2011. évi törvény. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi. XLIII. törvény módosításáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011. évi törvény. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi. XLIII. törvény módosításáról"

Átírás

1 Tervezet Az évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült július 21-én évi törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény módosításáról 1. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 1. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) E törvény rendelkezéseit a fegyveres szervek szerződéses állományú tagjaira, továbbá a rájuk vonatkozó mértékben a hivatásos állományból nyugállományba helyezett vagy nyugállományba vonult személyekre, valamint a törvényben meghatározott esetben és körben a fegyveres szervek hivatásos, szerződéses és nyugállományú tagjainak hozzátartozóira is alkalmazni kell. 2. A Hszt. a 44. -t követően a következő 44/A. -sal egészül ki: 44/A. (1) Ha a hivatásos állomány tagja, aki legalább 25 év tényleges hivatásos szolgálati idővel rendelkezik, a hivatásos szolgálatra egészségi, pszichikai vagy fizikai okból alkalmatlanná válik, az egészségi állapotának, végzettségének, képzettségének megfelelő továbbfoglalkoztatásáról a fegyveres szervnél vagy más költségvetési szervnél kormánytisztviselői, köztisztviselői, közalkalmazotti vagy munkajogviszonyban kell gondoskodni. (2) A hivatásos állomány tagja a részére felajánlott munkakör elfogadásáról vagy elutasításáról a felajánlástól számított öt munkanapon belül köteles írásban nyilatkozni. (3) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti továbbfoglalkoztatás a hivatásos állomány tagjának fel nem róható okból átmenetileg nem lehetséges, a felajánlott munkakörben történő foglalkoztatás megkezdéséig, de legfeljebb a szolgálati viszony megszűnését követő hat hónapig az utolsó havi alapilletménye 50%-ának, de legalább a mindenkori minimálbérnek megfelelő összegű ideiglenes szolgálati járandóságra jogosult. (4) Ha a hivatásos állomány tagja a felajánlott munkakört alapos indok nélkül utasította el, szolgálati viszonyának megszüntetésére a lemondás szabályait kell alkalmazni. A nyilatkozat elmulasztását is a felajánlott munkakört alapos indok nélküli elutasításának kell tekinteni. 1

2 3. A Hszt. a 44. -t követően a következő alcímmel és 44/B. -sal egészül ki: Nyugdíj előtti rendelkezési állomány 44/B. (1) A hivatásos állomány tagját a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár elérése előtt öt évvel kérelmére nyugdíj előtti rendelkezési állományba kell helyezni, ha legalább harminc év hivatásos szolgálati idővel rendelkezik. (2) A hivatásos állomány nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezett tagja a) csak veszélyhelyzet, megelőző védelmi helyzet vagy rendkívüli állapot idején hívható szolgálatba, b) a nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezéskor részére megállapítható öregségi nyugdíjnak megfelelő összegű illetményre, szolgálatba hívása tartamára az utolsó havi illetményének megfelelő díjazásra jogosult, c) szabadságra nem jogosult. 4. (1) A Hszt. 56. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (7) A hivatásos állomány nő tagjának szolgálati viszonyát felmentéssel meg kell szüntetni, ha rendelkezik a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény 18. (2a) (2d) bekezdés szerinti jogosultsági idővel és a felmentését kéri. (2) A Hszt a a következő (9) bekezdéssel egészül ki: (9) E és a 44/A. vonatkozásában alapos indoknak kell tekinteni a felajánlott beosztás vagy munkakör ellátásával kapcsolatos olyan körülményt, amely a hivatásos állomány tagjának életvitelében különös tekintettel egészségi állapotára, munkába járására, közeli hozzátartozójának ellátására aránytalan nehézséget okoz. 5. A Hszt. 64. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) Visszavétel esetén a nyugdíj, illetve a szolgálati viszony időtartama alatt a szolgálati járandóság folyósítása a hivatásos állomány tagjának erre irányuló kérelme alapján szünetel. A kérelmet a hivatásos állományba való visszavételt követő 15 napon belül kell benyújtani a szolgálati járandóságot folyósító szervhez. 2

3 6. A Hszt. a 70. -t követően a következő alcímmel és 70/A. -sal egészül ki: Könnyített szolgálat 70/A. (1) A hivatásos állomány tagját kérelmére az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig könnyített szolgálatban kell foglalkoztatni, ha az 52. életévét betöltötte és legalább 25 év tényleges szolgálati viszonyban eltöltött idővel rendelkezik. E rendelkezés alkalmazásában a hivatásos szolgálati időbe be kell számítani a hivatásos állományba vételét közvetlenül megelőzően a rendvédelmi szervnél január 1-je előtt megszakítás nélkül közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban eltöltött időt azzal, hogy e jogviszonyokban eltöltött idő ötven százalékos mértékben vehető figyelembe. (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában az e törvény alapján létesített szerződéses jogviszonyban eltöltött időt is hivatásos szolgálatnak kell tekinteni. (3) Könnyített szolgálat ellátása esetén a szolgálatteljesítési idő heti 35 óra, túlszolgálat nem rendelhető el. A könnyített szolgálatot és óra között kell teljesíteni. (4) A hivatásos állomány könnyített szolgálatban foglalkoztatott tagja a könnyített szolgálatot megelőző utolsó havi illetménye alapján számított távolléti díjra jogosult. (5) A hivatásos állomány könnyített szolgálatot teljesítő tagja a 60. életéve betöltésekor kérelmezheti a 44/B. szerinti nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezést. (6) A könnyített szolgálatban foglalkoztatottak által betölthető munkaköröket a miniszter határozza meg. 7. A Hszt. 81. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A hivatásos állomány tagja az öregségi nyugállományba vonulásával vagy szolgálati kötelmekkel összefüggő rokkantsági nyugállományba helyezésével egyidejűleg eggyel magasabb rendfokozatba előléptethető, ha a szolgálati feladatait kiemelkedő eredményességgel látta el. 8. A Hszt. XIV. Fejezetének címe helyébe a következő cím lép: A HIVATÁSOS SZOLGÁLATI VISZONYON ALAPULÓ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK ÉS A SZOLGÁLATI JÁRANDÓSÁG 3

4 9. (1) A Hszt (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A hivatásos állomány tagját saját jogán öregségi nyugdíj, rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj vagy magánnyugdíj illeti meg. 10. A Hszt. XIV. Fejezete a következő alcímmel és 192/B. és 192/C. -sal egészül ki: Szolgálati járandóság 192/B. (1) Szolgálati nyugdíj helyett feltéve, hogy annak folyósítására jogosult - a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig szolgálati járandóságra jogosult januártól az a szolgálati nyugdíjas, aki december 31-éig nem töltötte be az 57 életévét. A szolgálati járandóságot a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból állapítja meg és folyósítja. (2) A szolgálati járandóság összege a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a január 1-jével esedékes szolgálati nyugellátás mindenkori személyi jövedelemadó legmagasabb mértékével csökkentett összege. Az így csökkentett szolgálati járandóság nem lehet kevesebb a mindenkori bruttó minimálbér 1,5-szeresénél. (3) Az a szolgálati nyugdíjas, akiknek a szolgálati viszonya egészségi, pszichikai, fizikai alkalmatlanság miatt szüntették meg és azt megalapozó baleset, betegség szolgálati kötelmekkel összefüggő jellegét a 180. alapján minősítő határozattal megállapították a (2) bekezdésben meghatározott csökkentés nélküli szolgálati járandóságra jogosult. (4) Akinek a szolgálati járandóságát folyósítják az (5) bekezdésben foglaltak kivételével - munkavégzésre irányuló jogviszony keretében szerzett éves bruttó jövedelme nem haladhatja meg a mindenkori minimálbér 18 szorosát. Ha ezt meghaladja, a tárgyév hátralevő időszakára a szolgálati járandóság folyósítását meg kell szüntetni. (5) A szolgálati járandóságra jogosult köteles a szolgálati járandósága folyósításának szüneteltetését kérni, ha a) költségvetési szervvel foglalkoztatási jogviszonyt létesít vagy b) hivatásos szolgálati viszonyt létesít. (6) A szolgálati járandóság folyósítását az arra jogosult kérelmére mindaddig szüneteltetni kell, amíg annak újbóli folyósítását nem kéri. (7) A szolgálati járandóságra a mindenkori öregségi nyugdíjra vonatkozó emelési szabályokat kell alkalmazni. (8) Ha a szolgálati járandóságra jogosult a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott családi kedvezmény igénybe vételére jogosult, de azt egyéb jövedelméből nem vagy csak részben érvényesítheti, a családi kedvezmény vagy annak fennmaradó része a szolgálati járandóság csökkentésével szemben érvényesíthető. 4

5 (9) A szolgálati járandóságra való jogosultság megszűnik, ha a jogosult foglalkoztatására a folyósítás ideje alatt a foglalkoztatására irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában kerül sor. 192/C. A 182. alapján december 31-ét követően történő szolgálati viszony megszüntetésre tekintettel szolgálati nyugdíjjogosultság nem szerezhető, szolgálati nyugdíj nem állapítható meg. Akinek a szolgálati nyugdíja a 182. (8) bekezdése alapján nem folyósítható, az szolgálati járandóságra sem jogosult. A megállapított szolgálati nyugdíját a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár elérésétől kell öregségi nyugdíjként folyósítani. 11. A Hszt. 264/C. -át megelőző alcíme és 264/C 264/F. -a helyébe a következő alcím és rendelkezés lép: Különleges foglalkoztatási állomány 264/C. (1) Ha az öregségi nyugdíjkorhatár elérése előtt szolgálati járandóságra jogosult a) vállalja, hogy hivatásos szolgálati viszony keretében a különleges foglakoztatási állományában (továbbiakban: szenior állomány) teljesítsen szolgálatot,és b) megfelel a miniszter által meghatározott alkalmassági követelményeknek, kérelmére a rendőrség különleges foglalkoztatási állományába kell venni (2) A szenior állományba tartozó szolgálati beosztást nem lát el. (3) A szenior állományban történő foglalkoztatásra a rendőrség és a szolgálati járandóságra jogosult határozott idejű szerződést köt, amely alapján a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig foglalkoztatható. A szenior állományban történő foglalkoztatás időtartama alatt a szolgálati járandóság folyósítása a hivatásos állomány tagjának erre irányuló kérelme alapján szünetel. A kérelmet a szenior állományba vételt követő 15 napon belül kell benyújtani a szolgálati járandóságot folyósító szervhez. (4) A szenior állományban foglalkoztatottnak a személyi jövedelemadó és a járulékok levonása után számított jövedelme nem lehet alacsonyabb a részére a szenior állományba vétel előtt folyósított szolgálati járandóság összegénél, az illetményemelés mértéke megegyezik az öregségi nyugdíjemelés mértékével. (5) Szenior állományba vételkor a szolgálati időt a szolgálati nyugállományba helyezéskor elismert hivatásos szolgálati idő alapján kell megállapítani. 264/D. (1) A szenior állomány tagja a (3) bekezdésben foglalt kivétellel fegyver nélküli szolgálatot lát el. (2) A szenior állományban foglalkoztatott szolgálatteljesítési ideje heti 35 óra, részére túlszolgálat nem rendelhető el, a szolgálatot és óra között kell teljesíteni. (3) A szenior állomány tagját a szolgálati feladataira figyelemmel megállapított felszereléssel kell ellátni. (4) Kihirdetett veszélyhelyzet, megelőző védelmi helyzet vagy rendkívüli állapot idején a szenior állományban foglalkoztatottra a (2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók. 264/E. A szenior állományban foglalkoztatott a hivatásos szolgálati viszony létesítését követően, a tényleges szolgálat megkezdése előtt a szolgálati feladatok jellegének megfelelő képzésben részesül. 5

6 264/F. (1) A szenior állományban foglalkoztatott szolgálati viszonya a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár elérése előtt is megszűnik a) a szenior állomány tagjának kérelmére vagy b) ha a szenior állomány tagja nem felel meg a kifogástalan életvitel követelményének. (2) A szenior állományból elbocsátásra irányuló kérelemben meg kell jelölni a szolgálati viszony megszüntetésének időpontját. A kérelmet a szolgálati viszony megszüntetésének időpontját megelőzően legalább 60 nappal be kell nyújtani. (3) A szenior állomány kérelmére elbocsátott tagja a) a szenior állományban töltött idő alatt bekövetkezett emelésekkel növelt szolgálati járandóságra jogosult, b) a szenior állományba egy alkalommal visszavehető. (4) Ha a szenior állományból való elbocsátásra azért kerül sor, mert a hivatásos állomány tagját szándékos bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélték, akkor a szolgálati járandóságra jogosultság újbóli folyósítására nem kerülhet sor. (5) Megüresedett szolgálati beosztás betöltésénél a szenior állomány tagja ha megfelel a 64. -ban meghatározott feltételeknek előnyben részesíthető. 12. A Hszt. XXVI. Fejezete a következő 341/D-341/F. -sal egészül ki: 341/D. A hivatásos állomány tagjának szolgálati idejét december 31-ével a hatályos szabályok szerint meg kell állapítani és rögzíteni kell. A szolgálati idő rögzítését március 31-ig kell elvégezni és erről a hivatásos állomány tagját írásban tájékoztatni kell. 341/E. (1) Ha a hivatásos állomány tagjának a szolgálati nyugdíjjogosultság szempontjából figyelembe vehető szolgálati ideje december 31-én eléri vagy meghaladja a 25 évet, a december 31-én hatályos nyugdíj-megállapítási szabályok szerint június 30-ig meg kell állapítani, illetve újból meg kell állapítani (rögzíteni) a szolgálati nyugdíj összegét, annak folyósítása nélkül. (2) A hivatásos állomány (1) bekezdésben meghatározott tagja az öregségi nyugellátás megállapításakor választhat az e törvény alapján rögzített (megállapított), valamint az öregségi nyugállományba helyezéskor megállapított nyugdíjak összege között azzal, hogy a rögzített nyugdíjat az évenkénti emelésekkel növelve kell figyelembe venni. 341/F. A hivatásos állomány nő tagja, aki legkésőbb december 31-én a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény 18. (2a) (2d) bekezdés szerinti jogosultsági idővel és legalább tíz év hivatásos szolgálati idővel rendelkezik szolgálati nyugdíjra és annak teljes összegű folyósításra jogosulttá válik feltéve, hogy a szolgálati jogviszonya december 31-ig megszűnik január 1-től a társadalombiztosítási nyugellátás szabályai szerint vehető igénybe a nők kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetősége. 6

7 13. (1) A Hszt (2) bekezdés 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az általa irányított vagy felügyelt fegyveres szerv tekintetében rendeletben szabályozza:) 20. a szenior állományba vétel fizikai, pszichikai és egészségi feltételeit, a ruházati ellátási normát és a felszerelést; (2) A Hszt (2) bekezdése a következő 22. ponttal egészül ki: 22. a könnyített szolgálat teljesítésének feltételeit, a könnyített szolgálatban foglalkoztatottak által betölthető munkaköröket, valamint az e körből kizárt tevékenységeket és kapcsolódó mentesítéseket. 14. (1) Ez a törvény január 1-jén lép hatályba. (2) A Hszt. 44. (1) bekezdés b) pontjában a szolgálat felső korhatárának betöltését szövegrész helyébe az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését szöveg, 47/A. (1) bekezdésében a szolgálat felső korhatárának szövegrész helyébe az öregségi nyugdíjkorhatár szöveg, 56. (1) bekezdés b) pontjában a beosztást nem szövegrész helyébe a beosztást alapos indokkal nem szöveg, 56. (5) bekezdés a) pont ab) alpontjában a tagja nem szövegrész helyébe a tagja alapos indokkal nem szöveg, 56. (5) bekezdés b) pontjában a beosztást nem szövegrész helyébe a beosztást alapos indokkal nem szöveg, 58. (2) bekezdésében az állomány szolgálati vagy szövegrész helyébe az állomány öregségi vagy szöveg, 64. (1) bekezdésében a felmentéssel szüntették meg szövegrész helyébe a felmentéssel vagy az 59/A. (1) bekezdése alapján közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyba történő áthelyezéssel szüntették meg szöveg, 204. (1) bekezdésében a nyugállományba helyezett szövegrész helyébe a nyugállományba helyezett vagy nyugállományba vonult szöveg, 7. számú melléklete XII. pontjában a nyugállományba helyezés ideje szövegrész helyébe a nyugállományba helyezés vagy nyugállományba vonulás ideje szöveg lép. (3) Hatályát veszti a Hszt. 43. (3) bekezdésében a szolgálati vagy rokkantsági nyugállományba helyezése szövegrész, 52. -a, 52/A. -a, 53. -át megelőző alcímben az egyéb szövegrész, 55. (3) bekezdésében az a szolgálati nyugdíjra, valamint a szolgálati idő kedvezményes számítására vonatkozó jog kivételével szövegrész, 56. (1) bekezdésének c) pontja, 56. (4) bekezdése, 58/A. -a, 61. (2) bekezdés e) pontja, 61/A. -a, 63. (6) bekezdés b) pontjában a, kivéve azt, aki egészségi, pszichikai és fizikai alkalmatlanság miatt került felmentésre és nyugdíjjogosultságot nem szerzett szövegrész, 64. (1) bekezdésében az amennyiben a hivatásos állomány tagjára vonatkozó felső korhatár eléréséig a szolgálati nyugdíjjogosultság 182. (2) bekezdésben meghatározott feltételek szerint megszerezhető szövegrész, 264/G 264/L. -a, 328. (1) (3) bekezdése, 328. (4) bekezdésében az (1) bekezdésben meghatározottakon túl szövegrész, a és a. 7

8 ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A Kormány a Széll Kálmán Terv 3. pontjában ( Adósság és nyugdíj ) a nyugdíjrendszer egyensúlyának megteremtése érdekében megoldási javaslatként határozta meg az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtti nyugdíjba vonulás lehetőségét biztosító jogcímek megszüntetését, továbbá az egységes, azonos elvek szerinti nyugdíjmegállapítást. Az egységes szabályozás kialakítására tekintettel indokolt a kedvezményes szabályok szerint nyugdíjba vonultak, így a szolgálati nyugállományban lévők nyugellátásának felülvizsgálata és átalakítása. A Széll Kálmán Tervben foglaltak értelmében a Nyugdíjbiztosítási Alap egyensúlyának megteremtése érdekében nyugellátást csak a nyugdíjkorhatár betöltésétől lehet megállapítani és folyósítani. A korhatár előtti nyugellátások járulékfizetéssel ugyanis csak részben megalapozottak, folyósításuk a Nyugdíjbiztosítási Alapot terheli, növelve annak hiányát, amelyet központi költségvetési forrásból kell finanszírozni. Ugyanebbe az irányba mutat az Alaptörvény XIX. cikk (4) bekezdése és a hatályos Alkotmány 70/E. (3) bekezdése. Ennek megfelelően biztosítani kell a korábban már megállapított ellátások további, más jogcímen történő folyósítását, a jogszerzés lezárását, a szerzett jogok érvényesítésének lehetőségét is. Az érintett ellátások közé tartozik a fegyveres szervek hivatásos állományának szolgálati nyugdíja. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) hatályos szabályai a szolgálati nyugdíjjogosultságot az általános öregségi nyugdíjhoz képest kedvezőbb feltételekhez kötik. A nyugdíjrendszer egységesítése érdekében szükséges e kedvezmények felülvizsgálata és átalakítása. A hivatásos állomány tagjára vonatkozó nyugdíjjogosultsági feltételek szabályozása az egységesítésére tekintettel nem a jogállási törvényekben, hanem a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényben indokolt. A szabályozás elvi alapja, hogy az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt nyugdíj folyósítására nem kerülhet sor. A nyugdíjjogosultsági feltételek szigorításával egyidejűleg indokolt a hosszú szolgálati idővel rendelkezők számára más, a szolgálat ellátását könnyítő lehetőségeket biztosítani (könnyített szolgálat). A nyugdíj előtti rendelkezési állomány jogintézménye segíti az átmenetet a szolgálatteljesítés és a nyugállományba vonulás között. A szolgálati nyugdíjrendszer újraszabályozásával párhuzamosan elengedhetetlen a már korábban szolgálati nyugállományba helyezettek nyugdíjfolyósítási szabályainak átalakítása. Alkotmányos alapelv, hogy mindenki képességei szerint köteles az állami és közösségi feladatok ellátásához hozzájárulni. Ennek megfelelően az előterjesztés célja, hogy ösztönözze a szolgálati nyugellátásban részesülő, de az öregségi nyugdíjkorhatárt el nem érő személyek visszatérését a munka világába. Az ennek érdekében létrehozandó, könnyített szolgálatot ellátó szenior állomány tagja hivatásos szolgálati viszonyban áll, állományba vételére határozott idejű, a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig szóló szerződés alapján kerül sor. Aki nem él ezzel a lehetőséggel, annak a szolgálati nyugdíj átalakítása következtében ún. szolgálati járandóságként folyósított juttatását a törvényben meghatározott levonás terheli. Ugyanakkor a szolgálati járandóságban részesülők is igénybe vehetik a személyi jövedelemadóról szóló törvényben szabályozott családi kedvezményt. 8

9 RÉSZLETES INDOKOLÁS Az 1. -hoz A tervezet módosítja a Hszt. 1. (2) bekezdését, figyelemmel arra, hogy a hivatásos állomány tagjának öregségi nyugdíját az érintett kérelmére fogják megállapítani, így rá nézve a nyugállományba helyezés nem lesz értelmezhető. A 2. -hoz A tervezet az állományban tartás érdekében a Hszt. kiegészítésével biztosítja a hivatásos állomány továbbfoglalkoztatását. A tervezett szabályozás szerint, ha a hivatásos állomány legalább 25 év tényleges hivatásos szolgálati idővel rendelkező tagja az eredeti szolgálati beosztására vagy hivatásos szolgálatra egészségi, pszichikai vagy fizikai okból alkalmatlanná válik, gondoskodni kell az egészségi állapotának, végzettségének, képzettségének megfelelő más munkakörben való továbbfoglalkoztatásáról a közszférában. Ha a hivatásos állomány tagjának továbbfoglalkoztatása neki fel nem róható okból átmenetileg nem lehetséges, legfeljebb hat hónapig további ellátásra (ideiglenes szolgálati járandóság). A tervezet szerint, ha a hivatásos állomány tagja a felajánlott munkakört alapos indok nélkül nem fogadja el, az ideiglenes szolgálati járandóság folyósítást meg kell szüntetni. A 3. -hoz A tervezet a nyugdíj előtti rendelkezési állomány jogintézményének bevezetésével segíti az átmenetet a szolgálatteljesítés és a nyugállományba vonulás között. A tervezett szabályozás szerint az öregségi nyugdíjkorhatár elérését öt évvel megelőzően a hivatásos állomány tagja kérheti a nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezését, amennyiben legalább 30 év hivatásos szolgálati idővel rendelkezik. A tervezet speciális rendelkezéseket tartalmaz a hivatásos állomány nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezett tagjának jogait és kötelezettségeit érintően. A 4. -hoz A tervezet kötelezővé teszi a szolgálati viszony felmentéssel történő megszüntetését abban az esetben, ha azt a hivatásos állomány 40 év jogosultsági idővel rendelkező nő tagja kezdeményezi. A tervezet a továbbfoglalkoztatással összefüggésben joghátrányt fűz ahhoz, ha a hivatásos állomány tagja alapos indok nélkül nem fogadja el a felajánlott beosztást vagy munkakört (lemondásnak kell tekinteni). Ezzel összefüggésben a tervezet meghatározza, hogy mit kell alapos indoknak tekinteni. Az 5. -hoz A tervezet a szolgálati nyugdíj intézményének átalakításával összhangban pontosítja a visszavétel szabályait. 9

10 A 6. -hoz A tervezet a hosszú szolgálati idővel rendelkezők számára a szolgálat ellátását könnyítő lehetőségként bevezeti a könnyített szolgálat jogintézményét. A tervezett szabályozás meghatározza a könnyített szolgálatban történő foglalkoztatás alapvető feltételeit, valamint speciális rendelkezéseket tartalmaz a hivatásos állomány könnyített szolgálatot ellátó tagjának szolgálatteljesítésére és illetményére vonatkozóan. A tervezet értelmében a könnyített szolgálat teljesítésével ellátható munkaköröket a miniszter határozza meg. A 7. -hoz A tervezet a szolgálati nyugdíj intézményének átalakításával összhangban pontosítja az előléptetés speciális esetkörét. A hoz A tervezet a szolgálati nyugdíj átalakításával összhangban pontosítja a Hszt. szabályait, bevezeti a szolgálati járandóság jogintézményét és megállapítja annak részletszabályait. A tervezet előírja, hogy december 31-ét követően nem szerezhető szolgálati nyugdíjjogosultság és nem állapítható meg szolgálati nyugdíj. A hivatásos állomány nyugállományba vonuló tagja a jövőben nem a jogállási törvény, hanem a társadalombiztosítási ellátásra vonatkozó szabályok szerint lesz jogosult az e körbe tartozó ellátásokra. Az egységes nyugdíjszabályok hatályba lépésére tekintettel a későbbiekben kerül sor a Hszt. szolgálati nyugdíjra vonatkozó szabályainak a kivezetésére. A 11. -hoz A tervezet annak érdekében, hogy ösztönözze a szolgálati nyugellátásban részesülő, de az öregségi nyugdíjkorhatárt el nem érő személyek visszatérését a munka világába, létrehozza a különleges foglalkoztatási állományt (szenior állomány). A tervezett szabályozás szerint a szenior állomány tagja hivatásos szolgálati viszonyban áll, állományba vételére határozott idejű, az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig szóló szerződés alapján kerül sor és fegyver nélküli szolgálatot lát el. A tervezet szerint szenior állományban foglalkoztatott jövedelme nem lehet alacsonyabb a részére folyósított szolgálati járandósága összegénél, továbbá az illetményemelés mértéke megegyezik az öregségi nyugdíjemelés mértékével. A tervezet szerint a szenior állományban foglalkoztatott az általános rendőrségi feladatokat ellátó szerv központi szervének állományába tartozik. A tervezet meghatározza a speciális szolgálati viszonyhoz kapcsolódóan a szolgálatteljesítés különleges szabályait és a jogviszony megszüntetésének eseteit. A 12. -hoz A tervezet a Hszt. átmeneti szabályainak kiegészítésével rendelkezik arról, hogy aki 2011 decemberében szolgálati nyugellátásban részesül, a jövőben milyen ellátásra lesz jogosult (öregségi nyugdíj vagy szolgálati járadék). 10

11 A tervezet a szolgálati idő kedvezményes számítására vonatkozó szabályok hatályon kívül helyezésére figyelemmel rendelkezik a hivatásos állomány minden tagjára vonatkozóan a szolgálati idő megállapításáról és rögzítéséről, valamint a hivatásos állomány legalább 20 év szolgálati idővel rendelkező tagjai szolgálati nyugdíj összegének december 31-ei fordulónappal történő rögzítéséről, továbbá a későbbi nyugdíj-megállapításkor biztosítja a választás lehetőségét a rögzített és az öregségi nyugállományba helyezéskor megállapított nyugdíjak összege között. A 13. -hoz A tervezet a szenior állomány és a könnyített szolgálatban foglalkoztatás bevezetésével összefüggésben módosítja a Hszt. felhatalmazó rendelkezéseit. A 14. -hoz A tervezet meghatározza az új szabályozás hatályba lépésének időpontját, továbbá rendelkezik a szükséges szövegcserés módosításokról és hatályon kívül helyezésről. 11

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról A 2011. évi CLXVII. törvény értelmében korhatár előtti öregségi nyugdíj 2011. december 31-ét követő kezdő naptól nem állapítható

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megsz nésér l és a szolgálati járandóságról

TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megsz nésér l és a szolgálati járandóságról TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megsz nésér l és a szolgálati járandóságról Az Országgy lés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár el tti öregségi nyugdíjak megszüntetésér l, a korhatár

Részletesebben

T/3812. számú. törvényjavaslat

T/3812. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3812. számú törvényjavaslat a szolgálati nyugdíjjal összefüggő egyes törvénymódosításokról Előadó: dr. Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2007. szeptember

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai nyugellátásának, a szerződéses katonák rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátásának, valamint a hivatásos

Részletesebben

Magyar joganyagok évi LIX. törvény - az öregségi nyugdíjkorhatár emeléséről és 2. oldal (7) Az igényérvényesítés időpontjától függetlenül öreg

Magyar joganyagok évi LIX. törvény - az öregségi nyugdíjkorhatár emeléséről és 2. oldal (7) Az igényérvényesítés időpontjától függetlenül öreg Magyar joganyagok - 1996. évi LIX. törvény - az öregségi nyugdíjkorhatár emeléséről és 1. oldal 1996. évi LIX. törvény az öregségi nyugdíjkorhatár emeléséről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

2006, évi.... törvény a közszférában foglalkoztatottak jogviszonyáról szóló törvények módosításáról 1. (1) A köztisztviselők jogállásáról szóló

2006, évi.... törvény a közszférában foglalkoztatottak jogviszonyáról szóló törvények módosításáról 1. (1) A köztisztviselők jogállásáról szóló országgyű S Hfvafiala A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Irományszám : 1 lsec É : 1006 JúN 2 3 T/366. számú törvényjavaslat a közszférában foglalkoztatottak jogviszonyáról szóló törvények módosításáról Előadó

Részletesebben

T/4663. számú. törvényjavaslat. a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról

T/4663. számú. törvényjavaslat. a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4663. számú törvényjavaslat a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról Előadó: dr. Réthelyi Miklós nemzeti

Részletesebben

ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK MÁSODIK RÉSZ SAJÁT JOGÚ NYUGELLÁTÁSOK I. FEJEZET. www.rszv.hu. 1. Szolgálati nyugdíj

ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK MÁSODIK RÉSZ SAJÁT JOGÚ NYUGELLÁTÁSOK I. FEJEZET. www.rszv.hu. 1. Szolgálati nyugdíj 4052 MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 20. szám A Kormány 21/2011. (III. 2.) Korm. rendelete a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai és hozzátartozói nyugellátása, valamint a hivatásos és a szerzõdéses állományúak

Részletesebben

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI törvényben (továbbiakban: Mmtv.), valamint a végrehajtása tárgyában kiadott,

Részletesebben

Készítette: Királykuti Míra 2012. Január 3.

Készítette: Királykuti Míra 2012. Január 3. 2011. évi CLXVII. Törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról Tájékoztató Főszabály: cél a profiltisztítás, ennek fényében

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

Leggyakoribb munkajogi esetek

Leggyakoribb munkajogi esetek Leggyakoribb munkajogi esetek Az elmúlt időszakban a tagtársainktól érkezett kérdések, és az azokra adott válaszok a szakdolgozók széles rétegeit érinthetik, ezért újonnan induló rovatunkban segítségképpen

Részletesebben

2011. évi CLXVII. törvény

2011. évi CLXVII. törvény A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 1. Általános rendelkezések 1. E törvény alkalmazásában

Részletesebben

1950.- - 1949. 2012.01.01-tol. Az ellátások megszüntetésére vonatkozó szabályok keresotevékenység folytatása esetén

1950.- - 1949. 2012.01.01-tol. Az ellátások megszüntetésére vonatkozó szabályok keresotevékenység folytatása esetén 2011.12.31-ig 1. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági II. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági III. csoportos rokkantság, baleseti rokkantság

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A

T Á J É K O Z T A T Ó A T Á J É K O Z T A T Ó A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszűntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló törvényről (megjelent a Magyar Közlöny 148. számában) Az elfogadott

Részletesebben

2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról 1

2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról 1 2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról 1 2016.06.18. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

(E törvény alkalmazásában:) 46. Biztosítással járó jogviszony:

(E törvény alkalmazásában:) 46. Biztosítással járó jogviszony: TÁJÉKOZTATÓ A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló T/4663. számú törvényjavaslatról A Törvényjavaslat jelentős változásokat

Részletesebben

Tájékoztató. 1 A jogszabály 2. -a értelmében további jogosultsági feltétel: a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095

Tájékoztató. 1 A jogszabály 2. -a értelmében további jogosultsági feltétel: a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényben, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott, a megváltozott munkaképességű

Részletesebben

. 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki

. 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki . 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki a) egészségromlás, illetőleg testi vagy szellemi fogyatkozás következtében munkaképességét hatvanhét százalékban elvesztette és ebben az állapotában javulás

Részletesebben

T/9180/14. számú. egységes javaslat. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény módosításáról

T/9180/14. számú. egységes javaslat. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9180/14. számú egységes javaslat a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról Ellenjegyezte: Dr. Herczog László szociális és munkaügyi

Részletesebben

Magyar joganyagok évi XL. törvény - a társadalombiztosítási nyugellátásról szól 2. oldal a) legalább 40 év szolgálati időt szerzett, és b) azo

Magyar joganyagok évi XL. törvény - a társadalombiztosítási nyugellátásról szól 2. oldal a) legalább 40 év szolgálati időt szerzett, és b) azo Magyar joganyagok - 2009. évi XL. törvény - a társadalombiztosítási nyugellátásról szól 1. oldal 2009. évi XL. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról

Részletesebben

41/A. Honvédelmi egészségkárosodási kereset-kiegészítés és honvédelmi egészségkárosodási járadék

41/A. Honvédelmi egészségkárosodási kereset-kiegészítés és honvédelmi egészségkárosodási járadék Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Hivatkozási szám a TAB ülésén: 2. (T/12370) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság

Részletesebben

A korhatár előtti nyugdíjak megszűnésének és korhatár előtti (szociális) ellátássá alakulásának jogi szabályozása

A korhatár előtti nyugdíjak megszűnésének és korhatár előtti (szociális) ellátássá alakulásának jogi szabályozása Melléklet: 1 db A korhatár előtti nyugdíjak megszűnésének és korhatár előtti (szociális) ellátássá alakulásának jogi szabályozása Meglehetősen kaotikus előélet után végre a kihirdetett jogszabályok tükrében

Részletesebben

Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetség

Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetség Kovácsné Dr. Szekér Enikő főosztályvezető úrnő részére Közszolgálati Életpálya Fejlesztési Főosztály Belügyminisztérium Tárgy: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati

Részletesebben

Magyar joganyagok évi CLXVII. törvény - a korhatár előtti öregségi nyugdíjak 2. oldal ci) az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1

Magyar joganyagok évi CLXVII. törvény - a korhatár előtti öregségi nyugdíjak 2. oldal ci) az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1 Magyar joganyagok - 2011. évi CLXVII. törvény - a korhatár előtti öregségi nyugdíjak 1. oldal 2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról

Részletesebben

T/ számú törvényjavaslat

T/ számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12370. számú törvényjavaslat a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról1 1. Általános rendelkezések 1. E törvény alkalmazásában a) biztosítással

Részletesebben

1 / :47

1 / :47 1 / 5 2012.01.06. 13:47 2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról 1. Általános rendelkezések 1. E törvény

Részletesebben

c) korhatár előtti öregségi nyugdíj: az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött személynek járó

c) korhatár előtti öregségi nyugdíj: az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött személynek járó 2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról (hatályos: 2012.01.02-2012.12.31) 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Frissítve: szeptember 2. 15:09 MKOGY Hatály: közlönyállapot (2011.XII.9.) Magyar joganyagok évi CLXVII. törvény - a korhatár előtti öreg

Frissítve: szeptember 2. 15:09 MKOGY Hatály: közlönyállapot (2011.XII.9.) Magyar joganyagok évi CLXVII. törvény - a korhatár előtti öreg m1. oldal 2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról 1 1. Általános rendelkezések 1. E törvény alkalmazásában

Részletesebben

2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról 1

2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról 1 OptiJus Opten Kft. I. 2011. évi CLXVII. törvény 2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról 1 A 2012.1.1.

Részletesebben

1. Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. - Hjt. 68/A-68/I. és 68/J. (1)-(4) bekezdés Módosítás jellege: módosítás

1. Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. - Hjt. 68/A-68/I. és 68/J. (1)-(4) bekezdés Módosítás jellege: módosítás Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Hivatkozási szám a TAB ülésén: 6. (T/12370.) 1 A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság

Részletesebben

A Kormány. /2018. ( ) Korm. r e n d e l e t e. a nyugellátások és egyes más ellátások január havi emeléséről

A Kormány. /2018. ( ) Korm. r e n d e l e t e. a nyugellátások és egyes más ellátások január havi emeléséről A tervezet a nyugellátások és egyes más ellátások 2019. január havi emelésének részletes szabályait tartalmazza. Az emelés mértéke Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény

Részletesebben

Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetség

Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetség Kovácsné Dr. Szekér Enikő főosztályvezető úrnő részére Közszolgálati Életpálya Fejlesztési Főosztály Belügyminisztérium Tárgy: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati

Részletesebben

T11140/... Or Irományszim. Íb A 4 U -0/29. Tisztelt Elnök Asszony!

T11140/... Or Irományszim. Íb A 4 U -0/29. Tisztelt Elnök Asszony! T11140/.... Zárószavazás előtti módosító iavaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Or Irományszim. Hivatala Íb A 4 U -0/29 Helyben Érkezett: 2006 NOV 2 7. Tisztelt Elnök Asszony! A Házszabály

Részletesebben

Iromány száma: T/ Benyújtás dátuma: :24. Parlex azonosító: 8U1O7WHC0001

Iromány száma: T/ Benyújtás dátuma: :24. Parlex azonosító: 8U1O7WHC0001 Iromány száma: T/17683. Benyújtás dátuma: 2017-10-05 09:24 Országgyűlési képviselő Parlex azonosító: 8U1O7WHC0001 Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Tárgy: Törvényjavaslat benyújtása Benyújtó:

Részletesebben

T/16300. számú. törvényjavaslat. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról

T/16300. számú. törvényjavaslat. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/16300. számú törvényjavaslat a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Tájékoztató. I. Új igények

Tájékoztató. I. Új igények Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényben, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott, a megváltozott munkaképességű

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj TÁJÉKOZTATÓ az özvegyi nyugdíj A hozzátartozói ellátások sajátossága, hogy a jogosultsági feltételeknek az elhunyt jogszerző és a nyugdíjigénylő részéről is teljesülniük kell. Özvegyi nyugdíj címén a jogosultat

Részletesebben

T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához

T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 3. RÉSZ

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 3. RÉSZ Levélcím: 1068. Budapest, Benczúr u. 45. Tel.: 4612-464, Fax: 4612480. E-mail: autonom@t-online.hu Az Európai Szakszervezeti Szövetség /ETUC/ és a Nemzetközi Szakszervezetek Szövetsége /ITUC/ tagja TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

26 Infokommunikációs technológiák internet-infrastruktúra és internet hozzáférés szolgáltatás

26 Infokommunikációs technológiák internet-infrastruktúra és internet hozzáférés szolgáltatás 76764 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 178. szám 3. melléklet a 2016. évi CXVI. törvényhez 3. melléklet a 2012. évi CLXVI. törvényhez A ÁGAZAT B ALÁGAZAT 26 Infokommunikációs technológiák internet-infrastruktúra

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium Előrehozott és csökkentett összegű előrehozott nyugdíj A korengedményes nyugdíj 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 181/1996.(XII.6.) Kormányrendelet

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01.

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban

Részletesebben

Az így folyósításra kerülő összeg nem lehet kevesebb a tárgyév november havi nyugellátás összegének az a)-d) pontja szerinti mértékénél. (5) A külön j

Az így folyósításra kerülő összeg nem lehet kevesebb a tárgyév november havi nyugellátás összegének az a)-d) pontja szerinti mértékénél. (5) A külön j ~Ilr~t~lt Irományszám : i l ~ 13~. Érkezett: 2006 M Z 2- ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Képviselőcsoportja Képviselői önálló indítvány 2006. évi... törvény A tizennegyedik havi nyugdíjról L A társadalombiztosítási

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. Törvény értelmében 2012. január

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzatának 22/2003.(XI.10.) KT számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról

Balatonboglár Város Önkormányzatának 22/2003.(XI.10.) KT számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról Balatonboglár Város Önkormányzatának 22/2003.(XI.10.) KT számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról A módosításokkal egységes szerkezetben Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

TERVEZET MUNKAANYAG évi. törvény

TERVEZET MUNKAANYAG évi. törvény TERVEZET MUNKAANYAG 2011. évi. törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról 1. (1) A fegyveres szervek hivatásos állományú

Részletesebben

A Kormány 377/2012. (XII. 19.) Korm. rendelete a nyugellátások és egyes más ellátások január havi emeléséről

A Kormány 377/2012. (XII. 19.) Korm. rendelete a nyugellátások és egyes más ellátások január havi emeléséről A Kormány 377/2012. (XII. 19.) Korm. rendelete a nyugellátások és egyes más ellátások 2013. január havi emeléséről A Kormány a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. (1)

Részletesebben

A biztosításának tartamára tekintet nélkül jár a megváltozott munkaképességű személyek ellátása annak,

A biztosításának tartamára tekintet nélkül jár a megváltozott munkaképességű személyek ellátása annak, TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól Az Országgyűlés a 2011. december 20-ai ülésnapján elfogadta a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

Részletesebben

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal foglalkoztatása Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét - be nem

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009.

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. I. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

Nyugdíjas foglalkoztatás a közszférában

Nyugdíjas foglalkoztatás a közszférában Nyugdíjas foglalkoztatás a közszférában Jelen cikkünk keretében a nyugdíjra vonatkozó jogszabályokat kívánjuk áttekinteni, segítve a munkáltató illetve a közalkalmazott eligazodását a szerteágazó jogi

Részletesebben

T/8289. számú törvényjavaslat. az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felső korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról

T/8289. számú törvényjavaslat. az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felső korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8289. számú törvényjavaslat az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felső korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról Előadó: Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 4. RÉSZ

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 4. RÉSZ Levélcím: 1068. Budapest, Benczúr u. 45. Tel.: 4612-464, Fax: 4612480. E-mail: autonom@t-online.hu Az Európai Szakszervezeti Szövetség /ETUC/ és a Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége /ITUC/ tagja. TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány TERVEZET A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete a hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről,

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. ( ) ÖTM. rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. ( ) ÖTM. rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. ( ) ÖTM rendelete az egyes önkormányzati támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról*

a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról* A Parlament a héten elfogadta Magyar az Közlöny úgynevezett 148 -as "öregségi" számban törvényt. jelent meg, A itt 2011. lehet évi elolvasni. CLXVII. törvény. A tö 2011. évi CLXVII. törvény a korhatár

Részletesebben

A Belügyminiszter./2011. (...) BM rendelete

A Belügyminiszter./2011. (...) BM rendelete 1 A Belügyminiszter./2011. (....) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjaira vonatkozó munkáltatói jogkörökről és azok gyakorlására feljogosított

Részletesebben

hatályos

hatályos 163/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben

Széll Zoltánné előadása

Széll Zoltánné előadása Széll Zoltánné előadása Munkanélküliségi ráta* *Forrás: Magyarország 2016-2020-ra vonatkozó Konvergencia Programja. A biztosítottak körének változása Elvesztette biztosítotti pozícióját a munkaviszonyban

Részletesebben

Az Áttv. Kjt. Kttv. Mt. összehasonlítása. Dr. Tánczos Rita

Az Áttv. Kjt. Kttv. Mt. összehasonlítása. Dr. Tánczos Rita Az Áttv. Kjt. Kttv. Mt. összehasonlítása Dr. Tánczos Rita Kinevezési feltétel állampolgárság Áttv Kttv.: magyar állampolgárság Kjt.: Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás

Részletesebben

A belügyminiszter../2016. ( ) BM rendelete a rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról. 1. Általános rendelkezések

A belügyminiszter../2016. ( ) BM rendelete a rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról. 1. Általános rendelkezések TERVEZET! A belügyminiszter./2016. ( ) BM rendelete a rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi

Részletesebben

Frissítve: július 6. 2:22 Netjogtár Hatály: közlönyállapot (2000.VI.2.) Magyar joganyagok évi XLIV. törvény - a polgármesteri tisztség e

Frissítve: július 6. 2:22 Netjogtár Hatály: közlönyállapot (2000.VI.2.) Magyar joganyagok évi XLIV. törvény - a polgármesteri tisztség e Magyar joganyagok - 2000. évi XLIV. törvény - a polgármesteri tisztség ellátásának eg 1. oldal 2000. évi XLIV. törvény a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a 2011. január 1-jétől kezdődően alkalmazásra kerülő nyugdíjszabályokról

T á j é k o z t a t ó a 2011. január 1-jétől kezdődően alkalmazásra kerülő nyugdíjszabályokról T á j é k o z t a t ó a 2011. január 1-jétől kezdődően alkalmazásra kerülő nyugdíjszabályokról A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényt (a továbbiakban: Tny.) módosító, 2011.

Részletesebben

Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény fontosabb elemeiről:

Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény fontosabb elemeiről: Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény fontosabb elemeiről: A jogszabály első szakasza 1. - 31. -ig az általános

Részletesebben

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése Jogosultság Saját jogon pótlékra jogosult az a személy, aki a./- magyar állampolgár és állandó jelleggel Magyarországon tartózkodik, valamint

Részletesebben

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 1. A SZEMÉLYÜGYI NYILVÁNTARTÁS ADATKÖRE a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyárólszóló

Részletesebben

Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, július 19.

Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, július 19. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /.... (........) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Munka Törvénykönyve. szabályainak változása. 2012. január 1.

Munka Törvénykönyve. szabályainak változása. 2012. január 1. Munka Törvénykönyve szabályainak változása 2012. január 1. Fontosabb változások Kollektív szerződéssel kapcsolatos bejelentési kötelezettség Korlátozottan cselekvőképes munkavállaló foglalkoztatása Cselekvőképtelen

Részletesebben

1. Szétválasztható-e a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.

1. Szétválasztható-e a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt. 1. Szétválasztható-e a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) rendelkezései által meghatározott szolgálati nyugdíj

Részletesebben

T/9180/... bizottsági módosító javaslato t

T/9180/... bizottsági módosító javaslato t s Hivatala ''- 7/548 0 Érk ztt. 2009 APR 2 7. 9 Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális és családügyi bizottsága T/9180/... Bizottsági módosító javaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Helybe

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya a munkavállalóra a 2. ; 4. ; 5. és 10. -ban szabályozott juttatások vonatkozásában nem terjed ki.

(2) A rendelet hatálya a munkavállalóra a 2. ; 4. ; 5. és 10. -ban szabályozott juttatások vonatkozásában nem terjed ki. Kőszegpaty község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(IX.17.) önkormányzati rendelete a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői juttatásainak, támogatásainak egyes kérdéseiről Kőszegpaty

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1.

Bevezető rendelkezések 1. Murakeresztúr Község önkormányzati Képviselőtestületének 12/2004.(V. 21.) számú rendelete a köztisztviselők munkavégzésének szabályairól, valamint az egyéb juttatásokról Murakeresztúr Község Önkormányzati

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a jövedelemkiegészítés összegének munkáltató általi megállapításához december

TÁJÉKOZTATÓ. a jövedelemkiegészítés összegének munkáltató általi megállapításához december TÁJÉKOZTATÓ a jövedelemkiegészítés összegének munkáltató általi megállapításához 2017. december 2 Tisztelt Ügyintéző! Az alábbiakban a jövedelemkiegészítés összegének munkáltató általi megállapításához

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete A belügyminiszter./2015. ( ) BM rendelete az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról A rendvédelmi feladatokat

Részletesebben

Szakály Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Szakály Község Önkormányzata Képviselőtestületének Szakály Község Önkormányzata Képviselőtestületének 16/2004. (XII.31.) RENDELETE A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető, szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról,

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 1. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

2015. július 01. napjától jogszabályváltozások történtek. az 1997. évi LXXXIII. törvényben. (Magyar Közlöny 2015. évi 84. száma)

2015. július 01. napjától jogszabályváltozások történtek. az 1997. évi LXXXIII. törvényben. (Magyar Közlöny 2015. évi 84. száma) 2015. július 01. napjától jogszabályváltozások történtek az 1997. évi LXXXIII. törvényben (Magyar Közlöny 2015. évi 84. száma) A következő változások érintik a táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási

Részletesebben

Országgy ű lés Hivata la. Irományszám : A 7... ` Érkezett KT 13. Tisztelt Elnök Úr!

Országgy ű lés Hivata la. Irományszám : A 7... ` Érkezett KT 13. Tisztelt Elnök Úr! v1;a_ n. ogi!l n'lldi fin''. ' -.íl inü iiü'1~liiitln.m... ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Országgy ű lés Hivata la Irományszám : A 7... ` 01.5- Érkezett 2016 0KT 13. Módosító javaslat Dr. Kövér László az Országgyűlés

Részletesebben

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR?

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? Az új Munka Törvénykönyve a munkaviszony megszüntetésének rendszerét némiképp átalakította. A munkaviszony megszüntetésére a jövőben az alábbi módokon kerülhet

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat. a Prémium évek Programról és. a különleges foglalkoztatási állományról

T/ számú. törvényjavaslat. a Prémium évek Programról és. a különleges foglalkoztatási állományról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/12490. számú törvényjavaslat a Prémium évek Programról és a különleges foglalkoztatási állományról Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

Magyar joganyagok - 11/2013. (IV. 23.) BM rendelet - a belügyminiszter irányítása al 2. oldal (2)1 A vezényléssel szolgálatot teljesítő hivatásos állo

Magyar joganyagok - 11/2013. (IV. 23.) BM rendelet - a belügyminiszter irányítása al 2. oldal (2)1 A vezényléssel szolgálatot teljesítő hivatásos állo Magyar joganyagok - 11/2013. (IV. 23.) BM rendelet - a belügyminiszter irányítása al 1. oldal 11/2013. (IV. 23.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú

Részletesebben

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (XI. 14.) önkormányzati rendelete, a 2/2017.(I.27.), a 2/2018. (I.26.), valamint az 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe

Részletesebben

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2013. ( ) önkormányzati rendelet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2013. ( ) önkormányzati rendelet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2013. ( ) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2011. (II. 28.) GYMJVÖ.

Részletesebben