Számlázó programmal szembeni jogszabályi követelményeket érintő gyakori kérdésekválaszok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Számlázó programmal szembeni jogszabályi követelményeket érintő gyakori kérdésekválaszok"

Átírás

1 Számlázó programmal szembeni jogszabályi követelményeket érintő gyakori kérdések-válaszok Számlázó programmal szembeni jogszabályi követelményeket érintő gyakori kérdésekválaszok [A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet a továbbiakban: Számlarendelet] I. Számlázó program és számlázó program azonosító 1. Hogyan határozható meg a számlázó program (programmodul, programfunkció) fogalma egzakt módon abban az esetben, ha a számlázó funkciókat is tartalmazó program számos más funkciót is ellát? (pl. ügyféltörzs-kezelés, szerződés-kezelés, raktárkészlet-kezelés, tehát a számlázás területétől távol eső funkciók). Elfogadható-e az, ha fejlesztőként mi magunk meghatározzuk az általunk fejlesztett és forgalmazott programokban a számlázó modul/programfunkciót (pl. a dokumentációban), elkerülve ezzel az esetleges eltérő értelmezési problémát egy ellenőrzés során? A Számlarendelet pontja szerint számlázó program: számla kibocsátására alkalmas számítástechnikai program, programfunkció, programmodul, ideértve az online számlázó rendszereket is. A számlázó programot a Számlarendelet olyan általános gyűjtőfogalomként határozza meg, mely magában foglalja mindazokat az informatikai megoldásokat, amelyek alkalmasak számla kiállítására. A bejelentési kötelezettség teljesítése szempontjából tehát számlázó programnak kell tekinteni minden olyan informatikai megoldást, amely alkalmas számla kiállítására, függetlenül attól, hogy az adott program emellett más funkciókkal is rendelkezik. Ilyen esetben a bejelentési kötelezettség teljesítésekor azt kell szem előtt tartani, hogy az alapján egyértelműen beazonosítható legyen az az informatikai megoldás, amellyel a számla kiállítása történik. Annak meghatározása, hogy egy több funkciót is ellátó program esetében pontosan a program mely funkciója, modulja alkalmas a számla kibocsátására az milyen módon került kialakításra, a fejlesztő feladata. A számlázó programok értelmező rendelkezések közötti programfunkcióként és programmodulként történő meghatározása azt a célt szolgálja, hogy a számlázó programokkal szembeni követelmények és a bejelentési kötelezettség a több funkciót is ellátó és ezek között számlázásra is alkalmas programok esetében is érvényesíthető legyen. 1

2 2. A számlázó program azonosítója pontosan mit jelent? Abban az esetben, ha van egy előállított egységes programváltozat, amely különböző ügyfeleknek kerül értékesítésre, a számlázó program azonosítója a szoftver neve (pl. SZOFI PRO) vagy a programpéldány kódja (pl. egy adott ügyfélhez tartozó tíz számjegyű programpéldány kód)? A programot használóknak ugyanazt az azonosítót, vagy az adott programpéldány egyedi azonosítóját kell bejelenteniük? A Számlarendelet pontja értelmében számlázó program azonosítója alatt valamely számlázó program készítője vagy fejlesztője által meghatározott megnevezést, elnevezést, valamint a számlázó program különböző előállított változatainak megkülönböztetésére szolgáló betű és szám karaktersorozatot, mozaikszót kell érteni. A Számlarendelet 9. (1) bekezdése alapján a számlázó programot fejlesztőként, forgalmazóként értékesítő adóalany köteles az általa értékesített számlázó programot annak neve, azonosítója, a vevő neve és az értékesítés időpontja szerint nyilvántartani. A Számlarendelet 10. (1) bekezdése szerint pedig a számlázó program értékesítésekor, rendelkezésre bocsátásakor az értékesítő, rendelkezésre bocsátó köteles a vevő, felhasználó részére átadni vagy egyéb módon rendelkezésére bocsátani a számlázó program fejlesztője által készített, magyar nyelvű felhasználói dokumentációt, valamint tájékoztatnia kell a vevőt, felhasználót a számlázó program nevéről és azonosítójáról. Végül, a Számlarendelet október 1-jétől hatályos 11. (1) bekezdés a) pontja alapján a számlázó programot használónak a számlázó program nevét és azonosítóját be kell jelentenie. A fenti előírások alapján nem kell az értékesítőnek minden egyes értékesítés esetében egyedi azonosító számot megadni a számlázó program értékesített példányához, hanem a vevőt azon azonosítóról kell tájékoztatni, amely szerint az adott számlázó programot az értékesítő nyilvántartja. Ez az azonosító a számlázó program típusának beazonosítására szolgál a Számlarendelet értelmező rendelkezésében meghatározottak szerint, így minden olyan esetben, amikor ugyanaz a típus kerül értékesítésre a vevők részére, úgy a bejelentésekben is a számlázó programot használónak ugyanazt az azonosítót kell megadnia. A számlázó program azonosítója tekintetében a hivatkozott jogszabály nem fogalmaz meg formai kötöttséget, annak felépítése a készítő, fejlesztő döntése. Fentiek figyelembevételével, a számlázó program azonosítására a SZOFI PRO megnevezés szolgál, így a Számlarendelet 11. (1) bekezdése szerinti bejelentésben is ezt kell szerepeltetni. Ezen SZOFI PRO típusú számlázó program értékesítésekor az egyes vevőkhöz (így az adott programpéldányhoz) kapcsolt további egyedi azonosítószám viszont nem tárgya a bejelentésnek. II. Adóalanyiság 1. A számlázó program fejlesztője eleget tesz-e a Számlarendelet 9. (2) bekezdése szerinti kötelezettségének azzal, hogy a regisztrációs/adatbekérő felületen keresztül mely kizárólag 11 jegyű adószámot fogad el, melynek 9. karaktere csak 1, 2, 3 lehet bekéri a szerződő fél adószámát? Ezen túlmenően a fejlesztő köteles-e ellenőrizni a megadott adatok helyességét, illetve más módon is kérni az adóalanyiság igazolását? 2

3 A Számlarendelet 9. (2) bekezdése értelmében a számlázó program fejlesztője, forgalmazója a számlázó programot kizárólag adóalanynak értékesítheti, aki vagy amely köteles az értékesítést megelőzően adóalanyiságát igazolni. A számlázó program fejlesztője, forgalmazója köteles a számlázó program értékesítéséről kibocsátott számlán feltüntetni a számlázó programot beszerző adóalany adószámát. A Számlarendelet tehát az értékesítő számára kötelezettségként írja elő, hogy kizárólag adóalanynak értékesítheti a számlázó programot, a vevő számára pedig azon kötelezettséget rögzíti, miszerint köteles a számlázó program vásárlásakor az adóalanyiságát igazolni. Ezen igazolás módjára azonban nem tartalmaz részletes rendelkezést a Számlarendelet. Ebből kifolyólag az értékesítő saját döntési és ezzel felelősségi körébe tartozik az, hogy tevékenysége során milyen módon teljesíti a követelményeknek történő megfelelést, vagyis hogyan biztosítja az adóalanyi minőség vizsgálatát és mit fogad el annak igazolásaként. Az adóalanyiság igazolásának legegyszerűbb módja az adószám közlése. Ugyanakkor általános elvárás, hogy az értékesítő minden értékesítés és ehhez kapcsolódóan az adóalanyi minőség vizsgálata során kellő körültekintéssel, alapossággal és gondossággal járjon el, vagyis köteles minden olyan tőle elvárható intézkedést megtenni, amely biztosítja, hogy számlázó program értékesítésére a gyakorlatban kizárólag adóalany részére kerüljön sor. Ennek megfelelően a kérdésben felvázolt megoldás vagyis a vevő adószámának előzetes bekérése és az adószám formai megfelelőségének informatikai vizsgálata akkor fogadható el az adóalanyiság igazolásaként, ha annak gyakorlati alkalmazása során az értékesítő részéről joggal vélelmezhető, hogy a vevő adóalanynak minősül. Automatizált internetes felületen történő értékesítés esetén megalapozott vélelem különösen abban az esetben állhat fenn, ha az értékesítő az adószám formai megfelelősége mellett az adószám valódiságát is ellenőrzi. Ehhez segítséget nyújt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján elérhető Adóalanyok lekérdezése menüpont, amely nyilvántartás alapját az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 54. (5) bekezdés a) pontjában foglalt közzétételi kötelezettség jelenti. III. Bejelentési kötelezettség 1. A Számlarendelet 11. (1)-(2) bekezdése nem rendelkezik arról, hogy egy programváltozás, frissítés esetén is kell-e bejelentést tenni az adóhatóság felé. Mivel a program/funkció/modul frissítésekor a 11. (1) a) pontjában meghatározott azonosító változik (új verzió jelenik meg), így a bejelentett és a ténylegesen használt programverzió eltérhet. Egy esetleges ellenőrzés során elegendő-e a verzió azonosítóval/dokumentációval bizonyítani a megfelelést? A Számlarendelet 11. -a értelmében (1) Az adóalany köteles az általa használt számlázó program a) nevét, azonosítóját; b) fejlesztőjének nevét, és - ha van - adószámát; c) értékesítőjének, rendelkezésre bocsátójának nevét, adószámát; 3

4 d) beszerzésének, használata megkezdésének vagy - saját fejlesztésű program használata esetén - a rendeltetésszerű használatbavételének időpontját e) a d) pont szerinti időpontot követő 30 napon belül az adóhatósághoz, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni. (2) Az adóalany köteles a használatból kivont számlázó program a) (1) bekezdés szerinti adatait; b) használatból történő kivonásának időpontját a program használatból történő kivonását követő 30 napon belül az adóhatósághoz, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni. A hivatkozott rendelkezés értelmében a számlázó program beszerzésének, használata megkezdésének, rendeltetésszerű használatbavételének időpontját kell bejelenteni, többek között a számlázó program azonosítójának megadásával. Ennek értelmében a számlázó program frissítése, verzióváltása esetén nem kell ismételten bejelentést tenni, hiszen ilyen esetben a használatba vett és már bejelentett program nem csak annak működése változik, vagyis a korábbi név és azonosító alapján maga a program továbbra is beazonosítható marad. Egy ellenőrzés során így elfogadható, ha a verzióváltásra vonatozó dokumentációval (pl.: módosított felhasználói dokumentáció, szerződés, számla) vagy más hitelt érdemlő módon igazolni tudja a számlázó program használója, hogy az általa használt program megegyezik a korábban bejelentettel, azon csupán frissítés, verzióváltás történt, és a program továbbra is egyértelműen beazonosítható, valamint a korábbi bejelentéssel összeköthető. 2. A Számlarendelet október 1-jétől hatályba lépő 11. -a előírja, hogy az adóalany köteles az általa használt számlázó programnak ezen rendeletben meghatározott adatait az adóhatósághoz bejelenteni. Kérdésként merül fel, ha az adóalany helyett, de az adóalany nevében más állítja ki a számlát, kit kell a számlázó program használójának tekinteni, és kit terhel a bejelentési kötelezettség? Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 159. (1) és 160. (1) bekezdése értelmében a számla kibocsátási kötelezettség a terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó adóalany kötelezettsége. A teljesítésre kötelezett adóalany a számla kibocsátási kötelezettségének az Áfa tv (1) bekezdése értelmében az általa választott meghatalmazott útján is eleget tehet. A fentiek alapján a Számlarendelet 11. -a alkalmazásában a számlázó programot használó adóalanynak ezért azt az adóalanyt kell tekinteni, akinek (amelynek) a nevében a számlázó programmal a számlát kibocsátják, és nem a meghatalmazottat. A számla kibocsátási kötelezettség teljesítése szempontjából nincs különbség aközött, hogy a megbízott komplex számviteli, adózási kötelezettséget lát el az adóalany megbízásából, az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvényben (a továbbiakban: Art.) meghatározott pénzügyi képviselőként jár el, vagy tevékenysége kizárólag a teljesítésre kötelezett adóalany helyett és nevében történő számla kibocsátásra korlátozódik. Ezekben az esetekben a 4

5 megbízott meghatalmazottként jár el, és a számlakibocsátás kapcsán az Áfa tv aiban, valamint a Számlarendelet 15. -ában foglaltaknak is eleget kell tennie. A bejelentési kötelezettség célja, hogy az adóhatóság folyamatos és zárt nyilvántartással rendelkezzen az adóalanyok által használt számlázó programokról. Az ellenőrzésre kiválasztott adózók által használt szoftverek adatai támpontul szolgálhatnak az ellenőrzés számára. Erre az információra az adóhatóságnak a számlakibocsátásra kötelezett ellenőrzésekor és a számlakibocsátásra kötelezett tekintetében van szüksége, mivel a vizsgálat ennek az adóalanynak a tevékenységére irányul. A bejelentés elsődleges célja, hogy az ellenőrzés alá vont adózó vagyis a számlakibocsátásra kötelezett számlázási gyakorlata előzetesen megismerhető legyen. Ebből a szempontból másodlagos, hogy a számlakibocsátásra kötelezett helyett meghatalmazott jár el. A fentiek ugyanakkor nem zárják ki annak lehetőségét, hogy ténylegesen/fizikálisan a meghatalmazott jelentse be a megbízója helyett és nevében a Számlarendelet 11. -ában meghatározott adatokat az adóhatóságnak, azonban az alkalmazott számlázó programnak a számlakibocsátást meghatalmazottként teljesítő által, a megbízója helyett és nevében történő bejelentése csak az Art. képviseleti szabályainak figyelembe vételével történhet. Annak érdekében, hogy a számla kibocsátásra meghatalmazott személy a megbízója helyett és nevében teljesíthesse a bejelentést, igazolnia kell, hogy a bejelentés során a megbízója képviseletében jár el. Abban az esetben pl., amikor az adózó nem kötelezett adóbevallását elektronikus úton benyújtani és a számlázó program bejelentésére szolgáló adatlapot papír alapon nyújtja be és az adatlapot meghatalmazottja írja alá, a meghatalmazást csatolni kell az adatlaphoz, feltéve, hogy nem olyan meghatalmazottról van szó, aki korábban már bejelentkezett az állami adóhatósághoz a VAMO számú, az állami adóhatóság előtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatvány benyújtásával. Az adatlap elektronikus úton történő benyújtása esetén az adóalany helyett a T180 számú nyomtatványon [Bejelentés és adóhatósági regisztrációs adatlap az adóügyek intézéséhez az elektronikus adóbevallásra kötelezett, valamint az egyes adóügyek elektronikus, illetve telefonon keresztül történő intézését képviselő útján teljesítő adózók, illetve képviselőik részére] bejelentett állandó képviselője járhat el. 3. A számlázó program bejelentésére vonatkozó kötelezettség kiterjed-e a Magyarországon csak ÁFA regisztráció miatt adószámmal rendelkező társaságokra is? A számlák kiállítása jellemzően a társaságok székhelyén külföldön történik, nem Magyarországon vásárolt, fenntartott és karbantartott számlázó programokkal. Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 158/A. (1) bekezdése értelmében összhangban a vonatkozó 2006/112/EK tanácsi irányelvvel a számlára vonatkozó kötelezettségekre főszabály szerint annak a tagállamnak a szabályait kell alkalmazni, ahol azt a termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást teljesítik, amelyre a számla vonatkozik. Ez alóli kivételként lényegében azok az esetek vannak meghatározva, amikor az ügylet a Közösség területén kívül teljesített, vagy olyan határon átnyúlóan nyújtott ügyletekről van szó, amikor a beszerző, igénybevevő az adófizetésre kötelezett és nincs önszámlázás. Ezen szabályok indoka, hogy az adóztatás joga azt a tagállamot illeti meg, ahol az ügyletet áfa szempontból teljesítették, így azon tagállam joghatósága alá tartozik adózási kérdésekben eljárni, adózást ellenőrizni, ahol az adót meg kell fizetni. Az adóellenőrzés pedig többek között kiterjed az ügyletek alapjául szolgáló számlákra is. 5

6 Tekintettel arra, hogy a kérdés belföldön áfa regisztrált adóalany tekintetében merült fel, feltételezhető, hogy az adóalanynak olyan belföldön teljesített ügyletei vannak, amely után ő az adófizetésre kötelezett. Következésképpen ezekre a számlákra a belföldi számlázási szabályokat kell alkalmazni. Számlára vonatkozó kötelezettségeket állapít meg az áfa-törvény 260. (1) bekezdés c), d) és i) pontja, valamint a 260. (3) bekezdésében adott felhatalmazás alapján a Számlarendelet is. Ezáltal ezen rendelet 11. és 13. -ában foglalt bejelentési kötelezettség kiterjed minden olyan számlázó programra, amellyel olyan számlát állítanak ki, amelyre az áfa-törvény 158/A. -a szerint a belföldi szabályok az irányadók. Ezen nem változtat az a tény sem, hogy a számla kiállítása külföldön történik, ugyanis a belföldi adókötelezettség teljesítését kizárólag a magyar adóhatóság jogosult ellenőrizni, így a számlákat a belföldi adókötelezettség teljesítésének ellenőrzése során a magyar adóhatóság rendelkezésére kell bocsátani. Összefoglalva a Számlarendelet előírásai, így a bejelentési kötelezettség is, kiterjed a kizárólag áfa regisztrációval rendelkező külföldi adóalanyra is, amennyiben olyan számlát bocsát ki, amelyre az áfa-törvény 158/A. -a értelmében a belföldi számlára vonatkozó kötelezettségeket kell alkalmazni. 4. A használat megkezdésének az időpontját milyen dátum szerint kell értelmezni egy szoftver esetében, tekintettel arra, hogy ez lehet a szoftver letöltésének, számítógépre telepítésének az időpontja, vagy lehet ez a program regisztrációjának az időpontja a telepítést követően, vagy akár az első bizonylat kiállításának a kelte is. A Számlarendelet 11. (1) bekezdése d) pontja szerint az ott taxatíve felsorolt időpontok esetében melyik bekövetkeztétől számítva 30 napon belül kell a program használatának a bejelentését megtenni? Mi történik akkor, ha a program beszerzése megtörténik, de annak használatát nem kezdik meg (a számítógépre nem történik meg a telepítése), akkor is meg kell tenni a bejelentést vagy meg kell várni a használatbavételt? Abban az esetben, ha a program felhasználó bérleti konstrukcióban jogosult használni a számlázó programot, mely bérlet során új programnévvel, új szoftver kerül fejlesztésre, és a jövőben azt kívánja tovább használni, akkor szükséges-e új bejelentést tennie? Amennyiben igen, milyen beszerzési dátumot kell megadnia (bérleti időszak folyamatos teljesítésű)? Amennyiben a szoftvert beszerző és a szoftvert használó adóalany nem azonos, mivel a szoftvert beszerző a szolgáltatás nyújtása keretében biztosítja harmadik fél részére a szoftver használatát, a beszerzésre vonatkozóan szükséges-e bejelentést tenni a programot vásárlónak, de azt nem használónak, valamint a tényleges használó harmadik félnek kell-e a bejelentés során megadni a beszerzés dátumát, és ha igen, akkor milyen dátumot kell szerepeltetnie ennél az adatnál? Hogyan kell e tekintetben eljárni meghatalmazotti számlakibocsátás esetén? A Számlarendelet 11. (1) bekezdés d) pontja tekintetében használat megkezdése alatt a számlázó program tényleges használatának a megkezdését kell érteni, vagyis azt az időpontot, amelytől kezdve az adóalany a jogszabály szerinti számla-kibocsátási kötelezettségét az adott számlázó program használatával teljesíti. A Számlarendelet 11. (1) bekezdésének felvezető fordulata alapján tekintve, hogy az adóalany által használt számlázó program adatait kell 6

7 bejelenteni a bejelentési kötelezettséget a tényleges használat megkezdésétől számított 30 napon belül kell teljesíteni. Ha a számlázó program beszerzése megtörténik, azonban a tényleges használatba vételre csak egy későbbi időpontban kerül sor, a bejelentési kötelezettséget legkésőbb a tényleges használat megkezdésétől számított 30 napon belül kell teljesíteni. A bejelentési kötelezettség minden esetben az adóalany által használt számlázó programra vonatkozik. Abban az esetben, ha az adóalany új az előző helyett, attól eltérő számlázó program használatát kezdi meg, úgy egyrészt be kell jelentenie a korábban használt számlázó program használatból történő kivonását, másrészt az új számlázó program használatának megkezdését. A bejelentési kötelezettség megkezdése szempontjából nincsen annak jelentősége, hogy az adóalany milyen konstrukcióban így például bérleti jogviszonyban kezdi meg az új számlázó program használatát. Amennyiben az eltér az addig használt számlázó programtól, úgy teljesíteni kell a bejelentési kötelezettséget. Folyamatos teljesítésű bérleti jogviszonyban az új számlázó program használatba vételi dátumának azt az időpontot kell tekinteni, amihez az új számlázó program használatba vétele igazoltan köthető, vagyis nem a korábbi számlázó program használata során is változatlanul fennálló bérleti jogviszony kezdetének az időpontja, hanem az új számlázó program használatba vételének időpontját. Fontos azonban, hogy a számlázó program frissítése, verzióváltása esetén nem kell ismételten bejelentést tenni, miután ez esetben a használatba vett és már bejelentett program nem csak annak működése változik, vagyis a korábbi név és azonosító alapján maga a program továbbra is beazonosítható marad. Amennyiben a szoftvert beszerző és a szoftvert használó adóalany nem azonos, mivel a szoftvert beszerző szolgáltatás nyújtása keretében biztosítja harmadik fél részére a szoftver használatát, a bejelentési kötelezettség kizárólag a szoftver használóját mint számlakibocsátásra kötelezett felet terheli. A szoftvert használó adóalanynak a jogszabályban meghatározott adatkör tekintetében kell bejelentést tennie, ennek keretében a Számlarendelet 11. (1) bekezdés d) pontja szerinti adatként azt az időpontot kell megjelölni, amikor a szoftver rendelkezésre bocsátásának eredményeként a tényleges használata megkezdődött. Amennyiben a számlázó program a meghatalmazott tulajdonában van, vagy ő bérli, akkor a számlakibocsátásra kötelezett adóalanynak (számlázó programot használónak) a Számlarendelet 11. (1) bekezdés c) pontja alapján azon személy adatait kell bejelenteni, aki (amely) a meghatalmazott részére a számlázó programot értékesítette vagy bérbe adta. Ez esetben a Számlarendelet 11. (1) bekezdés d) pontja szerinti időpont az, amikor a számlakibocsátásra kötelezett helyett és nevében a meghatalmazott a számlázó programmal megkezdte a számlakibocsátást. 5. A Számlarendelet 11. (2) bekezdése szerinti használatból történő kivonás bejelentésének esetében az a) bekezdés alapján a korábban bejelentett adatokat kell ismételten közölni, vagy a használatból történő kivonás időpontjában aktualizáltakat? A Számlarendelet 11. (2) bekezdés b) pontja szerinti használatból történő kivonás napját egy szoftver esetében milyen dátumra vonatkozóan szükséges megadni, azaz mettől szükséges a 30 napos határidőt számítani? A probléma abból adódhat, hogy ez lehet akár az utolsó számla kiállításának kelte szerinti dátum, vagy az-az időpont, amikor a szoftvert eltávolítják a 7

8 számítógépről, az megsemmisül vagy akár az, amikor a vállalkozás beszünteti gazdasági tevékenységét. Abban az esetben, ha a felhasználó bejelentette, hogy a használatból kivonta a számlázó programot, utólag lehetséges-e a korábban kibocsátott számlákról másolatot újból kinyomtatni, vagy ez ismételt használatnak minősíthető-e, azaz újból be kell jelenteni a program használatát? A Számlarendelet 11. (2) bekezdése szerinti használatból történő kivonás bejelentése esetén a korábban már bejelentett számlázó program akkori bejelentés szerinti adatainak megfelelő adatokat kell megadni. Vagyis a használatból történő kivonáskor megadott adatoknak összekapcsolhatónak kell lenniük a használat megkezdésekor bejelentett adatokkal, hiszen az adóalany ugyanarra a számlázó programra vonatkozóan teljesít bejelentést. A Számlarendelet 11. (2) bekezdés b) pontja szerinti használatból történő kivonás időpontja alatt azt a dátumot kell érteni, amelytől kezdődően az adóalany a jogszabály szerinti számlakibocsátási kötelezettsége teljesítésére a továbbiakban már nem használja az adott számlázó programot, vagyis azzal nem állít ki többet számlát. Amennyiben a már használatból kivont számlázó programmal korábban kiállított és megőrzött számláról másolat készítése történik, az nem minősül a számlázó program ismételt használatának, így erre vonatkozóan bejelentést nem kell tenni. IV. Felhasználói dokumentáció 1. A Számlarendelet 10. (1) bekezdésében nevezett dokumentáció alatt a programoknál jelenleg is elérhető elektronikus felhasználói kézikönyv értendő, vagy készítendő/készíthető külön dokumentáció a számlázómodul területeiről? Amennyiben a felhasználói kézikönyv nem felel meg a Számlarendeletben meghatározott dokumentációnak, úgy a külön elkészítendő dokumentáció tartalmára vonatkozóan milyen követelményeknek kell megfelelni ahhoz, hogy a számlázó program kizárólag a dokumentációban szereplő funkciókat hajthatja végre rendelkezésnek a dokumentáció egyértelműen megfeleljen? (tekintve, hogy a teljes rendszer számos más funkcióval is rendelkezik, illetve a fentebb említett raktárkészlet kezelés pl. nem szerves része a számlázó programnak (funkciónak/modulnak). Szintén abban az esetben, ha a már meglévő felhasználó kézikönyv esetleg nem felel meg a Számlarendeletben meghatározott dokumentációnak, úgy a külön elkészülő dokumentációt visszamenőleg kell-e rendelkezésre bocsátani a előtti vásárlások esetében is, tekintve, hogy a 10. (4) bekezdés alapján a dokumentációt áthárított adó megállapításához való jog elévüléséig köteles megőrizni, illetve mivel a 24/1995. PM rendeletben meghatározott NAV igazolás -ként ismert megfelelőségi előírás án hatályát vesztette? A Számlarendelet 10. (1) - (2) bekezdése szerint A számlázó program értékesítésekor, rendelkezésre bocsátásakor az értékesítő, rendelkezésre bocsátó köteles a vevő, felhasználó részére átadni vagy egyéb módon rendelkezésére bocsátani a számlázó program fejlesztője által készített, magyar nyelvű felhasználói 8

9 dokumentációt, valamint tájékoztatnia kell a vevőt, felhasználót a számlázó program nevéről és azonosítójáról. Az (1) bekezdés szerinti dokumentációnak tartalmaznia kell a számlázó program működésére, használatára vonatkozó részletes leírást és a számlázó program valamennyi funkciójának ismertetését. A számlázó program kizárólag a dokumentációban szereplő funkciókat hajthatja végre. A fenti előírások értelmében a magyar nyelvű felhasználói dokumentációnak tartalmaznia kell a számlázó program működésére, használatára vonatkozó részletes leírást és a számlázó program valamennyi funkciójának ismertetését. Azt, hogy ezt a dokumentációt milyen formában, illetve milyen megnevezés alatt kell a vevő rendelkezésére bocsátani, nem határozza meg a jogszabály. Ennek értelmében bármilyen olyan dokumentáció elfogadható, ami az egyértelműség, közérthetőség általános követelményeinek megfelelően tartalmazza a program rendeltetésszerű használatához, működéséhez szükséges információkat. Ez akár egy a kérdésben hivatkozott elektronikus felhasználói kézikönyv is lehet, ha az megfelel a követelményeknek. A hivatkozott rendelkezés azon fordulata, hogy a számlázó program kizárólag a dokumentációban szereplő funkciókat hajthatja végre, értelemszerűen csak a dokumentáció számlázó programra vonatkozó része tekintetében kell, hogy érvényesüljön. Tehát egy több funkcióval rendelkező program dokumentációja tartalmazhatja a program valamennyi funkciójának leírását, azonban a számlázó program (funkció, modul) csak azokat a dokumentációban szereplő funkciókat hajthatja végre, amelyek annak használatára vonatkoznak. A Számlarendelet kérdéses fordulatára tekintettel tehát nem szükséges külön dokumentációt készíteni kizárólag a számlázó programra (funkcióra, modulra) vonatkozóan. A Számlarendelettel hatályon kívül helyezett, a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet 1/E. (2) bekezdése a Számlarendelet 10. (2) bekezdésével lényegében azonos rendelkezést tartalmazott a számlázó program dokumentációjára vonatkozóan, azzal, hogy előírta, hogy A számla kibocsátójának a számlázó program olyan dokumentációjával kell rendelkeznie, amely tartalmazza a program működésére, használatára vonatkozó részletes leírást, [ ], ezáltal a Számlarendelet nem támaszt más követelményt a számlázó program dokumentációjával kapcsolatban. Következésképpen, amennyiben a Számlarendelet hatályba lépése előtt vásárolt programokhoz adott dokumentáció (felhasználói kézikönyv) megfelelt a hivatkozott PM rendelet szerinti előírásnak, meg kell felelnie a Számlarendelet szerinti követelményeknek is. 2. Kinek kell megőrizni a dokumentációt abban az esetben, amikor a számlakibocsátásra kötelezett adóalany olyan meghatalmazottat bíz meg a számlázással, aki ahhoz saját tulajdonában álló, vagy saját maga által bérelt számlázó programot használ? A számlakibocsátásra kötelezett adóalanynak tehát sem a tulajdonában, sem a használatában nincsen számlázó program. A Számlarendelet 10. (1) bekezdése értelmében a számlázó program értékesítésekor, rendelkezésre bocsátásakor az értékesítő, rendelkezésre bocsátó köteles a vevő, felhasználó részére átadni vagy egyéb módon rendelkezésére bocsátani a számlázó program fejlesztője 9

10 által készített, magyar nyelvű felhasználói dokumentációt, valamint tájékoztatnia kell a vevőt, felhasználót a számlázó program nevéről és azonosítójáról. A kérdéses esetben a számlázó program vevőjének, felhasználójának a meghatalmazott minősül, így a felhasználói dokumentációt az ő részére kell átadni. A felhasználói dokumentáció megőrzésének kötelezettségét a Számlarendelet 10. (4) bekezdése viszont a számlázó programot használó adóalanyra telepíti. A számlázó program használójának a számlakibocsátásra kötelezett adóalany minősül abban az esetben is, ha a számlázással meghatalmazottat bíz meg. Ebből következően a Számlarendelet 10. (4) bekezdése alapján a számlázó programmal rendelkező meghatalmazottnak a program felhasználói dokumentációját a megbízó (számlakibocsátásra kötelezett) adóalany rendelkezésére kellene bocsátania. Amennyiben ez nem járható út, az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény 160. (2) bekezdésében található egyetemleges felelősség alapján a felhasználói dokumentációt a meghatalmazott is megőrizheti, feltéve, hogy a felek közötti meghatalmazás erről is rendelkezik. Amennyiben a felek korábban kötöttek egymással a számlakibocsátásra meghatalmazást, és az nem tartalmaz az előbb említetteknek megfelelő részt, úgy azt e tekintetben módosítani szükséges. NAV 10

1. Adóigazgatási azonosításra való alkalmasság. 2. Értelmező rendelkezések. 3. Nyomtatvánnyal szembeni követelmények

1. Adóigazgatási azonosításra való alkalmasság. 2. Értelmező rendelkezések. 3. Nyomtatvánnyal szembeni követelmények 10816 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 89. szám A nemzetgazdasági miniszter 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelete a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött

Részletesebben

SZÁMLÁZÓ. Bejelentés számlázó programok és online számlázó rendszerek használatba vételéről és használatból történő kivonásáról

SZÁMLÁZÓ. Bejelentés számlázó programok és online számlázó rendszerek használatba vételéről és használatból történő kivonásáról SZÁMLÁZÓ Bejelentés számlázó programok és online számlázó rendszerek használatba vételéről és használatból történő kivonásáról Számlázó és felvásárlási jegy programok (számítógépes szoftver) használatának

Részletesebben

Számlázó programmal szembeni jogszabályi követelményeket érintő gyakori kérdésekválaszok

Számlázó programmal szembeni jogszabályi követelményeket érintő gyakori kérdésekválaszok Számlázó programmal szembeni jogszabályi követelményeket érintő gyakori kérdésekválaszok II. [A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági

Részletesebben

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló

Részletesebben

Hibridlevél Tájékoztató számlázási szabályokról

Hibridlevél Tájékoztató számlázási szabályokról Hibridlevél Tájékoztató számlázási szabályokról Tartalomjegyzék 1. Alkalmazandó jogszabályok... 3 2. Számlákkal kapcsolatos előírások... 4 2.1. Számlaadási kötelezettség... 4 2.2. A számla kötelező adattartalma...

Részletesebben

Tájékoztató az adatexporttal összefüggésben felmerült egyes kérdésekről [23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 11/A. -a és 2-3.

Tájékoztató az adatexporttal összefüggésben felmerült egyes kérdésekről [23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 11/A. -a és 2-3. Tájékoztató az adatexporttal összefüggésben felmerült egyes kérdésekről [23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 11/A. -a és 2-3. mellékletei] A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus

Részletesebben

A számlázó szoftverekre vonatkozó szabályok 2017 július 01-től

A számlázó szoftverekre vonatkozó szabályok 2017 július 01-től ÁFA bevallási szabályok 2017. július 01-től változnak az áfa bevallás, összesítő jelentésére vonatkozó szabályai. Addig is, a következő feladatokat célszerű elvégezni, a felkészülés jegyében. 1. A számlázó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal. SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv 1. 9.

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal. SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv 1. 9. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv 1. 9. ] Az ún. távolról nyújtható szolgáltatások

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújtható szolgáltatások

Részletesebben

A pénzügyminiszter 47/2007. (XII. 29.) PM rendelete

A pénzügyminiszter 47/2007. (XII. 29.) PM rendelete A pénzügyminiszter 47/2007. (XII. 29.) PM rendelete a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE III. [Áfa tv. 45/A. (2) bek., Mód. tv1. 9. ]

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE III. [Áfa tv. 45/A. (2) bek., Mód. tv1. 9. ] ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújthatószolgáltatások

Részletesebben

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Direktíva változásához kapcsolódó, kihirdetett Áfa tv. módosítás 2014. évi XXXIII. tv. Magyar Közlöny 94. szám, kihirdetve 2014. 07. 14. Hatályba lép 2015. január 1. Az

Részletesebben

Online Számlaadat-szolgáltatás

Online Számlaadat-szolgáltatás Online Számlaadat-szolgáltatás Az Online Számla rendszere Cél: 1. A gazdaság további fehérítése (OPG, EKAER), a számla útjának figyelemmel kísérése, nagy mennyiségű számlaforgalom válik láthatóvá és követhetővé

Részletesebben

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA I. [Áfa tv. 58. (1) bek., Mód. tv.* 10. ]

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA I. [Áfa tv. 58. (1) bek., Mód. tv.* 10. ] ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2016. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA I. [Áfa tv. 58. (1) bek., Mód. tv.* 10. ] FŐSZABÁLY:

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések a július 1-jétől teljesítendő online számla adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatban

Gyakran ismételt kérdések a július 1-jétől teljesítendő online számla adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatban Gyakran ismételt kérdések a 2018. július 1-jétől teljesítendő online számla adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatban 1) 2018. július 1-jével megszűnik a számlákra vonatkozó tételes adatszolgáltatás

Részletesebben

ÁFA változások Online számla adatszolgáltatási kötelezettség július 1-től

ÁFA változások Online számla adatszolgáltatási kötelezettség július 1-től 2018. július 1.-től 2018. január 1. és 2018. június 30. között: ÁFA változások 2018. nincs változás, Áfa bevallásban változatlan adattartalommal a kibocsátott, befogadott számlák esetén : Adatszolgáltatás

Részletesebben

2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások. Készítette: Szücs Imre

2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások. Készítette: Szücs Imre 2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások 2013 1. Az általános forgalmi adóról szóló2007. évi CXXVII. törvény módosítása Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

ÁFA változások Készítette: Vira Sándor Saldo Zrt. Igazgató helyettes Vincze Péter Saldo Zrt. Tanácsadó november

ÁFA változások Készítette: Vira Sándor Saldo Zrt. Igazgató helyettes Vincze Péter Saldo Zrt. Tanácsadó november ÁFA változások 2018. Készítette: Vira Sándor Saldo Zrt. Igazgató helyettes Vincze Péter Saldo Zrt. Tanácsadó 2017. november Online számla adatszolgáltatási kötelezettség 2018. 2018. január 1. és 2018.

Részletesebben

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére történő bejelentéshez Tisztelt Adózó! Felhívjuk szíves figyelmét,

Részletesebben

Aktualitások az adózásban november 27. dr. Funtek Zsolt KMRAFI Tájékoztatási Főosztály

Aktualitások az adózásban november 27. dr. Funtek Zsolt KMRAFI Tájékoztatási Főosztály Aktualitások az adózásban 2014. november 27. dr. Funtek Zsolt KMRAFI Tájékoztatási Főosztály A reklámadó szabályai Jogszabályi háttér A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény + a reklámadóról szóló

Részletesebben

Kérdés-válaszok a július 1-jétől teljesítendő online számlaadat-szolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatban

Kérdés-válaszok a július 1-jétől teljesítendő online számlaadat-szolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatban Kérdés-válaszok a 2018. július 1-jétől teljesítendő online számlaadat-szolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatban 1. 2018. július 1-jével megszűnik a számlákra vonatkozó tételes adatszolgáltatás (összesítő

Részletesebben

Nyomtatható verzió Kedves Partnereink!

Nyomtatható verzió Kedves Partnereink! ÁFA II. Nyomtatható verzió Kedves Partnereink! Az általános forgalmi adó törvény elsősorban gazdasági társaságokat változásait a törvényszöveg, illetve a HVG különszám magyarázatai alapján ismertetjük

Részletesebben

NAV Online Számla adatküldés a DOAS rendszerben v.4 Tartalomjegyzék

NAV Online Számla adatküldés a DOAS rendszerben v.4 Tartalomjegyzék NAV Online Számla adatküldés a DOAS rendszerben v.4 Tartalomjegyzék 1 NAV Online Számla adatküldés a DOAS rendszerben...2 2 Az adatküldés törvényi hivatkozásai...2 3 A regisztráció folyamata...3 4 Számlázáskor

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ]

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] ADÓTÖRVÉNYEK 2015. ÁFA 2015. január 21. Előadó: 10 40-12 10 Sike Olga főosztályvezető helyettes, NAV SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújtható szolgáltatások

Részletesebben

Az online számla adatszolgáltatással összefüggő feladatok. Dr. Funtek Zsolt NAV KI Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály

Az online számla adatszolgáltatással összefüggő feladatok. Dr. Funtek Zsolt NAV KI Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály Az online számla adatszolgáltatással összefüggő feladatok Dr. Funtek Zsolt NAV KI Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály Miről lesz szó? A szabályozás célja, jogszabályok A számlázó programot használók

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK. Mire figyeljünk, hogy elkerüljük a mulasztási bírságot. 2014.December 1.

ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK. Mire figyeljünk, hogy elkerüljük a mulasztási bírságot. 2014.December 1. ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK Mire figyeljünk, hogy elkerüljük a mulasztási bírságot 2014.December 1. Helyszíni ellenőrzések során vizsgált adókötelezettségek. Telephely bejelentési, változás bejelentési kötelezettség

Részletesebben

Fókusz-Hírlevél Adózási Percek évi 3.szám, 2016.január 14. Kedves Vállalkozó!

Fókusz-Hírlevél Adózási Percek évi 3.szám, 2016.január 14. Kedves Vállalkozó! A tartalomból: Személyi jövedelemadó bevallás 2016. évi 3. szám, 2016.január 14. Iparűzési adó választási lehetőségek 2016. évi minimálbér Lakásvásárlás áfája Általános információ Egyéni vállalkozóknak

Részletesebben

Ügyfél kapus regisztráció (amennyiben még nincs, akkor mielőbb meg kell tenni).

Ügyfél kapus regisztráció (amennyiben még nincs, akkor mielőbb meg kell tenni). NAV Online Számla rendszerrel Kapcsolatos Tájékoztató Tisztelt Partnereink! MINT AZT ÖNÖK IS TUDJÁK a NAV tájékoztatásából 2018. július 1-jétől kötelező adatot szolgáltatni a legalább 100 ezer forint áthárított

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI ELSZÁMOLÁSÚ ÜGYLETEK SZÁMLÁZÁSÁNAK 2015. JÚLIUS 01-TŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI ELSZÁMOLÁSÚ ÜGYLETEK SZÁMLÁZÁSÁNAK 2015. JÚLIUS 01-TŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSÁRÓL BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelő KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: konyvvizsgalat@barama.hu Honlap: www.barama.hu TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI

Részletesebben

a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről

a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről 2014.07.01 2014.09.30 1 23/2014. (VI. 30.)

Részletesebben

Magyar joganyagok évi CLIX. törvény - az általános közigazgatási rendtartásr 2. oldal A Tao. törvény lé

Magyar joganyagok évi CLIX. törvény - az általános közigazgatási rendtartásr 2. oldal A Tao. törvény lé Magyar joganyagok - 2017. évi CLIX. törvény - az általános közigazgatási rendtartásr 1. oldal 2017. évi CLIX. törvény az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő

Részletesebben

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Mintacím szerkesztése Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Általános szabályok szerint Az általános forgalmi adóra vonatkozó adókötelezettséget tartalmazó jogszabályok: 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

2013. május 1-től hatályba lépő változások:

2013. május 1-től hatályba lépő változások: Tisztelt Partnerük! A 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet 71. (4) szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által 2013. március 19-ig kiadott szervizengedélyek, műszerészi igazolványok és plombanyomók 2013. április

Részletesebben

Kedves Servantes Felhasználó! Mint számítástechnikai szakcég, a következőkről tájékoztatjuk:

Kedves Servantes Felhasználó! Mint számítástechnikai szakcég, a következőkről tájékoztatjuk: Tárgy: Fontos tájékoztatás az Ön számlázó programjáról Kedves Servantes Felhasználó! Bizonyára hallott már arról, hogy 2016. január 1-jétől olyan számlázó szoftvert lehet csak használni, amely tartalmazza

Részletesebben

Online számlaadatszolgáltatás. Babári Sándor

Online számlaadatszolgáltatás. Babári Sándor Online számlaadatszolgáltatás Babári Sándor Miről lesz szó? Jogszabályi háttér Online számla rendszer Online számlázó Regisztráció menete Gyakran felmerülő kérdések Jogszabályi háttér Áfa tv. 10. sz. melléklet

Részletesebben

A Comarch ECOD Operator 2.0 WWW felhasználói kézikönyv UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA OLDALAK SZÁMA 15

A Comarch ECOD Operator 2.0 WWW felhasználói kézikönyv UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA OLDALAK SZÁMA 15 A Comarch ECOD Operator 2.0 WWW felhasználói kézikönyv UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA 2016-04-13 OLDALAK SZÁMA 15 STÁTUSZ BIZALMAS Tartalomjegyzék 1. Az adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás funkcióhoz kapcsolódó

Részletesebben

a 3. számú Bejelentő laphoz

a 3. számú Bejelentő laphoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 3. számú Bejelentő laphoz a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében, papír alapon vagy számítástechnikai adathordozón történő teljesítéséhez az Art. 7.

Részletesebben

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető! Jogszabályi háttér:

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető! Jogszabályi háttér: Kitöltési útmutató a 18K102 jelű, adatszolgáltatás a kisadózó vállalkozás részére a 2018. évben juttatott, 1 millió forintot meghaladó kifizetésről elnevezésű nyomtatványhoz Ezen a nyomtatványon a 2018.

Részletesebben

Tájékoztató a 2013-tól alkalmazandó új számlázási szabályokról. A papíralapú és az elektronikus számlára egyaránt vonatkozó követelmények

Tájékoztató a 2013-tól alkalmazandó új számlázási szabályokról. A papíralapú és az elektronikus számlára egyaránt vonatkozó követelmények Tájékoztató Tájékoztató a 2013-tól alkalmazandó új számlázási szabályokról A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a számlázási szabályai tekintetében történő módosításáról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Tusán Róbert Gazdálkodási ismeretek tájházak üzemeltetéséhez

Tusán Róbert Gazdálkodási ismeretek tájházak üzemeltetéséhez Tusán Róbert Gazdálkodási ismeretek tájházak üzemeltetéséhez A kötelezettségvállalástól a számlázásig A kötelezettségvállalással kapcsolatos legfontosabb alapfogalmak a következőek: a.) kötelezettségvállalás:

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015.

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai Közösség

Részletesebben

Fordított adózású ügyletre adott előleg és az áfa

Fordított adózású ügyletre adott előleg és az áfa Fordított adózású ügyletre adott előleg vonatkozásában (mezőgazdasági termékeknél) NAV-tól kért állásfoglalás alább megtekinthető: (Természetesen nem tekinthető jogszabálynak!) 1.) Előleg kezelése a mezőgazdasági

Részletesebben

Az online pénztárgépek bevezetésének ellenőrzési tapasztalatai. dr. Rusznák Ildikó

Az online pénztárgépek bevezetésének ellenőrzési tapasztalatai. dr. Rusznák Ildikó Az online pénztárgépek bevezetésének ellenőrzési tapasztalatai dr. Rusznák Ildikó Az informatikai háttérrendszerek kihasználása Előzmények Magyarországon a pénztárgépek használata 1990-re nyúlik vissza

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adóhatóság előtti eljárásban az adózónak lehetősége van arra, hogy ügyében helyette képviselője, meghatalmazottja

Részletesebben

2018/10/16 06:18 1/11 Online Számla

2018/10/16 06:18 1/11 Online Számla 2018/10/16 06:18 1/11 Online Számla Online Számla Ez a dokumentum a 2018. július 1-től érvényes NAV adatszolgáltatással kapcsolatos tudnivalókat foglalja össze röviden. A lényeg A 100.000,- Ft ÁFA tartalmat

Részletesebben

Felkészülés a NAV Online számlázásra felhasználói oldal

Felkészülés a NAV Online számlázásra felhasználói oldal Oldal 1 / 7 Felkészülés a NAV Online számlázásra felhasználói oldal 2018. július 1-től kötelező adatot szolgáltatni a legalább 100 ezer forint áthárított áfát tartalmazó, belföldi adóalanyok közötti ügyletekről

Részletesebben

Tájékoztató. az Online Számla rendszerben az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének előfeltételeként szükséges regisztráció folyamatáról

Tájékoztató. az Online Számla rendszerben az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének előfeltételeként szükséges regisztráció folyamatáról Tájékoztató az Online Számla rendszerben az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének előfeltételeként szükséges regisztráció folyamatáról A regisztráció folyamatáról röviden I. A regisztráció, mint

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News. 2014 július

Grant Thornton Hungary News. 2014 július Grant Thornton Hungary News 2014 július Tisztelt Ügyfeleink! Kérjük, feltétlenül figyeljenek a számlázással kapcsolatos alábbi változásokra! Emellett további változásokra és a reklámadóra szeretnénk felhívni

Részletesebben

A fordított adózás 2015. január elsejétől egyes acélipari termékekre is kiterjed (Áfa tv. 142. (1) bekezdés j) pontja és 6/B.

A fordított adózás 2015. január elsejétől egyes acélipari termékekre is kiterjed (Áfa tv. 142. (1) bekezdés j) pontja és 6/B. A fordított adózás 2015. január elsejétől egyes acélipari termékekre is kiterjed (Áfa tv. 142. (1) bekezdés j) pontja és 6/B. számú melléklete) Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014.

Részletesebben

Elektronikus számlázás. Czöndör Szabolcs

Elektronikus számlázás. Czöndör Szabolcs Elektronikus számlázás Czöndör Szabolcs Számlázási módszerek Jogszabály Menedzsment E-számla Informatika NAV Elektronikus számla fogalma ÁFA tv. 259. (5)elektronikus számla: az e törvényben előírt adatokat

Részletesebben

Az új közlekedési eszközöknek az Európai Közösség más tagállamából történő beszerzésének és értékesítésének alapvető szabályai 2019.

Az új közlekedési eszközöknek az Európai Közösség más tagállamából történő beszerzésének és értékesítésének alapvető szabályai 2019. Az új közlekedési eszközöknek az Európai Közösség más tagállamából történő beszerzésének és értékesítésének alapvető szabályai 2019. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai Közösség

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai dr. Horváth Gábor 2015. január 2015. évi Art. módosítások I. A módosításokat a 2014. évi LXXIV. törvény tartalmazza! Alapelvek Az

Részletesebben

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza.

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza. 2005. évi CLXIII. törvény az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek

Részletesebben

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma: Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása: KÉRELEM vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez Új kérelem

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 1. modul: Tételes áfabevallás Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes 2013. Január 16. Az ún. tételes áfabevallás bevezetése

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2017

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2017 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2017. ÉVBEN KEZDŐDÖTT ADÓÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG-KIEGÉSZÍTÉSRŐL SZÓLÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ Iparűzési adóelőleg-kiegészítési kötelezettség

Részletesebben

ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS LEHET

ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS LEHET TÁJÉKOZTATÓ Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 26. (1) bekezdése alapján az Egyházasrádóci

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása 2015. január 1-től

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása 2015. január 1-től Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása 2015. január 1-től Kihirdetve: Magyar Közlöny 161. szám 2014. november 26., szerda 2014. évi LXXIV. törvény 2014. évközi változások

Részletesebben

19TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

19TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 19TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére történő bejelentéshez Tisztelt Adózó! Felhívjuk szíves figyelmét,

Részletesebben

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető!

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető! Kitöltési útmutató a 18K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2018. évben elengedett összegéről

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2017

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2017 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2017. ÉVBEN KEZDŐDÖTT ADÓÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG-KIEGÉSZÍTÉSRŐL SZÓLÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ Iparűzési adóelőleg-kiegészítési kötelezettség

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG-KIEGÉSZÍTÉSRŐL SZÓLÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG-KIEGÉSZÍTÉSRŐL SZÓLÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG-KIEGÉSZÍTÉSRŐL SZÓLÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ Iparűzési adóelőleg-kiegészítési kötelezettség Az adózás rendjéről szóló

Részletesebben

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6954. számú törvényjavaslat a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról

Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról 2012.06.28. Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról (Áfa tv. 142. (1) bekezdés i) pont, 142. (8) bekezdés, Art. 31/A. ) A

Részletesebben

NAV Online Számla KISOKOS

NAV Online Számla KISOKOS NAV Online Számla KISOKOS 2018. július 1. Online Számla adatszolgáltatás Vészesen közeledik a NAV legújabb csodafegyvereként emlegetett, Online Számla adatszolgáltatási kötelezettség bevezetésének időpontja.

Részletesebben

A számla tartalmi elemei

A számla tartalmi elemei A számla tartalmi elemei Kedves Partnereink! Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 169. tartalmazza a számla kötelező adattartalmát. Az alábbiakban 2 csoportba

Részletesebben

Belföldi áfa összesítő jelentés

Belföldi áfa összesítő jelentés Belföldi áfa összesítő jelentés Készítette: Balogh Szabolcs NAV Kiemelt Adózók Adóigazgatása Kiutalás Előtti Ellenőrzési osztály 2. A belföldi áfa összesítő jelentésre vonatkozó jogszabályi háttér: Az

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSAI ELEKTRONIKUS ADATSZOLGÁLTATÁS A SZÁMLÁK ADATAIRÓL

AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSAI ELEKTRONIKUS ADATSZOLGÁLTATÁS A SZÁMLÁK ADATAIRÓL 2017. 11. 27. ELEKTRONIKUS ADATSZOLGÁLTATÁS A SZÁMLÁK ADATAIRÓL AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSAI 2018. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kire és mely számlákra vonatkozik?

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSAI Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal

AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSAI Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSAI 2018. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal ELEKTRONIKUS ADATSZOLGÁLTATÁS A SZÁMLÁK ADATAIRÓL Kire és mely számlákra vonatkozik? Belföldön

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Számlakezelési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Számlakezelési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva BUDAPESTI MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI Iktatószám: TK/309-2/2019. Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Számlakezelési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

A BIZONYLATOK FAJTÁI

A BIZONYLATOK FAJTÁI A BIZONYLATOK FAJTÁI Pénzügyi bizonylatok Tevékenységi bizonylatok Átvételi bizonylatok Keletkezési helyek szerinti bizonylatok A szigorú számadású nyomtatványok Állampolgársági, hatósági bizonyítványok

Részletesebben

Általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó Bejelentkezéskor eldöntve, de minden adóév végén megváltoztatható Mindenki áfa alany, aki saját nevében gazdasági tevékenységet folytat Tevékenység üzletszerűen, rendszeresen folytatva, bevétel elérése

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 14K50 jelű, a hitelintézet és a kincstár adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2014. évi kifizetéséről elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A

Részletesebben

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú. Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2004. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012. A számlázásra vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-törvény), valamint az

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

NAV online számlabekötés Felkészülés és gyakorlati kérdések. Előadó dr. Sztankó Dániel, RSM Hungary Zrt.

NAV online számlabekötés Felkészülés és gyakorlati kérdések. Előadó dr. Sztankó Dániel, RSM Hungary Zrt. NAV online számlabekötés Felkészülés és gyakorlati kérdések Előadó dr. Sztankó Dániel, RSM Hungary Zrt. KINEK, MIRŐL, HOGYAN KELL ADATOT SZOLGÁLTATNI? ADATSZOLGÁLTATÁS SZABÁLYOZÁS 01 02 03 Mit kell jelenteni?

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK. a számlázó program adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás elnevezésű új funkciójával összefüggésben

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK. a számlázó program adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás elnevezésű új funkciójával összefüggésben GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK a számlázó program adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás ű új funkciójával összefüggésben 2016. január 1-jén a számlázó programmal szemben új követelmény lép hatályba. A számla

Részletesebben

Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz

Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz Jogszabályi háttér: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

KENŐOLAJOK JÖVEDÉKI ENGEDÉLYES KERESKEDELME

KENŐOLAJOK JÖVEDÉKI ENGEDÉLYES KERESKEDELME KENŐOLAJOK JÖVEDÉKI ENGEDÉLYES KERESKEDELME ( Az összeállítás a 2014.01.01-től hatályos 2003 évi CXXVII tv (Jöt.) és a 8/2004(III.10) PM rendelet ( Vhr.) kenőolajokra vonatkozó lényeges rendelkezései alapján

Részletesebben

Szigorú számadású nyomtatványok

Szigorú számadású nyomtatványok Szigorú számadású nyomtatványok Időállapot: 2015-01-01-2015-12-31 Szerző: Veresné Drótos Katalin, Lektor: Zatik László, Módosítva: 2015-01-07 18:08:55 Tartalomjegyzék: 1. A szigorú számadású nyomtatványok

Részletesebben

PAS számlázó szoftver Használati útmutató

PAS számlázó szoftver Használati útmutató PAS számlázó szoftver Használati útmutató 1 Bevezetés 1.1.1 A PAS számlázó szoftver (a továbbiakban számlázó ) a magyar jogszabályoknak megfelelő számla kibocsátására alkalmas, interneten keresztül használható

Részletesebben

PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR GARANCIAVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT

PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR GARANCIAVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR GARANCIAVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. január 19-től Tartalom A. GARANCIAVÁLLALÁS A BENYÚJTOTT TAGI SZÁMLÁK KIFIZETÉSÉRE... 2 1. A vállalt garancia... 2 2. A garancia vállalásának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Bajzáth Tibor

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Bajzáth Tibor ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Bajzáth Tibor osztályvezető 1 SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújtható szolgáltatások telekommunikációs szolgáltatások

Részletesebben

KÉRELEM ... Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. helység. nap. kérelmező képviselője aláírása

KÉRELEM ... Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. helység. nap. kérelmező képviselője aláírása KÉRELEM Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához _ ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K51 jelű, a súlyosan fogyatékos magánszemély részére 2013. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz

Részletesebben

Kik tartoznak a különleges adózói körbe?

Kik tartoznak a különleges adózói körbe? A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal létesített - közösségi kereskedelemmel kapcsolatos - ügyleteire vonatkozó alapvető áfa-szabályok 2019. Kik

Részletesebben

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele!

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele! Kitöltési útmutató a kisadózó vállalkozás által megszerzett bevételről, a bevételi értékhatárt meghaladó összeg után fizetendő százalékos mértékű adóról 2014. évre, valamint adatszolgáltatásról [14KATA]

Részletesebben

Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete az Idegenforgalmi adóról

Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete az Idegenforgalmi adóról Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete az Idegenforgalmi adóról Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1)

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz

Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz Jogszabályi háttér: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2017.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2017. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2017. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben