CAMP LEADERS PROGRAM SZERZŐDÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CAMP LEADERS PROGRAM SZERZŐDÉS"

Átírás

1 CAMP LEADERS PROGRAM SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a másrészről CAMP LEADERS HUNGARY KFT., székhely: 5600 Békéscsaba, Felső Körös sor 72., adószám: , Cg: , KSH: , Levelezési cím: 1111 Budapest Karinthy F. út 16. 2/15., képviseli: Fekete Alexander ügyvezető önállóan, mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), Név: Bejelentett állandó lakcím: Személyi igazolvány szám: Adóazonosító jel: Tel..: Felsőoktatási intézmény neve: között, alulírott napon és helyen, az alábbiak szerint: mint jelentkező, (a továbbiakban: Jelentkező, együttesen: Felek) A szerződés tárgya 1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó jelen szerződés szerinti feladatok ellátásával közreműködik a Jelentkező - az Amerikai Egyesült Államok (továbbiakban: USA) területén megvalósuló - kulturális csereprogramban (továbbiakban: Program) való részvételének megszervezésében. 2. Felek rögzítik, hogy a Jelentkező jelen szerződés megkötését megelőzően már részt vett a Programban, jelen szerződés megkötését ún. visszatérőként (továbbiakban: Visszatérő) kezdeményezte. Fizetési kötelezettségek 3. A Programban való részvétel feltétele, hogy a Jelentkező rendelkezzen ún. cserelátogatói program űrlappal (DS2019) és a kiutazás teljes időtartama alatt érvényes egészségbiztosítással. Ezek biztosításáról Vállalkozó gondoskodik. A nyomtatvány és a biztosítás díja 395 USD melyet a jelentkező köteles megfizetni a vállalkozó felé Felek rögzítik, hogy a Visszatérő repülőjegyének költségét a Program nem tartalmazza. Amennyiben a Visszatérővel lefolytatott külön tárgyalás eredményeképpen a fogadó tábor megfizetni vállalja a Visszatérő retúr repülőjegyét és az erre vonatkozó írásbeli megállapodás másolatát Visszatérő bemutatja Vállalkozó felé, abban az esetben a Vállalkozó a repülőjegy árát megelőlegezi, miszerint azt megvásárolja a Jelentkező által megjelölt időintervallumra, mely szolgáltatásért Vállalkozó a tábor felé 995 USD átalánydíjat számít fel! 3.2. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen fejezetben rögzített térítési összegek abban az esetben érvényesek, amennyiben Visszatérő az aláírt Program szerződést december 31. napjáig eljuttatja a Vállalkozó részére. Amennyiben a Visszatérő a nevezett határidőt elmulasztja, Vállalkozó további 50 USD külön eljárási díjat számít fel. 1

2 3.3. A fogadó táborral lefolytatandó tárgyalás során a Visszatérő jelentkező felelőssége egyeztetni a felmerülő költségek vállalásáról, a programban való részvételének ellentételezéseként a fogadó tábor által Visszatérő részére kifizetendő zsebpénz összegéről. Ilyen költség egyebek mellett, de nem kizárólagosan a táborba való eljutás költsége Felek rögzítik, hogy a jelen pont szerint lefolytatandó tárgyalás előtt igény esetén a Vállalkozó szóbeli és/vagy írásbeli konzultációs lehetőséget biztosít a Visszatérő jelentkező részére, melynek keretén belül a Vállalkozó tájékoztatja a Visszatérőt tapasztalatairól, a Visszatérő lehetőségeiről hogy annak érdekérvényesítése mind eredményesebb legyen. 4. Amennyiben 3. pontban foglaltak alapján Visszatérőnek fizetési kötelezettsége keletkezik, úgy a fizetési határidő március 15. napja. Felek rögzítik, hogy minden, a Jelentkező részéről a Vállalkozó számlájára történő befizetés banki költsége a jelentkezőt terheli, melynek összegéről való tudakozódás a Jelentkező kötelessége. 5. A Jelentkező tudomással bír arról, hogy a 3. pont szerinti összegek megfizetésén felül a Jelentkezőnek a Programban való részvételével kapcsolatosan egyéb olyan költségei is keletkeznek, melyek nem a Vállalkozó érdekkörében merülnek fel, így azokat harmadik fél felé fizet meg. Fizetési késedelem 6. Amennyiben a Jelentkező késedelmesen fizeti meg a díjakat, az esedékesség napjától késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék számítás napi pótlékolás módszerével történik. A naptári napra számított pótlék összege a hátralék fennállásának napján érvényes MNB alapkamat kétszeresének 365-öd részével kiszámított összeg. Felek szerződést érintő kijelentései 7. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó egy kulturális csereprogram működtetője, és nem tulajdonosa a Program helyszínéül szolgáló tábor(ok)nak. Egyidejűleg a Felek rögzítik, hogy a Jelentkező sem a tábornak, sem a Vállalkozónak nem alkalmazottja, azokkal munkajogi kapcsolatban nem áll. A Jelentkező kulturális cserelátogató. (A program részletes leírása és szabályzata megtalálható az Amerikai Egyesült Állomok Nagykövetségének honlapján, a csereprogramok menüpont alatt.) 8. A Felek rögzítik, hogy a Programban résztvevő táborok döntő többsége az American Camp Association (~Amerikai Tábor Szövetség, ellenőrzése és felügyelte alatt áll, továbbá, hogy az egyes táborok működtetése kizárólag a tábor tulajdonosának és/vagy igazgatójának (továbbiakban: Fenntartó) döntési jogkörébe tartozik. Ebből következően a Vállalkozó semmilyen módon nem vállal felelősséget azok működtetéséért, továbbá olyan döntésért, intézkedésért vagy mulasztásért, amelyet a tábor Fenntartója, illetve annak nevében hoznak vagy követnek el. Bárminemű az e témakörben keletkező kártérítési, jogi, vagy egyéb igény kizárólag az adott tábor Fenntartójával szemben érvényesíthető. A Felek kijelentései a szerződés előzményeivel kapcsolatban 9. A szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés aláírását megelőzően részt vett a kulturális csereprogramban így előzetesen teljeskörű írásbeli és/vagy szóbeli tájékoztatást kapott a Program részleteiről, a Programban való részvétel előnyeiről, hátrányairól és annak várható költségeiről, a Programban való részvétel követelmény- és feltétel rendszeréről. A programba való felvétel és a tábori elhelyezés feltételei 10. A szerződő Felek rögzítik, hogy a Jelentkező részéről a programba való eredményes jelentkezéséhez Visszatérőként az alábbi feltételek teljesítése szükséges: A Vállalkozó részére leadott természetes, vagy jogi személytől származó angol nyelvű referencia (1 db). A referencia beszerezhető munkaadótól, volt munkaadótól, tanártól, edzőtől stb! A referenciában foglalt adatok, kijelentések objektivitásáért és valóságtartalmáért a Jelentkező vállal felelősséget. 2

3 10.2. A 3. pontban részletezett fizetési konstrukciót magába foglaló tábori szerződés másodlati példányának rendszerbe történő feltöltése. (1db) A Visszatérő nevére kiállított angol nyelvű iskolalátogatási igazolás feltöltése legkésőbb 2010.december 31-ig. Felek rögzítik, hogy a programban való részvétel jelen szerződés szerinti feltételekkel csak és kizárólag valamely akkreditált felsőoktatási intézményben tanuló nappali alap, mester vagy doktori képzésben résztvevő hallgatók számára biztosított Legkésőbb a vízumpapírok aláíráskor a jelentkező köteles leadni indexének hiteles másodlati példányát (mely tartalmazza a 2010/2011 évi 1. szemesztert is), vagy ennek hiányában a tanulmányi rendszerből kinyomtatott az általa teljesített tárgyak listáját Az Amerikai nagykövetség részére befizetett vízum díj Igazolás példánya Szükséges továbbá a Visszatérő jelentkező érvényes útlevélének egyszerű másolati példányának rendszerbe történő feltöltése, azzal, hogy az útlevélnek ig kell érvényesnek lennie. A régebbi típusú kék útlevél is elfogadott, amennyiben az érvényes ig), ezenfelül egy 6 hónapnál nem régebbi, digitális amerikai vízumkép A Visszatérő kötelessége a Vállalkozó online rendszerébe napjáig feltölteni egy a nevére kiállított, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolatát, melynek eredeti példányát a Jelentkező köteles magával vinni a fogadó táborba és azt ott bemutatni A Jelentkező kötelessége feltölteni egy, a háziorvosa által aláírt és annak hivatalos pecsétjével ellátott úgynevezett Medical Form -ot, melyben a Jelentkező köteles nyilatkozni egészségügyi állapotáról. A formanyomtatvány jelentősége kiemelkedő, hiszen ez képezi majd a későbbi egészségbiztosításának az alapját! A Medical Form eredi példányát a Jelentkezőnek szintén magával kell vinnie a táborba. Ennek elmulasztása esetén az Egyesült Államokban a résztvevőtől saját költségén elvégeztetett orvosi vizsgálatot kérhetnek, melynek költségét a Jelentkező köteles vállalni. A rendszerbe való feltöltés határideje: A 10. pontban felsorolt dokumentumok beszerzéséhez kapcsolódó költségek a Jelentkezőt terhelik, és azok vissza nem téríthetők. 12. Felek rögzítik, hogy tekintettel a szerződés megkötésének körülményeire, azaz arra, hogy a Jelentkező, visszatérőként vesz részt a programban a Vállalkozó a Jelentkező valamely táborba való elhelyezésében nem működik közre, tevékenysége a ki- és visszautazás feltételinek megteremtésében való közreműködésre korlátozódik. 13. A vízumkérelem beadásához a Jelentkező köteles leadni/elpostázni indexének hiteles másolati példányát, vagy ennek hiányában a tanulmányi rendszerből kinyomtatott az általa teljesített tárgyak listáját, melynek tartalmaznia kell a 2010/2011-es tanév I. félévet is. Továbbá egy tavaszi félévre szóló eredeti iskolalátogatási igazolást; DS160-as nyomtatvány konfirmációs oldalát, eredeti útlevelét, vízumdíj befizetésének eredeti, igazolás példányát. Valamint rendelkeznie kell egy 6 hónapnál nem régebbi, digitális amerikai vízumképe. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Jelentkező a vízumkérelmének intézését a határidők be nem tartásával, illetőleg a szükséges adatok, információk visszatartásával akadályozza, azt felhívásra sem pótolja, illetőleg ellehetetleníti, abban az esetben a Visszatérő kiutazása meghiúsulhat és a Visszatérő a 26. pont szerinti összegek megtérítésére kötelezhető. 14. A szerződő Felek rögzítik, hogy a Jelentkező a Program eredményes teljesítéséhez vállalja, hogy betartja a Vállalkozó, valamint a Jelentkező számára kijelölt tábor valamennyi szabályzatát és előírását, továbbá, hogy a Jelentkező vállalja a Programban való részvétele során bármely harmadik személynek okozott kár megtérítését és az azért való teljes felelősségvállalást. 15. A Jelentkező aláírásával igazolja, hogy az általa közölt adatok a valóságnak megfelelnek, azok hiteleségét aláírásával garantálja, továbbá kijelenti, hogy a közölt adatokban történő változásról (kiemelten a telefonszám és lakcímben, erkölcsi bizonyítványban, medical form-ban történt bárminemű változást!) három munkanapon belül írásban igazolható módon értesíti a Vállalkozót, továbbá, hogy a fentiek elmulasztásából, illetőleg hamis adatközlésből adódó bárminemű kárért teljes felelősséget vállal. 3

4 A kiutazás időtartama 16. Felek rögzítik, hogy a kiutazás konkrét időtartama és szabadságolás a Jelentkező és a tábor közötti külön megegyezés tárgya, de a táborban töltött munkaidő nem lehet hosszabb a munkavállalási engedély lejárati dátumánál és a kiutazás időtartama ebben az esetben sem haladhatja meg a vízum teljes időtartamát. A vízum 17. Az elhelyezési folyamat elindításával egyidejűleg a Vállalkozó megkezdi a Jelentkező J-1 vízumkérelmének elintézését a jelen pontban foglaltak szerint. A vízum lehetőséget ad az Amerikai Egyesült Államok területére való belépésre, továbbá a meghatározott időtartamú, legális cserelátogatási célzattal való kinn tartózkodásra, majd, az azt követő időszakban maximális időtartam: 30 nap - utazásra az ország teljes területén A 10. pontban megjelölt dokumentumok alapján (útlevél fénymásolat, iskolalátogatási igazolás) a Vállalkozó gondoskodik a cserelátogatói program űrlap (továbbiakban: DS2019-es nyomtatvány) beszerzéséről Egyidejűleg a Vállalkozó befizeti a kulturális csereprogram nyilvántartásba való bejelentkezés díját, (továbbiakban: SEVIS, azaz 35 USD-t), mely nyilvántartás a világ bármely pontjáról való jelentkező adatainak az Amerikai Szövetségi Kormány általi kezelését biztosítja. A regisztráció feltétele a Programba való részvételnek A DS2019 és a SEVIS formanyomtatványokat a FEDEX- posta/csomagküldő szolgálattal küldi el a Vállalkozó részére az amerikai iroda, melynek díját a Vállalkozó vállalja rendezni A nyomtatványok beszerzése és a regisztráció után a Vállalkozó a jelentkezővel közösen egyeztetett időpontra vízuminterjút szervez (egyidejűleg elkészíti és leadja a DS160-as vízumkérelmi formanyomtatványokat, eredeti útlevelet és igazolásokat) az Amerikai Nagykövetségen, ennek elintézéshez a Jelentkező köteles aláírni a vízumkérelmi lapot, továbbá az Amerikai Nagykövetség felé megfizetni a nagykövetség által megállapított vízumdíjat (ennek díja a szerződés aláírásakor 140 USD), illetőleg átadni a befizetés megtörténtének igazolását, melyekre a Vállalkozó az ügyfélszolgálati irodájában biztosít lehetőséget egyeztetett időpontban. 18. A Jelentkező felelőssége, hogy a korábban vele egyeztetett, az Amerikai Nagykövetség által megtartandó interjún megjelenjen. Az interjú elmulasztása esetében az Amerikai Nagykövetség kérheti a vízumdíj újbóli befizetését! 19. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó nem garantálja, hogy az Amerikai Nagykövetség a beutazásra jogosító vízumkérelmet elfogadja, hiszen ennek eldöntése, így annak elutasítása is az Amerikai Egyesült Államok Kormányának korlátozás nélküli joga, tehát a Vállalkozótól független eljárás keretében történik. Amennyiben a Jelentkező vízumkérelmét elutasítják, mivel a befizetett vízumkérelmi díjat az elutasítás után nem térítik vissza, annak megtérítése a Vállalkozótól nem követelhető. 20. Az indulás napján a Jelentkező felelőssége megszervezni az utazását és eljutni a kijelölt terminálra, úgy hogy az adott járat indulása előtt legalább három órával korábban megjelenjen a megadott repülőtéren. A Jelentkező felelőssége, hogy magánál tartsa az érvényes útlevélét, a DS2019+SEVIS űrlapot, valamint a repülőjegyét és az előzetesen meghatározott egyéb szükséges dokumentumokat. 21. Amennyiben Jelentkező a felelősségi körébe eső ok miatt mulaszt el egy repülőjáratot, köteles a mulasztásával kapcsolatos valamennyi költséget (amely tartalmazza a repülőjegy árát és az adminisztrációs költségeket), valamint az esetleges új repülőjegy-vásárlás költségeinek teljes díját megfizetni. 22. A repülőtérről az adott táborba való eljutás tervét, továbbá a felmerülő költségek viselésének feltételeit a Visszatérő a fogadó táborral a Vállalkozótól függetlenül a 3. pont szerint egyénileg vállalja egyeztetni. 23. A szerződő Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a Jelentkező részére a programban való részvétel előre jelzett időtartalmára egészségbiztosítást köt, mely meghosszabbítható. A program keretei között maximálisan 90 naptári napra lehet ingyenesen biztosítást igényelni. A biztosítás maximálisan 120 napra hosszabbítható költségtérítés ellenében. 4

5 Az esetleges biztosítási igény érvényesítése a Vállalkozótól független formában történik, annak feltételeiről a Jelentkező előzetesen köteles tájékozódni, melynek elmulasztásából eredő bárminemű kárért a Vállalkozó helytállása kizárt. 24. Visszatérő részére Vállalkozó ismeretfelfrissítő, összefoglaló tájékoztató anyagot tölt fel a honlapjára, ennek elolvasása és megértése a Jelentkező kötelessége, kiemelt figyelemmel az esetleges változásokra. A tájékoztató anyag tartalmazza a kint tartózkodása teljes ideje alatt, napi 24 órában ingyenesen hívható segélyvonal hívószámát, továbbá Visszatérő részére biztosítási kártyát, bocsát rendelkezésre. 25. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a Jelentkező részére, annak a Programban való eredményes részvétele esetén a programban való részvételről írásban előterjesztett kérelemre igazolást, referenciát állíthat ki. A szerződés megszűnése, fizetési kötelezettségek 26. A szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a Jelentkező bármely okból a jelentkezését visszavonja, vagyis a programban jelen szerződés aláírása után nem kíván részt venni, úgy a jelentkezés visszavonásának időpontjától függően az alábbi fizetési kötelezettségekkel tartozik a Vállalkozó felé: szerződés aláírásának után, de vízumpapírjainak megrendelése és elhelyezése előtt lép vissza a programtól: 100,- USD + ÁFA szerződés aláírása és elhelyezése után, de vízumpapírjainak megrendelése előtt lép vissza a programtól: 150 USD + ÁFA szerződés aláírása és vízumpapírjainak megrendelése után lép vissza a programtól: 395,- USD + ÁFA szerződése aláírása, vízumpapírjainak beszerzése és repülőjegyének megvásárlása után lép vissza a programtól: 395,-USD + ÁFA + a repülőjegy teljes ára; megtérítésére köteles a bejelentéstől számított két héten belül, 27. Amennyiben a Jelentkező a fogadó táborral kötött szerződése a Jelentkező érdekkörében felmerülő ok miatt, a fogadó táborban való tevékenységének megkezdése után rendkívüli felmondással megszűnik a Jelentkező köteles megfizetni a Programban való részvételének azon költségeit (repülőjegy árának fennmaradó része, DS2019-, SEVIS-, egészségbiztosítás-, táborba való eljutásának megszervezésére és elhelyezésének általánya), melyeket a programban való sikeres részvétele esetén a fogadó tábor a 3. pont szerint meghatározott szerződés szerint fizet meg a Jelentkező helyett. 28. Amennyiben a jelentkező visszamondását, a tőle függetlenül keletkező nyomós és igazolt indokokkal alátámasztja, az eset összes körülményeit figyelembe véve a Vállalkozó a 26. pontban részletezett összegektől lefelé eltérhet, azzal hogy az körülmények mérlegelésére, súlyozására és elfogadására Vállalkozó teljeskörűen és kizárólagosan jogosult. Amennyiben a Jelentkező fizetési kötelezettségének késedelmesen tesz eleget, az esedékesség napjától késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék számítása a 6. pont szerint történik. 29. A szerződő Felek rögzítik, hogy rendkívüli felmondás esetén a Jelentkező jogosulttá válik a tábor által összesen fizetendő zsebpénznek az elvégzett munkájával időarányos részére. 30. A szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződés 27. pont szerinti megszűnése esetén, a Jelentkező vízuma és egészségbiztosítása- az amerikai jogszabályok szerint -3 napon belül megszűnik, így a Jelentkező köteles elhagyni az USA területét, mely idő előtti hazautazással kapcsolatosan felmerült plusz költségek a szállás, jegymódosítás, stb. kizárólag a Jelentkezőt terhelik. 31. A meg nem fizetett pénzösszegek érvényesítése érdekében a Vállalkozó fizetési igényét jogi úton érvényesíti. 5

6 Vegyes és záró rendelkezések 32. A Jelentkező tudomásul veszi, hogy köteles betartani az USA kormányának valamennyi alkalmazandó rendelkezését és utasítását, beleértve azokat is, amelyek az USA-ból történő késedelem nélküli hazatérésre vonatkoznak. Jelentkező köteles elhagyni az USA-t legkésőbb a táborbeli tartózkodását követő választható utazási időszak végén, mely tartózkodásának teljes hossza nem haladhatja meg a 18 hetet. 33. A szerződő Felek rögzítik, hogy a Jelentkező eláll minden olyan követeléstől és mentesíti a felelősség alól a Vállalkozót, annak kapcsolt vállalkozásait, ügynökeit és alkalmazottait továbbiakban együttesen: Vállalkozó -, bármely a felsoroltak befolyásolási lehetőségein kívül eső esemény köztük egyebek mellett vis maior események, háborús cselekmények, sztrájk, politikai indítékból elkövetett erőszakos cselekmények, betegségek vagy vesztegzár, illetve kormányzati korlátozó intézkedések vagy rendelkezések miatt bekövetkező sérülés, veszteség, kár, baleset, késedelem vagy kiadás vonatkozásában. 34. A szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződés egyes rendelkezéseinek semmissége vagy érvénytelensége a jelen szerződés további rendelkezéseit nem érinti, az érvényes rendelkezések vonatkozásában a szerződés változatlanul fennmarad. 35. A szerződő Felek rögzítik, hogy bármely fizetési kötelezettség megállapításánál a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2010.szeptember 01. napján közzétett hivatalos devizaárfolyamát tekintik irányadónak, azzal, hogy amennyiben ehhez képest az egyes számlázási időszakokban a dollár-forint vagy az euro-forint árfolyamváltozása a 15%-ot meghaladja, úgy a Vállalkozó az árváltoztatás jogát fenntartja. Az árváltoztatásról a Vállalkozó köteles a Jelentkezőt előzetesen értesíteni, azzal, hogy amennyiben annak mértéke a Jelentkező számára elfogadhatatlan, a Jelentkező írásban tett rendkívüli felmondással elállhat a szerződéstől és jogosult az addig befizetett összegek visszatérítésére. Felek rögzítik, hogy ebben az esetben a befizetett összegeket kamatteher nélkül fizeti meg Vállalkozó Visszatérő részére. 36. A Felek rögzítik, hogy közöttük bármely, a jelen jogviszonyt érintő megállapodás, így jelen szerződés módosítása is kizárólag egybehangzó írásbeli jognyilatkozatukkal történhet, melynek feltétele a Vállalkozó egy ügyvezetője által aláírt kifejezett írásbeli jóváhagyás. Jelen szerződés megszűnik a 26. pontban felsorolt esetekben, a bejelentés Vállakozóhoz történő igazolt megérkezésének napján továbbá- a Jelentkező Programból való kizárása esetén, a kizárást követő három (3) napon belül megkezdett hazautazás esetén a Budapestre történő megérkezés napján, három (3) napon túl megkezdett hazautazás esetén a kizárást követő 10. napon. A Jelentkező eredményes Programban való részvétele esetén a tervezett hazaérkezés napján, de legkésőbb október 07-én. A szerződés fenti pontok szerinti megszűnése nem érinti a Jelentkező a Vállalkozó felé a szerződés alapján felmerült fizetési kötelezettségét. 37. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak. 38. A szerződő Felek rögzítik, hogy az esetleges jogvitáik rendezésére kikötik a Békéscsabai Városi Bíróság ill. értékhatártól függően megyei hatáskörbe tartozó érték elérése esetén a Békés Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét. A Felek a jelen szerződéssel összefüggésben felmerülő vitás kérdéseiket elsősorban békés úton kísérlik meg rendezni azzal, hogy a jelen szerződésből adódó jogvitákban a magyar anyagi és eljárásjogi jogszabályok az irányadóak. Jelen szerződést a Felek közös elolvasás és értelmezést követően, annak kijelentése mellett, hogy az abban foglaltak szabad és befolyásmentes akaratukkal mindenben megegyezik, azt saját kezűleg, jóváhagyólag aláírták. Budapest, Jelentkező.. Camp Leaders Hungary Kft 6

7 HOZZÁJÁRULÁS ADATÁTADÁSHOZ ÉS ADATKEZELÉSHEZ Alulírott,..., születési név:..., anyja neve:..., lakcím:..., szül. hely, idő:... jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten felhatalmazom a Camp Leaders Hungary Kft. (adószám: , Cg: , KSH: , Munkaügyi Központ eng. szám: /2005,IATA szám: , Turisztikai szolgáltató iroda: V /2009, levelezési cím: 1111 Budapest Karinthy F. út 16. 2/15., képviseli: Fekete Alexander, Gyuricza Izabella ügyvezetők önállóan) 5600 Békéscsaba, Felső Körös sor 72. sz. alatti székhelyű gazdasági társaságot (továbbiakban: Campleaders), és hozzájárulok ahhoz, hogy a Campleaders, a köztem és a Campleaders között fennálló jogviszonnyal kapcsolatban rólam a Campleaders tudomására jutott és mindenkor rendelkezésére álló valamennyi adatot, információt, dokumentumot és személyes adatnak minősülő és velem kapcsolatos információt, tényt (a továbbiakban: személyes adat) a Programban való részvételemhez szükséges mértékben, módon kezeljen, azt a Program sajátosságaiból adódó módon belföldi, vagy külföldi - harmadik félnek átadja. Tudomásul veszem, hogy személyes adatnak minősül különösen a személyemre (név, lakcím, születési dátum, születési hely, anyja neve, személyi igazolvány száma, útlevél száma, lakcímkártya adatai, adóazonosító jel) vonatkozó adatok. Továbbá tudomással bírok arról, hogy harmadik fél lehetnek - nem kizárólagosan - a fogadó táborok, az Amerikai Nagykövetség és az utaztató légitársaságok. Hozzájárulok továbbá, hogy a fentiek szerint rendelkezésre bocsátott személyes adataimat - a a Programban való részvételem elősegítése céljából, az ahhoz szükséges mértékben - a Campleaders-szel fennálló jogviszonyom megszűnéséig és azt követően még a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig kezelje. Továbbá hozzájárulok / nem járulok hozzá hogy a Campleaders aktuális információs hírlevelet, ajánlatot és szolgáltatásairól szóló tájékoztatót, valamint egyéb hasznos információkat küldhessen az általam megadott címre. Tudomásul veszem, hogy adataimat a Campleaders titoktartási kötelezettség körében működő alkalmazottain (beleértve a jelenleg és jövőben a cégnél dolgozó valamennyi alkalmazottat) kívül harmadik személyek nem ismerhetik meg. Tudomásul veszem továbbá, hogy személyes adataim kezelésével kapcsolatban a Campleaderstől mind elektronikusan, mind írásban ingyenesen tájékoztatást kérhetek, illetve ingyenesen kérhetem kezelt adataim helyesbítését, módosítását, megváltoztatását vagy törlését, az adatkezeléshez való hozzájárulást módosíthatom illetve korlátozásmentesen és indokolás nélkül visszavonhatom, jogellenesnek vélt adatkezelés esetén pedig bírósághoz fordulhatok. Tudomásul veszem, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos észrevételeimet a Campleaders levelezési címén, illetve a elérhetőségen tehetem meg. A hozzájáruló nyilatkozatomat kifejezetten annak ismeretében teszem meg, hogy a Campleaders a fenti adatokat a számítógépes hálózaton (Internet), a internetcím útján teszi hozzáférhetővé az érdekeltek számára. Kijelentem, hogy a fenti tájékoztatást tudomásul vettem és jelen hozzájárulás megadása részemről önkéntesen történt. Kelt: Jelentkező aláírása Tanú1 aláírása: Neve: Lakcíme: Tanú2 aláírása: Neve: Lakcíme: 7

8 Kivonat a teendőkről és határidőkről Teendő Határidő Megjegyzés 1 db referencia szerződés + 10 nap Tanártól, edzőtől, munkaadótól, volt munkaadótól, kollegától Befejezett profil szerződés + 10 nap Néhány adatot kell frissíteni, új profil készítése nem szükséges; Angol iskolalátogatási ig Őszi féléves; angol nyelven kiállított, rendszerbe kérjük feltölteni Útlevél másolat ig érvényesnek kell lennie, rendszerbe kérjük feltölteni (kék színű útlevél is jó) Erkölcsi bizonyítvány hónapnál nem régebbi, rendszerbe kérjük feltölteni; Medical Frorm Orvosi pecsét szükséges, rendszerbe kérjük feltölteni Vízumdíj fizetés (140usd) Interjúk február végétől indulnak és május végéig tartanak, heti 50fővel! Díj fizetés interjú előtt egy héttel a NAGYKÖVETSÉG számlájára. A interjú időpontját telefonon egyeztetjük veled.csak akkor fizest be ezt a díjat, mikor megvan az interjú időpontod!!! 8

CAMP LEADERS PROGRAM SZERZŐDÉS

CAMP LEADERS PROGRAM SZERZŐDÉS CAMP LEADERS PROGRAM SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a másrészről CAMP LEADERS HUNGARY KFT., székhely: 5600 Békéscsaba, Felső Körös sor 72., adószám: 13611167-2-04, Cg: 04-09-006880, KSH: 13611167-7810-113-04,

Részletesebben

CAMP LEADERS PROGRAM SZERZŐDÉS

CAMP LEADERS PROGRAM SZERZŐDÉS CAMP LEADERS PROGRAM SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a CAMP LEADERS HUNGARY KFT. 5600 Békéscsaba, Felső Körös sor 72. Adószám: 13611167-2-04, Cg: 04-09-006880 KSH: 13611167-7810-113-04 Levelezési cím:

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS U.S. ADVENTURE PLACED (RESORT)

MEGÁLLAPODÁS U.S. ADVENTURE PLACED (RESORT) MEGÁLLAPODÁS U.S. ADVENTURE PLACED (RESORT) mely létrejött egyrészről: Cégszerű megnevezés: U.S. ADVENTURE Kft. Székhelye: 2097, Pilisborosjenő, Bajcsy-Zs. u. 5. Adószám: 23038075-2-13 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

J1- vízumkérelem: Nem bevándorló tanulók és csereprogramok résztvevői számára meghatározott vízumkategória.

J1- vízumkérelem: Nem bevándorló tanulók és csereprogramok résztvevői számára meghatározott vízumkategória. A CAMP LEADERS PROGRAM SZERZŐDÉSE mely létrejött egyrészről a CAMPLEADERS HUNGARY KFT. Székhely: 5600 Békéscsaba, Felső Körös sor 72. Adószám: 13611167-2- 04, Cg.: 04-09- 006880 KSH: 13611167-7810- 113-04

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám, nyilvántartási szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Telephely:

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

Explore America. Go with the Leaders.

Explore America. Go with the Leaders. CAMPLEADERS VISSZATÉRŐ PROGRAMSZERZŐDÉS (Gyerekfelügyelők részére) mely létrejött egyrészről a CAMPLEADERS HUNGARY KFT. Székhely: 5600 Békéscsaba, Felső Körös sor 72. Adószám: 13611167-2-04, Cg.: 04-09-006880

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító okmányának

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról Iktatószám: Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról amely létrejött egyrészről másrészről iskola: Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthonában való elhelyezésről és teljes ellátás biztosításáról

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthonában való elhelyezésről és teljes ellátás biztosításáról MEGÁLLAPODÁS idősek otthonában való elhelyezésről és teljes ellátás biztosításáról 1. A megállapodó felek: Jelen megállapodás az alulírott helyen és napon létrejött egyrészről: Madárdomb Idősek Háza Közhasznú

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Viselt név (a bemutatott igazolvány szerint) : e-mail cím : Lakcím: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Elektronikus aláírással kapcsolatos fokozott biztonságú, közigazgatási célra alkalmas

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014(111. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú helyiségeinek bérleti díjáról egységes szerkezet Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 10-i ülésére Tárgy: A Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével kötendő ellátási szerződés jóváhagyása Előadó:

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Várossal a Mészöly hagyaték kezeléséről kötendő együttműködési

Részletesebben

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt.

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Érvényes 2012. szeptember 1-jétől. 1. Értelmező rendelkezések ÁSZF-ek: a Számlafizető Általános Szerződési Feltételei, a Domain-kezelő

Részletesebben

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Székhely

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató

Részletesebben

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. )

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. ) NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ("Nyereményjáték Szabályzat") vonatkozik a LUMILL Kft. (székhelye: 7630 Pécs, Buzsáki u. 9., cégjegyzékszáma: 02-09- 070077) által üzemeltetett

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS Pilis Város Önkormányzata székhely: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. adószám: 15730655-2-13 statisztikai számjel: 15730655-8411-321-13 képviseli:

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

Részvételi szabályzat / Mastercard Youtuber Showroom előadás jegyek

Részvételi szabályzat / Mastercard Youtuber Showroom előadás jegyek Részvételi szabályzat / Mastercard Youtuber Showroom előadás jegyek Kérjük, olvassa el figyelmesen az MGroup International kft. által meghirdetett MasterCard Youtuber Showroom játék (a továbbiakban: a

Részletesebben

Ballantine s Angels Nights Játékszabályzat

Ballantine s Angels Nights Játékszabályzat Ballantine s Angels Nights Játékszabályzat A Pernod Ricard Hungary Kft. (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12., Cg.: 01-09- 466108; továbbiakban: Pernod Kft.), mint szervező és adatkezelő a jelen játékszabályzatban

Részletesebben

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail)

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Székhely: H-8230 Balatonfüred

Részletesebben

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet Nyilatkozat 1. A közszférában dolgozó igénylő természetes személy azonosító adatai: Családi és utónév: Születési családi és utónév: Anyja születési családi és utóneve: Születési hely és

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 22-i ülésére Tárgy: A MSZP Zirc és Térsége Szervezeteinek Szövetsége kérelme Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjeszti: Hegedűs

Részletesebben

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Tanácsadás telefonon, írásban: Telefon: 237-9826, 237-9800/147 Telefax: 237-9821

Részletesebben

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata 1. A promóció szervezője A Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! elnevezésű promóció (a továbbiakban: Promóció

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Amelyet egyrészről a NYME Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium 9400 Sopron, Szent György u.9 képviselő: Dr.

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

3. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

3. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjeszti:Mezőfi

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 201. év hó.. napjától 201. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 201. év hó.. napjától 201. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ RÉVFÜLÖPI VITORLÁSKIKÖTŐ LÉTESÍTMÉNY RENDEZVÉNY CÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉHEZ 1.

Részletesebben

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére 1023 Budapest, Bécsi út 4. T: 06-1-224-6278, F: 06-1-214-2224 honlap: www.vitaminep.hu e-mail: vitaminep@vitaminep.hu SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére mely létrejött egyrészről a VITAMIN Egészségpénztár

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS STÚDIÓVEZETŐI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS STÚDIÓVEZETŐI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS STÚDIÓVEZETŐI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA amely létrejött KŐRÖSHEGY Község Önkormányzata Székhely: 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Adószám: 15731735-2-14 Képviseli: Marczali Tamás polgármester

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés amely létrejött egyrészről a QUAESTOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár 1132 Budapest, Váci út 30. továbbiakban: Pénztár másrészről a továbbiakban: Munkáltató között az alulírott napon,

Részletesebben

Előfizetői Szerződés

Előfizetői Szerződés Előfizetői Szerződés Mely létrejött egyrészről: Szerződő fél neve (cég esetén cégszerű elnevezés): Értesítési / Számlázási címe: Értesítési telefonszám: E-mail cím: Felhasználói név: Jelszó: Szolgáltatás

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: Nyilvántartási száma:

Részletesebben

A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK) PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Kódszáma:FM-KISTELEPULES/2008

A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK) PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Kódszáma:FM-KISTELEPULES/2008 A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK) Kódszáma:FM-KISTELEPULES/2008 A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK) pályázatot hirdet a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, a Finn Köztársaság Oktatási Minisztériuma,

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

Javaslat a Szoceg Nonprofit Kft.-vel kötendő szolgáltatási szerződés jóváhagyására

Javaslat a Szoceg Nonprofit Kft.-vel kötendő szolgáltatási szerződés jóváhagyására Az előterjesztés száma: 146/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. november 17-én, 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére Javaslat

Részletesebben

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT - Tartalomjegyzék 1/11. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 3 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 3. A TAGI KÖLCSÖN IGÉNYLÉSE... 5 4. A TAGI KÖLCSÖN ELBÍRÁLÁSA... 5 5. TAGI KÖLCSÖNÖK

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. ( II.05.) rendelete a szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztési hozzájárulás beszedéséről

Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. ( II.05.) rendelete a szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztési hozzájárulás beszedéséről Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. ( II.05.) rendelete a szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztési hozzájárulás beszedéséről Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Önkéntes munka nyilvántartásának rendje

Önkéntes munka nyilvántartásának rendje a Magyar Hadtudományi Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. számú melléklete Önkéntes munka nyilvántartásának rendje Jelen dokumentum a Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) 2014. február 28-án

Részletesebben

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015.

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. 14253065 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. Javaslat a 3681 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szerves

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Bíbor Kiadó Bt. (3516 Miskolc, Ginzery S. u. 19.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), a miskolcfoto.hu honlapon található képfeltöltő rendszert használó ügyfelei

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) WEBfield-Design Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Hatályos: 2005. január 01-től TARTALOM 1 A Szolgáltató neve, adatai 2. oldal 2 Az ügyfélszolgálat elérhetősége 2. oldal 3 Az ÁSZF alanyai 2.

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A jelen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév: Cardnet Zrt. Székhely: 1135 Budapest; Reitter Ferenc utca 46-48. Cégjegyzékszám: 01-10-042150 Adószám: 10821886-2-41 a továbbiakban:

Részletesebben

Karbantartási és szervíz szerződés

Karbantartási és szervíz szerződés Karbantartási és szervíz szerződés A szerződő felek: Ezen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév:. Cím: H-7624 Pécs, Zichy Gyula utca 13. Postacím: H-7624 Pécs, Zichy Gyula utca 13. Adószám: 14204537-2-02

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Székhely: Képviseli: mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), és másrészről a Castrum Network Kft. Székhely: 1053 Budapest, Magyar u. 3. 1. em. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FONTOS! A csoportos tanulmányút kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeiben tanulók számára elérhető! Csoportos

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI ÁLTALÁNOS OLIMPIAI KÖZPONT DUNAVARSÁNYI EDZŐTÁBOR LÉTESÍTMÉNY

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/1995. (XII.6.) számú rendelete az idegenforgalmi adóról Az 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya:

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya: M E GBÍZÁSI S ZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről mint Megbízó (továbbiakban Megbízó) Neve: Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Székhelye: 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. Képviseletében eljár:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/5 Döntéshozatal módja:

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A támogatása óvoda építésére,

Részletesebben

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS Jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés) amely létrejött egyrészről a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye:

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP. 1. sz. melléklet. Csapat neve: Csapat képviselője, kapcsolattartója: Telefonszám: Név: cím. Csapattagok Név.

JELENTKEZÉSI LAP. 1. sz. melléklet. Csapat neve: Csapat képviselője, kapcsolattartója: Telefonszám: Név:  cím. Csapattagok Név. 1. sz. melléklet JELENTKEZÉSI LAP Csapat neve: Csapat képviselője, kapcsolattartója: Név: E-mail cím: Telefonszám: Csapattagok Név Egyetem, kar, szak Évfolyam E-mail cím Telefonszám Pályamunka neve/címe:

Részletesebben

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat )

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat ) A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata (a továbbiakban: a Szabályzat ) 1. (1) Az Egyetemen működő tanulmányi és művészeti élet feltételeinek minél magasabb szintű

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Iktatási szám:../2015. amelyet egyrészről az iskola: Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Pogány Frigyes Szakközépiskola

Részletesebben

Vételi jogot biztosító szerződés

Vételi jogot biztosító szerződés Vételi jogot biztosító szerződés ingatlanra Vételi jogot biztosító szerződés amely létrejött egyrészről családi és utónév: születési családi és utónév:. születési hely és idő:.. anyja neve:... lakcím:....

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a Strauss Metal Kft (székhely:

Részletesebben