A tartalomból: Városházi tudósítások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tartalomból: Városházi tudósítások"

Átírás

1 RÉTSÁG VÁROS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁPRILIS Nemzeti Himnuszunk után a helyi általános iskola diákjai és a Lajtorja Néptánciskola tanulói mutatták be m úsorukat nagy sikerrel. A felkészító tanárokat Bálint Magdolna, Kozák Katalin és Lami Annamária dicséret illeti, mivel valóban nagyon színvonalas, jó músort állítottak össze és adtak eló a gyerekek. A fergeteges m úsor után kissé komorabb, Petófi Sándor lázító, lelkesító, elszomorító verse, A nemzethez következett Varga Nándorné tolmácsolásában. Ezt követóen Nemzeti ünnepünkön Mez ófi Zoltán, Rétság város polgármestere üdvözölte a megjelenteket és mondta el ünnepi köszöntójét a zsúfolásig megtelt színházteremben. Hvizsgyalka Mónika és ifj. Majnik László elóadásában meghallgathattuk Petófi Sándor: A nemzeti dal c. megzenésített múvet. A díjak átadását a Rétsági Kilátó Kulturális Egyesület programja követte, akik a Költó visszatér c. dalt énekelték. Az ünnepi program Németh Roland szavalata után az emléktáblák hagyományos megkoszorúzásával zárult. A tartalomból: Városházi tudósítások 2-3 oldal Átadták az új Munkaügyi Központot 4. oldal Kitüntetések március 15-én 5. oldal 1

2 2008. ÁPRILIS HANGADÓ A korábbi évek gyakorlatának megfelelóen e helyütt csak a költségvetési rendeleteket tesszük közzé. Városházi tudósítások A mellékleteket helyszúke miatt nem. Ezek megtekinthetók a polgármesteri hivatalban. Mez ófi Zoltán Huszár Zoltán polgármester jegyzó Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: március 11. Huszár Zoltán jegyzó Rétság Város Önkormányzata képviseló-testületének 2/ (III.11.) rendelete A évi költségvetésról szóló 2/2007.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat Képviselótestülete az államháztartásról szóló módosított 1992.évi XXXVIII. törvény 74. ( 1) bekezdése alapján a 2007.évi költségvetés módosításáról - a lebontott központi támogatás, átvett pénzeszköz, egyéb bevétel, valamint a testületi kötelezettségvállalás elóirányzatának átvezetésér ól - az alábbi rendeletet alkotja. 1. ( 1) A képviseló-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2007.évi Költségvetésének bevételi és kiadási f óösszegét: Ft-tal csökkenti és a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát Ft-ban állapítja meg. (2) A ezer Ft bevételi el óirányzat csökkenéséb ól - központi támogatás ezer Ft - normatív módon elosztott szja. növekedés ezer Ft - gépjármú adó és szja. növekedés ezer Ft - helyi adó csökkenés ezer Ft - múködési bevétel növekedés ezer Ft - múködési célú pénzeszköz átvétel csökkenés ezer Ft - fejlesztési célú pénzeszköz átvétel ezer Ft - fejlesztési célú visszatérülés -242 ezer Ft - Egyéb különféle bevételcsökkenés - 26 ezer Ft - M úködési hitel csökkenés ezer Ft 2. ( l ) Az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal kiadási elóirányzata ezer Ft-tal, a Múvelódési Központ és Könyvtár kiadási elóirányzata ezer Ft-tal csökken az 1. számú tábla szerint: (ezer Ft-ban) 3. Az 1. -ban megállapított bevételi elóirányzat változás és módosított elóirányzat forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását, valamint a múködési és felhalmozási bevételek megoszlását az l és l/a számú intézményenként és címenkénti bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza. 4. Az 1. -ban megállapított kiadási elóirányzat változás és módosított elóirányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlását, valamint múködési és felhalmozási célú kiadások megoszlását az 1. és 1/A. számú költségvetési szervenkénti /címenkénti kiadásait ezen belül kiemelt elóirányzatait a 3.számú melléklet tartalmazza. 5. A Cigány és Szlovák Kisebbségi Önkormányzatok módosított mérlegét az 1/B.számú melléklet tartalmazza. 6. Felhalmozási kiadások módosított elóirányzatát /címenként/ a 4. számú melléklet tartalmazza. 8. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 1. SZÁMÚ TÁBLÁZAT Polgármesteri M úv.központ Önkormányzat Hivatal és Könyvtár összesen Fejlesztési célú kiadás összesen Elózóból: intézményi felhalmozás felújítás fejlesztési tartalék Múködési célú kiadás összesen Elózóból: személyi jellegú kiadás járulék Dologi kiadás Szociális ellátás Pénzeszköz átadás Múködési tartalék Költségvetési kiadások mindösszesen Rétság Város Önkormányzata Képviseló-testületének 1/2008. (II.26.) rendelete az önkormányzat évi költségvetésér ól Rétság Város Önkormányzat Képviselótestülete az államháztartásról szóló - többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. -a alapján az önkormányzat évi költségvetésról az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Képvisel ó-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. 2. (1) Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)- (4) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként múködó intézmények - külön-külön - a 3. számú melléklet szerint alkotnak egy-egy címet. (3) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása önálló címet alkot. (4) A polgármesteri hivatal költségvetésében szerepló - nem intézményi - kiadások a 3. sz. melléklet szerinti felsorolásban - külön-külön - címet alkotnak. A költségvetés bevételei és kiadásai 3. (1) A Képviseló-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes évi költségvetésének bevételi és kiadási fóösszegét ezer Ft-ban állapítja meg. 4. (1) A Képviseló-testület az ezer Ft bevételi fóösszegból a felhalmozási célú bevételt ezer Ft-ban ezen belül a felhalmozási hitelt ezer Ft-ban a múködési célú bevételt ezer Ft-ban ezen belül a múködési hitelt ezer Ft-ban állapítja meg. (2) Az ezer Ft kiadási f óösszeg megoszlását önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként és kiemelt elóirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg Ft-ban (2. sz. táblázat) 2

3 HANGADÓ 2. SZÁMÚ TÁBLÁZAT Önkormányzat összesen Beruházás Felújítás Fejlesztési célú pénzeszköz átadás Egyéb fejlesztési kiadás Fejlesztési hitel törlesztés Fejlesztési célú tartalék Fejlesztési célú kiadás összesen Személyi jellegú juttatás Munkaadót terhel ó járulékok Dologi kiadás Szociális ellátás Pénzeszköz átadás Múködési tartalék Múködési hitel visszafizetés Múködési célú kiadások mindösszesen Költségvetési kiadások összesen (3) Az önkormányzat intézményeinek létszám keretét a 9. számú melléklet részletezése szerint 127 fóben állapítja meg, melyból a közhasznú és közcélú foglalkoztatottak létszáma 18 fó. 5. A helyi kisebbségi önkormányzatok bevételi és kiadási elóirányzata (1000 Ft-ban) (3. sz. táblázat) 6. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú, a kisebbségi önkormányzatok mérlegét az 1/B. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat bevételei 7. (1) A Képvisel ó-testület a 4. -ban megállapított bevételi fóösszeg forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását 1, 1/A., 1/C, 2., 7. és 8 számú melléklet, intézményenkénti és címenkénti megoszlását a 2. számú, múködési és fejlesztési célú megoszlását az 1/A. számú, központi támogatást az 5. számú melléklet részletezése szerint állapítja meg. (2) A tervezett eft hiány finanszírozása hitellel történik. (3) A költségvetési évben keletkezó bevételi többlet felhasználásáról a Képviseló-testület dönt. Az önkormányzat kiadásai 8. (1) A Képviseló-testület a 4. -ban megállapított kiadási fóösszeg 3. SZÁMÚ TÁBLÁZAT önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait - és ezen belül kiemelt - elóirányzatait, az 1., 1/A., 1/C, 3. 4., 7. és 8. számú, m úködési és fejlesztési célú kiadásait az 1., 1/A, és 1/C. számú, az intézményi támogatásokat a 7. és 8. számú melléklet szerint állapítja meg. 9. A Képviseló-testület a fejlesztési elóirányzatokat feladatonként a 6.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Több éves kihatással járó feladatok 10. Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és hitel fajta szerinti bontásban a 11. sz. melléklet tartalmazza. Közvetett támogatások 11. A Képviseló-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetóleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. A évi költségvetés végrehajtásának szabályai 12. (1) A tervezett és tényleges bevételek, valamint a meghatározott feladatok változása alapján a Képvisel ó -testület a költségvetést évközben módosítja. (2) A kiemelt elóirányzatok és címek közötti átcsoportosítási jog a Képviselótestület hatáskörébe tartozik. (3) Az év közben keletkezett többletbételeket elsódlegesen a hitel csökkentésre kell felhasználni. 13. Az év közben engedélyezett központi pótelóirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselótestület dönt. 14. (1) A 4. (1.) bekezdésben szerepló E Ft felhalmozási hitelt a volt honvédségi laktanya területén kialakítandó Járóbetegellátó Központ közm úvesítéséhez és szükség szerint a pályázati önrész biztosítására veszi igénybe. (2) A felhalmozási célú hitel felvételét eló Kiadás megnevezése Cigány Kisebbs. Szlovák Kisebbs. Kisebbségi önkorm önkormányzat önkormányzat összesen Dologi kiadás Támogatások Múködési kiadás összesen Központi támogatás Bevételek mindösszesen ÁPRILIS kell készíteni, a tényleges igénybevételról a Képviseló-testület külön dönt. 15. Az év várható bevételi és kiadási elóirányzatainak teljesülésér ól az elóirányzat felhasználási ütemtervet a 12. számú melléklet szerint fogadja el a Képviseló-testület. 16. A költségvetési évet követó két év várható elóirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait - a gazdasági elórejelzéseket figyelembe véve - a 13. számú melléklet szerint állapítja meg. 17. A Képviseló-testület a köztisztviselók illetményalapját a költségvetési törvényben meghatározott összeggel egyezóen, évre Ft-ban állapítja meg. 18. A 14. számú mellékletben kimutatott, a költségvetésben nem szerepló felújítási és beruházási feladatok rangsorolt megvalósításáról pályázati lehetóségek és egyéb forrásokból biztosítható fedezet megteremtése után a Képviseló-testület külön dönt. 19. A költségvetésben tervezett 150 eft polgármesteri keret felhasználásáról a polgármester dönt. A féléves és éves beszámoló keretében a testületet tájékoztatni kell a felhasználásról. 20. Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves elóirányzatának 10 %-át és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. 21. Az önkormányzat m úködóképességének fenntartása érdekében a helyi iparúzési adó bevallások feldolgozásáig csak az alapfeladatok ellátásához és intézmények szinten tartott m úködéséhez nélkülözhetetlen kiadások teljesíthetók. 22. A múködési hiány csökkentése érdekében az intézmények kötelesek negyedévente tételesen beszámolni a költségvetés idóarányos teljesítésér ól. Az elóirányzatok felhasználása kizárólag a szigorú takarékosság jegyében történhet. Záró rendelkezések 23. Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni. Mezófi Zoltán Huszár Zoltán polgármester jegyzó Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: február 26. Huszár Zoltán jegyzó 3

4 2008. ÁPRILIS HANGADÓ Áprilisi fogadóórák Mez ófi Zoltán polgármester Április 14-én hétfón óráig Dr. Katona Ern ó alpolgármester Április 30-án szerdán óráig Huszár Zoltán jegyzó Április 7, 14, 21, 28, hétfó óráig várja a fogadóórára érkezóket. Képviseló-testületi ülés Képvisel ótestület következó ülését április 24-én csütörtökön 18 órakor tartja. A tervezett napirendek: 1.) Beszámoló az Ellen órzési Társulás múködéséról, az ellenórzések tapasztalatairól Elóterjesztó: bels ó ellen ór 2.) Rétság Város Önkormányzat Gazdasági Programja Elóterjesztó: Mez ófi Zoltán polgármester 3.) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Múködési Szabályzatának módosítása Elóterjesztó: Huszár Zoltán jegyzó. Az ülést a Rétsági Televízió egyenes adásban közvetíti. ÉMÁSZ ügyfélszolgálati iroda nyílt Az ELMÚ és az Észak-magyarországi Áramszolgáltató új ügyfélszolgálati rendet vezetett be január 2-tól a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény rendelkezései alapján. Ezen jogszabály értelmében kistérségi központonként ügyfélszolgálati iroda múködtetése kötelezó. Így Rétságon ha csak heti egy alkalommal is ügyfélszolgálat m úködik. Itt a lakossági fogyasztói bejelentések intézésére, panaszok kivizsgálására és orvoslására, a lakossági fogyasztók tájékoztatására mellett információkkal szolgálnak szerz ódéskötések, esetleges átkötésekkel kapcsolatban. Ez azért fontos, mert a villamosenergiaszolgáltatás liberalizációja kapcsán már más szolgáltatótól is vásárolható áram. Az újonnan nyílt fiókirodákban un. szúkített típusú ügyintézés történik, pénz be és kifizetésére itt nem kerül sor. Az ügyfelek minden csütörtökön órától óráig kereshetik fel az ügyfélszolgálatot a Múvelódési Központ 24. sz termében Felhívás A m úvelódési központ kéri az épülete elótti táblán hirdetni szándékozókat, hogy hirdetményeik felrakásakor óvakodjanak attól, hogy az intézmény még aktuális plakátjait takarják el velük. Szívesen felvállaljuk inkább, hogy amennyiben beadják ezeket hozzánk mi magunk helyezzük el óket. Arra is ügyelnénk, hogy újabb plakátok elhelyezésekor, a hirdetményeket óvatosan leszedve, más helyre tegyük át. 4 Átadták az új munkaügyi központot Ünnepélyes keretek között adta át dr. Lamperth Mónika szociális és munkaügyi miniszter az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ új kirendeltségét Balla Mihály és Lombos István országgyúlési képviselók, Mezófi Zoltán, Rétság polgármestere, Szabó József, az Észak- magyarországi Regionális Munkaügyi Központ fóigazgatója, Koroknai Györgyné kirendeltség-vezet ó, illetve a kistérség településeinek polgármesterei jelenlétében. A miniszter asszony elmondta: az elmúlt két évtizedben a munka, a foglalkoztatottság jelentós szerkezeti és munkaerópiaci változásokon ment keresztül. - Egyszerre van jelen a hiány és a többlet, hiszen a kínálat és a kereslet nem esik egybe. Fóbb tennivalónk tehát a szakképzés és a piac egymáshoz közelítése, a célirányos szakképzés megteremtése. Ehhez a szaktárca egyre több programot biztosít - fejtette ki Lamperth Mónika. A KSH által számított munkanélküliségi ráta 2007 január-szeptemberben a megyében 9,4 százalék volt, 2,2 százalékponttal magasabb az országosnál. Nógrád megyében a éves népesség csaknem fele inaktív volt 2007 els ó-másodikharmadik negyedévben, míg országosan 45,1 százalékot képviseltek a munkaerópiacról kivonultak. A Pest megyével határos 25 település alkotta rétsági kistérségben, ahol 2007 elején fó élt, nagyobb munkaerópiaci feszültség nem következett be, mert az ipari park néhány üzemében tovább folytatódtak a beruházások. A körzet munkaerópiacán tíz multinacionális cég van jelen, s az ó munkaeró-keresletük jelentósen befolyásolja a térség munkaeróhelyzetét. A rétsági kirendeltség az elózó években egy társasházban múködött, közös lépcsóházban különbözó vállalkozásokkal, lakásokkal. A lépcsóházban várakozó ügyfeleknek e kedvezótlen adottságok miatt nem volt lehetóségük öninformációs eszközök és szolgáltatások használatára, illetve technikailag nem volt megoldható a közintézményekre elóírt akadálymentesítés, mozgáskorlátozott vizesblokk kialakítása. A kirendeltség tervezését a Nógrád Megyei Munkaügyi Központ indította el, melyben mindvégig támogató partnerként múködött közre a polgármesteri hivatal. Az egykori laktanyához tartozó régi nótlen tiszti szálló épületét egy árverés során a munkaügyi központ vásárolta meg. Az épület átalakításának, felújításának tervezóje a héhalmi székhelyú Kovaterv Kft. volt, a kivitelezést a szécsényi Lakóházépító Kft. nyerte el, a lebonyolítást pedig a salgótarjáni Nomber Kft. végezte. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat Fejlesztési Programja keretében megvalósuló beruházás értéke bruttó 78 millió forint, amelynek keretében egy 335 négyzetméter alapterület ú épület került most átadásra. Az épületben 55 négyzetméter ügyféltér, hat iroda 135 négyzetméter alapterülettel, valamint tárgyaló, a pincében irattár és kiszolgálóhelyiségek találhatók. A beruházás eredményeként a rétsági 25 települést magában foglaló kistérség lakosainak, álláskeresóinek, munkáltatóinak egy modern, a kor szakmai követelményeinek megfeleló kirendeltségi épületben nyújthatók munkaeró-piaci szolgáltatások, támogatások. Forrás: Nógrád Megyei Hírlap (részlet)

5 HANGADÓ Kitüntetések március 15-én Nemzeti ünnepünk immár hagyományosan alkalmat nyújt arra, hogy városunk önkormányzata elismerje a település érdekében, hírneve növelésében tett er ófeszítéseket. Az alábbiakban Gál Gábornak, a képvisel ó-testület M úvel ódési, Oktatási és Sport Bizottság elnökének a kitüntetetteket méltató sorait idézzük: Dr. Lukács László az egészségügy területén végzett kiemelkedó munkájáért elnyerte Rétság város díszpolgára címet tól dolgozik a rétsági tüdógondozó intézetben t ól vezetó fóorvosként. Munkavégzésére a nagyfokú gondosság, körültekint ó figyelmesség a jellemzó. Településünk hírnevének öregbítése érdekében végzett tevékenysége folyamatos. A lakossággal való közvetlen, lelkiismeretes töródése mindannyiunk számára példaértékúen kimagasló. Benkó Veronika az oktatás területén végzett kiemelked ó tevékenységéért nyerte el a Pro Urbe díjat tól 1993-ig értékes tanító és nevel ó munkát végzett az általános iskolában. Közvetlen, napi kapcsolatot tartott a szül ókkel és a tanítványaival. Következetes és szigorú oktató, nevel ó munkája eredményeképpen tanítványai közép- és felsófokú tanulmányai során helytálltak, a tanulmányi versenyek alkalmával pedig rendszerint bizonyítottak. Csapatvezet óként segítette és támogatta a gyermekek szabadidejének kultúrált eltöltését. Dobai Szabolcs a kulturális élet területén több éven át végzett kiemelkedó tevékenységéért érdemelte ki a Pro Urbe díjat. A balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Múvészeti iskola pedagógusa. Az állami és a társadalmi ünnepek méltó lebonyolításával rendszeresen kollektív szerepet vállal. A gyermekek zenei felkészítését lelkesen, példás szorgalommal végzi. Tanítványait a közösségi életre, a múvészet szeretetére motiválja. Kozák Katalin a kulturális élet területén több éven át végzett kiemelkedó tevékenységéért érdemelte ki a Pro Urbe díjat tól a Balassagyarmaton múködó Lajtorja Néptánciskola tanára, a rétsági tagozat vezetóje. Munkája mellett aktívan részt vesz a város kulturális életében. Fó célja, hogy minél több ismeretet adjon a lakosság részére a magyar népi kultúra hagyományainak megórzése és folyamatos ápolása révén. A rétsági Kilátó Kulturális Egyesület alapító tagja, valamint a helyi népi táncegyüttes szervezóje. Helyes Mária az intézmények múködési feladatainak ellátásához nyújtott jelentós mértékú segítségéért kapta meg a Vállalkozók a városért kitüntetó címet. ÁFÉSZ-könyvesbolt vezetóként, majd vállalkozóként több évtizede vesz részt városunk és a környezó települések múvelódésének, kulturális ismereteinek emelésében. A helyi rendezvényeket, a civil szervezeteket anyagilag is kiemelten támogatja, sokoldalú tájékozottsága, szakmai rátermettsége Rétság város jó hírnevét öregbíti. Ódorné Kovács Anna az intézmények múködési feladatainak ellátásához nyújtott jelentós mértékú segítségéért kapta meg a Vállalkozók a városért kitüntetó címet. A Magyar Honvédség egészségügyi szolgálatában 1986-tól 1996-ig orvossegédként, valamint segélyhely-parancsnokként dolgozott. A laktanya bezárása után egészségügyi szakasszisztensi beosztásban folyamatos kapcsolatot tart a lakossággal, mint helyben éló és dolgozó, a környezetére figyeló a szolgálatot szívügyének és élethivatásának tekintó szakember. A kitüntetetteknek gratulálunk, további munkájuk során sok sikert és jó egészséget kívánunk ÁPRILIS rtv.retsag.net A Rétsági Televízió havi programja. Naponta 24 órában képújság, hirdetésekkel, aktuális információkkal április 3. csütörtök órakor Közvetítés a képviseló-testület üléséról április 24. csütörtök órakor Közvetítés a képviseló-testület üléséról április 25. péntek órakor Éló közvetítés a múvelódési központból a lakossági fórumról Április 29. kedd RTV Híradó Riportok, tudósítások aktuális eseményekról Április 30. szerda és RTV Híradó ismétlése Május 2. péntek és RTV Híradó ismétlése A részletes músor megtalálható a képújságban a retsag.hu és az rtv.retsag.net honlapon. Green Druck Nyomdaipari BT. Vállaljuk: szórólapok, nyomtatványok, öntapadós címkék, kartondobozok, matricák készítését. Egy- és többszínnyomás, stancolás, ritzelés. Gyors, pontos, megbízható, minóségi munkavégzés, korrekt árakon! Cím: Rétság Táncsics utca 16. Telefon: (35) , (30)

6 2008. ÁPRILIS HANGADÓ Bronzérmes rétsági olimpikonok Ismét jó hírünk van a Mezó Ferenc Szellemi Diákolimpia országos döntójér ól. Ugyanis a rétsági csapat ismét kiemelkedó eredményt ért el, és a dobogóra léphetett. Az esemény március 30-án került sorra Miskolcon, Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Iharos termében. Már az ide való bejutás sem volt könny ú, mert az ország teljes területéról mindössze nyolc csapat ért el olyan eredményt, ami feljogosította a versenyzésre. Ebból is látható, hogy a megmérettetések nem itt kezdódtek, hanem számtalan felkészülési mérkózés elózte meg. A rétságiak megnyerték a megyei válogatót, így az országos területi döntóben versenyezhettek. (Két területi dönt ót rendeztek az országban, összesen 24 csapat részvételével. Ezek a versenyek március 8-án voltak Tatán és Debrecenben. A mieink Debrecenbe utaztak, ahol a Megyei Önkormányzat Bocskay termében mérték össze tudásukat. Igen szoros volt a befutó, hiszen az elsó helyet megszerzett csapat 125 pontot gyújtött, a mieink 122-vel lettek a másodikok. Így jutottak az országos döntóbe. A döntó hasonló izgalmakat hozott, hiszen itt találkozhattak az erós csapatok, közöttük a korábbi évek bajnokai is. Az elsó helyezett 135 pontot gyújtött, a mieink 131 ponttal holtversenyben voltak a másodikok a pécsi csapattal. Majd a pótfeladatot a pécsi csapat oldotta meg jobban, így Rétság az elókeló 3. helyen végezve lett bronzérmes, és állhatott a képzeletbeli dobogó harmadik fokára. Említsük meg a csapat tagjait: Jaloveczki Boglárka (1994), Rompos Ádám (1994), Szikszai Nóra (1994), Vincze Patrik (1994) Felkészítójük: Tömösvári Sándor. A zs úri elnöki tisztét jeles sportoló, Szentmihályi Antal, olimpiai bajnok labdarugó, az 1964-ben Tokióban gy óztes magyar csapat kiváló kapusa látta el. Gratulálunk a csapatnak az igazán szép eredményhez, hiszen az elózó évi Asztalitenisz megyei Diákolimpia Szendehelyen került megrendezésre az asztalitenisz diákolimpia megyei döntóje, ahová 9 fóvel utaztunk. A csapat 3 lány és 6 fiú összeállításban állt asztalhoz. Az - Ahogyan mi szeretjük! elózmények alapján a lányoknál teljesen egyértelmúen két továbbjutót vártunk, viszont az ósz végi 2007-es TOP 12-es megyei verseny eredményei alapján hárome- Meffert Hungária Kupa Asztalitenisz verseny december 29-én megrendeztük az immár hagyományos szilveszteri barátságos versenyünket, amelyen sajnos az idén a szombati munkanap miatt kevesebb nevezó játékos állt asztalhoz. A jó hangulatú, kissé családiasra sikerült versenyen az alábbi eredmények születtek: N ói: 1. Juhász Nóra Rétság Fónix 2. Vass Dóra Rétság Fónix 3. Medgyesfalvi Petra Rétság Fónix 3. Szikszai Nóra Rétság Fónix Serdüló fiú: 1. Rádi Zalán Rétság Fónix 2. Vass Dóra Rétság Fónix 3. Rádi Örs Rétság Fónix 3. Baranyi Bence Rétság Fónix Ifjúsági fiú: 1. Lovas Dániel Vác Reménység 2. Sági Bence Vác Reménység 3. Szegner Péter Vác Reménység 3. Németh Dávid Vác Reménység 6 Ifjúsági páros: 1. Vass Dóra Szikszai Nóra Rétság 2. Medgyesfalvi Petra Juhász NóraRétság 3. Rádi Örs Rétság Baranyi Bence Bp. Stiga 3. Rádi Zalán Maring Attila Rétság Férfi: 1. Török Gábor Aszód 2. Dániel Gábor Aszód 3. Gyenes Gyula Rétság Fónix 3. Lovas Dániel Vác Reménység Férfi páros: 1. Sági Bence Lovas Dániel Vác Reménység 2. Gyenes Gyula Pölhös Péter Rétság-Bgy. Dózsa Se. 3. Lucska Ferenc Daróczi Péterr Bgy. Dózsa Se. 3. Török Gábor Dániel Gábor Aszód Köszönettel tartozunk a DÜFA MEF- FERT HUNGÁRIA KFT a verseny megrendezésének szponzorálásáért és Gál Gábor képviseló úrnak, aki védnökséget vállalt versenyünk felett. Sági Zoltán Fónix ASE országos 7. helyról az erós mezónyben javítottak. Azt tudni kell, hogy az évekkel ezelótti sikeres elódökból többen középiskolába kerültek, így 2007-ben fiatalabb tagokkal szervezódött újra a 4 f ós keret. Ók javítottak egy évvel ezelótti eredményükhöz képest. A hagyomány szerint a következó évi házigazda az aranyérmes csapat, tehát jövóre még messzebbre, Szombathelyre kell utazni. GiK sélyessé vált a nói továbbjutók névsora. Szikszai Nóra (aki megnyerte a serdüló és felnótt TOP 12-t!) mellett Vass Dóra és Medgyesfalvi Petra is bizakodhatott a továbbjutásban. Petra a TOP 12 versenyen megnyerte az újonc és az ifi korcsoportot, serdülóben pedig ezüstérmes lett. A fiúknál súrúbb volt a mezóny, de egy rétsági továbbjutóra titkon számítottunk. Miután mindenki lejátszotta a saját korcsoportjában mérkózéseit, következett a II-III-IV. összevont korcsoport küzdelme az országos dönt óbe jutásért. A lebonyolítás az elózó évekhez képest annyit változott, hogy az egyenes kiesés után a legjobb 4 között körmérkózéssel döntötték el az elsóséget. Végül is a lányoknál a két tavalyi gyóztes jutott ismét be az országos döntóbe: Szikszai Nóra és Vass Dóra. A fiúknál is sikerült a titokban remélt továbbjutás, így az idei esztendóben Rádi Zalán képviseli Rétságot fiúvonalon. Külön öröm, hogy a két tartalék játékos is a rétsági egyesület színeib ól került ki: Medgyesfalvi Petra és Nagy Szilveszter. Nógrád megyei csapat: Szikszai Nóra, Vass Dóra Rétság Fónix, Vankó Máté Bgy. Dózsa Se. Rádi Zalán Rétság Fónix. Nagy sikerként könyveljük el, hogy immár hatodik éve veszünk részt az asztalitenisz Országos Diákolimpia döntójén rétsági versenyzókkel egyre növekvó létszámban. Köszönet illeti Bánkúti Károly tanár urat és Juhász Nórát a gyermekek felkészülésében nyújtott segítségért, az általános iskolának az együttmúködésért.

7 HANGADÓ Proksza Gyöngyi kiállítása Nemzeti ünnepünkön Varga Nándorné, a m úvelódési központ igazgatóhelyettese nyitotta meg Proksza Gyöngyi képkiállítását, majd az erdómérnök végzettségú m úvész saját képei motivációjáról beszélt az egybegyúlt szép számú hallgatóságnak. A megnyitó végén Ujpál Brendon zongorajátékában gyönyörködhettek a jelenlév ók. Ujpál Brendont méltán nevezhetjük Rétság új felfedezett tehetségének, mivel nem oly régen Salgótarjánban nívódíjat kapott zongorajátékáért. Proksza Gyöngyi isaszegi múvész, aki visszaemlékezéseiben mindig a természethez való viszonyát emelte ki. A múvész családja az 1700-as évek elején Zólyom megyéból költözött át a Nógrád megyei Erd ókürt faluba. A m úvészetek iránti érdekl ódése is ide vezethet ó vissza. Képei többségében megjelennek az utazások, a gyalogjárások, az erdei képek és tájak, mocsarak, kispatakok emlékei. Múveiból a rendkívül gazdag természeti szépség, az ósi életforma, a népm úvészet értékei és kereszténysége nyilvánulnak meg. Ezt az örökséget a méhészkedó édesapától, és a biológiát tanító édesanyjától kapta. Erdómérnök diplomát szerzett, ám volt angol tanár és tolmács is. Isaszeg szerencsés természeti adottságai, történelmi és kulturális öröksége feln ótt korában is vissza-visszavonzotta ót, s a szülói házhoz történó látogatásai csak erósítették benne a lokálpatriotizmust ÁPRILIS Fiatalon megmutatkozott rajzkézsége, és sikeresen szerepelt országos rajzversenyeken, de a képzómúvészeti iskolába nem vették fel, ami számára lelki válságot okozott. Szerencsére édesapja hatására megszerette a természetet, így új reményekkel indulva ment Sopronba egyetemi tanulmányait elkezdeni. Ugyanekkor a táj és a növények szépsége megihlette a festésre is. Életében, így munkásságában is hullámhegy és -völgy követte egymást. Önképzó módon fejlesztette tudását, nem ragaszkodott egy stílushoz sem, és egy témához sem. A természet mindig jelent ós szerepet kapott festményein. Vázlatot nem készít, lelkében gy újti össze az élményeket, és azokat felidézve alkot. Templomi falfestményeket is készít, ezekre egyre nagyobb igény jelentkezik. Könyvbemutató Rétságon Rétságon nem ritka esemény, hogy egy szerz ó könyvét a nagyközönségnek a múvelódési központban mutatja be. Volt is a közelmúltban jó néhány alkalom, amikor helyi irodalmárok tárták olvasó elé izgalmasan nyomdaszagú új kiadványaikat. Most azonban nem irodalmi, egészen pontosan nem szépirodalmi kötet avatására gyülekezett a közönség, bár alkotója, Jakabovics Zsuzsanna a Spangár Kör antológiájában is sikerrel szerepelt beküldött m úvével. Ez alkalommal egy egészségügyi szakkönyvet, ismeretterjesztó kalauzt méltattak a köszöntó szavak, és vehette kézbe az olvasó. A terem bejáratánál már az érkezésnél meg lehetett vásárolni az impozáns, számtalan színes fotóval díszített kiadványt. Jakabovics Zsuzsanna már évtizednél is hosszabb ideje él Rétságon, és munkája során a helyi Gyógytorna szakrendelésen szerzett tapasztalatokat, ismerte meg a helyi emberek egészségügyi gondjait, kérdéseit. A bemutatott mú ezen kérdések és válaszok összegyújtése alapján összeállított segédeszköz. 7

8 2008. ÁPRILIS HANGADÓ Programajánló Április 8. kedd, órától a m úvelódési központ színháztermében MESEMOZI: L ecsó Belépés díjtalan Április 10. csütörtök a múvel ódési központ aulájában El ótéri fotódokumentációs kiállítás: Mi történt márciusban? Április 11. péntek, órától a m úvelódési központ kiállító termében a Költészet Napja alkalmából Spangár antológia bemutatása, Spangár-díjak átadása Közrem úködók: rétsági amatór elóadók Április 11. péntek, órától a múvel ódési központ galériájában Óvári János festó kiállításának megnyitója. A tárlatot megnyitja: Karaffa Gyula a Börzsönyi Helikon szerkeszt óje Közremúködik: Dobai Szabolcs és Markóné Dikasz Gabriella Április 15. kedd, órától a m úvelódési központ társalgó termében a Cukorbeteg Klub szervezésében DIABÉTESZES LÁBSZÚRÉS GYÓGYCIPÓ-KÉSZTÉS Április 17. csütörtök, órától a Rétsági Kilátó Kulturális Egyesület szervezésében a Városi Múvelódési Központban: M úvészetre Hívás Napja Kiállítás megnyitó: Rétsági alkotók munkái Április 18. péntek, a Rétsági Kilátó Kulturális Egyesület szervezésében a Városi Múvelódési Központban: M úvészetre Hívás Napja 9.00 órától Kiállítás rétsági alkotók munkáiból; órától - Animációs filmek vetítése; órától - Filmvetítés órától: a Civil Szervezetek Házában: - Helytörténeti kiállítás megtekintése folyamatosan, tárlatvezetéssel; - Teaház; - Irodalmi viharsarok - felnótteknek; - Az udvarban sajtfonás és hímzés az általános iskola felsó épületében: órától: - Kézmúves foglalkozások: Szalvétetechnika, csipeszfigura-készítés, agyagozás, gyöngyfúzés, csuhébábu-készítés; - Reneszánsz témájú diavetítés. Április 22. kedd, órától a m úvelódési központ kiállító termében 8 Rétsági kalauz Honismereti Akadémia A Föld Napja alkalmából. Téma: Széchenyi Zsigmond nyomában Kelet-Afrikában Elóadó: Balog István Április 25. péntek, órától a m úvelódési központ színháztermében Lakossági fórum Mozimúsor Április 4. péntek 18.30órakor Franklin a teknós Színes magyarul beszél ó kanadaifrancia animációs film, 80 perc Április 11. péntek órakor Asterix az olimpián színes magyarul beszéló spanyol-német-francia kalandfilm, 115 perc Jegyek ára: 300 Ft Információ: Endrész István kulturális szolgáltató 30/ Programel ózetes Május 1. csütörtök a Sportkombináton VÁROSI MAJÁLIS F ózóverseny; Sport- és szórakoztató programok; Májusfa-állítás; Vetélkedók, versenyek, kézmúvesség; Táncés sportbemutatók; koncert... Május 7. szerda, órától a m úvelódési központ színháztermében A Maszk Bábszínpad új marionett bemutatója a 2008-as Reneszánsz évre Mátyás király bolondos bolondja Mesejáték sok zenével, nagy bábokkal, élószereplókkel és árnyjátékkal Belépódíj: 500 Ft Május 21. szerda, órától a múvelódési központ galériájában Bódi Sándor kiállítása Május 23. péntek a m úvelódési központ színháztermében Óvodai jótékonysági gála Május 30. péntek Városi Gyereknap délelótt a Sportkombináton: - akadályverseny délután az Iskolatéren - ügyességi-, sport és szórakoztató programok - a Színjátszó Kör bemutatkozó elóadása - karaoke verseny, diszkó - tábortúz Felhvás f ózóversenyre május 1-én, 9.00 órától a Sportkombináton a Városi Majális keretein belül f ózóversenyt hirdetünk! Bóvebb felvilágosítás, nevezési lehetóség: április 25-ig a múvelódési központ irodájában. Várjuk a kedves érdeklódók jelentkezését! Felhívás karaoke versenyre Kedves Gyerekek! május 30-án, pénteken, a Gyermeknap keretén belül KARAOKE versenyt hirdetünk! Jelentkezni, az énekelni kívánt dalt kiválasztani a Múvelódési Központ irodájában lehet, május 16-ig. Minden érdeklódót szeretettel várunk! Kiscsoportok a múvelódési központban Színjátszó kör alsó tagozatos gyerekeknek Minden pénteken órától Vezetik: Pekáry Anna, Pekáry Sarolta, György Diána, György Henrietta Cukorbeteg Klub Minden hónap 2. kedd, órától (Ápr. 14.) Vezeti: Rácz Erzsébet Rétsági Fotó Kör felnótteknek Minden hónap 1. és 3. hétfójén órától (Ápr ) Vezeti: Vargáné Fidel Ágota Spangár András Irodalmi Kör - Börzsönyi Helikon Havonta egy alkalommal Vezeti: Krasznai Gyula és Varga Nándorné Gobelin Kör Minden hónap 1. hétfójén órától (Ápr. 7.) Vezeti: Várszegi István RIKK - ifjúsági klub Minden hónap második péntek órától (Ápr. 11.) Vezeti: Velki Anita, Velki Péter Túzzománc Kör Minden csütörtökön órától Részvételi díj: 2000 Ft/hó. Vezeti: Dovák B. József Reiki - Útkeresók Klubja Minden kedden, órától Vezeti: Kövesdy Hedvig Kézmúves Múhely Minden szerdán, órától. Részvételi díj: 950 Ft/hó. Vezeti: Lami Annamária Fotó szakkör gyerekeknek Minden pénteken, órától. Vezeti: Vargáné Fidel Ágota Alapszintú angol nyelvi kurzus Minden hétfón és csütörtökön ill órától Vezeti: Kaltenecker Anikó Nói torna Minden csütörtökön, órától Jóga Minden csütörtökön, órától Felnótt néptánc klub Április hónapban szünetel Istentiszteletek a múvelódési központban: REFORMÁTUS EGYHÁZ: Minden hónap 1. és 3. vasárnapján, 8.00-tól 9.30-ig AGAPÉ GYÜLEKEZET: -AGAPÉntek- Minden pénteken, tól

9 HANGADÓ Nemzetközi irodalmi siker Nem els ó alkalommal számolhatunk be arról, hogy rétsági kötódésú, kistérségünk településein éló irodalmárok - írók, költ ók - sikeresen szerepelnek országos megmérettetésen. Egyszerúen azt lehetne mondani, hogy kistérségünk utóbbi 5-6 éve olyan sikertörténet a literatúra területén, mint egykor a Szilíciumvölgy volt a számítástechnika fejlódésében. Most pedig egy rangos - immár - nemzetközi elismeréssel gazdagodott a megbecsülések sora. Cegléd József Kázmér kapta ebben az évben a Jókai-díjat, vitték a hírt a hírügynökségek, közölték az újságok. Többeknek az azt jelentette, hogy Magyarországra került a másodízben átadott, szlovákiai Komáromban alapított díj. Mi viszont a kitüntetettet személyesen ismerjük, hiszen Nagyorosziban él, Rétságon dolgozik, aktív tagja a Spangár András Irodalmi Körnek, állandó szerz óje a Börzsönyi Helikon cím ú irodalmi folyóiratnak. Önálló novelláskötetét a közelmúltban mutatta be a m úvel ódési központban. Egyszóval nekünk a kitüntetés többet jelent annál, mint hogy a díjazott magyarországi. A Jókai-díj olyan szépirodalmi pályázat amelyet a Jókai Közmúvelódési és Múzeum Egyesület (Rév-Komárom, Szlovákia) és a Falvak Kultúrájáért Alapítvány (Budapest, Magyarország). együttesen írt ki, 2007 februárjában, immár második alkalommal. Pályázati témája, amir ól a múnek szólnia kell ezévben: Esterházy János, a nemzet mártírja. A múveket jeligésen kellett beküldeni, tehát az értékelés lezártáig senki nem tudhatta, a jutalmazásra kiemelt írás szerzóje vajon ki Cegléd József Kázmér Jókai díjas lehet. A bírálóbizottság egy szlovák és egy magyar triumvirátusból állt, mely egymástól függetlenül felállított egy rangsort. Ezt egybevetették, így alakult ki a végeredmény. Szlovák részról következók voltak a zsúriben: Martényi Árpád bányamérnök, nyugalmazott miniszteri fótanácsos, a Rákóczi Szövetség titkára és az Esterházy János Emlékbizottság tagja, Dr. Molnár Imre kandidátus szociológus, történész. Több a szlovákiai magyarság történelmével foglalkozó cikk, tanulmány és könyv szerzóje és szerkesztóje. Egyetemi tanulmányai kezdetétól foglalkozik Esterházy János munkásságának kutatásával. Dr. Szénássy Zoltán tanár, helytörténész, író. Magyar részról pedig: Lénárt G. István mkl: zeneszerzó, színpadi szerzó. Stancsics Erzsébet (Táncsics Mihály leszármazottja) Krúdy-emlékérmes költó, Irodalmi- és Múvészeti Díjas író. Szántai Sándor mkl: író, költ ó. Végh József mkl: népmúveló, helytörténész, író. A Jókai-díj tárgyiasult formája Jókai Mór kezének márványlapon elhelyezett festett gipszmásolata, melyhez szlovák korona (kb Ft) pénzjutalom társul, a bírálóbizottság döntése alapján. Az elismerés februárban, Jókai Mór születésnapja alkalmából (február 18.) Rév-Komáromban került átadásra, az impozáns Tisztipagodában. A díjat átadta: Nick Ferenc mkl, Falvak Kultúrájáért Alapítvány kuratórium elnöke, és Dr. Szénássy Árpád özvegye. Az elsó díjon kívül most különdíjakat és díszokleveleket is kiadtak. A két kitüntetett írásból Németh Sándor színmúvész olvasott fel részleteket. Az ünnepséget egy-egy igen virtuóz zongora és hegedújáték keretezte, legvégül pedig a magyar Himnusz eléneklésére került sor. Összességében elmondható: túl azon, hogy az igen szép és tágas terem csordulásig megtelt, az ottani magyaroknak valóban ünnepet jelentett a rendezvény. Bizony meghatódtak. Az ünnepséget követ óen állófogadás, televíziós és rádiós riportok valamint dedikálások következtek. Az elsó díjat nyert hazánkfia alig gyózött interjút adni a különféle médiumok képviselóinek. A hírt több lap, és tv társaság is közölte, közöttük pl. a Duna Televízió híradója. Ószintén gratulálunk Cegléd József Kázmér újabb elismeréséhez! Irodalmi munkásságában továbbra is termékeny idószakot kívánunk! GiK - illetve tudósítónktól ÁPRILIS Az Esterházy-ügy legkiválóbb kutatója, Molnár Imre az alábbiak szerint méltatta Cegléd József Kázmér írását: A szerzó Esterházy Jánosnak az 1955-ös általános amnesztia kihirdetése elótt, a Bory börtönben megélt óráit idézi. Belsó filmként végigforgatva Esterházy János egész addigi életét. Történelmileg alapos és pontos feldolgozás, arányosan szerkesztett és felépített szöveg, nyelvi színvonala messzi kiemelkedik a pályázati mezónyból. II. Rákóczi Ferenc vallomásos emlékiratához hasonlítható (persze csak múfajilag). A szerzó lírai magasságba emeli Esterházy János szenvedéstörténetét, s mindezt egyfajta belsó elmélkedés keretébe helyezi. Nemcsak Esterházy János életér, hanem az ót körülvevó történelmi-társadalmi összefüggéseket is felvillantja Rámutat Esterházy János és vele a felvidéki magyarság, kiszolgáltatottságban is megnyilvánuló helytállására. A szöveg nemcsak ismeretterjesztésre, hanem érzelem gazdag belsó tartalma miatt az Esterházy János ügy széles körben történó népszerúsítésére is nagyszerú alkalmat ad. Publikálásra javasolt: minél szélesebb körben! 9

10 2008. ÁPRILIS HANGADÓ Rétsági Kilátó Kulturális Egyesület Egy gondolat, egy elhatározás, fiatalos lendület és energia. Pozitív életszemlélet és sok-sok mosoly. Valahonnan innen indul a Mi történetünk. Bár megalakulásunk még folyamatban van, de már fel-feltünedezünk a rétsági kulturális élet horizontján. Egyesületünkben akkora a tenni akarás vágya, hogy az imént említett ok sem akadályozhatott meg abban, hogy egy általunk megszervezett programot máris magunk mögött tudjunk, s a közeljövóre tekintve következó három esemény van kilátásban. Történt egy januári napon, hogy felfigyeltünk a Nemzeti Galéria Vaszary-kiállítására, ami alapvetó kulturális értékén felül annyiban is különlegesnek bizonyult számunkra, hogy Vaszary János fest ómúvész köt ódik városunkhoz. Felesége, Rosenbach Emília ugyanis rétsági származású volt, s közös életük néhány évét vidékünkön töltötték. Mitöbb, piktorunk 1905-ben Rétságon festette a Pihenó nógrádi búcsúsok cím ú képét. Fölkerekedtünk hát, s megnéztük a Vaszary-kiállítást. Gyönyörú élmény volt, egy sokrét ú és sokoldalú múvész életmúvének érzékletes foglalata. Éreztük, cselekednünk kell, hiszen közünk van hozzá, s a kiállítás véges (azóta már sajnos véget Fénymásolási lehet óség A Városi Múvel ódési Központban, a Könyvtárban A/4, A/3 méretben, 50 % 200 %ig kicsinyítéssel, nagyítással. A/4-es oldal 50 Ft (ÁFA-val) A/3-as oldal 100 Ft (ÁFA-val) Szolgáltatási ajánlat A m úvelódési központ aulája bérbe vehetó kb fós lakodalmak, családi és egyéb társas rendezvényekre. Igény szerint a vendéglátásban, dekorációs munkákban segítséget nyújtunk. Részletes felvilágosítás a m úvel ódési központ irodájában, illetve a 35/ ös telefonszámon állunk rendelkezésére. - a (ki)látóhatár szélén is ért). Az általános iskola felsó tagozatos tanulóinak meghirdettük a programot, s február 16-án tizenkét gyermeket vittünk a Nemzeti Galériába. A közös szombat délután rendkívül jó hangulatban telt, hiszen a komoly kulturális programot játékos vetélkedóvel, rövid városnézéssel, s a mai fiataloknak megfeleló gasztronómiai élménnyel is színesítettük. A gyermekek már várják a következó közös eseményt. A kilátásban lévó három programunk egyike tehát egy újabb kirándulás az általános iskolásokkal. A másik az április 18- ára szervezendó Múvészetre Hívás Napja, melyre szeretettel várunk minden érdekl ódót korhatárra való tekintet nélkül. Lesz majd többféle kézmúves foglalkozás, filmvetítés, egy kis irodalom és zene... részletes program a közeljövóben várható. S a harmadik? Szeretnék most egy kissé titokzatos maradni. Elöljáróban csak annyit, hogy reneszánsz témában gondolkozunk, hiszen a 2008-as év reneszánsz év. Köszönet nyilvánítás A KÖLYÖKVÁR ALAPTVÁNY RÉT- SÁG VÁROS GYERMEKEKÉRT KU- RATÓRIUMA nevében köszönjük a támogatóinknak, hogy adójuk 1%-ával és a jótékonysági rendezvény szponzorálásával, az alapítvány céljainak megvalósulását támogatták: az óvoda udvari játékainak szinvonalas, baleset mentes kialakítását. Kérjük a jövóben is támogassák alapítványunkat, melynek adószáma: Apróhirdetések A Hangadó Szerkesztósége úgy határozott, hogy kísérleti jelleggel lehetóséget ad minden kedves olvasójának arra, hogy a lapban maximum 100 betú terjedelemben ingyenesen jelentesse meg a magánjellegú apróhirdetéseit. Rétság központjában az Orgona közben 52 m2-es, 2 szobás, gázfútéses, alacsony rezsijú lakás eladó. Ár: megegyezés szerint. Tel: 06-35/ Rétság központjában 87 m2-es öröklakás eladó. Egyéni gáz és víz, alacsony rezsi. Tel: Bánki-tó üdülóterületén összkomfortos, emeletes nyaraló rendezett kerttel kedvezó áron eladó. Tel.: 06/ , 06/ db konvektor eladó. T.: 35/ Pelenkák, törlókendók, nói higiéniai termékek, babaápolási termékek, egyéb termékek babáknak, gyógyászati segédeszközök kaphatók. Jó minóség, alacsony ár! Házhozszállítás! Dukony Zsoltné, 06-30/ Rétság központjában 57 m2-es részben bútorozott lakás hosszú távra kiadó! Tel: 06/20/ Kerti kapálógépek kis hibával áron alul eladó: - 1 db Robi 50-es - 1 db Simson sebességváltós Tel: 06/35/ Lakás kiadó! Rétság, Nyárfa utcában, május 1-tól. Tel: Eladó komlett számítógép! Bármilyen jellegú irodai munkára, egyszerúbb otthoni eladatok ellátására, internetezésre Intel /D (32/64 bit) processzor, Asrock 775i65G alaplap, 256MB memória, 80 GB winchester, CD író, DVD olvasó, FDD, 17" Vision Master monitor, billentyúzet, egér. Irányár: Ft. Érd: 06 30/ Felhívás Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala felhívja a lakosság figyelmét, hogy Rétságon április 15-én kedden és 16-án szerdán LOMTALANÍTÁS lesz. Kérjük a Tisztelt lakosságot, hogy a fenti idópontig a feleslegessé vált anyagokat, szemetet a ház elé kirakni szíveskedjenek. Elektronikai cikkeket, TV, számítógép, videó, fózólap, stb. az URÁNUSZ telephelyén lehet leadni a lomtalanítással egyidóben. Veszélyes anyagokat elszállítani nem áll módunkban. (Gépkocsi alkatrész, karosszéria, gumi, akkumulátor), valamint sitt elszállítására sincs lehetóség. Polgármesteri Hivatal Rétság Hangadó Rétság város lapja. Megjelenik havonta, 1250 példányban. A lap díjtalan. Kiadja a Városi Múvel ódési Központ és Könyvtár 2651 Rétság, Rákóczi út 26. Telefon 35/ Felelós kiadó: Végh József. Felelós szerkesztó: Végh József. Nem kért kéziratokat nem órzünk meg és nem küldünk vissza! A lap levélcíme: 2651 Rétság, Pf.: 24. A lapterv és tipográfia Girasek Károly munkája. Készült Rétságon a GREEN DRUCK Nyomdaipari Bt. nyomdájában. Felelós vezetó: Pál György. ISSN

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester XXIV. év fo lyam 21. szám 2009. december 18. Ára: 150 fo rint Lapunkhoz 2010. évi színes falinaptárt mellékeltünk www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 Megérkezett a Mikulás a szerencsi gyerekekhez.

Részletesebben

IFJÚSÁGI EDZŐKÖZPONT LÉTESÜLHET PUTNOKON

IFJÚSÁGI EDZŐKÖZPONT LÉTESÜLHET PUTNOKON Putnok város közéleti lapja XXIV. évfolyam 2. szám 2013. március-április Ingyenes IFJÚSÁGI EDZŐKÖZPONT LÉTESÜLHET PUTNOKON 2013. április 11.-e fontos dátum Putnok város és a Sajóvölgye Focisuli életében.

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

len mozdulatnak sem látta többé értelmét.

len mozdulatnak sem látta többé értelmét. apr4_layout 1 2012.04.06. 10:23 Page 1 A síron túl Kiment a kertjébe és nézegette a gyümölcsfáit. A tavasz némelyiket már virágbaborította, a többiekre pedig sokat sejtető rügyeket fakasztott. Érezte,

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó Pápa és Vidéke 2013. március 7. Közéleti hetilap XI. évfolyam 5. szám Utazás kiállítás Több száz érdeklõdõ a pápai standon Testületi ülés Elfogadták a költségvetést Múlt csütörtökön ülésezett Pápa képviselõ-testülete.

Részletesebben

Miskolc városa a sportcsarnok felújítására jelentõs, 700 millió forintos támogatást kapott a központi költségvetésbõl,

Miskolc városa a sportcsarnok felújítására jelentõs, 700 millió forintos támogatást kapott a központi költségvetésbõl, Új köntöst kap a sportcsarnok GÕZERÕVEL ÚJÍTANAK szombatonként II. évfolyam 3. szám 2005. január 22. A közlekedési gondokra keresnek megoldást MISKOLCIAK STRASBOURGBAN MISKOLCI RÉSZTVEVÕI IS VOLTAK AZ

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

Ebesi Hírlap. Minden forintnak hasznosulnia kell elfogadta a testület a 2014. évi költségvetést. A tartalomból...

Ebesi Hírlap. Minden forintnak hasznosulnia kell elfogadta a testület a 2014. évi költségvetést. A tartalomból... XIII. évf. 2. szám 2014. február Ingyenes kiadvány Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja A tartalomból... Szeretettel várunk mindenkit nemzeti ünnepünk alkalmából március 15-én 9.30 órától

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 3. szám 2014. április Városi Önkormányzat lapja Szép hagyomány városunkban, hogy minden év tavaszán egész napos rendezvénnyel köszöntjük a tavaszt. Nem volt ez

Részletesebben

Városi Sportbál hetedszer

Városi Sportbál hetedszer 2007. február Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 2. szám 2007. február Ára: 150 Ft Városi Sportbál hetedszer Abony Sportcsarnoka adott helyszínt február 17-én annak a nagyszabású rendezvénynek,

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. november 5 éves a Református Idõsek Otthona 2003. novemberében kezdte meg mûködését Mezõberényben a Református Idõsek Otthona.

Részletesebben

2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám

2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám 2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám 2 2009. augusztus Öt éve ment el Dr. Olasz Imre Õ elment, de emléke eleven marad, alakja úgy él tovább családja, községünk lakossága emlékében, mint amilyen

Részletesebben

Ajándék karácsonyi gálamûsor

Ajándék karácsonyi gálamûsor Dorog Város Képviselõ-testületének lapja Ajándék karácsonyi gálamûsor Kíváncsian gyülekezett Dorog apraja-nagyja a mûvelõdési házban, hogy végre élõben is megtudják, milyen zenei élménnyel kedveskednek

Részletesebben

Gyáli Újság II. GYÁLI UTCAZENEI FESZTIVÁL JÚNIUS 8. muzsikás. Tisztelt Gyáliak! együttes. 2014. május. Gyáli Újság A VÁROSKÖZPONTBAN 19.

Gyáli Újság II. GYÁLI UTCAZENEI FESZTIVÁL JÚNIUS 8. muzsikás. Tisztelt Gyáliak! együttes. 2014. május. Gyáli Újság A VÁROSKÖZPONTBAN 19. Új Új G y á l V á r o s Ö n k o r m á n y z at á n a k közéleti és információs lapja II. GYÁLI UTCAZENEI FESZTIVÁL JÚNIUS 8. A VÁROSKÖZPONTBAN Tisztelt Gyáliak! Emelkedett, méltóságteljes emlékezésre és

Részletesebben

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről XXI. évf. 3. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. február 12. Energetikai korszerűsítés Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere A nyertes ifjúsági pályázatról Hajnerné Tóth Ágnes A kövesdi kupagyőzelemről

Részletesebben

isaszeg önkormányzati tájékoztató Dsida Jenő: Hálaadás

isaszeg önkormányzati tájékoztató Dsida Jenő: Hálaadás isaszeg önkormányzati tájékoztató XIV. évfolyam, 5. szám 2015. május Köszönöm Istenem az édesanyámat! Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virrasztó áldó szeretettel, Értem éjjel-nappal dolgozni

Részletesebben

XXVIII. (XXXVIII.) ÉVFOLYAM 4. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2015. FEBRUÁR 26. (873. SZÁM) Jó tanuló, jó sportoló diákok kitüntetése a megyeházán

XXVIII. (XXXVIII.) ÉVFOLYAM 4. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2015. FEBRUÁR 26. (873. SZÁM) Jó tanuló, jó sportoló diákok kitüntetése a megyeházán www.hajdunanas.hu XXVIII. (XXXVIII.) ÉVFOLYAM 4. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2015. FEBRUÁR 26. (873. SZÁM) Tájékoztató települési szociális támogatások változásairól Üzenet a jövőnek Jó tanuló, jó sportoló

Részletesebben

ADVENTET ÜNNEPELTÜK. Mindenki karácsonya. Adventi hangverseny az Árpád Fejedelem Általános Iskolában

ADVENTET ÜNNEPELTÜK. Mindenki karácsonya. Adventi hangverseny az Árpád Fejedelem Általános Iskolában 2009. december 18-án ismét megrendezésre került városunkban a már hagyománnyá vált Mindenki karácsonya ünnepség. A hideg, de csapadékmentes időnek köszönhetően, nagy örömünkre idén szabadtéren tarthattuk

Részletesebben

Váci Napló. XVII/17 2008. február 29. péntek. Tomori Pál a Magyar Nemzet cikkével. Az ügyészségtõl várja az ügy tisztázást

Váci Napló. XVII/17 2008. február 29. péntek. Tomori Pál a Magyar Nemzet cikkével. Az ügyészségtõl várja az ügy tisztázást The House of Cornelius-Hungary Kft KÖNYVELÕ IRODA SZJA (személyi jövedelemadó) bevallását elkészítjük, 800,- Ft+áfa egységáron! Tel.: 06-20/579-4280, 06-20/447-4342 Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45.

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

emlékekkel rendelkezõ települések nem alkalmazzák, mint mi, pedig az Utazás kiállítás is bebizonyította, hogy az általunk

emlékekkel rendelkezõ települések nem alkalmazzák, mint mi, pedig az Utazás kiállítás is bebizonyította, hogy az általunk Pápa és Vidéke 2012. március 8. Közéleti hetilap X. évfolyam 5. szám Pápa az Utazás kiállításon Vizsgálják a pápai múmiát CT-vizsgálatra vitték február 25-én a Pápai Református Gyûjteményekben õrzött múmiát.

Részletesebben

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8.

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kövessen minket okostelefonja segítségével is! Vállalkozások érdekében tájékoztattak, ám díjaztak egy szakmai kiválóságot is Több témában

Részletesebben

Talentumok találkozója

Talentumok találkozója JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2011. november Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 11. szám Meghívó Talentumok találkozója Öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet... Jászfényszaru Város Önkormányzat Szociális,

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2009. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Főbb változások az okmánykiadásban 4. oldal Nagyszabású beruházás saját erőből Nem marad földút Gyálon! Gyémántdiplomás

Részletesebben

PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA

PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA INGYENES PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA XIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. ÁPRILIS A tartalomból Nõnapi köszöntés (5. old.) Fiatalok az ifjúsági színtér programjain (7. old.) Megemlékezés és koszorúzás nemzeti

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. március XVI. évfolyam 3. szám Ára: 99 Ft A megye legjobban felszerelt általános iskolája Kitüntetések március 15-én A képviselő-testület március 3-án, széleskörű közvélemény-kutatás

Részletesebben

Európa Nap 2011. Dorog Város Képviselõ-testületének lapja KÖZHÍRRÉ TÉTETIK. 2011. június 22. évfolyam 6. szám 1

Európa Nap 2011. Dorog Város Képviselõ-testületének lapja KÖZHÍRRÉ TÉTETIK. 2011. június 22. évfolyam 6. szám 1 A párbeszéd feltételeinek megteremtése a cél, ebbe az irányba próbáljuk közéletünket, helyi társadalmi párbeszédünket fejleszteni mondta dr. Tittmann János a Párbeszéd Napja alkalmából, az Önkéntesség

Részletesebben

Ára: 150 forint. szociális felzárkóztató program keretében

Ára: 150 forint. szociális felzárkóztató program keretében Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Így szavaztunk Jánoshalmán Június 7-én az Európai parlamenti választások során Jánoshalmán a 7617 választásra jogosult polgár közül 2609 (34,25%) élt állampolgári

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben