A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII tv. illetve a évi CCXII. tv.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII tv. illetve a 2013. évi CCXII. tv."

Átírás

1 A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII tv. illetve a évi CCXII. tv. Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala Székesfehérvár 1

2 Hatályban lévő jogszabályok évi CXXII tv. (Földforgalmi tv, Fftv.) évi CCXII. tv. (Átmeneti tv. Fétv.) évi LV. tv. (Termőföld) évi VII. tv. (Termőföld kijátszását megakadályozó tv.) 38/2014. Kormányrendelet (földműves nyilvántartás) 47/2014. Kormányrendelet (biztonsági papír) 474/2013. Kormányrendelet (hirdetményi közlés) 504/2013. Kormányrendelet (mg. szakirányú képzettség) 338/2006. Kormányrendelet (a földhivatalokról) 2

3 Hiányzó jogszabályok Helyi földbizottságok működéséről és a tagjai nyilvántartásának vezetéséről szóló rendelkezés, illetve a Kamara közreműködéséről szóló szabály Föld végrehajtási vagy felszámolási eljárásra vonatkozó szabályok, Közös tulajdonban álló föld használati rendjének hatósági úton történő kijelölésére vonatkozó szabályok, a helyi földbizottság állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálásának részletes szabályait 3

4 Földhivatal mint mezőgazdasági igazgatási szerv január 01.: Földműves, mg-i termelőszervezetek és üzemközpontok nyilvántartásának vezetése, (első fok: járási földhivatal, másodfok: megyei földhivatal) Szerzési feltételek, tilalmak betartásának ellenőrzése, jogkövetkezmények alkalmazása (első fok: járási földhivatal, másodfok: megyei földhivatal) május 01.: Földhasználati szerződések hatósági jóváhagyása (járási földhivatal) A föld tulajdonjoga változásának hatósági jóváhagyása, (megyei földhivatal) Földek végrehajtása, felszámolása (megyei földhivatal) eljárása 4

5 Földforgalmi törvény - FFTv Célja: A földet megművelni kész és képes mezőgazdasági gazdálkodók földellátását kívánja biztosítani, és szabályozni az Uniós szerződéseket figyelembe véve. Tárgya: A föld tulajdonjogának megszerzése, haszonélvezeti jog alapítása, földhasználat szabályozása, szerzési korlátok ellenőrzése, helyi földbizottságok megalakítása, 5

6 A FFTv hatálya december 15: Bevezető rendelkezések, Értelmező rendelkezések, Előhaszonbérleti jogosultak/sorrend január 1. Birtok megengedett mértéke, Földhasználat, hasznosítás, kivéve hatósági jóváhagyás Szerzési korlátozások, hatósági ellenőrzés, kényszerhasznosítás március 1. Biztonsági kellékek Elővásárlásra jogosultak sorrendje, Adásvétel kifüggesztése formai követelmények Helyi földbizottság megalakítása május 1. Föld tulajdonjogának megszerzése, hatósági jóváhagyása 6

7 A Földforgalmi tv. (FFTv) viszonya más törvényekhez A FFTv től való eltérést enged: A mezőgazdasági üzemek tulajdoni és használati viszonyai, illetve Az integrált mezőgazdasági termelésszervezést végző szervezetek működésének tekintetében. (új tv.) A FFTv kisegítő jelleggel való alkalmazása: A természet védelméről szóló tv., Erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló tv., Nemzeti földalapról szóló tv. 7

8 A Föld fogalma (2013. december 15.) Mező -, erdőgazdasági hasznosítású föld (továbbiakban: föld): Ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő, (gyep), nádas, erdő, fásított terület, (Zártkert esetében is) a halastó művelési ágú földrészlet nem minősül földnek, földnek minősül azonban az olyan művelés alól kivett területként nyilvántartott földrészlet, amelyre az ingatlannyilvántartásban Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott terület jogi jelleg van feljegyezve (ezek az olyan 1 ha alatti, az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott földrészletek, amelyek azonban egy erdőtömbhöz tartoznak), a földrészlet fekvése (külterület/belterület) közömbös, tanya, ha a tanyának nem minősülő földrészleten belül, a fenti művelési ágban nyilvántartott alrészlet van, annak területnagyságától függetlenül a teljes földrészletre e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, 8

9 Fogalmak tanya: a település külterületén lévő mezőgazdasági termelés (növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás) céljára létesített lakó- és gazdasági épület, épületcsoport és az azonos helyrajzi szám alatt hozzá tartozó, legfeljebb 6000 m2 területű föld együttese; helyben lakó: az a családi gazdálkodó vagy nyilvántartási számmal rendelkező őstermelő, vagy egyéni mezőgazdasági vállalkozó magánszemély, akinek 1. lakóhelye legalább három éve azon a településen van, amelynek közigazgatási területén a termőföld vagy tanya fekszik; 2. lakóhelye legalább három éve olyan településen van, amelynek közigazgatási határa a termőföld vagy tanya fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 15 km távolságra van; tanya: a település külterületén fekvő, legfeljebb 1 hektár nagyságú olyan földrészlet, amelyhez a föld mellett növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás céljára létesített lakó- és gazdasági épület, illetve ilyen épületcsoport is tartozik, vagy az olyan földrészlet, amely az ingatlannyilvántartásban tanyaként szerepel; helyben lakó: az a természetes személy, akinek az életvitelszerű lakóhelye legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási területén az adás-vételi, a csere, illetve a haszonbérleti szerződés tárgyát képező föld fekszik helybeli illetőségű: az a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet, amelynek mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási területén a haszonbérleti szerződés tárgyát képező föld fekszik; 9

10 helyben lakó szomszéd: az a helyben lakó, akinek a tulajdonában vagy használatában lévő termőföld vagy tanya közvetlenül illetve önálló helyrajzi szám alatt nyilvántartott út, árok, csatorna közbeékelődésével szomszédos az adásvétel, illetve a haszonbérlet tárgyát képező termőfölddel vagy tanyával; helyben lakó szomszéd: az a helyben lakó, akinek a tulajdonában vagy használatában lévő föld szomszédos az adás-vételi, a csere, illetve a haszonbérleti szerződés tárgyát képező földdel helybeli illetőségű szomszéd: az a helybeli illetőségű jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet, amelynek a tulajdonában vagy használatában lévő föld szomszédos a haszonbérleti szerződés tárgyát képező földdel; szomszédos föld: az olyan föld, amely a település közigazgatási határától függetlenül - a jogügylet tárgyát képező földdel közvetlenül, illetve önálló helyrajzi szám alatt nyilvántartott út, árok, csatorna közbeékelődésével közvetve érintkezik; 10

11 családi gazdaság: legfeljebb 300 hektár nagyságú termőföld (ideértve a mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földet is) tulajdonával, illetőleg haszonbérletével, használatával rendelkező gazdálkodó család valamennyi termőföldje, az ahhoz tartozó leltárban megjelölt ingatlan és ingó vagyontárgyak (épület, építmény, mezőgazdasági berendezés, felszerelés, gép, állatállomány, készlet stb.) hasznosításával, legalább egy családtag teljes foglalkoztatásán és a többi családtag közreműködésén alapuló gazdálkodási forma Családi gazdaság: a Földforgalmi törvény családi gazdaság alatt külön törvény hatálybalépéséig a gazdálkodó család tagjainak a tulajdonában és használatában álló földek, továbbá a földhöz tartozó, leltárban megjelölt ingatlan és ingó vagyontárgyak így különösen épület, építmény, mezőgazdasági berendezés, felszerelés, gép, állatállomány, készlet olyan együttesét kell érteni, amelynek a gazdálkodó család tagjai között létrejött szerződés szerinti hasznosítása egy családtag teljes foglalkoztatásán és a többi családtag közreműködésén alapul, és amelyet a földművelésügyi igazgatási szerv családi gazdaságként nyilvántartásba vett 11

12 A föld tulajdonjogának bármely jogcímen történő megszerzése Kivétel ig: Törvényes öröklés Kisajátítás Kárpótlási árverés Ráépítés Elbirtoklás Kivétel től Törvényes öröklés (végrendelet) Kisajátítás Kárpótlási árverés Jogi személynél jogutódlás Jogi személy szervezeti változással, kiválással stb. nem szerezhetnek 12

13 A föld tulajdonjoga megszerzésének feltételei től A tulajdonjog átruházásáról szóló szerződés mgig szerv jóváhagyása szükséges, Biztonsági kellékekkel rendelkező írásba foglalás, Főszabályként földműves, akit a földműves nyilvántartásba bejegyeztek Kivétel: magyar állam, (közérdek, közfoglalkoztatás) jelzáloghitel intézet, (korlátok, időtartam) települési önkormányzat (közfoglalkoztatás, településfejlesztés) bevett egyház, (tartás, életjáradék, gond., ajándékozás, végint.) tanya, tulajdonjogot átruházó személy közeli hozzátartozója Belföldi, és tagállami állampolgár 1 ha-ig szerezhet, melybe beleszámít amit már szerzett, vagy birtokolt (egy hrsz.-on belül, a kivett területi mérték is) Nem szerezhet: külföldi természetes személy, más állam illetve tartománya, helyhatósága, jogi személy 13

14 Földműves fogalma Mo-n nyilvántartásba vett belföldi természetes személy, ill. tagállami állampolgár, aki e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott mg. vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik, vagy ennek hiányában igazoltan min. 3 éve: Mező-, erdőgazd. tevékenységet, ill. kieg. tevékenységet saját nevében, kockázatára folyamatosan Mo-on folytat, ebből igazoltan árbevétele volt, vagy az azért maradt el, mert a megvalósult mező- vagy erdőgazd. célú beruházás még nem hasznosulhatott, vagy Min. 25%-ban tulajdonában álló, Mo-on bejegyzett mg.tsz. olyan tagjának minősül, aki mező- erdőgazd. tevékenységet, ill. mezőerdőgazd. és az azokat kieg. tevékenységet személyes közreműködésként végzi 14

15 Földműves feltételrendszere Belföldi természetes személy/tagállami állampolgár 15

16 Közeli hozzátartozó fogalma: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, a örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér, nem kell földművesnek lenni, bármilyen átruházási jogcímen szerezhet, nem kell kifüggeszteni az adásvételt, Nem kell hatósági jóváhagyás, (nincs FB, nincs nyilatkozattételi kötelezettség) 16

17 Területi korlátok A földszerzési és birtokmaximum mértékének megállapításánál a területnagyság mértékébe a földdel azonos helyrajzi számon nyilvántartott művelés alól kivett terület nagyságát is be kell számítani Tulajdonszerzés, haszonélvezet, május 1. Birtoklás (földhasználat, tulajdon, Haszonélvezet január ha (2014. április 30-ig 300ha, 6000AK) Birtokmaximum: 1200ha Kedvezményes birtokmax. 1800ha (Állattartás, vetőmag előállítás) A korlátot meghaladhatja: ( meglévő) -Kisajátításból vásárolt, -közös tulajdon megszüntetése -Házastársi vagyonközösség Megszüntetése - Csere A korlátot meghaladhatja: -Bevett egyház, -Jelzáloghitel intézet -Önkormányzat -Állam A korlátot meghaladhatja: -Kényszerhasznosító - Agrár ágazathoz tartozó köznevelési, felsőokt. intézmény ha-ig mg termelő 17 szervezet tagjától (1 év)

18 18

19 19

20 Adásvételi szerződés folyamata május 1-től Vevő, elővásárlásra jogosult földműves nyilvántartásba való regisztráció -Adásvételi szerződés egységes szerkezetben, 8 nap -Négy eredeti pld. ebből egy biztonsági papíron -Hirdetményi úton történő közlés az illetékes önkorm jegyzőjénél, -Közzétételi kérelem -1nap +60nap+1nap -Intézkedési határidő: 15 nap -Elfogadó nyilatkozat személyes átadás Hatósági jóváhagyás nem kell (eladónak megküldeni) -Hatósági jóváhagyás (megyei földhivatal) Megtagadja (bíróság) -Földbizottság állásfoglalása (ellene kifogás önk. közgyűléshez) 5 Jóváhagyja Ingatlan-nyilvántartási bejegyzés (kérelemre, járási földhivatal) 20

21 Nem áll fenn Elővásárlási jog (2014. február 28-ig) -Közeli hozzátartozók közötti adásvétel, - Támogatási feltételként megvalósuló adásvétel, - Zártkert, -Tulajdonostársak közötti adásvétel, Elővásárlási jog (2014. március 1.) -Közeli hozzátartozók közötti adásvétel, - Közös tulajdon megszüntetését eredményező adásvétel, -Önkormányzat közfoglalkoztatási és településfejlesztési célból történő adásvétel, -Támogatási feltételként megvalósuló adásvétel, 21

22 Tulajdonszerzés feltételei (nyilatkozatok) 1. a szerző fél a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződésben, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozatban vállalja, hogy a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, és eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének, továbbá vállalja, hogy a tulajdonszerzés időpontjától számított 5 évig más célra nem hasznosítja. (kivételeket a más célú hasznosítás és az átengedés során pl. Csatorna, vízelvezetés, gazdasági épület, vetőmag termelés) 2. ha a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződés tárgyát képező föld harmadik személy használatában van, a szerző félnek kötelezettséget kell vállalnia, hogy a földhasználati jogviszony időtartamát nem hosszabbítja meg, 3. nyilatkozat arról, hogy nincs a földhasználattal kapcsolatos jogerősen megállapított és fennálló díj-, vagy egyéb tartozása 4. ha fennáll az elővásárlási jogosultság, akkor nyilatkozni kell, hogy mely törvényen, (szerződésen) milyen ranghelyen áll. 5. tulajdonszerzési jogosultság további feltétele, hogy a szerző féllel szemben a szerzést megelőző 5 éven belül nem állapították meg, hogy a szerzési korlátozások megkerülésére irányuló jogügyletet kötött. 6. a pályakezdő gazdálkodóval szemben ír elő további kötelezettségeket (pl. 1 évig állandó lakos lesz és mezőgazdasági tevékenységet fog végezni). 7. amennyiben a jogügylethez szükséges, nyilatkozat a közeli hozzátartozói viszonyról 22

23 Nincs nyilatkozattételi kötelezettség (az előző oldal 1. pontjában foglaltakra vonatkozóan) közeli hozzátartozók, állam (nyilatkozat: földbirtok-politikai irányelvek érvényesítése, közfoglalkoztatás, közérdekű cél), bevett egyház, települési önkormányzat (nyilatkozat: közfoglalkoztatás, település-fejlesztési célról), jelzáloghitel-intézet, FfTv. 17. paragrafusa 23

24 Okiratok kellékei Tartalmi kellékek: Szerződő felek adatai (Inytv. 32., átmeneti törvény 13. ) Ingatlan pontos megjelölése [Inytv. 32. (1) bek c) pont] Jog vagy tény pontos megjelölés [Inytv. 32. (1) bek d) pont] Jogváltozás jogcíme [Inytv. 32. (1) bek e) pont] Bejegyzési engedély [Inytv. 32. (1) bek f) pont] Állampolgárság [Inytv. 32. (1) bek g) pont] Személyi szám vagy belső egyedi azonosító (Fétv 2/A., Fétv. 13. (1) bek ab és ac pont] Ha tagja, akkor a Kamarai tagság azonosító száma [Fétv. 13. (2) bek] Nyilatkozatok a kötelezettségvállalásokról (Földforgalmi törvény 13-15, Fétv. 13. (2) bek., 32. (1) bek.) Formai kellékek: Ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat vagy közokirat [Inytv. 32. (3) bek, Fétv. 11. ] március 01. napjától 4 eredeti példányban ebből 1 példány biztonsági okmány [Fétv. 17. (1) bek] Ha a törvény így rendelkezik a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása 24

25 Elővásárlási jogosultak sorrendje től 1. Állam (NFA) 2. Közös tulajdonú föld esetén tulajdoni hányad 3. személynek eladásakor a földműves tulajdonostárs 3. 3 éve földet használó földműves (helyben lakó szomszéd, helyben lakó 20 km) 4. Szántó, rét, legelő, fásított terület - állattartó földműves, aki a föld fekvése szerinti településen egy éve állattartó telepet üzemeltet, (takarmány) Szántó, kert, szőlő, gyümölcsös - feldolgozás, ökogazd. Földműves (nem kell a föld fekvése szerinti településen lennie) 5. Helyben lakó szomszéd földműves 6. Helyben lakó földműves 7. Min.3 éve 20 km-en belül lakó, vagy központot üzemeltető földműves (A 3. pontot kivéve - a csoporton belül - a következő a sorrend: családi gazdálkodó, fiatal földműves, pályakezdő gazdálkodó) Több föld egymással szomszédos vagy egy mg. üzemközponthoz tartozó földeket lehet egybefoglalt vételáron eladni. (a település határa nem 25 számít)

26 Adásvételi szerződés kifüggesztése (2014. március 1) 16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól február 28-ig közzétett (közölt) adásvételi szerződésekre 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról március 1-jén vagy azt követően közzétett (közölt) adásvételi szerződésekre kell alkalmazni. A föld tulajdonjogának átruházására vagy a föld tulajdonjogát érintő más jogügylet írásba foglalására csak olyan papír alapú okmányon kerülhet sor, amely az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott biztonsági kellékekkel rendelkezik. Az egységes okiratba foglalt adás-vételi szerződés alatt olyan szerződést kell érteni, amely a feleknek a szerződés létrejöttére irányuló nyilatkozatait, továbbá a szerződés lényeges tartalmi elemeit, továbbá a felek által meghatározott valamennyi kikötést, feltételt magába foglalja. 26

27 Kifüggesztés A tulajdonos által elfogadott vételi ajánlatot egységes okiratba foglalt szerződésbe kell foglalni, és azt a tulajdonosnak - a felek aláírásától számított 8 napon belül - közölnie kell e törvényen, valamint más törvényen, illetve a megállapodáson alapuló elővásárlási jog jogosultjaival.. (Visszavásárlási, vételi jog, illetve eladási jog esetén a jog gyakorlására irányuló nyilatkozatokat kell közöli az elővásárlásra jogosultakkal.) Az adás-vételi szerződést - az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak szerint - az elővásárlásra jogosultakkal a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője útján hirdetményi úton kell közölni, azzal, hogy a tulajdonosnak az adás-vételi szerződést a más törvényen, és a megállapodáson alapuló elővásárlásra jogosultakkal közvetlenül is közölni kell. Joghatályos közlésnek a hirdetményi úton történő közlés minősül. A más törvényen, ill. megállapodáson alapuló elővásárlási jog jogosultja is e határidőn belül gyakorolhatja a jogát. A kifüggesztési eljárás díj- és illetékmentes 27

28 Közzétételi kérelem (VM honlapján formanyomtatvány) A 474/2013-as Korm.r. 1. sz. melléklete adásvétel esetén, március 1-től: kérelmező adatai (eladó), földrészletek adatai, mellékletek, adás-vételi szerződés darabszám, nyilatkozat közzététel kéréséről, aláírás, dátum nyilatkozat az adatok megfelelnek a valóságnak, és a szerződésnek, jegyző aláírása, dátum, kérelem érkezés ideje 28

29 Közzétételi kérelem (VM honlapján formanyomtatvány) A 474/2013-as Korm.r. 2. sz. melléklete haszonbérlet esetén, december 15-től: ugyanazok mint az adás-vételnél, haszonbér mértéke, haszonbérlet kezdetének és befejezésének időpontja, osztatlan közös tulajdonban álló földek tekintetében haszonbérlő nyilatkozata a szerződés tartalmáról, és 3. sz. melléklet: kifüggesztésre kerülő közlemény, 29

30 Jegyzői intézkedés közzététel során Ha a közzétételi kérelem hiányos, illetve a szerződések nem megfelelő példányszámúak, hiánypótlási felhívás (5 nap) ha teljesítik: szerződés anonimizálása kifüggesztés (kezdő és végső időpont feltüntetése) iratjegyzék készítés (ki, mikor nyújtotta be) hatósági jóváhagyásra megküldés vagy eladónak (haszonbérbe adónak) megküldés 30

31 Jegyzői intézkedés közzététel során A jegyző megtagadja a közzétételi kérelem teljesítését: hiánypótlást nem teljesítik, közzétételi kérelem nem az eladótól/haszonbérbe adótól származik, A fenti esetekben a kérelemhez csatolt iratok visszaküldésével egyidejűleg értesíti az eladót/kérelmezőt Adás-vétel esetén az elővásárlási jogosultaknak személyesen kell benyújtani nyilatkozataikat, jegyző ellenőrzi, aláírást megerősíti (NFA, Önkormányzat, nem kell személyesen) 31

32 Jegyzői intézkedés közzététel során A jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon belül a jognyilatkozatokról iratjegyzéket készít, és azt az adás-vétel szerződés eredeti példányával, valamint a jognyilatkozatokkal együtt megküldi a) az eladó részére, vagy b) a mezőgazdasági igazgatási szerv részére jóváhagyás céljából. A jegyző az adás-vételi szerződést a 60 napos határidő utolsó napját követő legközelebbi munkanapon veszi le a hirdetőtábláról. A jegyző az iratjegyzéket, a hozzá benyújtott adás-vételi szerződéseket (minden példányt!), az elővásárlásra jogosultak jognyilatkozatait a határidőt követő 8 napon belül küldi meg a eladónak vagy a megyei földhivatalnak és egyidejűleg értesíti az eladót. 32

33 Elektronikus tájékoztató (kormányzati portálon) Jegyző kötelezettsége a szerződések kifüggesztésének napján Kormányrendelet általi adatok megadása a jogszabályban meghatározott elektronikus űrlapon Jegyző köteles meggyőződni arról, hogy a tájékoztató közzétételre került Haladéktalanul igazolt módon jelezni, ha nem történt meg A közzétételi eljárás díj-és illetékmentes 33

34 Határidők Az egységes okiratba foglalt szerződést a szerződéskötést követő 8 napon belül kell közölni az elővásárlási jogosultakkal. Az elővásárlási jog gyakorlására nyitva álló idő 60 nap.(+2 nap) A jegyző a határidő lejártát követő 8 napon belül megküldi a szerződést és mellékleteit az mg ig. szervnek A mg ig. szerv 60 napon belül dönt (30 nappal meghosszabbítható). Nem számít a határidőbe: Egyszeri hiánypótlás (8 nap) az előzetes vizsgálati szakaszban kizárólag a közeli hozzátartozói nyilatkozatra Helyi földbizottság eljárása (15 nap 15 nappal meghosszabbítható) nincs helye jogorvoslatnak Eladót megillető választási jog gyakorlása (15 nap 15 nappal meghosszabbítható) Helyi földbizottság állásfoglalása elleni kifogás elbírálása (15 nap) A határidő végén határozatot hoz, záradékol. A döntés a közléssel jogerős [Ket. 73/A. (1) bek. c) pont, (3) bekezdése]. A határozat ellen a közléstől számított 30 napon belül bírósági felülvizsgálatnak van helye. A jogerős határozatot 30 napon belül kell benyújtani ingatlan-nyilvántartási átvezetésre. Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban az ügyintézési határidő 30 nap. Az elsőfokú határozat ellen a kézbesítéstől számított 30 napon belül fellebbezésnek van helye. 34

35 47/2014. Korm. rendelet Föld tulajdonjogának átruházására irányuló, v. föld tulajdonjogát érintő más jogügylet (végintézkedés nem) Ha több külön lapból áll, speciális követelmények Biztonsági okmány ára 60 Ft+ÁFA Jogi képviselő nyilvántartás-vezetési kötelezettsége Ellenőrzés, bírság novemberétől biztonsági jel 35

36 Adásvétel hatósági jóváhagyása Mg. ig. szerv előzetes ellenőrzése (tartalmi és alaki kellékek) Megtagadja, ha nem felelt meg Ha megfelel, akkor földbizottság állásfoglalás (kamara) Kormányhiv. törvényességi felügyelet Kifogás önk-i közgyűlés Közig. és Munkaügyi Bíróság Mg. ig. szerv újbóli vizsgálat, döntés 36

37 Mezőgazdasági Igazgatási szerv előzetes érvényességi vizsgálata tartalmi és alaki kellékei alapján - érvényességi és hatályosulási feltételeknek való megfelelés megtagadja a jóváhagyást: jogszabályi előírások megsértése miatt létre sem jött, vagy semmis szerződés miatt nem tartalmazza a kötelező nyilatkozatokat, vagy nem alakszerűek, adásvétel esetén elfogadó nyilatkozat hiányai, Jegyző általi eljárási szabályok megsértése nem tagadja meg: elővásárlásra jogosultakat rangsorolja, jegyzéket készít 37

38 Helyi földbizottság (jegyző feladatai) Gazdálkodók közgyűlésének összehívása Helyi földbizottsági tagok nyilvántartása (személyes adatok, tagság keletkezése, működésképtelenség tényének rögzítése, bizottság értesítési címe) Nyilvántartás hozzáférésének biztosítása földhivatalnak, Közérdekből nyilvános adatnak minősül Földbizottság működésképtelen ha 30 napon belül nem kezdi meg munkáját, 30 napot meghaladóan szünetelteti munkáját, tagok száma (3-9) lecsökken A részletszabályokat tartalmazó kormányrendelet még nem készült el 38

39 Helyi földbizottság vizsgálata (köztudomású tények, legjobb ismeretei alapján) Alkalmas e a szerződés a tulajdoni korlátok megkerülésére Arányos e a vételár Vevő visszaélés szerűen gyakorolhatja e elővásárlási jogát, Alkalmas e a teljesítésre, 39

40 Helyi földbizottság állásfoglalása A helyi földbizottság állásfoglalását a jegyző a kézhezvételt követő 3 napon belül 5 napra kifüggeszti. Az eladó, vevő, nyilatkozattevő kifogást terjeszthet elő a jegyzőnél. A jegyző értesíti a mezőgazdasági igazgatási szervet a kifogásról. A képviselő-testület a kifogást zárt ülésen, 15 napon belül bírálja el. A képviselő testület az állásfoglalást megváltoztatja vagy a kifogást elutasítja. A döntést a jegyző közli a kifogást tevővel, helyi földbizottsággal és a mezőgazdasági igazgatási szervvel. A helyi földbizottság felett a Kormányhivatal törvényességi felügyeletet gyakorol. A helyi földbizottság működésképtelensége esetén a Kormányhivatal felhívja a jegyzőt, hogy a földbizottságot hívja össze. 40

41 A mezőgazdasági igazgatási szerv az adás-vételi szerződés jóváhagyását megtagadja A mezőgazdasági igazgatási szerv az adás-vételi szerződés jóváhagyását megtagadhatja Előzetes vizsgálat (23. (1) és (2) bekezdés szerint esetekben) ha a helyi földbizottság a helyi földbizottság támogatása ellenére a helyi földbizottság támogatása ellenére Mezőgazdasági igazgatási szerv döntése egyik elővásárlásra jogosulttal és az adásvételi szerződés szerinti vevővel sem támogatja az adás-vételi szerződés jóváhagyását felhívás ellenére nem adja ki az állásfoglalását utóbb megállapítja, hogy a 23. (1) és (2) bekezdésének eseteit a helyi földbizottság értékelésével ellenkező következtetésre jut (korábbi megállapodás, szerzési korlátozás, visszaélésszerű joggyakorlás,alkalmasság) jogellenes más célú hasznosítása, vagy a hasznosítási kötelezettség megsértése miatt az ingatlanügyi hatóság - az adásvételi szerződés közlését megelőző 5 éven belül - jogerősen földvédelmi bírságot szabott ki; jogerősen megállapított földhasználati díjtartozása áll fenn a helyi földbizottság értékelésével ellenkező következtetésre jut (felhalmozási cél, értékaránytalanság) az adás-vétel ésszerűtlen birtokszerkezetet eredményezne 41

42 Hatósági jóváhagyáshoz nem kötött tulajdonjog átruházás Nem kell a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása (kérelemre igazolást állít ki erről a tényről) a) az állam tulajdonszerzéséhez; b) az állam, illetve az önkormányzat tulajdonában álló föld elidegenítéséhez; c) a föld tulajdonjogának ajándékozás jogcímén történő átruházásához; d) a közeli hozzátartozók közötti tulajdonjog átruházásához; (kifüggesztés sincs) e) a tulajdonostársak közötti tulajdonjog átruházáshoz, ha ezzel a közös tulajdon megszűntetésére kerül sor; (kifüggesztés sincs) f) a földnek jogszabályban foglalt módon, támogatás feltételeként más földműves részére való átadásával megvalósuló adás-vételhez; (kifüggesztés sincs) g) a telekalakítási engedélyezési eljárás keretében történő tulajdonszerzéshez; h) a 11. (2) bekezdésében meghatározott tulajdonszerzéshez (települési önkormányzat közfoglalkoztatás, településfejlesztés céljára) (kifüggesztés sincs) 42

43 T 1-2 K 1 KELL HATÓSÁGI JÓVÁHAGYÁS 2 NEM KELL HATÓSÁGI JÓVÁHAGYÁS I 1. ADÁSVÉTEL 1. ÖNKORMÁNYZAT tulajdonában F Ü G G E S Z T É S 2. VISSZAVÁSÁRLÁSI, VÉTELI JOG, ELADÁSI JOG, gyakorlásakor (KELL a Helyi FöldBizottság állásfoglalása) álló föld adásvétellel történő elidegenítése 2. ÁLLAM, (NFA) VÁSÁROL (NEM KELL a Helyi FöldBizottság állásfoglalása ) 43

44 N I 3 KELL HATÓSÁGI JÓVÁHAGYÁS 4 NEM KELL HATÓSÁGI JÓVÁHAGYÁS 1. CSERE, 1. KÖZELI HOZZÁTARTOZÓK KÖZÖTTI BIRTOK-ÖSSZEVONÁSI CÉLÚ CSERE (NINCS HFB) TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁS (csere, adásvétel) 2. TÁMOGATÁS FELTÉTELKÉNT N 2. ELBIRTOKLÁS megvalósuló adásvétel C S (NINCS HFB, Hatósági bizonyítvány) 3. TULAJDONOSTÁRSAK KÖZÖTTI 3. VÉGINTÉZKEDÉS Tulajdonjog átruházás Közös K (NINCS HFB, Hatósági bizonyítvány) tulajdon megszüntetésére kerül sor I F 4. VÉGREHAJTÁS 4. BEVETT EGYHÁZ (életj., tart., gond) Ü (Felszámolás, Önkorm.adósságrend.) JELZÁLOGHITEL-INTÉZET, ÖNKORMÁNYZAT G NINCS HFB Tulajdonszerzése G E 5. ÉLETJÁRADÉK, TARTÁSI 5. ÁLLAM TULAJDONSZERZÉSE S SZERZŐDÉS ÁLLAMI TULAJDON ELIDEGENÍTÉSE Z T 6. RÁÉPÍTÉS 6. AJÁNDÉK É S 7. TELEKALAKÍTÁSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS (NEM KELL a helyi földbizottság állásfoglalása ) 44

45 1. Táblázat Kifüggesztés és jóváhagyás köteles eljárás menete: kifüggesztés, jóváhagyás, állásfoglalás, járási földhivatal ingatlannyilvántartási bejegyzése, Járási földhivatal vizsgálata: az Inytv.-ben foglalt alaki és tartalmi kellékek vizsgálata, Mezőgazdasági igazg. Szerv jóváhagyásáról szóló záradék, (hiánya, érdemi vizsg. nélküli elutasítás végzéssel) Esetek: adásvétel, (kivételek nélkül) 45

46 2. Táblázat Kifüggesztéssel, jóváhagyás nélkül eljárás menete: kifüggesztés, járási földhivatal ingatlan-nyilvántartási eljárása, Járási földhivatal vizsgálata: az Inytv.-ben foglalt alaki és tartalmi kellékek vizsgálata, Szerzési korlátok, tilalmak megszegésének ellenőrzése, az állam, mely célból gyakorolja elővásárlási jogát, (a kifüggesztés törvényességének vizsgálata?) 46

47 3. Táblázat Hatósági jóváhagyáshoz kötött tulajdonszerzés (nincs kifüggesztés) eljárás menete: jóváhagyás, járási földhivatal ingatlan-nyilvántartási bejegyzése, Járási földhivatal vizsgálata: az Inytv.-ben foglalt alaki és tartalmi kellékek vizsgálata, (bejegyzési engedély), mezőgazdasági igazg. szerv jóváhagyásáról szóló záradék, (hiánya, érdemi vizsg. nélküli elutasítás végzéssel) 47

48 4. Táblázat Hatósági jóváhagyáshoz nem kötött tulajdonszerzés (nincs kifüggesztés) eljárás menete: járási fölhivatal ingatlan-nyilvántartási eljárása, Járási földhivatal vizsgálata: az Inytv.-ben foglalt alaki és tartalmi kellékek vizsgálata, biztonsági papír vizsgálata, szerzési korlátok, tilalmak megszegésének ellenőrzése,(fftv) közeli hozzátartozói nyilatkozatok vizsgálata földműves vizsgálata, (belső, egyedi azonosító) nyilatkozat arról, hogy nem kell jóváhagyás, 48

49 Átmenet Március 1. és Április 30. között eljárás menete: járási fölhivatal ingatlannyilvántartási eljárása, Járási földhivatal vizsgálata: az Inytv.-ben foglalt alaki és tartalmi kellékek vizsgálata, (biztonsági papír,) szerzési korlátok, tilalmak megszegésének ellenőrzése (termőföld tv. alapján,) hiánypótlási eljárás nélkül, határozattal kell elutasítani ha hiányzik a hirdetményi közlés igazolása, lemondó nyil., vagy a hirdetményi időtartam nem megfelelő 49

50 Ingatlan-nyilvántartási bejegyzés Belső egyedi azonosító jelenleg Elővásárlási jog gyakorlása céljából ig közölt vételi ajánlatokra az ajánlat közlése időpontjában hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni Hiánypótlás nélküli elutasítás Inytv. 39. (3) bek. i) (hatály: ) 50

51 Egyebek én a törvény erejénél fogva megszűnik a haszonélvezeti jog és a használat joga, ha nem közeli hozzátartozók között áll fenn. (20 év) Haszonkölcsön-szerződések el megszűnnek 51

52 Termőföld-korlátozások kijátszásának megakadályozása Mg. szerv, ing.nyt. szerv ellenőrzési jogköre évi VII. tv. ügyészi intézkedés (régi szerződésekre is) Btk (3) bek. közreműködő ügyvéd felelőssége a tulajdonjog, haszonélvezeti jog kijátszásával kötött semmis szerződésekre, ill. ezeket leplező megállapodás elkészítése 52

53 Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala Székesfehérvár Köszönöm figyelmüket! 53

Az új földforgalmi törvénnyel kapcsolatos földhivatali feladatok (tulajdonszerzéssel a fókuszban) Holczheim Gábor és Bráth Mária

Az új földforgalmi törvénnyel kapcsolatos földhivatali feladatok (tulajdonszerzéssel a fókuszban) Holczheim Gábor és Bráth Mária Az új földforgalmi törvénnyel kapcsolatos földhivatali feladatok (tulajdonszerzéssel a fókuszban) Holczheim Gábor és Bráth Mária Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala Székesfehérvár 1 Tanulj a tegnapból,

Részletesebben

Tájékoztató a termőföld tulajdon és használati jog megszerzésének szabályairól

Tájékoztató a termőföld tulajdon és használati jog megszerzésének szabályairól Tájékoztató a termőföld tulajdon és használati jog megszerzésének szabályairól A mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: földforgalmi törvény) 2014. május

Részletesebben

A Földforgalmi törvény és a kapcsolódó jogszabályok alkalmazásának tapasztalatai

A Földforgalmi törvény és a kapcsolódó jogszabályok alkalmazásának tapasztalatai A Földforgalmi törvény és a kapcsolódó jogszabályok alkalmazásának tapasztalatai Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala Dr. Horváth Áron földügyi osztályvezető 2015. február 27. AGRYA Konferencia,

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Haszonbérleti hirdetmények kifüggesztése. A hirdetmény kifüggesztésének menete

Ügytípus megnevezése. Haszonbérleti hirdetmények kifüggesztése. A hirdetmény kifüggesztésének menete Ügytípus megnevezése Az ügy leírása Haszonbérleti hirdetmények kifüggesztése A hirdetmény kifüggesztésének menete Haszonbérleti ajánlatot egységes okiratba foglalt szerződésbe kell foglalni, és azt a haszonbérbeadónak

Részletesebben

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény) az ingatlan-nyilvántartó szemszögéből

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény) az ingatlan-nyilvántartó szemszögéből A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény) - és a 2013. évi CCXII. törvény (Fétv.) - az ingatlan-nyilvántartó szemszögéből 2014. március 06. A FÖLDFORGALMI

Részletesebben

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény vagy Fftv.) a gyakorlatban

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény vagy Fftv.) a gyakorlatban A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény vagy Fftv.) - és a 2013. évi CCXII. törvény (Fétv.) - a gyakorlatban 2014. december 19. A FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY

Részletesebben

1. Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlése

1. Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlése M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 207. szám 84489 II. A kérelem benyújtására szolgáló nyomtatványon a földhivatal által feltüntetendő tartalmi elemek: 1. A földhivatal bélyegzője 2. A kérelem érkezési

Részletesebben

Földforgalom V.141028

Földforgalom V.141028 Földforgalom V.141028 Földtörvény(ek) 2013. évi CXXII. Törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról - földekre vonatkozó haszonélvezeti jog alapítására, - mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld

Részletesebben

Földhivatala. Tájékoztató. a hatályos földforgalmi rendelkezések végrehajtásával kapcsolatban

Földhivatala. Tájékoztató. a hatályos földforgalmi rendelkezések végrehajtásával kapcsolatban Földhivatala Tájékoztató a hatályos földforgalmi rendelkezések végrehajtásával kapcsolatban A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény és a mező- és erdőgazdasági földek

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLAT V.141028

FÖLDHASZNÁLAT V.141028 FÖLDHASZNÁLAT V.141028 Földtörvény(ek) 2013. évi CXXII. Törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról - földekre vonatkozó haszonélvezeti jog alapítására, - mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld

Részletesebben

Magyar joganyagok - 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet - az elővásárlási és előhaszo 2. oldal (1a)1 Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő

Magyar joganyagok - 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet - az elővásárlási és előhaszo 2. oldal (1a)1 Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő Magyar joganyagok - 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet - az elővásárlási és előhaszo 1. oldal 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi

Részletesebben

Magyar joganyagok - 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet - az elővásárlási és előhaszo 2. oldal (1a)1 Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő

Magyar joganyagok - 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet - az elővásárlási és előhaszo 2. oldal (1a)1 Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő Magyar joganyagok - 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet - az elővásárlási és előhaszo 1. oldal 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi

Részletesebben

AGRÁRJOG I. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 1. Határozza meg a mezőgazdasági üzem földforgalmi törvény szerinti fogalmát! (2 pont)

AGRÁRJOG I. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 1. Határozza meg a mezőgazdasági üzem földforgalmi törvény szerinti fogalmát! (2 pont) Mezőgazdasági üzemek AGRÁRJOG I. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK 1. Határozza meg a mezőgazdasági üzem földforgalmi törvény szerinti fogalmát! (2 2. Melyek a mezőgazdasági üzem fogalmához tartozó termelési tényezők?

Részletesebben

Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók!

Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók! Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók! Szeretném felhívni figyelmüket a mező- és erdőgazdasági művelés alá eső területek forgalmára, valamint azzal összefüggésben az elővásárlási/haszonbérleti

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP Földhivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... További földrészletek adatait tartalmazó 1v. számú pótlap csatolása: Az igen mező kitöltése esetén az 1. számú

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP Földhivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... További földrészletek adatait tartalmazó számú pótlap csatolása: Az igen mező kitöltése esetén az számú pótlap

Részletesebben

Gyakorlati útmutató az adásvételi és haszonbérleti szerződések hirdetményi úton történő közlésével kapcsolatban

Gyakorlati útmutató az adásvételi és haszonbérleti szerződések hirdetményi úton történő közlésével kapcsolatban Gyakorlati útmutató az adásvételi és haszonbérleti szerződések hirdetményi úton történő közlésével kapcsolatban dr Regős-Benák Edit Főosztályvezető-helyettes Szeged, 2016 december 7 474/2013 (XII12) Korm

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP Járási hivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... További földrészletek adatait tartalmazó 1. számú pótlap csatolása: Az igen mező kitöltése esetén az 1. számú

Részletesebben

FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSA-KAMARAI FELADATOK

FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSA-KAMARAI FELADATOK FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSA-KAMARAI FELADATOK JAKAB TAMÁS NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA mb. HEVES MEGYEI IGAZGATÓ Eger, 2014 08. 26. Jogszabályi háttér áttekintése A mező- és erdőgazdasági földek

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés Önkormányzati tulajdonú szántók haszonbérletére kiírt pályázat elbírálásáról

Város Polgármestere. Előterjesztés Önkormányzati tulajdonú szántók haszonbérletére kiírt pályázat elbírálásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/124, 125, 133 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Önkormányzati

Részletesebben

Az új földügyi szabályozás gyakorlati tapasztalatai

Az új földügyi szabályozás gyakorlati tapasztalatai Az új földügyi szabályozás gyakorlati tapasztalatai Dr. Simon Attila István Közigazgatási Államtitkár Fiatal Gazda Konferencia 2015 Budapest, 2015. február 27. Hatósági jóváhagyás iránti eljárások 2014.

Részletesebben

A földtörvényről Dr. Simon Attila István jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium

A földtörvényről Dr. Simon Attila István jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium A földtörvényről Dr. Simon Attila István jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium 2013. március 12. 1. Mit szabályozna az új törvény és mit nem? a) A mező-,

Részletesebben

A földforgalmi törvény háttere és elvei

A földforgalmi törvény háttere és elvei A földforgalmi törvény háttere és elvei dr. Papp Bálint főosztályvezető Földügyi és Térinformatikai Főosztály GIS Open, Székesfehérvár 2014. 04. 15. Bevezető gondolatként Hogy az országon kívül valóknak

Részletesebben

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1 TÁJÉKOZTATÓ A mező és erdőgazdasági földekre szerződéssel alapított, 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre, vagy 2014. április 30-a után lejáró, határozott időtartamra nem közeli hozzátartozók

Részletesebben

Földhaszonbérlet nyilvános, egyszerűsített pályáztatása, pályázati felhívás

Földhaszonbérlet nyilvános, egyszerűsített pályáztatása, pályázati felhívás Földhaszonbérlet nyilvános, egyszerűsített pályáztatása, pályázati felhívás a vagyongazdálkodásról szóló 15/2013. (V.2) Ök. rendelet 16. (4) bekezdésében Cegléd Város Önkormányzatától kapott felhatalmazás

Részletesebben

2013. évi... törvény. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról

2013. évi... törvény. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 2013. évi... törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról Az Országgyűlés abból a célból, hogy - a falvak népesség megtartó képessége megújuljon, a lakosság városba áramlása mérséklődjön, és ezáltal

Részletesebben

A földforgalmi szabályozás változásai

A földforgalmi szabályozás változásai A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény módosításának legfőbb célja, hogy erősödjön a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerepe a földforgalom ellenőrzésében, és így a birokpolitikai

Részletesebben

Törvények évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról* I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 1.

Törvények évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról* I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. 63137 II. Törvények 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról* Az Országgyűlés abból a célból, hogy a falvak népességmegtartó képessége megújuljon, a lakosság városba áramlása

Részletesebben

A TERMŐFÖLDSZERZÉS SZABÁLYAI

A TERMŐFÖLDSZERZÉS SZABÁLYAI A TERMŐFÖLDSZERZÉS SZABÁLYAI A Földforgalmi törvény Ki szerezhet földet? A földműves kritériumrendszere. Ki, illetve mely szervezet nem szerezhet földet? Kivételes szerzési lehetőségek. Mennyi föld szerezhető?

Részletesebben

2014. FÖLDÜGYI FÓRUM. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala

2014. FÖLDÜGYI FÓRUM. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala 2014. FÖLDÜGYI FÓRUM Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala FÖLDÜGYI FÓRUM 2014. SZEGED CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA FÖLDÜGYI FÓRUM 2014 2 A SZERKESZTETŐ: Gósz Zoltán A Csongrád Megyei

Részletesebben

ZÁRT ÜLÉS DÖNTÉSEI 2018. JÚLIUS 20. 444/2018.(VII.20.) sz. képviselő-testületi határozat: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvas, Szabadság u. 50-52. (hrsz: szarvasi

Részletesebben

Javaslat a Bp. XXIII., /3 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére (Bné B. I.)

Javaslat a Bp. XXIII., /3 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére (Bné B. I.) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. GAZDASÁGI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Bp. XXIII., 195791/3 hrsz.-ú ingatlan

Részletesebben

A földforgalmi szabályozás egyes aktuális kérdései

A földforgalmi szabályozás egyes aktuális kérdései A földforgalmi szabályozás egyes aktuális kérdései Előadó: Bálint Péter balintabony@gmail.com balintpeter.hu Budapest, 2015. február 13. Vonatkozó lényegesebb jogszabályok 2013. évi CXXII. törvény a mező-

Részletesebben

Magyar joganyagok évi CXXXVI. törvény - egyes törvényeknek a mező- és erdő 2. oldal c) a kert, szőlő vagy gyümölcsös művelési ágban nyilvántar

Magyar joganyagok évi CXXXVI. törvény - egyes törvényeknek a mező- és erdő 2. oldal c) a kert, szőlő vagy gyümölcsös művelési ágban nyilvántar Magyar joganyagok - 2018. évi CXXXVI. törvény - egyes törvényeknek a mező- és erdő 1. oldal 2018. évi CXXXVI. törvény egyes törvényeknek a mező- és erdőgazdasági földek forgalmával összefüggő módosításáról

Részletesebben

A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről

A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről Azok a külföldi természetes személyek, akik valamely Európai Unión kívüli állam polgárai, illetve azok a jogi személyek, amelyek valamely Európai

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 111. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 111. szám MAGYAR KÖZLÖNY 111. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 30., vasárnap Tartalomjegyzék 2013. évi CXXII. törvény A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 63137 2013. évi CXXIII. törvény Egyes

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzatának. Polgármester

Dunavarsány Város Önkormányzatának. Polgármester Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/454-1/2015/I. Tárgy: Önkéntes földcsere Üi.: dr. Kurunczi Péter Melléklet: Földcsere szerződések, Vázrajz Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - mezőgazdasági termelőszervezethez, illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezeteket

TÁJÉKOZTATÓ. - mezőgazdasági termelőszervezethez, illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezeteket TÁJÉKOZTATÓ Megjelent a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól

Részletesebben

A FÖLDTÖRVÉNY VÁLASZOL!

A FÖLDTÖRVÉNY VÁLASZOL! Orbán Viktor miniszterelnök A FÖLDTÖRVÉNY VÁLASZOL! Mit mond a Kormány? a kormány arra vállalkozott 2010 ben, hogy megvédi a magyar földet és visszaadja a vidéken élőknek a boldogulás lehetőségét. Orbán

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete mezőgazdasági művelésre alkalmas földterületek bérbe-, használatba- és haszonbérbe adására vonatkozó eljárási

Részletesebben

A földforgalmi törvényről Dr. Andréka Tamás főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium

A földforgalmi törvényről Dr. Andréka Tamás főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium A földforgalmi törvényről Dr. Andréka Tamás főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium 2014. augusztus 26. 1 A termőföld, mint természeti erőforrás Szakértői vélemények szerint Magyarországon a természeti

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1. A SZERZŐDÉS ALANYAI Jelen szerződés létrejött egyrészről eladó családi és utóneve: születési családi és utóneve: születési helye, ideje: anyja neve: lakcíme: személyi azonosítója:

Részletesebben

, , , , , , , ,

, , , , , , , , M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 41. szám 4267 56. 2004. 1,618 57. 2005. 1,469 58. 2006. 1,365 59. 2007. 1,326 60. 2008. 1,239 61. 2009. 1,217 62. 2010. 1,140 63. 2011. 1,071 64. 2012. 1,049 2. melléklet

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Pályázat kiírása önkormányzati tulajdonú szántók haszonbérletére

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Pályázat kiírása önkormányzati tulajdonú szántók haszonbérletére Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/124, 125, 133 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Pályázat kiírása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22-én. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22-én. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, illetve az ingatlan és a jogosultak adataiban bekövetkezett változások

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/26/3/2017. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 29-i ülésére Tárgy: Ingatlanrészeknek önkormányzat

Részletesebben

A földügyi igazgatás aktualitásai XXXII. Vándorgyűlés Dr. Sóvári Tibor

A földügyi igazgatás aktualitásai XXXII. Vándorgyűlés Dr. Sóvári Tibor A földügyi igazgatás aktualitásai XXXII. Vándorgyűlés Dr. Sóvári Tibor Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály osztályvezető 2019. Július 05. A földügyi igazgatás

Részletesebben

Kovács Miklós. Az új termőföld szabályozás The new agricultural land legislation

Kovács Miklós. Az új termőföld szabályozás The new agricultural land legislation Kovács Miklós Az új termőföld szabályozás The new agricultural land legislation kovacs.miklos@amk.uni-obuda.hu Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar, mestertanár I. Bevezetés 2014. május 1-vel az egykor

Részletesebben

84482 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 207. szám. Kormányrendeletek

84482 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 207. szám. Kormányrendeletek 84482 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 207. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 473/2013. (XII. 12.) Korm. rendelete a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.)

Részletesebben

Pályázati felhívás. Tompa Város Önkormányzata egyfordulós, nyilvános, egyszerűsített pályázatot hirdet. önkormányzati ingatlanok értékesítésére

Pályázati felhívás. Tompa Város Önkormányzata egyfordulós, nyilvános, egyszerűsített pályázatot hirdet. önkormányzati ingatlanok értékesítésére Pályázati felhívás Tompa Város Önkormányzata egyfordulós, nyilvános, egyszerűsített pályázatot hirdet önkormányzati ingatlanok értékesítésére A pályázat kiírója: Tompa Város Önkormányzata 6422 Tompa Szabadság

Részletesebben

Javaslat ingatlanok értékesítésére

Javaslat ingatlanok értékesítésére Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ - TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat ingatlanok értékesítésére Előterjesztő: Az előterjesztést

Részletesebben

A földforgalmi törvényről Dr. Andréka Tamás főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium

A földforgalmi törvényről Dr. Andréka Tamás főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium A földforgalmi törvényről Dr. Andréka Tamás főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium 2015. január 21. 2 A termőföld, mint természeti erőforrás Szakértői vélemények szerint Magyarországon a természeti

Részletesebben

Előterjesztés. a bicskei 0144 és 0146 hrsz-ú ingatlan haszonbérletéről

Előterjesztés. a bicskei 0144 és 0146 hrsz-ú ingatlan haszonbérletéről Előterjesztés a bicskei 0144 és 0146 hrsz-ú ingatlan haszonbérletéről 1. előterjesztés száma: 336/2017 2. előterjesztést készítő személy neve: Soós Attila 3. előterjesztés készítésében közreműködő személy

Részletesebben

197/2016. (X. 12.) önkormányzati határozat. Heves Város Önkormányzatának önkormányzati vagyon értékesítéséről

197/2016. (X. 12.) önkormányzati határozat. Heves Város Önkormányzatának önkormányzati vagyon értékesítéséről 197/2016. (X. 12.) önkormányzati határozat Heves Város Önkormányzatának önkormányzati vagyon értékesítéséről Heves Város Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzati vagyon értékesítése

Részletesebben

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA Azok a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemélyek, akik a saját gazdaságában a meghatározott termékek előállítására irányuló tevékenységet

Részletesebben

10. Területcsere október 19. ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 19-ei ülésére. 10.

10. Területcsere október 19. ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 19-ei ülésére. 10. 10. Területcsere 2017. október 19. ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 19-ei ülésére 10. napirend Tárgya: Előadó: Területcsere Tabányi Pál polgármester Melléklet:

Részletesebben

Földhivatala Földügyi Osztály. Tájékoztató. Földhasználati bejelentéssel kapcsolatos jogszabályi változásról

Földhivatala Földügyi Osztály. Tájékoztató. Földhasználati bejelentéssel kapcsolatos jogszabályi változásról Földhivatala Földügyi Osztály Tájékoztató Földhasználati bejelentéssel kapcsolatos jogszabályi változásról 2013. január 1-jével, illetve 2013. február 1-jével változtak a földhasználati nyilvántartási

Részletesebben

Földügyi aktualitások (az Önök gyakori kérdései alapján) Dr. Doktor Emerencia Földügyi referens

Földügyi aktualitások (az Önök gyakori kérdései alapján) Dr. Doktor Emerencia Földügyi referens Földügyi aktualitások (az Önök gyakori kérdései alapján) Dr. Doktor Emerencia Földügyi referens Az előadás vázlata (GYIK) Mi a teendő, ha a szomszéd elszántja a földem? Hogyan áll az osztatlan közös tulajdon

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP Járási hivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... További földrészletek adatait tartalmazó 1v. számú pótlap csatolása: Az igen mező kitöltése esetén az 1. számú

Részletesebben

2013. évi CXXII. törvény

2013. évi CXXII. törvény Hatály: 2015.VI.6. - 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 1 Az Országgyűlés abból a célból, hogy - a falvak népességmegtartó képessége megújuljon, a lakosság városba áramlása

Részletesebben

a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése:

a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése: Részletes pályázati kiírás I. a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése: A pályázatot kiíró szerv neve: Baja Vagyon Zrt. A pályázatot kiíró

Részletesebben

A földügyi szakterületet érintő jogszabály-módosítások

A földügyi szakterületet érintő jogszabály-módosítások A földügyi szakterületet érintő jogszabály-módosítások 2014. év végén dr. Nagy Olga főosztályvezető-helyettes FM -FF 2014. november 25. Békéscsaba Módosító ill. új jogszabályok T/2141. sz. törvényjavaslat

Részletesebben

Országgy űlés Hivatala Irományszám : Érkezett : 2016 JÚN 06.

Országgy űlés Hivatala Irományszám : Érkezett : 2016 JÚN 06. Országgy űlés Hivatala Irományszám : I(,o 39 01 Aj, Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett : 2016 JÚN 06. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

A NEMZETI FÖLDALAP VÁLTOZÁSAI

A NEMZETI FÖLDALAP VÁLTOZÁSAI A NEMZETI FÖLDALAP VÁLTOZÁSAI Fiatal Gazda Konferencia Budapest, 2011.02.25. Dr. Sebestyén Róbert NFA NEMZETI FÖLADALAPLKEZELŐ SZERVEZET (NFA) A Nemzeti Földalap (visszatekintés) A Nemzeti Földalapkezelő

Részletesebben

Javaslat a tényállás tisztázása érdekében szükséges eljárási cselekmények végrehajtására történő felhatalmazásra

Javaslat a tényállás tisztázása érdekében szükséges eljárási cselekmények végrehajtására történő felhatalmazásra Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának JEGYZŐJE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a tényállás tisztázása érdekében szükséges eljárási cselekmények

Részletesebben

Szántó, kivett saját használatú út, 051/24 legelő

Szántó, kivett saját használatú út, 051/24 legelő ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚNIUS 19-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 947-9/2014/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB V I I. NAP IR E N D Tárgy: Indítványok,

Részletesebben

Engedje meg, hogy ezúton tájékoztassuk Önt az Önkormányzati Divíziót érintő szervezeti és személyi változásokról.

Engedje meg, hogy ezúton tájékoztassuk Önt az Önkormányzati Divíziót érintő szervezeti és személyi változásokról. Tisztelt Polgármester Asszony/Úr, Jegyző Asszony/Úr! Engedje meg, hogy ezúton tájékoztassuk Önt az Önkormányzati Divíziót érintő szervezeti és személyi változásokról. A DRV Zrt. működési területének jelentős

Részletesebben

A termőföld megszerzésének feltételei. Szerző: dr. Szendrák Dominika. Gyöngyös, február 28.

A termőföld megszerzésének feltételei. Szerző: dr. Szendrák Dominika. Gyöngyös, február 28. A termőföld megszerzésének feltételei Szerző: dr. Szendrák Dominika Gyöngyös, 2017. február 28. I. Bevezetés A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény Magyarországnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása

Részletesebben

A földforgalmi szabályozás a gyakorlat tükrében 2014. első felében

A földforgalmi szabályozás a gyakorlat tükrében 2014. első felében A földforgalmi szabályozás a gyakorlat tükrében 2014. első felében dr. Nagy Olga főosztályvezető-helyettes GIS Open Székesfehérvár, 2014. április 15. 1 1 Mit szabályoz a Földforgalmi tv.? a föld forgalmát

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Egységes szerkezetbe foglalta: dr. Kocsis Adrienn 2015. szeptember 25. napján Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 17.) önkormányzati rendelete az

Részletesebben

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK különös tekintettel a vagyonkezelői jogra Vagyongazdálkodási napok Siófok, dr. Tóth Balázs osztályvezető, Fm Ingatlan-nyilvántartási Osztály Ingatlan-nyilvántartást

Részletesebben

Az új földforgalmi törvényről

Az új földforgalmi törvényről Az új földforgalmi törvényről Tanulmányok 1998-2003: jogász Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és államtudományi Kar, Budapest 2003-2006: jogász-közgazdász Nyugatmagyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi

Részletesebben

I. Bevallás fajtája. megszűnése Ingatlan (építmény, telek) szerzése. Ingatlan (építmény, telek) elidegenítése. Vagyoni értékű jog megszűnése

I. Bevallás fajtája. megszűnése Ingatlan (építmény, telek) szerzése. Ingatlan (építmény, telek) elidegenítése. Vagyoni értékű jog megszűnése Bevallás A magánszemély kommunális adójáról (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához) Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást adni I. Bevallás fajtája Megállapodás

Részletesebben

a telekadóról Benyújtandó a telek fekvése szerinti települési önkormányzati, a fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóságnak.

a telekadóról Benyújtandó a telek fekvése szerinti települési önkormányzati, a fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóságnak. ADATBEJELENTÉS a telekadóról Benyújtandó a telek fekvése szerinti települési önkormányzati, a fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóságnak. (Helyrajzi számonként külön-külön kell az adatbejelentést

Részletesebben

ADATBEJELENTÉS a telekadóról papír alapon kizárólag magánszemélyek nyújthatják be

ADATBEJELENTÉS a telekadóról papír alapon kizárólag magánszemélyek nyújthatják be ADATBEJELENTÉS a telekadóról papír alapon kizárólag magánszemélyek nyújthatják be (gazdálkodó szervezet kizárólag https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap oldalon keresztül) benyújtandó a telek fekvése szerinti

Részletesebben

21. NAPIREND Ügyiratszám: 1/1707/2018. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület november 23-i nyilvános ülésére

21. NAPIREND Ügyiratszám: 1/1707/2018. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület november 23-i nyilvános ülésére 21. NAPIREND Ügyiratszám: 1/1707/2018. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2018. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Döntés a Tapolca, 7850. hrsz-ú

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP Földhivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Pótlapok száma:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP I. Földhasználó adatai 1. Magánszemély földhasználó

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP (MINTA!)

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP (MINTA!) Földhivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Pótlapok száma:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP (MINTA!) I. Földhasználó adatai 1. Magánszemély földhasználó

Részletesebben

Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 1 Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 11. 17. Javaslat a Schalbert ház és környékével kapcsolatos döntések meghozatalára Előadó: a gazdasági és területfejlesztési

Részletesebben

K i v o n a t Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 2-i rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 2-i rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/II/2015. K i v o n a t Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 2-i rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva

Részletesebben

h e l y b e n h a g y j a. közlésétől számított 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól.

h e l y b e n h a g y j a. közlésétől számított 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól. Szám: 447-2/2017 Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 34/2017.(II.09.) határozata a Szociális és Egészségügyi Bizottság által hozott határozat elleni fellebbezés elbírálására Sátoraljaújhely

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK 23/1995. (XII. 28.) 1 RENDELETE 2

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK 23/1995. (XII. 28.) 1 RENDELETE 2 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK 23/1995. (XII. 28.) 1 RENDELETE 2 AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL, A VAGYONTÁRGYAK FELETTI TULAJDONOSI JOGOK GYAKORLÁSÁRÓL A 15/1996. (IV. 30.) 3, A 7/1998.

Részletesebben

KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT. (projekt megnevezése) Neve: Levelezési címe: címe: Telefonszáma:

KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT. (projekt megnevezése) Neve: Levelezési címe:  címe: Telefonszáma: Kormányhivatal (település) (utca/tér)..(ir.sz.) KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT (projekt megnevezése) I. KÉRELMEZŐ Neve: Címe / Székhelye: Bankszámlaszáma Képviselőjének Neve: Levelezési

Részletesebben

4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i zárt ülésére

4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i zárt ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i zárt ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Polgár-Laczkó Viktória kifogásának elbírálása

Részletesebben

2011. évi CI. törvény egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról*

2011. évi CI. törvény egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról* 25110 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 85. szám Melléklet a 2011. évi C. törvényhez Az Országgyûlés által elismert magyarországi egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 1 Magyar Katolikus

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2011. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány. Nappali és Levelező tagozat

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2011. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány. Nappali és Levelező tagozat NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR SZÉKESFEHÉRVÁR ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2011. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány Nappali és Levelező tagozat A záróvizsga kérdéseket jóváhagyom:

Részletesebben

Magyar joganyagok - 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet - a közúti közlekedési nyilvá 2. oldal (5) Ha a magánokirat nem felel meg az e rendeletben meg

Magyar joganyagok - 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet - a közúti közlekedési nyilvá 2. oldal (5) Ha a magánokirat nem felel meg az e rendeletben meg Magyar joganyagok - 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet - a közúti közlekedési nyilvá 1. oldal 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának,

Részletesebben

Földművelésügyi Igazgatósága INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Vas Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága

Földművelésügyi Igazgatósága INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Vas Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága Földművelésügyi Igazgatósága Iktatószám: VAH/FMO/132-2/2015 INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Vas Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága (cím: 9700 Szombathely, Gagarin u. 2, telefonszám: 94/506-760,

Részletesebben

Átvevő: 5083 Kengyel, Szabadság út 10. Ikt.sz.: Előző tulajdonos:

Átvevő: 5083 Kengyel, Szabadság út 10. Ikt.sz.: Előző tulajdonos: Kengyel Közgég Jegyzője Beérkezés dátuma: Átvevő: 5083 Kengyel, Szabadság út 10. Ikt.sz.: Előző tulajdonos: BEVALLÁS A MAGÁNSZEMÉLY KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzatának. 17/2003./XII.04./sz. rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ I.

Zalalövő Város Önkormányzatának. 17/2003./XII.04./sz. rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ I. Zalalövő Város Önkormányzatának 17/2003./XII.04./sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestülete a többször módosított 1990.

Részletesebben

AZ ÁLLAMI FÖLDVAGYON- GAZDÁLKODÁS (Mátraháza) május 10.

AZ ÁLLAMI FÖLDVAGYON- GAZDÁLKODÁS (Mátraháza) május 10. AZ ÁLLAMI FÖLDVAGYON- GAZDÁLKODÁS (Mátraháza) 2017. május 10. Nemzeti Földalapkezelő Szervezet A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény hozta létre és ez a törvény adja meg az NFA működésének

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 30-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 30-i ülésére HIDEGKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE Szám: HID/27 10/2014. E l ő t e r j e s z t é s Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-i ülésére Tárgy: A Hidegkút külterület

Részletesebben

A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 8. melléklet A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság által meghirdetett nyilvános termőföld-haszonbérleti pályázat keretében benyújtott ajánlatok részét képező

Részletesebben

A Kormány. a Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásának szabályairól

A Kormány. a Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásának szabályairól A Kormány./2010. ( ) rendelete a Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásának szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

INGATLAN-ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

INGATLAN-ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI JÁRÁSI HIVATAL Ügyiratszám: CS-02H/01/164-1/2017. Tárgy: ingatlan árverési hirdetmény Ügyintéző: Bálint Tamás Hiv. szám: Tel.: 62/680-782 Melléklet: INGATLAN-ÁRVERÉSI

Részletesebben

Esély egy új vidékfejlesztési politikára az új földtörvény ismertetése

Esély egy új vidékfejlesztési politikára az új földtörvény ismertetése Esély egy új vidékfejlesztési politikára az új földtörvény ismertetése dr. Nagy Olga Földügyi és Térinformatikai Főosztály Az új földtörvény meghozásának okai A termőföld stratégiai vagyon, ezért a magyar

Részletesebben

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2016. (XII. 01.) önkormányzati rendelete. a települési adóról

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2016. (XII. 01.) önkormányzati rendelete. a települési adóról BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016. (XII. 01.) önkormányzati rendelete a települési adóról Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben