KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány évi gazdálkodásáról.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány. 2009. évi gazdálkodásáról."

Átírás

1 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány évi gazdálkodásáról.

2 MH SZOCIÁLPOLITIKAI KÖZALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2010.május 11.

3 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T I. Általános rész 1. A szervezet rövid bemutatása A szervezet elnevezése: MH Szociálpolitikai Közalapítvány A szervezet székhelye: 1134 Budapest, Lehel u. 41. A szervezet adószáma: A szervezet statisztikai számjele: A szervezet bankszlaszáma: A szervezt fő tevékenységi köre: Magyar Államkincstár Szociális tevékenység Jogosult képviselők: Gyuris Mihály 2085 Pilisvörösvár, Sas u. 15. A beszámolót készítette: Horváth Andrea Reg.szám: A beszámolót auditálta: Dr. Balla István kamarai tag könyvvizsgáló Nyt.szám: Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. A beszámoló készítés Időpontja: év május 11.

4 A szervezet a tevékenységét a évi C. számú Számviteli Törvény, valamint a 224/2000 Korm.rendelet, illetve tevékenységéhez kapcsolódóan egyéb jogszabályokhoz igazodva végzi. 1. A számviteli politika általános előírásainak ismertetése A szervezet számviteli politikáját a év C. törvénnyel összhangban készítette el, amelyben meghatározta a szervezetre vonatkozó, a számviteli munkát és kereteit meghatározó általános és legfontosabb jellemzőket. A szervezet a 224/2000. kormányrendelet 4, 6. sz melléklete szerinti Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlegét és eredmény kimutatását készíti el kiegészítő melléklettel. Emellett az évi CLVI. (közhasznúsági törvény) által előírt Közhasznúsági jelentést is összeállítja. Az elkészített egyszerűsített éves beszámoló a január 01-jei nyitó és a december 31-ei záró időpontok közötti időszak adatait, az eredménykimutatás a fenti időpontok közötti bevételeket és költségeket tartalmazza. A beszámoló magyar nyelven, forintban készült és adatai ezer forintban kerültek kimutatásra. A vállalkozás a mérleg főösszeg 2 %-át meghaladó hibák összessége után tekinti jelentősnek az előző években elkövetett hibákat. Az egyes mérlegsorokra vonatkoztatva értékelés szempontjából jelentős 5 %-ot meghaladó, de legalább a 100 eft-ot elérő értékelési különbözet. A beszámoló kettős könyvvezetéssel alátámasztott. A szervezet a kettős könyvviteli rendszerben alkalmazott számlarendjét a sajátosságaihoz igazodva, az általánosan elfogadott számlaszámok beépítésével dolgozta ki. A mérleg fordulónap december 31. A mérlegkészítés időpontja április A beszámoló összeállításánál alkalmazott általános értékelési eljárások, elszámolási gyakorlat Immateriális javak, Tárgyi eszközök értékelése A vállalkozás folytatásának elvéből kiindulva, vagyontárgyait beszerzési áron (előállítási költségen) tartja nyilván, ezek mérlegbe állított értéke a beszerzési költségek és az elszámolt értékcsökkenés különbözete. Amortizációs politikájában a szervezet az értékcsökkenés számításakor a számviteli törvény és a társasági adóról szóló törvény rendelkezései szerint jár el. Az értékcsökkenés elszámolásakor a lineáris elszámolási módot alkalmazza a meghatározott lineáris leírási kulcsokkal. A szervezet él az egyedileg 100 ezer forint bekerülési értéket el nem érő tárgyi eszköz használatba vétellel egy időben történő

5 egyösszegű értékcsökkenés elszámolásának lehetőségével, függetlenül attól, hogy az a szervezet tevékenységét várhatóan egy évnél tovább fogja szolgálni. Pénzeszközök, értékpapírok értékelése A valódiság elvének figyelembe vételével az üzleti év mérleg fordulónapján a szervezet leltárral támasztja alá a forgó eszközök között kimutatott értékpapírokat, a pénztárban található készpénzt. A forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat beszerzési áron szerepelteti a mérlegben. A bankbetéteket a pénzintézet fordulónapi bankkivonataival egyező összegben kerülnek kimutatásra. A deviza, valuta készletei forint értékét a számviteli törvény meghatározott szükség szerint átértékelt könyv szerinti értéken mutatja ki. Követelések, kötelezettségek értékelése A szervezet a követeléseket és a kötelezettségeket könyvszerinti értéken mutatja be és leltárral támasztja alá. Időbeli elhatárolások Időbeli elhatárolásokat alkalmaz a törvény előírásai szerint a beszámoló készítés időszakára vonatkozó, de csak később felmerülő költségek és bevételek tekintetében, valamint a tárgy évben felmerült, de csak a következő időszakra vonatkozó bevételek és ráfordítások esetében.

6 II. SPECIFIKUS RÉSZ 1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 1.Befektetett eszközök Immateriális javak, tárgyi eszközök évben immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzésére a norvég projekt keretében került sor. Az immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének változását mutatja be a következő befektetési tükör MEGNEVEZÉS Nyitó NÖVEK EDÉS ÉVKÖZI CSÖKK ENÉS Átsorolás /adatok eft-ban/ ZÁRÓ I. Immateriális Javak Szellemi termékek Összesen: II. Tárgyi eszközök Egyéb berendezések (Informatikai eszközök) Összesen: Fenti eszközökből 6.765e Ft értékben a norvég projekt konzorciumi partnereinek lett átadva használatra informatikai berendezés. A halmozott értékcsökkenés részletezését az alábbi táblázat szemlélteti MEGNEVEZÉS Nyitó NÖVEK EDÉS Évközi Csökken és Átsorolás /adatok eft/ Záró I. Immateriális Javak Szellemi termékek Összesen: II. Tárgyi eszközök Egyéb berendezések (Informatikai eszközök) Összesen: Fenti értékcsökkenés mellett 2.040eFt értékű, projekthez beszerzett bútor lett egyösszegű értékcsökkenésként leírva, a számviteli politika 100eFt alatti eszközök leírása módja szerint.

7 A tárasság befektetett pénzügyi eszközzel nem rendelkezik. 2. Készletek Itt került kimutatásra befejezetlen szolgáltatásként 7.854eFt értékben a norvég projekt PIR3- hoz kapcsolódó elszámolatlan, de költségként lekönyvelt összege. 3. A követelések összetétele A követelések mérlegsoron: a konzorciumi partnerekkel szembeni előlegkövetelés eFt el nem végzett tanfolyamok díjának követelése 517eFt adóhatósággal szembeni (illeték, adó) és egyéb követelés 10eFt szerepel. 4. Értékpapír A szervezet a mérleg fordulónapján e Ft (könyv szerinti) értékű, forgatási célú diszkont kincstárjeggyel rendelkezik, melyek a Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapírszámláján tart. 5. Pénzeszközök A pénzeszközök állománya: Pénztár 60eFt MÁK folyószámla: eFt MÁK norvég projekt alszámla: 124eFt 6. Aktív időbeli elhatárolások A szervezetnél aktív időbeli elhatárolás képzésére 31e Ft összegben került sor. Ez a évet érintő, de évben beérkezett szja 1%-ból származó bevétel összege. 7. Sajáttőke A szervezet sajáttőkéje Induló (alapítótól kapott) tőke eFt Eredménytartalék (előző évek eredménye): eFt évi mérleg szerinti eredmény: eFt tételekből áll. 8. Kötelezettségek bemutatása A szervezetnek hátrasorolt, valamint hosszúlejáratú kötelezettsége nincs. A rövidlejáratú kötelezettségek alakulása: Belföldi szállítók: 7.910eFt (2010.januárjában kiegyenlítve) Adóhatósággal szembeni és egyéb kötelezettségek: 1.816eFt (2010.januárban befizetve) Visszajött szociális segélyek: 172eFt (2010.januárban újra utalva) Norvég projektből kapott előleg: eFt 9. Passzív időbeli elhatárolások A szervezet passzív időbeli elhatárolása:

8 2009. évi költségvetési támogatásból fel nem használt maradvány:38.725eft évi könyvvizsgálat: 250eFt, valamint a PIR2 könyvvizsgálata 500eFt, Támogatásból beszerzett projekt tárgyi eszközök értékcsökkenésként még el nem számolt támogatás arányos értéke 6.509eFt évi bankköltség elhatárolás: 67eFt. A mérleg eszköz, valamint forrás oldalán szereplő tárgy évi főösszege, a eFt, megegyezik a december 31-ei főkönyvi kivonat, illetve a főkönyvi számlák vonatkozó záró egyenlegeivel. 2. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 1.Bevételek: Költségvetési támogatás: tárgy évi eFt, melyből fel nem használt (és elhatárolt maradvány) eFt, valamint az előző évi felhasznált maradvány eFt, A norvég projektre véglegesen átvett pénzeszköz: eFt Társaságok, magánszemélyek támogatása: eFt Szja 1% bevétele: 1.895eFt El nem végzett tanfolyamok díjának térítése, és a hozzá kapcsolódó kamatbevételek: 867eFt Értékpapír forgatásból származó árfolyamnyereség: 6.005eFt 2. Költségek, ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások: eFt Személyi jellegű ráfordítások: eFt Értékcsökkenési leírás: 3.381eFt Egyéb ráfordítások: eFt Pénzügyi műveletek ráfordítása: 190eFt. A szervezet a közhasznú jelentése keretében elkészítette a évi pénzügyi terv értékelését, amely tartalmazza részleteiben a bevételeket és kiadásokat. Az eredmény kimutatás oszlopaiban szereplő összegek megegyeznek a december 31-ei főkönyvi kivonat, illetve a 5., 8., 9. számlaosztályok érintett főkönyvi számláinak záró egyenlegeivel. III. Tájékoztató rész Olyan követelés vagy kötelezettség, amely befolyásolná a pénzügyi helyzet megítélését, vagy nem szerepel az egyszerűsített beszámolóban nincsen. A számvitel politika előírásaiból kiindulva értékvesztés, illetve hitelezési veszteség elszámolása nem történt. A szervezetnek speciális-, hátrasorolt kötelezettségei nincsenek. Céltartalék képzésére nem volt szükség.

9 A mérlegszerinti eredmény levezetése: (adatok ezer forintban) Összes közhasznú tevékenység bevétele: Összes közhasznú tevékenység ráfordításai: Közhasznú eredmény: A nonprofit szervezet évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. A szervezet vagyoni, pénzügyi helyzete A szervezet vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulását a következő gazdasági mutatók jellemzik: A forgóeszközök aránya (forgóeszköz / összes eszköz) 94,6 % Likviditás I. (pénzeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek) 73,9% Likviditás II. (pénzeszköz+követelés / rövid lejáratú kötelezettség) 205,1% Likviditás III. (forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettség) 441,9% Tőkeellátottság (saját tőke / összes forrás) 49,2% Saját tőke növekedési mutató (saját tőke / induló tőke) 194% Valamennyi mutató egyértelműen azt jelzi, hogy a szervezet vagyoni, pénzügyi helyzete nagyon jó, stabilnak mondható. Kutatási, kísérleti fejlesztés a tárgyévben nem volt. Egyéb olyan információ, adat, amely a vállalkozás valós összképének bemutatásához nélkülözhetetlen, nem ismeretes. Budapest, május 11.

10 MAGYAR HONVÉDSÉG SZOCIÁLPOLTIKAI KÖZALAPÍTVÁNY 1134 BUDAPEST, LEHEL U. 41. KSH KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE adatok e Ft-ban SORS ELŐZŐ A TÉTEL MEGNEVEZÉSE HELYESBÍTÉS TÁRGYÉV Z ÉV a b c d e 1 A. Befektetett eszközök (2-4.sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK II.TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. Forgóeszközök (6-9. sor) I. KÉSZLETEK II.KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK V. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN D. Saját tőke ( sorok) I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 16 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY KH TEVÉKENYSÉG VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLAKOZÁS 19 E. Céltartalékok F. Kötelezettségek ( sorok) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZTTSÉGEK

11 23 III. RÖVID LEÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolás FORRÁSOK ÖSSZESEN Keltezés: Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

12 M AGYAR H ON VÉD SÉG SZOLCIÁLPOLITIKAI KÖZALAPÍTVÁN Y BU D APEST, LEH EL U KSH KETTŐS KÖN YV VITELT VEZETŐ EGYÉB SZERV EZETEK KÖZH ASZN Ú EGYSZERŰ SÍTETT ÉV ES BESZÁM OLÓJÁN AK ERED M ÉN YKIM U TATÁSA adatok e Ft-ban Sorsz A tétel m egnevezése Előző év Helyesbítés Tárgyév 1. A. Össz e s k öz ha sz nú t e v. be vé t e le Közh aszn ú célú m ű köd ésre kap ot t t ám og at ás a) alapítótól b) központi költségvetéstől 5. c) helyi önkorm ányzattól 6. d) egyéb Pályázat i ú t on eln y ert t ám og at ás Közh aszn ú t evéken ység b ől szárm azó b evét el Tagdíjból száram zó bevétel Egyéb bevétel B. Vá lla lk oz á si t e vé k e nysé g be vé t e le C. Össz e s be vé t e l ( A+ B) D. Köz ha sz nú te vé k e nysé g rá f ordít á sa i Anyagjellegű ráfordítások Szem élyi jellegű ráf ordítások Ért ékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi m űveletek ráfordításai Rendkívüli ráf ordít ások 20. E. V á lla lk oz á si t e vé k e nysé g rá f ordít á sa i Anyagjellegű ráfordítások Szem élyi jellegű ráf ordítások Ért ékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi m űveletek ráfordításai Rendkívüli ráf ordít ások 2 7. F. Össz e s rá f ordít á s ( D + E) G. Adóz á s e lőt t i vá ll. e re dm é nye ( B-E) H. Adóf ize t é si k öt e le z e t t sé g I. Tá rgyé vi vá lla lk oz á si e re dm é ny ( G-H ) J. Tá rgyé vi k öz ha sz nú e re dm é ny ( A-D ) Keltezés: 2010.m ájus 11. az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

13 MAGYAR HONVÉDSÉG SZOCIÁLPOLITIKAI KÖZALAPÍTVÁNY 1134 BUDAPEST, LEHEL U. 41. KSH Tájékoztató adatok 32. A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből: megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások Keltezés: május 11. az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

14 MAGYAR HONVÉDSÉG SZOCIÁLPOLITIKAI KÖZALAPÍTVÁNY KÖLTSÉGVETÉS MEGNEVEZÉS BEVÉTELEK KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE Terv (e Ft) Tény (e Ft) Céltámogatás - segély Segély maradvány 2008-ról Céltámogatás Rekonverzió ( pir-2 önerő) (A maradvány e Ft elhatárolva 2010-re) Rekonverzió maradvány 2008-ról (16511 norvég+6554) (A maradvány e Ft elhatárolva 2010-re) % Működési támogatás HM Szja 1%-a Támogatás társaságok, szervezetek, magánszemélyek Egyéb (visszautalt rám, végrehajtás térítése, végrhajt. kamat) Befektetés hozamai Összesen: NORVÉG PROJEKT BEVÉTELE PIR Összesen: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK KÖZHASZNÚ KIADÁSOK Cél szerinti kiadások MH állományon kívüliek segélyezése ( ) Programfeladat - nagycsaládosok Programfeladat - nyugdíjasok Programfeladat - hozzátartozó 46 Saját forrás nagycsaládos 777 Saját forrás nyugdíjas 97 Saját forrás hozzátartozó 123 Rekonverzió ( ) (Norvég projekt

15 2010.) Összesen: Munkábahelyezést segítő iroda Munkabér (1*2* *2*71500) Járulék (egb+nyb) Eho Munkaadói járulék Üdülési csekk Étkezési utalvány Összesen: Egyéb kh kiadások Alapítvány eszközök értékcsökkenése Norvég proj. informatikai eszközök értékcsökkenése 1132 Adók, illetékek, kerekítések Árfolyamveszteség norvég valutaváltás 189 Tőke, kamatkövetelés el nem végzett tanf. díjával -472 Összesen: Működési kiadások MEGNEVEZÉS Terv (e Ft) Tény (e Ft) Vásárolt anyagok költségei Irodaszer, nyomtatvány Szakkönyv, folyóirat Postaköltség Telefon, internet 51 Hirdetés, reklám, propaganda 1% (nyomdai szolg) Irodagépek, berendezések beszerzése, karbantartása Oktatás, továbbképzés Bérlet, utazási ktgek Könyvviteli szolgáltatás, bérszámfejtés, értékpapírkezelés* % Könyvvizsgálat Számítástechnikai szolgáltatás Adatfeldolgozás, marketing, reklám tev Bankköltség

16 Vagyonkez. jutalék 10 0 Üzleti vendéglátás, reprezentáció Fordítás, tolmácsolás 125 Hatósági díj (végrehajtás), kezelési ktg 137 Összesen: Személyi jellegű kifizetések Tiszteletdíj* Megbízási díj Összesen: Járulékok Nyugdíjbiztosítási+egészségbiztosítás Eho Összesen: Norvég projekt Koordináció Képzők képzése Képzés munkábahelyezéshez Szakmai képzés ZMNE, MVSZ Orientáció 7420 Projektmenedzsment Tájékoztatás, disszemináció 4752 Projekthez kapcsolódó szolgáltatások Be nem fejezett szolg (2009. telj., de 2010 utalás, ezért PIR 3-ban) KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZ: MARADVÁNY *Norvég projekt bevétel kiadás közötti különbség önrész (költségek, be nem fej.szolgáltatás, tárgyi eszközök elhatárolásának, értékcsökkentésének önrésze) Keltezés: Budapest, május 11. Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

17 KIMUTATÁS A vagyon felhasználásáról Megnevezés Előző évi összeg Tárgyévi összeg Változás % Változás Ft Megjegyzés Induló tőke Tőkeváltozás Tőkeváltozás csökkenésére ható 0 0 tényezők -közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége -vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége egyéb 0 0

18 Támogató megnevezése KIMUTATÁS a kapott támogatásokról Támogatott cél Támogatás összege E forintban Változás Előző évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési szerv Közcélú tev Elkülönített állami pénz 0 Helyi önkormányzat és szervei Kisebbségi települési önkormányzat Települési önkormányzat társulás magánszemély Közcélú tev Egyéni vállalkozó Jogi személyiségű gazdasági társaság Közcélú tev Jogi személyiség nélküli társaság Közhasznú szervezet Szja 1%-a (APEH) Működés, közc. tev Egyéb (visszafizetett képzési tám.) Közcélú tev. 720 Egyéb (Norvég projekt) Közcélú tev Összesen: Keltezés: Budapest, május 11. a hk. Szervezet képviselője

19 JELENTÉS a HM által szociális segélyezésre biztosított céltámogatás felhasználásáról. Az MH Szociálpolitikai Közalapítvány részére szociális segélyezésre 2009-ben az A/184/3/2009. számú szerződésben rögzített eft, valamint a évi eft maradvány, összesen eft céltámogatás állt rendelkezésre. (A évi maradvány első negyedévében felhasználásra került.) A fenti céltámogatásból eft-ot a honvédség gondoskodási körébe tartozók, míg eft-ot az A/184/3/2009. számú szerződéshez mellékelt feladattervben meghatározott személyi kör szociális segélyezésére lehetett felhasználni. A Közalapítvány titkársága a HM Személyzeti Főosztállyal együttműködve kialakította a Toborzó és Érdekvédelmi Irodák (központok) részére a céltámogatásból felhasználható segélykeretet, amelyről a tájékoztatást megkapták. A Közalapítvány internetes honlapján közzétételre került a szociális segélyezéshez való hozzájutás követelmény- és feltételrendszere, valamint az egyes személyeknek adható támogatás mértéke. A közalapítvány kuratóriuma negyedévenként megtartott ülésein a titkárság által feldolgozott segélyezési javaslatokat melyek döntő többsége környezettanulmányon alapult megtárgyalta és döntött az egyes személyeknek adható szociális segély összegéről. A kiutalás az Államkincstáron keresztül, postai kézbesítéssel történt. Azon személyek, akiknek segélykérelmét a kuratórium nem támogatta, írásos értesítést kaptak. A Közalapítvánnyal együttműködő Toborzó és Érdekvédelmi Irodák (Központok) a BEOSZ, HODOSZ, HOSZ, HOKOSZ szervezeteinek munkája elősegítette, hogy a szociális segély a rászorulók gondjainak enyhítését szolgálja, és a kuratórium elé kerülő javaslatokban megalapozott döntések születhessenek. A gondoskodási körben lévők köréből kedvezőtlen szociális helyzetben vannak az idős, beteg, anyagi gondokkal küzdő nyugállományúak, nyugdíjasok, az egyedül élők, illetve egy nyugdíjból élő házaspárok, özvegyek, árvák. Van a segélykérőknek egy olyan rétege is, amely szinte mindennapi megélhetési gondokkal küzd. Az okok legtöbbször több tényezőből (a feleség nem szerzett nyugdíjjogosultságot, a család egyik-másik tagja súlyos beteg, huzamosabb orvosi kezelésre szorul, vagy éppen ezzel összefüggésben sokat költenek gyógyszerre, korábban felvett hitelek törlesztő részletének emelkedése, stb.) tevődnek össze. Ezen csoportokba tartoznak azok, akik anyagi támogatásra szorulnak, illetve szociális segélyben részesültek. Olyan személyek esetében, akik bár szociális és jövedelmi helyzetük kielégítő váratlanul olyan helyzetbe kerülnek, hogy anyagi támogatásuk indokolt, a kuratórium él a méltányosság lehetőségével. A nagycsaládos, illetve gyermeket egyedül nevelők köréből szociális segélyért főleg a szerződéses katonák fordulnak. A kérelmek indokai között a megélhetéshez, a gyermekek neveléséhez, a lakhatás biztosításához szükséges költségek növekedése, a családot sújtó munkanélküliség okozta létbizonytalanság, illetve beteg hozzátartozó gyógyításának magas költsége fogalmazódik meg. Az MH gondoskodási körébe tartozók közül szociális segélyben összesen 1101 fő részesült eft összegben. A feladattervben meghatározott személyi körbe tartozó 178 fő

20 részére eft szociális segély lett folyósítva. A Közalapítvány saját forrásaiból 25 fő részére 997 eft összegű segély kifizetését biztosította, illetve az e célra kapott támogatást eft-tal egészítette ki. Összességében saját forrásból (az SZJA 1 %-ának felajánlása, befektetések hozama) a Közalapítvány eft-ot fordított szociális segélyezésre. A tárgyévben összesen 1304 fő részére eft szociális segély került kifizetésre. A szociális segélyben részesített célcsoportok elkülönítetten vannak nyilvántartva. A HM által biztosított céltámogatás felhasználása a Közalapítvány könyvelésében külön költséghelyen szerepel. A postai költségek sem a céltámogatás összegét terhelték. Budapest, május 11.

21 STATISZTIKAI ÖSSZESÍTŐ A SEGÉLYEZÉSI PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEKRŐL MH személyi állományba tartozók 3 Hátrányos helyzetű nagycsaládosok ÁLLOMÁNY VISZONY TÁMOGATOTTAK LÉTSZÁMA (FŐ) TÁMOGATÁS ÖSSZEGE ELUTASÍTOTTAK LÉTSZÁMA (FŐ) ht.tts Ft ht.tts 0 Ft 2 Hivatásos állomány Ft 2 hka Ft hka. 0 Ft 1 Polgári állomány Ft 1 szerz.legs Ft szerz.legs Ft szerz.legs. 0 Ft 3 Szerződéses állomány Ft 3 3 pályázat tip. összesen: Ft 6 4 Hátrányos helyzetű, gyermeküket egyedül nevelők ÁLLOMÁNY VISZONY TÁMOGATOTTAK LÉTSZÁMA (FŐ) TÁMOGATÁS ÖSSZEGE ELUTASÍTOTTAK LÉTSZÁMA (FŐ) ht.ti Ft ht.tts Ft ht.ti. 0 Ft 1 hivatásos állomány Ft 1 hka Ft hka. 0 Ft 2 Polgári állomány Ft 2 szez. legs Ft

22 szerz. tts Ft szez. legs. 0 Ft 2 Szerződéses állomány Ft 2 4 pályázat tip. összesen: Ft 8 Egyéb kérelmek ÁLLOMÁNY VISZONY TÁMOGATOTTAK LÉTSZÁMA (FŐ) TÁMOGATÁS ÖSSZEGE ELUTASÍTOTTAK LÉTSZÁMA (FŐ) ht.ti 0 Ft 1 ht.tts 0 Ft 5 Hivatásos állomány 0 Ft 6 hka. 0 Ft 6 polgári állomány 0 Ft 6 szez. legs. 0 Ft 9 szerz. tts. 0 Ft 3 szerződéses állomány 0 Ft 12 8 pályázat tip. összesen: 0 Ft 24 MH személyi állományába tartozók összesen: Ft 35 MH személyi állományába nem tartozók 2 Honvédségi nyugállományúak és nyugdíjasok ÁLLOMÁNY VISZONY TÁMOGATOTTAK LÉTSZÁMA (FŐ) TÁMOGATÁS ÖSSZEGE ELUTASÍTOTTAK LÉTSZÁMA (FŐ) nyá Ft nyá. 0 Ft 52 nyugállományú Ft 52 nyugd Ft nyugd. 0 Ft 51 nyugdíjas Ft 51 2 pályázat tip. összesen: ,00 Ft Hozzátartozók ÁLLOMÁNY TÁMOGATOTTAK TÁMOGATÁS ELUTASÍTOTTAK

23 VISZONY LÉTSZÁMA (FŐ) ÖSSZEGE LÉTSZÁMA (FŐ) árv Ft özv Ft árv. 0 Ft 7 özv. 0 Ft 76 hozzátartozó Ft 83 6 pályázat tip. összesen: Ft 83 7 Szolgálati balesetesek ÁLLOMÁNY VISZONY TÁMOGATOTTAK LÉTSZÁMA (FŐ) TÁMOGATÁS ÖSSZEGE tart Ft ELUTASÍTOTTAK LÉTSZÁMA (FŐ) tart. 0 Ft 2 tartalékos Ft 2 7 pályázat tip. összesen: Ft 2 8 Egyéb kérelmek ÁLLOMÁNY VISZONY TÁMOGATOTTAK LÉTSZÁMA (FŐ) TÁMOGATÁS ÖSSZEGE ELUTASÍTOTTAK LÉTSZÁMA (FŐ) özv. 0 Ft 4 hozzátartozó 0 Ft 4 nyá. 0 Ft 1 nyugállományú 0 Ft 1 nyugd. 0 Ft 4 nyugdíjas 0 Ft 4 8 pályázat tip. összesen: 0 Ft 9 MH személyi állományba nem tartozók összesen: Ft 197 Mind összesen: Ft 232

24 ÖSSZESÍTETT KIMUTATÁS a HM által szociális segélyezésre biztosított céltámogatás, illetve alapítványi forrás felhasználásáról. (2009.év) Segélyezésre biztosított keret megnevezése I. Állományon kívüliek segélyezése (keretösszeg: eft) II. Programfeladatokra biztosított keret (6.100 eft) III. Alapítványi forrásból biztosított összeg nyá. /fő eft nyugd. /fő Segélyezett csoportok és kiutalt segély összege eft hozzát. /fő eft szolg.bal. /fő eft családos /fő Összesen eft fő eft ÖSSZESEN Budapest, Gyuris Mihály t

25 JELENTÉS a HM által a honvédségtől önhibájukon kívül kikerültek képzésére biztosított céltámogatás felhasználásáról. A tárgyévben a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány (továbbiakban: Közalapítvány) a honvédségtől önhibájukon kívül kikerültek, illetve kikerülők civil életbe történő elhelyezkedését és a munkahelyek megtartását biztosító munkaerő-piaci képzéseket a kuratórium által elfogadott pályázati felhívás követelményeinek megfelelően folytatta. A képzések finanszírozására a évi maradvány eft, az A/134/ sz. szerződésben biztosított eft, valamint a tanfolyamokról indokolatlanul távol maradók, szerződésüket nem teljesítők által visszautalt 720 eft, összesen eft állt rendelkezésre. A rekonverzió évi (továbbiakban: Rek.II.) program végrehajtásának értékelése. I. A évre áthúzódó tanfolyamokra 17 fő részére eft, míg a Katonák munkaerő-piaci reintegrációjának képzési programja projekt beindításáig megkötött szerződésekre figyelemmel 43 fő részére, eft került kifizetésre. A program 2009-ben lezárult. Csatolt ügydarabok: Statisztikai összesítő a pályázatokkal kapcsolatos döntésekről, könyvelési adatok. A 0130/NA/2008-3/ÖP-4 sz. a Katonák munkaerő-piaci reintegrációjának képzési programja projekt keretében évben végrehajtott feladatok értékelése. II. A program elszámolható költségének 90 %-a az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus által biztosított támogatás, míg 10 %-a a projektgazda által vállalt önerő. Az önerő biztosítása az A/183/50/2009. sz. ügydarabban engedélyezettek alapján történt. Összegét a évi rekonverziós céltámogatás maradványából évben képzési szerződésekre kifizetendő költséggel csökkentett része, illetve az A/184/5/2009. sz. támogatási szerződésben meghatározott pénzkeret képzi, melynek összege eft. A december 17-én módosított végrehajtási szerződésben árfolyamváltozás miatt a projekt elszámolható költsége eft-tal növekedett, ennek megfelelően a biztosítandó önerőt eft-tal növelni szükséges. Ezen összeg a évi céltámogatásból, illetve a szerződésüket nem teljesítők által visszautalt összeg e célra történő felhasználásával finanszírozható. A projekt december 31-én fejeződik be, a teljes elszámolás határideje április 11. A projekt végrehajtását a partnerségi megállapodás alapján létrejött konzorcium a október 14-én aláírt végrehajtási szerződésben meghatározottak szerint végzi. A Közalapítvány, mind projektgazda harmadévente köteles a projekt előrehaladásáról pénzügyi

26 elszámolást (konzorciumi tagokra vonatkozóan tartalmazza a számlaösszesítőt, költségösszesítőt továbbiakban: PIR ) és szakmai összefoglalót készíteni. Az auditált jelentést az alábbi szervezetek ellenőrzik, illetve minősítik: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit KFT Norvég/EGT és Svájci Programok Igazgatósága; Szakmai felügyeletet ellátó Honvédelmi Minisztérium; Pénzügyminisztérium; Nemzeti Fejlesztési Ügynökség; Brüsszeli FMO Iroda. A többlépcsős értékelés után a kifizetési kérelem -ben rögzített összeg kerül átutalásra a Közalapítvány számára. Az átutalt összegből a Pénzügyi elszámolási útmutató -ban rögzítettek alapján lehet finanszírozni a konzorciumi tagoknál felmerült költségeket, melyekről harmadévente elszámolni kötelesek. A program kezdete óta a Közalapítvány részére az alábbi összegek kerültek átutalásra: PIR(1) jelentés alapján: Ft. Igényelt előleg: Ft. Árfolyam változás miatt igényelt összeg: Ft. Csatolt ügydarabok: PIR (1) jelentés (2009. júni Ft.us augusztus 31.) és szakmai összefoglaló. A PIR (2) jelentés angol nyelvű dokumentációját én küldték meg a Közalapítvány részére, ezért a jelentés benyújtása a VÁTI részére március 2-án történt meg. A PIR (2) jelentésben foglaltak ellenőrzése és minősítése az előzetes tájékoztatás szerint várhatóan április végéig megtörténik. A jelentés elfogadását követően kerül átutalásra a Közalapítvány részre a kifizetési kérelem -ben rögzített összeg. Csatolt ügydarabok: PIR (2) jelentés (2009. szeptember december 31.) és szakmai összefoglaló. Budapest, 2010.

27 MH személyi állományba tartozók STATISZTIKAI ÖSSZESÍTŐ A PÁLYÁZATOKKALKAPCSOLATOS DÖNTÉSEKRŐL Át és továbbképzésben résztvevők ÁLLOMÁNY VISZONY TÁMOGATOTTAK LÉTSZÁMA (FŐ) TÁMOGATÁS ÖSSZEGE ELUTASÍTOTTAK LÉTSZÁMA (FŐ) ht.tti Ft ht.tts Ft ht.tti. 0 Ft 2 Hivatásos állomány Ft 2 hka Ft hka. 0 Ft 3 Polgári állomány Ft 3 szerz.legs Ft szerz.tts Ft szerz.legs. 0 Ft 10 szerz.tts. 0 Ft 1 Szerződéses állomány Ft 11 1 pályázat tip. összesen: Ft 16 MH személyi állományba tartozók összesen: Ft 16 Mind összesen: Ft 16

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015. 07.03.... a szervezet képviselője 2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. I. Általános rész A szervezet

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

2010. január december 31.

2010. január december 31. Közhasznúsági jelentés 2010. január 1-2010. december 31. I. A szervezet alapadatai Budapest, 2011.05.31 1 a Társaság vezetője 1. Név: Magyar Sürgösségi Orvostani Társaság Közhasznú Egyesület 2. Képviselő:Dr

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 Budapest, 2010. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Vincellér Alapítvány 19185552-1-13 Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Kelt: Érd, 2014. május 20. Készítette: Forró Erika Jóváhagyta:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

"Fénypontok" Prevenciós, Rehabilitációs Egészségügyi és Szociális Alapítvány 2011 évi Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

Fénypontok Prevenciós, Rehabilitációs Egészségügyi és Szociális Alapítvány 2011 évi Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója "Fénypontok" Prevenciós, Rehabilitációs Egészségügyi és Szociális Alapítvány 2011 évi Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 1 8 1 6 6 8 2 0-9 4 9 9-1 3 4-0 1 Statisztikai számjel Készült:

Részletesebben

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y Ki e melkedően közhaszn ú szervezet 1 2 21 Budapest L eá nyk a u 34. 3/21. Telefon / Fax: 1/229-3542 A kuratórium elnöke: Kovács Zoltán 2010. évi közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Budapest: 2012. március 26. Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2011 évről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány 1134 Budapest, Lehel u. 41. Zárómérleg

Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány 1134 Budapest, Lehel u. 41. Zárómérleg KSH 19637482-9499-561-1 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány 1134 Budapest, Lehel u. 41. Zárómérleg

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló. a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről

Közhasznúsági Beszámoló. a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről Közhasznúsági Beszámoló a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány 21. évi tevékenységéről AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁS A.,Képző és Iparművészeti Közalapítvány

Részletesebben

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15.

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 30. Steven Johnson képviselő FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:.. /2006.K Jóváhagyom:.. elnök KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2005. évi gazdálkodásáról 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentés

2009. évi közhasznúsági jelentés Alapítva: 1986 M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET Székhely: 1221 Budapest Leányka u. 34. III/21. Adószám: 19004909-2-43 Telefon/Fax: (1) 229-3542 Levélcím: Segítő Kéz Iroda

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 1 9 2 8 3 6 7 4-1 - 2 0 adó 6 0. 0 4 8 / 2 0 0 8 4 cégjegyzék a a vállalkozás neve 8790 Zalaszentgrót Dózsa György u. 9. a vállalkozás címe, telefona EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a kettős könyvitelt vezető

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

Az Életvirág. Szociális Közhasznú Alapítvány.

Az Életvirág. Szociális Közhasznú Alapítvány. Az Életvirág Szociális Közhasznú Alapítvány. 2011.-éves közhasznú egyszerűsített Beszámolója. 2011.Január.01.-től. - 2011.December.31.-ig. Tartalom. 1) Közhasznú beszámoló mérlege és eredmény levezetése.

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Bírósági nyilvántartási szám: 7.PK.60669/2005/3 Adószám: 18187616-1-42 Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. 01.01. - 2014 12.31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b)

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Csillogó Gyermekszemek Alapítvány 4100 Berettyóújfalu Vass Jenő u. 8. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Gálné Tóth Klára elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Csillogó Gyermekszemek Alapítvány

Részletesebben

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 181899 9499 29 1 Az Új Magyar Zene Egyesülete 167 Budapest, Podmaniczky u. 31. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211.1.1-211.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója SURDI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET 8831 Nagykanizsa, Gárdonyi u. 8. 1. A szervezet alapadatai 1. Elnevezés: Surdi Sporthorgász Egyesület 2. Képviselő: Kovács Tibor 3. Székhely: 8831 Nagykanizsa Gárdonyi u. 8.

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2010. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2011. május 24. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S T A R

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY Statisztikai számjel Adószám: 18057966-1-42 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY Tartalom: 1. Számviteli beszámoló Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a./ Mérleg b./ Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2011. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a közhasznúsági törvénynek

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. DECEMBER 31. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek számára

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. DECEMBER 31. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek számára 0 8 7 2 4 4 0 8-9 3 1 2-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel 1 8 2 4 4 2 7 4-2 - 4 1 Adószám A vállalkozás megnevezése: "Ha megvetted, tekerd!" Egyesület A vállalkozás címe, telefonszáma:. DECEMBER 31. KÖZHASZNÚ

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B.

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Bírósági határozat száma: Pk.60553/2010/1/II, 2011.01.25 Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1. - számviteli évről

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2005. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2005. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2005. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ JAVÍTOTT Budapest, 2006. november 30. vállalkozás vezetője (képviselője) 1 BALLA AUDIT KFT. K I E G É

Részletesebben

T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Messzelátó Egyesülete Budapest, 2009. T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Részletesebben

A. Számviteli törvény szerinti beszámoló

A. Számviteli törvény szerinti beszámoló A. Számviteli törvény szerinti beszámoló MAGYAR TERÁPIÁS és SEGÍTŐKUTYÁS SZÖVETSÉG EGYESÜLET EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE Mérleg ezer Ft-ban

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011. január 1. - 2011. december 31. I. A szervezet alapadatai 1. Név: Magyar Bothmer Gimnasztika Egyesület 2. Elnök: Szalay László 3. Székhely: 9941.Öriszentpéter Galambosszer 16/C.

Részletesebben

Készült: 2012. április 26... aláírás

Készült: 2012. április 26... aláírás Adószám: 18131677-1-41 Statisztikai számjel: 18131677-9499-569-01 Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 15. V/8. EUROPA VARIETAS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. április 26....

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér!

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér! Közhasznúsági Jelentés Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 195 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 29. évi tevékenységér!l 1 I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója. 2 0 1 0 év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója. 2 0 1 0 év A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva 1 8 1 0 6 3 3 8-2 - 4 2 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Részletesebben

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület 1 8 7 2 5 5 6 4-9 4 9 9-5 2 9-1 3 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2009. augusztus 18. - 2009. december 31. 2009 Kelt Budapest, 2010. május 31. P. H. A vállakozás

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS évi egyszerűsített éves beszámolóhoz KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz A társaság főbb adatai: Neve: DunaKörösMarosTisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft Címe: 6722 Szeged, Tábor u.

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18259089-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12215. Közhasznúsági jelentés 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak: 2007. január 01. - 2007. december 31.

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 1 8 0 1 9 6 4 9-1 - 4 3 adószáma cégjegyzék száma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2 0 1 4 ÉV A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szociális Háló Egyesület 7960 Sellye Batthyány u. 4. Közhasznúsági fokozat: Kiemelten közhasznú Közhasznúsági végzés: Pk. 60.163/1995/22 2008.év Tartalom: I. Közhasznú beszámoló

Részletesebben

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 211.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Az alapítvány neve: JÖVŐNK ENERGETIKUSÁÉRT ALAPITVÁNY Képviselők neve: Dr. Csom Gyula Budapest Dr. Bihari Péter

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010. december 31. 2010 Kelt Budapest, 2011. május 20. 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR SZŐRMEIPARI SZÖVETSÉG Nyilvántartási szám: 13.15 www.szormeszov.hu KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 211. Tartalomjegyzék Mérleg Eredménykimutatás Tájékoztató adatok Leltár Kiegészítő melléklet: Általános

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2014. (14.03.11.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2013. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

A Magyar Rektori Konferencia 2010. XII. 31. számviteli beszámolója (közhasznú egyszerűsített éves beszámoló)

A Magyar Rektori Konferencia 2010. XII. 31. számviteli beszámolója (közhasznú egyszerűsített éves beszámoló) A Magyar Rektori Konferencia 2010. XII. 31. számviteli beszámolója (közhasznú egyszerűsített éves beszámoló) 1) Mérleg (a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 4. melléklete szerint) MAGYAR REKTORI KONFERENCIA

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2009. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2009. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. Alakulás időpontja: 2007.10.31. Célja szerinti besorolás: Állatvédelem Adószám: 19382278-1-19 Statisztikai számjel: 193832278-9499-529-19

Részletesebben

2012. a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért. SOMOS Alapítvány. 1118 Budapest Sasadi út 70. üzleti évrol

2012. a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért. SOMOS Alapítvány. 1118 Budapest Sasadi út 70. üzleti évrol Nyilvántartási szám: 7219 közhasznú alapítvány SOMOS Alapítvány a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért 1118 Budapest Sasadi út 70. Egyszerusített éves beszámoló 2012. üzleti évrol Keltezés: Budapest.

Részletesebben

2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Magyar Kick-Box Szövetség 1131 Budapest, Keszkenő u. 20. Adószám: 19652179-2-41 2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1. Számviteli beszámoló 2. Főbb adatok 3. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány 2012. május 14. Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány Kiskunmajsa Csontos Károly utca 2. 2011. évi Közhasznúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY 1 1 0 1-4 - - 1 00 PÁPA, MÁRCIUS 1. TÉR. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. január 01. - 20. december 31. 20 Kelt Pápa, 2012. január 31. P. H. Az adatok 0 könyvvizsgálattal

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége 18135365-1-41 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 29. év Klímabarát Települések Szövetsége 138 Budapest, Templom utca 64. Budapest, 21. január 11.

Részletesebben

Őszi Napsugár Alapítvány

Őszi Napsugár Alapítvány alpitványi beszámoló 2014 1 8 6 9 1 3 7 7-9 4 9 0-5 6 2014.01.01-2014.12.31 9-1 3 Statisztikai számjel Őszi Napsugár Alapítvány 2112 Veresegyház fő út. 106 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011. január 1. - 2011. december 31. I. A szervezet alapadatai 1. Név: Ars Erotica Alapítvány 2. Igazgató: Mester Dóra Djamila 3. Székhely: 1024.Budapest Keleti K.u.33.I/4. 4. Adószám:

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám:

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: 18704211 1 13 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. február 4. Bárdos Zsuzsanna elnök NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 49. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2015. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 45. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

Az Alapítvány a Bölcsődei Dolgozókért ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Az Alapítvány a Bölcsődei Dolgozókért ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Alapítvány a Bölcsődei Dolgozókért 2015. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Az Alapítvány rövid bemutatása Az Alapítvány 1997-ben alakult, melyet a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2008. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2007. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2008. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Készítette: 2012. április 20. Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY. Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója

DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY. Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója 18323351-9499-569-02 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY 7621 Pécs, Váradi Antal utca 4 Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója 2013 Keltezés:

Részletesebben

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011 Statisztikai számjel: Bejegyzés száma: 1 8 1 1 4 5 1 7 9 4 9 9 5 6 9 1 16.PK.6. 512/24/2.9277 A vállalkozás megnevezése: Segítőszándék Alapítvány A vállalkozás címe: 147. Budapest, Battyhyány utca 11/a.

Részletesebben

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2 2. Vezetői összefoglaló A BKV Előre SC elkészítette az egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló Közhasznúsági Jelentését, a közhasznú eredmény kimutatást és

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A viteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beolója 21.3.5-21.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. címe A beolót

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben