KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány évi gazdálkodásáról.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány. 2009. évi gazdálkodásáról."

Átírás

1 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány évi gazdálkodásáról.

2 MH SZOCIÁLPOLITIKAI KÖZALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2010.május 11.

3 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T I. Általános rész 1. A szervezet rövid bemutatása A szervezet elnevezése: MH Szociálpolitikai Közalapítvány A szervezet székhelye: 1134 Budapest, Lehel u. 41. A szervezet adószáma: A szervezet statisztikai számjele: A szervezet bankszlaszáma: A szervezt fő tevékenységi köre: Magyar Államkincstár Szociális tevékenység Jogosult képviselők: Gyuris Mihály 2085 Pilisvörösvár, Sas u. 15. A beszámolót készítette: Horváth Andrea Reg.szám: A beszámolót auditálta: Dr. Balla István kamarai tag könyvvizsgáló Nyt.szám: Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. A beszámoló készítés Időpontja: év május 11.

4 A szervezet a tevékenységét a évi C. számú Számviteli Törvény, valamint a 224/2000 Korm.rendelet, illetve tevékenységéhez kapcsolódóan egyéb jogszabályokhoz igazodva végzi. 1. A számviteli politika általános előírásainak ismertetése A szervezet számviteli politikáját a év C. törvénnyel összhangban készítette el, amelyben meghatározta a szervezetre vonatkozó, a számviteli munkát és kereteit meghatározó általános és legfontosabb jellemzőket. A szervezet a 224/2000. kormányrendelet 4, 6. sz melléklete szerinti Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlegét és eredmény kimutatását készíti el kiegészítő melléklettel. Emellett az évi CLVI. (közhasznúsági törvény) által előírt Közhasznúsági jelentést is összeállítja. Az elkészített egyszerűsített éves beszámoló a január 01-jei nyitó és a december 31-ei záró időpontok közötti időszak adatait, az eredménykimutatás a fenti időpontok közötti bevételeket és költségeket tartalmazza. A beszámoló magyar nyelven, forintban készült és adatai ezer forintban kerültek kimutatásra. A vállalkozás a mérleg főösszeg 2 %-át meghaladó hibák összessége után tekinti jelentősnek az előző években elkövetett hibákat. Az egyes mérlegsorokra vonatkoztatva értékelés szempontjából jelentős 5 %-ot meghaladó, de legalább a 100 eft-ot elérő értékelési különbözet. A beszámoló kettős könyvvezetéssel alátámasztott. A szervezet a kettős könyvviteli rendszerben alkalmazott számlarendjét a sajátosságaihoz igazodva, az általánosan elfogadott számlaszámok beépítésével dolgozta ki. A mérleg fordulónap december 31. A mérlegkészítés időpontja április A beszámoló összeállításánál alkalmazott általános értékelési eljárások, elszámolási gyakorlat Immateriális javak, Tárgyi eszközök értékelése A vállalkozás folytatásának elvéből kiindulva, vagyontárgyait beszerzési áron (előállítási költségen) tartja nyilván, ezek mérlegbe állított értéke a beszerzési költségek és az elszámolt értékcsökkenés különbözete. Amortizációs politikájában a szervezet az értékcsökkenés számításakor a számviteli törvény és a társasági adóról szóló törvény rendelkezései szerint jár el. Az értékcsökkenés elszámolásakor a lineáris elszámolási módot alkalmazza a meghatározott lineáris leírási kulcsokkal. A szervezet él az egyedileg 100 ezer forint bekerülési értéket el nem érő tárgyi eszköz használatba vétellel egy időben történő

5 egyösszegű értékcsökkenés elszámolásának lehetőségével, függetlenül attól, hogy az a szervezet tevékenységét várhatóan egy évnél tovább fogja szolgálni. Pénzeszközök, értékpapírok értékelése A valódiság elvének figyelembe vételével az üzleti év mérleg fordulónapján a szervezet leltárral támasztja alá a forgó eszközök között kimutatott értékpapírokat, a pénztárban található készpénzt. A forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat beszerzési áron szerepelteti a mérlegben. A bankbetéteket a pénzintézet fordulónapi bankkivonataival egyező összegben kerülnek kimutatásra. A deviza, valuta készletei forint értékét a számviteli törvény meghatározott szükség szerint átértékelt könyv szerinti értéken mutatja ki. Követelések, kötelezettségek értékelése A szervezet a követeléseket és a kötelezettségeket könyvszerinti értéken mutatja be és leltárral támasztja alá. Időbeli elhatárolások Időbeli elhatárolásokat alkalmaz a törvény előírásai szerint a beszámoló készítés időszakára vonatkozó, de csak később felmerülő költségek és bevételek tekintetében, valamint a tárgy évben felmerült, de csak a következő időszakra vonatkozó bevételek és ráfordítások esetében.

6 II. SPECIFIKUS RÉSZ 1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 1.Befektetett eszközök Immateriális javak, tárgyi eszközök évben immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzésére a norvég projekt keretében került sor. Az immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének változását mutatja be a következő befektetési tükör MEGNEVEZÉS Nyitó NÖVEK EDÉS ÉVKÖZI CSÖKK ENÉS Átsorolás /adatok eft-ban/ ZÁRÓ I. Immateriális Javak Szellemi termékek Összesen: II. Tárgyi eszközök Egyéb berendezések (Informatikai eszközök) Összesen: Fenti eszközökből 6.765e Ft értékben a norvég projekt konzorciumi partnereinek lett átadva használatra informatikai berendezés. A halmozott értékcsökkenés részletezését az alábbi táblázat szemlélteti MEGNEVEZÉS Nyitó NÖVEK EDÉS Évközi Csökken és Átsorolás /adatok eft/ Záró I. Immateriális Javak Szellemi termékek Összesen: II. Tárgyi eszközök Egyéb berendezések (Informatikai eszközök) Összesen: Fenti értékcsökkenés mellett 2.040eFt értékű, projekthez beszerzett bútor lett egyösszegű értékcsökkenésként leírva, a számviteli politika 100eFt alatti eszközök leírása módja szerint.

7 A tárasság befektetett pénzügyi eszközzel nem rendelkezik. 2. Készletek Itt került kimutatásra befejezetlen szolgáltatásként 7.854eFt értékben a norvég projekt PIR3- hoz kapcsolódó elszámolatlan, de költségként lekönyvelt összege. 3. A követelések összetétele A követelések mérlegsoron: a konzorciumi partnerekkel szembeni előlegkövetelés eFt el nem végzett tanfolyamok díjának követelése 517eFt adóhatósággal szembeni (illeték, adó) és egyéb követelés 10eFt szerepel. 4. Értékpapír A szervezet a mérleg fordulónapján e Ft (könyv szerinti) értékű, forgatási célú diszkont kincstárjeggyel rendelkezik, melyek a Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapírszámláján tart. 5. Pénzeszközök A pénzeszközök állománya: Pénztár 60eFt MÁK folyószámla: eFt MÁK norvég projekt alszámla: 124eFt 6. Aktív időbeli elhatárolások A szervezetnél aktív időbeli elhatárolás képzésére 31e Ft összegben került sor. Ez a évet érintő, de évben beérkezett szja 1%-ból származó bevétel összege. 7. Sajáttőke A szervezet sajáttőkéje Induló (alapítótól kapott) tőke eFt Eredménytartalék (előző évek eredménye): eFt évi mérleg szerinti eredmény: eFt tételekből áll. 8. Kötelezettségek bemutatása A szervezetnek hátrasorolt, valamint hosszúlejáratú kötelezettsége nincs. A rövidlejáratú kötelezettségek alakulása: Belföldi szállítók: 7.910eFt (2010.januárjában kiegyenlítve) Adóhatósággal szembeni és egyéb kötelezettségek: 1.816eFt (2010.januárban befizetve) Visszajött szociális segélyek: 172eFt (2010.januárban újra utalva) Norvég projektből kapott előleg: eFt 9. Passzív időbeli elhatárolások A szervezet passzív időbeli elhatárolása:

8 2009. évi költségvetési támogatásból fel nem használt maradvány:38.725eft évi könyvvizsgálat: 250eFt, valamint a PIR2 könyvvizsgálata 500eFt, Támogatásból beszerzett projekt tárgyi eszközök értékcsökkenésként még el nem számolt támogatás arányos értéke 6.509eFt évi bankköltség elhatárolás: 67eFt. A mérleg eszköz, valamint forrás oldalán szereplő tárgy évi főösszege, a eFt, megegyezik a december 31-ei főkönyvi kivonat, illetve a főkönyvi számlák vonatkozó záró egyenlegeivel. 2. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 1.Bevételek: Költségvetési támogatás: tárgy évi eFt, melyből fel nem használt (és elhatárolt maradvány) eFt, valamint az előző évi felhasznált maradvány eFt, A norvég projektre véglegesen átvett pénzeszköz: eFt Társaságok, magánszemélyek támogatása: eFt Szja 1% bevétele: 1.895eFt El nem végzett tanfolyamok díjának térítése, és a hozzá kapcsolódó kamatbevételek: 867eFt Értékpapír forgatásból származó árfolyamnyereség: 6.005eFt 2. Költségek, ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások: eFt Személyi jellegű ráfordítások: eFt Értékcsökkenési leírás: 3.381eFt Egyéb ráfordítások: eFt Pénzügyi műveletek ráfordítása: 190eFt. A szervezet a közhasznú jelentése keretében elkészítette a évi pénzügyi terv értékelését, amely tartalmazza részleteiben a bevételeket és kiadásokat. Az eredmény kimutatás oszlopaiban szereplő összegek megegyeznek a december 31-ei főkönyvi kivonat, illetve a 5., 8., 9. számlaosztályok érintett főkönyvi számláinak záró egyenlegeivel. III. Tájékoztató rész Olyan követelés vagy kötelezettség, amely befolyásolná a pénzügyi helyzet megítélését, vagy nem szerepel az egyszerűsített beszámolóban nincsen. A számvitel politika előírásaiból kiindulva értékvesztés, illetve hitelezési veszteség elszámolása nem történt. A szervezetnek speciális-, hátrasorolt kötelezettségei nincsenek. Céltartalék képzésére nem volt szükség.

9 A mérlegszerinti eredmény levezetése: (adatok ezer forintban) Összes közhasznú tevékenység bevétele: Összes közhasznú tevékenység ráfordításai: Közhasznú eredmény: A nonprofit szervezet évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. A szervezet vagyoni, pénzügyi helyzete A szervezet vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulását a következő gazdasági mutatók jellemzik: A forgóeszközök aránya (forgóeszköz / összes eszköz) 94,6 % Likviditás I. (pénzeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek) 73,9% Likviditás II. (pénzeszköz+követelés / rövid lejáratú kötelezettség) 205,1% Likviditás III. (forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettség) 441,9% Tőkeellátottság (saját tőke / összes forrás) 49,2% Saját tőke növekedési mutató (saját tőke / induló tőke) 194% Valamennyi mutató egyértelműen azt jelzi, hogy a szervezet vagyoni, pénzügyi helyzete nagyon jó, stabilnak mondható. Kutatási, kísérleti fejlesztés a tárgyévben nem volt. Egyéb olyan információ, adat, amely a vállalkozás valós összképének bemutatásához nélkülözhetetlen, nem ismeretes. Budapest, május 11.

10 MAGYAR HONVÉDSÉG SZOCIÁLPOLTIKAI KÖZALAPÍTVÁNY 1134 BUDAPEST, LEHEL U. 41. KSH KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE adatok e Ft-ban SORS ELŐZŐ A TÉTEL MEGNEVEZÉSE HELYESBÍTÉS TÁRGYÉV Z ÉV a b c d e 1 A. Befektetett eszközök (2-4.sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK II.TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. Forgóeszközök (6-9. sor) I. KÉSZLETEK II.KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK V. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN D. Saját tőke ( sorok) I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 16 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY KH TEVÉKENYSÉG VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLAKOZÁS 19 E. Céltartalékok F. Kötelezettségek ( sorok) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZTTSÉGEK

11 23 III. RÖVID LEÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolás FORRÁSOK ÖSSZESEN Keltezés: Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

12 M AGYAR H ON VÉD SÉG SZOLCIÁLPOLITIKAI KÖZALAPÍTVÁN Y BU D APEST, LEH EL U KSH KETTŐS KÖN YV VITELT VEZETŐ EGYÉB SZERV EZETEK KÖZH ASZN Ú EGYSZERŰ SÍTETT ÉV ES BESZÁM OLÓJÁN AK ERED M ÉN YKIM U TATÁSA adatok e Ft-ban Sorsz A tétel m egnevezése Előző év Helyesbítés Tárgyév 1. A. Össz e s k öz ha sz nú t e v. be vé t e le Közh aszn ú célú m ű köd ésre kap ot t t ám og at ás a) alapítótól b) központi költségvetéstől 5. c) helyi önkorm ányzattól 6. d) egyéb Pályázat i ú t on eln y ert t ám og at ás Közh aszn ú t evéken ység b ől szárm azó b evét el Tagdíjból száram zó bevétel Egyéb bevétel B. Vá lla lk oz á si t e vé k e nysé g be vé t e le C. Össz e s be vé t e l ( A+ B) D. Köz ha sz nú te vé k e nysé g rá f ordít á sa i Anyagjellegű ráfordítások Szem élyi jellegű ráf ordítások Ért ékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi m űveletek ráfordításai Rendkívüli ráf ordít ások 20. E. V á lla lk oz á si t e vé k e nysé g rá f ordít á sa i Anyagjellegű ráfordítások Szem élyi jellegű ráf ordítások Ért ékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi m űveletek ráfordításai Rendkívüli ráf ordít ások 2 7. F. Össz e s rá f ordít á s ( D + E) G. Adóz á s e lőt t i vá ll. e re dm é nye ( B-E) H. Adóf ize t é si k öt e le z e t t sé g I. Tá rgyé vi vá lla lk oz á si e re dm é ny ( G-H ) J. Tá rgyé vi k öz ha sz nú e re dm é ny ( A-D ) Keltezés: 2010.m ájus 11. az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

13 MAGYAR HONVÉDSÉG SZOCIÁLPOLITIKAI KÖZALAPÍTVÁNY 1134 BUDAPEST, LEHEL U. 41. KSH Tájékoztató adatok 32. A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből: megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások Keltezés: május 11. az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

14 MAGYAR HONVÉDSÉG SZOCIÁLPOLITIKAI KÖZALAPÍTVÁNY KÖLTSÉGVETÉS MEGNEVEZÉS BEVÉTELEK KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE Terv (e Ft) Tény (e Ft) Céltámogatás - segély Segély maradvány 2008-ról Céltámogatás Rekonverzió ( pir-2 önerő) (A maradvány e Ft elhatárolva 2010-re) Rekonverzió maradvány 2008-ról (16511 norvég+6554) (A maradvány e Ft elhatárolva 2010-re) % Működési támogatás HM Szja 1%-a Támogatás társaságok, szervezetek, magánszemélyek Egyéb (visszautalt rám, végrehajtás térítése, végrhajt. kamat) Befektetés hozamai Összesen: NORVÉG PROJEKT BEVÉTELE PIR Összesen: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK KÖZHASZNÚ KIADÁSOK Cél szerinti kiadások MH állományon kívüliek segélyezése ( ) Programfeladat - nagycsaládosok Programfeladat - nyugdíjasok Programfeladat - hozzátartozó 46 Saját forrás nagycsaládos 777 Saját forrás nyugdíjas 97 Saját forrás hozzátartozó 123 Rekonverzió ( ) (Norvég projekt

15 2010.) Összesen: Munkábahelyezést segítő iroda Munkabér (1*2* *2*71500) Járulék (egb+nyb) Eho Munkaadói járulék Üdülési csekk Étkezési utalvány Összesen: Egyéb kh kiadások Alapítvány eszközök értékcsökkenése Norvég proj. informatikai eszközök értékcsökkenése 1132 Adók, illetékek, kerekítések Árfolyamveszteség norvég valutaváltás 189 Tőke, kamatkövetelés el nem végzett tanf. díjával -472 Összesen: Működési kiadások MEGNEVEZÉS Terv (e Ft) Tény (e Ft) Vásárolt anyagok költségei Irodaszer, nyomtatvány Szakkönyv, folyóirat Postaköltség Telefon, internet 51 Hirdetés, reklám, propaganda 1% (nyomdai szolg) Irodagépek, berendezések beszerzése, karbantartása Oktatás, továbbképzés Bérlet, utazási ktgek Könyvviteli szolgáltatás, bérszámfejtés, értékpapírkezelés* % Könyvvizsgálat Számítástechnikai szolgáltatás Adatfeldolgozás, marketing, reklám tev Bankköltség

16 Vagyonkez. jutalék 10 0 Üzleti vendéglátás, reprezentáció Fordítás, tolmácsolás 125 Hatósági díj (végrehajtás), kezelési ktg 137 Összesen: Személyi jellegű kifizetések Tiszteletdíj* Megbízási díj Összesen: Járulékok Nyugdíjbiztosítási+egészségbiztosítás Eho Összesen: Norvég projekt Koordináció Képzők képzése Képzés munkábahelyezéshez Szakmai képzés ZMNE, MVSZ Orientáció 7420 Projektmenedzsment Tájékoztatás, disszemináció 4752 Projekthez kapcsolódó szolgáltatások Be nem fejezett szolg (2009. telj., de 2010 utalás, ezért PIR 3-ban) KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZ: MARADVÁNY *Norvég projekt bevétel kiadás közötti különbség önrész (költségek, be nem fej.szolgáltatás, tárgyi eszközök elhatárolásának, értékcsökkentésének önrésze) Keltezés: Budapest, május 11. Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

17 KIMUTATÁS A vagyon felhasználásáról Megnevezés Előző évi összeg Tárgyévi összeg Változás % Változás Ft Megjegyzés Induló tőke Tőkeváltozás Tőkeváltozás csökkenésére ható 0 0 tényezők -közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége -vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége egyéb 0 0

18 Támogató megnevezése KIMUTATÁS a kapott támogatásokról Támogatott cél Támogatás összege E forintban Változás Előző évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési szerv Közcélú tev Elkülönített állami pénz 0 Helyi önkormányzat és szervei Kisebbségi települési önkormányzat Települési önkormányzat társulás magánszemély Közcélú tev Egyéni vállalkozó Jogi személyiségű gazdasági társaság Közcélú tev Jogi személyiség nélküli társaság Közhasznú szervezet Szja 1%-a (APEH) Működés, közc. tev Egyéb (visszafizetett képzési tám.) Közcélú tev. 720 Egyéb (Norvég projekt) Közcélú tev Összesen: Keltezés: Budapest, május 11. a hk. Szervezet képviselője

19 JELENTÉS a HM által szociális segélyezésre biztosított céltámogatás felhasználásáról. Az MH Szociálpolitikai Közalapítvány részére szociális segélyezésre 2009-ben az A/184/3/2009. számú szerződésben rögzített eft, valamint a évi eft maradvány, összesen eft céltámogatás állt rendelkezésre. (A évi maradvány első negyedévében felhasználásra került.) A fenti céltámogatásból eft-ot a honvédség gondoskodási körébe tartozók, míg eft-ot az A/184/3/2009. számú szerződéshez mellékelt feladattervben meghatározott személyi kör szociális segélyezésére lehetett felhasználni. A Közalapítvány titkársága a HM Személyzeti Főosztállyal együttműködve kialakította a Toborzó és Érdekvédelmi Irodák (központok) részére a céltámogatásból felhasználható segélykeretet, amelyről a tájékoztatást megkapták. A Közalapítvány internetes honlapján közzétételre került a szociális segélyezéshez való hozzájutás követelmény- és feltételrendszere, valamint az egyes személyeknek adható támogatás mértéke. A közalapítvány kuratóriuma negyedévenként megtartott ülésein a titkárság által feldolgozott segélyezési javaslatokat melyek döntő többsége környezettanulmányon alapult megtárgyalta és döntött az egyes személyeknek adható szociális segély összegéről. A kiutalás az Államkincstáron keresztül, postai kézbesítéssel történt. Azon személyek, akiknek segélykérelmét a kuratórium nem támogatta, írásos értesítést kaptak. A Közalapítvánnyal együttműködő Toborzó és Érdekvédelmi Irodák (Központok) a BEOSZ, HODOSZ, HOSZ, HOKOSZ szervezeteinek munkája elősegítette, hogy a szociális segély a rászorulók gondjainak enyhítését szolgálja, és a kuratórium elé kerülő javaslatokban megalapozott döntések születhessenek. A gondoskodási körben lévők köréből kedvezőtlen szociális helyzetben vannak az idős, beteg, anyagi gondokkal küzdő nyugállományúak, nyugdíjasok, az egyedül élők, illetve egy nyugdíjból élő házaspárok, özvegyek, árvák. Van a segélykérőknek egy olyan rétege is, amely szinte mindennapi megélhetési gondokkal küzd. Az okok legtöbbször több tényezőből (a feleség nem szerzett nyugdíjjogosultságot, a család egyik-másik tagja súlyos beteg, huzamosabb orvosi kezelésre szorul, vagy éppen ezzel összefüggésben sokat költenek gyógyszerre, korábban felvett hitelek törlesztő részletének emelkedése, stb.) tevődnek össze. Ezen csoportokba tartoznak azok, akik anyagi támogatásra szorulnak, illetve szociális segélyben részesültek. Olyan személyek esetében, akik bár szociális és jövedelmi helyzetük kielégítő váratlanul olyan helyzetbe kerülnek, hogy anyagi támogatásuk indokolt, a kuratórium él a méltányosság lehetőségével. A nagycsaládos, illetve gyermeket egyedül nevelők köréből szociális segélyért főleg a szerződéses katonák fordulnak. A kérelmek indokai között a megélhetéshez, a gyermekek neveléséhez, a lakhatás biztosításához szükséges költségek növekedése, a családot sújtó munkanélküliség okozta létbizonytalanság, illetve beteg hozzátartozó gyógyításának magas költsége fogalmazódik meg. Az MH gondoskodási körébe tartozók közül szociális segélyben összesen 1101 fő részesült eft összegben. A feladattervben meghatározott személyi körbe tartozó 178 fő

20 részére eft szociális segély lett folyósítva. A Közalapítvány saját forrásaiból 25 fő részére 997 eft összegű segély kifizetését biztosította, illetve az e célra kapott támogatást eft-tal egészítette ki. Összességében saját forrásból (az SZJA 1 %-ának felajánlása, befektetések hozama) a Közalapítvány eft-ot fordított szociális segélyezésre. A tárgyévben összesen 1304 fő részére eft szociális segély került kifizetésre. A szociális segélyben részesített célcsoportok elkülönítetten vannak nyilvántartva. A HM által biztosított céltámogatás felhasználása a Közalapítvány könyvelésében külön költséghelyen szerepel. A postai költségek sem a céltámogatás összegét terhelték. Budapest, május 11.

21 STATISZTIKAI ÖSSZESÍTŐ A SEGÉLYEZÉSI PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEKRŐL MH személyi állományba tartozók 3 Hátrányos helyzetű nagycsaládosok ÁLLOMÁNY VISZONY TÁMOGATOTTAK LÉTSZÁMA (FŐ) TÁMOGATÁS ÖSSZEGE ELUTASÍTOTTAK LÉTSZÁMA (FŐ) ht.tts Ft ht.tts 0 Ft 2 Hivatásos állomány Ft 2 hka Ft hka. 0 Ft 1 Polgári állomány Ft 1 szerz.legs Ft szerz.legs Ft szerz.legs. 0 Ft 3 Szerződéses állomány Ft 3 3 pályázat tip. összesen: Ft 6 4 Hátrányos helyzetű, gyermeküket egyedül nevelők ÁLLOMÁNY VISZONY TÁMOGATOTTAK LÉTSZÁMA (FŐ) TÁMOGATÁS ÖSSZEGE ELUTASÍTOTTAK LÉTSZÁMA (FŐ) ht.ti Ft ht.tts Ft ht.ti. 0 Ft 1 hivatásos állomány Ft 1 hka Ft hka. 0 Ft 2 Polgári állomány Ft 2 szez. legs Ft

22 szerz. tts Ft szez. legs. 0 Ft 2 Szerződéses állomány Ft 2 4 pályázat tip. összesen: Ft 8 Egyéb kérelmek ÁLLOMÁNY VISZONY TÁMOGATOTTAK LÉTSZÁMA (FŐ) TÁMOGATÁS ÖSSZEGE ELUTASÍTOTTAK LÉTSZÁMA (FŐ) ht.ti 0 Ft 1 ht.tts 0 Ft 5 Hivatásos állomány 0 Ft 6 hka. 0 Ft 6 polgári állomány 0 Ft 6 szez. legs. 0 Ft 9 szerz. tts. 0 Ft 3 szerződéses állomány 0 Ft 12 8 pályázat tip. összesen: 0 Ft 24 MH személyi állományába tartozók összesen: Ft 35 MH személyi állományába nem tartozók 2 Honvédségi nyugállományúak és nyugdíjasok ÁLLOMÁNY VISZONY TÁMOGATOTTAK LÉTSZÁMA (FŐ) TÁMOGATÁS ÖSSZEGE ELUTASÍTOTTAK LÉTSZÁMA (FŐ) nyá Ft nyá. 0 Ft 52 nyugállományú Ft 52 nyugd Ft nyugd. 0 Ft 51 nyugdíjas Ft 51 2 pályázat tip. összesen: ,00 Ft Hozzátartozók ÁLLOMÁNY TÁMOGATOTTAK TÁMOGATÁS ELUTASÍTOTTAK

23 VISZONY LÉTSZÁMA (FŐ) ÖSSZEGE LÉTSZÁMA (FŐ) árv Ft özv Ft árv. 0 Ft 7 özv. 0 Ft 76 hozzátartozó Ft 83 6 pályázat tip. összesen: Ft 83 7 Szolgálati balesetesek ÁLLOMÁNY VISZONY TÁMOGATOTTAK LÉTSZÁMA (FŐ) TÁMOGATÁS ÖSSZEGE tart Ft ELUTASÍTOTTAK LÉTSZÁMA (FŐ) tart. 0 Ft 2 tartalékos Ft 2 7 pályázat tip. összesen: Ft 2 8 Egyéb kérelmek ÁLLOMÁNY VISZONY TÁMOGATOTTAK LÉTSZÁMA (FŐ) TÁMOGATÁS ÖSSZEGE ELUTASÍTOTTAK LÉTSZÁMA (FŐ) özv. 0 Ft 4 hozzátartozó 0 Ft 4 nyá. 0 Ft 1 nyugállományú 0 Ft 1 nyugd. 0 Ft 4 nyugdíjas 0 Ft 4 8 pályázat tip. összesen: 0 Ft 9 MH személyi állományba nem tartozók összesen: Ft 197 Mind összesen: Ft 232

24 ÖSSZESÍTETT KIMUTATÁS a HM által szociális segélyezésre biztosított céltámogatás, illetve alapítványi forrás felhasználásáról. (2009.év) Segélyezésre biztosított keret megnevezése I. Állományon kívüliek segélyezése (keretösszeg: eft) II. Programfeladatokra biztosított keret (6.100 eft) III. Alapítványi forrásból biztosított összeg nyá. /fő eft nyugd. /fő Segélyezett csoportok és kiutalt segély összege eft hozzát. /fő eft szolg.bal. /fő eft családos /fő Összesen eft fő eft ÖSSZESEN Budapest, Gyuris Mihály t

25 JELENTÉS a HM által a honvédségtől önhibájukon kívül kikerültek képzésére biztosított céltámogatás felhasználásáról. A tárgyévben a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány (továbbiakban: Közalapítvány) a honvédségtől önhibájukon kívül kikerültek, illetve kikerülők civil életbe történő elhelyezkedését és a munkahelyek megtartását biztosító munkaerő-piaci képzéseket a kuratórium által elfogadott pályázati felhívás követelményeinek megfelelően folytatta. A képzések finanszírozására a évi maradvány eft, az A/134/ sz. szerződésben biztosított eft, valamint a tanfolyamokról indokolatlanul távol maradók, szerződésüket nem teljesítők által visszautalt 720 eft, összesen eft állt rendelkezésre. A rekonverzió évi (továbbiakban: Rek.II.) program végrehajtásának értékelése. I. A évre áthúzódó tanfolyamokra 17 fő részére eft, míg a Katonák munkaerő-piaci reintegrációjának képzési programja projekt beindításáig megkötött szerződésekre figyelemmel 43 fő részére, eft került kifizetésre. A program 2009-ben lezárult. Csatolt ügydarabok: Statisztikai összesítő a pályázatokkal kapcsolatos döntésekről, könyvelési adatok. A 0130/NA/2008-3/ÖP-4 sz. a Katonák munkaerő-piaci reintegrációjának képzési programja projekt keretében évben végrehajtott feladatok értékelése. II. A program elszámolható költségének 90 %-a az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus által biztosított támogatás, míg 10 %-a a projektgazda által vállalt önerő. Az önerő biztosítása az A/183/50/2009. sz. ügydarabban engedélyezettek alapján történt. Összegét a évi rekonverziós céltámogatás maradványából évben képzési szerződésekre kifizetendő költséggel csökkentett része, illetve az A/184/5/2009. sz. támogatási szerződésben meghatározott pénzkeret képzi, melynek összege eft. A december 17-én módosított végrehajtási szerződésben árfolyamváltozás miatt a projekt elszámolható költsége eft-tal növekedett, ennek megfelelően a biztosítandó önerőt eft-tal növelni szükséges. Ezen összeg a évi céltámogatásból, illetve a szerződésüket nem teljesítők által visszautalt összeg e célra történő felhasználásával finanszírozható. A projekt december 31-én fejeződik be, a teljes elszámolás határideje április 11. A projekt végrehajtását a partnerségi megállapodás alapján létrejött konzorcium a október 14-én aláírt végrehajtási szerződésben meghatározottak szerint végzi. A Közalapítvány, mind projektgazda harmadévente köteles a projekt előrehaladásáról pénzügyi

26 elszámolást (konzorciumi tagokra vonatkozóan tartalmazza a számlaösszesítőt, költségösszesítőt továbbiakban: PIR ) és szakmai összefoglalót készíteni. Az auditált jelentést az alábbi szervezetek ellenőrzik, illetve minősítik: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit KFT Norvég/EGT és Svájci Programok Igazgatósága; Szakmai felügyeletet ellátó Honvédelmi Minisztérium; Pénzügyminisztérium; Nemzeti Fejlesztési Ügynökség; Brüsszeli FMO Iroda. A többlépcsős értékelés után a kifizetési kérelem -ben rögzített összeg kerül átutalásra a Közalapítvány számára. Az átutalt összegből a Pénzügyi elszámolási útmutató -ban rögzítettek alapján lehet finanszírozni a konzorciumi tagoknál felmerült költségeket, melyekről harmadévente elszámolni kötelesek. A program kezdete óta a Közalapítvány részére az alábbi összegek kerültek átutalásra: PIR(1) jelentés alapján: Ft. Igényelt előleg: Ft. Árfolyam változás miatt igényelt összeg: Ft. Csatolt ügydarabok: PIR (1) jelentés (2009. júni Ft.us augusztus 31.) és szakmai összefoglaló. A PIR (2) jelentés angol nyelvű dokumentációját én küldték meg a Közalapítvány részére, ezért a jelentés benyújtása a VÁTI részére március 2-án történt meg. A PIR (2) jelentésben foglaltak ellenőrzése és minősítése az előzetes tájékoztatás szerint várhatóan április végéig megtörténik. A jelentés elfogadását követően kerül átutalásra a Közalapítvány részre a kifizetési kérelem -ben rögzített összeg. Csatolt ügydarabok: PIR (2) jelentés (2009. szeptember december 31.) és szakmai összefoglaló. Budapest, 2010.

27 MH személyi állományba tartozók STATISZTIKAI ÖSSZESÍTŐ A PÁLYÁZATOKKALKAPCSOLATOS DÖNTÉSEKRŐL Át és továbbképzésben résztvevők ÁLLOMÁNY VISZONY TÁMOGATOTTAK LÉTSZÁMA (FŐ) TÁMOGATÁS ÖSSZEGE ELUTASÍTOTTAK LÉTSZÁMA (FŐ) ht.tti Ft ht.tts Ft ht.tti. 0 Ft 2 Hivatásos állomány Ft 2 hka Ft hka. 0 Ft 3 Polgári állomány Ft 3 szerz.legs Ft szerz.tts Ft szerz.legs. 0 Ft 10 szerz.tts. 0 Ft 1 Szerződéses állomány Ft 11 1 pályázat tip. összesen: Ft 16 MH személyi állományba tartozók összesen: Ft 16 Mind összesen: Ft 16

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja. 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja. 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE Statisztikai szamjel: 18061031-9499-529-01 A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE 1146 Budapest, Ajtosi Diirer

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Dunakanyar Takarékszövetkezet Székhely: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Honlap címe: www.dunakanyar-tksz.hu Levelezési cím: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Telefonszám:

Részletesebben

952/2015. Kiegészítő melléklet

952/2015. Kiegészítő melléklet 952/2015. Kiegészítő melléklet Általános rész A Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár a gazdálkodását az 1993. évi XCVI. törvény, a 223/2000.(XII.19), a 281/2001.(XII.26.) kormányrendeletek, az Alapszabály,

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához 1 I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Székhelye: 1014 Budapest, Úri utca 21. Gazdálkodási

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS MMIA-3.2.2. Az európai uniós és magyar visszafogadási egyezmények alapján végrehajtott kitoloncolások szervezésében nyújtott

Részletesebben

3.2.10.1 Könyvterjesztés... 13 3.2.10.2 Nyári OFINFO... 13 3.2.10.3 Könyvek kiadása... 13

3.2.10.1 Könyvterjesztés... 13 3.2.10.2 Nyári OFINFO... 13 3.2.10.3 Könyvek kiadása... 13 1 Bevezető...5 2 A Társaság gazdálkodása...6 2.1 A TÁRSASÁG VEZETÉSE... 6 2.2 A SZÁMVITELI POLITIKA RÖVID ISMERTETÉSE... 7 2.3 FORRÁSOK... 7 2.4 ESZKÖZÖK... 8 2.5 LELTÁROZÁS... 8 2.6 KIEGÉSZÍTÉSEK A BESZÁMOLÓ

Részletesebben

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 2009. éves számviteli törvény szerinti beszámolója

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 2009. éves számviteli törvény szerinti beszámolója BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. éves számviteli törvény szerinti beszámolója Statisztikai számjel 12853812-6611-114-01 Cégjegyzék száma 01-10-044764 adatok e Ft-ban sorszám

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette:

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette: PAGATOR Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 7100 Szekszárd Táncsics Mihály u. 32. Tel./ Fax: 74/319-615 Kamarai bejegyzési szám: 000708 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI

Részletesebben

A mérleg főösszege 142 026 ezer Ft. A részletes kimutatást a jelentés végén található közhasznú egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza.

A mérleg főösszege 142 026 ezer Ft. A részletes kimutatást a jelentés végén található közhasznú egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az alapítvány a kettős könyvvitel szerint vezeti könyveit. A könyvelés külső vállalkozó által, gépi úton történik. Az alapítvány közhasznú beszámolóját a számviteli törvény (2000.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Fülöpszállás, 2015. április 1. Losonczy Gáborné elnök-ügyvezető Nagyné Gubacsi Ilona ügyvezető-főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Rónasági

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2012. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2010. évi Éves Beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2010. évi Éves Beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. évi Éves Beszámolóhoz TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 A társaság bemutatása... 3 1.2 Számviteli politika ismertetése... 5 1.2.1 Mérleg és eredménykimutatás... 5 1.2.2

Részletesebben

MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM

MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM AZ ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS IRÁNYELVEI A MAGYAR PARTNEREK SZÁMÁRA 2010. június Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 2 II. SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR...

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Közigazgatási Utánpótlási és Európai Mobilitási Program Magyar Közigazgatási Ösztöndíj című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július JELENTÉS a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0720 2007. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság

Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság 2009 Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság é v k ö n y v 2009 ÉVKÖNYV Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp., Pf. 251. Telefon: +36 1

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben