- KESZTHELYI VSZK. - Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi. Szakképző Iskolája és Kollégiuma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- KESZTHELYI VSZK. - Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi. Szakképző Iskolája és Kollégiuma"

Átírás

1 - KESZTHELYI VSZK - Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma 8360 Keszthely, Mártírok útja 1. Tel.:83/ Fax 83/

2 A házirend alapelve, hogy semmilyen alacsonyabb rendű szabályozás nem állhat ellentétben a gyermekek jogairól szóló, 1989-ben kihirdetett nemzetközi egyezménnyel, az alkotmánnyal, a köznevelési törvénnyel és más felsőbb szintű jogi szabályozással. A házirend nem vonhatja el, és nem csorbíthatja a tanuló alkotmányosan és egyezményekben biztosított jogait; nem tehet nemzeti, etnikai, vallási, világnézeti, politikai, nemek szerinti vagy egyéb megkülönböztetést. A házirend jogforrásai: a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet évi LXIV. törvénnyel kihirdetett Gyermekek Jogairól Szóló Egyezmény iskolai életre vonatkozó szabályai a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. Törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény Az emberi erőforrások minisztere 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelete a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

3 A házirend egyéb forrásai: az intézmény korábbi házirendje az intézmény pedagógiai programja (PP) az intézmény szervezeti és működési szabályzata (SZMSZ) az intézményi minőségirányítási program (IMIP) A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve a szervezett iskolai rendezvényeken és a pedagógiai programban meghatározott nyári gyakorlatokon, iskolán kívüli rendezvényeken, ha a rendezvényen való részvétel az iskola szervezésében történik. egyaránt. A házirend érvényes a tanulókra, a pedagógusokra és az intézmény dolgozóira A házirend a hatályba lépés napjától visszavonásig érvényes, folyamatosan az iskola területére való belépéstől annak elhagyásáig, továbbá a közös rendezvények időtartama alatt. A HÁZIREND SZABÁLYOZZA I. A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK MÓDJÁT II. A TANULÓI KÖTELEZETTSÉGEK VÉGREHAJTÁSÁNAK MÓDJÁT III. AZ ISKOLAI MUNKARENDET IV. FEGYELMI RENDET ÉS A JUTALMAZÁS ELVEIT ÉS FORMÁIT V. VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK VI. HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS EGYÉB SZABÁLYOZÁSOK A Házirend részét képezik a mellékletek. (VII. pont)

4 I. A TANULÓ JOGAI 1. A tanuló joga, hogy az iskola adottságai szerint részesüljön képességeinek, érdeklődési körének, adottságainak és az életkorának megfelelő oktatásban és nevelésben, képességeihez mérten továbbtanuljon. 2. A tanuló személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben kell tartani, védelmet kell biztosítani számára bármilyen fizikai vagy lelki erőszakkal szemben. A tanuló nem vethető alá testi fenyítésnek, kegyetlen vagy megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak, illetőleg a magánéletbe történő olyan beavatkozásnak, mely személyiségfejlődését hátrányosan befolyásolhatja! 3. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától gyakorolhatja, egyes jogok azonban (szociális támogatás, választási jogok, együttműködési jogok) csak az első tanév megkezdése után illetik meg. 4. A tanuló joga, hogy az iskola egész pedagógiai programja keretében tárgyilagos oktatásban, nevelésben részesüljön, elfogulatlan tájékoztatást kapjon az őt érintő kérdésekről, valamint a joggyakorláshoz és a tanulmányok folytatásához szükséges összes tudnivalóról, a könyvtárban megtekinthető dokumentumok (Pedagógiai Program, SZMSZ) értelmezéséhez. Segítséget, tájékoztatást szaktanártól, ill. osztályfőnökétől kaphat. A tanulók és a szülők tájékoztatásának formája: írásban (ellenőrző könyv, hirdetőtábla, levél, az iskola honlapja: elektronikus napló), szóban (szülői értekezlet, fogadó óra, igazgatói hirdetés). 5. Az elektronikus naplóhoz való szülői hozzáférés módja megtalálható az iskola honlapján (felhasználó név a tanuló azonosító száma, jelszó: a tanuló születési ideje) 6. A tanuló anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes kollégiumi ellátásban vagy étkezésben részesülhet, valamint részben vagy teljesen mentesülhet a tanulókat terhelő egyéb költségek megfizetése alól. A tanuló tankönyvtámogatásban részesülhet ( A melléklet). A diák sportkör foglalkozásain amelyeket a Pedagógiai Program tartalmaz térítésmentesen vehet részt. 7. A tanuló joga, hogy válasszon a választható tantárgyak és foglalkozások közül ( A melléklet). 8. A tanuló joga, hogy a szabályozások szerint igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket és létesítményeket. Az igénybevétel módja a III.7. pontban található. 9. A tanuló joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. Ennek megfelelően jelentkezhet az iskolaorvosnál vizsgálatra, illetve tanácsadásra,

5 valamint rendszeres időközönként az iskola által szervezett kötelező szűrővizsgálaton vehet részt. A szűrővizsgálat időpontjáról az osztályfőnök előre tájékoztatja a tanulót. 10. A tanulónak joga részt venni a tanórán kívüli foglakozásokon (szakkörök, énekkar, művészeti foglalkozások, sportfoglalkozások). 11. A tanuló kérelmére - a jogszabályokban meghatározott eljárások szerint - független vizsgabizottság előtt adhat számot tudásáról. (A2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről1 46. (6) m) és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 65. előírásainak megfelelően)) 12. A tanuló kérheti - a köznevelésről szóló törvényben meghatározott módon - átvételét másik tanulócsoportba, oktatási intézménybe, magántanulói-, vendégtanulói jogviszonyt létesíthet. A kérvényt az iskola igazgatójához kell benyújtani, aki 30 napon belül tájékoztatja a tanulót az átvétel feltételeiről és a kérelme elbírálásának eredményéről. 13. A tanuló választó és választható diákképviseletbe. A tanulók nagyobb közössége az évfolyam. Az évfolyamot érintő kérdésekben a szülői szervezet képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi értekezleteken, tájékoztatást kérhet az igazgatótól (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 119. (4)). 14. Véleménynyilvánítás szempontjából az iskolai tanulói létszám legalább 10%-a minősül nagyobb csoportnak. Véleményét az így kialakult csoport a diákönkormányzaton keresztül fejtheti ki. 15. A tanuló jogsértés vélelmezése esetén közvetlenül fordulhat osztályfőnökéhez, az igazgatóhoz, ill. a diákönkormányzathoz. A jogorvoslati jog gyakorlásának módja a évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről1 46. (6) g) pontjában előírtak szerint történik. 16. Kiemelkedő tanulmányi munkájáért, közösségi tevékenységéért jutalomban részesülhet. A jutalmak odaítéléséről az iskola igazgatója és a nevelőtestület dönt. 17. A tanuló személyes adatait az iskolának biztonságos körülmények között kell, kezelnie, tárolnia. A tanuló osztályfőnökétől kérhet felvilágosítást az elektronikus naplóban szereplő érdemjegyeiről. 18. Érdemjegyének felülvizsgálatát kérheti abban az estben, ha azt törvénysértő módon, vagy nem az iskola pedagógiai programjában lefektetett tárgyi törzsanyag és osztályozási elvek alapján állapították meg. 19. A témazáró dolgozatok témáját és időpontját a megíratás előtt legalább 5 munkanappal közölni kell a tanulóval.

6 20. Naponta kettő témazáró dolgozat megírására kerülhet sor egy-egy osztályban. Az azonos napra bejelentett témazárók a bejelentés sorrendje szerint kerülhetnek megíratásra. 21. Az írásbeli felelet egyszerű számonkérésnek minősül. 22. A dolgozatjavítás és kiosztás határideje, amennyiben a tanár betegség vagy hivatalos elfoglaltság miatt nincs akadályoztatva, 15 munkanap. Az írásbeli dolgozatról a tanuló és a szülő saját költségére fénymásolatot kérhet. A dolgozatjavítással kapcsolatban a tanuló kérdéssel fordulhat a javító tanárhoz. Amennyiben úgy érzi, hogy felvetésére nem kapott érdemi választ, az iskola igazgatójához fordulhat, aki hivatalból jelöl ki másik javító tanárt, és részére a dolgozatot felülvizsgálat céljából továbbítja. 23. A tanulók a diákönkormányzaton keresztül javaslatot tesznek és az intézményvezetéssel közösen döntenek a projekt és a témahét tartalmáról. II. A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 1. A tanuló kötelessége, hogy rendszeres munkával és fegyelmezett magatartásával, képességeinek megfelelően eleget tegyen tanulmányi kötelezettségének. 2. A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező és a választott foglalkozásokon, rendezvényeken. 3. A tanuló kötelessége az iskolai élet szabályozott rendjének megtartása: A tanítás megkezdése előtt időben az előírt felszereléssel érkezzen meg az iskolába, és készüljön elő az első tanítási órára. A tanulók az osztályteremben, illetve a szaktantermek előtt fegyelmezetten várják a tanárt. A tanulók a tanítási órák alatt nem használhatnak olyan eszközöket, amelyek zavarhatják az óra menetét. Tilos a tanítási órák alatt enni. inni, Az ételt, az italt, a kávés poharakat a padról el kell rakni. A tanítási órák alatt a mobiltelefont le kell némítani, és a táskába el kell tenni. Záróvizsgára mobiltelefont bevinni tilos. Tanítási idő alatt az iskola épületét csak engedéllyel szabad elhagyni. Engedélyt az iskola vezetői, az osztályfőnök, az órát tartó tanár vagy a felügyelő tanár adhat. Tanóráról engedély nélküli távozás nem igazolható.

7 A tanuló köteles a testnevelés órákon az előírásnak megfelelő felszerelésben megjelenni. Ellenőrző könyvét a tanuló az iskolába hozza magával, a bejegyzéseket írassa alá a szülővel vagy gondviselővel. Minden tanuló vigyázzon értékeire, személyes tárgyait ne hagyja őrizetlenül. Azok a tanulók, akiknek nincs órájuk (lyukasórájuk van), az iskola területén belül a könyvtárban vagy az udvaron tartózkodjanak. 4. A tanuló köteles az iskolai munka segítése érdekében meghatározott sorrendben hetesi feladatokat ellátni, az osztályfőnök utasításai szerint. 5. A hetesek feladatai: órák elején jelentik a hiányzókat, szünetekben kiszellőztetik az osztályt, tisztára törlik a táblát, pótolják a krétát, amennyiben szükséges, ha az óra kezdete után 10 perccel nincs tanár az osztályban, jelentik az igazgatóhelyettesi irodában vagy a tanári szobában. 6. A tanuló köteles az iskola vezetői, tanárai, alkalmazottai és diáktársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartani. 7. A tanulónak tilos az iskola területén: üzletelni, üzérkedni, reklámtevékenységet folytatni, idegeneket fogadni. 8. Hang- és képfelvételt csak a tanár, illetve előadó beleegyezésével szabad készíteni. 9. A tanuló köteles megőrizni illetve előírásszerűen kezelni a rábízott eszközöket, az iskola létesítményeit és felszereléseit, az ezekre vonatkozó szabályzatokat betartani (III. 7. pont). Életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai elfoglaltságaihoz igazodva, pedagógus felügyelete, irányítása mellett a házirendben meghatározottak szerint közreműködik saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órák, foglalkozások, rendezvények előkészítésében, lezárásában. 10. Vegyen részt az iskola által szervezett kötelező egészségügyi és szűrővizsgálatokon, hiányzásait a házirendben szabályozottak szerint igazolja. 11. A tanuló köteles az iskola szervezeti és működési szabályzatában, a házirendben foglaltakat betartani. III. AZ ISKOLAI ÉLET RENDJE 1. Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 7:00 és 20:00 között van nyitva.

8 2. A nappali rendszerű oktatásban a tanítás 8:00-kor kezdődik. 7:50-től a tanulónak a teremben a helyén kell tartózkodni. 3. A tanórák és a szünetek rendje: 1. óra 8:00-8:45 2. óra 8:55-9:40 3. óra 9:50-10:35 4. óra 10:50-11:35 5. óra 11:45-12:30 6. óra 12:35-13:20 7. óra 13:25-14:10 8. óra 14:15-15:00 Az első tanítási óra - az iskolai szülői munkaközösség és az iskolai diákönkormányzat egyetértésével - legfeljebb 45 perccel a törvényben meghatározott legkorábbi időponthoz (8.00) képest tehát 7:15-kor is kezdődhet. Ha a tanítási nap utolsó két órája dupla óra, az tartható a tanulók egyetértésével - szünet nélkül is. A kompetencia-területek fejlesztését újszerű tanulásszervezési eljárások teszik eredményessé (tantárgytömbösített oktatás, három hetet meghaladó projekt, témahét, moduláris oktatási program, műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása).a modern pedagógiai módszertani alkalmazása megváltoztatja a hagyományos órakeretet, az alkalmazott tanulásszervezési eljárásokat, a tanulás környezetet. Időkerete rugalmas, a téma, a korosztály, a résztvevők létszáma határozza meg. Tartalmát a komplexitás jellemzi, ezért szétfeszíti a tantárgyi kereteket. 4. A napi tanításon már résztvevő tanuló tanóráról csak a szaktanár jóváhagyásával, az osztályfőnök, vagy az iskola vezetőinek engedélyével lehet távol (rosszullét, hivatalos ügy stb.). 5. Az iskolát tanítási időben diák csak kilépővel hagyhatja el. Kilépőt indokolt esetben a tanuló kérésére az osztályfőnök, vagy az iskola vezetői írásban adhatnak ki. 6. Iskolai ünnepélyeken az ünnepi öltözék használata kötelező. 7. A nemzeti ünnepeken, tanévnyitón, tanévzárón, ballagáson az ünnepi öltözék viselete egész nap kötelező. Ünnepi öltözék lányoknak: fekete alj vagy nadrág és fehér blúz fiúknak: fekete nadrág vagy öltöny, fehér ing, nyakkendő

9 Egyéb iskolai rendezvényeken az öltözetről az igazgató illetve az osztályfőnök saját hatáskörében dönt és rendelkezik. 8. Minden osztály kijelölt osztályteremmel rendelkezik, annak rendjéért, tisztaságáért felelős. Az osztályfőnök irányításával köteles az osztály a terem állagmegóvását, a berendezések, felszerelések megóvását, az esztétikus iskolához méltó dekorációt biztosítani. A tantermekben lévő tv-készülékek, multimédiás eszközök, hangszórók csak tanári felügyelettel működtethetők. A tantermekben lévő eszközökért az adott osztály és osztályfőnöke felel. Védelmük érdekében a tantermek zárása kötelező minden esetben, amikor a tulajdonos osztály a termet elhagyja. Idegen osztály csak tanári felügyelettel tartózkodhat a tantermekben. Az utolsó tanítási óra végén minden tanuló köteles a padjából és közvetlen környezetéből a szemetet összeszedni, és azt a szemétgyűjtőben elhelyezni. Az tanterem ablakainak bezárása, és a villany lekapcsolása a hetes feladata. A fenti elvárások megsértése fegyelmi vétség. 9. Az iskola épületében 7:45-től 12:35-ig az óraközi szünetek idején tanári ügyelet működik. Egyidejűleg 1-1 fő ügyeletes nevelő kerül beosztásra az épület emeletein, földszintjén és az előtérben. Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületrészben a házirend alapján a tanulók magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni. 10. A tanulók az igazgatóságot és iskolatitkárságot naponta a 3. szünetben és 13:20 után kereshetik fel. Sürgős esetben bármikor! A szülők délelőtt és délután előzetes egyeztetés esetén kereshetik fel az igazgatóságot, az osztályfőnököket, szaktanárokat a fogadó órájukon. Sürgős esetben telefonon üzenetet hagyhatnak a titkárságon. Nyári szünetben, az iskolában minden héten szerdán 9:00 12:00 óráig van hivatalos ügyintézés.

10 11. Hiányzások, mulasztások és igazolási rendjük. Késés: ha a tanuló az órára annak megkezdése után érkezik. A késést igazolni kell. Az igazolatlan késés ennek tényét az osztályfőnök dönti el fegyelmező intézkedést von maga után: 3 igazolatlan késés írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetéssel jár, melyről a szülőt tájékoztatni kell. 10 igazolatlan késés esetén a fegyelmező intézkedés igazgatói illetve nevelőtestületi hatáskörbe kerül. Az igazolatlan késések számát az osztályfőnök köteles folyamatosan nyilvántartani, a mulasztott órákhoz hasonlóan. A késést vagy mulasztást októl függetlenül a tanár bejegyzi az elektronikus naplóba. Az előre nem várható események betegség, hivatalos idézés, közlekedési nehézségek stb. - esetén a szülő telefon útján 24 órán belül értesíti az osztályfőnököt. A tanuló igazoltan marad távol a következő esetekben: o A távolmaradást az igazgató szülői előzetes kérvény alapján engedélyezte. o A három napot meg nem haladó távolmaradást az osztályfőnök előzetes szülői kérvény alapján engedélyezte. o A távollétet orvos igazolta. Ha tanuló a mulasztást követő 8 tanítási napon belül (vagy a hiányzást követő osztályfőnöki órán) nem igazolja távolmaradását, mulasztása igazolatlan. Annak eldöntése, hogy a tanuló mulasztása igazolt vagy igazolatlan-e, az osztályfőnök joga és kötelessége. Adott esetben a szaktanár e tekintetben csak javaslatot tehet. A hiányzás okát és várható időtartamát a hiányzás megkezdésének napján - orvosi igazolás esetén is - a tanuló szülője, gondviselője vagy kollégiumi nevelője jelentse be az osztályfőnöknek. A kiskorú tanuló szülője lássa el kézjegyével az orvosi igazolást. Ha a tanulónak egy tanítási évben az órákról való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja a 250 (kétszázötven) tanítási órát, akkor a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét megtagadhatja, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást. A tanuló igazolt és igazolatlan óráinak számát csak az elektronikus naplóban vezetett mulasztások alapján szabad összesíteni. Az osztályfőnök a szülő kérésére engedélyt adhat osztálya tanulóinak három napig terjedő távolmaradásra. Három napnál hosszabb távollétet a szülő előzetes írásos

11 kérelme alapján csak az igazgató engedélyezhet. Iskolai rendezvényről távolmaradási engedélyt csak az igazgató, távolléte esetén az igazgatóhelyettes adhat (évnyitó, évzáró, ballagás, stb.). Az iskola értesíti a szülőt a tanköteles tanuló első igazolatlan mulasztásakor, ill. ha a nem tanköteles kiskorú tanuló mulasztása a 10 órát eléri. Ha a tanuló továbbra is mulaszt, úgy az iskola értesíti a gyermekjóléti szolgálatot. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, valamint ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven órát, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot. Megszűnik a tanulói jogviszonya - a tanköteles kivételével - annak, aki igazolatlanul 30 óránál többet mulaszt, feltéve, ha az iskola a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt legalább kettő alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. Az osztályfőnöknek ismertetnie kell a mulasztásra, valamint a mulasztás igazolására vonatkozó rendelkezéseket a tanulókkal és a szülőkkel. Iskolai érdekű hiányzás (tanulmányi-, kulturális-, sportversenyeken való részvétel) esetén a tanulókat a naplóban szerepeltetni kell, a mulasztási statisztikába azonban az ilyen hiányzás nem számítandó be. Az a tanuló, aki bármely tantárgyból az adott óraszám 30%-nál többet hiányzik, csak osztályozóvizsgán szerezheti meg félévi vagy év végi osztályzatát, ha ehhez a tantestület hozzájárul. A szaktanárnak ugyanakkor joga van a mérhető teljesítmények alapján indokolt esetben a fenti hiányzások esetében is osztályzatot adni. A tanuló testnevelési órák értékeléséről és/vagy látogatásáról való felmentését, mely alapján év végi felmentést kap igazgatói határozatban kell rögzíteni. A tanuló jelentkezik az iskolaorvosnál, aki elvégzi az osztályba sorolását szűrővizsgálat vagy orvosi zárójelentés alapján. Az értékelés alóli felmentéssel rendelkező tanulónak az órán jelen kell lennie, ill. a felmentés jellege szerint kell részt vennie az órán vagy gyógytestnevelésen. Egy testnevelés óra alól a szülő is kérheti gyermeke felmentését, vagy az órán való könnyített részvételét. Az újszerű tanulás szervezési eljárások megvalósulhatnak órakereten kívül és iskolán kívüli foglalkozások keretében. Ezek időkeretét és tartalmát a projekt és témahét tervek tartalmazzák. A bevont osztályok

12 tanulói számára az ezeken a foglalkozásokon való részvétel kötelező. Az igazolatlan távolmaradás mulasztásnak minősül. 12. A könyvtárból kölcsönzött könyvek elvesztése esetén köteles a tanuló új példányt beszerezni vagy a beszerzés árát megtéríteni. 13. A tanórán kívüli foglalkozások lehetnek: tehetséggondozás, versenyekre felkészülés, szakköri foglalkozás, kulturális, művészeti csoportok foglalkozásai, felzárkóztató korrepetálások, továbbtanulók részére felkészítő foglalkozások, a sportkörök foglalkozásai, sportórái, diákolimpiai versenyek, diákkör. A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés a felzárkóztató foglalkozások kivételével önkéntes. A jelentkezés tanév elején történik, és egy tanévre szól. A felzárkóztató foglalkozásokra a tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a szaktanárok jelölik ki, részvételük a foglalkozásokon továbbhaladásuk miatt ajánlott. A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, szülői, nevelői igényeket a lehetőségek szerint figyelembe kell venni. Az osztályfőnökök a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése érdekében évente egy alkalommal az iskola éves munkatervében meghatározott időpontban (hónapban) osztályaik számára tanulmányi kirándulást szervezhet. Az iskola a tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi, sport és kulturális versenyeket, vetélkedőket szervez. A versenyek megszervezéséért, a résztvevő tanulók felkészítéséért a szakmai munkaközösségek, illetve a szaktanárok a felelősek. A demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében diákkör létrehozását kezdeményezheti, diákkörhöz csatlakozhat bármely tanuló, ha annak célja, működése nem ellentétes az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott alapelvekkel, és ha a diákkör valamennyi tagja a diákkör ülésein az iskolai szabályzatok előírásait megtartja. A diákkör létrehozásáról az iskola igazgatóját tájékoztatni kell. Az iskola a diákkör munkáját helyiség biztosításával segíti. A teremigényt legalább két nappal a diákkör ülése előtt be kell nyújtani az igazgatóhelyettesek egyikének.

13 14. A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni joga: A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni joga a tanulót illeti meg (kivéve a következő pontban megfogalmazottakat). A tanulók által a tankonyhában előállított termékek (ide sorolandók a versenyekre, kiállításokra készített termékek is), az iskola tulajdonát képezik, azok sem a tanulók részére, sem pedig külső személy részére nem értékesíthetők. Tekintettel arra, hogy a tanulók által a tankonyhákban előállított termékek nem értékesíthetők, így a tanulók részére díjazás nem állapítható meg. 15. A középiskolai felvételi szempontjából sajátos helyzetűnek tekinthető tanulók: Az a tanuló, akinek testvére az iskolával tanulói jogviszonyban áll. Az a tanuló, akinek a testvére, szülője az iskolának diákja volt. IV. FEGYELMI REND és a JUTALMAZÁS ELVEI és FORMÁI 1. A házirend betartása az iskola minden dolgozójának és diákjának érdeke és kötelezettsége. 2. A házirend megsértése fegyelmező intézkedést, súlyosabb esetben fegyelmi eljárást von maga után. 3. Büntetésben részesül az a tanuló, aki a Keszthelyi VSZK Házirendjét súlyosan vagy ismételten megszegi. Szaktanári figyelmeztetés: o tanórai megbízatások és kötelességek elhanyagolásáért, o tanórai rendzavarásért, o kötelező felszerelés hiányáért. Osztályfőnöki figyelmeztetés írásban*: o megbízatások és kötelességek elhanyagolásáért, o 2 igazolatlan óráért, o 3 regisztrált késésért. Osztályfőnöki intés írásban*: o házirend szabályainak megsértéséért, o a tanulók etikai vétségéért, o 3-8 igazolatlan óráért,

14 o 8 regisztrált késésért. Igazgatói figyelmeztetés*: o Házirend szabályainak ismételt megsértéséért és a tanuló etikai vétségéért, o 9-12 igazolatlan óráért, o 10 regisztrált késésért. Igazgatói megrovás*: o igazolatlan óráért, o igazolással való visszaélésért, o súlyosabb iskolai vétségért, o az iskola által szervezett programokon elkövetett fegyelemsértésért, amennyiben a rendőrség vagy más hivatalos szerv bevonása vált szükségessé, o közösséget sértő, ismétlődő fegyelmi vétségért, o 16 regisztrált késésért. A szaktanári, igazgatói figyelmeztetések rendszere: o 3 szaktanári figyelmeztetés után írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetés jár. o Egy tanévben a tanuló a *-gal jelölt fokozatokból egyet kaphat. A Házirend ismételt megszegéséért a tanuló a következő fegyelmező fokozatot kapja. Ettől eltérni kivételes esetben tantestületi vagy igazgatói döntéssel lehet. o Igazgatói megrovás után a Házirend ismételt megszegése fegyelmi eljárást von maga után. o Kirívóan súlyos fegyelmi vétség automatikusan fegyelmi eljárást von maga után. Fegyelmi eljárás lefolytatását igénylő intézkedések Ha a tanuló kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal, fegyelmi eljárás lefolytatása után fegyelmi büntetésben részesíthető. Az eljárás lebonyolítását a Fegyelmi Bizottság Szabályzata, a évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 58. és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról alapján kell megszervezni. A fegyelmi tárgyalást (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet nak megfelelően) egyeztető eljárásnak kell megelőznie, amennyiben a szülői szervezet, vagy a diákönkormányzat képviselője ezt kezdeményezi. Az egyeztető eljárás rendje:

15 a kötelezettségszegő tanuló törvényes képviselője, a szülői szervezet vagy a diákönkormányzat képviselője írásban kéri az eljárás lefolytatását az iskola igazgatójától, az iskola igazgatója hívja össze a fegyelmi bizottságot, a szülői szervezet és a diákönkormányzat képviselőit, az egyeztető eljáráson részt vesznek a fentieken kívül: az érintett tanulók osztályfőnökei, a kötelezettségszegő, a sértett, a jegyzőkönyvvezető, sikeres egyeztető eljárás esetén a felek írásbeli megállapodást kötnek, és ezzel maximum 3 hónapra a fegyelmi eljárást fel kell függeszteni, megszűnik a fegyelmi eljárás, ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett vagy törvényes képviselője nem kéri a fegyelmi eljárás lefolytatását. A DÖK véleményét be kell szerezni a fegyelmi eljárás folyamán. A nevelőtestület által hozott határozatról a tanuló szülőjét vagy gondviselőjét írásban kell értesíteni. 4. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók dicséretben részesülhetnek, jutalmazhatóak. Írásbeli osztályfőnöki dicséret: o az osztályközösségért végzett egyszeri vagy folyamatos jó munkáért, o az iskolai tanulmányi versenyeken elért I., II., III. helyezésért, o minden, az osztály hírnevét, tekintélyét erősítő közösségi tevékenységért, o hiányzásmentes tanévért. Igazgatói dicséret: o megyei tanulmányi-, kulturális- és sportversenyeken, pályázatokon elért kiemelkedő helyezésért, o területi-, regionális tanulmányi-, kulturális-, sportversenyeken elért kimagasló eredményért, o minden, iskolánk hírnevét, tekintélyét növelő teljesítményért, közösségi munkáért. Nevelőtestületi dicséret: o országos tanulmányi verseny döntőjébe való bejutásért és az ott elért eredményért, o folyamatosan végzett kiemelkedő iskolai szintű közösségi munkáért.

16 o A nevelőtestületi dicséreteket és a kimagasló eredményeket a nevelőtestület és a tanulóifjúság színe előtt hirdetjük ki. Szaktanári dicséret: o kiemelkedő szaktárgyi, szakköri munkáért. Könyvjutalom: o a tanév végén kiemelkedő tanulmányi eredményért, o 4-5 éven át végzett kiemelkedő közösségi munkáért, o kiemelkedő szaktárgyi, szakköri, kulturális tevékenységért. Idegenforgalmi jó tanulásért alapítvány pénzjutalma o országos tanulmányi verseny döntőjébe való bejutásért és az ott elért eredményért az alapítvány szabályzatában rögzítettek szerint. Keszthelyi VSZK díj kitüntetésben részesül az a végzős tanuló, aki a tanulmányai alatt minden tanévben o 4,5 feletti tanulmányi eredményt ért el és o példaadó közösségi tevékenységet végzett vagy o megyei sport- vagy tanulmányi versenyeken 1-3. helyezést ért el vagy o országos sport- vagy tanulmányi versenyen helyezést szerzett vagy o OKTV országos döntőbe jutott vagy o felső- vagy középfokú nyelvvizsgát tett. Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességéhez mérten kiemelkedően végzi, ha a tőle elvártnál jobb teljesítményt nyújt, illetve kitartó és példamutató szorgalmat és magatartást tanúsít, az iskola dicséretben részesíti, jutalmazza.

17 V. VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK 1. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit és ezek berendezéseit a tanítási időben és azután is csak pedagógusi felügyelettel használhatják. A szaktantermekben a tanulók csak a terembeosztásban feltüntetett időben tartózkodhatnak, kizárólag a szaktanárok jelenlétében. Tanítási idő után tanuló csak szervezett foglalkozás vagy engedélyezett diákkör keretében tartózkodhat az iskolában a házirend betartásával. 2. Balesetvédelmi okokból tilos a testékszer, fülbevaló, ékszer és óra viselete a testnevelés órákon, illetve azokon a foglalkozásokon, ahol a munkavédelemmel megbízott személy azt elrendeli. 3. Tilos az iskolába olyan dolgokat bevinni, amelyek a tanulói jogok és kötelezettségek teljesítéséhez nem szükségesek. 4. A tanuló nem veszélyeztetheti és köteles óvni tanárai, diáktársai, az iskola dolgozói és saját testi épségét és egészségét. 5. A dohányzás, a szeszesital és drogok fogyasztása és birtoklása az iskola egész területén, továbbá minden (iskolán belüli és iskolán kívüli) iskolai rendezvényen (pl. klubrendezvény, ünnepély, kirándulás, táborozás, versenyek) tilos. 6. Szeszesital és drogok hatása alatt, illetve birtokában, az iskolában és iskolai rendezvényen vagy az iskolát képviselve megjelenni tilos. 7. A tanuló nem tarthat magánál fegyvert és fegyvernek minősülő eszközt. 8. A tanuló ismerje meg és tartsa be a baleset-, tűz- és munkavédelmi előírásokat. A tanév elején az osztályfőnök ismerteti a megfelelő szabályzatok tartalmát, és azok megismerését a tanuló aláírásával igazolja. 9. A tanterem, a könyvtár, a tankonyhák, a számítógépes terem, labor, a tornaterem és szabadtéri sportlétesítmények, ebédlő, kondicionáló terem használati rendjét az iskola SZMSZ-e tartalmazza, az egyes helyszíneken kifüggesztve tanulmányozhatóak. Tartalmáról az órát vagy foglakozást vezető tanár az első tanítási héten tájékoztatót tart.

18 VI. HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS EGYÉB SZABÁLYOZÁSOK 1. A Házirendet a diákönkormányzat és a Szülői Munkaközösség véleményezése után az igazgató javaslatára a nevelőtestület fogadja el. A törvényben előírt egyeztetések után az igazgató az iskolában kifüggeszteti jól olvasható formában az iskola házirendjét. 2. A Házirendet a DÖK, a Szülő Munkaközösség, a nevelőtestület és az iskola igazgatója évente felülvizsgálja és bármelyik szervezet kérheti annak módosítását. A Házirend módosított szövegét a DÖK és az Iskolaszék véleményezése után az igazgató javaslatára a nevelőtestület fogadja el. 3. Az elfogadott Házirend 1-1 példányát minden tanulóhoz és szülőhöz beiratkozáskor eljuttatja az iskola. A Házirendet minden osztályfőnök szeptember első osztályfőnöki óráján ismerteti a tanulóival, szülői értekezleten a szülőkkel. 4. A házirendet jogszabályváltozás esetén, egyébként pedig évente egy alkalommal felülvizsgáljuk. A házirend módosítását kezdeményezheti: a fenntartó, az iskolaszék, a szülői munkaközösség, a diákönkormányzat, a nevelőtestület, az igazgató. 5. A módosításra a kezdeményezéstől számított 30 napon belül kell javaslatot tenni. A módosítás a fenntartó jóváhagyásakor lép hatályba.

19 VII. MELLÉKLETEK A MELLÉKLET Az iskolában az oktatás ingyenes. A tanuló tantárgy választása: a beiratkozáskor kell dönteni a nyelvek, a sporttagozat választásában. Ezek módosítására - tanév végén, június 30-ig- az igazgató részére írásban beadott szülői kérelem alapján akkor van csak lehetőség, ha az jogszabályt nem sért. (osztály ill. csoport létszám) Az étkezésért, szolgáltatásokért (pl.: fénymásolás), a sítábor, tanulmányi kirándulás, szállás, utazás-, és étkezési költségeiért fizetni kell. A menzai befizetések egyénileg történnek az Önkormányzat által meghatározott helyen és időben. Tandíj, térítési díj befizetése egyénileg történik a KLIK Zalaegerszegi Tankerülete által meghatározott eljárásrend szerint. Az iskolai póló, a gyakorlati foglalkozásokon használt munkaruhák az oktatás és a nevelés fontos és kötelező kellékei. A térítéses szolgáltatásokért az iskola a következő kedvezményeket nyújthatja: költségek csökkentése költségek elengedése részletfizetési kedvezmény A tanuló (szülője/gondviselője) írásban kérheti az igazgatót a kedvezmény megadására. A kérelemnek tartalmaznia kell: a családban az aktív keresők számát a családban az eltartottak számát az egy főre jutó jövedelmet javasolt továbbá a lakóhely szerinti önkormányzat támogató javaslatát beszerezni A kedvezmény megítélésénél előnyben részesülnek: nagycsaládosok (3 vagy több eltartott gyermek, eltartott nagyszülők) munkanélküli szülők gyermeke gyermekét egyedül nevelő szülő

20 A jogszabályokban rögzített kötelező tankönyvtámogatás esetein túl az iskola az arra rászorultaknak további tankönyv támogatási kedvezményeket állapíthat meg. A többlet igényeket az iskola tankönyvek kölcsönzésével kívánja kielégíteni. A támogatottak körének megállapítása minden évben a rendelkezésre álló tankönyv támogatási keret, és a könyvtári tankönyv készlet figyelembe vételével történik. Az elbírálásnál figyelembe vesszük a családban egy főre jutó jövedelmet, a tanuló szociális helyzetét, az osztályfőnök javaslatát. A tankönyvtámogatás odaítélésében az osztályfőnök véleménye alapján - a törvényi előírások figyelembevételével- az igazgató dönt.

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK: 1. ÁTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 2. TÁVOLMARADÁS,

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján HÁZIREND mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján Magasabb szintű jogszabályok: Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola. 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 HÁZIREND 2015.

Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola. 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 HÁZIREND 2015. Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2015. Tartalom Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly... 0 1039 BUDAPEST... 0 I. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK...

Részletesebben

Házirend 2015.május 01-től

Házirend 2015.május 01-től Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Házirend 2015.május 01-től Tartalomjegyzék I. Az intézmény adatai... 3 II. Bevezetés... 4 1. Általános rendelkezések... 4 2. A házirend

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

Készítette: Kovács Árpádné igazgató

Készítette: Kovács Árpádné igazgató PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Kovács Árpádné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 4 1.1.A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK HÁZIRENDJÉRE

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje

A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje Jóváhagyva a tantestület által: 2013. a fenntartó által: 2013. I. Általános házirend mely a Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium tanulói jogviszonyra

Részletesebben

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola I. rész: Általános rendelkezések 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon

Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon HÁZIREND 2013. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya 4.o. 3.

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND 2014 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 Küldetésnyilatkozat... 4 Jogszabályi háttér... 5 A házirend hatálya... 5 A házirend

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (MISKOLC, IFJÚSÁG U. 16-20.) OM AZONOSÍTÓ: 029337

A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (MISKOLC, IFJÚSÁG U. 16-20.) OM AZONOSÍTÓ: 029337 Iktatószám:. /2015. ügyintéző: Gulyás József ig.h. Melléklet: Kollégiumi házirend nevelőtestületi ért. jkv. A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (MISKOLC, IFJÚSÁG U. 16-20.)

Részletesebben

A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE 2013 1 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE HÁZIREND mely a Békefi Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A HÁZIREND CÉLJA,

Részletesebben

A Diószegi Sámuel Baptista Szakközépés. Szakiskola. Házirendje

A Diószegi Sámuel Baptista Szakközépés. Szakiskola. Házirendje A Diószegi Sámuel Baptista Szakközépés Szakiskola Házirendje 2014 Bevezetés A Házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium HÁZIRENDJE 2009.

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium HÁZIRENDJE 2009. A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium HÁZIRENDJE 2009. I. JOGI STÁTUSZ, ALAPADATOK: Az intézmény neve: Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Az

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

HÁZIREND Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és Sportiskolai Módszertani Központ

HÁZIREND Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és Sportiskolai Módszertani Központ HÁZIREND Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és Sportiskolai Módszertani Központ Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 A házirend célja... 4 A házirend hatálya... 4 A házirend elfogadása... 4

Részletesebben

A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok, védő, óvó előírások... 10. (III. 8.) Kormányrendelet alapján...

A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok, védő, óvó előírások... 10. (III. 8.) Kormányrendelet alapján... Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A tanulók jogai... 3 A tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos rendelkezések... 5 Az osztályozó vizsgák követelményei évfolyamonként,

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2013

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2013 A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 2. A házirendbe foglalt előírások

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium HÁZIRENDJE

A Herman Ottó Gimnázium HÁZIRENDJE A Herman Ottó Gimnázium HÁZIRENDJE Készült a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. -ának felhatalmazása alapján a Miskolci Herman Ottó Gimnáziumban (Miskolc, Tízeshonvéd 21.). Az iskola

Részletesebben

NEBULÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3531 MISKOLC, GYŐRI KAPU 27/b. OM. azonosító:

NEBULÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3531 MISKOLC, GYŐRI KAPU 27/b. OM. azonosító: NEBULÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3531 MISKOLC, GYŐRI KAPU 27/b. OM. azonosító: HÁZIRENDJE Felügyeleti szerv: I. A házirend hatálya 1. Az intézmény neve: Nebuló Általános Iskola Székhelye: 3531 Miskolc, Győri kapu

Részletesebben

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata 1. PREAMBULUM Ez a szabályzat a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.; OM azonosítója: 032 456) házirendje, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben

AZ ANDOR ILONA ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI BAPTISTA ISKOLA OM azonosító:034840 HÁZIREND. Budapest, 2014. év szeptember 12.

AZ ANDOR ILONA ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI BAPTISTA ISKOLA OM azonosító:034840 HÁZIREND. Budapest, 2014. év szeptember 12. AZ ANDOR ILONA ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI BAPTISTA ISKOLA OM azonosító:034840 HÁZIREND Budapest, 2014. év szeptember 12. Budapest 2014 Preambulum Tanulói kötelezettségek gyakorlásával kapcsolatos

Részletesebben

A Pilisborosjenői. Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje

A Pilisborosjenői. Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje A Pilisborosjenői Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2015 Tartalomjegyzék Az általános iskolai tagozat házirendje 2 1. Bevezető 2 2. Általános rendelkezések 2 3.

Részletesebben

HÁZIREND. József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi. Általános Iskola. 1201 Budapest Attila u. 25-27. Tel./Fax: 283-0760. www.jozsef20.

HÁZIREND. József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi. Általános Iskola. 1201 Budapest Attila u. 25-27. Tel./Fax: 283-0760. www.jozsef20. HÁZIREND József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 1201 Budapest Attila u. 25-27. Tel./Fax: 283-0760 www.jozsef20.hu OM azonosító: 035154 KLIK szervezeti kód: 205006 e-mail: jozsef20@t-online.hu

Részletesebben