J1- vízumkérelem: Nem bevándorló tanulók és csereprogramok résztvevői számára meghatározott vízumkategória.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J1- vízumkérelem: Nem bevándorló tanulók és csereprogramok résztvevői számára meghatározott vízumkategória."

Átírás

1 A CAMP LEADERS PROGRAM SZERZŐDÉSE mely létrejött egyrészről a CAMPLEADERS HUNGARY KFT. Székhely: 5600 Békéscsaba, Felső Körös sor 72. Adószám: , Cg.: KSH: Levelezési cím: 1051 Budapest Vigyázó Ferenc utca 4. III./1. Munkaügyi Központ eng.- szám: /2005. IATA- szám: Képviseli: Fekete Alexander, Gyuricza Izabella ügyvezetők önállóan mint vállalkozók (a továbbiakban: Vállalkozó), másrészről Név: Bejelentett állandó lakcíme: Személyi igazolvány száma: Adóazonosító jele: Tel.: Felsőoktatási intézmény neve: mint jelentkező (a továbbiakban: Jelentkező, együttesen: Felek) között, alulírott napon és helyen, az alábbiak szerint: 1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó jelen szerződés szerinti feladatok ellátásával közreműködik a Jelentkező az Amerikai Egyesült Államok (továbbiakban: USA) területén megvalósuló kulturális csereprogramban (továbbiakban: Program) való részvételének megszervezésében. 1.1 A szerződésben használt fogalmak: SEVIS: Diák- és Cserelátogatási Információs Rendszer, amely összegyűjti, gondozza és irányítja a külföldi diákok, illetve cserelátogató programban részt vevők adatait az Egyesült Államokba való belépés, ott- tartózkodás és az elutazás folyamán. SEVIS- DÍJ: szeptember 1- jétől kezdődően a Belbiztonsági Minisztérium (Department of Homeland Security/DHS) a Kongresszus megbízásából díjat szed annak érdekében, hogy a Diák- és Cserelátogatási Programok (SEVP) folyamatos működési költségét fedezze. A nemzetközi diákok és a cserelátogatók kötelezettek a díj megfizetésére, amelyet a Diák- és Cserelátogatási Információs Rendszer adminisztrációs és fenntartási költségeire, támogatással kapcsolatos tevékenységekre, valamint a SEVIS- szel foglalkozó irodai dolgozók költségeinek fedezésére fordítanak. A Cserelátogatók részére, a szerződés aláírásának időpontjában a díj 35 USD. Vízumszponzor: Az Amerikai Külügyminisztérium kijelölt olyan amerikai szervezeteket, amelyek felügyelik a csereprogramokat. Ezeket támogató szervezeteknek, más néven vízumszponzoroknak nevezzük. A Camp Leaders- program résztvevőinek vízumszponzora a Cultural Homestay International (CHI) és az International Exchange of North America (IENA) nevű szervezet. Sevis- nyomtatvány: A SEVIS- díj befizetését igazoló, I es számú igazolás egyszerűsített elnevezése. DS2019- es nyomtatvány: Minden csereprogramban részt vevő vízumkérelmezőnek rendelkeznie kell DS es nyomtatvánnyal, amelyet egy, az Amerikai Külügyminisztérium által igazolt szponzor állított ki. Ezt a nyomtatványt a vízumkérelemhez csatolni kell. A DS es nyomtatványon szerepel a program kezdési és befejezési dátuma. DS160- as nyomtatvány: Online angol nyelvű vízumkérő űrlap, amelyet a vízuminterjú időpontját megelőzően a jelentkezőnek kell kitöltenie az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetségének honlapján a Vállalkozóval egyeztetett határidőig. J1- vízumkérelem: Nem bevándorló tanulók és csereprogramok résztvevői számára meghatározott vízumkategória. Elhelyezhető szint: A program azon szakasza, amikor a jelentkező adatlapja láthatóvá válik a fogadó táborok számára. Útvonalterv: A repülőtérről a fogadó táborba való eljutás részletes leírása. Az útvonaltervet a Vállalkozó a fogadó tábor preferenciájának megfelelően, a leszállási időpontot figyelembe véve, személyre szólóan készíti el. 1

2 Visszaindulás intervalluma: A Vállalkozó a jelentkező által meghatározott preferált hazaindulási dátumhoz képest legfeljebb 3 nap eltéréssel foglalja le és állítja ki a repülőjegyet a menetrend és a szabad helyek függvényében. A jelenleg hatályos vízumszabályok értelmében a program első napja nem lehet korábban a Jelentkező 2013/14- es tanév tavaszi félévének második vizsganapjától, és vissza kell térni Magyarországra a 2014/15- ös tanév őszi félévének első tanítási napjára, de legkésőbb 2014 szeptember 15- ig. Eredményes program: A program abban az esetben tekinthető eredményesnek, ha a Jelentkező a táborral kötött szerződéses időtartamát maradéktalanul kitölti, azt semmilyen módon meg nem szakítja, továbbá a vonatkozó vízumszabályokat, valamint jelen szerződést betartva a vízum lejárta előtt hazatér Magyarországra. 2. A Programért a Jelentkező által a Vállalkozónak fizetendő díj: 2.1. Bruttó HUF (azaz tízezer HUF) adminisztrációs díj, amely a Vállalkozó által működtetett csereprogram adminisztratív költségeit fedezi Repülőjegy- hozzájárulásként 415 EUR (azaz négyszáztizenöt euró), mely összeg a repüléssel kapcsolatos költségeket (a repülőjegy önrészét és a kapcsolódó illetékek összegét) fedezi Abban az esetben, ha a jelentkezőt olyan állam területén működő táborba helyezik el, amely állam törvényhozása a Jelentkezővel megkötött Programszerződést érdemében érintő jogszabályait megváltoztatja, úgy Vállalkozó és Jelentkező az eltérő jogi szabályozásra tekintettel külön megállapodást köt. 3. Fizetési határidők: 3.1. A Ft (azaz tízezer HUF) adminisztrációs díj befizetésének határideje a szerződés aláírását követő 30. (harmincadik) naptári nap A 415 EURO repülőjegy- hozzájárulás befizetési határideje legkésőbb: A repülőjegy hozzájárulás összege kizárólag az Erste Bankban történő pénztári befizetéssel egyenlíthető ki. Amennyiben az összeg átutalással kerül kifizetésre, úgy a banki költség továbbszámlázásra kerül és a jelentkezőt terheli Amennyiben a Jelentkező késedelmesen fizeti meg a díjakat, és erről nem egyeztetett előzőleg a vállalkozóval egy újabb határidőt, úgy az esedékesség napjától késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamat számítása a napi kamatszámítás módszerével történik. A naptári napra számított kamat összege a hátralék fennállásának napján érvényes MNB- alapkamat kétszeresének 365- öd részével kiszámított összeg. A meghatározott ár kizárólag abban az esetben érvényes, amennyiben a jelentkező a szerződésben megadott határidőig eléri az ún. elhelyezhető szintet. (Az elhelyezhető szintet akkor éri el a Jelentkező, ha teljesíti a 9.1., a és a pontokban meghatározott feltételeket) Ha a Jelentkező a megadott határidőre az elhelyezhető szintet nem éri el, a Vállalkozó erre a jelentkező figyelmét felhívja, és 5 (öt) naptári napos póthatáridőt határoz meg számára, hogy a Jelentkező a fenti feltételeknek eleget tegyen. Ha ezen figyelmeztetés ellenére a módosított határidő lejártáig sem történik meg, a Vállalkozó megemeli a repülőjegy- hozzájárulás költségét 50 (azaz ötven) Euróval. Ha a Jelentkező további 10 naptári napon belül sem éri el az elhelyezhető szintet, akkor a Jelentkező kizárható a programból, ezzel egyidejűleg a Vállalkozó részére 100 (azaz egyszáz) EUR + áfa kártérítési általány megfizetésére kötelezhető. 4. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a Jelentkező külön kérésére a repülőjegy- hozzájárulás fizetésére részletfizetési lehetőséget biztosíthat. 5. A Jelentkező tudomásul veszi, hogy a 2. pont szerinti összegek megfizetésén felül a Programban való részvételével kapcsolatosan egyéb olyan költségei is keletkezhetnek, amelyek nem a Vállalkozó érdekkörében merülnek fel így különösen, de nem kizárólagosan a pontokban részletezett követelmények teljesítésével kapcsolatos költségek. (pl. erkölcsi bizonyítvány, vízumdíj) 2

3 6. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó egy kulturális csereprogram szervezője, és nem tulajdonosa a Program helyszínéül szolgáló tábor(ok)nak. Egyidejűleg a Felek rögzítik, hogy a Jelentkező sem a tábornak, sem a Vállalkozónak nem alkalmazottja, azokkal munkajogi kapcsolatban nem áll. A Jelentkező a kulturális csereprogram résztvevője. (A program részletes leírása és szabályzata megtalálható az Amerikai Egyesült Állomok Nagykövetségének honlapján a csereprogramok menüpont alatt.) 7. A Felek rögzítik, hogy a Programban részt vevő táborok döntő többsége az American Camp Association (Amerikai Táborszövetség, ellenőrzése és felügyelte alatt áll, továbbá, hogy az egyes táborok működtetése kizárólag a tábor tulajdonosának és/vagy igazgatójának (továbbiakban: Fenntartó) döntési jogkörébe tartozik. Ebből következően a Vállalkozó nem vállal felelősséget azok működtetéséért, továbbá olyan döntéséért, intézkedéséért vagy mulasztásáért, amelyet a tábor fenntartója, illetve annak nevében hoznak vagy követnek el. Bárminemű, az e témakörben keletkező kártérítési, jogi vagy egyéb igény kizárólag az adott tábor fenntartójával szemben érvényesíthető. 8. A Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés aláírása előtt: 8.1. A Jelentkező résztvett a Vállalkozó által szervezett, magyar nyelven megtartott, tájékoztató előadáson, amelyen felvilágosítást kapott a Program részleteiről, a Programban való részvétel előnyeiről, hátrányairól és annak várható költségeiről, a Programban való részvétel követelmény- és feltételrendszeréről. A Jelentkező kijelenti, hogy az előadáson részt vett, továbbá, hogy az ott elhangzottakat meghallgatta és megértette, elfogadta, és ezt a tényt a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező Orientációs Lap (2. számú melléklet) aláírásával igazolja A Jelentkező vállalja, hogy résztvesz a Vállalkozó által szervezett, a jelentkezők képességeit, felkészültségét felmérő ingyenes, egyéni, angol nyelvű interjún. Felvétel a programba és a tábori elhelyezés: 9. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Jelentkező részéről a programba való eredményes jelentkezéséhez, a sikeres, 8.2. pont szerinti interjú után az alábbi feltételek teljesítése szükséges: 9.1. Jelentkező vállalja, hogy a Program lezárásáig az általa aláírt szerződést 2 példányban eljuttatja a Vállalkozó levelezési címére (Levelezési cím: 1051 BUDAPEST, V. KER. Vigyázó Ferenc utca 4. III/1.) Jelentkező vállalja, hogy a szerződés aláírást követő 10 naptári napon belül: A Vállalkozó honlapján (www.campleaders.com) található program segítségével, a Vállalkozó által megadott kritériumrendszernek megfelelően, elkészíti angol nyelvű önéletrajzát (mintaönéletrajzot és kitöltési útmutatót a Vállalkozó bocsát a Jelentkező rendelkezésre) Feltölt a Vállalkozó honlapján keresztül elérhető online- rendszerbe (továbbiakban: honlap) 3 (három) különböző, angol nyelvű referenciát (a referencia beszerezhető munkaadótól, volt munkaadótól, tanártól, edzőtől stb.). A referenciában foglalt adatok, kijelentések objektivitásáért és valóságtartalmáért a Jelentkező vállal felelősséget Feltölt a Vállalkozó honlapjára egy példány az intézmény bélyegzőjével ellátott hiteles angol nyelvű iskolalátogatási igazolást Jelentkező vállalja, hogy a szerződés aláírást követő 30 naptári napon belül: Feltölti a Vállalkozó honlapjára a legalább ig érvényes útlevélének (a régebbi típusú kék útlevél is elfogadott) egyszerű másolati példányát Feltölti a Vállalkozó honlapjára a nevére kiállított, 3 (három) hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványának másolatát, amelynek eredeti példányát a Jelentkező köteles magával vinni a fogadó táborba és azt ott bemutatni Feltölti a Vállalkozó honlapjára a háziorvosa által aláírt és annak hivatalos pecsétjével ellátott úgynevezett Medical Form - ot, amelyben a Jelentkező köteles nyilatkozni egészségügyi állapotáról. (A formanyomtatvány jelentősége kiemelkedő, hiszen ez képezi majd későbbi egészségbiztosításának az alapját. Bármilyen elhallgatott betegség, tünet, hiányos kitöltés, a biztosítás semmisségét vonhatja maga után. A biztosítás már meglévő, ismert betegségekkel kapcsolatos ellátást nem térít. A Medical Form eredi példányát a Jelentkezőnek szintén magával kell vinnie a táborba. Ennek elmulasztása esetén az Egyesült Államokban a résztvevőt saját költségén orvosi vizsgálatok elvégzésére kötelezhetik.) 3

4 Feltölti a Vállalkozó honlapjára angol nyelvtudását igazoló hivatalos dokumentum másolatát. Elfogadott: bármilyen típúsú és szintű angol nyelvvizsga bizonyítvány-, angol nyelvtanfolyam sikeres elvégzését igazoló oklevél-, érettségi bizonyítvány angol nyelvből-, angol nyelv mint választott tárgy teljesítését igazoló index-, másolat, stb A Jelentkező vállalja, hogy a Vállalkozóval közösen egyeztetett határidőre a vízumkérelem beadásához személyesen vagy postai úton, tértivevényes küldeményben eljuttatja Vállalkozó levelezési címére (Levelezési cím: 1051 BUDAPEST, V. KER. Vigyázó Ferenc utca 4. III/1.): egyetemi vagy főiskolai leckekönyvének (indexének) hiteles másolati példányát, ennek hiányában az egyetem vagy főiskola tanulmányi rendszeréből kinyomtatott, általa teljesített tantárgylistát, amelynek tartalmaznia kell a 2013/2014- es tanév I. félévet is, a tavaszi félévre szóló eredeti iskolalátogatási igazolást, a DS160- as nyomtatvány konfirmációs oldalát, eredeti útlevelét, a vízumdíj megfizetéséről szóló eredeti igazolást, egy db, 6 hónapnál nem régebbi, digitális és nyomatott amerikai vízumképet A Programban való részvétel feltétele, hogy: a Jelentkező napjáig betöltse a 19. életévét, a Jelentkező a 2013/2014. tanévben akkreditált felsőoktatási intézmény alap-, mester- vagy doktori képzésében nappali tagozatos hallgatói jogviszonyban álljon, a Jelentkező tárgyévi tanulmányi átlaga elérje legalább az elégséges (2,0) szintet, a Jelentkező, a tárgyévben felvett tantárgyainak legalább 50%- át teljesítse, a Jelentkező a 28. pontban leírtaknak megfelelően a tájékoztató napon részt vegyen, a Jelentkező a 27. pontban leírtaknak megfelelően, a kint tartózkodás teljes idejére érvényes egészségbiztosítással rendelkezzen. A Jelentkező fizikálisan és mentálisan egészséges legyen. Legkésőbb én meg tudja kezdeni a programot. A szerződés aláírásával a Jelentkező elismeri, hogy a 9.5 pontban részletezett feltételeknek megfelel, ezt a Vállakozó nem vizsgálja, ahogy a feltöltött papírok eredetiségét sem. Amennyiben a program ideje alatt derül fény arra, hogy a Jelentkező bármely fenti kitételnek nem felel meg, a Vállalkozó azonnal szerződést bont és a jelen szerződés 31. pontja alapján a Jelentkezőnek fizetési kötelezettsége keletkezik A 9. pontban felsorolt dokumentumok beszerzéséhez kapcsolódó költségek a Jelentkezőt terhelik, és azok vissza nem téríthetők. A Jelentkező tudomásul veszi, hogy a pontban vállalt bármelyik kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén a késedelembe esést követő naptól kezdődően 5000 forint/hét (azaz ötezer HUF/hét) késedelmi kötbérfizetési kötelezettsége keletkezik. 10. A 9.1., a és a pontok teljesítése esetén a Vállalkozó azonnal megkezdi a Jelentkező táborba elhelyezésének intézését a következők szerint: A Jelentkezővel egyeztetett időtartam és megjelölt feladatkörök alapján, valamint a fogadó táborok igénye szerint továbbítja azok részére a Jelentkező önéletrajzát. A Jelentkező által előzetesen megadott preferenciáknak (tábor típús, munkakör, vállalt indulási dátum) megfelelő fogadó táborba való elhelyezését a Jelentkező köteles elfogadni. Amennyiben a Jelentkező az előzetesen megadott preferenciáknak megfelelő fogadó tábort visszautasítja, vagy magatartásával a programban eredményes részvételét bármilyen módon ellehetetleníteni, meghiúsítani törekszik, a Jelentkező a programból kizárható. Ebben az esetben a Vállalkozó vele szemben az addig felmerült költségeinek megtérítésére kötelezheti a Jelentkezőt a szerződés 31. pontjában foglalt szabályok szerint. 11. A vállalt kötelezettségek határidőre teljesítése esetén a Vállalkozó garantálja a Jelentkező elhelyezését valamely partnertáborba. 12. A szerződő Felek rögzítik, hogy ha a Jelentkező az elhelyezésének, vízumkérelmének intézését a határidők be nem tartásával, illetőleg a szükséges információk visszatartásával, vagy bármilyen más formában akadályozza, ellehetetleníti, abban az esetben a Jelentkező elhelyezését a Vállalkozó nem vállalja, és a Jelentkező kötelessé válik a 31. pontban részletezett összegek megtérítésére. 13. A szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés alapján a Vállalkozó 63 munkanapos elhelyezést nyújt a Jelentkező részére. Az egyes táborok további időtartamra is adhatnak elfoglaltságot a Jelentkező részére, amelynek konkrét tartama a Jelentkező és a tábor közötti külön megegyezés tárgya, de a programban történő részvétel ideje nem lehet hosszabb a DS2019- es nyomtatvány lejárati dátumánál, és a kiutazás időtartama ekkor sem haladhatja meg a vízum teljes időtartamát. 4

5 14. A tábor 63 munkanapra, minimum 7 (azaz hét) kimenőnapot garantál, ettől a tábor felfelé eltérhet. A kimenőnapok kivételének rendjét a fogadó tábor egyénileg szabályozza. 15. Vállalkozó vállalja, hogy amennyiben a Jelentkező minden, a jelen szerződésben vállalt kötelezettségének határidőben eleget tesz legkésőbb napjáig elhelyezi a Jelentkezőt a programban. Ellenkező esetben Vállalkozó köteles a Jelentkező által a 2. pont szerint befizetett díjakat megtéríteni 5 (azaz öt) naptári napon belül. 16. A szerződő Felek rögzítik, hogy a fogadó tábor a Jelentkező részére, a 63 munkanapra biztosít: support staff pozíció esetében, 63 munkanapra életkortól függetlenül minimum 1150 (azaz ezerszázötven) USD zsebpénzt, leader pozíció esetében ig betöltött 21- ik életév felett minimum 900 (azaz kilencszáz) USD, az alatt minimum 800 (azaz nyolcszáz) USD zsebpénzt, szállást és a tárborban való tartózkodás aktív idejére teljes ellátást, A Jelentkező egyéb felmerülő személyes költségeit önmaga köteles viselni A 63 munkanapot meghaladó időtartamra a leader- pozícióban 30$ (azaz harminc USD)/munkanap, support staff pozícióban 40$ (azaz negyven USD)/munkanap a Camp Leaders in America által ajánlott zsebpénz. A 63 munkanapot meghaladó időszakra járó zsebpénz összege a Jelentkező és a tábor közötti külön megegyezés tárgya, az ajánlott zsebpénztől közös megegyezéssel eltérhetnek. Amennyiben a fogadó tábor nem tud 63 munkanapra elhelyezést biztosítani, a fenti minimum fizetés ebben az esetben is garantált A Felek rögzítik továbbá, hogy a Jelentkező eredményes részvétele esetén, a fogadó tábor support staff pozíció esetén 1750 USD (azaz egyezerhétszázötven)/63 munkanapnap; illetve leader pozíció esetében 1700 USD (azaz egyezerhétszáz)/63 munkanap időarányos költség- hozzájárulást fizet a Camp Leaders in America- nak, amely összeg a Jelentkező Programban való részvételének fennmaradó költségeit fedezi: 90 napos egészségbiztosítás, vízumpapírok, repülőjegy fennmaradó összege stb. 17. A Program eredményes teljesítéséhez a Jelentkező vállalja, hogy: a táborral kötött szerződésben meghatározott ideig a Programban részt vesz, betartja a Vállalkozó, valamint a számára kijelölt tábor valamennyi szabályzatát és előírását, (Különös tekinetettel, de nem kizárólag az : az alkohol és dohányáru tárolást és fogyasztást korlátozó, tiltó -, gyerekek előtti testi kontaktust tiltó-, tábor területén kommunikációs eszközök használatát érintő szabályozásokat.) a Programban való részvétele során bármely harmadik személynek okozott kárt megtéríti, és azért teljes felelősséggel tartozik. 18. A Jelentkező aláírásával igazolja, hogy az általa közölt adatok a valóságnak megfelelnek, azok hitelességét aláírásával garantálja, továbbá kijelenti, hogy a közölt adatokban történő változásról ideértve különösen a telefonszámban és lakcímben, erkölcsi bizonyítványban, Medical form - ban, tanulói jogviszonyában stb. történt bárminemű változást három munkanapon belül, írásban igazolható módon értesíti a Vállalkozót. A Jelentkező a fentiek elmulasztásából, illetőleg hamis vagy hiányos adatközlésből adódó bárminemű kárért teljes felelősséget vállal. A vízum: 19. Az elhelyezési folyamat elindításával egyidejűleg a Vállalkozó megkezdi a Jelentkező J1- vízumkérelmének elintézését a jelen pontban foglaltak szerint. A vízum lehetőséget ad: az Amerikai Egyesült Államok területére való belépésre, legfeljebb 4 hónapon keresztül tartó cserelátogatási célzattal történő ott- tartózkodásra, a tábori szerződés lejárta után maximum 30 nap utazásra jogosít az ország teljes területén Vállalkozó vállalja, hogy: az útlevél fénymásolat és az iskolalátogatási igazolás feltöltését követően gondoskodik a DS2019- es nyomtatvány beszerzéséről, megfizeti a DS2019- es nyomtatvány beszerzésével felmerülő költségeket (cca. 300 USD) a kulturális csereprogram nyilvántartásba- vételi díját megfizeti (továbbiakban: SEVIS, 35 USD- t). 5

6 19.2. A DS2019- és a SEVIS- formanyomtatványokat a vízumszponzor FEDEX- posta/csomagküldő szolgálattal küldi el a Vállalkozó részére, amelynek költségét a Vállalkozó fizeti meg A nyomtatványok beszerzését követően a Vállalkozó a Jelentkezővel, előre egyeztetett időpontra vízuminterjút szervez, és leadja a vízumkérelmi formanyomtatványokat, eredeti útlevelet és igazolásokat az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetségén. A vízuminterjú feltétele a Jelentkező által a vízumkérelmi lap kitöltése, aláírása valamint a nagykövetség által megállapított vízumdíj megfizetése (a szerződés aláírásakor a díj 160 egyszázhatvan USD). 20. A Jelentkező vállalja, hogy a korábban vele egyeztetett, az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetsége által megtartandó interjún megjelenik. Az interjú elmulasztása esetén a Jelentkező vállalja az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetsége által esetleg kért vízumdíj ismételt megfizetését. 21. A Vállalkozó tájékoztatja a Jelentkezőt, hogy az Amerikai Egyesült Államok Kormányának korlátozás nélküli joga dönteni a vízumkérelem elfogadásáról vagy annak elutasításáról, így e tekintetben a Vállalkozót felelősség nem terheli. A vízumkérelem elutasítása esetén a vízumkérelem díját az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetsége nem téríti vissza, és annak megtérítése a fentiekre tekintettel a Vállalkozótól sem követelhető. 22.A vízum elutasítása esetén a következő fizetési kötelezettségek keletkeznek: Amennyiben az elutasítás a Vállalkozó hibájából (pl. a formanyomtatvány pontatlan, helytelen kitöltése) történik, ebben az esetben a jelentkező által befizetett díjakat, továbbá a vízumdíjat a Vállalkozó visszatéríti a Jelentkezőnek az elutasítást követő 5 naptári napon belül Ha az elutasítás oka valamely, a Jelentkező érdekkörében felmerült ok (pl. a hallgatói jogviszony nem megfelelő igazolása, a követelt szintet el nem érő tanulmányi átlag, korábbi túlhúzott tartózkodás stb.), a Jelentkező köteles a vízumkérelemmel összefüggésben felmerült 335 USD + áfa (a DS2019 díja: 300 USD + áfa, a SEVIS díja: 35 USD+áfa) összeget a Vállalkozónak megtéríteni 5 (azaz öt) naptári napon belül. A korábban befizetett repülőjegy hozzájárulás erre felhasználható. Repülőjegy: 23. Az elhelyezés után a Vállalkozó kiállítja a Jelentkezővel és a táborral egyeztetett indulási napra és a Jelentkező általa megjelölt visszaindulási időintervallumon belüli időpontra a Jelentkező repülőjegyét a tábor megközelítése szempontjából előnyös városba. A szerződő Felek rögzítik, hogy az kiindulás Budapest Liszt Ferenc repülőteréről hazautazás pedig New York- ból történik Budapestre. A repülőjegy kiállítását követően a foglalás későbbi, bármely okból történő módosításának költségei kizárólag a jelentkezőt terhelik. (Amennyiben a kiutazásra jelölt légitársaság menetrendje lehetővé teszi, felár ellenében kérhető New Yorktól eltérő hazaindulási város.) 24. A ki és haza indulás napján a Jelentkező feladata megszervezni az utazását és eljutni a repülőjegye szerinti repülőtéri terminálra, úgy hogy az adott járat indulása előtt legalább három órával korábban megérkezzen a megadott repülőtérre. A Jelentkező felelőssége, hogy magánál tartsa az érvényes útlevélét, a DS2019+SEVIS- űrlapot, valamint a repülőjegyét, és a tájékoztatóban meghatározott egyéb, a kiutazáshoz szükséges dokumentumokat (pl.: erkölcsi bizonyítvány, medical form, biztosítás, útvonalterv stb.) A hazainduló gép indulása előtt a Jelentkezőnek már 48 órával a hazaindulási városban kell tartózkódni. 25. Ha a Jelentkező a 24. pontban felsorolt, továbbá az ott fel nem sorolt, de a Jelentkező felelősségi körébe eső ok miatt mulaszt el egy repülőjáratot, köteles a mulasztásával kapcsolatos valamennyi költséget valamint az esetleges új repülőjegy- vásárlás költségeinek teljes díját megfizetni. 26. A Vállalkozó útvonaltervet bocsát a Jelentkező rendelkezésére, amely útvonalterv segítséget nyújt a Jelentkezőnek, hogy a reptérről eljusson a táborba. A Jelentkezőnek az útvonalterv szerint kell eljutnia a táborba. Az útvonalterv betartása esetén a táborba jutás költségeit a táborba való megérkezéskor a tábor utólag megtéríti. A szerződés lejárta utána a Tábor a hozzá legközelebbi tömegközlekedési ponthoz juttatja el a Jelentkezőt. 27. A Jelentkező vállalja, hogy a repülőjegy kiállítását követően haladéktalanul egészségbiztosítást köt a kint tartózkodás teljes időtartamára a Vállalkozó honlapján keresztül. Vállalkozó vállalja, hogy az egészségbiztosítás díját legfeljebb 90 (azaz kilencven) naptári napra megfizeti. A Jelentkező tudomásul veszi, hogy a Program szabályai szerint az Amerikai Egyesült Államok területén tartózkodás teljes idejére a vízumszabályoknak megfelelő biztosítással kell rendelkeznie. 6

7 A Jelentkező vállalja, hogy amennyiben a kint tartózkodásának időtartama a 90 naptári napot meghaladja, úgy a biztosítási díjat az azt meghaladó időtartamra köteles megfizetni. A Jelentkező tudomásul veszi, hogy az így felmerülő egészségbiztosítási díjat dombornyomott bankkártyával a Vállalkozó honlapján keresztül fizetheti meg. A Jelentkező tudomásul veszi, hogy a megköthető egészségbiztosítás maximális időtartama 120 (azaz egyszázhúsz) naptári nap. A Jelentkező felelőssége meghosszabbítania biztosítását akkor, ha a kint tartózkodásának várható időtartama bármely okból módosul. A Jelentkező tudomásul veszi, hogy az esetleg felmerülő biztosítási igény érvényesítése a Vállalkozótól független formában történik, annak feltételeiről a Jelentkező előzetesen köteles tájékozódni, és ennek az elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó helytállása kizárt. A Jelentkező tudomásul veszi, hogy a biztosítás használatát a biztosító társaságnak haladéktalanul be kell jelenteni, illetve azt, hogy a biztosító társaság önrész kérésére jogosult. A biztosítási esemény bejelentésének elmulasztása esetén a biztosító megtagadhatja az ellátás térítését, ez esetben az ellátás teljes költsége a Jelentkezőt terheli. 28. A Vállalkozó 2014 május között legalább 5 tájékoztató napot tart, amelynek pontos idejéről legkésőbb 14 nappal azt megelőzően e- mailben értesíti a jelentkezőket. A Jelentkező felelős az általa megadott e- mail cím működésének fenntartásáért, valamint a kapott elektronikus levelek elolvasásáért. A Vállalkozó vállalja, hogy a tájékoztató napon ismételten tájékoztatja a Jelentkezőt a legfontosabb, egyebekben már előzetesen írásban megkapott a Programra, a tábori életre és az utazás körülményeire vonatkozó (a biztosítás használata, a repülőjegy esetleges módosítása, a Programból való kizárás esetei, a repüléssel kapcsolatos szabályok, stb.) tudnivalókról, amelynek során a Jelentkezőnek lehetősége van a Vállalkozóhoz kérdéseket intézni. A Jelentkezőnek a tájékoztató napon kötelező a személyes megjelenés, az előadás egészén részt kell vennie, valamint a részvételt igazoló dokumentumot alá kell írja. A Vállalkozó a Jelentkezők részére több vidéki és budapesti tájékoztató időpontot is megad, amelyek közül a Jelentkező szabadon választhat. 29. A Vállalkozó legkésőbb a tájékoztató napon közli a Jelentkező kint tartózkodásának teljes ideje alatt, napi 24 órában, (ameikai vonalról ingyenesen) hívható segélyvonal hívószámát. 30. A Jelentkező a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a programban való részvételét a fogadó táborral kötött szerződéssel erősíti meg, valamint az aláírt szerződését a megérkezést követő 3 napon belül a Vállalkozó honlapjára feltölti. A késedelembe esést követő naptól kezdődően 5000 forint/hét (azaz ötezer HUF/hét) késedelmi kötbérfizetési kötelezettsége keletkezik. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a Jelentkező részére, annak a Programban való eredményes részvétele esetén a programban való részvételről írásban előterjesztett kérelemre igazolást, referenciát állít ki. A szerződés megszűnése, fizetési kötelezettségek: 31. A szerződő Felek rögzítik, hogy ha a Jelentkező bármely okból a jelentkezését kiutazás előtt visszavonja, a szerződéstől eláll, vagyis a programban a jelen szerződés aláírása után nem kíván részt venni, akkor a jelentkezés visszavonásának időpontjától függően az alábbi kártérítés fizetési kötelezettségei keletkeznek, amelyeket a Vállalkozónak köteles megfizetni: szerződés aláírása után, de vízumpapírjainak megrendelése és elhelyezése előtt lép vissza a programtól: 100 (azaz egyszáz) EUR, szerződés aláírása és elhelyezése után, de vízumpapírjainak megrendelése előtt lép vissza a programtól: 200 (azaz kétszáz) EUR, szerződés aláírása és vízumpapírjainak megrendelése után, de elhelyezése előtt lép vissza a programtól: 385 (azaz háromszáznyolcvanöt) EUR, szerződés aláírása, vízumpapírjai beszerzése és elhelyezése után lép vissza a programtól: 450 (azaz négyszázötven) EUR, szerződése aláírása, vízumpapírjainak beszerzése, elhelyezése és repülőjegyének megvásárlása után lép vissza a programtól: 450 (azaz négyszázötven) EUR + a repülőjegy teljes ára, megtérítésére köteles a díjbekérő kézhezvételétől számított 15 (azaz tizenöt) napon belül. A jelen pontban részletezett kártérítés fizetési kötelezettségbe a 2.2 pont szerint megfizetett repülőjegy- hozzájárulás felhasználható. Amennyiben a Jelentkezőt a fogadó táborral kötött szerződése a Jelentkező érdekkörében felmerülő ok miatt, a fogadó táborban való program megkezdése után kizárják, vagy a Programban való részvételét a fenti módon megszakítja, a Jelentkező köteles a Vállalkozónak megfizetni a Programban való részvételének azon időarányos költségeit (repülőjegy árának fennmaradó része, DS2019-, SEVIS-, egészségbiztosítás-, táborba való eljutásának megszervezésére és elhelyezésének általánya, lásd: pont), melyeket a programban való eredményes részvétele esetén a fogadó tábor fizetett volna meg a Jelentkező helyett. A tábor elhagyását követően, hazautazásának megkezdéséig a Jelentkező köteles a segélyvonalon kapcsolatot tartani a Camp Leaders in America- val. 7

8 32. Amennyiben a jelentkező elállását, a tőle függetlenül keletkező nyomós és igazolt indokokkal alátámasztja, az eset összes körülményeit figyelembe véve a Vállalkozó a 31. pontban részletezett összegektől lefelé eltérhet azzal, hogy kizárólag a Vállalkozó jogosult az eset összes körülményeit mérlegelni és az eltérés mértékét megállapítani. Amennyiben a Jelentkező fizetési kötelezettségének késedelmesen tesz eleget, az esedékesség napjától késedelmi kamatot köteles fizetni. 33. A szerződő Felek rögzítik, hogy a Programból való kizárás vagy megszakítás esetén a Jelentkező jogosulttá válik zsebpénzének időarányos részére. 34. A szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződés 31. pont szerinti megszűnése esetén, a Jelentkező vízuma és egészségbiztosítása az Amerikai Egyesült Államok jogszabályai szerint megszűnhet, így a Jelentkező vállaja, hogy ebben az esetben 3 napon belül elhagyja az USA területét. Az idő előtti hazautazással kapcsolatos teendők elvégzése (szükséges szállás foglalás, jegymódosítás, repülőtérre való eljutás stb.), valamint ezek költségeinek viselése kizárólag a Jelentkezőt terheli. A Vállalkozó vállalja, hogy a fenti teendők elvégzéséhez szükséges valamennyi információval ellátja a Jelentkezőt. Vegyes és záró rendelkezések: 35. A Jelentkező tudomásul veszi, hogy köteles betartani az Amerikai Egyesült Államok, valamint az Amerikai Egyesült Államok egyes tagállamainak jogszabályait, beleértve azokat is, amelyek az USA- ból történő késedelem nélküli hazatérésre vonatkoznak. A Jelentkező köteles elhagyni az USA- t legkésőbb az érvényben lévő vízumszabályozások szerint megengedett legutolsó napon, de tartózkodásának teljes hossza nem haladhatja meg a 4 (azaz négy) hónapot. 36. Vállalkozó nem vállal felelősséget bármely rajta kívül álló esemény köztük egyebek mellett vis maior események, természeti katasztrófák, viharok, háborús vagy terrorcselekmények, sztrájk, légitársasági csőd, politikai indítékból elkövetett erőszakos cselekmények, betegségek vagy vesztegzár, illetve kormányzati korlátozó intézkedések vagy rendelkezések stb. következtében létrejövő sérülés, veszteség, kár, baleset, késedelem vagy kiadás miatt. 37. A szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződés egyes rendelkezéseinek semmissége vagy érvénytelensége a jelen szerződés többi rendelkezését nem érinti, az érvényes rendelkezések vonatkozásában a szerződés változatlanul hatályban marad. 38. A szerződő Felek rögzítik, hogy bármely fizetési kötelezettség megállapításánál a Magyar Nemzeti Bank (MNB) október 1. napján közzétett hivatalos devizaárfolyamát tekintik irányadónak, azzal, hogy amennyiben ehhez képest az egyes fizetési időszakokban a dollár- forint vagy az euro- forint árfolyamának változása a 15%- ot meghaladja, úgy a Vállalkozó az árváltoztatás jogát fenntartja a devizaárfolyam- változás által indokolt mértékben. 39. A Felek rögzítik, hogy közöttük bármely, a jelen jogviszonyt érintő megállapodás, így a jelen szerződés módosítása is kizárólag egybehangzó írásbeli jognyilatkozatukkal történhet. 40. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 41. A szerződő Felek rögzítik, hogy az esetleges jogvitáik rendezésére kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve értékhatártól függően megyei hatáskörbe tartozó jogviták esetén a Fejér Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét. A Felek a jelen szerződéssel összefüggésben felmerülő vitás kérdéseiket elsősorban békés úton kísérlik meg rendezni azzal, hogy a jelen szerződésből adódó jogvitákban a magyar anyagi és eljárásjogi jogszabályok az irányadóak. 42. A jén életbe lépett ÁFA törvény előírása lapján a Jelentkező aláírásával elfogadja az elektronikus számla kiállítást, azzal a kitétellel, hogy amennyiben a Jelentkező írásban kéri, papír alapú számla kiállítására is van lehetőség, mely 500FT/számla adminisztrációs díjjal jár a postázási költésgek miatt. 43. A Jelentkező a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező kulturális csereprogramban a fentiek ismeretében és tudomásulvételével részt kíván venni, továbbá a szerződés minden pontját magára nézve kötelezőnek ismeri el. Jelen szerződést a Felek elolvasták és értelmezték, és mint szabad és befolyásmentes akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. Budapest,

9 1- ES SZÁMÚ MELLÉKLET HOZZÁJÁRULÁS ADATÁTADÁSHOZ ÉS ADATKEZELÉSHEZ Alulírott,..., születési név:..., anyja neve:..., lakcím:..., szül. hely, idő:... jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten felhatalmazom a Campleaders Hungary Kft. (adószám: , Cg: , KSH: , Munkaügyi Központ eng. szám: /2005,IATA szám: , levelezési cím: 1051 Vigyázó Ferenc utca 4. III. em. 1., képviseli: Fekete Alexander, Gyuricza Izabella ügyvezetők önállóan) 5600 Békéscsaba, Felső Körös sor 72. sz. alatti székhelyű gazdasági társaságot (továbbiakban: Camp Leaders), és hozzájárulok ahhoz, hogy a Camp Leaders, a köztem és a Camp Leaders között fennálló jogviszonnyal kapcsolatban rólam a Camp Leaders tudomására jutott és mindenkor rendelkezésére álló valamennyi adatot (beleértve kép és hangfelvételeket is), információt, dokumentumot és személyes adatnak minősülő és velem kapcsolatos információt, tényt (a továbbiakban: személyes adat) a Programban való részvételemhez szükséges mértékben, módon kezeljen, azt a Program sajátosságaiból adódó módon belföldi, vagy külföldi - harmadik félnek átadja. Tudomásul veszem, hogy személyes adatnak minősül különösen a személyemre (név, lakcím, születési dátum, születési hely, anyja neve, személyi igazolvány száma, útlevél száma, lakcímkártya adatai, adóazonosító jel) vonatkozó adatok. Továbbá tudomással bírok arról, hogy harmadik fél lehetnek - nem kizárólagosan - a fogadó táborok, az Amerikai Nagykövetség és az utaztató légitársaságok. Hozzájárulok továbbá, hogy a fentiek szerint rendelkezésre bocsátott személyes adataimat - a Programban való részvételem elősegítése céljából, az ahhoz szükséges mértékben - a Camp Leaders- el fennálló jogviszonyom megszűnéséig és azt követően még a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig kezelje. Továbbá hozzájárulok, hogy a Camp Leaders aktuális információs hírlevelet, ajánlatot és szolgáltatásairól szóló tájékoztatót, valamint egyéb hasznos információkat küldhessen az általam megadott e- mail címre. Tudomásul veszem, hogy adataimat a Camp Leaders titoktartási kötelezettség körében működő alkalmazottain (beleértve a jelenleg és jövőben a cégnél dolgozó valamennyi alkalmazottat) kívül harmadik személyek nem ismerhetik meg. Tudomásul veszem továbbá, hogy személyes adataim kezelésével kapcsolatban a Camp Leaders- től mind elektronikusan, mind írásban ingyenesen tájékoztatást kérhetek, illetve ingyenesen kérhetem kezelt adataim helyesbítését, módosítását, megváltoztatását vagy törlését, az adatkezeléshez való hozzájárulást módosíthatom illetve korlátozásmentesen és indokolás nélkül visszavonhatom, jogellenesnek vélt adatkezelés esetén pedig bírósághoz fordulhatok. Tudomásul veszem, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos észrevételeimet a Camp Leaders levelezési címén, illetve a elérhetőségen tehetem meg. A hozzájáruló nyilatkozatomat kifejezetten annak ismeretében teszem meg, hogy a Camp Leaders a fenti adatokat a számítógépes hálózaton (Internet), a internetcím útján teszi hozzáférhetővé az érdekeltek számára. Kijelentem, hogy a fenti tájékoztatást tudomásul vettem és jelen hozzájárulás megadása részemről önkéntesen történt. Kelt: Tanú1 aláírása: Neve: Lakcíme: Tanú2 aláírása: Neve: Lakcíme: 9

10 5. Miért érdemes részt venni a programban? Mert szervezett keretek között utazol és ellenőrzött helyen, legálisan dolgozol Intenzív nyelvgyakorlás (Rajtad múlik...) Mert egy nemzetközi csapatban dolgozol, új barátok, kapcsolatok Mert lesz lehetőséged utazni a tábor után Mert jó munka- és élettapasztalat; több helyen nyári gyakorlatnak is elfogadják 6. Miért kellene inkább itthon maradnod? Mert utálod a kihívásokat; nehezen tudsz beilleszkedni, nehezen nyitsz emberek felé Mert nem bírod a hosszú munkanapokat, vagy nem akarsz a nyáron dolgozni Mert nem bírod a puritán, rusztikus körülményeket Mert nem bírod a tipikus amerikai konyhát (Fast Food) Honvágyad szokott lenni külföldön; nehezen illeszkedsz be új társaságba Mert nem tudod betartani a tábor házirendjét 7. Amit a programunk biztosít számodra Biztonságos, szervezett kereteket, 24 órás segélyvonal, Szerződött minimum fizetés, lehetőség plusz munkára, 8-10 állásbörze évente, (önéletrajz alapján + opcionális ) Retúr repülőjegy; (illetékkel együtt); + Pontos táborba jutási terv, Táborba jutás teljes költsége: (felmerülő szállás, távolsági közlekedés költsége) Vízumpapírok költségét + SEVIS díj;+teljes vízumügyintézés, Egészségbiztosítás 90 napra; (önrész, fogászat is, meglévő betegségekre nem érvényes) 4 órás orientációt a kiutazás előtt, 8. Költségek a Camp Leaders felé HUF Adminisztrációs díj; (szerződés aláírása+30 nap) 415 EUR Repülőjegy hozzájárulás, Egyéb felmerülő költségek: Vízumdíj: 160 USD, Amerikai Nagykövetségnek fizetendő, vízuminterjú előtt tavaszi félévben Digitális vízum fotó: 5cmx5cm, kb 1000 Ft, Erkölcsi Bizonyítvány: 3100 HUF Ajánlott: Nemzetközi jogsi 2300 FT, DOMBORNYOMOTT bankkártya 2- ES SZÁMÚ MELLÉKLET 1. Program feltételei Kizárólag 2013/2014 teljes tanévben aktív, nappali tagozatos egyetemista, főiskolás vehet részt a programban (CSAK akkreditált alap-,mester-, doktori képzés)(minden félévben min 2- es tanulmányi átlag) Kisegítő személyzet esetében közép-, gyermekfelügyelő esetében felsőfokú angol nyelvtudás szükséges; Egészséges legyél mind mentálisan, mind fizikálisan; ig betöltött 19- ik életév, 2. Amerikai gyerektáborok általánosságban A Camp Leaders az ACA (amerikai táborszövetség) által ellenőrzött táborokkal dolgozik; A táborok földrajzi fekvése és története; nagyváros vonzáskörzetében, de attól elszigetelten találhatók; Szállás és étkezés a tábor ideje alatt ingyenesen biztosított; A szállások puritánok. Egyszerű, erdei tábori körülményekre kell számítani! Nemzetközi személyzet dolgozik a táborokban, a gyerekek nagyrészt amerikaiak 6-17 éves korig, Tábor típusok: private, agency, faith- based, scout, special needs, underprivileged, day camp, Szigorú házirend: (testi kontaktus, dohányzás, alkohol, drog), Kiutazás: május 12- június 13 közötti intervallumban, (általad választott legkorábbi dátumon, vagy azt követően!!), Szerződés időtartama: minimum 63 munkanap + szabadnapok! Hazautazás aug 25- szept 15. Általad meghatározott időintervallumban! (iskolakezdés!). 3. Kisegítő személyzeti pozíciók: (Support staff) Kitchen, waiter, maintenance, housekeeping, laundry, security, office, cook, stable mucker, Feladatkörök: Táboronként változnak/ esetenként segítened kell más feladatkörben dolgozónak, Előnyök - Hátrányok: kemény fizikai munka, több pénz, kevesebb felelősség; szabad esték, Fizetés: Min 1150 USD /63 munkanap, plusz időre: kb. 40 USD/nap (készpénz/tábori,bankkártya/csekk) (NY államban elhelyezkedő magán táborok technikailag eltérő fizetési rendje) Szabad napok: 7 db, tábori beosztás szerint, Munkanapok: idénymunka, akár napi munkaóra is lehet;(szüneteket nem számolva), Resort: Szállodaközpont, eltérő fizetési rendszer, lazább szabályok de nagyobb önállóságot igényel. 4. Gyerekfelügyelő (Counselor, Specialist) Oktatni kell tudni a gyerekeket; (min 3 skill ), Előnyök: változatos tábori programok, intenzív nyelvhasználat, staff training, Hátrányok: kevesebb pénz, több felelősség, kevesebb szabadidő, Fizetés:21 éves kor alatt 800USD, felett 900USD/ 63nap, (készpénz/tábori bankkártya/csekk) Szabadnapok: 6 db, Munkanapok: folyamatosan dolgozol, felügyelsz a gyerekekre; 24órás munkanap Szabadidő: rest hour, evening activity! Este ON- duty! Gyerekekkel együtt laksz. (minimális személyes tér!) Összesen kb HUF KÖVETKEZŐ LÉPÉS: INTERJÚ IDŐPONT EGYEZTETÉS, PROFIL KITÖLTÉSE 10

CAMP LEADERS PROGRAM SZERZŐDÉS

CAMP LEADERS PROGRAM SZERZŐDÉS CAMP LEADERS PROGRAM SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a CAMP LEADERS HUNGARY KFT. 5600 Békéscsaba, Felső Körös sor 72. Adószám: 13611167-2-04, Cg: 04-09-006880 KSH: 13611167-7810-113-04 Levelezési cím:

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről

Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről a BBCS Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78. A. ép. III. emelet, cg.: 01-09-710532,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1./ Szerződő felek, szerződés tárgya Általános Szerződési Feltételek A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) alapján a FULLCON Informatikai Szolgáltató Betéti Társaság (székhely:

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI AZ ÁSZF KÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2012.10.26. AZ ÁSZF UTOLSÓ

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) irányadók az RPE Regionális Projekt Előkészítő Iroda Nonprofit Kft. részére adott pályázatírási valamint projektmenedzselési

Részletesebben

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.)

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) www.mucsarnok.hu www.kunsthalle.hu Pályázati felhívás A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.)

Részletesebben

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Az A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság gépjárművek bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. május 24. napjától 1 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek az IKRON Kft. szolgáltatásaira vonatkozóan Hatályos: 2013. november 1. napjától Készítés dátuma: 2013. április 22. Utolsó módosítás: 2013. szeptember 27. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Módosítás készült: 2013. 10. 21. Érvényes: 2013. 11. 22. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződéses Feltételeinek III. számú módosítása 2009. szeptember 18. Tartalomjegyzék 1. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. A szolgáltató

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek.

Általános Szerződési Feltételek. 1 Általános Szerződési Feltételek. 1.Az Admiral Travel Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2700 Cegléd. Szabadság tér 7.; Utazási iroda: tel. 06-53, 311500, és 500-843 / 24 órás ügyeleti száma: 06-20

Részletesebben

KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE

KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE 57 SZERZŐDÉSSZÁM: KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedésére amely létrejött egyrészről Név:

Részletesebben

A 2014. március 15-től kötött Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsönök Üzletszabályzata

A 2014. március 15-től kötött Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsönök Üzletszabályzata OTP Bank Nyrt. A 2014. március 15-től kötött Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsönök Üzletszabályzata Hatályos: 2014. május 14-től OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF

Részletesebben

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek Verziószám: 6. 1/13 Tartalomjegyzék Értelmező rendelkezések... 3 1. Általános adatok, elérhetőség... 4 2. Az Általános Szerződési

Részletesebben

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011.

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Tartalomjegyzék: A szabályzat célja 3. oldal 1. A szabályzat hatálya 3. oldal 2. Az egészségügyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hozzáférhető a www.i4u.hu webcímen. Összevont ÁSZF: helyhez kötött Internet-és telefon szolgáltatás, egyéb hangátviteli szolgáltatás

Részletesebben

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS KINIZSI BANK Zrt. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Szerződésszám:.. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt név: Csabdi Község Önkormányzata székhely: 2064 Csabdi, Szabadság u. 44. adószám: 15727646-1-07

Részletesebben

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket. A QUAESTOR BANK ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Részletesebben

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek A Shell Hungary zrt. az alábbi Általános Szerződési Feltételekben állapítja meg az euroshell üzemanyagkártya és a Shell üzemanyagkártya

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85.; törzsszám: 329190; képviseli: Dr. Bakonyi József elnök), mint megrendelő

Részletesebben

CASCO BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS

CASCO BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS CASCO BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. Adószám: 15775883-2-41, MÁK Pénzforgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017

Részletesebben

Informatikai és Szabadidő Szolgáltató

Informatikai és Szabadidő Szolgáltató inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET ÉS ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: 2660 Balassagyarmat, Bajcsy út 10.

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE

KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE I. ELŐZMÉNYEK 1.) A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV.

Részletesebben