MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum"

Átírás

1 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Képviseli: Székyné dr. Sztrémi Melinda, a Társulás elnöke Számlaszám: Adószám: Telefon/fax: 32/ (továbbiakban: Megbízó) másrészről másrészről, Név: Eufund Consultants Kft. Címe: 1065 Budapest, Révay u. 10. Cégjegyzékszám: Cg Adószám: Számlaszáma: CIB Bank Telefon: +(36) 1/ Fax: +(36) 1/ Képviseli: Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Megbízott (továbbiakban: Megbízott) részéről (a továbbiakban együttes említésük esetén: Szerződő felek között) az alábbi helyen és napon, a következő feltételekkel: Preambulum A Szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízó - a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 122. (7) bek. a.) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer Fejlesztése megnevezésű, KEOP / azonosítási számú projekthez kapcsolódó projektmenedzsment szolgáltatás ellátása. Az eljárás nyertese vagy amennyiben a Kbt (4) bekezdésében megadott körülmény az összegzés megküldését követően előállt, a nyertes ajánlatot következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezet a Megbízott lett. 1. A szerződés tárgya: 1.1 Megbízó megbízza a Megbízottat a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer Fejlesztése megnevezésű, KEOP / azonosítási számú projekthez kapcsolódó projektmenedzsment szolgáltatás ellátásával a jelen szerződés 1.sz. mellékletét képező feladatleírásban foglaltak szerint. 1.2 A Megbízott a megbízást elvállalja A szerződés alapdokumentumai: Ajánlattételi felhívás Ajánlati dokumentáció Megbízott ajánlata Tárgyalási jegyzőkönyv A felek rögzítik, hogy a fent említett dokumentumok fizikailag nem kerülnek csatolásra a szerződés törzsszövegéhez, de a Szerződő felek számára ismert azok tartalma. Ezen iratokat

2 úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, azzal együtt értelmezendőek. 2. Teljesítési határidő, teljesítés helye 2.1. Teljesítési véghatáridő: Megbízott vállalja, hogy a KEOP / Projekt előkészítésének Megbízónak fel nem róható késedelmes megkezdése különösen a Tervezővel, vagy az RMT/CBA készítő Vállalkozóval történő tervezettnél későbbi időpontban történő szerződéskötés esetén a 2.2. pontban meghatározott feladatok teljesítéséig rendelkezésre áll, valamint ezen késedelem miatt többletköltséget a Megbízónak nem számít fel Részteljesítési ütemek: Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a véghatáridőn belül az alább rögzített részhatáridők érvényesek: I. Ütem: Köztes RMT (MT+CBA) elkészítése, benyújtása KSZ véleményezésre Részhatáridő: II. Ütem: III. Ütem: IV. Ütem: Engedélyes tervek átadása Részhatáridő: Pályázati dokumentáció leadása Részhatáridő: ZPEJ benyújtása Véghatáridő: Megbízott teljesítése: Megbízott a szerződésbe foglalt projekt lezáró dokumentáció (ZPEJ) Megbízó részére történő hiánytalan megküldésével teljesít. Megbízott kijelenti, hogy a Záró Beszámoló és Záró Kifizetési Kérelem KSz általi jóváhagyásáig Megbízó rendelkezésére áll, ennek során a Beszámoló és a Kérelem jóváhagyásához elengedhetetlenül szükséges feladatokat (hiánypótlás, tisztázó kérdés megválaszolása) elvégzi. A KEOP eljárásrendre való tekintettel a végszámla benyújtására a záró elszámolási csomag benyújtása előtt van lehetőség, annak projektben való elszámolhatósága okán. 2.4.Teljesítés helye: Megbízó székhelye, illetve bármilyen egyéb, a Megbízó által megjelölt, a szerződés teljesítéséhez szükségből elrendelt vagy jóváhagyott helyszín. 3. A megbízási díj 3.1. A szerződésben foglalt megbízási díj: A megbízási díj a teljesítés időpontjára prognosztizált rögzített átalány, mely a szerződés teljesítése során és időtartamán belül nem változtatható. általános forgalmi adó nélkül : Ft ÁFA : Ft Összesen : Ft azaz: tizenötmillió-hatszáznyolcvannégyezer-ötszáz forint

3 Az áfa aránya (%) a törvényi szabályozás függvényében változhat, mely értelemszerűen a megbízási díj bruttó összegét is módosíthatja. Az áfa %-os arányának változása (ill. azzal párhuzamosan a bruttó megbízási díj) nem von maga után szerződésmódosítást. 4. Fizetési feltételek 4.1. A KEOP / számú projekt Támogatási Szerződésében meghatározottak szerint a nettó számlaérték 84, %-a az Európai Unió és a Magyar Állami Költségvetés forrásaiból, a fennmaradó 15, % és az ÁFA teljes összegének kifizetése a Megrendelő által biztosított saját forrásból finanszírozott A szerződésben foglalt megbízási díjra a Megbízott a Megbízó által jóváhagyott részteljesítéseket követően kiállított és a felek által jóváhagyott teljesítés igazolás alapján az alábbi számlázási ütem szerint jogosult: I. Részszámla: Esedékessége: I. ütem lezárását követően Összege: HUF+ÁFA II. Részszámla: III. Részszámla: Végszámla: Esedékessége: II. ütem lezárását követően Összege: HUF+ÁFA Esedékessége: III. ütem lezárását követően Összege: HUF+ÁFA Esedékessége: IV. ütem teljesítését követően Összege: HUF+ÁFA Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződés időtartama alatt Megbízott minden teljesítési ütem lezárását követően a nettó megbízási díj 25 %-át jogosult számlázni A kifizetés a KEOP /09-11 pályázati konstrukció szerinti közvetlen szállító kifizetés alapján történik. A Kbt (3) bekezdésében foglaltak szerint a Megbízó az aktuális számla önerő tartalmát és az ÁFA összegét a számla kézhezvételétől vagy amennyiben annak időpontja nem állapítható meg, vagy a számla benyújtására a teljesítés igazolás kiadása előtt sor került az igazolt rész- vagy végteljesítéstől számított 30 napon belül átutalja a Megbízott számlájára. A számla fennmaradó értékét a Közreműködő Szervezet a hozzá beérkezett kifizetési kérelem jóváhagyása után 30 napon belül utalja át. A kifizetés során a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet, illetve az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII. törvény (Art.) vonatkozó rendelkezései irányadóak. A támogatás kifizetése csak a jóváhagyott és elszámolható költség mértékéig történik Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló évi XCII. tv. (Art.) 36/A. -ának hatálya alá esik.

4 5. Késedelmes fizetés 5.1. Késedelmes fizetés: a késedelmi kamat mértéke meg kell, hogy egyezzen az Európai Központi Bank (European Central Bank) kölcsön refinanszírozási műveletek kamatlábának 3,5%-kal növelt értékével, amely kamatláb az Európai Közösség Hivatalos Közlönyének (Official Journal) C részében szerepel annak a hónapnak az első napján, amely hónapban a késedelmes kifizetés eredetileg esedékes lett volna. A Megbízott tudomásul veszi, hogy a mindenkori december 15. és március 1. közötti időszakra esedékes számlák kifizetése költségvetési okokból csak március 1. után történik. Erre az időszakra a Szállítót késedelmi kamat nem illeti meg 5.2. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a benyújtott számla kifizetésének határideje alatt a támogatási összeg Megbízott részére történő folyósítására nem kerül sor, abban az esetben az esedékes számla kifizetésének határideje a támogatási összeg Megbízott részére történő folyósításáig Megbízót terhelő jogkövetkezmény nélkül meghosszabbodik A Megbízó kiköti, hogy a számla KEOP támogatásból finanszírozott részének vonatkozásában késedelmes megfizetés esetén késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem terheli. A Megbízó rögzíti, hogy késedelmes teljesítés esetén kizárólag a saját forrásból finanszírozott mértékéig terheli kamatfizetési kötelezettség, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat mértékének megfelelő mértékű késedelmi kamat. 6. Megbízó jogai és kötelezettségei 6.1. Megbízó köteles e szerződés aláírásától számított 5 napon belül a Megbízott rendelkezésére bocsátani a feladat ellátáshoz szükséges összes dokumentációt. Megbízó felel az általa közölt adatok helytállóságáért Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt sikeres megvalósítása érdekében a szükséges döntéseket késedelem nélkül meghozza, a projektmenedzser által előterjesztett javaslatokat, dokumentumokat egyetértése esetén írásban jóváhagyja, ellenvetés esetén kifogásait írásban, indoklással ellátva közli Megbízottal A Megbízó által létrehozott (belső) projektszervezetben dolgozók folyamatosan együttműködnek a Megbízott szakembereivel. 7. Megbízott jogai és kötelezettségei 7.1. Megbízott a szerződésben foglalt feltételekkel, szakértelmével közreműködik a projekt sikeres megvalósításában, ellátja az általános projektmenedzsmenti feladatokat, legfelső szinten koordinálja a projektet és felel annak ütemterv szerinti megvalósításért az ajánlatkérési Dokumentációban előírtak szerint, különös tekintettel az ott maghatározott feladatokra Megbízott köteles szükség szerint, de minimum havonta munkaértekezletet összehívni és annak technikai feltételeit biztosítani, melynek napirendjét Megbízott az aktuális helyzet és a megtárgyalandó témák alapján állapítja meg Megbízott feladata a folyamatos rendelkezésre állás szaktanácsadással, konzultációs jelleggel személyes és telefonos kapcsolat útján, valamint írásos szakvélemény készítése szükség és igény esetén.

5 7.4. Megbízott havonta, rendkívüli esetben haladéktalanul írásbeli jelentést készít a tapasztalt, vagy vélelmezhető problémákról, valamint javaslatot tesz azok megoldására A Megbízott kötelezettsége a projekt szereplőivel való folyamatos kapcsolattartás, a szükséges adatok és információk folyamatos begyűjtése a különböző feladatokat ellátó szervezetektől, velük az folyamatos egyeztetés és ellenőrzés biztosítása A fenntarthatóság terén a támogatási dokumentumban előírtakat Megbízott a szerződésben foglalt feladatokkal kapcsolatosan teljesíti A Megbízott az alábbi környezetvédelmi szempontokat köteles alkalmazni a teljesítés során: - A teljesítéssel összefüggő leveleit, dokumentumait csak szükség esetén és csak a szükséges terjedelemben nyomtatja ki. Megbízóval és a projekt egyéb közreműködőivel történő kommunikációban, és az egyes feladatok elvégzése során az elektronikus kapcsolatot részesíti előnyben. A szerződés teljesítése során a dokumentálást elektronikus formátumban végzi, és csak a felek által elfogadott utolsó verziót nyomtatja ki. - A papírtakarékosság érdekében a nyomtatók alapbeállítása a kétoldalas nyomtatás, e mellett környezetbarát szerkesztési elveket alkalmaz. - Megbízóval történő kommunikációban, és az egyes feladatok elvégzése során az elektronikus utat részesíti előnyben. - A használt papírokat szelektáltan gyűjti, a tonereket, tintapatronokat újratölteti (a szerződés teljesítése során alacsony természeti erőforrás használattal járó megoldást, megoldásokat alkalmaz a tevékenység ellátásához szükséges szállításai, közlekedése során). - Az utazások számát minimumra csökkenteni, ezzel szemben az elektronikus kommunikációt részesíti előnyben. 8. Késedelmes teljesítés 8.1. Megbízott minden, a teljesítést akadályozó, késleltető körülményről haladéktalanul köteles a Megbízót írásban tájékoztatni, megjelölve a késedelem okát és várható időtartamát, esetleg a Megbízótól vagy harmadik személytől várt szükséges intézkedéseket. Amennyiben Megbízott a jelen szerződés 1. és 7. pontjában meghatározott feladatokat különös tekintettel a kifizetési kérelmet, a Projekt előrehaladási jelentést (PEJ) vagy a Megbízó által kért más dokumentumot - a határidőhöz képest neki felróható okok miatt késedelemmel teljesíti, úgy Megrendelő részére késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke minden késedelmes napra Ft. A késedelmi kötbér maximális mértéke a nettó megbízási díj 25 %-a Meghiúsulás: Amennyiben Megbízott a jelen szerződés 1. és 7. pontjában meghatározott feladatokat a Megbízó két írásbeli felszólítása ellenére sem teljesíti, úgy a Megbízó azonnali hatállyal jogosult felmondani szerződést. Ez esetben a Megbízó a nettó megbízási díj 25 %- ának megfelelő meghiúsulási kötbérre jogosult. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljesítés arányában csökken.

6 8.3. Megbízó a szerződésben vállalt kötbért meghaladó egyéb károkat is érvényesíthet, amelyek bizonyíthatóan a Megbízott hibájából vagy mulasztásából származnak. 9. Kapcsolattartás, felek együttműködése 9.1. Szerződő felek kötelezettséget vállalnak a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen együttműködésre, ennek érdekében szoros kapcsolatot tartanak. A megvalósítást akadályozó körülményekről egymást kölcsönösen, a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatják A Megbízó kapcsolattartójának neve, telefonszáma, címe: Név: Lőrincz Gyula Telefon/fax:: címe: A Megbízott képviselőjének neve, telefonszáma, címe: Név: Dr. Pásztor Zsolt Telefon/fax: , mobil: A Megbízó kérésére a Megbízott bármikor köteles információt szolgáltatni a szakmai feladatok teljesítéséről, ez irányú kapcsolattartásra a Megbízó más személyt is megnevezhet. A szakmai kapcsolattartásban felek előnyben részesítik az elektronikus levelezést A szerződéssel kapcsolatos kérdésekben a Megbízó utasításai, észrevételei, közlései csak írásbeli nyilatkozat formájában hatályosak. 10. A szerződés megszűnése A szerződés az előírt feltételeknek megfelelő teljesítéssel, bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésével, a teljesítés lehetetlenné válásával, Szerződő Felek közös megegyezésével, illetőleg rendkívüli felmondással szűnik meg. A felmondást írásban részletesen indokolni kell A szerződés megszüntethető valamely fél rendkívüli felmondása esetén is. A szerződés felmondására valamely fél a másik fél súlyos szerződésszegése esetén jogosult. Súlyos szerződésszegésnek minősül a jelen szerződésben, ha Megbízott ismételten szándékosan és rosszhiszeműen nem látja el a jelen szerződésben rögzített feladatait, ill. Megbízó a saját résznek megfelelő számla összegét 120 napon túl, a Megbízott kétszeri felszólítása után sem egyenlíti ki. 11. A szerződés módosítása A Szerződő felek a szerződést - a Kbt ában előírt feltételek betartásával - kétoldalú és cégszerűen aláírt megállapodással módosíthatják. 12./ A szerződés nyilvánossága, adatszolgáltatás 12.1 Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés a közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezése alapján nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül.

7 12.2 A 12.1 pont alól kivételt képez a Megbízott által az ajánlatában kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben közölt üzleti titok, melynek nyilvánosságra hozatalát megtiltotta Megbízott tudomásul veszi, hogy nem jogosult korlátozni vagy megtiltani nevének, székhelyének, továbbá olyan adatnak a nyilvánosságra hozatalát, amely a közbeszerzési eljárás során bírálati részszempontok alapján értékelésre kerültek, amelyet a Megbízó az ajánlat elbírálása során döntése meghozatalával összefüggésben figyelembe vett, valamint amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a Kbt. és az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és, hogy részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg. 13./ Egyéb rendelkezések Szerződő felek a Kbt (4) bekezdésében foglalt előírások alapján megállapodnak, hogy a Megbízott nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Megbízott adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak Megbízott vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megbízó számára megismerhetővé teszi és az alábbiakban részletezett ügyletekről a Megbízót haladéktalanul értesíti. Megbízó jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani ha: a Megbízottban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek; a Megbízott közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. Jelen pontban említett felmondás esetén a Megbízott a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult Szerződő felek kötelesek mindent megtenni annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalással, békés úton rendezzék a közöttük esetlegesen felmerülő mindenféle jogvitát, vagy nézeteltérést. Amennyiben a közvetlen tárgyalások nem vezetnek eredményre, felek per értéktől függően a Salgótarjáni Városi Bíróság vagy a Balassagyarmati Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

8 13.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, a közbeszerzésekről szóló évi CVIII tv., valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. Jelen szerződés nyolc számozott oldalt tartalmaz és négy egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, oly módon, hogy a felek eredeti aláírásukkal ellátják a szerződés minden egyes oldalát. A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az 1.3 pontban felsorolt mellékletek, az abban foglalt dokumentumokkal. A szerződés csak a mellékletekkel együtt értelmezhető és csak azzal együtt érvényes. Kelt: Salgótarján, október 09. Megbízó Megbízott Székyné dr. Sztrémi Melinda Dr. Pásztor Zsolt Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás elnöke ügyvezető

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM TERVEZÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/8-53/2014. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. levelezési és számlázási címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS könyvvizsgálói feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS könyvvizsgálói feladatok ellátására ... MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS könyvvizsgálói feladatok ellátására amely létrejött egyrészről az EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA DEBRECENI JA VÍTÓINTÉZETE 4032 Debrecen, Böszörményi út 173. Képviseli: Magyari

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG t ~% 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19. I levélcím: 6001 Kecskemét, Pf: 186. tel.: 76/482-611, fax: 76/481-074, e-mail: mailknp@knp.hu %~.t TERVEZÉSI SZERZŐDÉS P32-2013.

Részletesebben

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőé-testülete ugy döntött, hogy a meghívóban

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 Budapest, Szent László tér 29., PIR szám: 510008, adószáma: 15510000-2-42, bankszámlaszáma:

Részletesebben

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m Megrendelõ ny. száma: MO / 109 / 2010. ikt. száma: II/2061/2010. Vállalkozó ny. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m 1./ A szerzõdés tárgya 2./ Teljesítési határidõ 3./ Szerzõdés (ajánlati)

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334574-2011:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt név: Csabdi Község Önkormányzata székhely: 2064 Csabdi, Szabadság u. 44. adószám: 15727646-1-07

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐ ÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐ ÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐ ÉS Amely létrejött egyrészről : Országgyűlés Hivatala Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportja 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., mint Megrendelő (továbbiakban

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

Kelet - Hajdúsági lvóvízminőség- javító Önkormányzati Társulás 4254 Nyíradony, Árpád tér 1. OVIBER - KEVITERV AKV A - UTIBER Konzorcium

Kelet - Hajdúsági lvóvízminőség- javító Önkormányzati Társulás 4254 Nyíradony, Árpád tér 1. OVIBER - KEVITERV AKV A - UTIBER Konzorcium A SZERZŐDÉS SZÁMA:.... MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása a "Kelet-Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Projekt- KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0029" című pályázathoz kapcsolódóan

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és másrészről a(z) Hír-Adás Sajtóügynökség

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Fentiek alapján a Megbízott vállalja a tárgyi munka (lebonyolító) műszaki ellenőri tevékenységének ellátását.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Fentiek alapján a Megbízott vállalja a tárgyi munka (lebonyolító) műszaki ellenőri tevékenységének ellátását. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kőbányai Diákok Sportegyesülete (székhely: 1105 Budapest, Ihász u. 24., nyilvántartási száma: 7557, adószáma: 18159439-1-42, bankszámlaszám: 10700543-43769201-52100008,

Részletesebben

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Magyarország Tel: +36 63510360 Fax: +36 63510332 E-mail: kvitars@szentes.hu Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS PROJEKT, BUDAPEST, CEGLÉD, LEÁNYFALU, ŐRBOTTYÁN CÍMŰ PÁLYÁZAT TELJES

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS szerz. nyiiv. szám: 2-03564-0000-20 13 mely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkőrűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez I. Általános rendelkezések, fogalmak 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946 8411 321 10, adószáma: 15728946-2-1 O), mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő,

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946 8411 321 10, adószáma: 15728946-2-1 O), mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő, .. Vállalkozási szerződés Amely létrejött egyrészről Heves Megyei Önkormányzat (3300 Eger, Kossuth L. u. 9., képviseli: Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (1024 Budapest, Margit krt. 85., képviseli: Berényi Lajos, a Közbeszerzések Tanácsa elnöke), mint megrendelő (a továbbiakban:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) irányadók az RPE Regionális Projekt Előkészítő Iroda Nonprofit Kft. részére adott pályázatírási valamint projektmenedzselési

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61. Magyarország Tel: +36-75/500-526 Fax: +36-75/519-082 E-mail: hum.ferenc@paks.hu DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben