CAMP LEADERS PROGRAM SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CAMP LEADERS PROGRAM SZERZŐDÉS"

Átírás

1 CAMP LEADERS PROGRAM SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a CAMP LEADERS HUNGARY KFT Békéscsaba, Felső Körös sor 72. Adószám: , Cg: KSH: Levelezési cím: 1111 Budapest Karinthy F. út 16. 2/15. Munkaügyi Központ eng. szám: /2005. IATA szám: Turisztikai szolgáltató iroda: V /2009 Képviseli: Fekete Alexander, Gyuricza Izabella ügyvezetők önállóan, mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), másrészről Név: Bejelentett állandó lakcím: Személyi igazolvány szám: Adóazonosító jel: Tel..: Felsőoktatási intézmény neve: Honnan, vagy kitől hallottál szervezetünkről?: között, alulírott napon és helyen, az alábbiak szerint: mint jelentkező, (a továbbiakban: Jelentkező, együttesen: Felek) 1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó jelen szerződés szerinti feladatok ellátásával közreműködik a Jelentkező - az Amerikai Egyesült Államok (továbbiakban: USA) területén megvalósuló - kulturális csereprogramban (továbbiakban: Program) való részvételének megszervezésében.. 2. A Program a Jelentkező által a Vállalkozó felé fizetendő díja: 2.1. Bruttó 5000 Ft adminisztrációs díj mely a Vállalkozó által működtetett csereprogram adminisztratív költségeit fedezi Repülőjegy hozzájárulásként 420 EUR, azaz négyszázhúsz Euró, mely összeg a repüléssel kapcsolatos költségeket (a repülőjegy önrészét és a kapcsolódó illetékek összegét) fedezi Fizetési Határidők: Az 5000 Ft adminisztrációs díj befizetésének határideje: szerződés aláírását követő 30 naptári nap. A 420 EURO repülőjegy hozzájárulás befizetési határideje: Amennyiben a Jelentkező késedelmesen fizeti meg a díjakat és erről nem egyeztetett előzőleg a vállalkozóval egy újabb határidőt, az esedékesség napjától késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék számítás napi pótlékolás módszerével történik. A naptári napra számított pótlék összege a hátralék fennállásának napján érvényes MNB alapkamat kétszeresének 365-öd részével kiszámított összeg. A meghatározott ár kizárólag abban az esetben érvényes, amennyiben a jelentkező a szerződésben megadott határidőig eléri az ún. elhelyezhető szintet. (Az elhelyezhető szintet abban az esetben éri el a Jelentkező, amennyiben teljesíti a pontig) Amennyiben a Jelentkező a megadott határidőre az elhelyezhető szintet nem éri el, a Vállalkozó feladata, hogy erre a jelentkező figyelmét felhívja, és 5 napos póthatáridőt biztosítson számára, hogy a Jelentkező a fenti feltételeknek eleget tehessen. Ha ez a figyelmeztetés ellenére a módosított határidő lejártáig sem történik meg, a Vállalkozó automatikusan megemelheti a repülőjegy hozzájárulás költségét 50 Euróval. Amennyiben a jelentkező ezt követően sem éri el az elhelyezhető szintet, újbóli figyelmeztetés után a Jelentkező kizárható a programból, ezzel egyidejűleg a Vállalkozó felé 100 USD kártérítési általány megfizetésére kötelezhető. 1

2 2.4. Továbbá a Felek rögzítik, hogy minden, a Jelentkező részéről a Vállalkozó számlájára történő befizetés banki költsége a jelentkezőt terheli, melynek összegéről való tudakozódás a Jelentkező kötelessége. 3. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a Jelentkező részére külön szerződés alapján a repülőjegy hozzájárulás fizetésére részletfizetési lehetőséget biztosíthat. 4. A Jelentkező tudomással bír arról, hogy a 2. pont szerinti összegek megfizetésén felül a Jelentkezőnek a Programban való részvételével kapcsolatosan egyéb olyan költségei is keletkeznek, melyek nem a Vállalkozó érdekkörében merülnek fel, így azokat harmadik fél felé fizet meg. Ezek mértékéről a Vállalkozó a 7.1. pont szerint tájékoztatja a Jelentkezőt. 5. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó egy kulturális csereprogram működtetője, és nem tulajdonosa a Program helyszínéül szolgáló tábor(ok)nak. Egyidejűleg a Felek rögzítik, hogy a Jelentkező sem a tábornak, sem a Vállalkozónak nem alkalmazottja, azokkal munkajogi kapcsolatban nem áll. A Jelentkező kulturális cserelátogató. (A program részletes leírása és szabályzata megtalálható az Amerikai Egyesült Állomok Nagykövetségének honlapján, a csereprogramok menüpont alatt.) 6. A Felek rögzítik, hogy a Programban résztvevő táborok döntő többsége az American Camp Association (~Amerikai Tábor Szövetség, ellenőrzése és felügyelte alatt áll, továbbá, hogy az egyes táborok működtetése kizárólag a tábor tulajdonosának és/vagy igazgatójának (továbbiakban: Fenntartó) döntési jogkörébe tartozik. Ebből következően a Vállalkozó semmilyen módon nem vállal felelősséget azok működtetéséért, továbbá olyan döntésért, intézkedésért vagy mulasztásért, amelyet a tábor fenntartója, illetve annak nevében hoznak vagy követnek el. Bárminemű az e témakörben keletkező kártérítési, jogi, vagy egyéb igény kizárólag az adott tábor fenntartójával szemben érvényesíthető. A Felek kijelentései a szerződés előkészítésével kapcsolatban 7. A szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés aláírása előtt: 7.1. A Jelentkező részt vett a Vállalkozó által szervezett, csoportos vagy egyénre szabott, magyar nyelven megtartott, a Program ismertetéséről szóló tájékoztató előadáson, melyen személyre szabott felvilágosítást kapott a Program részleteiről, a Programban való részvétel előnyeiről, hátrányairól és annak várható költségeiről, a Programban való részvétel követelmény- és feltétel rendszeréről. A Jelentkező kijelenti, hogy az előadáson részt vett, továbbá, hogy az ott elhangzottakat meghallgatta és megértette, elfogadta, mely tényt a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező Action sheet (kivonat - 1.sz.mell.) aláírásával igazolja A Jelentkezőnek részt kell vennie a Vállalkozó által szervezett, a jelentkezők képességeit, felkészültségét felmérő ingyenes, egyéni, angol nyelvű interjún. Felvétel a programba és a tábori elhelyezés 8. A szerződő Felek rögzítik, hogy a Jelentkező részéről a programba való eredményes jelentkezéséhez, a sikeres, 7.2. pont szerinti interjú után az alábbi feltételek teljesítése szükséges: 8.1 A Vállalkozóhoz el kell juttatni a Jelentkező által aláírt szerződést 2 példányban. 8.2 A szerződés aláírást követő 10 napon belül Vállalkozó honlapján (www.campleaders.com) található program segítségével, a Vállalkozó által megadott kritériumrendszernek megfelelően, el kell készítenie az angol nyelvű önéletrajzát. Minta önéletrajzot és kitöltési útmutatót a Vállalkozó biztosít a Jelentkező részére. Az önéletrajz akkor tekinthető elkészítettnek, ha a Vállalkozó azt elfogadta. 2

3 8.3 A szerződés aláírását követő 10 napon belül a Jelentkezőnek fel kell töltenie a Vállalkozó honlapjára 3 különböző, angol nyelvű referenciát! A referencia beszerezhető munkaadótól, volt munkaadótól, tanártól, edzőtől stb! A referenciában foglalt adatok, kijelentések objektivitásáért és valóságtartalmáért a Jelentkező vállal felelősséget. 8.4 A Programba való részvétel további feltétele az alábbiak feltöltése a Vállalkozó honlapjára: egy példány hiteles angol nyelvű iskolalátogatási igazolás (a programban való részvétel kizárólag akkreditált felsőoktatási intézményben tanuló tavaszi félévben nappali tagozatos alap, mester vagy doktori képzésben résztvevő hallgatók számára biztosított), valamint a Jelentkező érvényes útlevélének egyszerű másolati példánya. (Az útlevélnek ig kell érvényesnek lennie. A régebbi típusú kék útlevél is elfogadott, amennyiben érvényes ig). Mindkét dokumentum feltöltési határideje: A szerződés aláírását követő 1 hónapban a Jelentkező kötelessége a Vállalkozó online rendszerébe feltölteni egy a nevére kiállított, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolatát, melynek eredeti példányát a Jelentkező köteles magával vinni a fogadó táborba és azt ott bemutatni. Ugyanezen időhatáron belül a Jelentkező kötelessége feltölteni egy, a háziorvosa által aláírt és annak hivatalos pecsétjével ellátott úgynevezett Medical Form -ot, melyben a Jelentkező köteles nyilatkozni egészségügyi állapotáról. A formanyomtatvány jelentősége kiemelkedő, hiszen ez képezi majd a későbbi egészségbiztosításának az alapját! A Medical Form eredi példányát a Jelentkezőnek szintén magával kell vinnie a táborba. Ennek elmulasztása esetén az Egyesült Államokban a résztvevőtől saját költségén elvégeztetett orvosi vizsgálatot kérhetnek, melynek költségét a Jelentkező köteles vállalni. 8.6 A vízumkérelem beadásához a Jelentkező köteles leadni/elpostázni indexének hiteles másolati példányát, vagy ennek hiányában a tanulmányi rendszerből kinyomtatott az általa teljesített tárgyak listáját, melynek tartalmaznia kell a 2010/2011-es tanév I. félévet is. Továbbá egy tavaszi félévre szóló eredeti iskolalátogatási igazolást; DS160-as nyomtatvány konfirmációs oldalát, eredeti útlevelét. Valamint rendelkeznie kell egy 1 évnél nem régebbi, digitális amerikai vízumképpel. A 8. pontban felsorolt dokumentumok beszerzéséhez kapcsolódó költségek a Jelentkezőt terhelik, és azok vissza nem téríthetők. 9. A pont teljesítése esetén a Vállalkozó megkezdi a Jelentkező táborba való elhelyezésének intézését, a következők szerint: A Jelentkezővel egyeztetett időtartam és munkaköri igénylés alapján, valamint a fogadó táborok igénye alapján továbbítja azok részére a jelentkező önéletrajzát. A Jelentkező által előzetesen megadott preferenciáknak megfelelő fogadó táborba való elhelyezését a Jelentkező köteles elfogadni. Amennyiben a Jelentkező az előzetesen megadott preferenciáknak megfelelő fogadó tábort visszautasítja, a Jelentkező a programból kizárható, és a Vállalkozó vele szemben addig felmerült költségeinek megtérítésére kötelezhető a szerződés 30. pontjában taglalt szabályok szerint. 10. A pontokban felsorolt kötelezettségek határidőre való teljesítése esetén a Vállalkozó garantálja a Jelentkező elhelyezését valamely partner táborba. 11. A szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a Jelentkező az elhelyezésének, vízumkérelmének intézését a határidők be nem tartásával, illetőleg a szükséges adatok, információk visszatartásával akadályozza, azt felhívásra sem pótolja, illetőleg ellehetetleníti, abban az esetben a Jelentkező elhelyezéséért a Vállalkozó nem vállalja, az előző pontban részletezett felelősséget és a Jelentkező jelen szerződésnél fogva kötelessé válik a 30. pont szerinti összegek megtérítésére. 12. A szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés alapján a Vállalkozó 63 munkanapos szerződést biztosít a Jelentkező részére. Az egyes táborok további időtartamra is biztosíthatnak elfoglaltságot a Jelentkező részére, melynek konkrét tartama a Jelentkező és a tábor közötti külön megegyezés tárgya, de a táborban töltött munkaidő nem lehet hosszabb a munkavállalási engedély lejárati dátumánál és a kiutazás időtartama ebben az esetben sem haladhatja meg a vízum teljes időtartamát. 3

4 13. A tábor 63 munkanapra, minimum 7 szabadnapot biztosít, ettől a tábor felfelé eltérhet. A szabadnapok kivételének rendjét a fogadó tábor egyénileg szabályozza. 14. Amennyiben nem kerül sor a résztvevő elhelyezésére a programba való felvétele után a Vállalkozó megtéríti a Jelentkező által a 2. pont szerint befizetett díjakat. Az elhelyezési periódus napjáig tart. 15. A szerződő Felek rögzítik, hogy a fogadó tábor a Jelentkező részére, a 63 munkanapra: - support staff pozíció esetében, életkortól függetlenül 1250 USD zsebpénzt, - leader pozíció esetében ig betöltött 21-ik életév felett 900 USD, alatt 800 USD zsebpénzt; továbbá szállást és a tárborban való tartózkodás aktív idejére teljes ellátást biztosít. A Jelentkező egyéb felmerülő személyes költségeit önmaga köteles viselni. A 63 munkanapot meghaladó időtartamra a leader pozícióban 30$/munkanap, support staff pozícióban 40$/munkanap a Camp Leaders által ajánlott fizetés. A 63 munkanapot meghaladó időszakra járó zsebpénz összege Jelentkező és a tábor közötti külön megegyezés tárgya, az ajánlott fizetéstől mind felfele, mind lefele közös megegyezéssel eltérhetnek. Felek rögzítik továbbá, hogy a Jelentkező sikeres Programban való részvétele esetén a fogadó tábor - support staff pozíció esetén 1690 USD / 63 munkanapnap; illetve leader pozíció esetében 1730 USD / 63 munkanap időarányos költséghozzájárulást fizet a Camp Leaders in America felé, mely összeg a Jelentkező Programban való részvételének fennmaradó költségeit fedezi. (90 napos egészségbiztosítás, vízumpapírok, repülőjegy fennmaradó összege stb) 16. A szerződő Felek rögzítik, hogy a Jelentkező a Program eredményes teljesítéséhez vállalja, hogy betartja a Vállalkozó, valamint a Jelentkező számára kijelölt tábor valamennyi szabályzatát és előírását, továbbá, hogy a Jelentkező vállalja a Programban való részvétele során bármely harmadik személynek okozott kár megtérítését és az azért való teljes felelősségvállalást. 17. A Jelentkező aláírásával igazolja, hogy az általa közölt adatok a valóságnak megfelelnek, azok hiteleségét aláírásával garantálja, továbbá kijelenti, hogy a közölt adatokban történő változásról (kiemelten a telefonszám és lakcímben, erkölcsi bizonyítványban, medical form-ban történt bárminemű változást!) három munkanapon belül írásban igazolható módon értesíti a Vállalkozót, továbbá, hogy a fentiek elmulasztásából, illetőleg hamis adatközlésből adódó bárminemű kárért teljes felelősséget vállal. A vízum 18. Az elhelyezési folyamat elindításával egyidejűleg a Vállalkozó megkezdi a Jelentkező J-1 vízumkérelmének elintézését a jelen pontban foglaltak szerint. A vízum lehetőséget ad az Amerikai Egyesült Államok területére való belépésre, továbbá a minimum 9 héten keresztül tartó legális cserelátogatási célzattal való kinn tartózkodásra, majd, az azt követő időszakban maximális időtartam: 30 nap - utazásra az ország teljes területén A 8. pontban megjelölt dokumentumok alapján (útlevél fénymásolat, iskolalátogatási igazolás) a Vállalkozó gondoskodik a cserelátogatói program űrlap (továbbiakban: DS2019-es nyomtatvány) beszerzéséről melynek költségét (~250 USD) a Vállalkozó vállalja megfizetni Egyidejűleg a Vállalkozó befizeti a kulturális csereprogram nyilvántartásba való bejelentkezés díját, (továbbiakban: SEVIS, azaz 35 USD-t), mely nyilvántartás a világ bármely pontjáról való jelentkező adatainak az Amerikai Szövetségi Kormány általi kezelését biztosítja. A regisztráció feltétele a Programba való részvételnek A DS2019 és a SEVIS formanyomtatványokat a FEDEX- posta/csomagküldő szolgálattal küldi el a Vállalkozó részére az amerikai iroda, melynek díját a Vállalkozó vállalja rendezni A nyomtatványok beszerzése és a regisztráció után a Vállalkozó a jelentkezővel közösen egyeztetett időpontra vízuminterjút szervez (egyidejűleg elkészíti és leadja a vízumkérelmi formanyomtatványokat, eredeti útlevelet és igazolásokat) az Amerikai Nagykövetségen, ennek elintézéshez a Jelentkező köteles aláírni a vízumkérelmi lapot, továbbá az Amerikai Nagykövetség felé megfizetni a nagykövetség által megállapított vízumdíjat, (a szerződés aláírásakor a díj 140 USD) illetőleg átadni/postázni a befizetés megtörténtének igazolását. 4

5 19. A Jelentkező felelőssége, hogy a korábban vele egyeztetett, az Amerikai Nagykövetség által megtartandó interjún megjelenjen. Az interjú elmulasztása esetében az Amerikai Nagykövetség kérheti a vízumdíj újbóli befizetését! 20. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó nem garantálja, hogy az Amerikai Nagykövetség a beutazásra jogosító vízumkérelmet elfogadja, hiszen ennek eldöntése, így annak elutasítása is az Amerikai Egyesült Államok Kormányának korlátozás nélküli joga, tehát a Vállalkozótól független eljárás keretében történik. Amennyiben a Jelentkező vízumkérelmét elutasítják, mivel a befizetett vízumkérelmi díjat az elutasítás után nem térítik vissza, annak megtérítése a Vállalkozótól nem követelhető. 21. A vízum elutasítása esetén a következő fizetési kötelezettségek keletkeznek: Amennyiben az elutasítás a Vállalkozó hibájából (pl. a formanyomtatvány pontatlan, helytelen kitöltése vagy nem megfelelő angol nyelvtudás) történik, ebben az esetben a jelentkező által befizetett díjakat, továbbá a vízumdíjat, a Vállalkozó visszatéríti a Jelentkező részére Amennyiben az elutasítás oka, valamely a Jelentkező oldalán jelentkező ok (pl. a vízumkérelem elbírálását befolyásoló körülmény, tény elhallgatása) akkor a vízumkérelem díját és a kapcsolódó kártérítési általányt a Jelentkező megtéríteni köteles (a DS2019 díja: 250 USD+ÁFA, a SEVIS+ÁFA díja: 35 USD, továbbá a Vállalkozó kártérítési általánya: 100 USD+ÁFA). 22. A sikeres vízumigénylés és az elhelyezés után a Vállalkozó gondoskodik a Jelentkezővel és a táborral egyeztetett indulási napra és a Jelentkező általa megjelölt visszaindulási időintervallumra a Jelentkező repülőjegyéről, a tábor megközelítése szempontjából indokolt városba. A szerződő Felek rögzítik hogy a hazautazás New York indulóponttal történik. A Vállalkozó a repülőjegy 2.2 pontban részletezett összegen felüli költségeit (illetékekkel és adókkal terhelten) vállalja megfizetni azzal, hogy a foglalás későbbi bárminemű módosításának költségei kizárólag a jelentkezőt terhelik. 23. Az indulás napján a Jelentkező felelőssége megszervezni az utazását és eljutni a kijelölt terminálra, úgy hogy az adott járat indulása előtt legalább három órával korábban megjelenjen a megadott repülőtéren. A Jelentkező felelőssége, hogy magánál tartsa az érvényes útlevélét, a DS2019+SEVIS űrlapot, valamint a repülőjegyét és a tájékoztatóban meghatározott egyéb szükséges dokumentumokat. 24. Amennyiben a Jelentkező a 23. pontban felsorolt, továbbá az ott fel nem sorolt, de a Jelentkező felelősségi körébe eső ok miatt mulaszt el egy repülőjáratot, köteles a mulasztásával kapcsolatos valamennyi költséget (amely tartalmazza a repülőjegy árát és az adminisztrációs költségeket), valamint az esetleges új repülőjegy-vásárlás költségeinek teljes díját megfizetni. 25. A repülőtérről az adott táborba való eljutás tervét a Vállalkozó a Jelentkező rendelkezésére bocsátja, mely utazás tényleges megvalósítása függ az egyes táborok belső eljárási rendjétől. Amennyiben a Jelentkező az utazását a táborba jutási terv szerint egyénileg kell, hogy megoldja, abban az esetben a táborba jutás felmerülő költségét a táborba való megérkezéskor a tábor - külön megállapodás alapján - utólagosan megtéríti. 26. A szerződő Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a Jelentkező részére a programban való részvétel előre jelzett időtartalmára egészségbiztosítást köt, mely meghosszabbítható. A program keretei között maximálisan 90 naptári napra lehet ingyenesen biztosítást igényelni. A biztosítás maximálisan 120 napra hosszabbítható költségtérítés ellenében. Az esetleges biztosítási igény érvényesítése a Vállalkozótól független formában történik, annak feltételeiről a Jelentkező előzetesen köteles tájékozódni, melynek elmulasztásából eredő bárminemű kárért a Vállalkozó helytállása kizárt. 27. A Jelentkező kiutazása előtt a Vállalkozó tájékoztató napot tart, melynek időpontja előtt legkésőbb 14 nappal e- mailben értesíti a jelentkezőket. A Jelentkező által megadott cím fenntartása és a kapott levelek rendszeres megtekintése a Jelentkező felelőssége. A Vállalkozó kijelenti, hogy a tájékoztató napon ismételten elhangzanak a legfontosabb, egyébként már előzetesen írásban megkapott a Programra, a tábori életre és az utazás körülményeire vonatkozó (a biztosítás használata, repülőjegy esetleges módosítása, a Programból való kizárás esetei, repüléssel 5

6 kapcsolatos tudnivalók) ismeretek, melyen a Jelentkezőnek alkalma nyílik a Vállalkozó felé megfogalmazni az esetlegesen mindaddig meg nem válaszolt kérdéseit. A Jelentkező tájékoztató napon való személyes megjelenése kötelező. A Vállalkozó a Jelentkezők részére több vidéki és budapesti tájékoztató időpontot is biztosít, melyek közül a Jelentkező szabadon választhat. 28. A tájékoztató napon a Vállalkozó összefoglaló tájékoztató anyagot, biztosítási kártyát, továbbá öt perc telefonálási lehetőséggel feltöltött telefonhívó-kártyát bocsát a Jelentkező rendelkezésére, továbbá legkésőbb e napon közli a Jelentkezővel a Jelentkező kint tartózkodásának teljes ideje alatt, napi 24 órában ingyenesen hívható segélyvonal hívószámát. 29. A Jelentkező aláírásával vállalja, hogy amennyiben a fogadó tábor erre igényt tart, a programban való részvételét a fogadó táborral kötött szerződéssel erősíti meg, illetve az aláírt szerződését a Vállalkozó honlapjára feltölti. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a Jelentkező részére, annak a Programban való eredményes részvétele esetén a programban való részvételről írásban előterjesztett kérelemre igazolást, referenciát állíthat ki. A szerződés megszűnése, fizetési kötelezettségek 30. A szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a Jelentkező bármely okból a jelentkezését visszavonja, vagyis a programban jelen szerződés aláírása után nem kíván részt venni, úgy a jelentkezés visszavonásának időpontjától függően az alábbi fizetési kötelezettségekkel tartozik a Vállalkozó felé: szerződés aláírásának után, de vízumpapírjainak megrendelése és elhelyezése előtt lép vissza a programtól: 100,- USD + ÁFA szerződés aláírása és elhelyezése után, de vízumpapírjainak megrendelése előtt lép vissza a programtól: 250 USD + ÁFA szerződés aláírása és vízumpapírjainak megrendelése után, de elhelyezése előtt lép vissza a programtól: 350,- USD + ÁFA szerződés aláírása, vízumpapírjai beszerzése és elhelyezése után lép vissza a programtól: 450,- USD + ÁFA szerződése aláírása, vízumpapírjainak beszerzése, elhelyezése és repülőjegyének megvásárlása után lép vissza a programtól: 450,-USD + ÁFA + a repülőjegy teljes ára; megtérítésére köteles a bejelentéstől számított két héten belül, Amennyiben a Jelentkező fogadó táborral kötött szerződése a Jelentkező érdekkörében felmerülő ok miatt, a fogadó táborban való tevékenységének megkezdése után rendkívüli felmondással megszűnik a Jelentkező köteles megfizetni a Programban való részvételének azon költségeit. (repülőjegy árának fennmaradó része, DS2019-, SEVIS-, egészségbiztosítás-, táborba való eljutásának megszervezésére és elhelyezésének általánya), melyeket a programban való sikeres részvétele esetén a fogadó tábor fizet meg a Jelentkező helyett. 31. Amennyiben a jelentkező visszamondását, a tőle függetlenül keletkező nyomós és igazolt indokokkal alátámasztja, az eset összes körülményeit figyelembe véve a Vállalkozó a 30. pontban részletezett összegektől lefelé eltérhet, azzal hogy az körülmények mérlegelésére, súlyozására és elfogadására Vállalkozó teljeskörűen és kizárólagosan jogosult. Amennyiben a Jelentkező fizetési kötelezettségének késedelmesen tesz eleget, az esedékesség napjától késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék számítása a 2.3 pont szerint történik. 32. A szerződő Felek rögzítik, hogy rendkívüli felmondás esetén a Jelentkező jogosulttá válik a tábor által összesen fizetendő zsebpénznek az elvégzett munkájával időarányos részére. 33. A szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződés 30. pont szerinti megszűnése esetén, a Jelentkező vízuma és egészségbiztosítása- az amerikai jogszabályok szerint -3 napon belül megszűnik, így a Jelentkező köteles elhagyni az USA területét, mely idő előtti hazautazással kapcsolatosan felmerült plusz költségek a szállás, jegymódosítás, stb. a Jelentkezőt terhelik. 34. A meg nem fizetett pénzösszegek érvényesítése érdekében a Vállalkozó fizetési igényét jogi úton érvényesíti. 6

7 Vegyes és záró rendelkezések 35. A Jelentkező tudomásul veszi, hogy köteles betartani az USA kormányának valamennyi alkalmazandó rendelkezését és utasítását, beleértve azokat is, amelyek az USA-ból történő késedelem nélküli hazatérésre vonatkoznak. Jelentkező köteles elhagyni az USA-t legkésőbb a táborbeli tartózkodását követő választható utazási időszak végén, mely tartózkodásának teljes hossza nem haladhatja meg a 18 hetet. 36. A szerződő Felek rögzítik, hogy a Jelentkező eláll minden olyan követeléstől és mentesíti a felelősség alól a Vállalkozót, annak kapcsolt vállalkozásait, ügynökeit és alkalmazottait továbbiakban együttesen: Vállalkozó -, bármely a felsoroltak befolyásolási lehetőségein kívül eső esemény köztük egyebek mellett vis maior események, háborús cselekmények, sztrájk, politikai indítékból elkövetett erőszakos cselekmények, betegségek vagy vesztegzár, illetve kormányzati korlátozó intézkedések vagy rendelkezések miatt bekövetkező sérülés, veszteség, kár, baleset, késedelem vagy kiadás vonatkozásában. 37. A szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződés egyes rendelkezéseinek semmissége vagy érvénytelensége a jelen szerződés további rendelkezéseit nem érinti, az érvényes rendelkezések vonatkozásában a szerződés változatlanul fennmarad. 38. A szerződő Felek rögzítik, hogy bármely fizetési kötelezettség megállapításánál a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2010.szeptember 01. napján közzétett hivatalos devizaárfolyamát tekintik irányadónak, azzal, hogy amennyiben ehhez képest az egyes fizetési időszakokban a dollár-forint vagy az euro-forint árfolyamváltozása a 15%-ot meghaladja, úgy a Vállalkozó az árváltoztatás jogát fenntartja. Az árváltoztatásról a Vállalkozó köteles a Jelentkezőt előzetesen értesíteni, azzal, hogy amennyiben annak mértéke a Jelentkező számára elfogadhatatlan, a Jelentkező írásban tett rendkívüli felmondással elállhat a szerződéstől. 39. A Felek rögzítik, hogy közöttük bármely, a jelen jogviszonyt érintő megállapodás, így jelen szerződés módosítása is kizárólag egybehangzó írásbeli jognyilatkozatukkal történhet, melynek feltétele a Vállalkozó egy Igazgatója által aláírt kifejezett írásbeli jóváhagyás. 40. Jelen szerződés megszűnik a 30. pontban felsorolt esetekben, a bejelentés a Vállalkozóhoz történő igazolás megérkezésének napján továbbá- a Jelentkező Programból való kizárása esetén, a kizárást követő három (3) napon belül megkezdett hazautazás esetén a Budapestre történő megérkezés napján, három (3) napon túl megkezdett hazautazás esetén a kizárást követő 10. napon. A Jelentkező eredményes Programban való részvétele esetén a tervezett hazaérkezés napján, de legkésőbb október 07-én. A szerződés fenti pontok szerinti megszűnése nem érinti a Jelentkező a Vállalkozó felé a szerződés alapján felmerült fizetési kötelezettségét. 41. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak. 42. A szerződő Felek rögzítik, hogy az esetleges jogvitáik rendezésére kikötik a Békéscsabai Városi Bíróság ill. értékhatártól függően megyei hatáskörbe tartozó érték elérése esetén a Békés Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét. A Felek a jelen szerződéssel összefüggésben felmerülő vitás kérdéseiket elsősorban békés úton kísérlik meg rendezni azzal, hogy a jelen szerződésből adódó jogvitákban a magyar anyagi és eljárásjogi jogszabályok az irányadóak. Jelen szerződést a Felek közös elolvasás és értelmezést követően, annak kijelentése mellett, hogy az abban foglaltak szabad és befolyásmentes akaratukkal mindenben megegyezik, azt saját kezűleg, jóváhagyólag aláírták. Budapest, Jelentkező 7.. Camp Leaders Hungary Kft

8 HOZZÁJÁRULÁS ADATÁTADÁSHOZ ÉS ADATKEZELÉSHEZ Alulírott,..., születési név:..., anyja neve:..., lakcím:..., szül. hely, idő:... jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten felhatalmazom a Camp Leaders Hungary Kft. (adószám: , Cg: , KSH: , Munkaügyi Központ eng. szám: /2005,IATA szám: , Turisztikai szolgáltató iroda: V /2009, levelezési cím: 1111 Budapest Karinthy F. út 16. 2/15., képviseli: Fekete Alexander, Gyuricza Izabella ügyvezetők önállóan) 5600 Békéscsaba, Felső Körös sor 72. sz. alatti székhelyű gazdasági társaságot (továbbiakban: Campleaders), és hozzájárulok ahhoz, hogy a Campleaders, a köztem és a Campleaders között fennálló jogviszonnyal kapcsolatban rólam a Campleaders tudomására jutott és mindenkor rendelkezésére álló valamennyi adatot (beleértve kép és hangfelvételeket is), információt, dokumentumot és személyes adatnak minősülő és velem kapcsolatos információt, tényt (a továbbiakban: személyes adat) a Programban való részvételemhez szükséges mértékben, módon kezeljen, azt a Program sajátosságaiból adódó módon belföldi, vagy külföldi - harmadik félnek átadja. Tudomásul veszem, hogy személyes adatnak minősül különösen a személyemre (név, lakcím, születési dátum, születési hely, anyja neve, személyi igazolvány száma, útlevél száma, lakcímkártya adatai, adóazonosító jel) vonatkozó adatok. Továbbá tudomással bírok arról, hogy harmadik fél lehetnek - nem kizárólagosan - a fogadó táborok, az Amerikai Nagykövetség és az utaztató légitársaságok. Hozzájárulok továbbá, hogy a fentiek szerint rendelkezésre bocsátott személyes adataimat - a a Programban való részvételem elősegítése céljából, az ahhoz szükséges mértékben - a Campleaders-szel fennálló jogviszonyom megszűnéséig és azt követően még a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig kezelje. Továbbá hozzájárulok / nem járulok hozzá hogy a Campleaders aktuális információs hírlevelet, ajánlatot és szolgáltatásairól szóló tájékoztatót, valamint egyéb hasznos információkat küldhessen az általam megadott címre. Tudomásul veszem, hogy adataimat a Campleaders titoktartási kötelezettség körében működő alkalmazottain (beleértve a jelenleg és jövőben a cégnél dolgozó valamennyi alkalmazottat) kívül harmadik személyek nem ismerhetik meg. Tudomásul veszem továbbá, hogy személyes adataim kezelésével kapcsolatban a Campleaderstől mind elektronikusan, mind írásban ingyenesen tájékoztatást kérhetek, illetve ingyenesen kérhetem kezelt adataim helyesbítését, módosítását, megváltoztatását vagy törlését, az adatkezeléshez való hozzájárulást módosíthatom illetve korlátozásmentesen és indokolás nélkül visszavonhatom, jogellenesnek vélt adatkezelés esetén pedig bírósághoz fordulhatok. Tudomásul veszem, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos észrevételeimet a Campleaders levelezési címén, illetve a elérhetőségen tehetem meg. A hozzájáruló nyilatkozatomat kifejezetten annak ismeretében teszem meg, hogy a Campleaders a fenti adatokat a számítógépes hálózaton (Internet), a internetcím útján teszi hozzáférhetővé az érdekeltek számára. Kijelentem, hogy a fenti tájékoztatást tudomásul vettem és jelen hozzájárulás megadása részemről önkéntesen történt. Kelt: Jelentkező aláírása Tanú1 aláírása: Neve: Lakcíme: Tanú2 aláírása: Neve: Lakcíme: 8

9 Kivonat a teendőkről és határidőkről Teendő Határidő Megjegyzés 3 db referencia szerződés + 10 nap Tanártól, edzőtől, munkaadótól, volt munkaadótól, kollegától Befejezett profil szerződés + 10 nap Kitöltési útmutató alapján, megadott kritériumok szerint Angol iskolalátogatási ig Őszi féléves; angol nyelven kiállított, rendszerbe kérjük feltölteni Amennyiben iskolád nem tud ilyet kiállítani vedd fel velünk a kapcsolatot Útlevél másolat ig érvényesnek kell lennie, rendszerbe kérjük feltölteni (kék színű útlevél is jó) Erkölcsi bizonyítvány Medical Frorm Fizetési igazolások Vízumdíj fizetés (140usd) szerződés+1hónap 3 hónapnál nem régebbi, rendszerbe kérjük feltölteni; szerződés+1hónap Orvosi pecsét szükséges, rendszerbe kérjük feltölteni Fizetési határidő napjáig, Certificate néven a rendszerbe kérjük feltölteni. Interjúk február végétől indulnak és május végéig tartanak, heti 50fővel! Díj fizetés interjú előtt egy héttel a NAGYKÖVETSÉG számlájára. A interjú időpontját telefonon egyeztetjük veled.csak akkor fizest be ezt a díjat, mikor megvan az interjú időpontod!!! ADMINISZTRÁCIÓS DÍJ BEFIZETÉSE számlaszám: (forint alapú számla) Campleaders Hungary Kft közlemény: Adminisztrációs díj BIZONYLATÁNAK SORSZÁMA + NEVED banki költség: A banki költséget teljes egészében a befizetőnek kell vállalnia! fizetési határidő szerződés aláírása + 1 hónap REPÜLŐJEGY BEFIZETÉSE Campleaders Hungary Kft HOZZÁJÁRULÁS IBAN számlaszám: HU (euró alapú számla) SWIFT KOD: GIBAHUHB Repülőjegy hozzájárulás BIZONYLATÁNAK SORSZÁMA + közlemény: NEVED A banki kezelési költséget (befizetési igazoláson jutalék címen tüntetik fel) teljes egészében a befizetőnek kell vállalnia!banki banki költség: befizetésnél kb 1,65-3 euro, átutalásnál 10 Euro! fizetési határidő: Figyelem: Hiányos közlemény esetén nem tudjuk elfogadni a befizetésed!(név+bizonylat sorszáma) A banki költségeket neked kell vállalni, mi csak a számlánkra érkezett pénzt tudjuk jóváírni! (Átutalásnál 10 euróval többet kell utalj, banki befizetésnél kb 1,65-3 euroval többet kell befizetned! Az adminisztrációs díjat kizárólag a forint számlánkra, a repülőjegy hozzájárulást kizárólag az euro számlánkra fogadjuk el! 9

10 Action sheet Teljes név: Mobil szám: Az alábbi pár sort figyelmesen olvasd végig, és a valóságnak megfelelően töltsd ki! 1.. Van-e aktív vallásod, ami befolyásolhatja a munkavégzésed rendjét?(pl szertartás látogatás) Igen Nem 2. Van-e látható tetoválásod, ha igen hol, mit ábrázol?... Igen Nem 3. Nyelvvizsgával rendelkezel-e? (bármilyen nyelv) Igen Nem Ha igen akkor milyen nyelven, szinten?. 4. Tanulsz-e jelenleg angolul, ha igen, milyen gyakran?. Igen Nem 5. Van-e bármilyen munkatapasztalatod? Igen Nem Ha igen hol? Milyen munkakörben? (bármilyen diákmunkát említs meg!)... Aláírásommal igazolom, hogy a Camp Leaders tájékoztatóján részt vettem, megértettem az ott elhangzottakat valamint azt, hogy az alábbi információk a tájékoztatóban részletesen elhangzottak: A táborok a városoktól elszigetelt, erdei helyen létesültek, a szállások puritánok, az étkezések alapvetően fast food jellegűek. (erdei tábori környezet) A tábori mindennapok rendkívül kimerítők, support staff esetében a napi munka akár órás is lehet, a gyerekfelügyelők esetében, pedig folyamatos gyerekfelügyeletet jelent. A táborokban korlátozzák a párok közötti testi kontaktust a gyerekek előtt. Elfogadom, hogy anyagi következményekkel jár, amennyiben felmondok, illetve munkám, vagy hozzáállásom miatt elbocsátanak. Elismerem, hogy nem áll szándékomban az USA területén maradni, a vízumban számomra biztosított időszakon és az azt követő 30napos határidőn kívül. Állampolgárságod: Interjúztató tölti ki! 1. Az elmúlt két félévben tanulmányi átlagod meghaladta-e a 2-es átlagot? Igen Nem /2011 tavaszi félévében akkreditált felsőfokú intézményben, nappali tagozatos alap, mester vagy doktori képzésben veszel-e részt?? Igen Nem 3. Fogyasztasz-e drogokat? Nem Igen 4. Büntetlen előéletű vagy? Igen Nem 5. Van e bármilyen általad ismert egészségügyi problémád, ami miatt az USA-ban ellátásra szorulhatsz? (meglévő egészségügyi problémákkal kapcsolatos ellátást az alap biztosítás nem fedez!) Nem Igen 6. Van-e bármilyen mentális problémád? Szedsz e bármilyen kedélyjavító gyógyszerkészítményt? Nem Igen [Ide 7. Zavar-e írhatja ha be valaki a dokumentumból előtted gyakorolja a vallását? idézett szöveget vagy egy érdekes kérdés összefoglalását. Nem A Igen szövegdoboz 8. Tisztában vagy-e a dokumentum azzal, hogy a tábor tetszőleges területén tilos pontján alkoholt-; elhelyezhető, drogot fogyasztani, és formázását illetve ezek a Szövegdoboz-eszközök lapon hatása adhatja alatt a tábor meg.] területén tartózkodni. Ezen szabály megszegőit azonnal elbocsájtják, valamint büntetőjogi eljárást indíthatnak ellened. Igen Nem 9. Tisztában vagy-e azzal, hogy a dohányzás a táborok területén tilos? Igen Nem Tudomásul veszem továbbá, hogy a programban való sikeres részvételemet nagyban befolyásolja az önéletrajzom minősége valamint, a megadott határidők betartása. Továbbá igazolom, hogy a fenti kérdésekre őszintén és az igazságnak megfelelően válaszoltam, Interjúztató aláírása Dátum: 10

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel SolarTeam Energia Kft. Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz NapTel Készült: 2009. május 20. Utolsó módosítás: 2014. január 21. Hatályos: 2014. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Értelmező

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85.; törzsszám: 329190; képviseli: Dr. Bakonyi József elnök), mint megrendelő

Részletesebben

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Módosítás készült: 2013. 10. 21. Érvényes: 2013. 11. 22. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

Az Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Elszámolásforgalmi Részvénytársaság

Az Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Elszámolásforgalmi Részvénytársaság Az Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Elszámolásforgalmi Részvénytársaság Verziószám: 1.1 1/18 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 1 SZOLGÁLTATÓ ADATAI...

Részletesebben

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011.

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Tartalomjegyzék: A szabályzat célja 3. oldal 1. A szabályzat hatálya 3. oldal 2. Az egészségügyi

Részletesebben

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket. A QUAESTOR BANK ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A Microweb Internet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Kelt: 2009. május 22. Microweb_ASZF.doc v.2.3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK...

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok.

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok. MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igénylés célja: Az igényelt kölcsön összege: Új igénylés... HUF

Részletesebben

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek A Shell Hungary zrt. az alábbi Általános Szerződési Feltételekben állapítja meg az euroshell üzemanyagkártya és a Shell üzemanyagkártya

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Hatály, fogalmak 1. Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2014. szeptember 1. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. 2. Jelen ÁSZF-ben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Extranet Internet Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Extranet Internet Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA Szolgáltató: Extranet Internet Kft. Szolgáltatás megnevezése: internet-hozzáférési (elérési) szolgáltatás, helyhez kötött Készítés dátuma: 2003. 03.

Részletesebben

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei Készült: 2003. 11. 18 án Legutóbb módosítva: 2014. 11. 20 án Hatályos: 2015. 01. 01 től 1/37 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan)

Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan) Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan) Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.wezzpage.hu weboldalon (a továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás Microweb Internet szolgáltatás Üzemeltető: Remicro, Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Kőszeg, 2010. augusztus 5. Utolsó módosítás: Kőszeg, 2011. szeptember

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Szallas.hu Kft. (3529 Miskolc, Lévay J. u. 2.) (a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: Jelen Általános Szolgáltatási Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza az együttműködés azon feltételeit, melyeket a CONSELL PANNONIA Számítástechnikai

Részletesebben

Üzletszabályzat - általános rész

Üzletszabályzat - általános rész Üzletszabályzat - általános rész 1. Fogalmak 1.1. Az K&H Autópark Bérleti és Szolgáltató Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) (a továbbiakban Társaság) üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat)

Részletesebben

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program Üzleti Általános Szerződési Feltételek Too Good Kft. székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat utca 26. cégjegyzékszáma: 01-09-959078 adószáma: 23301326-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Á S Z F Általános Szerződési Feltételek FlashNet Távközlési Szolgáltató, Tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Cegléd, 2007. május 20. Utolsó módosítás: 2013. július 04. Á S

Részletesebben

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014. 12. 05. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék Általános adatok, elérhetőség... 4 1.1 A szolgáltató neve

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A szabályzatot a Gyulai Takarékszövetkezet Igazgatósága a 60/2010.június 29. számú határozatával módosította A szabályzatot

Részletesebben

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Az Általános Szerzôdési Feltételek teljes szövege a Pannon GSM Távközlési Zrt. bemutatótermeiben és internetes

Részletesebben

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. adatai: székhelye: 1158 Budapest, Rákospalotai határút 6. cégjegyzékszám: 01-09-701381 adószáma: 12744965-2-42 képviselő:

Részletesebben