- KESZTHELYI VSZK. - Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi. Szakképző Iskolája és Kollégiuma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- KESZTHELYI VSZK. - Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi. Szakképző Iskolája és Kollégiuma"

Átírás

1 - KESZTHELYI VSZK - Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma 8360 Keszthely, Mártírok útja 1. Tel.:83/ Fax 83/

2 A házirend alapelve, hogy semmilyen alacsonyabb rendű szabályozás nem állhat ellentétben a gyermekek jogairól szóló, 1989-ben kihirdetett nemzetközi egyezménnyel, az alkotmánnyal, a köznevelési törvénnyel és más felsőbb szintű jogi szabályozással. A házirend nem vonhatja el, és nem csorbíthatja a tanuló alkotmányosan és egyezményekben biztosított jogait; nem tehet nemzeti, etnikai, vallási, világnézeti, politikai, nemek szerinti vagy egyéb megkülönböztetést. A házirend jogforrásai: a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet évi LXIV. törvénnyel kihirdetett Gyermekek Jogairól Szóló Egyezmény iskolai életre vonatkozó szabályai a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. Törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény Az emberi erőforrások minisztere 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelete a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

3 A házirend egyéb forrásai: az intézmény korábbi házirendje az intézmény pedagógiai programja (PP) az intézmény szervezeti és működési szabályzata (SZMSZ) az intézményi minőségirányítási program (IMIP) A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve a szervezett iskolai rendezvényeken és a pedagógiai programban meghatározott nyári gyakorlatokon, iskolán kívüli rendezvényeken, ha a rendezvényen való részvétel az iskola szervezésében történik. egyaránt. A házirend érvényes a tanulókra, a pedagógusokra és az intézmény dolgozóira A házirend a hatályba lépés napjától visszavonásig érvényes, folyamatosan az iskola területére való belépéstől annak elhagyásáig, továbbá a közös rendezvények időtartama alatt. A HÁZIREND SZABÁLYOZZA I. A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK MÓDJÁT II. A TANULÓI KÖTELEZETTSÉGEK VÉGREHAJTÁSÁNAK MÓDJÁT III. AZ ISKOLAI MUNKARENDET IV. FEGYELMI RENDET ÉS A JUTALMAZÁS ELVEIT ÉS FORMÁIT V. VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK VI. HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS EGYÉB SZABÁLYOZÁSOK A Házirend részét képezik a mellékletek. (VII. pont)

4 I. A TANULÓ JOGAI 1. A tanuló joga, hogy az iskola adottságai szerint részesüljön képességeinek, érdeklődési körének, adottságainak és az életkorának megfelelő oktatásban és nevelésben, képességeihez mérten továbbtanuljon. 2. A tanuló személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben kell tartani, védelmet kell biztosítani számára bármilyen fizikai vagy lelki erőszakkal szemben. A tanuló nem vethető alá testi fenyítésnek, kegyetlen vagy megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak, illetőleg a magánéletbe történő olyan beavatkozásnak, mely személyiségfejlődését hátrányosan befolyásolhatja! 3. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától gyakorolhatja, egyes jogok azonban (szociális támogatás, választási jogok, együttműködési jogok) csak az első tanév megkezdése után illetik meg. 4. A tanuló joga, hogy az iskola egész pedagógiai programja keretében tárgyilagos oktatásban, nevelésben részesüljön, elfogulatlan tájékoztatást kapjon az őt érintő kérdésekről, valamint a joggyakorláshoz és a tanulmányok folytatásához szükséges összes tudnivalóról, a könyvtárban megtekinthető dokumentumok (Pedagógiai Program, SZMSZ) értelmezéséhez. Segítséget, tájékoztatást szaktanártól, ill. osztályfőnökétől kaphat. A tanulók és a szülők tájékoztatásának formája: írásban (ellenőrző könyv, hirdetőtábla, levél, az iskola honlapja: elektronikus napló), szóban (szülői értekezlet, fogadó óra, igazgatói hirdetés). 5. Az elektronikus naplóhoz való szülői hozzáférés módja megtalálható az iskola honlapján (felhasználó név a tanuló azonosító száma, jelszó: a tanuló születési ideje) 6. A tanuló anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes kollégiumi ellátásban vagy étkezésben részesülhet, valamint részben vagy teljesen mentesülhet a tanulókat terhelő egyéb költségek megfizetése alól. A tanuló tankönyvtámogatásban részesülhet ( A melléklet). A diák sportkör foglalkozásain amelyeket a Pedagógiai Program tartalmaz térítésmentesen vehet részt. 7. A tanuló joga, hogy válasszon a választható tantárgyak és foglalkozások közül ( A melléklet). 8. A tanuló joga, hogy a szabályozások szerint igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket és létesítményeket. Az igénybevétel módja a III.7. pontban található. 9. A tanuló joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. Ennek megfelelően jelentkezhet az iskolaorvosnál vizsgálatra, illetve tanácsadásra,

5 valamint rendszeres időközönként az iskola által szervezett kötelező szűrővizsgálaton vehet részt. A szűrővizsgálat időpontjáról az osztályfőnök előre tájékoztatja a tanulót. 10. A tanulónak joga részt venni a tanórán kívüli foglakozásokon (szakkörök, énekkar, művészeti foglalkozások, sportfoglalkozások). 11. A tanuló kérelmére - a jogszabályokban meghatározott eljárások szerint - független vizsgabizottság előtt adhat számot tudásáról. (A2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről1 46. (6) m) és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 65. előírásainak megfelelően)) 12. A tanuló kérheti - a köznevelésről szóló törvényben meghatározott módon - átvételét másik tanulócsoportba, oktatási intézménybe, magántanulói-, vendégtanulói jogviszonyt létesíthet. A kérvényt az iskola igazgatójához kell benyújtani, aki 30 napon belül tájékoztatja a tanulót az átvétel feltételeiről és a kérelme elbírálásának eredményéről. 13. A tanuló választó és választható diákképviseletbe. A tanulók nagyobb közössége az évfolyam. Az évfolyamot érintő kérdésekben a szülői szervezet képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi értekezleteken, tájékoztatást kérhet az igazgatótól (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 119. (4)). 14. Véleménynyilvánítás szempontjából az iskolai tanulói létszám legalább 10%-a minősül nagyobb csoportnak. Véleményét az így kialakult csoport a diákönkormányzaton keresztül fejtheti ki. 15. A tanuló jogsértés vélelmezése esetén közvetlenül fordulhat osztályfőnökéhez, az igazgatóhoz, ill. a diákönkormányzathoz. A jogorvoslati jog gyakorlásának módja a évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről1 46. (6) g) pontjában előírtak szerint történik. 16. Kiemelkedő tanulmányi munkájáért, közösségi tevékenységéért jutalomban részesülhet. A jutalmak odaítéléséről az iskola igazgatója és a nevelőtestület dönt. 17. A tanuló személyes adatait az iskolának biztonságos körülmények között kell, kezelnie, tárolnia. A tanuló osztályfőnökétől kérhet felvilágosítást az elektronikus naplóban szereplő érdemjegyeiről. 18. Érdemjegyének felülvizsgálatát kérheti abban az estben, ha azt törvénysértő módon, vagy nem az iskola pedagógiai programjában lefektetett tárgyi törzsanyag és osztályozási elvek alapján állapították meg. 19. A témazáró dolgozatok témáját és időpontját a megíratás előtt legalább 5 munkanappal közölni kell a tanulóval.

6 20. Naponta kettő témazáró dolgozat megírására kerülhet sor egy-egy osztályban. Az azonos napra bejelentett témazárók a bejelentés sorrendje szerint kerülhetnek megíratásra. 21. Az írásbeli felelet egyszerű számonkérésnek minősül. 22. A dolgozatjavítás és kiosztás határideje, amennyiben a tanár betegség vagy hivatalos elfoglaltság miatt nincs akadályoztatva, 15 munkanap. Az írásbeli dolgozatról a tanuló és a szülő saját költségére fénymásolatot kérhet. A dolgozatjavítással kapcsolatban a tanuló kérdéssel fordulhat a javító tanárhoz. Amennyiben úgy érzi, hogy felvetésére nem kapott érdemi választ, az iskola igazgatójához fordulhat, aki hivatalból jelöl ki másik javító tanárt, és részére a dolgozatot felülvizsgálat céljából továbbítja. 23. A tanulók a diákönkormányzaton keresztül javaslatot tesznek és az intézményvezetéssel közösen döntenek a projekt és a témahét tartalmáról. II. A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 1. A tanuló kötelessége, hogy rendszeres munkával és fegyelmezett magatartásával, képességeinek megfelelően eleget tegyen tanulmányi kötelezettségének. 2. A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező és a választott foglalkozásokon, rendezvényeken. 3. A tanuló kötelessége az iskolai élet szabályozott rendjének megtartása: A tanítás megkezdése előtt időben az előírt felszereléssel érkezzen meg az iskolába, és készüljön elő az első tanítási órára. A tanulók az osztályteremben, illetve a szaktantermek előtt fegyelmezetten várják a tanárt. A tanulók a tanítási órák alatt nem használhatnak olyan eszközöket, amelyek zavarhatják az óra menetét. Tilos a tanítási órák alatt enni. inni, Az ételt, az italt, a kávés poharakat a padról el kell rakni. A tanítási órák alatt a mobiltelefont le kell némítani, és a táskába el kell tenni. Záróvizsgára mobiltelefont bevinni tilos. Tanítási idő alatt az iskola épületét csak engedéllyel szabad elhagyni. Engedélyt az iskola vezetői, az osztályfőnök, az órát tartó tanár vagy a felügyelő tanár adhat. Tanóráról engedély nélküli távozás nem igazolható.

7 A tanuló köteles a testnevelés órákon az előírásnak megfelelő felszerelésben megjelenni. Ellenőrző könyvét a tanuló az iskolába hozza magával, a bejegyzéseket írassa alá a szülővel vagy gondviselővel. Minden tanuló vigyázzon értékeire, személyes tárgyait ne hagyja őrizetlenül. Azok a tanulók, akiknek nincs órájuk (lyukasórájuk van), az iskola területén belül a könyvtárban vagy az udvaron tartózkodjanak. 4. A tanuló köteles az iskolai munka segítése érdekében meghatározott sorrendben hetesi feladatokat ellátni, az osztályfőnök utasításai szerint. 5. A hetesek feladatai: órák elején jelentik a hiányzókat, szünetekben kiszellőztetik az osztályt, tisztára törlik a táblát, pótolják a krétát, amennyiben szükséges, ha az óra kezdete után 10 perccel nincs tanár az osztályban, jelentik az igazgatóhelyettesi irodában vagy a tanári szobában. 6. A tanuló köteles az iskola vezetői, tanárai, alkalmazottai és diáktársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartani. 7. A tanulónak tilos az iskola területén: üzletelni, üzérkedni, reklámtevékenységet folytatni, idegeneket fogadni. 8. Hang- és képfelvételt csak a tanár, illetve előadó beleegyezésével szabad készíteni. 9. A tanuló köteles megőrizni illetve előírásszerűen kezelni a rábízott eszközöket, az iskola létesítményeit és felszereléseit, az ezekre vonatkozó szabályzatokat betartani (III. 7. pont). Életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai elfoglaltságaihoz igazodva, pedagógus felügyelete, irányítása mellett a házirendben meghatározottak szerint közreműködik saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órák, foglalkozások, rendezvények előkészítésében, lezárásában. 10. Vegyen részt az iskola által szervezett kötelező egészségügyi és szűrővizsgálatokon, hiányzásait a házirendben szabályozottak szerint igazolja. 11. A tanuló köteles az iskola szervezeti és működési szabályzatában, a házirendben foglaltakat betartani. III. AZ ISKOLAI ÉLET RENDJE 1. Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 7:00 és 20:00 között van nyitva.

8 2. A nappali rendszerű oktatásban a tanítás 8:00-kor kezdődik. 7:50-től a tanulónak a teremben a helyén kell tartózkodni. 3. A tanórák és a szünetek rendje: 1. óra 8:00-8:45 2. óra 8:55-9:40 3. óra 9:50-10:35 4. óra 10:50-11:35 5. óra 11:45-12:30 6. óra 12:35-13:20 7. óra 13:25-14:10 8. óra 14:15-15:00 Az első tanítási óra - az iskolai szülői munkaközösség és az iskolai diákönkormányzat egyetértésével - legfeljebb 45 perccel a törvényben meghatározott legkorábbi időponthoz (8.00) képest tehát 7:15-kor is kezdődhet. Ha a tanítási nap utolsó két órája dupla óra, az tartható a tanulók egyetértésével - szünet nélkül is. A kompetencia-területek fejlesztését újszerű tanulásszervezési eljárások teszik eredményessé (tantárgytömbösített oktatás, három hetet meghaladó projekt, témahét, moduláris oktatási program, műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása).a modern pedagógiai módszertani alkalmazása megváltoztatja a hagyományos órakeretet, az alkalmazott tanulásszervezési eljárásokat, a tanulás környezetet. Időkerete rugalmas, a téma, a korosztály, a résztvevők létszáma határozza meg. Tartalmát a komplexitás jellemzi, ezért szétfeszíti a tantárgyi kereteket. 4. A napi tanításon már résztvevő tanuló tanóráról csak a szaktanár jóváhagyásával, az osztályfőnök, vagy az iskola vezetőinek engedélyével lehet távol (rosszullét, hivatalos ügy stb.). 5. Az iskolát tanítási időben diák csak kilépővel hagyhatja el. Kilépőt indokolt esetben a tanuló kérésére az osztályfőnök, vagy az iskola vezetői írásban adhatnak ki. 6. Iskolai ünnepélyeken az ünnepi öltözék használata kötelező. 7. A nemzeti ünnepeken, tanévnyitón, tanévzárón, ballagáson az ünnepi öltözék viselete egész nap kötelező. Ünnepi öltözék lányoknak: fekete alj vagy nadrág és fehér blúz fiúknak: fekete nadrág vagy öltöny, fehér ing, nyakkendő

9 Egyéb iskolai rendezvényeken az öltözetről az igazgató illetve az osztályfőnök saját hatáskörében dönt és rendelkezik. 8. Minden osztály kijelölt osztályteremmel rendelkezik, annak rendjéért, tisztaságáért felelős. Az osztályfőnök irányításával köteles az osztály a terem állagmegóvását, a berendezések, felszerelések megóvását, az esztétikus iskolához méltó dekorációt biztosítani. A tantermekben lévő tv-készülékek, multimédiás eszközök, hangszórók csak tanári felügyelettel működtethetők. A tantermekben lévő eszközökért az adott osztály és osztályfőnöke felel. Védelmük érdekében a tantermek zárása kötelező minden esetben, amikor a tulajdonos osztály a termet elhagyja. Idegen osztály csak tanári felügyelettel tartózkodhat a tantermekben. Az utolsó tanítási óra végén minden tanuló köteles a padjából és közvetlen környezetéből a szemetet összeszedni, és azt a szemétgyűjtőben elhelyezni. Az tanterem ablakainak bezárása, és a villany lekapcsolása a hetes feladata. A fenti elvárások megsértése fegyelmi vétség. 9. Az iskola épületében 7:45-től 12:35-ig az óraközi szünetek idején tanári ügyelet működik. Egyidejűleg 1-1 fő ügyeletes nevelő kerül beosztásra az épület emeletein, földszintjén és az előtérben. Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületrészben a házirend alapján a tanulók magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni. 10. A tanulók az igazgatóságot és iskolatitkárságot naponta a 3. szünetben és 13:20 után kereshetik fel. Sürgős esetben bármikor! A szülők délelőtt és délután előzetes egyeztetés esetén kereshetik fel az igazgatóságot, az osztályfőnököket, szaktanárokat a fogadó órájukon. Sürgős esetben telefonon üzenetet hagyhatnak a titkárságon. Nyári szünetben, az iskolában minden héten szerdán 9:00 12:00 óráig van hivatalos ügyintézés.

10 11. Hiányzások, mulasztások és igazolási rendjük. Késés: ha a tanuló az órára annak megkezdése után érkezik. A késést igazolni kell. Az igazolatlan késés ennek tényét az osztályfőnök dönti el fegyelmező intézkedést von maga után: 3 igazolatlan késés írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetéssel jár, melyről a szülőt tájékoztatni kell. 10 igazolatlan késés esetén a fegyelmező intézkedés igazgatói illetve nevelőtestületi hatáskörbe kerül. Az igazolatlan késések számát az osztályfőnök köteles folyamatosan nyilvántartani, a mulasztott órákhoz hasonlóan. A késést vagy mulasztást októl függetlenül a tanár bejegyzi az elektronikus naplóba. Az előre nem várható események betegség, hivatalos idézés, közlekedési nehézségek stb. - esetén a szülő telefon útján 24 órán belül értesíti az osztályfőnököt. A tanuló igazoltan marad távol a következő esetekben: o A távolmaradást az igazgató szülői előzetes kérvény alapján engedélyezte. o A három napot meg nem haladó távolmaradást az osztályfőnök előzetes szülői kérvény alapján engedélyezte. o A távollétet orvos igazolta. Ha tanuló a mulasztást követő 8 tanítási napon belül (vagy a hiányzást követő osztályfőnöki órán) nem igazolja távolmaradását, mulasztása igazolatlan. Annak eldöntése, hogy a tanuló mulasztása igazolt vagy igazolatlan-e, az osztályfőnök joga és kötelessége. Adott esetben a szaktanár e tekintetben csak javaslatot tehet. A hiányzás okát és várható időtartamát a hiányzás megkezdésének napján - orvosi igazolás esetén is - a tanuló szülője, gondviselője vagy kollégiumi nevelője jelentse be az osztályfőnöknek. A kiskorú tanuló szülője lássa el kézjegyével az orvosi igazolást. Ha a tanulónak egy tanítási évben az órákról való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja a 250 (kétszázötven) tanítási órát, akkor a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét megtagadhatja, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást. A tanuló igazolt és igazolatlan óráinak számát csak az elektronikus naplóban vezetett mulasztások alapján szabad összesíteni. Az osztályfőnök a szülő kérésére engedélyt adhat osztálya tanulóinak három napig terjedő távolmaradásra. Három napnál hosszabb távollétet a szülő előzetes írásos

11 kérelme alapján csak az igazgató engedélyezhet. Iskolai rendezvényről távolmaradási engedélyt csak az igazgató, távolléte esetén az igazgatóhelyettes adhat (évnyitó, évzáró, ballagás, stb.). Az iskola értesíti a szülőt a tanköteles tanuló első igazolatlan mulasztásakor, ill. ha a nem tanköteles kiskorú tanuló mulasztása a 10 órát eléri. Ha a tanuló továbbra is mulaszt, úgy az iskola értesíti a gyermekjóléti szolgálatot. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, valamint ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven órát, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot. Megszűnik a tanulói jogviszonya - a tanköteles kivételével - annak, aki igazolatlanul 30 óránál többet mulaszt, feltéve, ha az iskola a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt legalább kettő alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. Az osztályfőnöknek ismertetnie kell a mulasztásra, valamint a mulasztás igazolására vonatkozó rendelkezéseket a tanulókkal és a szülőkkel. Iskolai érdekű hiányzás (tanulmányi-, kulturális-, sportversenyeken való részvétel) esetén a tanulókat a naplóban szerepeltetni kell, a mulasztási statisztikába azonban az ilyen hiányzás nem számítandó be. Az a tanuló, aki bármely tantárgyból az adott óraszám 30%-nál többet hiányzik, csak osztályozóvizsgán szerezheti meg félévi vagy év végi osztályzatát, ha ehhez a tantestület hozzájárul. A szaktanárnak ugyanakkor joga van a mérhető teljesítmények alapján indokolt esetben a fenti hiányzások esetében is osztályzatot adni. A tanuló testnevelési órák értékeléséről és/vagy látogatásáról való felmentését, mely alapján év végi felmentést kap igazgatói határozatban kell rögzíteni. A tanuló jelentkezik az iskolaorvosnál, aki elvégzi az osztályba sorolását szűrővizsgálat vagy orvosi zárójelentés alapján. Az értékelés alóli felmentéssel rendelkező tanulónak az órán jelen kell lennie, ill. a felmentés jellege szerint kell részt vennie az órán vagy gyógytestnevelésen. Egy testnevelés óra alól a szülő is kérheti gyermeke felmentését, vagy az órán való könnyített részvételét. Az újszerű tanulás szervezési eljárások megvalósulhatnak órakereten kívül és iskolán kívüli foglalkozások keretében. Ezek időkeretét és tartalmát a projekt és témahét tervek tartalmazzák. A bevont osztályok

12 tanulói számára az ezeken a foglalkozásokon való részvétel kötelező. Az igazolatlan távolmaradás mulasztásnak minősül. 12. A könyvtárból kölcsönzött könyvek elvesztése esetén köteles a tanuló új példányt beszerezni vagy a beszerzés árát megtéríteni. 13. A tanórán kívüli foglalkozások lehetnek: tehetséggondozás, versenyekre felkészülés, szakköri foglalkozás, kulturális, művészeti csoportok foglalkozásai, felzárkóztató korrepetálások, továbbtanulók részére felkészítő foglalkozások, a sportkörök foglalkozásai, sportórái, diákolimpiai versenyek, diákkör. A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés a felzárkóztató foglalkozások kivételével önkéntes. A jelentkezés tanév elején történik, és egy tanévre szól. A felzárkóztató foglalkozásokra a tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a szaktanárok jelölik ki, részvételük a foglalkozásokon továbbhaladásuk miatt ajánlott. A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, szülői, nevelői igényeket a lehetőségek szerint figyelembe kell venni. Az osztályfőnökök a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése érdekében évente egy alkalommal az iskola éves munkatervében meghatározott időpontban (hónapban) osztályaik számára tanulmányi kirándulást szervezhet. Az iskola a tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi, sport és kulturális versenyeket, vetélkedőket szervez. A versenyek megszervezéséért, a résztvevő tanulók felkészítéséért a szakmai munkaközösségek, illetve a szaktanárok a felelősek. A demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében diákkör létrehozását kezdeményezheti, diákkörhöz csatlakozhat bármely tanuló, ha annak célja, működése nem ellentétes az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott alapelvekkel, és ha a diákkör valamennyi tagja a diákkör ülésein az iskolai szabályzatok előírásait megtartja. A diákkör létrehozásáról az iskola igazgatóját tájékoztatni kell. Az iskola a diákkör munkáját helyiség biztosításával segíti. A teremigényt legalább két nappal a diákkör ülése előtt be kell nyújtani az igazgatóhelyettesek egyikének.

13 14. A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni joga: A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni joga a tanulót illeti meg (kivéve a következő pontban megfogalmazottakat). A tanulók által a tankonyhában előállított termékek (ide sorolandók a versenyekre, kiállításokra készített termékek is), az iskola tulajdonát képezik, azok sem a tanulók részére, sem pedig külső személy részére nem értékesíthetők. Tekintettel arra, hogy a tanulók által a tankonyhákban előállított termékek nem értékesíthetők, így a tanulók részére díjazás nem állapítható meg. 15. A középiskolai felvételi szempontjából sajátos helyzetűnek tekinthető tanulók: Az a tanuló, akinek testvére az iskolával tanulói jogviszonyban áll. Az a tanuló, akinek a testvére, szülője az iskolának diákja volt. IV. FEGYELMI REND és a JUTALMAZÁS ELVEI és FORMÁI 1. A házirend betartása az iskola minden dolgozójának és diákjának érdeke és kötelezettsége. 2. A házirend megsértése fegyelmező intézkedést, súlyosabb esetben fegyelmi eljárást von maga után. 3. Büntetésben részesül az a tanuló, aki a Keszthelyi VSZK Házirendjét súlyosan vagy ismételten megszegi. Szaktanári figyelmeztetés: o tanórai megbízatások és kötelességek elhanyagolásáért, o tanórai rendzavarásért, o kötelező felszerelés hiányáért. Osztályfőnöki figyelmeztetés írásban*: o megbízatások és kötelességek elhanyagolásáért, o 2 igazolatlan óráért, o 3 regisztrált késésért. Osztályfőnöki intés írásban*: o házirend szabályainak megsértéséért, o a tanulók etikai vétségéért, o 3-8 igazolatlan óráért,

14 o 8 regisztrált késésért. Igazgatói figyelmeztetés*: o Házirend szabályainak ismételt megsértéséért és a tanuló etikai vétségéért, o 9-12 igazolatlan óráért, o 10 regisztrált késésért. Igazgatói megrovás*: o igazolatlan óráért, o igazolással való visszaélésért, o súlyosabb iskolai vétségért, o az iskola által szervezett programokon elkövetett fegyelemsértésért, amennyiben a rendőrség vagy más hivatalos szerv bevonása vált szükségessé, o közösséget sértő, ismétlődő fegyelmi vétségért, o 16 regisztrált késésért. A szaktanári, igazgatói figyelmeztetések rendszere: o 3 szaktanári figyelmeztetés után írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetés jár. o Egy tanévben a tanuló a *-gal jelölt fokozatokból egyet kaphat. A Házirend ismételt megszegéséért a tanuló a következő fegyelmező fokozatot kapja. Ettől eltérni kivételes esetben tantestületi vagy igazgatói döntéssel lehet. o Igazgatói megrovás után a Házirend ismételt megszegése fegyelmi eljárást von maga után. o Kirívóan súlyos fegyelmi vétség automatikusan fegyelmi eljárást von maga után. Fegyelmi eljárás lefolytatását igénylő intézkedések Ha a tanuló kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal, fegyelmi eljárás lefolytatása után fegyelmi büntetésben részesíthető. Az eljárás lebonyolítását a Fegyelmi Bizottság Szabályzata, a évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 58. és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról alapján kell megszervezni. A fegyelmi tárgyalást (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet nak megfelelően) egyeztető eljárásnak kell megelőznie, amennyiben a szülői szervezet, vagy a diákönkormányzat képviselője ezt kezdeményezi. Az egyeztető eljárás rendje:

15 a kötelezettségszegő tanuló törvényes képviselője, a szülői szervezet vagy a diákönkormányzat képviselője írásban kéri az eljárás lefolytatását az iskola igazgatójától, az iskola igazgatója hívja össze a fegyelmi bizottságot, a szülői szervezet és a diákönkormányzat képviselőit, az egyeztető eljáráson részt vesznek a fentieken kívül: az érintett tanulók osztályfőnökei, a kötelezettségszegő, a sértett, a jegyzőkönyvvezető, sikeres egyeztető eljárás esetén a felek írásbeli megállapodást kötnek, és ezzel maximum 3 hónapra a fegyelmi eljárást fel kell függeszteni, megszűnik a fegyelmi eljárás, ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett vagy törvényes képviselője nem kéri a fegyelmi eljárás lefolytatását. A DÖK véleményét be kell szerezni a fegyelmi eljárás folyamán. A nevelőtestület által hozott határozatról a tanuló szülőjét vagy gondviselőjét írásban kell értesíteni. 4. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók dicséretben részesülhetnek, jutalmazhatóak. Írásbeli osztályfőnöki dicséret: o az osztályközösségért végzett egyszeri vagy folyamatos jó munkáért, o az iskolai tanulmányi versenyeken elért I., II., III. helyezésért, o minden, az osztály hírnevét, tekintélyét erősítő közösségi tevékenységért, o hiányzásmentes tanévért. Igazgatói dicséret: o megyei tanulmányi-, kulturális- és sportversenyeken, pályázatokon elért kiemelkedő helyezésért, o területi-, regionális tanulmányi-, kulturális-, sportversenyeken elért kimagasló eredményért, o minden, iskolánk hírnevét, tekintélyét növelő teljesítményért, közösségi munkáért. Nevelőtestületi dicséret: o országos tanulmányi verseny döntőjébe való bejutásért és az ott elért eredményért, o folyamatosan végzett kiemelkedő iskolai szintű közösségi munkáért.

16 o A nevelőtestületi dicséreteket és a kimagasló eredményeket a nevelőtestület és a tanulóifjúság színe előtt hirdetjük ki. Szaktanári dicséret: o kiemelkedő szaktárgyi, szakköri munkáért. Könyvjutalom: o a tanév végén kiemelkedő tanulmányi eredményért, o 4-5 éven át végzett kiemelkedő közösségi munkáért, o kiemelkedő szaktárgyi, szakköri, kulturális tevékenységért. Idegenforgalmi jó tanulásért alapítvány pénzjutalma o országos tanulmányi verseny döntőjébe való bejutásért és az ott elért eredményért az alapítvány szabályzatában rögzítettek szerint. Keszthelyi VSZK díj kitüntetésben részesül az a végzős tanuló, aki a tanulmányai alatt minden tanévben o 4,5 feletti tanulmányi eredményt ért el és o példaadó közösségi tevékenységet végzett vagy o megyei sport- vagy tanulmányi versenyeken 1-3. helyezést ért el vagy o országos sport- vagy tanulmányi versenyen helyezést szerzett vagy o OKTV országos döntőbe jutott vagy o felső- vagy középfokú nyelvvizsgát tett. Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességéhez mérten kiemelkedően végzi, ha a tőle elvártnál jobb teljesítményt nyújt, illetve kitartó és példamutató szorgalmat és magatartást tanúsít, az iskola dicséretben részesíti, jutalmazza.

17 V. VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK 1. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit és ezek berendezéseit a tanítási időben és azután is csak pedagógusi felügyelettel használhatják. A szaktantermekben a tanulók csak a terembeosztásban feltüntetett időben tartózkodhatnak, kizárólag a szaktanárok jelenlétében. Tanítási idő után tanuló csak szervezett foglalkozás vagy engedélyezett diákkör keretében tartózkodhat az iskolában a házirend betartásával. 2. Balesetvédelmi okokból tilos a testékszer, fülbevaló, ékszer és óra viselete a testnevelés órákon, illetve azokon a foglalkozásokon, ahol a munkavédelemmel megbízott személy azt elrendeli. 3. Tilos az iskolába olyan dolgokat bevinni, amelyek a tanulói jogok és kötelezettségek teljesítéséhez nem szükségesek. 4. A tanuló nem veszélyeztetheti és köteles óvni tanárai, diáktársai, az iskola dolgozói és saját testi épségét és egészségét. 5. A dohányzás, a szeszesital és drogok fogyasztása és birtoklása az iskola egész területén, továbbá minden (iskolán belüli és iskolán kívüli) iskolai rendezvényen (pl. klubrendezvény, ünnepély, kirándulás, táborozás, versenyek) tilos. 6. Szeszesital és drogok hatása alatt, illetve birtokában, az iskolában és iskolai rendezvényen vagy az iskolát képviselve megjelenni tilos. 7. A tanuló nem tarthat magánál fegyvert és fegyvernek minősülő eszközt. 8. A tanuló ismerje meg és tartsa be a baleset-, tűz- és munkavédelmi előírásokat. A tanév elején az osztályfőnök ismerteti a megfelelő szabályzatok tartalmát, és azok megismerését a tanuló aláírásával igazolja. 9. A tanterem, a könyvtár, a tankonyhák, a számítógépes terem, labor, a tornaterem és szabadtéri sportlétesítmények, ebédlő, kondicionáló terem használati rendjét az iskola SZMSZ-e tartalmazza, az egyes helyszíneken kifüggesztve tanulmányozhatóak. Tartalmáról az órát vagy foglakozást vezető tanár az első tanítási héten tájékoztatót tart.

18 VI. HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS EGYÉB SZABÁLYOZÁSOK 1. A Házirendet a diákönkormányzat és a Szülői Munkaközösség véleményezése után az igazgató javaslatára a nevelőtestület fogadja el. A törvényben előírt egyeztetések után az igazgató az iskolában kifüggeszteti jól olvasható formában az iskola házirendjét. 2. A Házirendet a DÖK, a Szülő Munkaközösség, a nevelőtestület és az iskola igazgatója évente felülvizsgálja és bármelyik szervezet kérheti annak módosítását. A Házirend módosított szövegét a DÖK és az Iskolaszék véleményezése után az igazgató javaslatára a nevelőtestület fogadja el. 3. Az elfogadott Házirend 1-1 példányát minden tanulóhoz és szülőhöz beiratkozáskor eljuttatja az iskola. A Házirendet minden osztályfőnök szeptember első osztályfőnöki óráján ismerteti a tanulóival, szülői értekezleten a szülőkkel. 4. A házirendet jogszabályváltozás esetén, egyébként pedig évente egy alkalommal felülvizsgáljuk. A házirend módosítását kezdeményezheti: a fenntartó, az iskolaszék, a szülői munkaközösség, a diákönkormányzat, a nevelőtestület, az igazgató. 5. A módosításra a kezdeményezéstől számított 30 napon belül kell javaslatot tenni. A módosítás a fenntartó jóváhagyásakor lép hatályba.

19 VII. MELLÉKLETEK A MELLÉKLET Az iskolában az oktatás ingyenes. A tanuló tantárgy választása: a beiratkozáskor kell dönteni a nyelvek, a sporttagozat választásában. Ezek módosítására - tanév végén, június 30-ig- az igazgató részére írásban beadott szülői kérelem alapján akkor van csak lehetőség, ha az jogszabályt nem sért. (osztály ill. csoport létszám) Az étkezésért, szolgáltatásokért (pl.: fénymásolás), a sítábor, tanulmányi kirándulás, szállás, utazás-, és étkezési költségeiért fizetni kell. A menzai befizetések egyénileg történnek az Önkormányzat által meghatározott helyen és időben. Tandíj, térítési díj befizetése egyénileg történik a KLIK Zalaegerszegi Tankerülete által meghatározott eljárásrend szerint. Az iskolai póló, a gyakorlati foglalkozásokon használt munkaruhák az oktatás és a nevelés fontos és kötelező kellékei. A térítéses szolgáltatásokért az iskola a következő kedvezményeket nyújthatja: költségek csökkentése költségek elengedése részletfizetési kedvezmény A tanuló (szülője/gondviselője) írásban kérheti az igazgatót a kedvezmény megadására. A kérelemnek tartalmaznia kell: a családban az aktív keresők számát a családban az eltartottak számát az egy főre jutó jövedelmet javasolt továbbá a lakóhely szerinti önkormányzat támogató javaslatát beszerezni A kedvezmény megítélésénél előnyben részesülnek: nagycsaládosok (3 vagy több eltartott gyermek, eltartott nagyszülők) munkanélküli szülők gyermeke gyermekét egyedül nevelő szülő

20 A jogszabályokban rögzített kötelező tankönyvtámogatás esetein túl az iskola az arra rászorultaknak további tankönyv támogatási kedvezményeket állapíthat meg. A többlet igényeket az iskola tankönyvek kölcsönzésével kívánja kielégíteni. A támogatottak körének megállapítása minden évben a rendelkezésre álló tankönyv támogatási keret, és a könyvtári tankönyv készlet figyelembe vételével történik. Az elbírálásnál figyelembe vesszük a családban egy főre jutó jövedelmet, a tanuló szociális helyzetét, az osztályfőnök javaslatát. A tankönyvtámogatás odaítélésében az osztályfőnök véleménye alapján - a törvényi előírások figyelembevételével- az igazgató dönt.

Szakképző Iskolája és Kollégiuma

Szakképző Iskolája és Kollégiuma - KESZTHELYI VSZK - Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma az Észak-zalai Térségi Integrált Szakképző Központ tagja 8360 Keszthely, Mártírok útja 1. Pf.:

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM AZONOSÍTÓ: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014.

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014. LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA H á z i r e n d 2013/2014. A házirend célja A nevelőtestület és a tanulókat képviselő diákönkormányzat által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE I. Általános rész 1. Az ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola házirendje a 2011. évi CXC. számú,

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A Than Károly Ökoiskolában a tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit

Részletesebben

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium A tanulók felvételének, átvételének helyi szabályai, a tanulmányok alatti vizsgák követelményei, rendje 2014 Tartalomjegyzék 1. Az általános iskolai

Részletesebben

A Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája A Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A Than Károly Ökoiskolában a tanulmányok alatti vizsgák

Részletesebben

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14.

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Házirend Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Általános szabályok A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák

Tanulmányok alatti vizsgák Tanulmányok alatti vizsgák A vizsgaszabályzat célja. Általános szabályok A vizsgaszabályzat célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium A tanulók felvételének, átvételének helyi szabályai, a tanulmányok alatti vizsgák követelményei, rendje 2013 Tartalomjegyzék 1. Az általános iskolai

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 40 (7) bekezdésének előírásai értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes

Részletesebben

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E 2012/2013-as tanév Tanulóink eredményes munkája érdekében a Házirend betartása és betartatása, a benne rögzített

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 0. Intézmény adatai 1. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával összefüggő szabályozás

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND 2013 Tartalom 1. A Házirend célja és feladata, hatálya... Hiba! A könyvjelző nem 1.1.A házirend hatálya...

Részletesebben

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 1. Intézmény adatai 2. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok... 3 2. Az intézmény működésének rendje:... 4 2.1 Általános szabályok:...

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

HÁZIREND A székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola házirendjének célja, hogy helyi gyakorlati, módszerbeli, eljárási és technikai szabályokkal szolgálja a köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

HÁZIREND. Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Dunaújváros. A 2013. március 27-i módosításokkal kiegészített, egységes szerkezet

HÁZIREND. Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Dunaújváros. A 2013. március 27-i módosításokkal kiegészített, egységes szerkezet HÁZIREND Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Dunaújváros A 2013. március 27-i módosításokkal kiegészített, egységes szerkezet Dunaújváros, 2013. március 27. Szemenyei István igazgató

Részletesebben

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje Bevezetés: Az iskolai Házirend tartalmát, hatáskörét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.), valamint a 20/2012.

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND

BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2014 Tartalomjegyzék Házirendünk alapelvei... 3 Házirendünk szabályozási köre... 3 Az intézmény főbb adatai... 4 A Házirend elkészítésénél figyelembe

Részletesebben

A Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium (9028 Győr, Régi Veszprémi út. 1-3.) OM azonosító: 030741

A Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium (9028 Győr, Régi Veszprémi út. 1-3.) OM azonosító: 030741 A Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium (9028 Győr, Régi Veszprémi út. 1-3.) OM azonosító: 030741 vizsgaszabályzata A Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Jelen tájékoztató a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet 3. számú melléklete alapján a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

2013. június 14. (többi osztály) - A tanév első féléve január 11-ig tart. A szülők január 18-ig kapnak értesítést az első félév eredményéről.

2013. június 14. (többi osztály) - A tanév első féléve január 11-ig tart. A szülők január 18-ig kapnak értesítést az első félév eredményéről. + A 2012/2013-as tanév SZÜLŐI INFO-ját azzal a céllal adjuk közre, hogy a tanév várható programjairól, törvényi változásokról, egyéb információkról tájékoztassuk Önöket. További információk olvashatók

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

Munkaterv havi bontásban

Munkaterv havi bontásban Munkaterv havi bontásban A 2016/2017-ES TANÉV FELADATAI HAVI LEBONTÁSBAN Időpont Feladat 2016.augusztus 25-31. A nyári gyakorlat igazolása, dokumentálása A javító vizsga lebonyolítása 2016. augusztus 30.

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 2. idegen nyelv (évi 72 óra) 9. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv és a középszintű

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei A tanév alatti vizsgák rendje a pedagógiai program alapján: 2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

A Gödöllői Szakképző Magániskola Idegenforgalmi és Vendéglátó ipari Szakképző Iskola Házirendje 2013.

A Gödöllői Szakképző Magániskola Idegenforgalmi és Vendéglátó ipari Szakképző Iskola Házirendje 2013. A Gödöllői Szakképző Magániskola Idegenforgalmi és Vendéglátó ipari Szakképző Iskola Házirendje 2013. A Házirendet a tantestület 2013. március 28-i tantestületi értekezleten megismerte, véleményezte és

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete Győr 2013 TANULMÁNYI IDŐ ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYZATA 1. A vizsgaszabályzat jogi kerete 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Általános alapelvek... 1 1.1.A házirend feladata... 1 1.2. A házirend jogi háttere, személyi és területi hatálya... 1

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND Nem magyar anyanyelvű tanulók iskoláztatása 1. Az eljárásrend hatálya Az

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink 01 kód magyar angol két tanítási nyelvű gimnáziumi osztály Az angol nyelv és kultúra

Részletesebben

Tótkomlós, 2013. augusztus 30.

Tótkomlós, 2013. augusztus 30. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013-2014 TANÉV Tótkomlós, 2013. augusztus 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A házirend fogalma, célja... 3. 2. Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai...

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG (9090 Pannonhalma, Várkerület 1.) által fenntartott Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye (1098 Budapest, Toronyház

Részletesebben

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 HÁZIREND Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tartalomjegyzék I. A házirend célja, feladata... 3 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága... 4 IV. A tanulók

Részletesebben

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola OM: 101 281 2400 Dunaújváros, Március 15.tér 5-6. Tel.: +36/25/502-995 Fax: +36/25/502-996 e-mail: dacapo@invitel.hu wesleydacapo@gmail.com Kelt: Dunaújváros,

Részletesebben

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3. Telefon: 87/550-010; 87/550-012 Fax: 87/550-010 E-mail: titkarsag@kisfaludy.hu Honlap: www.kisfaludy.hu

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola partnerközpontú intézmény,

Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola partnerközpontú intézmény, Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola partnerközpontú intézmény, amely sikeresen kiépítette a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. Intézményi modelljét ABONY HÁZIREND Jóváhagyta:

Részletesebben

Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola

Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Telefonszám: 06 1 418 2040, 06 1 418 2829 Fax szám: 06 1 415 0789 Nevelési alapelveink Az iskola tanulóitól elvárjuk, hogy a pedagógiai

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

Jelentkezés az érettségi vizsgára

Jelentkezés az érettségi vizsgára + A 2013/2014-es tanév SZÜLŐI INFO-ját azzal a céllal adjuk közre, hogy a tanév várható programjairól, törvényi változásokról, egyéb információkról tájékoztassuk Önöket. További információk olvashatók

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Házirend 2013. Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola. Jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy

Házirend 2013. Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola. Jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 2013. Házirend VIK Középiskola Házirend Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola Jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy VIK Középiskola 1078 Budapest,

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola. Házirendje

Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola. Házirendje Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola Házirendje 2009 Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések...4 I. Tanulói jogok... 4 I.1. Személyiségi jogok...4 I.2. A tanuló személyéhez fűződő további jogok...5

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

HÁZIREND. Orosháza 2015.

HÁZIREND. Orosháza 2015. HÁZIREND Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 3 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A házirend hatálya... 3 3. A házirend nyilvánossága... 3 4. A házirend felülvizsgálata...

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola házirendje

Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola házirendje Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola házirendje Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

A 2016/2017-os tanév munkarendje

A 2016/2017-os tanév munkarendje A 2016/2017-os tanév munkarendje 1. Tanévnyitó tantestületi értekezlet: 2016. augusztus 30. 8.00 Tanévnyitó: 2016. szeptember 1. tanévnyitó, osztályfőnöki nap 2. A szorgalmi időszak kezdete: 2016. szeptember

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje XX. Kerületi Kossuth Lajos Gimnázium 1204 Budapest, Ady Endre u. 142. Tel/fax.: 283 1270 E-mail: kossuth@klgbp.hu Internet: www.klgbp.hu A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje 2 E házirendet a köznevelésre

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073 A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje OM azonosító: 031073 KLIK szervezeti egységkód: 082018 Tartalomjegyzék 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 3 1.1 Bevezetés... 3 1.1.1

Részletesebben

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium Ráday Pál Gimnázium Intézményegység Péceli Integrált Oktatási Központ 2119 Pécel, Kossuth tér 7. T.: 28/547-790, Fax: 547-791 Főigazgató: Forgács Tiborné 2119 Pécel, Kossuth tér 7.sz. Telefon: 06-28/662-048

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 1 1. A TANULÓK JOGAI

Részletesebben

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium HÁZIREND 2014. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma TÉRÍTÉSI DÍJ- ÉS TANDÍJFIZETÉSI SZABÁLYZAT 2014. április 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84 62/551-548 OM azonosító: 200917 www. mffg.hu

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016.

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016. 1 A Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Óvoda HÁZIRENDJE

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok 1 H Á Z I R E N D I. A házirendet szabályozó jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények

Részletesebben

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje 2015-2016-os tanév Készítette: Donka Péter igazgató Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1. A házirendről...

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben