SZOFTVERFELHASZNÁLÁS - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BLADE CRM alkalmazáscsomag használata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOFTVERFELHASZNÁLÁS - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BLADE CRM alkalmazáscsomag használata"

Átírás

1 SZOFTVERFELHASZNÁLÁS - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BLADE CRM alkalmazáscsomag használata Érvényesség kezdete Érvényesség vége

2 Partner BLADE CRM felhasználók Oldalszám 2. oldal / összesen: 6 oldal FIGYELEM! A BLADE CRM SZOLGÁLTATÁSBA TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓVAL, ILLETVE A BLADE CRM ALKALMAZÁSCSOMAG BÁRMELY ALKALMAZÁSÁNAK HASZNÁLATÁVAL ÖN KÖTELEZŐ ÉRVÉNNYEL ELFOGADJA A JELEN SZERZŐDÉS FELTÉTELEIT. AMENNYIBEN ÖN NEM ÉRT EGYET A SZERZŐDÉSES FELTÉTELEKKEL, NE REGISZTRÁLJON, ÉS NE HASZNÁLJA A SZOFTVERT! SZOFTVER FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött a BLADE CRM megnevezésű web alapú alkalmazáscsomag és a hozzátartozó dokumentáció (a továbbiakban együttesen: BLADE CRM szoftver), mint szerzői jogi védelem alá eső szellemi alkotás használata tárgyában magyar nyelven, az alábbiak szerint: 1. A szerződő felek Egyrészről a GearXpert Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság 3580 Tiszaújváros, Árpád út 25. 3/1. cégjegyzékszám: adószám: telefon: képviseli: Kostenszki Melinda ügyvezető mint a szolgáltatás felhasználására engedélyt adó (továbbiakban Szolgáltató), másrészről (a továbbiakban: Felhasználó) között. Ön, mint felhasználó 2. A szerződés tárgya A BLADE CRM megnevezésű web alapú alkalmazáscsomag felhasználásának feltételei, kondíciói. 2.1 A BLADE CRM alkalmazáscsomag internet kapcsolaton keresztül, webböngésző alkalmazásával elérhető modulszerűen felépülő szoftvercsomag. A programcsomagban található, illetve egyedileg fejlesztett további modulok használatával a kis- és közepes vállalkozások munkafolyamatainak informatikai támogatására nyílik lehetőség. Az elérhető programmodulokról, a futtatáshoz szükséges webböngészőkről, valamint a BLADE CRM szoftver használatához ajánlott szoftverkörnyezetről a Felhasználó a jelen szerződéshez elválaszthatatlanul tartozó 1. számú mellékletben talál információkat.

3 Partner BLADE CRM felhasználók Oldalszám 3. oldal / összesen: 6 oldal 3. A Szolgáltató jogai és kötelességei 3.1 Szolgáltató szavatolja, hogy a BLADE CRM szoftver eredeti jellegű szellemi alkotás eredménye, melyhez harmadik személynek nem fűződik az alkalmazást korlátozó vagy kizáró joga. A szerződés tárgyát képező BLADE CRM szoftverrel, mint szerzői alkotással kapcsolatos, - a szerzői jogról szóló törvényben biztosított - kizárólagos személyi és vagyoni jogok a Szolgálót illetik meg. 3.2 Szolgáltató kötelessége, hogy az 1. számú mellékletben meghatározott programmodulokhoz Felhasználó részére folyamatos elérést biztosítson a szerződés időtartama alatt, az ehhez szükséges hardveres, szoftveres és infrastrukturális környezetet üzemeltesse. A folyamatos elérés kizárólag a BLADE CRM szoftver karbantartása, illetve programfrissítések kapcsán szünetelhet, melyről Szolgáltató a belépő felületen tájékoztatja a Felhasználót. 3.3 Szolgáltató garantálja, hogy a BLADE CRM szoftveren keresztül rögzített adatokat illetéktelen személynek nem adja át és nem teszi elérhetővé. Adatok rögzítésére, módosítására vagy törlésére csak a programcsomag használatával nyílik lehetőség, ennek megkerülésére a szoftver nem ad lehetőséget. 3.4 Szolgáltató a hatályos jogszabályoknak megfelelően a programcsomagot központilag frissíti, valamint a Felhasználó által rögzített adatokat a szerződés időtartama alatt elérhetővé teszi a Felhasználó számára. 3.5 Szolgáltató külön szolgáltatási díj ellenében egyedi programfrissítéseket és fejlesztéseket, valamint Felhasználó részére online támogatást biztosít. 3.6 Szolgáltató a hibásan bevitt adatokért, illetve a Felhasználó hibájából ismertté vált jelszavakért semmilyen felelősséget nem vállal. 3.7 Amennyiben Felhasználó törvényt sértő módon használja a BLADE CRM szoftvert, úgy a Szolgáltató jogosult a Felhasználó elérését korlátozni vagy megszüntetni, adatait hatósági kérésre átadni. 3.8 Szolgáltató garantálja, hogy a szerződés megszűnésének dátumát követően (amely minden esetben az adott tárgyév december 31-e) biztosítja a Felhasználó részére, hogy a tárgyévre vonatkozó számláit a tárgyévet követő január 15. napjáig még kiállíthassa. Január 15-e után új számla kiállítására már nincs lehetőség. A Szolgáltató a rendszer elérhetőségét június 30-ig, ún. megőrzési időszak keretében biztosítja, amely időszak alatt Felhasználó a szerződéses időszakban kiállított bizonylatait korlátozás nélkül kinyomtathatja. A megőrzési időszak letelte után a Szolgáltató jogosult törölni a Felhasználó által rögzített adatokat. A Felhasználó az általa létrehozott tartalommal összefüggésben a szerződés megszűnését, vagy megszüntetését, illetve adatainak törlését követően a Szolgáltatóval szemben semmilyen igénnyel nem élhet. 4. A Felhasználó jogai és kötelességei 4.1 A Szolgáltató a jelen szerződésben meghatározott keretek között hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználó a BLADE CRM szoftvert ellenérték fejében, naptári évenként meghosszabbítható ideig használja. 4.2 Felhasználó a részére kialakított felhasználói profilt webböngésző használatával minden olyan helyről elérheti, ahol van internet hozzáférés. Az internet hozzáférés biztosítása jelen szerződésnek nem része. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a programcsomag használata felhasználónév és jelszó megadásával lehetséges, éppen ezért a birtokában levő jelszavakra fokozottan ügyel. Biztonsági okokból a BLADE CRM szoftver nyilvános helyeken illetve számítógépeken (pl. wifi hotspot, internet kávézó) történő használata, valamint a jelszavak automatikus mentése kerülendő! 4.3 Felhasználó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy elolvasta és betartja a jelen

4 Partner BLADE CRM felhasználók Oldalszám 4. oldal / összesen: 6 oldal szerződésben foglaltakat. Felhasználó vállalja, hogy megtesz minden szükséges lépést és intézkedést annak érdekében, hogy jelen szoftver használati szerződés pontjait sem ő, sem az ő felelősségi vagy ügyfélkörébe tartozó bármely más személy meg ne sértse. 4.4 Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a BLADE CRM szoftvert semmilyen módon nem bontja fel, nem szedi részeire, felépítését, összetételét, megoldási módjait nem elemezi, vizsgálja, ideértve a képernyőmentéseket és a dokumentációt is. Jelen szerződés nem ad a Felhasználónak jogot a BLADE CRM szoftvernek a Felhasználó által előállított, fejlesztett szoftverébe való beépítésére, felhasználására, illetve a BLADE CRM szoftver továbbfejlesztésére. 4.5 Felhasználó vállalja, hogy a szerzői jogokról szóló (1999. évi LXXVI tv.) törvényben leírtakat betartja, illetve a tudomására jutó jogsértésről Szolgáltatót haladéktalanul értesíti. 4.6 Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a megrendelőlap adatai alapján - mint szerződéses partnerét - nyilvántartásba vegye, s adatait az erre vonatkozó jogszabályi előírások betartásával megőrizze. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy felhasználói minőségét a hatóságok is jogosultak ellenőrizni. A Felhasználó köteles ezen ellenőrzéseket közreműködésével elősegíteni. 4.7 Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy az általa a BLADE CRM szoftverbe felvitt adatait a Szolgáltató az adatbázisában rögzítse, az adatkezelési nyilatkozatában (aktuális verzió a oldalon közzétéve) foglaltaknak megfelelően a Felhasználó által megadott adatokat nyilvántartsa és kezelje. A Felhasználó által fizetett ellenérték az adattárolás ellenértékét is magába foglalja. Az adatok biztonsági mentéséről a Szolgáltató gondoskodik. 4.8 A Felhasználó használati joga nem kizárólagos, így a Szolgáltató. a BLADE CRM szoftver vonatkozásában továbbra is jogosult annak további felhasználók számára történő értékesítésére, átdolgozására, feldolgozására, fordítására, a BLADE CRM szoftver bármely más módosítására, ideértve a hibák kijavítását is. A Szolgáltató jogosult továbbá a BLADE CRM szoftverhez kötődő vagyoni jogok korlátlan értékesítésére, átengedésére, a BLADE CRM szoftver hasznosítására, és egyéb kereskedelmi célú felhasználására. 4.9 Felhasználó a számára jelen szerződéssel biztosított használati jogot a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem ruházhatja át másra, nem jogosult továbbá a Szoftver vonatkozásában harmadik személy részére al-licencet adni, és nem jogosult a szoftver továbbértékesítésére, elzálogosítására, bérbeadására, kölcsönzésére, illetve annak egyéb kereskedelmi célú felhasználására, hasznosítására sem. 5. Felelősségvállalás 5.1 Szolgáltató jótállást vállal a BLADE CRM szoftver üzemszerű használatra alkalmasságáért. A webböngészők természetéből adódóan a Szolgáltató nem garantálja, hogy a programcsomag minden webböngészővel, és így minden operációs rendszerrel, számítógépes konfigurációval kompatibilis. A kompatibilitásról bővebb tájékoztatást az 1. melléklet tartalmaz. A biztonságos működés érdekében fontos, hogy a Felhasználó a használat során valamennyi, a Szolgáltató által adott utasítást és javaslatot betartson, és a BLADE CRM szoftver használatbavétele előtt számítógépének adatait, és a használt, vagy használni kívánt szoftvereinek jellemzőit mérlegelje. 5.2 A Szolgáltató a díjfizetéssel fedezett időtartamra - kizárólag a BLADE CRM szoftver kijavítására korlátozódó - jótállást vállal a BLADE CRM szoftver hibájáért, kivéve, ha a hiba nem a Szolgáltató működési körében állt elő, vagy a BLADE CRM szoftver alkalmazásainak nem a vonatkozó dokumentációnak megfelelő használatából, illetőleg eredeti felhasználási területétől eltérő felhasználásából eredően következett be. 5.3 A Szolgáltató nem vállal felelősséget információnak illetve egyéb adatnak a Felhasználó működési

5 Partner BLADE CRM felhasználók Oldalszám 5. oldal / összesen: 6 oldal körén belüli elvesztéséért, megsemmisüléséért, illetve egyéb károsodásért, ha annak oka a BLADE CRM szoftver nem megfelelő használata, vagy a számítógépes rendszerek illetve a szoftverrendszerek ütközése, illetve a számítógépnél keletkező üzemzavar. Továbbá amennyiben nem a Szolgáltatóra visszavezethető okból szakad meg a BLADE CRM szoftver igénybevétele (pl. áramkimaradás, internetkapcsolat hibája, stb.) azért a Szolgáltatót felelősség nem terheli, és az ebből eredő kár(ok) megtérítéséért sem felelős. Ezen kívül is a Szolgáltató legfeljebb a Felhasználó által fizetett ellenérték erejéig vállal kártérítési kötelezettséget, így a Szolgáltató kizárja a felelősségét valamennyi kárért (ideértve többek között a haszon elmaradásából, az üzleti tevékenység félbeszakadásából, az üzleti információ elvesztéséből származó károkat és egyéb vagyoni hátrányt). 5.4 A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó által hibásan rögzített adatokból származó károkért. 6. A szerződés hatálya, megszűnése 6.1 Jelen szerződés a BLADE CRM szoftver használatának írásban történő megrendelésével lép hatályba és az adott tárgyév december 31-éig érvényes. A szerződés a következő tárgyévre a Felhasználó írásbeli nyilatkozatával (levélben vagy ben) meghosszabbítható. 6.2 Jelen Szerződés hatálya kiterjed a BLADE CRM szoftver minden frissítésére, bővítésére, amelyet a Szolgáltató biztosít. Amennyiben a BLADE CRM szoftver újabb verziójának licencfeltételei megváltoztak a jelen Szerződésben foglaltakhoz képest, akkor Felhasználó csak akkor használhatja az újabb verziókat, ha a használatuk előtt elfogadja a megváltozott licencet. 6.3 A Szolgáltató bármely jogáról vagy igényéről való lemondás nélkül, azonnali hatállyal felmondhatja a jelen Szerződést, ha a Felhasználó megszegi bármely feltételét vagy kikötését. 6.4 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az általa vállalt esedékes díjat nem fizeti meg a Szolgáltató részére, úgy a szoftver használatára nem jogosult. 7. Egyéb rendelkezések 7.1 A mindenkor érvényes szoftver felhasználási szerződés a oldalon kerül közzétételre, külön feltüntetve a módosított pontokat. 7.2 Az itt nem szabályozott kérdésekben a szerzői jogról szóló évi LXXVI.törvény és a mögöttes jogként a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény, valamint elektronikus úton történő szerződéskötés esetén a évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak. Az e szerződésből eredő jogvita esetére a felek kikötik a Szolgáltató székhelye szerinti illetékes bíróság kizárólagos illetékességét.

6 Partner BLADE CRM felhasználók Oldalszám 6. oldal / összesen: 6 oldal 1. számú melléklet 1. A BLADE CRM programcsomagban elérhető modulok CRM Ügyfelek, partnerek adatainak áttekintésére alkalmas modul (további fejlesztés várható) WebSzámla Online számlázó program 2. A BLADE CRM szoftvercsomag használatához szükséges informatikai környezet Internetkapcsolat Csatlakoztatott és telepített nyomtató Javascript kompatibilis webböngésző 3. Futtatáshoz ajánlott webböngészők A böngészőnek Javascript futtatására alkalmasnak kell lennie, mely feltétel biztosítása a Felhasználó feladata. a Chrome böngésző legfrissebb változata az ÁSZF kiadásának időpontjában, vagy a FireFox böngésző legfrissebb változata az ÁSZF kiadásának időpontjában, vagy az Internet Explorer böngésző legfrissebb változata az ÁSZF kiadásának időpontjában Számlanyomtatáshoz kizárólag a Firefox böngésző használható! A Felhasználó által használt webböngésző beállításait a Felhasználói kézikönyvekben részletezett beállítások alapján módosítani kell, mely feladat a Felhasználó kötelessége.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1 1. A Szolgáltató Név: revisionsoft Kft. Székhely: 4400 Nyíregyháza Holló u. 53. 4/14. Képviselő neve: E-mail: Szalkay István ügyvezető info@revisionsoft.hu Tartalomjegyzék

Részletesebben

2.2.1. Biztosítja az internetes portálon keresztül történő rendelést a Vevő részére a rendszerében lévő választékból.

2.2.1. Biztosítja az internetes portálon keresztül történő rendelést a Vevő részére a rendszerében lévő választékból. A www.szazadik.hu honlap Felhasználási Szabályzata I. A FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZAT TÁRGYA 1.1. Jelen Felhasználási Szabályzat szabályozza a K & P 2005. Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1085 Budapest,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan)

Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan) Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan) Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.wezzpage.hu weboldalon (a továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. A szolgáltató Név: Color Card Informatikai Kft. Székhely: 8000 Székesfehérvár, Almássy telep 13. 3/23. Magyarország Cégjegyzékszám: 07-09-017828/8 Adószám: 11740188-2-07

Részletesebben

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program Üzleti Általános Szerződési Feltételek Too Good Kft. székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat utca 26. cégjegyzékszáma: 01-09-959078 adószáma: 23301326-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internetbankhoz Fogalom meghatározások

Általános Szerződési Feltételek Internetbankhoz Fogalom meghatározások Általános Szerződési Feltételek Internetbankhoz Fogalom meghatározások Bankszámla: a Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet (a továbbiakban: Füzes Takarék) által a Számlatulajdonos részére vezetett, a

Részletesebben

revol EXPRESS TERMÉKCSALÁD SZOFTVER ENGEDÉLYEZÉSI ÉS TERMÉKTÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSE

revol EXPRESS TERMÉKCSALÁD SZOFTVER ENGEDÉLYEZÉSI ÉS TERMÉKTÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSE revol EXPRESS TERMÉKCSALÁD SZOFTVER ENGEDÉLYEZÉSI ÉS TERMÉKTÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSE Ez egy speciális SZERZŐDÉS Ön, mint Felhasználó (akár magánszemély, gazdálkodó-, vagy egyéb szerv) és a revolution Software

Részletesebben

Kereskedelmi Együttműködési és Értékesítési Általános Szerződési Feltételek

Kereskedelmi Együttműködési és Értékesítési Általános Szerződési Feltételek Kereskedelmi Együttműködési és Értékesítési Általános Szerződési Feltételek A Business Box Kft. (székhely: 1037 Budapest, Királylaki út 60, cégjegyzékszám: 01-09-872391; közösségi adószám: HU13772011)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek az IKRON Kft. szolgáltatásaira vonatkozóan Hatályos: 2013. november 1. napjától Készítés dátuma: 2013. április 22. Utolsó módosítás: 2013. szeptember 27. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A businesswine.eu és businesswine.org tulajdonosa: GM Komplex Stúdió Kft.

A businesswine.eu és businesswine.org tulajdonosa: GM Komplex Stúdió Kft. Business Wine borkóstoló és üzletember találkozó rendezvények www.businesswine.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A businesswine.hu weboldal üzemeltetőjének adatai: Cégnév: GM

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételei

Általános Szerződési Feltételei Net-Solicitor Üzleti és Informatikai Szolgáltató Kft Általános Szerződési Feltételei cégnyomtatványok online kitöltési szolgáltatásához 1.1. verzió Érvényes: 2008. július 1.-től Honlap: www.onlinecegeljaras.hu

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ TARTALOMJEGYZÉK 1. Használt elnevezések... 3 4. Az InternetBank szolgáltatás... 5 6. Általános rendelkezések... 8 7. Az InternetBank rendszerhez

Részletesebben

4. Tárgyidőszak, díjfizetés 4.1. Az Előfizető egy év tartamú tárgyidőszakokra veheti igénybe a Szolgáltató díjcsomagjait. Az Előfizető díjfizetési

4. Tárgyidőszak, díjfizetés 4.1. Az Előfizető egy év tartamú tárgyidőszakokra veheti igénybe a Szolgáltató díjcsomagjait. Az Előfizető díjfizetési Általános szerződési feltételek (ÁSZF) A Margit András Egyéni Vállalkozó Webparadicsom és Tárhely Olcsón üzletága által nyújtott internetes szolgáltatásokhoz 1. A Szolgáltató adatai A szolgáltató neve:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1./ Szerződő felek, szerződés tárgya Általános Szerződési Feltételek A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) alapján a FULLCON Informatikai Szolgáltató Betéti Társaság (székhely:

Részletesebben

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek Felhasználási Feltételek A honlap (www.arveresertesito.hu) használatával és az ÁrverésÉrtesítő Szolgáltatás igénybevételével Ön, mint Felhasználó elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket. 1. A nyújtott

Részletesebben

Garanciahosszabbítás / kiterjesztett garancia vásárlás. Általános Szerződési Feltételek

Garanciahosszabbítás / kiterjesztett garancia vásárlás. Általános Szerződési Feltételek Általános rendelkezések Garanciahosszabbítás / kiterjesztett garancia vásárlás Általános Szerződési Feltételek A Samsung Electronics Magyar Zrt. ( Samsung ) által működtetett call centeren (telefonszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. 1 VÁLLALKOZÓ CIRKON LABOR Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2142 Nagytarcsa, Ady Endre u. 36/A. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltétel

Általános Szerződési Feltétel Hatályos: 2014.03.28 1. A Szolgáltató adatai Név: Mihály Mária Viktória Egyéni Vállalkozó Székhely, levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza Daru u. 3 Nyilvántartási szám: 4072457 Bankszámlaszám: 11732002-20378406

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Szerződés tárgya, általános rendelkezések Kósiné Borsós Csilla (magánvállalkozó, székhely: 8649 Balatonberény Hunyadi utca 20., adószám: 67106608-1-34) (továbbiakban:

Részletesebben

A BUDAPEST INTERNETBANK, A TRANZAKTÁLÓ TELEBANK ÉS A BUDAPEST MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÁLTALÁNOS RENDELEZÉSEK

A BUDAPEST INTERNETBANK, A TRANZAKTÁLÓ TELEBANK ÉS A BUDAPEST MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÁLTALÁNOS RENDELEZÉSEK A BUDAPEST INTERNETBANK, A TRANZAKTÁLÓ TELEBANK ÉS A BUDAPEST MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. ÁLTALÁNOS RENDELEZÉSEK 1. Fogalmi meghatározások A jelen fejezetben az alábbiakban

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos 2010. december 6-tól visszavonásig

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos 2010. december 6-tól visszavonásig Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos 2010. december 6-tól visszavonásig ################################################### # 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE, POSTACÍME, CÉGBÍRÓSÁGI BEJEGYZÉSI

Részletesebben

Online. Reklám. Bevétel.

Online. Reklám. Bevétel. Online. Reklám. Bevétel. Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Sanoma Media Budapest Zrt. (Sanoma) által működtetett, a www.adbox.hu weboldalon elérhető

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Szallas.hu Kft. (3529 Miskolc, Lévay J. u. 2.) (a továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól A Z3 Systems Kft a szolgáltatásait az előfizetők számára a jelen általános szerződési feltételek továbbiakban ÁSZF ) szerint nyújtja. 1

Részletesebben

1. Fogalommeghatározás

1. Fogalommeghatározás Általános szerződéses feltételek amely egyrészről az INBUSS Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: Magyarország, H-3200 Gyöngyös, Dobó István utca 26; Postacím:

Részletesebben

A Wirecard Central Eastern Europe GmbH ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (a továbbiakban: Wirecard CEE)

A Wirecard Central Eastern Europe GmbH ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (a továbbiakban: Wirecard CEE) A 1. Fogalmak 1.1. Az Ügyfél a Wirecard CEE szerződéses partnere. Ettől eltérően az Ügyfél más dokumentumokban megbízóként, felhasználóként, kereskedőként, üzletüzemeltetőként, szerződéses vállalkozóként

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez I. Általános rendelkezések, fogalmak 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS SOLAR TRADER alkalmazás használatára

KERETSZERZŐDÉS SOLAR TRADER alkalmazás használatára KERETSZERZŐDÉS SOLAR TRADER alkalmazás használatára amely létrejött egyrészről Név: Ügyfélkód: Állandó lakcím / székhely: Adóazonosító jel / adószám: mint megbízó (a továbbiakban: Ügyfél ), másrészről

Részletesebben

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1/37. TARTALOMJEGYZÉK FOGALMAK... 4 1. TÁRGYI HATÁLY... 9 2. SZERZŐDŐ FELEK... 10 3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁRAK, ÁRAJÁNLAT, ELÁLLÁS... 11 4. FIZETÉSI

Részletesebben