A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM ZINHAZ IRATAI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM ZINHAZ IRATAI"

Átírás

1 A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM m ZINHAZ IRATAI

2

3 VALLÁS-ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM

4

5 VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM IRATAI II. ORSZÁGOS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉS INTÉZET BUDAPEST, 1990

6 SZÍNHÁZTÖRTÉNETI KÖNYVTÁR 25. Sorozatszerkesztő dr. Kerényi Ferenc A bevezetőt írta, a dokumentumokat válogatta, és a kötetet szerkesztette Danes Istvánná dr. Lektorálták Bőgel József Strassenreiterer Erzsébet A borító Székely Berta munkája Megjelent a "Kulturális és történelmi emlékeink feltárása, nyilvántartása és kiadása kutatási program" támogatásával. ISSN ISBN Kiadja az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet Felelős kiadó Soóky Andrea mb. igazgató Felelős szerkesztő Török Margit Készült az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet Nyomdájában Felelős vezető dr. Orbán György

7 VIDÉKI SZÍNHÁZAK

8

9 ÁLTALÁNOS ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS DOKUMENTÜMOK 167. a. Budapest, október lo. A MAGYAR SZÍNÉSZEK SZABAD SZAKSZERVEZETÉNEK BEADVÁNYA A VKM MINISZTERHEZ VIDÉKI MOZIHELYISÉGEK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL SZÍNJÁTSZÁS CÉLJÁRA. A Magyar Színészek Szabad Szakszervezete részéről már többízben kértük a vidéki mozihelyiségeknek színjátszás céljára való igénybevétele kérdésének hatósági szabályozását. A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumhoz beterjesztett 857/1945. augusztus 30- án kelt, az 509/1946/2. számú szeptember 5-én kelt és a Belügyminisztériumhoz intézett 491/1946/2. számú szeptember 4-én kelt iratunkban azt kértük, hogy a hatóságok szabályozzák a vidéki mozihelyiségek színház céljaira való igénybevételét. Mindeddig ezen a téren semmi nem történt, és ezért a vidéki színházak nehéz helyzetbe jutottak. A polgármesterek megállapodásokat kötnek a mozibérlőkkel anélkül, hogy a megállapodásban érvényesítenék a vidéki színészet érdekeit, még olyan helyiségekkel kapcsolatban is, amelyek nem mozinak, hanem színháznak minősülnek. A mozibérlők azután birtokon belül nem hajlandók a helyiséget színjátszás céljaira átengedni. A kérdés végleges rendezése céljából javasolja a következőket: 495

10 1. Színháznak minősülő helyiséget csak azzal a feltétellel lehessen a jövőben mozi céljaira bérbeadni, ha a bérlő kötelezettséget vállalt, hogy azt a koncesszionált színigazgatók kérelmére bármikor és a színigazgató által meghatározott időre színjátszás céljaira átadják. 2. Mozi céljaira épült helyiségeket a mozibérlő a jövőben csak azzal a kikötéssel vehesse igénybe, ha kötelezi magát, hogy a mozihelyiséget két hónapnál nem hosszabb időre, a színigazgatóval és a város polgármesterével, illetve a község elöljárójával való előzetes megbeszélés alapján meghatározott időpontra átengedi színház céljaira. 3. A polgármester, illetve községi elöljárók utasíttassanak arra, hogy a mozibérlővel kötendő szerződésekben fenti kikötéseket érvényesítik. 4. A mozi-iparengedélyek tartalmazzanak olyan kikötést a jövőben, hogy az iparengedélyes köteles fenti rendelkezéseknek eleget tenni. Tisztelettel kérjük Miniszter urat, hogy ebben a kérdésben a Belügyminisztériummal is érintkezésbe lépni és a legsürgősebben intézkedni szíveskedjék. Teljes tisztelettel Dr. Staud Géza főtitkár Tisztázat UMKL XIX-I-l-i

11 167. b. Budapest, október 17. A VKM MŰVÉSZETI ÜGYOSZTÁLYÁNAK VÁLASZA A VIDÉKI MOZIHELYISÉGEK SZÍNJÁTSZÁS CÉLJÁRA TÖRTÉNÖ IGÉNYBEVÉTELE ÜGYÉBEN. Fenti számú előterjesztésére értesítem Címet, hogy a vidéki színjátszásra alkalmas helyiségeknek (mozi helyiségeknek) a színtársulatok céljára történő átengedése tárgyában a szakszervezet és a Magyar Művészeti Tanács múlt évben tett javaslatára átirattal fordultam a belügyminiszter úrhoz. Az átiratra válasz nem érkezvén, a szakszervezet újabb előterjesztésére újból kérem a belügyminiszter úr döntését. Mindaddig, míg a belügyminiszter elvi döntését meg nem hozza, a mozihelyiségek átengedésének részleteiről (időtartam, időpont) a tárgyalásokat nem lehet megkezdeni. Már most felhívom t. Cím figyelmét, hogy a helyiségek átengedésének időtartamára vonatkozólag eddigi három előterjesztése eltérő javaslatokat tartalmaz. Kiadmányozott fogalmazvány UMKL XIX-I-l-i "Kéry, 1. Romhányi X. 18., K. Pátzay X. 24". 497

12 182. Budapest, október 30. A VKM MŰVÉSZETI ÜGYOSZTÁLYÁNAK BELSŐ FELJEGYZÉSE A MAGYAR SZÍN- HÁZI ÉLET VÁLSÁGOS HELYZETÉRŐL ÉS A FELADATOKRÓL. A magyar színházi élet válságba jutott. Míg az inflációs idők a színházak számára viszonylagos fellendülést hoztak, a stabilizáció igen nehéz helyzetet teremtett a színház vonalán. Az aránylag magas személyi és dologi kiadásokat a színigazgatók nem tudják fedezni a nézőtéri bevételekből. Ennek egyik oka az, hogy a kalkulációt a magasfokú látogatottságra kellett felépíteni, s így a normális 40 %-os kalkuláció (amely a színházak teljes bevételi lehetőségének 40 ó-át veszi alapul) helyett 50, 60, 70 h-va kellett kalkulálni. A pénzszűke miatt a látogatottság 40 %-nak is messze alatta marad, az eredmény: a színigazgatók tőkéjüket költik, és néhány hónapon belül valamennyien fizetésképtelenné válnak. E súlyos gazdasági probléma természetesen művészeti következményekkel is jár, a színigazgatók a fővárosban is kénytelenek az alacsonyabb igényekhez leszállni, ho^y a nézőtér ne maradjon teljesen üres. A vidéki színészet munkájának egyik legfontosabb akadálya az általános helyiséghiány, illetőleg az a körülmény, hogy a színjátszásra alkalmas helyiségeket, beleértve a kifejezetten színház céljára készült épületeket is, a pártok tulajdonában lévő mozik foglalják el. Ugyancsak a pártok és a demokratikus 498

13 társadalmi egyesületek támogatásával működnek azok a műkedvelők, akik a hivatalos színtársulatoknak meg nem engedett konkurrenciát jelentenek. További sérelem a városok részéről teljesített -közüzemi szolgáltatások (fűtés, világítás) csekély volta és a kczterheknek olyképpen való kivetése, amely nem számol azzal, hogy a színház nem pusztán szórakoztató intézmény. Nehézzé teszi főként a kisebb és sok állomáshellyel rendelkező vidéki színtársulatok helyzetét az is, hogy a múltban élvezett 50 %-os vasúti személyés teherszállítási kedvezményt a közlekedésügyi miniszter megtagadta. Kétségtelen, hogy az általános súlyos színházi helyzeten csak az állam támogatása, de elsősorban a közönség maga segíthet. Ehhez azonban szükség van az illetékes állami és társadalmi szervek tájékoztatására, a közvélemény felrázására és a színházlátogató közönség társadalmi úton való megszervezésére. Ebből a célból a Simon államtitkár úrral történt megbeszélés alapján, folyó évi november hó 5-re értekezletet hívunk össze az érdekelt állami és társadalmi szervek, a színigazgatók és a sajtó képviselőinek bevonásával. Kiadmányozott fogalmazvány UMKL XIX-I-l-i "Kéry, L. Romhányi X. 30., L. Pátzay X. 30., K. X. 31. Simon" Az ügyiratban található kiadott meghívók szerint az értekezletet végül két részletben tartották meg: a Művészeti Tanács, a Budapesti színházigazgatók, továbbá a Belügy-, a Pénzügy- és Közlekedésügyi Minisztérium képviselői részére november 6-án, 499

14 a napilapok és folyóiratok szerkesztőségei, továbbá a pártok képviselőinek november 8-ra szerveztek értekezlstet Budapest, november 5. A MAGYAR SZÍNÉSZEK SZABAD SZAKSZERVEZETÉNEK EMLÉKEZTETŐJE A VKM MŰVÉSZETI ÜGYOSZTÁLYÁNAK A VIDÉKI SZÍNÉSZEK NEHÉZ HELYZETÉRŐL. 1. Helyiség kérdés. A vidéki színészet elől elvették a színházhelyiségeket. A Belügyminisztérium a Kultuszminisztérium és a Szakszervezetek megkérdezése nélkül kiosztotta a moziengedélyeket olyan épületekre is, amelyek színház céljaira épültek. A polgármesterek kellő tájékoztatás híján bérleti szerződéseket kötöttek a moziérdekeltségekkel, és ezekben a bérleti szerződésekben egyáltalán nem érvényesítették a színészet szempontjait. A mozihelyiségek kiosztása körül sem történt gondoskodás arról, hogy a mozihelyiségeket a vidéki színészek is használhassák bizonyos meghatározott időre. Jelenleg az a helyzet, hogy a vidéki színházak nagyrésze a vidéki mozihelyiségek pedig teljesen és kizárólag a mozi üzleti érdekeit szolgálják, s a magyar színészet teljesen kiszorult belőlük. 2. Műkedvelők. A műkedvelők működését a múltban miniszteri rendeletek szabályozták. Ezek a rendeletek ma is érvényben vannak, csak a közigazgatási hatóságok nem ismerik és nem hajtják végre őket. Súlyosbítja a műkedvelők kérdését az is, hogy a mű- 500

15 kedvelők többnyire pártok keretében működnek, és a pártok a közigazgatás hatáskörén kívül tág működési lehetőséget biztosítanak részükre. Ugyanez vonatkozik a SZIM /Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom/ és a MADISZ /Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség/ kereteiben működő műkedvelők működésére is. Nemcsak lefoglalják a színjátszásra alkalmas helyiségeket, lehetőleg szombaton és vasárnap, hanem állandó agitációt fejtenek ki a legális színházak ellen is. Ha műsort nem rendeznek, akkor bálok részére veszik igénybe a színjátszó helyiségeket és a színigazgatók éppen legfontosabb és legjelentősebb kereseti napúktól, a szombati és vasárnapi bevételi lehetőségüktől esnek el. 3. Az illegális daltársulatok. A közigazgatási hatóságok nem hajtják végre a miniszteri rendeleteket abban a tekintetben sem, hogy csak miniszteri koncesszióval rendelkező igazgatónak adjanak játszási engedélyt. Mindenféle szedett-vedett társaságok, igazolatlan színészek stb. csoportokat alkotva járják az országot, és ezek részére a rendőrhatóságok és egyéb közigazgatási hatóságok játszási engedélyt adnak ki. 4. A mozik teljesen törvénytelenül színészeket léptetnek fel a filmvetítés előtt, vagy közben, s ezzel mérhetetlen károkat okoznak a vidéki színtársulatoknak. 5. A vidéki színészet azelőtt élvezte az 50 %-os vasúti kedvezményt abban az esetben, ha a társulatok mozdulásáról volt szó. Ezt a kedvezményt az iparügyi hatóságok elvették, és a mai nehéz kereseti viszonyok között a színészeknek teljesárú vasúti jegyet kell fizetnie, ha egyik helyről a másikra utaznak. Ugyanakkor a futballcsapatok 50 ^-os vasúti kedvezményt élveznek. 501

16 6. Szubvenció kérdése. A vidéki színészet mindenkor támogatott intézmény volt. Sajnos az új költségvetésben mérhetetlenül lecsökkentették az állami támogatást. Ilyen körülmények között a vidéki színészet egyáltalán nem tartható fenn. Ugyancsak a szubvencióhoz tartozott a városok és községek részéről történt támogatás is, mint a helyiség bérének elengedése, a villany- ás vízdíj megtérítése, télen a fűtés és egész évben a forgalmi adó elengedése. Mindezeket a kedvezményeket a mai színészet nem élvezi, vagy csak egyes kivételes esetben juthat hozzá a városi vezetőség jóindulatából. Ezeket a kérdéseket is intézményesen kellene rendezni. Dr. Staud Géza s. k. főtitkár Tisztázat UMKL XIX-I-l-i Budapest, november 16. A VIDÉKI SZÍNIGAZGATÓK EGYESÜLETÉNEK BEADVÁNYA A VKM MINISZTER- HEZ A KÖZTERHEK MÉRSÉKLÉSE ÉRDEKÉBEN. Miniszter úr! A vidéki színigazgatók súlyos helyzetének egyik fő oka a közterhek és illetékek nagysága. Ennek bemutatására szabadjon egy I. 502

17 oszt. színigazgató költségvetését bemutatnunk: Társulatunk napi összkiadása: kb Ft. Ha napi Ft bevétele van fizet: 500 Ft bev. után, Vigalmi adó 5 % 100 Ft 25 Ft Forgalmi adó 3 % 60 Pótfillér 1 % 20 OTI jár. 15 % 210 Illetményadó 110 Rendőrség, tűzoltóság díja 80 Szerzői 7 H Tagok közmunkaváltsága, nyugdíja " 770 Ft 550 Ft Villany és fűtés nincs felszámítva! A kisebb társulatok költségvetése ugyanígy alakul, csupán a fizetésük utáni illetékek kisebbek, a kisebb összegű fizetések miatt. Miután a mai gazdasági helyzet, a közönség pénztelensége miatt a társulatok képtelenek a napi kiadásaikat bevenni, az adók és illetékek különösen terhelő, a bevétel részét igénybevevő tételt jelentenek, sőt 500 ft-os bevételnél többet tesznek ki, mint a bevétel! Kérjük az illetékes pénzügyi hatóságoknál feltárni ezt a kibírhatatlan helyzetet, s odahatni, hogy vagy adó és illeték leszállítással, vagy anyagi támogatással siessenek a hatóságok a pusztuló magyar vidéki színészet segítségére. 503

18 » Mély tisztelettel: Földessy Géza s. k. Magyar Vidéki Színigazgatók Egyesületének elnöke Tisztázat UMKL XIX-I-l-i Az ügyirat hátlapján az alábbi ügyviteli feljegyzés olvasható: "A vidéki színészet válsága ügyében folyó hó 6-án nagyszabású megbeszélések történtek Simon államtitkár úr jelenlétében. A megbeszélések értelmében egy ötös és egy hetes bizottság alakult, amelynek feladata az volt, hogy közvetlenül lépjen érintkezésbe a belügyminiszter úrral a vidéki színházhelyiségek mozibérleteinek ügyében, továbbá a színházakat sújtó adóterhek mérséklése érdekében. A hetes bizottság a jövő hét folyamán ismét összeül, akkorára átiratot küldünk a pénzügyminiszter úrhoz a szóban lévő adóterhek esetleges mérséklése érdekében" 171. Budapest, november 29. SIMON LÁSZLÚ VKM ÁLLAMTITKÁR ELŐTERJESZTÉSE A PÉNZÜGYMINISZTER- HEZ A MAGÁNSZÍNHÁZAK KÖZTERHEINEK MÉRSÉKLÉSE ÜGYÉBEN. A fővárosi magánszínházak és egész vidéki színészetünk válságos helyzetének megvizsgálására szakértekezleteket hívtam össze a 504

19 vezetésem alatt álló minisztériumban. Az illetékes szakemberek megállapították, hogy főképpen vidéki színészetünknél a helyiség kérdése tisztázandó elsősorban, mivel az egyes városok kizárólagosan színjátszásra épült színházépületüket is mozi engedélyeseknek történő bérbeadással megakadályozzák hivatásuk teljesítésében. Ebben az ügyben a magyar belügyminiszter úrhoz tettem észrevételt. A fővárosi és vidéki színészetet viszont egyaránt súlyos helyzetbe sodorja a színigazgatókat sújtó sokféle illeték és közteher. Alapulvéve egy első osztályú színigazgató költségvetését, napi forintos bevétel mellett, különböző adók és illetékek címén (vigalmi adó, forgalmi adó, pótfillér, 0TI járulék, illetményadó fizetések után, rendőrség, tűzoltósági díjak, szerzői százalék, tagok közmunkaváltsága, nyugdíj) napi 770 forintra rúgnak a kiadások. Ha ugyan a társulat 500 forintot vesz be, az említett terhek összege - különös tekintettel az 0TI járulékra és illetményadóra - napi 530 forintot tesz ki. E kiadásokba még világítás, fűtés nincsen beleszámítva. A kisebb társulatok adózása kisebb mértékű, de ugyanilyen arányú. Országszerte nagy anyagi nehézségekkel küzdenek a hivatásos színtársulatok, mert a jelenlegi gazdasági helyzetben a társadalom teherbírása is erősen igénybe van véve, tehát e célra újabb megterhelésre nemigen lehet számítani. A fent említett szakértekezleten a miniszter úr képviselője előtt az erre illetékesek feltárták e súlyos helyzetet, bejelentették, hogy a magyar színjátszás megfelelő segítség nélkül végórájához közeledik. A felsorolt megdöbbentő adatok alapján magam is úgy vélem, hogy a vidéki színjátszásunk ügyét a kormányzat megfelelő erköl- 505

20 esi és anyagi támogatásával sürgősen jobb sorsba kell segítenünk. Tárcám költségvetési keretében az e célra megjelölt összeget készségesen bocsátom a szükségesség sorrendjében a rászoruló társulatok rendelkezésére. A gondozásomra bízott érdekek védelme szempontjából azonban tekintettel kell lennem a művészeti színvonalra is, tehát nem nyílik lehetőség arra, hogy a rendelkezésemre álló összegből az összes rászoruló társulatot egyidőben támogathassam. Tisztelettel felkérem Miniszter urat, méltóztassék mérlegelni a minden körülmények közt megmentendő nem állami, fővárosi és vidéki színjátszásunk súlyos anyagi helyzetét és tájékoztatni, hogy mi módon lehetne a szóban lévő társulatok életképességét az említett adók és illetékek esetleges mérséklésével biztosítani. K-iadmányozott fogalmazvány UMKL XIX-I-l-i "K. XI. 30. Simon, L. Romhányi" 172. a. Budapest, március 20. A VKM MŰVÉSZETI ÜGYOSZTÁLYÁNAK FELJEGYZÉSE A MŰVÉSZETI TANÁCS ÁLTAL A VIDÉKI SZÍNIGAZGATÚKNAK AJÁNLOTT SZÍNMŰVEKRŐL. A vidéki színigazgatók kötelesek havonként meghatározott arányban irodalmi színvonalú színműveket bemutatni. Az ilyennek minő- 506

21 sülő színművek jegyzékének összeállítására felkértük a Magyar Művészeti Tanácsot. A Tanács felterjesztett jegyzékében 34 színmű és 7 klasszikus szerző szerepel, mint akinek valamennyi műve fölveendő a jegyzékbe. A 34 színmű jegyzéke nagyjából a budapesti színházak által az elmúlt két esztendő folyamán bemutatott prózai színműveket tartalmazza. Az ügyosztály véleménye szerint a jegyzéknek ez a formája még első tájékoztatónak sem kielégítő. A vidéki színigazgatók a budapesti színházak műsorát egyébként is figyelemmel kísérik, s ez az összeállítás - ha az egyáltalán segítene valamit - azt segítené elő, hogy a vidéki színházak műsorpolitikája még inkább a mindenkori pesti műsor függvényévé váljék. Az ü. o. tisztelettel javasolja: kérjük föl a Tanácsot sokkal részletesebb jegyzék összeállítására, amelyben lehetőséghez képest fölveendő minden előadásra alkalmas irodalmi értékű magyar színmű - sajnos, számuk nem túlságosan nagy! - és az idegen nyelvű, klasszikus színműveknek az a része, amely előadható magyar fordításban hozzáférhető. A klasszikus szerzők előadásra ajánlott színműveit már csak azért is fel kell sorolni, hogy a vidéki színigazgató megállapíthassa, mi van meg magyar fordításban. Egyáltalán nem mindegy, hogy a külföld nagyjait milyen fordításban játsszák! Ajánlatos lenne klasszikus szerzők műveinek kiadási helyét és évét is megjelölni, mert ezeknek szerzői joga szabad lévén, a színigazgatók a darabközvetítő kikapcsolásával, a kiadónál vagy könyvkereskedőnél vásárolhatnák meg őket. És harmadsorban felveendő a nem klasszikus, de érdemes és 507

22 jó magyar fordításban megjelenő külföldi színművek közül lehetőleg minél több. Kiadmányozott fogalmazvány UMKL XIX-I-l-i "Kéry, K. Romhányi, III. 24." A Művészeti Ügyosztály az március 24-i átiratában felkérte a Művészeti Tanácsot a vidéki színházaknak javasolt színműjegyzék átdolgozására a jelen feljegyzésben kifejtettek szempontjai alapján, (u. o.) 172. b. Budapest, március 20. A MŰVÉSZETI TANÁCS ÁLTAL AJÁNLOTT IRODALMI SZÍNDARABOK JEGYZÉKE. Shakespeare, Moliére, Ibsen, Shaw, Csehov, Madách, Katona művei. Beaumarchais: A sevillai borbély. Figaró házassága. Calderon: A zalaméai bíró. Csokonai: Özv. Karnyóné. Tempefői. Gárdonyi Géza: A bor. Gábor Andor: Dollárpapa. Gogol: A revizor. Úrhatnám kovács. Gorkij: Jegor Bulicsov. 508

23 Gorkij: Éjjeli menedékhely. Goldoni : A legyező. Két úr szolgája. Hauptmann: A bunda. Háy Gyula: Tiszazug. Isten, császár, paraszt. Hemingway: Ötödik hadoszlop. Klabund: Krétakör. Móricz Zsigmond Ludas Matyi. Sári bíró. Osztrovszkij: Holló a hollónak. Priestley: Veszélyes forduló. Az ismeretlen város. Rachmanov: Váratlan Viharos vendég. alkonyat. Rostand: A sasfiók. Schiller: Cyrano de Ármány és Bergerac. szerelem. Szimonov: Teli Orosz Vilmos. emberek. Szolovjov: A csendháborító. Tamási Áron: Hullámzó vőlegény. Roger-Ferdinand Az új módszer. Kocsonya Mihály házassága, Természetesen a felsoroltakon túl a világ drámairodalmának klasszikusai. Tisztázat UMKL XIX-I-l-i

24 182. Budapest, május 21. A VKM MŰVÉSZETI ÜGYOSZTÁLYA ÜGYVITELI FELJEGYZÉSE A HELYHATÓSÁ- GI KÍVÁNSÁGOK FIGYELEMBEVÉTELÉRŐL A VIDÉKI SZÍNIGAZGATÓI KON- CESSZIÓK ÜGYÉBEN. A vidéki színigazgatói engedélyeket a Szakszervezet és a Művészeti Tanács véleményezése alapján szokta kiadni a vallás- és közoktatásügyi miniszter óta észlelt tapasztalatok ajánlatossá teszik, hogy a színigazgatói engedélyek kiadásánál a miniszter úr hallgassa meg az egyes városok vezetőségét is, mivel anyagilag is, művészetpolitikailag is fontos érdek fűződik ahhoz, hogy az egyes városok érezzék, hogy saját színjátszóik kiválasztásában maguk is bizonyos jogokat élveznek. Különösképpen indokolja ezt az elgondolást az a tény, hogy a jelen színi évadban beállott gazdasági ellehetetlenülés idején az egyes városok polgármesterei az ügyosztállyal a legnagyobb egyetértésben siettek a magyar vidéki színészet megmentésére és fenntartására. Eddig a Szakszervezet egyetlen forint támogatást sem nyújtott a megszorult színtársulatok megsegítésére, tehát a Szakszervezet és a Művészeti Tanács szakmabeli és művészeti állásfoglalása mellett célszerű, ha a városok hivatalosan részt vesznek, vagy legalábbis nyilatkozhatnak a koncessziók kiadása ügyében. Ezzel mintegy anyagi kötelezettséget is vállalnak az erkölcsieken kívül, újabb ellehetetlenülés esetére, tehát egy nemkívána- 510

25 tos zavar esetén a kultuszkormányzat eleve számíthat arra az anyagi támogatásra, amit eddig inkább csak személyes rábeszélések és rokonszenv alapján sikerült biztosítani. Fentiek alapján: értesítjük az erre illetékes városok polgármesterét, hogy esetleges kívánságukat jelöljék megfelelő indoklással, hogy a Szakszervezet és a Művészeti Tanács a helyi viszonyok kellő ismeretében dönthessen az 1947/48. évi színigazgatói engedélyek kiadása tekintetében. Fogalmazvány UMKL XIX-I-l-i Budapest, május 21. A VKM KÖRLEVELE A MAGÁNSZÍNHÁZAKAT MŰKÖDTETŐ VÁROSOK POLGÁRMES- TEREIHEZ A SZÍNIGAZGATÓI ENGEDÉLYEK KIADÁSA ÜGYÉBEN. Az elmúlt évek tapasztalatain okulva méltányosnak ítélem, hogy az egyes városok vezetősége kellő indokolással véleményt nyilvánítson az ott működő színtársulat teljesítményéről művészeti és anyagi szempontból. Ezzel nemcsak az ellenőrzés válik hathatósabbá, hanem a vidéki színészek problémáira derül több világosság. Mivel a magyar vidéki színjátszás különös megpróbáltatásokon vergődött át az utóbbi években, szükséges, hogy minden eszközzel segítségére siessen a társadalom. Ezt azonban csak akkor várhatjuk el tőle, ha más oldalról a megkívánt művészeti 511

26 színvonalon mutatkozik be a színjátszók együttese. Ismerem egyes városok áldozatkészségét, amellyel a vezetésem alatt álló minisztérium művészeti ügyosztályával egyetértésben jelentékeny anyagi támogatással siettek színművészetünk segítségére, és bízom abban, hogy a jövő színi évadban a lehetőségekhez képest még nagyobb támogatást fognak beállítani költségvetési keretükbe. Az együttműködés erősebbé tételére már a jövő évi színigazgatói engedélyek kiadása ügyében is ismerni kívánom a város vezetőségének állásfoglalását, amelyet a kérvények elbírálásánál mind a Szakszervezet vezetőségéhez, mind a Magyar Művészeti Tanácshoz eljuttatnék. Felkérem Polgármester urat, hogy a vezetésére bízott város elgondolásairól haladéktalanul szíveskedjék tájékoztatni. Fogalmazvány UMKL XIX-I a. Budapest, május 23. A MAGYAR MŰVÉSZETI TANÁCS JAVASLATAI A VKM MINISZTERNEK A VIDÉ- KI SZÍNJÁTSZÁS SZÍNVONALÁNAK NÖVELÉSÉRE. Miniszter úr! A Magyar Művészeti Tanács a vidéki színházak nívójának emelése érdekében azzal a kéréssel fordul Miniszter úrhoz, hogy a következő színi évad folyamán a színházak állami szubvencionálását

27 bizonyos feltételekhez kösse. E feltételek a Tanács javaslata szerint a következők volnának: 1. Köteles a színház a színi évad kezdetén a fővárosban, vagy abban a városban, amelyben szezonját el akarja kezdeni, egy hónapot kizárólag próbákra fordítani, s ez alatt az idő a- latt semmiféle előadást nem tarthat. A próbaidőre szánt hónap folyamán legalább 4 olyan prózai darabot köteles megtanulni és előadásra elkészíteni, amelyek a Színháztudományi Intézet által kiadott darabfelsorolásban szerepelnek. A színháznak e hónapra esedékes összes személyi kiadásait (1 havi gázsi) az^állam fizeti. 2. Köteles a színház egy prózai rendezőt választani a Művészeti Tanács által összeállított rendezői névsorból, az illetővel szerződést kötni, s őt a művészi munka irányításába aktívan belekapcsolni. E rendező fizetését egész éven át az állam téríti meg. 3. Az élő magyar színpadi szerzőknek a Művészeti Tanács által javasolt darabjai után járó szerzői jogdíjat az állam fizeti meg a színház kimutatása szerint a Színpadi Szerzők Egyesületén keresztül. 4. Az állam által a fentieken kívül kiutalt szubvenció kizárólag díszlet- és ruhabeszerzésre, illetve készítésre használható fel. Az állami szubvencióból készült díszletek, ruhák "Állami tulajdon" (Városnév) megjelöléssel látandók el, s azoknak eltulajdonítása büntetőjogi felelősség mellett tilos. Az állami tulajdonként kezelt díszlet- és ruhatár állásáról, az azok- 513

28 ban beálló mindennemű változásról könyv vezetendő, s az Ü. B.- vel havonta ellenőriztetendő. Az Üzemi Bizottság kötelessége minden szabálytalanság és rendellenesség azonnali jelentése a Színész Szakszervezetnek. A fenti feltételek és megszorítások azt a célt szolgálják, hogy a rendszeres állami támogatás révén a vidéki színházak a- nyagi előnyhöz jussanak ugyan, de a közpénzből származó segítség ne a magántőke gyarapodását, hanem valóban a színházak gazdasági és művészi felemelkedését szolgálja. A Művészeti Tanács kéri Miniszter urat arra is: tegye kötelezővé valamennyi vidéki igazgató számára, hogy közvetlenül a koncesszió kiadása után egyhetes, Budapesten megtartandó ankéton saját költségén vegyen részt, s ennek az ankétnak a keretében tisztáztassanak mindazok a kérdések, amelyek a színház művészi, jogi, technikai, gazdasági, közönségszervezés problémáival kapcsolatosak. Ennek az ankétsorozatnak megtartását és megrendezését a Művészeti Tanács vállalja, s kéri Miniszter urat, hogy azon kiküldöttei útján vegyen részt. Az ankétra szándékunkban van meghívni a Szabadművelődési Tanács, Színpadi Szerzők, Színész Szakszervezet, Színháztudományi Intézet, MASZOSZ képviselőit, s néhány politikai párt megbízottait. Teljes tisztelettel Szőnyi Kálmán s. k. ügyvezető titkár Tisztázat UMKL XIX-I-l-i

29 175. b. Budapest, augusztus 4. A VKM MŰVÉSZETI FŐOSZTÁLYÁNAK BELSŐ FELJEGYZÉSE A MŰVÉSZETI TANÁCS ELŐTERJESZTÉSÉRŐL. Ügyosztályunk a Művészeti Tanácsnak a vidéki színházak nívójának emelése érdekében előterjesztett javaslatát, melynek súlypontját az eddiginél jóval magasabb összegű államsegély és ennek szigorú feltételekhez kötött szétosztása képezi, többszörösen letárgyalta az illetékesekkel, és a leszűrt véleményt a vidéki színigazgatók aug. 4-9-ig tartandó ankétján Both Béla főrendező ismerteti. Ezen az ankéton lehetséges, hogy az általunk felállított feltételek egyes pontjaikban módosítást kívánnak, és ezért a feltételek végső összeállítása és megszövegezése az ankét befejezése után válik lehetővé. Kiadmányozott fogalmazvány UMKL XIX-I-l-i "Varga, K. Romhányi VIII. 6." 176. Budapest, május 31. A MŰVÉSZETI ÜGYOSZTÁLY JELENTÉSE BÓKA LÁSZLÓ ÁLLAMTITKÁRNAK A VIDÉKI SZÍNHÁZAKNAK NYÚJTOTT ÁLLAMI TÁMOGATÁS ELOSZTÁSÁRÓL. 515

30 A Pénzügyminisztérium a vidéki színészet támogatására Ft póthitelt nyújtott. A póthitelt három részletben bocsátja rendelkezésre, május, június, július hónapokban. A póthitel felosztására az ügyosztály Bóka államtitkár úrnál értekezletet tartott. Az értekezleten részt vett a Színész Szakszervezet vezetősége (Abonyi, Staud, dr. Benkő). Az értekezlet megállapodott abban, hogy a vidéki társulatokat szükségesség sorrendjében támogatja a kormány és a szóban lévő póthitelből a nem állami színész-nyugdíjasok részére is juttatni kell bizonyos összeget. Tekintettel arra, hogy a Pénzügyminisztérium május hónapban 10 \ levonással bocsátotta rendelkezésre a segélyrésszletet, és várható, hogy a következő hónapokban is történik efféle csökkentés, az ügyosztály eleve Ft felosztást javasol. Amennyiben pedig a levont százalékokat is megkapnók, a pótlást is fenti célra fordítanánk. Megvizsgálta az értekezlet, hogy a színigazgatók gázsihozzájárulás címén eddig milyen segélyben részesültek és figyelemmel a művészi érdemességre is, az alábbi felosztást javasolta: Színigazgatók Eddig kapott Póthitelből javasolt összeg Antal Lajos /V Balogh László /V Beleznay István /V Deák Lőrinc /V Földessy Géza /V Gyürki Sándor /V Horváth Gyula ,.582/V

31 Szalay Károly Tóváry Béla /V /V Zelenai József CO r- 585/V Buda Dénes Gerbár József Gönczy Erzsébet Győri József Hámori Aladár Honti Sándor Kőszegi Géza Kőszegi Gézáné Nádasi József Névery László ,812/ ,813/ ,814/ ,815/ ,816/ / / ,.819/ / ,.821/ Ormai Miklós Radó László Réti László Réthy Rudolf Sikolya István Szabó Hangya Márton ifj. Szalay Gyula Szikoly Gyula Tanai Sándor Tóváry Pál ,.822/ ,.823/ ,.824/ ,.825/ / / / / / Ez az összeg Ft-ot ki. Két hónap alatt fog, az ügyosztály utalványozni. A I részletből a nem állami i díjas színészek részére Ft-ot utalványozunk, dó Ft-ból rendezzük a fennmara- a Ví gopera szakszervezeti adóssága- 517

32 it, a maradványt pedig a Vígoperának segélyként kiutaljuk. Ha a nem állami nyugdíjasok részére sikerül valamilyen hitelt biztosítani, akkor a póthitelből a nyugdíjasoknak kiutalt összeget visszatérítjük a vidéki színtársulatok segélyezésére. Fentiekre nézve az ügyosztály tisztelettel kéri Államtitkár úr írásbeli jóváhagyását. Varga s. k. Tisztázat UMKL XIX-I-l-i "Fentieket jóváhagyom Bóka V. 31." 177. Budapest, május 31. A MAGYAR SZÍNÉSZEK SZABAD SZAKSZERVEZETE BEADVÁNYA A VKM MŰVÉ- SZETI ÜGYOSZTÁLYHOZ: A VIDÉKI ELŐADÁSOKKAL KAPCSOLATOS JOGOKAT A SZÍNPADI SZERZŐK EGYESÜLETÉNEK HATÁSKÖRÉBE UTALJÁK. A Magyar Színészek Szabad Szakszervezete részéről tisztelettel kérjük, hogy a vidéki előadások után járó szerzői jogdíjakat, illetve mindazokat a jogokat, amelyek a vidéken színre kerüls darabokkal kapcsolatban fennállnak, a jövőben a Színpadi Szerzők Egyesületének kizárólagos hatáskörébe utalni szíveskedjék. Sajnálattal kellett megállapítanunk, hogy egyes színpadi kiadók, visszaélve a rendezetlen helyzettel, olyan kötéseket 518

33 tesznek a vidéken színre kerülő darabokkal kapcsolatban, amelyek az igazgatók működését lehetetlenné teszik. így például albérletbe vesznek jogokat, és azokat másodkézből adják tovább a színigazgatóknak, lényegesen a megállapított díjszabáson felül, továbbá árukapcsolást hajtanak végre olyan módon, hogy egy értékesebb darabot csak abban az eetben hajlandók kiadni, ha ugyanakkor az igazgató három-négy értéktelen darab megvásárlására is kötelezi magát. Anyagdíj címén, teljesen ellenőrizhetetlen és jogtalan jövedelmet húznak, mert hiszen teljesen az egyes kiadók tetszésére van bízva az, hogy egy másolati példányért mennyit kérjenek. Az előadottakból nyilvánvalóvá válik, hogy egyes kiadóknak ilyetén való magatartása következtében a vidéki színházak művészi színvonala nem emelhető, mert hiszen épp egyes kiadók kényszerítik arra az igazgatókat, hogy selejtes műveket is kénytelenek legyenek játszani. Ezek alapján tisztelettel kérjük, hogy egy olyan rendelettervezetre javaslatot tenni méltóztassék, amely a vidéki színpadi előadási jogokat kizárólag a Színpadi Szerzők Egyesülete hatáskörébe utalja. Teljes tisztelettel dr. Staud Géza s. k. főtitkár Tisztázat UMKL XIX-I-l-i A beadványt a VKM Művészeti Ügyosztálya véleményközlés céljából megküldte a Művészeti Tanácsnak és a Színpadi Szerzők Egyesületének. 519

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. november

Részletesebben

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014(111. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú helyiségeinek bérleti díjáról egységes szerkezet Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Nem költségvetési szervek támogatására pályázat Iktatószám 981/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS JELENLÉTI ÍV

JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS JELENLÉTI ÍV SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS FENNTARTÁSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS Tárgy: Lakásépítési és Fenntartási Bizottság ülése Helyszín:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

47/2012. (11.15.) számú Képviselő-testületi határozat

47/2012. (11.15.) számú Képviselő-testületi határozat Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testülete 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. november 15-én 17 órakor megtartott képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Jelenléti ív szerint,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. március 16-án (szerdán) 17 órai kezdettel tartja, Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fő u. 58.

M E G H Í V Ó. 2011. március 16-án (szerdán) 17 órai kezdettel tartja, Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fő u. 58. Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága E l n ö k é t ő l Szám: 79-13/2011. M E G H Í V Ó Tájékoztató Bizottsága soron következő ülését 2011. március

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: A Solar Energy Systems Kft. támogatási ügye Iktatószám:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 10-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 251/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. december 10-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az ingyenes könyvtárhasználat

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁGI NYUGDÍJAS KLUBOK

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 04-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 04-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 04-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 196/2015. (VIII.04.) határozat Lévai Istvánné és Lévai István bogácsi lakos részére

Részletesebben

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet).

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet). . t ÁO^Solk BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG ELNÖKE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi Készítette: Majomé Szabó Etelka

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a helyiségek bérletéről szóló 19/2011.(V. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 09. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 81/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Beszámoló a Ferencvárosi deák Közalapítvány

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket.

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket. Jegyzőkönyv Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat 2008. július 3-i ülésén, melyre a Megyeháza Rákóczi termében került sor. Jelen vannak: A testület tagjai

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca Maglóca Község Képviselő-testülete 2-9/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. november 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete április 21-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete április 21-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) 592 660 Fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Kardhordó Kálmán (a volt 508-as Szakmunkásképző és Szakközépiskola 1958-tól 1996-ig tanára) ( új név: Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola) ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésen megjelentek: - képviselők: Preklerné Marton Ilona dr. Kolosi Ferenc László István Mikó Imre

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésen megjelentek: - képviselők: Preklerné Marton Ilona dr. Kolosi Ferenc László István Mikó Imre JEGYZŐKÖNYV amely készült Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága 2014. év február hó 3. napján 15 óra 11 perckor a Polgármesteri

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

Jánoshalma Város Képviselő-testület 17/2005 (X.20.) Ör. sz. rendelete

Jánoshalma Város Képviselő-testület 17/2005 (X.20.) Ör. sz. rendelete Jánoshalma Város Képviselő-testület 17/2005 (X.20.) Ör. sz. rendelete a Jánoshalma Városban épített fecskeházban történő elhelyezés feltételeiről Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő-testülete a fiatal

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány 1 1. melléklet a BM/14323/2014. számú előterjesztéshez A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjéről

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottság 2013. november 26-ai üléséről. 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottság 2013. november 26-ai üléséről. 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat a Tárgy: napirend 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat úgy dönt, hogy a 37/2013 sorszámú meghívóban megjelölt napirendi pontokat elfogadja, az alábbi módosítással: Leveszi napirendről a 9. Bp., V. Markó

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. május

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Pannon Volán Zrt. 2012. évi beszámolója Iktatószám: 5202/2013. Melléklet:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére 11.483-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Fogorvos Bt. kérelme 263/2009.(XII.16.) számú határozatával jóváhagyott támogatási

Részletesebben

A helyi civil szervezetek alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló rendelet megalkotása

A helyi civil szervezetek alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló rendelet megalkotása Az előterjesztés száma: 42/2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18 órakor megtartandó ülésére A helyi civil

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 20-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 20-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 20-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 16., hétfõ 133. szám Tartalomjegyzék 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 69/2010. (VIII. 16.) ME határozat 70/2010. (VIII. 16.) ME határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

(A 25/1998./XII.10./ módosító rendelettel egységes szerkezetben)

(A 25/1998./XII.10./ módosító rendelettel egységes szerkezetben) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/1997.(XII.18.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról

Részletesebben

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 17-i ülésére Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté Polgármester Ellenjegyzés: Dr. Mészár Erika a Jegyzőt Helyettesítő Aljegyző Tárgy: A Magyar

Részletesebben

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség. Helyszín: Amerikai Kereskedelmi Kamara, Budapest, Deák Ferenc u. 10.

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség. Helyszín: Amerikai Kereskedelmi Kamara, Budapest, Deák Ferenc u. 10. Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2002/1. ELNÖKSÉGI EMLÉKEZTETŐ Időpont: 2002. április 24. Helyszín: Amerikai Kereskedelmi Kamara, Budapest, Deák Ferenc u. 10. Jelen voltak: Fáth Péter elnök, Dietrich Tamás

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 23-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 23-i ülésére 9537-1/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 23-i ülésére Tárgy: Az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól szóló új önkormányzati

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK PIACFELÜGYELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK PIACFELÜGYELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK PIACFELÜGYELETE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Piacfelügyelete (a továbbiakban: Piacfelügyelet ) az

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. (.) ÖTM. rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. (.) ÖTM. rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. (.) ÖTM rendelete a közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő tolmácsok, jeltolmácsok díjazásáról A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

Részletesebben

KIVONAT. az Egészségügyi és Szociális Bizottság szeptember 8-i üléséről. 115/2015. (IX. 8.) Eü. és Szoc. Biz. határozat

KIVONAT. az Egészségügyi és Szociális Bizottság szeptember 8-i üléséről. 115/2015. (IX. 8.) Eü. és Szoc. Biz. határozat Tárgy:Napirend 115/2015. (IX. 8.) Eü. és Szoc. Biz. határozat Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Egészségügyi és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok

Részletesebben

95 íjdáh. Tárgy: Hozzájárulás a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata által kötendő bérleti szerződéshez

95 íjdáh. Tárgy: Hozzájárulás a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata által kötendő bérleti szerződéshez 95 íjdáh BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. május 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens

Részletesebben

Budapest, 2006. szeptember

Budapest, 2006. szeptember SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 2458-2/2006. TERVEZET M i n i s z t e r i r e n d e l e t a helyi önkormányzatok részére gyermek- és ifjúsági feladatok ellátása céljából nyújtandó támogatás igénylésének,

Részletesebben

A Humánszolgáltatási Bizottság az alábbi naprendet fogadta el:

A Humánszolgáltatási Bizottság az alábbi naprendet fogadta el: Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2010. november 02-án (kedden) 10,00 órakor a Józsefvárosi

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

H-1051 BUDAPEST V., JÓZSEF NÁDOR TÉR 2-4. POSTACÍM: 1369 BUDAPEST, POSTAFIÓK 481. K/11675/l. 2Q al I`E o 5,

H-1051 BUDAPEST V., JÓZSEF NÁDOR TÉR 2-4. POSTACÍM: 1369 BUDAPEST, POSTAFIÓK 481. K/11675/l. 2Q al I`E o 5, H-1051 BUDAPEST V., JÓZSEF NÁDOR TÉR 2-4. POSTACÍM: 1369 BUDAPEST, POSTAFIÓK 481. TELEFON : (36-1) 327-2100. (+36) 30 371-2100 FAX: (36-1) 318-257 0 E-MAIL:peter.oszko@pm.gov.hu PÉNZlUGYMINISZTE R K/11675/l.

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. KOVÁCS GYULA a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. augusztus 1-től A Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium intézményben

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez:

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

TISZA CIPŐGYÁR KULTÚROTTHONÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA

TISZA CIPŐGYÁR KULTÚROTTHONÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA TISZA CIPŐGYÁR KULTÚROTTHONÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA Felelő* kiadó: A kultúrotthon igazgatója Az MSZMP művelődési irányelvei meghatározzák, hogy elsősorban a munkásosztályunk művelődését biztosítsuk A közeljövőben

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Bursa Hungarica 2012. évi felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. nyílt ülésének könyvéből. 52/2015.(IV.22.) határozat Káva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 17-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 224/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2016. november 17-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Főváros Szabó Ervin

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/2065-1/2010/IX Üi.: dr. Sánta Edina Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Az önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2. Javaslat a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének IV. számú módosítására

JEGYZŐKÖNYV. 2. Javaslat a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének IV. számú módosítására JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. november 5-én, Vanyarcon, a Könyvtár termében tartott közmeghallgatással egybekötött ülésén. Jelen vannak:, a testület e dr.

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra 12.075/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület december 13. napi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület december 13. napi ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 239/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. december 13. napi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Javaslat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 59-10 /2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 2-án 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről.

Részletesebben

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: KULT-50-1 /2015. Ügyintéző : Doka Diána ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez Képzőművészeti Ösztöndíjak meghirdetésére lit p---- Dr. Kovács Ferenc polgármester alpolgármester /" 2 ---:>~~_"L.~ ----~.>--

Részletesebben

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 18. napján 17 óra 40 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Adásztevel

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. október 27-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 8. szám 2009. október 21. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. X. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. augusztus 7.- én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 TÜSKEVÁR Szám: 125-36/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 15-én (kedden) 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

2016. március 22-i rendkívüli ülésére

2016. március 22-i rendkívüli ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 22-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az építményadóról szóló 41/2015. (XII.1.) önkormányzati

Részletesebben

2/2006. /III.1./ rendelete. az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

2/2006. /III.1./ rendelete. az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről 2/2006. /III.1./ rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Kisvárda Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.

Részletesebben

Benyújtandó 1 példányban a Pénzügyi Békéltető Testülethez, -egy elszámolásról szóló tájékoztatóhoz kapcsolódóan egy kérelem nyújtható be

Benyújtandó 1 példányban a Pénzügyi Békéltető Testülethez, -egy elszámolásról szóló tájékoztatóhoz kapcsolódóan egy kérelem nyújtható be ÜGYSZÁM: Érkeztetés helye 151. KÉRELEM HELYES ELSZÁMOLÁS MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN (A Kérelmező szerint az elszámolás helytelen adatot, számítási hibát tartalmaz, és/vagy vitatja a forintban kifejezett követelésre

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. J a v a s l a t a Szakembereket Salgótarjánba! programról szóló /2015.(...) önkormányzati rendelet elfogadására

Salgótarján Megyei Jogú Város. J a v a s l a t a Szakembereket Salgótarjánba! programról szóló /2015.(...) önkormányzati rendelet elfogadására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 14414/2015 J a v a s l a t a Szakembereket Salgótarjánba! programról szóló /2015.(...) önkormányzati rendelet elfogadására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat 2014. február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 19-én 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a bizottság július 5-i rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a bizottság július 5-i rendkívüli nyilvános üléséről Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Családvédelmi és Tulajdonosi Bizottsága Ülés száma: SZCSTB 109-11/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2014. november 19. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tisztelt

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésének szabályairól szóló 21/2002. (XI. 15.) ÖR. rendelet

Részletesebben

E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A

E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A A Semmelweis Egyetem Rektorának és Kancellárjának E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem közalkalmazottainak külföldi tanulmányútjához, valamint munkavállalás és egyéb célból

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő K ö r ö m K ö z s é g i Önkormányzat Képviselő-testülete 3577 Köröm, Rákóczi u. 11. Tel.: 49/459-821; Fax: 49/459-817 E-mail: korom@korom.hu Szám: 4/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült: Köröm Község Önkormányzat

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben