CAMP LEADERS PROGRAM SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CAMP LEADERS PROGRAM SZERZŐDÉS"

Átírás

1 CAMP LEADERS PROGRAM SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a másrészről CAMP LEADERS HUNGARY KFT., székhely: 5600 Békéscsaba, Felső Körös sor 72., adószám: , Cg: , KSH: , Levelezési cím: 1111 Budapest Karinthy F. út 16. 2/15., képviseli: Fekete Alexander ügyvezető önállóan, mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), Név: Bejelentett állandó lakcím: Személyi igazolvány szám: Adóazonosító jel: Tel..: Felsőoktatási intézmény neve: között, alulírott napon és helyen, az alábbiak szerint: mint jelentkező, (a továbbiakban: Jelentkező, együttesen: Felek) A szerződés tárgya 1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó jelen szerződés szerinti feladatok ellátásával közreműködik a Jelentkező - az Amerikai Egyesült Államok (továbbiakban: USA) területén megvalósuló - kulturális csereprogramban (továbbiakban: Program) való részvételének megszervezésében. 2. Felek rögzítik, hogy a Jelentkező jelen szerződés megkötését megelőzően már részt vett a Programban, jelen szerződés megkötését ún. visszatérőként (továbbiakban: Visszatérő) kezdeményezte. Fizetési kötelezettségek 3. A Programban való részvétel feltétele, hogy a Jelentkező rendelkezzen ún. cserelátogatói program űrlappal (DS2019) és a kiutazás teljes időtartama alatt érvényes egészségbiztosítással. Ezek biztosításáról Vállalkozó gondoskodik. A nyomtatvány és a biztosítás díja 395 USD melyet a jelentkező köteles megfizetni a vállalkozó felé Felek rögzítik, hogy a Visszatérő repülőjegyének költségét a Program nem tartalmazza. Amennyiben a Visszatérővel lefolytatott külön tárgyalás eredményeképpen a fogadó tábor megfizetni vállalja a Visszatérő retúr repülőjegyét és az erre vonatkozó írásbeli megállapodás másolatát Visszatérő bemutatja Vállalkozó felé, abban az esetben a Vállalkozó a repülőjegy árát megelőlegezi, miszerint azt megvásárolja a Jelentkező által megjelölt időintervallumra, mely szolgáltatásért Vállalkozó a tábor felé 995 USD átalánydíjat számít fel! 3.2. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen fejezetben rögzített térítési összegek abban az esetben érvényesek, amennyiben Visszatérő az aláírt Program szerződést december 31. napjáig eljuttatja a Vállalkozó részére. Amennyiben a Visszatérő a nevezett határidőt elmulasztja, Vállalkozó további 50 USD külön eljárási díjat számít fel. 1

2 3.3. A fogadó táborral lefolytatandó tárgyalás során a Visszatérő jelentkező felelőssége egyeztetni a felmerülő költségek vállalásáról, a programban való részvételének ellentételezéseként a fogadó tábor által Visszatérő részére kifizetendő zsebpénz összegéről. Ilyen költség egyebek mellett, de nem kizárólagosan a táborba való eljutás költsége Felek rögzítik, hogy a jelen pont szerint lefolytatandó tárgyalás előtt igény esetén a Vállalkozó szóbeli és/vagy írásbeli konzultációs lehetőséget biztosít a Visszatérő jelentkező részére, melynek keretén belül a Vállalkozó tájékoztatja a Visszatérőt tapasztalatairól, a Visszatérő lehetőségeiről hogy annak érdekérvényesítése mind eredményesebb legyen. 4. Amennyiben 3. pontban foglaltak alapján Visszatérőnek fizetési kötelezettsége keletkezik, úgy a fizetési határidő március 15. napja. Felek rögzítik, hogy minden, a Jelentkező részéről a Vállalkozó számlájára történő befizetés banki költsége a jelentkezőt terheli, melynek összegéről való tudakozódás a Jelentkező kötelessége. 5. A Jelentkező tudomással bír arról, hogy a 3. pont szerinti összegek megfizetésén felül a Jelentkezőnek a Programban való részvételével kapcsolatosan egyéb olyan költségei is keletkeznek, melyek nem a Vállalkozó érdekkörében merülnek fel, így azokat harmadik fél felé fizet meg. Fizetési késedelem 6. Amennyiben a Jelentkező késedelmesen fizeti meg a díjakat, az esedékesség napjától késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék számítás napi pótlékolás módszerével történik. A naptári napra számított pótlék összege a hátralék fennállásának napján érvényes MNB alapkamat kétszeresének 365-öd részével kiszámított összeg. Felek szerződést érintő kijelentései 7. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó egy kulturális csereprogram működtetője, és nem tulajdonosa a Program helyszínéül szolgáló tábor(ok)nak. Egyidejűleg a Felek rögzítik, hogy a Jelentkező sem a tábornak, sem a Vállalkozónak nem alkalmazottja, azokkal munkajogi kapcsolatban nem áll. A Jelentkező kulturális cserelátogató. (A program részletes leírása és szabályzata megtalálható az Amerikai Egyesült Állomok Nagykövetségének honlapján, a csereprogramok menüpont alatt.) 8. A Felek rögzítik, hogy a Programban résztvevő táborok döntő többsége az American Camp Association (~Amerikai Tábor Szövetség, ellenőrzése és felügyelte alatt áll, továbbá, hogy az egyes táborok működtetése kizárólag a tábor tulajdonosának és/vagy igazgatójának (továbbiakban: Fenntartó) döntési jogkörébe tartozik. Ebből következően a Vállalkozó semmilyen módon nem vállal felelősséget azok működtetéséért, továbbá olyan döntésért, intézkedésért vagy mulasztásért, amelyet a tábor Fenntartója, illetve annak nevében hoznak vagy követnek el. Bárminemű az e témakörben keletkező kártérítési, jogi, vagy egyéb igény kizárólag az adott tábor Fenntartójával szemben érvényesíthető. A Felek kijelentései a szerződés előzményeivel kapcsolatban 9. A szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés aláírását megelőzően részt vett a kulturális csereprogramban így előzetesen teljeskörű írásbeli és/vagy szóbeli tájékoztatást kapott a Program részleteiről, a Programban való részvétel előnyeiről, hátrányairól és annak várható költségeiről, a Programban való részvétel követelmény- és feltétel rendszeréről. A programba való felvétel és a tábori elhelyezés feltételei 10. A szerződő Felek rögzítik, hogy a Jelentkező részéről a programba való eredményes jelentkezéséhez Visszatérőként az alábbi feltételek teljesítése szükséges: A Vállalkozó részére leadott természetes, vagy jogi személytől származó angol nyelvű referencia (1 db). A referencia beszerezhető munkaadótól, volt munkaadótól, tanártól, edzőtől stb! A referenciában foglalt adatok, kijelentések objektivitásáért és valóságtartalmáért a Jelentkező vállal felelősséget. 2

3 10.2. A 3. pontban részletezett fizetési konstrukciót magába foglaló tábori szerződés másodlati példányának rendszerbe történő feltöltése. (1db) A Visszatérő nevére kiállított angol nyelvű iskolalátogatási igazolás feltöltése legkésőbb 2010.december 31-ig. Felek rögzítik, hogy a programban való részvétel jelen szerződés szerinti feltételekkel csak és kizárólag valamely akkreditált felsőoktatási intézményben tanuló nappali alap, mester vagy doktori képzésben résztvevő hallgatók számára biztosított Legkésőbb a vízumpapírok aláíráskor a jelentkező köteles leadni indexének hiteles másodlati példányát (mely tartalmazza a 2010/2011 évi 1. szemesztert is), vagy ennek hiányában a tanulmányi rendszerből kinyomtatott az általa teljesített tárgyak listáját Az Amerikai nagykövetség részére befizetett vízum díj Igazolás példánya Szükséges továbbá a Visszatérő jelentkező érvényes útlevélének egyszerű másolati példányának rendszerbe történő feltöltése, azzal, hogy az útlevélnek ig kell érvényesnek lennie. A régebbi típusú kék útlevél is elfogadott, amennyiben az érvényes ig), ezenfelül egy 6 hónapnál nem régebbi, digitális amerikai vízumkép A Visszatérő kötelessége a Vállalkozó online rendszerébe napjáig feltölteni egy a nevére kiállított, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolatát, melynek eredeti példányát a Jelentkező köteles magával vinni a fogadó táborba és azt ott bemutatni A Jelentkező kötelessége feltölteni egy, a háziorvosa által aláírt és annak hivatalos pecsétjével ellátott úgynevezett Medical Form -ot, melyben a Jelentkező köteles nyilatkozni egészségügyi állapotáról. A formanyomtatvány jelentősége kiemelkedő, hiszen ez képezi majd a későbbi egészségbiztosításának az alapját! A Medical Form eredi példányát a Jelentkezőnek szintén magával kell vinnie a táborba. Ennek elmulasztása esetén az Egyesült Államokban a résztvevőtől saját költségén elvégeztetett orvosi vizsgálatot kérhetnek, melynek költségét a Jelentkező köteles vállalni. A rendszerbe való feltöltés határideje: A 10. pontban felsorolt dokumentumok beszerzéséhez kapcsolódó költségek a Jelentkezőt terhelik, és azok vissza nem téríthetők. 12. Felek rögzítik, hogy tekintettel a szerződés megkötésének körülményeire, azaz arra, hogy a Jelentkező, visszatérőként vesz részt a programban a Vállalkozó a Jelentkező valamely táborba való elhelyezésében nem működik közre, tevékenysége a ki- és visszautazás feltételinek megteremtésében való közreműködésre korlátozódik. 13. A vízumkérelem beadásához a Jelentkező köteles leadni/elpostázni indexének hiteles másolati példányát, vagy ennek hiányában a tanulmányi rendszerből kinyomtatott az általa teljesített tárgyak listáját, melynek tartalmaznia kell a 2010/2011-es tanév I. félévet is. Továbbá egy tavaszi félévre szóló eredeti iskolalátogatási igazolást; DS160-as nyomtatvány konfirmációs oldalát, eredeti útlevelét, vízumdíj befizetésének eredeti, igazolás példányát. Valamint rendelkeznie kell egy 6 hónapnál nem régebbi, digitális amerikai vízumképe. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Jelentkező a vízumkérelmének intézését a határidők be nem tartásával, illetőleg a szükséges adatok, információk visszatartásával akadályozza, azt felhívásra sem pótolja, illetőleg ellehetetleníti, abban az esetben a Visszatérő kiutazása meghiúsulhat és a Visszatérő a 26. pont szerinti összegek megtérítésére kötelezhető. 14. A szerződő Felek rögzítik, hogy a Jelentkező a Program eredményes teljesítéséhez vállalja, hogy betartja a Vállalkozó, valamint a Jelentkező számára kijelölt tábor valamennyi szabályzatát és előírását, továbbá, hogy a Jelentkező vállalja a Programban való részvétele során bármely harmadik személynek okozott kár megtérítését és az azért való teljes felelősségvállalást. 15. A Jelentkező aláírásával igazolja, hogy az általa közölt adatok a valóságnak megfelelnek, azok hiteleségét aláírásával garantálja, továbbá kijelenti, hogy a közölt adatokban történő változásról (kiemelten a telefonszám és lakcímben, erkölcsi bizonyítványban, medical form-ban történt bárminemű változást!) három munkanapon belül írásban igazolható módon értesíti a Vállalkozót, továbbá, hogy a fentiek elmulasztásából, illetőleg hamis adatközlésből adódó bárminemű kárért teljes felelősséget vállal. 3

4 A kiutazás időtartama 16. Felek rögzítik, hogy a kiutazás konkrét időtartama és szabadságolás a Jelentkező és a tábor közötti külön megegyezés tárgya, de a táborban töltött munkaidő nem lehet hosszabb a munkavállalási engedély lejárati dátumánál és a kiutazás időtartama ebben az esetben sem haladhatja meg a vízum teljes időtartamát. A vízum 17. Az elhelyezési folyamat elindításával egyidejűleg a Vállalkozó megkezdi a Jelentkező J-1 vízumkérelmének elintézését a jelen pontban foglaltak szerint. A vízum lehetőséget ad az Amerikai Egyesült Államok területére való belépésre, továbbá a meghatározott időtartamú, legális cserelátogatási célzattal való kinn tartózkodásra, majd, az azt követő időszakban maximális időtartam: 30 nap - utazásra az ország teljes területén A 10. pontban megjelölt dokumentumok alapján (útlevél fénymásolat, iskolalátogatási igazolás) a Vállalkozó gondoskodik a cserelátogatói program űrlap (továbbiakban: DS2019-es nyomtatvány) beszerzéséről Egyidejűleg a Vállalkozó befizeti a kulturális csereprogram nyilvántartásba való bejelentkezés díját, (továbbiakban: SEVIS, azaz 35 USD-t), mely nyilvántartás a világ bármely pontjáról való jelentkező adatainak az Amerikai Szövetségi Kormány általi kezelését biztosítja. A regisztráció feltétele a Programba való részvételnek A DS2019 és a SEVIS formanyomtatványokat a FEDEX- posta/csomagküldő szolgálattal küldi el a Vállalkozó részére az amerikai iroda, melynek díját a Vállalkozó vállalja rendezni A nyomtatványok beszerzése és a regisztráció után a Vállalkozó a jelentkezővel közösen egyeztetett időpontra vízuminterjút szervez (egyidejűleg elkészíti és leadja a DS160-as vízumkérelmi formanyomtatványokat, eredeti útlevelet és igazolásokat) az Amerikai Nagykövetségen, ennek elintézéshez a Jelentkező köteles aláírni a vízumkérelmi lapot, továbbá az Amerikai Nagykövetség felé megfizetni a nagykövetség által megállapított vízumdíjat (ennek díja a szerződés aláírásakor 140 USD), illetőleg átadni a befizetés megtörténtének igazolását, melyekre a Vállalkozó az ügyfélszolgálati irodájában biztosít lehetőséget egyeztetett időpontban. 18. A Jelentkező felelőssége, hogy a korábban vele egyeztetett, az Amerikai Nagykövetség által megtartandó interjún megjelenjen. Az interjú elmulasztása esetében az Amerikai Nagykövetség kérheti a vízumdíj újbóli befizetését! 19. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó nem garantálja, hogy az Amerikai Nagykövetség a beutazásra jogosító vízumkérelmet elfogadja, hiszen ennek eldöntése, így annak elutasítása is az Amerikai Egyesült Államok Kormányának korlátozás nélküli joga, tehát a Vállalkozótól független eljárás keretében történik. Amennyiben a Jelentkező vízumkérelmét elutasítják, mivel a befizetett vízumkérelmi díjat az elutasítás után nem térítik vissza, annak megtérítése a Vállalkozótól nem követelhető. 20. Az indulás napján a Jelentkező felelőssége megszervezni az utazását és eljutni a kijelölt terminálra, úgy hogy az adott járat indulása előtt legalább három órával korábban megjelenjen a megadott repülőtéren. A Jelentkező felelőssége, hogy magánál tartsa az érvényes útlevélét, a DS2019+SEVIS űrlapot, valamint a repülőjegyét és az előzetesen meghatározott egyéb szükséges dokumentumokat. 21. Amennyiben Jelentkező a felelősségi körébe eső ok miatt mulaszt el egy repülőjáratot, köteles a mulasztásával kapcsolatos valamennyi költséget (amely tartalmazza a repülőjegy árát és az adminisztrációs költségeket), valamint az esetleges új repülőjegy-vásárlás költségeinek teljes díját megfizetni. 22. A repülőtérről az adott táborba való eljutás tervét, továbbá a felmerülő költségek viselésének feltételeit a Visszatérő a fogadó táborral a Vállalkozótól függetlenül a 3. pont szerint egyénileg vállalja egyeztetni. 23. A szerződő Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a Jelentkező részére a programban való részvétel előre jelzett időtartalmára egészségbiztosítást köt, mely meghosszabbítható. A program keretei között maximálisan 90 naptári napra lehet ingyenesen biztosítást igényelni. A biztosítás maximálisan 120 napra hosszabbítható költségtérítés ellenében. 4

5 Az esetleges biztosítási igény érvényesítése a Vállalkozótól független formában történik, annak feltételeiről a Jelentkező előzetesen köteles tájékozódni, melynek elmulasztásából eredő bárminemű kárért a Vállalkozó helytállása kizárt. 24. Visszatérő részére Vállalkozó ismeretfelfrissítő, összefoglaló tájékoztató anyagot tölt fel a honlapjára, ennek elolvasása és megértése a Jelentkező kötelessége, kiemelt figyelemmel az esetleges változásokra. A tájékoztató anyag tartalmazza a kint tartózkodása teljes ideje alatt, napi 24 órában ingyenesen hívható segélyvonal hívószámát, továbbá Visszatérő részére biztosítási kártyát, bocsát rendelkezésre. 25. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a Jelentkező részére, annak a Programban való eredményes részvétele esetén a programban való részvételről írásban előterjesztett kérelemre igazolást, referenciát állíthat ki. A szerződés megszűnése, fizetési kötelezettségek 26. A szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a Jelentkező bármely okból a jelentkezését visszavonja, vagyis a programban jelen szerződés aláírása után nem kíván részt venni, úgy a jelentkezés visszavonásának időpontjától függően az alábbi fizetési kötelezettségekkel tartozik a Vállalkozó felé: szerződés aláírásának után, de vízumpapírjainak megrendelése és elhelyezése előtt lép vissza a programtól: 100,- USD + ÁFA szerződés aláírása és elhelyezése után, de vízumpapírjainak megrendelése előtt lép vissza a programtól: 150 USD + ÁFA szerződés aláírása és vízumpapírjainak megrendelése után lép vissza a programtól: 395,- USD + ÁFA szerződése aláírása, vízumpapírjainak beszerzése és repülőjegyének megvásárlása után lép vissza a programtól: 395,-USD + ÁFA + a repülőjegy teljes ára; megtérítésére köteles a bejelentéstől számított két héten belül, 27. Amennyiben a Jelentkező a fogadó táborral kötött szerződése a Jelentkező érdekkörében felmerülő ok miatt, a fogadó táborban való tevékenységének megkezdése után rendkívüli felmondással megszűnik a Jelentkező köteles megfizetni a Programban való részvételének azon költségeit (repülőjegy árának fennmaradó része, DS2019-, SEVIS-, egészségbiztosítás-, táborba való eljutásának megszervezésére és elhelyezésének általánya), melyeket a programban való sikeres részvétele esetén a fogadó tábor a 3. pont szerint meghatározott szerződés szerint fizet meg a Jelentkező helyett. 28. Amennyiben a jelentkező visszamondását, a tőle függetlenül keletkező nyomós és igazolt indokokkal alátámasztja, az eset összes körülményeit figyelembe véve a Vállalkozó a 26. pontban részletezett összegektől lefelé eltérhet, azzal hogy az körülmények mérlegelésére, súlyozására és elfogadására Vállalkozó teljeskörűen és kizárólagosan jogosult. Amennyiben a Jelentkező fizetési kötelezettségének késedelmesen tesz eleget, az esedékesség napjától késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék számítása a 6. pont szerint történik. 29. A szerződő Felek rögzítik, hogy rendkívüli felmondás esetén a Jelentkező jogosulttá válik a tábor által összesen fizetendő zsebpénznek az elvégzett munkájával időarányos részére. 30. A szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződés 27. pont szerinti megszűnése esetén, a Jelentkező vízuma és egészségbiztosítása- az amerikai jogszabályok szerint -3 napon belül megszűnik, így a Jelentkező köteles elhagyni az USA területét, mely idő előtti hazautazással kapcsolatosan felmerült plusz költségek a szállás, jegymódosítás, stb. kizárólag a Jelentkezőt terhelik. 31. A meg nem fizetett pénzösszegek érvényesítése érdekében a Vállalkozó fizetési igényét jogi úton érvényesíti. 5

6 Vegyes és záró rendelkezések 32. A Jelentkező tudomásul veszi, hogy köteles betartani az USA kormányának valamennyi alkalmazandó rendelkezését és utasítását, beleértve azokat is, amelyek az USA-ból történő késedelem nélküli hazatérésre vonatkoznak. Jelentkező köteles elhagyni az USA-t legkésőbb a táborbeli tartózkodását követő választható utazási időszak végén, mely tartózkodásának teljes hossza nem haladhatja meg a 18 hetet. 33. A szerződő Felek rögzítik, hogy a Jelentkező eláll minden olyan követeléstől és mentesíti a felelősség alól a Vállalkozót, annak kapcsolt vállalkozásait, ügynökeit és alkalmazottait továbbiakban együttesen: Vállalkozó -, bármely a felsoroltak befolyásolási lehetőségein kívül eső esemény köztük egyebek mellett vis maior események, háborús cselekmények, sztrájk, politikai indítékból elkövetett erőszakos cselekmények, betegségek vagy vesztegzár, illetve kormányzati korlátozó intézkedések vagy rendelkezések miatt bekövetkező sérülés, veszteség, kár, baleset, késedelem vagy kiadás vonatkozásában. 34. A szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződés egyes rendelkezéseinek semmissége vagy érvénytelensége a jelen szerződés további rendelkezéseit nem érinti, az érvényes rendelkezések vonatkozásában a szerződés változatlanul fennmarad. 35. A szerződő Felek rögzítik, hogy bármely fizetési kötelezettség megállapításánál a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2010.szeptember 01. napján közzétett hivatalos devizaárfolyamát tekintik irányadónak, azzal, hogy amennyiben ehhez képest az egyes számlázási időszakokban a dollár-forint vagy az euro-forint árfolyamváltozása a 15%-ot meghaladja, úgy a Vállalkozó az árváltoztatás jogát fenntartja. Az árváltoztatásról a Vállalkozó köteles a Jelentkezőt előzetesen értesíteni, azzal, hogy amennyiben annak mértéke a Jelentkező számára elfogadhatatlan, a Jelentkező írásban tett rendkívüli felmondással elállhat a szerződéstől és jogosult az addig befizetett összegek visszatérítésére. Felek rögzítik, hogy ebben az esetben a befizetett összegeket kamatteher nélkül fizeti meg Vállalkozó Visszatérő részére. 36. A Felek rögzítik, hogy közöttük bármely, a jelen jogviszonyt érintő megállapodás, így jelen szerződés módosítása is kizárólag egybehangzó írásbeli jognyilatkozatukkal történhet, melynek feltétele a Vállalkozó egy ügyvezetője által aláírt kifejezett írásbeli jóváhagyás. Jelen szerződés megszűnik a 26. pontban felsorolt esetekben, a bejelentés Vállakozóhoz történő igazolt megérkezésének napján továbbá- a Jelentkező Programból való kizárása esetén, a kizárást követő három (3) napon belül megkezdett hazautazás esetén a Budapestre történő megérkezés napján, három (3) napon túl megkezdett hazautazás esetén a kizárást követő 10. napon. A Jelentkező eredményes Programban való részvétele esetén a tervezett hazaérkezés napján, de legkésőbb október 07-én. A szerződés fenti pontok szerinti megszűnése nem érinti a Jelentkező a Vállalkozó felé a szerződés alapján felmerült fizetési kötelezettségét. 37. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak. 38. A szerződő Felek rögzítik, hogy az esetleges jogvitáik rendezésére kikötik a Békéscsabai Városi Bíróság ill. értékhatártól függően megyei hatáskörbe tartozó érték elérése esetén a Békés Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét. A Felek a jelen szerződéssel összefüggésben felmerülő vitás kérdéseiket elsősorban békés úton kísérlik meg rendezni azzal, hogy a jelen szerződésből adódó jogvitákban a magyar anyagi és eljárásjogi jogszabályok az irányadóak. Jelen szerződést a Felek közös elolvasás és értelmezést követően, annak kijelentése mellett, hogy az abban foglaltak szabad és befolyásmentes akaratukkal mindenben megegyezik, azt saját kezűleg, jóváhagyólag aláírták. Budapest, Jelentkező.. Camp Leaders Hungary Kft 6

7 HOZZÁJÁRULÁS ADATÁTADÁSHOZ ÉS ADATKEZELÉSHEZ Alulírott,..., születési név:..., anyja neve:..., lakcím:..., szül. hely, idő:... jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten felhatalmazom a Camp Leaders Hungary Kft. (adószám: , Cg: , KSH: , Munkaügyi Központ eng. szám: /2005,IATA szám: , Turisztikai szolgáltató iroda: V /2009, levelezési cím: 1111 Budapest Karinthy F. út 16. 2/15., képviseli: Fekete Alexander, Gyuricza Izabella ügyvezetők önállóan) 5600 Békéscsaba, Felső Körös sor 72. sz. alatti székhelyű gazdasági társaságot (továbbiakban: Campleaders), és hozzájárulok ahhoz, hogy a Campleaders, a köztem és a Campleaders között fennálló jogviszonnyal kapcsolatban rólam a Campleaders tudomására jutott és mindenkor rendelkezésére álló valamennyi adatot, információt, dokumentumot és személyes adatnak minősülő és velem kapcsolatos információt, tényt (a továbbiakban: személyes adat) a Programban való részvételemhez szükséges mértékben, módon kezeljen, azt a Program sajátosságaiból adódó módon belföldi, vagy külföldi - harmadik félnek átadja. Tudomásul veszem, hogy személyes adatnak minősül különösen a személyemre (név, lakcím, születési dátum, születési hely, anyja neve, személyi igazolvány száma, útlevél száma, lakcímkártya adatai, adóazonosító jel) vonatkozó adatok. Továbbá tudomással bírok arról, hogy harmadik fél lehetnek - nem kizárólagosan - a fogadó táborok, az Amerikai Nagykövetség és az utaztató légitársaságok. Hozzájárulok továbbá, hogy a fentiek szerint rendelkezésre bocsátott személyes adataimat - a a Programban való részvételem elősegítése céljából, az ahhoz szükséges mértékben - a Campleaders-szel fennálló jogviszonyom megszűnéséig és azt követően még a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig kezelje. Továbbá hozzájárulok / nem járulok hozzá hogy a Campleaders aktuális információs hírlevelet, ajánlatot és szolgáltatásairól szóló tájékoztatót, valamint egyéb hasznos információkat küldhessen az általam megadott címre. Tudomásul veszem, hogy adataimat a Campleaders titoktartási kötelezettség körében működő alkalmazottain (beleértve a jelenleg és jövőben a cégnél dolgozó valamennyi alkalmazottat) kívül harmadik személyek nem ismerhetik meg. Tudomásul veszem továbbá, hogy személyes adataim kezelésével kapcsolatban a Campleaderstől mind elektronikusan, mind írásban ingyenesen tájékoztatást kérhetek, illetve ingyenesen kérhetem kezelt adataim helyesbítését, módosítását, megváltoztatását vagy törlését, az adatkezeléshez való hozzájárulást módosíthatom illetve korlátozásmentesen és indokolás nélkül visszavonhatom, jogellenesnek vélt adatkezelés esetén pedig bírósághoz fordulhatok. Tudomásul veszem, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos észrevételeimet a Campleaders levelezési címén, illetve a elérhetőségen tehetem meg. A hozzájáruló nyilatkozatomat kifejezetten annak ismeretében teszem meg, hogy a Campleaders a fenti adatokat a számítógépes hálózaton (Internet), a internetcím útján teszi hozzáférhetővé az érdekeltek számára. Kijelentem, hogy a fenti tájékoztatást tudomásul vettem és jelen hozzájárulás megadása részemről önkéntesen történt. Kelt: Jelentkező aláírása Tanú1 aláírása: Neve: Lakcíme: Tanú2 aláírása: Neve: Lakcíme: 7

8 Kivonat a teendőkről és határidőkről Teendő Határidő Megjegyzés 1 db referencia szerződés + 10 nap Tanártól, edzőtől, munkaadótól, volt munkaadótól, kollegától Befejezett profil szerződés + 10 nap Néhány adatot kell frissíteni, új profil készítése nem szükséges; Angol iskolalátogatási ig Őszi féléves; angol nyelven kiállított, rendszerbe kérjük feltölteni Útlevél másolat ig érvényesnek kell lennie, rendszerbe kérjük feltölteni (kék színű útlevél is jó) Erkölcsi bizonyítvány hónapnál nem régebbi, rendszerbe kérjük feltölteni; Medical Frorm Orvosi pecsét szükséges, rendszerbe kérjük feltölteni Vízumdíj fizetés (140usd) Interjúk február végétől indulnak és május végéig tartanak, heti 50fővel! Díj fizetés interjú előtt egy héttel a NAGYKÖVETSÉG számlájára. A interjú időpontját telefonon egyeztetjük veled.csak akkor fizest be ezt a díjat, mikor megvan az interjú időpontod!!! 8

CAMP LEADERS PROGRAM SZERZŐDÉS

CAMP LEADERS PROGRAM SZERZŐDÉS CAMP LEADERS PROGRAM SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a CAMP LEADERS HUNGARY KFT. 5600 Békéscsaba, Felső Körös sor 72. Adószám: 13611167-2-04, Cg: 04-09-006880 KSH: 13611167-7810-113-04 Levelezési cím:

Részletesebben

J1- vízumkérelem: Nem bevándorló tanulók és csereprogramok résztvevői számára meghatározott vízumkategória.

J1- vízumkérelem: Nem bevándorló tanulók és csereprogramok résztvevői számára meghatározott vízumkategória. A CAMP LEADERS PROGRAM SZERZŐDÉSE mely létrejött egyrészről a CAMPLEADERS HUNGARY KFT. Székhely: 5600 Békéscsaba, Felső Körös sor 72. Adószám: 13611167-2- 04, Cg.: 04-09- 006880 KSH: 13611167-7810- 113-04

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI AZ ÁSZF KÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2012.10.26. AZ ÁSZF UTOLSÓ

Részletesebben

Utazási feltételek. A Last Call Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei

Utazási feltételek. A Last Call Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei Utazási feltételek A Last Call Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei Érvényes: 2015. január 1-től visszavonásig 1. Az Utazásszervező 1.1. A Last Call Kft. Magyarországon

Részletesebben

Jelentkezési lap 2015

Jelentkezési lap 2015 Jelentkezési lap 2015 KATEDRA travel utazási iroda 1061 Budapest, Anker köz 1-3.; Tel.: 7000-137; Fax: 269-9500 travel@katedra.hu, www.travel.katedra.hu Nyilvántartási szám: U/000177/2002 Munkaszám: Elszámolás:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) irányadók az RPE Regionális Projekt Előkészítő Iroda Nonprofit Kft. részére adott pályázatírási valamint projektmenedzselési

Részletesebben

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.)

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) www.mucsarnok.hu www.kunsthalle.hu Pályázati felhívás A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.)

Részletesebben

SÍELÉS - Jelentkezési lap

SÍELÉS - Jelentkezési lap SÍELÉS - Jelentkezési lap Munkaszám: Elszámolás: Személyi adatok Utas neve: Születési idô: év hó nap Pontos címe: E-mail címe: Állampolgársága: Telefonszáma: Faxszám: Szem. ig. szám: Útlevélszám: Foglalkozása:

Részletesebben

Általános tájékoztató

Általános tájékoztató Általános tájékoztató Diákként 16. életévét betöltött, nappali tagozatos tanulóként vagy hallgatóként dolgozhatsz Iskolaszövetkezetünkben. Az első lépésben egy Belépési nyilatkozatot kell kitöltened, melyben

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

,,A MOB hivatalos külföldi utazásaihoz kapcsolódó repülőjegy beszerzésére vonatkozó szolgáltatások nyújtására

,,A MOB hivatalos külföldi utazásaihoz kapcsolódó repülőjegy beszerzésére vonatkozó szolgáltatások nyújtására Magyar Olimpiai Bizottság AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA,,A MOB hivatalos külföldi utazásaihoz kapcsolódó repülőjegy beszerzésére vonatkozó szolgáltatások nyújtására tárgyú a Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TOM-TECHNIK KFT. 5600 Békéscsaba, Bartók B. u. 46-50. Telefon: 66/520-600, Fax: 66/520-609 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2004 szeptember 08. Utolsó módosítás kelte: 2014 szeptember 08.

Részletesebben

Az impressive.hu Kft. Internet Szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

Az impressive.hu Kft. Internet Szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Az impressive.hu Kft. Internet Szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érvényes: 2014.08.01-től Tartalom 1.) ÁLTALÁNOS ADATOK: A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME, TELEFONSZÁMA, INTERNETES HONLAPJÁNAK

Részletesebben

A PANEUTEK SZOLGÁLTATÓ Korlátolt Felelõsségû Társaság Domain Szolgáltatással kapcsolatos Általános Szerzõdési Feltételei

A PANEUTEK SZOLGÁLTATÓ Korlátolt Felelõsségû Társaság Domain Szolgáltatással kapcsolatos Általános Szerzõdési Feltételei A PANEUTEK SZOLGÁLTATÓ Korlátolt Felelõsségû Társaság Domain Szolgáltatással kapcsolatos Általános Szerzõdési Feltételei A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME...4 A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK ELÉRHETÕSÉGE, INTERNETES

Részletesebben

. Az ULTRAWEB Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 15. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 . 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Ügyvédi megbízási szerződés keretében a VÁTI Nonprofit Kft. tevékenységét segítő, ÚMFT-hez és ÚSZT-hez kapcsolódó jogi szolgáltatások tárgyában

Ügyvédi megbízási szerződés keretében a VÁTI Nonprofit Kft. tevékenységét segítő, ÚMFT-hez és ÚSZT-hez kapcsolódó jogi szolgáltatások tárgyában AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Ügyvédi megbízási szerződés keretében a VÁTI Nonprofit Kft. tevékenységét segítő, ÚMFT-hez és ÚSZT-hez kapcsolódó jogi szolgáltatások tárgyában Budapest, 2011. május 1. AZ AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

NETKONTAKT Távközlési Szolgáltató Kft. INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2013. január 1-től

NETKONTAKT Távközlési Szolgáltató Kft. INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2013. január 1-től NETKONTAKT Távközlési Szolgáltató Kft. INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2013. január 1-től Tartalomjegyzék 1. A Szolgáltató adatai 1.2 A Szolgáltató hibabejelentő

Részletesebben

A World End Station Net KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A World End Station Net KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A World End Station Net KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érvényes: 2012. Március 15.-től 1 Készítés időpontja: 2011. Február 15. Módosítva: 2012.

Részletesebben

UTAZÁSI SZERZŐDÉS A Ski Travel Kft. által szervezett utazások általános szerződési feltételei 2015.

UTAZÁSI SZERZŐDÉS A Ski Travel Kft. által szervezett utazások általános szerződési feltételei 2015. UTAZÁSI SZERZŐDÉS A Ski Travel Kft. által szervezett utazások általános szerződési feltételei 2015. A Ski Travel Kft. (továbbiakban Ski Travel) székhelye: 2040 Budaörs, Nádasdűlő sétány 11. fszt 2. telephelye

Részletesebben

UTAZÁSI FELTÉTELEK 2013.

UTAZÁSI FELTÉTELEK 2013. UTAZÁSI FELTÉTELEK 2013. Taurus Reisen Utazási Iroda Kft. (1067 Budapest, Teréz krt. 33. Tel: 344-66-66/, Fax: 344-55-54) IKIM- engedélyszám: R-1942/1999 Adószám: 12510324-2-42 Cégjegyzékszám: 01-09-689935

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel SolarTeam Energia Kft. Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz NapTel Készült: 2009. május 20. Utolsó módosítás: 2014. január 21. Hatályos: 2014. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Értelmező

Részletesebben

HUCOM TELECOM KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI

HUCOM TELECOM KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI HUCOM TELECOM KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI AZ ÁSZF KÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2010.08.14. AZ ÁSZF UTOLSÓ MÓDOSÍTÁSÁNAK DÁTUMA: 2010.08.15.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Köt.váll. nyt.szám: sz-4-6352/08 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: 15329877-7511-312-01,

Részletesebben

Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu. LEVELEZÉSI CÍM: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a.

Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu. LEVELEZÉSI CÍM: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a. Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a. (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu A KÖNYVELŐ IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI CÉGNÉV: Dr. Király György

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2010. július 1. A szolgáltatás megnevezése: internet szolgáltatás A szolgáltatás területét a Szolgáltatás területei

Részletesebben

UTAZÁSI FELTÉTELEK. I. Utazási szerződés létrejötte, általános szabályai

UTAZÁSI FELTÉTELEK. I. Utazási szerződés létrejötte, általános szabályai UTAZÁSI FELTÉTELEK I. Utazási szerződés létrejötte, általános szabályai 1. Az Isztria Tours által szervezett utazásokra a Ptk-ről szóló 1959.évi IV. törvényben - különösen a Ptk.415-416 -ában, az utazási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek.

Általános Szerződési Feltételek. 1 Általános Szerződési Feltételek. 1.Az Admiral Travel Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2700 Cegléd. Szabadság tér 7.; Utazási iroda: tel. 06-53, 311500, és 500-843 / 24 órás ügyeleti száma: 06-20

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hozzáférhető a www.i4u.hu webcímen. Összevont ÁSZF: helyhez kötött Internet-és telefon szolgáltatás, egyéb hangátviteli szolgáltatás

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz. Hatályos: 2013. október 15.

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz. Hatályos: 2013. október 15. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz Hatályos: 2013. október 15. Tartalom 1. Szolgáltató adatai, ügyfélszolgálat elérhetősége, illetve internetes

Részletesebben

SZERZŐDÉS HATÁROZATLAN IDŐRE ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉSEK EGYSÉGES SZERKEZETBEN Externet ADSL internet szolgáltatás igénybevételére 1.

SZERZŐDÉS HATÁROZATLAN IDŐRE ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉSEK EGYSÉGES SZERKEZETBEN Externet ADSL internet szolgáltatás igénybevételére 1. 1. oldal A jelen megrendelő/egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltató ( Szolgáltató ) között előfizetői jogviszony jönnek létre,

Részletesebben