A székelyföldi középiskolások nyelvi/nyelvjárási identitástudata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A székelyföldi középiskolások nyelvi/nyelvjárási identitástudata"

Átírás

1 A székelyföldi középiskolások nyelvi/nyelvjárási identitástudata Lukács Csilla ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola 188 Budapest Múzeum krt. 4/A Kivonat Tanulmányomban alkalmazott dialektológiai és szociolingvisztikai problémákkal foglalkozom, éspedig azzal a témakörrel, amely a nyelvjárási elsődleges anyanyelvváltozatú, illetőleg nyelvjárási hátterű, környezetű tanulók nyelvi/nyelvjárási attitűdjét illeti. A székelyföldi középiskolások nyelvi identitástudatát a regionális nyelvváltozatokhoz való viszonyulásmódjuk alapján vizsgálom szociológiai változók mentén. Az empirikus kutatásom részeredményeiből kiderült, hogy a tömbmagyarságban élő székelyföldi tanulók nyelvi attitűdjét többnyire a racionális és egészséges nyelvszemlélet jellemzi; pozitívan viszonyulnak saját régiójuk nyelvhasználatához, nyelvi értékítéletüket áthatja a transzilvanista életfelfogás, életérzés, amely azonban nem párosul erős lokális nyelvi identitástudattal. 1 Bevezetés A székelyföldi középiskolások nyelvi/nyelvjárási identitástudatát a területi nyelvváltozatokhoz való viszonyulásmódjuk alapján vizsgálom. Ezen témakör elemzését három kérdéscsoport köré tömörítem: hogyan ítélik meg a tanulók a) saját anyanyelvjárásukat, b) saját régiójuk nyelvhasználatát, illetve c) az anyaországi nyelvváltozatokat. Közismert, hogy az azonnyelvi változatok között minden normák sorozatával szabályozott, írásban kodifikált nyelvben a nyílt presztízsű (Kiss 22: 136), igényesnek, nyelvileg helyesnek, választékosnak minősített köznyelvnek van elismertsége. Vajon a kisebbségben, de tömbmagyarságban élő nyelvjárási elsődleges anyanyelvváltozatú, nyelvjárási hátterű tanulók mely nyelvváltozatokat tartják értékesnek, szépnek, követendőnek? Mivel a nyelvi attitűd elsősorban nem nyelvi, hanem társadalmi meghatározottságú (Kiss 22: 136; Trudgill 1997: 58), célkitűzésem feltárni a nyelvi attitűdök azon érdekes és érzékeny, társadalmilag meghatározott tartományát, amely a standard, illetőleg a nyelvjárás tagolódású nyelvhasználati kontinuumban figyelhető meg leginkább. Vizsgálatom fontosságát azon nyelvi tény igazolja, mely szerint: kisebbségi beszélőközösségekben az anyanyelv jövője múlhat a nyelvhasználók nyelvi/nyelvárási attitűdjén (l. Bartha 1999: ; Kiss 199: 41, 2: 193, I. Alknyelvdok Konferencia kötet. Szerk.: Váradi Tamás MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 27. ISBN

2 Lukács Csilla: A székelyföldi középiskolások nyelvi/nyelvjárási identitástudata 81 21b: , 24: 233; Kozík 24: 93; Péntek 23: 33; Minya 25: 22; Sándor 1995: 135), hiszen sok esetben a nyelvjárás az egyetlen biztosan birtokolt anyanyelvi változat. Ilyen körülmények között a nyelvjárás megbélyegzése az anyanyelv stigmatizálását jelenti, amelynek előbb vagy utóbb az anyanyelvmegtartás szempontjából egyértelműen negatív körülményei lesznek. Ez halmozottan igaz a felnövekvő nemzedékre, az önmaga identitását kereső fiatal korosztályra. 2 Az empirikus kutatás leírása Vizsgálatom alapsokaságát a székelyföldi középiskolások alkotják. Egyrészt azért választottam ezt a rétegcsoportot, mivel figyelmem elsősorban a következő jelenségekre irányult: hogyan élik meg a faluról városi középiskolába kerülő diákok a nyelvhasználati különbségeket, illetve a városi diákok hogyan viszonyulnak nyelvjárásban beszélő társaikhoz; másrészt, mivel ebben az életszakaszban már nagymértékben stabilizálódott nyelvi értékítéletük (l. Felde 1992: 177; Kiss 1996a: 139, 1996b: 44; Szász 1995: 39), hiteles képet kapok a tényleges nyelvi viselkedésről. Ezek a tanulók iskolázási körülményeik folytán gyakran kerülhetnek olyan helyzetbe, ahol anyanyelvváltozatuk miatt pozitív, illetve negatív élmény érheti őket, ami döntően befolyásolhatja saját nyelvváltozatukhoz való viszonyulásmódjukat. A megkérdezett tanulók több nyelvváltozat ütközőzónájában (Kiss 24: 231) élnek: az anyanyelvjárásnak, a köznyelvnek, valamint az ifjúsági nyelvnek a találkozási pontján. Az oktatásban mindebből kettőnek van kiemelt jelentősége: a vernakulárisnak, jelen esetben a székely nyelvjárásnak, valamint a nyelv fő változatának, a köz- és irodalmi nyelvnek. A feltáró módszerként alkalmazott kérdőív összeállításakor az alábbi a másodlagos nyelvi szocializáció folyamatát tanulmányozó felmérésekbıl merítettem: az általános iskolásokra vonatkozóan: Guttmann Miklós (1996), Fülöp Lajos (199), Kiss Jenő (1996, 2) felméréseiből, a középiskolások nyelvhasználatát illetően: Sándor Anna (2, 21), Czibere Mária (2), Okamoto Mari (22), valamint Csernicskó István és mtársai (23) vizsgálataiból, az egyetemisták nyelvi sztereotípiát Sándor Klára, Juliet Langman és Pléh Csaba (1998) kutatta a Lambert-féle ügynökvizsgálat módszerével; Fodor Katalin és Huszár Ágnes (1998) egyetemisták körében végzett kutatásaik alapján rangsorolták a magyar nyelvjárások presztízsét. Az utóbbi évtizedben az erdélyi fiatalság nyelvhasználatát leginkább a kétnyelvűség, a nyelvi interferenciák viszonyrendszerében kutatták. A tanulók nyelvjárásiasságára, nyelvjárási tudatára vonatkozóan nem végeztek az egész nyelvterületet átfogó felméréseket. Pletl Rita (1995) vezetésével ben az erdélyi magyar tanulók helyesírási kompetenciáját mérték, mely vizsgálatok eredményeiből nyilvánvalóvá vált, hogy rengeteg nyelvjárási eredetű alakváltozat,

3 82 I. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia hiba fordult elő fogalmazásaikban. Mihály Orsolya (22) a körösfői általános iskolások nyelvjárási tudatosságát vizsgálta; konklúzióként megfogalmazta, hogy az adatközlők mindegyikére jellemző a kódváltás a nyelvjárásról a köznyelvre (regionális köznyelvre), és fordítva. A 45 (nyílt és zárt) kérdésből álló kérdőív tartalmi összetétele két viszonylag koherens résztémát foglal magába: 1) a tanulók nyelvi attitűdjére, nyelvi értékítéletére, valamint 2) a nyelvhasználati szokásaikra, a nyelvhasználat tudatosságára vonatkozó kérdéseket. 2.1 A vizsgálat lebonyolítása 26 tavaszán személyesen osztottam szét a kérdőíveket két székelyföldi megye (Hargita és Kovászna) négy városának (Sepsiszentgyörgy, Kovászna, Csíkszereda, Gyergyószentmiklós) hét középiskolájában, amelyeket magyartanárok közreműködésével töltettem ki. A rétegzett mintavételi eljárás segítségével, mindegyik városban egy jóhírű elméleti reál és humán tagozat és egy átlagos szakközépiskola kilencedikes és tizenkettedikes tanulói vettek részt a kikérdezésben (N=514). Egy osztályon belül az adatközlőket nem választottam ki, hanem minden esetben teljes osztállyal dolgoztam. Az adatokat az SPSS 13. verziójával dolgoztam fel. Feltételeztem, hogy a tanulók nyelvi viszonyulásmódja összefüggést mutat bizonyos szociológiai változókkal, ezért mindvégig ezen változók közötti szignifikáns különbségekre koncentráltam. Ehhez nyújtott segítséget a khi-négyzet próba elvégzése. 3 Az eredmények bemutatása Jelen tanulmányban a kérdőív 11 attitűdkérdése közül csupán 6 kérdés eredményeit ismertetem. A nyelvváltozatok kedveltségét vizsgáló Szerinted hol beszélnek szebben magyarul: Erdélyben vagy Magyarországon? kérdésre adott válaszokból kitűnik, hogy a tanulók túlnyomó többsége (84,2%, N=433) az erdélyi magyar beszédet tekinti szebbnek az anyaországéhoz képest (lásd 1. ábra). A szociológiai változók vizsgálata alapján szignifikáns különbség nem mutatható ki a nemi, a lakóhely, a korcsoport, a tagozat, illetve az anyák iskolázottsága szerinti megoszlásban, viszont az apák iskolai végzettsége jelentős összefüggést (p=,7) mutat a kérdésre adott válaszokkal. Az alap- és középfokú végzettséggel rendelkező apák gyerekeinek 79,2%-a, illetve 82%- a, a felsőfokú végzettséggel bíró apák gyerekeinek pedig a 92,7%-a preferálja az erdélyi beszédmódot.

4 Lukács Csilla: A székelyföldi középiskolások nyelvi/nyelvjárási identitástudata Erdélyben Magyarországon 1. ábra Az erdélyi és a magyarországi nyelvhasználat megítélése N=514 A tanulók nyelvi tudatosságát, metanyelvi tudását (l. Cseresnyési 24: 124; Fodor Huszár 1998: ; Kiss 2: ; Kontra 1997: , 23: 24 55) vizsgálva, érdemesnek találtam rákérdezni az indokokra, amelyekre alapozták döntésüket. Mindkét nyelvváltozat (erdélyi, magyarországi) minősítése a teljes elutasítástól a nyelvváltozatok helyességének, értékének leírásáig terjed; nyelvi értékítéletüket nem a közömbös vagy szégyenlő-önbíráló, hanem az összehasonlító, elfogadó-jóváhagyó, elítélő (Rajsli 24: 148) magatartástípus jellemzi. A magyarországi nyelvhasználattal szimpatizálók a következő érvekkel támasztottál alá választásukat (összesen 55 nyelvi adat; megoszlási gyakoriságukat csökkenő sorrendben ismertetem): kevés idegen szót használnak az erdélyi magyarokhoz képest (a román nyelvi interferenciákra, az elrománosodásra utaltak): Az anyaországban nem érte a nyelvet idegen nyelvi hatás, Erdélyben a magyar szavak keverednek a románnal, Azért szebb a magyarországi beszéd, mert több magyar lakik ott, és nem élnek együtt más nemzetiségű emberekkel, akiktől szavakat vegyenek át, pl. mi elrománosodtunk, Erdélyben egyre több román szót veszünk át a mellettünk élő románoktól, szebb a kiejtésük, választékosabb és gazdagabb a szókincsük: Jobban ki tudják fejezni magukat, helyesebben, szebben, magyarosabban beszélnek, Magyarországon választékosabban beszélnek, Helyesebben ejtik ki a szavakat, nem használnak tájszavakat: Ott köznyelven beszélnek, nem pedig tájnyelven, Erdélyben tájszólásosan beszélnek egyes területeken, Magyarország, a magyar nyelv bölcsője : Magyarország a magyar nyelv hazája, Magyarország a magyar nyelv otthona, modernebb nyelvváltozat; gyorsabb nyelvfejlődés jellemzi: A gazdasági fejlődés miatt a nyelv is modernebb, fejlettebb, Ott jobban fejlődik a nyelv.

5 84 I. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia Az erdélyi nyelvhasználat szépségét érvek tömkelegével (518 nyelvi adattal) támasztották alá: a) az erdélyiek kiejtése szebb, helyesebb és érthetőbb, ugyanis: a hanglejtés, a hangsúly magyarosabb, helyesebb, nem éneklő, nem nyávogó : Az erdélyi magyarok nem éneklik el a szavakat, a hangsúlyt az első szótagra teszik, ezért nem tűnik úgy mintha mindig nyávognának, Megőrzik a helyes -e hang képzését és sokkal kellemesebb a fülnek az itt beszélt magyar ; a beszédtempó lassúbb: Az itt élő emberek általában jól hangsúlyozzák a szavakat, míg a magyarországiak a rossz hangsúlyozás mellett elnyújtják, sokszor hadarják a szavakat ; jobban artikulálnak, érthetőbben és tisztábban beszélnek: Az erdélyi magyarok szebben és érthetőbben ejtik ki a szavakat, Nem vagyok elfogult csak azért, mert én is erdélyi vagyok, de az erdélyiek tisztábban beszélnek ; nem urizálva, affektálva, finomkodva, nyájasan, nyafogva, hanem egészségesen, ízesen, zamatosan és természetesen beszélnek: Nem selypítünk, Az erdélyiek magyarul beszélnek, nem törik ki a nyelvüket és nem nyafogó, nyálazó a beszédük, Mintha flegmatikusan beszélnének Magyarországon, míg Erdélyben rendesen, b) az erdélyiek szókincse szebb, mivel: kevés idegen szót használnak (az erdélyi magyar nyelvhasználatra gyakorolt román nyelvi hatást kisebbre becsülik, megbocsáthatóbbnak vélik, csak 4 tanuló említette): A magyarországi nyelvbe túl sok idegen szó keveredett, Lehet, hogy átvettünk román szavakat is, mint pl. murok stb., de szerintem mégis szebben beszélünk, Az erdélyi beszéd szebb, mert nem keverik a német és angol nyelvvel, néhol esetleg a románnal, Itt tisztábban megmaradt a nyelv és itt kevésbé használják a link, idegenből átvett szavakat ; megőrizték a beszédhagyományokat, az archaizmusokat, a szavak eredeti, ősi alakját, valamint tájszólásban beszélnek: Az embereknek itten még megmaradt a tájszólásuk, s az igazi magyar beszéd ebben rejlik, Az erdélyi emberek megtartották a régebbi szavakat, amelyek szebbé teszik a nyelvet, Ez az igazi ősi magyar nyelv, külső hatások nélkül, Erdélyben jobban megmaradt a nyelv eredeti mivoltában, Nincs annyira elmodernizálódva ; közelebb áll a köz- és irodalmi nyelvhez, nyelvtanilag helyesebb, ugyanis a magyarországiak szóhasználatában gyakoriak a rövidítések, illetve a személynevek előtt határozott névelőt használnak : A beszédünk közelebb áll a köznyelvhez, Irodalmi nyelven beszélünk egy kis tájszólással fűszerezve, Az erdélyi emberek annak ellenére, hogy tájszólással beszélnek, jobban betartják a nyelvtani szabályokat (pl. Magyarországon a névelő fölösleges használata személynevek előtt) ; kevés trágár kifejezést használnak: Magyarországon sokkal több vulgáris szót használnak ; illemtudóbbak a beszélők, mert magázódnak: Erdélyben nem tegezik egymást olyan könnyen az emberek, szubjektív érzelmi kötődésüket fejezik ki: Itt születtem, ezzel vagyok megszokva és ezért tartom helyesnek, A magyar nyelv itt azért szebb, mert kisebbségben élünk és jobban értékeljük, tiszteljük, Ezt tanultam

6 Lukács Csilla: A székelyföldi középiskolások nyelvi/nyelvjárási identitástudata 85 meg legelőször s számomra ez az anyanyelvem, Persze, hogy az erdélyi a szebb, ezt használom minden nap. Észrevehettük, hogy a) a nyelvi attitűd összetevői (l. Kiss 22: 135) mennyire nyilvánvalóan kibontakoztak az indoklásokból: túlsúlyban tárgyi tudásukkal, előismereteikkel bizonyították nyelvi értékítéletüket; b) felértékelődött az identifikálás, az együvé tartozás lehetőségeit biztosító székely nyelvjárásnak társadalmijegy-szerepköre (Kiss 24: 237, 21a: 5; Cseresnyési 24: 124); c) a tanulók pozitívan viszonyulnak saját régiójuk beszédmódjához (vö. Sándor Anna szlovákiai középiskolások körében végzett kutatási eredményeivel, 21: 91); d) a székelyföldi középiskolások többsége nem azonosítja a köznyelvet a magyarországi nyelvhasználattal; e) a szép és helyes értékkategóriák nem különülnek el válaszaikban (l. Imre 1963: 279). Az erdélyi nyelvváltozatok közül ( Erdélyben hol beszélnek legszebben magyarul? ) a tanulók 53,3%-a a székelyföldi, 23,3%-a a marosvásárhelyi, 17,3%-a a kolozsvári nyelvhasználatot véli a legszebbnek (lásd 2. ábra). 5,7%-uk nem válaszolt a kérdésre (N=29). A korábban hangoztatott nyelvi sztereotípia, mely szerint Erdélyben a kolozsváriak beszélnek a legszebben magyarul, a székelyföldi középiskolások körében érvényét vesztette Székelyföldön Marosvásárhelyen Kolozsváron Nincs válasz 2. ábra Az erdélyi nyelvváltozatok megítélése N=514 A Székelyföldön hol beszélnek szebben: városokban vagy falvakban? kérdésre adott válaszokból egyértelműen kitűnik, hogy a tanulók 74,3%-a (N=382) a székelyföldi városok nyelvhasználatát tartja szebbnek a falvakéhoz képest (19,8%, N=12).,4%-uk (N=2) mindkettőt jelölte, 3,9%-uk (N=2) nem válaszolt a kérdésre (lásd 3. ábra).

7 86 I. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia városokban falvakban 3. ábra A székelyföldi városok, illetve falvak nyelvhasználatának megítélése N=484 A székelyföldi városok nyelvhasználata közül ( Melyik székelyföldi városban beszélnek a legszebben? ) legszebbnek a székelyudvarhelyi beszédmódot minősítik. Ezen eredmény meglepő számomra, ugyanis a megkérdezettek közül senki sem székelyudvarhelyi vagy környéki, azaz a tanulók szebbnek vélik saját kistérségük nyelvhasználatánál. Ezt az is bizonyítja, hogy a megkérdezett városi tanulók közül a legtöbben (N=93) sepsiszentgyörgyiek, mégis a rangsorban Sepsiszentgyörgy csak a negyedik helyet foglalja el. A második helyen Csíkszereda szerepel, csupán 2,2%-kal marad el a második helyezettől. A válaszok megoszlási gyakorisága kismértékű eltéréseket mutat: a tanulók 24,6%-a a székelyudvarhelyi, 22,3%-a a csíkszeredai, 14,3%-a a gyergyószentmiklósi, 13%-a a sepsiszentgyörgyi, 8,3%-a a marosvásárhelyi és 5,6%-a a kovásznai nyelvhasználatot tartja szépnek (lásd 4. ábra) Udvarhely Csíkszereda Gyergyószentmiklós Sepsiszentgyörgy Marosvásárhely Kovászna 4. ábra A székelyföldi városok nyelvhasználatának megítélése N=3

8 Lukács Csilla: A székelyföldi középiskolások nyelvi/nyelvjárási identitástudata 87 A következő kérdés eredményei ( Szerinted a székelyföldi nyelvjárások közül melyik a legszebb? ) az előbbihez hasonlóak, a székelyföldi nyelvjáráscsoportok közül az udvarhelyit és környékit tartják a legszebbnek (lásd 5. ábra). Ezt a kérdést az adatok hitelességét ellenőrző kontrollkérdésnek is szántam, amelyet az attitűdkérdésektől elszakítva, a kérdőív végére helyeztem el. Az első két helyezett (Udvarhely és Csíkszereda) közötti 2,2%-nyi eltérés a kontrollkérdés esetében 2,3%- ra módosult, azaz az adatok nagymértékben megbízhatóak. Mindkét kérdés esetében tehát a rangsorban az első helyzett az udvarhelyi, illetve környéki (a tanulók 3,7%-a szerint), a második a csíkszeredai és környéki (a tanulók 28,7%-a szerint) nyelvhasználat. 13,8%-uk a sepsiszentgyörgyi és környéki, 7,6%-uk a kézdivásárhelyi és környéki, 4,7%-uk a baróti és környéki, valamint,6%-uk a gyergyószentmiklósi és környéki táji nyelvváltozatot véli a legszebbnek. A tanulók 13,9%-a nem válaszolt erre a kérdésre Udvarh.+körny. Csíksz. +körny. Sepsisz. +körny. Kézdiv. +körny. Barót +körny. Kovászna +körny. Nincs válasz 5. ábra A székelyföldi nyelvjáráscsoportok megítélése N=514 Az utolsó kérdésre ( Szerinted milyen a saját településed magyar beszéde? ) adott válaszaikban a tanulók saját településük nyelvhasználatát minősítik. 54,3%-uk olyan, mint más magyarul beszélőké kategóriát jelölte meg, 4%-uk szépnek, 4,3%- uk csúnyának ítéli meg. 1,2%-uk nem válaszolt a kérdésre (lásd 6. ábra). Csúnyának leginkább a Kovászna megyeiek (p=,) és a humán tagozatosok (p=,1) vélik a Hargita megyei diákokhoz, illetve a reál tagozatosokhoz képest.

9 88 I. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia olyan, mint más magyarul beszélıké szép csúnya nincs válasz 6. ábra A lakóhely nyelvhasználatának minősítése N=514 4 Következtetések Némely kérdés esetében jelentős válaszkülönbségek mutatkoztak az alábbi szociológiai változók alapján: a tanulók neme, évfolyama, tagozata, a lakóhely típusa, a középiskolások megyék szerinti megoszlása, valamint a szülők iskolázottsága szerint. Ezen változók esetében a khi-négyzet próba értéke,5-nél kisebb, azaz a válaszok közötti különbségek nem véletlenszerűek. A fenti kérdésekre kapott válaszok kiértékelésekor megvizsgáltam, hogy mely szignifikáns változók fordulnak elő a legtöbbször. A két leggyakoribbat említem meg: 1) a középiskolások megyék szerinti megoszlása: mind a hat kérdés kapcsán erős szignifikáns különbség (1. kérdés: p=,; 2. kérdés: p=,1; 3. kérdés: p=,3; 4. kérdés: p=,; 5. kérdés: p=,; 6. kérdés: p=,) mutatkozik a Kovászna, illetve a Hargita megyei tanulók válaszaiban: a Kovászna megyei középiskolások közül sokkal többen tartják szebbnek az anyaországi nyelvhasználatot, sokkal kevesebben tartják szebbnek a székelyföldi nyelvhasználatot a Hargita megyei társaikhoz képest, illetve annak ellenére, hogy az összmintát tekintve többségben vannak, mégsem a saját kistérségük nyelvváltozatát, anyanyelvjárását, hanem a Hargita megyei udvarhelyi és környéki beszédet vélik a legszebbnek. 2) a tagozat szerinti megoszlás: négy kérdés esetében jelentős (2. kérd.: p=,33; 3. kérd.: p=,; 4. kérd.:,41; 5. kérd.: p=,1) a humán, a reál, illetve a szakiskolások válaszai közötti különbség. Meglepő, hogy a humán tagozatosok közül tartják a legtöbben csúnyának saját településük nyelvhasználatát, annak ellenére, hogy ők tanulnak nagyobb óraszámban nyelvtani és kommunikációs ismereteket.

10 Lukács Csilla: A székelyföldi középiskolások nyelvi/nyelvjárási identitástudata 89 Összességében tekintve kijelenthetjük, hogy a tanulók pozitívan viszonyulnak saját régiójuk nyelvhasználatához, nyelvi értékítéletüket áthatja a transzilvanista életfelfogás, életérzés, amely azonban nem párosul erős lokális nyelvi identitástudattal. A székelyföldi pedagógusokra, főként magyartanárokra hárul a felelősség, hogy megfelelő szakértelemmel és tapintattal erősítsék a tanulók régiónkénti nyelvi tudatát (Tolcsvai 1998: 15 24), tudatosítsák a tanulókban az anyanyelvjárásukhoz, az elsıdleges anyanyelvváltozatukhoz való pozitív viszonyulásmódot. Irodalomjegyzék Bartha, Cs A kétnyelvűség alapkérdései. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. Cseresnyési, L. 24. Nyelvek és stratégiák avagy a nyelv antropológiája. Budapest: Tinta Könyvkiadó. Felde, Gy Nyelvérzék és normatudat egy általános iskolai tanulók körében végzett felmérés tükrében. In: Kemény, G. (szerk.) Normatudat nyelvi norma. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézete Fodor, K., Huszár, Á Magyar nyelvjárások presztízsének rangsora. Magyar Nyelv Vol. 94. No Fülöp, L Nyelvjárási értékeink szerepe az anyanyelvi nevelésben. Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai Guttmann, M A nyelvi környezet és az anyanyelvoktatás. Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai Imre, S Hol beszélnek legszebben magyarul? Magyar Nyelvır Vol. 87. No Kiss, J A nyelvjárások mai élete, szerepük a köznyelv formálásában. In: Fekete, P., V. Raisz, R. (szerk.) Az anyanyelv értékrendje és az iskola. Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai Kiss, J. 1996a. A nyelvi attitűd és a másodlagos nyelvi szocializáció: vizsgálatok nyelvjárási környezetben. Magyar Nyelv Vol. 92. No Kiss, J. 1996b. Nyelvjárás és köznyelv: általános iskolások nyelvi tudatosságának vizsgálata nyelvjárási környezetben. Magyar Nyelv Vol. 92. No Kiss, J. 2. Magyar nyelvjárástani kalauz. Magyar Nyelvészeti Továbbképzési Füzetek 3. Budapest: ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék. Kiss, J. 21a. Dialektológia és nyelvtudomány: hagyomány és korszerűség. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia. Kiss, J. 21b. A regionális nyelvhasználat és vizsgálata. In: Kiss, J. (szerk.) Magyar dialektlógia. Budapest: Osiris Kiadó Kiss, J Társadalom és nyelvhasználat. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. Kiss, J. 24. Nyelvjárásművelés. In: Balázs, G. (szerk..) A magyar nyelvi kultúra jelene és jövője. Budapest: MTA Társadalomkutató Központ Kontra, M Hol beszélnek legszebben és legcsúnyábban magyarul? Magyar Nyelv Vol. 93. No Kontra, M. 23. Kitekintés: politika, igazságszolgáltatás, emberi jogok, iskola. In: Kontra, M. (szerk.) Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon. Budapest: Osiris Kiadó Kozík, D. 24. A nyelvjárásokkal kapcsolatos attitűdvizsgálatok a szlovákiai magyar pedagógusok néhány csoportjában. In: Lanstyák, I., Menyhárt, J. (szerk.) Tanulmányok a kétnyelvűségről II. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó

11 9 I. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia Mihály, O. 22. Általános iskolások nyelvhasználata és nyelvi attitűdje. Szakdolgozat. Kéirat. Kolozsvár. Péntek, J. 23. Státusz, presztízs, attitűd és a kisebbségi nyelvváltozatok értékelése. In: Péntek, J., Benő, A. (szerk.) Nyelvi kapcsolatok, nyelvi dominanciák az erdélyi régióban. Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványai 1. Kolozsvár: Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége Pletl, R A magyar helyesírás és fejlődése (az évi romániai felmérés adatainak tükrében) az általános iskola V. osztályától a líceum XII. osztályáig. Kétnyelvűség Vol. 3. No Rajsli, I. 24. Nyelvjárásvesztés és attitűdváltás a vajdasági magyar fiatalok körében. In: A. Jászó, A. (szerk.) Szociolingvisztikai szöveggyűjtemény. Budapest: Tinta Könyvkiadó Sándor, A. 2. Anyanyelvhasználat és kétnyelvűség egy kisebbségi magyar beszélőközösségben, Kolonban. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó. Sándor, A. 21. A nyelvi attitűd kisebbségben. Magyar Nyelv Vol. 99. No Sándor, K Az élőnyelvi vizsgálatok és az iskola. Regio Sándor, K., Pléh, Cs., Langman, J Egy magyarországi ügynökvizsgálat tanulságai. Valóság Vol. 41. No Szász, M Nyelvérzék és normatudat a Székelyföldön. Kétnyelvűség Vol. 3. No Trudgill, P Bevezetés a nyelv és a társadalom tanulmányozásába. Szeged: JGyTF Kiadó.

Kárpátaljai magyar iskolások vélekedése környezetük anyanyelvhasználatáról

Kárpátaljai magyar iskolások vélekedése környezetük anyanyelvhasználatáról MAGYAR YELVJÁRÁSOK KIADJA XLVII, 171 179 DEBRECE A DEBRECE I EGYETEM 29. MAGYAR YELVTUDOMÁ YI TA SZÉKE Kárpátaljai magyar iskolások vélekedése környezetük anyanyelvhasználatáról 1. Dolgozatomban arra keresem

Részletesebben

A MAGYAR ÉS A SZERB NYELV HELYZETE, АLKALMAZÁSA A VAJDASÁGI MAGYARSÁG KÖRÉBEN Részlet a vajdasági magyarság körében végzett nyelvi attitűdvizsgálatból

A MAGYAR ÉS A SZERB NYELV HELYZETE, АLKALMAZÁSA A VAJDASÁGI MAGYARSÁG KÖRÉBEN Részlet a vajdasági magyarság körében végzett nyelvi attitűdvizsgálatból MŰHELY Kovács Rácz E.: A MAGYAR ÉS A SZERB NYELV... 811.511.141(497.11):811.163.4 ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER Kovács Rácz Eleonóra Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék kalic@tippnet.rs

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

I. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. Budapest, 2007.02.02.

I. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. Budapest, 2007.02.02. I. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia Budapest, 2007.02.02. ISBN 978-963-9074-44-6 Szerk.: Váradi Tamás Technikai szerk.: Kuti Judit Kiadja: MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2007. El

Részletesebben

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 -

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - - 0 - HMTJ 25 /2015 Ikt. szám:1855/27.01.2015 JELENTÉS Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - Előterjesztő: Elemző Csoport www.judetulharghita.ro www.hargitamegye.ro www.harghitacounty.ro HU

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

Ezek a mai fiatalok?

Ezek a mai fiatalok? Ezek a mai fiatalok? A magyarországi 18-29 éves fiatalok szocioökonómiai sajátosságai a Magyar Ifjúság 2012 kutatás eredményei tükrében Hámori Ádám Szociológus, főiskolai tanársegéd, KRE TFK hamori.adam@kre.hu

Részletesebben

2009. november 26 csütörtök

2009. november 26 csütörtök 2009. november 26 csütörtök 09.30 09.45 Megnyitó I. szekció (elnök: Lengyel Zsolt egyetemi tanár) 09.45 10.00 Kerekesné Dócs Nikoletta (hallgató): Univerzális és egyedi jellemzők az afáziások beszédében

Részletesebben

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Feladattípus Értékelés szempontjai Pontszámok Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat: - egy témakör részletes megbeszélése - interakció

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

RABEC ISTVÁN. A nyelvvesztés vizsgálata pozsonyi magyar egyetemisták körében *

RABEC ISTVÁN. A nyelvvesztés vizsgálata pozsonyi magyar egyetemisták körében * RABEC ISTVÁN A nyelvvesztés vizsgálata pozsonyi magyar egyetemisták körében * Dolgozatomban a 2003-ban végzett kutatásomról (a vizsgálatról részletesebben lásd Rabec 2003) szeretnék beszámolni, amelyet

Részletesebben

Pállné dr. Lakatos Ilona citációs jegyzéke

Pállné dr. Lakatos Ilona citációs jegyzéke Könyvek, önálló kiadványok Pállné dr. Lakatos Ilona citációs jegyzéke Adatok Jászberény regionális köznyelvéhez. Nyelvtudományi Dolgozatok 25. (Szerk.: Nagy Ferenc) Budapest., 1977. 141 l. Kiss Jenő, Megjegyzések

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan Általános jellemzok EMELT SZINT FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁMOK Bemelegíto beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat egy témakör részletes megbeszélése interakció kezdeményezés nélkül

Részletesebben

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Hausmann Alice Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

A MÉDIA HATÁSA GYERMEKEKRE ÉS FIATALOKRA KONFERENCIA Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2014. május 12-13.

A MÉDIA HATÁSA GYERMEKEKRE ÉS FIATALOKRA KONFERENCIA Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2014. május 12-13. A MÉDIA HATÁSA GYERMEKEKRE ÉS FIATALOKRA KONFERENCIA Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2014. május 12-13. 2014. MÁJUS 12. HÉTFŐ 9.00 órától Regisztráció 10.00-13.30 óra Plenáris előadások / Helyszín: Nagy Aula

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom MAM1001L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

A nyelvstratégia nyelvészeti megalapozásának fontossága

A nyelvstratégia nyelvészeti megalapozásának fontossága A nyelvstratégia nyelvészeti megalapozásának fontossága Kiss Jenő* 1. A konferencia programja már önmagában is világosan jelzi, mennyire változatos, sokféle az a közeg, amelyben a Kárpát-medencei magyarság

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben

A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál

A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál Szűcsné Markovics Klára egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem, Gazdálkodástani Intézet vgtklara@uni-miskolc.hu Tudományos

Részletesebben

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Sztenderd - szaknyelv A fejlett nyelvek rétegződnek sztenderd

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

Abban a farmerba nem mehetsz színházba. A (bvn) variabilitásának vizsgálata a BUSZI tesz9eladataiban

Abban a farmerba nem mehetsz színházba. A (bvn) variabilitásának vizsgálata a BUSZI tesz9eladataiban Abban a farmerba nem mehetsz színházba. A (bvn) variabilitásának vizsgálata a BUSZI tesz9eladataiban Mátyus Kinga, Bokor Julianna IV. AlkalmazoD NyelvészeG Doktorandusz Konferencia Budapest, 2010. február

Részletesebben

KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN

KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN KUTATÁS KÖZBEN Gábor Kálmán KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN HIGHER EDUCATION STUDENTS IN DORMITORIES No. 272 ESEARCH RESEARCH A Felsőoktatási Kutatóintézet a magyar oktatásügy átfogó problémáinak tudományos

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Az osztatlan tanárképzésre a 2013. évi normál eljárásban 17 intézmény 39 karára2

Az osztatlan tanárképzésre a 2013. évi normál eljárásban 17 intézmény 39 karára2 Ercsei Kálmán Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, kutató/elemző Jelentkezők, ek, alkalmassági vizsgák a számok tükrében Rövid írásunk a pedagógusképzésre és ek adatait, továbbá a vizsgával kapcsolatos

Részletesebben

TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN

TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN 1. A nyelvművelés a nyelv életébe való tudatos beavatkozás a javítás szándékával. Ez a tevékenység

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

A nagycsaládos mégis. A NOE tagság vizsgálatának tanulságai. Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu

A nagycsaládos mégis. A NOE tagság vizsgálatának tanulságai. Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu A nagycsaládos mégis A NOE tagság vizsgálatának tanulságai Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu Válságban vagy változóban a család? 1. Értékrend és normák változása 2. Gazdasági tényezők 3. Családpolitikai

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1310, TAB 1311 1óra előadás (a teljes évfolyamnak)

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY * ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Teleki László Alapítvány 2002 A kötet a Teleki László Intézetben

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A Videoton labdarúgócsapat megítélése a székesfehérvári lakosok körében 2012. január 25. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudományos közleményei Alapítva: 2011 3 (1) ACTA CAROLUS ROBERTUS 3 (1) Módszertan szekció Összefogalalás MATEMATIKA TANÍTÁSA ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYBAN BARANYAI

Részletesebben

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január KutatóCentrum 102 Budapest, Margit krt. /b Tel.:+ (1) 09. Fax: + (1) 09. A felmérésről Ha tíz évvel ezelőtt valakit megkérdeztünk volna,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom Tantárgy kódja MAM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 Félévi követelmény kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős

Részletesebben

cuprájz pádé, herdú, juláj forsz, burdosgazda fémes, hazbend, hepi, ájdunkér, ájdonó, szvíthárt stóros, félblak, néberhúd, belájtol, fájermány

cuprájz pádé, herdú, juláj forsz, burdosgazda fémes, hazbend, hepi, ájdunkér, ájdonó, szvíthárt stóros, félblak, néberhúd, belájtol, fájermány Feladattár 1. Mi volt az Ann Arbor-i per jelentősége? 2. Mit gondol, lehetséges-e a saussure-i értelemben tanulmányozni a nyelvet (langue) mint elvont jelrendszert? Milyen buktatókat lát egy ilyen kutatás

Részletesebben

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program Képzési idő: 6 félév Tagozat: nappali képzés munkarendje szerint. Finanszírozás: államilag támogatott, illetve

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

Tisztelt Stefan Runcan Úr, Amszterdam 2011. 05. 25.

Tisztelt Stefan Runcan Úr, Amszterdam 2011. 05. 25. A marosvásárhelyi repülőtér igazgatója részére Tisztelt Stefan Runcan Úr, Amszterdam 2011. 05. 25. Referenciaszám: 2011-0011 Múlt héten a marosvásárhelyi repülőtérről utaztam vissza Németországba, Weezebe,

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék A diszlexiás gyermekek angol nyelvi készségeinek vizsgálata Kormos Judit és Mikó Anna ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék A kutatás háttere Keveset tudunk arról, miben különbözik a diszlexiás és

Részletesebben

KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS

KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS TIT PANNON EGYESÜLETE - GYŐR KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS A felnőttek idegen nyelv ismeretét vizsgáló helyzetelemzés, amely a Határon Átnyúló Felnőttképzési Nyelvi Módszertani Központ létesítése című projekt

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla A család a fiatalok szemszögéből Szabó Béla Témakörök A mai családok a számok tükrében Fiatalok családdal kapcsolatos attitűdjei Iskolai teljesítmény és a család Internet és család Összefoglalás, konklúziók

Részletesebben

Takács Izabella. 1. ábra. A szülők iskolai végzettsége

Takács Izabella. 1. ábra. A szülők iskolai végzettsége Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, VI. évfolyam, 1. szám, (2011) pp. 215 182. A VAJDASÁGI MAGYAR ANYANYELVŰ DIÁKOK KÖRNYEZETNYELVHEZ ÉS IDEGEN NYELVHEZ VALÓ VISZONYULÁSA TAKÁCS IZABELLA Újvidéki

Részletesebben

Fónai Mihály Filepné Nagy Éva EGY MEGYEI ROMAKUTATÁS FÕBB EREDMÉNYEI Szabolcs-Szatmár-Bereg megye *

Fónai Mihály Filepné Nagy Éva EGY MEGYEI ROMAKUTATÁS FÕBB EREDMÉNYEI Szabolcs-Szatmár-Bereg megye * Szociológiai Szemle 2002/3. 91 115. FónaiMihály FilepnéNagyÉva EGYMEGYEIROMAKUTATÁSFÕBBEREDMÉNYEI Szabolcs-Szatmár-Beregmegye * Akutatáscéljaéskörülményei Atanulmánybanbemutatottkutatásra1999 2000-benkerültsoraSzabolcs-Szatmár-

Részletesebben

a munkaerőpiac számos szegmensében egyaránt szükségszerű a használata (Szabó

a munkaerőpiac számos szegmensében egyaránt szükségszerű a használata (Szabó Szakmai és kommunikációs kompetencia a spontán beszédben Erdős Klaudia Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott nyelvészet program ELTE BTK Bevezetés Kompetencia = alkalmasság, hozzáértés Latin competo

Részletesebben

NYELVHASZNÁLATI JOGI HELYZETKÉP SZERBIÁBAN

NYELVHASZNÁLATI JOGI HELYZETKÉP SZERBIÁBAN NYELVHASZNÁLATI JOGI HELYZETKÉP SZERBIÁBAN A Z E L M É L E T T Ő L A G Y A K O R L A T I G, A Z A Z A S T R A T É G I Á T Ó L A V A L Ó S E R E D M É N Y E K I G K I S E B B S É G V É D E L E M E U R Ó

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail.com Tanulmányok: Alapfokú képzés: 1995 2004 Ráti Általános Iskola

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből.

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. BTPS225BA-K3 - Általános pszichológia gyakorlat A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. 1. Varga,

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI LIPPAI EDIT, MAJER ANNA, VERÉB SZILVIA,

Részletesebben

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév Tematika az Anyanyelvi tantárgy-pedagógia III. című tantárgyhoz (A nyelvtan és a helyesírás, valamint a fogalmazás tanítása) ELTE TÓFK 2014/2015. tanév Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III.

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám

Alba Radar. 20. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Adományosztási hajlandóság a Fehérváriak körében - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. december 17. Készítette:

Részletesebben

A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe

A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe Budapest, 2012. október 30. A Budapest Bank a lakossági ügyfelek bankhűségének feltérképezése céljából évente

Részletesebben

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Szlovén nyelv Általános útmutató A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontoknál adható maximális pontszámot mutatja. A Beszédtempó,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politikatudományi, Közigazgatási és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Újságírói 1.4

Részletesebben

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le NYELVTANULÁSI MOTIVÁCIÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK KÖRÉBEN: KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS ELŐTT ÉS UTÁN (T47111) A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Nyelvelsajátítás nyelvészeti speciális A tantárgy típusa

Részletesebben

Kik, miért és hogyan? Tanító- és óvodapedagógus-képzés Erdélyben ahogyan a résztvevők látják

Kik, miért és hogyan? Tanító- és óvodapedagógus-képzés Erdélyben ahogyan a résztvevők látják Márton János Kik, miért és hogyan? Tanító- és óvodapedagógus-képzés Erdélyben ahogyan a résztvevők látják Egy kérdőíves kutatás tapasztalatai Magyar nyelvű tanító- és óvodapedagógus-képzés Erdélyben A

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BARTHA KRISZTINA

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BARTHA KRISZTINA Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BARTHA KRISZTINA Kétnyelvű kisiskolás gyermekek beszédfeldolgozási folyamatai Nyelvtudományi Doktori Iskola vezetője: Prof.

Részletesebben

ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010)

ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) Csernicskó István ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) Gondolat Kiadó

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

A dialektusok mai helyzetéről a nyelvjárásgyűjtések tükrében

A dialektusok mai helyzetéről a nyelvjárásgyűjtések tükrében Docēre et movēre Bölcsészet- és társadalomtudományi tanulmányok a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar 20 éves jubileumára. pp. 117 122. A dialektusok mai helyzetéről a nyelvjárásgyűjtések tükrében

Részletesebben

1 MINYA KÁROLY RENDSZERVÁLTÁS NORMAVÁLTÁS 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XLV. MINYA KÁROLY RENDSZERVÁLTÁS NORMAVÁLTÁS A magyar nyelvmûvelés története, elvei és vitái 1989-tõl napjainkig

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

Tematika a Szókészlettan című tárgyból

Tematika a Szókészlettan című tárgyból Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Szókészlettan című tárgyból 1. A szókészlet fogalma. Lexikológia és lexikográfia 2. Szókészlet és szókincs. Az egyén szókincse 3. A mai magyar

Részletesebben

Pállné dr. Lakatos Ilona publikációs jegyzéke

Pállné dr. Lakatos Ilona publikációs jegyzéke Pállné dr. Lakatos Ilona publikációs jegyzéke Könyvek, önálló kiadványok 1. Adatok Jászberény regionális köznyelvéhez. Nyelvtudományi Dolgozatok 25. (Szerk.: Nagy Ferenc) Budapest., 1977. 141 l. 2. A 10

Részletesebben

Generációk az információs társadalomban

Generációk az információs társadalomban Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Projekt záró workshop TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Program 2012. június 21-22. Hely: Szeged,

Részletesebben

2013. novembertől 2014. márciusig

2013. novembertől 2014. márciusig Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév E-mail hattyar@gmail.com Születési év 1974 Foglalkozási terület nyelvész kutató, egyetemi oktató Szakmai tapasztalat Jelenleg gyed-en (2014 áprilisától)

Részletesebben

A beszédstílus meghatározó tényezői és temporális jellemzői

A beszédstílus meghatározó tényezői és temporális jellemzői A BESZÉD ÉS AMI MÖGÖTTE VAN Magyar nyelv hete 2012. április 25. A beszédstílus meghatározó tényezői és temporális jellemzői Gráczi Tekla Etelka Beszédstílus Beszédstílus = az írás, megszólalás módja A

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ Általános útmutató 1. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnözés társadalmi újratermelődése Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A makro-környezet fogalma - Az egyéntől függetlenül létező, - tágabb értelemben vett társadalmi környezet, - amellyel az egyén ritkán kerül

Részletesebben

Pillanatfelvétel a vajdasági magyar doktoranduszokról az Aranymetszés 2013 Kárpát-medencei doktorandusz életpálya-vizsgálat tükrében

Pillanatfelvétel a vajdasági magyar doktoranduszokról az Aranymetszés 2013 Kárpát-medencei doktorandusz életpálya-vizsgálat tükrében 1 Ágyas Réka Novák Anikó Rózsa Rita Pillanatfelvétel a vajdasági magyar doktoranduszokról az Aranymetszés 2013 Kárpát-medencei doktorandusz életpálya-vizsgálat tükrében Bevezető Az Aranymetszés 2013 Kárpát-medencei

Részletesebben

" JÓ SZOMSZÉDOK A KÖZÖS JÖVŐÉRT " Tartalom

 JÓ SZOMSZÉDOK A KÖZÖS JÖVŐÉRT  Tartalom 1 Tartalom I. A TELJES (MAGYAR ÉS SZERB) MINTA ÖSSZETÉTELE... 3 1. Nemzetiség szerint... 3 2. Az adatfelvétel helyszíne szerint... 4 3. Nemek szerint... 5 II. MAGYAR MINTA ÖSSZETÉTELE... 6 1. Az adatfelvétel

Részletesebben

Szemtõl-szemben Udvarhellyel

Szemtõl-szemben Udvarhellyel A Bethlen Gábor Általános Iskola tanulóinak fotókiállítása Szemtõl-szemben Udvarhellyel Szõcs Réka (III.B - 2010.) A projektet támogatta: Castellum Egyesület Székelyudvarhely Bethlen Gábor Általános Iskola

Részletesebben

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit Kosztolányi Dezső 22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014 Differenciált oktatás, felzárkóztatás és tehetségápolás a A. Curriculáris

Részletesebben

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés)

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés) Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

Testi fenyítés az iskolában. Kutatási eredmények

Testi fenyítés az iskolában. Kutatási eredmények Testi fenyítés az iskolában Kutatási eredmények 2012. március 12. és 18. között arról kérdeztük a Varázsbetű Hírlevél olvasóinak véleményét, hogy szerintük elfogadható, vagy éppen kívánatos lenne-e az

Részletesebben

TANULMÁNYOK MÛHELY A Gramma Nyelvi Iroda tevékenységérõl 1

TANULMÁNYOK MÛHELY A Gramma Nyelvi Iroda tevékenységérõl 1 TANULMÁNYOK MÛHELY A Gramma Nyelvi Iroda tevékenységérõl 1 1. Bevezetõ A Gramma egyesület 2001 augusztusában jött létre a Mercurius Társadalomtudományi Kutatócsoportban tevékenykedõ nyelvészek jóvoltából.

Részletesebben

ÉLET ÚTON. Berta Tamás. KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Berta Tamás

ÉLET ÚTON. Berta Tamás. KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Berta Tamás ÉLET ÚTON KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Előzmények NFM Járművezető képzés megújítása KTI Feltáró vizsgálatok A közlekedésre nevelés megvalósulásának vizsgálata az általános iskolákban

Részletesebben

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés, lakosság tájékoztatás Megelőzés Beavatkozás (Veszélyhelyzeti kommunikáció) Újjáépítés felkészítés tájékoztatás Felkészítés, tájékoztatás

Részletesebben

FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI

FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI 2015.07.07. A téma A kérdésfelvetés és a kutatás bemutatása:

Részletesebben

Témavezető: Dr. Sándor János. Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet Biostatisztikai és Epidemiológiai Tanszék

Témavezető: Dr. Sándor János. Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet Biostatisztikai és Epidemiológiai Tanszék TÁMOP-4.2.2.-A-11/1/KONV-2012-0031 1 Népegészségügyi ellenőr szak IV. évfolyam, 2 Népegészségügyi ellenőr III. évfolyam Témavezető: Dr. Sándor János Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani

Részletesebben

Az osztályf nöki órák helyzetér l MÚLT-JELEN-JÖV

Az osztályf nöki órák helyzetér l MÚLT-JELEN-JÖV Az osztályf nöki órák helyzetér l MÚLT-JELEN-JÖV Az osztályf nöki órák közvetlen el dje a szabad beszélgetések" órája, 1947-ben került a tantervbe azzal a céllal, hogy a gyerekeket érdekl és érint kérdésekr

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

A KÉTNYELVŰSÉG ÉS A NYELVI VÁLTOZÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI SZÓRVÁNYKÖRNYEZETBEN. SZOCIOLINGVISZTIKAI KUTATÁSOK ALSÓKARÁCSONFALVÁN ÉS BUZÁSBOCSÁRDON (REZÜMÉ)

A KÉTNYELVŰSÉG ÉS A NYELVI VÁLTOZÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI SZÓRVÁNYKÖRNYEZETBEN. SZOCIOLINGVISZTIKAI KUTATÁSOK ALSÓKARÁCSONFALVÁN ÉS BUZÁSBOCSÁRDON (REZÜMÉ) Bálint Emese (Babes Bolyai Egyetem, Kolozsvár) A KÉTNYELVŰSÉG ÉS A NYELVI VÁLTOZÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI SZÓRVÁNYKÖRNYEZETBEN. SZOCIOLINGVISZTIKAI KUTATÁSOK ALSÓKARÁCSONFALVÁN ÉS BUZÁSBOCSÁRDON (REZÜMÉ) Disszertációmban

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

Magyar nyelvi hatáserősítő programok Temes megyében

Magyar nyelvi hatáserősítő programok Temes megyében Magyar nyelvi hatáserősítő programok Temes megyében dr. Erdei Ildikó 2012. április 13. Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a Kárpát-medence szórványvidékein Az előadás felépítése: Temes megye - szórványrégió

Részletesebben