A Polgári Törvénykönyv Családjogi Könyvének főbb rendelkezései. dr. Katonáné dr. Pehr Erika c. egyetemi docens PTE-ÁJK Révfülöp, szeptember 24.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Polgári Törvénykönyv Családjogi Könyvének főbb rendelkezései. dr. Katonáné dr. Pehr Erika c. egyetemi docens PTE-ÁJK Révfülöp, 2014. szeptember 24."

Átírás

1 A Polgári Törvénykönyv Családjogi Könyvének főbb rendelkezései dr. Katonáné dr. Pehr Erika c. egyetemi docens PTE-ÁJK Révfülöp, szeptember 24.

2 ELŐZMÉNYEK

3 Családjog helye és szerepe A családi jogot (polgári jogot is) hagyományosan a magánjog részének tekintjük, mely évszázadokon át szokásjogi alapokon nyugodott. Korai jogforrás az évi XXXI. tc. a házassági jogról, és az évi XX. tc. a gyámsági és a gondnoksági ügyek rendezéséről elnevezéssel jelent meg. Ónálló jogággá vált a házasságról, a családról és a gyámságról szóló évi IV. tv. (Ptk. háttér-joganyag) megalkotásával. A polgári jog és a családi jog korábban két különálló jogterületet alkotott ez megváltozott a évi V. törvény, a Ptk. Családjogi Könyvének hatálybalépésével.

4 A támogatott döntéshozatalról szóló évi CLV. törvény A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013.évi CLXXV. törvény, A Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és a felhatalmazó rendelkezésekről szóló évi CLXXVII. törvény (Ptké.) Az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról évi CCLII. törvény

5 Új Ptk. szerkezete A kódex könyvekből, részekből, címekből és fejezetekből áll ( paragrafuscímek) 1. Könyv: Bevezető rendelkezések, 2. Könyv: Az ember mint jogalany 3. Könyv: A jogi személy 4. Könyv: Családjog, 5. Könyv: Dologi jog, 6. Könyv: Kötelmi jog, 7. Könyv: Öröklési jog, 8. Könyv: Záró rendelkezések. (Bevezető rendelkezések az alapelveket, a Záró rendelkezések a fogalommeghatározásokat, jogharmonizációs klauzulákat tartalmazzák)

6 Családjogi Könyv újdonságai Lényeges változások mellett a joggyakorlat indokolt módosításai is megjelennek Főszabályként kerüli az igazgatási szabályokat, de bekerülnek perbeli legitimációs szabályok Jogi (állam) beavatkozás visszaszorulása a házasság és család intézményénél Elismeri és szabályozza a tényleges családi kapcsolatokat Családi jogviták békés rendezése, együttműködés fontossága (közvetítői eljárás, mediáció)

7 I. NEGYEDIK KÖNYV CSALÁDJOG

8 NEGYEDIK KÖNYV Családjog Szerkezete: Első rész: Alapelvek Második rész: Házasság Harmadik rész: Az élettársi kapcsolat családjogi hatásai Negyedik rész: Rokonság (rokoni kapcsolat, leszármazáson alapuló rokoni kapcsolat - családi jogállás - örökbefogadás, szülői felügyelet, rokontartás), Ötödik rész: Gyámság

9 Alapelvek Alapelvek: általános iránymutatás a jogalkotónak, normatív funkció a jogalkalmazónak (értelmezési, hézagpótló funkció) Az alapelvek bizonyos társadalmi elvárásokat, erkölcsi normákat jogon kívüli értékeket - is közvetítenek a jogalkalmazók számára. Vannak nevesített alapelvek, és olyanok, amelyek nem említettek szó szerint, de áthatják az egész polgári jog rendszerét, a szemléletet tükrözik (jogtudomány elvei)

10 PTK. ELSŐ KÖNYV Alapelvek Értelmezési alapelv Ajóhiszeműség és tisztesség alapelve (aki nem tud, és kellő körültekintés mellett sem tud a látszattal ellentétes valóságról - erkölcsös) Az elvárható magatartás elve A felróható magatartás és az önhiba értékelése (jogellenes - önhiba csak felróható magatartás lehet) A joggal való visszaélés tilalma (jognyilatkozat pótlása) A bírósági út igénybevételének biztosítása. (Megváltozik a polgári jog alapelveinek rendszere: általános, és speciális alapelvek)

11 NEGYEDIK KÖNYV I. Alapelvek A házasság és a család védelme (nemzetközi kötelezettségek, családi-egyéni érdek, tényleges családi kapcsolat) A gyermek érdekének védelme (gyermek érdeke és jogai fokozott védelemben részesülnek. A gyermeknek joga van ahhoz, hogy saját családjában nevelkedjék. Hanem nevelkedhet saját családjában, akkor is biztosítani kell számára, hogy lehetőleg családi környezetben nőjön fel és korábbi családi kapcsolatait megtarthassa. Gyermeki jogok Gyvt.-ben) Házastársak egyenjogúságának elve (házastársi kapcsolatban, családi életben) A méltányosság és a gyengébb fél védelmének elve (summum ius summa iniuria; mediáció)

12 II. Rész Házasság I. CÍM A házasságkötés II. CÍM A házasság érvénytelensége III. CÍM A házasság megszűnése IV. CÍM A házastársak személyi viszonyai V. CÍM A házastársi tartás VI.CÍM Házassági vagyonjog

13 II. Házasság Házasságkötés egy férfi és nő együttes akarat kijelentése (nyilatkozat feltételhez, határidőhöz nem köthető) Házasság létezésének és nem létezésének megállapítása (jogosultak ki ellen indítható, Pp ával azonos az alperesi pocizói) Házasság előtti tanácsadásról nem rendelkezik Házasságkötés helyszíne (önkormányzat hivatali helyisége)- jegyző engedéllyel máshol is megköthető (nyilvánosság kizárása is kérhető) Házasság érvénytelensége, okai: korhatár, gondokság alá helyezés, rokoni hozzátartozói kapcsolat (a relatív házassági akadályok körében kissé szűkebb körre szabott volt mostohaszülő- mostohagyermek kikerül), korábbi házasság. Perindítás jogvesztő határidőkkel. Érvénytelen házasság maradék joghatásai (apaság vélelme, névviselés, vagyonjog)

14 Egyező akaratnyilvánításon és a nem megegyezésen alapuló bontás szabályai jól elkülönülnek. A megegyezésen alapuló bontásnál, a megegyezést nem tekinti a házasélet teljes és helyrehozhatatlan megromlása bizonyítékának (megromlás okait, a folyamatot nem vizsgálja). Bíróság feladata véglegesség és a befolyásmentesség vizsgálata. Megszűnik a közös megegyezés második fordulata, a 3 éves különélés. Járulékos kérdések szülői felügyelet közös gyakorlása vagy csak egyik szülő általi gyakorlása gyermek lakóhelye (kapcsolattartást a közös felügyeletnél nem kell szabályozni), gyermek tartása, házastársi közös lakás használata, házastársi tartás (ez csak igény esetén) A házastársi közös vagyon megosztása nem feltétel többé.

15 Megszűnt az egyezség módosítását korlátozó 2 éves rendelkezés. Szülői felügyelet gyakorlása, gyermektartás, kapcsolattartás módosítása bármikor, de csak a kiskorú gyermek érdekében. Mediáció lehetősége a bontóper megindítása előtt, vagy bontóper alatt. saját elhatározásukból vagy bíróság kezdeményezésére megromlott kapcsolat helyrehozatala ( békítés ) vitás kérdésekben való megegyezés A megállapodás perbeli egyezségbe foglalható.

16 Házastársak személyes viszonyai Együttműködés és támogatás ( hűség jelentősége az apasági vélelemnél, személyes és vagyoni kötelezettség) Közös és önálló döntés (család, egymás és a gyermek érdekeinek figyelembe vétele) Lakóhely megválasztása (közösen döntenek)

17 Házastársi tartás Házassági életközösség vagy házasság felbontása esetén házastársi tartás (rokontartás szabályainak figyelembe vétele)- - 5 éven belül válik rászorulttá- később kivételesen. életközösség 1 évnél rövidebb és gyermek nem született életközösség időtartamával megegyező ideig különös méltányosság tartásra való érdemtelenség meghatározása (hozzájárult a házasság megromlásához) tartás egyszeri juttatással (jövőbeni fellépés ekkor nem lehetséges)

18 Házassági vagyonjog A CSJK első helyre a vagyoni viszonyok szerződéses rendezését teszi. Házastársi közös és külön vagyon fogalma (szerkezete és tartalma más- közössé válik 5 év után) külön vagyon terhei és tartozásai törvényes vagyonjogi rendszer a házastársi vagyonközösség (osztatlanul és egyenlő arányban illeti meg) - a közös vagyonhoz tartozás vélelme. különbséget tesz a mindennapi közös életvitelt szolgáló és a foglalkozás gyakorlásához, az üzleti célú un. vállalkozói vagyon között a használat- kezelés, rendelkezés és a vagyon megosztása tekintetében.

19 Házastárs hozzájárulásának vélelme a közös vagyonra kötött visszterhes szerződésnél (kivéve bizonyos szerződéseknél, ha 3. személy tudta, vagy kifejezetten tiltakoztak nála a szerződés megkötése előtt) A házastársi közös lakást magában foglaló ingatlannal való önálló rendelkezés kizárt, a házastárs hozzájárulását vélelmezni nem lehet. Rendelkezési jogból eredő felelősség (főszabály:nem szerződő házastárs CSAK a közös vagyon hányad erejéig felel) 3. személlyel szemben egyoldalú hatálytalanság (nem járult hozzá, nem vélelmezhető, hozzájárulás megdőlt) speciális felelősség a házastársak között - a szerződésen kívül okozott károkért felel (mentesül, ha megfelel a házastárs érdekének, akaratnak, vagyont károsodástól óvta meg)

20 Vagyonközösség megszűnése: bíróság megszünteti pl. jelentős adósság, végrehajtási eljárás, felszámolás veszélyezteti az őt megillető részesedését,- szerződéssel, vagy az életközösség megszűnésével. Házassági közösvagyonmegosztásaszerződéssel (bíróságtól). (szakaszai: leltár, követelések- tartózások, megtérítések, vagyontárgyak és tartozások szétosztása, külön vagyon kiadása. Egységes, teljes körű rendezés - vagyonmérleg alapján felek egyező nyilatkozata, vagy célszerűség, arányosság, méltányosság szempontjai alapján.

21 Házassági vagyonjogi szerződés Részletesebb szabályokkal (diszpozitív és kógens) a szerződés különböző vagyonjogi rendszert határozhat meg, illetve közös végrendelet szabályai szerint halál esetére is rendelkezhet. Szerződési korlátok: házasság és család és a gyengébb fél védelmének elve; a jó erkölcsbe ütközés. Harmadik személy védelme: vagyonjogi szerződés alakja és nyilvántartása (módosítása és megszüntetése) visszamenő hatályú rendelkezés tilalma (3. személy terhére) házastársak külön szerződése vagyonjogi szerződéstől eltér (közös vagyonhoz, külön vagyonhoz tartozás)- 3. személy tudjon róla Megszűnésének szabályai (bíróság megszünteti, életközösség megszűnik kivéve közös végrendeletként is hatályosul)

22 Alternatív vagyonjogi rendszerek Közszerzeményi rendszer (önálló vagyonszerzők vagyonelkülönítés érvényesül) közszerzemény a tiszta vagyoni érték (adósság rá eső részének és a különvagyon levonása után fennmaradó) vagyonszaporulat megosztása az életközösség megszűnése után közszerzeményi vagyon fele illeti meg. Vagyonelkülönítési rendszer Házassági vagyonjogi rendszer kizárása (vagyonszerzésre, vagyontárgyakra, terhek-tartozások tekintetében) vagyonukat önállónak használják, önállóan rendelkeznek vele, önállóan felelnek a tartozásért Közösen viselik (háztartás költségeit, gyermek nevelési kiadásait, - költségviselési részvételt jelent a háztartásban végzett munka)

23 Házastársi közös lakás használatának rendezése Közös lakás fogalma Az eddig jogcímek mellé bekerült a haszonélvezeti jog is, a tulajdoni és bérlakások rendezésének érintetlenül hagyásával. A szolgálati lakások viszont kikerültek. (lakáshasználatra jogosult a kiskorú gyermek) Közös lakással való rendelkezésnél a házastárs hozzájárulását vélelmezni nem lehet. Lakáshasználat előzetes szerződéssel (közokirat, ügyvéd által ellenjegyzett okirat), házassági vagyonjogi szerződésben is. Gyermek használati jogának figyelembe vétele, decsakakkor rendelkezhet a bíróság eltérően, ha a megállapodás a gyermek megfelelő lakásához fűződő jogát súlyosan sérti.

24 Közös jogcímen lakott lakás használatának rendezés pl. közös tulajdon megszüntetésével együtt bontóperben, vagyonmegosztási perben Lakáshasználat megosztása vagy mellőzése (átalakításra jogosult, műszaki feltételek, költségek előlegezése - elköltözött, más lakása van, felróható magatartást tanúsított) Kizárólagos jogcímen lakott lakás (osztott használat, kizárólagos használat-bérlői jogállásban) Lakáshasználati jog ellenértékének megtérítése (gyermek lakáshasználati jogának értéke is szempont)

25 III. Rész Az élettársi kapcsolat családjogi hatásai VII. CÍM Az élettársi tartás VIII. CÍM Az élettársak lakáshasználatának rendezése

26 III. Élettársi kapcsolat családjogi hatásai Hatodik könyvben: fogalma és vagyoni viszonyok szabályai (vagyonjogi szerződés, törvényes vagyonjogi rendszer, lakáshasználat előzetes szerződéses rendezése) - Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartása Negyedik Könyvben: családjogi hatása A közös gyermeket nevelő - 1 éve együtt élő - élettársak jogviszonya a CSJK.-ban maradt, tartási és lakáshasználati jogokkal, a közös gyermeket nem nevelők kapcsolatához csak vagyoni következmények fűződnek. Tartás, mint új intézmény: önhibáján kívül nem képes eltartani; érdemtelenség az életvitele, magatartása miatt; tartás egyszeri juttatása később nem léphet fel; a rokontartás szabályainak alkalmazása), Lakáshasználat bírósági rendezése (szabályok akkor is alkalmazhatók, ha nem származott közös gyermek)

27 IV. Rész Rokonság IX. Cím A rokoni kapcsolat X. Cím A leszármazáson alapuló rokoni kapcsolat XI. Cím Az örökbefogadás XII. Cím A szülői felügyelet XIII. Cím A Rokontartás

28 V. Rokoni kapcsolat Változatlanul egységes a vélelmi rendszer. Főbb változások: Az emberi reprodukcióra irányuló eljáráson alapuló származás beillesztése (élettársi kapcsolatnál), egységesíti a teljes hatályú és a házasságkötést megelőzően tett apai elismerő nyilatkozat szabályaikat (apai elismerő nyilatkozat új megtámadási okai) az apaság bírósági megállapítását megdönthetetlen vélelemmé emeli, az anya perindítási jogot kap, az anyaság tényét a szüléshez köti, kizárva ezzel a dajka és béranyaság elvi lehetőségét is apaság nem peres eljárásban való megdöntése kiskorú gyermek névviselési szabályai átkerülnek a szülői felügyeleti címbe ( képzelt apa bejegyzését nem a CSJK. szabályozza)

29 Apai jogállás keletkezése ( sorrendet be kell tartani): Anya házassága Reprodukciós eljárás (élettársak) Teljes hatályú apai elismerés Apaság bírói megállapítása Reprodukciós eljárás: akérelmezők különnemű élettársak, egyike sem áll házastársi kapcsolatban, együttes kérelem, gyermek származása az eljárás következménye Teljes hatályú elismerés (elhagyja akitőlagyermekszármazik,és nem feltétel a 6 hónapon belüli házasságkötés)- tehető anyakönyvvezető, gyámhatóság, bíróság, közjegyző, konzul előtt

30 Apaság megállapítása Az apaság bírósági megállapítását az anya, az apa, a gyermek és a gyermek halála után leszármazója kérheti. Az apaság megállapítása iránti pert az apa ellen, az apának pedig a gyermek ellen kell megindítania. A kiskorú gyermek a perben a gyámhatóság hozzájárulásával az anya pertársaként vehet részt. Ha az anya által indított perben a gyermek nem az anya pertársa, a pert az anyának a gyermek ellen is meg kell indítania. Ebben az esetben a gyermek képviseletére a gyámhatóság eseti gyámot rendel.

31 Két feltétel: a fogamzási időben nemi érintkezés és alaposan következtethető, hogy a gyermek ebből az érintkezésből származik Lehető legnagyobb fokú bizonyosságra törekvés (orvostudomány fejlődésével DNS) új 22. sz. módszertani levél: kizárólag DNSvizsgálat indokolt a származás megállapítása iránti perekben Nagykorú gyermek esetén nyilatkoznia kell a névviselésről (eddigi családi név, vagy vér szerinti apa családi neve)

32 Apasági vélelem megtámadása Kizárt: reprodukciós eljárás ( kivéve, ha nem járultak hozzá) apaság bírósági megállapítása Megtámadási okok körét bővíti: A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozaton alapuló vélelmet meg lehet támadni, ha a nyilatkozatnak a jogi feltételek hiányában nincs teljes hatálya, az apai elismerő nyilatkozat tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés hatása alatt jött létre, vagy az apai elismerő nyilatkozatot jogszabály megkerülése céljából tették (gyámhatóság, ügyész indíthatja, ha a gyermek érdekével nem ellentétes)

33 ACSJKnem tartja fenn azt a rendelkezést, hogy a gyámhatóság akkor járulhat hozzá az apaság vélelmének megdöntése iránti per megindításához, ha a származás kiderítése és a családi jogállás rendezése a gyermek érdekében áll (együtt nem teljesül). Rövid határidők egyensúlyt biztosítanak a származás kiderítéséhez fűződő érdek és a családi kapcsolatok stabilitásának érdeke között. Cél az ösztönzés, hogy a gyermek családi jogállását a gyermek kis korában rendezzék mert ezután már csak a gyermek maga érvényesítheti A vélelem csak akkor dönthető meg, ha a nemi kapcsolat, vagy a származás kizártsága teljesen bizonyos. Ezekben a perekben a vélelmezett apától való származás lehetetlenségét kell vizsgálni.

34 Megtámadásra jogosultak és határidők Ha az elismerő nyilatkozat tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés hatása alatt jött létre, kizárólag a vélelmezett apa támadhatja meg. Az anya csak a gyámhatóság jóváhagyásával, kiskorú gyermekével együttesen indíthat pert (anya gyermek törvényes képviselője) Elismerést a jogszabály megkerülésével tették, kizárólag az ügyész és a gyámhatóság jogosult. Megtámadási határidők (elévülési jellegűek): gyermek 3 éves koráig; vélelem keletkezésétől számított 1 év; kényszerhelyzet megszűnésétől számított 1 éven belül; tudomásszerzéstől számított 1 év (nagykorú önállóan a nagykorúságtól számított 1 éven belül)

35 Vélelem megdöntése nemperes eljárásban Nincs szükség perindításra, ha az anya házassága alapján az apaság vélelme fennáll, az életközössége azonban már legalább 300 napja megszűnt és az a férfi, akitől agyermek ténylegesen származott, a gyermeket teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal el kívánja ismerni. A bíróság nemperes eljárásban a vélelmezett apa, az anya, a gyermeket teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal elismerni kívánó férfi közös kérelmére megállapítja, hogy a gyermeknek nem az anya férje (volt férje), az apja. Az apaság kérdését ugyanebben az eljárásban "teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal kell rendezni. (Ebben az eljárásban nem kell alkalmazni az apaság vélelmének megdöntésére irányadó határidőket.)

36 Örökbefogadás

37 Örökbefogadás és feltételei Más részekben megjelenő szabályok (alapelvek; házasság érvénytelensége, rokonság, kapcsolattartás; apasági vélelem; öröklés) Általános feltételek (egyező kérelem és hozzájárulás; ítélőképessége birtokában levő gyermek véleménye is; nevelésben kívánatos folyamatosság; közérdek már nem szerepel = gyermek érdeke Örökbefogadó személye (korhatár felemelése 25. életévre, kivéve rokoni, házastársi - közös gyermekké fogadás, testvérek örökbefogadása) Alkalmasság megállapítása (külön jogszabály szerinti előzetes eljárás, és felkészítés után; 3 év + 1 év hosszabbítás; speciális eljárás - nemzetközi, rokoni, 1év gondozás, gyermekvédelmi nevelőszülőnél, vagy családbafogadó gyámnál)- egységes nyilvántartás kialakítása.

38 Örökbefogadható gyermek Örökbeadható gyermek csak kiskorú (szülei nem élnek, nevelni nem képesek, kivéve házastársinál) Örökbefogadhatónak nyilvánítás (legfeljebb két évre + 2 év meghosszabbítás, jogkövetkezményekre való figyelmeztetés) Gyermek örökbeadhatóságának megállapítsa minden esetben (egységes nevelésbe vétel jogintézménye miatt)- ezen belül egy lehetőség az örökbefogadhatónak nyilvánított nevelésbe vett gyermek.

39 Fogalmi meghatározások Szülői hozzájárulások nyílt és titkos örökbefogadáshoz (fogalmak meghatározása, jognyilatkozatok egységes visszavonása gyermek 6 hetes koráig - szülő, más hozzátartozó általi nevelés érdekében; szülői felügyelet megszűnése; hozzájáruló nyilatkozatok mellőzése, de kell a 14 év alatti cselekvőképtelen szülő hozzájárulása) Titkos örökbefogadásnál gyermek születés előtt is tehető, gyámhatósági jóváhagyás a 6. évet betöltött vagy egészségileg károsodott gyermek esetében ( reális esély vizsgálata) Nyílt örökbefogadás a rokonok és a szülő házastársa által történő örökbefogadás kivételével csak a TEGYESZ, vagy működési engedéllyel rendelkező örökbefogadást elősegítő szervezet közreműködésével jöhet csak létre. Nemzetközi örökbeadás, ha a gyermek más országba kerül, függetlenül állampolgárságától.

40 Jognyilatkozatok visszavonása A gyámhivatal aszülő nyilatkozata alapján haladéktalanul: megkeresi a gyermek nevelését vállaló szülő vagy más hozzátartozó tartózkodási helye szerinti gyermekjóléti szolgálatot, védőnőt, szükség esetén más szervet vagy személyt, hogy tájékozódjon a gyermek nevelésének körülményeiről és a szülőnek vagy más hozzátartozónak a gyermek nevelésére irányuló vállalásának megalapozottságáról, környezettanulmányt készít vagy szerez be a gyermek nevelését vállaló szülő vagy más hozzátartozó tartózkodási helyéről, meghallgathatja tanúként az örökbefogadás előkészítésében közreműködő, örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezet vagy a TEGYESZ szakemberét. ( gyermek kiadása és átadásának megszervezés)

41 Örökbefogadás joghatásai Gyermeki jogállás, közös gyermekké fogadás Joghatás a jogokra és kötelezettségekre (megszűnik a szülői felügyelet, rokontartás, de rokoni kapcsolattartás két esetben fennmarad, továbbá a nyíltnál a vér szerinti szülő kapcsolattartása) Örökbefogadott neve (összekapcsolt családi név, kivételesen családi név megtartása és utónév megváltoztatása; képzelt személy megállapítása már nem szerepel) Örökbefogadás utánkövetése

42 Utánkövetést a TEGYESZ vagy a közhasznú szervezet látja el (nyílt és titkos). Közhasznú szervezet, ha: az általa előkészített és lezárult örökbefogadást követően utánkövetést végez, más közhasznú szervezet vagy TEGYESZ által előkészített, lezárult örökbefogadást követően utánkövetést végezhet. Az örökbefogadást a rokoni, házastársi örökbefogadás esetén legalább három évig, egyéb esetekben öt évig, de legfeljebb a gyermek nagykorúvá válásáig követi után (két hónapon belül, azt követően pedig félévente)- 1 évig kötelező, további kérelemre.

43 Utánkövetés tartalma: a gyermek családjába történő beilleszkedését, a családdá válás folyamatát, az örökbefogadással kapcsolatos kommunikációt, a gyermek identitásának egészséges fejlődését a gyermek óvodai, iskolai beilleszkedését, illetve a beilleszkedés során a problémák megelőzését, vagy az esetlegesen felmerült problémák megoldását,

44 Örökbefogadás felbontása Egy fejezetbe vonja (ex tunc, ex nunc hatással, hatáskör gyámhatóság vagy bíróság - csak a kiskorú érdekében, indokolt esetben, a fenntartása elviselhetetlen- ) Egyik örökbefogadó a meghalt örökbefogadó tekintetében is kérheti (bármelyikükkel szemben tanúsított magatartás alapján) Ügyésznek nincs keresetindítási joga Az örökbefogadás megszűnésével felélednek a leszármazáson alapuló rokonságból származó azon jogok és kötelezettségek, amelyek az örökbefogadással megszűntek, de a szülői felügyeleti jogok és kötelezettségek (gondozás, nevelés) nem állnak helyre. Kérelemre a családi név további viseléséről dönthetnek.

45 Vérségi származás megismerése Felvilágosítást kérhet: Az örökbefogadott az örökbefogadás tényéről korától függetlenül juthat információhoz ugyancsak felvilágosítást kérhet arról, hogy vér szerinti szülője él-e, és van-e testvére, féltestvére, a 14 életévét betöltött a vér szerinti szülőjének, testvérének természetes személyazonosító adatairól (családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve ) Meghallgatások (vér szerinti szülő, testvér stb.) és annak mellőzése. Ettől függetlenvérszerintiszülő - anonimizált - egészségügyi adatai megismerésének lehetősége (OEP megkeresés, elutasítás, ha nincs jelentősége) Nem közölhetők azadatok, ha ismeretlen helyen való távollét vagy elháríthatatlan akadály miatt nem volt lehetséges a meghallgatás; avér szerinti szülő, a testvér nem járul hozzá; kiskorú gyermek érdekeivel ellentétben áll.

46 Szülői felügyelet

47 Szülői felügyelet változása A gyermekelhelyezés helyett a szülők között a szülői felügyeleti jogok rendezéséről szól a szülők felelősségét helyezi a középpontba, elsődleges szerepet szán a szülők megállapodásának a szülő-gyermek kapcsolat alapvető elveit kiemeli (együttműködés, egyenlő jogok, gyermek bevonása a döntésekbe, szülői felügyelet kivételes korlátozása) megszünteti az együttes és közös szülői felügyelet szóhasználatát közösen gyakorolt jogok vitájában a gyámhatóság dönt, akár együtt élő, akár különélő szülőkről van szó, a bírói hatáskör megszűnt.

48 mellőzi az indok nélküli állami beavatkozást (nincs kötelező beszolgáltatás, megszűnik a számadási kötelezettség a vagyon állagáról) különélő szülő jogait és kötelezettségeit rendezi (kapcsolattartás, tájékoztatás, együttműködés), gyermek sorsát érintő lényeges kérdések (név meghatározás, név megváltoztatás, belföldi- külföldi tartózkodási hely kijelölése, állampolgárság, iskola-életpálya megválasztása)

49 tényleges családi kapcsolatok védelme (gondozás, nevelés, kapcsolattartás), eljárás során lehetőséget ad a közvetítő eljárás igénybe vételére, ami hivatalból is elrendelhető, differenciáltan szabályozza a szünetelést (családbafogadás), megszűnést, megszüntetést (16 életévét betöltött kiskorú szülő gondozási és nevelési jogát nem korlátozza) már nem szünetel a szülői felügyeleti jog, ha megállapodás, vagy bírósági döntés szerint a gyakorlására a másik szülő jogosult.

50 Szülői felügyelet tartalma Képzelt apa bejegyzésére csak az anya kérelmére kerülhet sor. A gyermek nagykorsága után maga dönt a bejegyzésről, vagy a korábbi törléséről. A névmegállapítással kapcsolatban a bírói hatáskör megszűnik. Szülői ház elhagyása gyámhatósági engedéllyel, ha az érdekeivel nem ellentétes. Huzamos idejű külföldi tartózkodás (tanulmányok, munkavállalás) önállóan, vagy egyik szülővel CSAK mindkét szülő egyetértése esetén lehet, mert közös döntési jog vita esetén a gyámhatóság dönt. Külföldi letelepedéshez gyámhatósági engedély már nem kell (DE szülői hozzájárulás igen)

51 Egységes gyámhatósági hatáskör az életpálya kijelölése, tanittatás, iskola megválasztása kapcsán. A gyermekkel tényleges családi kapcsolatban álló személy részt vehet a gyermek gondozásban és nevelésben a felügyeletet gyakorló szülő hozzájárulásával. Megszűnik a gyermek pénz és értéktárgyainak beszolgáltatása (átadás csak szankciós céllal) nagykorúságkor csak a vagyon kiadása szerepel

52 Szülői felügyelet gyakorlása, rendezése 1.) Szülők megállapodása (peren kívül, vagy peres eljárásban) a közös felügyelet gyakorlásáról A különélő szülők a szülői felügyelettel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket egymás között megoszthatják és megállapodhatnak abban is, hogy a szülői felügyeletet teljes körűen csak az egyikük gyakorolja (kiegyensúlyozott életvitel) Bírósági döntés, vagy egyezség jóváhagyása a közös szülői felügyeletről (gyakorlás mikéntje, gyermek lakóhelyének meghatározása, de a kapcsolattartás nem szabályozott), 2.) A gyermekétől különélő szülőt a bíróság feljogosíthatja a gyermek gondozásával, nevelésével összefüggő egyes feladatok ellátására és kivételesen a vagyonkezelés és a gyermek vagyoni ügyeiben a törvényes képviselet teljes körű vagy részleges gyakorlására is, a gyermek sorsát érintő valamely lényeges kérdésben való döntés jogát korlátozhatja vagy megvonhatja. 3.) Harmadik személynél történő elhelyezés

53 Különélő szülő jogai A szülők együttműködési kötelezettsége (ne legyen zaklatás, tanácsadás, kritizálás) A gyermekkel együttélő szülő tájékoztatási kötelezettsége (gyermek fejlődéséről, egészségi állapotáról, tanulmányairól) Közösen gyakorolt felügyeleti jogok (fontos: a tartózkodási hely, huzamos idejű vagy letelepedés jellegű külföldi tartózkodási hely kijelölése, állampolgárság megváltoztatása) A különélő szülő tájékoztatási kötelezettsége (ha erre feljogosította a bíróság), Közvetítői eljárás (megfelelő együttműködés kialakítása, a különélő szülő jogainak biztosítása érdekében),

54 Kapcsolattartás, mint gyermeki jog Kapcsolattartásra a nagyszülő, a testvér, haaszülő és a nagyszülő nem él, vagy tartósan akadályozva van, vagy a jogát önhibájából nem gyakorolja a gyermek szülőjének testvére, vagy szülőjének házastársa is jogosult. A kapcsolattartásra ha a gyermek hosszabb időn keresztül a háztartásában nevelkedett kérelmére feljogosítható a szülő volt házastársa, nevelőszülő, gyám és az is, akinek a gyermekre vonatkozó apasági vélelmét a bíróság megdöntötte.

55 Kapcsolattartás tartalma A kapcsolattartási jog magában foglalja a gyermekkel való személyes találkozást, a gyermeknek a szokásos tartózkodási helyéről rendszeresen, meghatározott időtartamra történő elvitelét, a gyermekkel időszakonként, elsősorban az oktatási szünetek és a többnapos ünnepek időszakában való huzamos együttlétet, és kiterjed a kapcsolat személyes találkozás nélküli folyamatos fenntartására. Kapcsolattartás külföldön meghatározott rendben a külföldi utazáskor az elvitel joga is beletartozik- ki kell mondani, ha nem jogosult erre különböző országokban élő szülő és (másik államba vitel) gyermek kapcsolata

56 Rendelkezni kell a: kapcsolattartás gyakoriságáról és időtartamáról, folyamatos vagy időszakos voltáról, külön jogszabályban meghatározott felügyelt kapcsolattartásra kerül-e sor, gyermek átadásának és visszaadásának helyéről, idejéről és módjáról, kapcsolattartás elmaradására vonatkozó értesítési kötelezettségről és az elmarad kapcsolattartás pótlásáról. A jogosultnak fel nem róható okból elmaradt kapcsolattartást a legközelebbi megfelelő időpontban, de legkésőbb 6 hónapon belül pótolni kell. Költségek és vagyoni, továbbá nem vagyoni károk megtérítése.

57 Gyermekvédelmi közvetítői eljárás (mediáció) Kapcsolattartás rendezése, kapcsolattartás végrehajtása, szülői felügyeleti jog gyakorlásával összefüggő eljárásban folytatható. Közvetítői eljárás lehet ( felek erről nyilatkoznak elrendeli) kérelemre, beleegyezéssel gyermekvédelmi közvetítői eljárás vagy támogatott közvetítői eljárás, a Ptk. alapján elrendelt kötelező gyermekvédelmi közvetítői eljárás vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás Gyermekvédelmi közvetítői eljárásban az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékbe vagy az igazságügyi tárca által vezetett Névjegyzékbe felvett közvetítő ad szolgáltatást. Támogatott közvetítői eljárásban a TEGYESZ közvetítője nyújt szolgáltatást (TEGYESZ/5 fő foglalkoztatása)

58 Kötelező közvetítő eljárás (gyermekvédelmi vagy támogatott) CSAK a szülő számára rendelhető el. Közvetítés helyszíne: gyermekvédelmi közvetítésnél a felek igényei szerint támogatott közvetítői eljárásban TEGYESZ, a gyámhivatal vagy a gyermekjóléti szolgálat székhelyén Közvetítés díja: az általuk választott közvetítő által meghatározott díjat maguk térítik meg, TEGYESZ által biztosított támogatott közvetítői eljárás igénybevétele esetén a minimálbér 3%-a/alkalom; költségmentesség kérhető, ha nem éri el az öregségi nyugdíj min. 4x-t; RGYK ingyenes, nevelésbe vett gyermeknél az eljáró szerv viseli.

59 Gyámhivatali eljárás 2 hónapra történő felfüggesztése (első találkozás után közvetítői ülés 3 alkalommal, kivételesen több is lehet) - eredménytelen, kivételesen meghosszabbítás vagy megállapodás küldés Gyermek bevonható a közvetítői eljárásba (kérelemre, javaslatra) Közvetítő jelzése a gyámhivatal felé, ha felmerül a gyermekbántalmazás, súlyos elhanyagolás gyanúja. Megállapodást, részmegállapodást 8 napon belül gyámhivatalnak megküldi majd egyezségkötés.

A rokonság. Alapja: leszármazás, örökbefogadás - teljes rokonság (4:97. )

A rokonság. Alapja: leszármazás, örökbefogadás - teljes rokonság (4:97. ) A rokonság Alapja: leszármazás, örökbefogadás - teljes rokonság (4:97. ) Az apai jogállás keletkezése Vélelmet keletkeztető tények (sorrend!): 1. házassági kötelék (4:99. ) 2.élettársak reprodukciós eljárásban

Részletesebben

ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT HÁZASTÁRSI TARTÁS ROKONTARTÁS

ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT HÁZASTÁRSI TARTÁS ROKONTARTÁS ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT HÁZASTÁRSI TARTÁS ROKONTARTÁS Szeibert Orsolya PhD ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék 2013. 10. 01. Házasságon kívüli partnerkapcsolatok Vitatottság Eredeti elképzelések jelzés a jogalkalmazónak?

Részletesebben

HVG SZEMINÁRIUM-SOROZAT

HVG SZEMINÁRIUM-SOROZAT HVG SZEMINÁRIUM-SOROZAT Az örökbefogadás és a gyámság szabályai az új Ptk. Családjogi Könyvében dr. Katonáné dr. Pehr Erika Budapest, 2013. október 1. 2013. évi V. törvény Az örökbefogadást érintő jogszabályi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK FELDOLGOZOTT JOGSZABÁLYOK...3 ELŐSZÓ...4 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL NEGYEDIK KÖNYV, CSALÁDJOG...

TARTALOMJEGYZÉK FELDOLGOZOTT JOGSZABÁLYOK...3 ELŐSZÓ...4 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL NEGYEDIK KÖNYV, CSALÁDJOG... TARTALOMJEGYZÉK FELDOLGOZOTT JOGSZABÁLYOK...3 ELŐSZÓ...4 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL NEGYEDIK KÖNYV, CSALÁDJOG...5 IV. Fejezet A Ptk. Negyedik Könyvéhez kapcsolódó átmeneti rendelkezések...6

Részletesebben

dr. Boros Zsuzsa Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

dr. Boros Zsuzsa Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium dr. Boros Zsuzsa Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Átmeneti rendelkezések A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről

Részletesebben

HÁZASSÁG FELBONTÁSA IRÁNTI KERESET

HÁZASSÁG FELBONTÁSA IRÁNTI KERESET HÁZASSÁG FELBONTÁSA IRÁNTI KERESET Tisztelt Járásbíróság! Felperes neve: Születési név: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcíme: Telefon, fax: E-mail: Munkahelyének címe: (ha nyugdíjat, járadékot, vagy

Részletesebben

dr. Katonáné dr. Pehr Erika Várható törvénymódosítások és azok hatása a gyermekvédelemben

dr. Katonáné dr. Pehr Erika Várható törvénymódosítások és azok hatása a gyermekvédelemben dr. Katonáné dr. Pehr Erika Várható törvénymódosítások és azok hatása a gyermekvédelemben Szociális Igazgatás Hajdúszoboszló 2009.június 9. I. Gyermekvédelemi törvény változásai Gyermekvédelmi rendszer

Részletesebben

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban:

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban: 29 I. számú melléklet 1. számú táblázat 0-18 éves gyermekek korcsoport szerinti megoszlása 2004. év 2005. év korosztály férfi (fő) nő (fő) összesen férfi (fő) nő (fő) összesen 0-2 éves 2265 2122 4387 2364

Részletesebben

A családjog kézikönyve

A családjog kézikönyve Dr. Bajory Pál Dr. Kiss Éva Dr. Bencze Lászlóné Dr. Kőrös András Dr. Brávácz Ottóné Dr. Makai Katalin Dr. Csiky Ottó Némethné dr. Bokor Klára Dr. Filó Erika Dr. Söth Lászlóné Dr. Katonáné dr. Pehr Erika

Részletesebben

A Magyaryegyszerűsítési programmal bevezetett, 2014 január 1-jétől hatályba lépő változások

A Magyaryegyszerűsítési programmal bevezetett, 2014 január 1-jétől hatályba lépő változások A Magyaryegyszerűsítési programmal bevezetett, 2014 január 1-jétől hatályba lépő változások Örökbefogadhatónak nyilvánítás Örökbefogadás előtti eljárás Örökbefogadás engedélyezése iránti eljárás 2013.

Részletesebben

Fábián Ferenc Szűrösné Takács Andrea. Előadásvázlatok a családjog köréből

Fábián Ferenc Szűrösné Takács Andrea. Előadásvázlatok a családjog köréből Fábián Ferenc Szűrösné Takács Andrea Előadásvázlatok a családjog köréből P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y B e t h l e n - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÉS MINTA Házasság felbontása iránti keresetlevél benyújtásához

TÁJÉKOZTATÓ ÉS MINTA Házasság felbontása iránti keresetlevél benyújtásához TÁJÉKOZTATÓ ÉS MINTA Házasság felbontása iránti keresetlevél benyújtásához A mellékelt minta szerint benyújtott keresetlevélben kérheti a bíróságtól házasságának felbontását. Hogyan készítse el a keresetlevelet?

Részletesebben

(Anyakönyvi szerv azonosítója): Külképviselet megnevezése: Iktatószám: (Apai elismerő nyilatkozat azonosító száma):

(Anyakönyvi szerv azonosítója): Külképviselet megnevezése: Iktatószám: (Apai elismerő nyilatkozat azonosító száma): 1 Jegyzőkönyv i elismerő nyilatkozatról megszületett gyermekre (Anyakönyvi szerv azonosítója): Külképviselet megnevezése: Iktatószám: (Apai elismerő nyilatkozat azonosító száma): I. A személyesen megjelent

Részletesebben

dr. Kusztos Anett A HÁZASTÁRSI KÖZÖS LAKÁS HASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE AZ ÚJ PTK.-BAN I.

dr. Kusztos Anett A HÁZASTÁRSI KÖZÖS LAKÁS HASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE AZ ÚJ PTK.-BAN I. dr. Kusztos Anett A HÁZASTÁRSI KÖZÖS LAKÁS HASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE AZ ÚJ PTK.-BAN I. Novissima Kiadó 2014 1 Megjelent a Novissima Kiadó gondozásában 2014-ben, elektronikus formában. Szerző: dr. Kusztos

Részletesebben

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/ GYÁMHIVATAL Ügyintézők Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/565-276 Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-278 ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-280 ügyintéző fszt. 13. sz.

Részletesebben

Az új Ptk. szabályai - a gyermek, a szülő és a pedagógus szempontjából

Az új Ptk. szabályai - a gyermek, a szülő és a pedagógus szempontjából Az új Ptk. szabályai - a gyermek, a szülő és a pedagógus szempontjából dr. Lantai Csilla főosztályvezető-helyettes Emberi Erőforrások Minisztériuma Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály A 2013. évi V. törvény

Részletesebben

Jegyzőkönyv apai elismerő nyilatkozatról megszületett gyermekre 1

Jegyzőkönyv apai elismerő nyilatkozatról megszületett gyermekre 1 Jegyzőkönyv i elismerő nyilatkozatról megszületett gyermekre 1 Anyakönyvi szerv azonosítója: Külképviselet megnevezése: LONDON Apai elismerő nyilatkozat azonosító száma: Iktatószám: A személyesen megjelent

Részletesebben

Jegyzőkönyv apai elismerő nyilatkozatról megszületett gyermekre 1

Jegyzőkönyv apai elismerő nyilatkozatról megszületett gyermekre 1 Jegyzőkönyv i elismerő nyilatkozatról megszületett gyermekre 1 Anyakönyvi szerv azonosítója: Külképviselet megnevezése: OTTAWA Apai elismerő nyilatkozat azonosító száma: Iktatószám: I. A személyesen megjelent

Részletesebben

nyv családjogi vonatkozásai

nyv családjogi vonatkozásai Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Az új j Polgári TörvT rvénykönyv nyv családjogi és s gyermekvédelmi vonatkozásai Budapest, 2010.március 25. Felelőss sségünk abban áll, hogy döntd ntéseink a gyermek legjobb

Részletesebben

Házasság, házassági vagyonjog, lakáshasználat

Házasság, házassági vagyonjog, lakáshasználat Házasság, házassági vagyonjog, lakáshasználat Dr. Kőrös András HVG-Orac konferencia 2013. október 1. A Családjogi Könyv alapelvei Alkotmányos elvekhez kapcsolódnak Alaptörvény L) cikk, VI., XV. cikk (3)

Részletesebben

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában a Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium (035328) 1. osztályaiba: 2014. április 28. (hétfő) 8.00-18.00 óra között

Részletesebben

Szülõi felügyeleti jog gyakorlás

Szülõi felügyeleti jog gyakorlás Igénylı, kötelezett Szülõi felügyeleti jog gyakorlás Ha a szülõi felügyeletet együttesen gyakorló szülõk a szülõi felügyelet körébe tartozó kérdésekben nem tudnak megegyezni, a gyámhivatal döntését bármelyik

Részletesebben

XII. CÍM A SZÜLŐI FELÜGYELET. XVI. Fejezet. A szülői felügyelet általános szabályai

XII. CÍM A SZÜLŐI FELÜGYELET. XVI. Fejezet. A szülői felügyelet általános szabályai XII. CÍM A SZÜLŐI FELÜGYELET XVI. Fejezet A szülői felügyelet általános szabályai 4:146. [A kiskorú jogállása; a szülői felügyeleti jogok és kötelezettségek] (1) A kiskorú gyermek szülői felügyelet vagy

Részletesebben

Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella. A gyámi csoport feladatai és működése

Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella. A gyámi csoport feladatai és működése Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella A gyámi csoport feladatai és működése A családjogi törvény fogalmazása szerint, Az a kiskorú, aki nem áll szülői felügyelet alatt, gyámság alá tartozik.

Részletesebben

Polgári jog. Személyek joga évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Dr. Szekeres Diána Ph.D évi V. törvény (Új Ptk.)

Polgári jog. Személyek joga évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Dr. Szekeres Diána Ph.D évi V. törvény (Új Ptk.) Polgári jog Személyek joga 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Dr. Szekeres Diána Ph.D. 2013. évi V. törvény (Új Ptk.) I. Könyv Bevezető rendelkezések II. Könyv Az ember mint jogalany III. IV.

Részletesebben

(Anyakönyvi szerv azonosítója): Külképviselet megnevezése: Iktatószám: (Apai elismerő nyilatkozat azonosító száma):

(Anyakönyvi szerv azonosítója): Külképviselet megnevezése: Iktatószám: (Apai elismerő nyilatkozat azonosító száma): 1 Jegyzőkönyv i elismerő nyilatkozatról születendő gyermekre (Anyakönyvi szerv azonosítója): Külképviselet megnevezése: Iktatószám: (Apai elismerő nyilatkozat azonosító száma): I. A személyesen megjelent

Részletesebben

Bejegyzett élettársi kapcsolat

Bejegyzett élettársi kapcsolat Bejegyzett élettársi kapcsolat Az ügyintézéshez szükséges: Magyar állampolgárok esetén mindkét fél részéről az alábbiak szükségesek: - az élettársak érvényes személyazonosító igazolványa (vagy más személyazonosításra

Részletesebben

Házastársi lakáshasználat Élettársi jogviszony és fajtái: Pjt, élettársak, bejegyzett élettársak, új Ptk. dr. Kenderes Andrea 2011.Május 21.

Házastársi lakáshasználat Élettársi jogviszony és fajtái: Pjt, élettársak, bejegyzett élettársak, új Ptk. dr. Kenderes Andrea 2011.Május 21. Házastársi lakáshasználat Élettársi jogviszony és fajtái: Pjt, élettársak, bejegyzett élettársak, új Ptk. dr. Kenderes Andrea 2011.Május 21. Házastársi lakáshasználat! 1952. évi IV. törvény! Csjt. 31.

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1 TÁJÉKOZTATÓ A mező és erdőgazdasági földekre szerződéssel alapított, 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre, vagy 2014. április 30-a után lejáró, határozott időtartamra nem közeli hozzátartozók

Részletesebben

NEGYEDIK KÖNYV CSALÁDJOG ELSŐ RÉSZ ALAPELVEK

NEGYEDIK KÖNYV CSALÁDJOG ELSŐ RÉSZ ALAPELVEK NEGYEDIK KÖNYV CSALÁDJOG ELSŐ RÉSZ ALAPELVEK 4:1. [A házasság és a család védelme] (1) A törvény védi a házasságot és a családot. (2) E törvény alkalmazása során a családi és az egyéni érdek összhangját

Részletesebben

A személyállapoti perek. Dr. Nyilas Anna

A személyállapoti perek. Dr. Nyilas Anna A személyállapoti perek Dr. Nyilas Anna Mi tartozik ebbe a körbe? 1. házassági perek -házassági peren a házasság érvénytelenítése, továbbá érvényességének, ill. létezésének v. nem létezésének megállapítása

Részletesebben

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól 2011. január 1. napján hatályba lépett a 2010. évi CLXXI. törvény, mely módosította a gyermekek védelméről

Részletesebben

Jog szigorlat tételsor Közigazgatási jog és állampolgári ismeretek, család- és gyermekvédelmi jog

Jog szigorlat tételsor Közigazgatási jog és állampolgári ismeretek, család- és gyermekvédelmi jog Jog szigorlat tételsor 2015 Közigazgatási jog és állampolgári ismeretek, család- és gyermekvédelmi jog 1. Magyarország Alaptörvénye, jellege, fontosabb rendelkezései. A házasság a magyar családjogban,

Részletesebben

CSALÁDJOGI ISMERETEK, I-II-III. Szeibert Orsolya Ph.D

CSALÁDJOGI ISMERETEK, I-II-III. Szeibert Orsolya Ph.D CSALÁDJOGI ISMERETEK, I-II-III. Szeibert Orsolya Ph.D Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. JÚNIUS 6. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

1952. évi IV. törvény. a házasságról, a családról és a gyámságról 1 ELSŐ RÉSZ A HÁZASSÁG. I. fejezet. A házasságkötés

1952. évi IV. törvény. a házasságról, a családról és a gyámságról 1 ELSŐ RÉSZ A HÁZASSÁG. I. fejezet. A házasságkötés 1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról 1 1. (1) 2 A házasságról, a családról és a gyámságról szóló törvénynek az a célja, hogy az Alaptörvénynek megfelelően szabályozza és védje

Részletesebben

Házasság joghatásai. Házastársak vagyoni viszonyai törvényes házassági vagyonjogi rendszer: vagyonközösség szerződéssel eltérően rendezhetik

Házasság joghatásai. Házastársak vagyoni viszonyai törvényes házassági vagyonjogi rendszer: vagyonközösség szerződéssel eltérően rendezhetik Házasság Partnerkapcsolatok körében a legvédettebb Alaptörvény védelme, Ptk védelme Házasság megkötése Házasság érvénytelensége Házasság felbontása házasság teljes és helyrehozhatatlan megromlása közös

Részletesebben

A/1. A POLGÁRI JOG ÉS CSALÁDI JOG

A/1. A POLGÁRI JOG ÉS CSALÁDI JOG A/1. A POLGÁRI JOG ÉS CSALÁDI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény

Részletesebben

1.1 Az ügyintézés helye, elérhetőségek: Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2856 Szákszend, Száki u. 91. Mezőfi Attiláné anyakönyvvezető

1.1 Az ügyintézés helye, elérhetőségek: Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2856 Szákszend, Száki u. 91. Mezőfi Attiláné anyakönyvvezető ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS 1.1 Az ügyintézés helye, elérhetőségek: Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2856 Szákszend, Száki u. 91. Mezőfi Attiláné anyakönyvvezető telefonszám: 34/371-524, e-mail: anyakonyv@szakszend.hu

Részletesebben

A hazai gyermekvédelmi rendszer működtetése az állam és az önkormányzatok feladata. A legfontosabb gyermekvédelmi feladatok közé tartozik

A hazai gyermekvédelmi rendszer működtetése az állam és az önkormányzatok feladata. A legfontosabb gyermekvédelmi feladatok közé tartozik GYERMEKVÉDELEM jegyzet A hazai gyermekvédelmi rendszer működtetése az állam és az önkormányzatok feladata. A legfontosabb gyermekvédelmi feladatok közé tartozik 1. a gyermekek családban való nevelkedésének

Részletesebben

Járási gyámhivatal, anyakönyvvezető, integrált ügyfélszolgálat, bíróság, konzuli tisztviselő, közjegyző 1 (megnevezése, elérhetőség)

Járási gyámhivatal, anyakönyvvezető, integrált ügyfélszolgálat, bíróság, konzuli tisztviselő, közjegyző 1 (megnevezése, elérhetőség) Járási gyámhivatal, anyakönyvvezető, integrált ügyfélszolgálat, bíróság, konzuli tisztviselő, közjegyző 1 (megnevezése, elérhetőség) Iktatószám: Ügyintéző: 1. A személyesen megjelent apa: Jegyzőkönyv 2

Részletesebben

(2) E törvény alkalmazása során mindenkor a kiskorú gyermek érdekére figyelemmel, jogait biztosítva kell eljárni.

(2) E törvény alkalmazása során mindenkor a kiskorú gyermek érdekére figyelemmel, jogait biztosítva kell eljárni. 1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról 1. (1) A házasságról, a családról és a gyámságról szóló törvénynek az a célja, hogy a Magyar Köztársaság Alkotmányának megfelelően szabályozza

Részletesebben

Házasságban, társaságban - házastársi közös vagyon a cégben

Házasságban, társaságban - házastársi közös vagyon a cégben Házasságban, társaságban - házastársi közös vagyon a cégben A Ptk.-ba beépült bírói gyakorlat Dr. Csűri Éva A vagyonközösséghez tartozó társasági részesedések megosztásának módja I. A gazdasági társasági

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

A kiskorú és a nagykorú gyermek tartásának szabályai az új Ptk. szerint

A kiskorú és a nagykorú gyermek tartásának szabályai az új Ptk. szerint A kiskorú és a nagykorú gyermek tartásának szabályai az új Ptk. szerint Szerző: dr. Tóth Krisztina Nóra 2014. március 15. napján lép hatályba Magyarország új Polgári törvénykönyve, a 2013. évi V. törvény

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

Az új Ptk. Családjogi Könyve. - a hatályba lépés küszöbén

Az új Ptk. Családjogi Könyve. - a hatályba lépés küszöbén Az új Ptk. Családjogi Könyve - a hatályba lépés küszöbén Dr. Kőrös András HVG-Orac konferencia 2014. március 4. A Családjogi Könyv alapelvei Alkotmányos elvekhez kapcsolódnak Alaptörvény L) cikk, VI.,

Részletesebben

A családtámogatási ellátások

A családtámogatási ellátások A családtámogatásról általában A családtámogatási ellátások Előadó: dr. Kártyás Gábor kartyas.gabor@jak.ppke.hu - Megkülönböztetett jelentőség, külön törvény - Jövő generáció nevelése, a közösséghez tartozó

Részletesebben

Kérdések - válaszok a válás jogi vonatkozásában. Alapvető információk, melyek hasznosak lehetnek, ha kenyértörésre kerül a dolog.

Kérdések - válaszok a válás jogi vonatkozásában. Alapvető információk, melyek hasznosak lehetnek, ha kenyértörésre kerül a dolog. Kérdések - válaszok a válás jogi vonatkozásában. Alapvető információk, melyek hasznosak lehetnek, ha kenyértörésre kerül a dolog. Mikor szűnik meg egy házasság? - A Bíróságnak a házasságot felbontó jogerős

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

CSALÁDI J O G A CSALÁDJOG JÖVÕJE

CSALÁDI J O G A CSALÁDJOG JÖVÕJE A CSALÁDJOG JÖVÕJE A Ptk. cselekvőképességi és családjogi rendelkezéseinek alkalmazását segítő átmeneti normákról 1. Az átmeneti szabályok célja Már többször olvashattuk, hogy a Polgári Törvénykönyv 1

Részletesebben

A házasság vagyonjogi kérdései. 2012. május 5. Dr. Kenderes Andrea

A házasság vagyonjogi kérdései. 2012. május 5. Dr. Kenderes Andrea A házasság vagyonjogi kérdései 2012. május 5. Dr. Kenderes Andrea A törvényes házastársi vagyonközösségi rendszer: Csjt. 27. Csjt. 28. Házassági vagyonjogi rendszer: VEGYES RENDSZER Házastársak közös vagyona

Részletesebben

Tartalom ^ «V. A házastársi közös vagyon értékének meghatározása és megosztása [Csjt. 31. (2H5) bek.] A házastársi közös vagyon megosztás

Tartalom ^ «V. A házastársi közös vagyon értékének meghatározása és megosztása [Csjt. 31. (2H5) bek.] A házastársi közös vagyon megosztás Tartalom Bevezető A házassági vagyonjog 11 I. A házastársak vagyonközössége - aktív, passzív, közös, különvagyon elhatárolása (Csjt. 27-28. ) - 1-21 13 1. A házastársak vagyonközössége, mint a közös tulajdonszerzés

Részletesebben

A civil szervezetekkel kapcsolatos jogalkalmazás gyakorlati tapasztalatai A közeljövő kihívásai dr. Lódi Petra Szilvia

A civil szervezetekkel kapcsolatos jogalkalmazás gyakorlati tapasztalatai A közeljövő kihívásai dr. Lódi Petra Szilvia A civil szervezetekkel kapcsolatos jogalkalmazás gyakorlati tapasztalatai A közeljövő kihívásai dr. Lódi Petra Szilvia A civil szervezetekkel kapcsolatos főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési

Részletesebben

K É R E L E M átmeneti segély megállapításához

K É R E L E M átmeneti segély megállapításához 12/2009.(XII.23.) Kt. sz. rendelet 2. számú mellékletet K É R E L E M átmeneti segély megállapításához A kérelem részletes indokolása:........... Személyi adataim: Név.. Lánykori név:... Szül.hely:......Szül.idő:...év...hó...nap

Részletesebben

A jogvédők feladata és tevékenységi rendszere. Gondnoksággal kapcsolatos ellátottjogi feladatok

A jogvédők feladata és tevékenységi rendszere. Gondnoksággal kapcsolatos ellátottjogi feladatok TÁMOP-557-08/1-2008-0001 TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A jogvédők feladata és tevékenységi rendszere Gondnoksággal kapcsolatos ellátottjogi

Részletesebben

KÖZÖS SZABÁLYOK A GYÁM ÉS A GONDNOK SZÁMADÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

KÖZÖS SZABÁLYOK A GYÁM ÉS A GONDNOK SZÁMADÁSÁVAL KAPCSOLATBAN KÖZÖS SZABÁLYOK A GYÁM ÉS A GONDNOK SZÁMADÁSÁVAL KAPCSOLATBAN Számadás fajtái: - rendszeres számadás - eseti számadás - végszámadás Számadásra kötelesek: - hivatásos gyám - hivatásos gondnok - gondnok

Részletesebben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Dr. Kovács László Email: kovacs.laszlo@gtk.szie.hu Főbb témakörök 1. Röviden a Ptk. szerkezetéről 2. Átállási határidők - a régiről az

Részletesebben

Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T

Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T 50/2004.(VI.18.) rendelet 7. sz. melléklete Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

A családtámogatási ellátások

A családtámogatási ellátások A családtámogatásról általában A családtámogatási ellátások Előadó: dr. Kártyás Gábor - Megkülönböztetett jelentőség, külön törvény - Jövő generáció nevelése, a közösséghez tartozó gyermekek védelme, születések

Részletesebben

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

A cselekvőképességre vonatkozó szabályok változásai az új Polgári. Törvénykönyvben; A gondnokság alá helyezési eljárás. Szerző: dr. Szénási-Varga Nóra

A cselekvőképességre vonatkozó szabályok változásai az új Polgári. Törvénykönyvben; A gondnokság alá helyezési eljárás. Szerző: dr. Szénási-Varga Nóra A cselekvőképességre vonatkozó szabályok változásai az új Polgári Törvénykönyvben; A gondnokság alá helyezési eljárás Szerző: dr. Szénási-Varga Nóra Szolnok, 2015. 1 I. Bevezetés 2014. március 15. napján

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 1. Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

1952. évi IV. törvény. a házasságról, a családról és a gyámságról ELS Ő RÉSZ A HÁZASSÁG. I. fejezet. A házasságkötés

1952. évi IV. törvény. a házasságról, a családról és a gyámságról ELS Ő RÉSZ A HÁZASSÁG. I. fejezet. A házasságkötés 1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról 1. (1) A házasságról, a családról és a gyámságról szóló törvénynek az a célja, hogy a Magyar Köztársaság Alkotmányának megfelelő en szabályozza

Részletesebben

A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.)

A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.) A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.) 1 Az előadás tartalmi felépítése 1. A közigazgatási szervek hatósági jogalkalmazói tevékenysége, a közigazgatási eljárási jog és a közigazgatási

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 10/2008.(IX.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

4. Milyen azonosság és különbség van a gyámság és a gondnokság között?

4. Milyen azonosság és különbség van a gyámság és a gondnokság között? 1. Melyek a Családjog fő részei? A Családjog a család személyi és a család vagyoni viszonyait rendező jogág. 3 részből áll: -házasság, - rokonság és -gyámság A Családjog a családhoz tartozás két formáját

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/1998.(II.1.) számú r e n d e l e t e a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó feladatok végrehajtásáról (egységes

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. február 3. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2003.(VI.25.) számú rendelete a

Részletesebben

A Szolnoki Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási Kollégiumának

A Szolnoki Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási Kollégiumának SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK Polgári-Gazdasági-Közigazgatási Kollégium V e z e t ő j e 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 1. t. 06 56 501 410 f. 06 56 410 906 e. birosag@szolnokit.birosag.hu http://www.szolnokitorvenyszek.birosag.hu

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gyámhivatal

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gyámhivatal Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gyámhivatal 1153 Bp., Bácska u. 14. 1601 Bp. Pf. 46. Tel.: 305-3100 Fax.: 305-3211 gyamhivatal@bpxv.hu www.bpxv.hu Ügyfélfogadási idı:

Részletesebben

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése Büntetőjog Csődjog Ingatlanjog Családjog Munkajog Társasági jog Polgári jog Képviselet közigazgatási eljárásban Követelések, adósságok behajtása Állandó, komplex képviselet Gazdasági társaságok működéséhez

Részletesebben

RÖGÖS ÚTON AZ ÉLETTÁRSAK VAGYONI VISZONYAI AZ ÍTÉLKEZÉSI GYAKORLATBAN

RÖGÖS ÚTON AZ ÉLETTÁRSAK VAGYONI VISZONYAI AZ ÍTÉLKEZÉSI GYAKORLATBAN RÖGÖS ÚTON AZ ÉLETTÁRSAK VAGYONI VISZONYAI AZ ÍTÉLKEZÉSI GYAKORLATBAN Szeibert Orsolya habil. egyetemi docens 2016. május 26. ÉLETTÁRSAK A PTK.-KBAN Ptké. rendelkezései 2014. március 15 a határvonal mindkét

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Az új Ptké. Időközi kérdések. Dr. Nemessányi Zoltán PhD

Az új Ptké. Időközi kérdések. Dr. Nemessányi Zoltán PhD Az új Ptké. Időközi kérdések Dr. Nemessányi Zoltán PhD Mikortól kell alkalmazni? A 2013. évi V. törvény (Ptk.) 2014. március 15- én lép hatályba Alkalmazásáról: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

A nagykorú cselekvőképességének korlátozása az új Ptk. alapján

A nagykorú cselekvőképességének korlátozása az új Ptk. alapján A nagykorú cselekvőképességének korlátozása az új Ptk. alapján Szerző: dr. Rózsa Erika 2015. június 10. 2014. március 15. napján hatályba lépett az új Polgári Törvénykönyv, mely átalakította a cselekvőképesség

Részletesebben

A családok védelmének megjelenési formái a 2013- as Ptk. Családjogi Könyvében

A családok védelmének megjelenési formái a 2013- as Ptk. Családjogi Könyvében Dr. Barzó Tímea A családok védelmének megjelenési formái a 2013- as Ptk. Családjogi Könyvében Hosszas előkészítés után 2013. február hó 11-én elfogadásra került a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés!

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés! Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Figyelmeztetés! Az ügyfél vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

Szigorlati kérdések polgári eljárásjogból

Szigorlati kérdések polgári eljárásjogból Szigorlati kérdések polgári eljárásjogból 1. A polgári eljárásjog alapfogalmai: peres- ill. nem peres eljárás, az eljárás alanyai, tárgya, célja, a bírósági út. 2. A polgári eljárásjog helye a jogrendszerben,

Részletesebben

AZ EURÓPAI FIZETÉSI MEGHAGYÁSOS ELJÁRÁS GYAKORLATA. B u d a p e s t, s z e p t e m b e r 2 9.

AZ EURÓPAI FIZETÉSI MEGHAGYÁSOS ELJÁRÁS GYAKORLATA. B u d a p e s t, s z e p t e m b e r 2 9. AZ EURÓPAI FIZETÉSI MEGHAGYÁSOS ELJÁRÁS GYAKORLATA d r. R á k V i k t o r B u d a p e s t, 2 0 1 6. s z e p t e m b e r 2 9. végrehajtási jogcímhez jutás önálló, alternatív igényérvényesítési eljárás európai

Részletesebben

P. 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője NYOMTATVÁNY

P. 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője NYOMTATVÁNY P. 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője NYOMTATVÁNY Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez A) SZEMÉLYI ADATOK,

Részletesebben

Családjogi perek és a gyermeki jogok

Családjogi perek és a gyermeki jogok Családjogi perek és a gyermeki jogok Budapest, 2007. február 7. Rezidensképzés-HEFOP-3.3.1 Dr. Barinkai Zsuzsanna Fő megállapítások o Család konfliktusok megoldására a jog eszközei korlátozottan alkalmasak

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 28/2005.(10.20.) sz. rendelete. a harminc napnál rövidebb határidő alatt intézendő közigazgatási ügyekről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 28/2005.(10.20.) sz. rendelete. a harminc napnál rövidebb határidő alatt intézendő közigazgatási ügyekről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 28/2005.(10.20.) sz. rendelete a harminc napnál rövidebb határidő alatt intézendő közigazgatási ügyekről 1. sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Nagyatádi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

Nagyatádi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala Nagyatádi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala Elérhetőségek: Hoffmann Andrea gyámhivatal vezető 82/504-053 126. mellék Nagyatád, Baross G. u. 5. fsz. 2. sz. iroda Molnár Orsolya gyámügyi ügyintéző 82/504-053

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Nádudvar Város Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

Az ellátottjog területeit érintő jogszabályi változások, kitekintéssel az új PTK szabályaira

Az ellátottjog területeit érintő jogszabályi változások, kitekintéssel az új PTK szabályaira Az ellátottjog területeit érintő jogszabályi változások, kitekintéssel az új PTK szabályaira Előadó: dr Szedresi Alexandra jogi referens 2013 december 11 TÁMOP-557-08/1-2008-0001 1 Az új Ptk-ból következő

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Jogszabályi háttér: - 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 19-20/A. -ai, - 149/1997. IX.10.) Korm. rendelet (Gyer.) - 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet -

Részletesebben

ELŐZETES JELENTKEZÉSI LAP

ELŐZETES JELENTKEZÉSI LAP ELŐZETES JELENTKEZÉSI LAP a KLIK Budapest XV. Tankerületének általános iskoláiba Alulírott... kérem, hogy a 2016/2017. tanévtől gyermekem elhelyezését a... Általános Iskolában* a... osztályban szíveskedjék

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt... házszám...ép./lph... em.,... ajtó

... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt... házszám...ép./lph... em.,... ajtó BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL Szociális és Köznevelési Osztály 1139. Budapest XIII., Béke tér 1. elektronikus elérhetőség: szoco@bp13.hu KÉRELEM Önkormányzati segély Elhunyt személy

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma:

Részletesebben