J1- vízumkérelem: Nem bevándorló tanulók és csereprogramok résztvevői számára meghatározott vízumkategória.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J1- vízumkérelem: Nem bevándorló tanulók és csereprogramok résztvevői számára meghatározott vízumkategória."

Átírás

1 A CAMP LEADERS PROGRAM SZERZŐDÉSE mely létrejött egyrészről a CAMPLEADERS HUNGARY KFT. Székhely: 5600 Békéscsaba, Felső Körös sor 72. Adószám: , Cg.: KSH: Levelezési cím: 1051 Budapest Vigyázó Ferenc utca 4. III./1. Munkaügyi Központ eng.- szám: /2005. IATA- szám: Képviseli: Fekete Alexander, Gyuricza Izabella ügyvezetők önállóan mint vállalkozók (a továbbiakban: Vállalkozó), másrészről Név: Bejelentett állandó lakcíme: Személyi igazolvány száma: Adóazonosító jele: Tel.: Felsőoktatási intézmény neve: mint jelentkező (a továbbiakban: Jelentkező, együttesen: Felek) között, alulírott napon és helyen, az alábbiak szerint: 1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó jelen szerződés szerinti feladatok ellátásával közreműködik a Jelentkező az Amerikai Egyesült Államok (továbbiakban: USA) területén megvalósuló kulturális csereprogramban (továbbiakban: Program) való részvételének megszervezésében. 1.1 A szerződésben használt fogalmak: SEVIS: Diák- és Cserelátogatási Információs Rendszer, amely összegyűjti, gondozza és irányítja a külföldi diákok, illetve cserelátogató programban részt vevők adatait az Egyesült Államokba való belépés, ott- tartózkodás és az elutazás folyamán. SEVIS- DÍJ: szeptember 1- jétől kezdődően a Belbiztonsági Minisztérium (Department of Homeland Security/DHS) a Kongresszus megbízásából díjat szed annak érdekében, hogy a Diák- és Cserelátogatási Programok (SEVP) folyamatos működési költségét fedezze. A nemzetközi diákok és a cserelátogatók kötelezettek a díj megfizetésére, amelyet a Diák- és Cserelátogatási Információs Rendszer adminisztrációs és fenntartási költségeire, támogatással kapcsolatos tevékenységekre, valamint a SEVIS- szel foglalkozó irodai dolgozók költségeinek fedezésére fordítanak. A Cserelátogatók részére, a szerződés aláírásának időpontjában a díj 35 USD. Vízumszponzor: Az Amerikai Külügyminisztérium kijelölt olyan amerikai szervezeteket, amelyek felügyelik a csereprogramokat. Ezeket támogató szervezeteknek, más néven vízumszponzoroknak nevezzük. A Camp Leaders- program résztvevőinek vízumszponzora a Cultural Homestay International (CHI) és az International Exchange of North America (IENA) nevű szervezet. Sevis- nyomtatvány: A SEVIS- díj befizetését igazoló, I es számú igazolás egyszerűsített elnevezése. DS2019- es nyomtatvány: Minden csereprogramban részt vevő vízumkérelmezőnek rendelkeznie kell DS es nyomtatvánnyal, amelyet egy, az Amerikai Külügyminisztérium által igazolt szponzor állított ki. Ezt a nyomtatványt a vízumkérelemhez csatolni kell. A DS es nyomtatványon szerepel a program kezdési és befejezési dátuma. DS160- as nyomtatvány: Online angol nyelvű vízumkérő űrlap, amelyet a vízuminterjú időpontját megelőzően a jelentkezőnek kell kitöltenie az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetségének honlapján a Vállalkozóval egyeztetett határidőig. J1- vízumkérelem: Nem bevándorló tanulók és csereprogramok résztvevői számára meghatározott vízumkategória. Elhelyezhető szint: A program azon szakasza, amikor a jelentkező adatlapja láthatóvá válik a fogadó táborok számára. Útvonalterv: A repülőtérről a fogadó táborba való eljutás részletes leírása. Az útvonaltervet a Vállalkozó a fogadó tábor preferenciájának megfelelően, a leszállási időpontot figyelembe véve, személyre szólóan készíti el. 1

2 Visszaindulás intervalluma: A Vállalkozó a jelentkező által meghatározott preferált hazaindulási dátumhoz képest legfeljebb 3 nap eltéréssel foglalja le és állítja ki a repülőjegyet a menetrend és a szabad helyek függvényében. A jelenleg hatályos vízumszabályok értelmében a program első napja nem lehet korábban a Jelentkező 2013/14- es tanév tavaszi félévének második vizsganapjától, és vissza kell térni Magyarországra a 2014/15- ös tanév őszi félévének első tanítási napjára, de legkésőbb 2014 szeptember 15- ig. Eredményes program: A program abban az esetben tekinthető eredményesnek, ha a Jelentkező a táborral kötött szerződéses időtartamát maradéktalanul kitölti, azt semmilyen módon meg nem szakítja, továbbá a vonatkozó vízumszabályokat, valamint jelen szerződést betartva a vízum lejárta előtt hazatér Magyarországra. 2. A Programért a Jelentkező által a Vállalkozónak fizetendő díj: 2.1. Bruttó HUF (azaz tízezer HUF) adminisztrációs díj, amely a Vállalkozó által működtetett csereprogram adminisztratív költségeit fedezi Repülőjegy- hozzájárulásként 415 EUR (azaz négyszáztizenöt euró), mely összeg a repüléssel kapcsolatos költségeket (a repülőjegy önrészét és a kapcsolódó illetékek összegét) fedezi Abban az esetben, ha a jelentkezőt olyan állam területén működő táborba helyezik el, amely állam törvényhozása a Jelentkezővel megkötött Programszerződést érdemében érintő jogszabályait megváltoztatja, úgy Vállalkozó és Jelentkező az eltérő jogi szabályozásra tekintettel külön megállapodást köt. 3. Fizetési határidők: 3.1. A Ft (azaz tízezer HUF) adminisztrációs díj befizetésének határideje a szerződés aláírását követő 30. (harmincadik) naptári nap A 415 EURO repülőjegy- hozzájárulás befizetési határideje legkésőbb: A repülőjegy hozzájárulás összege kizárólag az Erste Bankban történő pénztári befizetéssel egyenlíthető ki. Amennyiben az összeg átutalással kerül kifizetésre, úgy a banki költség továbbszámlázásra kerül és a jelentkezőt terheli Amennyiben a Jelentkező késedelmesen fizeti meg a díjakat, és erről nem egyeztetett előzőleg a vállalkozóval egy újabb határidőt, úgy az esedékesség napjától késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamat számítása a napi kamatszámítás módszerével történik. A naptári napra számított kamat összege a hátralék fennállásának napján érvényes MNB- alapkamat kétszeresének 365- öd részével kiszámított összeg. A meghatározott ár kizárólag abban az esetben érvényes, amennyiben a jelentkező a szerződésben megadott határidőig eléri az ún. elhelyezhető szintet. (Az elhelyezhető szintet akkor éri el a Jelentkező, ha teljesíti a 9.1., a és a pontokban meghatározott feltételeket) Ha a Jelentkező a megadott határidőre az elhelyezhető szintet nem éri el, a Vállalkozó erre a jelentkező figyelmét felhívja, és 5 (öt) naptári napos póthatáridőt határoz meg számára, hogy a Jelentkező a fenti feltételeknek eleget tegyen. Ha ezen figyelmeztetés ellenére a módosított határidő lejártáig sem történik meg, a Vállalkozó megemeli a repülőjegy- hozzájárulás költségét 50 (azaz ötven) Euróval. Ha a Jelentkező további 10 naptári napon belül sem éri el az elhelyezhető szintet, akkor a Jelentkező kizárható a programból, ezzel egyidejűleg a Vállalkozó részére 100 (azaz egyszáz) EUR + áfa kártérítési általány megfizetésére kötelezhető. 4. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a Jelentkező külön kérésére a repülőjegy- hozzájárulás fizetésére részletfizetési lehetőséget biztosíthat. 5. A Jelentkező tudomásul veszi, hogy a 2. pont szerinti összegek megfizetésén felül a Programban való részvételével kapcsolatosan egyéb olyan költségei is keletkezhetnek, amelyek nem a Vállalkozó érdekkörében merülnek fel így különösen, de nem kizárólagosan a pontokban részletezett követelmények teljesítésével kapcsolatos költségek. (pl. erkölcsi bizonyítvány, vízumdíj) 2

3 6. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó egy kulturális csereprogram szervezője, és nem tulajdonosa a Program helyszínéül szolgáló tábor(ok)nak. Egyidejűleg a Felek rögzítik, hogy a Jelentkező sem a tábornak, sem a Vállalkozónak nem alkalmazottja, azokkal munkajogi kapcsolatban nem áll. A Jelentkező a kulturális csereprogram résztvevője. (A program részletes leírása és szabályzata megtalálható az Amerikai Egyesült Állomok Nagykövetségének honlapján a csereprogramok menüpont alatt.) 7. A Felek rögzítik, hogy a Programban részt vevő táborok döntő többsége az American Camp Association (Amerikai Táborszövetség, ellenőrzése és felügyelte alatt áll, továbbá, hogy az egyes táborok működtetése kizárólag a tábor tulajdonosának és/vagy igazgatójának (továbbiakban: Fenntartó) döntési jogkörébe tartozik. Ebből következően a Vállalkozó nem vállal felelősséget azok működtetéséért, továbbá olyan döntéséért, intézkedéséért vagy mulasztásáért, amelyet a tábor fenntartója, illetve annak nevében hoznak vagy követnek el. Bárminemű, az e témakörben keletkező kártérítési, jogi vagy egyéb igény kizárólag az adott tábor fenntartójával szemben érvényesíthető. 8. A Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés aláírása előtt: 8.1. A Jelentkező résztvett a Vállalkozó által szervezett, magyar nyelven megtartott, tájékoztató előadáson, amelyen felvilágosítást kapott a Program részleteiről, a Programban való részvétel előnyeiről, hátrányairól és annak várható költségeiről, a Programban való részvétel követelmény- és feltételrendszeréről. A Jelentkező kijelenti, hogy az előadáson részt vett, továbbá, hogy az ott elhangzottakat meghallgatta és megértette, elfogadta, és ezt a tényt a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező Orientációs Lap (2. számú melléklet) aláírásával igazolja A Jelentkező vállalja, hogy résztvesz a Vállalkozó által szervezett, a jelentkezők képességeit, felkészültségét felmérő ingyenes, egyéni, angol nyelvű interjún. Felvétel a programba és a tábori elhelyezés: 9. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Jelentkező részéről a programba való eredményes jelentkezéséhez, a sikeres, 8.2. pont szerinti interjú után az alábbi feltételek teljesítése szükséges: 9.1. Jelentkező vállalja, hogy a Program lezárásáig az általa aláírt szerződést 2 példányban eljuttatja a Vállalkozó levelezési címére (Levelezési cím: 1051 BUDAPEST, V. KER. Vigyázó Ferenc utca 4. III/1.) Jelentkező vállalja, hogy a szerződés aláírást követő 10 naptári napon belül: A Vállalkozó honlapján (www.campleaders.com) található program segítségével, a Vállalkozó által megadott kritériumrendszernek megfelelően, elkészíti angol nyelvű önéletrajzát (mintaönéletrajzot és kitöltési útmutatót a Vállalkozó bocsát a Jelentkező rendelkezésre) Feltölt a Vállalkozó honlapján keresztül elérhető online- rendszerbe (továbbiakban: honlap) 3 (három) különböző, angol nyelvű referenciát (a referencia beszerezhető munkaadótól, volt munkaadótól, tanártól, edzőtől stb.). A referenciában foglalt adatok, kijelentések objektivitásáért és valóságtartalmáért a Jelentkező vállal felelősséget Feltölt a Vállalkozó honlapjára egy példány az intézmény bélyegzőjével ellátott hiteles angol nyelvű iskolalátogatási igazolást Jelentkező vállalja, hogy a szerződés aláírást követő 30 naptári napon belül: Feltölti a Vállalkozó honlapjára a legalább ig érvényes útlevélének (a régebbi típusú kék útlevél is elfogadott) egyszerű másolati példányát Feltölti a Vállalkozó honlapjára a nevére kiállított, 3 (három) hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványának másolatát, amelynek eredeti példányát a Jelentkező köteles magával vinni a fogadó táborba és azt ott bemutatni Feltölti a Vállalkozó honlapjára a háziorvosa által aláírt és annak hivatalos pecsétjével ellátott úgynevezett Medical Form - ot, amelyben a Jelentkező köteles nyilatkozni egészségügyi állapotáról. (A formanyomtatvány jelentősége kiemelkedő, hiszen ez képezi majd későbbi egészségbiztosításának az alapját. Bármilyen elhallgatott betegség, tünet, hiányos kitöltés, a biztosítás semmisségét vonhatja maga után. A biztosítás már meglévő, ismert betegségekkel kapcsolatos ellátást nem térít. A Medical Form eredi példányát a Jelentkezőnek szintén magával kell vinnie a táborba. Ennek elmulasztása esetén az Egyesült Államokban a résztvevőt saját költségén orvosi vizsgálatok elvégzésére kötelezhetik.) 3

4 Feltölti a Vállalkozó honlapjára angol nyelvtudását igazoló hivatalos dokumentum másolatát. Elfogadott: bármilyen típúsú és szintű angol nyelvvizsga bizonyítvány-, angol nyelvtanfolyam sikeres elvégzését igazoló oklevél-, érettségi bizonyítvány angol nyelvből-, angol nyelv mint választott tárgy teljesítését igazoló index-, másolat, stb A Jelentkező vállalja, hogy a Vállalkozóval közösen egyeztetett határidőre a vízumkérelem beadásához személyesen vagy postai úton, tértivevényes küldeményben eljuttatja Vállalkozó levelezési címére (Levelezési cím: 1051 BUDAPEST, V. KER. Vigyázó Ferenc utca 4. III/1.): egyetemi vagy főiskolai leckekönyvének (indexének) hiteles másolati példányát, ennek hiányában az egyetem vagy főiskola tanulmányi rendszeréből kinyomtatott, általa teljesített tantárgylistát, amelynek tartalmaznia kell a 2013/2014- es tanév I. félévet is, a tavaszi félévre szóló eredeti iskolalátogatási igazolást, a DS160- as nyomtatvány konfirmációs oldalát, eredeti útlevelét, a vízumdíj megfizetéséről szóló eredeti igazolást, egy db, 6 hónapnál nem régebbi, digitális és nyomatott amerikai vízumképet A Programban való részvétel feltétele, hogy: a Jelentkező napjáig betöltse a 19. életévét, a Jelentkező a 2013/2014. tanévben akkreditált felsőoktatási intézmény alap-, mester- vagy doktori képzésében nappali tagozatos hallgatói jogviszonyban álljon, a Jelentkező tárgyévi tanulmányi átlaga elérje legalább az elégséges (2,0) szintet, a Jelentkező, a tárgyévben felvett tantárgyainak legalább 50%- át teljesítse, a Jelentkező a 28. pontban leírtaknak megfelelően a tájékoztató napon részt vegyen, a Jelentkező a 27. pontban leírtaknak megfelelően, a kint tartózkodás teljes idejére érvényes egészségbiztosítással rendelkezzen. A Jelentkező fizikálisan és mentálisan egészséges legyen. Legkésőbb én meg tudja kezdeni a programot. A szerződés aláírásával a Jelentkező elismeri, hogy a 9.5 pontban részletezett feltételeknek megfelel, ezt a Vállakozó nem vizsgálja, ahogy a feltöltött papírok eredetiségét sem. Amennyiben a program ideje alatt derül fény arra, hogy a Jelentkező bármely fenti kitételnek nem felel meg, a Vállalkozó azonnal szerződést bont és a jelen szerződés 31. pontja alapján a Jelentkezőnek fizetési kötelezettsége keletkezik A 9. pontban felsorolt dokumentumok beszerzéséhez kapcsolódó költségek a Jelentkezőt terhelik, és azok vissza nem téríthetők. A Jelentkező tudomásul veszi, hogy a pontban vállalt bármelyik kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén a késedelembe esést követő naptól kezdődően 5000 forint/hét (azaz ötezer HUF/hét) késedelmi kötbérfizetési kötelezettsége keletkezik. 10. A 9.1., a és a pontok teljesítése esetén a Vállalkozó azonnal megkezdi a Jelentkező táborba elhelyezésének intézését a következők szerint: A Jelentkezővel egyeztetett időtartam és megjelölt feladatkörök alapján, valamint a fogadó táborok igénye szerint továbbítja azok részére a Jelentkező önéletrajzát. A Jelentkező által előzetesen megadott preferenciáknak (tábor típús, munkakör, vállalt indulási dátum) megfelelő fogadó táborba való elhelyezését a Jelentkező köteles elfogadni. Amennyiben a Jelentkező az előzetesen megadott preferenciáknak megfelelő fogadó tábort visszautasítja, vagy magatartásával a programban eredményes részvételét bármilyen módon ellehetetleníteni, meghiúsítani törekszik, a Jelentkező a programból kizárható. Ebben az esetben a Vállalkozó vele szemben az addig felmerült költségeinek megtérítésére kötelezheti a Jelentkezőt a szerződés 31. pontjában foglalt szabályok szerint. 11. A vállalt kötelezettségek határidőre teljesítése esetén a Vállalkozó garantálja a Jelentkező elhelyezését valamely partnertáborba. 12. A szerződő Felek rögzítik, hogy ha a Jelentkező az elhelyezésének, vízumkérelmének intézését a határidők be nem tartásával, illetőleg a szükséges információk visszatartásával, vagy bármilyen más formában akadályozza, ellehetetleníti, abban az esetben a Jelentkező elhelyezését a Vállalkozó nem vállalja, és a Jelentkező kötelessé válik a 31. pontban részletezett összegek megtérítésére. 13. A szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés alapján a Vállalkozó 63 munkanapos elhelyezést nyújt a Jelentkező részére. Az egyes táborok további időtartamra is adhatnak elfoglaltságot a Jelentkező részére, amelynek konkrét tartama a Jelentkező és a tábor közötti külön megegyezés tárgya, de a programban történő részvétel ideje nem lehet hosszabb a DS2019- es nyomtatvány lejárati dátumánál, és a kiutazás időtartama ekkor sem haladhatja meg a vízum teljes időtartamát. 4

5 14. A tábor 63 munkanapra, minimum 7 (azaz hét) kimenőnapot garantál, ettől a tábor felfelé eltérhet. A kimenőnapok kivételének rendjét a fogadó tábor egyénileg szabályozza. 15. Vállalkozó vállalja, hogy amennyiben a Jelentkező minden, a jelen szerződésben vállalt kötelezettségének határidőben eleget tesz legkésőbb napjáig elhelyezi a Jelentkezőt a programban. Ellenkező esetben Vállalkozó köteles a Jelentkező által a 2. pont szerint befizetett díjakat megtéríteni 5 (azaz öt) naptári napon belül. 16. A szerződő Felek rögzítik, hogy a fogadó tábor a Jelentkező részére, a 63 munkanapra biztosít: support staff pozíció esetében, 63 munkanapra életkortól függetlenül minimum 1150 (azaz ezerszázötven) USD zsebpénzt, leader pozíció esetében ig betöltött 21- ik életév felett minimum 900 (azaz kilencszáz) USD, az alatt minimum 800 (azaz nyolcszáz) USD zsebpénzt, szállást és a tárborban való tartózkodás aktív idejére teljes ellátást, A Jelentkező egyéb felmerülő személyes költségeit önmaga köteles viselni A 63 munkanapot meghaladó időtartamra a leader- pozícióban 30$ (azaz harminc USD)/munkanap, support staff pozícióban 40$ (azaz negyven USD)/munkanap a Camp Leaders in America által ajánlott zsebpénz. A 63 munkanapot meghaladó időszakra járó zsebpénz összege a Jelentkező és a tábor közötti külön megegyezés tárgya, az ajánlott zsebpénztől közös megegyezéssel eltérhetnek. Amennyiben a fogadó tábor nem tud 63 munkanapra elhelyezést biztosítani, a fenti minimum fizetés ebben az esetben is garantált A Felek rögzítik továbbá, hogy a Jelentkező eredményes részvétele esetén, a fogadó tábor support staff pozíció esetén 1750 USD (azaz egyezerhétszázötven)/63 munkanapnap; illetve leader pozíció esetében 1700 USD (azaz egyezerhétszáz)/63 munkanap időarányos költség- hozzájárulást fizet a Camp Leaders in America- nak, amely összeg a Jelentkező Programban való részvételének fennmaradó költségeit fedezi: 90 napos egészségbiztosítás, vízumpapírok, repülőjegy fennmaradó összege stb. 17. A Program eredményes teljesítéséhez a Jelentkező vállalja, hogy: a táborral kötött szerződésben meghatározott ideig a Programban részt vesz, betartja a Vállalkozó, valamint a számára kijelölt tábor valamennyi szabályzatát és előírását, (Különös tekinetettel, de nem kizárólag az : az alkohol és dohányáru tárolást és fogyasztást korlátozó, tiltó -, gyerekek előtti testi kontaktust tiltó-, tábor területén kommunikációs eszközök használatát érintő szabályozásokat.) a Programban való részvétele során bármely harmadik személynek okozott kárt megtéríti, és azért teljes felelősséggel tartozik. 18. A Jelentkező aláírásával igazolja, hogy az általa közölt adatok a valóságnak megfelelnek, azok hitelességét aláírásával garantálja, továbbá kijelenti, hogy a közölt adatokban történő változásról ideértve különösen a telefonszámban és lakcímben, erkölcsi bizonyítványban, Medical form - ban, tanulói jogviszonyában stb. történt bárminemű változást három munkanapon belül, írásban igazolható módon értesíti a Vállalkozót. A Jelentkező a fentiek elmulasztásából, illetőleg hamis vagy hiányos adatközlésből adódó bárminemű kárért teljes felelősséget vállal. A vízum: 19. Az elhelyezési folyamat elindításával egyidejűleg a Vállalkozó megkezdi a Jelentkező J1- vízumkérelmének elintézését a jelen pontban foglaltak szerint. A vízum lehetőséget ad: az Amerikai Egyesült Államok területére való belépésre, legfeljebb 4 hónapon keresztül tartó cserelátogatási célzattal történő ott- tartózkodásra, a tábori szerződés lejárta után maximum 30 nap utazásra jogosít az ország teljes területén Vállalkozó vállalja, hogy: az útlevél fénymásolat és az iskolalátogatási igazolás feltöltését követően gondoskodik a DS2019- es nyomtatvány beszerzéséről, megfizeti a DS2019- es nyomtatvány beszerzésével felmerülő költségeket (cca. 300 USD) a kulturális csereprogram nyilvántartásba- vételi díját megfizeti (továbbiakban: SEVIS, 35 USD- t). 5

6 19.2. A DS2019- és a SEVIS- formanyomtatványokat a vízumszponzor FEDEX- posta/csomagküldő szolgálattal küldi el a Vállalkozó részére, amelynek költségét a Vállalkozó fizeti meg A nyomtatványok beszerzését követően a Vállalkozó a Jelentkezővel, előre egyeztetett időpontra vízuminterjút szervez, és leadja a vízumkérelmi formanyomtatványokat, eredeti útlevelet és igazolásokat az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetségén. A vízuminterjú feltétele a Jelentkező által a vízumkérelmi lap kitöltése, aláírása valamint a nagykövetség által megállapított vízumdíj megfizetése (a szerződés aláírásakor a díj 160 egyszázhatvan USD). 20. A Jelentkező vállalja, hogy a korábban vele egyeztetett, az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetsége által megtartandó interjún megjelenik. Az interjú elmulasztása esetén a Jelentkező vállalja az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetsége által esetleg kért vízumdíj ismételt megfizetését. 21. A Vállalkozó tájékoztatja a Jelentkezőt, hogy az Amerikai Egyesült Államok Kormányának korlátozás nélküli joga dönteni a vízumkérelem elfogadásáról vagy annak elutasításáról, így e tekintetben a Vállalkozót felelősség nem terheli. A vízumkérelem elutasítása esetén a vízumkérelem díját az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetsége nem téríti vissza, és annak megtérítése a fentiekre tekintettel a Vállalkozótól sem követelhető. 22.A vízum elutasítása esetén a következő fizetési kötelezettségek keletkeznek: Amennyiben az elutasítás a Vállalkozó hibájából (pl. a formanyomtatvány pontatlan, helytelen kitöltése) történik, ebben az esetben a jelentkező által befizetett díjakat, továbbá a vízumdíjat a Vállalkozó visszatéríti a Jelentkezőnek az elutasítást követő 5 naptári napon belül Ha az elutasítás oka valamely, a Jelentkező érdekkörében felmerült ok (pl. a hallgatói jogviszony nem megfelelő igazolása, a követelt szintet el nem érő tanulmányi átlag, korábbi túlhúzott tartózkodás stb.), a Jelentkező köteles a vízumkérelemmel összefüggésben felmerült 335 USD + áfa (a DS2019 díja: 300 USD + áfa, a SEVIS díja: 35 USD+áfa) összeget a Vállalkozónak megtéríteni 5 (azaz öt) naptári napon belül. A korábban befizetett repülőjegy hozzájárulás erre felhasználható. Repülőjegy: 23. Az elhelyezés után a Vállalkozó kiállítja a Jelentkezővel és a táborral egyeztetett indulási napra és a Jelentkező általa megjelölt visszaindulási időintervallumon belüli időpontra a Jelentkező repülőjegyét a tábor megközelítése szempontjából előnyös városba. A szerződő Felek rögzítik, hogy az kiindulás Budapest Liszt Ferenc repülőteréről hazautazás pedig New York- ból történik Budapestre. A repülőjegy kiállítását követően a foglalás későbbi, bármely okból történő módosításának költségei kizárólag a jelentkezőt terhelik. (Amennyiben a kiutazásra jelölt légitársaság menetrendje lehetővé teszi, felár ellenében kérhető New Yorktól eltérő hazaindulási város.) 24. A ki és haza indulás napján a Jelentkező feladata megszervezni az utazását és eljutni a repülőjegye szerinti repülőtéri terminálra, úgy hogy az adott járat indulása előtt legalább három órával korábban megérkezzen a megadott repülőtérre. A Jelentkező felelőssége, hogy magánál tartsa az érvényes útlevélét, a DS2019+SEVIS- űrlapot, valamint a repülőjegyét, és a tájékoztatóban meghatározott egyéb, a kiutazáshoz szükséges dokumentumokat (pl.: erkölcsi bizonyítvány, medical form, biztosítás, útvonalterv stb.) A hazainduló gép indulása előtt a Jelentkezőnek már 48 órával a hazaindulási városban kell tartózkódni. 25. Ha a Jelentkező a 24. pontban felsorolt, továbbá az ott fel nem sorolt, de a Jelentkező felelősségi körébe eső ok miatt mulaszt el egy repülőjáratot, köteles a mulasztásával kapcsolatos valamennyi költséget valamint az esetleges új repülőjegy- vásárlás költségeinek teljes díját megfizetni. 26. A Vállalkozó útvonaltervet bocsát a Jelentkező rendelkezésére, amely útvonalterv segítséget nyújt a Jelentkezőnek, hogy a reptérről eljusson a táborba. A Jelentkezőnek az útvonalterv szerint kell eljutnia a táborba. Az útvonalterv betartása esetén a táborba jutás költségeit a táborba való megérkezéskor a tábor utólag megtéríti. A szerződés lejárta utána a Tábor a hozzá legközelebbi tömegközlekedési ponthoz juttatja el a Jelentkezőt. 27. A Jelentkező vállalja, hogy a repülőjegy kiállítását követően haladéktalanul egészségbiztosítást köt a kint tartózkodás teljes időtartamára a Vállalkozó honlapján keresztül. Vállalkozó vállalja, hogy az egészségbiztosítás díját legfeljebb 90 (azaz kilencven) naptári napra megfizeti. A Jelentkező tudomásul veszi, hogy a Program szabályai szerint az Amerikai Egyesült Államok területén tartózkodás teljes idejére a vízumszabályoknak megfelelő biztosítással kell rendelkeznie. 6

7 A Jelentkező vállalja, hogy amennyiben a kint tartózkodásának időtartama a 90 naptári napot meghaladja, úgy a biztosítási díjat az azt meghaladó időtartamra köteles megfizetni. A Jelentkező tudomásul veszi, hogy az így felmerülő egészségbiztosítási díjat dombornyomott bankkártyával a Vállalkozó honlapján keresztül fizetheti meg. A Jelentkező tudomásul veszi, hogy a megköthető egészségbiztosítás maximális időtartama 120 (azaz egyszázhúsz) naptári nap. A Jelentkező felelőssége meghosszabbítania biztosítását akkor, ha a kint tartózkodásának várható időtartama bármely okból módosul. A Jelentkező tudomásul veszi, hogy az esetleg felmerülő biztosítási igény érvényesítése a Vállalkozótól független formában történik, annak feltételeiről a Jelentkező előzetesen köteles tájékozódni, és ennek az elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó helytállása kizárt. A Jelentkező tudomásul veszi, hogy a biztosítás használatát a biztosító társaságnak haladéktalanul be kell jelenteni, illetve azt, hogy a biztosító társaság önrész kérésére jogosult. A biztosítási esemény bejelentésének elmulasztása esetén a biztosító megtagadhatja az ellátás térítését, ez esetben az ellátás teljes költsége a Jelentkezőt terheli. 28. A Vállalkozó 2014 május között legalább 5 tájékoztató napot tart, amelynek pontos idejéről legkésőbb 14 nappal azt megelőzően e- mailben értesíti a jelentkezőket. A Jelentkező felelős az általa megadott e- mail cím működésének fenntartásáért, valamint a kapott elektronikus levelek elolvasásáért. A Vállalkozó vállalja, hogy a tájékoztató napon ismételten tájékoztatja a Jelentkezőt a legfontosabb, egyebekben már előzetesen írásban megkapott a Programra, a tábori életre és az utazás körülményeire vonatkozó (a biztosítás használata, a repülőjegy esetleges módosítása, a Programból való kizárás esetei, a repüléssel kapcsolatos szabályok, stb.) tudnivalókról, amelynek során a Jelentkezőnek lehetősége van a Vállalkozóhoz kérdéseket intézni. A Jelentkezőnek a tájékoztató napon kötelező a személyes megjelenés, az előadás egészén részt kell vennie, valamint a részvételt igazoló dokumentumot alá kell írja. A Vállalkozó a Jelentkezők részére több vidéki és budapesti tájékoztató időpontot is megad, amelyek közül a Jelentkező szabadon választhat. 29. A Vállalkozó legkésőbb a tájékoztató napon közli a Jelentkező kint tartózkodásának teljes ideje alatt, napi 24 órában, (ameikai vonalról ingyenesen) hívható segélyvonal hívószámát. 30. A Jelentkező a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a programban való részvételét a fogadó táborral kötött szerződéssel erősíti meg, valamint az aláírt szerződését a megérkezést követő 3 napon belül a Vállalkozó honlapjára feltölti. A késedelembe esést követő naptól kezdődően 5000 forint/hét (azaz ötezer HUF/hét) késedelmi kötbérfizetési kötelezettsége keletkezik. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a Jelentkező részére, annak a Programban való eredményes részvétele esetén a programban való részvételről írásban előterjesztett kérelemre igazolást, referenciát állít ki. A szerződés megszűnése, fizetési kötelezettségek: 31. A szerződő Felek rögzítik, hogy ha a Jelentkező bármely okból a jelentkezését kiutazás előtt visszavonja, a szerződéstől eláll, vagyis a programban a jelen szerződés aláírása után nem kíván részt venni, akkor a jelentkezés visszavonásának időpontjától függően az alábbi kártérítés fizetési kötelezettségei keletkeznek, amelyeket a Vállalkozónak köteles megfizetni: szerződés aláírása után, de vízumpapírjainak megrendelése és elhelyezése előtt lép vissza a programtól: 100 (azaz egyszáz) EUR, szerződés aláírása és elhelyezése után, de vízumpapírjainak megrendelése előtt lép vissza a programtól: 200 (azaz kétszáz) EUR, szerződés aláírása és vízumpapírjainak megrendelése után, de elhelyezése előtt lép vissza a programtól: 385 (azaz háromszáznyolcvanöt) EUR, szerződés aláírása, vízumpapírjai beszerzése és elhelyezése után lép vissza a programtól: 450 (azaz négyszázötven) EUR, szerződése aláírása, vízumpapírjainak beszerzése, elhelyezése és repülőjegyének megvásárlása után lép vissza a programtól: 450 (azaz négyszázötven) EUR + a repülőjegy teljes ára, megtérítésére köteles a díjbekérő kézhezvételétől számított 15 (azaz tizenöt) napon belül. A jelen pontban részletezett kártérítés fizetési kötelezettségbe a 2.2 pont szerint megfizetett repülőjegy- hozzájárulás felhasználható. Amennyiben a Jelentkezőt a fogadó táborral kötött szerződése a Jelentkező érdekkörében felmerülő ok miatt, a fogadó táborban való program megkezdése után kizárják, vagy a Programban való részvételét a fenti módon megszakítja, a Jelentkező köteles a Vállalkozónak megfizetni a Programban való részvételének azon időarányos költségeit (repülőjegy árának fennmaradó része, DS2019-, SEVIS-, egészségbiztosítás-, táborba való eljutásának megszervezésére és elhelyezésének általánya, lásd: pont), melyeket a programban való eredményes részvétele esetén a fogadó tábor fizetett volna meg a Jelentkező helyett. A tábor elhagyását követően, hazautazásának megkezdéséig a Jelentkező köteles a segélyvonalon kapcsolatot tartani a Camp Leaders in America- val. 7

8 32. Amennyiben a jelentkező elállását, a tőle függetlenül keletkező nyomós és igazolt indokokkal alátámasztja, az eset összes körülményeit figyelembe véve a Vállalkozó a 31. pontban részletezett összegektől lefelé eltérhet azzal, hogy kizárólag a Vállalkozó jogosult az eset összes körülményeit mérlegelni és az eltérés mértékét megállapítani. Amennyiben a Jelentkező fizetési kötelezettségének késedelmesen tesz eleget, az esedékesség napjától késedelmi kamatot köteles fizetni. 33. A szerződő Felek rögzítik, hogy a Programból való kizárás vagy megszakítás esetén a Jelentkező jogosulttá válik zsebpénzének időarányos részére. 34. A szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződés 31. pont szerinti megszűnése esetén, a Jelentkező vízuma és egészségbiztosítása az Amerikai Egyesült Államok jogszabályai szerint megszűnhet, így a Jelentkező vállaja, hogy ebben az esetben 3 napon belül elhagyja az USA területét. Az idő előtti hazautazással kapcsolatos teendők elvégzése (szükséges szállás foglalás, jegymódosítás, repülőtérre való eljutás stb.), valamint ezek költségeinek viselése kizárólag a Jelentkezőt terheli. A Vállalkozó vállalja, hogy a fenti teendők elvégzéséhez szükséges valamennyi információval ellátja a Jelentkezőt. Vegyes és záró rendelkezések: 35. A Jelentkező tudomásul veszi, hogy köteles betartani az Amerikai Egyesült Államok, valamint az Amerikai Egyesült Államok egyes tagállamainak jogszabályait, beleértve azokat is, amelyek az USA- ból történő késedelem nélküli hazatérésre vonatkoznak. A Jelentkező köteles elhagyni az USA- t legkésőbb az érvényben lévő vízumszabályozások szerint megengedett legutolsó napon, de tartózkodásának teljes hossza nem haladhatja meg a 4 (azaz négy) hónapot. 36. Vállalkozó nem vállal felelősséget bármely rajta kívül álló esemény köztük egyebek mellett vis maior események, természeti katasztrófák, viharok, háborús vagy terrorcselekmények, sztrájk, légitársasági csőd, politikai indítékból elkövetett erőszakos cselekmények, betegségek vagy vesztegzár, illetve kormányzati korlátozó intézkedések vagy rendelkezések stb. következtében létrejövő sérülés, veszteség, kár, baleset, késedelem vagy kiadás miatt. 37. A szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződés egyes rendelkezéseinek semmissége vagy érvénytelensége a jelen szerződés többi rendelkezését nem érinti, az érvényes rendelkezések vonatkozásában a szerződés változatlanul hatályban marad. 38. A szerződő Felek rögzítik, hogy bármely fizetési kötelezettség megállapításánál a Magyar Nemzeti Bank (MNB) október 1. napján közzétett hivatalos devizaárfolyamát tekintik irányadónak, azzal, hogy amennyiben ehhez képest az egyes fizetési időszakokban a dollár- forint vagy az euro- forint árfolyamának változása a 15%- ot meghaladja, úgy a Vállalkozó az árváltoztatás jogát fenntartja a devizaárfolyam- változás által indokolt mértékben. 39. A Felek rögzítik, hogy közöttük bármely, a jelen jogviszonyt érintő megállapodás, így a jelen szerződés módosítása is kizárólag egybehangzó írásbeli jognyilatkozatukkal történhet. 40. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 41. A szerződő Felek rögzítik, hogy az esetleges jogvitáik rendezésére kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve értékhatártól függően megyei hatáskörbe tartozó jogviták esetén a Fejér Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét. A Felek a jelen szerződéssel összefüggésben felmerülő vitás kérdéseiket elsősorban békés úton kísérlik meg rendezni azzal, hogy a jelen szerződésből adódó jogvitákban a magyar anyagi és eljárásjogi jogszabályok az irányadóak. 42. A jén életbe lépett ÁFA törvény előírása lapján a Jelentkező aláírásával elfogadja az elektronikus számla kiállítást, azzal a kitétellel, hogy amennyiben a Jelentkező írásban kéri, papír alapú számla kiállítására is van lehetőség, mely 500FT/számla adminisztrációs díjjal jár a postázási költésgek miatt. 43. A Jelentkező a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező kulturális csereprogramban a fentiek ismeretében és tudomásulvételével részt kíván venni, továbbá a szerződés minden pontját magára nézve kötelezőnek ismeri el. Jelen szerződést a Felek elolvasták és értelmezték, és mint szabad és befolyásmentes akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. Budapest,

9 1- ES SZÁMÚ MELLÉKLET HOZZÁJÁRULÁS ADATÁTADÁSHOZ ÉS ADATKEZELÉSHEZ Alulírott,..., születési név:..., anyja neve:..., lakcím:..., szül. hely, idő:... jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten felhatalmazom a Campleaders Hungary Kft. (adószám: , Cg: , KSH: , Munkaügyi Központ eng. szám: /2005,IATA szám: , levelezési cím: 1051 Vigyázó Ferenc utca 4. III. em. 1., képviseli: Fekete Alexander, Gyuricza Izabella ügyvezetők önállóan) 5600 Békéscsaba, Felső Körös sor 72. sz. alatti székhelyű gazdasági társaságot (továbbiakban: Camp Leaders), és hozzájárulok ahhoz, hogy a Camp Leaders, a köztem és a Camp Leaders között fennálló jogviszonnyal kapcsolatban rólam a Camp Leaders tudomására jutott és mindenkor rendelkezésére álló valamennyi adatot (beleértve kép és hangfelvételeket is), információt, dokumentumot és személyes adatnak minősülő és velem kapcsolatos információt, tényt (a továbbiakban: személyes adat) a Programban való részvételemhez szükséges mértékben, módon kezeljen, azt a Program sajátosságaiból adódó módon belföldi, vagy külföldi - harmadik félnek átadja. Tudomásul veszem, hogy személyes adatnak minősül különösen a személyemre (név, lakcím, születési dátum, születési hely, anyja neve, személyi igazolvány száma, útlevél száma, lakcímkártya adatai, adóazonosító jel) vonatkozó adatok. Továbbá tudomással bírok arról, hogy harmadik fél lehetnek - nem kizárólagosan - a fogadó táborok, az Amerikai Nagykövetség és az utaztató légitársaságok. Hozzájárulok továbbá, hogy a fentiek szerint rendelkezésre bocsátott személyes adataimat - a Programban való részvételem elősegítése céljából, az ahhoz szükséges mértékben - a Camp Leaders- el fennálló jogviszonyom megszűnéséig és azt követően még a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig kezelje. Továbbá hozzájárulok, hogy a Camp Leaders aktuális információs hírlevelet, ajánlatot és szolgáltatásairól szóló tájékoztatót, valamint egyéb hasznos információkat küldhessen az általam megadott e- mail címre. Tudomásul veszem, hogy adataimat a Camp Leaders titoktartási kötelezettség körében működő alkalmazottain (beleértve a jelenleg és jövőben a cégnél dolgozó valamennyi alkalmazottat) kívül harmadik személyek nem ismerhetik meg. Tudomásul veszem továbbá, hogy személyes adataim kezelésével kapcsolatban a Camp Leaders- től mind elektronikusan, mind írásban ingyenesen tájékoztatást kérhetek, illetve ingyenesen kérhetem kezelt adataim helyesbítését, módosítását, megváltoztatását vagy törlését, az adatkezeléshez való hozzájárulást módosíthatom illetve korlátozásmentesen és indokolás nélkül visszavonhatom, jogellenesnek vélt adatkezelés esetén pedig bírósághoz fordulhatok. Tudomásul veszem, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos észrevételeimet a Camp Leaders levelezési címén, illetve a elérhetőségen tehetem meg. A hozzájáruló nyilatkozatomat kifejezetten annak ismeretében teszem meg, hogy a Camp Leaders a fenti adatokat a számítógépes hálózaton (Internet), a internetcím útján teszi hozzáférhetővé az érdekeltek számára. Kijelentem, hogy a fenti tájékoztatást tudomásul vettem és jelen hozzájárulás megadása részemről önkéntesen történt. Kelt: Tanú1 aláírása: Neve: Lakcíme: Tanú2 aláírása: Neve: Lakcíme: 9

10 5. Miért érdemes részt venni a programban? Mert szervezett keretek között utazol és ellenőrzött helyen, legálisan dolgozol Intenzív nyelvgyakorlás (Rajtad múlik...) Mert egy nemzetközi csapatban dolgozol, új barátok, kapcsolatok Mert lesz lehetőséged utazni a tábor után Mert jó munka- és élettapasztalat; több helyen nyári gyakorlatnak is elfogadják 6. Miért kellene inkább itthon maradnod? Mert utálod a kihívásokat; nehezen tudsz beilleszkedni, nehezen nyitsz emberek felé Mert nem bírod a hosszú munkanapokat, vagy nem akarsz a nyáron dolgozni Mert nem bírod a puritán, rusztikus körülményeket Mert nem bírod a tipikus amerikai konyhát (Fast Food) Honvágyad szokott lenni külföldön; nehezen illeszkedsz be új társaságba Mert nem tudod betartani a tábor házirendjét 7. Amit a programunk biztosít számodra Biztonságos, szervezett kereteket, 24 órás segélyvonal, Szerződött minimum fizetés, lehetőség plusz munkára, 8-10 állásbörze évente, (önéletrajz alapján + opcionális ) Retúr repülőjegy; (illetékkel együtt); + Pontos táborba jutási terv, Táborba jutás teljes költsége: (felmerülő szállás, távolsági közlekedés költsége) Vízumpapírok költségét + SEVIS díj;+teljes vízumügyintézés, Egészségbiztosítás 90 napra; (önrész, fogászat is, meglévő betegségekre nem érvényes) 4 órás orientációt a kiutazás előtt, 8. Költségek a Camp Leaders felé HUF Adminisztrációs díj; (szerződés aláírása+30 nap) 415 EUR Repülőjegy hozzájárulás, Egyéb felmerülő költségek: Vízumdíj: 160 USD, Amerikai Nagykövetségnek fizetendő, vízuminterjú előtt tavaszi félévben Digitális vízum fotó: 5cmx5cm, kb 1000 Ft, Erkölcsi Bizonyítvány: 3100 HUF Ajánlott: Nemzetközi jogsi 2300 FT, DOMBORNYOMOTT bankkártya 2- ES SZÁMÚ MELLÉKLET 1. Program feltételei Kizárólag 2013/2014 teljes tanévben aktív, nappali tagozatos egyetemista, főiskolás vehet részt a programban (CSAK akkreditált alap-,mester-, doktori képzés)(minden félévben min 2- es tanulmányi átlag) Kisegítő személyzet esetében közép-, gyermekfelügyelő esetében felsőfokú angol nyelvtudás szükséges; Egészséges legyél mind mentálisan, mind fizikálisan; ig betöltött 19- ik életév, 2. Amerikai gyerektáborok általánosságban A Camp Leaders az ACA (amerikai táborszövetség) által ellenőrzött táborokkal dolgozik; A táborok földrajzi fekvése és története; nagyváros vonzáskörzetében, de attól elszigetelten találhatók; Szállás és étkezés a tábor ideje alatt ingyenesen biztosított; A szállások puritánok. Egyszerű, erdei tábori körülményekre kell számítani! Nemzetközi személyzet dolgozik a táborokban, a gyerekek nagyrészt amerikaiak 6-17 éves korig, Tábor típusok: private, agency, faith- based, scout, special needs, underprivileged, day camp, Szigorú házirend: (testi kontaktus, dohányzás, alkohol, drog), Kiutazás: május 12- június 13 közötti intervallumban, (általad választott legkorábbi dátumon, vagy azt követően!!), Szerződés időtartama: minimum 63 munkanap + szabadnapok! Hazautazás aug 25- szept 15. Általad meghatározott időintervallumban! (iskolakezdés!). 3. Kisegítő személyzeti pozíciók: (Support staff) Kitchen, waiter, maintenance, housekeeping, laundry, security, office, cook, stable mucker, Feladatkörök: Táboronként változnak/ esetenként segítened kell más feladatkörben dolgozónak, Előnyök - Hátrányok: kemény fizikai munka, több pénz, kevesebb felelősség; szabad esték, Fizetés: Min 1150 USD /63 munkanap, plusz időre: kb. 40 USD/nap (készpénz/tábori,bankkártya/csekk) (NY államban elhelyezkedő magán táborok technikailag eltérő fizetési rendje) Szabad napok: 7 db, tábori beosztás szerint, Munkanapok: idénymunka, akár napi munkaóra is lehet;(szüneteket nem számolva), Resort: Szállodaközpont, eltérő fizetési rendszer, lazább szabályok de nagyobb önállóságot igényel. 4. Gyerekfelügyelő (Counselor, Specialist) Oktatni kell tudni a gyerekeket; (min 3 skill ), Előnyök: változatos tábori programok, intenzív nyelvhasználat, staff training, Hátrányok: kevesebb pénz, több felelősség, kevesebb szabadidő, Fizetés:21 éves kor alatt 800USD, felett 900USD/ 63nap, (készpénz/tábori bankkártya/csekk) Szabadnapok: 6 db, Munkanapok: folyamatosan dolgozol, felügyelsz a gyerekekre; 24órás munkanap Szabadidő: rest hour, evening activity! Este ON- duty! Gyerekekkel együtt laksz. (minimális személyes tér!) Összesen kb HUF KÖVETKEZŐ LÉPÉS: INTERJÚ IDŐPONT EGYEZTETÉS, PROFIL KITÖLTÉSE 10

CAMP LEADERS PROGRAM SZERZŐDÉS

CAMP LEADERS PROGRAM SZERZŐDÉS CAMP LEADERS PROGRAM SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a másrészről CAMP LEADERS HUNGARY KFT., székhely: 5600 Békéscsaba, Felső Körös sor 72., adószám: 13611167-2-04, Cg: 04-09-006880, KSH: 13611167-7810-113-04,

Részletesebben

CAMP LEADERS PROGRAM SZERZŐDÉS

CAMP LEADERS PROGRAM SZERZŐDÉS CAMP LEADERS PROGRAM SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a CAMP LEADERS HUNGARY KFT. 5600 Békéscsaba, Felső Körös sor 72. Adószám: 13611167-2-04, Cg: 04-09-006880 KSH: 13611167-7810-113-04 Levelezési cím:

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A jelen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév: Cardnet Zrt. Székhely: 1135 Budapest; Reitter Ferenc utca 46-48. Cégjegyzékszám: 01-10-042150 Adószám: 10821886-2-41 a továbbiakban:

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya:

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya: M E GBÍZÁSI S ZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről mint Megbízó (továbbiakban Megbízó) Neve: Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Székhelye: 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. Képviseletében eljár:

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA Amely létrejött, egyrészről Név:.... Adószám:. Székhely:.... Levelezési cím:. Képviselő:. Telefonszám:.... E-mail cím:. mint Megbízó (továbbiakban:

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám, nyilvántartási szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Telephely:

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az székhely: nyilvántartási azonosító, cégjegyzékszám: adószám: bankszámlaszáma: képviseli: mint megrendelő (a továbbiakban Megrendelő),

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára

Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Tulajdonos Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos

Részletesebben

Általános Szerződéses Feltételek

Általános Szerződéses Feltételek Általános Szerződéses Feltételek A BUDPORT HANDLING Kft. ONLINE VÍZUMFOGLALÁSI RENDSZERÉNEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEI. 1. A SZOLGÁLTATÓ ÉS A SZOLGÁLTATÁS 1.1. A jelen Általános Szerződéses Feltételek

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Bíbor Kiadó Bt. (3516 Miskolc, Ginzery S. u. 19.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), a miskolcfoto.hu honlapon található képfeltöltő rendszert használó ügyfelei

Részletesebben

Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS

Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről Athina Kft. székhely: 1062 Budapest, Bajza utca 24., Cg. 01-09- 689218 Képviseli: Yair Biton ügyvezető helyett Jan

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére KOMPLEX csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató

Részletesebben

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzat M7 Melléklet M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta amely létrejött egyrészről

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

A nürnbergi diákcsereprogram szabályzata

A nürnbergi diákcsereprogram szabályzata A nürnbergi diákcsereprogram szabályzata 1. A csereprogram leírása 1.1. A csereprogram a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium (1071 Budapest, Városligeti Fasor 17-21.) és a nürnbergi Wilhelm-Löhe-Schule

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a Strauss Metal Kft (székhely:

Részletesebben

Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére

Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére 1. A szerződő felek: Név: Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. mint Megbízott (a továbbiakban:

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL A 17/1999. (V. 13.) 3, A 33/2000. (X. 24.) 4, A 42/2000.

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról Iktatószám: Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról amely létrejött egyrészről másrészről iskola: Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai

Részletesebben

Szállítási és forgalmazási szerződés

Szállítási és forgalmazási szerződés 1/5 Szállítási és forgalmazási szerződés mely létrejött egyfelől a Zimmer Hungária Kft. ( adószám: 10832037 2 13; Cg: 13 09 069532, bankszámla szám: Sopron Bank Zrt. 17600011 00203863 00200004 2011 Budakalász,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) WEBfield-Design Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Hatályos: 2005. január 01-től TARTALOM 1 A Szolgáltató neve, adatai 2. oldal 2 Az ügyfélszolgálat elérhetősége 2. oldal 3 Az ÁSZF alanyai 2.

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt.,

Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt., Szállítási szerződ a a Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt., NET 54 Üzleti Kommunikáció Kft. között A KEF által megkötött KM0101NETH11 számú keretmegállapodás alapján

Részletesebben

Tárhely Szerződés. Csomagok: Bruttó Havi díj Bruttó féléves díj Bruttó éves díj. Webhoszting Kezdő - 7,064,- HUF

Tárhely Szerződés. Csomagok: Bruttó Havi díj Bruttó féléves díj Bruttó éves díj. Webhoszting Kezdő - 7,064,- HUF Tárhely Szerződés Cégnév: Dynaber Global Kft. Cím: HU-4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. fszt.: 41. Adószám: 24801128-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-025490 Tel: E-mail: webinfo@vizioglobal.hu Valamint Név,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására Jelen dokumentum a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2015. június 17. napján kelt Pályázati Kiírás 4. számú melléklete.

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozó - Könyvelő Iroda

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozó - Könyvelő Iroda MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozó - Könyvelő Iroda amely létrejött egyrészről 1. családi és utónév (születési név), házassági név:... 2. lakcím:... 3. születési hely, idő:... 4. állampolgárság:... 5. anyja

Részletesebben

Név: Alapnyilvántartási szám:

Név: Alapnyilvántartási szám: EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL Működési nyilvántartás Orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai szakpszichológusok Kérelem Felhívjuk szíves figyelmét, hogy csak a hiánytalanul

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés Nyilvántartási szám: amely létrejött egyrészről a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár székhelye: Budapest, XIII. Váci út 110. II. em. Levelezési címe: 1525 Budapest, Pf. 85. e-mail cím:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 21. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére 1023 Budapest, Bécsi út 4. T: 06-1-224-6278, F: 06-1-214-2224 honlap: www.vitaminep.hu e-mail: vitaminep@vitaminep.hu SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére mely létrejött egyrészről a VITAMIN Egészségpénztár

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 14. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Az utazási szerződés alapján az International Language Travel Kft. Utazási Iroda (továbbiakban: utazási vállalkozó) arra vállal kötelezettséget, hogy a szerződés egyedi

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Támogatási Szerződés minta P26/6/X TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Amely létrejött egyfelől a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány (székhelye: 1134. Budapest, Dózsa György út 144. - képviseletében: Dr. Tausz Katalin,

Részletesebben

A Holmikölcsönző Online Webáruház (www.holmikolcsonzo.hu) Adatvédelmi Szabályzata

A Holmikölcsönző Online Webáruház (www.holmikolcsonzo.hu) Adatvédelmi Szabályzata A Holmikölcsönző Online Webáruház (www.holmikolcsonzo.hu) Adatvédelmi Szabályzata Általános tájékoztató adatok: A Spirit & Wine Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (Szolgáltató) a Holmikölcsönző Online

Részletesebben

NEMZETKÖZI REKLÁMKIADVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

NEMZETKÖZI REKLÁMKIADVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI NEMZETKÖZI REKLÁMKIADVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos 2012. január 1-jétől 1. Általános rész 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Magyar Posta által

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

NEM ADOM FEL Alapítvány

NEM ADOM FEL Alapítvány NEM ADOM FEL Alapítvány Támogató Szolgálat Cím:1126 Bp.Tartsay Vilmos u. 19. Tel: 20 296-2664, 06 1 501 47 08 Adószám: 18256529-1-43 Bankszámlaszám: CIB Bank 10700206 43547104 51100005 Honlap: www.nemadomfel.hu

Részletesebben

Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően

Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően amely létrejött egyrészt a másrészől a(z) Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet székhely:

Részletesebben

OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani, mely intézményhez kapcsolódóan kíván pályázni. Pályázat

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

ADMINISZTRÁTORI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

ADMINISZTRÁTORI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ADMINISZTRÁTORI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Csoportos tanulmányutak esetén szükséges egy csoportvezető kijelölése. Az ő feladata lesz a regisztráció és a teljes pályázati

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Tempus Közalapítvány másrészről a TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Előkészítő látogatásokra EGT Finanszírozási Mechanizmus HU08 Ösztöndíj Program projekt keretében Nyilvántartási szám: Főv. Bír.

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete A belügyminiszter /2011. (..) BM rendelete a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állománya választható béren kívüli juttatásainak éves összegéről, fajtáiról, mértékéről, kifizetésének rendjéről

Részletesebben

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek Magyar Telekom Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Egyedi objektum-azonosító (OID):... 1.3.6.1.4.1.17835.7.1.2.11.3.11.1.6 Verziószám:...1.6 Hatályba lépés dátuma:..2010.06.20.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/5 Döntéshozatal módja:

Részletesebben

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám:

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: K Ö L C S Ö N S Z E R ZŐDÉS egységes területalapú támogatás és ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás megelőlegezésére A szerződő felek

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 2.) Az Opti utalvány rendelkezésére állásáról és cseréjéről a Kibocsátó vállal felelősséget.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 2.) Az Opti utalvány rendelkezésére állásáról és cseréjéről a Kibocsátó vállal felelősséget. Bankszámlaszám: 11705008-29904697 (OTP Bank) MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Név: Adószám: Bankszámlaszám: Cím: E-mail cím: Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó telefonszáma: mint Munkáltató,

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2010. (II.12.) önkormányzati rendelete a Hazavárunk ösztöndíjról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2010. (II.12.) önkormányzati rendelete a Hazavárunk ösztöndíjról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2010. (II.12.) önkormányzati rendelete a Hazavárunk ösztöndíjról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Ingatlan Bérleti Szerződés

Ingatlan Bérleti Szerződés Ingatlan Bérleti Szerződés ingatlan cím Bérlési irányelvek: Bérleti viszony kezdete: Bérleti viszony vége: Bérleti díj: Kaució: : : dátum 1. SZERZŐDŐ FELEK ÉS AZ INGATAN BÉRLETI SZERZŐDÉS ingatlan címe

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 6577-2/2012. mely létrejött egyrészről Kerekegyháza Város Önkormányzata (képviseli: dr. Kelemen Márk polgármester) székhelye: Kerekegyháza, Fő u. 47/a ( továbbiakban:

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Székhely: Képviseli: mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), és másrészről a Castrum Network Kft. Székhely: 1053 Budapest, Magyar u. 3. 1. em. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. július 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. július 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. július 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 152/2012.(VII.20.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. ( 5600. Békéscsaba, Irányi u. 4-6. sz. ), mint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által megbízott bérbeadó

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei Ügyfél besorolás mellékletei 1/a. számú melléklete Értesítés ügyfélbesorolásról, módosításának lehetőségeiről, és annak következményeiről Név (Cégnév): Azonosító okmány száma: Tisztelt Ügyfelünk! A befektetési

Részletesebben

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT - Tartalomjegyzék 1/11. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 3 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 3. A TAGI KÖLCSÖN IGÉNYLÉSE... 5 4. A TAGI KÖLCSÖN ELBÍRÁLÁSA... 5 5. TAGI KÖLCSÖNÖK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására Fadd Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Öttevény Község Önkormányzata Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

Részletesebben

Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés

Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés amely létrejött egyrészről az (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44; bankszámla száma: CIB Bank Zrt. 10702019-65895993-52000001, adószáma: 18215625-1-42), a továbbiakban

Részletesebben

M I N T A P É L D Á N Y!

M I N T A P É L D Á N Y! MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85-87.; statisztikai számjel: 23501904-6820-114-01; adószám: 23501904-2-

Részletesebben

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat )

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat ) A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata (a továbbiakban: a Szabályzat ) 1. (1) Az Egyetemen működő tanulmányi és művészeti élet feltételeinek minél magasabb szintű

Részletesebben

KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA I. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE:

KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA I. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE: KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA Kerekegyháza Város Önkormányzata a három éves kor alatti gyermekek napközbeni ellátását a Kerekegyerdő Bölcsődében ( 6041 Kerekegyháza, Erdő u. 31/a) biztosítja.

Részletesebben

Név: Alapnyilvántartási szám:

Név: Alapnyilvántartási szám: EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL Működési nyilvántartás Orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai szakpszichológusok Kérelem Felhívjuk szíves figyelmét, hogy csak a hiánytalanul

Részletesebben

Állami Egészségügyi Ellátó Központ Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3. Levelezési cím: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32. Telefon: +36 1 356 1522 www.aeek.

Állami Egészségügyi Ellátó Központ Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3. Levelezési cím: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32. Telefon: +36 1 356 1522 www.aeek. 1 2 Telefon: 06-70/430-4400 E-mail: tovabbkepzes627@aeek.hu Neve 1 : Születési neve: JELENTKEZÉSI LAP SZAFTEX II. KÉPZÉS Kérjük, olvassa el figyelmesen a kitöltési útmutatót a jelentkezési lap kitöltése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről (módosításokkal egységes

Részletesebben

3. számú melléklet Felvételi szabályzat

3. számú melléklet Felvételi szabályzat 3. számú melléklet Felvételi szabályzat 1. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 1.1. A Lenvirág Bölcsőde Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek 20 hetestől

Részletesebben

Ariston Bónusz Program online részvételi szabályzata

Ariston Bónusz Program online részvételi szabályzata Ariston Bónusz Program online részvételi szabályzata A Program szervezője Az Ariston Thermo Hungária Kft. (továbbiakban: "Szervező") promóciót szervez (továbbiakban: "Program"), amelyben azon, a 1. pontban

Részletesebben

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail)

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Székhely: H-8230 Balatonfüred

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött Az Előfizető neve: INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Az Előfizető számlázási címe: Telepítési címe, ha eltér a fentitől Az Előfizető adószáma / Sz.ig. Száma 1 : Az Előfizető bankszámlaszáma:

Részletesebben

Webáruház nyitás és üzemeltetés törvényi előírások és szabályozások

Webáruház nyitás és üzemeltetés törvényi előírások és szabályozások törvényi előírások és szabályozások 2011 Ez a kiadvány szabadon másolható és terjeszthető a forrás () megjelölésével. Bevezető helyett... rögtön tisztázzunk egy tévhitet: Az e-kereskedelemben történő értékesítés

Részletesebben