A székelyföldi középiskolások nyelvi/nyelvjárási identitástudata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A székelyföldi középiskolások nyelvi/nyelvjárási identitástudata"

Átírás

1 A székelyföldi középiskolások nyelvi/nyelvjárási identitástudata Lukács Csilla ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola 188 Budapest Múzeum krt. 4/A Kivonat Tanulmányomban alkalmazott dialektológiai és szociolingvisztikai problémákkal foglalkozom, éspedig azzal a témakörrel, amely a nyelvjárási elsődleges anyanyelvváltozatú, illetőleg nyelvjárási hátterű, környezetű tanulók nyelvi/nyelvjárási attitűdjét illeti. A székelyföldi középiskolások nyelvi identitástudatát a regionális nyelvváltozatokhoz való viszonyulásmódjuk alapján vizsgálom szociológiai változók mentén. Az empirikus kutatásom részeredményeiből kiderült, hogy a tömbmagyarságban élő székelyföldi tanulók nyelvi attitűdjét többnyire a racionális és egészséges nyelvszemlélet jellemzi; pozitívan viszonyulnak saját régiójuk nyelvhasználatához, nyelvi értékítéletüket áthatja a transzilvanista életfelfogás, életérzés, amely azonban nem párosul erős lokális nyelvi identitástudattal. 1 Bevezetés A székelyföldi középiskolások nyelvi/nyelvjárási identitástudatát a területi nyelvváltozatokhoz való viszonyulásmódjuk alapján vizsgálom. Ezen témakör elemzését három kérdéscsoport köré tömörítem: hogyan ítélik meg a tanulók a) saját anyanyelvjárásukat, b) saját régiójuk nyelvhasználatát, illetve c) az anyaországi nyelvváltozatokat. Közismert, hogy az azonnyelvi változatok között minden normák sorozatával szabályozott, írásban kodifikált nyelvben a nyílt presztízsű (Kiss 22: 136), igényesnek, nyelvileg helyesnek, választékosnak minősített köznyelvnek van elismertsége. Vajon a kisebbségben, de tömbmagyarságban élő nyelvjárási elsődleges anyanyelvváltozatú, nyelvjárási hátterű tanulók mely nyelvváltozatokat tartják értékesnek, szépnek, követendőnek? Mivel a nyelvi attitűd elsősorban nem nyelvi, hanem társadalmi meghatározottságú (Kiss 22: 136; Trudgill 1997: 58), célkitűzésem feltárni a nyelvi attitűdök azon érdekes és érzékeny, társadalmilag meghatározott tartományát, amely a standard, illetőleg a nyelvjárás tagolódású nyelvhasználati kontinuumban figyelhető meg leginkább. Vizsgálatom fontosságát azon nyelvi tény igazolja, mely szerint: kisebbségi beszélőközösségekben az anyanyelv jövője múlhat a nyelvhasználók nyelvi/nyelvárási attitűdjén (l. Bartha 1999: ; Kiss 199: 41, 2: 193, I. Alknyelvdok Konferencia kötet. Szerk.: Váradi Tamás MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 27. ISBN

2 Lukács Csilla: A székelyföldi középiskolások nyelvi/nyelvjárási identitástudata 81 21b: , 24: 233; Kozík 24: 93; Péntek 23: 33; Minya 25: 22; Sándor 1995: 135), hiszen sok esetben a nyelvjárás az egyetlen biztosan birtokolt anyanyelvi változat. Ilyen körülmények között a nyelvjárás megbélyegzése az anyanyelv stigmatizálását jelenti, amelynek előbb vagy utóbb az anyanyelvmegtartás szempontjából egyértelműen negatív körülményei lesznek. Ez halmozottan igaz a felnövekvő nemzedékre, az önmaga identitását kereső fiatal korosztályra. 2 Az empirikus kutatás leírása Vizsgálatom alapsokaságát a székelyföldi középiskolások alkotják. Egyrészt azért választottam ezt a rétegcsoportot, mivel figyelmem elsősorban a következő jelenségekre irányult: hogyan élik meg a faluról városi középiskolába kerülő diákok a nyelvhasználati különbségeket, illetve a városi diákok hogyan viszonyulnak nyelvjárásban beszélő társaikhoz; másrészt, mivel ebben az életszakaszban már nagymértékben stabilizálódott nyelvi értékítéletük (l. Felde 1992: 177; Kiss 1996a: 139, 1996b: 44; Szász 1995: 39), hiteles képet kapok a tényleges nyelvi viselkedésről. Ezek a tanulók iskolázási körülményeik folytán gyakran kerülhetnek olyan helyzetbe, ahol anyanyelvváltozatuk miatt pozitív, illetve negatív élmény érheti őket, ami döntően befolyásolhatja saját nyelvváltozatukhoz való viszonyulásmódjukat. A megkérdezett tanulók több nyelvváltozat ütközőzónájában (Kiss 24: 231) élnek: az anyanyelvjárásnak, a köznyelvnek, valamint az ifjúsági nyelvnek a találkozási pontján. Az oktatásban mindebből kettőnek van kiemelt jelentősége: a vernakulárisnak, jelen esetben a székely nyelvjárásnak, valamint a nyelv fő változatának, a köz- és irodalmi nyelvnek. A feltáró módszerként alkalmazott kérdőív összeállításakor az alábbi a másodlagos nyelvi szocializáció folyamatát tanulmányozó felmérésekbıl merítettem: az általános iskolásokra vonatkozóan: Guttmann Miklós (1996), Fülöp Lajos (199), Kiss Jenő (1996, 2) felméréseiből, a középiskolások nyelvhasználatát illetően: Sándor Anna (2, 21), Czibere Mária (2), Okamoto Mari (22), valamint Csernicskó István és mtársai (23) vizsgálataiból, az egyetemisták nyelvi sztereotípiát Sándor Klára, Juliet Langman és Pléh Csaba (1998) kutatta a Lambert-féle ügynökvizsgálat módszerével; Fodor Katalin és Huszár Ágnes (1998) egyetemisták körében végzett kutatásaik alapján rangsorolták a magyar nyelvjárások presztízsét. Az utóbbi évtizedben az erdélyi fiatalság nyelvhasználatát leginkább a kétnyelvűség, a nyelvi interferenciák viszonyrendszerében kutatták. A tanulók nyelvjárásiasságára, nyelvjárási tudatára vonatkozóan nem végeztek az egész nyelvterületet átfogó felméréseket. Pletl Rita (1995) vezetésével ben az erdélyi magyar tanulók helyesírási kompetenciáját mérték, mely vizsgálatok eredményeiből nyilvánvalóvá vált, hogy rengeteg nyelvjárási eredetű alakváltozat,

3 82 I. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia hiba fordult elő fogalmazásaikban. Mihály Orsolya (22) a körösfői általános iskolások nyelvjárási tudatosságát vizsgálta; konklúzióként megfogalmazta, hogy az adatközlők mindegyikére jellemző a kódváltás a nyelvjárásról a köznyelvre (regionális köznyelvre), és fordítva. A 45 (nyílt és zárt) kérdésből álló kérdőív tartalmi összetétele két viszonylag koherens résztémát foglal magába: 1) a tanulók nyelvi attitűdjére, nyelvi értékítéletére, valamint 2) a nyelvhasználati szokásaikra, a nyelvhasználat tudatosságára vonatkozó kérdéseket. 2.1 A vizsgálat lebonyolítása 26 tavaszán személyesen osztottam szét a kérdőíveket két székelyföldi megye (Hargita és Kovászna) négy városának (Sepsiszentgyörgy, Kovászna, Csíkszereda, Gyergyószentmiklós) hét középiskolájában, amelyeket magyartanárok közreműködésével töltettem ki. A rétegzett mintavételi eljárás segítségével, mindegyik városban egy jóhírű elméleti reál és humán tagozat és egy átlagos szakközépiskola kilencedikes és tizenkettedikes tanulói vettek részt a kikérdezésben (N=514). Egy osztályon belül az adatközlőket nem választottam ki, hanem minden esetben teljes osztállyal dolgoztam. Az adatokat az SPSS 13. verziójával dolgoztam fel. Feltételeztem, hogy a tanulók nyelvi viszonyulásmódja összefüggést mutat bizonyos szociológiai változókkal, ezért mindvégig ezen változók közötti szignifikáns különbségekre koncentráltam. Ehhez nyújtott segítséget a khi-négyzet próba elvégzése. 3 Az eredmények bemutatása Jelen tanulmányban a kérdőív 11 attitűdkérdése közül csupán 6 kérdés eredményeit ismertetem. A nyelvváltozatok kedveltségét vizsgáló Szerinted hol beszélnek szebben magyarul: Erdélyben vagy Magyarországon? kérdésre adott válaszokból kitűnik, hogy a tanulók túlnyomó többsége (84,2%, N=433) az erdélyi magyar beszédet tekinti szebbnek az anyaországéhoz képest (lásd 1. ábra). A szociológiai változók vizsgálata alapján szignifikáns különbség nem mutatható ki a nemi, a lakóhely, a korcsoport, a tagozat, illetve az anyák iskolázottsága szerinti megoszlásban, viszont az apák iskolai végzettsége jelentős összefüggést (p=,7) mutat a kérdésre adott válaszokkal. Az alap- és középfokú végzettséggel rendelkező apák gyerekeinek 79,2%-a, illetve 82%- a, a felsőfokú végzettséggel bíró apák gyerekeinek pedig a 92,7%-a preferálja az erdélyi beszédmódot.

4 Lukács Csilla: A székelyföldi középiskolások nyelvi/nyelvjárási identitástudata Erdélyben Magyarországon 1. ábra Az erdélyi és a magyarországi nyelvhasználat megítélése N=514 A tanulók nyelvi tudatosságát, metanyelvi tudását (l. Cseresnyési 24: 124; Fodor Huszár 1998: ; Kiss 2: ; Kontra 1997: , 23: 24 55) vizsgálva, érdemesnek találtam rákérdezni az indokokra, amelyekre alapozták döntésüket. Mindkét nyelvváltozat (erdélyi, magyarországi) minősítése a teljes elutasítástól a nyelvváltozatok helyességének, értékének leírásáig terjed; nyelvi értékítéletüket nem a közömbös vagy szégyenlő-önbíráló, hanem az összehasonlító, elfogadó-jóváhagyó, elítélő (Rajsli 24: 148) magatartástípus jellemzi. A magyarországi nyelvhasználattal szimpatizálók a következő érvekkel támasztottál alá választásukat (összesen 55 nyelvi adat; megoszlási gyakoriságukat csökkenő sorrendben ismertetem): kevés idegen szót használnak az erdélyi magyarokhoz képest (a román nyelvi interferenciákra, az elrománosodásra utaltak): Az anyaországban nem érte a nyelvet idegen nyelvi hatás, Erdélyben a magyar szavak keverednek a románnal, Azért szebb a magyarországi beszéd, mert több magyar lakik ott, és nem élnek együtt más nemzetiségű emberekkel, akiktől szavakat vegyenek át, pl. mi elrománosodtunk, Erdélyben egyre több román szót veszünk át a mellettünk élő románoktól, szebb a kiejtésük, választékosabb és gazdagabb a szókincsük: Jobban ki tudják fejezni magukat, helyesebben, szebben, magyarosabban beszélnek, Magyarországon választékosabban beszélnek, Helyesebben ejtik ki a szavakat, nem használnak tájszavakat: Ott köznyelven beszélnek, nem pedig tájnyelven, Erdélyben tájszólásosan beszélnek egyes területeken, Magyarország, a magyar nyelv bölcsője : Magyarország a magyar nyelv hazája, Magyarország a magyar nyelv otthona, modernebb nyelvváltozat; gyorsabb nyelvfejlődés jellemzi: A gazdasági fejlődés miatt a nyelv is modernebb, fejlettebb, Ott jobban fejlődik a nyelv.

5 84 I. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia Az erdélyi nyelvhasználat szépségét érvek tömkelegével (518 nyelvi adattal) támasztották alá: a) az erdélyiek kiejtése szebb, helyesebb és érthetőbb, ugyanis: a hanglejtés, a hangsúly magyarosabb, helyesebb, nem éneklő, nem nyávogó : Az erdélyi magyarok nem éneklik el a szavakat, a hangsúlyt az első szótagra teszik, ezért nem tűnik úgy mintha mindig nyávognának, Megőrzik a helyes -e hang képzését és sokkal kellemesebb a fülnek az itt beszélt magyar ; a beszédtempó lassúbb: Az itt élő emberek általában jól hangsúlyozzák a szavakat, míg a magyarországiak a rossz hangsúlyozás mellett elnyújtják, sokszor hadarják a szavakat ; jobban artikulálnak, érthetőbben és tisztábban beszélnek: Az erdélyi magyarok szebben és érthetőbben ejtik ki a szavakat, Nem vagyok elfogult csak azért, mert én is erdélyi vagyok, de az erdélyiek tisztábban beszélnek ; nem urizálva, affektálva, finomkodva, nyájasan, nyafogva, hanem egészségesen, ízesen, zamatosan és természetesen beszélnek: Nem selypítünk, Az erdélyiek magyarul beszélnek, nem törik ki a nyelvüket és nem nyafogó, nyálazó a beszédük, Mintha flegmatikusan beszélnének Magyarországon, míg Erdélyben rendesen, b) az erdélyiek szókincse szebb, mivel: kevés idegen szót használnak (az erdélyi magyar nyelvhasználatra gyakorolt román nyelvi hatást kisebbre becsülik, megbocsáthatóbbnak vélik, csak 4 tanuló említette): A magyarországi nyelvbe túl sok idegen szó keveredett, Lehet, hogy átvettünk román szavakat is, mint pl. murok stb., de szerintem mégis szebben beszélünk, Az erdélyi beszéd szebb, mert nem keverik a német és angol nyelvvel, néhol esetleg a románnal, Itt tisztábban megmaradt a nyelv és itt kevésbé használják a link, idegenből átvett szavakat ; megőrizték a beszédhagyományokat, az archaizmusokat, a szavak eredeti, ősi alakját, valamint tájszólásban beszélnek: Az embereknek itten még megmaradt a tájszólásuk, s az igazi magyar beszéd ebben rejlik, Az erdélyi emberek megtartották a régebbi szavakat, amelyek szebbé teszik a nyelvet, Ez az igazi ősi magyar nyelv, külső hatások nélkül, Erdélyben jobban megmaradt a nyelv eredeti mivoltában, Nincs annyira elmodernizálódva ; közelebb áll a köz- és irodalmi nyelvhez, nyelvtanilag helyesebb, ugyanis a magyarországiak szóhasználatában gyakoriak a rövidítések, illetve a személynevek előtt határozott névelőt használnak : A beszédünk közelebb áll a köznyelvhez, Irodalmi nyelven beszélünk egy kis tájszólással fűszerezve, Az erdélyi emberek annak ellenére, hogy tájszólással beszélnek, jobban betartják a nyelvtani szabályokat (pl. Magyarországon a névelő fölösleges használata személynevek előtt) ; kevés trágár kifejezést használnak: Magyarországon sokkal több vulgáris szót használnak ; illemtudóbbak a beszélők, mert magázódnak: Erdélyben nem tegezik egymást olyan könnyen az emberek, szubjektív érzelmi kötődésüket fejezik ki: Itt születtem, ezzel vagyok megszokva és ezért tartom helyesnek, A magyar nyelv itt azért szebb, mert kisebbségben élünk és jobban értékeljük, tiszteljük, Ezt tanultam

6 Lukács Csilla: A székelyföldi középiskolások nyelvi/nyelvjárási identitástudata 85 meg legelőször s számomra ez az anyanyelvem, Persze, hogy az erdélyi a szebb, ezt használom minden nap. Észrevehettük, hogy a) a nyelvi attitűd összetevői (l. Kiss 22: 135) mennyire nyilvánvalóan kibontakoztak az indoklásokból: túlsúlyban tárgyi tudásukkal, előismereteikkel bizonyították nyelvi értékítéletüket; b) felértékelődött az identifikálás, az együvé tartozás lehetőségeit biztosító székely nyelvjárásnak társadalmijegy-szerepköre (Kiss 24: 237, 21a: 5; Cseresnyési 24: 124); c) a tanulók pozitívan viszonyulnak saját régiójuk beszédmódjához (vö. Sándor Anna szlovákiai középiskolások körében végzett kutatási eredményeivel, 21: 91); d) a székelyföldi középiskolások többsége nem azonosítja a köznyelvet a magyarországi nyelvhasználattal; e) a szép és helyes értékkategóriák nem különülnek el válaszaikban (l. Imre 1963: 279). Az erdélyi nyelvváltozatok közül ( Erdélyben hol beszélnek legszebben magyarul? ) a tanulók 53,3%-a a székelyföldi, 23,3%-a a marosvásárhelyi, 17,3%-a a kolozsvári nyelvhasználatot véli a legszebbnek (lásd 2. ábra). 5,7%-uk nem válaszolt a kérdésre (N=29). A korábban hangoztatott nyelvi sztereotípia, mely szerint Erdélyben a kolozsváriak beszélnek a legszebben magyarul, a székelyföldi középiskolások körében érvényét vesztette Székelyföldön Marosvásárhelyen Kolozsváron Nincs válasz 2. ábra Az erdélyi nyelvváltozatok megítélése N=514 A Székelyföldön hol beszélnek szebben: városokban vagy falvakban? kérdésre adott válaszokból egyértelműen kitűnik, hogy a tanulók 74,3%-a (N=382) a székelyföldi városok nyelvhasználatát tartja szebbnek a falvakéhoz képest (19,8%, N=12).,4%-uk (N=2) mindkettőt jelölte, 3,9%-uk (N=2) nem válaszolt a kérdésre (lásd 3. ábra).

7 86 I. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia városokban falvakban 3. ábra A székelyföldi városok, illetve falvak nyelvhasználatának megítélése N=484 A székelyföldi városok nyelvhasználata közül ( Melyik székelyföldi városban beszélnek a legszebben? ) legszebbnek a székelyudvarhelyi beszédmódot minősítik. Ezen eredmény meglepő számomra, ugyanis a megkérdezettek közül senki sem székelyudvarhelyi vagy környéki, azaz a tanulók szebbnek vélik saját kistérségük nyelvhasználatánál. Ezt az is bizonyítja, hogy a megkérdezett városi tanulók közül a legtöbben (N=93) sepsiszentgyörgyiek, mégis a rangsorban Sepsiszentgyörgy csak a negyedik helyet foglalja el. A második helyen Csíkszereda szerepel, csupán 2,2%-kal marad el a második helyezettől. A válaszok megoszlási gyakorisága kismértékű eltéréseket mutat: a tanulók 24,6%-a a székelyudvarhelyi, 22,3%-a a csíkszeredai, 14,3%-a a gyergyószentmiklósi, 13%-a a sepsiszentgyörgyi, 8,3%-a a marosvásárhelyi és 5,6%-a a kovásznai nyelvhasználatot tartja szépnek (lásd 4. ábra) Udvarhely Csíkszereda Gyergyószentmiklós Sepsiszentgyörgy Marosvásárhely Kovászna 4. ábra A székelyföldi városok nyelvhasználatának megítélése N=3

8 Lukács Csilla: A székelyföldi középiskolások nyelvi/nyelvjárási identitástudata 87 A következő kérdés eredményei ( Szerinted a székelyföldi nyelvjárások közül melyik a legszebb? ) az előbbihez hasonlóak, a székelyföldi nyelvjáráscsoportok közül az udvarhelyit és környékit tartják a legszebbnek (lásd 5. ábra). Ezt a kérdést az adatok hitelességét ellenőrző kontrollkérdésnek is szántam, amelyet az attitűdkérdésektől elszakítva, a kérdőív végére helyeztem el. Az első két helyezett (Udvarhely és Csíkszereda) közötti 2,2%-nyi eltérés a kontrollkérdés esetében 2,3%- ra módosult, azaz az adatok nagymértékben megbízhatóak. Mindkét kérdés esetében tehát a rangsorban az első helyzett az udvarhelyi, illetve környéki (a tanulók 3,7%-a szerint), a második a csíkszeredai és környéki (a tanulók 28,7%-a szerint) nyelvhasználat. 13,8%-uk a sepsiszentgyörgyi és környéki, 7,6%-uk a kézdivásárhelyi és környéki, 4,7%-uk a baróti és környéki, valamint,6%-uk a gyergyószentmiklósi és környéki táji nyelvváltozatot véli a legszebbnek. A tanulók 13,9%-a nem válaszolt erre a kérdésre Udvarh.+körny. Csíksz. +körny. Sepsisz. +körny. Kézdiv. +körny. Barót +körny. Kovászna +körny. Nincs válasz 5. ábra A székelyföldi nyelvjáráscsoportok megítélése N=514 Az utolsó kérdésre ( Szerinted milyen a saját településed magyar beszéde? ) adott válaszaikban a tanulók saját településük nyelvhasználatát minősítik. 54,3%-uk olyan, mint más magyarul beszélőké kategóriát jelölte meg, 4%-uk szépnek, 4,3%- uk csúnyának ítéli meg. 1,2%-uk nem válaszolt a kérdésre (lásd 6. ábra). Csúnyának leginkább a Kovászna megyeiek (p=,) és a humán tagozatosok (p=,1) vélik a Hargita megyei diákokhoz, illetve a reál tagozatosokhoz képest.

9 88 I. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia olyan, mint más magyarul beszélıké szép csúnya nincs válasz 6. ábra A lakóhely nyelvhasználatának minősítése N=514 4 Következtetések Némely kérdés esetében jelentős válaszkülönbségek mutatkoztak az alábbi szociológiai változók alapján: a tanulók neme, évfolyama, tagozata, a lakóhely típusa, a középiskolások megyék szerinti megoszlása, valamint a szülők iskolázottsága szerint. Ezen változók esetében a khi-négyzet próba értéke,5-nél kisebb, azaz a válaszok közötti különbségek nem véletlenszerűek. A fenti kérdésekre kapott válaszok kiértékelésekor megvizsgáltam, hogy mely szignifikáns változók fordulnak elő a legtöbbször. A két leggyakoribbat említem meg: 1) a középiskolások megyék szerinti megoszlása: mind a hat kérdés kapcsán erős szignifikáns különbség (1. kérdés: p=,; 2. kérdés: p=,1; 3. kérdés: p=,3; 4. kérdés: p=,; 5. kérdés: p=,; 6. kérdés: p=,) mutatkozik a Kovászna, illetve a Hargita megyei tanulók válaszaiban: a Kovászna megyei középiskolások közül sokkal többen tartják szebbnek az anyaországi nyelvhasználatot, sokkal kevesebben tartják szebbnek a székelyföldi nyelvhasználatot a Hargita megyei társaikhoz képest, illetve annak ellenére, hogy az összmintát tekintve többségben vannak, mégsem a saját kistérségük nyelvváltozatát, anyanyelvjárását, hanem a Hargita megyei udvarhelyi és környéki beszédet vélik a legszebbnek. 2) a tagozat szerinti megoszlás: négy kérdés esetében jelentős (2. kérd.: p=,33; 3. kérd.: p=,; 4. kérd.:,41; 5. kérd.: p=,1) a humán, a reál, illetve a szakiskolások válaszai közötti különbség. Meglepő, hogy a humán tagozatosok közül tartják a legtöbben csúnyának saját településük nyelvhasználatát, annak ellenére, hogy ők tanulnak nagyobb óraszámban nyelvtani és kommunikációs ismereteket.

10 Lukács Csilla: A székelyföldi középiskolások nyelvi/nyelvjárási identitástudata 89 Összességében tekintve kijelenthetjük, hogy a tanulók pozitívan viszonyulnak saját régiójuk nyelvhasználatához, nyelvi értékítéletüket áthatja a transzilvanista életfelfogás, életérzés, amely azonban nem párosul erős lokális nyelvi identitástudattal. A székelyföldi pedagógusokra, főként magyartanárokra hárul a felelősség, hogy megfelelő szakértelemmel és tapintattal erősítsék a tanulók régiónkénti nyelvi tudatát (Tolcsvai 1998: 15 24), tudatosítsák a tanulókban az anyanyelvjárásukhoz, az elsıdleges anyanyelvváltozatukhoz való pozitív viszonyulásmódot. Irodalomjegyzék Bartha, Cs A kétnyelvűség alapkérdései. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. Cseresnyési, L. 24. Nyelvek és stratégiák avagy a nyelv antropológiája. Budapest: Tinta Könyvkiadó. Felde, Gy Nyelvérzék és normatudat egy általános iskolai tanulók körében végzett felmérés tükrében. In: Kemény, G. (szerk.) Normatudat nyelvi norma. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézete Fodor, K., Huszár, Á Magyar nyelvjárások presztízsének rangsora. Magyar Nyelv Vol. 94. No Fülöp, L Nyelvjárási értékeink szerepe az anyanyelvi nevelésben. Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai Guttmann, M A nyelvi környezet és az anyanyelvoktatás. Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai Imre, S Hol beszélnek legszebben magyarul? Magyar Nyelvır Vol. 87. No Kiss, J A nyelvjárások mai élete, szerepük a köznyelv formálásában. In: Fekete, P., V. Raisz, R. (szerk.) Az anyanyelv értékrendje és az iskola. Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai Kiss, J. 1996a. A nyelvi attitűd és a másodlagos nyelvi szocializáció: vizsgálatok nyelvjárási környezetben. Magyar Nyelv Vol. 92. No Kiss, J. 1996b. Nyelvjárás és köznyelv: általános iskolások nyelvi tudatosságának vizsgálata nyelvjárási környezetben. Magyar Nyelv Vol. 92. No Kiss, J. 2. Magyar nyelvjárástani kalauz. Magyar Nyelvészeti Továbbképzési Füzetek 3. Budapest: ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék. Kiss, J. 21a. Dialektológia és nyelvtudomány: hagyomány és korszerűség. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia. Kiss, J. 21b. A regionális nyelvhasználat és vizsgálata. In: Kiss, J. (szerk.) Magyar dialektlógia. Budapest: Osiris Kiadó Kiss, J Társadalom és nyelvhasználat. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. Kiss, J. 24. Nyelvjárásművelés. In: Balázs, G. (szerk..) A magyar nyelvi kultúra jelene és jövője. Budapest: MTA Társadalomkutató Központ Kontra, M Hol beszélnek legszebben és legcsúnyábban magyarul? Magyar Nyelv Vol. 93. No Kontra, M. 23. Kitekintés: politika, igazságszolgáltatás, emberi jogok, iskola. In: Kontra, M. (szerk.) Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon. Budapest: Osiris Kiadó Kozík, D. 24. A nyelvjárásokkal kapcsolatos attitűdvizsgálatok a szlovákiai magyar pedagógusok néhány csoportjában. In: Lanstyák, I., Menyhárt, J. (szerk.) Tanulmányok a kétnyelvűségről II. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó

11 9 I. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia Mihály, O. 22. Általános iskolások nyelvhasználata és nyelvi attitűdje. Szakdolgozat. Kéirat. Kolozsvár. Péntek, J. 23. Státusz, presztízs, attitűd és a kisebbségi nyelvváltozatok értékelése. In: Péntek, J., Benő, A. (szerk.) Nyelvi kapcsolatok, nyelvi dominanciák az erdélyi régióban. Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványai 1. Kolozsvár: Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége Pletl, R A magyar helyesírás és fejlődése (az évi romániai felmérés adatainak tükrében) az általános iskola V. osztályától a líceum XII. osztályáig. Kétnyelvűség Vol. 3. No Rajsli, I. 24. Nyelvjárásvesztés és attitűdváltás a vajdasági magyar fiatalok körében. In: A. Jászó, A. (szerk.) Szociolingvisztikai szöveggyűjtemény. Budapest: Tinta Könyvkiadó Sándor, A. 2. Anyanyelvhasználat és kétnyelvűség egy kisebbségi magyar beszélőközösségben, Kolonban. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó. Sándor, A. 21. A nyelvi attitűd kisebbségben. Magyar Nyelv Vol. 99. No Sándor, K Az élőnyelvi vizsgálatok és az iskola. Regio Sándor, K., Pléh, Cs., Langman, J Egy magyarországi ügynökvizsgálat tanulságai. Valóság Vol. 41. No Szász, M Nyelvérzék és normatudat a Székelyföldön. Kétnyelvűség Vol. 3. No Trudgill, P Bevezetés a nyelv és a társadalom tanulmányozásába. Szeged: JGyTF Kiadó.

SÁNDOR Klára. Az élőnyelvi vizsgálatok és az iskola: a kisebbségi kétnyelvűség 1

SÁNDOR Klára. Az élőnyelvi vizsgálatok és az iskola: a kisebbségi kétnyelvűség 1 SÁNDOR Klára Az élőnyelvi vizsgálatok és az iskola: a kisebbségi kétnyelvűség 1 Noha a kisebbségi magyar nyelvhasználattal kapcsolatos élőnyelvi vizsgálatok még alig-alig indultak meg, 2 máris heves vitákat

Részletesebben

A LEHETETLENT LEHETNI

A LEHETETLENT LEHETNI 1 Előszó A LEHETETLENT LEHETNI Tantárgy-pedagógiai útmutató és feladatgyűjtemény az anyanyelv oktatásához a kárpátaljai magyar iskolák 5 9. osztályában 2 Előszó 3 Előszó A LEHETETLENT LEHETNI Tantárgy-pedagógiai

Részletesebben

REGIONÁLIS DIALEKTUSOK, KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLAT

REGIONÁLIS DIALEKTUSOK, KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLAT A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG 224. SZÁM KIADVÁNYAI 224. SZÁM REGIONÁLIS DIALEKTUSOK, KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLAT A 2005. október 20 21-i somorjai konferencia elõadásai Szerkesztette: Vörös erenc MAGYAR

Részletesebben

A Termini magyar nyelvi kutatóhálózat: a Kárpát-medencei hálózati együttműködés modellje

A Termini magyar nyelvi kutatóhálózat: a Kárpát-medencei hálózati együttműködés modellje Tudományos integráció: a nyelvtudomány példája Péntek János A Termini magyar nyelvi kutatóhálózat: a Kárpát-medencei hálózati együttműködés modellje Talán a szolidaritásra épülő civil világ is érzékeli,

Részletesebben

A digitális kommunikáció hatása a középiskolások nyelvhasználatára

A digitális kommunikáció hatása a középiskolások nyelvhasználatára Katedra KRUZSLICZ TAMÁS A digitális kommunikáció hatása a középiskolások nyelvhasználatára Bevezetés Napjaink nyelvhasználatában meghatározó kommunikációs színteret jelentenek a digitális médiumok. Marshall

Részletesebben

Pusztafalu ö-ző nyelvjárásának változásvizsgálata

Pusztafalu ö-ző nyelvjárásának változásvizsgálata Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék Pusztafalu ö-ző nyelvjárásának változásvizsgálata Témavezető: Dr. Kis Tamás egyetemi docens Készítette: Czók Anna magyar néprajz

Részletesebben

FRISS KUTATÁSOK A ROMOLÓGIA KÖRÉBEN KONFERENCIAKÖTET PÉCS 2002. NOVEMBER 15.

FRISS KUTATÁSOK A ROMOLÓGIA KÖRÉBEN KONFERENCIAKÖTET PÉCS 2002. NOVEMBER 15. FRISS KUTATÁSOK A ROMOLÓGIA KÖRÉBEN KONFERENCIAKÖTET PÉCS 2002. NOVEMBER 15. Gypsy Studies Cigány Tanulmányok 10. Sorozatszerkesztő: Cserti Csapó Tibor KONFERENCIAKÖTET PÉCS 2002. NOVEMBER 15. Pécsi Tudományegyetem,

Részletesebben

a bécsi magyarok pl. a kivándorlás ideje, oka és a kibocsátó ország alapján rendívül heterogén csoportjai között?

a bécsi magyarok pl. a kivándorlás ideje, oka és a kibocsátó ország alapján rendívül heterogén csoportjai között? Csiszár Rita A kétnyelvű családi kommunikáció különböző típusai a migráns eredetű bécsi magyar diaszpóra és az alsóőri (Burgenland) őshonos magyar kisebbség körében A kisebbségi anyanyelv átörökítésében

Részletesebben

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Magyar Jelnyelvi Programiroda

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Magyar Jelnyelvi Programiroda Magyar Jelnyelvi Programiroda Siket gyermekek kétnyelvű oktatásának lehetőségei és korlátai című kutatás eredményei Zárótanulmány Készítette: Csuhai Sándor Henger Krisztina Mongyi Péter Dr. Perlusz Andrea

Részletesebben

Kirakunk táblákat, hogy csúnyán beszélni tilos

Kirakunk táblákat, hogy csúnyán beszélni tilos Szabó Tamás Péter Kirakunk táblákat, hogy csúnyán beszélni tilos A javítás mint gyakorlat és mint téma diákok és tanáraik metanyelvében Dunaszerdahely, 2012 SZABÓ TAMÁS PÉTER KIRAKUNK TÁBLÁKAT, HOGY CSÚNYÁN

Részletesebben

A nyelvi ideológiák néhány általános kérdéséről 1

A nyelvi ideológiák néhány általános kérdéséről 1 Lanstyák István A nyelvi ideológiák néhány általános kérdéséről 1 Annotáció: A dolgozat bevezető részében a nyelvi ideológiák háromféle értelmezését mutatom be, majd elkötelezem magam ezek egyike mellett.

Részletesebben

ÍZLÉS VAGY SODRÓDÁS?

ÍZLÉS VAGY SODRÓDÁS? DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ÍZLÉS VAGY SODRÓDÁS? Összefüggések a romániai magyar középiskolások zenei ízlése, zenével kapcsolatos magatartása és értékrendje, kulturális fogyasztása között Hausmann Alice DEBRECENI

Részletesebben

A vonzatosság a magyar nyelvjárásokban

A vonzatosság a magyar nyelvjárásokban A vonzatosság a magyar nyelvjárásokban Hegedűs Attila Habilitációs dolgozat tézisei 2012 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egy kutatás során arra tettem kísérletet, hogy a magyar nyelvjárásokban meglevő

Részletesebben

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék. Jóból is megárt a sok(k)

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék. Jóból is megárt a sok(k) Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék Jóból is megárt a sok(k) Témavezető: Dr. Kis Tamás egyetemi docens Készítette: Török Anita VI. magyar V. elméleti nyelv. Debrecen,

Részletesebben

Márku Anita PO ZÁKÁRPÁTSZKI

Márku Anita PO ZÁKÁRPÁTSZKI 1 Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés Márku Anita PO ZÁKÁRPÁTSZKI KÉTNYELVŰSÉG, KÉTNYELVŰSÉGI HATÁSOK ÉS KÉTNYELVŰ KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIÁK (NYELVVÁLASZTÁS, KÓDVÁLTÁS)

Részletesebben

Az iskolák és osztályok közötti különbségek alakulása a magyar iskolarendszerben

Az iskolák és osztályok közötti különbségek alakulása a magyar iskolarendszerben Műhely Közgazdasági Szemle, LVII. évf., 010. szeptember (798 814. o.) Tóth Edit Csapó Benő Székely László Az iskolák és osztályok közötti különbségek alakulása a magyar iskolarendszerben Egy longitudinális

Részletesebben

Kétnyelvűség és nyelvi attitűd a magyarországi és amerikai kínai közösségben

Kétnyelvűség és nyelvi attitűd a magyarországi és amerikai kínai közösségben Kétnyelvűség és nyelvi attitűd a magyarországi és amerikai kínai közösségben Labancz Linda ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola linda1899@hotmail.com Kivonat: Olcsó piacok, kínai büfék és szorgalmas

Részletesebben

Nyelvet tanulni, továbbtanulni, létesülni többségi iskolaválasztási stratégiák Beregszászban

Nyelvet tanulni, továbbtanulni, létesülni többségi iskolaválasztási stratégiák Beregszászban Ferenc Viktória Nyelvet tanulni, továbbtanulni, létesülni többségi iskolaválasztási stratégiák Beregszászban 1. Többségi tannyelvű iskolaválasztás magyar környezetben Beregszász, a kárpátaljai magyar tömbben

Részletesebben

AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE A ZSKF-EN. ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE A ZSKF-EN. ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ZSKF TKK FÜZETEK 14. HAVASI ÉVA KABAI IMRE: AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK A ZSKF-EN (2011. TAVASZ) AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK A ZSKF-EN. DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE ZSIGMOND KIRÁLY

Részletesebben

Az idegennyelv-ismeret

Az idegennyelv-ismeret Medián - Szénay Márta Az idegennyelv-ismeret Jelentés az országos nyelvtudás-felmérés kvantitatív szakaszáról Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti

Részletesebben

Migrációs-potenciál vizsgálatok Erdélyben 1 Kiss Tamás Csata Zsombor

Migrációs-potenciál vizsgálatok Erdélyben 1 Kiss Tamás Csata Zsombor Migrációs-potenciál vizsgálatok Erdélyben 1 Kiss Tamás Csata Zsombor Az elmúlt hat-hét évben az erdélyi magyar népességre reprezentatív vizsgálatok egész sorát bonyolították le, ezek nagy része pedig valamilyen

Részletesebben

Buda Zsófia * Bevezetés

Buda Zsófia * Bevezetés Buda Zsófia * AZ INTERNET HATÁSA A NYELVHASZNÁLATRA Fiatalok fogalmazásés kifejezõkészsége az internethasználattal összefüggésben ** Bevezetés Napjainkban egyre többet hangoztatott vélemény, hogy az értékvesztés

Részletesebben

A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján

A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján 2009. március Készítette

Részletesebben

Página Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Horváth Dániel Varga Attila Vőcsei Katalin...

Página Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Horváth Dániel Varga Attila Vőcsei Katalin... 1 de 8 2011. március 01., kedd, Albin Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Kulcsszó:: - Alapértelmezett színséma. A Ö k j l l ü 1051 Budapest, Dorottya u. 8. Keresés Tel.: (+36-1) 235-7200 Fax: (+36-1) 235-7202

Részletesebben

SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM

SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány periodikuma ISSN 2062-7009 A periodikum szerkesztője: Arapovics Mária Megjelent az

Részletesebben

A kétnyelvű magyar szlovák gimnazisták lexikális-szemantikai reprezentációjáról *

A kétnyelvű magyar szlovák gimnazisták lexikális-szemantikai reprezentációjáról * JAROVINSZKIJ ALEKSZANDR A kétnyelvű magyar szlovák gimnazisták lexikális-szemantikai reprezentációjáról * This study investigates the bilingual acquisition of denotative meaning by Hungarian and Slovak

Részletesebben

A cigány nők helyzete

A cigány nők helyzete Janky Béla A cigány nők helyzete A tanulmány a rendelkezésre álló keretek között, arra a kérdésre keresi a választ, hogy miképpen befolyásolhatta a roma nők életpályájának alakulását századunk második

Részletesebben

Márton Adrienn: Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód - közoktatási diszkrimináció a roma gyerekek körében

Márton Adrienn: Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód - közoktatási diszkrimináció a roma gyerekek körében Márton Adrienn: Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód - közoktatási diszkrimináció a roma gyerekek körében - 1 - Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS, A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA... 5 2 TÖRTÉNELEM, KÖZOKTATÁSI DISZKRIMINÁCIÓ,

Részletesebben

A kutatási beszámolót írta: Domokos Tamás

A kutatási beszámolót írta: Domokos Tamás Magatartás és viselkedéskultúra a 7. osztályban - Miskolc, 2000 - kutatási beszámoló - A kutatási beszámolót írta: Domokos Tamás A kutatásra a Miskolc Városi Pedagógiai Intézet és az ECHO Oktatáskutató

Részletesebben

A Kárpát-medencei tehetséggondozás jó gyakorlatai

A Kárpát-medencei tehetséggondozás jó gyakorlatai A Kárpát-medencei tehetséggondozás jó gyakorlatai GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek

Részletesebben