltán és Dr. Kiss István publikált. A cikkek alapján Németh Bálint tartott előadásokat. Az elektrosztatikus védőruházatok védőhatásával foglalkozó keynoteként (azaz kiemelt szakmai rangot jelentő meghívott nyitó előadásként!) szereplő előadás a napjainkban rohamosan terjedő feszültség alatti 18

20 OVIT HÍRADÓ 2012/4. munkavégzés (FAM) során alkalmazott, Faraday-kalitka elvén működő vezetőképes öltözetek védőhatásával foglalkozik. Az MVM OVIT Zrt. elsőként végzett hazánkban és a régióban NaF FAM-ot és szervezte az első ICOLIM konferenciát (Nemzetközi FAM konferenciát) Keszthelyen 1992-ben. A megváltozott gazdasági környezetben a FAM-tevékenység az elmúlt években hazánkban ugyan háttérbe szorult, de a meglévő tudást az MVM OVIT Zrt. támogatásával a BME Nagyfeszültségű Laboratóriumában létrehozott Dr. Csikós Béla FAM Oktatási Központ tartja szinten és fejleszti tovább. Az előadás során a legfrissebb kutatási eredmények publikálásaként számos modell alapján elvégzett számítás került bemutatásra, az eredményeket pedig laboratóriumi mérések igazolják. Az elvégzett szimulációk rávilágítanak az arcot védő archáló villamos teret árnyékoló szerepének fontosságára. Az elért eredmények fontosságát és értékét bizonyítja az archálók európai szabványosítása, és az MVM OVIT Zrt.-hez kötődő mostani kiemelt előadás. A szerzők az eddig elért eredményeket a rangos szakmai fórumon nagy sikerrel mutatták be: a feltett kérdések és az előadást követő egyeztetések igazolják a téma fontosságát és az egyebek mellett az MVM OVIT Zrt. által végzett munka megalapozottságát. A szakmai ismeretek bővítésén kívül sikerült számos akadémiai és iparági szakemberrel egyeztetni esetleges közös fejlesztésekről, alkalmazásokról pl. a hibagáz-analízis, a diagnosztikai vizsgálatok, a korrozív kén, a transzformátorélettartam-becslés, a forgógép- és távvezeték-diagnosztika stb. területeken, melyek kivétel nélkül az üzembiztonság növelését, a költségek csökkentését segítik elő. Tovább erősítve az MVM OVIT Zrt. hazai, nemzetközi hírnevét és a szakmai szervezetek kapcsolatát az MVM OVIT Zrt. a témába vágó előadásokkal készül a CIGRE augusztusi nagy konferenciájára, a CIGRE munkabizottsági üléseire, hazai szakmai fórumokra, mint pl. MEE Vándorgyűlésre öregbítve az MVM OVIT Zrt. és ezzel az MVM Csoport hírnevét. Németh Bálint MEE-tanulmányút június 6 7. Malta, Ausztria A Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) OVIT Üzemi szervezete nemrég egy tanulmányutat szervezett, amelynek keretein belül a szervezet jó néhány tagja megismerhette Ausztria egyik legnagyobb vízerőművét, az ország szívében, a Malta folyó mellett található Maltakraftwerke-t. Több mint 600 km utazás után a hegyekkel és völgyekkel bőven tarkított vidéken megpillantottunk néhány vízesést, majd magát a Kölnbrein nevű duzzasztógátat is, amiről addig csak olvashattunk. Meseszép környezetbe érkeztünk, Karintiába, majd egy kis pihenő és kávé után közelről is megcsodálhattuk a remekművet. Mert hogy annak lehet nevezni ezt a 200 méter magas monstrumot, ami mögött 200 millió köbméter víz gyülemlik fel. Megmártózni azonban nem érdemes benne, ugyanis egész évben csupán 3 C-os, no meg egyébként sincs túl nagy meleg a tengerszint felett körülbelül 2000 méterrel. A gát tervei egyébként már 1930-ban készen voltak, azonban az építkezés csak 1971-ben kezdődhetett el, s hosszú-hosszú évekig tartott, mire befejeződött. Többször adódtak problémák: 1977-ben a duzzasztógát már elkezdte körbezárni a víztározót, azonban repedések jelentek meg a falán, mielőtt még teljesen feltöltődött volna. A mérnökök számos megoldást találtak ki a probléma orvoslására, azonban végül egy tolóerőblokk révén, a gátat megerősítették a lábánál, a száraz oldalon, így 1993-ban elérhette a maximális feltöltöttségi szintet. 19

Év végi beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral

Év végi beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral Tartalomjegyzék Év végi beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgtó úrral 1 Beszámoló az MVM OVIT Zrt. 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásáról 4 Az MVM OVIT Zrt. középtávú stratégiája felülvizsgálatának a tézisei

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Beszámoló az OVIT ZRt. 2011. I. félévi gazdálkodásáról 2 A Vértesi Erőmű karbantartási munkáinak átvétele 5 ***superior kategóriába lépett a keszthelyi Hotel

Részletesebben

- a folyamat - A megvalósítás öt, egymástól elkülöníthetõ, de egymásra épülõ részprojektbõl állt.

- a folyamat - A megvalósítás öt, egymástól elkülöníthetõ, de egymásra épülõ részprojektbõl állt. Ez is lezárult: a Gyõr Szombathelyi projekt - a folyamat - Az igazgatóság közleményei 2006. augusztus 23-i ülésén az Igazgatóság jóváhagyta a 2006. június 28-i ülésérõl felvett jegyzõkönyvet. Elfogadta

Részletesebben

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s 2004 M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. Éves jelentés É V E S J E L E N T É S 2 0 0 4 Az MVM Rt. összefoglalója a 2004. év tevékenységeirõl Tartalom Az MVM Rt. gazdálkodási mutatói Vezérigazgatói

Részletesebben

OVIT HÍRADÓ 2007/5. Tartalomjegyzék

OVIT HÍRADÓ 2007/5. Tartalomjegyzék OVIT HÍRADÓ 2007/5. Tartalomjegyzék Az igazgatóság közleményei... 1 A Várpalotai E.ON alállomás bõvítésének rövid története... 1 Öt nap!... 3 54. MEE Vándorgyûlés... 5 KarMen... 5 Személyi hírek... 7 Beszélgetés

Részletesebben

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben?

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben? www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI 25 SZÖVETSÉGE 2015. JANUÁR-FEBRUÁR Az ágazati szakszervezeti szövetség éves! 21. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM A tartalomból: Megindultak az ágazati

Részletesebben

Szállítói nap 2008. Az alapítvány az európai uniós forrásokból

Szállítói nap 2008. Az alapítvány az európai uniós forrásokból XXXI. évfolyam, 4. szám 2008. április Szállítói nap 2008 Hagyományosan nagysikerû rendezvénynek adott otthont az erõmû látogatóközpontja március 20-án. Elõször is hosszan sorolták a PA Zrt. Kiemelt Szállító,

Részletesebben

Kínai vasutas delegáció a MÁV ZRt.-nél és az Északi Jármûjavítóban

Kínai vasutas delegáció a MÁV ZRt.-nél és az Északi Jármûjavítóban A MÁV Északi Járműjavító Kft. negyedévenként megjelenő lapja A tartalomból: Minőségügyi konferencia Szervezeti változások Változások, célok a termelésszervezésben Elindult a Váltó program Műszaki konferencia

Részletesebben

1. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 5 2. A JELENTÉSRŐL 8 3. AZ MVM ZRT. ÉS A CÉGCSOPORT 10. 3.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok tevékenysége 11

1. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 5 2. A JELENTÉSRŐL 8 3. AZ MVM ZRT. ÉS A CÉGCSOPORT 10. 3.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok tevékenysége 11 MVM CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2012 TARTALOM 1. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 5 2. A JELENTÉSRŐL 8 3. AZ MVM ZRT. ÉS A CÉGCSOPORT 10 3.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok tevékenysége 11 3.2.

Részletesebben

A PÉNZMOSÁS MEGAKADÁLYOZÁSÁNAK HAZAI SZABÁLYOZÁSA

A PÉNZMOSÁS MEGAKADÁLYOZÁSÁNAK HAZAI SZABÁLYOZÁSA n GAZDASÁGI ROVAT Az MVM Rt. Közlemények Szerkesztôbizottsága legutóbbi ülésén elfogadta azt a javaslatot, hogy a lap indítson egy ún. gazdasági rovatot, legfôképpen azért, mert szeretne olvasóinak aktuális,

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2011 CÉGBEMUTATÓ GAZDASÁGI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS KÖRNYEZETI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2011 ÁLLAMI AUTÓPÁLYA KEZELŐ ZRT. 2 TARTALOM

Részletesebben

CSALÁDBARÁT MUNKA HELY

CSALÁDBARÁT MUNKA HELY Atomerőmû XXXVI. évfolyam, 2. szám Évindító sajtótájékoztatót tartott a Paksi Atomerőmű Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a hagyományoknak megfelelően az idén is megtartotta évindító sajtótájékoztatóját. Az

Részletesebben

Módosult a Kollektív Szerződés

Módosult a Kollektív Szerződés 2012. SZEPTEMBER 2012. szeptember XIV. évfolyam 9. szám A július 1-től hatályba lépő jogszabályi változások miatt, a nyár derekán folytatott tárgyalások a MÁV Zrt. szempontjából eredményesen zárultak:

Részletesebben

sajnos nem érkezett válasz megkeresésünkre!)

sajnos nem érkezett válasz megkeresésünkre!) 2004. december VI. évfolyam 12. szám Boldog Új Évet! Évek óta, a Nyílt vonal címû újságunkban minden évbúcsúztató cikket azzal szoktunk kezdeni, hogy ismét elmúlt egy év és ehhez teszünk különféle jelzõket,

Részletesebben

Atomerőmû. Díjak a Magyar Sajtó Napján. évindító sajtótájékoztatóját, MÁRCIUS 15. WANO partneri utóvizsgálat a Paksi Atomerőműben

Atomerőmû. Díjak a Magyar Sajtó Napján. évindító sajtótájékoztatóját, MÁRCIUS 15. WANO partneri utóvizsgálat a Paksi Atomerőműben Atomerőmû XXXVI. XXXVII. évfolyam, 4. 3. szám Díjak a Magyar Sajtó Napján Paks Város Önkormányzata és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az elmúlt évek hagyományai alapján idén is közösen rendezett ünnepséget

Részletesebben

Év végi hajrá. a szereldében. 1 oldal. 10. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô

Év végi hajrá. a szereldében. 1 oldal. 10. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXI. évfolyam 8. szám 2009. november-december www.raba.hu Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô 9 hónapjában 2. oldal A jármûiparban észlelhetô lassú

Részletesebben

Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván

Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván Mozdonyvezetők Szakszervezete tájékoztató kiadványa XXI. évfolyam 12. szám Alapítás éve: 1892 2011. december Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván a Mozdonyvezetők Szakszervezete Felhívás Négy évszak

Részletesebben

VII. kerület, Dob utca 75-81.

VII. kerület, Dob utca 75-81. VII. kerület, Dob utca 75-81. Főigazgatói ajánlás Tisztelt Olvasó! Tisztelettel ajánljuk az Olvasó figyelmébe a Kiemelt Adózók Adóigazgatósága megalakulásának 15 éves évfordulójára készült kiadványt. Az

Részletesebben

2012 ÜZLETI ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉS

2012 ÜZLETI ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉS 2012 ÜZLETI ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉS 1 / 70 Elnök-vezérigazgatói köszöntő Kedves Olvasó! Társaságunknál a 2012-es év rekordok éve volt. Túlszárnyaltuk az üzleti tervekben kitűzött bevételi

Részletesebben

várható technológiai változásait, amelyek szerinte akár már 5 10 év múlva jelentõs hatással lehetnek a gázrendszerek tervezésére és szerelésére.

várható technológiai változásait, amelyek szerinte akár már 5 10 év múlva jelentõs hatással lehetnek a gázrendszerek tervezésére és szerelésére. Hírlevél 2011. december XII. évfolyam 2. szám Kedves Kollégák! Most, amikor az év vége közeledtével számvetést készítünk az eltelt idõszakról, jólesõ érzéssel állapíthatjuk meg, a partnerkapcsolatok újraszervezését

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

Angol magyar üzleti fórum Szegeden Csongrád Megye Gazdaságáért Díj 10 éves a Magyar Kézműves Remek cím Küldöttgyűlés előtt tagozati ülések

Angol magyar üzleti fórum Szegeden Csongrád Megye Gazdaságáért Díj 10 éves a Magyar Kézműves Remek cím Küldöttgyűlés előtt tagozati ülések XVII. évfolyam 3. szám 2011 április Angol magyar üzleti fórum Szegeden Csongrád Megye Gazdaságáért Díj 10 éves a Magyar Kézműves Remek cím Küldöttgyűlés előtt tagozati ülések Angol üzletemberek jártak

Részletesebben

Folytatódó árbevétel-növekedés, pozitív üzemi eredmény

Folytatódó árbevétel-növekedés, pozitív üzemi eredmény 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 5. szám 2004. 2006. október május SIKERES ELSŐ NEGYEDÉVÜNK Folytatódó árbevétel-növekedés, pozitív üzemi eredmény A Rába-csoport a 2006 első negyedévében

Részletesebben

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak 2006. júniusi hírek Pályázat a magyar találmányok külföldi bejelentésének támogatására Jól igényeltük az uniós pénzeket A

Részletesebben

Fenntarthatósági jelentés 2009. Szilárd, megbízható alapokon

Fenntarthatósági jelentés 2009. Szilárd, megbízható alapokon Fenntarthatósági jelentés 2009 Szilárd, megbízható alapokon Bevezetô 2 Kedves Olvasó! Mennyire fenntarthatóak a fenntarthatósági törekvéseink a válság idején? Minden bizonnyal ez a leggyakrabban elhangzó

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2012. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Atomerőmû. Ha szeptember, akkor nyílt napok. Megalakult az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.

Atomerőmû. Ha szeptember, akkor nyílt napok. Megalakult az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. Atomerőmû XXXV. évfolyam, 8 9. szám Ha szeptember, akkor nyílt napok Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. hagyományaihoz híven idén is szeptember első hétvégéjén tartotta nyílt napjait. A települések számára szeptember

Részletesebben

Tisztelt Olvasóink! Impresszum. 1 Kórház 2012/7 8. Aktuális

Tisztelt Olvasóink! Impresszum. 1 Kórház 2012/7 8. Aktuális kórház 2012/7 8. A Magyar Kórházszövetség hivatalos lapja E lapszámunk és a magyar kórházügy támogatója: Tisztelt Olvasóink! Dr. Szepesi András E ltelt ez a nyár is. Sok örömet nem hozott. Meleg volt,

Részletesebben

2013. augusztus szeptember. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében

2013. augusztus szeptember. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2013. AUG. SZEPT. 18. ÉVF. 5. SZÁM Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében Ülésezett a VOSZ Elnöksége

Részletesebben

HÍR LAP MOL BÁ NYÁSZ. AMOL Nyrt. új, 13 tagú üzemi tanácsára. Érvényes és eredményes az ÜT választás

HÍR LAP MOL BÁ NYÁSZ. AMOL Nyrt. új, 13 tagú üzemi tanácsára. Érvényes és eredményes az ÜT választás A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 14. évfolyam, 152 53. szám, 2013. március április Hat Bányász ÜT tag az új testületben ÜT választás 2013.

Részletesebben